Click here to load reader

Bratislavsko 14 36

 • View
  247

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bratislavsko 14-36

Text of Bratislavsko 14 36

 • VETKO PRE V DOM A BYT

  BA 13-36 STRANA - 01

  bratislavsko.sk BRATISLAVSKOregionlne noviny ... njde, o had

  tdenne do 63 000 domcnost a riem

  zpad. 36 / 5. september 2014 / 18. ronk

  2

  2-3

  2-3

  4-5

  6

  6

  7

  8

  9

  9

  10

  11

  12-15

  02-49 10 30 40Tomikova 35 a 37, BA

  Akcia Vaillant za NEUVERITEN CENY!!! 94-03

  34

  16-004

  1!!! IHNE !!!

  52-0

  136

  Odborn vyetreniepc, ciev, srdca, kbov,

  chrbtice, aldka prstrojom DIACOM

  Skener Diacom doke odhali skuton priny zdravotnch problmov - baktrie, vrusy, borlie, mykzy, kandidy, chem.

  ltky a alie parazity v tele. Na ich odstrnenie vm navrhneme hbkov detoxikciu a regenerciu organizmu bioprepartmi Starlife.

  Bezbolestn vyetrenie v cene 15 eur je vhodn aj pre deti a prina nov skuton pomoc.

  Info: 0910 939 512www.komhelp.sk

  52-0

  462

  94-0006

  DOMCE A MEDZINRODN

  02/ 6542 23870905 616 329

  NKLADN DOPRAVAEXPORTN BALENIE

  SKLADOVANIE

  92-0

  019

  Vdy plnme to,na om sadohodneme

  .HEXGHWHULDGQHVSOFDVYRMXSLNXY3URYLGHQWHYUWLPH9PYHWN\URN\$WRMHIU=DYRODMWHVLNRNR9PYUWLPH

  Akcia trv do 28. 9. 2014

  0850 184 639

  1811

  4007

  216

  -004

  60905 306 9980911 306 998

  BA okolie

  PIKYPIKYihne

  92-0

  084-

  2

  AKTULNE

  AKCIE: PRI PREDLOEN TOHTO INZERTU V ZNAKOVEJ PREDAJNI

  NA KAD ZVZN OBJEDNVKU VROBKOV SOLODOOR V OBJEME NAD 1000 EUR A TO DO KONCA ROKU 2014! NEPLAT PRE IN AKN TOVAR

  ZAVA 20%

  *

  52-0

  038

  PLATBA IHNE

  0904 889 556

  VKUP UT

  92-0

  117

  32-0

  001

  KPEKY REKONTRUKCIE ELEKTROINTALCIE

  Komplet do 5 dn

  VOLAJTE BEZPLATNE 0800 185 244www.RENOVUM.sk

  [email protected]/ 4552 7617, 0903 430 4430918 179 590 19

  -001

  2

  52-0

  436

  Odvoz a uskladnenie odpadov Vkup eleza a farebnch kovov Autorizovan zber a spracovanie autovrakov Demont, rozpaovanie technologickch zariaden Demolan a bracie prce Autodoprava, preprava VZV a UNC

  ODVOZ A LIKVIDCIA ODPADU

  www.p-k.sk

  19-0

  004Prevdzka: Vajnorsk 89, 831 04 BA

  tel.: 02/444 600 89, 0911 289 790

  Maujete, staviate, i rekontruujete V dom, byt alebo chatu? Chcete nakpi za najniie ceny a pritom ma irok vber ako vo vekch obchodnch centrch? Navtvte pecializovan diskontn predaju Color Centrum a presvedte sa sami, e tam njdete vetko o potrebujete. Za ceny o 30-50% niie ako v obchodnch centrch. Nao plati inde viac? Vaim znmym dvaj v obchode zavy a Vm nie? V tejto predajni s okrem nzkych cien zavy a do 10% pripraven prve pre Vs. Navye ku kadmu

  Uetrite a polovicu !!!

  24-0

  101

  Havova 1/A, Dbravka (oproti pekrni)tel.: 02/6446 33 33

  www.colorcentrum.sk

  nkupu nad 49,- EUR dostanete osvieujci darek. Odborn poradenstvo je samozrejmosou. Prte sa presvedi, cieom tejto predajne je astn a spo-kojn zkaznk.

 • BA 13-36 STRANA - 02

  2DOM A BYTVetko pre V

  TMA TDA

  Nepodceujte vber stavebnho materilu! Chystte sa na vstavbu vlastnho ro-dinnho domu, ktor by spal podmien-ky pohodlnho bvania? Mte sce urit predstavu o priestorovch potrebch a alom vybaven obslunch miestnost, ale neviete ako domek zrealizova? Aby ste boli naozaj spokojn, a to najm po-as jeho prevdzky, odporame obrti sa hne na zaiatku na odbornkov.Predovetkm zdrav a pritom ekono-mick bvanie v dnenej dobe pred-poklad vstavbu aspo nzkoenerge-tickho domu. Ak ste sa rozhodli pre viacgeneran spoluitie a dom m aj neskr sli alm potomkom, odpo-rame orientova sa pri vbere nosn-ho systmu na masvne materily. Maj vyiu nosnos pri viacpodlanch stavbch a dlh ivotnos.Klasickm prkladom s plen tehly a tehlov tvarovky. Najmodernejie tech-nolgie vstavby z vekoformtovch tehlovch tvaroviek s presnmi brsen-mi hranami umouj pomerne rchlu realizciu, minimlnu spotrebu malty i vhodn teplotechnick vlastnosti. Kontrukcie v kombincii s kvalitnou omietkou maj vysok neprievzdunos. Okrem toho, tento stavebn materil dosahuje dlh ivotnos, vytvra zdra-v klmu v priestoroch a pri sprvnej a pravidelnej drbe zachovva hodnotu nehnutenosti pre viacer genercie.alm predstaviteom masvnych sta-vebnch materilov s probetny. S vyroben z prrodnch surovn, priom uce-len stavebn systmy umouj rchlu a ahk vstavbu. Ich prednosou je rezate-nos a tto presn realizcia kontrukci zabezpeuje minimlne straty v odpade. K alm vhodm patria vynikajce te-pelnoizolan vlastnosti, ktor nsledne vytvraj prostredie zabraujce vzniku plesn. Tento materil je vemi provit a pretoe vzduch uzavret v proch nem monos cirkulova, je vynikajcim izo-lantom. Vysok tepeln odpor umouje poui ho aj na vstavbu pasvneho domu. Pri stavbe nzkoenergetickch domov sa s spechom pouvaj sendviov kontrukcie. Nosn as obvodovej ste-ny je zhotoven z masvneho materi-lu a tepelnoizolan lohu z vonkajej strany preber izolcia. Ako izolcia sa najastejie pouva polystyrn, priom si musme uvedomi, e hrbka 50 mm v iadnom prpade nesta. Prve pri rodinnch domoch sa meme dosta na hrbku polystyrnu a do 250 mm.Zkladn pravidlo, na ktor by sme mali pri vbere materilu na stav-bu nzkoenergetickho i pasvneho domu prihliada, je sprvna miera medzi sporou energie pri prevdzke domu a nkladoch na jeho vstavbu.

  vodnkIng. Mria Zemkov

  16-005

  70910 625 3570948 134 232

  REKONTRUKCIEDOMOV A BYTOV

  MAOVANIE STIERKOVANIE SADROKARTN ZATEPOVANIE

  DOMOV A BYTOV ELEKTRO A VODO

  INTALAN PRCE

  Komplet do 5 dn

  www.instavex.sk

  92-0

  107

  BEZPLATN Obhliadky a ponuky

  0917 751 129 Zavy a 20% na prce

  Bytov JADR, KPENE

  Rekontrukcie BYTOV

  16-009

  153

  -003

  1

  INTERIROV DVERE A ZRUBNEFirma ANTAL

  PREDAJ A MONT

  atypick rozmery bez doplatku posuvn interirov dvere ZAVA 15% na dvere lamintov parkety

  tel: 0905 582 664, e-mail: [email protected] rme.sk

  24-014

  5

  ODVOZ A LIKVIDCIA ODPADOVbranie, demolan a vkopov prce

  EASYBAU s r.o., 0903 232 724www.easybau.sk

  Naloenie Odvoz Uskladnenie Vkopov prce Dovoz trkov a piesku

  06-003

  8

  www.piesok.sk

  Zhorsk Bystrica - 0914 113 117Ture - arel PD (okr. Senec) - 0902 555 333

  P R E DA J A trk piesok makadam okrasn kamene obklad dlaba solitry

  PREDAJ A DOVOZ

  15-003

  9

  Tovrensk 5144, Malackytel.: 034/774 11 57, mob: 0905 648 684

  e-mail: [email protected], web: www.kvassay.sk

  Jaroslav Kvaay s.r.o.

  pokrvask tesrske klampiarske murrske domy na k rekontrukcie nadstavby predaj stavebnho materiluStolrske rezivo: dub, buk, agtFone: smrek, borovica, erven smrek

  Mont krytn zakolenmi

  pracovnkmi

  Ponkame prce:

  u20 rokovpokrvame

  vaedomovy

  Bratislavsko na Facebooku

  klikajte!http://www.facebook.com/bratislavsko.sk

 • BA 13-36 STRANA - 03

  3

  viete, e?... o mono nevieme

  viete, e? Adam Frantiek Kol-lr (* 1718 Terchov, 1783 Viede) bol nazvan slovenskm Sokratom? Tento titul sa mu dostal pre md-ros a rozhadenos, ktor ho doviedli a na krovsk dvor. Bol osobnm poradcom krovnej Mrie Terzie a niektorch ministrov. Stal sa lenom vedeckch komisi a radcom pre re-formu kolstva. Ovldal mnostvo cudzch jazykov (neminu, maarinu, sloveninu, vetky slovansk jazyky, anglitinu, francztinu, hebrejinu, rumuninu, latininu, grtinu, ture-tinu a niekoko arabskch jazykov). V roku 1778 sa priinil o vznik viedenskej Akadmie orientlnych jazykov. Usilo-val sa o zavedenie vuby materin-skho jazyka v monarchii. Poukazoval na ak ivot poddanch a navrho-val, aby aj achta platila dane. Za tieto nvrhy nebol obbenm vo vych kruhoch. V obube bol u kr-ovnej, ktor sa mu sama ponkla za krstn matku jeho jedinej dcry. Kol-lr dosiahol vysok kariru aj priaze panovnky a nezabudol by hrdm Slovkom a do smrti.

  viete, e? mete by jednou nohou v echch a druhou na Slo-vensku? Sta s na Vek Javorinu, kde prebieha ttna hranica me-dziSRaR. Vek Javorina je navym vrchom Bielych Karpt. Pri dobrej vidi-tenosti ponka vhad na Myjavsk pahorkatinu, Povask Inovec, Mal Fatru, ale aj na esk stranu. O pr kilometrov niie si mete v Lubine pozrie mini farmu, kde njdete kozu vek ako sliepku a psa vekho ako koa,... jednoducho mini, ale aj maxi zvierat.

  viete, e? Symfonick orchester Slovenskho rozhlasu (SOSR) je naj-star profesionlny orchester na Slo-vensku? 9. septembra oslvi 85 rokov svojej existencie. SOSR zaal hra pod taktovkou eskho dirigenta Frantika Dyka. Sasnm dirigentom orchestra je Mario Koik. V orchestri je angao-vanch pribline 80 hudobnkov.

  viete, e? Voda nm zlepu-je zdravie? Vyplavuje z tela toxick ltky, obmedzuje monos nkazy a chorb, upravuje trvenie a vyluova-nie, reguluje teplotu organizmu, zvy-uje energiu, priaznivo psob na kby a svalstvo, zmenuje riziko infarktu, hydratuje ple. A pamtajme, e u 2% strata vody v naom tele me spsobi problm s pamou.

  Vtip: Veer pred spanm ta mamika dcrke, aby zaspala, na dobr noc rozprvku. Po polhodine jej dcrka hovor: - Mamika, nemohla by si si s ta niekde inde? Ja chcem u sp!

  Voltaire: Priatestvo je tich slad medzi dvoma citlivmi a estnmi umi.

  tak ahie dostane do ucha aspsob tam zpal. Prestup infekcie uahuje nedostaton vysmrkvanie hlienov znosa, poahovanie hlienov azatekanm po stene hltana. Poda dky trvania sa zpaly u udet delia na aktne, subaktne achronick otitdy. Aktny zpal ucha je spsoben zva vrusovou infekciou a preja-vuje sa opuchom sliznice sluchovej trubice, jej uzavretm avznikom podtlaku vstredounej dutine. Diea me ma zaahnut uko, bo-les pri smrkan alebo zvan. Pouvame lieky na zmiernenie bolesti aproti zpalu, loklne do vonkajieho zvukovodu Burrowov roztok. Antibiotik nie s vtejto fze ochorenia potrebn. Najdleitejie je sprvne liei ndchu dslednm odsvanm

  hlienov niekokokrt denne, dostatonm smrkanm akrtkodobou aplikciou kvapiek do nosa svazokonstrinm inkom. Zva pri nedostatonej liebe me na vrusov infekciu nasadn bakteri-lna audieaa sa objavia prznaky hnisavho zpalu. M vysok teploty, sauje sa na vrazn boles uka, odmieta jes api, doja-t mu ma hnaku alebo zvraca. V tejto fze je potrebn prida antibiotik, netreba zabda na do-statok tekutn azniovanie teploty. Pri komplikcich mus by diea hospitalizovan. Nebezpen me by chronick zpal, s monm prechodom do dutn tzv. hlvkovho vbeku alebo zpal mozgovch bln. Prof. MUDr. Eva Horvthov, PhD, MPH,poslankya NRSR

  Zpal strednho ucha u det Zpaly u patria medzi ast ochorenia hlavne u det do 5 rokov. Svis to sastm vsky-tom infekci hornch dchacch ciest a relatvne krtkou a ho-rizontlne uloenou sluchovou trubicou, ktor spja nosohltan so strednm uchom. Infekcia sa

  lekr rad

  Prof. MUDr. Eva Horvthov

  PhD.

  15-019

  3

  [email protected] 427 569

  Betnov kridlyEURONIT, BRAMACPlen kridlyCREATON, TONDACHPlechov krytinyKJG, MASLENRealizcia striech

  VEKOSKLAD KRYTN:

  Preo u ns? Lebo smeNAJLACNEJAkcia pre pokrvaov:za mont kadho

  1 m2 krytinyCreaton a Euronit

  BONUS

  Zavy na vstavan skrine do 30%. Zruka a 5 rokov.

  www.vstavaneskrine.com

  VSTAVAN SKRINE, ATNKY LAMINTOV PODLAHY BEZPE. A INTERIROV DVERE SEDAKY A POSTELE KUCHYNSK LINKY NA MIERU PLASTOV OKN A DVERE SEDACIE VAKY TULI REKONTRUKCIE BYTOV

  02-0

  037

  Na predaju je potrebn sa telefonicky objedna. Otvracie hodiny v BA:Po: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h, Ut - tv: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 18.00 h Pia: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h, So: 10.00 - 12.00 h

  0903/ 344 343Holska 7, Bratislava

  0948/ 442 444Bratislavsk 72, Pezinok

  REZANIEBETNU- Jadrov vtanie- Bracie prce- Murrske prce- Odvoz-statik-elektr.0905 700 118www.rezanie-betonu.com

  AKCIOVCENY!

  51-008

  3

  10-008

  6

  Karol Mikl

  TEPOVANIETEPOVANIE

  tel.: 0949 85 11 10

  HBKOVHBKOV

  sedaky, aut,koberce, postele

  www.dddactiv.sk 0907 776 769

  t%PJTPWBOJFLPOUBKOFSPWDITUPKTL

  t0EWP[WFLPPCKFNOIPPEQBEVtWZQSBUWBOJFJOUFSJSPW

  QJWOJODIQSJFTUPSPWTLMBEPW

  92-0

  88-1

  16-023

  9

  0911 990 46315

  -028

  0

  ISTIACEA UPRATOVACIE

  PRCE

  0948 421 401

  umvanie okien istenie nbytku pranie komplexn

  upratovanie istenie RD a bytov loha gazdinky

  istiare kobercov istenie interirov utpredaj prof. ist. prostriedkov

  94-0

  322

  www.ibrein.sk

  IB Rein, Lie Nivy 23,821 08 Bratislava

  02 44 00 99 11, 0903 864 181

  10-012

  6

  MABY STIERKYMURRSKE PRCE

  PLVAJCAPODLAHA

  0918 841 430Cena dohodou

  16-023

  9

  PALIVOVDREVO

  0917 649 213

  BUK 1. tr.klan

  POZOR! AKCIOV CENY!Drevo je certikovan!

  Nie je z neleglnej aby!

  zabezpeme dovoz

  POTREBUJETE REKONTRUKCIU DOMU, BYTU, PODKROVIA?

  0908 377 [email protected]

  94-0

  342

  15-015

  5

  Stavba teplovzdunch krbov a teplovzdunch rozvodov Vlokovanie komnov Rekontrukcia starch komnov Obhliadka komna zdarma0905 702 276 www.bd-krby.sk

  Frzovaniekomnov

  ZAVANA NEREZ

  02-0

  012Odesk ulica 75, 82 106 Bratislava,

  [email protected]

  www.renovacia-dveri.euObhliadka, poradenstvo a cenov ponuka u Vs - sluba zdarma !!!

  PONKAME AJ:- KUKY, ZMKY- SKLO, TESNENIA- DOPLNKY0905 605 934 02/381 052 37

  16-005

  90903 150 7400905 470 264

  Maliarske a natierask prce Stierkovanie Sadrokartn Pokldka parkiet Zatepovanie Run omietanie Tapetovanie

  A JE TO!

  et

  ie

  Oprava a drba vetkch druhov striech,odkvapovch systmov

  a klampiarskych prvkov aj na akoprstupnch objektoch.

  02-0

  068

  Prce vo vkach 0903 969 611 [email protected]

  Oslovujte efektvne: Loklne oslovenie zkaznkov vo vaich mestskch astiach

  Nejde Vm biznis?

 • BA 13-36 STRANA - 04

  Predm Opel Sintra 2,2D za 300. Tel.: 0905 838 502Predm ND na kodu-Rapid 130, kodu 110R a kodu 120 GLS. Tel.: 0902 679 183

  AUTO-MOTO / in 2Kpim auto-vrak. Tel.: 0949 175 758Kpim nepotrebn, nepojazdn, havarovan auto-vrak 0919 285 295

  BYTY / predaj 3 Predm 5-izb.byt v BA, 2/4, 140m2, aj na podnikanie. RK nevola. Tel.: 0905 838 502

  BYTY / prenjom 4Zoberem do podnjmu 2 osoby v De-vnskej v cene je internet elektrika 135 /osoba/mesiac, dlhodobo, dohoda 0948 877 336Prenajmem 2 izbov byt v Devnskej Novej Vsi na dlhodobo v cene je rchly internet a elektrika 0948 877 336Prenajmem murovan gar s el.osvetlenm na ul.Brezovsk nealeko obchodu s potravinami a sbenej s Hlkovou ul. Njom poda dohody. Tel.: 44 25 20 52 vola po 18,00 hod.Bez-detn pr vezme do prenjmu 2 a 3 izb. byt Ruinove, Petralke, Novom a Starom meste. 0903 879 938Vezmem do prenjmu 1 a 2izb. byt v Ruinove, Novom meste,Petralke,Centre 0903 354 154Vezmem dlhodobo do prenjmu (bva budem sm,1 osoba) 2 alebo 1 izb. byt v Ruinove, Novom meste. 0903 354 154Vezmem do prenjmu garsnku, 1 izbov byt. 0944 335 771

  DOMY / predaj 5 Predm rodinn vilu v obci Kuchya v tichom prostred pod priehradou s itkovou plochou 350 m2, RK - nevo-la, cena 315.000 , tel. 0903 253 660 Predm RD - novostavba, bungalov v

  obianskariadkov inzercia

  byty/prenjom 4

  byty/predaj 3

  auto-moto/in 2

  auto-moto/predaj 1

  domy/predaj 5

  )(&%3%2$(!,$-'.)%0")$2/("%$"$ ' ' 1/("%*'!,' +)$-'.)* +'.#!%2/!)"#!!$("$ + "' ("##" -$($&-3"#$(,. (" $ *'!'/.'3".'$"%"#$(,' ("#$ ("' 3*-3"#&"' ("$"./2$," $-!!"1 ("$1."./2"' $0&"' ("#$ 0$1#$1..,$( '2"'! "#$+" -("'!" $1$##/#"!"&''3#!

  61

  9

  7

  5

  71

  4

  8

  9

  6

  947

  3

  8

  4

  1

  46

  7

  35

  8

  461

  9

  renia. A neskr ju odoslal na vyetrenia, zktorch sa zistilo, e manelka m pokroil tdium rakoviny, priom o dva tdne zomrela. Ihne sme s rodinou podali sanos na rad pre dohad nad zdravotnou starostlivosou na lieebn postup gynekolga. Rozhodol som sa poadova nann zadosuinenie. Ako ho zska? Ivan. Ven itate, pokia djde kmrtiu osoby vdsledku ne-sprvnej (nedostatonej) diagnostiky ochorenia a z toho vyplvajcej neadekvtnej lieby zdravotnckym zariadenm (lekrom), vznikaj pozostalm prbuznm prvne nroky domha sa primeranho zadosuinenia vyvaujceho ich

  utrpenie zo straty blzkej osoby (nemajetkov ujma) a nhrady primeranch nkladov spojench spohrebom (nhrada kody).Ak dolo k mrtiu Vaej manelky v prinnej svislosti s poruenm povinnosti postupu lege artis danho zdra-votnckeho zariadenia, vemi pravdepodobne dolo aj kne-oprvnenmu zsahu do Vaich osobnostnch prv. Pretrh-nutm vzieb sVaou manelkou nastal zsah do prva na skromn arodinn ivot, apreto mte nrok aj na nhradu nemajetkovej ujmy vpeniazoch. Rodinn ivot zaha vzby medzi najblimi rodinnmi prslunkmi demi, rodimi,

  Zanedbanie zdra-votnej starostlivostiDobr de, manelka zomre-la vmarci 2014 na karcinm maternice. Pred smrou navtevovala gynekolga aupozorovala ho na svoje zdravotn problmy. Lekr ju lieil na ben ensk ocho-

  Prvnik rad

  JUDr. Maro

  Prosman pokraovanie na nasledujcej strane

  Tel.: 0905 474 663, Zvodn 3, BratislavaE-mail: [email protected]

  www.univerzaltrade.sk

  PLASTOV OKN A DVERE

  UNIVERZAL TRADE s.r.o.alzie, sieky, rolety...

  AKCIOV CENY92

  -007

  8-2

  Zavy a do 58%

  94-0

  061

  ZASKLIEVANIE BALKNOV A LODI

  Funkn modely s vystaven v obchodnej kancelrii na ul. 29. augusta 36/A

  (PoPia: 8.0017.00, So: 9.0013.00)

  B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. autorizovan montna rma: 02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465,

  [email protected], www.bomax.sk

  AKCIA na rok 2014 poda vberu- suiak na prdlo- kvetinov driak- sieka proti hmyzu

  Mnostevn zava 3% pri objednvke 2 - 3 zasklenDemont a odvoz starch rmov zdarma

  BEZRMOV oton fnsky , vdsky AluVista , vdsky AluVerso RMOV vdsky AluPlus , vdsky AluCombi RMOV a BEZRMOV Thermalux

  Vroba a opravaklasickch textilnch samonavjacch

  ROLIET+ rolety na balkny, loggie a stren okn

  www.roletynicol.skTelefn: 02/555 66 222, 0905 484 224

  Bilkova 16, Bratislava

  ALZI ZCLON

  ZAKLADANIE S.R.O. TOVNCTVO jednoduch a podvojn

  www.zakladamesro.sk 94-029

  794

  -013

  947

  -171

  63-004

  7

  PRSTREKYPRSTREKYZASKLIEVANIE BALKNOV I TERS hlinkov posuvn systm

  AKCIA:SEPTEMBER 2014

  AKCIA:SEPTEMBER 2014

  0948 787 777www.balkona.eu

  Ku kadej objednvke darek ZDARMA 7-ron zruka Monos spltok s 0% rokom

  AKCIACENY OD 337,- EUR

  20% a 50%

  BALKNY TERASY ZIM. ZHRADYZDVERIABALKNY TERASY ZDVERIA ZIM. ZHRADY

  www.megazlava.sk

 • BA 13-36 STRANA - 05

  5

  obianskariadkov inzercia

  obianskariadkov inzercia

  Malackch cena 150 000 ur. T.. 0905

  668247Predm 4 podlan dom

  chatu v ndhernom prostred v lese v

  Rohonku, aktvny oddych v tichom

  prostred: kpanie, lnkovanie, hubr-

  enie, bicyklovanie, bekovanie. Celkov

  itkov plocha 108m2 + 32m2 terasa.

  Rekrecia aj bvanie. Cena 75.000 ,

  tel. 0905 812 454Predm RD po kom-

  pl. rekontr., 3+1, Turianske Teplice, as

  Diviaky, cena 69.000 . T..: 0905 925

  991Mil a tuln 3+1 izb.RD, zhra-

  da ani mal ani vek, ovocn stromy,

  vea zelene, posedenie vonku pri krbe.

  Ticha dedinka 25 km BA, 17 km Senec.

  Tel.: 0904 137 133Predm RD 5i., 2 ga-

  re, pozemok 936m2 v Liptovskom

  Petri, Dom je po oprave, nov strecha.

  Vhodn aj na podnikanie. Viac na tel..

  0902 551 286Vyhadvam vodu pra-

  mene zny bytov pozemkov dvody

  neast in 0910 989 498Predm RD

  v obci Vchodn. 0915305745Predm

  rozostavan bungalov 170m obyt. plo-

  cha, 7a pozemok, 12km NR, 9km ZM, tel.

  0915741531

  Predm pozemok v lyiarskom

  stredisku stredisku Makov. Vhodn

  pod RD,alebo chalupu.Vmera 1136

  m2.Cena 10 / m2. T.. 0905 385

  835Predm mimoriadne zaujma-

  v pozemok v okr.DT.Polosamota.

  Tel:091179954016 zhrada s mur.

  chatkou, V.Levre, 10/m2, 0915 380

  314Predm st. poz. Pla na svahu s

  chatou 12m VIS. 0905 548 835

  )(&%3%2$(!,$-'.)%0")$2/("%$"$ ' ' 1/("%*'!,' +)$-'.)* +'.#!%2/!)"#!!$("$ + "' ("##" -$($&-3"#$(,. (" $ *'!'/.'3".'$"%"#$(,' ("#$ ("' 3*-3"#&"' ("$"./2$," $-!!"1 ("$1."./2"' $0&"' ("#$ 0$1#$1..,$( '2"'! "#$+" -("'!" $1$##/#"!"&''3#!

  pozemky/predaj 6

  Vtip: V lietadle sa otvoria dvere pilotnej kabny a do lietadla vstpi kapitn. Vez-me padk a hovor:- Mm pre vs dve sprvy. Jednu dobr a druh zl. Najprv t zl. Nemme palivo a o chvu zane-me pada. T dobr, idem po pomoc.

  Platn: Starajc sa o astie inch, nachdzame astie vlastn.

  prslunmi faktrami, resp. pokladninmi dokladmi.Neuvdzate, i Vaa manelka mala vase svojho mrtia vyivovaciu povinnos voi nejakej fyzickej osobe, preto len na doplnenie spomenieme mon nrok na vyplatenie po-zostalostnej razovej renty. Tento nrok sa posdi asuma pozostalostnej razovej renty sa ur poda veobecnch predpisov osocilnom poisten. Zdrazujeme skutonos, e prvo na nhradu kody sa preml vlehote dvoch rokov odo da, ke ste sa dozvedeli okode aotom, kto za u zodpoved anrok na nhradu nemajetkovej ujmy sa preml vtrojronej lehote, ktor plynie

  odo da, ke sa prvo mohlo vykona po prv raz.Sdny proces tkajci sa pochyben zdravotnckych zariade-n (lekrov) bva spravidla zloit najm na dokazovanie tvr-dench skutonost (realizuje sa prostrednctvom znaleckch posudkov) asamotn vznik nemajetkovej ujmy je potrebn posudzova prsne individulne, priom konen vku -nannho odkodnenia zvyajne ur a sd. Odporame Vm preto, aby ste boli od zaiatku zastpen advoktom. JUDr. Maro Prosman Prosman aPavlovi advoktska kancelria, s.r.o.

  srodencami, prarodimi bez ohadu na to, i spolu trva-lo ij alebo nie. Nrok na nemajetkov ujmu vznik okrem Vs itmto osobm aje potrebn uplatni si ho v sdnom konan. Nhrada kody, resp. nann nhrada za zabezpeenie pohrebu Vaej nebohej manelky (pohreb, kar, kvety), n-hrada na zriadenie pomnka, nhrobnej dosky ana pra-vu hrobu patr tomu, kto za vynaloil primeran nklady. Uplatovanie si uvedench nrokov je potrebn preukza

  Prvnik rad pokraovanie

  09-126

  Bratislavsk poslanci zrejme pr-du o monos v poslednom bode rokovania zastupitestva, v bode Rzne, navrhn na schvaovanie okovek. Po ich pokuse, ke vlani v septembri chceli preda mestsk majetok v nonch hodinch, by sa tak malo podobnm postupom zabrni. Zmena rokovacieho pori-adku, ktor sa poslancom na stl dostane tento mesiac, by mala zarui, e v bode Rzne sa u ne-bud mc objavi materily, ktor boli bu na zaiatku zastupitestva vyraden, alebo ich u raz poslanci na tom istom rokovan neschvlili. "Stva sa, e niektor materily s stiahnut z rokovania pred-kladateom, ie na tom kon-krtnom zastupitestve by sa u prerokovva nemali. Rovnako, ak pri hlasovan materil nepreiel, na rovnakom zastupitestve by sa u nemal objavi," vysvetoval poslanec Vladislav Heko (NOVA). Ak materil nebol dvakrt po sebe na rokovan mestskho parla-mentu schvlen, me by poda novch pravidiel predloen a po troch mesiacoch alebo vtedy, ak o jeho zaraden rozhodne zastu-pitestvo trojptinovou vinou hlasov prtomnch poslancov. Vlani v septembri malo zastu-pitestvo schvaova predaj za vye 2,5 milina eur, spolo-nos Twin City kupovala od hlav-nho mesta pozemky a budovy v okol autobusovej stanice na Mlynskch Nivch. Nehnutenos-ti maj by sasou projektu vstavby polyfunknho cent-

  ra Twin City, v rmci ktorho sa m vybudova aj nov autobusov stanica. Materil vak na zaiatku dvojdovho rokovania primtor Milan Ftnik (nezvisl s podpo-rou Smeru-SD) stiahol. Na jeho konci ho vak poslanci mali na sto-le druhkrt, zaradili si ho v bode Rzne. Medziasom, od stredy (25. 9.) do tvrtka (26. 9.), toti inves-tor zmiernil kpne podmienky. Niektor poslanci v rchlom no-nom schvaovan videli in zujmy. Do rokovacieho poriadku brati-slavskho zastupitestva by mali pribudn aj alie zmeny. Mes-tsk poslanci dnes rokuj o ka-dej petcii, ktor presiahne poet 3000 podpisov, alebo ak petciu s menm potom podpisov pod-por najmenej p poslancov. Po novom by sa rokovaniam o pet-cich vdy uril v programe mes-tskho zastupitestva presn as, aby signatri nemuseli aka, km prde ich bod programu na rad. Platn rokovac poriadok dnes tie neupravuje dobu, po ktor je mon sa prihlsi faktickou poznmkou. Po novom by mal ma poslanec monos sa s tou-to poznmkou prihlsi do doby ukonenia diskusnho prspevku, na ktor chce reagova, a to do asu, pokia predsedajci ukon monos prihlsi sa s faktickmi poznmkami. Poas tajnho hla-sovania bud poda novch pravi-diel tie mc poslanci nielen d-va hlas svojmu kandidtovi, ale aj vyjadri nevu alebo sa zdra. (tasr)

  Poslanci u na konci rokovania asi nebud mc schvaova okovek

  Bratislavsko na Facebooku

  klikajte!http://www.facebook.com/bratislavsko.sk

 • BA 13-36 STRANA - 06

  Kpim byt v BA, platba hotovos

  0948 544 504Kpim jednoizbov byt,

  zrekontruovan na niom poschod,

  s vahom a povm zatvranm, za

  trojizbov byt v Bratislave Dbravke.

  Tel.: 0949 874 653, nevola RK.Mlad

  rodina kpi 2-3 izbov byt. Srne. RK

  prosm nevolat. Tel.: 0905 011 501Mla-

  domanzelia kpia garznku alebo 1 iz-

  bovy byt nie cez RK. Hotovost. Tel.: 0915

  615 489Kpim byt v Bratisl. 0907 402

  507Kpime byt v BA 0903 461 817Pre-

  dm mimoriadne zaujmav chalupu v

  okr.DT.Tel:0911799540.

  Predm sklolamintov umpu o ob-

  jeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov. Cena

  od 650 . Doveziem, aj osadm. T..: 0905

  925 991

  Lacno predm chladniku s mrazni-

  kou hore v zruke. Tel.0903 177480

  Predm v Lamai krky na iv plot

  Brlen cel rok zelen. Tel.: 0907 198

  947Predm cesnak, 0907 352 003 po

  18 hod.

  Kpim vyznamenania, odznaky, min-

  ce, bankovky, hodinky. Tel.: 0905 545

  874Kpim star pohadnice a star

  bankovky. Tel.: 0903 753 758Kpim rz-

  obianskariadkov inzercia

  stavba 8

  reality/in 7

  domcnos 9

  zhrada a zverinec 10

  hobby a port 11

  )(&%3%2$(!,$-'.)%0")$2/("%$"$ ' ' 1/("%*'!,' +)$-'.)* +'.#!%2/!)"#!!$("$ + "' ("##" -$($&-3"#$(,. (" $ *'!'/.'3".'$"%"#$(,' ("#$ ("' 3*-3"#&"' ("$"./2$," $-!!"1 ("$1."./2"' $0&"' ("#$ 0$1#$1..,$( '2"'! "#$+" -("'!" $1$##/#"!"&''3#!

  2

  9

  4 3

  9

  7 2

  15

  73

  51

  8

  8

  4

  2

  5

  79

  9

  1

  385

  3

  8 2

  Zdrav desiata.kola zaala a pracovn lohy nezavalili iba kolkov. Aj nm rodiom pribudli prce domcich manarov a taxi-krov. Aktmto starostiam aj kadodenn otzka, o tm naim deom zabali na desiatu. Ak chcete, aby sa im cel de dobre premalo amali dostatok energie, urite im ne-bate pernk i keksk. Idelny je celozrnn chlebk so zdravou ntierkou aovocm. Vhodn s ntierky ztvarohu (poprpade cottage syru) aze-leniny. Tvaroh mete skombinova s nastrhanou mrkvou,

  altovou uhorkou, zelerom aj s uvarenou brokolicou. Vemi chutn je kombincia servenou repou (2 mal uvaren erve-n repy zbavte upky, nastrhajte azmieajte s200 g tvarohu, mete prida aj nastrhan tvrd syr). Tvaroh mete zmiea aj spohnkou (100 g sparenej azmknutej lpanej pohnky zmieajte snastrhanm jabkom, tvarohom akoricou).Vivn je aj ntierka zcceru. Ccer zkonzervy zcete, roz-mixujte sbielym jogurtom alyikou olivovho oleja. Dochu-te cesnakom atipkou soli. Obdobn je aj ntierka zfazule i oovice. Namiesto jogurtu mete poui maslo aprida na jemno nasekan cibuku.

  Ak predsa len chcete potei deti niem sladkm, spravte im do mitiky domci milik. Do hladka rozmixovanmu bannu s tvarohom sa urite poteia. A neodmietnu ani sladk slnenicov ntierku (150g slnenicovch semienok rozmixujeme s1 lyicou olivovho oleja, dcl vody, malou lyikou medovnkovho korenia, stvie azahustte kakaom poda potreby). Aaby deom ntierky chutili, zapojte aj ich do prpravy. Tie starie takto desiatu zvldnu pripravi sam adesiatovm balkom mu potei aj vs. gazdinka Evka

  Gazdinka rad

  ZAVA 20 % na vetky posledn kusy vystavench vzoriek. LIGHTPARK Raianska 90, BA

  66-008

  3

  inz_125x125mm.indd 2 03/09/14 09:34

  52-0

  456

  15-020

  1

  COOP Jednota Slovensko,spotrebn drustvo, prenajme kancelrske priestoryv budove na Bajkalskej 25 v Bratislave.

  Vekos kancelri jednotlivo po 14,50 a 22,00 m2.Bliie informcie

  a podmienky iadajte na adrese: e-mail: [email protected], tel.: 02/582 33 400

  19-000

  1

  Aktulne vydanie Bratislavska njdete vdy

  v pondelok na webe

  www.regionpress.sk

  Za posledn tyri roky sa dlhy hlavnho mesta a jeho organizci znili o 28 percent. Z 228 milinov eur, ktor dosahovali v roku 2011, dnes Bratislavu trpi zadlenie vo vke 173 milinov eur. Na tlaovej konferencii to skontatoval primtor Milan Ftnik (nez-visl s podporou Smeru-SD). Dlhy teda ete stle mesto zaauj, ale u nie v takom rozsahu ako pred tyrmi rokmi, zdraznil. Ftnik vak rovnako priznal, e mestu sa zvil podiel neuhradench faktr z 10 na 16 milinov eur. Do mestskho rozpotu tie pri-tieklo za posledn tyri roky zo ttneho roz-potu o dev milinov eur viac, ako boli relne prjmy v predchdzajcom volebnom obdob. Mesto teda sce znilo dlhy o 55 milinov eur, ale neuhraden faktry a zven prjmy v cel-kovej vke 15 milinov eur znamenaj meniu skuton sporu na rovni 40 milinov eur. verov zaaenie mesta, ktor bolo poda primtora pred tyrmi rokmi na rovni 66 per-cent bench prjmov mesta, sa znilo na 52 percent tento rok. stavn zkon o rozpoto-vej zodpovednosti pritom hovor, e kritickou hranicou je 60 percent. Pri 52 percentch u m mesto rozviazan ruky pri financova-n rozvojovch projektov, podotkol primtor. etrili sme na benom chode mesta a pre-dvali majetok. etrili sme na radnkoch, na istote, ia, prejavilo sa to v tom, e mesto vyzer horie, lebo sme museli peniaze pou-i na veci, ktor boli neodkladn. To, o sme zskali, sme dali na star dlhy, uviedol Ft-nik s tm, e kadorone mesto splatilo dlhy v sume asi 14 milinov eur. Jedin nov ver, ktor sme za tyri roky zobrali, bol vo vke se-dem milinov eur na projektov dokument-ciu na nosn dopravn systm, dodal Ftnik. Najvie zvzky m dnes poda neho st-le bratislavsk magistrt a plhaj sa k slu 108 milinov eur, potom nasleduje Dopravn podnik Bratislava s dlhmi vo vke 42 mili-nov eur a Generlny investor Bratislavy s 20 milinmi eur. Primtor do celkovej zadlenosti pritom nepotal mestsk organizciu Odvoz a likvidcia odpadu, ktor m dlh vo vke 13 milinov eur. Tto organizcia ale ide v inom reime, dlh si plat sama, podotkol. (tasr)

  Dlhy mesta dnes dosahuj 173 mili-nov eur, znili sa o 28 percent

 • BA 13-36 STRANA - 07

  7

  obianskariadkov inzercia

  ne staroitnosti aj v pokodenom stave.

  Tel.: 0903 753 758

  Predm slnenk ddnik strednej

  vekosti. Prikvku uit z koun na gau

  190x160cm a na 2 kresl 60x160cm. Tel.:

  0902 679 183Lacno predm ijac stroj

  Minerva za 60. Tel.: 0911 154 811Pre-

  dm pianno plnopancier, zachoval,

  plne funkn Gebrder Stingl Viede.

  Dvod predaja: sahovanie. Tel.: 0944 318

  198Lacno predm nov satelit. Prjima

  Skylink, takmer kompletn (bez parabo-

  ly), k tomu pridm grtis star zahrani-

  n televzor dobre fungujci. Tel.: 44 25

  20 52, vola po 17,00 hod.Predm spo-

  loensk trojtvrtov muelnov a,

  bledozelenej farby, na vku 154 cm,

  slo 38-40. Tel.: 0908 880 728Predm

  vysstruen dreven diely rozlinch

  ozdobnch tvarov na vrobu bytovho

  zariadenia a doplnkov. Tel.: 0902 679

  183Lacno predm protimykov kera-

  mick ed dladice 10x10cm. Tel.: 0902

  679 183Predm ovie rno, plne nov

  s magnetom 0908 880 728

  Kuchr had prcu 0904585976Ha-

  dm prcu ako opatrovateka det a star-

  ch. Mem ihne 0903054836Ha-

  dm prcu opatrovateky. Prax mm.

  0911283755

  65.ron,rada sa zoznmi zo slunm

  a zabezpeenm pnom z BRATISLAVY,

  Ba Tel.0917836882

  )(&%3%2$(!,$-'.)%0")$2/("%$"$ ' ' 1/("%*'!,' +)$-'.)* +'.#!%2/!)"#!!$("$ + "' ("##" -$($&-3"#$(,. (" $ *'!'/.'3".'$"%"#$(,' ("#$ ("' 3*-3"#&"' ("$"./2$," $-!!"1 ("$1."./2"' $0&"' ("#$ 0$1#$1..,$( '2"'! "#$+" -("'!" $1$##/#"!"&''3#!

  )(&%3%2$(!,$-'.)%0")$2/("%$"$ ' ' 1/("%*'!,' +)$-'.)* +'.#!%2/!)"#!!$("$ + "' ("##" -$($&-3"#$(,. (" $ *'!'/.'3".'$"%"#$(,' ("#$ ("' 3*-3"#&"' ("$"./2$," $-!!"1 ("$1."./2"' $0&"' ("#$ 0$1#$1..,$( '2"'! "#$+" -("'!" $1$##/#"!"&''3#!

  deom 12rzne/predaj 13

  hadm prcu 15

  zoznamka 16

  Vtip: - Vera som chytil dva metre dlh uku! - A ja som z vody vytiahol horiacu svieku! - Klame, svieka vo vode nehor. - Ty skr uku, ja zhasnem svieku!

  M. Figuli: Smr znamen vdy posledn bodku za slovom ivot.

  niaze tak, e im ponkaj prcu alebo rchle piky. Inzert vy-zer nenpadne. Na konci subne vyzerajcej ponuky prce ale-bo ahko dostupnej piky je klasick mobiln slo. Zavolte, ale ozve sa vm odkazova s tm, e mte vola na slo 0900 xxx xxx, a potom vs doma prekvap 100 faktra za telefn. Ako je to mon? Jednoducho. Ten mejd vs nechal vola na takzvan prmiov (alebo audiotextov) slo bez toho, e by ste nieo tuili. ia, ani my to nevieme. No vo rme sme zaviedli ete v roku 2010 nariadenie, ktor musel podpsa kad obchodnk, ak chcel uverejni reklamu klientovi s audiotextom. Tkal sa po-vinnej vekosti inzertu, vekosti psma textu s informciou o cene

  hovoru, ktor mus by rovnako vek ako text, ktor prve tate. A o sa stalo? Inzerty sa z novn stratili, ale iba naoko. Obliekli sa do ete zkernejej formy - volte na mobil, ale ozve sa vm odkazova s intrukciou, e mte vola na in slo. V dobrej viere volte a nakoniec pretelefonujete 100 , pretoe to slo je au-diotextov.Ale nemuste sa obva. Proti tomuto sa d vemi ahko bojova. Dobr rada preto znie: Jednoducho na akkovek vm neznme a po-dozriv slo z odkazovaa nevolajte. Serizny zamestnvate alebo poskytovate piky takto veci nerob. Vdy si d do inzertu svoje slo a na v neprijat hovor zavol sp. Preto iadne obavy.

  mejdi v naich novinch! Nerd to priznvam, ale je to tak. Ktokovek sa sna bojo-va s tmto typom podnikate-ov, oni s vdy o krok pred nm. Preto vs budem informova o ich praktikch v svislosti s na-imi novinami. mejdi vyahuj od ud pe-

  Rado rad

  Mgr.Radoslav

  Gloznek

  20%=$9$

  =$58(1(1$-/(3$3218.$9%5$76/$9('RQNDQDMREEHQHMFKMHGOY%UDWLVODYHV]DYRX

  2EMHGQYNDMHGODFH]LQWHUQHW ZZZELVWURVN

  OXVWUDQREU]N\

  3L]]D+DZDL5 4

  3HHQEUDYRYNROHQR7 6 8UDPDNL&DOLIRUQLDVDNH

  6 43L]]D3URVFLXWWR

  4 3

  %U\QG]RYSLURK\VRVODQLQNRXDFLEXNRX

  5 4

  1XJWRYSDODFLQN\3 2 3L]]D)RUPDJJL

  5 4

  QVDODWD&HVDUH6 4

  52-0

  439

  Bratislavsk samosprva chce posun cyklisti-ku na rovnak rove, na akej je dnes automo-bilov i hromadn doprava v meste. Potrebuje preto detailnejie pozna pohyb cyklistov po vybranch miestnych komunikcich, aby tak dokzala identifikova kritick oblasti a m skr realizovala potrebn opatrenia. V cyklodoprave vid hlavn mesto viacer monosti, ako zlepi turistick nvtevnos i dopravn situciu v Bratislave. Pre TASR to povedal poradca prim-tora hlavnho mesta SR Bratislavy Michal Feik. Poda jeho slov bola doteraz cyklistika v Bratislave odsvan na vedajiu koaj a o bicyklovan sa ho-vorilo predovetkm len v svislosti s rekreanou cykloturistikou. Aj preto sa cyklisti nezaraovali do oficilneho stania dopravy. N zmer je posun cyklistiku na rovnak rove mestskej dopravy, ako je preprava autom i MHD, avizoval Feik. Dosiahnutie tohto ciea vid v zskan presnej-ch dt o pohybe cyklistov v meste. Vaka nim sa mu lepie lokalizova miesta, kde je vek

  poet cyklistov. Mesto me tento problm riei naprklad formou budovania alch cyklotrs. Stanie cyklistov v Bratislave pravidelne realizu-je obianske zdruenie Cyklokoalcia. V roku 2013 za jeden de v rannej dopravnej pike napotali jej lenovia takmer 2000 cyklistov. Najfrekvento-vanejm miestom bolo vtedy okolie Mosta SNP. Bratislavsk magistrt chce v monitorovan cyklo-dopravy naalej pokraova. V najbliom obdob preto zakpi dve staky, za ktor spolu s inta-lciou zaplat 10.000 eur. Tie by u od jesene mali zisova poet cyklistov na cyklotrase pri hranici s Rakskom a na novovybudovanej cyklotrase na Viedenskej ceste, medzi Mostom SNP a Starm mostom. Umiestnen bud priamo v povrchu vozovky a snma bud zmeny v elektromagnetic-kom poli, vyvolan len prejazdom bicykla. Poda potu cyklistov budeme lepie cieli propagciu Bratislavy medzi cyklistami, a to formou kampan a podpornch aktivt, ako je naprklad Na bicykli do prce alebo Eurpsky tde mobility. Sname

  sa ud presvedi, aby vyskali bicykel ako do-pravn prostriedok aj na cestu do prce i do ko-ly. Tento spsob dopravy m toti viacer pozitva, skontatoval poradca primtora Bratislavy. Sta-ky poda neho bud zaznamenva a vyhodno-cova poty cykloturistov prichdzajcich do hlav-nho mesta pre potreby Bratislavskej organizcie cestovnho ruchu. Vaka zskanm dajom sa tak me cyklistick infratruktra a sluby s ou spojen rozirova pre alie zatraktvnenie Brati-slavy. Ako modernho cykloturistickho mesta, ktor le na kriovatke dvoch eurpskych cyklistic-kch dianic - EuroVelo 6 a EuroVelo 13, dodal Feik. Cykloturizmus je jednou z najrchlejie rastcich foriem cestovnho ruchu. Poda odhadov eu-rpskej tdie z roku 2012 sa na eurpskej sieti cyklotrs EuroVelo rone uskuton pribline 2295 milird vletov. Cykloturizmus predstavuje dve a tyri percent vetkch dovoleniek v Eurpe a je stle na vzostupe. (tasr)

  Samosprva kpi staky, chce presnejie daje o pohybe cyklistov

 • BA 13-36 STRANA - 08

  8TMA TDA KRKYkurzy a koly

  Vitajte v rodineDominiky Rajskej

  Nov kolkes det v dome. Ich mama sa ne-sauje na stres, nedostatok asu pre seba i zl logistiku v meste. Kad de s drobcami zava situcie, ktor rozosmej, no zrove ntia zamyslie sa. Vitajte v rodine Dominiky Rajskej. Bolo mi zle. Nepatrn nznaky pouka-zovali na pomal, plaziv prchod nov-ho kolka. Angelika mi oznmila, e ju tie zaplen oi vemi bolia, do klky preto v iadnom prpade neme s. A asi ju bol aj bruko. V kuchyni sa objavovali misky s rastcimi krytlmi ako znamenie detskho nadenia pre chmiu, s ktorou sa nai mal experi-menttori zatia v kole nestretn. Okrem pobehovania s Petriho miskami pobehovali deti s kruidlami, ceruzka-mi, farbikami v snahe da dokopy pe-ranky. Pomerne nahlas si obhajovali kad svoje prvo na strhadlo, ktor zzrane, zo skupiny asi ptnstich rznych druhov, zostalo ako jedin, samostatn exemplr. Ke sa podarilo skompletizova peranky a v poslednej chvli uchrni lku s neznmou kry-talickou ltkou, ktor som povaovala za cukor pred popoludajou kvou, medzi demi zavldol pokoj a dobr nlada. Ma sa vak zmocnili u spo-mnan neprjemn pocity v aldku. Toho roku nemme prvka, no aj tak som bola nervzna. Snaila som sa ha-da osi pozitvne. Deti bud ma menej asu na rozhadzovanie, hdky, nudu a k obedu mi op posta hrs rye a dve kuracie krdla. Napriek snahe o po-zitvne myslenie som vak videla predo-vetkm to, ako deti namiesto bezsta-rostnho behania po zhrade nervzne pobehuj po dome, zhaj nevyhnut-nosti a zo vetkch sl sa snaia stihn autobus na popoludajie krky. Videla som zpas o domce lohy, porn uenie sa cudzch slovok, po-ula som nahnevan dupot sprevdza-jci aj nepatrn nezdary pri cvien na hudobn nstroje. V noci som sa strhla s zkostlivm pocitom, e sme zaspali. Upokojil ma zvuk daa klopkajceho na okno a mylienka, e ete je as. Ke rno zazvonil budk, oproti przdninm nastaven na o dve hodiny skor as, podvedome som ho zaklapla a spa-la alej spnkom spravodlivch. D krsne uspva. Vitaj, nov kolk!

  dr

  pri objednvke nad 35.- EUR

  INTERNETOVPAPIERNICTVO

  www.skolske-potreby.euZDA

  RMA12-farebn fixi

  NTETETETETERRNRNNRNRNETETETETETOVOOVOVOVOV

  37-000

  5

  t 24-hodinov starostlivos s monosou krtkodobho pobytu t deti od 1 rokat plynulm prechod z jasiel do materskej klky tPEWP[BEPWP[EFUtLSLZ

  t domca strava t objednvky aj pre verejnos

  Fedinova 7, Bratislava - Petralka, [email protected], +421 (0)949 898 731

  Vysnvan domovJasle a matersk klka

  Jedle

  Kozmetick sluby, manikra, medicnska pedikra, mase

  92-0

  110

  92-1

  16

  Nikto nikdy nespochybnil skutonos, e vzdelvanie je vemi dleit. Aj ke je obrovsk mnostvo infor-mci prstupnch cez internet a mnoh mlad udia argumentuj, e takto sa doku naui viac, s ob-lasti, kde to neplat. Internet vs nenau rozprva sa s druhm lovekom "Face to Face" v cudzom jazyku a ani vae diea tmto spsobom nenadobudne v-tvarn i remeseln zrunosti...

  pecifick koly pre najmench tie menia svoju tradin tvr. klky a jasliky v skromnch rukch poskytuj deom nielen odborn pedagogick dozor, ale predovetkm vytvraj priestor na ich vemi rchle napredovanie. Nov metdy rozvjania moto-riky i tvorivosti, potaov alebo umeleck krky umouj podchyti talenty u v tlom veku. Kad diea m v sebe predpoklady vynikn v niektorej oblasti. lohou dospelch je rozpozna, kadia ve-die jeho cesta. Najvou chybou vak je, ak rodiia ntia svoje deti naplni ich vlastn, nesplnen sny. Aj preto s vynikajce krky i kurzy pod vedenm odbornkov. T doku poradi aj v situcich, ke samo diea m nerelne ambcie a predstavy o svo-jich schopnostiach. Jazykov znalosti s dnes nevyhnutnosou. Pre mladch je plnou samozrejmosou ovlda nielen jeden, ale aj dva cudzie jazyky. Tieto vedomosti im poskytuj irok monosti alieho vzdelvania a otvraj uplatnenie na trhu prce. Ui sa nov ja-zyk vak nie je pre dospelho loveka jednoduch. Najprijatenej systm predstavuje spsob, ako sa materinsk jazyk uia mal deti, t.j. najprv vedie veci pomenova, potom tvori vety a vyjadri mylienku a nsledne nastupuje psomn prejav a gramatika. Jazykov koly vak ponkaj rzne druhy metd, postupov a foriem na dosiahnutie potrebnch rovn vzdelania, a to aj pre pokroilch, i biznismanov a odbornkov.

  Hoci pvodne bolo zauvan, e rzne kurzy, kr-ky i prve spomnan jazykov koly s uren predovetkm deom, mladm uom a profesnm odbornkom, dnes to vbec neplat. Poznme uni-verzity tretieho veku a okrem toho, prve genercia starch ud, ktorej nebolo umonen vzdelva sa v jazyku, vyhadva kurzy na zskanie nevyhnutnch jazykovch vedomost. Nezabudnime, nikdy nie sme pristar na to, aby sme sa uili cudz jazyk! Aktulna tma v naich novinch vychdza v strety vetkm, ktor hadaj tie najvhodnejie zujmov krky na alie vzdelvanie. Nezabudnime, e mozog sa mus namha, pretoe inak mu hroz, e zdarebnie...

  Vzdelvanie pre vetkch Rozhodli ste sa naui niektor zo svetovch jazykov? Ak spsob si vybra? Je lepie absolvova kurz, alebo sa prihlsi do klasickej jazykovej koly? Na tieto otz-ky vbec neexistuje jednoznan odpove. Na zaiatku je zvyajne rozhodnutie, ktor vyplva z uritej potreby. Chcem sa jazyk naui preto, e to potrebujem pri svojej prci, v povolan, alebo iba pre rozrenie gramotnosti. Budem v danom jazyku pra-videlne komunikova? A ako? stne alebo skr psom-ne? Odpovede na tieto otzky nm pomu vybra si t najvhodnejiu metdu pre nae potreby, ale to ete nesta. Sme udia rzneho typu, niekto je skr praktickej a u sa povanm, rozhovorom, pouvanm jazyka v praxi. M u urit sksenosti s uenm cudzej rei, pr-padne aj urit slovn zsobu a potrebuje jazyk skr vybrsi, zdokonali. In je viac teoretik a vemi rchlo si doke osvoji jazykov vedomosti tanm textu a jeho pochopenm. M prevane zrakov pam. Jazykov koly ponkaj naozaj pestr paletu osved-ench metd vuby. Metda brainmost stavia na mnohonsobnom po-van textu, ktorho vznam sme u pochopili. Ue-nie sa textu naspam pome osvoji si urit slovn vzby, ktor sa neskr daj poui.Berlitzova metda je zaloen na zahraninom lekto-rovi, ktor nerozprva inak, iba v danom jazyku. Nti tudentov osvoji si nevyhnutn slovn zsobu a aj v prpade nejasnost iada si prostrednctvom nej vy-svetlenie. Tto metda je zameran na prax. Vinu vyuovacej hodiny sa komunikuje a prirodzene nikto ni nepreklad. alou skupinou metd s tzv. sugestvne spsoby - Sugestopdia a superlearning. Pri Lozanovovej suges-topdii astnci poas kurzu povaj hudbu a len v pozad nej znie uebn ltka. Prve prostrednctvom pecilnej hudby a alch metd (sprvne dchanie, fyzick uvonenie, motivcia) sa dostvaj do stavu, v ktorom sa stupuje vnmavos mozgu. Superlearning vychdza z Lozanovovej sugestopdie a poznme ho pod nzvom zrchlen uenie. Vychdza z preladenia mozgu do optimlneho stavu alfa, priom sa pou-vaj audiovizulne stimultory vedomia - psycho-walkmany. Pomocou nich sa harmonizuj obe mozgo-v hemisfry, m sa prijman informcie lepie udria v trvalej pamti.i u patrme do skupiny ud s talentom ui sa pra-xou alebo k teoretikom, urite zaruen a najlep spsob zdokonalenia sa v jazyku je zotrva dlhiu dobu v prostred, v ktorom sa inak nekomunikuje ani stne ani psomne. Nau ns to v danom jazyku myslie. Idelne s dlhodob pobyty alebo prca v zahrani.

  Ume sa jazykV dnenej uponhanej dobe pojem vonho asu najm u dospelch akosi strca na svojom vzna-me. No nemalo by to tak by. Kad lovek potrebuje ma as na sebarealizciu mimo svojich povinnost. U najmench detiiek sa jav cel de vonm a-som. Hoci vae diea ete nedosiahlo klkarsky vek, mete ho zamestna, napr. navtevova s nm rzne krky v materskch centrch, ktor ponka-j programy na rozvoj motoriky, vubu jazyka at. Zo portovch aktivt je pre tch najmench naj-vhodnejie plvanie, pretoe maj sksenos s vo-dou ete z prenatlneho veku. Jazykov, potaov i vtvarn krky v materskch kolch s dnes u samozrejmosou.U det v kolskom veku je vyuitie vonho asu priam kovou zleitosou ich alieho rozvoja a smerovania. Pre mlde znamen nielen zdra-votno-hygienick funkciu odreagovanie sa od kolskch povinnost, ale aj formatvno-vchovn funkciu, pri ktorej nastupuje rozvjanie individul-nych schopnost v zujmovch krkoch a kurzoch. Prve v tomto prostred si mlad lovek had svoje konkrtne miesto v spolonosti, ktorm smerom sa m alej ubera. Rodiom i kolkom pri hadan najvhodnejieho vyuitia vonho asu mu by npomocn rzne skromn, neziskov, ale aj ttne organizcie. V centrch vonho asu njdete erudovanch od-bornkov, ktor doku poradi a diea primerane zamestna alebo nasmerova. Mlad udia vo svojom vonom ase asto dvaj prednos fyzickm aktivitm, preto s v obube portov krky a kurzy. Ponuka je naozaj pestr, od klasickch portov a po pre Eurpu netradin rzne bojov umenia. udia v produktvnom veku by pri sedavom zamest-nan tie mali zaradi do programu konkrtnu fyzic-k aktivitu. Rzne kluby a fitness centr ponkaj cvienia primeran veku a schopnostiam cviencov.Ak patrte do skupiny seniorov, ktor si mu u-va dchodkov vek, je pre vs zmyslupln vyuitie vonho asu tie vemi dleit. Okrem klubov pre seniorov, ktor organizuj rzne podujatia spojen s turistikou i prechdzkami, alebo inm druhom pohybu, existuj organizcie zameran na pecil-ne cvienia, ktor rieia problmy s chrbticou, kbmi i svalovm apartom. Ak mte tendenciu rozvja alej svoje intelektulne kapacity aj v dchodkovom veku, s tu univerzity tretieho veku, i jazykov kurzy alebo kurzy na nadobudnutie potaovej zrunosti.Von as je dleit pre kadho loveka, a to v akomkovek veku. Monost na jeho vyuitie je vea, sta si vhodne vybra.

  Zmysluplne vyui von as

 • BA 13-36 STRANA - 09

  9

  06:00 Telerno 08:30 Zmena mane-liek 09:40 Druh dych 10:45 Chlapi ne-

  pla 11:50 Bez stopy 12:45 Kobra 11 13:45 FARMA 15:35 Dva a pol chlapa 16:00 Mentalista 17:00 PRV TELEVZ-NE NOVINY 17:25 Reex 17:50 Chlapi nepla 19:00 TE-LEVZNE NOVINY 20:30 Brliv vno 21:40 FARMA 23:00 Sekerovci 23:35 Nai ma zabij! 00:30 Dva a pol chlapa 00:55 Mentalista 01:45 Bez stopy VII. 6/24 02:25 Hrdi-novia IV. 5/19 03:10 FARMA 04:00 Kobra 11 IX. 6/16

  TV program 8. 9. 2014pondelokMARKZA

  JOJKA JEDNOTKA06:00 DOBR RNO 08:00 SDNA SIE 09:55 PANELK XIV.: Odchdzam! 6 10:55 18 kolies spravodlivosti 5 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 TOP STAR 13:30 Kosti 5 14:30 Life: Najbohat policajt 5 15:25 NKUPN MA-NIAKY 16:25 TOP STAR 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 SDNA SIE: Ani plot ju nezastavil 19:00 KRIMI 19:30 VEK NOVINY TV JOJ 20:15 PORT 20:25 NAJLEPIE POASIE 20:30 PANELK XIV.: To m logiku 7 21:40 Vikingovia II. 3 22:40 NOVINY PLUS 23:10 Leteck katastrofy 00:20 Vzruujce prbehy 5,6 01:30 C.S.I.: Kriminlka Las Vegas XI. 6,7 03:00 KRIMI 03:25 Vikingovia II. 3 04:10 Leteck katastrofy 04:55 KRIMI

  06:15 Sila lsky 07:05 Doktorka Quinnov 07:50 Nash Bridges: Pasca na medvea 111

  08:35 Sprvy RTVS N 09:25 Poklady sveta 10:10 Recept na ivot 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Sprvy RTVS 12:20 Dm-sky klub 14:00 Hur do zhrady 14:30 Nebko v papuke 15:05 District 16:00 Sprvy RTVS 16:25 Poklady sveta 17:05 Neskoro veer: Talkshow Petra Marcina 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Sprvy RTVS 20:20 Ukrajina - Slovensko 23:00 Zostrih kvalikanch zpasov na EURO 2016 00:30 District 01:10 Nash Bridges: Pasca na medvea 111 01:55 Dmsky klub 03:30 Sila lsky 04:20 Doktorka Quinnov

  prbehy pre duuBruno Ferrero

  AZROV JASKYAil raz jeden chudobn, jednoduch lovek. Veer sa po mornej prci vra-cal domov unaven a vemi znechu-ten. Nevraivo pozoroval ud, ktor si sedeli v autch alebo na stolikch v bare. T sa maj, hundral si natlae-n v elektrike ako strapec hrozna v lise. Nevedia, o je to utrpenie Vet-ko sam rua a kvety, ale len pre nich. Keby tak museli nies svoj kr! Pn trpezlivo poval toto horekovanie, a ho raz veer pokal pri brne jeho domu. Ach, to si ty, Pane? zaudoval sa mu, ke ho zazrel. Nepokaj sa ma uti. Sm dobre vie, ak ak kr si mi uril. Mu bol viac nadurde-n ako zvyajne. Pn sa naho dob-rotivo usmial. Po so mnou. Dm ti monos vybra si in kr. Mu sa zrazu ocitol v ohromnej az-rovej jaskyni. Bol to bosk priestor. A bol pln krov, malch i vekch, bohato vyzdobench drahokamami, hladkch i pokrtench. Toto s kr-e ud, povedal Pn. Tak si z nich jeden vyber. Mu ako nevychovanec odhodil svoj kr do kta, pomdlil si ruky a zaal si vybera. Vyskal si jeden. Bol ahuk, ale strane dlh a prekal pri chdzi. Poloil si na ramen biskupsk kr. Ten bol zasa neznesitene ak. Lealo na om mnoho zodpovednosti a obiet. al bol hladk a pekn na pohad, ale len o si ho poloil na chrbt, zaal picha, akoby bol pln klincov. Vzal do ruky al kr strieborn, iariv, ale zalial ho tak muiv po-cit samoty a opustenosti, e ho hne odloil. Skal a skal, ale kad kr mal nejak chybu. Nakoniec v polo-ere, v kte objavil mal, pouvanm ochan kr. Nebol vemi ak, ani nepohodln. Akoby bol prve preho. Vazoslvne si ho vloil na plecia. Vezmem si tento! povedal a vyiel z jaskyne. Pn sa naho vdne pozrel. V tej chvli mu zbadal, e si vybral prve svoj star kr, ten, ktor od-hodil, ke vchdzal do jaskyne. Ten, ktor nosil cel ivot.

  V rannom sne je ivot iarivej v porovnan s tm, ako ho ijeme. Ale pravda sa uke nakoniec. (Richter)

  Prbehy pre poteenie duenjdete v knhkupectve www.donbosco.sk

  Vtip: Lekr vrav starej babke: - Nebojte sa, babika, mm pre vs zzran liek. Po jeho uvan omlad-nete o dvadsa rokov. - Joj, pn doktor, len aby som nepri-la o dchodok!

  L. N. Tolstoj: Nemilujeme ud pre dobro, ktor nm oni urobili, ale pre dobro, ktor sme im my preukzali.

  15-003

  8

  Klinika onej mikrochirurgie

  OPERCIA EDHO ZKALU ZADARMO Vyetrenie bez vmennho lstka Opercia bez akacej lehoty Nadtandardn sluby Obedov menu k opercii ZADARMO

  Bezplatn telefnna linka 0800 105 555www.veni-vidi.sk

  92-0

  113

  Ambulancia stomatolgie a dentlnej hygieny

  PRIJMA NOVCH PACIENTOV0905 662 407

  KR dent, Andruovova 11, Bratislavav budove na przem. Parkova sa d pred ambulanciou.

  92-0

  042

  Novotvoren ambulancia DENTLNEJ HYGIENY

  v Petralke prijma novch pacientov

  0905 789 071

  92-0

  042-

  5

  www.dobrezoslovenska.sk

  0948 22 54 54

  STAROSLOVENSK hrejiv a chladiv mastePri pocitoch bolestivosti kbov a svalov, svalovej nave a stuhnutosti

  1ZADARMOpri kpe 2 mastmas

  www.dobrezoslovenska.sk

  VLASTN VBER

  1pri kpe 1 masteTELEFONICK AELEKTRONICKOBJEDNVKAdarek

  12-0

  119

  52-0

  039

  92-0

  056-

  3

  PREDAJ A SERVIS BICYKLOV

  Riazansk 104, BA, 0903 905 556 mail: [email protected]

  www.bike-service.sk

  Po - pia.: 9:30 - 18:00 hod., So.: 9:00 - 14:00 hod.

  -15%na ser

  vis

  Inzercia02/ 44 63 76 45

 • BA 13-36 STRANA - 10

  06:00 Telerno 08:30 Brliv vno 09:40 Druh dych 10:45 Chlapi nepla 11:50 Bez

  stopy 12:50 Kobra 11 13:50 FARMA 15:05 Kurz sebaovldania 15:35 Dva a pol chlapa 16:00 Mentalista 17:00 PRV TELEVZ-NE NOVINY 17:25 Reex 17:50 Chlapi nepla 19:00 TELEVZ-NE NOVINY 20:30 Brliv vno 21:40 FARMA 23:00 Dva a pol chlapa 23:25 Kurz sebaovldania 00:00 Mentalista II. 20/23 00:50 Kobra 11 IX. 7/16 01:40 Bez stopy VII. 7/24 02:25 Hrdino-via IV. 6/19 03:10 FARMA 04:00 Kobra 11 IX. 7/16

  TV program 9. 9. 2014utorok 06:00 DOBR RNO 08:00 SDNA SIE 09:55 PANELK XIV.: To m logiku 7 11:00 18 kolies spravodlivosti 6 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 TOP STAR 13:30 Kosti 6 14:30 Life: Najbohat policajt 6 15:25 NKUPN MA-NIAKY 16:25 TOP STAR 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 SDNA SIE: Chrnen diela 19:00 KRIMI 19:30 VEK NOVINY TV JOJ 20:15 PORT 20:25 NAJLEPIE POASIE 20:30 PANELK XIV.: Chudk 8 21:40 Vtierka Castle VI. 15 22:40 Finder: iesty zmysel 11 23:40 Life: Najbohat policajt 6 00:40 Ochrana svedkov V. 2 01:40 C.S.I.: Kriminlka Miami IX. 8,9 03:00 KRIMI 03:25 Finder: iesty zmysel 11 04:10 Vtierka Castle VI. 15 04:55 KRIMI

  06:10 Sila lsky 07:00 Doktorka Quinnov 07:50 Nash Bridges 08:35 Sprvy RTVS N

  09:25 Poklady sveta 09:55 Slovensko v obrazoch 10:25 Svet v obrazoch 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Sprvy 12:20 Dmsky klub 14:05 Postav dom , zasa strom 14:35 Oban za dverami 15:05 District 16:00 Sprvy 16:25 Poklady sveta 17:00 Recept na ivot 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Sprvy RTVS 20:20 Nikto nie je dokonal 21:20 Mu s poslanm: Ke sa rozpta peklo 22:00 Zkon a poriadok: pecilna jednotka 22:45 Dis-trict 23:30 Nash Bridges 00:15 Vnne cesty Slovenska 00:40 Autosaln 01:05 Oban za dverami 01:30 Dmsky klub

  MARKZA

  JOJKA JEDNOTKA

  Krtkovanie, raditory, WC, batrie, odpad 0905 307 501, 63 83 91 15GLAZOVANIE VAN. 21 rokov prax, 5 rokov zruka. Cena 60 . Tel.: 0904 267 926 www.glazovanievani.estranky.sk

  Obklady dlaby, murrske a mali-arsk prce 0948 035 245Rekontrukcie bytov a kpen, obklady, voda a elektrointalcie. 0908 570 594, www.vrablic.skVykonvame vetky druhy staveb-nch prc, rek.bytovch jadier, do-mov, izolan prce a omnoho viac za vhodn ceny 0902 272 708

  Ponkam zhradncke prce - po-kldka, vsev, drba trvnikov, ry-lovanie zhrad, plenie dreva, plo zo tiepanho kamea, manulna zrunos poda monost a schop-nost. BA a okolie. Tel. 0949 692 087 Realizujeme prepisy rukopisov, strojopisov, audio a videozznamov do elektronickho dokumentu. www.prepisovanie.sk , 0904 662 916UPRATOVANIEPUCI-PROFI tepuje 0903 454 506BEZPENOSElektrikri 24h. aj sviatky 0904 466 149VODA - KRENIE PLYNK-plyn-autgn + mal prce 0905 839 946Vodointalatr 0903 969 126Vodointalatr 0904 307 824SAHOVANIE, DOPRAVASahovanie, likvidcia nbytku, vy-pratvanie bytov a pivnc. Lacno a spoahlivo NON-STOP. 0907 794 954, 0903 704 719, 02/20 71 40 08UPITO SAHOVANIE NONSTOP, BYTY, AK A VEK PREDMETY. TEL: 0903 129 822

  Brsenie a lakovanie. Mont lam. a drevench parkiet. Aj SO-NE. Tel.: 0903 129 290MABY - STIERKY NTERYMaby, podlahy 0915 462 513STEN-MAL ponkame vetky druhy maliarskch a natieraskch prc. Tel.: 0903 377 501Maovanie bytov! 0905 723 981NTER STARCH DVER 0905 621 229, 65 96 74 21OPRAVA CHLADNIIEKPolk tel.: 0905 167 948, 0905 248 745HERGOTT 0905 627 297 8,00-20,00. Tel.: 62 24 76 17, 65 42 24 36Zimmermann. Tel.: 62 31 84 20, 0905 547 476Mat 0905 616 431VALO.0902 286 141

  Komernriadkov inzercia

  PONUKA PRCE

  REMESELNCI

  REKONTRUKCIE

  SLUBY

  ISTENIE

  ELEKTROINTALCIE

  VODA - KRENIE PLYN

  SAHOVANIE, DOPRAVA

  PARKETY

  MABY - STIERKY NTERY

  OPRAVA CHLADNIIEK

  1

  4

  728

  15

  3

  87

  3

  2

  71

  84

  4

  6 5

  65

  7

  4

  2 3

  41-000

  7

  Ruenie nehnutenosou- zostvate naalej jej vlastnkom

  0905 / 35 33 370911 / 46 66 550905 / 46 66 550948 / 46 66 55

  od 3.000 do70.000 EUR

  do 48 h

  Sta prezvoni a my vm zavolme sp

  Hadme obchodnchzstupcov

  [email protected]

  Oslovujte efektvne:Loklne oslovenie zkaznkov vo vaich mestskch astiach

  Nejde Vm biznis?

  Mestsk as Bratislava-Petralka rozri okruh pomoci rodiom, kto-rch prjem je na hranici ivotnho minima a ich deti nastupuj do koly alebo predkolskho zari-adenia. Vaka jednorazovej v-pomoci vo forme poukky mu pre svoje deti kpi kolsk po-mcky i obleenie. TASR o tom informovala Katarna Macenkov z tlaovho refertu Kancel-rie starostu Bratislavy-Petralky. Poda Macenkovej je tto pomoc uren aj pre rodiov, ktor pobera-j dvku v hmotnej ndzi a nedo-ku materilne zabezpei svoje deti do novho kolskho roka z vlastnch prostriedkov. Vka jed-norazovej vpomoci nie je presne uren a bude zvisie od socil-neho posdenia jednotlivch rodn. Tie mu prostrednctvom miest-nej samosprvy poiada aj rad prce, socilnych vec a rodiny o dotciu pre nezaopatren diea na stravu a kolsk potreby. Podmi-enkou je, aby diea navtevovalo kolsk zariadenie v Petralke, uviedla Macenkov. O dotciu mu-sia rodiia poiada dva razy do roka, a to do konca jla na prv polrok a do 31. decembra na druh polrok kolskho roka. Ak o dot-ciu poiadaj v priebehu roka, pri-

  znan im bude a o dva mesiace. Dotknut rodiny poda slov Macen-kovej mu vyuva aj sluby soci-lnej vdajne. Tu im je pomoc pri-znan na polroka. Kad pracovn de si mu vybra z ponkanho tovaru. Zkladom s mliene v-robky, cestoviny, rya, deniny, zele-nina, ovocie a pochutiny, spresnila. V prvom polroku poskytla petral-sk samosprva socilnu vpomoc 100 rodinm a jej socilnu vdaju navtvilo 61 petralskch rodn. Petralanom poskytuje mestsk as pomoc najm formou n-kupnch poukok. Za ne si mu kpi drogriu, obleenie, kolsk potreby a potraviny, okrem kvy, alkoholu a tabakovch vrobkov. Obania Petralky mu poiada aj o poukku, ktor je uren na nkup liekov, vivovch doplnkov a zdravotnch potrieb. V mimoriad-nych situcich me samosprva poskytn aj finann hotovos alebo vpomoc formou prevodu. Poberateom starobnho a invalid-nho dchodku poskytuje mestsk as prspevok na stravu. Vyko-nvame aj posudkov innos pre obanov odkzanch na socilnu slubu a monitorujeme aj bezdo-movcov, dodala Macenkov. (tasr)

  Petralka poskytuje jednorazov vpomoc kolkom a predkolkom

  Zrekontruovan zbern dvor v Rai chc otvori do polovice septembra

  Zrekontruovan zbern dvor v Rai by mohol by otvoren v prvej polovi-ci septembra. Ver v to samosprva mestskej asti, ktor v tchto doch ak na kolaudan rozhodnutie k stavbe.Hovorkya Rae Eva Miklnko-v informovala, e v utorok 26. augusta sa uskutonila za asti kompe-tentnch pracovnkov Okresnho radu v Bratislave kolaudcia priestorov. Tkala sa zrekontruovanch spevnench plch, vybudovanho odvod-ovacieho systmu i osadenej novej zvory pri vstupe do arelu. "Po spl-nen vetkch nleitost by zbern dvor mohol by otvoren pre verejnos u v prvej polovici septembra," domnieva sa starosta Rae Peter Pilinsk. Druh etapa rekontrukcie zbernho dvora stla celkovo takmer 105.000 eur, priom mestsk as Raa zaplatila 54.843 eur a hlavn mesto zvy-nch 50.000 eur.Obsluhu zbernho dvora Pri ajbch zabezpeuje spolo-nos OLO, a.s., s ktorou u mestsk as Raa dohodla aj nov prevdzkov poriadok. Poda neho bude zbern dvor otvoren trikrt do tda, v utorok a tvrtok od 12.00 do 18.00 h a v sobotu od 08.00 do 14.00 h. (tasr)

 • BA 13-36 STRANA - 11

  11

  06:00 Telerno 08:30 Brliv vno 09:40 Druh dych 10:45 Chlapi nepla 11:50 Bez

  stopy 12:50 Kobra 11 13:50 FARMA 15:05 Kurz sebaovldania 15:35 Dva a pol chlapa 16:00 Mentalista 17:00 PRV TELEVZ-NE NOVINY 17:25 Reex 17:50 Chlapi nepla 19:00 TELEVZ-NE NOVINY 20:30 Brliv vno 21:40 FARMA 23:00 Dva a pol chlapa 23:25 Kurz sebaovldania I. 6/50 23:50 Mentalista II. 21/23 00:45 Kobra 11 IX. 8/16 01:40 Bez stopy VII. 8/24 02:25 Hrdinovia IV. 7/19 03:10 FARMA 04:00 Kobra 11 IX. 8/16

  TV program 10. 9. 2014streda 06:00 DOBR RNO 08:00 SDNA SIE 09:55 PANELK XIV.: Chudk 8 10:55 18 kolies spra-vodlivosti 7 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 TOP STAR 13:30 Kosti 7 14:30 Life: Najbohat policajt 7 15:25 NKUPN MANIAKY 16:25 TOP STAR 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 SDNA SIE: Ba-bika dlnka 19:00 KRIMI 19:30 VEK NOVINY TV JOJ 20:15 PORT 20:25 NAJLEPIE POASIE 20:30 PANELK XIV.: Pokrytec 9 21:40 SHOW JANA KRAUSA 22:40 Kosti IX. 10 23:40 Life: Naj-bohat policajt 7 00:40 Californication 01:55 Kriminlka San Francisco 11 02:40 Kosti IX. 10 03:20 18 kolies spravodlivosti 7 04:05 SHOW JANA KRAUSA 04:55 KRIMI

  06:10 Sila lsky 07:00 Doktorka Quinnov 07:50 Nash Bridges 08:30 Sprvy RTVS N

  09:20 Poklady sveta 10:05 Recept na ivot 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Sprvy RTVS 12:20 Dmsky klub 13:55 Mu s po-slanm 14:40 Svet v obrazoch 15:05 District 16:00 Sprvy RTVS 16:25 Poklady sveta 17:00 Recept na ivot 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Sprvy RTVS 20:20 Agatha Christie : Poirot: Vek tvorka 21:50 Slep dvera 23:20 District I.: Skuton teroris-ta 5 00:05 Agatha Christie : Poirot: Vek tvorka 01:35 Nash Bridges: Zachrnen 113 02:15 Dmsky klub 03:50 Sila lsky VI. 160 04:40 Doktorka Quinnov IV.: Nov ivot

  MARKZA

  JOJKA JEDNOTKA

  OPRAVA SPORKOVMAXNONSTOP VETKY TYPY PROK 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918 741 618Opravy umvaky, prky www.opravy-montaze.sk NONSTOP 0905 487 722OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTROTV Servis u Vs 62 41 08 07, 0905 846 710Servis TV 45 52 36 95, 0905 565 938OPRAVA IJACCH STROJOVPrdem k Vm 0908 880 289, 0944 300 358

  OPRAVA PCMat 0905 616 431Mont, predaj byt.klm, plnenie autoklm. 0905 167 948KRTKOVANIEALNENIEOpravy, vr.na zkazku sedaky, matrace 0905 547 422TOVNCTVO, MZDYPonkame spracovanie tov-nctva, DPH, daovch priznan a miezd. Kontakt: 0904 308 346

  Komernriadkov inzercia

  OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

  OPRAVA PRAIEK

  KLIMATIZCIEOPRAVA PC

  OPRAVA IJACCH STROJOV

  ZVIERAT

  AUTOSKLO

  TOVNCTVO, MZDY

  KRTKOVANIEALNENIE

  PRE KRSU

  PRE ZDRAVIE

  AUTO MOTO

  OPATROVANIE

  DOVOLENKA

  OZNAM

  PIKY

  PREDM

  KPIM

  KURZY

  VZDELANIE

  NEHNUTENOSTI

  Vtip: Otec sa pta syna: o sa teraz ute vkole? Hadme spolonho menovatea. To sa ete nenaiel? Ja som ho ha-dal, ke som ete chodil do koly.

  A.P. echov: Vetko zlo v ivote pochdza od duevnej przdnoty a lenivosti. Toto vetko prde, ke si lovek zvykne i na kor inch.

  Hadme brigdnikovna dokladanie tovaru

  v obchodnej sieti v BA - Petrzalka

  - dlhodobo. Podmienkou je ZP.Tel: 0905 917 308

  (Vola Po-Pi od 8.00-16.00h) 23-0130

  Servis nkladnch a itkovch vozidiel

  ako aj staveb.mechanizmov v BA

  PRIJME AUTOMECHANIKOV

  0905 438 553 94-03

  44

  , s.r.o.

  12-009

  2

  Hadme pracovnkudo upratovacieho servisu

  na hlavn pracovn pomerv meste Bratislava

  [email protected]/771 08 09

  Pre partnera SLOVAK TELEKOMprijmame do novootvorenej kancelrie

  v Bratislave

  MAGIO PORADCOV.Plat 900 eur, ubytovanie a kolenie bezplatn

  v rii spolonosti, remn auto.

  Kontakt: 0903 027 718

  23-008

  5

  !!!PRCA!!!Ihne prijmame do kancelrie v Bratislave

  PRACOVNKOVPlat 960, bezplatn zakolenie, ubytovanie.

  Kontakt:0911 360 059

  23-008

  5

  SKONILI PRZDNINY,HUR PRCA !!!

  Npl prce tNPOUOFQSDFOBQSBWDIJOUBMPWBODITUBCJMODIIBTJBDJDI[BSJBEFO4);

  PoadujemetNJOJNMOFTUSFEOPECPSOW[EFMBOJFTUSPKSTUWPtQSBYWPCMBTUJNPOUFoLSFOSBMFCPJOUBMBUS4);WIPEPV

  t[WSBTLTLLZWIPEPVt[LMBEOVWBUFTL[OBMPT1$LPNVOJLBOTPGUXBSFBCFOLBODFMSTLBUFDIOJLBtWPEJTLQSFVLB[TLVQJOZ#t[ESBWPUOTQTPCJMPTOBTMVPCODFTUZt[ESBWPUOTQTPCJMPTQSFQSDFWPWLBDI

  OakvametWZTPLQSBDPWOOBTBEFOJFt[LB[ODLVPSJFOUDJVoTDIPQOPTLPNVOJLPWBTP[LB[OLPNtTDIPQOPTBPDIPUBBMFKTBW[EFMWBtTDIPQOPTQSBDPWBWUNFtNBOVMOV[SVOPTtTBNPTUBUOPT[PEQPWFEOPTBTQPBIMJWPTtCZEMJTLP1F[JOPL4FOFDCM[LFPLPMJFWIPEPV

  SFTQ#SBUJTMBWB

  Ponkamet)11OBQMOW[PLtOBOOPIPEOPUFOJFQPEBWLPOVTDIPQOPTU[OBMPTUBWFEPNPTUEFUBJMOBWZJBEBOJF

  tEWFSVB[[FNJFWZTPLPPECPSOIPUNVtBMJF[BNFTUOBOFDLWIPEZBLPQSFEFOEPWPMFOLBTUSBWOMTULZTMVPCOWP[JEMP

  Spolonos sdliaca v Bratislave prijme do svojho tmu

  MONTNEHO TECHNIKA NA PLN VZOK

  Kontakt: [email protected]+421 903 427 133

  94-0

  363

  Bratislavsko na Facebooku

  klikajte!http://www.facebook.com/bratislavsko.sk

  Zabezpeujem pre firmya podnikateov:

  0908 979 518 Grafick nvrhy (vizitky, letky, asopisy)Tla + distribcia (letkov do byt. schr. v BA) Tla kvalitnch vizitiek 1000ks/ 33 bez DPH zabezpeovanie banerovBalkov rieenia webstrnok

  Bratislavsk Hlavn stanica by mala by zelenia o pribline 500 okrasnch rast-ln. V predstaninom priestore pracovnci technickch sluieb dvaj do kvetinov i na von plochy trvy a suchomiln tr-valky. Na stanici maj pribudn aj nov laviky a smetn koe, zatia ich testuj. Poradca primtora Michal Feik vysvetlil, e v priestore v utorok (2.9.) osadili dve laviky a teraz bud sledova, ako na ne udia za-reaguj. Laviky s toti tak, aby na nich udia neleali, ale aby slili cestujcim, ktor akaj na mestsk hromadn dopra-vu. V Eurpe je takto typ laviiek vek hit, na Slovensku je to plne prv lavika tohto druhu, povedal Feik. Spolu s komi by mali poda neho alie pribudn do priestoru pred Hlavnou stanicou asi o dva tdne. Ak sa laviky na stanici osvedia, bud poda mes-ta postupne pribda aj v alch lokalitch. Mesto zazelenanie priestoru nebude ni st, spolonos A.R.K. technick sluby vrav, e to rob na vlastn nklady. Okolie Hlavnej stanice istme cel leto, od 21. jna o nieo intenzvnejie, viac ako 120 hodn prc nad rmec dohody s magistrtom, tvrd hovor-kya spolonosti Ester Mraiov. Poas 67 dn vraj technick sluby vyzbierali spred stanice 4,5 tony odpadu a na zalievanie zelene a vy-striekavanie chodnka na autobusovej za-stvke od zpachu minuli 95.000 litrov vody. Prpravn prce druhej etapy projektu koor-dinovalo oddelenie ivotnho prostredia bra-tislavskho magistrtu a projekty boli poda mesta konzultovan aj s odbornou verejnos-ou a obianskymi aktivistami. Vrtane Hnutia proti okrovaniu, zmer sa im pil, podot-kol Feik. (tasr)

  Na Hlavnej stanici vysdzaj zele a testuj nov laviky

  Vizitky02/ 44 63 76 45

  Inzercia02/ 44 63 76 45

 • BA 13-36 STRANA - 12

  06:00 Telerno 08:30 Brliv vno 09:40 Druh dych 10:45 Chlapi nepla 11:50 Bez

  stopy 12:50 Kobra 11 13:50 FARMA 15:05 Kurz sebaovldania 15:35 Dva a pol chlapa 16:00 Mentalista 17:00 PRV TELEVZ-NE NOVINY 17:25 Reex 17:50 Chlapi nepla 19:00 TELEVZ-NE NOVINY 20:30 Brliv vno 21:40 FARMA 23:00 Dva a pol chlapa 23:25 Kurz sebaovldania I. 7/50 23:55 Mentalista II. 22/23 00:50 Kobra 11 IX. 9/16 01:45 Bez stopy VII. 9/24 02:25 Hrdinovia IV. 8/19 03:15 FARMA 04:05 Kobra 11 IX. 9/16

  TV program 11. 9. 2014tvrtok 06:00 DOBR RNO 08:00 SDNA SIE 09:55 PANELK XIV.: Pokrytec 9 10:55 18 kolies spra-vodlivosti 8 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 TOP STAR 13:30 Kosti 8 14:30 Life: Najbohat policajt 8 15:25 NKUPN MANIAKY 16:25 TOP STAR 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 SDNA SIE: Po-mrzli by 19:00 KRIMI 19:30 VEK NOVINY TV JOJ 20:15 PORT 20:25 NAJLEPIE POASIE 20:30 PANELK XIV.: Kolaps 10 21:40 Dr. Ema: Svokra 2 22:40 Kosti IX. 11 23:40 Life: Najbohat poli-cajt 8 00:40 C.S.I.: Kriminlka New York VIII. 14,15 02:35 Hawaii 5.0 IV. 7 03:25 Kosti IX. 11 04:10 18 kolies spravodlivosti 8 04:55 KRIMI

  06:10 Sila lsky 07:00 Doktorka Quinnov 07:50 Nash Bridges 08:30 Sprvy RTVS N

  09:20 Poklady sveta 10:05 Recept na ivot 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Sprvy RTVS 12:20 Dmsky klub 14:00 Taxk 14:30 Pravdiv prbehy s Katkou Brychtovou 15:05 District 16:00 Sprvy RTVS 16:25 Poklady sveta 17:00 Recept na ivot 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Sprvy RTVS 20:20 Tosknska ve 21:40 Reportri 22:15 Hlavn podozriv 23:55 District 00:40 Nash Bridges 01:25 Reportri 01:55 Dmsky klub: Ra-dosti a starosti nielen zo sveta ien. 03:30 Sila lsky VI. 161 04:15 Doktorka Quinnov IV.: All Stars Tm

  MARKZA

  JOJKA JEDNOTKA

  Sloboda je v nsPredstavte si, e by ste sa narodili vo vzen a museli tam prei cel ivot. Ntili by vs prispsobi sa vzen-skmu reimu, vo vonom ase ta knihy, ktor vm vybrali dozorcovia a pri protestoch alebo pokuse opusti vzenie by vs nemilosrdne potresta-li. Stran predstava?

  Do takhoto systmu sa narodila a ila v om naa genercia. Kto chcel ods, toho zastrelili alebo zatvorili do vzenia. Poslun boli odmenen vychdzkou do Bulharska alebo funkciou dozorcu. Kto protestoval, toho potrestali a ak to nepomohlo, tak prenasledovali jeho blzkych. Za-kzali uom podnika a mnoh ili dva ivoty ako schizofrenici doma sa rozprvalo a ilo inak, ako na verej-nosti. Toto bol systm, do ktorho by sa niektor udia radi vrtili len preto, e kabanos, pivo a niektor veci boli lacnejie ako dnes. Pri prepote na zaroben peniaze na hodinu a ich kpnu silu vak ani tento argument vinou neobstoj. Niektor hovoria o istotch asi takch, ako m vze odsden na doivotie - pravideln strava, vychdzka na dvor a prstup k toalete a vode.

  S divom sa pozerm na ud, ktor obdivuj dnen Rusko. Od ich re-volcie s Aurorou, ktor sme museli povinne oslavova, stli na ele tejto krajiny vinou psychopati, zloin-ci, opilci alebo mani. rili strach a nsilie doma aj v okolitch krajinch. Ke koncom vojny Rusi prili do Var-na, mj prastar otec Frantiek Bla-ha ich iiel privta. Vyobliekal sa, na sako si zvesil hodinky a prv rusk vojak na koni mu ich ukradol. A prili al kradli, opjali sa a znsilovali dievat. Namiesto slobody nm pri-vliekli komunizmus, prenasledovanie ud, pracovn tbory a popravy. A v roku 1968 ns prepadli ako agresori. Ako diea si pamtm na huiace lie-tadl, tanky a vojakov na ilinskom letisku, place eny a bezmocnch chlapov so zaatmi psami. Zabili vye sto ud, vyhnali z eskosloven-ska viac ako 150 tisc obanov, a zniili ivoty sttiscov ud. A my ich dnes povaujeme za ochrancov pred zlmi Amerianmi? Ameriku asto viedli gangstri a darebci a politika ich s-asnho prezidenta nie je vnimkou. Prepadvaj a niia cudzie krajiny a dnes vytaj Rusom to, o vymysleli oni takzvan humanitrne vojnov nasadenie.

  hlavu hore!Prof. Jn Koturiak

  (pokraovanie na alej strane)

  2

  47

  3

  1

  7

  53

  91

  9

  4

  2

  54

  6

  25

  47

  6

  3

  2 9

  4

  www.megazlava.sk

  Mnohokrt sa rozuu-jeme nad absoltnymi blbosami, v porovnan s tm, o v skutonosti

  je dleit. A o je dleit? Dleit je naprklad to, o prajeme pri gratul-cich. Vdy prajeme zdravie, astie, lsku... No nerezignovali sme z al-ieho presadzovania tchto hodnt? Nu, nesta len popria, mnohokrt je dleit robi konkrtne kroky aj voi sebe samm. Naprklad otz-ka zdravia. Nejeden lekr povie, e choroby vznikaj aj nesprvnou stravou. Napriek tomu, e Japonsko dva v porovnan s inmi vyspelmi krajinami na zdravotnctvo najme-nej, tak tu ij najzdrav udia, ktor sa doij najdlhie zo vetkch ud sveta. A je to prve stravou a pitm zelenho aju. Je to kr antioxi-dantov a preto by sme ho aj my mali zaradi do svojho pitnho rei-mu. Kpi si zelen aj vbec nie je

  problm. A e nechut tak ako limo-nda i ovocn aj? To neme by dvod, preo by sme nemali zaa pi zelen aje. Predovetkm vak ide o otzku zdravia. Ve zdravie mme iba jedno. Ke som bol v Ja-ponsku, videl som, e tam dvaj zelen aj prakticky do vetkho. Od ajov v plechovkch, ktor si kpite v automate na kadom rohu, cez okoldy s prchuou zelenho aju, a po kvy s prchuou tradinho ceremnneho aju Matcha. Je to zeleno-ajov krajina. A aj preto s obyvatelia tejto krsnej krajiny tak zdrav. Tak, drah itatelia, o tak da si dnes zelen aj? Mono popri ta-n dobrej knihy. Uvedomujc si vod tohto prspevku, chcem aj ja urobi nieo pre vae/nae zdravie: preto vm odporam s si urobi lku zelenho aju. Info na internete: to-rontonara. webnode.sk Toronto Nara, spisovate

  Dajme si zelen aj

  Projekt, v rmci ktorho Bratislava-nia lepie spoznvaj Star Mesto, tento mesiac po letnej prestvke po-krauje. Na zujemcov akaj bezplatn prehli-adky i monos zadarmo sa previez Propelerom. Mestsk as pripravila pre vetkch mo-nos, aby sa bezplatne lodnou linkou pre-viezli po trase Star Mesto, Petralka, River Park a Eurovea, vrav hovorkya. Plavby sa bud kona kad sobotu, o 11.00 h bude Propeler odchdza z pontnu slo 52.

  Nahlsi sa treba dopredu na [email protected] alebo na telefnnom sle 0903/351343. Prv plavba sa bude kona u tto sobotu (6.9.), potom 13. septembra, 20. septemb-ra a 27. septembra. Nahlsi sa treba vdy najne-skr do piatku do 12.00 h, pripomna Obuchov. Prv prehliadka Starm Mestom sa bude kona v nedeu 21. septembra a sprievodkya Helena Navrtilov zujemcom povie viac o renesan-nch pamiatkach Bratislavy. kolkov zase a-kaj poas septembra tvoriv workshopy na

  historick tmy v Mestskom mzeu Bratislava. V oktbri bude okrem klasickch prehliadok na programe prehliadka Zimnho prstavu. Bude sa kona 11. oktbra o 13.30 h a je nutn sa nahl-si tie na uvedenom sle. Plnovan je aj pre-chdzka po znmych bratislavskch pasach, ktor bude robi kunsthistorika Zoja Droppov a tie prezentcia historickch dokumentov, kto-r sa nali pri vypratvan Prger-Wallnerovej z-hrady v lete tohto roka, dodala hovorkya. (tasr)

  Propeler odviezie ud po Dunaji poas septembrovch sobt bezplatne

  02/ 44 63 76 45 [email protected]

  My to za vs vybavmePotrebujete roznies letky?

  [email protected]

  Oslovujte efektvne: Loklne oslovenie zkaznkov vo vaich mestskch astiach

  Nejde Vm biznis?Bratislavsko

  na Facebookuklikajte!

  http://www.facebook.com/bratislavsko.sk

 • BA 13-36 STRANA - 13

  13

  06:00 Telerno 08:30 Brliv vno 09:40 Druh dych 10:45 Chlapi nepla 11:50 Bez

  stopy 12:50 Kobra 11 13:50 FARMA 15:05 Kurz sebaovldania 15:35 Dva a pol chlapa 16:00 Mentalista 17:00 PRV TELEVZ-NE NOVINY 17:25 Reex 17:50 Chlapi nepla 19:00 TELEVZNE NOVINY 20:00 PORTOV NOVINY 20:15 POASIE 20:30 FARMA - DUEL 22:15 AKN PIATOK: Parchanti (HD) 00:10 Mentalista II. 23/23 01:10 Kobra 11 IX. 10/16 02:00 Bez stopy VII. 10/24 02:40 Hrdinovia IV. 9-10/19 04:00 Kobra 11 IX. 10/16

  TV program 12. 9. 2014piatok 05:20 VEK NOVINY TV JOJ 06:00 DOBR RNO 08:00 SDNA SIE: Cho za bratom! 09:00 SDNA SIE: Robil som hlposti 09:50 PANELK XIV.: Kolaps 10 10:55 18 kolies spravodlivosti 9 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 TOP STAR 13:30 Kosti 9 14:30 Life: Najbohat poli-cajt 9 15:25 NKUPN MANIAKY 16:25 TOP STAR 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 SDNA SIE: Ven tudent 19:00 KRIMI 19:30 VEK NOVINY TV JOJ 20:15 PORT 20:25 NAJLEPIE POASIE 20:30 Neviditen 2 21:40 Bournov mtus 00:10 PIATKOV NOC HRZY: Hory maj oi 2 02:10 Walking Dead III. 2 02:55 Ameri-can Horror Story 2 03:40 Zviera 2

  06:10 Sila lsky 07:00 Doktorka Quinnov 07:50 Nash Bridges: Mimo Miami 115 08:35

  Sprvy RTVS N 09:25 Poklady sveta 10:05 Recept na ivot 12/65 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Sprvy RTVS 12:20 Dm-sky klub 13:55 Slovensko v obrazoch 14:20 Tajomstvo mojej kuchyne 15:05 Pota pre teba 16:00 Sprvy RTVS 16:25 Pokla-dy sveta 17:05 Recept na ivot 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Sprvy RTVS 20:20 Superhrdinovia 20:45 Milujem Slovensko 22:10 Maratnec 00:10 Nikto nie je dokonal 01:15 Neskoro veer: Talkshow Petra Marcina 01:55 Maratnec 03:55 Dm-sky klub: Radosti a starosti nielen zo sveta ien.

  MARKZA

  JOJKA JEDNOTKA

  Boli aj pekn veci v asoch komu-nizmu udia si viac pomhali, aby zohnali nedostatkov tovar a preili v reime, kde veci nefungovali. Mnoh nemocnice a koly boli v lepom sta-ve, ako s dnes a udia mali na seba viac asu. Pre niektorch ud bolo mono lepie, ke sa o nich postaral tt, ako nies zodpovednos za svoj ivot.

  Dnes mme nov vlajoku. lt hviezdy na modrom podklade a s-druhovia sedia v Brusseli. Niekedy sa mi zd, e blbn ete viac, ako tava-rii z Moskvy. Myslm si, e existuje cesta slobody nespolieha sa na spasiteov zo sekretaritov, ktor sa chc o ns postara. Budova si svo-ju vlastn komunitu rodinu, obec a regin. Meni veci zdola a oslobodzo-va sa od vec, ktor nm tlaia zhora eurofondy, kodliv nariadenia a predpisy, zvislos na monopoloch, ktor riadia tty, manipuluj s nami v mdich a vyvolvaj nezmyseln konikty a vojny. Albert Camus pove-dal: Faizmus predstavuje velebenie kata katom. Rusk komunizmus predstavuje velebenie kata jeho obe-ou. Prv z nich nikdy ani nesnval o osloboden vetkch ud, ale iba o osloboden niekokch zotroenm os-tatnch. Ten druh sa vo svojom naj-zkladnejom princpe sna oslobo-di vetkch ud tak, e ich predbene zotro vetkch.

  Slobodu nm nikto ned, je iba v naich rukch. Dosiahneme ju vtedy, ke budeme podnikatemi s darmi, ktor sme dostali. Ke dokeme meni veci okolo seba a nebudeme sa spolieha na tt. Ke bud regi-onlne voby pre ud dleitejie ako parlamentn, bude to pre ma signl oslobodenia.

  Albert Schweitzer povedal, e slobo-da spova predovetkm v monosti robi to, o nm prikazuje svedomie. Kompas ku slobode teda nosme v sebe.

  (jk)

  hlavu hore!Prof. Jn Koturiak

  (pokraovanie z predolej strany)

  Vtip:

  Pani, ve vy mte detsk lstok!Aspo vidte ako ten vlak dlho mekal!

  A. De Saint Exupry: Prav ls-ka sa nikdy nerozd. m viac dva, tm viac ti zostva.

  o je MegaZava.sk? Webov sluba alebo zavov portl, kde si mete kpi kad de nov tovar alebo sluby za vhodn ceny.

  Zaujala Vs zava? Chcete na MegaZava.sk nakpi a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradme Vm, ako nakupova.

  www.megazlava.sk

  74%

  Hotel Stanny Court v Bulharsku-Nessebar

  Teraz len za

  588

  152 ubytovanie zaha cenu pre 1osobu na 7 dn a 6 noc,termny:termny: 6.9.2014 13.9.201413.9.2014 20.9.2014 ,Diea do 12 rokov ubytovanie zdarma

  43%

  Welness pobyt v Podhjskej

  Teraz len za

  112

  64 pobyt pre 2 osoby na 3 nociubytovanie v drevenici-zrubemonos prikupi si zlavnenbalky do Rmskych kpelovLieiv inky mineralizovanej slanej vody

  Tovar si mete zakpi nawww.megazlava.sk

  na vber mnoho vzorov a fariebmaterl:umel koaModern kabelka Celebrity Shopperje znma po celom svete a nesmiechba ani Vm.

  -51%

  Kabelky Celebrity Shopper

  9,99

  19,99

  nov cena

  pvodn cena

  Tovar si mete zakpi nawww.megazlava.sk

  Prenosn USB nabajka a v 6 farbchpome pri nabit mobilu,fotoapartu,prehrvaa a tabletu.Micro usb kbel je kompatibiln s vasinou mobilnch tel.

  -56%

  Pohotovostn usb nabjaka

  8,90

  19,90

  nov cena

  pvodn cena

  Tovar si mete zakpi nawww.megazlava.sk

  Skvel IP kamera znaky Wanscamdo Vaej kancelrie, domcnosti,alebona strenie obchodnch priestorov.Na vber a 5 tipov kamier rznych parametrov.

  -47%

  Bezdrtov IP kamery

  79

  149

  nov cena

  pvodn cena

  Tovar si mete zakpi nawww.megazlava.sk

  6-dielna sada vkuovch koreniieks elegantnym stojanom do Vaej kuchyne.ochrni chu a armu korenia.Objem: 200ml

  -55%

  Vkuov koreniky

  8,99

  19,99

  nov cena

  pvodn cena

  Tovar si mete zakpi nawww.megazlava.sk

  Anatomick vank s pamaovou penouvm zabezpe zdrav a pokojn spnok.Rozmery vanka: 50 cm x 30 cm x 7/10 cmEliminuje bolesti hlavy, krku a chrbtice.

  -54%

  Anatomick vank

  12,90

  27,90

  nov cena

  pvodn cena

  Tovar si mete zakpi nawww.megazlava.sk

  Sli na pravu nechtov i odtrnenie mozolov.10 brsnych, letiacich a istiacich hlv.Teraz zvldnete perfektn pedikruz pohodlia vho domova.

  -57%

  Sada na domcu pedikru

  9,90

  22,90

  nov cena

  pvodn cena

  BRZDIL Oldich hadan osobaNa 51 ronho hadanho Oldicha Brzdila z Bra-tislavy vydal Okresn sd Bratislava V Prkaz na zatknutie pre zloin podvodu a prein pokodzova-nia veritea V prpade vyptrania menovanho vyrozumte stlu slubu Star mesto- zpad, Bratislava I tel. 09610/31805, alebo na bezplatnom tel. sle 158.

  HERZOGOV Emlia hadan osobaNa 70 ron Emliu Herzogov z Bratislavy vydal v roku 2011 Okresn sd Bratislava IV Prkaz na zatknutie pre trestn in sprenevery.V roku 2012 vydal na hadan Okresn sd Bra-tislava I Prkaz na zatknutie pre prein pokodzo-vanie veritea.

  JANOKA Walter hadan osobaNa 45 ronho Waltera Janoku z Bratislavy vydal Okresn sd Bratislava I Prkaz na zatknutie pre prein zanedbania povinnej vivy. Jeho pobyt nie je znmy a menovan sa skrva pred spravodli-vosou.

  MINRIK Luk hadan osobaV roku 2011 na 38 ronho Luka Minrika z Bra-tislavy vydal Okresn sd Bratislava I Prkaz na zatknutie pre prein pokodzovania cudzej veci. Menovan sa vyhba trestnmu sthaniu a jeho pobyt nie je znmy.

  EBOV Simona hadan osobaOkresn sd Liptovsk Mikul da vydal Prkaz na zatknutie pre zloin podvodu na 46 ron Si-monu ebov z Bratislavy. Menovan sa myselne vyhba trestnmu sthaniu, pobyt hadanej nie je znmy.

  Akkovek informcie k nezvestn a hadanm osobm mete poskytn na znmom telefnnom

  sle 158 alebo na ktoromkovek tvare Policajnho zboru.

  Polcia ptra"!#0.7-8$2$0# ,.4(7690 2(1+ 45)$-$64$12-8.#3:.#0.*3*$#5.#(;($+69!52314.)("'0.#(7.4490 2(1+ 4$- 14.).,.1.!-.,,.2.0.4.,4.6(#+$$2$0# ,.4(7)$",451.*8120$#-$)/.12 45

 • BA 13-36 STRANA - 14

  06:00 Bez stopy 06:45 Legendy Chima 07:10 Lego Friends 07:35 Scooby-Doo: Zhady, s. r.

  o. 07:55 Tom a Jerry 08:25 Pozri, kto to hovor 2 10:00 2 baby na mizine II. 22/24 10:25 Postrach Denis op zasahuje 12:00 Zviera 13:35 Agent v sukni 2 15:40 Loveck sezna 3 (HD) 17:15 Dva a pol chlapa IX. 9/24 17:40 Sekerovci 18:20 Smotnka 19:00 TELEVZNE NOVINY 20:00 PORTOV NOVINY 20:15 PO-ASIE 20:30 Chlap na roztrhanie 22:30 Barbar Conan 00:40 Parchanti (HD) 02:25 Barbar Conan 04:15 Sekerovci

  TV program 13. 9. 2014sobota 05:15 VEK NOVINY TV JOJ 05:55 Transfor-mers Prime 06:20 Rozprvkov jazda 07:15 Panna Aquamarine 09:30 Dom snov VI 13 10:35 V SIEDMOM NEBI 12:50 Planta opc 15:30 Nevdan, neslchan 17:55 Najlepie torty 13 19:00 KRIMI 19:30 VEK NOVINY TV JOJ 20:15 PORT 20:25 NAJLEPIE POASIE 20:30 Ochranca Nemeck akn kriminlny triler. MN 15 2012 Til Schweiger, Luna Schwei-gerov, Mortiz Bleibtreu, Karoline Schuchov, Herbert Knaup, Kostja Ullmann, Reiner Bock, Heiner Lauterbach a al. r-ia: Til Schweiger 23:40 Vrady v Yorkshire 02:05 Zabijak Joe 03:40 Lska na diaku

  07:15 Pingu 07:25 Franklin a priatelia 07:35 Potr Pat 08:05 Velikni dejn 08:35 Fid-

  libumove rozprvky 09:05 Trpaslci 09:35 Daj si as 10:05 Safari 10:30 Tanen akadmia 11:30 On air 12:00 Tosknska ve 13:30 Vnne cesty Slovenska 14:00 Odvny Severino 15:25 Milujem Slovensko 16:50 Superhrdinovia 17:20 Postav dom, zasa strom 17:55 Taxk 18:25 Nebko v papuke 19:00 Sprvy RTVS 20:20 Pota pre teba 21:10 Pravdiv prbehy s Katkou Brychtovou 21:40 Neskoro veer 22:20 Princezn a Rebel 00:05 Maigret: Maigret m starosti 01:30 Odvny Se-verino 02:50 Princezn a Rebel 04:35 Driakoviny

  MARKZA

  JOJKA JEDNOTKA

  Usmieva sa, ke plae?Da 15. septembra si pripomenieme patrnku Slovenska Sedembolestn Pannu Mriu. V istom prbehu iiel je-den mal chlapec so sestrou okolo so-chy Sedembolestnej. Chlapec sa na u zadval a sptal sa: Kto je to? Sestra odpovedala: To je Mria, dr mtveho syna, Pna Jeia a plae. Chlapec bol zvedav a ptal sa alej: A preo sa usmieva, ke plae? Dieva mu mdro odpovedalo: To preto, lebo trp s ls-kou. Nato sa jej chlapek sptal: A ty, ke plae, tie sa vie usmieva? Prav lska je osi vemi zvltne. Mohli by sme ju denova ako bolestiv astie alebo ako obrovsk rados, ktor po-riadne bol. Prav lska spsobuje, e sa lovek usmieva i plae zrove. M moc spja tieto takmer nezluiten skutonosti. Ak rodi miluje svoje diea, preva rados, no aj trp, ak sa dieau nedar vkole, ke je chor apod. Kaz, ktor miluje svojich veriacich, je vntorne naplnen, no sasne trp, ke vid, ako sa mnoh vzauj od Boha a ohrozuj svoje asn i ven astie. Dvaja za-ben trpia, ke nemu by spolu, ke sa boja osvoj vzah, otoho druhho ...Zd sa, e jeden z problmov dnenej doby je, e pribda ud, ktor chc preva lsku bez bolesti. Vstupuj do vzahov a ptaj sa, koko prjemna znich vyaia. Hovoria ovonch zvz-koch, priom pod tmto pojmom myslia aksi zvltne vzahy, ktor by odstrnili nudu, vyvolvali zmyslov zitky, cito-v naplnenie, ale nikoho by k niomu nezavzovali a dali by sa ukoni voka-mihu, v ktorom by zaali by nepoho-dln. Lene takto postoj je egoizmus, ktor sa na lsku ani nepodob. Lekr sa pta pacienta pred zkrokom: Viete pota? no, odpoved pacient. Tak potajte s tm, e to bude bolie. Kristus - Lekr, ktor priiel na zem liei udsk lsku, ns rznym spsobom upozoruje: Potaj stm, e prav lska a bude bolie. Lska akr tvoria tu na zemi nerozlun dvojicu. Tto boles je vak naskrz pozitvna, je lieiv. Nebojme sa jej. Uzdravuje svet ins od sebectva. Nu ume sa od naej patrnky, Sedem-bolestnej Panny Mrie, usmieva sa, ke plaeme. Ktosi mdry raz povedal: Lsku bez kra ne-njde a kr bez lsky neu-nesie.

  Peter Nkaka,katolckykaz

  duchovn okienkoPeter Nkaka

  8

  41

  9 5

  78

  4 9

  2

  1

  8

  6

  4 9

  5

  17

  7

  9 4

  2

  7

  621

  Vo vkupni za kovov rot od novho roka u peniaze nedostanete v hotovosti a ete

  budete povinn odvies z tejto sumy zrkov da.Ministerstvo ivotnho prostre-dia SR v nvrhu novho znenia Zkona o odpadoch pripravuje zmeny, ktor sa dotkn nie len spolonost, podnikajcich v ob-lasti odpadovho hospodrstva, ale i samotnch obanov. Treba upozorni hlavne na socil-ny dopad navrhovanch zmien. V sasnosti, ke sa kladie draz na zniovanie nezamestnanosti, sa navrhovan zmeny javia skr likvidan, nakoko ich uvedenie do praxe bude problematick pre samotn rmy, ktorm vrazne stpnu nklady (prevdzkov, administratvne..) a teda na ich znenie bude potrebn zni v-daje, a to sa premietne najm do zniovania stavov zamestnancov, ak nie likvidciu samotnej rmy. Sfra odpadovho hospodrstva predstavuje vznamn poet pracovnch miest, i u v oblasti zberu, zhodnocovania, recyklo-vania alebo nakladania s odpa-dom. Snaha MP podpori zber a separovanie ide skr opanm smerom. Pvodnm zmerom

  Ministerstva P bolo zabrni trestnej innosti a to zruenm vkupu od fyzickch osb. ( Ne-zabudnuten je vrok ministra P e a 80% takto odovzdan-ho eleznho rotu pochdza z trestnej innosti. primne, ak by sa to i len z tretiny zakladalo na pravde, polcia by si mohla zriadi v zberniach doasn stanovitia) Naastie od svojho zmeru MP upustilo. Najvraznejou zmenou je za-vedenie bezhotovostnho pla-tobnho styku a zrkovej dane

  pri vkupe kovovho odpadu od fyzickch osb.Ak sa teda oban bude chcie zbavi kovovho odpadu, vznika-jceho v jeho domcnosti, bude ma na vber dve monosti:bu takto odpad odovzd bezodplatne do zbernho dvora prslunej obce, ktor ho nsledne odpred zmluvnej spolonosti na zhodnotenie alebo spracovaniealebo vytrieden kovov odpad dovezie do vkupne, kde sa mu z celkovej sumy zraz zrkov da (zatia je v nvrhu vka 19%

  zrkovej dane) a zostvajca suma sa mu nevyplat v hotovosti ,ale odvedie na jeho bankov et teda za predpokladu, e banko-v et vlastn.Oban sa teda me slobodne roz-hodn i sa svojho majetku zbav v podobe komunlneho odpadu bezodplatne v prospech obci, alebo predsa len bude chcie vytrieden kovov rot aspo minimlne -nanne zhodnoti, mus ale pota s tm, e as zo sumy za jeho od-pad odvedie ttu a na zvyok mus by majiteom bankovho tu.Pripravovan znenie zkona o odpadoch zhoruje a kompli-kuje podmienky pre zber a vkup kovovho rotu a druhotnch surovn hlavne z pohadu obana, a zrove sauje podmienky ob-chodovania s kovovm rotom . Prve preto by zber a nsledn zhodnocovanie druhotnch su-rovn (ako s kovy, papier, sklo, plasty...)s historickou tradciou, by mali by o najviac podporovan a propagovan ako zklad odpa-dovho hospodrstva.

  52-0

  410

  ZNOVU OTVORENANTIKVARIT PEGAS

  PETRALKAPonkame Vm predaj starch a novch

  knh, starch pohadnc, plagtov, graky, obrazov, rmov, fotogra, LP, DVD

  vo vynovench priestoroch. Vkup starch knh formou osobnej dohody.

  Bohrova 3/5, 851 01 BA-PetralkaTel.: 0905 232 025, 02/634 543 46

  email: [email protected] 92-0

  121

  92-0

  036-

  2

  0905 719 134

  Tie najlepie vizitky preV biznis profesionalita sksenosti odbornosti

  0905 719 134

 • BA 13-36 STRANA - 15

  OLANO

 • BA 13-36 STRANA -

  bratislavsko.sk BRATISLAVSKOregionlne noviny ... njde, o had

  tdenne do 86 700 domcnost a riem

  zpad

  dosah na 1.500.000domcnost a riem

  Redakcia:tel/fax:e-mail:

  Blatncka 3, Bratislava02/ 4463 7645-6

  [email protected]

  vydva: regionPRESS s.r.o.tudentsk 2, 917 01 Trnava

  IO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

  Eva Horkov 0907 702 195Mgr. Simona Psotn 0905 719 134

  Ivan Vicen 0908 979 518Katarna Marukov 0907 779 011

  Mgr. Mria Zemkov 0905 799 782www.regionpress.sk

  www.facebook.com/regionpress.skwww.facebook.com/bratislavsko.sk

  Vchodn Slovensko

  Stredn Slovensko

  Zpadn Slovensko

  Distribcia: (63 000 domcnost/ riem)

  Inzercia:

  V naej redakcii si mete zadainzerciu do ubovonho okresu:

  Prosba o pomoc: V prpade, e viete o mieste, kam