Click here to load reader

BROJ 18 - ZAKON O DOPUNI ZAKONA O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI Član 1. U Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BROJ 18 - ZAKON O DOPUNI ZAKONA O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI...

 • Ponedje

  PAR

  263 Na teme

  Parlamentarn Zastupničkog sjednici Dom usvojila je

  O IZMJENA KUĆANSTA

  U Zako Bosni i Herce 10/12), članak

  Popis ć 2013. godine 24.00 sata (po

  U člank godine" zamj

  U člank se datumom:

  U član datumom: "1 datumom: "31

  Godin eljak, 11. ožujk

  RLAMENT BOSNE I H

  elju članka IV na skupština Bo g doma, održano ma naroda, od

  Z AMA ZAKON AVA I STANO

  2013 Č

  onu o popisu st egovini 2013. g k 3. mijenja se

  "Č (Dat

  e se provesti u e, prema stanju onoć), što se sm

  Č ku 11. u stav enjuju se riječim

  Č ku 30. u stavku

  "1.3.2013.". Č

  nku 31. datu .1.2013.", a da 1.12.2013.".

  na XVII ka/marta 2013

  TARNA SKU HERCEGOV

  .4.a) Ustava B osne i Hercego oj 31. siječnja 2 držanoj 26. ve

  ZAKON NA O POPISU OVA U BOSNI 3. GODINE Članak 1. tanovništva, ku godine ("Službe i glasi: Članak 3. tum popisa) u razdoblju od u na dan 30. ru matra referentnim Članak 2. vku (3) riječi: ma: "15. listopa Članak 3.

  (1) datum: "1.1

  Članak 4. um: "1.11.201 atum: "31.10.2

  3. godine

  UPŠTINA VINE

  Bosne i Hercego ovine na 41. sj 2013. godine, i n eljače 2013. go

  STANOVNIŠT I HERCEGO

  ćanstava i stan ni glasnik BiH"

  d 1. do 15. list ujna 2013. god m datumom pop

  "15. travnja ada 2013. godin

  10.2012." zamj

  2." zamjenjuj 2013." zamjenju

  Broj/Број

  18 

  ovine, ednici na 27. odine,

  TVA, OVINI

  nova u ", broj

  topada dine u opisa".

  2013. ne".

  enjuje

  je se uje se

  se da datum

  datum datum

  "(1)

  će se stavk sreds

  se da

  "Služ B

  26

  Parla D

  Пон

  U članku 35. u atumom: "29.9.2 mom: "15.10.20

  U članku 37. u mom: "1.7.2014 mom: "1.7.2016

  U članku 39. s Minimum potr iznosi 42.625.6 a) za 2012. b) za 2013. c) za 2014. d) za 2015. e) za 2016. Nakon obavlja

  e preraspodijeli kama i godinam stava".

  U članku 40. u atumom: "15.10

  Ovaj Zakon stu žbenom glasnik Brој 01,02-02-1 6. veljače 2013.

  Sаrајеvо Predsjedate

  Zastupničkog d amentarne skup Dr. Božo Ljubi

  Годин едјељак, 11. м

  ISSN ISSN ISSN

  Članak u stavku (3) dat 2013.", a datum 013.".

  Članak u točki b) datum 4.", a datum: 6.".

  Članak tavak (1) mijen rebnih sredstava 603 KM, od čeg godinu 10.494. godinu 31.364. godinu 473.804 godinu 172.502 godinu 120.000

  anja probnog po iti proračunska

  ma, a u okviru

  Članak u stavku (4) dat 0.2013.".

  Članak upa na snagu os

  ku BiH". 1-6/13 godine

  elj doma pštine BiH ć, v. r.

  P

  на XVII марта 2013. го

  N 1512-7494 - N 1512-7508 - N 1512-7486 -

  5. tum: "25.3.201

  m: "31.3.2013."

  6. m: "1.1.2014." "31.12.2015."

  7. nja se i glasi: a iz članka 38. ga: .461 KM, .836 KM, 4 KM, 2 KM, 0 KM. opisa stanovništ a sredstava po

  ukupnoga plan

  8. tum: "10.4.201

  9. smoga dana od

  Predsje Doma n

  Parlamentarne s Sulejman T

  одинe

  hrvatski jezik srpski jezik bosanski jezik

  3." zamjenjuje zamjenjuje se

  zamjenjuje se zamjenjuje se

  ovoga Zakona

  tva eventualno proračunskim

  niranog iznosa

  3." zamjenjuje

  dana objave u

  datelj naroda skupštine BiH Tihić, v. r.

 • Broj 18 - Stranica 2 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 11. 3. 2013.

  На основу члана IV 4 а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 41. сједници Представничког дома, одржаној 31. јануара 2013. године, и на 27. сједници Дома народа, одржаној 26. фебруара 2013. године, усвојила је

  ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПОПИСУ

  СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 2013. ГОДИНЕ

  Члан 1. У Закону о попису становништва, домаћинстава и

  станова у Босни и Херцеговини 2013. године ("Службени гласник БиХ", број 10/12) члан 3. мијења се и гласи:

  "Члан 3. (Датум пописа)

  Попис ће се спровести у периоду од 1. до 15. октобра 2013. године, према стању на дан 30. септембра 2013. године у 24.00 часа (поноћ), што се сматра референтним датумом пописа".

  Члан 2. У члану 11. став (3) ријечи: "15. априла 2013. године"

  замјењују се ријечима: "15. октобра 2013. године". Члан 3.

  У члану 30. став (1) датум: "01.10.2012. " замјењујe се датумом: "01.03.2013.".

  Члан 4. У члану 31. датум: "01.11.2012." замјењујe се

  датумом: "01.01.2013.", а датум: "31.10.2013." замјењујe се датумом: "31.12.2013.".

  Члан 5. У члану 35. став (3) датум: "25.03.2013." замјењујe се

  датумом: "29.09.2013.", а датум: "31.03.2013." замјењујe се датумом: "15.10.2013.".

  Члан 6. У члану 37. тачка б) датум: "01.01.2014." замјењујe се

  датумом: "01.07.2014.", а датум: "31.12.2015." замјењујe се датумом: "01.07.2016.".

  Члан 7. У члану 39. став (1) мијења се и гласи:

  "(1) Минимум потребних средстава из члана 38. овог Закона износи 42.625.603 КМ, од чега: a) за 2012. годину 10.494.461 КМ, б) за 2013. годину 31.364.836 КМ, ц) за 2014. годину 473.804 КМ, д) за 2015. годину 172.502 КМ, е) за 2016. годину 120.000 КМ. Након обављеног пробног пописа становништва

  извршиће се евентуална прерасподјела буџетских средстава по буџетским ставкама и годинама, а у оквиру укупног планираног износа средстава".

  Члан 8. У члану 40. став (4) датум: "10.04.2013." замјењујe се

  датумом: "15.10.2013.".

  Члан 9. Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана

  објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 01,02-02-1-6/13

  26. фебруара 2013. године Сарајево

  Предсједавајући Представничког дома

  Парламентарне скупштине БиХ

  Др Божо Љубић, с. р.

  Предсједавајући Дома народа

  Парламентарне скупштине БиХ

  Сулејман Тихић, с. р.

  Na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine,

  Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 31. januara 2013. godine, i na 27. sjednici Doma naroda, održanoj 26. februara 2013. godine, usvojila je

  ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA,

  DOMAĆINSTAVA I STANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI 2013. GODINE

  Član 1. U Zakonu o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova

  u Bosni i Hercegovini 2013. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 10/12) član 3. mijenja se i glasi:

  "Član 3. (Datum popisa)

  Popis će se provesti u periodu od 1. do 15. oktobra 2013. godine, prema stanju na dan 30. septembra 2013. godine u 24,00 sata (ponoć), što se smatra referentnim datumom popisa".

  Član 2. U članu 11. stav (3) riječi: "15. aprila 2013. godine"

  zamjenjuju se riječima: "15. oktobra 2013. godine". Član 3.

  U članu 30. stav (1) datum: "01.10.2012." zamjenjuje se datumom: "01.03.2013.".

  Član 4. U članu 31. datum: "01.11.2012." zamjenjuje se

  datumom: "01.01.2013.", a datum: "31.10.2013." zamjenjuje se datumom: "31.12.2013.".

  Član 5. U članu 35. stav (3) datum: "25.03.2013." zamjenjuje se

  datumom: "29.09.2013.", a datum: "31.03.2013." zamjenjuje se datumom: "15.10.2013.".

  Član 6. U članu 37. tačka b) datum: "01.01.2014." zamjenjuje se

  datumom: "01.07.2014.", a datum: "31.12.2015." zamjenjuje se datumom: "01.07.2016.".

  Član 7. U članu 39. stav (1) mijenja se i glasi:

  "(1) Minimum potrebnih sredstava iz člana 38. ovog Zakona iznosi 42.625.603 KM, od čega: a) za 2012. godinu 10.494.461 KM, b) za 2013. godinu 31.364.836 KM, c) za 2014. godinu 473.804 KM, d) za 2015. godinu 172.502 KM, e) za 2016. godinu 120.000 KM.

 • Ponedjeljak, 11. 3. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 18 - Stranica 3

  Nakon obavljenog probnog popisa stanovništva izvršit će se eventualna preraspodjela budžetskih sredstava po budžetskim stavkama i godinama, a u okviru ukupnog planiranog iznosa s

Search related