Ch6 Truyen Dong Banh Rang

 • View
  27

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ch6 Truyen Dong Banh Rang

Text of Ch6 Truyen Dong Banh Rang

 • 1Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  Chng 6 B TRUYN BNH RNG1. Khi nim chung

  Cng dng: b truyn bnh rng truynchuyn ng v mmen xon gia 2 trcgn nhau, lm vic theo nguyn l n khp

 • 2Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  Phn loi theo vi tr cc trc:

  bnh rng tr bnh rng cn bnh rng tr cho

  Phn loi theo s phn b cc rng:

  bnh rng ngoi bnh rng trong

 • 3Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  Phn loi theo phng rng so vi ng sinh:

  rng thng rng nghing

  rng cong rng ch V

 • 4Phn loi theo bin dng rng: bin dng thn khai, bin dng cycloid, bin dng Novikov

  Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  Base Circle

  Involutetooth profile

 • 5Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  Phn loi theo chiu nghing ca rng: nghing tri, nghing phi

  Phn loi theo h o lng: bnh rng h mt, bnh rng h anh

  u im:

  Kch thc nh, kh nng ti ln

  T s truyn khng i

  Hiu sut cao, tui th cao

  Nhc im:

  Ch to phc tp, i hi chnh xc cao

  Gy n khi lm vic vn tc cao

  N

  g

  h

  i

  n

  g

  p

  h

  i

  N

  g

  h

  i

  n

  g

  t

  r

  i

 • 6Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

 • 7Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  2. Thng s hnh hc bnh rng tr

  2.1 Bnh rng tr rng thng

  Bc rng

  Mun m (tiu chun tra trang 195)

  Dy 1: 1 1.25 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25

  Dy 2: 1.125 1.375 1.75 2.25 2.75

  3.5 4.5 5.5 7 9 11 14 18 22

  S rng Z (Zmin=17)

  ng knh vng chia

  Khong cch trc

  mp .=

  ( )22

  2121 ZZmdda +=+=

  Zmd .=

 • 8Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  2.2 Bnh rng tr rng nghing

  Bc php pn Bc ngang

  Mun php mn (tiu chun trang 195)

  Mun ngang vi l gc nghing rngbnh rng nghing chn 80 200bnh rng ch V chn 300 400

  ng knh vng chia

  ng knh vng nh

  ng knh vng chn

  Khong cch trc

  cosn

  sp

  p =

  cosn

  sm

  m =

  cosZm

  Zmd ns ==

  na mdd 2+=ni mdd 5.2=

  ( ) ( )cos22

  2121 ZZmZZma ns+=+=

 • 9Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  3. Lc tc dng v ti trng tnh

  3.1 Phn tch lc tc dng trong bnh rng

  Lc n khp Fn c phn tch thnh 3 lc theo 3 phng vung gcnhau.

  Lc vng Ft c phng vung gc trc (khng ct trc)

  Lc hng tm Fn c phng vung gc trc

  Lc dc trc Fa c phng song song trc

  Lc n khp

  1

  12dTFt =

  tanta FF =

  coscos nt

  nF

  F =

  costan nt

  rF

  F =

 • 10

  Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  Ft1= - Ft2Fr1= - Fr2Fa1= - Fa2

 • 11

  Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  Chiu ca cc lc:

  Lc Ft : trn bnh dn ngc chiu quay, trn bnh b dn cng chiuquay

  Lc Fr : lun lun hng vo ng tm trc bnh rng

  Lc Fa : lun lun hng vo mt rng lm vic

  3.3 Ti trng tnh

  Ti trng tnh (dng tnh ton) bao gm ti trng danh ngha v titrong ph pht sinh trong qu trnh n khp

  Pt=KPdn hoc Tt=KTdn hoc Ft=KFdnKhi tnh ng sut tip xc K=KH= KH KHV KHKhi tnh ng sut un K=KF= KF KFV KFVi KH, KF : h s tp trung ti trng (bng 6.4)

  KHV, KFV : h s ti trng ng (bng 6.5 v 6.6)

  KH, KF : h s xt n phn b ti khng u gia cc i rng(trang 213)

 • 12

  Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  4. Hiu sut ca b truyn bnh rng

  Hiu sut

  Vi P1 l cng sut trn trc dn

  P2 l cng sut trn trc b dn

  Thng thng i vi

  b truyn bnh rng tr bi trn lin tc bng du = 0,970,99 b truyn bnh rng tr bi trn nh k bng m = 0,930,95 b truyn bnh rng cn bi trn lin tc bng du = 0,950,98 b truyn bnh rng cn bi trn nh k bng m = 0,920,94

  1

  2

  PP=

 • 13

  Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  5. Vt liu v nhit luyn bnh rng

  Yu cu: bn cao, cng cao,r tin

  Vt liu: thng chn gang hoc thp (ccbon, hp kim)

  Nhit luyn: thng ho, ti ci thin (HB350)

  c im:

  HB350 nhit luyn sau ct gt nn cn gia cng tinh li sau nhit luyn

  chy mn tt th H1 > H2 + (10~15)HB

 • 14

  Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  6. ng sut cho php

  6.1 ng sut tip xc

  Thp

  Khi tnh ton thit k

  Vi 0Hlim, sH tra bng 6.13h s tui th vi

  (nu KHL

 • 15

  Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  Bnh rng tr rng thng [H] = min([H1],[H2]) Bnh rng tr rng nghing [H] = 0,45([H1]+[H2])Gang

  Gang xm [H] = 1.5 HBGang c bn cao [H] = 1.8 HB Phi kim loi

  Tectolic [H] = 45 ~ 60 MPaLignofon [H] = 50 ~ 60 MPa

 • 16

  Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  6.2 ng sut unThp

  Khi tnh ton thit kVi 0Flim, sF tra bng 6.13h s tui th vi(nu KFL350

  Nu ti thay i theo bc

  Khi tnh ton kim nghim

  Gang

  Phi kim loi

  [ ]F

  FLFF s

  Klim0 =

  Fm

  FE

  OFFL N

  NK = 610.5=FON

  6=Fm9=Fm

  ii

  mi

  FE tnTT

  cNF

  =

  max60

  [ ]F

  FCxRFLFF s

  KYYYK lim0=

  [ ] MPaF 2015 =[ ] [ ]

  KsF

  1=

 • 17

  Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  7. Dng hng v ch tiu tnh

  7.1 Dng hng

  C 5 dng hng xy ra trong b truyn bnh rng

  Trc r b mt rng do s thay i ca ng sut tip xc

  Trc r b mt

 • 18

  Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  Gy rng do qu ti hoc do s thay i ca ng sut un

  Gy rng

 • 19

  Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  Mn rng do trt bin dng

  Dnh rng do nhit v p sut cc b cao ti vng tip xc

  Bong b mt rng do nhit luyn km

  Bin dng do b mt rng do c tnh vt liu km

  Dng hng c bn: trc r b mt v gy rng do mi

  7.2 Ch tiu tnh

  Tnh theo ng sut tip xc trnh trc r b mt rng

  Tnh theo ng sut un trnh gy rng do mi un

 • 20

  Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  Trng hp b truyn c che kn v bi trn tt

  Thit k theo ch tiu tip xc

  Kim tra bn theo ch tiu un

  Trng hp b truyn h v bi trn km

  Thit k theo ch tiu un

  Kim tra bn theo ch tiu tip xc

  8. Tnh bn b truyn bnh rng tr rng thng

  8.1 Tnh theo ch tiu tip xc

  Tnh ng sut tip xc khi Fn v tr tm n khp

  Cng thc Hetz cho 2 hnh tr tip xc ngoi

  H s vt liu

  [ ]HnMH qZ = 2)1()1([

  2221

  212

  21

  += EEEEZM

 • 21

  Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  Bn knh cong tng ng

  Ti trng phn b

  Vi

  Thay tt c vo cng thc Hetz

  sin12

  sin2

  sin2111

  11212 uu

  ddd www

  ===

  H

  nHn l

  FKq =

  2Zbl wH = 3

  4 =Z

  cos2

  cos 1

  21

  ww

  H

  H

  tHn db

  ZTKl

  FKq ==

 • 22

  Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  Cng thc kim tra bn

  Vt liu thp thp

  : ng knh vng chia (ln) bnh rng 1

  Cng thc thit k (Khong cch trc)

  Vi tra bng 6.15

  32

  1

  ][)1(50

  u

  TKua

  Hba

  Hw

  =

  w

  wba a

  b=

  ][)1(2 11

  Hw

  H

  w

  HMH ub

  uTKd

  ZZZ =MPaZM 275=

  76.1)202sin(

  22sin2

  0 === wHZ 96.03

  2.143

  4 === Z

  1wd

 • 23

  Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  8.2 Tnh theo ng sut un

  Tnh ng sut khi lc Fn nh rng

  ng sut danh ngha chn rng

  ng sut chn rng

  K : h s tp trung ng sut chn rng

  cos'cos'cos/ tnt

  FFF ==

  cos'sin'sin/ tnn

  FFF ==

  nu =

  Knu )( =

  K

  sbF

  sblFK

  AF

  WlF

  w

  t

  w

  tn

  u

  t .cos

  'sincos

  'cos6. 2//

  =

  =

  w

  tFF

  w

  tFmb

  FYKKsm

  sml

  bmFK =

  =

  .

  cos'sin

  cos'cos6

  . 2

 • 24

  Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  H s dng rng

  YF ph thuc s rng Z v h s dch chnh x, khng ph thuc mun m

  Cng thc kim tra bn

  Cng thc thit k (m un)

  Vi tra bng 6.16

  Thng chn Z1 = 17 rng

  3 21

  1

  ][2

  Fbd

  FF

  ZYTKm

  ][ Fw

  FtFF mb

  YFK =

  1w

  wbd d

  b=

  2092.09.272.1347.3 xZx

  ZYF ++=

  K

  sm

  smlYF .cos

  'sincos

  'cos62

  =

 • 25

  Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  9. Tnh bn b truyn bnh rng tr rng nghing

  9.1 c im trong tnh ton

  Lm vic m

  Cng ti trng trn rng b

  ng tip xc nm nghing trn mt rng

  Thay bnh rng nghing bng bnh rng tr rng thng tng ng

  ng knh bnh rng tng ng

  S rng bnh rng tng ng

  2cosddv =

  3cosZZv =

 • 26

  Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  9.2 Tnh theo ng sut tip xc

  Cng thc thit k

  Cng thc kim tra bn

  Vi

  32

  1

  ][)1(43

  u

  TKua

  Hba

  Hw

  =

  ][)1(2 11

  Hw

  H

  w

  HMH ub

  uTKd

  ZZZ =

  )2sin(cos2

  twHZ

  =

  1=Z 6.1=

 • 27

  Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  9.3 Tnh theo ng sut un

  Cng thc thit k

  Cng thc kim tra bn

  Vi

  321

  1

  ][

  2

  Fbd

  FFn Z

  YYYTKm

  ][ Fw

  FtFF mb

  YYYFK =

  2092.09.272.1347.3 xZ

  xZ

  Yvv

  F ++=

  1=Y

  1401

  0 =Y

 • 28

  Chi Chi tititt mmyy TS TS PhanPhan TTnn TTngng

  10. Truyn ng bnh rng nn

  10.1 Thng s hnh hc

  M un trn mt mt ln me(tiu chun trang 195)

  S rng Z

  ng knh vng chia ngoi

  M un trung