Banh Cookies Dong Tien

  • View
    1.978

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Banh Cookies Dong Tien

VIN CNG NGH SINH HC V THC PHM B MN NG BNH KO BO CO THC HNH BNH COOKIES NG TIN GVHD: Th.s H Xun Hng T 3 nhm 4 Lp: HTP3 Tp H Ch Minh, thng 4 nm 2010 Bo co thc hnh ng bnh ko GVHD: Th.s H Xun Hng T 3 nhm 4 HTP3 2 honthnhcbibocotemnhncsgipchnthnh nhit tnh ca cc thy c v nh trng. Chng em xin gi li cm n chn thnh n trng i hc Cng Nghip TPHCM to dng c mt mi trng lm vic hc tp thun li cho cng vic ging dy v hc tp ca ging vin, sinh vin nh trng. Cm n cc thy v ca Vin cng ngh Sinh hc v Thc phm trang b cho chng emnhngkinthcqubuvbchvbmncngnghchbinvboqun nng sn cng nh nhiumn chuyn ngnhv c s ngnhkhc,v c bit l cm n c H Xun Hng trc tip hng dn chng em c th hon thnh c bi bocony,ngoirachngemcngxincmnthvintrngihcCng NghipTPHCM,cbitlphngaphngtintoiukinthunlitrong cngvictmkimtliulmbi,thvincungcpmththngtiliubch gipchngemlmvicchiuquhnvgiiquytcnhngkhkhn,btc trongqutrnhlmbi.Chngemcnggilicmnnccbnsinhvinlp HTP3 c nhng kin ng gp qu gi cho em trong qu trnh lm bi. Xin cm n v trn trng knh cho. T thc hin

Bo co thc hnh ng bnh ko GVHD: Th.s H Xun Hng T 3 nhm 4 HTP3 3 DANH SCH T H v tnMSSV Nguyn Trung Nhn07716371 Nguyn Ngc Anh Th07710491 Nguyn Th Thu Trang07703651 Nguyn Thanh Trc07705471 Nguyn Th Vn Tuyn07701901 Bo co thc hnh ng bnh ko GVHD: Th.s H Xun Hng T 3 nhm 4 HTP3 4 MC LC MC LC Trang LI M U .............................................................................................................. 7 BNH COOKIES NG TIN .................................................................................. 8 1.Tng quan v bnh cookies ng tin .................................................................... 8 1.1.Lch s bnh cookies ....................................................................................... 8 1.2.Phn loi ......................................................................................................... 8 1.3.c im tnh cht........................................................................................... 9 1.4.Phng php lm n ........................................................................................ 9 1.5.Phng php to hnh .................................................................................... 10 2.Th trng bnh cookies ...................................................................................... 11 3.Nguyn liu ......................................................................................................... 15 3.1.Bt m ........................................................................................................... 15 3.2.Lng trng trng............................................................................................ 20 3.3.ng ........................................................................................................... 21 3.4.B ................................................................................................................. 21 3.5.Shortening ..................................................................................................... 22 3.6.Thuc n ....................................................................................................... 22 4.Mt s quy trnh bnh cookies ng tin hin nay ................................................ 23 4.1.Quy trnh 1 .................................................................................................... 23 4.2.Quy trnh 2 .................................................................................................... 24 4.3.Quy trnh 3 .................................................................................................... 26 5.S qui trnh dng trong th nghim .................................................................. 27 5.1.Thuyt minh qui trnh .................................................................................... 28 Bo co thc hnh ng bnh ko GVHD: Th.s H Xun Hng T 3 nhm 4 HTP3 5 6.B tr th nghim .................................................................................................. 34 6.1.Mc ch th nghim...................................................................................... 34 6.2.a im v thi gian nghin cu .................................................................. 34 6.3.Vt liu v phng php nghin cu ............................................................. 35 6.3.1.1.Nguyn liu ...................................................................................... 35 6.3.1.2.Thit b ............................................................................................. 36 6.4.Phng php nghin cu ............................................................................... 36 6.4.1.Phng php xc nh hm lng, cht lng gluten .............................. 36 6.4.2.Phng php phn tch m bt nho................................................... 39 7.Tin hnh th nghim ........................................................................................... 40 7.1.Tin hnh lm bnh theo qui trnh sn c, nhn xt cm quan ....................... 40 7.2.Hm lng v cht lng gluten .................................................................... 40 7.3.Phn tch m ca bt nho, lin h vi qu trnh to hnh, nhn xt s ph hp ca m bt nho vi phng php to hnh s dng ................................ 40 7.4.Thay i bt s 8 bng bt s 11 ................................................................... 40 7.5.Kho st loi v lng bt n ........................................................................ 40 7.6.Kho st loi v lng cht bo ..................................................................... 41 7.7.Kho st hm lng cht nh ha .................................................................. 41 7.8.Kho st nhit nng v thi gian nng tng ng vi nhit nng .. 41 7.9.Thay lng trng trng bng bt lng trng trng ........................................... 42 8.Kt qu-Thc nghim .......................................................................................... 42 8.1.Hm lng v cht lng gluten .................................................................... 42 8.2.Phn tch m ca bt nho, lin h vi qu trnh to hnh, nhn xt s ph hp ca m bt nho vi phng php to hnh s dng ................................ 44 Bo co thc hnh ng bnh ko GVHD: Th.s H Xun Hng T 3 nhm 4 HTP3 6 8.3.Thay i bt s 8 bng bt s 11 ................................................................... 45 8.4.Kho st loi v lng bt n ........................................................................ 46 8.5.Kho st loi v lng cht bo ..................................................................... 48 8.6.Kho st hm lng cht nh ha .................................................................. 50 8.7.Kho st nhit nng v thi gian nng tng ng vi nhit nng .. 51 8.8.Thay lng trng trng bng bt lng trng trng ........................................... 52 9.Kt qu-Kin ngh ................................................................................................ 54 9.1.Quy trnh ti u ............................................................................................. 54 9.2.Tnh cn bng vt cht ................................................................................... 55 PH LC................................................................................................................... 57 CC BC LM BNH COOKIES ..................................................................... 57 TI LIU THAM KHO .......................................................................................... 62 Bo co thc hnh ng bnh ko GVHD: Th.s H Xun Hng T 3 nhm 4 HTP3 7 LI M U Bnh l loi thc phm rt ph bin trong i sng hngngy, cung cp nhiu nng lng, dng cht. Ngnh cng ngh sn xut bnh l mt ngh xut hin rt lu i vi rt a dng, nhiu chng loi. Nu ni n bnh kh trn th gii th ta c cc loi bnh chnh sau: craker, biscuit, cookie, cakea dng v chng loi,cng ngh, mang ligi trkinh t ngk, nhm p ng nhng nhu cu ngi tiu dng c th pht trin bn vng trn th trng. Bnh cookies ng tin l mt loi bnh trong dng bnh cookies, bnh c cu trc xp gin, thm ngon v tng i d thc hin ti gia nh, bnh mang li gi tr dinh dng cao. Bnh cookies ng tinlm phong ph thm khu v ca ngi tiu dng.Donhngcimtrncabnhnhmchngemtinhnhlmbnhtrn quy m phng th nghim a ra mt cng thc ti u sn xut bnh cookies ng tin. Dcgngnhngtrongbibocothchnhkhngthtrnhkhicc hn ch, mong c v cc bn thng cm v ng gp kin. Nhm thc hin Bo co thc hnh ng bnh ko GVHD: Th.s H Xun Hng T 3 nhm 4 HTP3 8 BNH COOKIES NG TIN 1.Tng quan v bnh cookies ng tin Bnhcookiesthucdngbnhkh,chmmthpt25%,cbaogiv thi gian s dng di t 2 thng n vi nm. 1.1.Lch s bnh cookies Bnhcookiesutinclmraldomtvicngunhin,nhlmtth nghim.Ccubpdngmttbtnholmbnhkimtranhitcabpl trckhilmbnhln.Nhngcibnhnhdngthchnhlbnhcookies c gi l koekje, n c ngha l little cake trong ting H Lan, c lm t bt nho. Ti M, cookie c m t nh l mt loi bnh mng, ngt v thng l nh. Theonhngha,bnhcookiecthrtadng,datrnbtbnhngt,hocl ginhaymm.Miqucgiacmttringcamnhchodngchobnhcookies. Bnh cookies c gi l biscuits Anh v c, v Ty Ban Nha l galleta, c gi chng l keks, v ti c nhiu tn ch cc dng khc nhau ca cookies bao gm amaretti v biscotti.. BnhcookiesutinccholbtnguntBaTn(naylIran),mttrong nhng nc u tin tinh luyn ng. bnh rt ni ting trong ch Ba T.T cookies bt ngun t t keokje H Lan v u tin c lan truyn n M. V n Anh trong th k 19, chng c dng kt hp trong cc bui ung tr v c gi l biscuits hay l bnh ngt nh Scotland. C hng trm cng thc lm cookies M. Nhng khng c mt cun sch no c th lu tr cc cng thc lm cho tt c cc loi cookies. [18], [19] 1.2.Phn loi C th phn loi bnh cookies theo cc thnh phn mang tnh c trng nh sau: Cookies hnh nhn Cookies tri cy Hoc cookies chocolateC nhiu loi cookies mi rt ngon cng ang ngy cng pht trin. [19] Bo co thc hnh ng bnh ko GVHD: Th.s H Xun Hng T 3 nhm 4 HTP3 9 1.3.c im tnh cht Nguyn liu: hm lng ng v cht bo rt cao c im bt nho: s to khung gluten b hn ch mt cch ti a, bt rt mm do bt gn nh khng pht trin. To hnh: do bt nho v chy nn phi to hnh bng phng php n nn. Cutrcsnphm:mmhocmmxp,bnhcookiesngtinccutrc gin, xp. [2] 1.4.Phng php lm n C ba phng php lm n:Lm n bng phn