Checklist determinanten van innovaties in gezondheidszorgorganisaties

 • View
  222

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Checklist determinanten van innovaties in gezondheidszorgorganisaties

 • Checklist determinanten van innovaties ingezondheidszorgorganisatiesMargot Fleuren,1 Karin Wiefferink,2 Theo Paulussen1

  In 2006 werd een artikel in TSG gepubli-ceerd over relevante determinanten vaninnovaties in gezondheidszorgorganisa-ties.1 Het artikel bevatte een summiereomschrijving van de determinanten. Deauteurs zijn sindsdien herhaaldelijk be-naderd door implementatiebegeleidersen -onderzoekers met de vraag de volle-dige omschrijving van de determinantenen hun richting van invloed te publice-ren. In dit artikel wordt in handzame ta-bellen voor gebruik in praktijk en onder-zoek, de invloed van determinanten ophet innovatieproces beschreven. De na-druk ligt op determinanten op de ter-reinen van de organisatie en politiekecontext waarin de innovatie wordt inge-voerd.

  InleidingHet TSG-artikel van 2006 betrof een sys-tematische literatuurreview van determi-nanten van innovaties in gezondheids-zorgorganisaties met aansluitend eenDelphi-onderzoek onder implementatie-deskundigen.2 De vraagstellingen waren:1 Welke determinanten van innovaties

  in gezondheidsorganisaties wordenvermeld in de onderzoeksliteratuur?

  2 Worden deze determinanten door im-plementatiedeskundigen (h)erkendals relevant en wat is de richting vanhun invloed (belemmerend, bevorde-rend, neutraal)?

  Onder innovaties (vernieuwingen) ver-staan we een idee, praktijk of productdat nieuw is voor het individu of deorganisatie die ervan kennis neemt. Erwerden elf databases geraadpleegd voor

  artikelen (gepubliceerd van 1990 tot2000) over empirische studies naar deinvoering van zorgvernieuwingen in ge-zondheidszorgorganisaties en determi-nanten daarvan. Via vier Delphi-rondesonder 44 implementatiedeskundigenwerd consensus bereikt over een een-duidige omschrijving en de benvloe-dingsrichting van de determinanten uitde literatuurreview. Dit resulteerde ineen lijst van 50 potentieel relevante de-terminanten.1,2 Uit mondelinge terug-koppeling maken we op dat de 50 deter-minanten in de dagelijkse innovatieprak-tijk als handige checklist worden ge-bruikt. Onderzoekers gebruiken de lijstvooral voor rubricering van nog te be-studeren en gerapporteerde determi-nanten. In dit artikel beschrijven we eerstin het kort het theoretisch kader waar-binnen de determinanten zijn geclusterd,en vervolgens per determinant de om-schrijving en richting van invloed.

  Denkkader invoering innovatiesEen innovatieproces bestaat uit vier fa-sen, namelijk verspreiding, adoptie, im-plementatie en continuering.1,2 Teneerste moet de beoogde gebruiker op dehoogte zijn van het bestaan van de ver-nieuwing (verspreiding). In de adoptie-fase zal de beoogde gebruiker de ver-nieuwing bekijken en een positieve ofnegatieve intentie tot gebruik ontwikke-len. De gebruiker probeert daarna daad-werkelijk met de vernieuwing te werkenen gaat ervaren wat deze in de praktijkvoor hem/haar betekent (implementa-tie). Ten slotte is het de bedoeling dat hetwerken met de vernieuwing onderdeelwordt van de dagelijkse routine van degebruiker (continuering).

  In elke fase kunnen er complicaties

  optreden waardoor de gebruiker terug-grijpt op een eerdere fase, bijvoorbeelddoor het herzien van de eerdere adop-tiebeslissing. Verschillende determinan-ten zijn van invloed op dit proces en zijnonder te verdelen naar kenmerken van:. de vernieuwing zelf, bijvoorbeeld rele-vantie;

  . de (toekomstige) gebruiker, bijvoor-beeld taakopvatting;

  . de organisatie waarin de vernieuwingwordt ingevoerd, bijvoorbeeld besluit-vormingsstructuur;

  . de sociaal-politieke omgeving, bij-voorbeeld wet- en regelgeving of me-dewerking clienten.

  Het is belangrijk om per fase inzicht tekrijgen in welke determinanten de invoe-ring belemmeren of bevorderen. Dezeanalyse van determinanten vindt plaatsonder de beoogde gebruikers van eenvernieuwing, voordat deze definitief is enverspreid wordt. Alleen dan kan een in-voerstrategie worden ontworpen dieaangrijpt op de relevant gebleken deter-minanten en de kans op daadwerkelijkgebruik maximaliseert.2-5

  Checklist determinantenDe 50 determinanten zijn geordend naarkenmerken van de vernieuwing en degebruiker (tabel 1) en naar kenmerkenvan de organisatie en de sociaal politiekecontext (tabel 2). De determinant wordtomschreven met tussen haakjes de fasevan het innovatieproces waarop dezevoornamelijk van invloed is, volgens deexperts aan het Delphi-onderzoek. Er isvrij weinig onderzoek verricht naar ken-merken van de organisatie en de sociaalpolitieke omgeving en de uitkomsten er-van zijn diffuus en niet eenduidig.2,3 Voordeze determinanten wordt daarom in ta-

  Praktijk Praktijk

  1 TNO Kwaliteit van Leven, Leiden2 Nederlandse Stichting voor het Dove en

  Slechthorende Kind, Amsterdam

  tsg jaargang 88 / 2010 nummer 2 praktijk - pagina 51 / www.tsg.bsl.nl

 • Prak

  tijk bel 2 ook de argumentatie van de rich-

  ting van de invloed van de uitersten vande determinant beschreven (bijvoorbeeldnr 30: functionele structuur versus out-putgericht). Omdat er wel veel onderzoekis verricht naar de invloed van kenmer-ken van de vernieuwing en die van deindividuele gebruiker, veronderstellenwe deze kennis bij de TSG-lezer als gro-tendeels bekend.5,6 In tabel 1 wordtdaarom alleen een richting (meestal depositieve) van de invloed beschreven.Doorgaans geldt voor het spiegelbeeldop het continuum van de determinant deomgekeerde redenering, namelijk eentegengestelde werking (meestal nega-tief) op het invoeringsproces. Zo zal bij-voorbeeld van determinant 1 in tabel 1 (isde vernieuwing helder beschreven?) eennegatieve invloed uitgaan, wanneer devernieuwing niet in heldere stappen ofprocedures is beschreven.

  Drie determinanten gaan over de al-locatie van geld en middelen (nrs 38 t/m40) en spelen op zowel het niveau van de

  organisatie als de sociaal-politieke om-geving een rol.

  BeschouwingWe hopen met dit artikel te voorzien ineen behoefte van implementatiebegelei-ders en onderzoekers. We vragen men-sen die de lijst gaan gebruiken dit aanons terug te koppelen zodat we met deopgedane ervaringen de lijst verder kun-nen ontwikkelen tot een valide en be-trouwbare checklist voor enerzijds de in-voering van zorginnovaties en anderzijdshet onderzoek naar de invoering vanzorginnovaties.

  De kwaliteit van het onderzoek naarde invloed van kenmerken van organisa-ties is soms laag.2,3 Er is een enormediversiteit in onderzochte kenmerkenwaarbij onduidelijk is of het om dezelfdekenmerken gaat.3 Verder is er weinigempirisch bewijs dat deze kenmerkenbenvloedbaar zijn2,3 en lijken ze bij elk-aar minder dan 15% van de verklaardevariatie te verklaren in het innovatieve

  vermogen van organisaties.2 Deson-danks worden ze in de dagelijkse imple-mentatiepraktijk erkend als zijnde vanbelang. Daarom is het wenselijk dat ermeer onderzoek wordt verricht naar in-novatieprocessen binnen organisaties ende determinanten die hierbij een rolspelen. Dit om het gedachtegoed en detheorievorming hieromtrent verder teontwikkelen.

  AbstractChecklist for determinants of innova-tions in health care organizationsIn 2006 we published an article on 50determinants of innovations in healthcare organizations. A brief descriptionof all determinants and their influ-ence was given. Implementationresearchers and implementation con-sultants or advisors have asked usrepeatedly to publish a full descrip-tion of the determinants. The fulldescription of the determinants andan indication of the influence of both

  Tabel 1 Omschrijving determinanten met betrekking tot de vernieuwing en de gebruiker

  Kenmerken

  Kenmerken vernieuwing1. Mate waarin de vernieuwing in heldere stappen/ procedures is beschreven. (a,i,c) *2. Congruentie: mate waarin de vernieuwing aansluit bij de bestaande werkwijze. (a,i,c)3. Mate waarin het mogelijk is de vernieuwing aan de eigen situatie aan te passen zonder dat de effectiviteit ervan verloren gaat. (a,i,c)4. Mate waarin de vernieuwing relatief voordeel heeft voor de zorgverlener, bijvoorbeeld gemak, professionele ontwikkeling, tijdwinst, verhoging

  werkplezier. (a,i,c)5. Zichtbaarheid van de uitkomsten voor de zorgverlener, bijv. is effect behandeling zichtbaar? (i,c)6. Mate van aantrekkelijkheid van de vormgeving van de vernieuwing. Geldt als materiaal aanwezig is zoals een richtlijn of lespakket. (a)7. Mate waarin uit onderzoek is gebleken dat de vernieuwing in de praktijk een meerwaarde heeft voor de client t.o.v. de oude situatie. (i,c)8. Mate waarin de kans op nadelige gevolgen van de vernieuwing voor clienten toeneemt in vergelijking met de oude situatie, bijv. bijwerkingen van

  medicijnen. (i,c)9. Mate van voorkomen van handeling: hoe vaak de vernieuwing daadwerkelijk in praktijk kan worden toegepast. (i,c)10. Zorgverleners betrekken bij de ontwikkeling van de vernieuwing. Zie ook determinant 19. (a)1

  Kenmerken toekomstige gebruiker (zorgverlener)11. Steun (emotioneel en/of instrumenteel) die de zorgverlener ervaart van collegas (zelfde beroepsgroep) m.b.t. de uitvoering van de vernieuwing.

  (a,i,c)12. Steun die de zorgverlener ervaart van andere zorgverleners waar men mee samenwerkt (andere beroepsgroep). Deze hoeven niet direct betrokken

  te zijn bij de uitvoering van de vernieuwing. (a,i,c)13. Steun die de zorgverlener ervaart van de directe leidinggevende met betrekking tot de uitvoering van de vernieuwing. (a,i,c)14. Steun die de zorgverlener ervaart van het hoger management met betrekking tot de uitvoering van de vernieuwing. (a,i,c)15. Waargenomen gedrag van collegas (zelfde beroepsgroep): mate waarin collegas werken met de vernieuwing. (a,i,c)16. Mate waarin de zorgverlener vaardigheden heeft die nodig zijn om de vernieuwing uit te kunnen voeren. (a,i,c)17. Mate waarin de zorgverlener kennis heeft die nodig is om de vernieuwing uit te kunnen voeren. (a,i,c)18. Eigen-effectiviteitsverwachting: mate waarin de zorgverlener zich in staat voelt de vernie