Clean Slate page 1
Clean Slate page 2
Clean Slate page 3
Clean Slate page 4

Clean Slate

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Clean Slate

 • ilLH $yl pozdnf veder, 8. biezna, vecerni das, lrdy vdiiv6jiich dobfich v$echny Zeny svta slavivalysvui svitek, ale uZ neslavi. Nis ten veder ieltalo

  ndco mnohern piijemnij5iho i svim zpusobem zibavnEj-Siho - povidarri se stralronickopraislrou liapelou 0tSfEOSTni, teCy prirvd s tou. ltteri pied n6kolilra dny dotodilasvoje prvni LP. Byli tam v5ichni krom ROBERTA - MEDVI-DEK, lrterr.f zpivi, NfDL, hraje na kytarul a zpivir. KABA,basirlq a BOB|K. hubenilr" Piivodnd jsem ml v umysiuudlat rozhovor s kaZdim zvli5t', ale pak se to ndjaltsemlelo a povidali jsme si v5ichtri najednou. A leckdy ipfes sebe. Trlto je tedy interview ze ziltulisi straltoniclthoS - lrlubu .

  Nfdl: To se nedi iict. To je prosti Kolekl'ivni diio. V2rtyckynikdo ndco napi$e, pak si n6kdo jinej sedne a dopiSe ho . .Medvidek: Robert nektery texty udela 0pln sim, ja tak'r Nidinktery rozd6lal a my jsme je spolecnlimi silami dod6lali Nakoncertech jsme hrali sklaCby. ale ty texty jsme nemtili uplnEhoto'ry. TaicZe jsme nechali zaklad. kterej se :pival dokola a pakjsme to ve studiu doddlivali, nekdy tisn piedtim, neZ jsme Slirrahravat. Neni to ono. kdyZ ho nemdi zaZiiej a jdeS ho zpfvat.Kaba: tJ rnd to je tezk;i v'vbrat si nejoblibenej5i. Itlam taky Cv -"fvlcrning Song" a "Falling Down" Rict k nim mnc nemriiu. prato-Ze jsem nesloZil ani jeden te;rt Clean Slate.Medviclek: ij nas nikdo nepi5e texiy celkov.t'iydl: "Falling Down" byla prsnicka hodn$ siara iderou isern

  -:-- -----:--:. *-pRlplAvllf sAN CEsKy I ryo_nnAry FgUMAFRornan: Toirle cislo MINORITY vyirle na zadfrtltu dubna ava$e deska by mdla vyjit na kotrci rjulrna. Co tam v$echnobucie ?FCledvidek: Dvanact pisnicek. V$echny nade. Puvodnd tammdia bejt jedna pievzatS, ale protoie jsme nemli cas, tak jsmeji sice nahr"ali. ale pak ui jsme nenazpivali Tai

 • Bobllc: To je prvni kapela, kterd v&bec neumi hrat a nahrivalav jednom z nejdraZ$fch studii.Roman: JaktoZe neumi hrit ?Bobilt: To je niiS subjektivni pocit ..Medvidek: Pted nima tam nahrdvali Wanastovi Uecy, po nisVilem eok. To jsou lidi, kteni maj obrovski zkuSenosti. My jsmevlastnd v tihle sestavE byli poprvi ve studiu a ndco jsme na-hrivali. Je to debut.N.Ftll: Dneska v[me, ie bysme ndkteni v6ci ud6lali lip. ale za tenu.fslednej produkt se nestydime.ffiedvidek: My v tfhle sestav hrajem asi rok. HodnE kapel,nei jde nahrdvat desku, tak si udelaj demide, d
 • Bobilt: Prost n6m ten koncert nesed. N6ktenj z n6s jsoutroSku takoqi labilnl, kdyZ nemime den, tak si ieknem 'dneskaje to v prdeli" a je to v prdeli. To jsou iracionilni drivody, dlovdknem&Ze mit poi6d dobrou niladu.Roman: Je5td lr tomu Bondymu. on byclli ted v Brafislavi?Jahf to tam bylo ?Nfcll: My jsme se ho ptali, jestli se mu nestejski po Praze,protoie byl znamej, ie byl spoledenskej dlov6k. On flkal, 2e ne,2e mi v Bratislav6 spoustu znimejch.Bobilr: Navic, Ze mu cizinci zaneiddili jeho starou aamilovanouMalou Stranu. Rikal, 2e plSe n6jakej cyberpunkovej romin. Aleobsah bysme asi prozrazovat nemli. Tieba by si to piecet .. .Medvidek: On je excentrickej hodn6, ale zas ne tak, aby detMinority.Roman: Ted pfed trfdnem to byly dva roky, co zemiel KarelKryl a to hyl Clov6lr, kterej, I(dyZ pifiel z emigrace, tak bylstra5n6 rozearovanef z celi republllry. Mysllte sl, Ze to bylooprivnni .,. ?Medvldek: J6 si myslim, 2e byl uZ hodn poznamenanej. Bylvykoiennej v jinfm prostiedf

  .

  Bobtk: Ten clov6k si vytvofil n6jalci eechy v sobE a nedokilzrrlpienEst pies srdce, Ze ty eechy reilnlf jsou jini. To je probl6mmnoha lidf, 2e si vytviii nEjakej obraz n66eho nebo nEkohouvniti sebe a zapomlnaj, Ze ta redlnd postava nebo mlsto jeodliSni. Je otizka, co on si od toho sliboval. Co si dlov6k mrSieslibovat od postotalitniho re2imu, kterej je v mnoha v6cechhodnotov6 degradovanej.Medvidelt: Neexi-.stovala tady a ited'ka se hrozn6pomalu vytvaiiurcitii kultura ko-munikace mezilidmi, kultura politiky

  Bobilc: Podivej sena zipadni N6mec-ko, kde ten totalitnlreiim nebyl u mociani zdaleka takdlouho od roku 33do 45 a ten stit sekonsolidoval dokonce 60. let.Samoziejm6, ie bylpoznamenanejvilkou. Spolednost,kteri bude opro-St6nf od v6eho, cotady bylo piedtlm,vytvoii aZ lidi, kterfvyrristali po 89. Tosami se sudetonmeclqfrn problemffi, ten probl6m zanikne aZs tou starou generacf. ME osobnE desko - n6meckej problemhrozn irituje, protoie CeSi nikdy nedokAzali uznat zrridnostodsunu a omlowat ho tim, 2e se nacisti chovali tak a tak, pfi-jmout princip kolektivni viny, je straSni. Mnen byl nacismus a ti,co ho rozpoutali, nikoliv obydejnl lid6, nebof vSichni jsme zmani-pulovatelnl a je pouze otizkou, zda se ve sprdvni okamZikobjevi osoba, kteri dokiiie zahrit na spr6vnou strunu.Medvldelt: SpiS z hlediska n6jakfch mordlnich principrS a um6tod sebe oddelit urditf vEci. Ji to nemfii,r pochopit, je v ty dob6neiil, ale z dneinfho pohledu m6, kdyi jsem vyr&stal v 80. a 90.letech, to je nemorilni,Nidl: Na tomhle miste by se asi mlo poznamenat, 2e o tom jeta pisnidka "Enemiesn.Medvidelt: Tam se zpivA, 2e n6kdy divno na5i piedkove (to jefiktivni rodrovor mezi dv6ma lidmD se n6jak znepiatelili. To se diipouiit skoro na vSechno - na Palestince a lzraelce, eechy aN6mce ... a ty d6ti jsou poiid poanamenani tlm, co se stalo vddvnich dobich, ale ty dra konkrdtni lidi si nikdy nic neud6lali.Nemaji drlvod mit k sob n6jakej negativni vztah. Jenom proto,Ze kaZdej z nich pochizl z jini spolednosti, kteri se n6kdy d6v-no znepidtelila, jsou pfedurdeny k podobnimu osudu jako tiebaRomeo a Julie.Bobilc: Navic desko - n6meclq.i problemy jsou do madnf miryvytvoieni ai 19. stoletfm, romanticko nirodnimi ideami, jak na

  MN{ORITY #2

  nmecke tak na naSi stran6. Nacionalismus je f,akt asi nejhor5iv6c, kterou po sob6 zanechalo minul6 stoleti.Dan: Nemysll5, ze to bylo tou situaci, zo byri eesi okupo-vani ?Bobilt: Podivej, do chvile, nel zadali na protektor6t dol6hatekonomicko - sociflnf problemy vdlky, odboj tu nakizal opravdumalou odeanu a urditE to nebylo jen okupacl a snahou pn4risobit se. P0sobilo tu i to, 2e nacist6 paradoxn6 pfinesli pracujl-cim mnohem lepSi podminky, nei ona vychvalovand prvnirepublika, stifuni nisledky krize, nezam6stnanostl a bidou.Navic v6tSina intelektuilnich a levicornich Spidek byla ui napocatku nacisty celkem d0kladne zpacifikovdna. K tomu lzepiipodist celkem roar6tuen6 desk6 tu5istick6 hnutf stejn6 jakoobecni antisemitismus, ldery existoval a bohuZel existuje. Ale toje vedlejSi. Historie je jaka je a jde jenom o to piiznat si, Ze jsmebyli stejnf hajzlove jako ka2dej jinej a nemAme mor6lnl privosoudit jin6.Nftll: To je spiS takovd snaha se prizp0sobit.Medvldek: Prod Bened naplinoval atentit na Heydricha ? Abydokdzal zapadnlm velmoclm, 2e tady neni loajalita s protektori-tem. Potieboval vytvofrt n6jakej odboj. Vytuoiil ho tim, 2e seN6mci po atentatu na Heydricha nasrali a a1li rrywaZdovat lidia tim zadla vznikat interakce a reakce. Nemci se mstili absolut-nE nelidskfm 4rSsobem a lidi se na to uZ piestali divat tak loa-jaln6.Nitll: Ji bych to tak moc nechtl hodnotit, protoie nikdo z nis vti dob nebyl na svtE ...

  Roman: Ale loaia-lita tu byla I zakomunlsmu amyslim, 2a to bylViclav Cerni, lcdoielt, te kdo ne-opustil vlast, hylIrolaborant a to jetaky asi trochupiehnani

  ...Bobilt: TotalitnireZimy jsou si dostpodobnli.Roman: Myslite sl,Ze fe morilnisetrvavat nanfahfch prlnci-pech, i kdyZ se tozrovna nehodi, vpiipad6 omluvy YSt n6meclcf otiz-ce?Medvidek: Jak jese mriZu ndkomuomlwit - n6jakymu

  N6mci, ktenimu je dvacet let a bydli n6kde v Mnichov6 ? Jd semu nemAm a co omlouvat. Mri2u jen iict, 2e to, co se stalo,hodnotim jako smutni a nemim ani pr6vo po sob6 chtlt, abychse nkomu omlouval, protoZe ja jsem nikomu nic neud6lal. Nikdoz nis, cCI tady jsme a ani nikdo z naSich rodidrl N6mcfrm nicneudElal a tlm, 2e jen piisluSim k njakfmu nirodu, to nenidrivod, abych se nkomu omlouval.Roman: To je asi vdc symboliclri omluyy ylidy ...Medvidek: Je tu taky vEc, jestli pfipustit n6jakou kontinuitu tohodneSniho stdtu k tomu stitu, kterej vykonal to, co je piedmtemti omluvy. Je si mysllm, 2e ta kontinuita byla ui naru5eni. To jehlavn6 politickej problem.Roman: V soufasny dob6 probiha sv6tsm takovi vt5lvlna extremismu, kdy nEfaka skuplna lidi chce dosihnoutnelakiho cile a pouZivir t< tomu terorlstlchi 0tolry - v Ge-fensltu, lzraell, lrsku ... Je to omuvitelni, tieba v lrsltu ?Bobilt: Je t6try tyhle problemy spojovat, protofe v5echnyvychizej z ponekud odliSn$ch podmfnek.Nfdl: Ja jsem aloienlm ne [plnE pacifista, ale nemim rildnisili a tak si myslirn, ie nejalcf teroristickf akce nejsou ospra-vedlnitelni. I kdyi se n6jak nepokliddm za straight edge, taktady bych se hlisil k urditim SxE principtim, ie kaidej by m6lzadit sdm u sebe, kdyi chci n6co zlepSit.ftledvidek: To, co tady ifkal Bobik - nemfiie5 srovnaivat fe'densko s lrskem potaZmo s laaelem. To lrsko je niboZenskej

  strana 27

  LASI(Aznovu cftfm to iijinovd rdnq jak libi md ietoronvalqieme se v Petrovd doddvce a valfme si to po ditnicla Ty jsi tak blizkq ie tvfij dech zahiivi moji tyriisilnice je vlhki a klurki a cil naif cesty nikdc v dilce

  a ndcn ml fikq ile tentokrrit hych mdl vdittntkdy nenechat m6 vzpominky rozpadnout se v pracha ndco mi iik6,, fre tu, co citiq je sprivndie od t6to chvile hudu navidy bojovatza klid ve vaiich myslfchza vali bezpeinostza teplo va$f kll'eza va5e Stdstf

  pamatqiei si tu noc v Loulsvllle povfdali jsme si ai dokud nepilSel risvttkdy jsi koneind odemkla zamifiovan6 dveie k ialiii mojf myslia takjsem rysvobouen a mim ty, ktere milujf po sv6m bokua s nevidanou vritf iff se ienu prott deJtl

 • probl6m - protestanti proti katolikrSm tady muslimoveCfim.

  proti ii- Dan: A co snY ?Medvidelq: l"rlim hudebnf - jet americk! turn6 ..Bohilt: Tak vpodstate doiit se spokojene smrti (smich)Nidl: J6:pi5 v*iim'" iir.rot, kterej je cnyiejnej. nesnim o tom.Ze buCem nkdy nejlepSi kapela na sv6t6, snim o to. abych m6lZivot. kterej bude spokoienej, tieba z po