Co Każdy Pracownik Powinien Wiedzić na Temat ... Forms and Publications/CLI111L-pl.pdf · 1. Aby… page 1
Co Każdy Pracownik Powinien Wiedzić na Temat ... Forms and Publications/CLI111L-pl.pdf · 1. Aby… page 2
Co Każdy Pracownik Powinien Wiedzić na Temat ... Forms and Publications/CLI111L-pl.pdf · 1. Aby… page 3
Co Każdy Pracownik Powinien Wiedzić na Temat ... Forms and Publications/CLI111L-pl.pdf · 1. Aby… page 4

Co Każdy Pracownik Powinien Wiedzić na Temat ... Forms and Publications/CLI111L-pl.pdf · 1. Aby…

Embed Size (px)

Text of Co Każdy Pracownik Powinien Wiedzić na Temat ... Forms and Publications/CLI111L-pl.pdf · 1....

Co Kady Pracownik Powinien Wiedzi na Temat Ubezpieczenie na Wypadek

Bezrobocia

Page 1 of 4

Departament Bezpieczestwa Zatrudnienia Stanu Illinois (IDES) zarzda programem ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla stanu Illinois. Prawo do otrzymanie wiadczenie na podstawie Aktu Ubezpieczenie na Wypadek Bezrobocia dotyczy wycznie okres bez pracy i gdy s spenione wymogi prawne. Skadki na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia s fundowani z podatkw od wynagrodze pacone przez pracodawca nie przez potrcenia z wynagrodzenia pracownika. Kto Kwalifikuje Si do Ubezpieczeniana Wypadek Bezrobocia? 1. Aby kwalifikowa si, naley zarobi conajmniej $1600 w cigu niedawny 12-

miesiczny okres, tak zwany okres bazowy (spojrze na wykres poniej). Musz by zarobki przynajmniej $440 poza najwyszym kwartaem w okresie bazowym. Jeeli si nie kwalifikuje pod standartowym okresem bazowym, IDES ustali alternatywny okres bazowy, uywajc ostatnie cztery kwartay skoczone. Skontaktowa si z IDES Centrum Usug Rociciela pod numerem telefonu (800)244-5631 aby otrzyma wicej szczegw

Jeeli Rok Zasikowy Si Zaczyna: Okres Bazowy Bdzie:

Nowe roszczenia roszczenia zoone midzy 1 stycznia i 31 marca

Cztery zakoczone kwartay, koczce si 30 wrzenia (1 padziernika do 30 wrzenia)

Nowe roszczenia roszczenia zoone midzy 1 kwietnia i 30 czerwca

Cztery zakoczone kwartay, koczce si 31 grudnia (1 stycznia do 30 grudnia)

Nowe roszczenia roszczenia zoone midzy 1 lipca i 30 wrzenia

Cztery zakoczone kwartay, koczce si 31 marca (1 kwietnia do 31 marca)

Nowe roszczenia roszczenia zoone midzy 1 padziernika i 31 grudnia

Cztery zakoczone kwartay, koczce si 30 czerwca (1 lipca do 30 czerwca)

Jeli zostay przyznane czasowe cakowite rent na podstawie ustawy kompensacyjnej dla pracownikw lub innych podobnych aktw, albo zarobki byy wycznie w cigu ostatnich kilku miesicy, okres bazowy moe by ustalona w inny sposb.

2. Pracodawca musi podlega prawu ubezpiecze na wypadek bezrobocia Stanu. Wrd

rodzajw pracodawcw niepokryte s niektre rolne, domowej suby, kolejowe i rzdowe oraz niektre pracy wykonywane dla swojej rodziny i na zlecenie.

3. Trzeba by albo cakowicie bez pracy lub pracowa mniej ni peen etat, z powodu

braku pracy. Zarobki musz nie mog przekroczy kwota okrelone kiedy wniosek jest zoony.

Page 2 of 4

4. Bezrobocia musi by mimowolne. Mona zosta zdyskwalifikowany, jeeli: praca bya opuszczona dobrowolnie bez przyczyny przypadajcego pracodawcy; wypisano na uchybienia w zwizku z prac; wypisano za przestpstwo lub kradziey w zwizku z prac; nie mona pracowa z powodu sporu pracowniczego.

5. Trzeba by bezrobotnym, dostpny do pracy i zdolny do pracy. wiadczenie nie s

wypacane za okres wakacji, gdy zasadnicze zajcie jest by studentem (mona si kwalifikowa, jeeli uczszcza na szkolenie zatwierdzony przez dyrektora IDES) lub podczas podejmowania wszelkich innych dziaa, ktre spowoduj niedostpno do pracy. Dzie lub dni niezdolnoci do pracy z powodu choroby, niepenosprawnoci, obowizki rodzinne, brak transportu, itd. nie s pacone.

6. Trzeba aktywnie stara si znale pracy oraz by gotowym do przyjcia jakikolwiek

odpowiedniej oferty pracy. Trzeba prowadzi zapis dziaa zwizane z poszukiwaniem pracy w kadym tygodniu, za ktre mona ubiega si o wiadczenia. Jeeli uprawnienie jest kwestionowana, IDES moe wymaga przedstawienia tego dokumentu.

Kiedy I Gdzie Zoy Wniosek: Nalezy zoy wniosek o przyznanie zasiku dla bezrobotnych w pierwszym tygodniu po utraty pracy. Mona zoy online roszczenie o zasiek dla bezrobotnych online pod adresem www.ides.illinois.gov. Jeeli s niepewnoci dotyczce kwalifikowania si do wiadcze, to mona skontaktowa si z IDES aby otrzyma dalsze informacje. Otrzymanie tej broszury nie koniecznie oznacza kwalifikowalno. Odbdzie si rejestracja w IllinoisJobLink.com, gieda pracy na Internecie. Uywajc IllinoisJobLink.com, mona szuka oraz ubiega si o tysice stanowisk, uzyska pomocy w pisaniu i udoskonalenie CV, i automatycznie sprawdzi oraz ledzi rekord Wyszukiwania Pracy. Informacje Wymagane aby Ubiega si o wiadczenia Dowd numeru Ubezpieczenia Spoecznego albo wana kartka Ubezpieczenia

Spoecznego, albo inna dokumentacja, jak na przykad forma W-2 albo odcinek wypaty.

Nazwy i adresy byych pracodawcw oraz numer dni opracowane dla kadego z nich. Dokumentacja wskazujc zarobki, cznie odprawem pieninem oraz

wynagrodzenia za urlop.

Page 3 of 4

http://www.ides.illinois.gov/

Zapisy wszelkich wypatach emerytalnych, cznie z Ubezpieczniem Spoecznem. Prace dorywcze lub zarobki niepenoetatowe podczas bezrobocie. Numer Ubezpieczenia Spoecznego wspmaonka. Nazwy, Numery Ubezpieczenia Spoecznego, i daty urodzenia dzieci, liczc pasierbw

majc mniej ni 18 lat, dzieci niepenosprawni bez wzgldu na wiek, oraz jakikolwiek dziecko pod opiek wyniku postanowienie sdu.

Naley poinformowa przedstawiciela IDES jeeli, w cigu ostatnich dwch lat, praca bya (1) wykonana w stanie poza Illinois, (2) dla kolei, (3) dla rzdu federalnego, lub (4) w subie wojskowej. Uwaga: Wedug prawa, mog by kary wizienne oraz grzywny w przypadku prby uzyskania wiadczenia oszustwem, ukrywajc istotne informacje albo faszywymi owiadczeniami w wniosku o roszczenia.

Roszczenie na Ubezpieczenie na Wypadek Bezrobocia mona zoy online pod adresem www.ides.illinois.gov. Po zoeniu wniosku, mona uzyska informacje o statusie roszczeli dzwonic do TeleServe pod numerem (312) 338-4337. Mona dopasowa si do oferty pracy korzystajc z nasz online gied pracy pod adresem www.IllinoisJobLink.com. Mona skontaktowa si z IDES pod numerem telefonu (800) 244-5631 w przypadku dalszych pyta. IDES jest pracodawc rwnych szans i przestrzega wszystkich przepisw stanowych i federalnych w administracji niedyskryminacji swoich programw. Pomoce i usugi pomocnicze s dostpne na yczenie dla osb niepenosprawnych. Mona skontaktowa si z kierownikiem urzdu IDES najbliszego lub inspektora rwnych szans IDES pod numerem (312) 793-9290 lub TDD (800) 340-1007. Uwaga: Informacje zawarte w tej broszurze mog ulec zmianie w dowolnym momencie. Najbardziej aktualne informacje mona zwiedza na stronie Internetowej IDES pod adresem www.ides.illinois.gov. Wydrukowane przez organ Stanu Illinois ks 1/2015

Page 4 of 4

http://www.ides.illinois.gov/http://www.ides.illinois.gov/