Đề án Không Gian Xưa

Embed Size (px)

Text of Đề án Không Gian Xưa

n bo v mi trng n gin Qun c ph, m thc Khng Gian Xa

MC LCDANH MC BNG .......................................................................................................... 2 DANH MC HNH ........................................................................................................... 2 M U ............................................................................................................................. 3 Chng I ............................................................................................................................. 3 M T TM TT C S............................................................................................... 31.1. 1.2. 1.3. 1.4. Tn c s .......................................................................................................................... 3 Ch c s.......................................................................................................................... 3 V tr a l ca c s ....................................................................................................... 3 Quy m, thi gian hot ng ca c s ............................................................................ 3

Chng II ........................................................................................................................... 3 NGUN CHT THI V BIN PHP QUN L/X L ........................................ 32.1. Ngun cht thi rn thng thng .................................................................................... 3Ngun pht sinh .................................................................................................................... 3 Thnh phn v tnh cht ...................................................... Error! Bookmark not defined. Khi lng rc thi pht sinh .............................................. Error! Bookmark not defined. Cng tc phn loi thu gom .................................................................................................. 4 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4.

2.2.

Ngun pht sinh cht thi lng......................................................................................... 5Ngun pht sinh .................................................................................................................... 5 Bin php gim thiu ............................................................................................................ 7

2.2.1. 2.2.2.

2.3.

Ngun cht thi kh .......................................................................................................... 9Kh thi t cc phng tin giao thng ................................................................................. 9 Kh thi ca my pht in d phng ................................................................................... 9

2.3.1. 2.3.2.

2.4. 2.5.

Ngun cht thi nguy hi ................................................................................................. 9 Ting n v rung ......................................................................................................... 9

KT LUN, KIN NGH V CAM KT .................................................................... 111. 2. Kt lun .............................................................................................................................. 11 Kin ngh ............................................................................................................................ 11

1 n v t vn: Trung tm Quan trc v Phn tch Mi trng k Lk a ch: 46 Phan Bi Chu, TP Bun Ma Thut, tnh k Lk T: 05003 846 648 Fax: 05003 815 137

n bo v mi trng n gin Qun c ph, m thc Khng Gian Xa DANH MC BNG Bng 2. 1 Thnh phn cht thi rn sinh hot .................................................................... 4 Bng 2. 2 Thnh phn nc thi sinh hot ......................................................................... 5 Bng 2. 3 Nng cc cht nhim trong nc thi sinh hot ......................................... 6 Bng 2. 4 Nng cc cht c trong nc ma chy trn ................................................. 7 DANH MC HNH Hnh 2. 1. Cu to b t hoi x l nc thi sinh hot ..................................................... 8 Hnh 2. 2. S h thng thot nc ma ti c s ........................................................... 9

2 n v t vn: Trung tm Quan trc v Phn tch Mi trng k Lk a ch: 46 Phan Bi Chu, TP Bun Ma Thut, tnh k Lk T: 05003 846 648 Fax: 05003 815 137

n bo v mi trng n gin Qun c ph, m thc Khng Gian Xa M U Qun c ph, m thc Khng Gian Xa c thnh lp trn c s giy chng nhn ng k h kinh doanh s 40A8003212 ng k ln u ngy 05 thng 10 nm 2004, ng k thay i ln th 4 ngy 08 thng 04 nm 2011. Tnh trng ca Qun c ph, m thc Khng Gian Xa thuc im a khon 1 iu 15 ca Thng t s 01/2012/TT-BTNMT ngy 16 thng 03 nm 2012. Chng I M T TM TT C S 1.1. Tn c s QUN C PH, M THC KHNG GIAN XA 1.2. Ch c s Nguyn Triu Phong Ch c s CMND s: 240696045 a ch thng tr: 24 Trn Hu Trang, Phng Thng Li, Thnh ph Bun Ma Thut, Tnh kLk S in thoi: 0913484040 1.3. V tr a l ca c s 87 Y Ngng, Phng Tn Thnh, Thnh ph Bun Ma Thut, Tnh kLk 1.4. Quy m, thi gian hot ng ca c s Qun c ph, m thc Khng Gian xa c tng din tch 3.078m2 v kinh doanh 2 loi hnh dch v chnh bao gm: Qun c ph, nc gii kht 40 bn Nh hng n ung 15 bn Qun c ph, m thc Khng Gian Xa c a vo hot ng vo u nm 2010 n nay. Chng II NGUN CHT THI V BIN PHP QUN L/X L 2.1. Ngun cht thi rn thng thng 2.1.1. Ngun pht sinh Cht thi rn thng thng pht sinh t cc hot ng hng ngy ca cc nhn vin trong qun v cc hot ng n ung ca khch hng.

3 n v t vn: Trung tm Quan trc v Phn tch Mi trng k Lk a ch: 46 Phan Bi Chu, TP Bun Ma Thut, tnh k Lk T: 05003 846 648 Fax: 05003 815 137

n bo v mi trng n gin Qun c ph, m thc Khng Gian Xa Thnh phn chnh ch yu gm v tri cy, thc n d tha, giy, ti nylon, v hp y a phn l cht hu c nn d phn hy, gy mi kh chu, gy mt v sinh v nh hng n m quan khu vc. Theo thng k, rc thi cha thnh phn chnh l cht hu c, c trnh by trong bng sau: Bng 2. 1 Thnh phn cht thi rn sinh hot T l theo khi lng (%) TT Thnh phn Ln 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Cht hu c d phn hu Giy cc loi Kim loi Thu tinh Vi, si Cao su, nilon Cht tr G, dm bo Tng cng 58 5,25 7,3 1,55 3,7 13,2 84 2,6 100 Ma kh Ln 2 60 3,14 0 1,7 4,7 15,6 8,79 5,8 100 Ln 3 65 3 7,7 1,6 2 9,7 7 4 100 Ln 1 68.5 2 4,5 1,0 3 65 7 7,5 100 Ma ma Ln 2 70 2,5 4,8 1,2 3,6 8,5 6,5 3 100 Ln 3 72 2,8 4,55 1,3 4,0 10 4 1,35 100

Ngun: Bo co hin trng mi trng tnh kLk nm 2010 Theo Gio trnh Qun l cht thi rn tp 1 Cht thi rn th ca GS.TS Trn Hiu Nhu th lng rc thi sinh hot pht sinh theo u ngui Vit Nam i vi tng loi th 0,35 0,80 kg/ngi/ngy. Qun c 25 nhn vin, i vi lao ng lm vic ti Qun h s pht thi khong 0,5 kg/ngi/ngy tng ng 12,5 kg/ngy. Khch hng n Qun n ung c thi gian lu li khng lu nn h s pht thi t hn vo khong 0,3 kg/ngi/ngy, c tnh s lng khch hng mi ngy khong 100 ngi nn khi lng pht sinh vo khong 30 kg/ngy. Vy tng khi lng cht thi rn sinh hot pht sinh ca Qun trong mt ngy l 42,5 kg. 2.1.2. Cng tc phn loi thu gom Cng tc phn loi, thu gom, lu gi, vn chuyn v x l rc sinh hot c thc hin thc hin nh sau:4 n v t vn: Trung tm Quan trc v Phn tch Mi trng k Lk a ch: 46 Phan Bi Chu, TP Bun Ma Thut, tnh k Lk T: 05003 846 648 Fax: 05003 815 137

n bo v mi trng n gin Qun c ph, m thc Khng Gian Xa Cht thi rn thng thng c cn b v sinh thu gom hng ngy v c cha trong thng rc c th tch 120 lit. Cc cht thi c kh nng ti ch nh, v lon bia, nc ngt c thu gom ring trong cc ti ng sau em bn cho c s thu gom. Qun hp ng vi Cng ty Qun l cht thi rn th thu gom, vn chuyn v x l cht thi rn thng thng trung bnh 1 ln/ngy. 2.2. Ngun pht sinh cht thi lng Cht thi lng ti Qun bao gm nc thi sinh hot ca nhn vin v khch hng n n ung, ngoi ra cn c nc ma chy trn 2.2.1. Ngun pht sinh a. Nc thi sinh hot Tng s nhn vin trong Qun l 25 ngi lng nc cp cho mt ngi khong 100l/ngy vy mi ngy nhn vin trong qun tiu th khong 2,5 m2 nc. Ngoi ra khch hng n n ung lu li khng lu nn lng nc tiu tn t hn vo khong 20l/ngi/ngy nn vi khong 100 khch hng n Qun tiu th 2 m2 nc mi ngy. Nh vy, tng lng nc cp cho Qun l 4,5 m2/ngy, lng nc thi pht sinh chim 80% lng nc cp nn lu lng nc thi sinh hot 3,6 m2/ngy. Thnh phn nc thi sinh hot c th hin trong bng sau: Bng 2. 2 Thnh phn nc thi sinh hot TT 1 2 3 4 5 6 7 BOD5 COD SS Tng Nit NH4 Du m Tng Phospho Ch tiu Khi lng cc cht nhim (g/ngi/ngy) 45 54 72 102 70 145 6 12 2,4 4,8 10 30 0,8 4,0 Ngun s liu: T chc Y t Th gii (WHO), 19935 n v t vn: Trung tm Quan trc v Phn tch Mi trng k Lk a ch: 46 Phan Bi Chu, TP Bun Ma Thut, tnh k Lk T: 05003 846 648 Fax: 05003 815 137

n bo v mi trng n gin Qun c ph, m thc Khng Gian Xa Vi tng s lao ng 25 ngi v 100 khch hng lu lng nc thi khong 3,6 m /ngy, nng cc cht nhim c trong nc thi sinh hot ca d n theo bng sau:3

TT 1 2 3 4 5 6 7

Bng 2. 3 Nng cc cht nhim trong nc thi sinh hot Nng cc cht nhim trong QCVN14:2008/ Cht nhim nc thi sinh hot (mg/lt) BTNMT (Ct B) BOD5 COD SS Tng N NH4 Du m Tng Phospho 562,5 900,0 875,0 75,0 30,0 125,0 10,0 675,0 1275,0 1812,5 150,0 60,0 375,0 50 50 100 10 20 10

So vi Quy chun QCVN 14:2008/BTNMT (Ct B), hu ht cc cht nhim c trong nc thi sinh hot khi khng x l c nng vt qua gii hn cho php rt nhiu ln. Bn cht nc thi sinh hot c cha nhiu cn b, cht rn l lng, cht hu c, cht dinh dng v mm bnh cho nn bo v mi trng nc, sc kho con ngi Ch c s c cc bin php x l gim thiu nng cht nhim, vi sinh vt trc khi cho thot ra mi trng. b. Nc ma chy trn Lu lng nc ma chy trn ph thuc vo ch kh hu khu vc, lng nc ny c th b nhim bn do cun theo t , cht thi rn nu khng c bin php ph hp nc ma s lm nhim mi trng nc. Qun c ph, m thc Khng Gian Xa c tng din tch 3.087 m2, hin ti mi nh c lp tn kin c nn thc t lng nc ma chy trn khng nhiu, tuy nhin chng ti vn tnh ton v a ra cc bin php gim thiu. Lu lng nc ma bnh qun nm trn a bn thnh ph Bun Ma Thut l 1.967,3mm tr i h s thm bc hi cn li to thnh dng chy Ti lng nc ma chy trn c tnh theo cng thc: Q = (3.087 x 1.967,3 x 0,7)/1.000 = 4.251 m3/nm6 n v t vn: Trung tm Quan trc v Phn tch Mi trng k Lk a ch: 46 Phan Bi Chu