of 20 /20
PRAHA Středa, 25. května 2011 Č. 102 , www.metro.cz Svátek slaví: Viola Min. 18 0 Max. 22 0 AP – MICHEL SPINGLER Loni hledaly v cizině pomoc tisíce Čechů Co nás trápí na dovolené v zahraničí? Nejvíce zažívací potíže, úrazy a infekce Přibylo dvojnásobně úrazů dětí Náklady na hospitalizaci přesáhly milion korun (strana 4) Opencard nemyslí na cizince Bezplatné jízdné v MHD bude jen pro české seniory a děti Ale co na to cizin- ci? Mohou Česko žalovat (strana 2) Blíží se mrak popela Sopečný prach z is- landské sopky by se dnes mohl obje- vit na severu Čech. Hrozí uzavření letišť. (strana 7) Tweetuji, tedy jsem Boom v rychlosti předávání informa- cí zažívá služba Twitter. Tady se mů- žete dozvědět zprá- vy i klepy v předsti- hu. Jak to vlastně funguje? (strana 8) Světová jednička Nadal se trápila přes čtyři hodiny Skoro na hraně vyřazení se nečekaně ocitl španělský tenis- ta Rafael Nadal hned v prvním kole grandslamového Ro- land Garros. Pětinásobný vítěz turnaje včera prohrával s Američanem Johnem Isnerem 1:2 na sety, ale ukázal sílu šampiona a po čtyřech hodinách vyhrál pětisetové drama. Více na straně 16. Uvnitř čísla Nadal bojuje. Nakonec zápas vyhrál po pěti setech. HRDINA PUTIN RUSKÉ HLAVY STÁTU ZACHRAŇUJÍ MOSKVU NOVÝ KOMIKS (strana 6) French Open. Nadal postupuje inzerce

deník METRO 25.5.2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

deník METRO ze dne 25.5.2011

Text of deník METRO 25.5.2011

Page 1: deník METRO 25.5.2011

PRAHAStředa, 25. května 2011Č. 102 , www.metro.cz

Svátek slaví: ViolaMin. 180

Max. 220

AP – MICHEL SPINGLER

Loni hledaly v ciziněpomoc tisíce Čechů

Co nás trápí na dovolené v zahraničí? Nejvíce zažívací potíže, úrazy a infekcePřibylo dvojnásobně úrazů dětí Náklady na hospitalizaci přesáhly milion korun (strana 4)

Opencardnemyslína cizince

Bezplatné jízdnév MHD bude jen pročeské seniory a děti

Ale co na to cizin-ci? Mohou Českožalovat (strana 2)

Blíží se mrakpopelaSopečný prach z is-landské sopky byse dnes mohl obje-vit na severu Čech.Hrozí uzavřeníletišť. (strana 7)

Tweetuji,tedy jsemBoom v rychlostipředávání informa-cí zažívá službaTwitter. Tady se mů-žete dozvědět zprá-vy i klepy v předsti-hu. Jak to vlastněfunguje? (strana 8)

Světová jedničkaNadal se trápilapřes čtyři hodiny

Skoro na hraně vyřazení se nečekaně ocitl španělský tenis-ta Rafael Nadal hned v prvním kole grandslamového Ro-land Garros. Pětinásobný vítěz turnaje včera prohrávals Američanem Johnem Isnerem 1:2 na sety, ale ukázal sílušampiona a po čtyřech hodinách vyhrál pětisetové drama.Více na straně 16.

Uvnitř čísla

Nadal bojuje. Nakonec zápas vyhrál po pěti setech.

HRDINA PUTINRUSKÉ HLAVY STÁTUZACHRAŇUJÍ MOSKVUNOVÝ KOMIKS (strana 6)

French Open. Nadal postupuje

������� ���� �������� ���������� ������ ������ ����� ���� !��!� "!�#!��$%�!�� �&�'� (�#') ����*+ �,���)����� � ��� �� �� ���

-��� . ../ �"������� ��� � ����� !0���) ��� '����)'�� �� ����������� !���"#� ����� $�� "� � �����

111��������#�������

'�2��'���$ 3// 4// 44/

inzerce

Page 2: deník METRO 25.5.2011

www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

02

Bude u Rajskézahrady stavět vlak?

Za výstavbu železniční za-stávky u stanice metra Raj-ská zahrada bojují místníobyvatelé. „Lidé budou mítpoprvé možnost podepsatpetici příští pondělí ve stani-ci metra Rajská zahradamezi patnáctou a osmnác-tou hodinou,“ informuje au-tor petice Jan Bukovský.Ten bude ve stejný časna stejném místě sbírat pod-pisy také následující den.

Vyměňte knihy

Dočetli jste knihu a nevíteco s ní? Vyměňte ji za jinou.V atriu Národní technickéknihovny před vstupem dopobočky dejvické městskéknihovny se bude tuto sobo-tu od deseti do sedmnáctihodin konat první ročníkakce Den pro výměnu knih.Měnit se letos budou dětskéknihy. AV

Jízdné zdarma pro děti do15 let a seniory nad 65 pou-ze s Opencard by se nemuse-lo líbit cizincům. Ti by pod-le opoziční TOP 09 mohliPrahu zažalovat za diskrimi-naci a s největší pravděpo-dobností by jim soud dal zapravdu. „Pro bezplatnou jíz-du je podmínkou mít klasic-kou Opencard. Tu ale mo-hou vlastnit pouze lidé s tr-valým bydlištěm v České re-publice. Evropské právo při-tom zakazuje jakoukolivdiskriminaci na základěstátní příslušnosti,“ vysvět-luje zastupitel za TOP 09 To-máš Hudeček.

Ten popisuje precedensz devadesátých let, který sestal ve Španělsku. „Britskýobčan zde chtěl navštívitbezplatně muzeum. Lístkysi však nemuseli kupovat

pouze Španělé. Obrátil setedy na Evropský soudnídvůr a ten rozhodl v jehoprospěch. U nás se jednáo podobný případ,“ tvrdíHudeček.

Ve chvíli, kdy by v případ-ném soudním sporu městoprohrálo, muselo by podleHudečka buď bezplatnéjízdné pro dané věkové sku-piny zcela zrušit, nebo je po-volit i pro ostatní obyvatelestátů Evropské unie.

„Praha by se tak dostalado velkých problémů. Roč-ně by přišla o mnohemvíce, než je dosud odhadova-ných 240 milionů korun,“tvrdí Hudeček. Podle Šimo-na Hradního, mluvčího spo-lečnosti Haguees, kteráOpencard vyvinula, si ale je-jich kartu může pořídit i ci-zinec. „Musí ale uvést kon-taktní adresu v České repub-lice, kde je ho možné zastih-nout,“ řekl pro ČTK.

„Jezdit zdarma bu-dou Češi. Evropsképrávo ale zakazujediskriminaci na zá-kladě státní pří-slušnosti.“

TOMÁŠ HUDEČEK, TOP 09

Uvnitř pražské sekce ODSto vře. Pražský primátor Bo-huslav Svoboda v rozhovo-ru pro MF DNES poprvé při-znal, že měl být loutkouvlivných pražských politi-ků. Navenek sice jak primá-tor, tak předseda pražské or-ganizace Boris Šťastný hovo-ří o tom, že je buňka jednot-ná, z kuloárů ale prosakujíinformace o sporech.

Objevily se dokonce hla-sy, že primátorovi hrozí od-volání z funkce. V zastupi-telském klubu strany mápodle médií těsnou většinujedenácti ku devíti hlasůmtábor primátora Svobody,zatímco v regionální raděstrany je poměr sil obráce-ný. „Moje pozice je dostateč-ně silná, jenom si to někteřímusí uvědomit,“ pozname-

nal nedávno Svoboda, kterýse chce stát i místopředse-dou strany.

Situaci v ODS i v pražskékoalici dnes ovlivňuje sporo rozdělení mnohasetmilio-nové rezervy mezi městskéčásti, které mnohým nepři-jde spravedlivé. ČTK

„Že se více předpo-kládalo, že budu je-nom postavou, kte-rá do toho nebudemoc hovořit, to jeasi pravda.“

BOHUSLAV SVOBODA, PRIMÁTOR

ADAMVÁ[email protected]

MAFA

ODS je rozpolcená,Svoboda už nechcebýt loutkou

Zprávystručně

Jízdné na Opencarddiskriminuje cizince

Bezplatné jízdné s Opencard porušuje zákonyEvropské unie Podle opozice jde o diskriminaci

Fiat Ducato prošelmodernizací

Swift sdieselemičtyřkolkou

Zafira potřetí

Mercedes-Benz začíná bořitletité mýty označce

Interiér dodávky Fiat Du-cato dostal lepší materiály,nové barvy apřepraco-vanýstředovýpanel smožnostíinstalace držáku navigace. Pře-devšímaleomládla nabídkapohonných jednotek. Čtveři-cečtyřválcových turbodieselůřady MultiJet II plní nor-muEuro5,posílila aje vprůměru o15%úspornější.Větší spolehlivost má za-jistit snížení počtu součás-tek, ato až o40%.

Vstřikovacítlaknarostlze 160na180MPa,asnížilase spotřeba iemise.Vnabídce zůstává itřílitro-váverzenaCNGovýkonu 100 kW.Novinkou je rozšířená funk-ce ESP nazvaná Traction+,která přibrzďuje prokluzují-cí kolo, asupluje tak funkciuzávěrky diferenciálu. Pra-cujedorychlosti30km/h ahodí se například na ne-zpevněném akluzkém po-vrchu.

Ve třídě malých aut jsou jed-noznačněnejžádanějšímalé benzinovémotoryapohon předních kol. Přesto se na-jdou zákazníci žádající víc,alemálokterývýrobcejim dokáževyhovět.Výjimkou jenapříkladSuzuki,které uvedlonačeskýtrhdvě novéverzeSwiftu:diesel a4x4.Naftovýagregát1.3DDiS pocházíodFiatu,kterýmu říká1.3JTD.Mávýkon55 kW,točivýmoment190N.m akombinovanouspotřebu 4,2 l/100km.Druhou, podstatně unikát-nější alternativu tvoří pro-

vedeníspohonemvšech kol–dalšítakovémaléauto natrhunenajdete.Pohon zadnínápravysesamočinně připojujepřeselektronicky řízenoumezinápravovou spojku Hladex, řidič do hna-cího řetězce nijak nezasahu-je. Čtyřkolka se nabízí sben-zinovoudvanáctistovkou ovýkonu69kW,spotřeba 5,5l/100kmjeopůllitru vyšší než upředokolky.Swift1.3DDiSa1.2VVT4x4 se nabízejí výhradně sma-nuální pětistupňovou pře-vodovkou, pětidveřovou ka-roseriíavýbavouGL/ACza shodnou cenu 349900Kč.

Opel odtajnil oficiální po-dobu auvolnil některé in-formace onové Zafiře. Na-živosealenovinkaukážeaž vzáří ve Frankfurtu.Tak za prvé už se MPV ne-jmenuje jen Zafira, ale Zafi-ra Tourer.Sedadla třetí řady se stej-ně jako dosud zaklápějídopodlahy,druhářada májinoukonstrukci.Místo souvislé lavice najdeme třisamostatnásedadla,která lzesamostatněposouvataž o21cmasklápět.Opěradlo prostředního zadního mís-ta se umí převtělit do loketní opěrky,pak se ještě zvět-šírozsahposuvu krajníchpozic azároveň je mož-néjepřisunoutke středu auta avy-tvořit vzdušnějšíprostorprodva zadní cestující.Vpětimístné kon-

figuraci pojme Zafira Tourer710litrůzavazadel,tedy o65l víc než dosud. Maxi-málníobjemnarostlo40l na 1460l.Debutsiodbývátakédruhá generace nosiče kol FlexFix,integrovanéhodozadního nárazníku.Dovšechstrannarostl podvozek, rozvor se na-táhlo57mmaměříteď 2760mm.Přednínáprava se vzpěrami McPhersonsekonstrukcíinspirovala uInsignie,vzadunajdeme stejně jako uAstry vleče-

ná ramena spojená torznípříčkou sWattovým pří-movodem.Nabízetsebude inastavitelný podvozekFlexRide.NovýmprvkemuOpelu budeadaptivnítempomat sfunkcí nouzového brzdě-ní, škála asistenčních sys-témů bude zahrnovat čteníznaček, varování před opuš-těním pruhu, inteligentníbi-xenony,hlídánímrtvého úhlu nebo couvací kameru.Paleta motorů se bude zpo-čátku skládat ze tří verzínaftovéhodvoulitru(81,96

a121 kW), benzino-vé agregáty zastou-pí1.4/88nebo103 kW. Časem se před-staví úsporné mo-dely ecoFlex, CNGaLPG avýkonnějšípřeplňované verze.Současnágenerace Zafiryzůstaneve výrobě jako levnějšíalternativa.

Mercedes se rozhodl upo-zornitnaněkolikjevů,které způsobují časté negativnívnímání značky vočích čes-kéveřejnosti.Automobilka Mercedes-Benz je vČR neje-nom významným zaměstna-vatelem,aletaképodporuje mnoho kulturních aspole-čenskýchakcíaaktivněse věnuje dobročinné činnosti.Rychlejšímu rozvoji firmy,podpořenovýchinvestic anavýšení počtu zaměst-nanců však částečně bránítaké nešťastné spojováníznačkysnegativnímijevy včeské společnosti.

„Častokrát se setkává-mestím,ževlastnicvívozu značkyMercedes-Benzje

považováno za cosi nepří-stojného apodezřelého.Výrokyněkterýchveřejných činitelů, například vsouvis-losti se státními zakázkami,„zaplatili mercedes azískalitrabant“, situaci také přílišnepomáhají,“říkáředitel prodeje osobních vozů MBJan Bubeník.

Značkasenačeském trhu musí již několik let po-týkat se záplavou nejrůzněj-ších klišé, které jsou ze stra-nymédiímnohdynešťastně přiživovány. Smutným fak-temjepakskutečnost,že vytvářejířadupředsudků amýtů týkajících se značky,kteréčastobránípřípadným zájemcům stát se majiteli

vozu Mercedes-Benz. „Po-dobnýmproblémůmčelímeipřesto, že je značka Merce-des-Benz stejnou společnos-típovažovánanejenomzasymbol vysoké bezpečnostiakomfortu, ale také špič-kové kvality aspolehlivosti,což dokládají mimo jiné vý-roky typu …tato naše lednič-ka je mercedesem mezi led-ničkami,“ uzavírá Bubeník.

Společnost Mercedes-Benzprávěvtěchtodnechspouští dlouhodobou kam-

paň,kterásezaměřujenanejčastějšímýtyanepravdyoznačce. Ty se pokusí vyvrá-tit na www.mytyfakta.cz.

������ ���� � � � ���� ��

�������������� �������� ������ ����

�� ������� �� ���� ��������� ��������� ���� ������������ �����

���!�"���#$ �% �& '!(!��) (*!+, -. /�'��01( 23�/4

�.+!23/! �&/5&2# �&/�67138 �9# �:&(& ;��� ��! "��� #"$ $%$ �!!� &&&'�����������(��')�

02motor novinky

KOMERČNÍ PŘÍLOHASTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

Page 3: deník METRO 25.5.2011

www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

03praha

Tanec světla se odehrajev kostele NejsvětějšíhoSalvátora u Karlovamostu.Program pro děti –komentovanouprohlídku pro dětia táborák na farnízahradě – si připraviliv kostele sv. Petra aPavla v Bohnicích. Akcepro děti pořádají i dalšíkostely.Divadelní dramatizacivýjevu ze života sv.Václava mohou lidévidět v kostele sv.Václava ve Vršovicích.Loutky budou k viděníve Sboru Jana Želivskéhona Břevnově. Program jena www.nockostelu.cz.

Hlasy několika desítek zvo-nů se v pátek vpodvečer ro-zezní Prahou.

Ohlásí tak začátek akcezvané Noc kostelů, běhemníž se na jedinou noc ote-vřou brány stovek kostelůnejen u nás, ale i v Rakous-ku a na Slovensku.

„V Praze a ve Středočes-kém kraji to bude celkem155 kostelů,“ láká k návště-vě hlavní organizátor akcev Praze farář Miloš Szabo.

Lidé si budou moci pro-hlédnout jindy nepřístupnámísta a v některých koste-lech pro ně bude připraveni bohatý kulturní program.

„Jako novinku jsme letos

připravili tematické okru-hy,“ popisuje Szabo.

V brožurce, kterou budemožné v kostelech vyzved-nout od 18 do 19 hodin, na-jdou lidé informace o devíti

trasách včetně dopravníhospojení.

Návštěvníci se podle nichbudou moci vydat napří-klad do všech pražských ro-mánských kostelů nebo zadíly uznávaného sochařeKarla Stádníka.

„Loni navštívilo kostelyv Praze více než 60 tisíc lidí.Letos, vzhledem k pěkné-mu počasí, očekáváme, žebude návštěvnost až dvojná-sobná,“ těší se Szabo.

Kostely se otevřou v 18hodin a zavřou se s půlnocí.V Praze 3 až hodinu po ní.

MAGDAHETTNEROVÁ[email protected]

Noc můžete strávit takév kostele. Bude i divadlo

V pátek se bude v celé zemi konat akce Nockostelů Lidem se otevřou i nepřístupná místa

MAFA

Šéfka vysokéškoly dostalapodmínku

Co určitě vidět

Akce už má tradici.

Pokud jste slavní nebomáte vliv, pojďte studovatk nám. Takové heslo podlesoudu zastávala ředitelkasoukromé Metropolitní uni-verzity Praha Anna Benešo-vá. Podle nepravomocnéhoverdiktu, kterým jí včerasoud uložil dva roky podmí-něně a 300tisícovou poku-tu, umožnila šéfka školyzhruba padesáti lidem stu-dovat bez zaplacení školné-ho. Mezi takovými studentybyla například i Miss WorldTaťána Kuchařová nebo za-městnanci pražského ma-gistrátu, jednotlivých měst-ských částí či Úřadu prů-myslového vlastnictví.

Univerzitě měla žena způ-sobit škodu přes 7,5 milio-nu korun, vinu ale popřela.

Podle obžaloby ředitelkataké uplácela a vyplácela ne-podložené odměny pro čle-ny dozorčí rady. ČTK

inzerce

Page 4: deník METRO 25.5.2011

www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

04 domov

V Hradci Králové v pondělívečer zemřel arcibiskupa emeritní biskup králové-hradecký Karel Otčenášek.Bylo mu 91 let. Zemřel tišev biskupské rezidenci. Nyníbiskupství připravuje po-hřeb, který se bude konatv pátek 3. června v hradec-ké katedrále svatého Du-cha. Věřící měli už včerašanci poklonit se u rakvev biskupské kapli.

„Odchází pevný svědekvíry, člověk, pro kteréhověrnost slibu, věrnost ideá-lu nebyla prázdným slo-vem. Měli bychom se inspi-rovat jeho vztahem k náro-du a vlasti,“ řekl arcibiskupDominik Duka. ČTK

17 836 Čechů ve 123zemích vyhledalo loniasistenční služby.1236 lidí muselo býthospitalizováno, 476 jichbylo převezeno zpět doČeska a 42 lidí zemřelo.Nejvyšší náklady nahospitalizaci byly 1,1milionu, na převoz doČR 2,1 milionu korun.Nejstaršímu pacientovibylo 88 let.

Zdroj: Europ Assistance

Narodil se v ČeskémMeziříčí 13. dubna 1920.Knězem se stal v roce1945, o pět let pozdějibyl tajně vysvěcen nabiskupa.Deset a půl roku strávilv komunistickýchžalářích. Po amnestiipracoval jako dělníkv mlékárně. Biskupem seopět stal v roce 1989.

Společnost Diag Human do-sáhla exekuce českého ma-jetku, který byl zapůjčen navýstavu ve Vídni. Jde o dvaobrazy a plastiku. Její žádos-ti vyhověl včera vídeňskýsoud.

Exekuce se týká obrazůEmila Filly a Vincence Bene-še a plastiky Otto Gutfreun-da. Podle týdeníku Eko-nom.cz má nyní ČR čtyřitýdny na podání námitek.Firma Diag Human se s po-dobnými požadavky obracíi na další zahraniční soudy.

Firma Diag Human se užpatnáct let soudí s Českourepublikou kvůli překaže-nému obchodu s krevníplazmou. Ve hře je deset mi-liard korun. ČTK

John se nevrátí

Premiér Nečas nepředpo-kládá, že by se opětovnězvolený předseda Věcí ve-řejných Radek John vrátildo vlády. Nečas řekl, že seJohn vzdal vládní funkcepo zralé úvaze a názor ne-změní. ČTK

Závodili i v Praze

Superrychlé Nissany GT-Rnefigurují pouze u sobotnítragické nehody na rych-lostní silnici R7, za kteroubyl už obviněn údajně rus-ký podnikatel z Prahy. Čer-veno-černý vůz připomína-jící auto zastupitele Tomá-še Vavřince zachytily v so-botu pražské kamery přiněkolika přestupcích. Vi-deo je na iDNES.cz. HOP

Statisíce Čechů vyrážejí rokco rok do zahraničí s cílemužít si dovolenou. Pro mno-ho z nich se ale může změ-nit ve zlý sen. Napříkladkdyž část svého volna musív lepším případě strávit nadzáchodovou mísou, v tomhorším v nemocnici.

„Hitparáda“ nemocí sedlouhodobě moc nemění.Vedou obtíže trávicího trak-tu, různé úrazy a infekce dý-chacích cest a uší. Takézemě, kde se potíže nejčas-těji přihodí, zůstávají stej-né – Egypt a Řecko.

Podle údajů Europ As-sistance, jejíž asistenčníslužby loni vyhledalo naosmnáct tisíc Čechů, aleskoro dvojnásobně přibylo„zásahů“ u dětí do pěti let.

„Bývá to velkými změna-mi teplot. Většinou se takérodiče pohybují v hotelo-vém bazénu, takže děti ješ-tě trpí infekcemi z vody,“říká lékařka Jana Ježková

z Europ Assistance. Všich-ni, co jedou na dovolenou,by podle Ježkové měli mítcestovní lékárničku a svéléky rozdělené ve dvou za-vazadlech. Pro případ, že sejedno cestou ztratí.

„Změna režimu při dovo-lené totiž změní chronickéonemocnění. A zpravidla tobývá změna k horšímu,“ do-dává.

TOMÁŠ[email protected]

MORAVSKÁ GALERIE BRNO

Se stoupající rtutí na ven-kovních teploměrech přibý-vá i práce pro záchranáře.Jen v metropoli zachraňujíkaždý rok desítky lidí, kteříz horka zkolabovali.

„Zatím jsme žádný zvýše-ný počet výjezdů souvisejí-cích s teplejším počasím ne-zaznamenali,“ říká mluvčípražské záchranky Klára Fi-kejzová. Lidem se podle je-jích slov dělá špatně přede-vším ve dnech, kdy se teplo-ta vyšplhá nad 30 stupňůCelsia a kdy je dusno.

„V těchto dnech mívajízdravotní komplikace pře-devším starší lidé, malé dětia chronicky nemocní,“ říkáFikejzová. Tito lidé by se

měli v horku vyvarovat vel-ké fyzické námahy, dodržo-vat pitný režim a nositsprávné oblečení. „Důležitéje nosit pokrývku hlavya vzdušné oblečení,“ říká Fi-kejzová. Kromě toho by seměli lidé mazat opalovacímkrémem a omezit pobyt naslunci, zejména mezi 11.až 15. hodinou. MHE

PROFIMEDIA.CZ

Diag Humannechal zabavitčeské obrazy

Zemřel Otčenášek,vězněný biskup

Zprávystručně

Malí dovolenkáři:bolístek je 2x víc

Pomoc v zahraničí loni vyhledalo téměř osmnácttisíc Čechů Nejvíc je trápilo zažívání v Egyptě

Horko problémynedělá. Zatím

Na dovolené pijte balenou vodu. Střeva jsou citlivá.

Češi a dovolená

„V horkých dnechzasahují záchraná-ři u kolapsů, nevol-ností, záchvatůdušnosti a poruchsrdečního rytmu.“KLÁRA FIKEJZOVÁ, ZZS HMP

Fillovy Dvě ženy

Karel Otčenášek

Snižte riziko odcizení a zabezpečte si Váš vůz.www.construct.cz

Ročně se v ČR ukradne 14 000 vozidel,tj.každou půlhodinu jeden vůz! [

]

Page 5: deník METRO 25.5.2011

www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

16 sport

Fotbalová Slavia uspěla s od-voláním proti neuděleníprofesionální licence propříští ročník první ligy.Čtyřčlenný licenční tribu-nál ČMFS v čele s předsedousvazu Ivanem Haškem vče-ra Pražanům licenci doda-tečně jednomyslně udělil.

Slavia ve spolupráci s ny-nějším většinovým akcioná-řem klubu skupinou Na-tland Group podle Haškasplnila všechny čtyři chybě-jící body, kvůli kterým nazačátku května nedostala li-cenci v původním termínu.Doložila bezdlužnost vůčihráčům, zaměstnancůma státu, vlastnickou struktu-ru a finanční plán pro dalšísezonu.

Natland oznámil, že nynídrží 51 procent slávistic-kých akcií a že třetinový po-díl v klubu má bývalý minis-tr dopravy Aleš Řebíček.

„Všechny čtyři dokumen-ty, které byly potřeba proudělení licence, Slavia doda-la. 18. května byla předlože-na struktura a seznam akci-onářů klubu, poté byla dolo-žena bezdlužnost za rok2010 s tím, že do 30. červnabude splátkový kalendář zarok 2011,“ řekl Hašek.

„Za třetí Slavia formou vý-pisu z bankovního převodupotvrdila uhrazení závazkůvůči státu a za čtvrté jsmedostali prohlášení auditora,doklady o výši vlastního ka-pitálu a doklady o hospodář-ském výsledku majoritníhovlastníka,“ uvedl předsedasvazu. ČTK

Úspěch s odvolánímslaví i Ústí nad Labem.Po sestupu usilovaloo start ve druhé lize.Tribunál mu povolilodehrát příští sezonu navlastním stadionu, kterýnesplňuje podmínky.

ČTK – MIROSLAV FÖLDEŠI

Postupují přímo

Čeští fotbalisté do 19 let seprobojovali na červencovéME v Rumunsku. Postup sizajistili včerejší výhrou 2:1nad Izraelem v Břeclaviv závěrečném utkání kvalifi-kace. Dostali se tak na prvnímísto své skupiny před Rus-

ko, které pouze remizovalos Nizozemskem 1:1.

Mistrem Chrudim

Futsalisté Chrudimi se popá-té za sebou a posedmé v his-torii stali českými mistry.Ve čtvrtém ligovém finálevčera zvítězili v Teplicích8:3 a vyhráli 3:1 na zápasy.Ligoví šampioni si trium-fem zajistili účast v UEFAFutsal Cupu. ČTK

Po děravýmikoši baví lidivšude možněBasketbalová showv podání slavnýchHarlem Globetrottersvčera bavila diváky veslovenských Levicích.

Bídnou bilanci čtrnácti čes-kých tenistů, kteří se před-stavili v prvním kole na Ro-land Garros, včera vylepšiliLucie Hradecká s LukášemRosolem. Postupem do dru-hého kola napodobili PetruKvitovou a Lucii Šafářovou.

Nečekaně se na postupnadřel obhájce titulu a prv-ní hráč světa Rafael Nadal.Španělský tenista včera ode-hrál proti Američanovi Isne-rovi na pařížské antuce vů-bec první pětisetový zápasv kariéře. SIM

ČTK – ROMAN VONDROUŠ�

Tohle jinde neuvidíte.

Zprávystručně

Pohárové fi nále

Fotbalisté Olomouce i Mladé Boleslavi mohou v dnešním fi nále On-drášovka Cupu v Jihlavě ukončit čekání na první velkou domácí trofej. Vítězný tým konečně obo-hatí sbírku svých úspěchů a také si zajistí start v příštím ročníku Evrop-ské ligy. V ní by naskočil do tře-tího předkola. Zápas začíná ve 20.15.

Ústí nad Labem

Ze čtrnácti Čechůprošli pouze čtyři

Generální ředitel Slavie Miroslav Platil na včerejším zasedání licenčního tribunálu ČMFS

Basketbal. Trochu jinakStaňte se Nejlepším českým řidičem a

Kia cee´d cool!

VYHRAJTE AUTO

Soutěžte s časopisem Svět motorů!

inzerce

Odvolání Slavie byloúspěšné. Licenci má

Klub z Edenu bude moci i v další sezoně hrát nejvyšší fotbalovou liguPodíl má také exministr Řebíček Tribunál vyhověl i Ústí nad Labem

sport

Page 6: deník METRO 25.5.2011

www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

06 svět www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

15děti

GETTY – TOBY MELVILLE

Na internetu se objevil sati-rický komiks SuperPutin.Jeho hlavním hrdinou nenípochopitelně nikdo jiný nežsoučasný ruský premiér.V kimonu judisty, jež si spor-tovně založený Putin oblékái ve skutečnosti, zabráníatentátu na moskevský auto-bus číslo 339.

SuperPutin musí v kresle-ném příběhu řídit autobus,jehož rychlost nesmí podob-ně jako ve filmu Nebezpeč-ná rychlost klesnout pod 80kilometrů v hodině, jinaknálož exploduje. Tu mezi-tím zneškodní jeho pomoc-ník, prezident Dmitrij Med-veděv, oblečený – jak jinak

– v medvědí kůži. Ústřednídvojice pak spolu čelí dal-ším protivenstvím, jako jemoskevská zácpa nebo davrozzuřených zombie de-monstrantů, kteří požadujíosvobození ropného magná-ta Chodorkovského.

Autoři komiksu se necha-li slyšet, že dílko zvládli za

dva týdny a že jejich cílembylo prý i suplovat chybějí-cí dialog na politické scéně.Oslovená nakladatelstvíjim však knížku vydat odmí-tala. Na druhou stranu seale vynořily i spekulace, žejde o dílko na objednávkuod šéfideologa Kremlu Vla-dislava Surkova. JBS

Komiks najdete na webuwww.superputin.ru.Pokračování prvníhopříběhu se už chystá.Autoři uvažují i o verziv angličtině. Dostanezelenou, pokud o niprojeví zájem dost lidí.

Záhadná nákaza

Více než 300 lidí se v Ně-mecku nakazilo životu ne-bezpečnou střevní bakterií,která vyvolává těžké a krvá-civé průjmy a může způso-bit selhání ledvin. Asi 40 na-padených je ve velmi váž-ném stavu, na následky one-mocnění pravděpodobně ze-

mřely už dvě ženy. Úřadůmse zatím nepodařilo objevitzdroj této nákazy, která sepodle odborníků šíří neoby-čejně rychle a agresivně.

Odložil apokalypsu

Harold Camping, který opa-kovaně prorokoval konecsvěta, prohlásil, že se spletl,když na 21. května předpo-věděl apokalypsu. Prý k nídojde až o pět měsíců pozdě-ji, tedy 21. října 2011. ČTK

Britská královna Alžběta II. s manželem včera uvíta-la v Buckinghamském paláci v Londýně americké-ho prezidenta Baracka Obamu, který je na dvou-denní státní návštěvě Británie, a jeho choť.

Obama u královny

V Buckinghamském paláci Obamovi poobědvali.

Studujte s námi kdykoliv a kdekoliv

s využitím internetové

služby Unicorn Universe

Škola, která je všude s vámi

www.unicorncollege.cz

��� �������� �����

9. 6. 2011

inzerce

Policie zatklaTymošenkovou

Zprávystručně

Přečtěte si ho

Ukrajinská policie v Kyjevězadržela vůdkyni opozice Ju-liji Tymošenkovou a eskorto-vala ji k výslechu. Političkabyla z rozhodnutí soudu za-jištěna, protože vyhýbala vy-šetřování. Je obviněna ze zne-užití pravomocí a neoprávně-ného nakládání se státnímiprostředky. ČTK

Putin už řádí i v komiksuRusové se na internetu baví kresleným příběhem Superhrdina Putin v něm zhatí

plány teroristů, ale i opozice Fanoušci se přou, zda jde o satiru, nebo chytré PR

Návštěva. Včera v Londýně

������ � �� � ���� � � ����

������� ���!"#$$ #$$ #$% ������������� �����

Tvar a velikost. V přílišvolné botě noha klouže.Nechte dítěti v prodejněs obuví přeměřit nohu.Podrážku. Neměla bybýt vysoká a musí býtprotiskluzová.

Kancelář řádkové inzerce: Na Florenci 19, 110 00 Praha 1po-čt 800-1800, pá 800-1700

tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653servis

������� � � ��� � ��� �������� �������

� �������� ������

����� ������ � ������

�!" #$ %�# "� &'� ��#

((()*+�,-./0,)12

KOUPELNYZ UMAKARTOVÉ NOVÁ

ZA 2 DNY BEZ BOURÁNÍOBKLADOVÉ DESKY

V IMITACI OBKLADAČEK CENA OD 20.000 KČ

TEL 722 261 989 VANA+WC ZDARMA

AKCE PLATÍ DO 31.5.2011

ŽALUZIE, ROLETY���� ������� ��� ��� ���� ������ � ����� ������� ����!�� !�"#�$ �� �%& �"'

���(")���� ��*� +�"�!�"#� $���

���������� �������� ��� ���� �� ��� ����� ����

������ � ����� ��� ������ � ����������� !"# $%% &!&� � ��'(�)� *+* +", --+

���������� �� ������ ������� ����������

��������������� ���� �� � ���� ���� ������ ��� ����

� ����� �������� �������� �� ��� � ������������ � ����� � ����� ��� �������� ������

���� ��� �������� ���!� � " ��#�������� �� �$$� � � ���� %&%'�

��(����)�* ��+� (�,* -./� /// 0�� .�1� -./� ��� /�. ��$222+�����3���4 +)�� ����* ���4 5������+)�

�������� ����� �� ��� ������ �� ������� �� ��� ���� � ������������ ����� �����

�����

�� ��

����

���

�������� ������ �������� �����!" �# $�%���& %'�()*�����

Nad Libeňským nádražím 283, Praha 9 • Vysočany

TEL.: 266 311 671, 777 666 616

����2011������ ����

���� � � ������������ ���� �������

����! !" #!$%&!�'(! )*+,#-!&.

/,0 0�&!#-�,"%!+.-,12 . /,0 03#-.+444

567 7 8 �6�

������ ��� � ��� ����� �������� � ����

�� �!"#$%�� �� &''(�)* �+�,-.� �� �/) .�0- �-123

)�4/(2�555676 ��898�7 !� �7:;�<�

$��4/�-.� $ ��(�$�)(�

=>> >?? @&?

774 064 757INFORMATIVNÍ LINKA

AKCE! PŮJČKYod 20 000,- bez POPLATKU

bez volání na 900...TEL.: 723 929 161

Sandály mají být vyrobenyz prodyšného materiálu, kte-rý propouští vzduch a sajepot, nebo musí být vybavenykvalitní, nejlépe koženou

stélkou. Pro děti s plochýmanohama je vhodné koupitbuď obuv zdravotní, nebo jialespoň po konzultaci s od-borným ortopedem doplnit

o ortopedické vložky. Orto-pedové navíc varují před lev-nými napodobeninami mo-derních crocsů: „I když je topohodlná bota, pro malé

děti se hodí jen na krátké no-šení. U levných variant tétoboty navíc hrozí závadný ma-teriál,“ říká ortoped MartinJaníček. ELIŠKA ZIKMUNDOVÁ

Kupte dětem letní sandály Pozor na...

Page 7: deník METRO 25.5.2011

www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

14 job www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

07finance

Hledáte, na čem byste moh-li ušetřit? Zkuste to s účtemza mobilní telefon. Vedleportálů porovnávajícíchceny různého zboží se obje-vují na českém internetutaké ty, které dokážou srov-nat ceny tarifů.

K již existujícímu portáluSrovnaniTarifu.cz nyní při-byl také Mobilyzator.cz.Oba se zaměřují na hlavnímobilní operátory působícína českém trhu.

„Každý rok výrazně klesa-jí ceny za volání, ale většinauživatelů zůstává na sta-rých nevýhodných tarifech.Na našem portálu nabízímenezávislé posouzení všechnabídek operátorů, na je-hož základě pak kalkulačkazvolí tarif přímo na míru

uživatele,“ vysvětlil ředitelportálu Mobilyzator.cz Mar-tin Beneš.

Na těchto webovýchstránkách můžete kroměsrovnávače cen tarifů za mo-bilní telefon využít také po-rovnání cen samotných mo-bilních telefonů a mobilní-ho internetu.

Princip je jednoduchý.Do tabulky vyplníte základ-ní údaje, jako jsou měsíčníútrata, provolané minuty aSMS, a během necelé minu-ty vám vyskočí nabídka vý-hodných tarifů, které si mů-žete také hned online sjed-nat. Využít můžete i podrob-nější kalkulaci.

Pro nalezenínejvýhodnějšího tarifuna srovnávacíchportálech potřebujeteznát několik údajů.

Pro základní (a spíšeorientační) vyhledánívám stačí měsíční útrata,případně kolik provoláteza měsíc minuta napíšete SMS.Pro podrobnějšíkalkulaci už je třebavědět, kolik provolátedo jednotlivých sítíminut a napíšete SMS.Jinde je třeba znát,kolik minut provolátea napíšete SMS na pětnejpoužívanějších čísel.

Kurz korunyDolar 17,50Euro 24,53Libra 28,20

Pohonné hmotyNatural 35,07Nafta 34,19

Burzy a akciePraha 0,14 %

Sopečný prach z islandskésopky Grímsvötn by se dnesmohl objevit na severuČech. Informoval o tom Čes-ký hydrometeorologickýústav s tím, že jeho koncent-race bude natolik vysoká,že ministerstvo dopravypravděpodobně dočasně po-zastaví leteckou dopravu.

Přitom ještě včera odpo-ledne to vypadalo, že po-kud islandská sopka neza-čne chrlit více popílku, Čes-ku se problémy se sopeč-

ným mrakem úplně vy-hnou. Stejně jako v Britániinebo v Německu by v letišt-ních halách mohly uváz-nout tisíce lidí.

Podle hydrometeorologaPetra Dvořáka bude zvýše-ná koncentrace popílku aždo výše šesti tisíc metrů,což by pro leteckou dopra-vu znamenalo značné kom-plikace. Nad Českem by le-tadla létat mohla, ale nešloby vzlétat, ani přistávat. Uvi-díme dnes. HOP a iDNES.cz

ROMANABARBOŘÍKOVÁ[email protected]

ČTK/AP

Miliardáři Petr Kellner a Ka-rel Komárek, kteří jsou sesvými skupinami PPF aKKCG věřiteli největší čes-ké loterijní společnosti Saz-ka, dali včera jejím akcioná-řům ultimátum. Pokud spo-lečně s představenstvem fir-my nepřistoupí na jejichplán záchrany, budou na zít-

řejší schůzi věřitelů prosa-zovat způsob řešení úpad-ku společnosti konkurzem.

Jednou z podmínek jetaké odstoupení současné-ho šéfa společnosti AlešeHušáka.

Naopak nynějším akcio-nářům by ponechali dvace-tiprocentní majetkový po-

díl a dávali by ročně 200 mi-lionů korun na sport. „Jsemabsolutně šokován, nikolivvšak překvapen. Konečněbylo nahlas a natvrdo řeče-no, co pánové Komárek aKellner chtějí: zničení Saz-ky a konec peněz pro veřej-ně prospěšné účely,“ reago-val Hušák. RB

Developer ECMje v úpadku

Sazce hrozí konkurzem

Kurzy

TABARKA 27.5, 3.6., 6.6. a 10.6. 7 nocí Strava Dosp. os. DítěGolf Beach 3* All Inclusive 6 990,- 6 990,-Abou Nawas Montazah 3* All Inclusive 7 990,- 6 990,-

TUNISKO 27.5., 3.6., 6.6. a 10.6. 7 nocí Strava Dosp. os. DítěScheherezade 3* Polopenze 7 390,- 7 390,-El Fell 3* All Inclusive 7 990,- 7 990,-Club El Bousten 3* All Inclusive 8 290,- 7 990,-Nesrine 4* All Inclusive 8 390,- 7 990,-

DJERBA 31.5. 7 nocí Strava Dosp. os. DítěGiktis 3* All Inclusive 7 990,- 7 990,-Vincci Helios Beach 4* All Inclusive 9 990,- 7 990,-Riu Royal Palace Garden 5* All Inclusive 17 990,- 7 990,-

TURECKO 10.6. a 17.6. 7 nocí Strava Dosp. os. DítěBlue Fish 3* All Inclusive 9 990,- 7 990,-Kleopatra ADA 4* All Inclusive 11 750,- 7 990,-Kleopatra Beach 4* All Inclusive 12 550,- 7 990,-Royal Palm 4* All Inclusive 12 750,- 7 990,-

KRÉTA 4.6. 7 nocí Strava Dosp. os. DítěApartmány Semeli 2* Bez Stravy 7 650,- 7 650,-Lambi 3* Polopenze 8 590,- 7 990,-Club Apollo 3* All Inclusive 10 290,- 7 990,-

EGYPT 5.6. a 12.6. 7 nocí Strava Dosp. os. DítěTriton Empire 3* Polopenze 7 990,- 7 990,-Grand Plaza Resort 4* All Inclusive 9 990,- 7 990,-Sunny Days El Palacio 4* All Inclusive 10 590,- 7 990,-

!!! VYUŽIJTE JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST !!!*** Při předložení tohoto inzerátu sleva na našich pobočkách 500 Kč z objednávky ***

www.azurreizen.cz

Praha 1, Revoluční 17, tel.: 224 826 745, Liberec, Jánská 864, tel.: 485 105 544Plzeň, Americká 34, tel.: 377 225 877, České Budějovice, Karla IV. 103/4, tel.: 387 201 336

AZUR RE IZEN s .r . o .

Konečné ceny zahrnují: letenku včetně letištní asistence a bezpečnostního poplatku, palivový příplatek, základní pojištění, transfer, služby česky mluvícího delegáta, ubytování, odpovídající stravování doporučujeme přikoupit

pojištění Optimal – 390,- / osoba, 195,- / dítě do 12 let / pro destinaci Egypt zařizujeme vízum v ceně 590,-

IČ 25110942

inzerce

Výhodná DovolenáITÁLIE - moře – MISANO

cca 15 km pod Rimini

Prázdninový dům Stella Maris leží přímo u moře Květen - Září

Cena od: 6 990,- až 7 490,- za osobu

SLEVA! Termín: 31.5. - 8.6.2011 Cena: 4 500,- Kč/os (dříve 6 990,-)

SLEVA! Termín: 6.6. - 14.6.2011 Cena: 4 500,- Kč/os (dříve 6 990,-)

doprava autobusem z Prahy, 6x ubyt., plná penze, komplexní pojištění, soukromá pláž – slunečníky a lehátka zdarma.

Itálie - Dolomity -TuristikaTermín: 3.9. - 9.9.2011 / Cena: 6 500,- Kč/os

Family Tour - Michal HolzhauserSofijské náměstí 3404/3, 143 00 Praha 4 - Modřany

Tel.: 241 773 287, Mob.: 603 201 959e-mail: [email protected], www.familytour.cz

Operátora vámvybere internet

Na internetu si můžete porovnat i ceny tarifůmobilních operátorů Zkuste si najít nejvýhodnější

Co potřebujete

Sopečný prachmíří do Česka,může zrušit lety

Dívka čeká na spoj ve Skotsku. Marně.

Developerská firma ECMReal Estate Investments senachází v úpadku. Rozhodlo tom včera soud. Insolvenč-ní řízení s ECM běží od dub-na, dlouhodobé závazky za-dlužené firmy činí 165,9 mi-lionu eur, tedy 4,1 miliardykorun. Většinu z dluhu tvo-ří závazky z vydaných dlu-hopisů. Firma je známáhlavně projekty výškovýchbudov na Pankráci. ČTK

Strach bank odezněl s kon-cem krize, nyní jsou zdržen-livé spíše podniky. Složitádaňová administrativamůže pro firmy znamenatvětší zátěž než vysoké daňo-vé sazby. Tak hovoří výsled-ky výzkumu firmy Price Wa-terhouse Coopers. Z nichtaké mimo jiné vyplývá, žefirmy svedou mezi sebouboj o nové talenty.

Podle průzkumu snižova-lo své stavy v letech 2009a 2010 více než 40 procentfirem. V letošním roce na-opak bude více firem, kterébudou nabírat nové zaměst-nance, než těch, co budoupropouštět.

„Odborníků bylo, je abude vždy málo. Ty firmy,které se v době úspor svýchtalentů zbavily, je budouvelmi těžko shánět zpět,“míní odborník na persona-listiku Jan Klos a dodává:„Žádný talent nezůstanedlouho bez práce. A teď po

nich bude na trhu velká po-ptávka.“ Z průzkumu vyplý-vá, že největší hrozbou progenerální ředitele a jejichspolečnosti je teď nedosta-tek kvalitních odborníků.

Téměř polovina ředitelůse zároveň obává, že jimkonkurence přetáhne je-jich klíčové odborníky. „Ti,kteří zůstali ve svých fir-mách i v období nejtěžší kri-ze, teď očekávají, že jim tofirma oplatí. Ale firmy ne-

mají moc čím. Naopak po-třebují zvýšit výkon,“ vy-světluje Jan Klos a dodává,že v takové situaci lidé ne-budou dlouho odolávat lá-kavým nabídkám.

Největší rizika v oblastilidských zdrojů v nej-bližších třech letech:

Nedostatečná nabídkaodborníků – 57,9 %Přetahování nejlepšíchzaměstnanců – 49,1 %Problém s náborem aintegrací mladšíchzaměstnanců – 38,6 %Odchod pracovníků dodůchodu – 28,1 %Chybějící atraktivnínabídka kariérníhopostupu – 24,6 %Zdroj: PwC

[email protected]

Peníze nečekejtePodle průzkumu Price Wa-terhouse Coopers chce 62 %českých firem sáhnout k ne-finančním odměnám, napří-

klad k přizpůsobování pra-covních podmínek zaměst-nancům nebo zavedenípružné pracovní doby. JRV

PROFIMEDIA.CZ

Bezpečnostní agentura přijme pracovníky na pozici

STRÁŽNÝ(Á) V UNIFORMĚDETEKTIV

�������� � ������� � ������ ������ ������������ ����� ��������� ����

������� ������������ ������! ��"����� ������ ���#����� �$���

�������� �� ���� � ������� ���� � �����%����� &�� ������ '()*+,�� ����� - . /�������

Bezpečnostní agentura přijme pracovníky na pozic

STRÁŽNÝ(Á) V UNIFORMĚDETEKTIV

(I pro invalidní důchodce)Požadujeme: zkušenosti v oboru, trestní bezúhonnost,

dobrý zdravotní stav, zbrojní průkaz výhodou.Nabízíme: odpovídající platové zařazení,

možnost profesního růstu.

Náborové dny: pondělí až čtvrtek 9:00 – 16:00Adresa: Jankovcova 1569/2c, Praha 7 – Holešovice, Kontakt: [email protected]

VŠEOBECNÁ SESTRA na odd. kardiologie

• standardní lůžkové (3směnný provoz)• stimulační sál (2směnný provoz)Požadavky • SZŠ, osvědčení o registraci podle zákona č.96/2004Sb.• praxe výhodou • PSS výhodou • pracovitost, spolehlivost, příjemné vystupování

Nabízíme • možnost nemocniční školky • ubytování v blízkosti pracoviště

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

V případě zájmu kontaktujte: Buršíčková +420 25727 2300, e-mail: [email protected]

Manažeři jdoudo boje o talenty

Firmy se během krize zbavovaly odborníkůNyní se je po doznívající krizi snaží získat zpět

Čeho se bojí

Odborníci čekají na svou odměnu.

Česká společnost hledá pracovníka do

skladu a expedice.Požadujeme komunikativní

a spolehlivou osobnost s fyzickými předpoklady pro základní

manipulaci se zbožím. Řid. průkaz sk. B a čistý trestní rejstřík

podmínkou. Vhodné i pro fyzicky zdatné důchodce.

Nabízíme práci v čistém a příjemném prostředí v kolektivu

malé stabilní firmy. Prům. měs. plat cca 16.000 + benefity. Nástup možný

červen/červenec 11. V případě zájmu zašlete svůj

životopis na adresu ADK spol. s r.o., U Průhonu 22,

170 00 Praha 7 nebo mailem na [email protected]

protože Kauflandje firmas budoucností!

inzerce

Page 8: deník METRO 25.5.2011

www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

08 téma

Twitter dovolí nakouknoutdo soukromí leckteré osob-nosti. Ty jej navíc často vyu-žívají pro vlastní PR. Mikro-blogování se stalo třeba jed-nou z předvolebních zbranísoučasného amerického pre-zidenta Baracka Obamy. Toje ale jen vrchol ledovce. Nej-větší události často na síti od-halí naprosto neznámí lidé.

O zásahu komanda, ježusmrtilo Usámu bin Ládina,v přímém přenosu informo-val na Twitteru jeden z jehosousedů v pákistánském Ab-bottábádu, i když vůbec ne-tušil, jak důležitou akci popi-suje. Nepotvrzené zprávy ozabití nejhledanějšího tero-risty pak Twitter zaplavilycelé hodiny předtím, než

s informací vystoupil BarackObama. O zatčení šéfa MMFzas jako první referoval mla-dý student. Zprávu publiko-val dlouho před prestižnímizpravodajskými servery.

Twitter ale slouží i jakospouštěč událostí. Lidé zdeorganizovali třeba protestyv Tunisku či Egyptě. JBS

Před dvaceti lety změnilaCNN se svými živými přeno-sy z války v Zálivu způsob,jakým lidé konzumovalizprávy. Přibližně o deset letpozději zažil podobnýboom – tentokrát na úkortelevize – internet a velkézpravodajské servery. Dnesje tu doba Twitteru. Jehoglobální síti nemůže konku-rovat žádný štáb ani redak-ce. Je nejrychlejší a čím dálčastěji přináší informaceo dění ve světě s předsti-hem, nebo je dokonce sámpomáhá tvořit.

Většina lidí v Česku máslužbu Twitter zafixovanoujen jako „další Facebook“.Ve skutečnosti je ale jehoposlání trochu jiné. Ktomu, abyste mohli na-kouknout někomu do sou-kromí, nemusíte být jehopřítelem. Sledované a sledu-jící osoby tu nejsou spoutá-ny. Existují lidé, kteří nesle-dují vůbec nikoho, a při-tom sami mají tisíce násle-dovníků. Smyslem Twitte-

ru totiž není ani tak podělitse o své soukromí, jako spí-še šířit dál nějakou hodnot-nou informaci.

Když tak třeba v červnu2009 zemřel Michael Jack-son, na Twitteru jste se to ne-jen mohli dozvědět mezi prv-ními, ale pod náporem při-bližně sto tisíců tweetů (vizbox) během jediné hodiny,které obsahovaly zpěvákovojméno, server zkolaboval.Dnes už je na podobné situa-

ce připraven, a služba je takoffline jen zcela výjimečně.

Twitter se naučili využí-vat i novináři. Z tweetů svě-tových státníků, sportovců,ale i osobností kulturního ži-vota dnes běžně citují tisko-vé agentury. Často tak vy-jdou na povrch i některé sku-tečně pikantní názory, kteréby se mohly jen stěží objevitv konvenčních médiích.

Pro jeho rychlost se Twit-teru přezdívá „SMS interne-tu“. Nikoli náhodou. Podob-nou ideu měli v hlavě i jehotvůrci, když se Twitter rodil.U nás přesto jeho kouzlu ne-propadlo zdaleka tolik lidíjako ve světě. Ačkoli jde o vy-nikají zdroj informací a no-vinek, českou komunitu tvo-ří převážně nadšenci moder-ních technologií, počítačovíhráči a IT novináři. Tétoskladbě pak logicky odpoví-dá i obsah většiny tweetův češtině.

Twitter byl oficiálněspuštěn v roce 2006.Jeho obsah tvoří 140znaků dlouhé zprávy,takzvané tweety.V současné době má200 milionů uživatelů.Denně jeho uživatelépublikují 65 milionůunikátních zpráv.Každou sekundu sena Twitteru objeví750 nových příspěvků.

1.Twitter už pronikl i dovesmíru. Vůbec prvnítweet z oběžné dráhyposlal 14. května 2009americký astronautMike Massimino.

JIŘÍ[email protected]

Top 10

Kolik fanoušků sledujenejpopulárnější osobnosti

10 315 739

9 856 244

8 174 842

7 950 440

7 581 892

7 457 120

6 805 303

6 713 850

6 478 774

6 159 838

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lady Gaga

Justin Bieber

Barack Obama

Britney Spears

Kim Kardashian

Katy Perry

Ashton Kutcher

Ellen DeGeneres

Taylor Swift

Shakira

V číslech

Události, u nichžbyl Twitter první

Nejrychlejšídeník? Twitter

Chcete být první, kdo bude vědět, co se právě dějeve světě? Zapojte se do nejpočetnější e-redakceHugo Chávez

Dmitrij Medveděv

Britney Spears

Kevin Spacey

Barack Obama

prezident

prezident

zpěvačka

herec

prezident USA

Tom Cruiseherec@tomcruise

Lance Armstrong

Yoko Ono

Al Gore

cyklista

umělkyně

politik

@lancearmstrong

@yokoono

@algore

Arnold Schwarzeneggerherec

@schwarzenegger

@chavezcandanga

@medvedevrussiae

@britneyspears

@kevinspacey

@barackobama

twitter.com/...

Demi Moore

dalajláma

Björk

Pink

Ben Stiller

herečka

tibetský vůdce

zpěvačka

zpěvačka

herec

Kylie Minoguezpěvačka@kylieminogue

Lady Gaga

Tony Hawk

Paulo Coelho

zpěvačka

skateboardista

spisovatel

@ladygaga

@tonyhawk

@paulocoelho

David Lynchrežisér@david_lynch

@mrskutcher

@dalailama

@bjork

@pink

@redhourben

twitter.com/...

Veřejné zakázky jsou dnes tématem každodenních diskusí, a to nejen politiků, ale také celé širokéveřejnosti. Minulý týden vláda Petra Nečase poslala do parlamentu nový zákon o veřejných zakázkách.Jsou ale stanovena jasná kritéria, podle kterých by bylo možné objektivně tyto kontrakty posuzovat?Jako dobrý příklad lze po-užít článek serveru Aktu-álně.cz, který poukazujena údajně nehospodárnýnákup 46 tramvají Škoda15T v Praze. Podle něj jsouzápadoevropská městaschopna získat kvalitnějšívozy až o čtvrtinu levněji.Proti údajům uváděnýmv článku se ostře ohradilaplzeňská společnost ŠkodaTransportation, která Prazevozy dodává. Podle firmyse srovnání provádí jinak,a to podle jednoznačnýcha jednotných parametrůplatných v celé Evropě.

Jak „nehospodárně“Praha tramvaje nakoupi-la, uvádí Aktuálně.cz napříkladu tramvají FlexityBerlín firmy Bombarider.Stovka těchto tramvajío délce 42 metrů a stejnýpočet vozů o délce 31 me-trů bude prý město Berlínstát 600 milionů eur. Za-tímco Praha za celkem 250nových strojů Škoda 15TFor City o délce 31,4 metrůzaplatila 20 miliard korun.Společnost Škoda Trans-portation se brání. „Cenyuváděné serverem Aktuál-ně.cz vůbec neodpovídajírealitě. Je třeba porov-návat ceny bez DPH a připodpisu kontraktu. Našečísla vycházejí z údajů re-

nomovaného německéhomagazínu Stadtverkehr,kde jsou všechny srovnáva-né ceny uváděny bez DPHa není do nich započítanáindexace“, říká generálníředitel Škody Transporta-tion Josef Bernard. Podleúdajů Škodovky je jejich

tramvaj zhruba o 30 pro-cent levnější než serveremzmiňovaná Flexity Berlín.„Pokud se podívám nasrovnávané údaje, je jasné,že nevycházejí ze stejnýchúdajů. Server Aktuálně.czpravděpodobně započítaldo ceny tramvají Škoda15T jak DPH, tak i indexa-ci, u ostatních producen-tů jsou ceny uváděny bez

těchto údajů,“ říká analytik Wood & Co. Jan Tomaník a dodává: „Rozhodně byse nemělo stát, že někdobude navzájem srovnávatceny s a bez daně z přida-né hodnoty, což se pravdě-podobně v tomto případěstalo.“

Podobné průzkumya srovnávání cen různýchzakázek se provádí v celéEvropě. Jak ale většinouvypadají? Podle partneraporadenské firmy KPMGPetra Sikory se musí jed-noznačně porovnávat cenybez DPH. „Konečným zá-kazníkem jsou ve většiněpřípadů místní dopravnípodniky, které jsou jak

u nás, tak například v Ně-mecku, na Slovensku, neboPolsku vždy plátci DPH,“říká Sikora.

Neméně důležitou rolisehrává i daný kurz měny,ve kterém se ceny srov-návají. „Budeme-li chtítsrovnávat cenu v korunáchnabídnutou společnostíŠkoda Transportation s eu-rovými cenami konkuren-ce, měli bychom pro pře-počet ceny Škody do eurapoužít kurz platný v oka-mžiku podání nabídky. Tohlavně kvůli tomu, že sevětšinou jedná o dlouho-leté projekty, během nichžse kurzy všech světovýchměn vyvíjí. Pokud bychomke srovnání cen v euru po-užili konverzi aktuálnímtržním kurzem koruny, defacto bychom tím tvrdili,že výrobce má odběrateliposkytovat slevu z cenyzafixované v korunáchpřímo úměrnou posíleníkurzu koruny vůči euruod data podání nabídky.O tom lze uvažovat jenv případě, že by producentna výrobu vynakládal vět-šinu nákladů právě v eu-rech,“ říká Tomaník.

Podle názoru odborní-ků existují ještě další pře-kážky při srovnávání ve-řejných výběrových řízení.

Jedná se hlavně o zvolenákritéria tendrů. „Samozřej-mě že pořizovací cena jejednou ze základních věcí, která ovlivňuje, kdo za-kázku vyhraje, ale dnes sezákazník zajímá také o výšiprovozních nákladů. Pokudse tedy některý z doprav-ních podniků rozhodne,může vybrat dokonce dražšítramvaj, která ovšem budeefektivnější a zákazníkovise ve finále finančně vypla-tí,“ říká Petr Sikora, partnerporadenské firmy KPMG.

Složité je také porovná-vat ceny kontraktů z různýchlet. Technické parametry seneustále vyvíjí a technolo-gie jsou neustále lepší. Na-bízený produkt roku 2006už nemůže konkurovat jakcenou, tak ani technickýmiparametry produktu z roku2011. „Bylo by to stejné,jako kdybyste porovnáva-li sálové počítače s těmidnešními, technologie seneustále vyvíjejí, a tím se sa-mozřejmě i zlevňují, žádnýzákazník ale nemůže čekatna tu nejvhodnější dobu.Možná že kdyby Praha na-kupovala tramvaje dnes, za-platila by o něco méně, alenové tramvaje by dostala ažza tři nebo čtyři roky,“ dodá-vá Sikora.

Autor: dsl

Většímu rozvoji využi-

tí kola jako dopravního

prostředku v Praze brání

členitý profil města, kte-

rý vyžaduje přeci jenom

trochu fyzické zdatnos-

ti. Z tohoto důvodu lze

očekávat, že i do našich

končin dorazí ze soused-

ního Německa popularita

elektrokol.

Jak takové kolofunguje? Na elektrokole se jezdí stej-ně jako na jakémkoli jinémkole – šlape se. U středové-ho složení je umístěn sen-zor, který snímá frekvenciotáčení a někdy také tlak

na pedály. Nazývá se toPAS – Pedal Assist, tato in-formace je pak zaslána dořídící jednotky kola, kteráji vyhodnotí a dává po-kyn elektromotoru, kterýje typicky umístěn na osezadního kola. Výsledkemje, že pro cyklistu přesta-nou „existovat“ kopce.Jednoduše šlape pořád sestejnou zátěží a sílu, kterámu chybí ke zdolání svahu, dodá elektromotor.

Metody, jak lze jezdit na elektrokole, jsou cel-kem tři. Buď jezdíte jako na obyčejném kole – šla-pete, řadíte rychlosti pře-hazovačkou, protože buď

nechcete plýtvat energií v baterii nebo vám baterie už došla, případně jste ji dneska nechali doma, pro-

tože si chcete zajezdit jen tak.

Druhou možností je jakýsi automatický režim. Kolo se prostě postará, aby jezdec šlapal se stejnou

zátěží. Do kopce motor po-máhá více, na rovině tro-chu, z kopce vůbec. Zákonný rychlostní limit elek-trokol je v Evropské unii stanoven na 25 km/h.

Třetí možností je otoč-né držadlo „plynu“, jak jej lidé znají ze skútrů či mo-torek. Díky němu je možné se na některých elektro-kolech vozit i bez šlapání, nicméně síla samotného motoru stačí většinou je-nom do mírného kopce.

Kolik nás to bude stát?Provozní náklady jsou za-nedbatelné, průměrný dojezd na jednu baterii

je kolem 50km, potom potřebujete dobít baterii z obyčejné elektrické zá-suvky. Nicméně nákupní cena kola je asi o polovinu vyšší než u kola bez elek-tropohonu. Nejlevnější elektrokolo v hypermarke-tech stojí kolem 12 tisíc, je ale velmi těžké a nepříliš kvalitní, elektrokola pro pohodovou jízdu začína-jí na hranici 20 tisíc ko-run. Takové kolo váží do 25 kilo, má baterii, která vydrží minimálně 40 kilo-metrů v normálním terénu a zvládne až tisíc nabíje-cích cyklů (tedy zhruba tři roky při denním provozu).

Škodovka neprodává předražené tramvaje

Elektrokolo: dopravní prostředek budoucnosti

13městská doprava budoucnosti KOMERČNÍ PŘÍLOHASTŘEDA 25. KVĚTNA 2011

Page 9: deník METRO 25.5.2011

www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

09kultura

Divadelní hru Křišťálovánoc napsal František Hru-bín na žádost dramaturgaKarla Krause a režiséra Oto-mara Krejči pro Národní di-vadlo. Důvod? Na přelomu50. a 60. let postrádala dra-matická tvorba současná té-mata s živoucími postava-mi a jejich skutečnými pří-běhy a problémy, které byse odpoutaly od tehdejšíhosocialistického realismu.

Hrubín tak v Křišťálovénoci přišel s národnímumělcem, básníkem, jenžse ocitl v tvůrčí krizi. Z tého má vysvobodit útěk dorodné vesnice, kam se o do-volené vydává se svou no-vou mladou ženou. Místo

klidu a nové energie se muvšak jeho svět začne hroutitpod nohama. Vesnická idyl-ka, po které touží, je jenzdánlivá. Měšťák je konfron-tován s vesnickou realitou50. let. Ideál doby padá, zaharmonií mezilidských

vztahů se skrývá přetvářka,sobectví, pomluvy, smířeníse s osudem. Hrubínova ves-nice tak získává na tehdejšídobu novou neoptimistic-kou tvář.

I když inscenace ve Švan-dově divadle v režii ŠtěpánaPácla (držitel Radoka za Ta-lent roku 2010) toto vše jis-tým způsobem dokáže vy-stihnout, plně vtáhnout di-váka do doby se jí nedaří.

Centrem téměř veškeré-ho dění je na prázdné scéněpojízdná čtvercová dobovákuchyně, se kterou hercirůzně manipulují, její vnit-řek občas poslouží i jako se-ník či ložnice. Zadní části je-viště dominují prosklené zá-

suvné dveře. Jednoduchá,nápaditá, multifunkční scé-na však dojem vesnice 50.let nenavodí. Stejně tak po-stava Mirka v podání Milo-slava Königa, který spíš při-pomíná vesnického floutkapozdější doby, 80. let. AniOlžina kritická argumenta-ce vůči současné literárnítvorbě jejího manžela v po-dání Jany Pidrmanové nenípříliš věrohodná.

To vše ale kompenzují po-stavy strýce Aloise (Stani-slav Šárský) nebo jeho star-šího syna, kterého ztvárnilFilip Čapka.

Z. Onufráková: ToničkaS. Šárský: Alois StrunaE. Černá: Strunová,jeho ženaF. Čapka: JendaM. König: MirekM. Hruška: spisovatelJosef StrunaJ. Pidrmanová: Olga,jeho žena

Jak stolovalinaši prezidentiZrekonstruované a zrestau-rované prostory Letohrádkukrálovny Anny v Královskézahradě se opět otevírají ve-řejnosti. Od zítřka zde budek vidění nová výstava, kteránávštěvníkům nabídne vů-bec poprvé k nahlédnutí čty-ři servisy českých a česko-slovenských prezidentů po-hromadě. Součástí výstavypod názvem Porcelán naPražském hradě – Krása aužitek budou i ukázky stolo-vání Habsburků. Celkovězde bude vystaveno nasedm set předmětů. NEK

V zajetí vášníJednodenní festival milost-né hudby 17. a 18. stoletís názvem V zajetí vášníchce přispět ke vzkříšenísvětského hudebního umě-ní dob dávno minulých. Bě-hem festivalu, jenž se usku-teční v neděli v Lichten-štejnském paláci, proběhnei módní přehlídka barok-ních kostýmů z recyklova-telných materiálů návrhář-ky Jany Baborové. METRO

ONDŘ[email protected]

IRENA VODÁKOVÁ

Dánský soubor GranhojDans zahájí 6. června v Di-vadle Ponec festival součas-ného tance a pohybovéhodivadla Tanec Praha 2011,který se koná do 29. červnav Praze a dalších devíti měs-tech České republiky.

Dánové předvedou vizuál-ně-taneční koncert Danceme to the end on/off Love,který je inspirován skladba-mi kanadského hudebníkaLeonarda Cohena, a choreo-grafii 2men2mahler čerpají-cí z hudebního odkazu Gus-tava Mahlera.

Největším lákadlem festi-valu ale bude představeníSutra, které vytvořil v pro-dukci londýnského divadlaSadler's Wells vlámský cho-reograf a tanečník Sidi Lar-bi Cherkaoui se sedmnáctimladými buddhistickýmimnichy z původního šaolin-ského kláštera z čínské pro-vincie Che-nan. Cherkaouinavíc s těmito mladými ta-nečníky bude letos vystupo-vat naposledy. Novým festi-valovým prostorem bude le-tos Nová scéna Národníhodivadla. ČTK

IRENA VODÁKOVÁ

�Krátce

Monkeys chystají oslavu

Zpívat a tančitpřikázánoBigband Tomáše Hajíčka, který si leader skupiny Krucipüsk sestavil ke své sólové desce Kocour v troubě, se dnes chystá na velkolepou show v pražském Rock Café. Seskupení třinácti muzi-kantů všem návštěvníkům Rock Café vzkazuje: Zpívat a tančit přikázáno.

Pop-funková česká sku-pina Monkey Business oslaví zítra od 18 hodin na pódiu na travnaté pláži ve Žlutých lázní své jedenácté výročí. K narozeninám přijedou kapele popřát také tři-nečtí Charlie Straight a další hudební hosté. Kapela navíc chystá vel-kou světelnou show a návrat k písním, které již delší dobu nehraje.

Zprávystručně

Stanislav Šárský a Miroslav Hruška

Hrají

Tančit se budei na Cohena

Hlavní bod na jevišti: pohyblivá dobová kuchyně

kultura

Hrubín se vracíKřišťálová noc Františka Hrubína se opět dostává na divadelní prknaVe Švandově divadle se režie ujal Talent roku 2010 Štěpán Pácl

Kancelář řádkové inzerce: Na Florenci 19, 110 00 Praha 1po-čt 800-1800, pá 800-1700

tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653servis

www.dovolena.cz

odlet Praha

Turecko2. 6. - 9. 6. 2011 4*, 8 dní, all inclusiveza 11 590 KčZDARMA: celodenní výlet na řecký ostrov Kos

odlet Brno

Egypt31. 5. - 10. 6. 2011 4*, 11 dní, all inclusiveza 14 890 KčZDARMA: výlet lodís proskleným dnem

800 600 600

U nás máte vždycky něco navíc

parkování na vybraných letištích ZDARMA

PRAHA | BRNO | OSTRAVA | MLADÁ BOLESLAV | MOST | KLADNO | LIBEREC | ÚSTÍ NAD LABEM | KRALUPY NAD VLTAVOU | HOŘICE | HRADEC KRÁLOVÉ | PARDUBICE | KARLOVY VARY | PLZEŇ | PÍSEK | ČESKÉ BUDĚJOVICE | JIHLAVA | OLOMOUC | ZLÍN | OPAVA | HAVÍŘOV | FRÝDEK-MÍSTEK | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | TŘEBÍČ

� 221 592 592, 542 424 000 | www.alexandria.cz

BULHARSKO | odlety z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic5. 6. | PRIMORSKO penziony BS 8 dní 6 4905. 6. | PRIMORSKO ***+ h. Belvedere (děts. ALL) PP 8 dní 9 9908. 6. | LOZENEC **** h. Merlin ALL 11 dní 14 4908. 6. | CAREVO **** h. Hermes ALL 11 dní 14 990

ŘECKO | KYPR | odlety z Prahy, Brna a Ostravy27. 5. | ZAKYNTHOS **+ st. Romantika BS 11 dní 6 49029. 5. | KOS **+ st. Olympia BS 8 dní 5 99029. 5. | KRÉTA ** vila Kostula BS 8 dní 5 99029. 5. | RHODOS *** st. Kostas BS 8 dní 5 99030. 5. | KOS **+ st. Olympia BS 11 dní 6 99030. 5. | KYPR *** h. Anais Bay PP 8 dní 10 990TURECKO | odlety z Prahy28. 5. | SIDE *** h. Dynasty ALL 8 dní 6 99028. 5. | ALANYA *** h. Kleopatra Sahara ALL 8 dní 8 990EGYPT | odlet z Prahy26. 5. | SHARM EL SHEIKH *** h. La Perla ALL 12 dní 9 990ŠPANĚLSKO | odlety z Prahy29. 5. | COSTA DEL SOL *** h. Bali PP 8 dní 8 9904. 6. | COSTA BRAVA *** h. Caprici PP 8 dní 10 990

Nabídka zájezdů LAST MINUTE

Stravování: UALL = ultra all inclusive, ALL = all inclusive, PP = polopenze, SN = snídaně, BS = bez stravy. Konečné ceny.

Odborné učiliště Vyšehrad se sídlem v Praze 2, Vratislavova 6/31 přijme od 1. září 2011 do pracovního poměru

učitelku/učitele pro výuku českého jazyka a literatury, matematiky

a odborných předmětů pro kuchařský a pekařský obor. Rovněž přijmeme učitelku/učitele odborného výcviku pro pekařský

obor a obor vzdělání Pečovatelské služby

Upozornění zájemcům: strukturovaný životopis zašlete, prosím, do 31. 5. 2011 na kontaktní adresu:

Mgr. Jaroslava SoukupováVratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

[email protected], 224 921 403

STARTUJEME!!!Novinka 2011

Hledáme dravce na finančním trhu,

kteří mají zkušenosti se síťovým prodejem a MLM marketingem.

Neváhejte volejte, změníme Vám život!!!

777718740, 724444888

přijmeme ihned strážné- muže a ženy

znalost PC, AJ, maturita,ŘP sk.B - vítány

PRODAVAČE/PRODAVAČKY� �o������ � ������ ������� ��� � ������

k����ka�������� ������ ������o����� ������� ����� ���� �c����� ����������� �����

������� ������c��� ������� ����

PRODAVAČE/PRODAVAČKY� �o������ � ������ ������� ��� � ������

k����ka�������� ������ ������o����� ������� ����� ���� �c����� ����������� �����

������� ������c��� ������� ����květen/červen

� Provozovna v Průhonicích

Hledám ihned učitele na doučování z českého jazyka a matematiky

pro žáka 9. třídy v Praze.tel. 606 275 751

Page 10: deník METRO 25.5.2011

www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

10 servis www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

11servis

1 Největší výstavaobrazů Leonardada Vinciho začnena podzim v:a) Pařížib) Londýněc) Vídni

2 Hudebník BobMarley zemřel narakovinu v:a) 36 letechb) 41 letechc) 46 letech

3 Americké městoMemphis leží nařece:a) Tennesseeb) Missouric) Mississippi

4 Ze Žďáru nadSázavou pocházíhokejista:a) Rolinekb) Havlátc) Průcha

5 Vodní hradLoevestein ze 14.století navštívíte:a) v Belgiib) v Nizozemskuc) v Německu

Vsadě skví se jara květ, zemský ráj to na po-hled! Tak to bylo ještě v dobách Tylových.Dnes máme přímo uprostřed Václaváku rájthajský a v něm se v obřích akváriích skvímísto květů jara obrovská lýtka pražskýchpaniček, ožíraná hejny přísavek thajských.

Dle reklamy na webu si tu „vychutnáte své chvíle uklid-nění“. Dravé rybičky si na oplátku vychutnají vaši lupén-ku. Nic proti gáblíku pro gurmánské přísavky. Proč všakcpát tuto nechutnost do výlohy, kolemjdoucí veřejnostina oči? Přemýšlím o hemoroidech a pijavicích a o tom, vekteré výloze si už brzy bude zase někdo vychutnávatnové chvíle uklidnění. Nám na očích.

ČT1 ČT2 NOVA NOVA CINEMA PRIMA ÓČKO

12:30 Sama doma14:00 Život na zámku (32)15:00 PLANETA YÓ15:55 PLANETA YÓ:

Kouzelná školka16:30 Byl jednou jeden...

vesmír (26/26)17:00 AZ-kvíz17:30 Pod pokličkou18:00 Události v regionech18:25 Černé ovce18:45 Večerníček19:00 Události19:35 Branky, body, vteřiny19:50 Předpověď počasí

20:00 Pošta pro tebeNemocná Jaroslava se chce setkat se svou dcerou

20:55 Neobyčejné životyTáňa Fischerová. Zábavný pořad

21:55 Byli jsme to my?Film ČR (1990)

23:40 Na stopě00:10 Suma sumárum aneb

Kde jsou mé penízeNový cyklus ČT

14:31 Česko jedna báseň: Bohumila Grögerová

15:00 Nehasit! Hořím!16:00 Výjimečná

architektura: Londýn16:50 Osobnost na Dvojce17:00 Barvy života17:55 Poklady světa18:10 Merv18:25 Haló, haló! (6/85)19:00 kult_off19:35 Zprávy v českém

znakovém jazyce19:50 KULTURA

S DVOJKOU

20:05 Muži v offsiduKomedie ČR

22:50 Echo Pražskéhojara 2011

23:05 VzkazVěry MikuláškovéDokument

23:25 Divadlo žije!Magazín

23:50 Terra musicaMagazín o hudbě plný událostí

00:20 Na moll

12:30 Walker,Texas Ranger IV (16)

13:40 Námořní hlídka (13)14:40 Gilmorova

děvčata II (1)15:35 Krok

za krokem IV (22)16:05 Kriminálka

Miami VI (5)Zmrzlý na kost

17:00 Odpolední Televizní noviny, Počasí

17:35 Tisíc a jedna noc (80)18:30 Ulice (2003)19:30 Televizní noviny

20:00 ComebackMrtvý muž. Seriál ČR

20:45 ComebackBerňák. Seriál ČR

21:25 Mentalista (15)Scarlettina horečka. Krimiseriál USA

22:30 Noční Televizní noviny, Počasí

23:05 Pravidla bojeAkční thriller USA/N

01:00 KriminálkaNew York III

12:15 Ulice (252)Seriál

13:00 Show Jerryho Seinfelda IXSitcom USA (1997)

13:55 Mořští vlciVálečný film

16:15 Tisíc a jedna noc (79)17:10 Las Vegas: Kasino II

(24)Seriál USA (2004)

18:05 Walker, Texas Ranger V (14)Seriál USA (1997)

19:00 Ženatý se závazky

20:00 Čas pracuje pro vrahaKrimifilmČR (1979)

21:45 Start v ohroženíDramaKan./USA (2001)

23:40 Hollywoodskébohyně lásky (1)Seriál USA (2000)

00:15 Las Vegas:Kasino II (24)Seriál USA (2004)

00:55 Konec vysílání

12:30 Případ pro Sam II (19)Kořeny všeho zla 1/2

13:30 Kutil Tim IV (3)14:00 Přátelé VIII (17)14:30 Closer V (12)

Vydat, nebo nevydat15:30 Julie Lescautová III (11)

Případ eutanázie17:40 Minuty regionu17:50 Fakta Barbory Tachecí18:00 Prostřeno!18:55 Zprávy TV Prima19:20 Krimi zprávy19:35 Krimi plus19:50 VIP zprávy

20:00 Cesty domů (57)Zatčení. Rodinný seriál TV Prima

21:20 TOP STAR magazínMahulena Bočanová a hvězdy, o kterých chcete vědět víc

22:20 Castle na zabití (2)Mrtvá chůva

23:20 Sběratelé kostí II (12)Muž v cele

00:20 Kriminálka Kolín V (1)Mrtví nemlčí

09:00 Óčko hityKlipy nonstop

10:00 Face2faceTalk show

10:30 Óčko hityKlipy nonstop

12:00 Best of... Snoop DoggTop 10 klipů americ-kého rappera

13:00 Óčko hityKlipy nonstop

14:00 MixxxerKlipy na přání, tipy, soutěže, chat

16:00 Óčko hity

18:00 Face2faceTalk show

18:30 Óčko hityKlipy nonstop

20:00 Cz & SkČeské a slovenské klipy

21:00 Hitzone 90’sNejvětší hity 90. let

22:00 Hitzone millennium23:00 Love zone

Hodina plná lásky00:00 Face2face

Pošta pro... Muži v... Comeback Čas pracuje... Cesty domů Face2face

Své návrhy zasílejte prostřednic-tvím SMS ve tvaru METRO BUB

jméno město a váš text na číslo 9001106. Délka SMS je max. 160 znaků včetně povinného formátu. Cena jedné SMS: 6 Kč

Napadá vás vtipný popisek?

2x GETTY

Napište bublinu a reagujte

na sloupek na:

www.facebook.com/denikmetro

Technicky zajišťuje Expansion Group,

a.s. a ATS, Infolinka: 776 999 199,

[email protected].

Napište svou bublinu

„Chčije a chčije...“

„Aspoň padá hodně gólů.“

LENKA BÁRTOVÁ, FACEBOOK

JAN FIŠER, FACEBOOK

Znát

esp

rávn

éo

dp

ově

did

neš

níh

okv

ízu

eše

ní:

1-b

,2-a

,3-c

,4-a

,5-b

.

Sloupek

JanStarýfotograf žijící v USA

KVÍZ

Lupénka zavýlohou

FrantišekŠimoňuk

62 let, referentdopravy

Budu cestovatpo krásných čes-

kých horách.

Ucelená relace chybíBlahopřeji paní Květoňo-vé, že se její kritika Českételevize dostala díky Met-ru na veřejnost. Je opráv-něná a zaslouží si zamyšle-ní odpovědných pracovní-ků nad manýrami státních

institucí, jako je ČT i Čes-ký rozhlas. Jistě si každýmusí všimnout, že na Radi-ožurnálu se, pokud odečte-te stále se opakující „hity“a blábolení „vědět víc“, ne-dočkáte kompletní a ucele-

né relace naplněné zpráva-mi. Odkazy jako „další zahodinu“ vyžadují celoden-ní sezení u přijímače. Je vi-dět, že odpovědní pracov-níci odpovědnost postráda-jí. FRANTA ŽIŽKOVSKÝ, PRAHA

MiroslavKrejčík

47 let, podnikáMám naplánova-nou poznávací

jízdu poNěmecku.

VladislavMatěna

22 let, studentChystám se na

dovolenou v ob-lastech sever-

ních Čech.

Sudoku

DNESMin. 18/Max. 22

Polojasno až oblačno, bě-hem dne skoro jasno.Nejnižší noční teploty 11až 7 stupňů Celsia. Mírnýseverní vítr 2 až 6 m/s ze-slábne a změní se na se-verovýchodní.

ZÍTRAMin. 23/Max. 27

BIO 1Mírná zátěž

Stupeň zátěže umožňujeběžný denní režim bezomezení, pouze s přihléd-nutím k aktuálnímuzdravotnímu stavu.Teplotní rekord: 30,8Rok výskytu: 1847

POZÍTŘÍMin. 23/Max. 27

Komiks

Podívejte se na trailerfilmu Strom života,který získal v nedělina filmovém festivaluv Cannes hlavní cenu –Zlatou palmu.

Sudoku

[email protected] a www.facebook.com/denikmetroV dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovatdopisy. Vzkazy zasílejte přes SMS ve tvaru METRO VZKAZ na číslo

9001106. Cena SMS je 6 Kč včetně DPH. Zajišťuje Expansion Group a.s.

HoroskopMáte partnerské nebo finanční problémy? Zavolejte mi i vy! TAstroložka Darja!

Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 1min./70Kč vč DPH, www.platmobilem.cz

Beran 21/3–20/4Váš partner bude rád, pokud mu dáte najevo či

řeknete, že s ním počítáte ve svém životě, a vyznáte mu lásku.

více na tel.: 906 706 607

Býk 21/4–21/5Dnešní den zaznamenají dobré pracovní úspěchy

především stavaři a realitní makléři. Vydělají si nadprůměrně.

více na tel.: 906 706 607

Blíženci 22/5–21/6Po dnešním vážném roz-hovoru si srovnáte v hlavě

myšlenky a utřídíte si priority. Budete rádi za dobré rady.

více na tel.: 906 706 607

Rak 22/6–22/7Luna v Beranu vám umož-ní prosadit své vize, které

se zdály nedostupné. Někdo se vás bude snažit zabrzdit.

více na tel.: 906 706 607

Lev 23/7–22/8Rozhodnete se darovat část svých úspor těm, kte-

ří si to podle vás opravdu zaslouží. Vy si vystačíte s málem.

více na tel.: 906 706 607

Panna 23/8–22/9Luna stojí v Rybách, což pro Panny znamená, že se

budou muset vyrovnat s náročným dnem. Nezastavíte se.

více na tel.: 906 706 607

Ryby 21/2–20/3Po práci si s přáteli vyra-zíte ven. Nejlépe udělá-

te, pokud to bude za sportem. Utu-žíte si přátelství i svaly.

více na tel.: 906 706 607

Vodnář 21/1–20/2Vaše děti si o vás možná nějakou dobu myslely,

že se k nim otáčíte zády. Dnes se projeví jejich důvěra.

více na tel.: 906 706 607

Kozoroh 22/12–20/1Osoba, od které byste to nečekali, vám vyzná

lásku. Nebudete si jisti, jak na to re-agovat. Nechte se hýčkat.

více na tel.: 906 706 607

Střelec 23/11–21/12Pokud se vám nedaří

oblast, která k vám bude přívětivější. Jsou to sportovní hry.

více na tel.: 906 706 607

Štír 24/10–22/11-

s lední době hodně věnovali, omezíte a budete se více věnovat rodině. Ta to ocení.

více na tel.: 906 706 607

Váhy 23/9–23/10Máte spoustu kuráže na to, abyste se vyšvihli do

vedoucí pozice v zaměstnání. Pokus-te se to udělat v klidu.

více na tel.: 906 706 607

inzerce

JE VÁŠ SOUČASNÝ VZTAH SKUTEČNĚ OSUDOVÝ? Sestavím vám partnerský horoskop!

Ljuba astroložka

Dnešní řešení

Kam letos plánujete vyrazitna letní dovolenou?Anketa

Více na METRO.CZ

Vydává METRO Česká Republika, a. s., se sídlem Praha 1, Na Florenci 19, 110 00, IČ 250 90 593. Tel.: 225 065 111. E-mail: [email protected]; web: www.metro.cz.Výkonný ředitel: Ondřej Sychrovský. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupci šéfredaktora: Jan David a Jan P. Štěpánek, e-mail: [email protected]. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR,člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: [email protected], [email protected], Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811.Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech.

Met

rotu

be

ian

ketu

naj

det

eta

kén

aw

ww

.fa

ceb

oo

k.c

om

/de

nik

me

tro

Dopisya vzkazy

PočasíMetrotube

Page 11: deník METRO 25.5.2011

www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

10 servis www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

11servis

1 Největší výstavaobrazů Leonardada Vinciho začnena podzim v:a) Pařížib) Londýněc) Vídni

2 Hudebník BobMarley zemřel narakovinu v:a) 36 letechb) 41 letechc) 46 letech

3 Americké městoMemphis leží nařece:a) Tennesseeb) Missouric) Mississippi

4 Ze Žďáru nadSázavou pocházíhokejista:a) Rolinekb) Havlátc) Průcha

5 Vodní hradLoevestein ze 14.století navštívíte:a) v Belgiib) v Nizozemskuc) v Německu

Vsadě skví se jara květ, zemský ráj to na po-hled! Tak to bylo ještě v dobách Tylových.Dnes máme přímo uprostřed Václaváku rájthajský a v něm se v obřích akváriích skvímísto květů jara obrovská lýtka pražskýchpaniček, ožíraná hejny přísavek thajských.

Dle reklamy na webu si tu „vychutnáte své chvíle uklid-nění“. Dravé rybičky si na oplátku vychutnají vaši lupén-ku. Nic proti gáblíku pro gurmánské přísavky. Proč všakcpát tuto nechutnost do výlohy, kolemjdoucí veřejnostina oči? Přemýšlím o hemoroidech a pijavicích a o tom, vekteré výloze si už brzy bude zase někdo vychutnávatnové chvíle uklidnění. Nám na očích.

ČT1 ČT2 NOVA NOVA CINEMA PRIMA ÓČKO

12:30 Sama doma14:00 Život na zámku (32)15:00 PLANETA YÓ15:55 PLANETA YÓ:

Kouzelná školka16:30 Byl jednou jeden...

vesmír (26/26)17:00 AZ-kvíz17:30 Pod pokličkou18:00 Události v regionech18:25 Černé ovce18:45 Večerníček19:00 Události19:35 Branky, body, vteřiny19:50 Předpověď počasí

20:00 Pošta pro tebeNemocná Jaroslava se chce setkat se svou dcerou

20:55 Neobyčejné životyTáňa Fischerová. Zábavný pořad

21:55 Byli jsme to my?Film ČR (1990)

23:40 Na stopě00:10 Suma sumárum aneb

Kde jsou mé penízeNový cyklus ČT

14:31 Česko jedna báseň: Bohumila Grögerová

15:00 Nehasit! Hořím!16:00 Výjimečná

architektura: Londýn16:50 Osobnost na Dvojce17:00 Barvy života17:55 Poklady světa18:10 Merv18:25 Haló, haló! (6/85)19:00 kult_off19:35 Zprávy v českém

znakovém jazyce19:50 KULTURA

S DVOJKOU

20:05 Muži v offsiduKomedie ČR

22:50 Echo Pražskéhojara 2011

23:05 VzkazVěry MikuláškovéDokument

23:25 Divadlo žije!Magazín

23:50 Terra musicaMagazín o hudbě plný událostí

00:20 Na moll

12:30 Walker,Texas Ranger IV (16)

13:40 Námořní hlídka (13)14:40 Gilmorova

děvčata II (1)15:35 Krok

za krokem IV (22)16:05 Kriminálka

Miami VI (5)Zmrzlý na kost

17:00 Odpolední Televizní noviny, Počasí

17:35 Tisíc a jedna noc (80)18:30 Ulice (2003)19:30 Televizní noviny

20:00 ComebackMrtvý muž. Seriál ČR

20:45 ComebackBerňák. Seriál ČR

21:25 Mentalista (15)Scarlettina horečka. Krimiseriál USA

22:30 Noční Televizní noviny, Počasí

23:05 Pravidla bojeAkční thriller USA/N

01:00 KriminálkaNew York III

12:15 Ulice (252)Seriál

13:00 Show Jerryho Seinfelda IXSitcom USA (1997)

13:55 Mořští vlciVálečný film

16:15 Tisíc a jedna noc (79)17:10 Las Vegas: Kasino II

(24)Seriál USA (2004)

18:05 Walker, Texas Ranger V (14)Seriál USA (1997)

19:00 Ženatý se závazky

20:00 Čas pracuje pro vrahaKrimifilmČR (1979)

21:45 Start v ohroženíDramaKan./USA (2001)

23:40 Hollywoodskébohyně lásky (1)Seriál USA (2000)

00:15 Las Vegas:Kasino II (24)Seriál USA (2004)

00:55 Konec vysílání

12:30 Případ pro Sam II (19)Kořeny všeho zla 1/2

13:30 Kutil Tim IV (3)14:00 Přátelé VIII (17)14:30 Closer V (12)

Vydat, nebo nevydat15:30 Julie Lescautová III (11)

Případ eutanázie17:40 Minuty regionu17:50 Fakta Barbory Tachecí18:00 Prostřeno!18:55 Zprávy TV Prima19:20 Krimi zprávy19:35 Krimi plus19:50 VIP zprávy

20:00 Cesty domů (57)Zatčení. Rodinný seriál TV Prima

21:20 TOP STAR magazínMahulena Bočanová a hvězdy, o kterých chcete vědět víc

22:20 Castle na zabití (2)Mrtvá chůva

23:20 Sběratelé kostí II (12)Muž v cele

00:20 Kriminálka Kolín V (1)Mrtví nemlčí

09:00 Óčko hityKlipy nonstop

10:00 Face2faceTalk show

10:30 Óčko hityKlipy nonstop

12:00 Best of... Snoop DoggTop 10 klipů americ-kého rappera

13:00 Óčko hityKlipy nonstop

14:00 MixxxerKlipy na přání, tipy, soutěže, chat

16:00 Óčko hity

18:00 Face2faceTalk show

18:30 Óčko hityKlipy nonstop

20:00 Cz & SkČeské a slovenské klipy

21:00 Hitzone 90’sNejvětší hity 90. let

22:00 Hitzone millennium23:00 Love zone

Hodina plná lásky00:00 Face2face

Pošta pro... Muži v... Comeback Čas pracuje... Cesty domů Face2face

Své návrhy zasílejte prostřednic-tvím SMS ve tvaru METRO BUB

jméno město a váš text na číslo 9001106. Délka SMS je max. 160 znaků včetně povinného formátu. Cena jedné SMS: 6 Kč

Napadá vás vtipný popisek?

2x GETTY

Napište bublinu a reagujte

na sloupek na:

www.facebook.com/denikmetro

Technicky zajišťuje Expansion Group,

a.s. a ATS, Infolinka: 776 999 199,

[email protected].

Napište svou bublinu

„Chčije a chčije...“

„Aspoň padá hodně gólů.“

LENKA BÁRTOVÁ, FACEBOOK

JAN FIŠER, FACEBOOK

Znát

esp

rávn

éo

dp

ově

did

neš

níh

okv

ízu

eše

ní:

1-b

,2-a

,3-c

,4-a

,5-b

.

Sloupek

JanStarýfotograf žijící v USA

KVÍZ

Lupénka zavýlohou

FrantišekŠimoňuk

62 let, referentdopravy

Budu cestovatpo krásných čes-

kých horách.

Ucelená relace chybíBlahopřeji paní Květoňo-vé, že se její kritika Českételevize dostala díky Met-ru na veřejnost. Je opráv-něná a zaslouží si zamyšle-ní odpovědných pracovní-ků nad manýrami státních

institucí, jako je ČT i Čes-ký rozhlas. Jistě si každýmusí všimnout, že na Radi-ožurnálu se, pokud odečte-te stále se opakující „hity“a blábolení „vědět víc“, ne-dočkáte kompletní a ucele-

né relace naplněné zpráva-mi. Odkazy jako „další zahodinu“ vyžadují celoden-ní sezení u přijímače. Je vi-dět, že odpovědní pracov-níci odpovědnost postráda-jí. FRANTA ŽIŽKOVSKÝ, PRAHA

MiroslavKrejčík

47 let, podnikáMám naplánova-nou poznávací

jízdu poNěmecku.

VladislavMatěna

22 let, studentChystám se na

dovolenou v ob-lastech sever-

ních Čech.

Sudoku

DNESMin. 18/Max. 22

Polojasno až oblačno, bě-hem dne skoro jasno.Nejnižší noční teploty 11až 7 stupňů Celsia. Mírnýseverní vítr 2 až 6 m/s ze-slábne a změní se na se-verovýchodní.

ZÍTRAMin. 23/Max. 27

BIO 1Mírná zátěž

Stupeň zátěže umožňujeběžný denní režim bezomezení, pouze s přihléd-nutím k aktuálnímuzdravotnímu stavu.Teplotní rekord: 30,8Rok výskytu: 1847

POZÍTŘÍMin. 23/Max. 27

Komiks

Podívejte se na trailerfilmu Strom života,který získal v nedělina filmovém festivaluv Cannes hlavní cenu –Zlatou palmu.

Sudoku

[email protected] a www.facebook.com/denikmetroV dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovatdopisy. Vzkazy zasílejte přes SMS ve tvaru METRO VZKAZ na číslo

9001106. Cena SMS je 6 Kč včetně DPH. Zajišťuje Expansion Group a.s.

HoroskopMáte partnerské nebo finanční problémy? Zavolejte mi i vy! TAstroložka Darja!

Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 1min./70Kč vč DPH, www.platmobilem.cz

Beran 21/3–20/4Váš partner bude rád, pokud mu dáte najevo či

řeknete, že s ním počítáte ve svém životě, a vyznáte mu lásku.

více na tel.: 906 706 607

Býk 21/4–21/5Dnešní den zaznamenají dobré pracovní úspěchy

především stavaři a realitní makléři. Vydělají si nadprůměrně.

více na tel.: 906 706 607

Blíženci 22/5–21/6Po dnešním vážném roz-hovoru si srovnáte v hlavě

myšlenky a utřídíte si priority. Budete rádi za dobré rady.

více na tel.: 906 706 607

Rak 22/6–22/7Luna v Beranu vám umož-ní prosadit své vize, které

se zdály nedostupné. Někdo se vás bude snažit zabrzdit.

více na tel.: 906 706 607

Lev 23/7–22/8Rozhodnete se darovat část svých úspor těm, kte-

ří si to podle vás opravdu zaslouží. Vy si vystačíte s málem.

více na tel.: 906 706 607

Panna 23/8–22/9Luna stojí v Rybách, což pro Panny znamená, že se

budou muset vyrovnat s náročným dnem. Nezastavíte se.

více na tel.: 906 706 607

Ryby 21/2–20/3Po práci si s přáteli vyra-zíte ven. Nejlépe udělá-

te, pokud to bude za sportem. Utu-žíte si přátelství i svaly.

více na tel.: 906 706 607

Vodnář 21/1–20/2Vaše děti si o vás možná nějakou dobu myslely,

že se k nim otáčíte zády. Dnes se projeví jejich důvěra.

více na tel.: 906 706 607

Kozoroh 22/12–20/1Osoba, od které byste to nečekali, vám vyzná

lásku. Nebudete si jisti, jak na to re-agovat. Nechte se hýčkat.

více na tel.: 906 706 607

Střelec 23/11–21/12Pokud se vám nedaří

oblast, která k vám bude přívětivější. Jsou to sportovní hry.

více na tel.: 906 706 607

Štír 24/10–22/11-

s lední době hodně věnovali, omezíte a budete se více věnovat rodině. Ta to ocení.

více na tel.: 906 706 607

Váhy 23/9–23/10Máte spoustu kuráže na to, abyste se vyšvihli do

vedoucí pozice v zaměstnání. Pokus-te se to udělat v klidu.

více na tel.: 906 706 607

inzerce

JE VÁŠ SOUČASNÝ VZTAH SKUTEČNĚ OSUDOVÝ? Sestavím vám partnerský horoskop!

Ljuba astroložka

Dnešní řešení

Kam letos plánujete vyrazitna letní dovolenou?Anketa

Více na METRO.CZ

Vydává METRO Česká Republika, a. s., se sídlem Praha 1, Na Florenci 19, 110 00, IČ 250 90 593. Tel.: 225 065 111. E-mail: [email protected]; web: www.metro.cz.Výkonný ředitel: Ondřej Sychrovský. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupci šéfredaktora: Jan David a Jan P. Štěpánek, e-mail: [email protected]. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR,člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: [email protected], [email protected], Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811.Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech.

Met

rotu

be

ian

ketu

naj

det

eta

kén

aw

ww

.fa

ceb

oo

k.c

om

/de

nik

me

tro

Dopisya vzkazy

PočasíMetrotube

Page 12: deník METRO 25.5.2011

www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

09kultura

Divadelní hru Křišťálovánoc napsal František Hru-bín na žádost dramaturgaKarla Krause a režiséra Oto-mara Krejči pro Národní di-vadlo. Důvod? Na přelomu50. a 60. let postrádala dra-matická tvorba současná té-mata s živoucími postava-mi a jejich skutečnými pří-běhy a problémy, které byse odpoutaly od tehdejšíhosocialistického realismu.

Hrubín tak v Křišťálovénoci přišel s národnímumělcem, básníkem, jenžse ocitl v tvůrčí krizi. Z tého má vysvobodit útěk dorodné vesnice, kam se o do-volené vydává se svou no-vou mladou ženou. Místo

klidu a nové energie se muvšak jeho svět začne hroutitpod nohama. Vesnická idyl-ka, po které touží, je jenzdánlivá. Měšťák je konfron-tován s vesnickou realitou50. let. Ideál doby padá, zaharmonií mezilidských

vztahů se skrývá přetvářka,sobectví, pomluvy, smířeníse s osudem. Hrubínova ves-nice tak získává na tehdejšídobu novou neoptimistic-kou tvář.

I když inscenace ve Švan-dově divadle v režii ŠtěpánaPácla (držitel Radoka za Ta-lent roku 2010) toto vše jis-tým způsobem dokáže vy-stihnout, plně vtáhnout di-váka do doby se jí nedaří.

Centrem téměř veškeré-ho dění je na prázdné scéněpojízdná čtvercová dobovákuchyně, se kterou hercirůzně manipulují, její vnit-řek občas poslouží i jako se-ník či ložnice. Zadní části je-viště dominují prosklené zá-

suvné dveře. Jednoduchá,nápaditá, multifunkční scé-na však dojem vesnice 50.let nenavodí. Stejně tak po-stava Mirka v podání Milo-slava Königa, který spíš při-pomíná vesnického floutkapozdější doby, 80. let. AniOlžina kritická argumenta-ce vůči současné literárnítvorbě jejího manžela v po-dání Jany Pidrmanové nenípříliš věrohodná.

To vše ale kompenzují po-stavy strýce Aloise (Stani-slav Šárský) nebo jeho star-šího syna, kterého ztvárnilFilip Čapka.

Z. Onufráková: ToničkaS. Šárský: Alois StrunaE. Černá: Strunová,jeho ženaF. Čapka: JendaM. König: MirekM. Hruška: spisovatelJosef StrunaJ. Pidrmanová: Olga,jeho žena

Jak stolovalinaši prezidentiZrekonstruované a zrestau-rované prostory Letohrádkukrálovny Anny v Královskézahradě se opět otevírají ve-řejnosti. Od zítřka zde budek vidění nová výstava, kteránávštěvníkům nabídne vů-bec poprvé k nahlédnutí čty-ři servisy českých a česko-slovenských prezidentů po-hromadě. Součástí výstavypod názvem Porcelán naPražském hradě – Krása aužitek budou i ukázky stolo-vání Habsburků. Celkovězde bude vystaveno nasedm set předmětů. NEK

V zajetí vášníJednodenní festival milost-né hudby 17. a 18. stoletís názvem V zajetí vášníchce přispět ke vzkříšenísvětského hudebního umě-ní dob dávno minulých. Bě-hem festivalu, jenž se usku-teční v neděli v Lichten-štejnském paláci, proběhnei módní přehlídka barok-ních kostýmů z recyklova-telných materiálů návrhář-ky Jany Baborové. METRO

ONDŘ[email protected]

IRENA VODÁKOVÁ

Dánský soubor GranhojDans zahájí 6. června v Di-vadle Ponec festival součas-ného tance a pohybovéhodivadla Tanec Praha 2011,který se koná do 29. červnav Praze a dalších devíti měs-tech České republiky.

Dánové předvedou vizuál-ně-taneční koncert Danceme to the end on/off Love,který je inspirován skladba-mi kanadského hudebníkaLeonarda Cohena, a choreo-grafii 2men2mahler čerpají-cí z hudebního odkazu Gus-tava Mahlera.

Největším lákadlem festi-valu ale bude představeníSutra, které vytvořil v pro-dukci londýnského divadlaSadler's Wells vlámský cho-reograf a tanečník Sidi Lar-bi Cherkaoui se sedmnáctimladými buddhistickýmimnichy z původního šaolin-ského kláštera z čínské pro-vincie Che-nan. Cherkaouinavíc s těmito mladými ta-nečníky bude letos vystupo-vat naposledy. Novým festi-valovým prostorem bude le-tos Nová scéna Národníhodivadla. ČTK

IRENA VODÁKOVÁ

�Krátce

Monkeys chystají oslavu

Zpívat a tančitpřikázánoBigband Tomáše Hajíčka, který si leader skupiny Krucipüsk sestavil ke své sólové desce Kocour v troubě, se dnes chystá na velkolepou show v pražském Rock Café. Seskupení třinácti muzi-kantů všem návštěvníkům Rock Café vzkazuje: Zpívat a tančit přikázáno.

Pop-funková česká sku-pina Monkey Business oslaví zítra od 18 hodin na pódiu na travnaté pláži ve Žlutých lázní své jedenácté výročí. K narozeninám přijedou kapele popřát také tři-nečtí Charlie Straight a další hudební hosté. Kapela navíc chystá vel-kou světelnou show a návrat k písním, které již delší dobu nehraje.

Zprávystručně

Stanislav Šárský a Miroslav Hruška

Hrají

Tančit se budei na Cohena

Hlavní bod na jevišti: pohyblivá dobová kuchyně

kultura

Hrubín se vracíKřišťálová noc Františka Hrubína se opět dostává na divadelní prknaVe Švandově divadle se režie ujal Talent roku 2010 Štěpán Pácl

Kancelář řádkové inzerce: Na Florenci 19, 110 00 Praha 1po-čt 800-1800, pá 800-1700

tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653servis

www.dovolena.cz

odlet Praha

Turecko2. 6. - 9. 6. 2011 4*, 8 dní, all inclusiveza 11 590 KčZDARMA: celodenní výlet na řecký ostrov Kos

odlet Brno

Egypt31. 5. - 10. 6. 2011 4*, 11 dní, all inclusiveza 14 890 KčZDARMA: výlet lodís proskleným dnem

800 600 600

U nás máte vždycky něco navíc

parkování na vybraných letištích ZDARMA

PRAHA | BRNO | OSTRAVA | MLADÁ BOLESLAV | MOST | KLADNO | LIBEREC | ÚSTÍ NAD LABEM | KRALUPY NAD VLTAVOU | HOŘICE | HRADEC KRÁLOVÉ | PARDUBICE | KARLOVY VARY | PLZEŇ | PÍSEK | ČESKÉ BUDĚJOVICE | JIHLAVA | OLOMOUC | ZLÍN | OPAVA | HAVÍŘOV | FRÝDEK-MÍSTEK | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | TŘEBÍČ

� 221 592 592, 542 424 000 | www.alexandria.cz

BULHARSKO | odlety z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic5. 6. | PRIMORSKO penziony BS 8 dní 6 4905. 6. | PRIMORSKO ***+ h. Belvedere (děts. ALL) PP 8 dní 9 9908. 6. | LOZENEC **** h. Merlin ALL 11 dní 14 4908. 6. | CAREVO **** h. Hermes ALL 11 dní 14 990

ŘECKO | KYPR | odlety z Prahy, Brna a Ostravy27. 5. | ZAKYNTHOS **+ st. Romantika BS 11 dní 6 49029. 5. | KOS **+ st. Olympia BS 8 dní 5 99029. 5. | KRÉTA ** vila Kostula BS 8 dní 5 99029. 5. | RHODOS *** st. Kostas BS 8 dní 5 99030. 5. | KOS **+ st. Olympia BS 11 dní 6 99030. 5. | KYPR *** h. Anais Bay PP 8 dní 10 990TURECKO | odlety z Prahy28. 5. | SIDE *** h. Dynasty ALL 8 dní 6 99028. 5. | ALANYA *** h. Kleopatra Sahara ALL 8 dní 8 990EGYPT | odlet z Prahy26. 5. | SHARM EL SHEIKH *** h. La Perla ALL 12 dní 9 990ŠPANĚLSKO | odlety z Prahy29. 5. | COSTA DEL SOL *** h. Bali PP 8 dní 8 9904. 6. | COSTA BRAVA *** h. Caprici PP 8 dní 10 990

Nabídka zájezdů LAST MINUTE

Stravování: UALL = ultra all inclusive, ALL = all inclusive, PP = polopenze, SN = snídaně, BS = bez stravy. Konečné ceny.

Odborné učiliště Vyšehrad se sídlem v Praze 2, Vratislavova 6/31 přijme od 1. září 2011 do pracovního poměru

učitelku/učitele pro výuku českého jazyka a literatury, matematiky

a odborných předmětů pro kuchařský a pekařský obor. Rovněž přijmeme učitelku/učitele odborného výcviku pro pekařský

obor a obor vzdělání Pečovatelské služby

Upozornění zájemcům: strukturovaný životopis zašlete, prosím, do 31. 5. 2011 na kontaktní adresu:

Mgr. Jaroslava SoukupováVratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

[email protected], 224 921 403

STARTUJEME!!!Novinka 2011

Hledáme dravce na finančním trhu,

kteří mají zkušenosti se síťovým prodejem a MLM marketingem.

Neváhejte volejte, změníme Vám život!!!

777718740, 724444888

přijmeme ihned strážné- muže a ženy

znalost PC, AJ, maturita,ŘP sk.B - vítány

PRODAVAČE/PRODAVAČKY� �o������ � ������ ������� ��� � ������

k����ka�������� ������ ������o����� ������� ����� ���� �c����� ����������� �����

������� ������c��� ������� ����

PRODAVAČE/PRODAVAČKY� �o������ � ������ ������� ��� � ������

k����ka�������� ������ ������o����� ������� ����� ���� �c����� ����������� �����

������� ������c��� ������� ����květen/červen

� Provozovna v Průhonicích

Hledám ihned učitele na doučování z českého jazyka a matematiky

pro žáka 9. třídy v Praze.tel. 606 275 751

Page 13: deník METRO 25.5.2011

www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

08 téma

Twitter dovolí nakouknoutdo soukromí leckteré osob-nosti. Ty jej navíc často vyu-žívají pro vlastní PR. Mikro-blogování se stalo třeba jed-nou z předvolebních zbranísoučasného amerického pre-zidenta Baracka Obamy. Toje ale jen vrchol ledovce. Nej-větší události často na síti od-halí naprosto neznámí lidé.

O zásahu komanda, ježusmrtilo Usámu bin Ládina,v přímém přenosu informo-val na Twitteru jeden z jehosousedů v pákistánském Ab-bottábádu, i když vůbec ne-tušil, jak důležitou akci popi-suje. Nepotvrzené zprávy ozabití nejhledanějšího tero-risty pak Twitter zaplavilycelé hodiny předtím, než

s informací vystoupil BarackObama. O zatčení šéfa MMFzas jako první referoval mla-dý student. Zprávu publiko-val dlouho před prestižnímizpravodajskými servery.

Twitter ale slouží i jakospouštěč událostí. Lidé zdeorganizovali třeba protestyv Tunisku či Egyptě. JBS

Před dvaceti lety změnilaCNN se svými živými přeno-sy z války v Zálivu způsob,jakým lidé konzumovalizprávy. Přibližně o deset letpozději zažil podobnýboom – tentokrát na úkortelevize – internet a velkézpravodajské servery. Dnesje tu doba Twitteru. Jehoglobální síti nemůže konku-rovat žádný štáb ani redak-ce. Je nejrychlejší a čím dálčastěji přináší informaceo dění ve světě s předsti-hem, nebo je dokonce sámpomáhá tvořit.

Většina lidí v Česku máslužbu Twitter zafixovanoujen jako „další Facebook“.Ve skutečnosti je ale jehoposlání trochu jiné. Ktomu, abyste mohli na-kouknout někomu do sou-kromí, nemusíte být jehopřítelem. Sledované a sledu-jící osoby tu nejsou spoutá-ny. Existují lidé, kteří nesle-dují vůbec nikoho, a při-tom sami mají tisíce násle-dovníků. Smyslem Twitte-

ru totiž není ani tak podělitse o své soukromí, jako spí-še šířit dál nějakou hodnot-nou informaci.

Když tak třeba v červnu2009 zemřel Michael Jack-son, na Twitteru jste se to ne-jen mohli dozvědět mezi prv-ními, ale pod náporem při-bližně sto tisíců tweetů (vizbox) během jediné hodiny,které obsahovaly zpěvákovojméno, server zkolaboval.Dnes už je na podobné situa-

ce připraven, a služba je takoffline jen zcela výjimečně.

Twitter se naučili využí-vat i novináři. Z tweetů svě-tových státníků, sportovců,ale i osobností kulturního ži-vota dnes běžně citují tisko-vé agentury. Často tak vy-jdou na povrch i některé sku-tečně pikantní názory, kteréby se mohly jen stěží objevitv konvenčních médiích.

Pro jeho rychlost se Twit-teru přezdívá „SMS interne-tu“. Nikoli náhodou. Podob-nou ideu měli v hlavě i jehotvůrci, když se Twitter rodil.U nás přesto jeho kouzlu ne-propadlo zdaleka tolik lidíjako ve světě. Ačkoli jde o vy-nikají zdroj informací a no-vinek, českou komunitu tvo-ří převážně nadšenci moder-ních technologií, počítačovíhráči a IT novináři. Tétoskladbě pak logicky odpoví-dá i obsah většiny tweetův češtině.

Twitter byl oficiálněspuštěn v roce 2006.Jeho obsah tvoří 140znaků dlouhé zprávy,takzvané tweety.V současné době má200 milionů uživatelů.Denně jeho uživatelépublikují 65 milionůunikátních zpráv.Každou sekundu sena Twitteru objeví750 nových příspěvků.

1.Twitter už pronikl i dovesmíru. Vůbec prvnítweet z oběžné dráhyposlal 14. května 2009americký astronautMike Massimino.

JIŘÍ[email protected]

Top 10

Kolik fanoušků sledujenejpopulárnější osobnosti

10 315 739

9 856 244

8 174 842

7 950 440

7 581 892

7 457 120

6 805 303

6 713 850

6 478 774

6 159 838

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lady Gaga

Justin Bieber

Barack Obama

Britney Spears

Kim Kardashian

Katy Perry

Ashton Kutcher

Ellen DeGeneres

Taylor Swift

Shakira

V číslech

Události, u nichžbyl Twitter první

Nejrychlejšídeník? Twitter

Chcete být první, kdo bude vědět, co se právě dějeve světě? Zapojte se do nejpočetnější e-redakceHugo Chávez

Dmitrij Medveděv

Britney Spears

Kevin Spacey

Barack Obama

prezident

prezident

zpěvačka

herec

prezident USA

Tom Cruiseherec@tomcruise

Lance Armstrong

Yoko Ono

Al Gore

cyklista

umělkyně

politik

@lancearmstrong

@yokoono

@algore

Arnold Schwarzeneggerherec

@schwarzenegger

@chavezcandanga

@medvedevrussiae

@britneyspears

@kevinspacey

@barackobama

twitter.com/...

Demi Moore

dalajláma

Björk

Pink

Ben Stiller

herečka

tibetský vůdce

zpěvačka

zpěvačka

herec

Kylie Minoguezpěvačka@kylieminogue

Lady Gaga

Tony Hawk

Paulo Coelho

zpěvačka

skateboardista

spisovatel

@ladygaga

@tonyhawk

@paulocoelho

David Lynchrežisér@david_lynch

@mrskutcher

@dalailama

@bjork

@pink

@redhourben

twitter.com/...

Veřejné zakázky jsou dnes tématem každodenních diskusí, a to nejen politiků, ale také celé širokéveřejnosti. Minulý týden vláda Petra Nečase poslala do parlamentu nový zákon o veřejných zakázkách.Jsou ale stanovena jasná kritéria, podle kterých by bylo možné objektivně tyto kontrakty posuzovat?Jako dobrý příklad lze po-užít článek serveru Aktu-álně.cz, který poukazujena údajně nehospodárnýnákup 46 tramvají Škoda15T v Praze. Podle něj jsouzápadoevropská městaschopna získat kvalitnějšívozy až o čtvrtinu levněji.Proti údajům uváděnýmv článku se ostře ohradilaplzeňská společnost ŠkodaTransportation, která Prazevozy dodává. Podle firmyse srovnání provádí jinak,a to podle jednoznačnýcha jednotných parametrůplatných v celé Evropě.

Jak „nehospodárně“Praha tramvaje nakoupi-la, uvádí Aktuálně.cz napříkladu tramvají FlexityBerlín firmy Bombarider.Stovka těchto tramvajío délce 42 metrů a stejnýpočet vozů o délce 31 me-trů bude prý město Berlínstát 600 milionů eur. Za-tímco Praha za celkem 250nových strojů Škoda 15TFor City o délce 31,4 metrůzaplatila 20 miliard korun.Společnost Škoda Trans-portation se brání. „Cenyuváděné serverem Aktuál-ně.cz vůbec neodpovídajírealitě. Je třeba porov-návat ceny bez DPH a připodpisu kontraktu. Našečísla vycházejí z údajů re-

nomovaného německéhomagazínu Stadtverkehr,kde jsou všechny srovnáva-né ceny uváděny bez DPHa není do nich započítanáindexace“, říká generálníředitel Škody Transporta-tion Josef Bernard. Podleúdajů Škodovky je jejich

tramvaj zhruba o 30 pro-cent levnější než serveremzmiňovaná Flexity Berlín.„Pokud se podívám nasrovnávané údaje, je jasné,že nevycházejí ze stejnýchúdajů. Server Aktuálně.czpravděpodobně započítaldo ceny tramvají Škoda15T jak DPH, tak i indexa-ci, u ostatních producen-tů jsou ceny uváděny bez

těchto údajů,“ říká analytik Wood & Co. Jan Tomaník a dodává: „Rozhodně byse nemělo stát, že někdobude navzájem srovnávatceny s a bez daně z přida-né hodnoty, což se pravdě-podobně v tomto případěstalo.“

Podobné průzkumya srovnávání cen různýchzakázek se provádí v celéEvropě. Jak ale většinouvypadají? Podle partneraporadenské firmy KPMGPetra Sikory se musí jed-noznačně porovnávat cenybez DPH. „Konečným zá-kazníkem jsou ve většiněpřípadů místní dopravnípodniky, které jsou jak

u nás, tak například v Ně-mecku, na Slovensku, neboPolsku vždy plátci DPH,“říká Sikora.

Neméně důležitou rolisehrává i daný kurz měny,ve kterém se ceny srov-návají. „Budeme-li chtítsrovnávat cenu v korunáchnabídnutou společnostíŠkoda Transportation s eu-rovými cenami konkuren-ce, měli bychom pro pře-počet ceny Škody do eurapoužít kurz platný v oka-mžiku podání nabídky. Tohlavně kvůli tomu, že sevětšinou jedná o dlouho-leté projekty, během nichžse kurzy všech světovýchměn vyvíjí. Pokud bychomke srovnání cen v euru po-užili konverzi aktuálnímtržním kurzem koruny, defacto bychom tím tvrdili,že výrobce má odběrateliposkytovat slevu z cenyzafixované v korunáchpřímo úměrnou posíleníkurzu koruny vůči euruod data podání nabídky.O tom lze uvažovat jenv případě, že by producentna výrobu vynakládal vět-šinu nákladů právě v eu-rech,“ říká Tomaník.

Podle názoru odborní-ků existují ještě další pře-kážky při srovnávání ve-řejných výběrových řízení.

Jedná se hlavně o zvolenákritéria tendrů. „Samozřej-mě že pořizovací cena jejednou ze základních věcí, která ovlivňuje, kdo za-kázku vyhraje, ale dnes sezákazník zajímá také o výšiprovozních nákladů. Pokudse tedy některý z doprav-ních podniků rozhodne,může vybrat dokonce dražšítramvaj, která ovšem budeefektivnější a zákazníkovise ve finále finančně vypla-tí,“ říká Petr Sikora, partnerporadenské firmy KPMG.

Složité je také porovná-vat ceny kontraktů z různýchlet. Technické parametry seneustále vyvíjí a technolo-gie jsou neustále lepší. Na-bízený produkt roku 2006už nemůže konkurovat jakcenou, tak ani technickýmiparametry produktu z roku2011. „Bylo by to stejné,jako kdybyste porovnáva-li sálové počítače s těmidnešními, technologie seneustále vyvíjejí, a tím se sa-mozřejmě i zlevňují, žádnýzákazník ale nemůže čekatna tu nejvhodnější dobu.Možná že kdyby Praha na-kupovala tramvaje dnes, za-platila by o něco méně, alenové tramvaje by dostala ažza tři nebo čtyři roky,“ dodá-vá Sikora.

Autor: dsl

Většímu rozvoji využi-

tí kola jako dopravního

prostředku v Praze brání

členitý profil města, kte-

rý vyžaduje přeci jenom

trochu fyzické zdatnos-

ti. Z tohoto důvodu lze

očekávat, že i do našich

končin dorazí ze soused-

ního Německa popularita

elektrokol.

Jak takové kolofunguje? Na elektrokole se jezdí stej-ně jako na jakémkoli jinémkole – šlape se. U středové-ho složení je umístěn sen-zor, který snímá frekvenciotáčení a někdy také tlak

na pedály. Nazývá se toPAS – Pedal Assist, tato in-formace je pak zaslána dořídící jednotky kola, kteráji vyhodnotí a dává po-kyn elektromotoru, kterýje typicky umístěn na osezadního kola. Výsledkemje, že pro cyklistu přesta-nou „existovat“ kopce.Jednoduše šlape pořád sestejnou zátěží a sílu, kterámu chybí ke zdolání svahu, dodá elektromotor.

Metody, jak lze jezdit na elektrokole, jsou cel-kem tři. Buď jezdíte jako na obyčejném kole – šla-pete, řadíte rychlosti pře-hazovačkou, protože buď

nechcete plýtvat energií v baterii nebo vám baterie už došla, případně jste ji dneska nechali doma, pro-

tože si chcete zajezdit jen tak.

Druhou možností je jakýsi automatický režim. Kolo se prostě postará, aby jezdec šlapal se stejnou

zátěží. Do kopce motor po-máhá více, na rovině tro-chu, z kopce vůbec. Zákonný rychlostní limit elek-trokol je v Evropské unii stanoven na 25 km/h.

Třetí možností je otoč-né držadlo „plynu“, jak jej lidé znají ze skútrů či mo-torek. Díky němu je možné se na některých elektro-kolech vozit i bez šlapání, nicméně síla samotného motoru stačí většinou je-nom do mírného kopce.

Kolik nás to bude stát?Provozní náklady jsou za-nedbatelné, průměrný dojezd na jednu baterii

je kolem 50km, potom potřebujete dobít baterii z obyčejné elektrické zá-suvky. Nicméně nákupní cena kola je asi o polovinu vyšší než u kola bez elek-tropohonu. Nejlevnější elektrokolo v hypermarke-tech stojí kolem 12 tisíc, je ale velmi těžké a nepříliš kvalitní, elektrokola pro pohodovou jízdu začína-jí na hranici 20 tisíc ko-run. Takové kolo váží do 25 kilo, má baterii, která vydrží minimálně 40 kilo-metrů v normálním terénu a zvládne až tisíc nabíje-cích cyklů (tedy zhruba tři roky při denním provozu).

Škodovka neprodává předražené tramvaje

Elektrokolo: dopravní prostředek budoucnosti

13městská doprava budoucnosti KOMERČNÍ PŘÍLOHASTŘEDA 25. KVĚTNA 2011

Page 14: deník METRO 25.5.2011

www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

14 job www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

07finance

Hledáte, na čem byste moh-li ušetřit? Zkuste to s účtemza mobilní telefon. Vedleportálů porovnávajícíchceny různého zboží se obje-vují na českém internetutaké ty, které dokážou srov-nat ceny tarifů.

K již existujícímu portáluSrovnaniTarifu.cz nyní při-byl také Mobilyzator.cz.Oba se zaměřují na hlavnímobilní operátory působícína českém trhu.

„Každý rok výrazně klesa-jí ceny za volání, ale většinauživatelů zůstává na sta-rých nevýhodných tarifech.Na našem portálu nabízímenezávislé posouzení všechnabídek operátorů, na je-hož základě pak kalkulačkazvolí tarif přímo na míru

uživatele,“ vysvětlil ředitelportálu Mobilyzator.cz Mar-tin Beneš.

Na těchto webovýchstránkách můžete kroměsrovnávače cen tarifů za mo-bilní telefon využít také po-rovnání cen samotných mo-bilních telefonů a mobilní-ho internetu.

Princip je jednoduchý.Do tabulky vyplníte základ-ní údaje, jako jsou měsíčníútrata, provolané minuty aSMS, a během necelé minu-ty vám vyskočí nabídka vý-hodných tarifů, které si mů-žete také hned online sjed-nat. Využít můžete i podrob-nější kalkulaci.

Pro nalezenínejvýhodnějšího tarifuna srovnávacíchportálech potřebujeteznát několik údajů.

Pro základní (a spíšeorientační) vyhledánívám stačí měsíční útrata,případně kolik provoláteza měsíc minuta napíšete SMS.Pro podrobnějšíkalkulaci už je třebavědět, kolik provolátedo jednotlivých sítíminut a napíšete SMS.Jinde je třeba znát,kolik minut provolátea napíšete SMS na pětnejpoužívanějších čísel.

Kurz korunyDolar 17,50Euro 24,53Libra 28,20

Pohonné hmotyNatural 35,07Nafta 34,19

Burzy a akciePraha 0,14 %

Sopečný prach z islandskésopky Grímsvötn by se dnesmohl objevit na severuČech. Informoval o tom Čes-ký hydrometeorologickýústav s tím, že jeho koncent-race bude natolik vysoká,že ministerstvo dopravypravděpodobně dočasně po-zastaví leteckou dopravu.

Přitom ještě včera odpo-ledne to vypadalo, že po-kud islandská sopka neza-čne chrlit více popílku, Čes-ku se problémy se sopeč-

ným mrakem úplně vy-hnou. Stejně jako v Britániinebo v Německu by v letišt-ních halách mohly uváz-nout tisíce lidí.

Podle hydrometeorologaPetra Dvořáka bude zvýše-ná koncentrace popílku aždo výše šesti tisíc metrů,což by pro leteckou dopra-vu znamenalo značné kom-plikace. Nad Českem by le-tadla létat mohla, ale nešloby vzlétat, ani přistávat. Uvi-díme dnes. HOP a iDNES.cz

ROMANABARBOŘÍKOVÁ[email protected]

ČTK/AP

Miliardáři Petr Kellner a Ka-rel Komárek, kteří jsou sesvými skupinami PPF aKKCG věřiteli největší čes-ké loterijní společnosti Saz-ka, dali včera jejím akcioná-řům ultimátum. Pokud spo-lečně s představenstvem fir-my nepřistoupí na jejichplán záchrany, budou na zít-

řejší schůzi věřitelů prosa-zovat způsob řešení úpad-ku společnosti konkurzem.

Jednou z podmínek jetaké odstoupení současné-ho šéfa společnosti AlešeHušáka.

Naopak nynějším akcio-nářům by ponechali dvace-tiprocentní majetkový po-

díl a dávali by ročně 200 mi-lionů korun na sport. „Jsemabsolutně šokován, nikolivvšak překvapen. Konečněbylo nahlas a natvrdo řeče-no, co pánové Komárek aKellner chtějí: zničení Saz-ky a konec peněz pro veřej-ně prospěšné účely,“ reago-val Hušák. RB

Developer ECMje v úpadku

Sazce hrozí konkurzem

Kurzy

TABARKA 27.5, 3.6., 6.6. a 10.6. 7 nocí Strava Dosp. os. DítěGolf Beach 3* All Inclusive 6 990,- 6 990,-Abou Nawas Montazah 3* All Inclusive 7 990,- 6 990,-

TUNISKO 27.5., 3.6., 6.6. a 10.6. 7 nocí Strava Dosp. os. DítěScheherezade 3* Polopenze 7 390,- 7 390,-El Fell 3* All Inclusive 7 990,- 7 990,-Club El Bousten 3* All Inclusive 8 290,- 7 990,-Nesrine 4* All Inclusive 8 390,- 7 990,-

DJERBA 31.5. 7 nocí Strava Dosp. os. DítěGiktis 3* All Inclusive 7 990,- 7 990,-Vincci Helios Beach 4* All Inclusive 9 990,- 7 990,-Riu Royal Palace Garden 5* All Inclusive 17 990,- 7 990,-

TURECKO 10.6. a 17.6. 7 nocí Strava Dosp. os. DítěBlue Fish 3* All Inclusive 9 990,- 7 990,-Kleopatra ADA 4* All Inclusive 11 750,- 7 990,-Kleopatra Beach 4* All Inclusive 12 550,- 7 990,-Royal Palm 4* All Inclusive 12 750,- 7 990,-

KRÉTA 4.6. 7 nocí Strava Dosp. os. DítěApartmány Semeli 2* Bez Stravy 7 650,- 7 650,-Lambi 3* Polopenze 8 590,- 7 990,-Club Apollo 3* All Inclusive 10 290,- 7 990,-

EGYPT 5.6. a 12.6. 7 nocí Strava Dosp. os. DítěTriton Empire 3* Polopenze 7 990,- 7 990,-Grand Plaza Resort 4* All Inclusive 9 990,- 7 990,-Sunny Days El Palacio 4* All Inclusive 10 590,- 7 990,-

!!! VYUŽIJTE JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST !!!*** Při předložení tohoto inzerátu sleva na našich pobočkách 500 Kč z objednávky ***

www.azurreizen.cz

Praha 1, Revoluční 17, tel.: 224 826 745, Liberec, Jánská 864, tel.: 485 105 544Plzeň, Americká 34, tel.: 377 225 877, České Budějovice, Karla IV. 103/4, tel.: 387 201 336

AZUR RE IZEN s .r . o .

Konečné ceny zahrnují: letenku včetně letištní asistence a bezpečnostního poplatku, palivový příplatek, základní pojištění, transfer, služby česky mluvícího delegáta, ubytování, odpovídající stravování doporučujeme přikoupit

pojištění Optimal – 390,- / osoba, 195,- / dítě do 12 let / pro destinaci Egypt zařizujeme vízum v ceně 590,-

IČ 25110942

inzerce

Výhodná DovolenáITÁLIE - moře – MISANO

cca 15 km pod Rimini

Prázdninový dům Stella Maris leží přímo u moře Květen - Září

Cena od: 6 990,- až 7 490,- za osobu

SLEVA! Termín: 31.5. - 8.6.2011 Cena: 4 500,- Kč/os (dříve 6 990,-)

SLEVA! Termín: 6.6. - 14.6.2011 Cena: 4 500,- Kč/os (dříve 6 990,-)

doprava autobusem z Prahy, 6x ubyt., plná penze, komplexní pojištění, soukromá pláž – slunečníky a lehátka zdarma.

Itálie - Dolomity -TuristikaTermín: 3.9. - 9.9.2011 / Cena: 6 500,- Kč/os

Family Tour - Michal HolzhauserSofijské náměstí 3404/3, 143 00 Praha 4 - Modřany

Tel.: 241 773 287, Mob.: 603 201 959e-mail: [email protected], www.familytour.cz

Operátora vámvybere internet

Na internetu si můžete porovnat i ceny tarifůmobilních operátorů Zkuste si najít nejvýhodnější

Co potřebujete

Sopečný prachmíří do Česka,může zrušit lety

Dívka čeká na spoj ve Skotsku. Marně.

Developerská firma ECMReal Estate Investments senachází v úpadku. Rozhodlo tom včera soud. Insolvenč-ní řízení s ECM běží od dub-na, dlouhodobé závazky za-dlužené firmy činí 165,9 mi-lionu eur, tedy 4,1 miliardykorun. Většinu z dluhu tvo-ří závazky z vydaných dlu-hopisů. Firma je známáhlavně projekty výškovýchbudov na Pankráci. ČTK

Strach bank odezněl s kon-cem krize, nyní jsou zdržen-livé spíše podniky. Složitádaňová administrativamůže pro firmy znamenatvětší zátěž než vysoké daňo-vé sazby. Tak hovoří výsled-ky výzkumu firmy Price Wa-terhouse Coopers. Z nichtaké mimo jiné vyplývá, žefirmy svedou mezi sebouboj o nové talenty.

Podle průzkumu snižova-lo své stavy v letech 2009a 2010 více než 40 procentfirem. V letošním roce na-opak bude více firem, kterébudou nabírat nové zaměst-nance, než těch, co budoupropouštět.

„Odborníků bylo, je abude vždy málo. Ty firmy,které se v době úspor svýchtalentů zbavily, je budouvelmi těžko shánět zpět,“míní odborník na persona-listiku Jan Klos a dodává:„Žádný talent nezůstanedlouho bez práce. A teď po

nich bude na trhu velká po-ptávka.“ Z průzkumu vyplý-vá, že největší hrozbou progenerální ředitele a jejichspolečnosti je teď nedosta-tek kvalitních odborníků.

Téměř polovina ředitelůse zároveň obává, že jimkonkurence přetáhne je-jich klíčové odborníky. „Ti,kteří zůstali ve svých fir-mách i v období nejtěžší kri-ze, teď očekávají, že jim tofirma oplatí. Ale firmy ne-

mají moc čím. Naopak po-třebují zvýšit výkon,“ vy-světluje Jan Klos a dodává,že v takové situaci lidé ne-budou dlouho odolávat lá-kavým nabídkám.

Největší rizika v oblastilidských zdrojů v nej-bližších třech letech:

Nedostatečná nabídkaodborníků – 57,9 %Přetahování nejlepšíchzaměstnanců – 49,1 %Problém s náborem aintegrací mladšíchzaměstnanců – 38,6 %Odchod pracovníků dodůchodu – 28,1 %Chybějící atraktivnínabídka kariérníhopostupu – 24,6 %Zdroj: PwC

[email protected]

Peníze nečekejtePodle průzkumu Price Wa-terhouse Coopers chce 62 %českých firem sáhnout k ne-finančním odměnám, napří-

klad k přizpůsobování pra-covních podmínek zaměst-nancům nebo zavedenípružné pracovní doby. JRV

PROFIMEDIA.CZ

Bezpečnostní agentura přijme pracovníky na pozici

STRÁŽNÝ(Á) V UNIFORMĚDETEKTIV

�������� � ������� � ������ ������ ������������ ����� ��������� ����

������� ������������ ������! ��"����� ������ ���#����� �$���

�������� �� ���� � ������� ���� � �����%����� &�� ������ '()*+,�� ����� - . /�������

Bezpečnostní agentura přijme pracovníky na pozic

STRÁŽNÝ(Á) V UNIFORMĚDETEKTIV

(I pro invalidní důchodce)Požadujeme: zkušenosti v oboru, trestní bezúhonnost,

dobrý zdravotní stav, zbrojní průkaz výhodou.Nabízíme: odpovídající platové zařazení,

možnost profesního růstu.

Náborové dny: pondělí až čtvrtek 9:00 – 16:00Adresa: Jankovcova 1569/2c, Praha 7 – Holešovice, Kontakt: [email protected]

VŠEOBECNÁ SESTRA na odd. kardiologie

• standardní lůžkové (3směnný provoz)• stimulační sál (2směnný provoz)Požadavky • SZŠ, osvědčení o registraci podle zákona č.96/2004Sb.• praxe výhodou • PSS výhodou • pracovitost, spolehlivost, příjemné vystupování

Nabízíme • možnost nemocniční školky • ubytování v blízkosti pracoviště

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

V případě zájmu kontaktujte: Buršíčková +420 25727 2300, e-mail: [email protected]

Manažeři jdoudo boje o talenty

Firmy se během krize zbavovaly odborníkůNyní se je po doznívající krizi snaží získat zpět

Čeho se bojí

Odborníci čekají na svou odměnu.

Česká společnost hledá pracovníka do

skladu a expedice.Požadujeme komunikativní

a spolehlivou osobnost s fyzickými předpoklady pro základní

manipulaci se zbožím. Řid. průkaz sk. B a čistý trestní rejstřík

podmínkou. Vhodné i pro fyzicky zdatné důchodce.

Nabízíme práci v čistém a příjemném prostředí v kolektivu

malé stabilní firmy. Prům. měs. plat cca 16.000 + benefity. Nástup možný

červen/červenec 11. V případě zájmu zašlete svůj

životopis na adresu ADK spol. s r.o., U Průhonu 22,

170 00 Praha 7 nebo mailem na [email protected]

protože Kauflandje firmas budoucností!

inzerce

Page 15: deník METRO 25.5.2011

www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

06 svět www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

15děti

GETTY – TOBY MELVILLE

Na internetu se objevil sati-rický komiks SuperPutin.Jeho hlavním hrdinou nenípochopitelně nikdo jiný nežsoučasný ruský premiér.V kimonu judisty, jež si spor-tovně založený Putin oblékái ve skutečnosti, zabráníatentátu na moskevský auto-bus číslo 339.

SuperPutin musí v kresle-ném příběhu řídit autobus,jehož rychlost nesmí podob-ně jako ve filmu Nebezpeč-ná rychlost klesnout pod 80kilometrů v hodině, jinaknálož exploduje. Tu mezi-tím zneškodní jeho pomoc-ník, prezident Dmitrij Med-veděv, oblečený – jak jinak

– v medvědí kůži. Ústřednídvojice pak spolu čelí dal-ším protivenstvím, jako jemoskevská zácpa nebo davrozzuřených zombie de-monstrantů, kteří požadujíosvobození ropného magná-ta Chodorkovského.

Autoři komiksu se necha-li slyšet, že dílko zvládli za

dva týdny a že jejich cílembylo prý i suplovat chybějí-cí dialog na politické scéně.Oslovená nakladatelstvíjim však knížku vydat odmí-tala. Na druhou stranu seale vynořily i spekulace, žejde o dílko na objednávkuod šéfideologa Kremlu Vla-dislava Surkova. JBS

Komiks najdete na webuwww.superputin.ru.Pokračování prvníhopříběhu se už chystá.Autoři uvažují i o verziv angličtině. Dostanezelenou, pokud o niprojeví zájem dost lidí.

Záhadná nákaza

Více než 300 lidí se v Ně-mecku nakazilo životu ne-bezpečnou střevní bakterií,která vyvolává těžké a krvá-civé průjmy a může způso-bit selhání ledvin. Asi 40 na-padených je ve velmi váž-ném stavu, na následky one-mocnění pravděpodobně ze-

mřely už dvě ženy. Úřadůmse zatím nepodařilo objevitzdroj této nákazy, která sepodle odborníků šíří neoby-čejně rychle a agresivně.

Odložil apokalypsu

Harold Camping, který opa-kovaně prorokoval konecsvěta, prohlásil, že se spletl,když na 21. května předpo-věděl apokalypsu. Prý k nídojde až o pět měsíců pozdě-ji, tedy 21. října 2011. ČTK

Britská královna Alžběta II. s manželem včera uvíta-la v Buckinghamském paláci v Londýně americké-ho prezidenta Baracka Obamu, který je na dvou-denní státní návštěvě Británie, a jeho choť.

Obama u královny

V Buckinghamském paláci Obamovi poobědvali.

Studujte s námi kdykoliv a kdekoliv

s využitím internetové

služby Unicorn Universe

Škola, která je všude s vámi

www.unicorncollege.cz

��� �������� �����

9. 6. 2011

inzerce

Policie zatklaTymošenkovou

Zprávystručně

Přečtěte si ho

Ukrajinská policie v Kyjevězadržela vůdkyni opozice Ju-liji Tymošenkovou a eskorto-vala ji k výslechu. Političkabyla z rozhodnutí soudu za-jištěna, protože vyhýbala vy-šetřování. Je obviněna ze zne-užití pravomocí a neoprávně-ného nakládání se státnímiprostředky. ČTK

Putin už řádí i v komiksuRusové se na internetu baví kresleným příběhem Superhrdina Putin v něm zhatí

plány teroristů, ale i opozice Fanoušci se přou, zda jde o satiru, nebo chytré PR

Návštěva. Včera v Londýně

������ � �� � ���� � � ����

������� ���!"#$$ #$$ #$% ������������� �����

Tvar a velikost. V přílišvolné botě noha klouže.Nechte dítěti v prodejněs obuví přeměřit nohu.Podrážku. Neměla bybýt vysoká a musí býtprotiskluzová.

Kancelář řádkové inzerce: Na Florenci 19, 110 00 Praha 1po-čt 800-1800, pá 800-1700

tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653servis

������� � � ��� � ��� �������� �������

� �������� ������

����� ������ � ������

�!" #$ %�# "� &'� ��#

((()*+�,-./0,)12

KOUPELNYZ UMAKARTOVÉ NOVÁ

ZA 2 DNY BEZ BOURÁNÍOBKLADOVÉ DESKY

V IMITACI OBKLADAČEK CENA OD 20.000 KČ

TEL 722 261 989 VANA+WC ZDARMA

AKCE PLATÍ DO 31.5.2011

ŽALUZIE, ROLETY���� ������� ��� ��� ���� ������ � ����� ������� ����!�� !�"#�$ �� �%& �"'

���(")���� ��*� +�"�!�"#� $���

���������� �������� ��� ���� �� ��� ����� ����

������ � ����� ��� ������ � ����������� !"# $%% &!&� � ��'(�)� *+* +", --+

���������� �� ������ ������� ����������

��������������� ���� �� � ���� ���� ������ ��� ����

� ����� �������� �������� �� ��� � ������������ � ����� � ����� ��� �������� ������

���� ��� �������� ���!� � " ��#�������� �� �$$� � � ���� %&%'�

��(����)�* ��+� (�,* -./� /// 0�� .�1� -./� ��� /�. ��$222+�����3���4 +)�� ����* ���4 5������+)�

�������� ����� �� ��� ������ �� ������� �� ��� ���� � ������������ ����� �����

�����

�� ��

����

���

�������� ������ �������� �����!" �# $�%���& %'�()*�����

Nad Libeňským nádražím 283, Praha 9 • Vysočany

TEL.: 266 311 671, 777 666 616

����2011������ ����

���� � � ������������ ���� �������

����! !" #!$%&!�'(! )*+,#-!&.

/,0 0�&!#-�,"%!+.-,12 . /,0 03#-.+444

567 7 8 �6�

������ ��� � ��� ����� �������� � ����

�� �!"#$%�� �� &''(�)* �+�,-.� �� �/) .�0- �-123

)�4/(2�555676 ��898�7 !� �7:;�<�

$��4/�-.� $ ��(�$�)(�

=>> >?? @&?

774 064 757INFORMATIVNÍ LINKA

AKCE! PŮJČKYod 20 000,- bez POPLATKU

bez volání na 900...TEL.: 723 929 161

Sandály mají být vyrobenyz prodyšného materiálu, kte-rý propouští vzduch a sajepot, nebo musí být vybavenykvalitní, nejlépe koženou

stélkou. Pro děti s plochýmanohama je vhodné koupitbuď obuv zdravotní, nebo jialespoň po konzultaci s od-borným ortopedem doplnit

o ortopedické vložky. Orto-pedové navíc varují před lev-nými napodobeninami mo-derních crocsů: „I když je topohodlná bota, pro malé

děti se hodí jen na krátké no-šení. U levných variant tétoboty navíc hrozí závadný ma-teriál,“ říká ortoped MartinJaníček. ELIŠKA ZIKMUNDOVÁ

Kupte dětem letní sandály Pozor na...

Page 16: deník METRO 25.5.2011

www.metro.czSTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

16 sport

Fotbalová Slavia uspěla s od-voláním proti neuděleníprofesionální licence propříští ročník první ligy.Čtyřčlenný licenční tribu-nál ČMFS v čele s předsedousvazu Ivanem Haškem vče-ra Pražanům licenci doda-tečně jednomyslně udělil.

Slavia ve spolupráci s ny-nějším většinovým akcioná-řem klubu skupinou Na-tland Group podle Haškasplnila všechny čtyři chybě-jící body, kvůli kterým nazačátku května nedostala li-cenci v původním termínu.Doložila bezdlužnost vůčihráčům, zaměstnancůma státu, vlastnickou struktu-ru a finanční plán pro dalšísezonu.

Natland oznámil, že nynídrží 51 procent slávistic-kých akcií a že třetinový po-díl v klubu má bývalý minis-tr dopravy Aleš Řebíček.

„Všechny čtyři dokumen-ty, které byly potřeba proudělení licence, Slavia doda-la. 18. května byla předlože-na struktura a seznam akci-onářů klubu, poté byla dolo-žena bezdlužnost za rok2010 s tím, že do 30. červnabude splátkový kalendář zarok 2011,“ řekl Hašek.

„Za třetí Slavia formou vý-pisu z bankovního převodupotvrdila uhrazení závazkůvůči státu a za čtvrté jsmedostali prohlášení auditora,doklady o výši vlastního ka-pitálu a doklady o hospodář-ském výsledku majoritníhovlastníka,“ uvedl předsedasvazu. ČTK

Úspěch s odvolánímslaví i Ústí nad Labem.Po sestupu usilovaloo start ve druhé lize.Tribunál mu povolilodehrát příští sezonu navlastním stadionu, kterýnesplňuje podmínky.

ČTK – MIROSLAV FÖLDEŠI

Postupují přímo

Čeští fotbalisté do 19 let seprobojovali na červencovéME v Rumunsku. Postup sizajistili včerejší výhrou 2:1nad Izraelem v Břeclaviv závěrečném utkání kvalifi-kace. Dostali se tak na prvnímísto své skupiny před Rus-

ko, které pouze remizovalos Nizozemskem 1:1.

Mistrem Chrudim

Futsalisté Chrudimi se popá-té za sebou a posedmé v his-torii stali českými mistry.Ve čtvrtém ligovém finálevčera zvítězili v Teplicích8:3 a vyhráli 3:1 na zápasy.Ligoví šampioni si trium-fem zajistili účast v UEFAFutsal Cupu. ČTK

Po děravýmikoši baví lidivšude možněBasketbalová showv podání slavnýchHarlem Globetrottersvčera bavila diváky veslovenských Levicích.

Bídnou bilanci čtrnácti čes-kých tenistů, kteří se před-stavili v prvním kole na Ro-land Garros, včera vylepšiliLucie Hradecká s LukášemRosolem. Postupem do dru-hého kola napodobili PetruKvitovou a Lucii Šafářovou.

Nečekaně se na postupnadřel obhájce titulu a prv-ní hráč světa Rafael Nadal.Španělský tenista včera ode-hrál proti Američanovi Isne-rovi na pařížské antuce vů-bec první pětisetový zápasv kariéře. SIM

ČTK – ROMAN VONDROUŠ�

Tohle jinde neuvidíte.

Zprávystručně

Pohárové fi nále

Fotbalisté Olomouce i Mladé Boleslavi mohou v dnešním fi nále On-drášovka Cupu v Jihlavě ukončit čekání na první velkou domácí trofej. Vítězný tým konečně obo-hatí sbírku svých úspěchů a také si zajistí start v příštím ročníku Evrop-ské ligy. V ní by naskočil do tře-tího předkola. Zápas začíná ve 20.15.

Ústí nad Labem

Ze čtrnácti Čechůprošli pouze čtyři

Generální ředitel Slavie Miroslav Platil na včerejším zasedání licenčního tribunálu ČMFS

Basketbal. Trochu jinakStaňte se Nejlepším českým řidičem a

Kia cee´d cool!

VYHRAJTE AUTO

Soutěžte s časopisem Svět motorů!

inzerce

Odvolání Slavie byloúspěšné. Licenci má

Klub z Edenu bude moci i v další sezoně hrát nejvyšší fotbalovou liguPodíl má také exministr Řebíček Tribunál vyhověl i Ústí nad Labem

sport

Page 17: deník METRO 25.5.2011

PRAHAStředa,25.května2011Č.102,www.metro.cz

Svátekslaví:ViolaMin.18

0

Max.220

AP–MICHELSPINGLER

LonihledalyvciziněpomoctisíceČechů Conástrápínadovolenévzahraničí?Nejvícezažívacípotíže,úrazyainfekce

PřibylodvojnásobněúrazůdětíNákladynahospitalizacipřesáhlymilionkorun(strana4)

Opencardnemyslínacizince BezplatnéjízdnévMHDbudejenpročeskésenioryaděti

Aleconatocizin-ci?MohouČeskožalovat(strana2)

BlížísemrakpopelaSopečnýprachzis-landskésopkybysednesmohlobje-vitnaseveruČech.Hrozíuzavřeníletišť.(strana7)

Tweetuji,tedyjsemBoomvrychlostipředáváníinforma-cízažíváslužbaTwitter.Tadysemů-žetedozvědětzprá-vyiklepyvpředsti-hu.Jaktovlastněfunguje?(strana8)

SvětovájedničkaNadalsetrápilapřesčtyřihodiny

Skoronahraněvyřazenísenečekaněocitlšpanělskýtenis-taRafaelNadalhnedvprvnímkolegrandslamovéhoRo-landGarros.PětinásobnývítězturnajevčeraprohrávalsAmeričanemJohnemIsnerem1:2nasety,aleukázalsílušampionaapočtyřechhodináchvyhrálpětisetovédrama.Vícenastraně16.

Uvnitřčísla

Nadalbojuje.Nakoneczápasvyhrálpopětisetech.

HRDINAPUTINRUSKÉHLAVYSTÁTUZACHRAŇUJÍMOSKVUNOVÝKOMIKS(strana6)

FrenchOpen.Nadalpostupuje

����������� ����������������������������������� ����!��!�"!�#!��$%�!���&�'�(�#')

����*+�,���)

��������� ���� ���

-���.../�"����������������!0���)���'����)'��������������� !���"#������ $��"�� �����

111��������#�������

'�2��'���$3//4//44/

inze

rce

Page 18: deník METRO 25.5.2011

www.metro.czSTŘEDA,25.KVĚTNA2011

02

BudeuRajskézahradystavětvlak?

Zavýstavbuželezničníza-stávkyustanicemetraRaj-skázahradabojujímístníobyvatelé.„Lidébudoumítpoprvémožnostpodepsatpeticipříštípondělívestani-cimetraRajskázahradamezipatnáctouaosmnác-touhodinou,“informujeau-torpeticeJanBukovský.Tenbudevestejnýčasnastejnémmístěsbíratpod-pisytakénásledujícíden.

Vyměňteknihy

Dočetlijsteknihuanevítecosní?Vyměňtejizajinou.VatriuNárodnítechnickéknihovnypředvstupemdopobočkydejvickéměstskéknihovnysebudetutosobo-tuoddesetidosedmnáctihodinkonatprvníročníkakceDenprovýměnuknih.Měnitseletosbudoudětskéknihy.AV

Jízdnézdarmaprodětido15letaseniorynad65pou-zesOpencardbysenemuse-lolíbitcizincům.Tibypod-leopozičníTOP09mohliPrahuzažalovatzadiskrimi-naciasnejvětšípravděpo-dobnostíbyjimsouddalzapravdu.„Probezplatnoujíz-dujepodmínkoumítklasic-kouOpencard.Tualemo-houvlastnitpouzelidéstr-valýmbydlištěmvČeskére-publice.Evropsképrávopři-tomzakazujejakoukolivdiskriminacinazákladěstátnípříslušnosti,“vysvět-lujezastupitelzaTOP09To-mášHudeček.

Tenpopisujeprecedenszdevadesátýchlet,kterýsestalveŠpanělsku.„Britskýobčanzdechtělnavštívitbezplatněmuzeum.Lístkysivšaknemuselikupovat

pouzeŠpanělé.ObrátilsetedynaEvropskýsoudnídvůratenrozhodlvjehoprospěch.Unássejednáopodobnýpřípad,“tvrdíHudeček.

Vechvíli,kdybyvpřípad-némsoudnímsporuměstoprohrálo,muselobypodleHudečkabuďbezplatnéjízdnéprodanévěkovésku-pinyzcelazrušit,nebojepo-volitiproostatníobyvatelestátůEvropskéunie.

„Prahabysetakdostaladovelkýchproblémů.Roč-něbypřišlaomnohemvíce,nežjedosudodhadova-ných240milionůkorun,“tvrdíHudeček.PodleŠimo-naHradního,mluvčíhospo-lečnostiHaguees,kteráOpencardvyvinula,sialeje-jichkartumůžepoříditici-zinec.„Musíaleuvéstkon-taktníadresuvČeskérepub-lice,kdejehomožnézastih-nout,“řeklproČTK.

„Jezditzdarmabu-douČeši.Evropsképrávoalezakazujediskriminacinazá-kladěstátnípří-slušnosti.“

TOMÁŠHUDEČEK,TOP09

UvnitřpražskésekceODStovře.PražskýprimátorBo-huslavSvobodavrozhovo-ruproMFDNESpoprvépři-znal,žemělbýtloutkouvlivnýchpražskýchpoliti-ků.Naveneksicejakprimá-tor,takpředsedapražskéor-ganizaceBorisŠťastnýhovo-říotom,žejebuňkajednot-ná,zkuloárůaleprosakujíinformaceosporech.

Objevilysedokoncehla-sy,žeprimátorovihrozíod-volánízfunkce.Vzastupi-telskémklubustranymápodlemédiítěsnouvětšinujedenáctikudevítihlasůmtáborprimátoraSvobody,zatímcovregionálníraděstranyjepoměrsilobráce-ný.„Mojepozicejedostateč-něsilná,jenomsitoněkteřímusíuvědomit,“pozname-

nalnedávnoSvoboda,kterýsechcestátimístopředse-doustrany.

SituacivODSivpražskékoalicidnesovlivňujespororozdělenímnohasetmilio-novérezervymeziměstskéčásti,kterémnohýmnepři-jdespravedlivé.ČTK

„Žesevícepředpo-kládalo,žebuduje-nompostavou,kte-rádotohonebudemochovořit,tojeasipravda.“

BOHUSLAVSVOBODA,PRIMÁTOR

ADAMVÁCHAL [email protected]

MAFA

ODSjerozpolcená,Svobodaužnechcebýtloutkou

Zprávystručně

JízdnénaOpencarddiskriminujecizince BezplatnéjízdnésOpencardporušujezákonyEvropskéuniePodleopozicejdeodiskriminaci

Fiat Ducato prošelmodernizací

Swift s dieselemi čtyřkolkou Zafira potřetí

Mercedes-Benz začíná bořitletité mýty o značce

Interiér dodávky Fiat Du-cato dostal lepší materiály,nové barvy a přepraco-vaný středový panel s možností instalace držáku navigace. Pře-devším ale omládla nabídka pohonných jednotek. Čtveři-ce čtyřválcových turbodieselů řady MultiJet II plní nor-mu Euro 5, posílila a je v průměru o 15%úspornější.Větší spolehlivost má za-jistit snížení počtu součás-tek, a to až o 40%.

Vstřikovací tlak narostl ze 160 na 180 MPa, a snížila se spotřeba i emise.V nabídce zůstává i třílitro-vá verze na CNG o výkonu 100 kW.Novinkou je rozšířená funk-ce ESP nazvaná Traction+,která přibrzďuje prokluzují-cí kolo, a supluje tak funkciuzávěrky diferenciálu. Pra-cuje do rychlosti 30 km/h a hodí se například na ne-zpevněném a kluzkém po-vrchu.

Ve třídě malých aut jsou jed-noznačně nejžádanější malé benzinové motory a pohon předních kol. Přesto se na-jdou zákazníci žádající víc,ale málokterý výrobce jim dokáže vyhovět. Výjimkou je například Suzuki, které uvedlo na český trh dvě nové verze Swiftu: diesel a 4x4.Naftový agregát 1.3 DDiS pochází od Fiatu, který mu říká 1.3 JTD. Má výkon 55 kW, točivý moment 190 N.m a kombinovanou spotřebu 4,2 l/100km.Druhou, podstatně unikát-nější alternativu tvoří pro-

vedení s pohonem všech kol – další takové malé auto na trhu nenajdete. Pohon zadní nápravy se samočinně připojuje přes elektronicky řízenou mezinápravovou spojku Hladex, řidič do hna-cího řetězce nijak nezasahu-je. Čtyřkolka se nabízí s ben-zinovou dvanáctistovkou o výkonu 69 kW, spotřeba 5,5 l/100km je o půl litru vyšší než u předokolky.Swift 1.3 DDiS a 1.2 VVT 4x4 se nabízejí výhradně s ma-nuální pětistupňovou pře-vodovkou, pětidveřovou ka-roserií a výbavou GL/AC za shodnou cenu 349 900Kč.

Opel odtajnil oficiální po-dobu a uvolnil některé in-formace o nové Zafiře. Na-živo se ale novinka ukáže až v září ve Frankfurtu.Tak za prvé už se MPV ne-jmenuje jen Zafira, ale Zafi-ra Tourer.Sedadla třetí řady se stej-ně jako dosud zaklápějído podlahy, druhá řada má jinou konstrukci. Místo souvislé lavice najdeme třisamostatná sedadla, která lze samostatně posouvat až o 21cm a sklápět. Opěradlo prostředního zadního mís-ta se umí převtělit do loketní opěrky,pak se ještě zvět-ší rozsah posuvu krajních pozic a zároveň je mož-né je přisunout ke středu auta a vy-tvořit vzdušnějšíprostor pro dva zadní cestující.V pětimístné kon-

figuraci pojme Zafira Tourer710 litrů zavazadel, tedy o 65l víc než dosud. Maxi-mální objem narostl o 40l na 1460l.Debut si odbývá také druhá generace nosiče kol FlexFix,integrovaného do zadního nárazníku.Do všech stran narostl podvozek, rozvor se na-táhl o 57mm a měří teď 2760mm. Přední náprava se vzpěrami McPhersonse konstrukcí inspirovala u Insignie, vzadu najdeme stejně jako u Astry vleče-

ná ramena spojená torznípříčkou s Wattovým pří-movodem. Nabízet se bude i nastavitelný podvozekFlexRide.Novým prvkem u Opelu bude adaptivní tempomat s funkcí nouzového brzdě-ní, škála asistenčních sys-témů bude zahrnovat čteníznaček, varování před opuš-těním pruhu, inteligentníbi-xenony, hlídání mrtvého úhlu nebo couvací kameru.Paleta motorů se bude zpo-čátku skládat ze tří verzínaftového dvoulitru (81, 96

a 121 kW), benzino-vé agregáty zastou-pí 1.4/88 nebo 103 kW. Časem se před-staví úsporné mo-dely ecoFlex, CNGa LPG a výkonnějšípřeplňované verze.Současná generace Zafiry zůstane ve výrobě jako levnějšíalternativa.

Mercedes se rozhodl upo-zornit na několik jevů, které způsobují časté negativnívnímání značky v očích čes-ké veřejnosti. Automobilka Mercedes-Benz je v ČR neje-nom významným zaměstna-vatelem, ale také podporuje mnoho kulturních a spole-čenských akcí a aktivně se věnuje dobročinné činnosti.Rychlejšímu rozvoji firmy,podpoře nových investic a navýšení počtu zaměst-nanců však částečně bránítaké nešťastné spojováníznačky s negativními jevy v české společnosti.

„Častokrát se setkává-me s tím, že vlastnicví vozu značky Mercedes-Benz je

považováno za cosi nepří-stojného a podezřelého.Výroky některých veřejných činitelů, například v souvis-losti se státními zakázkami,„zaplatili mercedes a získalitrabant“, situaci také přílišnepomáhají,“ říká ředitel prodeje osobních vozů MBJan Bubeník.

Značka se na českém trhu musí již několik let po-týkat se záplavou nejrůzněj-ších klišé, které jsou ze stra-ny médií mnohdy nešťastně přiživovány. Smutným fak-tem je pak skutečnost, že vytvářejí řadu předsudků a mýtů týkajících se značky,které často brání případným zájemcům stát se majiteli

vozu Mercedes-Benz. „Po-dobným problémům čelímei přesto, že je značka Merce-des-Benz stejnou společnos-tí považována nejenom zasymbol vysoké bezpečnostia komfortu, ale také špič-kové kvality a spolehlivosti,což dokládají mimo jiné vý-roky typu …tato naše lednič-ka je mercedesem mezi led-ničkami,“ uzavírá Bubeník.

Společnost Mercedes-Benz právě v těchto dnechspouští dlouhodobou kam-

paň, která se zaměřuje nanejčastější mýty a nepravdyo značce. Ty se pokusí vyvrá-tit na www.mytyfakta.cz.

������ ���� � � � ���� ��

�������������� �������� ������ ����

�� ������� �� ���� ��������� ��������� ���� ������������ �����

���! �"���#$ �% �& '!(!��) (*!+, -. /�'��01( 23�/4

�.+!23/! �&/5&2# �&/�67138 �9# �:&(& ;��� ��! "��� #"$ $%$ �!!� &&&'�����������(��')�

02 motor novinky KOMERČNÍ PŘÍLOHASTŘEDA, 25. KVĚTNA 2011

Page 19: deník METRO 25.5.2011

www.metro.czSTŘEDA,25.KVĚTNA2011

03praha

TanecsvětlaseodehrajevkosteleNejsvětějšíhoSalvátorauKarlovamostu.Programproděti–komentovanouprohlídkuprodětiatáboráknafarnízahradě–sipřipravilivkostelesv.PetraaPavlavBohnicích.Akceprodětipořádajíidalšíkostely.Divadelnídramatizacivýjevuzeživotasv.Václavamohoulidévidětvkostelesv.VáclavaveVršovicích.LoutkybudoukviděníveSboruJanaŽelivskéhonaBřevnově.Programjenawww.nockostelu.cz.

Hlasyněkolikadesítekzvo-nůsevpátekvpodvečerro-zezníPrahou.

OhlásítakzačátekakcezvanéNockostelů,běhemnížsenajedinounocote-vřoubránystovekkostelůnejenunás,aleivRakous-kuanaSlovensku.

„VPrazeaveStředočes-kémkrajitobudecelkem155kostelů,“lákáknávště-věhlavníorganizátorakcevPrazefarářMilošSzabo.

Lidésibudoumocipro-hlédnoutjindynepřístupnámístaavněkterýchkoste-lechproněbudepřipravenibohatýkulturníprogram.

„Jakonovinkujsmeletos

připravilitematickéokru-hy,“popisujeSzabo.

Vbrožurce,kteroubudemožnévkostelechvyzved-noutod18do19hodin,na-jdoulidéinformaceodevíti

trasáchvčetnědopravníhospojení.

Návštěvnícisepodlenichbudoumocivydatnapří-kladdovšechpražskýchro-mánskýchkostelůnebozadílyuznávanéhosochařeKarlaStádníka.

„LoninavštívilokostelyvPrazevícenež60tisíclidí.Letos,vzhledemkpěkné-mupočasí,očekáváme,žebudenávštěvnostaždvojná-sobná,“těšíseSzabo.

Kostelyseotevřouv18hodinazavřousespůlnocí.VPraze3ažhodinuponí.

MAGDAHETTNEROVÁ [email protected]

Nocmůžetestrávittakévkostele.Budeidivadlo VpáteksebudevcelézemikonatakceNockostelůLidemseotevřouinepřístupnámísta MAFA

Šéfkavysokéškolydostalapodmínku

Courčitěvidět

Akceužmátradici.

Pokudjsteslavnínebomátevliv,pojďtestudovatknám.TakovéheslopodlesouduzastávalaředitelkasoukroméMetropolitníuni-verzityPrahaAnnaBenešo-vá.Podlenepravomocnéhoverdiktu,kterýmjívčerasouduložildvarokypodmí-něněa300tisícovoupoku-tu,umožnilašéfkaškolyzhrubapadesátilidemstu-dovatbezzaplaceníškolné-ho.MezitakovýmistudentybylanapříkladiMissWorldTaťánaKuchařováneboza-městnancipražskéhoma-gistrátu,jednotlivýchměst-skýchčástíčiÚřaduprů-myslovéhovlastnictví.

Univerzitěmělaženazpů-sobitškodupřes7,5milio-nukorun,vinualepopřela.

Podleobžalobyředitelkatakéuplácelaavyplácelane-podloženéodměnypročle-nydozorčírady.ČTK

inzerce

Page 20: deník METRO 25.5.2011

www.metro.czSTŘEDA,25.KVĚTNA2011

04domov

VHradciKrálovévpondělívečerzemřelarcibiskupaemeritníbiskupkrálové-hradeckýKarelOtčenášek.Bylomu91let.Zemřeltiševbiskupskérezidenci.Nyníbiskupstvípřipravujepo-hřeb,kterýsebudekonatvpátek3.červnavhradec-kékatedrálesvatéhoDu-cha.Věřícíměliužvčerašancipoklonitseurakvevbiskupskékapli.

„Odcházípevnýsvědekvíry,člověk,prokteréhověrnostslibu,věrnostideá-lunebylaprázdnýmslo-vem.Mělibychomseinspi-rovatjehovztahemknáro-duavlasti,“řeklarcibiskupDominikDuka.ČTK

17836Čechůve123zemíchvyhledaloloniasistenčníslužby.1236lidímuselobýthospitalizováno,476jichbylopřevezenozpětdoČeskaa42lidízemřelo.Nejvyššínákladynahospitalizacibyly1,1milionu,napřevozdoČR2,1milionukorun.Nejstaršímupacientovibylo88let.

Zdroj:EuropAssistance

NarodilsevČeskémMeziříčí13.dubna1920.Knězemsestalvroce1945,opětletpozdějibyltajněvysvěcennabiskupa.Desetapůlrokustrávilvkomunistickýchžalářích.Poamnestiipracovaljakodělníkvmlékárně.Biskupemseopětstalvroce1989.

SpolečnostDiagHumando-sáhlaexekucečeskéhoma-jetku,kterýbylzapůjčennavýstavuveVídni.Jdeodvaobrazyaplastiku.Jejížádos-tivyhovělvčeravídeňskýsoud.

ExekucesetýkáobrazůEmilaFillyaVincenceBene-šeaplastikyOttoGutfreun-da.PodletýdeníkuEko-nom.czmányníČRčtyřitýdnynapodánínámitek.FirmaDiagHumansespo-dobnýmipožadavkyobracíinadalšízahraničnísoudy.

FirmaDiagHumanseužpatnáctletsoudísČeskourepublikoukvůlipřekaže-némuobchoduskrevníplazmou.Vehřejedesetmi-liardkorun.ČTK

Johnsenevrátí

PremiérNečasnepředpo-kládá,žebyseopětovnězvolenýpředsedaVěcíve-řejnýchRadekJohnvrátildovlády.Nečasřekl,žeseJohnvzdalvládnífunkcepozraléúvazeanázorne-změní.ČTK

ZávodiliivPraze

SuperrychléNissanyGT-Rnefigurujípouzeusobotnítragickénehodynarych-lostnísilniciR7,zakteroubylužobviněnúdajněrus-kýpodnikatelzPrahy.Čer-veno-černývůzpřipomína-jícíautozastupiteleTomá-šeVavřincezachytilyvso-botupražskékamerypřiněkolikapřestupcích.Vi-deojenaiDNES.cz.HOP

StatisíceČechůvyrážejírokcorokdozahraničíscílemužítsidovolenou.Promno-hoznichsealemůžezmě-nitvezlýsen.Napříkladkdyžčástsvéhovolnamusívlepšímpřípaděstrávitnadzáchodovoumísou,vtomhoršímvnemocnici.

„Hitparáda“nemocísedlouhodoběmocnemění.Vedouobtížetrávicíhotrak-tu,různéúrazyainfekcedý-chacíchcestauší.Takézemě,kdesepotíženejčas-tějipřihodí,zůstávajístej-né–EgyptaŘecko.

PodleúdajůEuropAs-sistance,jejížasistenčníslužbylonivyhledalonaosmnácttisícČechů,aleskorodvojnásobněpřibylo„zásahů“udětídopětilet.

„Bývátovelkýmizměna-miteplot.Většinousetakérodičepohybujívhotelo-vémbazénu,takžedětiješ-tětrpíinfekcemizvody,“říkálékařkaJanaJežková

zEuropAssistance.Všich-ni,cojedounadovolenou,bypodleJežkovémělimítcestovnílékárničkuasvélékyrozdělenévedvouza-vazadlech.Propřípad,žesejednocestouztratí.

„Změnarežimupřidovo-lenétotižzměníchronickéonemocnění.Azpravidlatobývázměnakhoršímu,“do-dává.

TOMÁŠBELICA [email protected]

MORAVSKÁGALERIEBRNO

Sestoupajícírtutínaven-kovníchteploměrechpřibý-váipráceprozáchranáře.Jenvmetropolizachraňujíkaždýrokdesítkylidí,kteřízhorkazkolabovali.

„Zatímjsmežádnýzvýše-nýpočetvýjezdůsouvisejí-cíchsteplejšímpočasímne-zaznamenali,“říkámluvčípražskézáchrankyKláraFi-kejzová.Lidemsepodleje-jíchslovdělášpatněpřede-všímvednech,kdyseteplo-tavyšplhánad30stupňůCelsiaakdyjedusno.

„Vtěchtodnechmívajízdravotníkomplikacepře-devšímstaršílidé,malédětiachronickynemocní,“říkáFikejzová.Titolidébyse

mělivhorkuvyvarovatvel-kéfyzickénámahy,dodržo-vatpitnýrežimanositsprávnéoblečení.„Důležitéjenositpokrývkuhlavyavzdušnéoblečení,“říkáFi-kejzová.Kromětohobysemělilidémazatopalovacímkrémemaomezitpobytnaslunci,zejménamezi11.až15.hodinou.MHE

PROFIMEDIA.CZ

DiagHumannechalzabavitčeskéobrazy

ZemřelOtčenášek,vězněnýbiskup

Zprávystručně

Malídovolenkáři:bolístekje2xvíc PomocvzahraničílonivyhledalotéměřosmnácttisícČechůNejvícjetrápilozažívánívEgyptě

Horkoproblémynedělá.Zatím

Nadovolenépijtebalenouvodu.Střevajsoucitlivá.

Češiadovolená

„Vhorkýchdnechzasahujízáchraná-řiukolapsů,nevol-ností,záchvatůdušnostiaporuchsrdečníhorytmu.“KLÁRAFIKEJZOVÁ,ZZSHMP

FillovyDvěženy

KarelOtčenášek

Snižte riziko odcizenía zabezpečte si Váš vůz.www.construct.cz

Ročně se v ČR ukradne 14 000 vozidel,tj. každou půlhodinu jeden vůz!

[]