of 32 /32
NKABV -PZPLZL >L[LUZRHWWL Graad 10 Hersienings- Graad Graad boek raad 10 d 10 aad 10 aad 10 0 ad 10 boek Eksamen ings- ngs - - He Hersien rs H Hersienings- nings- nings- 10 ad 10 d 10 0 d 10 s nin ning nings k k s- k k s k k s k k k k ek ek ek ek boe boe oe oe in boe boe oe oe ng oek oek boek boek k k k k oe oe oe oe bo bo bo bo oek oek oek b b b bo bo bo boek ieni ie ersi s ersienin ni nin nin He He He en e eni ni en Eksame k sam sa ksame ksam ien a rsi k rs i rsie s Eksame m Eksa Ek Ek k er er er E Her E e Her Eksamen Hersienings-

Department of Education CAPS Gr. 10...2 1.3! Die!afstand!tussen!twee!opeenvolgende!kruine!in!’n!golfreeksis8!cm.! Indien!twee! volledige!golwe!binne!1!sverby’n!punt!beweeg,!is!die!snelheid!van!die

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Department of Education CAPS Gr. 10...2 1.3!...

 • NKABV

  Graad  10

  Hersienings-

  Graad  10

  Graad  10boek

  Graad  10

  Graad  10

  Graad  10

  Graad  10

  Graad  10

  Graad  10boekE

  ksamen

  Hersienings-

  Hersienings-

  Hersienings-

  Hersienings-

  Hersienings-

  Hersienings-

  Hersienings-

  Hersienings-

  Hersienings-

  Hersienings-

  Hersienings-

  Graad  10

  Graad  10

  Graad  10

  Graad  10

  Graad  10

  Hersienings-

  Hersienings-

  Hersienings-

  Hersienings-

  Hersienings-

  Hersienings-

  Hersienings-boekHersi

  enings-

  boekHersienings

  -boekHersi

  enings-

  Hersienings-boekHersi

  enings-

  boekHersienings

  -boekHersi

  enings-

  Hersienings-boekHersi

  enings-

  boekHersienings

  -boekHersi

  enings-

  Hersienings-boekHersi

  enings-

  boekHersienings

  -boekHersi

  enings-

  boekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekHersienings

  -boekHersi

  enings-

  boekHersienings

  -boekHersi

  enings-

  Hersienings-boekHersi

  enings-

  boekHersienings

  -boekHersi

  enings-

  Hersienings-boekHersi

  enings-

  boekHersienings

  -boekHersi

  enings-

  boekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekboekHersienings

  -Hersien

  ings-Hersien

  ings-Hersien

  ings-Hersien

  ings-Hersien

  ings-Hersien

  ings-Hersien

  ings-Hersien

  ings-Hersien

  ings-Hersien

  ings-Hersien

  ings-Eksamen

  Hersienings-

  Hersienings-Eksam

  en

  Hersienings-Eksam

  enEksam

  enEksam

  en

  Hersienings-Eksam

  en

  Hersienings-

  Hersienings-Eksam

  en

  Hersienings-Eksam

  enEksam

  enEksam

  enEksam

  enEksam

  enEksam

  enEksam

  enEksam

  enEksam

  en

  Hersienings-Eksam

  en

  Hersienings-

  Hersienings-Eksam

  en

  Hersienings-

  Hersienings-Eksam

  en

  Hersienings-

  Hersienings-Eksam

  en

  Hersienings-

  Hersienings-Eksam

  en

  Hersienings-Eksam

  enEksam

  enEksam

  enEksam

  enEksam

  enEksam

  en

  Hersienings-Eksam

  en

  Hersienings-

  Hersienings-Eksam

  en

  Hersienings-

  Hersienings-Eksam

  en

  Hersienings-Eksam

  enEksam

  en

  Hersienings-Eksam

  en

  Hersienings-

  Hersienings-Eksam

  en

  Hersienings-

  Hersienings-Eksam

  en

  Hersienings-Eksam

  en

  Hersienings-

  Verken_Exam Practice Book_COVER_Natuur- en Skeikunde_Gr10.indd 2 2011/09/12 9:21 AM

 •  

   

  Graad  10    

    NATUUR-  EN  SKEIKUNDE    

  TOETS  EEN  

      Punte:  56  

   

  VRAAG  1    Daar  is  vier  moontlike  opsies  vir  elke  antwoord  in  die  volgende  vrae.  Elke  vraag  het  slegs  EEN  korrekte  antwoord.  Kies  die  korrekte  antwoord  en  skryf  slegs  A,  B,  C  of  D  langs  die  vraagnommer.      1.1   Beskou  die  volgende  stellings  rakende  golwe:    

  (i)   Die  snelheid  waarteen  ’n  golf  in  ’n  veer  beweeg,  is  direk  eweredig  aan  die  spanning  in  die  veer.  

  (ii)   Die  snelheid  waarteen  ’n  golf  in  ’n  veer  beweeg,  neem  af  namate  die  massa-digtheid  van  die  veer  toeneem.  

  (iii)   Die  massa-digtheid  van  ’n  veer  hang  af  van  die  lengte  van  die  veer.  

   Watter  van  bostaande  stellings  is  KORREK?  

   A   (i),  (ii)  en  (iii)  

  B   (i)  en  (ii)  

  C   (i)  en  (iii)  

  D   (ii)  en  (iii)   (3)  

   1.2   Beskou  die  diagram  van  ’n  golf  met  ’n  frekwensie  van  5  Hz.    

     Die  afstand  XY  kan  beskryf  word  as:  

   A   die  golflengte  

  B   die  amplitude  

  C   die  periode  

  D   twee  maal  die  amplitude.   (3)  

   

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 1 7/4/2011 3:26:50 PM

 •  

  2  

  1.3   Die  afstand  tussen  twee  opeenvolgende  kruine  in  ’n  golfreeks  is  8  cm.  Indien  twee  volledige  golwe  binne  1  s  verby  ’n  punt  beweeg,  is  die  snelheid  van  die  golf  gelyk  aan:    

   A   16  cm·∙s–1  

  B   8  cm·∙s–1  

  C   4  cm·∙s–1  

  D   1,25  cm·∙s–1   (3)  

        [9]  

   

  VRAAG  2    Dui  aan  of  die  volgende  stellings  WAAR  of  VALS  is.  Skryf  slegs  ‘Waar’  of  ‘Vals’  langs  die  vraagnommer  neer.  Indien  die  stellings  VALS  is,  verskaf  die  korrekte  stelling.    2.1   Nodusse  is  punte  op  ’n  staande  golf  waar  konstruktiewe  interferensie  voorkom.   (2)    2.2   Die  spoed  van  ’n  golf  word  bepaal  deur  hoe  ver  die  trog  in  ’n  gegewe  periode  (tyd)  

  beweeg.   (2)    2.3   ’n  Impuls  het  golflengte,  amplitude  en  frekwensie.   (2)    2.4   Totale  interne  weerkaatsing  kom  in  alle  mediums  voor  wanneer  die  invalshoek  groter  is  

  as  die  grenshoek.   (2)    2.5   Enige  lig  wat  die  oppervlak  van  ’n  voorwerp  op  die  normaal  tref,  sal  op  daardie  normaal  

  weerkaats  word.   (2)         [10]  

  VRAAG  3    Kies  ’n  item  uit  kolom  B  wat  pas  by  die  beskrywing  in  kolom  A.  Skryf  slegs  die  letter  (A–I)  langs  die  betrokke  vraagnommer  neer.    

  Kolom  A   Kolom  B  

  3.1   Beweging  in  ’n  reguit  lyn   A   Kruin  

  3.2   Die  laagste  punt  op  ’n  golf   B   Reglynig  

  3.3   Elektrisiteit  wat  nie  in  ’n  stroombaan  beweeg  nie   C   Weerlig  

  3.4   Die  vermoë  om  arbeid  te  verrig   D   Vryval  

  3.5   Klankgolwe   E   Trog  

      F   Statiese  elektrisiteit  

      G   Energie  

      H   Krag  

      I   Longitudinaal  

      [5]  

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 2 7/4/2011 3:26:50 PM

 •  

  3  

     VRAAG  4    Twee  impulse,  A  en  B,  beweeg  teen  dieselfde  spoed  in  ’n  ligte  tou.  Impuls  A  beweeg  na  regs  met  ’n  amplitude  van  +7  cm,  terwyl  impuls  B  na  links  beweeg  met  ’n  amplitude  van  +3  cm.  Impuls  A  en  B  ontmoet  by  posisie  C.  Aanvaar  dat  alle  energie  behou  word.    4.1   Teken  ’n  skets,  met  byskrifte,  om  hierdie  twee  impulse  voor  te  stel  voordat  hulle  by  C  

  ontmoet.  Sluit  by  elk  die  amplitude  en  rigting  van  beweging  in.   (4)    4.2   Watter  soort  interferensie  sal  plaasvind  wanneer  dié  twee  impulse  ontmoet?   (1)    4.3   Wat  is  die  amplitude  van  die  impuls  waar  hulle  by  punt  C  ontmoet?   (1)    4.4   Hoe  sal  die  amplitude  van  impuls  B  lyk  ná  die  interferensie  by  punt  C?  Skryf  slegs:  

  TOENEEM/AFNEEM/DIESELFDE  BLY.   (1)    4.5   Teken  ’n  skets  met  byskrifte  om  die  resulterende  impuls(e)  te  toon  nadat  hulle  mekaar  

  gekruis  het.   (2)         [9]    VRAAG  5    Die  diagramme  hieronder  toon  drie  sketse  van  golwe.  Elke  blok  stel  1  eenheid  voor.    

       

   

  5.1   Watter  golf  het  die  grootste  amplitude?   (1)    5.2   Watter  golf  het  die  kortste  golflengte?   (1)    5.3   Beskryf  hoe  die  golflengte  beïnvloed  sal  word  as  die  periode  van  die  golf  in  A  verdubbel  

  word.   (1)    5.4   Watter  EEN  van  die  volgende  is  ’n  transversale  golf?  Skryf  slegs  die  korrekte  antwoord.    

  KLANKGOLF/LIGGOLF/ULTRAKLANKGOLF   (1)    

  5.5   Liggolwe  word  in  veseloptika  gebruik  om  digitale  seine  oor  die  hele  wêreld  te  stuur.  Noem  DRIE  voordele  van  ’n  digitale  sein  in  vergelyking  met  ’n  analoë  sein.   (3)  

        [7]    

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 3 7/4/2011 3:26:50 PM

 •  

  4  

  VRAAG  6    Staande  golwe  vorm  die  grondslag  van  musiek.  As  ’n  kitaarsnaar  gepluk  word,  vibreer  die  snaar  om  ’n  staande  golf  te  vorm.  Die  diagram  hieronder  is  ’n  skets  van  ’n  staande  golf  met  drie  segmente.    

     

  6.1   Beskryf  die  grenstoestande  by  A  en  E  wat  lei  tot  die  staande  golf  in  die  diagram  hierbo.   (2)    6.2   Noem  DRIE  voorwaardes  wat  nodig  is  vir  staande  golwe  om  te  vorm.   (3)    6.3   Kies  ’n  letter  wat  die  volgende  aandui:    

  a)   nodus   (1)  

  b)   antinodus.   (1)  

   6.4   Waarna  verwys  die  term  antinodus?   (2)    6.5   Die  afstand  tussen  twee  opeenvolgende  nodusse  is:  (Skryf  slegs  die  regte  letter.)    

  A   ’n  halwe  golflengte  

  B   een  golflengte  

  C   een  en  ’n  half  golflengtes  

  D   twee  golflengtes.   (1)         [10]      

  [TOTAAL:  56  punte]  

     

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 4 7/4/2011 3:26:50 PM

 •  

  5  

  Graad  10      

    NATUUR-  EN  SKEIKUNDE    

  TOETS  TWEE  

      Punte:  65  

   

   

  VRAAG  1      1.1   ’n  Atoom  van  element  X  het  ’n  atoomgetal  van  11  en  ’n  massagetal  van  23.    

  a)   Wat  is  die  definitsie  van  ’n  atoomgetal?   (1)  

  b)   Hoeveel  protone,  elektrone  en  neutrone  het  hierdie  atoom?   (3)  

  c)   ’n  Ander  atoom  van  X  het  ’n  atoomgetal  van  11,  maar  ’n  massagetal  van  24.  Gee  ’n  naam  vir  hierdie  twee  vorme  van  X.   (1)  

  d)   Sal  hierdie  twee  atome  dieselfde  chemiese  eienskappe  hê?  Gee  ’n  rede  vir  jou  antwoord.   (2)  

       

  Element  Y  is  in  dieselfde  groep  as  X,  maar  in  die  periode  onder  X.    

  e)     Gee  die  chemiese  naam  vir  element  Y.   (1)  

  f)   Vergelyk  die  ionisasie-energie  van  hierdie  twee  atome  –  watter  een  sal  die  hoogste  waarde  hê?  Gee  ’n  rede  vir  jou  antwoord.     (2)  

  g)     Gee  die  chemiese  formule  van  die  verbinding  wat  gevorm  word  wanneer  element  Y  met  chloor  verbind.   (2)  

  h)   Teken  die  Lewis-struktuur  om  die  vorming  van  die  binding  wat  in  hierdie  verbinding  voorkom,  te  toon.   (2)  

       1.2   James  tel  ’n  bros  swart  vaste  stof  op  wat  hy  element  Z  noem.  Hy  let  op  dat  dit  hitte  en  

  elektrisiteit  kan  gelei,  en  dat  dit  dikwels  gebruik  word  om  vuur  te  maak  vir  koskook  of  hitte.  Dit  word  ook  in  ’n  ander  vorm  aantref,  ’n  deurskynende  vaste  stof  wat  baie  hard  is.  Hierdie  vorm  van  Z  word  dikwels  in  duur  juweliersware  gebruik.  Dit  reageer  nie  met  sure  nie.  

   a)     Is  element  Z  ’n  metaal  of  ’n  nie-metaal?  Gee  ’n  rede  vir  jou  antwoord.   (2)  

  b)   Identifiseer  element  Z.   (1)  

  c)   Verduidelik  hoekom  dat  element  Z  as  ’n  bros,  swart  vaste  stof,  en  ’n  kleurlose  harde  vaste  stof  aangetref  kan  word  as  dit  dieselfde  element  is.     (3)  

        [20]          

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 5 7/4/2011 3:26:50 PM

 •  

  6  

  VRAAG  2    2.1   Beskou  die  reaksie  tussen  natriumkarbonaat  en  soutsuur.  Dit  reageer  om  

  natriumchloried,  koolstofdioksied  en  water  te  vorm.    

  a)   Wat  is  die  gewone  naam  vir  natriumchloried?   (1)  

  b)   Balanseer  die  chemiese  vergelyking  hieronder:  

   

  Na2CO3  (s)   +   HCl  (aq)     NaCl  (aq)   +   CO2  (g)   +   H2O  (l)  

      (2)  

  c)   Gee  die  Wet  van  Behoud  van  Materie  weer.   (2)  

  d)   Toon  dat  die  massa  in  hierdie  reaksie  behou  word.   (6)    

   

  2.2   Beskou  die  produksie  van  waterstofchloried  (chloorwaterstof).  Balanseer  die  vergelyking  hieronder  en  vul  die  ontbrekende  volume  gasproduk  wat  gevorm  het,  in.    

   

  H2  (g)   +   Cl2  (g)     HCl  (g)  

   Indien  8  cm3  H2  met  ’n  oormaat  O2  reageer,  word    ______  cm3  HCl  (g)  geproduseer.   (2)  

        [13]      

  VRAAG  3    Alice  en  Zureshni  wil  graag  ’n  eksperiment  doen  om  te  ondersoek  wat  gebeur  as  ’n  gelaaide  voorwerp,  soos  ’n  liniaal,  naby  ’n  neutrale  voorwerp  gebring  word.  Hulle  het  ’n  klein  neutrale  balletjie  toegedraai  in  tinfoelie,  vas  aan  ’n  tou,  en  ’n  Perspex-liniaal.  Alice  bring  ’n  sy-lap  saam.    

     

  3.1   Verduidelik  die  verskil  tussen  ’n  gelaaide  voorwerp  en  ’n  neutrale  voorwerp.   (2)    3.2   Skryf  ’n  moontlike  ondersoekvraag  neer.   (2)    3.3   Skryf  ’n  moontlike  hipotese  neer.   (2)    3.4   Noem  ten  minste  EEN  veranderlike  wat  tydens  dié  ondersoek  beheer  moet  word.   (1)    

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 6 7/4/2011 3:26:50 PM

 •  

  7  

  Alice  vryf  die  Perspex-liniaal  met  die  sy-lap  om  dit  ’n  negatiewe  lading  te  gee.    3.5   Is  elektrone  bygevoeg  of  verwyder  van  die  Perspex-liniaal  in  hierdie  proses?   (1)    3.6   Is  die  liniaal  ’n  elektriese  geleier  of  isolator?  Verduidelik  jou  antwoord.   (2)    

  Alice  bring  dan  die  liniaal  naby  die  bal  sonder  om  daaraan  te  raak.  Sy  let  op  dat  die  bal  na  die  liniaal  aangetrek  word.    3.7   Verduidelik  waarom  die  bal  na  die  liniaal  aangetrek  word.  Wat  noem  ons  dié  proses?   (3)    3.8   Teken  ’n  skets  om  te  toon  hoe  die  ladings  oor  die  oppervlak  van  die  bal  versprei  is.   (3)    3.9   Verskaf  EEN  voorbeeld  van  waar  hierdie  elektrostatiese  aantrekking  in  die  alledaagse  

  lewe  gebruik  word  en  noem  ’n  voordeel  van  die  gebruik  daarvan.   (2)         [18]      

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 7 7/4/2011 3:26:50 PM

 •  

  8  

  VRAAG  4    Beskou  die  stroombaan  hieronder.  Die  gloeilampies  is  identies.  Die  weerstand  van  die  battery,  ammeter  en  verbindingsdrade  kan  geïgnoreer  word.    

     

  4.1   Bereken  die  spanning  van  al  drie  selle  as  hulle  90  J  energie  na  20  C  lading  kan  oordra.   (4)    4.2   Wat  is  die  potensiaalverskil  van  elke  sel?   (2)    4.3   ’n  Lading  van  30  C  vloei  verby  ’n  punt  in  die  hoofstroombaan  binne  40  s.  Bepaal  die  

  sterkte  van  die  stroom  wat  deur  die  hoofstroombaan  vloei.   (4)    4.4   Bepaal  die  stroom  deur  elke  gloeilamp.   (2)    4.5   As  een  van  die  gloeilampies  sou  uitbrand,  hoe  sal  die  helderheid  van  die  ander  twee  

  lampies  beïnvloed  word?  Skryf  slegs  SKYN  HELDERDER  /SKYN  DOWWER.   (2)         [14]    

  [TOTAAL:  65  punte]  

     

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 8 7/4/2011 3:26:50 PM

 •  

  9  

   

  Graad  10      

    NATUUR-  EN  SKEIKUNDE    

  TOETS  DRIE  

      Punte:  60  

   

  VRAAG  1    Daar  is  vier  moontlike  opsies  vir  elke  antwoord  in  die  volgende  vrae.  Elke  vraag  het  slegs  EEN  korrekte  antwoord.  Kies  die  korrekte  antwoord  en  skryf  slegs  A,  B,  C  of  D  langs  die  vraagnommer.      1.1   Joseph  leun  oor  die  reling  van  ’n  hoë  gebou.  Sy  selfoon  glip  uit  sy  hand  en  val  af  grond  

  toe.  Watter  van  die  volgende  kombinasies  van  snelheid  en  versnelling  vir  die  beweging  van  die  selfoon  is  korrek?    

   

    Snelheid   Versnelling  

  A   Neem  toe   Neem  toe  

  B   Neem  af   Neem  toe  

  C   Neem  toe   Bly  konstant  

  D   Bly  konstant   Bly  konstant  

      (3)    

  1.2   ’n  Vragmotor  ry  teen  ’n  konstante  snelheid  op  ’n  reguit  pad.  Soos  dit  teen  ’n  steil  bult  opry,  ondergaan  dit  uniforme  vertraging.  Watter  EEN  van  die  volgende  snelheid-tyd-grafieke  stel  die  beweging  van  die  vragmotor  die  beste  voor?  

   

         A   B   C   D  

      (3)    1.3   Watter  EEN  van  die  volgende  stellings  is  waar  vir  ’n  liggaam  wat  teen  ’n  konstante  

  tempo  versnel?    

  A   Die  tempo  van  verandering  in  snelheid  bly  konstant  oor  tyd.  

  B   Die  snelheid  van  die  liggaam  neem  toe  met  toenemende  hoeveelhede  in  gelyke  tydsintervalle.  

  C   Die  posisie  verander  met  dieselfde  hoeveelheid  in  gelyke  tydsintervalle.  

  D   Die  tempo  van  verandering  in  posisie  bly  konstant  oor  tyd.   (3)  

   

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 9 7/4/2011 3:26:50 PM

 •  

  10  

  1.4   In  ’n  eksotermiese  reaksie  gebeur  die  volgende:    

  A   die  reagerende  stowwe  kry  chemiese  energie  by  

  B   die  omgewing  kry  termiese  energie  by  

  C   die  produkte  van  die  reaksie  het  meer  massa  as  die  reaktante  

  D   die  temperatuur  van  die  reagerende  mengsel  daal.   (3)  

   1.5   Wanneer  ’n  chemiese  verandering  plaasvind:    

  A   is  daar  geen  verandering  in  massa,  die  aantal  atome  of  die  aantal  molekules  nie  

  B   is  daar  geen  verandering  in  massa  of  die  aantal  atome  nie,  maar  wel  ’n  verandering  in  die  aantal  molekules  

  C   is  daar  geen  verandering  in  massa  nie,  maar  die  aantal  molekules  en  die  aantal  atome  verander  

  D   verander  die  massa,  aantal  atome  en  aantal  molekules  alles.   (3)  

        [15]  

   

  VRAAG  2    Dui  aan  of  die  volgende  stellings  WAAR  of  VALS  is.  Skryf  slegs  ‘Waar’  of  ‘Vals’  langs  die  vraagnommer  neer.  Indien  die  stellings  VALS  is,  verskaf  die  korrekte  stelling.    2.1   Water  en  stoom  kan  teen  dieselfde  temperatuur  bestaan.     (2)    2.2   Vloeibare  water  en  stoom  is  fisies  identies.   (2)         [4]  

   

  VRAAG  3    Kies  ’n  item  uit  kolom  B  wat  pas  by  die  beskrywing  in  kolom  A.  Skryf  slegs  die  letter  (A–I)  langs  die  betrokke  vraagnommer  neer.    

  Kolom  A   Kolom  B  

  3.1   Die  spoed  en  rigting  van  ’n  voorwerp  op  ’n  gegewe  oomblik.   A  Behoud  van  meganiese  energie  

  3.2   Die  totale  hoeveelheid  meganiese  energie  in  ’n  sisteem  bly  konstant.   B   Destruktiewe  interferensie  

  3.3   ’n  Golf  waarin  die  deeltjies  van  ’n  medium  teen  regte  hoeke  tot  die  golfbeweging  beweeg.   C   Voltmeter  

  3.4   Wanneer  twee  pulse  mekaar  kruis  en  saamsmelt  om  ’n  kleiner  puls  te  vorm.   D   Oombliklike  snelheid  

  3.5   ’n  Instrument  wat  die  potensiaalverskil  oor  ’n  bepaalde  deel  van  ’n  stroombaan  meet.   E   Ammeter  

      F   Transversale  golf  

      G   Gemiddelde  snelheid  

      H   Konstruktiewe  interferensie  

        I   Longitudinale  golf  

      [5]  

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 10 7/4/2011 3:26:50 PM

 •  

  11  

  VRAAG  4    Kies  ’n  item  uit  kolom  B  wat  pas  by  die  beskrywing  in  kolom  A.  Skryf  slegs  die  letter  (A–I)  langs  die  betrokke  vraagnommer  neer.    

  Kolom  A   Kolom  B  

  4.1   Die  krag  waarmee  die  Aarde  ’n  voorwerp  na  sy  middelpunt  aantrek.   A   Vektor  

  4.2   ’n  Fisiese  grootheid  wat  slegs  grootte  het.   B   Gewig  

  4.3   Die  afstand  tussen  twee  opeenvolgende  kruine.   C   Frekwensie  

  4.4   ’n  Gebied  in  die  ruimte  waar  ’n  magneet  ’n  krag  sal  ondervind.   D   Gravitasie-versnelling  

  4.5   Wanneer  ’n  stroombaan  só  geskakel  is  dat  die  stroom  in  verskillende  dele  kan  verdeel.   E   Golflengte  

      F   Magneetveld  

      G   Skalaar  

      H   Elektriese  veld  

      I   Parallel  

      [5]      VRAAG  5      Skryf  gebalanseerde  chemiese  vergelykings  vir  elke  beskrywing  wat  volg:    5.1   Weerlig  laat  stikstof  met  suurstof  verbind  om  distikstofoksied  te  vorm.   (3)    5.2   Die  industriële  bereiding  van  ammoniak  met  die  Haber-proses.   (3)    5.3   Swaeldioksied  wat  in  atmosferiese  water  oplos  om  suurreën  te  lewer.   (3)         [9]    

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 11 7/4/2011 3:26:50 PM

 •  

  12  

  VRAAG  6    Dumisane  en  Natalie  ondersoek  die  temperatuurveranderinge  wat  plaasvind  wanneer  kalsiumchloried  (poeier)  by  ’n  natriumbikarbonaatoplossing  gevoeg  word.    6.1   Skryf  ’n  geskikte  ondersoekvraag  neer.   (2)    6.2   Beskryf  hoe  jy  ’n  gepaste  eksperiment  sal  uitvoer  om  die  temperatuurveranderinge  op  

  te  teken  wanneer  kalsiumchloried  by  ’n  natriumbikarbonaatoplossing  gevoeg  word.  Sluit  ook  die  apparaat  wat  nodig  is,  in.   (6)  

   

  Tydens  die  eksperiment  let  Natalie  op  dat  ’n  wit  neerslag  gevorm  het,  terwyl  daar  ook  ’n  gas  geproduseer  is.  Dumisane  het  die  volgende  temperature  opgeteken:    

  Temperatuur  ( C)   21   34   42   45   46   46  

  Tyd  (s)   0   30   60   90   120   150  

   

  6.3   Wat  is  die  onafhanklike  veranderlike?   (1)    6.4   Wat  is  die  afhanklike  veranderlike?   (1)    6.5   Noem  EEN  toestand  wat  konstant  gehou  moet  word  om  betroubare  resultate  te  

  verseker.   (1)    6.6   Stip  bostaande  resultate  op  ’n  geskikte  grafiek  in.  Verbind  die  punte  om  ’n  gladde  

  kromme  te  kry.   (6)    6.7   Is  dit  ’n  endotermiese  of  eksotermiese  reaksie?  Verskaf  ’n  rede  vir  jou  antwoord.   (2)    6.8   Skryf  ’n  gepaste  gevolgtrekking  vir  hierdie  eksperiment  neer.   (2)    6.9   Stel  verandering(e)  voor  wat  Natalie-hulle  aan  die  eksperiment  kan  aanbring  om  die  

  temperatuur  met  ’n  verdere  5   C  te  verhoog.   (1)         [22]      

  [TOTAAL:  60  punte]  

     

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 12 7/4/2011 3:26:50 PM

 •  

  13  

  Graad  10      

    NATUUR-  EN  SKEIKUNDE    

  TOETS  VIER  

      Punte:  70  

   

  VRAAG  1    Thandi  besoek  ’n  pretpark  wat  een  van  haar  gunsteling-ritte  het,  die  Pendulum.  Op  dié  masjien  tree  die  ryers  as  ’n  menslike  pendulum  op.  Die  ryer  word  in  ’n  veiligheidsharnas  vasgemaak  en  tot  op  ’n  hoogte  van  30  m  opgelig  en  dan  gelos  om  soos  ’n  pendulum  (slinger)  deur  die  U-vormige  pilare  te  swaai,  soos  in  die  diagram.  Die  ryers  kan  ’n  spoed  van  tot  90  km·∙h–1  bereik.    

     

  1.1   Aanvaar  Thandi  het  ’n  massa  van  75  kg.  Bereken  haar  gravitasie-potensiaalenergie  wanneer  sy  stilstaande  by  punt  A,  aan  die  bopunt  van  die  ligter  is.  Ignoreer  die  effek  van  lugweerstand.   (4)  

   1.2   Gebruik  jou  kennis  van  meganiese  energie  om  Thandi  se  snelheid  te  bepaal  op  die  

  laagste  punt,  C,  van  haar  deurswaai.   (4)    1.3   Indien  lugwrywing  in  ag  geneem  word,  hoe  sal  die  snelheid  van  die  persoon  by  die  

  laagste  punt  van  die  swaai  beïnvloed  word?  Skryf  slegs  NEEM  TOE/  NEEM  AF/  BLY  DIESELFDE.   (1)  

   1.4   Thandi  se  klein  sussie,  Yvonne,  wil  ook  op  die  Pendulum  swaai,  maar  voldoen  nie  aan  

  die  veiligheidsvereistes  van  die  harnas  nie,  aangesien  sy  slegs  1,1  m  lank  is,  met  ’n  massa  van  32  kg.  Voorspel  wat  kan  gebeur  indien  sy  op  die  masjien  toegelaat  sou  word.   (2)  

        [11]    

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 13 7/4/2011 3:26:50 PM

 •  

  14  

  VRAAG  2    ’n  Hysbak  vervoer  vier  mense  van  die  grondvlak  tot  die  sesde  verdieping  op  ’n  hoogte  van  19  m.  Die  gemiddelde  massa  van  elke  persoon  is  65  kg  en  die  massa  van  die  hysbak  is  800  kg.    2.1   Wat  is  die  definisie  van  gravitasie-potensiaalenergie?   (2)    2.2   Bereken  die  potensiële  energie  van  die  hysbak  en  die  passasiers  wanneer  dit  tot  rus  

  kom  op  die  sesde  verdieping.   (5)    

  Die  hysbak  staan  stil  op  die  sesde  verdieping  as  die  kabel  waaraan  dit  vas  is,  skielik  breek.  Die  hysbak  met  die  passasiers  val  grond  toe.  Ignoreer  die  effek  van  wrywing.    2.3   Bereken  met  behulp  van  die  Wet  van  Behoud  van  Meganiese  Energie  die  snelheid  van  

  die  hysbak  net  voordat  dit  die  grond  tref.   (3)    2.4     In  werklikheid  bly  meganiese  energie  nie  behoue  tydens  so  ’n  val  nie.  Gee  TWEE  redes  

  waarom  die  vallende  hysbak  ’n  veel  laer  snelheid  sal  hê  as  wat  jy  bereken  het.   (2)         [12]      VRAAG  3    ’n  Nuwe  stadion  word  gebou  ter  voorbereiding  van  die  Sokker-Wêreldbekertoernooi.  ’n  Groot  pilaar  word  deur  ’n  hyskraan  opgelig.  Die  massa  van  die  pilaar  is  1  100  kg.  Wanneer  dit  310  m  bokant  die  grond  is,  breek  die  kabel  waaraan  die  pilaar  vas  is.  Die  pilaar  val  grond  toe.  Ignoreer  die  effek  van  lugweerstand.    3.1   Gee  die  Wet  van  Behoud  van  Meganiese  Energie  weer.   (2)    3.2   Bereken  die  potensiële  energie  van  die  pilaar  op  ’n  hoogte  van  310  m.   (4)    3.3   Bereken  die  potensiële  energie  van  die  pilaar  wanneer  dit  50  m  bokant  die  grond  is.  

  Verduidelik  die  verskil  in  potensiële  energie  tussen  hierdie  hoogte  en  310  m.   (4)    3.4   Gebruik  die  Wet  van  Behoud  van  Meganiese  Energie  om  die  snelheid  van  die  pilaar  net  

  voordat  dit  die  grond  tref,  te  bereken.   (4)         [14]      VRAAG  4    Lees  die  volgende  nuusuittreksel  noukeurig  en  beantwoord  die  vrae  wat  volg:    Sonkrag-waterpompe  in  Afrika    (aangepas  uit  http://www.waterforall.org/stories)    

  Marta  Njamsa  is  18  en,  soos  met  so  baie  vroue  en  meisies  in  ontwikkelende  lande,  was  die  tydrowende  taak  van  water  haal  ook  hare.  In  Januarie  het  Water  vir  Almal  ‘n  sonkrag-waterpomp  aan  hulle  dorpie  geskenk.    

  Marta  sê:  "Voor  die  Sonkrag-waterpomp  moes  ons  agt  kilometers  na  die  naaste  dorp  stap  om  water  te  gaan  haal  en  dan  nog  ‘n  handpomp  ook  gebruik,  wat  altyd  stukkend  was.”  Nou  tap  Marta  skoon  drinkwater  deur  net  ‘n  kraan  oop  te  draai.  

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 14 7/4/2011 3:26:50 PM

 •  

  15  

  Die  Sonkrag-waterpomp  gebruik  die  strale  van  die  son  om  ‘n  pomp  wat  tussen  8,000-30,000  liters  water  per  dag  kan  produseer,  aan  te  dryf.  Elke  pomp  word  deur  drie  sonpanele  bedien.    

  Mbu,  ‘n  onderwyser  by  die  skool  waar  die  Sonkrag-waterpomp  geïnstalleer  is,  sê:  "Water  het  die  skool  die  sentrum  van  die  gemeenskap  gemaak.  Mense  van  die  omgewing  moes  altyd  ver  loop  om  water  te  gaan  haal,  maar  nou  het  ons  nie  net  water  vir  die  skool  nie,  maar  kom  mense  ook  oor  naweke  om  klere  te  was."  

   4.1   Gewoonlik  word  gereken  dat  seuns  fisies  sterker  as  meisies  is.  Hoekom  dink  jy  is  dit  in  

  Marta  se  dorpie  die  taak  van  die  vroue  en  meisies  om  hierdie  swaar  werk  te  doen,  en  nie  dié  van  die  mans  en  seuns  nie?   (2)  

   4.2   Een  liter  water  weeg  een  kilogram.  As  die  Sonkrag-waterpomp  8000  liters  per  dag  

  produseer  en  elke  vrou  kan  slegs  ‘n  maksimum  vrag  van  15  kg  dra,  hoeveel  vroue  is  nodig  om  8000  liter  water  te  gaan  haal?     (2)  

   4.3   Die  water  word  van  onder  die  grond  uitgepomp.  Verduidelik  hoe  die  water  in  die  eerste  

  plek  onder  die  grond  beland  het.   (2)    4.4   Sal  hierdie  ondergrondse  waterbron  ooit  opdroog?  Verduidelik.   (2)    4.5   Kan  jy  ander  maniere  voorstel  waarop  die  gemeenskap  reënwater  kan  opvang?   (3)    4.6   Die  Water-vir-Almal-projek  wil  seker  maak  dat  die  pompwater  skoon  en  drinkbaar  is.    

  Hulle  vra  die  wetenskap-leerders  by  die  skool  om  gereeld  vir  onsuiwerhede  soos  karbonate,  nitrate  en  nitriete  te  toets.  Hulle  moet  ook  die  pH  van  die  water  toets  om  seker  te  maak  dis  is  nie  te  suur  of  te  alkalies  is.  Verduidelik  hoe  jy  te  werk  sou  gaan  om  te  toets  vir  (a)  karbonate,  (b)  nitrate  en  (d)  nitriete.  Verduidelik  ook  hoe  jy  die  (e)  suurvlak  van  die  water  sal  toets.   (5)  

   4.7   Noem  een  manier  om  van  oortollige  karbonate  in  die  water  ontslae  te  raak.     (3)    4.8   Noem  een  manier  om  suurwater  drinkbaar  te  maak.   (2)    4.9   Hoe  dink  jy  sal  die  lewens  van  die  mense  en  die  plantlewe  in  die  dorpie  verander  

  noudat  hulle  water  van  ‘n  kraan  naby  hulle  huise  kan  kry  in  plaas  van  kilometers  te  loop  om  dit  te  gaan  haal?     (4)  

   4.10   Byna  alle  beskawings  het  naby  ‘n  rivier  (of  skoon  waterbron)  ontstaan.  Hoekom  is  water  

  so  belangrik  vir  lewe?  Hoe  sou  ons  daarsonder  oorleef?   (3)           [33]  

             

  [TOTAAL:  70  punte]                

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 15 7/4/2011 3:26:50 PM

 •  

  16  

     

  Graad  10   NATUUR-  EN  SKEIKUNDE    

    TOETS  EEN  MEMO  

   VRAAG  1  

   

  1.1   B     (3)    

   

  1.2   D     (3)    

   

  1.3   A     (3)   [9]  

           VRAAG  2  

   

  2.1   Onwaar     Nodusse  is  punte  van  destruktiewe  interferensie.   (2)    

   

  2.2   Waar       (2)    

   

  2.3   Onwaar     ’n  Impuls  het  geen  frekwensie  nie.   (2)    

   

  2.4    

  Onwaar      

  Moet  gaan  van  ’n  opties  digter  medium  na  ’n  opties  minder  digte  medium  oorgaan.  

   (2)    

   

  2.5   Waar       (2)   [10]  

           VRAAG  3  

   

  3.1   B     (1)    

  3.2   E     (1)    

  3.3   F     (1)    

  3.4   G     (1)    

  3.5   I     (1)   [5]  

           

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 16 7/4/2011 3:26:50 PM

 •  

  17  

  VRAAG  4  

   4.1  

   

   

  (4)  

   

         

  4.2   Konstruktiewe     (1)              

  4.3   10  cm     (1)    

         

  4.4   Dieselfde  bly     (1)    

         4.5  

   

   

  (2)   [9]            

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 17 7/4/2011 3:26:50 PM

 •  

  18  

  VRAAG  5  

  5.1   Golf  2     (1)    

         

  5.2   Golf  3     (1)    

         

  5.3   Gehalveer     (1)    

         

  5.4   Liggolf     (1)    

         

  5.5   Digitale  seine  kan  voortgeplant  word  sonder  verlies  van  sein  kwaliteit.        

    Digitale  seine  is  duideliker/helderder.        

    Kabels  kan  met  plastiek  bedek  word  en  sal  nie  so  dikwels  gesteel  word  nie.     (3)   [7]  

           VRAAG  6  

   

  6.1   Vaste  end     (2)    

         

  6.2   Enige  DRIE  van  die  volgende:      

    Dieselfde  frekwensie  ( )      

    Dieselfde  amplitude  ( )      

    Teenoorgestelde  rigting  ( )      

    Volmaak  uit  fase  ( )   (3)    

         

  6.3   a)   A  of  C  of  E     (1)    

    b)   B  of  D     (1)    

         

  6.4   Punte  van  konstruktiewe    interferensie     (2)    

         

  6.5   A     (1)   [10]  

           

  [TOTAAL:  56  punte]  

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 18 7/4/2011 3:26:50 PM

 •  

  19  

  Graad  10   NATUUR-  EN  SKEIKUNDE    

    TOETS  TWEE  MEMO  

     VRAAG  1  

   

  1.1   a)   Die  aantal  protone  in  ’n  atoom.     (1)    

    b)   11  protone,    11  elektrone,    12  neutrone     (3)    

    c)   Isotope     (1)    

    d)    Ja.    Die  aantal  protone  en  elektrone  en  nie  die  aantal  neutrone  nie,  bepaal  chemiese  reaktiwiteit.    

   (2)    

    e)   Kalium     (1)    

    f)   X  (Na)    aangesien  dit  ’n  kleiner  atoomstraal  het.     (2)    

    g)   KCl     (2)    

    h)    

  (2)    

           

  1.2   a)   Metaal,    aangesien  dit  warmte  en  elektrisiteit  gelei.     (2)    

    b)   Koolstof     (1)    

    c)   Koolstof  kan  twee  verskillende  reuse-strukture  vorm.        

      In  ’n  diamant  is  elke  koolstofatoom  aan  vier  ander  verbind,  wat  ’n  sterk  3D-vorm  gee.        

      In  grafiet  bind  ses  koolstofatome  saam  om  dun  heksagonale  plate  te  vorm.  Hierdie  plate  word  deur  swak  kragte  bymekaar  gehou.      (3)  

   

  [20]  

           

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 19 7/4/2011 3:26:50 PM

 •  

  20  

  VRAAG  2  

   

  2.1   a)   Tafelsout     (1)            

    b)   Na2CO3  (s)  +  2HCl  (aq)    2NaCl  (aq)  +  CO2  (g)  +  H2O  (l)     (2)            

    c)    Die  massa  van  die  reaktante    is  gelyk  aan  die  som  van  die  massa  van  die  produkte.    

   (2)    

         

    d)   Massa  (reaktante)   =   106  g  +  2(36,5  g)        

        =   179  g      

      Massa  (produkte)   =   58,5  g  +  44  g  +  18  g        

        =   179  g      

      Massa  (reaktante)   =   massa  (produkte)     (6)    

         

  2.2   H2  (g)  +  Cl2  (g)    2HCl  (g)        

    16  cm3     (2)   [13]  

           

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 20 7/4/2011 3:26:50 PM

 •  

  21  

  VRAAG  3  

   

  3.1    

  ’n  Neutrale  voorwerp  het  dieselfde  aantal  protone  as  elektrone,    waar  ’n  gelaaide  voorwerp  meer  van  een  lading  het  as  van  die  ander.    

   (2)    

         

  3.2   Sal  ’n  gelaaide  voorwerp  ’n  neutrale  voorwerp  afstoot  of  aantrek?     (2)    

         

  3.3    

  ’n  Gelaaide  voorwerp  wat  naby  ’n  neutrale  voorwerp  gebring  word,  sal  die  neutrale  voorwerp  aantrek.    

   (2)    

         

  3.4   Temperatuur     (1)    

         

  3.5   Bygevoeg     (1)    

         

  3.6    

  Isolator    Elektrone  pak  op  die  voorwerp  se  oppervlak  saam  en  vloei  nie  daardeur  nie.    

   (2)    

         

  3.7      

  Die  negatiewe  ladings  op  die  bal  word  afgestoot  na  die  teenoorgestelde  kant  van  die  bal  deur  die  negatiewe  ladings  op  die  liniaal.    Dit  laat  die  kant  van  die  bal  die  naaste  aan  die  liniaal  positief.    Induksie.    

     (3)  

   

         3.8  

   

   

  (3)  

   

       

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 21 7/4/2011 3:26:51 PM

 •  

  22  

  3.9   Enige  EEN  van  die  volgende  en  ’n  gepaste  voordeel:        

    Fotokopieërder  ( )  –  waarmee  afskrifte  van  dokumente  gemaak  word.  ( )      

    Elektrostaties  ontstowwer  ( )  –  verwyder  stofdeeltjies  uit  rook  in  skoorstene  by  kragstasies.  ( )      

    Vingerafdrukke  ( )  –  waar  die  polisie  vingerafdrukke  van  oortreders  neem.  ( )      

    Spuitverf  ( )  –  sorg  vir  ’n  eweredige  laag  verf  en  bespaar  geld  omdat  ’n  vermorsing  uitgeskakel  word.  ( )    (2)  

   

  [18]  

           VRAAG  4  

   

  4.1   V   =  QW        

      =  2090        

      =   4,5  V     (4)    

         

  4.2   Een  sel   =  35,4        

      =   1,5  V   (2)    

         

  4.3   I   =  tQ        

      =  4030        

      =   0,75  A     (4)    

         

  4.4   I   =  375,0        

      =   0,25  A     (2)    

         

  4.5   Skyn  vlouer     (2)   [14]  

             

  [TOTAAL:  65  punte]    

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 22 7/4/2011 3:26:51 PM

 •  

  23  

  Graad  10   NATUUR-  EN  SKEIKUNDE    

    TOETS  DRIE  MEMO  

     VRAAG  1  

   

  1.1   C     (3)    

   

  1.2   D     (3)    

   

  1.3   A     (3)    

   

  1.4   B     (3)    

   

  1.5   B     (3)   [15]  

               VRAAG  2  

   

  2.1   Waar       (2)    

   

  2.2   Onwaar     Hulle  is  chemies  identies.   (2)   [4]  

           

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 23 7/4/2011 3:26:51 PM

 •  

  24  

  VRAAG  3  

   

  3.1   D     (1)    

  3.2   A     (1)    

  3.3   F     (1)    

  3.4   B     (1)    

  3.5   C     (1)   [5]  

             

   

  VRAAG  4  

   

  4.1   B     (1)    

  4.2   G     (1)    

  4.3   E     (1)    

  4.4   F     (1)    

  4.5   I     (1)   [5]  

             

   

  VRAAG  5  

   

  5.1   N2  (g)  +  O2  (g)    2NO  (g)     (3)    

         

  5.2   N2  (g)  +  3H2  (g)    2NH3  (g)     (3)    

         

  5.3   SO2  (g)  +  H2O  (l)    H2SO3  (aq)     (3)   [9]  

           

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 24 7/4/2011 3:26:51 PM

 •  

  25  

  VRAAG  6  

   

  6.1    

  Sal  die  temperatuur  van  ’n  reaksie  toeneem    wanneer  kalsiumchloried  by  ’n  oplossing  van  natriumbikarbonaat  gevoeg  word?    

   (2)    

         

  6.2    

  Gebruik  ’n  maatsilinder    om  ’n  volume  natriumbikarbonaat  in  ’n  glasbeker  af  te  meet.        

    Meet  die  temperatuur    van  die  oplossing  met  ’n  termometer.        

    Voeg  die  kalsiumchloried  by  die  oplossing.        

    Teken  die  temperatuur  elke  30  s  aan.     (6)    

         

  6.3   Tyd     (1)    

         

  6.4   Temperatuur     (1)    

         

  6.5   Omgewingstemperatuur     (1)    

         6.6  

   

   

  (6)  

   

     

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 25 7/4/2011 3:26:51 PM

 •  

  26  

  6.7    

  Eksotermiese  reaksie.    Die  temperatuur  styg  omdat  meer  energie  vrygestel  word  as  wat  opgeneem  word.    

   (2)    

         

  6.8    

  Kalsiumchloried  reageer  met  natriumbikarbonaat  in  ’n  eksotermiese  reaksie  wat  lei  tot  ’n  styging  in  die  temperatuur  van  die  reaksiemengsel.    

   (2)    

         

  6.9   Voeg  meer  kalsiumchloried  by.        

   [Let  wel:  die  byvoeging  van  meer  natriumbikarbonaatoplossing  sal  nie  die  temperatuur  laat  styg  nie,  omdat  die  bykomende  vloeistof  die  toename  in  energie  verlore  sal  laat  gaan.]  

     (1)  

   

   

  [22]  

             

  [TOTAAL:  60  punte]      

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 26 7/4/2011 3:26:51 PM

 •  

  27  

  Graad  10   NATUUR-  EN  SKEIKUNDE    

    TOETS  VIER  MEMO  

     VRAAG  1  

   

  1.1   U   =   mgh        

      =   (75  kg)(9,8  m·∙s–2)(30  m)        

      =   22  050  J     (4)    

         

  1.2   K   =   221mv        

    22  050  J   =   2)75(21 v        

    v   =   24,25  m·∙s–1     (4)    

         

  1.3   Neem  af     (1)    

         

  1.4    

  Die  harnas  is  te  groot  vir  Yvonne.    Op  die  bopunt  van  die  deurswaai,  kan  sy  dalk  uit  die  harnas  glip.    

   (2)  

   

  [11]  

           

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 27 7/4/2011 3:26:51 PM

 •  

  28  

  VRAAG  2  

   

  2.1    

  Die  energie  waaroor  ’n  voorwerp  beskik  vanweë  sy  posisie    relatief  tot  die  Aarde.    

   (2)    

         

  2.2   U   =   mgh      

      =   (260  kg  +  800  kg)(9,8  m·∙s–2)(19  m)        

      =   48  412  J     (5)    

         

  2.3   48  412  J   =   221mv      

      =   2)1060(21 v      

    v   =   9,56  m·∙s–1     (3)    

         

  2.4   Energie  wat  as  hitte  afgestaan  word        

    Energie  wat  weens  lugweerstand  verlore  gaan     (2)   [12]  

           

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 28 7/4/2011 3:26:51 PM

 •  

  29  

  VRAAG  3  

     

  3.1    

  Die  som  van  kinetiese  en  potensiële  energie  van  ’n  sisteem  van  liggame  bly  konstant    in  die  afwesigheid  van  wrywing.    

   (2)    

         

  3.2   U   =   mgh        

      =   (1  100  kg)(9,8  m·∙s–2)(310  m)        

      =   3  341  800  J     (4)    

         

  3.3   U   =   (1  100  kg)(9,8  m·∙s–2)(50  m)        

      =   539  000  J        

    Van  die  potensiële  energie  is  in  kinetiese  energie  omgeskakel.     (4)    

         

  3.4     K   =  

  2

  21mv        

    221mv   =   3  341  800  J        

    2)1100(21 v   =   3  341  800  J        

    v   =   77,95  m·∙s–1     (4)   [14]    

   

  VRAAG  4      4.1   Tradisioneel  was  die  mans  die  jagters  en  het  dikwels  dae  lank  van  die  huis  af  weggegaan  om  vir  

  vleis  te  jag.  Die  vroue  het  by  die  huis  gebly  –    babas  gevoed  en  kinders  grootgemaak.    Hulle  tradisionele  take    was  om  hout  en  water  te  gaan  haal.  Water  was  daagliks  nodig  vir  kook,  was  en  drink.                         (2)  

   4.2   L  water.  Dus  is  8000  L  /  15  L  =  533.33  mense.  Maar  omdat  ons  nie  0.33  mense  

  kan  hê  nie,  het  ons  534  vroue  nodig  om  die  vrag  van  8000  L  te  dra.       (2)  

   4.3   Water  versamel  op  die  grond   en  syfer  deur  na  die  water  onder  die  grond.                    (2)  

   

  4.4   Nee.  Die  totale  hoeveelheid  water  in  die  hidrosfeer  is  vas,    maar  water  beweeg  maklik  tussen  verskillende  kompartemente  deur  die  prosesse  van  verdamping,  neerslag,  en  oppervlak-  en  

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 29 7/4/2011 3:26:51 PM

 •  

  30  

  onderoppervlak-vloeiings.  Daar  mag  wanbalanse  van  inset  en  uitset  in  bepaalde  gebiede  wees,  wat  as  droogtes  of  vloede  sal  manifesteer.               (2)    

  4.5     Bou  damme  (groot  skaal).    Rig  reënwatertenks  op  wat  gevoed  word  deur  die  aflooppype  van  huise  (klein  skaal).                     (2)                        

   4.6   Onsuiwerhede,  hoe  identifiseer  en  behandel  ons    

  a.   Karbonate:                    om  ‘n  karbonaat  te  identifiseer,  meng  jy  dit  met  ‘n  suur  en  stuur  enige  gas  wat  ontstaan  deur  kalkwater.  ‘n  Melkerige  neerslag  dui  aan  dat  CO2  vrygestel  word.    

  b.   Nitrate:    Devarda  se  allooi  (Cu/Al/Zn)  is  ‘n  reduksiemiddel.  Wanneer  dit  reageer  met  nitraat  in  natronloog,  word  ammoniak  vrygestel.  Die  ammoniak  wat  gevorm  word,  kan  waargeneem  word  deur  sy  kenmerkende  reuk,  en  deur  vogtige  rooi  lakmoes.    

  c.   Nitriete:      Gebruik  ‘n  urientoetsstelletjie  (koop  by  plaaslike  apteek)  om  te  kontroleer  of  daar  nitriet  in  die  water  is.  Enige  pienk  verkleuring  van  die  toetskussinkie  dui  op  ‘n  positiewe  reaksie,  wat  beteken  dat  nitriete  aanwesig  is.    

  d.   pH-bepaling:    gebruik  lakmoespapier.  As  dit  rooi  word,  is  die  water  suur.  As  dit  blou  word,  is  die  water  alkalies.                     (8)  

  4.7   Kalsiumkarbonaat,  ‘n  ander  naam  vir  neerslag-kalk,  kan  gebruik  word  om  oortollige  sure  te  verminder.  Ons  noem  hierdie  proses  neutralisasie.           (2)    

  4.8   Toegang  tot  ‘n  waterbron  wat  net  ‘n  kraan  ver  is,  sal  mense  in  staat  stel  om  blomme  en  plante  suksesvol  te  kweek.      Hulle  spaar  ure  in  hulle  dag  wat  voorheen  op  die  haal  van  water  gemors  is.                         (4)    

  4.9   Die  menslike  liggaam  is  meer  as  80%  water.  Al  ons  liggaamstelsels  en  -funksies  het  water  nodig  om  normaal  te  funksioneer.    Ons  het  ook  water  nodig  om  ons  lyf  en  die  klere  wat  ons  dra,  te  was.   Water  is  ook  nodig  vir  kosmaak,  die  voeding  van  groentetuine  en  die  natmaak  van  plante.    Ons  gebruik  water  vir  ontspanning  (swembaddens,  bootsport,  visvang  in  damme,  ens.).   Ons  sal  nie  lank  sonder  water  kan  oorleef  nie.             (4)  

   4.10   Fracking  (hidroliese  breking)  is  ‘n  proses  waar  ‘n  sterk  waterstraal,  wat  ‘n  mengsel  van  chemikalieë  bevat,  ondergronds  gepomp  word  om  rotse  (skalie)  uitmekaar  te  breek.   Hierdie  gebreekte  rotse  laat  dan  gasse,  wat  binne-in  vasgekeer  was,  vry.    Die  gas  word  opgevang  en  gebruik  om  olie  en  petrol  te  maak.  Voordeel:  Fracking  skep  werksgeleenhede  in  arm  plattelandse  gemeenskappe.    Nadeel:  Fracking  skep  die  risiko  dat  grondwater  besoedel  word.     (5)     [33]  

           

     

  [TOTAAL:  70  punte]  

  Natuur en Skeikunde Toetse 20 Junie.pdf 30 7/4/2011 3:26:51 PM

 • www.mml.co.za

  Maskew Miller Longman (Edms.) Bpk.Forestrylaan, Pinelands, Kaapstad

  Kantore in Johannesburg, Durban, King William’s Town, Pietersburg, Bloemfontein en

  Webwerf: www.mml.co.za

  © Maskew Miller Longman (Edms.) Bpk.

  gereproduseer of in enige vorm of deur enige elektroniese of meganiese middel weergegee word

  inligtingsbewaring.

  graag van kopiereghouers indien enige regstellings of byvoegings gedoen moet word.

  Eerste uitgawe 2011

  Verken_Exam Practice Book_COVER_Natuur- en Skeikunde_Gr10.indd 1 2011/09/02 3:15 PM