38
Estrella Damm en recomana el consum responsable. Alc. 5,4°. rganitza 01 Racó del Cava 02 El Avila Cafeteria- Hamburgueseria 03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera 11 Terrassa Beer 12 El Cultural 13 Frankfurt Rambla 14 Petit Can Amat 15 Frankfurt el Passeig 16 El Cafè de l’Aula 17 Grinzing 18 Café Misteri 19 Set de Vi 20 Cala Mari 21 Cafè Bar Amics de les Arts 22 La Torreta 23 Kaixo 24 Bar El Quijote 25 La Tasqueta 26 La Taperia Nº 13 27 El Cafè Dolç 28 L’alegria del Teatre 29 Latapateva 30 Taberna Cacique 31 Malapell –Deskaeg- 32 Vent de Dalt 33 Pautentic – La Catedral 34 Bar Restaurant Granada 35 Els Pintxos de la Rambla 36 Dot 37 Granja Catalana 38 Colmado 1917 39 Kalinka 40 Riazor 41 Vinyeta 42 Tivoli 43 Bar Restaurant Galaxia 44 El Rovell de l’Ou 45 Xavi’s Bar 46 Escaletes8 47 Restaurant La Venta 48 Bar El Peñon 49 Restaurant Súbit 50 Bar Restaurant Parada 51 La Bodega 52 La Cantonada de les Barriques 53 El Doll Bretó 54 Vinyl 55 John’s Italian 56 Què Parc 57 Frankfurt’s Salmerón 58 Ajoblanco 59 Cafè Teatre 60 La Fàbrica 1909 61 Vermouth 62 Tasta’m 63 La Terrassa Del Museu 64 Agora 65 Toca Teka 66 El Porró Taverna 67 Bar Repòs 68 Bizarre 69 Xitos 70 Frankfurt Lázaro 71 El Casal De Viladecavalls #detapaentapaterrassa Col·laboren De tapa en tapa Del 20 de maig al 19 de juny de 2016 Tapa + Quinto o Canya 2,50 18 76 CERVESA MEDITERRÀNIA #detapaentapaterrassa Més info: gastronosfera.com

#detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Estrella Damm en recomana el consum responsable. Alc. 5,4°.

rganitza

01 Racó del Cava

02 El Avila Cafeteria-Hamburgueseria

03 Granja Bar Sant Pere

04 Cafeteria Restaurant Donau

05 Cafeteria Sa Illa

06 Sala Born

07 Zurito Terrassa

08 The Laundry Bar

09 Frankfurt Cal Tiki

10 La Tetera

11 Terrassa Beer

12 El Cultural

13 Frankfurt Rambla

14 Petit Can Amat

15 Frankfurt el Passeig

16 El Cafè de l’Aula

17 Grinzing

18 Café Misteri

19 Set de Vi

20 Cala Mari

21 Cafè Bar Amics de les Arts

22 La Torreta

23 Kaixo

24 Bar El Quijote

25 La Tasqueta

26 La Taperia Nº 13

27 El Cafè Dolç

28 L’alegria del Teatre

29 Latapateva

30 Taberna Cacique

31 Malapell –Deskaeg-

32 Vent de Dalt

33 Pautentic – La Catedral

34 Bar Restaurant Granada

35 Els Pintxos de la Rambla

36 Dot

37 Granja Catalana

38 Colmado 1917

39 Kalinka

40 Riazor

41 Vinyeta

42 Tivoli

43 Bar Restaurant Galaxia

44 El Rovell de l’Ou

45 Xavi’s Bar

46 Escaletes8

47 Restaurant La Venta

48 Bar El Peñon

49 Restaurant Súbit

50 Bar Restaurant Parada

51 La Bodega

52 La Cantonada de les Barriques

53 El Doll Bretó

54 Vinyl

55 John’s Italian

56 Què Parc

57 Frankfurt’s Salmerón

58 Ajoblanco

59 Cafè Teatre

60 La Fàbrica 1909

61 Vermouth

62 Tasta’m

63 La Terrassa Del Museu

64 Agora

65 Toca Teka

66 El Porró Taverna

67 Bar Repòs

68 Bizarre

69 Xitos

70 Frankfurt Lázaro

71 El Casal De Viladecavalls

#detapaentapaterrassa

Col·laboren

De tapa en tapa

Del 20 de maig al 19 de juny

de 2016 Tapa + Quinto o Canya

2,50 €

18 7 6

CERVESA MEDITERRÀNIA

#detapaentapaterrassa

Més info: gastronosfera.com

Page 2: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

���� �������������

��� ������

���� �������������

�� �������� ! � "��

#$%&'()*((+,

-./ 0

12 3

4225

6

789:; <=>8?:@:

���� ���AB��

�CADC

���E� ���FGHIJ�

��K �����

GLKT�������

MNOP

Q MP

RNSTTP

O

MNOP

Q MP

RNSTTP

O

UVWXYZ[\W

]^_̀

ab

`^̀

cded_̀

fgh

ijk

lmmn

oi

hp

qrsstuv ww xt yz{u|{

}~ }��������

}~ ��

R���

}~ �����

��� ������ �������

������� �� ��  ¡¢�£¢ �¢�¤� �� ¢� ¥£¦�T§�¨�¢¢��£§�

©ª« ©¬­® ¯­°±²®

³´ µ¶·¸¹

º» ¼½¾¿ÀÁÂÃÄŠƾÇÈÉÄÊÅ

RËÌÍÎË ÏÐ ÑÒËÓÔÐÕÔ ÖËÔ×Ø

ÙÚÛÜÝ ÞÜÛÚßÛàááâãäåæ çèéãêåëå

R

ìíîïðñòóîôî

õö÷øùúûüýþýÿ

õö��� û�ýú

��������������

R�

���

��

����

��������

T������ ��

!"# $

%&'()

*+,-./01234.

56789:8;78

��K �����BI���

���� ����<�=���>�

?@ABCD

EBF G@H

IJKLMNLJLOPQP

���� ��R�>=SB��H

TU VWXY Z[W\XW]^X

D�<

Descarrega’t gratis l’App i segueix la ruta. Més informació a www.gastronosfera.com

Ru o curs d s 2016En aquesta guia trobareu tota la relació d’establiments participants al concurs “DE TAPA EN TAPA TERRASSA”. Cada establiment presenta una tapa a concurs a un preu únic de 2,50 € (IVA inclòs) acompanyada d’un quinto o ca-nya de cervesa Estrella Damm.

Com funciona? • Dirigiu-vos a qualsevol dels establiments, tasteu la tapa

i entregueu la guia per tal que us posin el segell del local.

• Valoreu la tapa (5 “m’ha agradat molt” i 1 “no m’ha agra-dat”).

• Podeu adreçar-vos a un altre establiment a tastar una al-tra tapa i així successivament.

• Amb la guia, podeu provar tantes tapes com vulgueu.

• Un cop acabada la campanya, dipositeu la guia segellada, amb la butlleta, emplenada amb les vostres dades* a l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa (Masia Freixa, pl. Josep Freixa i Argemí, 11), al Gremi d’Hostaleria (Ctra. Castellar, 94), al Diari de Terrassa (c. Vallhonrat, 45), a la Cambra de Comerç de Terrassa (c. Blasco de Garay, 29-49) o a la Cecot (c. Sant Pau, 6).

* Per poder participar en el sorteig dels regals, és imprescindible que la vostra guia tingui com a mínim el segell de 5 establiments. El Gremi es quedarà amb les dades del participant. Els guanyadors es comu-nicaran personalment i a través de la pàgina web i s’hauran d’acredi-tar amb el DNI.

01

02

03

09

04 05

0607

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

64

62

61

65

66

6367

68

69

70

71

08

Page 3: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Les dades personals que ens facilitis quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer del qual és responsable el Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca. En cap cas aquest fit-xer se cedirà o es vendrà a altres empreses sense el teu permís previ i explícit. De conformitat amb la Llei de Protecció de Dades (LOPTD), Llei orgànica 15/1999 del 31 de desembre, tens dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la, cancel·lar-la i, en el seu cas, revocar el teu consentiment a la referi-da Llei i altres normes que la desenvolupen, sense efectes retroactius, escrivint a la nostra adreça postal (Ctra. Castellar, 94. 08222 Terrassa) indicant el teu nom, els teus cognoms i el número de DNI.

Nom i Cognoms:

Adreça:

Ciutat: CP:

Tel.: Mail:

Signatura:

Voteu les millors tapes i participeu en el sorteig d’importants premis

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

RACÓ DEL CAVAPg. de les Lletres, 7, local 2Tel. 93 787 57 69

Horari: de dl. a ds. de 9 a 23 h

Caneló de carn d’olla en fulla de col amb beixamel de bolets de bosc

01

Page 4: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

GRANJA BAR SANT PEREC. Ample, 53Tel. 93 735 15 30

Horari: de dt. a ds. d’11 a 14 h i de 20 a 22.30 h

EL AVILA CAFETERIA - HAMBURGUESERIAC. del Vall, 14Tel. 93 115 07 93

Horari: de dl. a dg. de 8 h a tanca-ment

Torrada Gourmet

Tequeños

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

03

02

Page 5: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

CAFETERIA RESTAURANT DONAUPl. Salvador Espriu, 5Tel. 93 733 19 33

Horari: de dl. a dv. de 9 h a 20.30 h. Ds. de 9 h a tancament

Broqueta de pollastre a la mostassa amb salsa de formatge

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

04

CAFETERIA SA ILLAPl. Salvador Espriu, 3, local GTel. 93 001 98 41

Horari: de dl. a dj. d’11.30 a 13.30 h i de 17.30 a 21.30 h. Dv. i ds. d’11.30 a 13.30 h i de 17.30 a 22.30 h

Pa de coca amb formatge de cabra i melmelada de tomàquet

05

Page 6: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

ZURITO TERRASSAC. de la Rasa, 70Tel. 93 789 53 90

Horari: de dl. a dg. de 8 a 24 h

SALA BORNC. de la Rasa, 68Tel. 93 789 53 90

Horari: dj., dv., i ds. de 19 a 1 de la matinada

Caneló de melós de vedella amb salsa Oporto i bola de pa de parmesà

Mandonguilla casolana estofada amb ceps i verduretes

07

06

Page 7: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

THE LAUNDRY BARC. Iscle Soler, 2, local BTel. 93 024 32 66

Horari: de dt. a dj. d’11.30 a 21 h. Dv. i ds. d’11.30 a 24 h. Dg. D’11.30 a 14 h

Mar roig08

FRANKFURT CAL TIKIC. Dr. Cistaré, 63 localTel. 678 655 886

Horari: de dl. a dg. de 9 a 23 h

Les pilotes del Tiki09

Page 8: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

TERRASSA BEERAv. Jacquard, 68Tel. 93 784 22 65

Horari: de dl. a dg. de 12 a 24 h

LA TETERAC. del Passeig, 62 baixos dretaTel. 93 768 65 64

Horari: de dl. a dg. de 12.30 a 15 h. De dl. a dj. de 18 a 20.30 h. Dv. i ds de 18 a 22 h

Mar d’estiu

Broqueta de caprese amb encenalls d’bèric

11

10

Page 9: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

EL CULTURALRambla d’Egara, 340Tel. 93 720 48 20

Horari: de dl. a dg. de 8 a 23 h

Hot porc12

FRANKFURT RAMBLARambla d’Egara, 146Tel. 609 981 629

Horari: de dl. a dv. de 8 a 22 h. Ds. de 8 a 23 h

Cake pop Rambla13

Page 10: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

FRANKFURT EL PASSEIGPasseig 22 de Juliol, 180Tel. 629 606 335

Horari: de dl. a dg., migdies i nits excepte dimarts

PETIT CAN AMATPasseig 22 de Juliol, 281Tel. 93 783 02 22

Horari: de dl. a dg. d’11 a 13 h

Torradeta amb ricandó a l’ametlla

Cruixent de carxofa, romesco i ceba carame·litzada

15

14

Page 11: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

EL CAFÈ DE L’AULAC. Volta, 37Tel. 617 479 355

Horari: de dl. a dg. de 12 a 16 h i de 19 a 24 h

Tastet de paté antic casolà16

GRINZINGPlaça Vella, 6Tel. 93 788 83 75

Horari: de dl. a dg. de 16 a 22 h

Mallorquí 17

Page 12: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

SET DE VIC. Iscle Soler, 2, local CTel. 679 014 135

Horari: de dt. a ds. de 10.30 a 14 h i de 17 a 21.30 h. Dg. de 12 a 15 h

CAFÉ MISTERIPasseig 22 de Juliol, 331Tel. 93 164 82 84

Horari: de dt. a dv. de 12 a 21 h. Ds. de 12 a 14 h i de 18 a 21 h. Dg. de 12 a 14 h

Brandada de bacallà amb gorgonzola

Misteritapa de vermut

19

18

Page 13: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

CALA MARIC. Antoni Torrella, 73Tel. 93 788 93 12

Horari: de dl. a dv. de 7 a 21 h. Ds. de 8 a 21 h. Dg. de 8 a 15 h

Delícia de patata20

CAFÈ BAR AMICS DE LES ARTSC. Teatre, 2Tel. 93 783 51 37

Horari: de dl. a dg. de 19 a 24 h

Hummus de llenties amb tires de pollastre ras al-hanud

21

Page 14: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

KAIXOPasseig 22 de Juliol, 332Tel. 93 537 98 09

Horari: de dt. a dg. de 10 a 14 h i de 17 a 21 h

LA TORRETAC. Nou de Sant Pere, 50Tel. 650 874 976

Horari: de dl. a dg. de 19.30 a 24 h

Gaspatxo fusió

Grec de tonyina

23

22

Page 15: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

BAR EL QUIJOTEPlaça doctor Cadevall, 1Tel. 615 036 994

Horari: de dl. a dv. de 18 a 22.30 h. Ds. tot el dia

Mandonguilles de l’àvia amb sípia24

LA TASQUETA Placeta Saragossa, 5Tel. 665 013 691

Horari: de dl. a ds. de 18 a 22 h

Broqueta de salmó marinat, meló i tonyina marinada

25

Page 16: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

EL CAFÈ DOLÇPlaça vapor Ventalló, 1 local 3Tel. 93 736 89 92

Horari: de dc. a dj. de 12 a 14 h i de 19 a 22 h. Dv. i ds. de 12 a 14 h i de 19 a 24 h. Dg. de 12 a 14 h i de 19 a 22 h

LA TAPERIA Nº 13Plaça Nova, local 2Tel. 93 191 37 84

Horari: de dl. a dg. de 12.30 a 16.30 h i de 19 a 22.30 h

La mandonguilla del Dolç

Sushburger

27

26

Page 17: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

L’ALEGRIA DEL TEATREC. Gaudir, 15Tel. 648 117 693

Horari: de dc. a dv. de 19 a 23 h. Ds. de 12.30 a 15.30 h i de 19 a 23 h

Habemus tapam28

LATAPATEVAC. Sta. Maria de Mazzarello, 84 baixosTel. 93 191 35 67

Horari: de dl. a dj. de 19 a 22 h. Dv. i ds. de 19 a 23 h

rella amb salsa de vi negre i mel29

Page 18: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

MALAPELL –DESKAEG-C. Volta, 23Tel. 610 501 267

Horari: dt. i dc. de 18 a 22 h. Dj., dv. i ds. de 18 a 24 h. Dg. de 12.30 a 14.30 h

TABERNA CACIQUEPasseig 22 de Juliol. 432, local 2Tel. 617 588 074

Horari: dt., dj. i dg. de 13 a 16 i de 19 a 23 h. Dv. i ds. de 13 a 16 h i de 19 a 24 h

hai Pulled pork

Empanadilla criolla agredolça

31

30

Page 19: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

VENT DE DALTC. Unió, 28Tel. 93 789 29 47

Horari: de dl. a dg. de 13 a 16 h i de 19 a 23 h

Truita escabetxada32

PAUTENTIC – LA CATEDRALPlaça Vella, 11Tel. 93 164 21 16

Horari: de dl. a dc. de 12.30 a 16 h. De dj. a ds. de 12.30 a 22.30 h

Broqueta de rap amb parmentier de patata violet

33

Page 20: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

ELS PINTXOS DE LA RAMBLARambla d’Egara, 247Tel. 668 586 939

Horari: de dt. a dv. d’11 a 21 h. Ds. d’11 a 22.30 h. Dg. d’11 a 15 h

BAR RESTAURANT GRANADAC. Lavoisier, 2Tel. 93 768 57 95

Horari: de dl. a ds. de 12 a 23 h

Mandonguilles de l’àvia Antonia

El Antojito

35

34

Page 21: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

DOTC. Josep Trueta, 2. Parc de St. JordiTel. 674 955 701

Horari: de dl. a dg. d’11 a 14 h. De dl. a dj. de 17 a 21 h. Dv. i ds. de 17 a 23 h

Pop + botifarra negra + mussolina de ceps

36

GRANJA CATALANAPl. Mossèn Jacint Verdaguer, 21 Tel. 93 788 81 10

Horari: de dl. a ds. de 12 a 24 h

Mini hamburguesa de vedella amb escalivada, formatge i melmelada de tomàquet

37

Page 22: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

KALINKAC. Col•legi, 5Tel. 627 730 547

Horari: de dt. a ds. de 10 a 22 h

COLMADO 1917C. Granius, 4Tel. 697 263 979

Horari: de dl. a dg. de 12.30 a 15 h i de 18 a 23 h

Titeli

Bombó de foie sobre torrada amb pernil d’ànec

39

38

Page 23: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

RIAZORC. Pare Llaurador, 21Tel. 628 552 763

Horari: de dl. a dv. de 13 a 20.30 h. Ds. de 9 a 14 h

Mandonguilles jardinera amb “xampis”

40

41

VINYETAAv. Barcelona, 91Tel. 93 786 48 23

Horari: de dl. a dg. de 18 h a tan-cament

Ambrosio Roche

Page 24: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

43

42

BAR RESTAURANT GALAXIAC. Francesc Oller, 68Tel. 93 788 76 40

Horari: de dl. a dg. d’11 a 14 h i de 17 a tancament

TIVOLIPg. Compte d’Egara, 16Tel. 93 736 25 47

Horari: de dl. a dj. de 12 a 20 h. Dv. i ds. de 12 a 23 h

Gambgallega

Bacallà 55°

Page 25: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

44

EL ROVELL DE L’OUC. La Rasa, 60Tel. 93 733 34 14

Horari: de dt. a ds. de 20.30 a 22.30 h. Ds. de 13 a 15.30 h i de 20.30 a 22.30 h

Cruixent de melós de vedella amb salsa d’Oporto

XAVI’S BARC. Francesc Salvans, 59Tel. 658 976 710

Horari: de dl. a dg. de 12 a 15 h i de 19 a 21 h

Croqueta de sípia amb la seva tinta45

Page 26: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

RESTAURANT LA VENTAC. Sant Tomàs, 23Tel. 93 513 84 85

Horari: de dt. a dg. de 13 a 16 h. Dv. i ds. de 20 a 23.30 h

ESCALETES8C. Escaletes, 8Tel. 93 784 25 05 – 654 140 482

Horari: dv. i ds. de 20.15 a 23.30 h

La perla del mar i la terra

Farcell de botifarra esparracada amb bolets i torradetes amb oli trufat

47

46

Page 27: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

BAR EL PEÑON C. Francisco de Vitoria, 29Tel. 93 788 50 15

Horari: de dl. a dg. de d’11 a 15 h i de 17 a 22 h

Celi-pizza amb carn barbacoa48

RESTAURANT SÚBITPl. 11 de setembre, 5Tel. 93 786 96 42

Horari: de dl. a dg d’11.30 a 23 h

Homenatge de magret a la manresana

49

Page 28: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

LA BODEGAC. Carrasco i Formiguera, 15, local 3Tel. 93 688 71 42

Horari: de dl. a dg de 18 a 22 h. Dimarts tancat

BAR RESTAURANT PARADACtra. Olesa, 244-246Tel. 93 788 10 21

Horari: de dl. a dg. de 8 a 18 h

Els cargols del Pepe

Carpaccio de vedella de “Don Manué”

51

50

Page 29: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

LA CANTONADA DE LES BARRIQUESC. Dibuixant Avellaneda, 65Tel. 93 787 56 59

Horari: de dl. a dg. de 13 a 16 h i de 20.30 a 24 h

Salmó amb contrastos 52

EL DOLL BRETÓC. Camí Fondo, 12, baixosTel. 93 700 10 50

Horari: de dl. a dg. de 13 a 15.30 h i de 20 a 23 h

Torradeta de sobrassada, Reblochon i melmelada de igues

53

Page 30: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

JOHN’S ITALIAN Ctra. de Montcada, 250, local 18Tel. 93 731 50 70

Horari: de dl. a dg. d’11 a 23 h

VINYLC. Teatre, 2Tel. 93 731 42 46 – 652 952 684

Horari: de dl. a dg. de 20.30 a 24 h

Melós rústic

Hummus de primavera

55

54

Page 31: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

QUÈ PARCPg. 22 de Juliol, 451Tel. 669 621 764

Horari: de dl. a dg. d’11 a 24 h

Bomba Què Parc56

FRANKFURT’S SALMERÓNC. Mare de Déu del Socors, 4Tel. 93 784 31 75

Horari: tot el dia

La primavera57

Page 32: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

CAFÈ TEATREC. Baix, 32Tel. 93 780 22 38

Horari: de dl. a ds. de 12 a 15.30 h. De dc. a ds. de 19 a 22.30 h

AJOBLANCOPl. Ricard CamíTel. 695 546 101

Horari: de dc. a ds. de 20.30 a 23 h. Ds. de 13 a 15.30 h

Empedrat vallesà

Coca de cansalada bèrica amb iogurt a la menta

59

58

Page 33: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

LA FàBRICA 1909Rambla d’Egara, 270Tel. 695 627 963

Horari: de dt. a ds. de 13 a 16 h. De dc a ds. de 20 a 23 h

VERMOUTHPlaça vella, 14Tel. 93 788 11 37

Horari: tot el dia

rella de porc a l’estil 1909

Carpaccio de txuletón de primavera a l’essència de trufa en cruixent

60

61

Page 34: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

TASTA'MCtra. de Castellar, 418Tel. 93 731 70 60

Horari: de dl. a dj. de 12 a 20 h. Dv. fins a les 23 h

LA TERRASSA DEL MUSEURambla d’Egara, 270Tel. 93 789 44 43

Horari: de dt. a dg. de 13 a 16 h. De dc a ds. de 20 a 23 h

Mini mollete de panceta amb salsa Hoisin

“Bocata” de calamar amb pa negre

62

63

Page 35: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

AGORAC. Jaume Cantarer, 4Tel. 609 738 397

Horari: de dl. a dg. de 12 a 16 h i a partir de les 18 h

TOCA TEKAPasseig del vapor Gran, 2Tel. 93 786 25 81

Horari: Divendres i dissabte de 20 a 23 h

Croqueta de caça amb aires de muntanya

Bocata de calamars

64

65

Page 36: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

EL PORRÓ TAVERNAC. de la Palla, 28Tel. 93 731 39 44

Horari: de dl. a ds. de 18 a 23 h

BAR REPòSRambla d’Egara, 287Tel. 93 788 08 66 – 680 880 423

Horari: de dl. a dg. de 12 a 13.30 h i de 18 a 22 h

Kikirikíí

Piruleta de carn

66

67

Page 37: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

BIZARRE – RESTAURANT & COCKTAILSCamí Fondo, 37Tel. 626 056 058 – 93 780 19 92

Horari: de dj. a ds. de 20 a 24 h

XITOSPlaça Salvador Espriu, s/nTel. 93 733 71 57

Horari: de dl. a dg. de 18 a 23 h

P9trah – Ravioli de gambes amb el seu consomé

La ventresca

68

69

Page 38: #detapaentapaterrassa...03 Granja Bar Sant Pere 04 Cafeteria Restaurant Donau 05 Cafeteria Sa Illa 06 Sala Born 07 Zurito Terrassa 08 The Laundry Bar 09 Frankfurt Cal Tiki 10 La Tetera

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

Puntua la tapa

1 / 2 / 3 /4 /5Segell

FRANKFURT LáZAROAv. del Parlament, 32Tel. 93 787 55 06

Horari: de dt. a dg. de 8 a 15 h i de 17 a 23 h

EL CASAL DE VILADECAVALLSC. Antoni Soler Hospital, 2. Viladecavalls. Tel. 93 734 10 11

Horari: de dl. a dg. de 9 a 16 h i de 20 a 23 h

Xampinyons satats amb pernil i gambetes

Farcell de bacó

70

71