Dr Milena Iliæ

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  MEDICINSKI FAKULTET U KRAGUJEVCU Izbornom veu

  Na raspisani konkurs Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, koji je objavljen u oglasnim

  novinama Poslovi od 17.01.2006.godine, za izbor jednog nastavnika u zvanje redovnog ili

  vanrednog profesora za uu naunu oblast Epidemiologija, prijavio se jedan kandidat Dr

  Milena Ili, doktor medicinskih nauka i sadanji vanredni profesor na ovom predmetu. Kandidat

  je uz konkursnu prijavu priloio sva Konkursom traena dokumenta.

  Izborno vee Medicinskog fakulteta na svojoj sednici od 18.01.2006. godine (Odluka br.

  71/3-3) formiralo je Komisiju za pripremu i pisanje izvetaja na osnovu prispelih prijava, u

  sledeem sastavu:

  1. Prof. dr Branislav Tiodorovi, redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Niu,

  predsednik,

  2. Prof. dr Hristina Vlajinac, redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,

  lan i

  3. Prof. dr Miloje obelji, redovni profesor, Vojnomedicinska akademija Beograd, lan.

  Komisija je razmatrala konkursom traenu dokumentaciju i Izbornom veu Medicinskog

  fakulteta podnosi sledei

  IZVETAJ A. Biografski podaci - Ime i prezime: Milena D. Ili

  - Godina i mesto roenja: 1959., Poarevac.

  - kolovanje: Osnovnu kolu Ivo Lola Ribar u Velikom Graditu zavrila je 1973. godine, a

  Gimnaziju Jovan erbanovi u Poarevcu zavrila je 1977. godine. Na Medicinski fakultet

  u Beogradu, Odeljenje u Kragujevcu, upisala se kolske 1977/78. godine, a diplomirala marta

  1983. godine.

 • 2

  - Kretanje u slubi: Po zavretku studija, Dr Milena Ili radila je kao lekar opte prakse u

  Medicinskom centru Dr Mihajlo Ili u Kragujevcu. Godine 1985. primljena je kao asistent

  pripravnik za predmet epidemiologija na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Odeljenje u

  Kragujevcu. Godine 1990. izabrana je za asistenta. U zvanje docenta izabrana je 03.05.1996.

  godine. Od 1989. godine radi i u Zavodu / Institutu za zatitu zdravlja u Kragujevcu. U

  zvanje vanrednog profesora izabrana je 10.07.2001.g.

  - Usavravanje: Specijalistiki ispit iz epidemiologije Dr Milena Ili poloila je sa odlinim

  uspehom 1988. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarski rad

  Makrovaskularna bolest i diabetes mellitus odbranila je 1990. godine na Medicinskom

  fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom Etioloka studija raka prostate

  odbranila je 1995. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

  U nauno-istraivakim projektima iz oblasti epidemiologije dijabetesa i epidemiologije

  malignih tumora glave vrata i projektu Ekoloko epidemioloka istraivanja u medicini, koje je

  odobrilo i finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije, Dr Milena Ili bila je saradnik u

  periodu 1991-1995. i periodu 1996-2000. godina. U periodu 2002-2005. godine, bila je saradnik

  u projektu "Epidemioloka istraivanja odabranih poremeaja zdravlja", broj 1927, koje je

  odobrilo i finansiralo Ministarstvo za nauku i zatitu ivotne sredine Srbije, a od 2006. godine

  saradnik je u projektu "Epidemioloka istraivanja faktora rizika za odabrane poremeaje

  zdravlja", broj 145084, koji je odobrilo Ministarstvo za nauku i zatitu ivotne sredine Srbije.

  lan je Srpskog lekarskog drutva i odgovorni urednik asopisa MEDICINSKI ASOPIS

  koji publikuje SLD Kragujevac. Slui se engleskim i ruskim jezikom.

  Aktivnost kandidata

  B. Aktivnost kandidata iz prethodnih izbornih perioda

  - Ili Milena. Makrovaskularna bolest i diabetes mellitus. Magistarski rad. Medicinski fakultet

  Univerziteta u Beogradu, 1990.

  - Ili Milena. Etioloka studija raka prostate. Doktorska disertacija, Medicinski fakultet

  Univerziteta u Beogradu, 1995.

 • 3

  Grupa B 1.1.

  a) Radovi objavljeni u celini u asopisima meunarodnog znaaja

  1. Ili M, Vlajinac H, Marinkovi J, Milenkovi S, Jovanovi M: Makrovaskularna bolest

  kod dijabetiara. Vojnosanitetski pregled 1991; 48:216-219.

  2. Ili M, Vlajinac H, Marinkovi J, Milenkovi S, Jovanovi M: Makrovaskularna bolest

  kod dijabetiara - diskriminaciona analiza faktora rizika. Srpski arhiv 1991;111:205-207.

  3. Vlajinac H, Ili M, Marinkovi J: Cardiovascular risk factors and prevalence of

  coronary heart disease in type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. European Journal of

  Epidemiology 1992; 8:783-788.

  4. Vlajinac H, Ili M, Marinkovi J: Coronary heart disease incidence in diabetic patients,

  and its relationship to general risk factors. European Journal of Epidemiology 1995; 11;351-354.

  5. Ili M, Vlajinac H: Epidemiologija raka prostate. Vojnosanitetski pregled 1995;52:585-

  589.

  6. Ili M, Vlajinac H, Marinkovi J: Case-control study of risk factors for prostate cancer.

  British Journal of Cancer 1996; 74:1682-1686.

  (Kao sekundarna publikacija u: The occupational medical digest 1997; 9:2.)

  (asopis citira Current Contents, u kategoriji Oncology - 32/121; rad je citiran u 31-

  nom radu u vodeim meunarodnim asopisima, o emu je priloen izvod Univerzitetske

  biblioteke Svetozar Markovi u Beogradu)

  7. Vlajinac H, Marinkovi J, Ili M, Kocev N: Diet and Prostate Cancer: a Case-Control

  Study. European Journal of Cancer 1997; 33:101-107.

  (asopis citira Current Contents, u kategoriji Oncology 39/121; rad je citiran u 49

  radova u vodeim meunarodnim asopisima, o emu je priloen izvod Univerzitetske biblioteke

  Svetozar Markovi u Beogradu)

  8. Ili M, Vlajinac H, Adanja B, Ristovi S, Radovi D, Vukovi Z.: Prevalencija faktora

  rizika od kardiovaskularnih bolesti kod starih osoba. Vojnosanitetski pregled 1998; 55:401-405.

 • 4

  9. Vlajinac H, Ili M, ipeti S, Marinkovi J, Kocev N: A case-control study of diet and

  prostate cancer. Journal of BUON 2001;6:177-181.

  b) Radovi objavljeni u celini u nacionalnim asopisima

  1. Soki S, orevi M, Ili M: Prilog epidemiolokom prouavanju malignih neoplazmi

  glave i vrata u SR Srbiji. Zdravstvena zatita 1986; 12:13-18.

  2. Ili M, Vlajinac H, Marinkovi J, Milenkovi S, Jovanovi M: Faktori rizika za

  makrovaskularnu bolest kod dijabetiara i nedijabetiara. Acta medica medianae 1991; 6:55-61.

  3. Ili M, ipeti S, Vlajinac H, Jarebinski M: Ishrana u etiologiji raka prostate.

  Informacije o kancerogenima 1994; 11: 29-32.

  4. Ili M, Vlajinac H, Marinkovi J, Milii B: Ishrana u etiologiji raka prostate;

  anamnestika studija. Medicinski asopis (Kragujevac) 1996; 2:27-31.

  5. Ili M: Izvetaj sa nauno-strunog skupa "Savetovanje o imunizacijama, 16-19.

  avgusta 1996., Kragujevac - umarice". Medicinski asopis (Kragujevac) 1996; 2:61-62.

  6. Ili M, Vlajinac H, Marinkovi J, Milii B: Etioloka studija raka prostate. Acta

  medica medianae 1997; 2:11-21.

  7. Ili M, ipeti S, Radosavljevi V: Mortalitet od malignih neoplazmi prostate na

  teritoriji centralne Srbije. Acta medica medianae 1997;4:21-28.

  8. Ili M, Vlajinac H, Marinkovi J, Milii B: Ishrana i rizik za rak prostate.

  Gerontologija 1999; 1:31-34.

  Grupa B 1.2. Udbenici, monografije, praktikumi, repetitorijumi

  1. Ili M. Praktikum za specijalnu epidemiologiju. Medicinski fakultet, Kragujevac, 2001.

  ISBN 86-82477-36-X

  CIP 616-036 . 22 (075.8) (076)

 • 5

  Grupa B 1.3. Uee na naunim skupovima

  a) Uee na meunarodnim naunim skupovima

  1. Soki S, Ili M, Soki M: Mortality of malignant tumours of the head and neck in

  Yugoslavia. XI International Congress of preventive and social medicine, 1986, Madrid, p. 258.

  1. Soki S, Ili M, orevi M: Epidemiological pecularities of malignant tumours of the

  head and neck in the Serbia. XIX Balkanska medicinska nedelja, Beograd, 1986.

  b) Uee na domaim naunim skupovima

  1. Kneevi J, Ili M, Obradovi D, Ugrinovi N.: Uroene srane mane u dece roene

  pre termina i sa malom telesnom teinom za gestacionu starost. XXIX Nauni sastanak

  mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, Pula 1988, pp. 419-420.

  2. Ili M, Vlajinac H, Marinkovi J, Milii B, Ristovi S: Lina zdravstvena istorija i rak

  prostate. X Struni sastanak preventivne medicine Timoke krajine, Donji Milanovac, 1997, pp.

  520-524.

  3. Ili M, Vlajinac H, Arsenijevi N, Ristovi S, Adanja B, Radovi D, Vukovi Z: Navika

  puenja cigareta i kardiovaskularne bolesti kod starih osoba. X Struni sastanak preventivne

  medicine Timoke krajine, Donji Milanovac, 1997, pp. 525-529.

  4. Ili M, Matovi S, onovi N.: Neke reproduktivne karakteristike ena obolelih od raka

  dojke i njihovih kontrola. XIII Struni sastanak preventivne medicine Timoke krajine,

  Sokobanja, 2000, pp. 12-17.

  5. Ili M, Matovi S, ivadinovi E: Neke epidemioloke karakteristike raka dojke kod

  ena u centralnoj Srbiji. XIII Struni sastanak preventivne medicine Timoke krajine, Sokobanja,

  2000, pp. 18-22.

  6. Milenkovi S, Ili M, Vlajinac H, orevi P: Neke karakteristike populacije

  dijabetiara u Beogradu i Kragujevcu. XV Jubilarni oktobarski zdravstveni dani, 1987,

  Kragujevac, p. 5.

  7. Ili M, Vlajinac H, Milenkovi S: Uestalost makrovaskularne bolesti kod dijabetiara.

  XV Jubilarni oktobarski zdravstveni dani, 1987, Kragujevac, p. 5.

 • 6

  8. Mihajlovi B, Ili M, Milievi R.: Retinopathia diabetica kod bolesnika starijeg

  uzrasta. XV Jubilarni oktobarski zdravstveni dani