Drenajul platformelor ... deoarece materialele `n suspensie antrenate de precipita]ii sunt distribuite

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Sisteme liniare de drenaj

  Separatoare de hidrocarburi

  Drenajul platformelor exterioare

 • ACO a pus la punct pentru prima

  dat\ `n lume sistemele liniare

  prefabricate simple pentru

  captarea [i scurgerea apelor de

  suprafa]\, produse din azbest,

  pentru ca `n anul 1970, s\

  inoveze sistemele de rigole prin

  crearea re]etei betonului cu

  polimeri utilizat\ `n prezent `n

  toat\ lumea.

  Gama de produse ACO Sport pentru stadionul din Sydney

  Sisteme de drenaj ACO Drain Passavant `n Potsdamer Platz

  Sediul central al Grupului ACO la Büdelsdorf / Rendsburg

  Ca produc\tor, ACO s-a

  concentrat pe utilizarea calit\]ilor

  unice ale betonului cu polimeri [i

  a inoxului pentru a dezvolta

  elemente de construc]ii durabile,

  pentru a oferi clien]ilor no[tri

  cele mai bune produse.

  Grupul ACO

  �� 3.100 angaja]i `n 28 de

  ]\ri (Europa, America,

  Asia, Australia)

  �� 25 de fabrici `n 12 ]\ri

  �� Cifra de afaceri `n anul

  2002: 420 Mil. Euro

 • 3

  Drenajul platformelor exterioare

  3

  Sisteme liniare de drenaj

  Apa este un element component

  indispensabil vie]ii, `ns\ `n timpul

  anumitor fenomene meteorologice

  adeseori ridic\ probleme majore. Ea

  trebuie dirijat\ rapid [i eficient de pe

  toate suprafe]ele pavate care ne

  `nconjoar\.

  De obicei, apa din precipita]ii este

  dirijat\ `n sistemul de drenaj datorit\

  `nclina]iei suprafe]elor. Pentru

  captarea ei exist\ dou\ solu]ii de

  baz\: dirijarea apei prin puncte de

  scurgere [i cea prin sisteme liniare.

  AVANTAJELE SISTEMELOR

  LINIARE:

  � sistemul liniar `ndepline[te dou\

  func]ii `n acela[i timp: captarea [i

  dirijarea apei

  � precipita]iile ajung mai rapid , pe o

  cale mai scurt\, `n sistemul de

  drenaj

  � simplific\ major sistematizarea pe

  vertical\

  � simplific\ re]eaua de canalizare,

  astfel `ncât se execut\ mai pu]ine

  s\p\turi

  � suprafe]ele platformelor sunt plane,

  deci se pot executa mai repede cu

  utilaje de mare capacitate

  � sistemele liniare nu afecteaz\

  traficul pe platforme, putând fi

  traversate f\r\ inconveniente atât

  de c\tre pietoni cât [i de c\tre

  camioane, autoturisme, c\rucioare

  etc.

  � pericolul de colmatare este redus

  deoarece materialele `n suspensie

  antrenate de precipita]ii sunt

  distribuite pe toat\ lungimea

  sistemului

  � `ntre]inere simpl\

  � se pot folosi [i pentru modelarea

  arhitectural\ a suprafe]elor

  (diferen]ierea sau delimitarea

  spa]iului)

  Drenajul apei printr-un sistem liniar plasat la

  intersec]ia suprafe]elor cu pant\ este, ̀ n

  majoritatea cazurilor, cea mai bun\ solu]ie.

 • 4

  Drenajul platformelor exterioare

  Sistemul ACO DRAIN N 100 K Quicklock ®

  Sistemul ACO DRAIN N 100 K Quicklock ®

  este realizat din elemente din beton

  cu polimeri cu muchie rigid\. Gr\tarele sunt prev\zute cu sistemul de prindere

  rapid\ f\r\ [uruburi Quicklock. L\]imea interioar\ a rigolei este de 10 cm,

  adâncimea este `ntre 15 [i 25 cm [i este disponibil\ cu pant\ prefabricat\ sau

  `n\l]ime constant\. Clasa de `nc\rcare A15 - C250. Destinat traficului pietonal [i

  mediu, poate prelua `nc\rc\ri date de turisme [i camioane u[oare. Se aplic\ la

  parc\ri de turisme, la marginea bordurilor, service auto, pentru vehicule cu vitez\

  de deplasare sc\zut\.

  Toate sistemele de mai sus sunt

  disponibile [i `n varianta cu `n\l]ime

  de construc]ie mic\ (8-10 cm).

  Acestea se recomand\ acolo unde

  este important\ adâncimea mic\ de

  montaj - parc\ri supraetajate, terase

  sau prezen]a altor instala]ii `n

  subteran.

  Rigol\ cu muchie din o]el zincat [i gr\tar re]ea

 • 55

  Drenajul platformelor exterioare

  Sistemul ACO DRAIN E100 K - E300 K Quicklock ®

  Sistemul ACO DRAIN E100 K - E300

  K Quicklock ®

  este realizat din

  elemente din beton cu polimeri [i

  muchia rigolei `nt\rit\ cu profil din o]el

  zincat sau inox, cu o gam\ divers\ de

  gr\tare din o]el zincat , inox sau font\.

  Gr\tarele sunt prev\zute cu sistemul

  de prindere rapid\ f\r\ [uruburi

  Quicklock. L\]imea interioar\ a rigolei

  este de 10, 15, 20 sau 30 cm,

  adâncimea este `ntre 15 [i 45 cm [i

  este disponibil\ cu pant\ prefabricat\

  sau `n\l]ime constant\. Clasa de

  `nc\rcare A15 - E600. Destinat

  traficului mediu [i greu. Se aplic\ `n

  sta]iile de carburan]i, incinte

  industriale, parc\ri de camioane grele

  [i alte aplica]ii cu trafic greu.

  Corpul rigolei este confec]ionat din

  beton polimerizat rezistent la medii

  agresive. Rezisten]a sistemului a fost

  m\rit\ prin noi nervuri [i ancor\ri de

  `nt\rire. Etan[eitatea rigolei este

  asigurat\ printr-un rost de etan[are.

  Fixarea [i demontarea gr\tarelor f\r\

  [uruburi permite montarea [i

  demontarea rapid\ [i corespunde la

  solicit\ri mari.

  Sistemul este asigurat contra

  deplas\rii laterale a gr\tarelor.

  Siguran]a [i flexibilitatea sistemului

  sunt realizate datorit\ urm\torilor

  factori:

  � posibilitatea aplic\rii la toate

  clasele de sarcini A15-E600

  � posibilitatea aplic\rii la diferite

  pante sau combina]ii de pante

  � elementele sistemului sunt

  confec]ionate din beton polimerizat

  rezistent la medii corozive, practic

  impermeabil [i cu rezisten]a

  mecanic\ de trei ori mai mare ca a

  betonului pe baz\ de ciment, astfel

  masele sistemului sunt sim]itor mai

  reduse

  � pentru m\rirea rezisten]ei, corpul

  rigolei este `nt\rit cu nervuri [i

  ancor\ri

  � la clasele de `nc\rc\ri mai mari

  muchia este `nt\rit\ (4 mm) [i este

  `ncorporat\ `n betonul polimerizat

  la nivelul planului lateral

  � sistemul este elaborat conform

  celui mai modern standard

  european, EN 1433. Etan[eitatea

  perfect\ este realizat\ printr-un

  rost de etan[are care se umple cu

  un adeziv permanent elastic

  � gr\tarele sunt asigurate contra

  alunec\rii `n plan orizontal

  � gr\tare tip re]ea de font\ [i o]el

  zincat din clasele de sarcini D400 [i

  E600, cu fixare rapid\ Quicklock,

  f\r\ [uruburi

  � compatibilitate cu sistemul de

  rigole N100K. La suprafe]e cu dou\

  clase de sarcini diferite,

  combinarea celor dou\ sisteme

  este avantajoas\, asigurând

  economii

 • 6

  Drenajul platformelor exterioare

  Sistemul ACO DRAIN S100 K - S300 K Powerlock ®

  La elaborarea sistemului ACO DRAIN

  S100 K - S 300 K Powerlock ®

  am

  folosit toat\ experien]a noastr\

  dobândit\ `n timp. Este realizat din

  elemente din beton cu polimeri [i

  muchia rigolei `nt\rit\ cu profil din

  font\, cu gr\tare din font\. Prinderea

  gr\tarului se realizeaz\ cu sistemul

  f\r\ [uruburi Powerlock. L\]imea

  interioar\ a rigolei este de 10, 15, 20

  sau 30 cm, adâncimea este `ntre 15 [i

  45 cm [i este disponibil\ cu sau f\r\

  pant\ prefabricat\. Clasa de `nc\rcare

  A15 - F900.

  Aplicarea acestui sistem este

  recomandat\ acolo unde sunt

  transportate cantit\]i mari de

  materiale [i sunt prezente materiale

  periculoase pentru mediul

  `nconjur\tor, ca de exemplu: `n uzine,

  `n special `n industria petrolului, `n

  sta]ii de carburan]i, drumuri pentru

  motostivuitoare, containere [i spa]ii

  pentru manipul\ri de materiale,

  aeroporturi etc.

  Materialul de baz\: betonul cu

  polimeri asigur\ elementelor

  rezisten]\ mecanic\ [i chimic\ fa]\ de

  medii agresive. Rama [i gr\tarul au

  fost proiectate pe baz\ de principii

  complet noi. Am ajuns la montare -

  demontare rapid\ datorit\ fix\rii f\r\

  [uruburi. Gr\tarele de font\ sunt

  estetice [i protejate la suprafa]\.

  Cu ajutorul sistemului ACO DRAIN ®

  S100 K - S 300 K Powerlock ®

  pute]i

  realiza configura]ii diverse sau

  combina]ii de pante. Corpul rigolei a

  fost dimensionat pentru solicit\ri

  deosebite. Siguran]a sistemului se

  datoreaz\ urm\torilor factori:

  � sistem contra alunec\rii gr\tarului

  [i ram\ care permite transmiterea

  for]elor de la gr\tar c\tre suprafe]e

  de sprijin mai mari [i distribu]ia

  optim\ a sarcinii

  � nervuri de ancorare care ofer\

  siguran]\ contra mi[c\rilor de orice

  fel la montaj [i permit ancorarea

  elementelor cu betonul proasp\t

  � suprafe]e laterale de 10 cm `n\l]ime

  care permit o racordare perfect\, cu

  orice fel de pavaj

  � materialul de baz\: betonul cu

  polimeri care rezist\ la medii

  agresive

  � racordarea `ntre elementele de

  rigol\, pe de o parte, [i `ntre

  elementele ACO [i materialele de

  pavaj, pe de alt\ parte, poate fi

  realizat\ cu ajutorul materialelor de

  etan[are de tip chit elastic