Click here to load reader

ecoTEC plus - Vaillant · PDF file1Veiligheid 4 Gebruiksaanwijzing ecoTEC plus 0020144292_01 Stel de veiligheidsinrichtingen in geen geval buiten be- drijf. Manipuleer geen veiligheidsinrichtingen

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ecoTEC plus - Vaillant · PDF file1Veiligheid 4 Gebruiksaanwijzing ecoTEC plus 0020144292_01...

Voor de gebruiker

Gebruiksaanwijzing

ecoTEC plusHR-gaswandketel

BEnl

Gebruiksaanwijzing

Uitgever/fabrikant

Vaillant GmbHBerghauser Str. 40 D-42859 RemscheidTelefon 02191180 Telefax 021911828 [email protected] www.vaillant.de

Inhoud

2 Gebruiksaanwijzing ecoTEC plus 0020144292_01

Inhoud

1 Veiligheid.............................................................. 3

1.1 Waarschuwingen bij handelingen.......................... 3

1.2 Algemene veiligheidsinstructies ............................ 3

1.3 Reglementair gebruik............................................. 4

1.4 CE-markering......................................................... 4

2 Aanwijzingen bij de documentatie..................... 5

2.1 Aanvullend geldende documenten in achtnemen.................................................................... 5

2.2 Documenten bewaren ........................................... 5

2.3 Geldigheid van de handleiding .............................. 5

3 Productbeschrijving............................................ 5

3.1 Serienummer ......................................................... 5

3.2 Opbouw van het product ....................................... 5

3.3 Frontklep openen................................................... 5

3.4 Overzicht bedieningselementen ............................ 5

3.5 Digitaal informatie- en analysesysteem (DIA) ....... 6

4 Bediening ............................................................. 6

4.1 Bedieningsconcept ................................................ 6

4.2 Startscherm ........................................................... 7

4.3 Bedieningsniveaus................................................. 7

5 Bedrijf ................................................................... 7

5.1 Eisen aan de opstellingsplaats .............................. 7

5.2 Product in gebruik nemen...................................... 8

5.3 CV-aanvoertemperatuur instellen.......................... 9

5.4 Warmwaterbereiding instellen ............................... 9

5.5 Functies van het product uitschakelen ................ 10

5.6 CV-installatie tegen vorst beschermen................ 10

5.7 Onderhoudsmeldingen aflezen............................ 11

6 Verhelpen van storingen................................... 11

6.1 Foutmeldingen aflezen ........................................ 11

6.2 Storing herkennen en verhelpen ......................... 11

6.3 Ontstekingsstoring verhelpen .............................. 11

7 Extra functies ..................................................... 11

7.1 Functies in het menu ........................................... 11

7.2 Taal instellen........................................................ 12

8 Onderhoud ......................................................... 12

8.1 Onderhoudscontract afsluiten.............................. 12

8.2 Product onderhouden .......................................... 12

8.3 Condensaatafvoerleiding en afvoertrechtercontroleren........................................................... 12

9 Buitenbedrijfstelling.......................................... 12

9.1 Product definitief buiten bedrijf stellen................. 12

10 Recycling en afvoer........................................... 12

10.1 Verpakking afvoeren............................................ 12

10.2 Product en toebehoren afvoeren ......................... 12

11 Garantie en serviceteam ................................... 13

11.1 Garantie ............................................................... 13

11.2 Klantenservice ..................................................... 13

Bijlage................................................................................. 15

A Overzicht menustructuur.................................. 15

B Storingen herkennen en verhelpen ................. 16

C Beknopte bedieningshandleiding .................... 17

Trefwoordenlijst ................................................................ 18

Veiligheid 1

0020144292_01 ecoTEC plus Gebruiksaanwijzing 3

1 Veiligheid

1.1 Waarschuwingen bij handelingen

Classificatie van de waarschuwingen bij handelin-genDe waarschuwingen bij handelingen zijn als volgt door waar-schuwingstekens en signaalwoorden aangaande de ernstvan het potentile gevaar ingedeeld:

Waarschuwingstekens en signaalwoordenGevaar!

Direct levensgevaar of gevaar voor ernstig licha-melijk letsel

Gevaar!

Levensgevaar door een elektrische schok

Waarschuwing!

Gevaar voor licht lichamelijk letsel

Opgelet!

Kans op materile schade of milieuschade

1.2 Algemene veiligheidsinstructies

1.2.1 Installatie alleen door installateur

Installatie, inspectie, onderhoud en reparatie van het productmogen alleen door een installateur uitgevoerd worden.

1.2.2 Gevaar door verkeerde bediening

Door verkeerde bediening kunnen niet te voorziene gevaar-lijke situaties ontstaan.

Neem deze handleiding volledig door. Neem bij alle werkzaamheden aan het product de alge-

mene veiligheidsvoorschriften en de waarschuwingen inacht.

Neem bij de omgang met het product alle geldende voor-schriften in acht.

1.2.3 Levensgevaar door lekkend gas

Door installatiefouten, beschadiging, ondeskundige bedie-ning, een niet toegestane opstellingsplaats of dergelijke kangas lekken en tot vergiftigings- en explosiegevaar leiden.

Bij gaslucht in gebouwen:

Vermijd ruimtes met gaslucht. Doe, indien mogelijk, deuren en ramen wijd open en zorg

voor tocht.

Vermijd open vuur (bv. aansteker, lucifer). Niet roken. Bedien geen elektrische schakelaars, geen stekkers,

geen deurbellen, geen telefoons en andere communi-catiesystemen in het gebouw.

Sluit de gasteller-afsluitkraan of de hoofdkraan. Sluit, indien mogelijk, de gaskraan op het product. Waarschuw de huisbewoners door te roepen of aan te

kloppen.

Verlaat het gebouw. Verlaat bij hoorbaar uitstromen van gas onmiddellijk het

gebouw en voorkom dat derden het gebouw betreden.

Alarmeer politie en brandweer zodra u buiten het gebouwbent.

Neem contact op met de storingsdienst van het energie-bedrijf vanaf een telefoonaansluiting buiten het gebouw.

1.2.4 Levensgevaar door afgesloten of ondichterookgastrajecten

Door installatiefouten, beschadiging, manipulatie, niet toege-stane opstellingsplaats of dergelijke kan rookgas lekken entot vergiftigingen leiden.

Breng geen veranderingen aan de volledige rookgasin-stallatie aan.

Bij gaslucht in gebouwen:

Doe alle toegankelijke deuren en ramen wijd open enzorg voor tocht.

Schakel het product uit. Breng een installateur op de hoogte.

1.2.5 Levensgevaar door gebruik metgedemonteerde frontmantel

Bij ondichtheden in het product kan rookgas lekken en totvergiftigingen leiden.

Gebruik het product uitsluitend met gesloten frontmantel.

1.2.6 Levensgevaar door explosieve en lichtontvlambare stoffen

Ontploffingsgevaar ontstaat door licht ontvlambare gas-lucht-mengsels.

Explosieve of licht ontvlambare stoffen (bijv. benzine,papier, verf, enz.) niet in de opstellingsruimte van hetproduct gebruiken of opslaan.

1.2.7 Levensgevaar door ontbrekendeveiligheidsinrichtingen

Ontbrekende veiligheidsinrichtingen (bijv. veiligheidsklep,expansievat) kunnen tot levensgevaarlijke brandwonden enandere letsels leiden, bijv. door explosies.

Laat uw installateur de positie en de werking van de vei-ligheidsinrichtingen uitleggen.

1.2.8 Verbrandingsgevaar door heet drinkwater

Aan de tappunten voor warm water bestaat bij warmwater-temperaturen van meer dan 60C gevaar voor verbranding.Kleine kinderen en oudere mensen lopen zelfs bij lageretemperaturen al risico's.

Kies een temperatuur waarbij niemand gevaar loopt.

1.2.9 Risico op materile schade door verkalkingdoor te hoge warmwatertemperatuur

Voorwaarden: VCW

Bij producten met warmwaterbereiding bestaat bij een water-hardheid van meer dan 3,57 mol/m verkalkingsgevaar.

Stel de warmwatertemperatuur op maximaal 50 C in.

1.2.10 Veranderingen in de omgeving van hetproduct

Door veranderingen in de omgeving van het product kan ergevaar ontstaan voor lijf en leven van de gebruiker of derdenresp. schade aan het product en andere voorwerpen.

1 Veiligheid

4 Gebruiksaanwijzing ecoTEC plus 0020144292_01

Stel de veiligheidsinrichtingen in geen geval buiten be-drijf.

Manipuleer geen veiligheidsinrichtingen. Vernietig of verwijder geen verzegelingen van compo-

nenten. Enkel erkende installateurs en de servicedienstvan de fabriek zijn bevoegd om verzegelde onderdelen teveranderen.

Breng geen veranderingen aan: aan het product aan de toevoerleidingen voor gas, verbrandingslucht,

water en spanning

aan de volledige rookgasinstallatie aan het volledige condensafvoersysteem aan de veiligheidsklep aan de afvoerleidingen aan bouwconstructies die de gebruiksveiligheid van

het product kunnen benvloeden

1.2.11 Vorstschade door ontoereikendekamertemperatuur

Bij een te lage instelling van de kamertemperatuur, ook vanafzonderlijke kamers, bestaat er gevaar voor vorstschadeaan delen van de CV-installatie.

Neem absoluut de aanwijzingen voor de vorstbeveiligingin acht ( Pagina 10).

Search related