esbab elmalılı

Embed Size (px)

Text of esbab elmalılı

 • 7/31/2019 esbab elmall

  1/126

  1

  NDEKLER

  NDEKLER..

  KISALTMALAR..v

  NSZv

  GR

  ESBAB-I NZL ve ELMALILI HAMD YAZIR.....................................1

  I. ESBAB-I NZL.....1

  1.Esbab- Nzln Tanm...1

  2. Esbab- Nzl Bilmenin nemi2

  3. Esbab- Nzle Bal Snrllklar...6

  4. Esbab- Nzln kabul artlar75. Esbab- Nzln Sunum ekilleri...9

  6.Esbab- Nzln Umum ve Hasa Delaleti..10

  BRNC BLM

  II. ELMALILI ve TEFSR 12

  1. Elmall Muhammed Hamdi Yazrn Hayat12

  2. lmi ahsiyeti.14

  3. Elmall Tefsiri...19

  a. Elmall Tefsirinin Genel zellikleri...19

  b. Elmalnn Tefsir Yntemi21

  c. Elmallnn Pozitiflimlerle lgili Tefsir Anlay..24

  d. Elmall Tefsirinde Rivayetin nemi..25

  e. Elmallnn Yararland Kaynaklar...26

  KNC BLM

  ELMALILI TEFSRNDE ESBAB-I NZLN GENEL TAKDM ve

  KAYNAKLAR

  I. Elmallya Gre Nzl Sebebine Duyulan htiya ve nemi.28

  1. Ayetleri Anlamada kabilecek Glkleri Gidermek.28

  2. VazEdilen Ayetin Teri Hikmetini Aklamak....30

 • 7/31/2019 esbab elmall

  2/126

  2

  3. Dilbilgisi ve Kraat Ynnden Salad Yararlar32

  4. tham Olunan ahslar Temize karmak33

  5. Ayetin Hkm eidini Belirlemek..34

  6. Ayet ve Srelerin ni Dnemini Bildirmek..35

  7. Hitap Edilenleri Tanmak Asndan.378. Ayetin fadesinin Genel veya zel Olduunu Belirlemek .......39

  II. Elmall Tefsirinde Esbab- Nzln Takdim Tarzlar...40

  1. Rivayet Edildiine Gre Tabiri..40

  2. Rivayet Olunduuna Gre Tabiri...........................41

  3. Ravi Zikrederek Takdim Tarz..43

  4. Rivayetlerin zeti ve Rivayetlere Gre Tabiri...45

  5. ni Sebebi veya nmesine Sebep Tabiri46

  6. Bunun zerine veya Bunun Hakknda ndi Tabiri497. Cevap Olarak Tabiri...........................50

  8. Sebebi Nzl Tabiri...........................51

  9. Nakledildiine Gre Tabiri54

  III. Elmall Tefsirinde Esbab- Nzl Rivayetlerinde snat55

  1. Sahabeye snat Edilen Rivayetler..55

  a. Abdullah b. Abbas.....56

  b. Abdullah b mer...............................................57

  c. Hz. Aie.59

  d. Bera b. Azib...62

  e. Osman b Mazuni...62

  f. Ebu Hureyre...63

  g. Zeyd b. Sabit..........................................65

  . Zeyd b. Erkam.......................................65

  h. Abdullah b. Mesud...67

  2. Esbab- Nzl Rivayeti Srasnda snatta Hadis mamlarnn Zikredilmesi67

  3. snatta Mfessirlerin Zikredilmesi...71

  a. Mfessir smi Zikrederek Rivayetin Aktarlmas..71

  b. Mfessirlerin cma Ettikleri Rivayetlere Yer Vermesi..73

  4. snat Zikredilmeden Sadece Metnin Aktarlmas....74

  5. snatlarn Tam Olarak Zikredilmesi....76

  IV. Elmallnn Esbab- Nzl Kaynaklar.79

 • 7/31/2019 esbab elmall

  3/126

  3

  1. Rivayet Tefsirleri.79

  a. Taber Tefsiri..79

  b. el-Camiu li Ahkamil-Kuran....80

  c. el-Bahrul-Muhit.82

  2. Dier Tefsirler.....83b. Mefatihul-ayb.83

  b. Ruhul-Mean.84

  c. radul-Akls Selim la Mezayel-Kitabil-Kerim85

  d. Keaf ................86

  3. Nzl Sebepleriyle lgili Mstakil Eserler..87

  4. Dier Eserler88

  a. Buhar......88

  b. Mslim ...89c. Tirmiz89

  d. mam Ahmed..90

  e. Hakimin Mstedreki......91

  f . bn Mace.92

  g. Nese...92

  h. Beyhaknin Sneni93

  NC BLM

  ELMALILININ ESBAB-I NZL RVAYETLERN KABUL ve TERKNDE

  ZLED ESASLAR

  I. Bir Ayet Hakknda Birden Fazla Nzl Sebebinin Var Olmas.....94

  1. Elmallnn Tercihte Bulunmadan Birden Fazla Nzl Sebebini Aktarmas.....94

  2. Birden Fazla Nzl Sebebi Arasndan Tercihini Belirterek Aktarmas..................97

  3. Birden Fazla Nzl Sebeplerini erik ve Senet Ynnden Eletiriye Tabi

  Tutmas98

  II. Elmallnn Rivayetlerin Kabul ve Terkinde Kurann Metin veya Manas tibari ile

  Esas Ald ller102

  1. Rivayetleri Kurann Manas Bakmndan Kabul Etmesi102

  2. Rivayetleri Kurann Manas Bakmndan Reddetmesi...104

  3. Rivayetleri Kurann Metni Bakmndan Kabul Etmesi..105

  4. Rivayetleri Kurann Metni Bakmndan Reddetmesi..109

 • 7/31/2019 esbab elmall

  4/126

  4

  IV. Elmallnn Esbab- Nzl Kabul veya Terkinde Tarih Vakalara Mutabakat

  Aramas..110

  SONU..114

  BBLYOGRAFYA...117

 • 7/31/2019 esbab elmall

  5/126

  5

  KISALTMALAR

  a.g.e : Ad Geen Eser

  a.g.m : Ad geen makale/madde

  b. : bnu

  Bkz. : Baknz

  ev. : eviren

  DA : Trkiye Diyanet Vakf slam AnsiklopedisiHz. : Hazreti

  A : Milli Eitim Bakanl slam Ansiklopedisi

  (r.a) : Radyallahu anh veya anha

  s. :Sahife

  (s.a.v) : Sallallahu aleyhi ve sellem

  Thk. : Tahkik Eden

  Ty : Tarih yok

  vs. : Ve Saire

 • 7/31/2019 esbab elmall

  6/126

  6

  NSZ

  Allah, insan yaratp, onu yeryzne gndermitir. Yeryzne eyalarn isimlerini

  renmi olarak gnderilmi olan insan, ayn zamanda peygamberlikle degrevlendirilmitir. Bu durum onun ilah rehberlie olan ihtiyacnn bir gstergesidir.

  lk insan ve ilk peygamber olan demden (a.s) sonra da insanlarn ihtiyac ve ilah

  merhametin tecellisi olarak, zaman ve mekna uygun sahife ve kitaplar gnderilmitir.

  Vahiy yoluyla gelen bu mesajlarn sonuncu halkas, nceki btn mesajlarn zn

  ihtiva eden Kuran- Kerim olmutur. Kyamete kadar da insanla ilah rehberlik

  grevini srdrecek olan Kuran uyarmak, aklamak, tebli edilmek, amel olunmak

  iin indirildiinden dolay, anlalmas iin tefsir almalar yaplmtr.

  Kurann, her aa ve her ihtiyaca cevap veren bir yn vardr. Her asr Kurannayetlerinin mucizeliine delalet etmekle beraber sonsuz hazinelerinden bir ksmnn

  kefine sahne olmaktadr. nk Kuran, sonsuz ilim sahibi Allahn kelam olmas

  dolaysyla bitmez tkenmez bir hazinedir. Bundan tr Mslmanlar, Kurann

  anlalmas iin asrlardr ok ynl olarak almlardr. Bu almalarda herkes kendi

  kabiliyeti nispetinde Kurandan faydalanmtr.

  Yce Allah, Kuran btn insanlar doru yola iletmesi, kyamete kadar onun

  btn ihtiyalarn karlamas iin yce Peygamberine 23 yllk bir sre iinde

  peyderpey indirmitir. Muhammed (s.a.v) ald vahyi ashabna aklam, nasl yaama

  geireceklerini onlara gstermitir. Bilindii gibi ayet-i kerimeler, bazen meydana gelen

  bir olay aydnlatmak, sorulan sorulara cevap vermek iin indirilmitir. Bu ekildeki

  ayetlerin nzl sebepleri bilinmeden iyi bir ekilde anlalamayaca gibi hatta bazen

  yanl anlalmas da mmkndr. Bundan dolay slam limleri daha balangtan

  itibaren nzl sebeplerine dair sahabeden gelen rivayetlerin toplanmasna zen

  gstermiler, bu ilim bilinmeden ayetlerin tam olarak bilinmeyecei konusunda

  hemfikir olmulardr.

  Tefsir ilminde nzl sebeplerinin bilinmesi, birok ayetin doru anlalmas

  bakmndan olduka nemli ve gereklidir. Ayrca nzl sebepleri vastasyla ayetlerin

  nazil olduu tarihsel ortam ve balam tespit edebiliriz. Bu tespit sayesinde de

  Kurann vaz ettii tikel hkmlerden tmel ilkelere ulaabiliriz.

  Biz bu aratrmamz srasnda ilk olarak sebebi nzlle ilgili yazlm olan klasik

  eserleri, tefsirleri ve gnmzde bu konuyla ilgili yazlm ada eseleri inceledik.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  7/126

  7

  Giri blmnde Esbab- Nzln tanmn yapp Kurann anlalmasnda sebebi

  nzuln gereklilii zerine rnekler vererek konuyu akladk. AyrcaHak Dini Kuran

  Dili adl tefsirin yazar Elmall Muhammed Hamdi Yazrn hayat ve eserleri hakknda

  bilgi verip yazar ksaca tantmaya altk.Birinci blmde Elmall Hamdi Yazra gre Nzl Sebebine duyulan ihtiya,

  sebebi nzln nemi, yazarn nzl sebeplerini takdim edi tarz, bu rivayetlerde

  dayand isnat ve yazarn yararland Esbab- Nzl kaynaklarn inceledik.

  kinci blmde Elmall Hamdi Yazrn esbab- nzl rivayetlerini kabul ve rette

  izlemi olduu esaslar ele aldk. Bunlar; bir ayet hakknda birden fazla rivayetin

  mevcut olmas veya Kurann metni ve manas ynnden uygun olmamas halleridir.

  Bu almam srasnda maddi ve manevi her trl yardmda bulunan sayg deer

  hocam Do. Dr. Hikmet Akdemire teekkr ederim.

  Rfat YILDIZ

 • 7/31/2019 esbab elmall

  8/126

  8

  GR

  ESBAB-I NZL ve ELMALILI HAMD YAZIR

  I. ESBAB-I NZL

  1. Esbab- Nzln Tanm

  Esbab- nzl ilminin bilinmesi, Kurann anlalmas ve aklanmas hususunda

  nemli bir yer tutmaktadr1. Ayet ve srelerin ini yeri, zaman ve kimin hakknda indii

  bilindiinde Kuran daha kolay anlalacak, eer kapallk varsa, akla kavuacaktr.

  Muhakkak ki pek ok ayet belli bir sebebe bal kalmakszn indirilmitir. Yani

  btn ayetler iin nzl sebepleri aramak yanl olur. nk bir ksm ayetler, ilahhikmetin gerei olarak bir sebebe bal olmakszn inananlar aydnlatmak ve dinlerini

  kemale erdirmek iin indirilmitir.2

  Asr- saadette baz olaylarn akabinde, olaylarla ilgili olarak ayetler nazil

  olmutur. Vuku bulan olaylar, bir bakma ayetlerin inmesini gerekli klmtr. te

  ayetlerin inmesine yol aan bu olaylara tefsir ilminde Esbabun Nzl ad verilir.

  Nzl sebebi; Hz. Peygamber zamannda vuku bulan, Allahn hkmn

  aklayc, bir veya daha ok ayetin inmesine sebep olan bir olaydan yahut hazr

  bulunanlardan biri tarafndan Hz. Peygambere yneltilen bir sorudan ibarettir ki, ite bu

  soruya cevap tekil etmek zere bir ya da daha ok ayet nazil olmutur.3

  Esbab- nzl tefsir ilminin alt balklarndan bir ilimdir. Bu ilimde ayet veya

  srelerin ini zaman, yeri ve bunlarn dndaki baz ayrntlar aklanr.4

  Yukarda belirttiimiz gibi Kuran- Kerimin btn ayetleri muayyen ve

  mahhas sebeplere bal olarak inmemitir. limler sadece 500 kadar ayetin bu ekilde

  1 Bedruddin ez-Zerkei, el-Burhan fi Ulumil-Kuran, Thk. M.Ebul-Fadl brahim, Beyrut, Darul-

  Marife, 1391/1972, I, 28; Zerkani, Muhammed Abdulazim, Menahill- rfan fi Ulumil Kuran, Thk.Mektebul Buhusi ved- Diraseti, Beyrut, Darul-Fikr, 1996, I, 76; Suyut, Celaleddin, el-tkan fiUlumil-Kuran, Thk. Said Menduh, Beyrut,Messetl-Ktubis-Sekafiyeti, 1424/2004, I, 87-89.

  2Abdulfettah el- Kad, Esbab- Nzul, ev. Salih Akdemir, Ankara 1996, s.13; Muhammed b.Muhammed b. Muhammed el-ezi, tkan ma Yehsunu minel-Ahbarid- Daireti alal- Elsine, Thk.Halil Muhammed Arabiy, Kahire 1415/1996, I, 88.

  3Abdulfettah El- Kad, a.g.e, s.13; Cerraholu, smail, Tefsir Usul, Trkiye Diyanet Vakf Yaynlar, ,Ankara 1989.

  4 Katip elebi,Kefuz- Znun an Esamiyyil-Ktb vel Fnun, Beyrut, Darul-Ktbil-lmiye, I, 76;Sdk b. Hasan Kanuci, Ebcedl- Ulumil-Veiyil-Merkumi fi Beyani Ahvalil-Ulum, Beyrut, Darul Ktbil- lmiyye, II, 53.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  9/126

  9

  ini sebeplerinin bulunduunu tespit etmilerdir. bn Teymiyye (1263-?), bunlarn

  dnda kalan ve nemli bir ksm gemi peygamberlerin kssalar ile ahirete dair

  haberlerden oluan ok saydaki ayetin ini sebeplerini herhangi bir d olayda deil,

  dorudan doruya bu ayetlerin kendi muhteva ve manalarnda aramak gerektiini

  belirtir. Buna gre ayetlerin byk bir ksm zel bir olaya, konuya, dolaysyla belirlibir sebebe bal olarak inmeyip genellikle insanlar muhta olduklar hususlarda

  bilgilendirmek, eitmek, aydnlatmak, ynlendirmek veya uyarmak maksadyla

  vahyedilmitir. Bylece aslnda Kurann herhangi bir ayetinin sebepsiz ekilde indii

  dnlmezse de esbab- nzl tabiri zellikle belirli bir sebebe bal olarak inmi

  bulunan ayetler iin kullanlr.5

  2.Esbab- Nzl Bilmenin nemi

  Esbab- nzln bilinmesi Kurann anlalmas hususunda birok fayda

  salamaktadr.

  1- Ayetin teri hkmn gerektiren sebebin hikmet ynnn bilinmesi

  Ancak nzul sebebine vakf olmakla bilinebilir. Bu hikmetin bilinmesi ise, inanan

  kiilerin, Kuran yaama geirme hususunda daha istekli olmalarn salar. nk

  Mmin kii bu ayetlere uyulduunda nasl bir sonula karlaacan ve onun iin nasl

  bir fayda ve ayrcalk salayacan kesin olarak anlar. Bu da inanan kiinin imann

  salamlatrp artrr. Ayrca bu hikmeti bilmek, inanmayanlar da Allahn

  indirdiklerine inanmaya tevik eder. nk inanmayan kii bu hikmet sayesinde,

  indirilmi olan vahyin insanla fayda salamak ve onun erefini ykseltmek iin

  olduunu rahatlkla anlar.6

  2-Ayetlerin ifade etmek istedikleri manalar anlamak ve anlalmalar nnde

  olabilecek glkleri bertaraf etmek iin ayetlerin nzl sebeplerine ihtiya vardr.

  Nitekim Kuran- Kerimde yle ayetler bulunmaktadr ki onlardan neler kast edildii

  ancak onlarn nzl sebepleri bilinince anlalr. Hatta bu sebepler bilinmedii zaman

  ok farkl ve aksi manalarn anlalmas da mmkndr.

  Bununla ilgili birok rnek mevcuttur. te bunlardan birka tanesi:

  5Demirci, Muhsin, Esbab- Nzl, DA, X1, 360.6Suyuti, el-tkan, I,87; Katip elebi, Kefuz- Znun, I, 76; Abdulfettah el- Kad, Esbab- Nzul, s.15.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  10/126

  10

  1. rnek: Bakara sresinin 2/115.ayetinde Allahu Teala yle buyurmaktadr:

  Dou da bat da Allahndr, hangi tarafa dnerseniz, orada Allaha ibadet ciheti

  vardr. Muhakkak ki Allahn ltfu ve rahmeti genitir, ilmi hereyi kuatr.

  Bu ayetin zahir anlamna gre, insan, namaz klmak istediinde kblenin dnda

  da herhangi bir yne ynelebilir. Bu durum, kii, ister seferi, ister mukim olsun farketmez. Ancak ayetin ini sebebi bilinince olay net bir ekilde ortaya kmaktadr. nk

  bu ayetin seferde iken nafile namaz klan fakat kbleyi bilmedii iin itihadna gre

  kbleye ynelen kimse hakknda indii bilinince, ayetin zahir manasnn kast

  edilmedii, ancak seferde iken nafile namaz klmak isteyen ve kbleyi bilmedii iin

  itihat etme zorunda kalan kiiye bir kolaylk salad anlalr.7 Sebep bilinmediinde

  ayetin lafznn zahirine gre, ister seferde namaz klan kimsenin kbleye ynelmesi gibi

  bir zorunluluunun olmayaca anlalacakt. Bu ise icmaya aykr bir durumdur. Ayetin

  ini sebebi bilinince ayetin kbleyi tayin hususunda itihat eden kii veyahut seferdenafile namaz klan kiiyi kast ettii anlalr.8

  2. rnek: Bakara sresi 2/158. ayette Allah Teala yle buyuruyor: Safa ile

  Merve, Allahn belirledii nianelerdendir. Kim Hac ve Umre niyetiyle Kabeyi ziyaret

  ederse oralar tavaf etmesinde bir beis yoktur. Her kim de, farz olmad halde

  gnlnden koparak bir hayr ilerse, mkfatn grr. Zira Allah krn karln

  verir. O, az amele ok mkafat veren ekr, hereyi bilen Alimdir. Bu ayette zahir

  manaya gre hac esnasnda, Safa ve Merve arasnda say yapmann farz olmamas

  gerektii akla gelmektedir. Hatta Urve gibi baz kimseler bunun farz olmad

  dncesiyle hareket ettiklerinde Hz. Aie (r.a) ayetin ini sebebini hatrlatarak

  Urvenin bu fikrini reddetmitir. nk sahabe Safa ve Merve tepelerinde birer put

  olduu iin; Safa ve Merve arasnda cahiliye dneminde say yaplyor olmasndan

  dolay cahiliye detidir diye endielenip ekiniyorlard. te bu ayet bu endieyi

  gidermitir.9

  3.rnek: l-i mran sresinin 3/188. ayetinde ise, yle buyrulmaktadr:

  Yaptklarndan tr sevinen, br taraftan yapmadklar ilerden dolay vlmek

  isteyen kimselerin sakn azaptan yakay kurtaracaklarn sanmayn! nk onlara o can

  yakc azap vardr. Mervan b. el-Hakem (2-65) bu ayetin manasn anlamakta glk

  ekerek yle diyordu : ayet yaptklarndan holanan ve yapmadklar ile de vlmek

  7Muhammed el-ezi,tkan, I, 88; Abdulfettah el- Kad, Esbab- Nzul s.16.8 Muhammed el-ezi, a.g.e, I, 88,89; Zerkani,Menahill-rfan, I, 76, ez-Zerkei,Burhan, I, 29.9Muhammed el-ezi, a.g.e, I, 89; Nesai, Ahmed b. uayb Ebu Abdurrahman, Snenun-Nesai, Thk.Abdulfettah Ebu udde, Halep, Mektebul-Metbuatil-slamiyeti, 1406/1986, V, 238.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  11/126

  11

  isteyen her insan azap grecekse, o zaman, hi birimiz azaptan kurtulamayacaz

  demektir. Bu mkl Abdullah b. Abbas(607-687) (r.a) ayetin nzul sebebini

  zikrederek zme kavuturmutur: Ayet, Hz. Peygamberin (s.a.v) Ehli Kitapa bir ey

  sormas, onlarn ise hakikati gizleyip Ona baka bir ey sylemeleri, durum byleyken,

  Hz. Peygamber (s.a.v.)e kendilerini sanki ona doru cevap vermi gibi gstermeleri vebu da yetmiyormu gibi bir de bunun iin Allah elisinden kendilerini vmesini

  istemeleri zerine nazil olmutur. Ayeti bu rivayete gre anlaynca Mervann kalbi

  itminan bulmu ve ayetteki tehdidin mminler iin deil Ehl-i Kitap iin olduunu

  sylemitir.10

  4.rnek: Talak sresinin 65/4. ayetinin meali yledir: Kadnlarnzdan detten

  kesilenlerin iddetlerinde tereddt ederseniz, onlarn iddet sreleri aydr. Henz det

  grmeyenlerin de sreleri byledir. Baz imamlar, ayette geen eer pheye

  derseniz- ifadedeki arttan neyin kastedildiini anlamakta zorluk ektiler, hatta bazZahiriye mezhebine mensup kimseler hayzdan kesilmi kadnlarn, bu konuda pheye

  dmedikleri takdirde, iddet beklemeyecei ynnde fikir ileri srdler. Ancak ayetin

  ini sebebi ayetten neyin kastedildiini ortaya koyarak pheyi gidermitir. Ayetin ini

  sebebi udur: Kadnlarn iddetleri ile ilgili Boanm kadnlar, kendilerini tutup yeni

  bir nikh yapmadan nce det beklesinler11Sizden elerini geride brakarak vefat

  edenlerin elerinin evlenebilmek iin drt ay on gn iddet beklemeleri gerekir.12

  ayetler nazil olduu zaman, sahabe , Kadnlarn iddetlerinden sadece zikredilmeyenler

  kald ki, onlar da yal kadnlar ile kk kz ocuklarn iddetleridir dediler. Bunun

  zerine Kadnlarnzdan adetten kesilenler ile ayeti nazil oldu.13

  Aka grlmektedir ki; ayet onlarn iddetleri ile ilgili hkm bilmeyen ve

  dolaysyla, onlarn da iddet beklemelerinin gerekli olup olmad veya iddetlerinin

  Bakara suresinde zikredilen kadnlarn iddetleri gibi olup olmad hususunda pheye

  den kimseye hitaptan ibarettir. O halde eer pheye derseniz- ibaresinin manas ,

  Onlarla ilgili hkm anlamakta zorluk ekiyorsanz ve iddetlerini nasl

  bekleyeceklerini bilmiyorsanz, onlarla ilgili hkm budur.demektir.14

  10Muhammed el-ezi, el-tkan I, 88; Abdulfettah el- Kad, Esbab- Nzul s.17; Buhari, Ebu AbdullahMuhammed b. smail, el-Camius-Sahih, Thk. Mustafa Deybul Bea, Beyrut, Darul Fikr, 1407/1987,4292.hadis.

  11 Bakara, 2/228.12 Bakara, 2/234.13 Muhammed el- ezi, a.g.e, I, 88; Abdulfettah el-Kad, a.g.e, s.18.14 Zerkei,Burhan, I, 29; Muhammed el-ezi, a.g.e, I, 88; Abdulfettah el-Kad, a.g.e, s.18.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  12/126

  12

  3- Ayetlerin ini nedenlerini bilmenin faydalarndan biri de Hasr phesini

  ortadan kaldrmasdr. Nitekim mam afi (r.a) De ki, bana vahyolunanlar iinde, bu

  haram dediklerinizin yemek isteyen kimseye haram klndn grmyorum. Ancak le,

  yahut aktlm kan, yahut pis olduunda hi phe olmayan domuz eti, veya Allah

  yolundan karak Allahtan bakas adna kesilen hayvan olursa baka (bunlarharamdr).15Ayeti ile ilgili olarak yle syler: Kfirler, Allahn helal kldklarn

  haram, haram kldklarn ise helal kldklar ve bylece ters dp Ona muhalefet

  ettikleri zaman, sz konusu, ayet, onlarn gayelerine kar kmak zere nazil olmutur.

  Sanki Allah onlara yle demitir: Bizim haram kldklarmzdan baka haram, helal

  kldklarmzdan baka da helal yoktur. Bu durum aynen una benzemektedir. Biri sana ,

  Bugn tatl yeme derken sen de ona , Bugn tatldan baka bir ey

  yemeyeceim dersen, burada ama sadece kar kmaktr,oysa hakikati inkr

  veya reddetmek diye bir ey asla sz konusu deildir. Buna gre Allah sanki : Sizlerinhelal klm olduunuz, le, kan, domuz eti ve Allahtan bakas adna kesilen

  hayvandan baka haram yoktur eklinde buyurmutur ve bylece bunlarn

  dndakilerin helal olduunu kastetmemitir. nk ama haram klmay tespit

  etmektir. Yoksa helal olanlar belirlemek deildir. mam el-Haremeyn bu konuda yle

  der: Bu son derece gzel bir grtr.

  ayet mam afi kp da daha nceden bu gr ortaya koymam olsayd. mam

  Malikin, haramlarn ayette zikrolunanlarla hasredilmesine (snrlandrlmasna) kar

  cevap veremezdik. Buna gre, ayetteki hasr, Allah (c.c) tarafndan kastedilmemi olup,

  ekli bir hasrdan baka bir ey deildir. Bundan maksat ise, Allah ve Resulnn

  kfirlere muhalefet etmeleri ve amalarna zt bir ekilde onlarla muamelede

  bulunmalardr.16

  4- Hakknda ayet inen kimsenin adnn bilinmesi ve bylece bakas ile

  kartrlmamas iin ayette mphem olann belirtilmesidir. nk bakas ile

  kartrlacak olursa, susuz olan kii itham olunabilir. Sulu ise af edilebilir. Mesela,

  Mervan b. el-Hakem Bir de yleleri var ki, kendisin imana davet eden anne ve

  babasna: f be! Yetti artk! Benden nce nice nesiller lp de geri dnmedii halde,

  siz beni mezarmdan dirilip karlmakla m korkutuyorsunuz! derken,17 Ayetinin

  Abdurrahman b. Ebu Bekr hakknda nazil olduunu sylemiti. Bunun zerine

  15 Enam, 6/145.16 Muhammed el-ezi,tkan, I, 89; Abdulfettah el- Kad, Esbab- Nzl, s.19.17 Ahkaf, 46/17.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  13/126

  13

  mminlerin annesi Hz. Aie (r.a.) ona kar km ve kendisine ayetin nzul sebebini

  aklayarak yle demitir: Allaha yemin ederim ki O, (Abdurrahman b. Ebi Bekr)

  deildir. ayet bu ayetin hakknda indiini sylemek isteseydim, sylerdim. Allaha

  yemin ederim ki, Ebu Bekrin ailesi hakknda benim susuz olduumu gsteren ayetler

  dnda hibir ayet nazil olmamtr.18

  5- Kurann ezberlenmesinin ve anlalmasnn kolaylatrlmas ve bylece ayeti

  dinleyen herkesin zihnine vahyin yer etmesidir. Btn bunlar ayetlerin ini nedenleri

  bilinince daha kolay ve pratik olur. nk sebeplerin neticelere, hkmlerin olaylara ve

  olaylarn da ahslara, zamanlara ve meknlara balanmas, insan zihninde bir ema

  olarak uzun sre yer etmesini salar. te btn bu ilemler, eyann zihinde yer etmesi,

  oraya nakedilmesi ve gerektiinde kolayca hatrlanmas iin birer sebeptir. Bu arm

  kanunun bir sonucudur.19

  6- Ayetlerin ini sebeplerini bilmek, ayetlerin varmak istedikleri amalar anlamaya,barndrm olduklar srr ve incelikleri kavramaya yardmc olur. Bu da inananlar iin,

  ayetlerin zerinde dnmek, gereini anlamak ve buna gre hayatn tanzim iin

  nemli bir unsurdur.20 Zaten Kurann ini gayesi de budur: Biz sana hayr, feyiz ve

  bereketi bol bir kitap indirdik ki insanlar onun ayetlerini dnsnler ve akl yerinde

  olanlar ders ve ibret alsnlar. 21

  3. Esbab- Nzle Bal Snrllklar

  Bir ayetin ne zaman, nerede, hangi artlar iinde ve hangi olayla ilgili olarak

  indirildiini bilmek, ayetin ilah maksada uygun ekilde yorumlanmas, fkh

  hkmlerin karlmas, teri hikmetinin kavranmas, mbhematn, ayet ve sureler

  arasndaki uygunluun bilinmesi, ayette hasr veya tahsis bulunup bulunmadnn

  anlalmas bakmndan nem arz eder. Bundan dolay konuya ilk dnemlerden beri ilgi

  gsterilmitir. Hatta sahabenin ve onlardan sonra gelen ilk nesillerin Kuran zellikle

  esbab- nzul ile tefsir etmeleri nedeniyle baz limler tefsir ilminin balangta esbab-

  nzul bilmekten ibaret olduunu sylemilerdir. Bununla birlikte bu zel durum ve

  sebebin de Kuran- Kerimin btnl ve genel ilkeleri erevesinde

  18Suyuti, el-tkan, I, 89; Muhammed el-Kad, Esbab- Nzl, s.20.19 Muhammed el-Kad, a.g.e, s.20.20 Muhammed el-Kad, a.g.e, s.20.21Sad, 38/29.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  14/126

  14

  deerlendirilmesi gerekir. 22 Kuran ayetlerini baz artlarla kaytl tutmak, ayetlerin

  gerektii gibi anlalmas nnde engel oluturabilir. Ayetleri esbab- nzl kabul edilen

  zel olay ve tarih artlarla snrl olarak ele almann ilah mesaj genel ve ebed

  maksatlarndan uzaklatraca, yorum zenginliine engel olaca phesizdir.

  Ayrca esbab- nzlle ilgili rivayetlerin hadis teknii asndan tereddtdourmas veya rivayetler arasndaki tercihte farkl grlerin ortaya kmas,

  rivayetlerin bazen senetsiz nakledilmesi, esbab- nzlle ilgili gibi grnen fakat aslnda

  yorumuyla alakal olan rivayetlerin esbab- nzle dair rivayetlerden ayrt edilememesi

  gibi baz hususlar esbab- nzlden faydalanma imknlarn daraltmtr. Ayetlerin daha

  doru anlalmasnda esbab- nzlden yaralanma yolunun ak tutulmasnda fayda

  bulunmakla birlikte slam limlerinin esbab- nzl meseleleriyle gereinden fazla

  megul olmalarnn mesailerini verimsizletirebilecei, Kurana bak ufuklarn

  daraltaca, ilah mesaj daha kapsaml ve zm retici bir ekilde ele alma imknlarnkstlayaca, yeni problemleri Kuran perspektifinden deerlendirme ve zme

  kavuturma yolunu tkayabilecei gibi sakncalar gzden uzak tutulmamaldr. Nitekim

  baz mehur mfessirler bile her ayetin nzlne muayyen bir hadisenin sebep olduu

  vehmine kaplmtrlar. Bundan dolay hem eserlerine esbab- nzle dair pek ok zayf

  rivayet almlar, hem de bu rivayetler yznden Kurann mutlak, mull ve evrensel

  boyuttaki ayetlerini, yer yer kesinlii bile pheli olan nzl sebepleri ile snrlama

  hatasna dmlerdir.23

  4. Esbab- Nzln Kabul artlar

  Bir olayn nzl sebebi kabul edilebilmesi iin onun nakledildii rivayette hadis

  usul asndan aranan artlar yannda olayn Hz. Peygamber dneminde vuku

  bulduunun tespit edilmi olmas ve ilgili ayet veya srenin muhtevas ile

  mnasebetinin bulunmas gerekir.24unu bilmek gerekir ki, sahabi, Kurandan bir ayet

  hakknda bir ey syledii zaman, onun bu sz, bazen ayetin nzl sebebini aklayc,

  bazen de ayetin manasn tefsir ve erh edici mahiyette olabilir.25u rivayette bildirilen

  olay esbab- nzul iin bir rnek olarak zikredilebilir. Ashabtan am bir zat olan bn

  mm Mektum bir gn Hz. Peygambere gelerek ondan srarla kendisini irat etmesini

  22 Demirci, Muhsin, Esbab- Nzl, DA, X1, 361.23Demirci, Muhsin, a.g.m, DA, X1, 361.24Suyuti, el-tkan, I, 92; Demirci, Muhsin, a.g.m, DA, X1, 360.25 Muhammed el-Kad, Esbab- Nzl, s.20.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  15/126

  15

  istemiti. Resul-i Ekrem o srada mriklerin ileri gelenlerinden bazlarna slam

  teblile megul olduundan kendisiyle ilgilenmemi, hatta ondan yz evirmiti. Bunun

  zerine Abese suresinin ilk ayetleri nazil olmu ve Hz. Peygamberin bu davrannn

  Allah katnda ho karlanmad bildirilmitir.26

  Mfessirler nzl sebepleriyle ilgili rivayetlerin shhatini tespitte olduka titizdavranmlardr. Her eyden nce esbab- nzl tamamen rivayetle alakal bir disiplin

  olduundan hadis uslnde hadislerin shhati iin aranan genel artlar bu konuda da

  geerlidir. Zira herhangi bir ayetin nzl sebebi, ayetin ini hadisesine ahit olmu ve

  buna sebep olan durumu tespit etmi bir sahabenin rivayetiyle bilinebilir. Bundan dolay

  mfessirler sahih bir rivayete dayanmadan muhakeme, istidlal ve itihat gibi yollarla

  nzl sebepleri aramaya kalkmay doru bulmamlardr.27

  Nzl sebeplerine dair rivayetlerin muteber saylabilmesi iin bunlarn muttasl bir

  senetle Hz. Peygambere isnat edilmesi gerekir. Bu da sz konusu haberin ya dorudandoruya sahabelerden veya onlardan bizzat iitme yoluyla haberi alan tabiinlerden

  rivayet edilmesiyle gerekleir. Eer bir ayetin nzlne ahit olan sahabe olay

  anlatrken kaynak olarak kendini gstermise bu haber kabul edilir. Rivayet Tabn

  vastasyla geliyor ve bir sahabeye nispet ediliyorsa bu da sahih saylr. Ayrca sebeb-i

  nzle ait bir haberin senedinde onu rivayet eden sahabenin ismi zikredilmemise,

  mrsel hadis diye adlandrlan bu rivayetin muteber saylabilmesi iin bunun ya

  Mcahid b. Cebr, krime, Said b.Cbeyr gibi sahabeden hadis rivayet etmekle tannan

  mfessir imamlardan olmas veya baka bir mrsel rivayetle takviye edilmesi gerekir.28

  Bir ayetin nzl sebebi hakknda birden fazla rivayetin bulunmas halinde nce bu

  rivayetlerin shhat dereceleri aratrlarak sahih olan alnr. Sahih rivayetin birden fazla

  olmas durumunda ravinin olay bizzat grmesi veya rivayetin daha sahih bir yolla

  gelmesi gibi hususlar tercih sebebi saylr. Bu ekilde tercihe elverili bir sebebin de

  tespit edilememesi halinde anlatlan olaylarn zaman bakmndan birbirine yakn

  olmalar artyla rivayetlerin cem ve telifi yoluna gidilerek ayetin her iki olaydan sonra

  ve ikisiyle ilgili olarak nazil olduu kabul edilir. Bu da mmkn deilse sz konusu

  26 Tirmizi,Muhammed b. sa Ebu sa, Snent-Tirmizi, Beyrut, Daru hyait-Turasil-Arabiyi V, 432,hadis no:3331.27 el-Vahidi, Ebu Hasan Ali b.Ahmed, Esbab- Nzl, Thk. Kemal Besyoni Zalul, Beyrut, Darul-

  Kutubil-lmiyyi, 1411/1991, s.10; Zerkani,Menahill-irfan, I, 82; el-ezi, tkan, I, 92.28Demirci, Muhsin, Esbab- Nzl,DA, X1, 360; Muhammed el-Kad, Esbab- Nzl s.21, el-ezi,tkan, I, 93; es-Suyuti, Abdurrahman b. Ebi Bekr b. Muhammed Ebul-Fadl, Lbabn-Nkul fiEsbabin-Nzl, Beyrut, Daru hyail-Ulumi, I, 15.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  16/126

  16

  ayetin ayr ayr zamanlarda meydana gelen olaylardan sonra mkerrer olarak indiine

  hkmedilir.29

  5. Esbab- Nzln Sunum ekilleri

  Ayetlerin nzl sebeplerinin sunumunda deiik tabirler kullanlmaktadr.

  Ayetlerin nzl sebepleri ile ilgili grlerin Hz. Peygambere ulayor olmas gerekir.

  nk vahye ahit ve sebeplere vakf olan kiilerin szleri bu konuda geerlidir. Bu

  nedenle ancak sahabelerden gelen rivayetler kabul edilebilir. Zaten bu konu itihat

  edilecek konulardan da deildir.30

  Nzl sebepleri ile ilgili rivayetlerde baz hususi lafzlar kullanlmaktadr.

  Bunlardan bir ksm o rivayetin nzl sebebine ait olduu hususunda kesinlik ifade eder.

  Ayetin nzl sebebi udur ; Falan hadise vuku buldu, bundan dolay u ayet indi ,Hz. Peygambere falan konuda bir soru yneltilmiti, bunun zerine u ayet nazil oldu

  eklindeki ifadeler byledir. Bu ayet u konuda nazil oldu vb. ifadeler ise sebeb-i

  nzle delalet edebilecei gibi izah yaplan ayetin tefsiriyle ilgili olup ayetin alakal

  grld durum ve kimselere de iaret edebilmektedir.31

  Sebeb-i nzln ifadesinde kullanlan tabirler farkllklar arz etmektedir. Bazen

  sebep deyimi ak olarak kullanlmaktadr ki, ayetin sebeb-i nzl budur

  denmektedir. Bu ifade ayetin nzl sebebinin dnda baka bir ifadeyi

  kapsamamaktadr. Bazen de sebep ifadesi ak olarak gemez fakat ayetle ilgili olay

  anlatldktan sonra ayetin nzl maddesi zerine fa- sebebiye getirilerek ayetin nzl

  sebebi ifade edilir ki, bu da sebebi nzl iin nas hkmndedir. Bazen de Hz.

  Peygamber (s.a.v.)den bir ey sorulur. Bunun zerine Ona vahiy indirilir ve Oda

  kendisine indirilen vahyi aktarr, bu gibi ifadelerde sebep tabiri kullanlmaz fakat

  makam itibar ile mesele anlalr.32

  Eer sahabe bu ayetlerden maksat udur bu ayet una delalet etmektedir, bu

  ayetten u anlalyor gibi veya buna benzer ibareler kullanyorsa ya da ayetin

  mfredat ile ilgili erhler yapyorsa btn bunlar, ayetin tefsiri ve medlulnn beyan

  29Demirci, Muhsin, Esbab- Nzl, DA, XI, 361.30Zerkani, Menahill-rfan, I, 8; Muhammed el-ezi,tkan, I, 92.31Demirci, Muhsin, a.g.m, D A, X1, 361.32 Zerkani, a.g.e, I, 82; bn Teymiye, Ahmet b. Abdulhalim b.Teymiye el-Harrani, Ktubun ve Resailu veFetavabn Teymiyye, Mektebetu bn Teymiyye, XIII, 339.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  17/126

  17

  sadedinde aklamalardr.33Eer bu ayet falan ey hakknda nazil oldu denirse, bu

  ibare, kendisi ile ayn zamanda hem nzl sebebinin hem de ayetin manasnn

  kastedilmesine msait bir ibaredir.34

  ayet bu ayet falan kimse, mminlerden, kfirlerden, ya da Kitap ehlinden bir

  topluluk veya falan hadise hakknda nazil oldu denirse, bu szden kastedilen ayetinnzl sebebidir.35 Falan eye tevik iin ya da falan eye irat iin indi denirse,

  bundan kast olunan ayetin tefsiridir.36

  Grld gibi ayetlerin sebeb-i nzln sunmak iin farkl ifadeler

  kullanlmaktadr. Kullanlan bu ifadelerin bazs ayetin ini sebebine iaret ettii gibi

  bazs da ayeti aklamaya ynelik olabilmektedir.

  6. Esbab- Nzln Umum veya Hsa Delaleti

  Nzl sebebi bilinen ayetin lafznn umum ifade etmesi halinde bu ayetin

  hkmnn umumi mi, yoksa nzl sebebiyle snrl m (has) olduu hususu zellikle

  fkh usul limleri arasnda tartma konusu olmutur. Byk ounluk, bu hususta

  sebebe deil lafzn ifade ettii umumi manaya itibar edileceini, dolaysyla ayetin

  hkmnn de zel sebeple snrl olmayp umumi saylmas gerektiini, yani ayetin hem

  nzlne sebep olan hadisenin veya Hz. Peygambere sorulan sorunun hkmn

  akladn, hem de benzer durumlarda uygulanacak hkm bildirdiini kabul

  etmilerdir. Mesela birbirine yakn tarihlerde hanmlarna zina isnat edip de bunu drt

  ahitle ispat edemeyen Hilal b. meyye ile Uveymir b. Ebyaz hakknda nazil olduu

  rivayet edilen 37 lian ayetinin (24.Nr, 6) lafz umum olduu iin hkm de eine zina

  isnat eden herkese uygulanacaktr. Zira zel bir sebebe bal olarak gelen ilah hitapta

  er delil zel sebep deil ariin lafzdr ve bu lafzn umum ifade etmesi halinde

  hkmnn de umuma amil olacak ekilde icras gerekmektedir. Baz limler nzl

  sebebinin tahsis ifade ettiini, bu sebeple ayet hangi kii veya ey hakknda nazil

  olmusa hkmnn de onunla snrl olduunu, benzer durumlara uygulamasnn ancak

  33 Muhammed el-Kad, Esbab- Nzl, s.21.34Muhammed el-Kad, a.g.e. s.21.35Muhammed el-Kad, a.g.e, s.21; Zerkani,Menahill-rfan, I, 76.36Zerkani, a.g.e, I, 76; Muhammed el- Kad, Esbab- Nzul, s.21.37 Buhari, IV, 1771, hadis no: 4468.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  18/126

  18

  kyas yoluyla mmkn olabileceini ileri srmlerse de bu gre itibar edilmemitir.38

  Zaten sonu ayndr ikinci yolu tercih edenler ii biraz daha uzatmaktadrlar.

  38 Demirci, Muhsin, Esbab- Nzl, DA, XI, 361; Zerkani,Menahill-rfan, I, 93.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  19/126

  19

  BRNC BLM

  ELMALILI ve TEFSR

  1.Elmall Muhammed Hamdi Yazrn Hayat

  Hak Dini Kuran Dili adl tefsiriyle tannan son devir slam limlerinden Elmall

  Muhammed Hamdi Yazr, 1878 ylnda Antalyann Elmal ilesinde dodu. Aslen

  Burdurun Glhisar ilesine bal Yazr kynden olan babas Numan Efendi Elmal

  eriyye Mahkemesinde baktipti. Dedeleri Mehmet, Bekir, Hasan ve Bedreddin

  Efendiler ilmiye snfna mensuptu. Annesi Fatma Hanm Sarlarl Mehmet Efendinin

  kzdr. lk ve orta reniminin yan sra hafzln Elmalda tamamlayan Muhammed

  Hamdi, tahsiline devam temek zere days Mustafa Efendi ile birlikte stanbula gitti ve

  Kk Ayasofya Medresesine yerleti (1895). Beyazt Camiindeki derslerine devamettii Kayserili Mahmud Efendiden icazet ald. Bundan sonra hocas Byk Hamdi,

  kendisi de Kk Hamdi diye anlmaya baland. Yazlarnda da bu imzay kulland.

  Soyad kanunu knca babasnn kynn ismini(Yazr) soyad olarak aldysa da daha

  ok doum yerine nispetle Elmall diye mehur oldu. Tahsili esnasnda Bakkal Arif

  Efendi ile Sami Efendinin hat derslerine devam ederek onlardan da icazet ald. 1904

  ylnda girdii ruus imtihann kazand. Bu srada devam ettii Mekteb-i Nvvab

  birincilikle bitirdi. Bir taraftan da kendi gayretiyle edebiyat, felsefe ve musiki rendi.

  lkeyi ada ilim ve medeniyet seviyesine ulatrmaya vesile olabilecei midiyle

  merutiyet idaresini hararetle savunmaya balad ve bu gr temsil eden ttihat ve

  Terakki Cemiyetinin ilmiye ubesine ye oldu. Avrupa tarzda bir merutiyet yerine

  eriata uygun bir merutiyet modeli gelitirmek iin almalar yapt. Beyazt

  Medresesinde iki yl sren dersiamlk grevinden sonra II. Merutiyetin ilk meclisine

  Antalya mebusu olarak girdi. II. Abdlhamitin tahttan indirilmesine rza gstermeyen

  fetva emini Nuri Efendiyi ikna edip fetva msveddesini yazmak suretiyle bu konuda

  etkili bir rol oynad.39Antalya Mebusu Hamdi Efendi, Merutiyet Meclisinin ok dikkat

  eken bir simasdr. Meclis almalarnda, zellikle 1876 Anayasas zerindeki

  deiiklikte etkisi byk olmutur. Hazrlad mazbata, derin bilgisini, kapsaml siyasi

  grn yanstr niteliktedir.40 Daha sonra eyhlislamlk Mektbi kaleminde grev

  39 Yavuz, Yusufevki, Elmall Muhammed Hamdi, DA, XI, 57.40 Pakst, Fatma, Merhum Daym Hamdi Yazr Elmall Muhammed Hamdi Yazr Sempozyumu,Ankara, Trkiye Diyanet Vakf Yaynlar, 1993, s.7.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  20/126

  20

  ald. Mekteb-i Nvvab ve Mekteb-i kudatta fkh, Medresetl- mtehasssnde usul-i

  fkh, Sleymaniye Medresesinde mantk, Mlkiye Mektebinde vakf hukuku dersleri

  okuttu. 19151917 yllarnda huzur derslerine muhatap olarak katld. 1918de

  eyhlislamlk bnyesinde kurulan Darl-hikmetil slamiyye azalna, bir mddet

  sonra da bu messesenin reisliine tayin edildi. Israrl teklifler zerine Damad FeritPaann birinci ve ikinci hkmetlerinde Evkaf nazr olarak grev yapt.41Evkaf

  Nazrl grevini ancak padiahn yazl emri sonucu zorunlu olarak kabul etmitir. Bu

  grevdeyken vakflarn mtevelli heyetleri ile Bakanlk ilikilerini dzenlemeye nem

  verdi. Bu arada ilgililerin yararlanmas dncesiyle radl-Ahlf fi Ahkamil-

  Evkaf ismini tayan ve geni lde Mlkiye Mektebinde okuttuu derslerden oluan

  eserini bastrd.42 Bu grevde iken ikinci rtbeden Osmanl nian ile dllendirildi. 15

  Eyll 1919da ayan heyeti yeliine tayin edildi, ilm rtbesi de Sleymaniye Medresesi

  mderrisliine ykseltildi. Cumhuriyetin ilan zerine memuriyet yapt kurumlarlavedilince akta kald. Milli Mcadele srasnda stanbul hkmetlerinde grev

  yapt iin stiklal Mahkemesince gyabnda idama mahkm edilmesi zerine

  Fatihteki evinden alnarak Ankaraya gtrld ve krk gn tutuklu kald. Mahkeme

  sonunda muhtemelen ttihat ve Terakki Cemiyetine ye olmas sebebiyle susuz

  bulunarak serbest braklnca stanbula dnd. Bundan sonra camiye gitme dnda

  evinden hi kmad. Bir geliri olmadndan madd sknt ektii bu dnemde

  Metalib ve Mezahib adl tercme eserini tamamlad. Trkiye Byk Millet

  Meclisinde Trke bir tefsir hazrlatlmas karar alnnca Diyanet leri Reislii bu ii

  kendisine teklif etti. Elmall teklifi kabul ederek tefsiri yazmaya balad. Hak Dini

  Kuran Dili adn verdii eserini vefatndan nce bitirmeye muvaffak oldu. 27 Mays

  1942de uzun mddet mptela olduu kalp yetmezliinden Erenkyde damadnn

  evinde vefat etti ve Sahraycedid Mezarlna defnedildi.43

  adalar arasnda benzerine az rastlanan geni kltrl mtefekkir bir din limi

  olan Elmall Muhammed Hamdi ayn zaman da sanat bir kiilie sahipti. Trke,

  Arapa ve Farsa iirler yazmasna ramen edeb ynyle pek tannmamtr.

  Eserlerinde kulland dil zerinde yaplan incelemelerden anlaldna gre Elmall

  yazlarnda genellikle sade Trke kelimeleri tercih etmi, ancak Trk dilinin z mal

  41Yavuz, Yusufevki, Elmall Muhammed Hamdi DA, XI, 57.42 Pakst, Fatma, a.g.m, Hamdi Yazr Sempozyumu, s. 9.43Yavuz, Yusufevki, a.g.m, DA, XI, 58.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  21/126

  21

  haline gelen Arapa, Farsa ve Bat kaynakl kelimeleri de ihmal etmemitir. Hatta Ruh-

  i Badadinin aadaki beytini de Trke olarak kabul eder:

  Sanma ey hace ki senden zer sim isterler

  Yevme la yenfeu de kalb-i selim isterler.44

  lm ve din konulara ilikin yazlarnda ise olduka ar ve adal bir slupkullanm, yer yer secili cmleler kurmu, mantk rgs salam uzun cmleler

  kullanmakta baarl olmutur.45

  Musikiye de aina olan Elmallnn sanat kiilii daha ok hattatlnda ortaya

  kar. Sls, nesih, talik ve celi trnde eitli levhalar yazmtr. ou torunlarna ait

  koleksiyonlarda bulunan hatlarnda aray psikolojisinin hkim karakter haline geldii

  kabul edilir. Muhammed Hamdi rika ve icazet hattnda da baarl grlm, bylece

  son devrin sekin hattatlar arasnda saylmtr.46

  2. lmi ahsiyeti

  Elmall, slam mmetinin itima vicdann kaybetmesinin byk felaketlere

  sebep olacan, Mslmanlar Avrupallatrmann bir hata olduunu ve kurtuluun

  Avrupay iimizde eritip kendi deerlerimizi korumakla mmkn olabileceini

  yazlarnda srarla belirtmitir. Ona gre Batnn deerlerinden deil ilminden

  faydalanmak gerekir. nk insanlar ancak slam esaslara bal kalmakla mutlu

  olabilirler. Esasen insanlk kendi trn devam ettirebilmek iin bir gn mutlaka

  slamiyeti benimsemeye mecbur kalacak ve gelecekte slam dini daha iyi anlalp

  uygulanacaktr. Muhammed Hamdi, slam ilimlerdeki derin vukufunun yan sra felsef

  dnce ve pozitif ilimler alannda da salam bir anlaya sahipti. Nitekim din

  endielerle pozitif ilimlerin nne engel konulmamas gerektiini kuvvetle

  savunmutur. O dini, kendi arzularyla iyilik yapacak ve kemale erecek insanlar

  yetitiren bir eitim messesesi veya insanlar kendi istekleriyle tabiatta gzlenen

  zorunluluk ve basklarn stne ykseltecek olan bir hrriyet yolu olarak grmekteydi.47

  Kendi ifadesine gre itihat ehliyetini haiz bir lim olan Elmall, fkh ve usul-i

  fkh sahasnda derin vukuf sahibi idi. Ona gre delillerini ve illetlerini anlamadan

  44 M. Hamdi Yazr,Hak Dni Kuran Dili, stanbul, ura Yaynlar (sadeletirilmi bask), I, 19.45Yavuz, Yusuf evki, Elmall Muhammed Hamdi, DA, XI, 57; Suba, Hsrev, Elmall HamdiEfendi ve Hat Sanatmzdaki Yeri Hamdi Yazr Sempozyumu, s.318,319.46Yavuz, Yusufevki, Elmall Muhammed Hamdi, DA, XI, 57; Suba, Hsrev, a.g.m, s. 321.47Yavuz, Yusufevki, a.g.m, DA, XI, 58; Suba, Hsrev, a.g.m, s.321.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  22/126

  22

  hkmleri ezberleyip nakletmek fkh bilmek deildir. Fkh bilmenin en aa

  mertebesi mansus bir illetin tatbikinden ibaret tahkik tir. Mslmanlar meselelerini

  zmek iin mucize beklememeli, bunlar yetitirecekleri limlerin itihatlaryla

  halletmelidirler.48Mslmanlarn slam esaslara dayanmayan kanunlara boyun emesi

  zor olduundan ihtiya duyulan kanun dzenlemeler, mutlaka slam hukuk felsefesinegre hazrlanmal, bunun iin uzmanlardan oluan bir ilim heyeti oluturulmal, bu

  heyet ncelikle Hanefi fkhndan balayp cem ve telif yapmal, kanun haline

  dntrlmeye uygun hkmler hangi mezhebe ait olursa olsun alnmal, hibir

  mezhepte hkm bulunmayan meselelerde ise Avrupa kanunlarndan aktarmalar

  yapmak yerine usul-i fkh esaslar erevesinde itihatlar yaplmaldr. Bu ekilde

  btn medeniyetlerin takdir edecei kanunlarn hazrlanmas mmkndr. Bu ameliye

  mezheplerin telfiki olarak da anlalmamaldr.49Hanefi usul-i fkh ekolne bal olan

  Elmallya gre icmaa dayal meselelerin esasn tekil eden ra mzakereleri ashapdevrinden sonra Kurann konuya atfettii neme uygun ekilde gelitirilmemitir. Her

  ne kadar bir kiinin az grlerle amel etmesi caizse de icma hususlarda ittifak

  noktalar aratrlmadan az grlerin dikkate alnmas tevhit iarna aykrdr.

  Naslardaki hkmlerin deimemesi mmkn deildir. Zira bu nevi hkmler

  insanlarn deimeyen zellikleriyle ilgilidir. tihada dayanan hkmler ise zamana ve

  fertlere gre deiebilir. Hkm koymakta kyasn kullanlmasn Kurann bir emri

  olarak gren Elmallnn seferle ilgili grleri dikkat ekicidir. Ona gre yolculuk

  srasnda namazlarn ksaltlmasndan maksat rekat saysn azaltmak deildir. nk

  ilgili ayete bu ekilde bir mana akam ve sabah namazlar iin geerli olmaz. u halde

  namazlar ksaltmaktan maksat, kyam yerine kuud veya rk, rk ve scud

  yerine de ima ile iktifa ederek namazn keyfiyetinde ksaltma yaplmas olmaldr. Tren

  gibi vastalarla gnden az bir sre yolculuk yapanlara sefer ruhsat verilemez. nk

  yolculuk iin kullanlan nakil vastas kendi yolu ve kendi hzyla nazar itibara alnr.

  Yolculuk sresi ise asgari gndr. ki gn yaya yolculuk yapan kimseye sefer ruhsat

  verilemezken bir gn, hatta yarm gn yolculuk yapan tren yolcusuna sefer ruhsat

  tanmak eriata aykrdr ve dolaysyla gnahtr. Bu grnden dolay dnemin

  48Yavuz, Yusufevki, Elmall Muhammed Hamdi, DA, XI, 59; alkan, brahim, MuhammedHamdi Yazrn Hukukuluu, Hamdi Yazr Sempozyumu, s.194.49Yavuz, Yusufevki, a.g.m, DA, XI, 59.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  23/126

  23

  Diyanet leri Reisi Ahmet Hamdi Akseki tarafndan tenkit edilen Elmall fikrinde srar

  ederek kar grleri eletirmitir.50

  Muhammed Hamdi tasavvufla da ilgilenmitir. Tefsirini hazrlarken vahdet-i

  vcud konusunda yer yer tenkit ettii bnl Arabden bol miktarda iktibaslar yapmas

  ve zaman zaman suf merepli bir slup kullanmas tasavvuf temaylnn iaretlerisaylmaldr.51 Nitekim Elmall Araf suresi 7/142. ayetin tefsiri srasnda u tasavvuf

  aklamalarda bulunmaktadr: Allah dostu olanlarn byk bir subh-i tecelliye ermesi

  iin geceler gibi karanlk zdrap saatleri ile ile doldurmalar lazmdr. lah tenezzller

  gecelerde olur. Ve btn baar sabahlar, zdrapl gecelerin seherlerini takip eder. Hz.

  Musann bu ilesinde krk, sanki btn bir gece ve on onun bir seheri mesabesinde

  demek olup, baz rivayetlerde de geldii gibi bu seherin fecr-i sadk saatlerini andran

  sonlarnda Hz. Musa, Allahla konumu ve u tecelliye ermitir.52

  Ayrca Kehf Suresinde Hz. Musa kssasn tefsiri srasnda mam Rabbanininkonu ile grn aktarmaktadr: Kssann burada bitmesinden, Musann bu beyana

  kar bir sz sylemedii anlalmaktadr. O halde bu anlatlanlarda ve yaplan

  yorumda, reddedilecek bir nokta grmemitir. Demek ki, Musann grnte zararl ve

  yasak sand eyler, hakikatte yle deilmi. Onun inkr etmesi kendisine gizli olan

  sebeplerini ve hikmetini bilmemesinden ileri geliyormu. yle ki o gizli sebepler,

  aklannca, olayn dyz ve iyz birleiyor, hak hkmnde ekime kalmyor. O

  halde btnn gerektirdikleri, zhirin gerektirdiklerine aykr olabilir. Fakat bundan

  dolay hakikatle eriatn birbirine uymamas gerekmez. Zira eriat Hak hkmdr. Hak

  hkm de, hakikatte ne ise odur. Onun iin btnla grevlendirilen Hzr, hak emir olan

  eriatla amel ettii gibi, eriatla grevlendirilen Musa da hakikat akland zaman

  eriata itiraza yer olmadn gryor. Bunun iin mam Rabban, Mektubatnn

  birinci cildinde krk nc mektupta yle demitir. Baz kimseler, ilhad ve zndkaya

  eilim gstererek asl amacn eriatn tesinde olduunu hayal etmilerdir. H ve

  kell smme h ve kell! Byle kt bir itikattan Allaha snrz tarikat ve eriat

  birbirinin ayndr. Aralarnda kl ucu kadar aykrlk yoktur. eriata her muhalif olan

  dinden kmtr. Ve eraitin reddettii her hakikat davas, bir zndklktr.

  Yine ayn ciltte krk birinci mektupta, eriat tarikat, hakikat konusunda unlar

  sylemitir: rnein, dilin yalan sylememesi eriat, kalpten yalan hatrasn atmak

  50Yavuz, Yusufevki, Elmall Muhammed Hamdi, DA, XI, 59; M. Hamdi Yazr,Hak Dini, II,585 .51Yavuz, Yusufevki, a.g.m, DA, XI, 59; Kara, Mustafa, Hak Dini Kuran Dilinde Tasavvuf Kltrzerine, Hamdi Yazr Sempozyumu, s.236.52 M. Hamdi Yazr, a.g.e, IV, 46.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  24/126

  24

  eer zahmetle ve iyice dnmekle olursa tarikat ve eer tekellfsz, kolaylkla olursa

  hakikattir. Ksacas btn olan tarikat ve hakikat, zahir olan eriatn tamamlaycsdr.

  Dolaysyla eriata aykr ve zt iler meydana karsa bunlar hep cezbe halinin

  sarholuundan ve iin da stn gelmesindendir. O makam geip ayldklar zaman,

  ztlklar btnyle ortadan kalkar ve o zt ilimler tmyle heder olur.53

  Ayrca onun abaniyye tarikatna mensup olduu da sylenir. Elmallya gre

  insann ferd ve itima hayatna ait hazlarn ve ftr ihtiyalarn akamete uratacak bir

  hayat tarz, baka bir ifadeyle insan beer ve cisman btn zelliklerinden ayrp onu

  srf ruhan bir varlk gibi yaatma eilimi slamda makbul saylmamtr. Zhd ve

  takvann manas nefse eziyet etmek deil onu itidal izgisine ekmektir. Her mevcut

  Allahtr demek irktir. Bununla birlikte, Allahtan baka mevcut yoktur tarznda

  zetlenen vahdet-i vcud nazariyesini, Allah yegne vacibl- vcud, masivay da ona

  bal olan mmkin ve izafi varlklar eklinde anlamakta saknca yoktur.54 Kefe mazharolan havas marifetullah konusunda ileri merhalelere ulaabilir. Ancak bunlarn grleri

  vahiy gibi telakki edilmemeli, zahir ulemasnn her syledii de mutlak doru

  grlmemelidir. Hakikat-i Muhammediyenin zuhuru btn hilkatin gayesidir. 55

  drt yl aralksz felsefeyle megul olan Muhammed Hamdi, batl baz

  yazarlarn mantk ve felsefe kitaplarn tercme ederek; pozivitizm, materyalizm ve

  tekml nazariyesi bata olmak zere eitli felsef sistemleri eletirmek suretiyle

  felsefede sz sahibi bir lim olduunu gstermitir. Bilgiler arasndaki ilikileri

  dzenleyerek mutlak senteze varmay nemli gren Elmall, dier mtefekkir ve

  limlerden bamsz olarak dnebilmesi ve onlar yer yer eletirerek farkl grler

  ortaya koymas asndan Mslmanlarn tefekkr hayatnn canlanmasna katkda

  bulunmutur. Elmall varlk uurundan insann ak seik bilgisine, oradan da Allahn

  varlna ve idealist bir lem anlayna ulaabilmi, nbvvet konusunu felsef

  problemler arasna alarak felsefe-din kavgasna kkl bir zm getirmeye

  almtr.56O, ilimle din felsefesi arasnda u ekilde bir paralellik kurar: lm

  almalar esnasnda ilim adam, leme bir takm kanunlar koymaz. O, lemde zaten

  mevcut olan kanunlar kefeder. Tpk bunun gibi din felsefesi yaparken filozof da yeni

  bir din icat etmez; ama zaten mevcut olan hak dini bulmaya, tanmaya, baka bir

  53 M. Hamdi Yazr, a.g.e, V, 202.54Yavuz, Yusuf evki, Elmall Muhammed Hamdi, DA, XI, 59; M. Hamdi Yazr, Hak Dini, I,456,457; Kara, Mustafa , Hak Dini Kuran Dilinde Tasavvuf Kltr zerine, s.237.55Yavuz, Yusufevki, a.g.m, DA, XI, 59; M. Hamdi Yazr, a.g.e, I, 450.56Yavuz, Yusufevki, a.g.m, DA, XI, 59.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  25/126

  25

  ifadeyle kefetmeye alr. Bu hususu Yazr, u ekilde biraz daha aklar: limler

  vaz olmayp kef bulunduu gibi din felsefesi de vaz din demek deildir. Hak Dini

  bulmak ve tanmak demektir.57 Ona gre mutlak olarak dinle atan filozoflar geree

  ulatklarndan deil gerei kavrayamadklarndan bu tavr iine girmilerdir. Gzlem

  ve deneycilikte bir taassuba kaplm ve duyu tesini inkr etmek suretiyle aklnilkelerine, hatta tecrb verilere aykr dmtr. Zira hibir akl ilkeye veya deneye

  gre tecrbe snrlarnn tesi yoktur denemez; aksine btn deneylerin verileri bize

  gzlemle deneyin tesinde bilmediimiz baz gereklerin bulunduunu retir.

  Mukaddesat ortadan kaldrmak isteyen ve sonunda kendi vicdannda mahkm olarak

  putperestlie yakn bir inanca snma ihtiyacn duyan Auguste Comte, hal

  kanunu teorisini ileri srerek nce Allahn varlna ilikin bilginin kendi ftratnda

  bulunduunu itiraf etmise de daha sonra bu selim yaratlnn srekli olarak

  bozulduunu ilan etmi oldu. Ancak Comte, kendisindeki deiikliin btn insanlardamevcut olduu vehmine kaplmtr.58

  Elmallya gre gerei kavramak iin akl tek bana yeterli deildir, onun da

  tesinde iman alan vardr. Akl bu alann gerekliini kavrayp dorulayabilir.

  Gerekliin btnn felsef tefekkrne konu edinen Elmall, tekml (evrim)

  nazariyesinin tutarl olmadn syler. Zira canl varlklarn meydana geli biimlerini

  ortaya koyarken speklasyon yerine gzlem ve deneye dayanmak gerekir. Ancak hibir

  gzlem ve deney, tekml nazariyesinde olduu gibi bir canl trnn baka bir canl

  trnden meydana geldiini gstermemi, aksine her canlnn kendi trnden bir

  canldan doduunu kantlamtr. Bundan dolay insanlarn maymunlardan tredii

  iddiasnn kesinlikle ilm deeri yoktur. Esasen insanla maymun arsnda gerek fark kl

  ve kuyruk fark deil akl, mantk ve ahlak farkdr. Btn hneri taklit igdsnden

  ibaret olan maymun, nnde gnlerce ate yaklsa ve kendisine ate karsnda snma

  eitimi verilse bile tek bana terk edildii souk bir ortamda nndeki kibritle ate

  yakp snmay dnme mantn yakalayamaz, akln rn olan ahlak davranlar ise

  hibir zaman gsteremez. Ontolojik delile ynelttii tenkitlerden tr Kant da

  eletiren Elmall, onun vacibl-vcud kavramn tahlil ederken hataya dtn

  syler. Elmall, gerei veya doru olan deil sadece faydal olan bulmay amalayan

  pragmatizme de ciddi eletiriler yneltmitir.59

  57 Kl, Recep, Hamdi Yazrda Din Felsefesi, Hamdi Yazr Sempozyumu, s.291.58Yavuz, Yusufevki, Elmall Muhammed Hamdi, DA, XI, 59.59Yavuz, Yusufevki, a.g.m, DA, XI, 59; M. Hamdi Yazr,Hak Dni, I, 100.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  26/126

  26

  Yazra gre, Din ahlak ilikisi probleminde din insan insan- kmil, iyilik-

  seven ve iyilik- yapan hr bir fail klmak iindir. Dolaysyla dinin neticesi, kendinde

  iyi olan eylemdir. Bir eylemin kendinde iyi olmas ise, eylemde bulunann kendi

  zannna ve kendi bak asna gre deil, o eylemin bizatihi kendinde ve Allah

  katnda iyi ve faydal olmas demektir.60

  Demek ki dinin gayesi ahlakdir. Yazr, dini ahlakla temellendiren Kantn

  aksine, ahlak din ile temellendirmekte, bu yolla da mutlak ahlak deerler ile evrensel

  ahlak prensiplere ulamaktadr. Dolaysyla Yazrda ahlak dine deil; din neticede

  ahlaka gtrmektedir.61

  Kelam grleri ve itikad konular desteklemek maksadyla felsefeye ynelen

  Elmall ayn zamanda 20. asrn nemli bir kelam limidir. Her ne kadar kelam ilmine

  dair mstakil bir eseri yoksa da tefsirinde kelam problemlere byk bir yer ayrm ve

  hemen hemen hepsine zmler getirmeye almtr. Ona gre bir din felsefesisaylmas gereken Kelam ilmi, slam felsefesinin asl temsilcisidir ve varlk problemiyle

  marifetullah bahsinde bsbtn ayrld Stoaclara benzer bir yaklam iindedir. Bilgi

  probleminde ise Kelam ekollerini ikan (dogmatik) ve tedrib (tecrb) olmak zere iki

  gruba ayrr. Ehl-i snnete bal olan Elmall, slam akaidinde aykr btn akmlar

  takip ederek bunlar karsnda yeni deliller gelitirmitir. Vehhabilik gibi, kendi

  zamannda yeni ortaya kan baz mezhepleri de tenkit etmitir.62

  3. Elmall Tefsiri

  a. Elmall Tefsirinin Genel zellikleri

  Cumhuriyet idaresi kurulup medreseler lavedildikten sonra, mekteplerde de

  Arapa tedrisata son verilmiti. Kuran okuyup anlayabilecek ve anladklarn dier

  dindalarna anlatabilecek bir medrese nesli artk yetimeyecekti. Dier taraftan Said

  Cemil Bey, meydan bo bulup yabanc kaynaklardan faydalanarak meydana getirdii,

  tahrif ve yanllarla dolu Kuran- Kerim tercmesini piyasaya srmt.

  Bu durumlar gz nnde tutan Meclis, uzun mzakerelerden sonra, Kuran-

  Kerim ve Ehadis-i erife Trke tercme ve tefsir heyet-i mtehasssas cret ve

  masarifi suretinde yirmi bin lira tahsisini kabul etti.

  60 Kl,Recep, Hamdi Yazrda Din Felsefesi, Hamdi Yazr Sempozyumu, s.296.61Kl,Recep, a.g.m, s.296; M. Hamdi Yazr,Hak Dni, I, 95100.62Yavuz, Yusufevki, Elmall Muhammed Hamdi,D A, XI, 60; M. Hamdi Yazr,Hak Dini, I, 457.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  27/126

  27

  Diyanet leri Riyaseti bu karara uyarak Kuran- Kerim tercme ve tefsirini

  Mehmet Akif ile Hamdi Efendiye, Buharinin tercme ve erhini de Ahmet Naim

  Beyin uhdesine tevdi etti.

  Akif, bu iin kolay olmayacan iddia ederek bu iten kanmaya altysa da

  Hamdi Efendinin srarlar zerine kabul etti. Akif bir sre sonra Msra gitti. Yapttercmeleri oradan Hamdi Efendiye gnderiyor, Hamdi Efendi de tercmelerin altna

  tefsirleri yazyordu. O sralarda Trkiye de Kuran- Kerim yerine tercmeleri ikame

  etme frtnas esmeye balamt. Bu iin ilgilileri, dier tercmelerin tutmadn

  grnce, Akifin tercmesini devreye sokmak istediler. Bu durumdan haberdar olan

  Akif, gnderdii tercmeleri dzeltmek bahanesiyle geri istedi. Alm olduu avans da

  geri evirerek bu iten ekildi. Akif ekildikten sonra hem tercme hem de tefsir yazma

  ii Hamdi Efendinin sorumluluunda kald.63

  Bylece bu kutsal grevi kabul eden Hamdi Efendi ile Diyanet leri Bakanlarasnda tefsir yazm konusunda anlama yapld. Bu anlamaya gre tefsirin ana

  hatlar u ekilde olacakt:

  1-Ayetler arasndaki mnasebetler ortaya konacaktr.

  2-Nzul sebepleri nakledilecektir.

  3-Kraet-i aerenin dna klmayacaktr.

  4-cabna gre terkip ve kelimelerin lisanla ilgili izahat yaplacaktr.

  5-tikata Ehl-i Snnet mezhebine ve amelce Hanefi mezhebine riayet olunarak

  ayetlerin kapsam olduklar din, er, hukuk, itima ve ahlak hkmler ve iaret

  ettii, alakal bulunduu felsef ve ilm konularla ilgili aklama; bilhassa t ve

  hatrlatma ile ilgili ayetlerin mmkn mertebe genie izah; ilgili veya mnasebetli

  olduu slam tarihi vakalarna yer verilecektir.

  6-Frenk melliflerince yanl veya tahrif yollu eylerin ileri srld grlen

  noktalara dikkat ekmeyi ihtiva eden not konacaktr.

  7- Ba tarafa mhim bir mukaddime ile Kurann hakikatini ve Kuranla ilgili

  baz nemli meselelerin izah yaplacak.64

  Tefsirini bu iskelet zerine kurmu olan Elmall, tefsirinin ba tarafna gerekten

  ok deerli bir mukaddime yazmtr. Bu mukaddimede, tefsirini yaz tarzn ve

  63 Albayrak, Halis, Elmall M. Hamdi Yazrn Tefsir Anlay, Hamdi Yazr Sempozyumu, s.174; M.Hamdi Yazr,Hak Dini, I, 12.64 M. Hamdi Yazr, a.g.e, I, 1131.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  28/126

  28

  Kuranla ilgili baz terimleri izah etmi; zellikle tercme, meal, tefsir ve tevil

  hakknda fevkalade nem tayan bilgiler vermitir. Elmall burada, Kurann,

  Allahtan baka kimsenin yapamayaca canl bir dokuma ile dokunduunu, lafz

  manann, mana lafzn ayinesi halinde sonsuz beyan parltlaryla parlatldn,

  dolaysyla aynen tercmesinin mmkn olmadn vurgulamaktadr.65

  Her mfessir gibi o da, tefsirin kaynaklarn drt ana noktada toplamaktadr.

  Bunlardan ilk , Kuran, Peygamber (s.a.v.)in hadislerinde varit olan tefsirler, sahabe

  ve tabiinden tefsirle alakal olarak nakledilen grler. Drdncs ise onun ifadesiyle

  Bu esas taharri edildikten sonra ulum-u arabiye ve eriyye ile makulat- ilmiye

  dairesinde istihra edilebilen tevil ksmdr.66

  Elmall, Fatiha ve Bakara surelerinin tefsirlerini ok geni ve tafsilatl yazm,

  bununla da Trke mkemmel bir tefsir meydana getirme gayesini gtmtr. Orta

  ksmlarn muhtasar yazmas ise, tefsirin bir ksm yazlrken bir yandan da hemenbasmndan ileri gelmitir. Ayrca, kalp hastas olduu iin ii bitirememe endiesi bu

  hususta rol oynamtr.67

  Elmallya asl nn kazandran eseri Hak Dini Kuran Dili adl mehur

  tefsiridir. Ona gre Kuran- Kerim hibir dile hakkyla tercme edilemez. htiva ettii

  manalar kefetmek ok zor olmakla birlikte Kuran tefsir edebilmek iin kelimelerin

  gerek anlamn belirlemek, lafz ve mana bakmndan ilikili olan kelimeler arasnda

  balant kurmak, lafzlarn yer ald metnin genel kompozisyonunu dikkate almak ve

  neticede kastedilen asl mana ile tali manalar ayrt etmek gerekir.68

  b. Elmallnn Tefsir Yntemi

  Ayrca tefsiri batan sona incelendiinde gerek Kurani kavramlarn

  aklanmasnda gerek kelimelerin Kurandaki manalarnn tespitinde gerekse daha

  byk Kuran birimlerinin birbiriyle irtibatlarnn kurulmasnda onun, Kuran bir

  btn olarak grdn, tefsir ve yorumlarn bu esas erevesinde yaptn

  sylememiz gerekir.69

  65Albayrak, Halis, Elmall M. Hamdi Yazrn Tefsir Anlay , s.174; M. Hamdi Yazr, Hak Dni, I,1131.66Albayrak, Halis, a.g.m, s.153; M. Hamdi Yazr, a.g.e, I, 29.67Albayrak, Halis, a.g.m, s.174; M. Hamdi Yazr, a.g.e, I, 21.68Yavuz, Yusufevki, Elmall Muhammed Hamdi, DA, XI, 58.69 Albayrak, Halis, a.g.m, s.163.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  29/126

  29

  O, Kurann metnini aklamak yerine, metinden kendisine akseden oradan

  gerek hayatla buluan, son olarak gnl ve akl imbiinden geen fikirler, duygular ve

  anlamlar okuyucuyla paylamay yelemitir. Kurann metninde aklp kalmadan,

  ama metinle hem ayet erevesinde hem de Kuran btnl erevesinde sk skya

  bal bir biimde vahyi, trnn bir rnei olarak kendisiyle ve gerek hayatlabtnletiren bir anlay sergilemektedir.70

  Elmall, Kuran tefsir kaynaklarnn banda zikrederek, Kuran Kuranla

  tefsir etmekte, baka bir ifade ile Kuran bir btn olarak deerlendirmektedir. Bu

  konuya ne kadar nem verdiini onun muhkem ve mteabihle ilgili olarak serdettii u

  metodik tespitlerinde grmekteyiz. Elmall yle diyor: Btn ayat- Kuranda da bu

  muhkemat esastr. Hem bunlarn her biri ayr ayr olarak mmhat- ktb deil,

  nizam- tevhit ile mecmuu birden mml- kitabdr. Her yt- muhkeme, dier yt-

  muhkeme ile mukayese edilmek artyla manalar, hkmleri yakinen tayin olunur.71Elmallya gre eski ve yeni ilm teorilerin hepsi doru veya yanl

  addedilmemeli, Kuran tefsirini, bir zaman iin geerli grlen belli ilm ve felsef

  grlerin snrlarna ekerek fikirleri ve vicdanlar daraltmamaldr.72 Bu bakmdan

  Hamdi Yazr gnne kadar kayna hariten veya Mslman bnyenin iinden olsun

  slam Dnyasnda oluan mezheb, tasavvuf, felsef ve fikr akmlar kendi Kuran

  anlayna gre deerlendirme yoluna gitmitir.73 Ayrca bat felsefesini yakndan

  tanmas, onun kendinden nceki mfessirlerden farkl bir bak as yakalamas

  neticesini vermitir.74 Mesela Elmall, Bakara Suresinin 2/165. ayetini tefsir ederken

  mnasebet dt iin Panteizme ve Mslman mutasavvflarn vahdet-i vcud

  anlayna temas ederek bunlarn, Kurann ngrd Allah anlayyla ne lde

  badaabildiini incelemitir.75

  Tasavvuf konularda Muhyiddin bnl-Arabnin kitaplarndan alntlar yaparak

  fikirlerini bazen tasvip etmi bazen eletirmi, fkh konularda genellikle Hanefi

  kaynaklar ile yetinmitir. Kuran tefsir ederken dneminin tartma konularna da yer

  verip bunlardan Kurana uygun olan grleri belirlemeye almtr. Akl bir zaruret

  olmadka ayetleri mutlaka zahir manada anlamay gerekli grm, Muhammed

  Abduhun, Fil sresini tefsir ederken ebabil kularnn Ebrehe ordusuna att talarn

  70Albayrak, Halis, Elmall M. Hamdi Yazrn Tefsir Anlay , s.154,155.71Albayrak, Halis, a.g.m, s.162, M. Hamdi Yazr,Hak Dni, II,272,273.72Yavuz, Yusufevki, Elmall Muhammed Hamdi, DA, XI, 58; M. Hamdi Yazr, a.g.e, IX, 48.73Albayrak, Halis, a.g.m, s.155.74Albayrak, Halis, a.g.m, s.154.75Albayrak, Halis, a.g.m, s.155; M. Hamdi Yazr, a.g.e, I, 456,457.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  30/126

  30

  kzamk veya iek mikrobu tam olabileceini ileri srmesi rneinde olduu gibi

  zorlama tevilleri Kuran tahrif olarak kabul etmitir.76

  Elmall, bat dnyasndan gelen felsef telakkileri Kurann ruhuyla

  badamayan baz fikirleri ele alarak, onlarn tutarszln ortaya koymaya alr.

  Gerekten Bat Dnyas ile ilgili tahlillerinde Batllnn geirdii safhalar,mcadelelerini ve ulatklar fikr, siyas ve ilm sonular yakndan tanyan bir

  mtefekkir grnts veriyor demek zorundayz. Elmallnn felsef konulardaki

  farkn ve temayzn vurgulamadan gemek olmaz. O bu ynyle Fatiha-Nas tr

  tefsir yazan Kuran mfessirlerinden olduka farkldr. Bu alanda zgn yorum ve

  tespitlere sahiptir.77 Elmall Bakara suresi 2/4. ayetin tefsiri srasnda u tespitlerde

  bulunmaktadr: Yakn zamanlara kadar Hristiyan devletlerin iinde kendilerinden

  baka bir milleti yaatt grlmemi ve bu sebeple bunlar, baka dinden olan

  kavimlere hkim olamamt. Son zamanlarda bu vicdan darlndaki siyas zararlargren Avrupa devletleri Katolik ve Protestanlk atmalarndan doan bir vicdan

  hrriyeti davasyla, Fransa byk ihtilalinden sonra liberallik, laiklik ve hmanizm

  kelimeleri altnda Hristiyanlk kelimesinden sapmaya ve bozulmaya doru yrm ve

  o zamandan beri dier kavimler zerinde hkmet kurmaya yol bulabilmilerdir.

  Fakat bu kelimeler, olumlu ve merhametli genel bir hak vicdan kuruluuna deil,

  dinsizlie ve bencillie doru olumsuz bir gidi hedef edindiinden ilm ve sna

  gelimelerini hakka balayacak yerde, insanl haktan uzaklamaya, vicdanszla ve

  ihtiraslara srklemi ve neticesi slmiyetin gsterdii hakik ve olumlu hrriyet

  hukuku ile insanla temin ettii ve genelletirdii evrensel uzaklamak ve hayatn

  zdraplarn artrmaktan ibaret olmutur.78

  Elmall zellikle ahkma konu olan ayetlerin tefsirinde nzl ortamn hesaba

  katmayan, olaylarn ak ve geliimi gereiyle ilgilenmeyen mfessirlerin tavrn yer

  yer benzer bir biimde srdrmtr, denebilir. te yandan o, Kuranda neshin

  varln inkr etmenin, nassn zahirini inkr olacan sylemekle, neshi inkr edenlerin

  bir bakma kfre debileceklerine iaret etmi gibidir.79

  Elmall tefsirinin en bata gelen zellii, yazarnn, birok mfessirler gibi,

  sadece nakletmekle yetinmeyip, yerine gre nakiller arasnda tercihler yapmas, yanl

  76Yavuz, Yusufevki, Elmall Muhammed Hamdi, DA, XI, 58; M. Hamdi Yazr,Hak Dni, IX, 144-155.77Albayrak, Halis, Elmall M. Hamdi Yazrn Tefsir Anlay, s.156; M. Hamdi Yazr, Hak Dni, I, 179.78M. Hamdi Yazr, a.g.e, I, 179.79Albayrak, Halis, a.g.m, s.160; M. Hamdi Yazr, a.g.e, I, 371,372.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  31/126

  31

  bulduklarn tenkit etmesi ve baz konulardaki kendi grlerini cesaretle ortaya

  koymasdr.

  Besmelenin ve Fil sresinin tefsirlerinde Muhammed Abduhu; Maide

  Sresinin 69. ayetinde es-Saibune eklinde merfu olarak, Bakara Sresinde ise es-

  Saibine tarznda mensub olarak geen kelimeleri, ayr ayr anlamlara geliyormu gibitercmeye kalkan Kazmrskiyi ar bir dille tenkit etmesi bu kabildendir.80

  Elmallnn, mnakaa ve tepkilere yol aan, kendisine has, kayda deer

  grlerinin banda daha nce deindiimiz gibi Sefer konusu gelir: Bakara

  Sresinin 2/184. ayeti olan Kim de hasta olur yahut bir sefer zerinde bulunursa, o

  halde baka gnlerde, oru tutmad gnler saysnca ( orucunu kaza etsin) .

  mealindeki ayet-i kerimenin tefsirinde, eran seferin, gidilen yolda mutad olan vasat

  seyri ile gnlk mesafe katedecek kadar huruc-u medid, olduunu kaydetmekte ve

  her yolun kendi mutadna gre hesap edilmesi gerektiini ileri srmektedir. Buna gre,demir yolunda trenle, deniz yolunda vapurla gnlk mesafe kat edilmedike, kii,

  sefer saylmamaktadr. Elmall bunu, kyasa ve ihtiyata daha uygun bulmaktadr.

  Bunun, itihat yapmak ve yeni bir esas vazetmek deil, bilinen esaslar iyi ve doru

  olarak uygulamaya almak olduunu, ileri srmektedir.81

  c. Elmallnn Pozitiflimlerle lgili Tefsir Anlay

  Elmall, tefsirini yazarken, o gnn gelien tekniine ve pozitif ilimlerine kar

  ilgisiz kalmamtr. nk o, fennin iman takviye edeceine inanmaktadr. Bu

  yzdendir ki, Kurann her yz ylda bir tefsir edilmesini, ilim ve fennin ulam

  olduu en son bilgilerin nazar itibara alnmasn istiyordu. Beer ilimlerin, bir kii

  tarafndan bilinmesine imkn olmayacak derecede genilemi olmasndan bu bilgileri

  toplayabilmek iin 2030 asistann kendisine yardm etmesini arzu ediyordu. Belki bu

  arzusu gereklemedi, ama o, bir hazine kadar ilim serveti ile dolu kafas ile baz

  ayetleri tefsir ederken ilm verilerden faydalanmaktan geri durmad.

  Nitekim bir rnek olmak zere Araf Sresinin 7/57. ayeti olan: Nihayet bu

  rzgarlar o ar bulutlar hafif bireymi gibi kaldrp yklendiklerinde, bakarsnz Biz

  onlar, ekinleri lm bir memlekete sevkeder mealindeki ayeti gsterebiliriz. Bu

  80 M. Hamdi Yazr,Hak Dini, I, 63-64, 310, IX, 145-155.81Ersz, smet, Elmall Hamdi Yazr ve Tefsirinin zellikleri Hamdi Yazr Sempozyumu, s.177; M.Hamdi Yazr, a.g.e, I, 496.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  32/126

  32

  ayetin tefsirinde Elmall, bulutlarn hava boluunda muallkta durmasnn bir mesele

  tekil ettiini, bu konuda iki teorinin bulunduunu, birincisinin rtldn; daha

  hafif olan havann srf hareketten ald gle o ar bulut ktlelerini kaldrp

  yklenmesini savunan grn daha dikkat ekici olduunu vurgulamakta ve ite bu

  manaya ttla sayesindedir ki muharrik g elde etmekle uaklar yaplm ve ku gibihava zerinde uma baars elde edilmitir, dedikten sonra devamla u hususu vurgular:

  Bu stn kudreti hatrlatan ibu ayet-i kerime, Hz. Muhammedin Risaletinin en kesin

  delillerinden birisi olan bir ilm mucizedir.82

  Ayrca ieklerin rzgr vastasyla alanmasndan sz eden Alayc olarak

  rzgrlar gnderdik. Derken gkten bir yamur indirip sizi suladk. Halbuki o suyu

  hazinelerde depolayan da siz deilsiniz. 83 Ayetinde ieklerin de erkek ve diilerinin

  bulunduuna iaret ettiini belirtmi, bu tr bilgileri Kurann ilah meneli bir kitap

  olduunu kantlayan mucizeler saymtr. Hak Din Kuran Dilinin genelliklegeleneksel tefsir izgisinde yer ald kabul edilmekle birlikte Hz. sann babasz olarak

  dnyaya geliini, monomer (bir anal ) bir hcreden teekkl etmi olabilecei eklinde

  aklayan yorumunda olduu gibi ada ilm verilerden hareketle Kurana yeni

  yorumlar getiren Muhammed Hamdinin nceki limlerin baz ayetlere verdii manalar

  isabetsiz bularak onlara yeni anlamlar vermesi onun orijinal tefsir yapabilen bir lim

  olduunu kantlar mahiyettedir.84

  d. Elmall Tefsirinde Rivayetin nemi

  Elmallnn gerek peygamber gerekse sahabe ve tabiinden gelen rivayetlere

  olmas gerekenden fazla yer verdiini ve onlara Kuran tefsirindeki gerek deerlerinin

  stnde nem atfettiini syleyebiliriz.

  Tefsirini batan sona bu gzle gzden geirenler, bunu kolaylkla grebilirler. En

  azndan rivayetlerin hacim itibariyle tefsirinin bnyesinde igal ettii yer bile bu kanaati

  edinmee yeter. Ayrca onun, snnetin Kuran nesh edebileceine kail olduunu da

  syleyebiliriz.85

  82Ersz, smet, Elmall Hamdi Yazr ve Tefsirinin zellikleri, s.176; M. Hamdi Yazr, Hak Dni, III,560,561.83 15.el- Hicr, 22.84Yavuz, Yusufevki, Elmall Muhammed Hamdi, DA, XI, 58; M. Hamdi Yazr, a.g.e, II, 339,343.85, M. Hamdi Yazr, a.g.e, I, 529; Albayrak, Halis, Elmall M. Hamdi Yazrn Tefsir Anlay, s.165.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  33/126

  33

  Hadis kullanma tarzna gelince, asl tefsirin, rivayete bal olan aklama

  olduunu ifade eden Elmall, ayetlerin tefsirinde bazen metin, bazen metinle birlikte

  anlam, bazen paralar halinde, bazen da yalnz anlam olarak hadisler kullanlmtr:

  Elmall, Bakara sresi 2/4. ayetinin tefsiri srasnda u rivayeti aktarmaktadr:

  Aleyhisselelatu vesselam efendimizden rivayet olunduuna gre yle buyurmutur:Hayret, btn hayret ona ki Allahn yarattklarn grp dururken Allahtan phe

  eder. una alr ki ilk douu ve yaratl tanr da ikince defa yeniden yaratl,

  ldkten sonra tekrar dirilmeyi inkr eder. una da hayret edilir ki her gn her gece

  lp dirilip dururken, yeniden dirilip yaylmay inkr eder. una da hayret edilir ki

  Cennete ve Cennet nimetlerine iman eder de yine drl-gurr iin alr. una da

  hayret edilir ki ncesinin bulak bir meni sonunun pis bir cife olduunu bilir de yine

  kibirlenip gururlanr.86 Herhalde dorusunu sylemeye zendim diyen Elmall,

  rivayet nakli hususunda olduka titiz davranm ve her bulduunu nakletmemitir.Rivayetleri kritie tabi tutmu, gerektiinde onlar arasda tercihler yapmtr. En

  nemlisi, srailiyyattan olan rivayetlere itibar etmedii gibi, baz yerlerde de

  srailiyyattan olduuna iaret etmitir.87

  Pozitif bilimlerle atan ve bu ilmin kesin sonularyla elien hadislere tefsirinde

  pek yer vermemitir. Nitekim Peygamberden (s.a.v) Ebu Zerr el- Gfarinin rivayet

  ettii; Mescitte peygamberin yannda oturuyordum. Gne batt zaman Hz.

  Peygamber bana gnein nereye gittiini biliyor musun? Ben Allah ve Resul daha iyi

  bilir dedim. O da; gne gidip Allahn huzurunda secde ediyor, sonra dn iin izin

  istiyor ve kendisine izin veriliyor. Sanki ona geldiin gibi dn deniyor ve gnete

  doaca yerden douyor., gnein douu ve batyla ilgili dnyann kendi ekseni

  etrafnda dn gerei ile badamayan hadisi 88tartma konusu yapmadn

  gryoruz.89

  e. Elmallnn Yararland Kaynaklar

  Kaynak gsterme tarz, modern ilmi anlaya uygun olmamakla beraber,

  okuyucuya gven verici niteliktedir. Birok tefsirlerde mehur ve yaygn olan her mana

  ve meselede kaynak gstermeye gerek grmediini, ifade eden Elmall, tefsirinin;

  86 M. Hamdi Yazr,Hak Dini, I,182,87Ersz, smet, Elmall Hamdi Yazr ve Tefsirinin zellikleri, s.175; M. Hamdi Yazr, a.g.e, VII, 150.88 Taberi, Camiul-Beyan, XXIII, 5.89 Kl, Recep, nsz, Hamdi Yazr Sempozyumu, s.65; M. Hamdi Yazr, a.g.e, VI, 186.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  34/126

  34

  Arapa muayyen bir tefsir kitabnn tercmesi olmadn, gerektiinde birok tefsirlere

  bavurduunu vurgulamakta, daima yanndan, u eserleri eksik etmediini

  sylemektedir: Beyzav, Keaf, Raznin Tefsir-i kebiri, Cessasn Ahkm- Kuran,

  Ebusuud, Ebu Hayyannn Bahr- Muhit adndaki byk tefsiri ile Nehr-i Marid

  namndaki Telhis, Taberi Tefsiri, Neysaburi Tefsiri, Alusi Tefsiri; hadisten Ktbs-Sitte ve en-Nihaye.90 Bunlardan baka stanbul ktphanelerinde mevcut, eitli ilim

  ve fenlere ait daha pek ok eserlere bavurduunu; ancak, mehurun hilafna bir gr

  ileri srd veya bir iddia ortaya att zaman, nakil ve rivayete bal hususlarda

  kaynak gsterdiini kaydetmektedir. u hususu belirtmekte fayda vardr ki, Elmall,

  kaynak gsterme konusunda titiz davranmam, kendisi apnda bir allameden

  bekleneni ortaya koymamtr.91

  90 M. Hamdi Yazr,Hak Dni, VII, 150.91Ersz, smet, Elmall Hamdi Yazr ve Tefsirinin zellikleri, s.175.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  35/126

  35

  KNC BLM

  ELMALI TEFSRNDE ESBAB-I NZLN GENEL TAKDM VE

  KAYNAKLAR

  I. Elmallya Gre Nzl Sebebine Duyulan htiya ve nemi

  Elmall Hamdi Yazr da, nceki mfessirlerin yapt gibi ayet veya sreleri tefsir

  ederken, bir takm nedenlerden dolay ayet veya srelerin nzl sebeplerini de

  zikretmitir. Bylelikle ayetlerin daha iyi anlalmas, ayetlerin teri hikmetlerinin

  renilmesi, ayetlerin mevcut olan zel ya da genellilik ynlerinin aydnlatlmas gibi

  konular akla kavuturulmu olmaktadr. Bu blmde Elmall Hamdi Yazrn niin

  ve ne amala esbab- nzle yer verdiini incelemeye alacaz.

  1.Ayetleri Anlamada kabilecek Glkleri Gidermek

  Kuran ayetlerinin bir ksmnn manas biraz aba harcanarak anlalabilecek

  nitelikte, bir ksm ancak ilimde uzmanlam kiiler tarafndan anlalp aklanacak

  trden, bir ksmnn manas da ancak sebebi nzlleri bilinince anlalabilir cinstendir:

  Bu muazzam kitab sana indiren Odur. Onun ayetlerinin bir ksm muhkem olup

  bunlar Kitabn anasdr. Ayetlerin bir ksm ise mteabihtir. Kalplerinde erilik

  olanlar srf fitne karmak, insanlar saptrmak ve kendi arzularna gre yorumlamak

  iin mteabih ksmna tutunup onlarla urar dururlar. Hlbuki onlarn hakikatini,

  gerek yorumunu Allahtan bakas bilemez. limde ileri gidenler: Biz ona olduu gibi

  inandk. Hepsi de Rabbimizin katndan gelmitir derler. Bunlar ancak tam akl

  sahipleri dnp anlar veyle yalvarr.92

  Ayette ifade edildii gibi ayetlerin bir ksm muhkemdir. Yani murat edilen

  manaya iaretleri kesin, ibareleri ihtimal ve pheden uzak ve salamdr.93 Onlardan ne

  kast edildikleri ak ve nettir. Bu tr ayetlere muhkem ayetler denir.

  phesiz ayetlerin ini sebeplerini bilmenin faydalarndan biri de ayetin kapal

  veya gizli gibi grnen manalarnn akla kavuturulmasdr. Hi phe yoktur ki

  gramer bilgisi, sz sanatlar bilgisi gibi ilimler tek balarna ayetlerin anlalmasnda

  92 Al-i mran, 3 /7.93 Ebussuud, Muhammed b. Ahmed el-mal, radul-Aklis-Selim ila Mezaye-Kuranil Kerim,Beyrut, Daru hyait-Turasil-Arabi, II, 7; bn Kesiri, smail b. mer bn Kesirid-Dimeki, Tefsirul-Kuranil-Azim, Beyrut, Darul-Fikr, 1401/1981, I, 34.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  36/126

  36

  yeterli deildir. Bu yzden nceki mfessirler ayetlerin daha iyi anlalmas iin nzl

  sebeplerine bavurmulardr. Bu da onlara birok faydalar salamtr.

  Bir ksm ayetlerin ierikleri gerek manada ancak nzl sebepleriyle bilinebilir.

  Nitekim daha nce iaret ettiimiz gibi, Bakara sresi 2/158. ayette Yce Allah yle

  buyurmaktadr: Safa ve Merve Allahn nianelerindendir. Kim Hac veya Umreniyetiyle Kbeyi ziyaret ederse, oralar tavaf etmesinde bir beis yoktur. Her kim de,

  farz olmad halde gnlnden koparak bir hayr ilerse, mkfatn grr. Zira Allah

  krn karln verir. O, az amele ok mkfat veren ekr, hereyi bilen Alimdir.

  Bu ayetin zahir manasna gre hac veya umre yapmak maksadyla kutsal topraklarda

  bulunanlar ibadet kastyla Safa ve Merve arasnda say yapp yapmamakta serbesttirler.

  Elmall Hamdi Yazr ayette asl olarak kastedileni aklamak iin yle demektedir:

  Ayetin grnen anlamna gre bunun farz ve kesin olarak vacip olduu anlam

  kmamaktadr. Ayn zamanda anlan hadisler ve gelenek ise vacip olduunu ifadeetmektedir. Dolaysyla bu tatavvuf, ne kesin farzdr, ne de nafiledir. Belki farz benzeri

  zanna dayal bir vaciptir. Farz denemez nk (hibir gnah yoktur.)

  ifadesi mendup ve mubah oluunu da kapsamaktadr. Nafile ve tatavvudur denemez,

  nk tatavvuun ayrca anlm olmas, buna engeldir. Bu ikisi arasnda da hadisler,

  vacip olduunu ifade etmektedir. Dolaysyla delillerin ortak deeri olarak bu tatavvuf,

  zanna dayal bir vaciptir. O halde ayette grnte istee bal olduunu ifade eden

  Hibir gnah yoktur. fadesi niin gelmitir? Cevap: Bunun sebebi, ayetin ini

  sebebindedir. nk rivayet olunduuna gre cahiliye dneminde Safa zerinde saf

  adnda bir put, Merve zerinde de Naile adnda baka bir put vard. Cahiliye

  mrikleri, bunlarn arasnda tavaf eder ve bunlar mesh ederlerdi. slam gelip putlar

  krdktan sonra, Mslmanlar Safa ve Merve arasnda tavaf etmekten ekindiler, ho

  grmediler. Bunun zerine bu ayet indi ki korkmayn bunda gnah yoktur, bilakis

  bunlar, Allahn iaretlerindendir. diye bu tavafa tevik edildi ve bu tevikin bir tr

  bunun vacip olduunu ifade ettii de hadislerle bildirildi ve tavafa Safadan balamak

  farz deilse de vacip oldu.94

  94 Elmall Hamdi Yazr,Hak Dini, I, 441,442.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  37/126

  37

  2.Vaz Edilen Ayetin Teri Hikmetini Aklamak

  Ayetlerin nzl sebeplerini bilmenin faydalarnda biri de ayetlerin vazetmi

  olduu hkmn hikmetini anlayabilmektir. Nitekim ikinin yasaklanmas ile ilgili inen

  ayetlerin ini sebebi bilinince ayetlerin hangi hikmete binaen indirildikleri ve Kuran-Kerimin insanlk iin ne gibi faydalar ierdii daha iyi anlalr.

  ki toplumlarn ba dman, toplumlar tahrip eden ve nesilleri tehdit eden byk

  hastalklardandr. Gnmzde de trafik kazalarnn, cinayetlerin ve aile ii geimsizliin

  ba aktr ikidir. Bu nedenlerden dolay toplumlar asayii salamak amacyla baz

  mekn ve zamanlarda iki ime yasana gitmek zorunda kalmaktadrlar.

  Hamdi Yazr, tefsirinde ikinin yasaklanma srecini, hikmetini ve ikinin

  zararlarn Bakara, 2/219 ayetin tefsiri sadedinde yle ifade etmektedir: slam dininde

  hamrn ve mskiratn yasaklanmas, kademe kademe gereklemitir. slamn ilkzamanlarnda hamr, henz mubaht. Bu konuda srasyla drt ayet inmitir. Evvela

  Mekkede Hurma ve zmden hem sarholuk veren iki, hem de gzel gdalar elde

  edersiniz.( Nahl, 16/67) ayeti inmiti. O zaman Mslmanlarda ierler, Hz. Peygamber

  (s.a.v.) susard. kinci olarak yukarda olduu gibi Hz. mer, Muaz ve dier baz ashab-

  kiramn Ey Allahn Resul bize hamr (arap) konusunda fetva ver, muhakkak ki o

  akl gidericidir. diye fetva istemelerine dayanarak bu ayet (Bakara, 2/219) indi ve ilk

  haram klma, bununla balad. Bunda yasaklama ak olmakla beraber, caiz olmas

  ihtimali de yok deildi. Bunun zerine hemen terk edenler bulunduu gibi henz

  etmeyenler de vard.

  Sonra bir namaz olay zerine Sarho iken ne sylediinizi hakkyla bilmedike

  namaza yaklamayn . (Nisa, 4/43) ayeti indi. Bunun zerine ienler pek azald ise de,

  yine vard. Bir gn tban b. Malik, Sad b. Ebi Vakkas ile beraber birka kiiyi davet

  etmi, iki de iilmi. Sarho olduklar zaman, vnmeye ve iirler okumaya

  balamlar. Bu srada Sad, Ensardan birinin hicvini ieren bir iir okumu, O da bir

  ene kemiiyle vurup ban yarm. Bundan dolay Sad, Hz. Peygambere (s.a.v.)

  giderek ikyet etmi. Bunun zerine Resulullah Allahm iki konusunda bizi

  rahatlatc bir aklama gnder. (Ebu Davud, Eribe,1, Tirmizi, tefsiri sure, 5,8,9) diye

  dua etmesi zerine, Mide sresindeki arap, kumar, putlara kurban kesilen sunaklar,

  fal oklar eytana ait murdar ilerden baka birey deildir. Bunlardan geri durun ki

  felah bulasnz. (Maide, 5/90) arap ve kumarla eytann yapmak istedii tekey,

  sizin aranza dmanlk ve kin salmak, sizi Allah zikretmekten alkoymaktr. Artk bu

 • 7/31/2019 esbab elmall

  38/126

  38

  habiseylerden vazgetiniz deil mi ? (Maide, 5/91) ayetleri inmi ve bununla, hamrn

  haraml son derece iddetlendirilmitir. Hz. mer bunu dinleyince inteheyna ya

  Rabbi: yani, tamamen vazgetik ya Rabbi demitir.95

  Grld gibi iki yasa bir defada gereklememi, bu ilem aamal olarak

  salanmtr. Bu olay Allahn toplumlar terbiye ederken uygulam olduu hikmetmetodunu gzel bir ekilde orta koymutur. Daha sonra Elmall Hamdi Yazr konunun

  devamnda iki yasann hikmetini ve ayetin sunu tarzn yle ifade etmektedir.

  Ksacas, nee ve lezzetleri ferd ve geici olduu halde, zararlar ve fesatlklar hem

  ferdi, hem sosyaldir, hem beden hem ahlakdir. Salgn hastalklar gibi herkese geer.

  Cezasn nnde ekmeyenler, sonunda ekerler. Hayal kk bir kr iin, kesin ve

  byk bir ziyana dmekte akl kar deildir. Zararlar gidermek, menfaat elde etmekten

  nce gelir. u halde bunlarn aklen haram olmas gerekir. Bu ayette byle ikna edici,

  susturucu bir delil olmakla, eran bunlarn haramln ifade etmi olur. Kuranda hamrhakknda baka bir ayet olmasayd, sadece bununla hamrn haram klnmas sabit

  olurdu. Ancak bu haram klma, ayn ile ak bir haram klma olmazd. Aklna gvenerek

  zararlarn snrlamak ve menfaatlerinden istifade edeceiz zannedenler bulunabilirdi.

  Bunun iin ashab- kiramda, bu aklen haram klmadan dinen haram klmay anlamayan

  kiiler olmu ve daha sonra emriyle kesin ve ak bir biimde dinen

  haram klnmtr. 96

  Ayrca Nisa sresinin 4/3. ayetinin tefsirinde Elmall Hamdi Yazr, ayetin ini

  sebebi olan olay zikrettikten sonra ayetin ini hikmetini de ini sebebiyle ilintilemitir.

  Buhari ve Mslim de rivayet olunduuna gre Urvetubniz Zbeyr (r.a) demitir ki:

  Ben Hz. Aieden (r.a) Himayeniz altnda ki yetim kzlar evlenince

  gzetemeyeceinizden, adaleti salayamayacanzda endie ederseniz,( Nisa, 4/3)

  ilah szn sordum. Hz. Aie yle dedi: Kz kardeimin ocuu bu O yetimedir(yetim

  kz, kadn ) ki velisinin hicri altnda bulunur ve mal hususunda ortak da bulunurlar. Mal

  ve gzellii velisinin houna gider, mehrinde adalet yapmayarak onunla evlenmek ister,

  bakalarnn verecei mehir kadar mehir vermez. Yetimlerin veliler tarafndan mal

  veya gzelliine tamah edilerek bakasna nikhtan yasaklanp, layk olmayan bir

  mehirle kendilerine zorla nikh edilmeleri, nefise ve malca zarara sokulmalar ve bu

  suretle, mal ve gzellii az olan yetimlere hi rabet edilmeyerek btn btn sefalete

  95 Taberi, Muhammed b. Cerir b.Yezid b. Halid, Camiul-Beyan an Tevili Ayil-Kuran, Beyrut, Darul-Fikr, 1405/1985, VII, 35; Alusi, Mahmut Ebu Fadl, Ruhul-Meani fi Tefsiril,Kuranil-Azim ves-Sebil-Mesani, Beyrut, Darul hyait-Trasil-Arabiyi, VII, 17,M. Hamdi Yazr,Hak Dni, II, 65.96 M. Hamdi Yazr, a.g.e, II, 67.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  39/126

  39

  drlmeleri, ayetin ini sebebini oluturmu ve bunun iin ayet, emirden evvel

  yasaklamay iermitir. Genel olarak kadnlarn adaleti gayesi de iniin hikmeti

  olmutur.97

  3. Dilbilgisi Ve Kraat Ynnden Salad Yararlar

  Ayetlerin ini nedenlerini bilmek ayet ve ayetlerde geen kelimelerin kraat ve

  gramer ynnden isabetli yorumlanmasna da katk salar.

  ( )nk onlar gerekte seni yalanlamazlar.- Nfi ve Kis

  kraatlerinde ifal babndan la ykzibuneke okunduuna gre- sana yalanclk isnat

  etmezler, sana yalanc demezler.( ) Ancak zalimler Allahn

  ayetlerini inkr ederler.98 Bu ayetin tefsirinde Elmall, Nfi ve Kis kratlarn

  aklamak ve aydnlatmak iin ayetin nzl sebebini delil olarak sunmaktadr: Rivayetolunuyor ki, Ebu Cehil Biz seni yalanlamyoruz. Sen bizim nazarmzda dorusun. Biz

  ancak senin getirdiini yalanlyoruz demitir. Ayn ekilde Kurey kabilesinden Haris

  b. Amir, Ey Muhammed! Vallahi sen bize hi yalan sylemedin. Ancak biz sana

  uyarsak yerimizden olcaz. Bundan dolay iman etmiyoruz. demitir.99

  Elmall, ayrca Abese sresi hakknda rivayet edilen nzl sebebini aktardktan

  sonra birinci ayette geen fiillerde bulunan zamirlerin, Resulullaha ynelik olduunu

  syler: bn Abbastan rivayet olunuyor: Resulullah (s.a.v), Kureyin ileri

  gelenlerinden Utbe b. Rabia, Ebu Cehil, bn Hiam, meyye b. Halef ve Abbas b.

  Abdulmuttalib ile zel bir grme yapt srada ki Resulullah (s.a.v.) onlarn imana

  gelmelerine ok zeniyordu- Abdullah b. Mektum adl kii geldi. Resulullah (s.a.v.)

  meyye b. Halef ile fsltyla konuurken, Abdullah Hz. Peygamberin Kurandan bir

  ayet okumasn istedi. Ey Allahn Resul! Allahn sana rettiinden bana da ret!

  dedi. Bunu tekrarlad. Resulullah ona aldrmad ve yzn buruturup dnd. Sznn

  kesilmesinden holanmayp brlerine yneldi. Resulullah, sz bitirip kalkaca

  97Taberi, Camiul-Beyan, IV, 229; Buhar, Sahihi Buhar, IV, 1668; Vahid Ebul-Hsen Ali b. Ahmed,

  Esbabn-Nzl, Thk. Kemal Besyoni Zalul, Beyrut, Darul-Kutubil-lmiyyi, 1411/1991, s.147; M.

  Hamdi Yazr,Hak Dni, II, 468; Elmall, Vahidinin ayetin iniine sebep olarak naklettii yetim olmayan

  kadnlarn haklarna riayet edilmesi ve onlar hakknda adaletli davranlmas ynndeki rivayete benzer

  olarak bir gr bildirmektedir.98M. Hamdi Yazr, a.g.e, III, 350.99Vahid, a.g.e, s. 218,219; M. Hamdi Yazr, a.g.e, III, 350; Vahid, Elmallnn aktarmad Ahnes b.erik ve Ebu Cehil arasndaki diyalou nakletmektedir.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  40/126

  40

  esnada vahiy hali geldi. Gzlerini kapayp dald. Abese sresi nazil oldu. Bu srenin

  iniinden sonra Resulullah O mya ikram eder, Merhaba, Rabbimin beni hakknda

  azarlad kimse! der ve ihtiyac olup olmadn sorard. Bu sebebi nzul rivayeti,

  Abese ve tevella zamirlerinin Resulullaha ynelik olduunu anlatr. 100

  4. tham Olunan ahslar Temize karmak

  Ayetlerin nzl sebeplerini bilmenin faydalarndan biri de hakknda yanl

  zanlarda bulunulan veya thmet altnda braklan kimselerin temize karlmasdr.

  Nitekim Ahkaf Suresi, 46/17. ayetin tefsiri srasnda zikredilen nzl sebebi bu durum

  iin iyi bir rnektir: yle bir kimse ki, anasna babasna: Bir de yleleri var ki,

  kendisini imana davet eden anne ve babasna: f be! Yetti artk! Benden nce nice

  nesiller lp de geri dnmedii halde, siz beni mezarmdan dirilip karlmakla mkorkutuyorsunuz! derken, onlar: Allaha snp yalvararak oullarna: Yazk

  ediyorsun kendine! derler, imana gel, Allahn vdi elbette gerektir. O ise yine de:

  Bu ahiret inanc eskilerin masallarndan baka birey deildir diye diretir.101 Bu

  ayetin nzl sebebini Elmall Hamdi Yazr ilgili blmde yle zikretmektedir:

  Mervan, bunun Abdurrahman b. Ebi Bekr hakknda indiini iddia etmi ise de

  doru deildir. Anlatldna gre: Mervan, bir gn mescidde hutbesinde, ben

  mminlerin amiriyim. Yani Muaviyenin Yezidi halife edinmesi hakkndaki grn

  gzel gryorum. nk Ebu Bekr de halife edindi, merde demiti. Bunun zerine

  Abdurrahman b. Ebi Bekr, krallk m? Ebu Bekr (r.a.) vallahi onu ne evladndan birisi

  ne de Ehl-i beytinden birisi hakknda yapmad. Muaviye ise, srf oluna rahmet ve

  ltufta bulundu dedi. Mervan: Sen Anne ve babasna: f size! Diyen kimse (Ahkaf,

  46/17) deil misin? Dedi. Abdurrahman da: Sen, Resulullahn lanetledii melunun

  olu deil misin? dedi.

  Hz. Aie, bunu iitti ve Mervana yle dedi: Sen Abdurrahmana yle yle mi

  dedin, yalan sylemisin. Vallahi o Onun hakknda inmedi. steseydim kimin hakknda

  indiini sylerdim.102

  100Beav, Hseyin b. Mesudul-Ferra Ebu Muhammed, Mealimut-Tenzil,Beyrut, Darul-Marife, 1987-1407, IV, 446; Beydav, Nasruddin Ebul-Hayr Abdullah b.Umer, Envarut-Tenzil ve Esrarut-Tevil,Beyrut, Darul-Fikr, 1996-1416, V,451; Vahd, Esbabun-Nzl, 471; M. Hamdi Yazr, a.g.e, VIII,251,252.101 Ahkaf, 46/17.102 bn Kesir, Tefsirul-Kuranil-Azim, IV; 159, M. Hamdi Yazr, a.g.e, VI, 437; bn Kesir, tefsirindeayrca bu ayetin Abdurrahman b. Ebi Bekrin doumundan nce indii de belirtilmektedir.

 • 7/31/2019 esbab elmall

  41/126

  41

  Elmall Hamdi Yazrn da ifade ettii gibi bu nzl sebebiyle Abdurrahman b.

  Ebi Bekr doabilecek bir thmetten temize karlmtr.

  5.Ayetin Hkm eidini Belirlemek

  Ayetlerin nzl sebepleri bilinince ayette belirtilen hkmn eidi de kolayca

  anlalabilir. Ayette geen hkmn farz, vacib, snnet olup olmadnn anlalmas

  ayetle ilgili nzl sebebi olunca daha kolay olur. Yani Hz. Peygamberin olay

  karsndaki tavr olay zme kavuturur.

  Nitekim Saf sresinin ikinci ayetininEy iman edenler! Niin yapmayacanz

  eyler sylyorsunuz? tefsirinde Elmall Hamdi Yazr nzl sebebi ile ilgili birka

  rivayet zikrettikten sonra ayetin gramer yapsna uygun rivayeti tespit edip ayette ifade

  edilen hkmn eidini bu rivayete gre belirliyor.Hkim ve dierleri Abdullah b. Selamdan (r.a) sahih olarak yle rivayet

  etmilerdir. Demitir ki: Resulullahn sahabelerinden birka kii oturmu mzakere

  ediyorduk. Amellerin hangisi Allaha daha sevgilidir bilsek de onu ilesek dedik.

  Allahu Teala da Saf sresi ayetlerini indirdi.103

  Hamdi Yazr dier iki rivayeti de zikrettikten sonra yle bir sonuca varr: Fakat

  bu son iki rivayette Yapmayacanz gibi gemi zaman anlam gzetmek gerekecei

  iin daha doru olan nceki rivayete gre gelecee ait adak manasdr. Onun iin bu

  ayet adan yerine getirilmesinin vacib olduuna delil saylmtr. Yani asl meru ve

  mubah olmakla beraber bizzat vacib olmayan bir fiil, adak ile vacib olur. O halde

  yapmayacanz bir fiili adamayn. Adadnz m mutlaka yerine getirin. Adanzda

  yalanc kmaktan son derece saknn. 104

  nikak sresinin 81/21. ayetinin tefsirinde Hamdi Yazr, ayetin ifade ettii

  hkmn farkl anlalmas ile ilgili grleri de aktararak yle der: Hz. Peygamber,

  bir gn Rabbine secde et, Ona yakla. (Alak, 96/19) ayetini okumu ve secde etmiti.

  Beraberindeki mminler de secde etmilerdi. Kureyliler, balar ucunda el rpm ve

  slk almlard. Akabi