Ett steg till! En metodbok för biblioteksutveckling

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tvinningprojektets slutrapport Detta är resultatet av projektet ”Tvinning – en metod för biblioteksutveckling?”. Det är också en praktisk handbok för bibliotek som vill arbeta tillsammans för att åstadkomma verksamhetsutveckling. En viktig del av Tvinningprojektet har varit prövandet av olika metoder för kunskapsutveckling på bibliotek. Den bibliotekspersonal på runt 30 folkbibliotek som har deltagit i projektet ger i den här rapporten synpunkter på vad som fungerat bra i arbetet med metoderna och vad som varit svårt. De aktuella metoderna är tvinning som metod, studiebesök, tidskriftsklubben, pedagogiska bord, processkartläggning, fokusgrupper, observationer och kollegial observation. I vilka sammanhang fungerar de olika metoderna bäst? Vad kan man förvänta sig för resultat om de används? Hur gör man? Det är frågor som vi hoppas att den här metodboken kan hjälpa till med att besvara. Tvinningprojektet är ett samarbete mellan länsbiblioteken i Mellansverige, LIM.

Text of Ett steg till! En metodbok för biblioteksutveckling

 • Ett steg till! En metodbok fr biblioteksutveckling

  Tvinningprojektets slutrapport

  Ett steg till!En metodbok fr biblioteksutveckling

  Tvinningprojektets slutrapport

  Det du hller i din hand r resultatet av projektet Tvin-ning en metod fr biblioteksutveckling?. Det r ocks en praktisk handbok fr bibliotek som vill arbeta tillsammans fr att stadkomma verksamhetsutveckling.

  En viktig del av Tvinningprojektet har varit prvandet av olika metoder fr kunskapsutveckling p bibliotek. Den bibliotekspersonal p runt 30 folkbibliotek som har deltagit i projektet ger i den hr rapporten synpunkter p vad som fungerat bra i arbetet med metoderna och vad som varit svrt.

  De aktuella metoderna r tvinning som metod, studiebesk, tidskriftsklubben, pedagogiska bord, processkartlggning, fokusgrupper, observationer och kollegial observation. I vilka sammanhang fungerar de olika metoderna bst? Vad kan man frvnta sig fr resultat om de anvnds? Hur gr man? Det r frgor som vi hoppas att den hr metodboken kan hjlpa till med att besvara.

  Tvinningprojektet r ett samarbete mellan lnsbiblioteken i Mellansverige, LIM. Projektet har ftt std av Statens kulturrd.

  Et

  t st

  Eg

  till!

  Re

  gio

  nb

  ibl

  iot

  ek

  St

  oc

  kh

  ol

  me

  n m

  et

  od

  bo

  k f

  R

  bib

  lio

  te

  kS

  ut

  ve

  ck

  lin

  g T

  vin

  nin

  gpro

  jekTe

  Ts sluTr

  appo

  rT

  Regionbibliotek Stockholm

  Regionbibliotek StockholmS

  SkRiftSeRie 3

 • Ett steg till!En metodbok fr biblioteksutveckling

  Tvinningprojektets slutrapport

  Frfattare: Lotta Aleman, Anna-Stina Axelsson, Krister Hansson, Solveig Hedenstrm, Lena Lundgren, Lnsbibliotek Dalarna, Kerstin Olsson, Malin glandFoto: Anna-Stina Axelsson, Lena Carlsson (kapitlet om Observation)

  Regionbibliotek Stockholms skriftserie 3

  Copyright Frfattarna och Regionbibliotek Stockholm 2009 ISBN 978-91-978490-0-5

  Grafisk form: schlook-a-ling.se Johan OlssonTryckeri: Sjuhradsbygdens tryckeri

  Skriften kan bestllas frn Regionbibliotek Stockholm,Stockholms stadsbibliotekwww.regionbiblioteket.stockholm.se E-post: regionbiblioteket@kultur.stockholm.se Tel: 08-508 312 78

 • ett steg till! tvinningprojektets slutrapport 3

  innehllsfrteckning

  Frord Krister Hansson 5

  inledning Anna-Stina Axelsson 6

  tvinning Anna-Stina Axelsson 8

  studiebesk Lotta Aleman 13

  tidskriFtsklubben Malin gland 16

  pedagogiska bord Lnsbibliotek Dalarna 19

  processkartlggning Kerstin Olsson 21

  Fokusgrupper Lena Lundgren 26

  observation Solveig Hedenstrm 34

  kollegial observation Anna-Stina Axelsson 41

  bilaga deltagande bibliotek 47

  nnehllsfrteckningi

 • ett steg till! tvinningprojektets slutrapport4

  Del av processkartlggning p Sollentuna bibliotek.

 • ett steg till! tvinningprojektets slutrapport 5

  frord

  att tvinna kan sgas betyda att flta sam-man fr att bli starkare. Att bidra till att strka och utveckla folkbiblioteken r ett grundlggande uppdrag fr lnsbiblioteken. Tanken till Tvinningprojektet kom utifrn HiNK-projektet som bedrevs av de tv bib-lioteken i Knivsta och Nykvarns kommuner ren 2005 2006. Vi sg hr hur biblioteken tillsammans bytte erfarenheter, prvade nya arbetsformer, experimenterade och ntver-kade med bring fr framtiden.

  Att det blir bttre nr man samarbetar r naturligtvis en sjlvklarhet fr de flesta, men icke frty s r det ibland svrt att lyfta blicken nr sysslorna p hemmaplan tar all tid. Vra bibliotek r ofta s sm att det r svrt att med egen kraft orka utveckla verk-samheten. Det r hr tvinningen kan vara ett stt att verkligen f till det.

  att utveckla bibliotek handlar ofta om att med sm medel f till frndringar som nd gr skillnad. Tvinningprojektet har velat ge verktyg som mjliggr och frenklar fr utvecklingsarbetet p hemmaplan och som underlttar samverkan. En del av de metoder som presenteras i denna skrift r gamla och beprvade, medan andra har varit helt nya angreppsstt. Projektet har ocks velat skapa ett ntverk av bibliotek som vill utvecklas t liknande hll eller bara att hitta likasinnade

  som man ltt kan bolla ider med. Meto-derna ger ocks en kad mjlighet till att re-flektera ver biblioteket som resurs, ver vad man gr och hur det eventuellt skulle kunna gras annorlunda.

  Det r vr frhoppning att denna pro-jektrapport ocks startar mnga tankar och initiativ till lokal biblioteksutveckling och att de verktyg/metoder som redovisas fr brighet ven i den framtida utvecklingen. Det r metoder som ver tid har anpassats till biblioteksverksamhet och som r relativt enkla och billiga att anvnda. Biblioteksut-vecklingen kan inte styras frn centralt hll. Det r nra anvndaren och medarbetarna som frndringen ska ske. Vi som arbetar regionalt kan ge std till denna frndring.

  vi kan vara alldeles skra p att utveck-ling, omprvning och frnyelse r och kom-mer att vara en del av vardagen p bibliotek. Att frnya verksamheten och inspirera varan-dra r ndvndigt fr att folkbiblioteket ven framledes ska vara medborgarnas resurs fr lrande, information, mten och upplevelser.

  Fr lnsbiblioteken i Mellansverige i augusti 2009

  Krister HanssonRegionbibliotek Stockholm

  Att fltA sAmmAn fr Att bli stArkAre

 • ett steg till! tvinningprojektets slutrapport6

  inledning

  det du hller i din hand r resultatet av projektet Tvinning en metod fr biblio-teksutveckling?. Det r ocks en praktisk handbok fr bibliotek som vill arbeta till-sammans fr att stadkomma verksamhets-utveckling.

  Tvinningprojektet startade i september 2007. Projektet, som r ett samarbete mellan de nio lns- och regionbiblioteken i LIM-omrdet (Lnsbibliotek I Mellansverige), samlade nrmare 40 folkbibliotek som ville prova att arbeta tillsammans med en biblio-tekspartner under ett par r. (En lista ver de deltagande biblioteken finns sist i denna skrift, Bilaga 1 - Deltagande bibliotek, sid 47.)

  Bakgrunden till projektet finns i samar-betet mellan de tv biblioteken i Knivsta och Nykvarn. De hr tv biblioteken hade arbetat tillsammans med gott resultat fr att utveck-las som huvudbibliotek i tv nya kommuner, i det s.k. HiNK-projektet. Kunde man prva detta strre format, var nu frgan.

  i bibliotekssammanhang hade twinning dessfrinnan ocks prvats i ett interna-tionellt projekt, IFLA Twinning Project, ett arbete med en databas ver bibliotek som nskade utbyte och samarbete med ett an-nat bibliotek. Tanken med databasen var att biblioteken skulle sammanfras med varandra genom att olika uppgifter om dem fanns re-gistrerade i databasen. Databasen hade tyvrr inte s stor framgng. Det twinningsamar-bete som gde rum vet man lite om, mnga kontakter avbrts. Orsaken till detta visade sig vara avstnden mellan biblioteken eller att man inte hade s mycket gemensamt. I och med det frn brjan tydliga intresset frn bibliotekens sida, kan man nd anta att twinning r en metod fr bibliotek, dock

  kanske inte p internationell niv.Efter det att en frstudie hade genomfrts

  vintern 2007, gjordes en anskan till Statens Kulturrd om pengar till ett lnsverskridan-de projekt om tvinning, och projektet bevilja-des medel. Regionbibliotek Stockholm skulle fungera som projektgare. Sommaren 2007 sattes projektet igng, en projektledare utsgs och en projektgrupp med representanter frn samtliga deltagande lnsbibliotek bildades.

  Intresseanmlningar frn bibliotek som ville delta i projektet brjade samlas in re-dan under vren. Det arbetet fortsatte under sommaren och i brjan av hsten fanns som sagt nstan 40 folkbibliotek som ville delta. Dessa parades ihop tv och tv, eller tre och tre, utifrn kriterier om vilket verksamhets-omrde man ville utveckla i projektet, kom-munstorlek och demografi. Tanken var ocks att bibliotek frn samma ln om mjligt inte skulle arbeta ihop, utan ges chans att trffa ett nytt bibliotek som man inte kommit i kontakt med tidigare.

  En projektupptakt gde rum i september 2007. Fokus lg p mnet interkommunalt samarbete och det frsta mtet mellan nya tvinningpartners gde rum. Tvinningar-betet fortsatte under hsten d biblioteken skulle formulera gemensamma riktlinjer och ml fr sitt kommande samarbete.

  projektet pgick till maj 2009 och en av-slutningskonferens arrangerades i oktober samma r. Under projekttiden fortsatte bib-liotekspersonalen att trffas, hur ofta och under vilka former varierade mellan biblio-teken. Lnsbiblioteken erbjd std i arbetet med att utveckla verksamheterna. P pro-jektets webbplats www.regionbiblioteket.stockholm.se/tvinning fanns resurser i form

  inledning

 • ett steg till! tvinningprojektets slutrapport 7

  inledning

  av metodbeskrivningar, litteraturtips samt dokumentation frn projektet.

  Ngra bibliotek lmnade Tvinningprojek-tet innan det hunnit avslutas. Det handlade i de f lesta fall om att organisations- och verksamhetsfrndringar p det aktuella biblioteket gjorde det svrt att fortstta.

  inom projektet ordnades studiedagar en gng per termin dr deltagarna fick mjlig-het att prva olika metoder i workshopform, fick kunskap och inspiration inom omrden som omvrldsbevakning och marknadsf-ring och fick veta mer om vad andra projekt-deltagare arbetade med inom projektet.

  Resultatet av Tvinningprojektet i form av verksamhetsfrndring p de olika bibliote-ken varierar. I kapitlet om Tvinning i denna bok beskrivs vilka frdelar respektive svrig-heter som biblioteken har upplevt i projektet och som bibliotekspersonalen berttar om i sina slutrapporter. Dr kan man lsa ngot om vilka faktorer som kan leda till framgng dvs. biblioteksutveckling nr bibliotek samarbetar p detta stt.

  en mycket viktig del av projek