Finances emprenedores

  • View
    404

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Finances emprenedores

  • 1. FINANCES PER AEMPRENEDORESFINANCES PER A 1EMPRENEDORES

2. CONCEPTES BSICS Lestructura financera de lempresa es realitza a travs dels estatsfinancers bsics.Els estats financers es divideixen principalment en:1.Balan de situaci2. Compte de resultats3. Quadre dorigen i aplicaci de fons4. Altres informes econmic-financers que l empresa estableix o defineix(quadre de comandament)FINANCES PER A2EMPRENEDORES 3. CONCEPTES BSICS Amb el Pla General de Comptabilitat i el Pla de Comptabilitat dePIMES i criteris especfics per a microempreses de 2007 pararemdels segents comptes anuals:PGC 1990 NPGC 2007NPGC de PIMES-Balan normal -Balan normal -Balan (semplant al Blan abeujat-Balan abreujat -Balan abreujat del NPGC 2007)-Compte de P i G normal-Compte de P i G normal-Compte de PiG (semblant al-Compte de PiG abreujada -Compte de PiG abreujada model abreujat del NPGC 2007) -Estar de Canvis en el Patrimoni -Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN) normalNet (Semblat a lECPN abreujat) -ECPN abreujat -Estat de Fluxos defectiu (EFE)-Memria normal-Memria normal-Memria (semblant al model-Memria abreujada -Memria abreujada abreujat del NPGC 2007)FINANCES PER A 3EMPRENEDORES 4. CONCEPTES BSICSUna prctica molt positiva consisteix en intentar realitzar unesprevisions a futur del compte de resultats, tresoreria, etc. per poder desprscomparar les previsions amb la realitat per analitzar les desviacions i sobretot per poder prendre les decisions corregint les desviacions.Un concepte molt important a tenir en compte s que tots aquest estatsfinancers es basen en origen en la comptabilitat. FINANCES PER A4 EMPRENEDORES 5. QU S LA COMPTABILITAT? REFLEXI? FINANCES PER A5 EMPRENEDORES 6. TRACTAMENT DE LAINFORMACI COMPTABLE ELLABORACI IDENTIFICACI VALORACI REGISTRE SNTESI COMUNICACI VERIFICACI ANLISIFINANCES PER A 6EMPRENEDORES 7. DEFINICI DE COMPTABILITAT:La comptabilitat s una metodologia que ens permetgrcies a una sistemtica creada, plasmar elsmoviments econmics que han succet en un sistemadel qual podem treure informaci. La comptabilitat acta com un radar. Vigila tots elsmoviments i documents que es produeixen perdeterminar quins poden afectar o afecten a lempresade forma directa i concreta. FINANCES PER A 7 EMPRENEDORES 8. USUARIS DE LACOMPTABILITAT Socis Administradors/gestorsHisenda PblicaTercersFINANCES PER A 8EMPRENEDORES 9. EL PATRIMONI DELEMPRESAEl patrimoni est format per: Bns: edificis, mobles, ordinadors,... Drets:deutes dun client,... Obligacions: Deutes amb bancs...FINANCES PER A9EMPRENEDORES 10. CLASSIFICACI DE LES SEGENTSPARTIDES EN BNS, DRETS I OBLIGACIONS Saldo dun client. El capital social aportat Saldo duns provedors.pels socis. La hipoteca bancria. Un immoble. El prstec per ladquisici Un vehicle adquirit en vehicle empresa. leasing. El deute ajornat a Hisenda. FINANCES PER A10 EMPRENEDORES 11. VALOR PATRIMONIALDEFINICI DEL VALOR PATRIMONIAL: El NPGC 2007 inclou especficament el concepte A) PATRIMONI NET A-1) Fons propis A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts - Tot i que el concepte de patrimoni net dins el balan de situaci propossat pel NPGC 2007 pugui semblar una gran novetat respecte al de 1990, el fet s que hi ha una Resoluci del lICAC de 20 de desembre de 1996 va pasar dels criteris per a determinar el concepte de patrimoni comptable (ara patrimoni net) a efectes dels supsits de reducci de capital i dissoluci de societats...FINANCES PER A 11EMPRENEDORES 12. VALOR PATRIMONIALEl seu clcul era:Amb signe positiu:a) ELS FONS PROPIS:El capital subscrit+Reserves+Romanent-Resultats negatius dexercicis anteriors+Aportacions de socis per compensaci de prdues+ Prdues i Guanys-Dividend a compte entregat a lexercici-Accions prpies per a la reducci de capitalFINANCES PER A 12EMPRENEDORES 13. VALOR PATRIMONIAL b) Les subvencions de capital, diferncies positives en monedaestrangera y donacions rebudes (...), ms els ingressos fiscals a distribuirel varis exercicis.FINANCES PER A 13EMPRENEDORES 14. CALCULAR EL VALOR PATRIMONIAL Saldo caixa: 25.000 euros Saldo Banc: 12.790 euros Prstec bancari: 135.000 Capital social: 52.124 Saldo amb clients: 25.000 Saldo amb acreedors: 124.666 Solar i nau construida: 234.000 Inventari de la societat: 15.000FINANCES PER A14EMPRENEDORES 15. EQUACI FONAMENTAL DELPATRIMONIACTIU = PASSIUACTIU: conjunt de bns i drets que sn de lempresa.PASSIU: les obligacions que t lempresa.FONS PROPIS: Sn les aportacions inicials i posteriors fetespels socis, juntament amb els beneficis que no shan de retirarde lempresa. Est incls dins el PATRIMONI NET ( fonspropis+subvencions ) FINANCES PER A 15 EMPRENEDORES 16. ELS ESTATS FINANCERS. EL BALAN El balan de situaci s un estat comptable que reflecteix lasituaci patrimonial duna empresa, s a dir, quin s el seu graude riquesa. Aquesta situaci es composa de: bns drets QUE T UNA EMPRESA EN deures capital UN INSTANT DETERMINAT Els bns i els drets sn lactiu. Els deures (deutes) i capital sn el passiu i el patrimoni net FINANCES PER A16 EMPRENEDORES 17. BALAN DE LA SITUACIACTIU ACTIU PASSIUPATRIMONI NET I PASSU Bns Capital(el que t lempresa) (les aportacions dels socis) DretsDeutes(el que deuen a (el que deu lempresa)lempresa)El balan sempre est a una data determinada i sexpressa enunitats monetries.El total de lactiu ha de ser igual al total del passiu.La informaci instantnia del balan de situaci s esttica.FINANCES PER A 17EMPRENEDORES 18. EL BALAN DE SITUACI: LACTIU Recull ls que sha donat als recursos financers disponibles,tant propis com aliens. La seva anlisi mostra la naturalesa ipermanncia a lempresa dels recursos utilitzats. Sestableixen, en relaci amb aquests criteris les segentscategories o grups. Actiu No Corrent: Immobilitzacions Intangibles: /Patents, marques, I. Materials : Terrenys/Edificis/Maquinria... I. Immobiliries Inversions financeres a LL/T Actius per impostos diferitsFINANCES PER A 18EMPRENEDORES 19. EL BALAN DE SITUACI:LACTIU Actiu Corrent (PIMES): Existncies Deutors comercials i altres comptes a cobrar Inversions en empreses del grup i associades a C/T Periodificacions Efectiu i altres actius lquids equivalentsFINANCES PER A19EMPRENEDORES 20. EL BALAN DE SITUACI:EL PATRIMONI NET I PASSIU Recull lorigen dels recursos financers disposats. Esdistingeix en la seva anlisi la seva exigibilitat. En base a aquest criteri podem distingir entre. Fons propis (amb el NPGC 2007 inclosos dins el Patrimoni Net) Els aportats pels accionistes o socis, les reserves i els resultats dels exercicis. Fons aliens: Els aportats per tercers a lempresa: (provedors, bancs, creditors) i que han de ser retornats a la data de venciment: Exigible a llarg termini Exigible a curt termini FINANCES PER A 20 EMPRENEDORES 21. ESTRUCTURA DEL BALAN: Comparativa PGC 1990 vs NPGC 2007ACTIU (PGC 1990) ACTIU (NPGC 2007)A) ACCIONISTES (SOCIS) PER DESEMB. NO EXIGITSA) ACTIU NO CORRENTB) IMMOBILITZATI. Immobilitzat intangibleI. Despeses destablimentII. Immobilitzat materialII. Immobilitzacions Immaterials III. Inversions ImmobiliriesIII. Immobilitzacions materialsIV. Inversions financeres en empreses grup y associades a LL/TIV. Immobilitzacions financeresV. Inversions financeres a LL/TV. Accions prpies VI. Actius per impostos diferitsVI. Deutors per operacions de trfic a LL/TB) ACTIU CORRENTC) DESPESES A DISTRIBUIR EN VARIS EXERCICISI. Actius no corrents mantinguts per la venda (NO EN PIMES)D) ACTIU CIRCULANT II. ExistnciesI. Accionistes per desemborsaments exigits III. Deutors comercials i altres comptes a cobrarII. ExistnciesIV. Inversions en empreses grup i associades a C/TIII. Deutors V. Inversions financeres a C/TIV. Inversions financeres temporalsVI. PeriodificacionsV. Accions prpies a C/T VII. Efectiu i altres actius lquids equivalentsVI. TresoreriaVII. Ajustaments per periodificaciFINANCES PER A21EMPRENEDORES 22. ESTRUCTURA DEL BALAN: Comparativa PGC 1990 vsNPGC 2007PASSIU (PGC 1990) PATRIMONI NET I PASSIU (NPGC 2007)A) FONS PROPISA) PATRIMONI NETB) INGRESSOS A DISTRIBUIR EN VARIS EXERCICISA-1) Fons PropisC) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES A-2) Ajustaments per canvi de valorD) CREDITORS A LL/T A-3) Subvencions, donacions i llegats rebutsE) CREDITORS A C/TB) PASSIU NO CORRENTF) PROVISSIONS PER A RISCOS I DESPESES A C/TC) PASSIU CORRENT FINANCES PER A22 EMPRENEDORES 23. EL COMPTE DEXPLOTACI El compte de resultats dexplotaci recull el resultat de les operacionsrelacionades amb lactivitat de lempresa i permet saber quina s larenda que genera en lexercici de la seva activitat. Resultat=Ingressos - Despeses Per a qu el compte de resultats sigui operatiu cal periodificar elsingressos i les despeses; aix significa, imputar-los al perode en ques consumeixen o shan realitzat. El compte dexplotaci sestructura de la segent manera.FINANCES PER A 23EMPRENEDORES 24. Com negociar amb el banc? Es detalla la relaci de conceptes genrics: TAE Euribor Redondeig Diferencial Cirbe, Registres Mercantil, RAI. Comissions. Avals Normes i quaderns. Inters fix o variable Finances, costos i PER A FINANCES pressupostos 24 EMPRENEDORES per a no financers