Graficke Kartice

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PC

Text of Graficke Kartice

 • 60 pc chip 122/123 w w w . p c c h i p . h r

  testovi

  Grafike kartice

  Od vrha do dnaIz velikog broja najrazliitijih grafikih kartica koje su nam pristigle na test u posljednje vrijemepokuali smo izdvojiti one najzanimljivije. Osim brzih i skupih kartica moete vidjeti to donosenajnovija jeftina rjeenja ATI-ja i nVidije, to e svakako zanimati sve one koji ne mogu ili ne eleizdvojiti previe novca kako bi se igrali

  Pie: Slaven Pintari

  Nakon velikog usporednog testa poetkomgodine dolo je vrijeme da se opet malodetaljnije pozabavimo grafikim kartica-ma. U naem testnom laboratoriju ugledali smovrlo aroliko drutvo, bolje reeno povei brojkartica koje se svojim karakteristikama, a po-sebno cijenom poprilino razlikuju. Bilo je tunekoliko vrlo brzih i skupih high-end kartica, novie su nas zaintrigirali vrlo jeftini proizvodi ATI-jai nVidije koji donose sasvim nov pristup i novutehnologiju koja obilato koristi sve prednostiPCIe sabirnice. Iako velika veina novijih gra-fikih kartica koristi PCI Express suelje, AGPkartice nisu potpuno nestale, pa smo tako imalipriliku isprobati ATI-jevu X850XT PE, trenutnonajbru AGP karticu koju moete kupiti. Obzi-rom da smo testirali grafike kartice koje koristedva razliita suelja, bili smo primorani koristitidvije testne platforme. Intelov Pentium 4 EE na3,46 GHz bio je temelj PCIe testne konfiguracije,dok smo AGP kartice isprobali koristei AMD-ovAthlon 64 3200+. Zbog ovoga rezultati nisuposve meusobno usporedivi, no ipak smodobili jasnu sliku mogunosti svih kartica.

  Gainward GeForce 6200TurboCache 256 MB

  Iako smo svi s nestrpljenjem oekivali novoPCI Express suelje, injenica je da trenutno odove teoretski daleko bre sabirnice u svijetu gra-fikih kartica nema previe koristi. Performansesu posve jednake u odnosu na kartice kojekoriste AGP sabirnicu ukoliko se koristi isti ip.Ovo se prije svega odnosi na high-end grafikekartice. Na tritu jeftinih PCIe kartica situacija jesasvim drugaija. Vea propusnost u oba smje-ra glavna je prednost PCIe sabirnice, to su vo-dei proizvoai grafikih ipova iskoristili prili-kom predstavljanja sasvim novih low-end rjee-nja. Ova kartica je temeljena na nVidijinoj tehno-logiji TurboCache, a koristi grafiki ip 6200TC.Tehnologija TurboCache u osnovi je vrlo slinaintegriranim grafikim rjeenjima. Naime u svo-

  jem radu grafika kartica koristi sistemskumemoriju. Na samoj kartici nalazimo svega 64MB memorije, dok je teoretski mogue koristitido 256 MB memorije. Sreom, memorija nakartici koristi 128-bitnu sabirnicu. Obzirom da sekoristi sistemska memorija, manja koliina brzegrafike memorije na samoj kartici znai i dostaniu cijenu ovakvih proizvoda.

  Nije teko pogoditi kako je rije o karticamakoje e prije svega zanimati korisnike koji elejeftinu grafiku karticu, a novije 3D igre ih nezanimaju. Kvaliteta slike je sasvim solidna, noovo nije kartica kojom ete se moi ugodnoigrati. Ipak, ograniite li se na nie rezolucije tesmanjite li kvalitetu prikaza, i to e biti mogueimate li bri procesor. Posebno je zanimljivo ka-ko grafiki ip podrava napredni shader model3.0 kao i svi ipovi nVidijine serije GeForce 6. Ustvarnosti od ovoga nema velike koristi, nozgodno je primijetiti. Glavna prednost trebala bibiti povoljna cijena, ali miljenja smo da emanje zahtjevnim korisnicima biti sasvim dovolj-na integrirana grafika na matinoj ploi, dok eoni eljni igranja posegnuti za neim jaim.

  Leadtek PX 6800 Ultra TDHNeko vrijeme nVidijine high-end grafike kar-

  tice koje koriste PCI Express suelje bilo je go-tovo nemogue pronai. Sada se situacija la-gano popravlja, no jo uvijek ete ovakve karticevrlo teko nabaviti. Da ne spominjemo da im je

  cijena oekivano poprilino visoka. Jo jednazanimljiva stvar koju moramo spomenuti je po-drka za SLI tehnologiju. Naime neke od vrloskupih kartica s nVidijinim ipovima nisu podr-avale ovu mogunost. Leadtekova kartica kojanam je pristigla na test predstavlja sam vrh PCIeponude ovog proizvoaa. Pozornost nam jeodmah privukla podrka za SLI tehnologiju toje jasno naznaeno na samoj kutiji. Prodajni pa-ket je vrlo dobar: dobit ete dvije novije igre tesve potrebne kablove. U svakom sluaju solidnoiako od ovako skupih kartica uvijek oekujemovie. Od ranije nam je poznato kako Leadtek nasvojim high-end karticama koristi specifiansustav hlaenja. Rije je o ogromnom bakrenomhladnjaku koji odlino obavlja svoj posao neproizvodei pritom preveliku koliinu buke.

  Ukoliko priamo o performansama, tu dvojbinema. Mogunosti grafikog procesora 6800Ultra su nam dobro poznate. U odnosu na kon-kurenciju iz ATI-ja moe se pohvaliti i podrkomza napredniji shader model 3.0. Posjedujete lidovoljno jako raunalo s brzim sredinjim proce-sorom, sve najnovije igre moi ete igrati naviim rezolucijama s ukljuenim antialiasingom ianisotropic filteringom. Performanse su poseb-no dobre u igrama kao to su Doom 3 i Chro-nicles of the Riddick koje koriste Open GL API.Ukoliko elite jo vie, spomenut emo kakosmo grafiki procesor bez problema potjeralido 450 MHz. Uglavnom, elite li iznimno brzu

  ( Dva DVI prikljuka postala su sasvim uobia-jena kod high-end kartica. Obzirom na sve niecijene LCD monitora neemo se aliti zbog toga

  00 testovi_hard_122.qxd 6/24/05 5:45 PM Page 60

 • 62 pc chip 122/123 w w w . p c c h i p . h r

  testovi

  grafiku karticu temeljenu na nVidijinu ipu,Leadtekove kartice su se dosada pokazaleodlinim odabirom.

  MSI NX6600-TVD128E DiamondVrlo dobar omjer cijene i performansi krasi sve

  kartice s nVidijinim 6600 grafikim procesorima,no postoji velika razlika u brzini 6600GT karticau odnosu na obine modele, koja je prije sve-ga uvjetovana daleko viim radnim taktom jez-gre i memorije. MSI je ovo odlino prepoznao,pa su odluili malo ubrzati svoju 6600 varijantu.Takt grafikog ipa podignut je s uobiajenih300 na 400 MHz, a ugraena GDDR3 memorijaradi takoer na 400 MHz. Time je brzina ovekartice u dobroj mjeri usporediva s 6600GT mo-delima. Osim toga, opremljenost je vrlo dobra iprodajni paket iznimno sadrajan. ZahvaljujuiPhilipsovu ipu, na raspolaganju su vam VIVOmogunosti, a uz karticu dolazi posebna verzija,Developers Cut, hardverski iznimno zahtjevneigre Chronicles of Riddick.

  Performanse su, ukupno gledano, jako dobre.Ukoliko se ograniite na rezoluciju od 1024x768piksela te ne pretjerujete s ukljuivanjem anti-aliasinga i anisotropic filteringa, ova e vam kar-tica omoguiti vrlo ugodno igranje svih najnovijihigara. Na viim rezolucijama performanse suprilino loe, prvenstveno zbog nedovoljnih 128MB memorije, ali i 128-bitne memorijske sabir-nice. Barem na nazivnim radnim taktovima.Naime, memorija bez problema radi na 500MHz, a grafiki procesor prve znake posusta-janja pokazuje tek kod 520 MHz. Porast perfor-mansi je dakako osjetan, posebno kod zahtjev-nijih naslova. Spomenut emo jo kako je hla-enje rijeeno prilino tihim i efikasnim hladnja-kom. Jedini nedostatak vidimo u neto viojcijeni u odnosu na ostale 6600 kartice, no dobitete performanse usporedive s 6600GT modeli-ma. Opremljenost i softverski paket svakako emnoge natjerati da se odlue za ovaj proizvod.

  MSI RX800XL-VT2D256EOtkako se MSI prihvatio izrade grafikih karti-

  ca s ATI-jevim ipovima, imali smo priliku vidjetivelik broj zanimljivih proizvoda od kojih su nekizavrili i u gotovim raunalima na policamastranih trgovakih lanaca. Vrlo dobra opremlje-nost kao i bogat prodajni paket glavna su obi-ljeja ove kartice. Pritom posebno mislimo nadva DVI izlaza kao i VIVO mogunosti koje evam omoguiti snimanje i prebacivanje eljenogvideosadraja. U praksi ovo funkcionira vrlodobro te nam se ini kako bi sve bolje grafikekartice trebale imati ovu mogunost.

  Kvaliteta slike je odlina. Posebno nam se do-pao rad sa dva LCD monitora koji su bili spojeni

  putem digitalne veze. Ukoliko vam nedostajeprostora na desktopu, ovo je odlino rjeenje,posebno sada kada LCD zasloni vie nisu tolikoskupi. Na ovaj nain rad s veinom zahtjevnijihaplikacija dobiva sasvim novu dimenziju.

  Brzina u igrama je takoer vrhunska. Bezikakvih problema moete ukljuiti antialiasing ianisotropic filtering i uivati igrajui sve najnovijenaslove u visokoj rezoluciji. Jedino nam se nijesvidjelo kako je rijeeno hlaenje. Hladnjak jeprilino malih dimenzija, a ventilator ne spadameu tie. Sreom, ATI-jev grafiki ip X800XLne grije se pretjerano. Ipak, poelite li malo po-dii radni takt, preporuujemo vam da zamije-nite tvorniki hladnjak nekim mnogo kvalitetni-jim. Obzirom na cijenu i vrlo bogat prodajnipaket MSI-jev X800XL moemo samo prepo-ruiti svima koji ele kvalitetnu i brzu grafikukarticu te osim toga imaju namjeru koristiti dvaLCD monitora putem digitalne veze.

  Sapphire Radeon X300SEHyperMemory 128/256 MB

  Nakon to smo imali priliku vidjeti to sve mo-e nVidijina kartica temeljena na ipu Turbo Ca-che, ubrzo nam je pristigao ATI-jev odgovor. Ri-je je o karticama temeljenim na grafikom ipuX300SE koji koristi tehnologiju HyperMemory.Kako god da je zvali, princip rada je u naeluposve isti. Grafiki ip osim memorije na samojkartici ima na raspolaganju sistemsku memorijukojoj pristupa putem vrlo brze PCIe sabirnice.Isprobali smo dvije gotovo identine kartice.Razlika je iskljuivo u koliini memorije na samojkartici te, naravno, cijeni. Jeftinija varijanta ima32 MB vlastite memorije i podrava maksimalno128 MB memorije, dok je neto skuplja karticaopremljena sa 128 MB memorije, a ukupnomoete koristiti punih 256 MB. Ove memorijskevrijednosti oigledno su nametnute marketin-gom. Naime, nema ba previe smisla opremitiovakvu low-end karticu sa 128 MB memorije,posebno ako znamo da bi kljuna prednostovakvih rjeenja trebala biti u nioj cijeni i osla-njanju na sistemsku memoriju. Osim toga ovekartice koriste 64-bitnu memorijsku sabirnicu.

  Zapazili smo prije svega jako loe performanseu svemu to ima veze s 3D-om. No to ak i nijetoliki problem. Odluite li se za ovu karticu, za-sigurno se ne namjeravate previe igrati. Ukolikoelite jeftinu karticu koj