Click here to load reader

Groen jette herfst 2014

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Groen jette herfst 2014

 • NL - Fietsers en voetgangers konden erterecht voor allerlei activiteiten: graverenen repareren van fietsen, uitproberen vanligfietsen, elektrische bakfietsen offietsen voor personen met een handicapenz. Maar ook de eco-ambassadeurs enhet repair caf tekenden present.Jettenaars met vragen over hetmobiliteitsbeleid of over concreteprojecten konden terecht op de infostandvan de Cel Mobiliteit.De fietsboxen die u wellicht al heeft zienstaan in de gemeente, geplaatst metsubsidies van het Gewest, kennen eengroot succes. Logisch, want niet iedereenheeft thuis plaats voor een fiets en defiets s nachts buiten stallen, is riskant.De gemeente besliste daarom om 5 extraboxen te plaatsen met elk plaats voor 5fietsen. Over de exacte plaats ervan zal dewerkgroep Vlo-fiets Jette, met daarinzowel vertegenwoordigers van degemeente als de fietsbeweging,beslissen. De plaatsing is voor eind 2014,begin 2015.Eveneens eind 2014, begin 2015 volgt designalisatie van een aantal gemeentelijkefietsroutes. Het gaat om een lokaleaanvulling op de gewestelijke routes diede gemeenten verbinden met hetcentrum, waardoor het fietsnetwerkfijnmaziger wordt.Beetje bij beetje wordt Jette aangenamervoor de fietsers. Een dag zonder auto isn ding, dagelijks comfortabel en veiligfietsen is een andere zaak. Hoewel er nogwerk aan de winkel is, gaat het de goedekant op. Trouwens, probeer zeker hetnieuwe fietspad langs de Woestelaaneens uit!

  FR - Le 21 septembre les adeptes demobilit douce ont pu profiter dune bellejourne sans voiture. La place CardinalMercier leur tait entirement consacre,avec des stands dinformation, desanimations et des activits pour petits etgrands. La Cellule Mobilit tait prsentepour rpondre toutes les questions.Suite au grand succes, la commune deJette dcid de placer 5 vloboxes enplus avec un subside de la rgion. Chaquevloboxe offre 5 emplacementssupplmentaires.La rpartition est le fruit d'une discussionqui a eu lieu dans le groupe vlo-fiets deJette o la commune et les organisationscyclistes sont reprsentes. Lesvloboxes seront placs fin 2014, dbut2015. La signalisation des ICC (itinrairescyclables communales) sera galementplace fin 2014, dbut 2015. Les ICCsrelient les ICR (itinraires cyclablesregionals, des routes vlo qui relient laprifrie avec le centre) et crent unmaillage plus fin au niveau descommunes.Mme sil y a encore du travail, petit petit Jette devient une commune o lescyclistes peuvent se dplacer de faoncomfortable en en toute scurit.

  GROENKRANTGROEN JETTE > NAJAAR 2014

  "STERKE PARTIJIN BLAKENDEGEZONDHEID"ZONNEPANELEN OPGEMEENTEWONINGEN

  Fo

  to: Al

  ain Be

  eckm

  ans

  > Het Kardinaal Mercierplein bruiste van fietsactiviteiten: graveren en repareren van fietsen,uitproberen van ligfietsen, elektrische bakfietsen enz.DE FIETS WINT TERREIN INJETTE

  Zondag 21 september was een hoogdag in Jette. Sinds eenaantal jaar is het Kardinaal Mercierplein the place to be op deDag zonder Auto.

  CHRISTINE GALLEZSchepen - [email protected]

  Regenwater naar de waterlopen en vochtige gebieden leiden, iseen instrument om overstromingen aan te pakken.

  >

  NATHALIE DE [email protected]

  Vrije Molenbeek in het Koning Boudewijnpark

  Wie door het Koning Boudewijnpark wandelt, kan sinds kortgenieten van de blootgelegde Molenbeek. De werken passen inhet Waterbeheerplan, goedgekeurd door het Brussels Gewest,op initiatief van toenmalig minister van Leefmilieu EvelyneHuytebroeck (Ecolo).Concreet gaat dit over het beheer van beschermde gebieden, debiodiversiteit, de kwaliteit van het oppervlaktewater en de strijdtegen overstromingen. Naast het Groen Netwerk, dat zoveelmogelijk parken en groene ruimtes met elkaar probeert teverbinden, maakt Leefmilieu Brussel ook werk van een BlauwNetwerk door de herwaardering van vijvers en het bovengrondshalen van beken. Niet alleen voor de biodiversiteit is dit eengoede zaak. Regenwater naar de waterlopen en vochtigegebieden leiden, is ook een instrument om overstromingen aante pakken. En Leefmilieu Brussel werkt nog verder. Eind 2014 zoude hele Molenbeek van aan het Berchemse Kattebroek tot aan deJetse Heilig-Hartlaan geherwaardeerd moeten zijn.In augustus organiseerden de Staten Generaal van het Water inBrussel een wandeling langs de Molenbeekvallei in Jette,gegidst door Natuurpunt. Er volgt nog een wandeling inGanshoren. Meer info vind je op http://www.egeb-sgwb.be

  34

 • Hoewel Groen als overwinnaar uit deverkiezingen kwam, kozen Open VLD, Sp.aen CD&V in Brussel voor een klassiekemeerderheid zonder groenen. Maar vanuitde oppositie zullen wij wegen op hetbeleid.We geven een stem aan de Brusselaarsdie armoede als een onrecht zien, dieluchtvervuiling niet als een natuurwetbeschouwen.

  De huidige regering draait immers de klokterug. Een concreet voorbeeld: het Iris 2-mobiliteitsplan dat Bruno De Lille alsstaatssecretaris lanceerde, voorzag eendaling van de autodruk met 20% tegen2018. Die doelstelling staat niet meer inhet nieuwe regeerakkoord. Durft denieuwe regering kiezen voor de zachteweggebruiker en het openbaar vervoer?

  Groen wil ervoor zorgen dat ze wel moet.Ecolo en Groen maakten de voorbijelegislatuur het verschil. Niet alleen inmobiliteitsdossiers, maar ook op het vlakvan leefmilieu en wonen. We verlaagdende CO2-uitstoot met 25% doorbijvoorbeeld in te zetten op energie-vriendelijk bouwen en renoveren.Nieuwbouw en renovatie van socialewoningen vulden we aan met aandachtvoor vernieuwende projecten zoalscohousing of community land trust. Diedossiers blijven we verder verdedigen.Want het zijn deze dossiers die detoekomst van Brussel vorm geven. Elkparlementslid doet dit vanuit een andere

  invalshoek.Annemie Maes legt de nadruk opleefmilieu, afval en netheid, ArnaudVerstraete op wonen en stadsplanning enBruno De Lille op mobiliteit en economie.Maar je kan ervan op aan dat wij de groenepuntjes op de i zullen zetten.

  Brussel mag geen stad van wachtlijstenblijven. Samen met Vlaams parlementslidElke Van den Brandt ijveren wij voorvoldoende kinderopvang, scholen,bijzondere jeugdopvang, steun voormensen met een handicap, thuiszorg, ...Mensen verdienen beter dan wachtlijstenvan wieg tot rusthuis. Voor elke ket eenplek op school, voor elke Brusselaar zorg.In het onderwijs zetten wij in opmeertaligheid en gelijke kansen. Cultuurzien we als een bindmiddel in de

  bruisende, diverse stad die Brussel is.Wij willen een beleid dat inzet opvernieuwende en laagdrempeligeinitiatieven.

  Fo

  to: He

  rman

  Slee

  bus

  Fo

  to: Im

  ageD

  esk.b

  e / Ge

  ert Va

  nden

  Wijn

  gaert

  BRUNO DE LILLEFractieleider Brussels [email protected]

  Elke Van den Brandt, Vlaams parlementslidDossiers: welzijn, armoede en link met Brussel

  Groen mnera une opposition constructive. Mais sera le premier mettre les points verts sur les i.

  Le parlement de la Rgion de Bruxelles - Capitale

  De Groen-fractie in het Brussels Parlement

  >

  >

  Vlnr. Bruno De Lille, Elke Van den Brandt, Arnaud Verstraete en Annemie Maes>

  SAMEN VOOR EEN SOCIAALEN DUURZAAM BRUSSEL

  Even onze Groenen voorstellen: Bruno De Lille, Annemie Maesen Arnaud Verstraete vormen de Groen-fractie in het BrusselsParlement en Elke Van den Brandt is onze Brusselaar in hetVlaams Parlement. Groen is er helemaal klaar voor en zal dekomende vijf jaar in de verschillende parlementen haarecologisch en sociaal stadsproject voor Brussel verdedigen.

  Wie doet wat in het parlement?Bruno De Lille, Brussels parlementslidFractievoorzitter Brussels parlementdossiers: economie en werk, mobiliteit en infrastructuur, onderwijs

  Annemie Maes, Brussels parlementslidFractievoorzitter Raad van de VGCDossiers: leefmilieu, afval en netheid, binnenlandse zaken enveiligheid, cultuur, jeugd, sport

  Arnaud Verstraete, Brussels parlementslidFractievoorzitter BiCoDossiers: stadsplanning en wonen, welzijn en armoede

  Les Parlementaires Groen sont prtsEn voici une prsentation: Bruno De Lille, Annemie Maes et ArnaudVerstraete composent le groupe Groen du Parlement bruxelloistandis quElke Van den Brandt est notre Bruxelloise au Parlementflamand.Nous laissons au nouveau gouvernement le bnfice du doute. Maisnous serons attentifs ce quun retour en arrire ne se produisepas. Est-ce que le nouveau gouvernement, tout comme celui danslequel les verts se trouvaient, fera le pari de lavenir, delenseignement, de solutions durables pour une ville enchangement? Cest vrifier.Bruno De Lille en tant que secrtaire dtat, a mis en marchelambitieux plan Iris-2, qui prvoit une diminution de 20% delemprise de la voiture en 2018. Au parlement il sattlera suivre ledossier mobilit mais aussi ce qui concerne lconomie etlenseignement. Nous travaillions galement ce que les missionsde Co2 diminuent dun quart Bruxelles. Annemie Maes continuera suivre ces dossiers sous langle de lenvironnement et ArnaudVerstraete sous celui du logement et de lamnagement duterritoire. Elke Van den Brandt suivra , quant elle, les dossiers lisau bien-tre, la lutte contre la pauvret et Bruxelles.

  2

  Groen voert constructieve oppositie.Projecten die Brussel ecologischer ensocialer maken, steunen we graag.

 • Regering Bourgeois I schotelt Vlamingen zware factuur voorWie kinderen in de crche of in het hoger onderwijs heeft, wie de bus of tram neemt, wie soms naar een cultureel evenement gaat, wie in de sportclub zit: Alle Vlamingen krijgen een gepeperde factuur van de rege-ring Bourgeois I, waarschuwt Groen-fractieleider Bjrn Rzoska.

  Ook de vele sociale en culturele verenigingen in Vlaanderen worden zwaar getroffen door een besparing van 190 miljoen door de rege-ring van N-VA, Open VLD en CD&V. En wie op een wachtlijst voor een sociale woning of kinderopvang staat, wordt niet geholpen.