GRUPY KAPITAOWEJ FARMACOL

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of GRUPY KAPITAOWEJ FARMACOL

 • Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci

  GRUPY KAPITAOWEJ FARMACOL w okresie

  1 stycznia 30 czerwca 2015 roku

  Grupa Kapitaowa FARMACOL Farmacol S.A. w Katowicach, 40-541 Katowice, ul. Rzepakowa 2 tel. + 48 (32) 20 80 600, fax + 48 (32) 20 22 497

  www.farmacol.com.pl e-mail:farmacol@farmacol.com.pl

  Sd Rejonowy w Katowicach Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego nr KRS 0000038158 NIP: 634-00-23-629 Regon: 273352747

  Kapita zakadowy w wysokoci 23 400 000 z w caoci opacony

  str. 1

  Sprawozdanie Zarzdu

  z dziaalnoci

  GRUPY KAPITAOWEJ

  FARMACOL

  w okresie

  1 stycznia 30 czerwca 2015 roku

  Katowice, 28 sierpnia 2015 roku

 • Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci

  GRUPY KAPITAOWEJ FARMACOL w okresie

  1 stycznia 30 czerwca 2015 roku

  Grupa Kapitaowa FARMACOL Farmacol S.A. w Katowicach, 40-541 Katowice, ul. Rzepakowa 2 tel. + 48 (32) 20 80 600, fax + 48 (32) 20 22 497

  www.farmacol.com.pl e-mail:farmacol@farmacol.com.pl

  Sd Rejonowy w Katowicach Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego nr KRS 0000038158 NIP: 634-00-23-629 Regon: 273352747

  Kapita zakadowy w wysokoci 23 400 000 z w caoci opacony

  str. 2

  SPIS TRECI List do Akcjonariuszy ...............................................................................................................................................................................4

  1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitaowej Farmacol ...........................................................................................................5 2. Analiza podstawowych wielkoci ekonomiczno-finansowych Grupy Kapitaowej Farmacol ......................................................7

  2.1. Podstawowe dane finansowe ..................................................................................................................................................7 2.2. Sprawozdanie z cakowitych dochodw ..................................................................................................................................8 2.3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej .........................................................................................................................................8 2.4. Podstawowe wskaniki finansowe ...........................................................................................................................................9

  3. Opis podstawowego rynku dziaalnoci Grupy Kapitaowej Farmacol ......................................................................................10 3.1. Informacja o podstawowych produktach, towarach lub usugach ........................................................................................10 3.2. Informacja o rynkach zbytu ....................................................................................................................................................10

  4. Pozostae informacje na temat podmiotw z Grupy Kapitaowej Farmacol .............................................................................11 4.1. Informacja o zawartych umowach znaczcych dla dziaalnoci podmiotw GKF, w tym znanych emitentowi umowach

  zawartych pomidzy akcjonariuszami (wsplnikami), umowach ubezpieczenia, wsppracy lub kooperacji .......................11 4.2. Informacja o powizaniach organizacyjnych lub kapitaowych w ramach GKF z innymi podmiotami ...................................11 4.3. Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostk od niego zalen z podmiotami powizanymi

  na innych warunkach ni rynkowe .........................................................................................................................................13 4.4. Informacja o zacignitych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczcych kredytw i poyczek ...14 4.5. Informacja o udzielonych w danym roku obrotowym poyczkach ........................................................................................15 4.6. Informacja o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym porczeniach i gwarancjach .......................................18 4.7. Objanienie rnic pomidzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie procznym a wczeniej publikowanymi

  prognozami wynikw na dany rok .........................................................................................................................................19 4.8. Ocena moliwoci realizacji zamierze inwestycyjnych .........................................................................................................19 4.9. Ocena czynnikw i nietypowych zdarze majcych wpyw na wynik z dziaalnoci za I procze roku obrotowego, z

  okreleniem stopnia wpywu tych czynnikw lub nietypowych zdarze na osignity wynik ...............................................19 4.10. Informacja o zmianach w podstawowych zasadach zarzdzania przedsibiorstwem Spki i jego grup kapitaow...........19 4.11. Informacja o umowach zawartych midzy pomiotami GKF a osobami zarzdzajcymi, przewidujce rekompensat w

  przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez wanej przyczyny lub gdy ich odwoanie lub zwolnienie nastpuje z powodu poczenia Spki przez przejcie .......................................................................................19

  4.12. czna liczba akcji Farmacol oraz akcji i udziaw w jednostkach powizanych Spki, bdcych w posiadaniu osb zarzdzajcych i nadzorujcych Farmacol ..............................................................................................................................20

  4.13. Informacje o znanych w GKF umowach (w tym rwnie zawartych po dniu bilansowym), w wyniku ktrych mog w przyszoci nastpi zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy .........20

  4.14. Informacje o systemie kontroli programw akcji pracowniczych ..........................................................................................20 4.15. Informacja o wartoci wynagrodze, nagrd lub korzyci wypaconych osobom zarzdzajcym .........................................20 4.16. Informacja na temat postpowa toczcych si przed sdem, organem waciwym dla postpowania arbitraowego lub

  organem administracji publicznej ..........................................................................................................................................21 4.17. Informacja o emisji papierw wartociowych wraz z opisem wykorzystania przez Spk wpyww z emisji ......................21

  5. Charakterystyka zewntrznych i wewntrznych czynnikw istotnych dla rozwoju Farmacol, opis podstawowych ryzyk i zagroe oraz perspektyw rozwoju dziaalnoci Grupy Kapitaowej .........................................................................................22

  5.1. Zewntrzne czynniki istotne dla rozwoju Grupy Kapitaowej ................................................................................................22 5.2. Wewntrzne czynniki majce wpyw na rozwj Spki ..........................................................................................................23 5.3. Perspektywy rozwoju dziaalnoci Spki ...............................................................................................................................23 5.4. Istotne czynniki ryzyka i zagroenia .......................................................................................................................................23

  6. Owiadczenie Zarzdu Farmacol odnonie stosowanych przez Grup Kapitaow zasad adu korporacyjnego .......................24 6.1. Informacje oglne ..................................................................................................................................................................24 6.2. Wskazanie akcjonariuszy posiadajcych bezporednio lub porednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby

  posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziau w kapitale zakadowym, liczby gosw z nich wynikajcych i ich procentowego udziau w oglnej liczbie gosw na walnym zgromadzeniu Farmacol ...................................................24

  6.3. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierw wartociowych, ktre daj specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnie ......................................................................................................................................................................25

  6.4. Skad osobowy i zmiany, ktre w nim zaszy w cigu ostatniego roku obrotowego, oraz opis dziaania organw zarzdzajcych, nadzorujcych lub administrujcych emitenta oraz ich komitetw .............................................................25

 • Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci

  GRUPY KAPITAOWEJ FARMACOL w okresie

  1 stycznia 30 czerwca 2015 roku

  Grupa Kapitaowa FARMACOL Farmacol S.A. w Katowicach, 40-541 Katowice, ul. Rzepakowa 2 tel. + 48 (32) 20 80 600, fax + 48 (32) 20 22 497

  www.farmacol.com.pl e-mail:farmacol@farmacol.com.pl

  Sd Rejonowy w Katowicach Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego nr KRS 0000038158 NIP: 634-00-23-629 Regon: 273352747

  Kapita zakadowy w wysokoci 23 400 000 z w caoci opacony

  str. 3

  7. Owiadczenia Zarzdu do raportu Grupy Kapitaowej ..............................................................................................................27 7.1. Owiadczenie Zarzdu dotyczce kompletnoci oraz zgodnoci procznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  ...............................................................................................................................................................................................27 7.2. Owiadczenie Zarzdu stwierdzajce, e podmiot uprawniony do badania sprawozda finansowych dokonujcy przegldu

  procznego skrc