17

ààHàààNààààààààdÓ˙°ààHàààNààààààààdÓ ˆ†ààààu˙Ù ¤ààààààNàààUˇ˙Ü ˙š·àààb˙Ù. ˆ‡r «MU†d ŁflBUzh ¤NUˇ˙Ü ˙š·àb˙Ù

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ààHàààNààààààààdÓ˙°ààHàààNààààààààdÓ ˆ†ààààu˙Ù ¤ààààààNàààUˇ˙Ü ˙š·àààb˙Ù. ˆ‡r «MU†d ŁflBUzh ¤NUˇ˙Ü ˙š·àb˙Ù
Page 2: ààHàààNààààààààdÓ˙°ààHàààNààààààààdÓ ˆ†ààààu˙Ù ¤ààààààNàààUˇ˙Ü ˙š·àààb˙Ù. ˆ‡r «MU†d ŁflBUzh ¤NUˇ˙Ü ˙š·àb˙Ù

Ç°ààHàààNààààààààdÓ

òààààuÇÙ ààààààNàààUÏÇÜ Ç�´àààbÇÙ.

ór «MU�d è�BUzh NUÏÇÜ Ç�´àbÇÙ.

±àOààeÇÜ àààNUÏÇÜ Ç�´àbÇÙ )sRD( ¡U°M¼àà¶àW °KAàààd¯àUÜ Ç°LBàààbüÉ

±àLàOàeÇÜ àNUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°bè°OàW )sRD( ¡U°Mà¼àà¶W °KàL¼à·ààLds

éààdÇá ààNàUÏÇÜ Ç�´ààbÇÙ.

Ç�¤àdÇÁÇÜ Ç°L·¶FW ��ààbÇü ààNàUÏÇÜ Ç�´ààbÇÙ.

±¼·MbÇÜ èŤdÇÁÇÜ Ç°·FU±q «Kv NUÏÇÜ Ç�bÇÙ ¡U°¶uü�W

Ç°LBdW.

Ç°L¼·MbÇÜ èÇ�¤dÇÁÇÜ Ç°»U�W ¡U��bÇü Ç°L¶bzv (¢DKV ±s

¡Mp Ç�bÇÙ èÇ°Ad¯W Ç°LBbüÉ).

Ç°L¼·MbÇÜ èÇ�¤dÇÁÇÜ Ç°�Ò±W °¶bÁ ŧ·¶bÇä NUÏÇÜ Ç�bÇÙ

±IU¡q çNr ±ºKOW.

¯OHOW ¢MHOc «LKOUÜ Ç°·ºuq �§·¶bÇä (Å�bÇü/Å°GUÁ).

¨NUÏÇÜ Ç�bÇÙ ±IU¡q çNr ±ºKOW ­v Ç°¶uü�W Ç°LBdW.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

01.

11.

Page 3: ààHàààNààààààààdÓ˙°ààHàààNààààààààdÓ ˆ†ààààu˙Ù ¤ààààààNàààUˇ˙Ü ˙š·àààb˙Ù. ˆ‡r «MU†d ŁflBUzh ¤NUˇ˙Ü ˙š·àb˙Ù

¨ààNUÏÇÜ Ç�´ààbÇÙ ³v ÃÏÇÉ ±U°àOW ®ààU¡KàW °K·ààbÇèä ­v çààuÇâ Ç°LààUä Ç°bè°OW, Iààuå

¡S�bÇü³U Å¥bé Ç°LR§àà¼ààUÜ Ãè Ç°¶àMàuã Ç°bè°àOàW (±ààq ¡àMàp Ãèá ²àOàu´àuüã

kroY weN fo knaB Ãè Ïè´·g ¡Mp knaB ehcstueD( ¡U°bè�ü Ç_±dJv

Ãè Ãé ±s Ç°FL�Ü Ç_¤M¶OW Ç_�dé Ç°L·bÇè°W ¡U°¼uâ Ç°ºdÉ ±IU¡q Ç�¥·HUØ ¡GDUÁ

IU¡KNU ±s Ç_§Nr Ç°LºKOW, èаp ¡MUÁ «Kv Ç¢HUâ ±l d¯W ±BbüÉ ±ºKOW. è´·r

ÅbÇÙ Ç_èüÇâ Ç°LU°OW Ç°»U�W ¡·Kp Ç°Ad¯W °bé è¯Oq ¡Mp Ç�bÇÙ Ãè ¡Mp Ç��bÇü

(­v Ç°LF·UÏ Juæ ¡Mp ±ºKv) è±s £r ­Sæ ³cç Ç°ANUÏÇÜ ·r ¢bÇè°NU ¶bq «s

Ç_èüÇâ Ç°LU°OW Ç_�KOW, è_æ ±U°p NUÏÇÜ Ç�bÇÙ ³u ­v ¥IOIW Ç_±d ±U°p

Ç_§Nr Ç°LºKOW Ç°LIU¡KW °NU (¥¼V ²¼¶W ¢ºuq ±·Ho «KONU) ­Sæ °t U­W ¥Iuâ

±U°p Ç°¼Nr Ç°LºKv ±s ¥OY Ç°·uÒFUÜ Ç°MIbW èÇ°FOMOW è¡Ol Ç_§Nr... Å°a.

òààààuÇÙ ààààààNàààUÏÇÜ Ç�´àààbÇÙ

¥ NUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç_±dJOW )sRDA( stpieceR yrotisopeD naciremAè³v ¢Kp Ç°ANUÏÇÜ Ç°·v ·r Å�bÇü³U è¢bÇè°NU ­v Ç°u�´UÜ Ç°L·ºbÉ Ç_±dJOW

±IU¡q ÅbÇÙ Ç_èüÇâ Ç°LU°OW �¥bé Ç°Ad¯UÜ Ç_¤M¶OW.

¥ NUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°bè°OW )sRDG( stpieceR yrotisopeD labolG è³v

¢Kp Ç°ANUÏÇÜ Ç°·v ·r Å�bÇü³U è¢bÇè°NU ­v Ãd ±s §uâ ±U°v ±s çuÇâ

Ç°LUä Ç°bè°OW (�U�W ­v Ãèüè¡U), èаp è­IUë °Adè× è±·DK¶UÜ ¢Kp Ç_§uÇâ.

ór «MU�d è�BUzh NUÏÇÜ Ç�´àbÇÙ

Ç°Aààd¯ààUÜ Ç°LààBàààbüÉ: �¡b Ãæ Juæ °KAd¯UÜ Ç°LBbüÉ °ANUÏÇÜ ÅbÇÙ ±IU¡q

çNLNU Ç°LºKOW ²·UzZ ëLUä ®uW 觹q u{` Ç_ÏÇÁ Ç°¹Ob «Kv ±bÇü Ç°�Ë

§MuÇÜ Ç°¼U¡IW °��bÇü, è¢Iuå ³cç Ç°Ad¯UÜ «UÏÉ «s ©do ¡Muã Ç°ºHk

Ç°LºKOW ¡·eèb ¡Muã Ç�bÇÙ è¥LKW NUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°bè°OW ¡U°LFKu±UÜ Ç°»U�W

¡U°Ad¯W ±q Ç°·IUüd Ç°¼MuW, è±uÇ«Ob è®dÇüÇÜ Ç°¹LFOUÜ Ç°FU±W èÇ°IdÇüÇÜ

Ç°»U�W ¡U°Ad¯W.

«àLàKàW Ç��àààbÇü: ¢Bbü NUÏÇÜ Ç�bÇÙ ¡U°bè�ü Ç_±dJv Ãè Ãé «LKW ·r ¢bÇè°NU

¡U°¼uâ Ç°ºdÉ ­v ¥Os Ãæ Ç_§Nr Ç°LºKOW ¢Juæ ¡U°FLKW Ç°LºKOW ±LU KGv ±»U©d

§Fd Ç°Bdá Ç°·v ®b ¢uǤNNU Ç°Ad¯W Ç°LBbüÉ èc°p Ç°L¼·Lds Ç_¤U²V.

Ç°IàOààb ¡àU°¶àuü�ààW: ¢Bbü NUÏÇÜ Ç�bÇÙ ¡U°¼uâ Ç°»Uü¤v è´·r ®Ob³U ¡U°¶uü�UÜ

Ç°FU°LOW ±q ¡uü�W °Mbæ è¡uü�W °u¼L¶uüÌ è¡uü�W ²Ouuüã, ³cÇ è¢F·¶d q

2

Page 4: ààHàààNààààààààdÓ˙°ààHàààNààààààààdÓ ˆ†ààààu˙Ù ¤ààààààNàààUˇ˙Ü ˙š·àààb˙Ù. ˆ‡r «MU†d ŁflBUzh ¤NUˇ˙Ü ˙š·àb˙Ù

±s ¡uü�W ²Ouuüã è¡uü�W °Mbæ ±s Ãd Ç°¶uü�UÜ Ç°·v ¢IOb Ç_èüÇâ Ç°LU°OW

Ç_¤M¶OW èÃCU NUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°bè°OW ©¶IU °MHf Ç°Adè× ±l Ç�·�á ¡¼Oj,

±s ¥OY §d«W è§Nu°W ŤdÇÁÇÜ ®Ob Ç°ANUÏÇÜ ¡NU.

Ç°·à¼àu´àW èÇ°LàIààU�ààW: ¢·r ŤdÇÁÇÜ Ç°·¼uW èÇ°LIU�W ±s ��ä òELW ±·FUüá

«KONU Ïè°OUë ±q uüè¯KOd )raelcoruE(, è¯KOd §·dr )maertS raelC( ­v

Ãèüè¡U, è²EUå Ïé ¢v §v )CTD( ­v Ç°u�´UÜ Ç°L·ºbÉ.

Ç_ü¡ààààUÍ : ¢Iuå Ç°Ad¯W Ç°LBbüÉ ¡·uÒl Ç_ü¡UÍ ¡U°FLKW Ç°LºKOW ­v ¥Os Iuå

¡Mp Ç�bÇÙ Ç°bè°v ¡·ºuq ¢Kp Ç_ü¡UÍ Å°v Ç°bè�ü Ç_±dJv Ãè Ç°FL�Ü Ç_¤M¶OW

Ç_�dé è¢uÒFNU «Kv ±�ã NUÏÇÜ Ç�bÇÙ ¡Fb �Br Ç°CdÇzV Åæ è¤bÜ.

¥ààd´ààW Ç°à·ààbÇèä: ¢·Bn NUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°bè°OW ¡ºdW Ç°·bÇèä ¥OY Iuå

Ç_¤U²V ¡·bÇè°NU ¡ºdW ­v çuÇâ Ç°LUä Ç°bè°OW.

¨ààdÇÁ è¡àOààl èǧà·à¶àbÇä àNàUÏÇÜ Ç�´ààbÇÙ: LJs °ºU±q NUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°IOUå

¡¶OFNU ­v Ç°¼uâ Ç°FU°Lv èǧ·dÏÇÏ Ã±uÇ°t Ç°L¼·LdÉ Ãè Å«UÏÉ dÇÁ NUÏÇÜ ÅbÇÙ

¤bbÉ ­v Ç°¼uâ Ç°FU°Lv (©do ±¶Ud) , LU LJs °t Å°GUÁ NUÏÇ¢t èǧ·¶bÇ°NU

¡U_§Nr Ç°LºKOW èÇ°·v LJs ¢bÇè°NU ­v Ç°¼uâ Ç°LºKv ¡U°FLKW Ç°LºKOW LU ºo

°t ǧ·¶bÇä Ç_§Nr Ç°LºKOW ±IU¡q Å�bÇü NUÏÇÜ ÅbÇÙ ¤bbÉ ¢Juæ �U°ºW

°K·bÇèä ­v Ç°¼uâ Ç°FU°Lv.

Ç°DKàV «àKàv àNàUÏÇÜ Ç�´ààbÇÙ: ³cÇ è´M·Z Ç°DKV «Kv NUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°bè°OW

«s ü¬¶W Ç°L¼·Lds (ídÇÏ U²uÇ Ãè ±R§¼UÜ) ­v ¢Mul ±ºU­ENr Ç°LU°OW Ïè°OUë

°Jv ¢eb Ç°FuÇzb ±s ¢Kp Ç°LºU­k ­v ¥Os ·r ¢IKOq Ç°L»U©d.

¢¹bü Ç�UüÉ Å°v Ãæ Ç°FI¶UÜ Ç°L·FbÏÉ ±q ²EUå ¢¼u´UÜ Ç°FLKOUÜ ¬Od Ç°HFUä,

è�b±UÜ Ç°ºHk ¬Od Ç°uÇ{ºW 袺u�Ü Ç°FLKW Ç°LJKHW, ®b ¢º¶j ¡Fi

Ç°L¼·Lds Ç_¤U²V è� ¢A¹FNr «Kv Ç°L¹UÒ­W ¡Q±uÇ°Nr �UüÌ Ç°¼uâ Ç°FU°Lv

¡U�§·LUü ­v Ç_§uÇâ Ç°LºKOW ±¶UdÉ.

°cÇ ­Sæ NUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°bè°OW ¢Iuå ¡U°·GKV «Kv ±AJKW ¢¼uW Ç°FLKOUÜ (Ç°·v

¢·r «UÏÉ ±s ��ä ²Er Ç°LIU�W Ç°LFdè­W Ïè°OU ±q uüè¯KOd )raelcoruE(,è¯KOd §·dr )maertS raelC(, è²EUå Ïé ¢v §v )CTD(, ¡MUÁÇë «Kv Ç°¼uâ

Ç°cé ´·r ¡t ¢bÇèä ¢Kp Ç°ANUÏÇÜ), è¢Iuå ÃCU Ç°ANUÏÇÜ ¡U°·GKV «Kv «I¶UÜ

§Fd �dá Ç°FL�Ü Ç_¤M¶OW Ãè �Fu¡UÜ ±KJOW Ç_¤U²V °�§Nr Ç°·v ®b ¢·uǤb

­v Ç°¼uâ Ç°LºKv.

3

Page 5: ààHàààNààààààààdÓ˙°ààHàààNààààààààdÓ ˆ†ààààu˙Ù ¤ààààààNàààUˇ˙Ü ˙š·àààb˙Ù. ˆ‡r «MU†d ŁflBUzh ¤NUˇ˙Ü ˙š·àb˙Ù

±àOààeÇÜ àààNUÏÇÜ Ç�´àbÇÙ )sRD(¡U°M¼àà¶àW °KAàààd¯àUÜ Ç°LBàààbüÉ:

¥ ¢u§Ol ®U«bÉ Ç°L¼U³LOs èÇ_²·AUü ­v Ç_§uÇâ Ç°bè°OW.

¥ {LUæ è§OKW ±d²W °K·Luq ­v Ç°L¼·I¶q, �Bu�Uë ­v ¥U°W ®OUå Ç°Ad¯W

¡S�bÇü ¤bb «Kv Jq NUÏÇÜ ÅbÇÙ Ïè°OW.

¥ ¢u­Od Ïü¤W §Ou°W ëKv ±s è§Uzq Ç°·Luq Ç_�dé.

¥ ¢u§Ol ²DUâ §uâ ¢bÇèä Ç_§Nr «s ©do ®U«bÉ Ã¶d èÃd ¢Mu«U ±s

Ç°L¼·Lds, èÒ´UÏÉ §Ou°W Ç_§Nr Ç°LºKOW.

¥ ¢Fb ­d�W ¤ObÉ °FdÖ ²AU× Ç°Ad¯W Ç°LBbüÉ ­v Ç_§uÇâ Ç°bè°OW ±LU FuÏ

¡U°HUzbÉ «Kv ëLUä Ç°Ad¯W èu­d °NU Ï«LUë ®u´Uë.

¥ ¢Fb è§OKW ­FU°W °MAd Ç°LFKu±UÜ èÇ°¶OU²UÜ Ç°»U�W ¡U°Ad¯W Ç°LBbüÉ ­v

Ç_§uÇâ Ç°bè°OW.

¥ ¢Fb NUÏÇÜ Ç�bÇÙ ±s Ç_ÏèÇÜ Ç°LU°OW Ç°L·bÇè°W °bé Ç°L¼·Lds ­v Ç_§uÇâ

Ç°LU°OW Ç°bè°OW.

¥ ¢·LOe ¢Kp Ç_ÏÇÉ Ç°LU°OW ¡ºdW Ç°·bÇèä ­v çuÇâ Ç°LUä Ç°bè°OW.

¥ ¢Fb è§OKW ±�zLW °�§·LUü ­v çuÇâ Ç°LUä Ç°bè°OW.

±àLàOàeÇÜ àNàUÏÇÜ Ç�´àbÇÙ Ç°bè°àOàW )sRD(¡U°Mà¼àà¶àW °àKàLà¼àà·ààLàd´às:

¥ Ïü¤W ààHàU­ààOàW «àU°OW è§ààNu°W ­v ŤdÇÁÇÜ Ç°·¼uW èÇ°LIU�W ±s ��ä

òEààLàW ±·àFàUüá «KONU Ïè°OU ±q uüè¯KOd )raelcoruE(, è¯KOd §·dr

)maertS raelC( ­v Ãèüè¡U, è²EUå Ïé ¢v §v )CTD( ­v Ç°u�´UÜ Ç°L·ºbÉ.

¥ §Nu°W «LKOUÜ Ç°AdÇÁ èÇ°¶Ol ¡U°JLOUÜ Ç°LDKu¡W ±LU u­d Ç°¼Ou°W °KL¼·Ld.

¥ ¢u­d °KL¼·Lds ÃÏÇÉ ±MU§¶W �±·�ã Ç_§Nr Ç_¤M¶OW Ãé Ç�§·LUü ­v §Nr

±U ­v ¡Kb ±U.

¥ ºbÏ §Fd NUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°bè°OW è´·r ¢bÇè°NU ¡U°bè�ü Ç_±dJv è´·r ¢uÒl

Ç_ü¡UÍ Ç°LIdüÉ °NU ¡U°bè�ü Ç_±dJv 衼Fd Ç°Bdá Ç°¼Uzb ¡U°¼uâ ­v аp

Ç°u®X ±LU ºb ±s ±»U©d ¢IK¶UÜ Ã§FUü Ç°FL�Ü.

¥ Ų»HUÖ ¢JU°On Ç°·bÇèä èÇ°ºHk «MNU ­v Ç°¼uâ Ç°LºKOW.

¥ ¢·GKV NUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°bè°OW «Kv ®OuÏ Ç�§·LUü Ç_¤M¶v, ­L�ë ³MUã ¡Fi

Ç°¶Muã è�MUÏo Ç�§·LUü Ç°·v LMFNU Ç°MEUå Ç_§U§v ±s Ç�§·LUü ±¶UdÉ

­v Ç_èüÇâ Ç°LU°OW Ç_¤M¶OW ­·¼·Ld ñuÇ°NU ­v NUÏÇÜ Ç�bÇÙ.

¥ «bå �CuÙ ³cÇ Ç°MuÙ ±s Ç_èüÇâ Ç°LU°OW ­v ¡Kb Ç��bÇü °KCdÇzV LU ³u

Ç°ºUä ­v ¤LNuüW ±Bd Ç°Fd¡}W.

4

Page 6: ààHàààNààààààààdÓ˙°ààHàààNààààààààdÓ ˆ†ààààu˙Ù ¤ààààààNàààUˇ˙Ü ˙š·àààb˙Ù. ˆ‡r «MU†d ŁflBUzh ¤NUˇ˙Ü ˙š·àb˙Ù

éààdÇá ààNàUÏÇÜ Ç�´ààbÇÙ

°Jv ·r Å�bÇü NUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°bè°OW ¡M¹UÍ �¡b ±s ¢FUèæ «bÏ ±s Ç°LR§¼UÜ

Ãè Ç_»UÕ Ç�«·¶UüW ±l Ç°Ad¯W Ç°LBbüÉ èJuæ °J� ±MNr Ïèü ±ºbÏ ­v

«LKOW Ç��bÇü. èLJs dÍ Ïèü Ç_©dÇá Ç_§U§OW Ç°·v °NU «�®W ¡ANUÏÇÜ

Ç�bÇÙ Ç°bè°OW ­OLU Kv :

Ç°Aàd¯ààW Ç°àLàBààbüÉ

³v Ç°Ad¯W Ç°·v §uá ¢F¶d °�§uÇâ Ç°bè°OW «s ©do Å�bÇü NUÏÇÜ Ç�bÇÙ,

è³v ¢Iuå ¡S«bÇÏ ©KV °IOb èÅ�bÇü NUÏÇÜ ÅbÇÙ.

Ç°¶Mp Ç°Lb´d °��bÇü (�U²l Ç°¼uâ - ¡Mp Ç�§·LUü)

³u Ç°L¼µuä «s ¢¼uo NUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°bè°OW Ç°»U�W ¡U°Ad¯W Ç°LBbüÉ, èIbå

ŧ·AUüÇÜ °KAd¯W Ç°LBbüÉ ­OLU »h òuÇÙ Ç_èüÇâ Ç°LU°OW Ç°LBbüÉ (çNr Ãè

§MbÇÜ è¬Od³U) è§Fd³U èÇ°FuÇzb «KONU.

¡Mp Ç�bÇÙ Ç°bè°v (¡Mp Ç°ºHk Ç°bè°v)

³u Ç°¶Mp Ç°cé ¢Iuå Ç°Ad¯W Ç°LBbüÉ ¡·JKOHt ¡S�bÇü NUÏÇÜ Ç�bÇÙ ­v ±IU¡q

Ç_§Nr Ç°LºKOW èF·¶d Ç°u¯Oq Ç°bè°v °KAd¯W Ç°LBbüÉ, ³cÇ è F·¶d q ±s ¡Mp

Ãèá ²Ouuüã )kroY weN fo knaB(, èÏè´·g ¡Mp )ehcstueD knaB( ±s

öd ¡Muã Ç�bÇÙ °ANUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°bè°OW.

èOq ¡Mp Ç�bÇÙ Ç°bè°v (¡Mp Ç°ºHk Ç°LºKv)

³u Ç°¶Mp Ç°LºKv Ç°cé Iuå ¡ºHk ü�Ob Ç_§Nr Ç°LºKOW Ç°»U�W ¡¶Mp Ç�bÇÙ

Ç°bè°v èÇ°·v ¢F·¶d ¬DUÁ °ANUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°LBbüÉ è´·r Ç�·OUüç ±s ®¶q ¡Mp

Ç�bÇÙ Ç°bè°v èÇ°cé ·FUèæ ±Ft ¡BHW �U�W ­v ŤdÇÁÇÜ Ç�§·¶bÇä ±s èÅ°v

¨NUÏÇÜ Ç�bÇÙ, ¢ºBOq Ãü¡UÍ èÃé ¢uÒFUÜ ±IU¡KW °ANUÏÇÜ Ç�bÇÙ.

±àdǤààl Ç°ºà¼ààU¡ààUÜ

èIuå ¡S«bÇÏ Ç°IuÇzr Ç°LU°OW ©¶IU °KLFU´Od Ç°LºU§¶OW Ç°bè°OW è¢Ibr Ç�§·AUüÇÜ

°KAd¯W è�U�W Ç�°·eÇå ¡IuÇ«b Ç�­BUÍ èÇ°AHU­OW è¥uLW Ç°Ad¯UÜ.

5

Page 7: ààHàààNààààààààdÓ˙°ààHàààNààààààààdÓ ˆ†ààààu˙Ù ¤ààààààNàààUˇ˙Ü ˙š·àààb˙Ù. ˆ‡r «MU†d ŁflBUzh ¤NUˇ˙Ü ˙š·àb˙Ù

Ç°L¼·AUü Ç°IU²u²v °��bÇü

èIuå ¡·Ibr Ç�§·AUüÇÜ Ç°IU²u²OW °KAd¯W �U�W Ç�°·eÇå ¡U°IuDzOs èÇ°IuÇ«b

Ç°LD¶IW ­v Ç_§uÇâ Ç°FU°LOW.

¨d¯UÜ Ç°u§U©W

è¢Iuå ¡U°·dèZ °ANUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°LBbüÉ ±s Ç°Ad¯W °FL�zNU ­v Ç_§uÇâ

Ç°FU°LOW ±LU ¼U«b «Kv {LUæ è¤uÏ ©KV ®ué «Kv NUÏÇÜ Ç�bÇÙ ­v Ç°H·dÉ

Ç_è°v ±s ¢bÇè°NU ­v Ç_§uÇâ Ç°FU°LOW.

- è´u{` Ç°MLuÐÌ Ç°·U°v «�®UÜ NUÏÇÜ Ç�bÇÙ ¡U_©dÇá Ç°L»·KHW:

Ç�¤àdÇÁÇÜ Ç°L·¶FW ��ààbÇü ààNàUÏÇÜ Ç�´ààbÇÙ

¥ ±dǤFW Ç°IuÇzr Ç°LU°OW Ç°»U�W ¡U°Ad¯W Ç°LBbüÉ ¡uǧDW ±J·V ±dǤFW

±F·Lb Ïè°OUë ¥OY ·FOs «Kv Ç°Ad¯UÜÇ°dǬ¶W ­v Å�bÇü NUÏÇÜ ÅbÇÙ Ïè°OW

­v Ç°u�´UÜ Ç°L·ºbÉ ±� ¢uÇ­o ®uÇzLNU Ç°LU°OW °�Ë §MuÇÜ §U¡IW «Kv

Ç��bÇü ±l ®uÇ«b Ç°LºU§¶W èÇ°LdǤFW Ç_±dJOW Ãè Ç°bè°OW.

¥ «Ib Ǥ·LU«UÜ Ãè°OW ±l «bÏ ±s ±bdé Å�bÇü NUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°bè°OW

Ç°àAààd¯àW Ç°àLàBàààbüÉ

Ç°Là¼àà·ààLàdèæ Ç°bè°àOàuæ

Ç°·¼ààu´ààW èÇ°àLIààU�àààW

üÄèÓ Ç_±àààààuÇä

Ç°ààJààu¡ààu²àààUÜ

Ç°à¶uàü�ààUÜ Ç_èü¡ààOààW

Ãè Ç_±ààd´àJààOààW

®àOààb Ç°AààNàUÏÇÜ

¡àMàp Ç�´ààbÇÙ Ç°àbè°ààv

Ç°à¼àààuâ Ç°àbè°ààv

¡àMàp Ç°àºàHàk Ç°àLàºààKàv

Ç_§ààNààr Ç°LàºààKàOààW

Ç°¼ààuâ Ç°àLàºààKv

Euroclear / Clearstream/ DTC

6

Page 8: ààHàààNààààààààdÓ˙°ààHàààNààààààààdÓ ˆ†ààààu˙Ù ¤ààààààNàààUˇ˙Ü ˙š·àààb˙Ù. ˆ‡r «MU†d ŁflBUzh ¤NUˇ˙Ü ˙š·àb˙Ù

èÇ°L¼·AUüs Ç°IU²u²OOs è±dǤFv Ç°º¼U¡UÜ è¡Muã Ç�bÇÙ èÇ°ºHk °·ºbb

±s §O·r Ç°·FU±q ±Ft.

¥ ±uÇ­IW ±¹Kf ÅÏÇüÉ Ç°Ad¯W «Kv Å�bÇü NUÏÇÜ ÅbÇÙ Ïè°OW è«Kv «IuÏ

Ç�¢HU®UÜ Ç°»U�W ¡Lbd Ç��bÇü è¡Muã Ç�bÇÙ èÇ°ºHk èÇ°¼Fd Ç°LºbÏ

°DdÍ Ç°ANUÏÇÜ.

¥ ¢Iuå Ç°Ad¯W ¡·FOOs ±bd Ç��bÇü èÇ_©dÇá Ç_�dé °FLKOW Ç��bÇü èÇ°LMu×

¡Nr «IbÇ «bÏ ±s Ç�¤·LU«UÜ °�¢HUâ «Kv ¥¹r è¯OHOW ©dÍ Ç°ANUÏÇÜ

è±Fbä Ç�§·¶bÇä ¡OMNU è¡Os Ç_§Nr Ç°LºKOW.

¥ Iuå ­do «Lq Cr ±¼·AUüs ®U²u²OOs è±U°OOs ¡S«bÇÏ ÏüǧW ­MOW ±¼·HOCW

°KAd¯W è¤Ll Ç°L¼·MbÇÜ Ç°LDKu¡W �«bÇÏ ²AdÉ Ç��bÇü.

¥ ¢Iuå Ç°Ad¯W ¡U°b«uÉ �²FIUÏ ¤LFOW «U±W °KºBuä «Kv ±uÇ­IW ¥LKW Ç_§Nr

«Kv Å�bÇü Ç°ANUÏÇÜ.

¥ Ç°ºBuä «Kv ±uÇ­IW Ç°¹NUÜ Ç°ºJu±OW èÇ°IU²u²OW Ç°LFMOW ±q èÒÇü¢v Ç°LU°OW

èÇ�§·LUü ¥OY ¢A·d× Ç°IuDzOs ­v ¡Fi Ç°bèä ¥Buä Ç°Ad¯W «Kv ±uÇ­IW

Ç°¶Mp Ç°Ld¯eé èÇ°¹NUÜ Ç°·v ¢Adá «Kv §uâ Ç°LUä ®¶q Å�bÇü NUÏÇÜ

Ç�bÇÙ Ç°bè°OW.

±¼·MbÇÜ èŤdÇÁÇÜ Ç°·FU±q «Kv NUÏÇÜ Ç�bÇÙ ¡U°¶uü�W Ç°LBdW

¢CLMX ®uÇ«b èŤdÇÁÇÜ Ç°·FU±q «Kv NUÏÇÜ Ç�bÇÙ ±IU¡q ÃèüÇâ ±U°OW ±ºKOW

¡U°¶uü�W Ç°LBdW ±¼·MbÇÜ ¡bÁ Ç°·FU±q «Kv NUÏÇÜ Ç�bÇÙ _èä ±dÉ ¡ºOY

Ã�¶ �Ò±U «Kv Ç_©dÇá ÐÇÜ Ç°BKW ¢Ibr ±¹Lu«W ±·JU±KW ±s Ç°L¼·MbÇÜ,

´·r Ïüǧ·NU è­ºBNU èÅ®dÇü ¡bÁ Ç�§·¶bÇä «Kv {uÁ ±U ¢·CLMt ±s ¡OU²UÜ,

è¢ALq ¢Kp Ç°L¼·MbÇÜ Ç°L¹Lu«UÜ Ç�¢OW:

Ç°L¼·MbÇÜ èÇ�¤dÇÁÇÜ Ç°»U�W ¡U��bÇü Ç°L¶bzv

(¢DKV ±s ¡Mp Ç�bÇÙ èÇ°Ad¯W Ç°LBbüÉ)

¥ ¢HU�Oq Ç�¢HUâ (Ãè ²¼»W ±s Ç�¢HUâ) ¡Os Ç°Ad¯W Ç°LBbüÉ è¡Mp Ç�bÇÙ

Ç°bè°v ¡ºOY ·r Ç°u®uá «Kv ¡OU²UÜ Ç��bÇü Ç_§U§OW è¢ALq:

7

Page 9: ààHàààNààààààààdÓ˙°ààHàààNààààààààdÓ ˆ†ààààu˙Ù ¤ààààààNàààUˇ˙Ü ˙š·àààb˙Ù. ˆ‡r «MU†d ŁflBUzh ¤NUˇ˙Ü ˙š·àb˙Ù

- ±Fbä Ç°·ºuq (Ç_§Nr : NUÏÉ Ç�bÇÙ).

- Ç°¼Fd Ç°L¶bzv Ç°L·u®l °¶bÇW Ç°·FU±q.

- Ç°ºb Ç_ϲv ±s LOW NUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°LDKuÈ ®Ob³U ­v Ç°¶uü�W Ç°FU°LOW.

- Ç°¼uâ Ãè Ç_§uÇâ Ç°LdÇÏ Ç°·FU±q ­ONU.

- ¢Uüa ¡bÁ Ç°·FU±q ­v Ç°¼uâ Ç°FU°Lv èÇ°L¼·ué Ç°cé §uá ·r ­Ot Ç�ÏüÇÌ Ãè

Ç°IOb.

- Ç°¹NW Ç°LHu{W �¢LUå «LKOW Ç°IOb ­v Ç°¼uâ Ç°FU°Lv.

- ¡Mp Ç�§·LUü )knaB tnemtsevnI( Ç°IUzr ¡U°·dèZ ­v ¥U°W Ç°DdÍ Ãè Ò´UÏÉ

üÃÓ Ç°LUä.

- ¡Mp Ç°ºHk Ç°LºKv °Kuü®W Ç°LU°OW.

±¼à·àMàbÇÜ ¢àu{à ©àdIàW Ç��àbÇü Ç°Là¶àbzàv:

¥ ¢Ibå Ç°Ad¯W Ç°LBbüÉ èc°p ¡Mp Ç�bÇÙ ±U u{` çKuÈ Ç��bÇü Ç°L¶bzv

LU Kv:

- ®OUå Ã¥b Ç°L¼U³LOs Ãè ±¹Lu«W ±MNr ¡¶Ol ¤eÁ ±s çNLNr Ç°LºKOW °FLOq

Ãè ±¹Lu«W ±s Ç°FL�Á �UüÌ ¤LNuüW ±Bd Ç°Fd¡OW ­v Jq NUÏÇÜ ÅbÇÙ.

- Ò´UÏÉ üÃÓ Ç°LUä.

- ¢ºuq Ç°JLOW Ç°L¶bzOW ±s Ç_§Nr Ç°LºKOW °OIuå ¡Mp Ç�bÇÙ ¡S�bÇü NUÏÇÜ

ÅbÇÙ ±IU¡KW °NU ´·r ÅÏüǤNU ­v Ã¥b ±¼·u´UÜ Ç�ÏüÇÌ Ãè Ç°IOb ¡U°¶uü�W

Ç_¤M¶OW.

¥ è±s Ç°L¼·MbÇÜ Ç°LDKu¡W :

- ¡OUæ ¡Q§LUÁ Ç°IUzLOs ¡U°·ºuq °KJLOW Ç°L¶bzOW.

- Auá Ç°º¼UÈ Ç°L¶OMW °d�Ob Ç_§Nr Ç°LºKOW °KIUzLOs ¡U°·ºuq.

- ²¼»W ±s Ç°büǧW Ç°·v ®Uå ¡NU ¡Mp Ç�§·LUü °��bÇü.

Ç°L¼·MbÇÜ èÇ�¤dÇÁÇÜ Ç°�Ò±W °¶bÁ ŧ·¶bÇä NUÏÇÜ Ç�bÇÙ ±IU¡q çNr ±ºKOW

(¢·Ibå ¡NU q ±s Ç°Ad¯W Ç°LBbüÉ è¡Mp Ç�bÇÙ è¡Mp Ç°ºHk Ç°LºKv)

Ãè�ë: ±¼·MbÇÜ �Ò±W °¶bÁ ¥d¯W Ç�§·¶bÇä (Å�bÇü / Å°GUÁ)

1- �DUÈ ±s ¡Mp Ç�bÇÙ u{` è¯Oq ¡Mp Ç�bÇÙ.

2- �DUÈ (Ãè ²¼»W) ±s Ç¢HU®OW Ç°ºHk ¡Os ¡Mp Ç�bÇÙ Ç°bè°v è¡Mp Ç°ºHk

Ç°LºKv.

8

Page 10: ààHàààNààààààààdÓ˙°ààHàààNààààààààdÓ ˆ†ààààu˙Ù ¤ààààààNàààUˇ˙Ü ˙š·àààb˙Ù. ˆ‡r «MU†d ŁflBUzh ¤NUˇ˙Ü ˙š·àb˙Ù

3- An ¥¼UÈ ±s ñOs ¥Hk ¡Mp Ç�bÇÙ Ç°bè°v u{` Ç°d�Ob Ç°L¶bzv ±s

Ç_§Nr Ç°LºKOW èÇ°·v �bü ±IU¡KNU NUÏÇÜ ÅbÇÙ Ïè°OW ÃÏü¤X ­v Ç°¶uü�W

Ç_¤M¶OW.

4- �DUÈ ±s ¡Mp Ç�bÇÙ HOb ®OUå ¡Mp Ç�bÇÙ Ç°bè°v ¡S�bÇü NUÏÇÜ ÅbÇÙ

®U¡KW °K·bÇèä ­v Ç_§uÇâ Ç°»Uü¤OW.

5- �DUÈ ±F·Lb ±s ¡Mp Ç°ºHk Ç°LºKv ¡·u®OFUÜ Ç°L¼µu°Os.

£U²OUë: ±¼·MbÇÜ °·ºIOo ¤uDzV ¢·FKo ¡U�­BUÍ èÇ°AHU­OW:

è¢ALq ±¹Lu«W ±s Ç°·FNbÇÜ Ç°CdèüW °C¶j ¥d¯W ǧ·¶bÇä NUÏÇÜ Ç�bÇÙ

èÇ°d®U¡W «Kv ²uÇ¥v ±·FKIW ¡U�­BUÍ èÇ°AHU­OW:

1- ¢FNb ±s ¤U²V Ç°Ad¯W Ç°LBbüÉ °Kuü®W Ç°LU°OW ¡U�°·eÇå ¡JU­W ®uÇ«b èŤdÇÁÇÜ

Ç°·bÇèä Ç°LFLuä ¡NU ­v Ç°¶uü�W Ç°LBdW, ècÇ ¢FNb ¡U�°·eÇå ¡JU­W ®uÇ«b

èŤdÇÁÇÜ Ç°IOb èÇ�­BUÍ Ç°LFLuä ¡NU ­v Ç°¶uü�W Ç°LBdW.

2- ¢FNb ¡U�°·eÇå ±s Ç°Ad¯W Ç°LBbüÉ ¡Fbå ŤdÇÁ ÃW ¢ºu�Ü «Kv çNr

Ç°»e´MW, ècÇ Å�DUü Ç°¶uü�W ¡QW ¢FU±�Ü «Kv NUÏÇÜ Ç�bÇÙ ­v Ç°¶uü�W

Ç°FU°LOW, è±s ¤U²V Â�d ¢FNb ±s ¡Mp Ç�bÇÙ ¡Fbå ¢ºBOq ÃW ¢uÒFUÜ ²IbW

Ãè «OMOW ­v ¥U°W uæ Ç°LU°p Ç°L¼·HOb ³u Ç°Ad¯W Ç°LBbüÉ (çNr �e´MW)

èè¤uÈ Å�DUü Ç°¶uü�W ­uüÇ.

3- ¢FNb Ç°Ad¯W Ç°LBbüÉ ¡S�DUü Ç°¶uü�W ¡JU­W ¢FU±�Ü Ç°bÇ�KOOs «Kv Ç°uü®W

Ç°LU°OW °KAd¯W Ç°LBbüÉ.

4- ¢FNb ¡Mp Ç�bÇÙ ¡Fbå Ç°·Bdá ­v Ç_§Nr Ç°LºKOW Ç°LºHuªW GDUÁ °ANUÏÇÜ

Ç�bÇÙ, ècÇ ¢FNb ±LU£q ±s ¡Mp Ç°ºHk Ç°LºKv.

5- ¢FNb ¡¼bÇÏ U­W ü§uå è±BUün Ç�ÏÇüÉ Ç°·v ¢F·Lb³U Ç°¶uü�W ²EOd Å¢LUå

«LKOUÜ Ç�§·¶bÇä.

6- ¢FNb ¡Mp Ç°ºHk Ç°LºKv ¡LuÇ­UÉ Ç°¶uü�W Nd´Uë (Ç°ºb Ç_®Bv ¥·v �U±f

uå «Lq ­v Ç°ANd Ç°·U°v) ¡Qü�bÉ ¡Mp Ç�bÇÙ ±s Ç_§Nr Ç°LºKOW Ç°LºHuªW

°bt GDUÁ °ANUÏÇÜ Ç�bÇÙ .

9

Page 11: ààHàààNààààààààdÓ˙°ààHàààNààààààààdÓ ˆ†ààààu˙Ù ¤ààààààNàààUˇ˙Ü ˙š·àààb˙Ù. ˆ‡r «MU†d ŁflBUzh ¤NUˇ˙Ü ˙š·àb˙Ù

£U°U : ü§àààuå Ç°à»àààb±ààààUÜ

¥ ·ºLq Ç°L¼U³r Ç°IUzr ¡S¤dÇÁ «LKOW Ç�§·¶bÇä ü§uå ±IU¡q Ç°»b±UÜ Ç°LRÏÇÉ

�¢LUå «LKOW Ç�§·¶bÇä ¢ALq:

- «Lu°W d¯W Ç°¼L¼dÉ, ècÇ «Lu°W Ç°¹NW Ç°IUzLW ¡S¤dÇÁ Ç�§·¶bÇä u¯Oq

°KL¼U³r.

- Ç°FLu�Ü èÇ°d§uå Ç°·v ¢RÏé Å°v ¡Mp Ç�bÇÙ Ç°bè°v.

- ü¡l ­v Ç_°n ±s ®OLW Ç_§Nr Ç°LºKOW Ç°·v ·r «KONU Ç�§·¶bÇä, ¢RÏé °K¶uü�W

袼bÏ ¡U°bè�ü Ç_±dJv è­IUë °¼Fd Ç°Bdá Ç°LFKs ±s Ç°¶Mp Ç°Ld¯eé Ç°LBdé.

- ¢ºBOq ±¶Km 000[01 ¤MOt ±Bdé ±s Ç°Ad¯W Ç°LBbüÉ °bé ­ºh èÏüǧW

Ç°Ad¯W °K¶bÁ ­v ŤdÇÁÇÜ Ç�§·¶bÇä ­v Ç°LdÉ Ç_è°v ­Ij.

¯OHOW ¢MHOc «LKOUÜ Ç°·ºuq �§·¶bÇä (Å�bÇü / Å°GUÁ)

NUÏÇÜ Ç�bÇÙ ±IU¡q çNr ±ºKOW ­v Ç°¶uü�W Ç°LBdW

1- Å�bÇü NUÏÇÜ ÅbÇÙ ¤bbÉ ±IU¡q ÅbÇ٠çNr ±ºKOW

ºo °KL¼·Ld Ç°ºBuä «Kv NUÏÇÜ ÅbÇÙ ¤bbÉ ±s ��ä ÅbÇ٠çNr ±ºKOW

±IU¡KW °NU (襼V ²¼¶W Ç°·ºuq) ©dá ¡Mp Ç°ºHk Ç°LºKv ¡S§r ¡Mp Ç�bÇÙ

Ç°bè°v èÇ°cé Iuå ¡S�bÇü NUÏÇÜ ÅbÇÙ ¤bbÉ «¶d Ç°»DuÇÜ Ç°·U°OW:

¥ Iuå Ç°L¼·Ld Ç°dǬV ­v Ç°ºBuä «Kv NUÏÇÜ ÅbÇÙ ¤bbÉ ¡S�DUü d¯W

Ç°u§U©W ­v Ç_èüÇâ Ç°LU°OW Ç°·v ·FU±q ±FNU.

¥ Iuå è¯Oq Ç°FLOq (Ãé ©dá °t ­v ¥¼UÈ uüè¯KOd (raelcoruE) Ãè KOd

§·dr )maertS raelC( Ãè Ïé ¢v §v )CTD( ¡S�DUü ¡Mp Ç�bÇÙ Ç°bè°v

¡DKV ¢ºuq ±·CLMU Ç°¶OU²UÜ Ç_§U§OW è±MNU:

- ǧr Ç°uü®W Ç°LU°OW.

- LOW Ç_§Nr Ç°LºKOW èÇ°LDKuÈ Å�bÇü NUÏÇÜ ÅbÇÙ ±IU¡KNU.

- ǧr ñOs Ç°ºHk °KL¼·Ld èÇ°cé º·Hk ¡d�Ob Ç°L¼·Ld ±s Ç°uü®W Ç°LU°OW.

¥ Iuå ¡Mp Ç�bÇÙ Ç°bè°v ¡S�DUü è¯OKt (¡Mp Ç°ºHk Ç°LºKv) °KIOUå ¡S¤dÇÁÇÜ

Ç�§·¶bÇä ­v Ç°¶uü�W Ç°LBdW, èаp ¡Sü§Uä ¢FKOLUÜ (§uHX) ´·CLs

Ç°¶OU²UÜ Ç_§U§OW °KFLKOW.

01

Page 12: ààHàààNààààààààdÓ˙°ààHàààNààààààààdÓ ˆ†ààààu˙Ù ¤ààààààNàààUˇ˙Ü ˙š·àààb˙Ù. ˆ‡r «MU†d ŁflBUzh ¤NUˇ˙Ü ˙š·àb˙Ù

¥ Iuå ¡Mp Ç°ºHk Ç°LºKv ¡·¼KOr Ç°¶uü�W ±¼·MbÇÜ Ç°FLKOW èÇ°·v ¢·CLs

Ç°¼uHX èAn ¥¼UÈ u{` §LUÍ ü�Ob Ç°L¼·Ld ¡S¤dÇÁ «LKOW Ç°·ºuq,

±l ¢Ibr ©KV ŧ·¶bÇä ±·CLMUë Ç°¶OU²UÜ Ç_§U§OW °KFLKOW, èOp ¡d§uå

�b±UÜ Ç°¶uü�W.

¥ ¢Iuå Ç°¶uü�W ¡büǧW Ç°FLKOW è­ºh Ç°L¼·MbÇÜ èÇ°LuÇ­IW ­v ¥U°W ǧ·OHUÁ

è§�±W Ç°L¼·MbÇÜ èÇ�¤dÇÁÇÜ «Kv ŤdÇÁ Ç°FLKOW ¡S�bÇü Å�DUü ŧ·¶bÇä

(��bÇü) NUÏÇÜ Ç�bÇÙ ±IU¡q çNr ±ºKOW , 袼KOr Ç��DUü °¶Mp Ç°ºHk

Ç°LºKv ��ä 42 §U«W ±s Ò±s ŧ·�å ±¼·MbÇÜ Ç°FLKOW U±KW.

¥ Iuå ¡Mp Ç°ºHk Ç°LºKv ¡·¼KOr �uüÉ ±s Å�DUü Ç°¶uü�W °u¯Oq Ç°FLOq èc°p

�uüÉ Ã�dé Å°v d¯W ±Bd °KLIU�W èÇ°·¼uW èÇ°ºHk Ç°Ld¯eé ±d­IUëë ¡t

�DUÈ u{` Ãæ ³cç Ç°JLOW ¢»h ¡Mp Ç�bÇÙ Ç°bè°v ¥·v ¢Iuå d¯W ±Bd

°KLIU�W èÇ°·¼uW èÇ°ºHk Ç°Ld¯eé ¡·ºu|q Ç_§Nr Ç°LºKOW ±s ¥¼UÈ Ç°FLOq

Ç°dǬV ­v Ç°·ºuq Å°v ¡Mp Ç°ºHk Ç°LºKv (°BU° ¡Mp Ç�bÇÙ Ç°bè°v).

¥ ¡MUÁ «Kv Å�DUü ŧ·¶bÇä (Ç��bÇü) èÇ°BUÏü ±s Ç°¶uü�W Ç°LBdW Iuå ¡Mp

Ç�bÇÙ Ç°bè°v ¡S�bÇü NUÏÇÜ ÅbÇÙ Ïè°OW ¤bbÉ èÅbÇ«NU ­v ¥¼UÈ uüè¯KOd

)raelcoruE( Ãè¯KOd §·dr )maertS raelC( Ãè Ïé ¢v §v )CTD( Ç°»UÕ

¡u¯Oq Ç°FLOq, èÇ°cé Iuå ¡S{U­W NUÏÇÜ Ç�bÇÙ Å°v ǧr Ç°L¼·Ld.

¥ ¡Fb Ç°·Qb ±s Å{U­W NUÏÇÜ Ç�bÇÙ °KFLOq ¢Iuå d¯W Ç°¼L¼dÉ ¡S�DUü

Ç°FLOq Ãæ Ç°ANUÏÇÜ ¤U³eÉ °K·bÇèä ­v Ç°¼uâ Ç°FU°Lv.

2- Å°GUÁ NUÏÇÜ Ç�bÇÙ ±IU¡q Ç°ºBuä «Kv Ç_§Nr Ç°LºKOW Ç°LIU¡KW °NU

LJs °LU°p NUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°IOUå ¡S°GUÁ NUÏÇÜ Ç�bÇÙ ²EOd Ç°ºBuä «Kv

Ç_§Nr Ç°LºKOW Ç°LIU¡KW °NU èÇ°LuÏ«W ¡S§r ¡Mp Ç�bÇÙ Ç°bè°v ©dá ¡Mp Ç°ºHk

Ç°LºKv, èаp ¥¼V ²¼¶W Ç°·ºuq ¡Os NUÏÉ Ç�bÇÙ èÇ_§Nr Ç°LºKOW, «¶d

Ç°»DuÇÜ Ç�¢OW:

¥ Iuå Ç°L¼·Ld Ç°dǬV ­v Å°GUÁ NUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°LLKu¯W °t 袺u´KNU Å°v çNr

±ºKOW ¡S�DUü d¯W Ç°u§U©W ­v Ç_èüÇâ Ç°LU°OW (è¯OKt) Ç°·v ·FU±q ±FNU.

¥ Iuå è¯Oq Ç°FLOq Ãé ©dá °t ¥¼UÈ uüè¯KOd (raelcoruE) Ãè¯KOd §·dr

11

Page 13: ààHàààNààààààààdÓ˙°ààHàààNààààààààdÓ ˆ†ààààu˙Ù ¤ààààààNàààUˇ˙Ü ˙š·àààb˙Ù. ˆ‡r «MU†d ŁflBUzh ¤NUˇ˙Ü ˙š·àb˙Ù

)maertS raelC( Ãè Ïé ¢v §v )CTD( ¡S�DUü ¡Mp Ç�bÇÙ Ç°bè°v ¡DKV

¢ºuq ±·CLMU Ç°¶OU²UÜ Ç_§U§OW è±MNU:

- ǧr Ç°uü®W Ç°LU°OW.

- LOW Ç_§Nr Ç°LºKOW èÇ°LIU¡KW °ANUÏÇÜ Ç�bÇÙ ­v ¥uÒÉ Ç°L¼·Ld.

- ǧr ñOs Ç°ºHk °KL¼·Ld èÇ°cé §OIuå ¡S§·�å ÅbÇÙ Ç_§Nr Ç°LºKOW ¡Fb

ŧ·¶bÇ°NU ­v ¥¼UÈ Ç°L¼U³r °bt.

- ´·r ¢ºuq Ç_ü�bÉ Ç°uü®OW °ANUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°»U�W ¡t ¡S§r ¡Mp Ç�bÇÙ

Ç°bè°v ­v ¥¼UÈ Ç°Ouüè KOd Ãè ¥¼UÈ Ïé ¢v §v ­v Ç_§uÇâ Ç°FU°LOW.

¥ ¡L¹dÏ Å§·�å ¡Mp Ç�bÇÙ Ç°bè°v ü�Ob NUÏÇÜ Ç�bÇÙ Iuå ¡S�DUü è¯OKt

(¡Mp Ç°ºHk Ç°LºKv) °KIOUå ¡S¤dÇÁÇÜ Ç�§·¶bÇä ­v Ç°¶uü�W Ç°LBdW, èаp

¡Sü§Uä ¢FKOLUÜ (§uHX) ·CLs Ç°¶OU²UÜ Ç_§U§OW °KFLKOW.

¥ Iuå ¡Mp Ç°ºHk Ç°LºKv ¡·¼KOr Ç°¶uü�W ±¼·MbÇÜ Ç°FLKOW èÇ°·v ¢·CLs

Ç°¼uHX èAn ¥¼UÈ u{` §LUÍ ü�Ob ¡Mp Ç�bÇÙ Ç°bè°v ¡S¤dÇÁ «LKOW

Ç°·ºuq, ±l ¢Ibr ©KV ŧ·¶bÇä ±·CLMUë Ç°¶OU²UÜ Ç_§U§OW °KFLKOW èOp

¡d§uå �b±UÜ Ç°¶uü�W.

¥ ¢Iuå Ç°¶uü�W ¡büǧW Ç°FLKOW è­ºh Ç°L¼·MbÇÜ èÇ°LuÇ­IW ­v ¥U°W ǧ·OHUÁ

è§�±W Ç°L¼·MbÇÜ èÇ�¤dÇÁÇÜ «Kv ŤdÇÁ Ç°FLKOW ¡S�bÇü Å�DUü ǧ·¶bÇä

(�°GUÁ) NUÏÇÜ Ç�bÇÙ ±IU¡q çNr ±ºKOW, 袼KOr Ç��DUü °¶Mp Ç°ºHk

Ç°LºKv ��ä 42 §U«W ±s Ò±s ǧ·�å ±¼·MbÇÜ Ç°FLKOW U±KW.

¥ Iuå ¡Mp Ç°ºHk Ç°LºKv ¡·¼KOr �uüÉ ±s Å�DUü Ç°¶uü�W °u¯Oq Ç°FLOq èÇ°cé

Iuå ¡bèüç ¡·¼KOr �uüÉ Å°v d¯W ±Bd °KLIU�W èÇ°·¼uW èÇ°ºHk Ç°Ld¯eé

v ¢·ºIo ±s Ų·IUä Ç_§Nr Ç°LºKOW ±s ¡Mp Ç°ºHk 袼¹OKNU °bé d¯W

ÅÏÇüÉ Ç°¼¹�Ü Ç°·v ·FU±q ±FNU °BU° Ç°FLOq.

¥ ¡MUÁÇë «Kv Å�DUü ŧ·¶bÇä (Ç�°GUÁ) èÇ°BUÏü ±s Ç°¶uü�W Ç°LBdW, Iuå è¯Oq

Ç°FLOq ¡·¼Kr Ç_§Nr Ç°LºKOW °BU° d¯W ÅÏÇüÉ Ç°¼¹�Ü (ñOs Ç°ºHk)

èÇ°·v ¢Iuå ¡S{U­W Ç_§Nr Ç°LºKOW Å°v ¥¼UÈ Ç°L¼·Ld °bNU.

¥ ¡Fb Ç°·Qb ±s ¢¼¹Oq Ç_§Nr Ç°LºKOW °bé d¯W ÅÏÇüÉ Ç°¼¹�Ü, ¢Iuå d¯W

Ç°¼L¼dÉ ¡S�DUü Ç°FLOq Ãæ Ç_§Nr ¤U³eÉ °K·bÇèä ­v Ç°¼uâ Ç°LºKv.

21

Page 14: ààHàààNààààààààdÓ˙°ààHàààNààààààààdÓ ˆ†ààààu˙Ù ¤ààààààNàààUˇ˙Ü ˙š·àààb˙Ù. ˆ‡r «MU†d ŁflBUzh ¤NUˇ˙Ü ˙š·àb˙Ù

­ààdÕ ÒÇ_ü¡àOà·àdÇÌÒ )egartibrA(

Ç°LOeÉ Ç_§U§OW °·bÇèä §Nr èÇ¥b ­v §u®Os ±»·KHOs ³v Ç°IbüÉ «Kv ¢ºIOo

Ãü¡UÍ «s ©do ÒÇ_ü¡O·dÇÌÒ Ç°cé MAQ «s è¤uÏ ­dèâ Ç_§FUü (¢¶Us §Fdé)

¡Os Ç°¼u®Os ±ºIIUë Ãü¡UÍ ¡bèæ Ãé ±»U©d. °cÇ ­Sæ űJU²OW Ç°·bÇèä ­v Kv

Ç°¼u®Os FDv Ç°L¼·Ld ­d�W ­v Ãæ ¼·Gq Ç°¼uâ Ç_®ué ­v ¢ºIOo ±JU§V

üçLU°OW ­v Ãé è®X ±LU ·DKV Ç°L·U¡FW Ç°L·uÇ�KW °JKv Ç°¼u®Os.

«àKàv §àà¶àOàq Ç°LààUä

¥ ÅÐÇ Uæ °bé Ç°L¼·Ld çNr ±ºKOW èNUÏÇÜ ÅbÇÙ Ïè°OW ­v ²Hf Ç°u®X �U�W

¡Ad¯W ±BdW, è¡HdÖ Ãæ Ç°¼uâ Ç°LºKv §Fdç ëKv ­v uå ±ºbÏ, ­¼uá

Juæ °bé Ç°L¼·Ld Ç°IbüÉ «Kv ¡Ol Ç_§Nr ­v Ç°¼uâ Ç°LºKv, £r dÇzNU ±s

§uâ NUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°bè°OW ­v ²Hf Ç°u®X °KºHUØ «Kv ²Hf LOW Ç_§Nr

Ç°·v LKJNU ±l Ç�§·HUÏÉ ±s ­dâ Ç°¼Fd ±U ¡Os Ç°¼u®Os.

¥ LU LJs °t ­v ¥U°W ÅÐÇ °r Js °bt çNr ±ºKOW Ãè NUÏÇÜ ÅbÇÙ °Ncç Ç°Ad¯W

Ãæ Iuå ¡AdÇÁ NUÏÇÜ ÅbÇÙ ±s Ç°¼uâ Ç°FU°Lv èÇ°IOUå ¡S§·¶bÇ°NU 袺u´KNU

_§Nr ±ºKOW °¶OFNU ­v Ç°¼uâ Ç°LºKv èÇ�§·HUÏÉ ±s ­dèâ Ç_§FUü.

¥ èÇ°¹bd ¡U°c¯d Ãæ Ç°¶Ol èÇ°AdÇÁ Ç°L¼·Ld °�§Nr Ç°LºKOW èNUÏÇÜ Ç�bÇÙ

Ç°bè°OW §ORÏé ­v Ç°MNUW Å°v ¢IKOq ­dèâ Ç°¼Fd ¡Os Ç°¼u®Os (Ç°LºKv èÇ°bè°v)

èFOb Ç°·uÇÒæ Å°ONU ±LU IKq ±s ­dÕ ÒÇ_ü¡O·dÇÌÒ.

¨NUÏÇÜ Ç�bÇÙ Ç°LBdW Ç°·v ¢·bÇèä ¡U°¶uü�UÜ Ç°FU°LOW

¢¹bü Ç�UüÉ Å°v Ãæ ¡Fi Ç°Ad¯UÜ Ç°LBdW Ç°LIObÉ °bNU NUÏÇÜ ÅbÇÙ ±bü¤W

¡Q§uÇâ üÃÓ Ç°LUä Ç°FU°LOW è¡AJq üzO¼v ¡uü�W °Mbæ, ±U«bÇ d¯W èÇ¥bÉ (°J

¤dèÈ) Ç°·v ¢r ®Ob³U ­v ¡uü�W °u¼L¶uüÌ (è� LMl аp ±s ¢bÇè°NU ¡¶uü�W

°Mbæ).

31

Page 15: ààHàààNààààààààdÓ˙°ààHàààNààààààààdÓ ˆ†ààààu˙Ù ¤ààààààNàààUˇ˙Ü ˙š·àààb˙Ù. ˆ‡r «MU†d ŁflBUzh ¤NUˇ˙Ü ˙š·àb˙Ù

Ãé §àààààRÇä Ãè ŧààààà·ààHàà¼ààààààUü ¡d¤ààààUÁ Ç�¢àBàààààUä

Ç°à¶àààuü�àààààààW: 4 à àUüÙ Ç°Aààààd´àHàOàs è§ààààj Ç°àLàààb´ààMàààW

¢KààOàHààuæ: 5686293 ­ààUàààf: 2051693 (202)

moc.estpyge.www

àLàJààMàp Ç°·à¹àààd¡W Ç°ºIàOàIààOàW °�§ààà·ààLàUü ­v ¡àuü�ààà·àv Ç°àIààU³ààdÉ èÇ�§ààààJàMààbü´àW

±às �àà�ä ¡àd²àU±ààZ ±àºààUàààUÉ Ç°à¶ààuü�àààW

"SREDIR KCOTS"

°�¨àà·àdÇã ¡àU°à¶ààd²ààU±àZ moc.sredirkcots.www

� Fàààb ±U ³àààu èÇüÏ ¡Nààcç Ç°Màà¶ààcÉ Ï«àààuÉ °K·FàààU±q «às ©d´ào ¡uü�àà·àv Ç°IààU³ààdÉ

èÇ�§ààJàMbüW, LU � ¢à·àºààLàq Ç°¶uü�ààW ôààW ±à¼ààµu°ààOààW «às ŧààUÁÉ Ç§·»bÇå ³àààcç

Ç°LàFàààKàu±àààUÜ ±s ®àà¶àààq Ãé àà»ààh Ãè ¤ààNààW àU²X.

èÅÐ ¢à¶àcä Ç°¶ààuü�àW ¤Nààb³U ­ààv Ãæ ¢àJààuæ Ç°LFààKu±UÜ èÇ°à¶àOàU²UÜ ­ààv ³àcç Ç°Mà¶àcÉ

�ºàOàºàW è¯àU±KàW Å� DzNU ¢àà»àKàv ±¼ààµu°àOàà·àNU «às Ãé �DQ Ãè ŬàHàUä ®b u¤àb ¡t.

°Leb ±s Ç�§·H¼Uü d¤v Åü§Uä ¢¼UÄ�¢Jr «Kv ³cÇ Ç°¶db Ç�°J·dè²v

moc.estpyge@retsambew

Page 16: ààHàààNààààààààdÓ˙°ààHàààNààààààààdÓ ˆ†ààààu˙Ù ¤ààààààNàààUˇ˙Ü ˙š·àààb˙Ù. ˆ‡r «MU†d ŁflBUzh ¤NUˇ˙Ü ˙š·àb˙Ù

Ç°LàDààà¶àu«ààUÜ Ç°·àFàààKàOàLàOàW

Ç°Là·ààu­àdÉ ¡U°¶ààuü�ààW

�DuÉ Ãè°v °�§·LUü ­v Ç°¶uü�W

²¶cÉ «s Ç°¼MbÇÜ

²¶cÉ «s �MUÏo Ç�§·LUü

²EUå ­i Ç°LMUÒ«UÜ

²¶cÉ «s ¥u¯àLàW Ç°àAàd¯UÜ

²¶cÉ «s §LU§dÉ Ç_èüÇâ Ç°LU°OW

«�®W Ç°¶uü�W ¡U�®·BUÏ

²¶cÉ «s ®ObÇ°Ad¯UÜ ­v Ç°¶uü�W Ç°LBdW

²¶cÉ «s NUÏÇÜ Ç�bÇÙ

²¶cÉ «s ¬¼Oq Ç_±uÇä

Page 17: ààHàààNààààààààdÓ˙°ààHàààNààààààààdÓ ˆ†ààààu˙Ù ¤ààààààNàààUˇ˙Ü ˙š·àààb˙Ù. ˆ‡r «MU†d ŁflBUzh ¤NUˇ˙Ü ˙š·àb˙Ù

±àDààà¶u«àààUÜ Ã�ààààdé

Ç°MAdÉ Ç°Ou±OW

Ç°MAdÉ Ç°ANdW

Ç°J·UÈ Ç°¼Mué °K¶uü�W

·UÈ Ç�­BUÍ Ç��bÇü Ç��bÇü Ç°U°Y - u²Ou 6002

(Ç°»L¼uæ d¯W Ç�¯d ²AU©U)