of 15 /15
Hrudník svaly, fascie a topograficko anatomické oblasti

Hrudník - uniba.sk · Spatium intercostale (medzirebrový priestor) •priestor ohraničený dvomi susediacimi rebrami •obsah : •mm. intercostales •v., a. et n. intercostalis

 • Upload
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hrudník - uniba.sk · Spatium intercostale (medzirebrový priestor) •priestor ohraničený dvomi...

 • Hrudník

  svaly, fascie a

  topograficko – anatomické

  oblasti

 • rozdelenie :

  • povrchové (torakohumerálne) svaly

  • hlboké vlastné (autochtónne) svaly

  • diaphragma (bránica)

 • Svaly povrchovej vrstvy

  • väčšinou sú ploché, veľké

  • odstup : od kostry hrudníka

  • úpon : na kostru HK (preto značenie ako

  torakohumerálne svaly)

 • Torakohumerálne svaly

  • m. pectoralis major

  • m. pectoralis minor

  • m. serratus anterior

  • m. subclavius

  • funkcia : pohyb HK, pomocné dýchacie

  svaly

 • Autochtónne svaly

  • mm. intercostales externi

  • mm. intercostales interni

  • mm. intercostales intimi

  • mm. subcostales

  • m. transversus thoracis

  • mm. levatores costarum

  • tvorba : súbor krátkych svalov

  • odstup a úpon : kostra hrudníka

 • • medzi jednotlivými časťami diafragmy sú

  štrbiny vyplnené väzivom :

  1. trigonum sternocostale

  2. trigonum lumbocostale

 • Trigonum sternocostale

  • prestup :

  • a. thoracica interna (po prechode cez

  túto štrbinu sa mení na a. epigastrica

  superior)

  • spolu s artériou prechádza aj véna

 • Trigonum lumbocostale

  • lokalizácia :

  • medzi pars lumbalis a pars costalis

  bránice

 • Cievne zásobenie svalov

  hrudníka

  m. pectoralis major et minor :

  • rr. costales a. thoracoacromialis (z a.

  axillaris)

  • rr. musculares (z a. thoracica interna)

  • a. thoracica lateralis (z a. axillaris)

  • slabé vetvy dostávajú z a. thoracica

  superior (z a. axillaris)

 • Cievne zásobenie svalov

  hrudníka

  m. serratus anterior :

  • rr. pectorales (z a. thoracica lateralis)

  mm. intercostales :

  • rr. intercostales anteriores (z a. thoracica

  interna)

  • aa. intercostales posteriores (z aorty)

 • Cievne zásobenie svalov

  hrudníka

  diaphragma :

  • a. pericardiacophrenica (z a. thoracica

  interna)

  • aa. phrenicae superiores (z aorty)

  • aa. phrenicae inferiores (z aorty)

 • Spatium intercostale

  (medzirebrový priestor)

  • priestor ohraničený dvomi susediacimi

  rebrami

  • obsah :

  • mm. intercostales

  • v., a. et n. intercostalis → v sulcus

  costae

 • Fascie hrudníka

  Fascia pectoralis :

  • pokrýva m. pectoralis major

  • pripojenie :

  • klavikula + fascia deltoidea

  • klavikula + povrchová krčná fascia

  • + fascia m. latissimus dorsi

  • + brušná fascia

 • Fascie hrudníka

  Fascia claviculopectoralis :

  • obaľuje m. subclavius a spredu m.

  pectoralis minor

  • cez túto fasciu a cez svaly :

  • v. cephalica → v hĺbke sa vlieva do v.

  axillaris

  • úpon : processus coracoideus claviculae

 • Fascie hrudníka

  Fascia endothoracica :

  • nesúvislá fascia

  • pokrýva dutinu hrudníka

  • prechod na hrudníkovú stranu bránice

  • Spája sa s hlbokým listom krčnej fascie