Hrvatska vojska kroz povijest (XXXVII. dio) Veliki turski rat 1683. -1699
Hrvatska vojska kroz povijest (XXXVII. dio) Veliki turski rat 1683. -1699
Hrvatska vojska kroz povijest (XXXVII. dio) Veliki turski rat 1683. -1699
Hrvatska vojska kroz povijest (XXXVII. dio) Veliki turski rat 1683. -1699

Hrvatska vojska kroz povijest (XXXVII. dio) Veliki turski rat 1683. -1699

  • View
    130

  • Download
    16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hrvatska vojska kroz povijest (XXXVII. dio) Veliki turski rat 1683. -1699.

Text of Hrvatska vojska kroz povijest (XXXVII. dio) Veliki turski rat 1683. -1699

Nq vleinom pufu borbe i opsfoinosri

HRVATSI(A VOISKA KROZ POVIIEST (xxxvrr. dio)Veliki turski rat 1683.-1 699.Nakon pobjede na brdu Harsany 12. kolovoza 1687., i prema vei ustaljenom ritualu, znajuii da su glavne operacije za tu godinu gotove, Karlo LotarinSkije s bavarskim postrojbama

odstupio prema Becu gdje je doiekan s velikim pocastima. Veliki vezir Sulejman pobjegao je u Beograd prepu5tajuii Slavoniju isrijem carskim trupamaVelimir VUKSICdovoljno

za

zaposjedanje cijele istoine

stanovni5tva da pobjegne preko

S,',.

_

Slavonije tako da je najistoinija posada ostav-

ljena u Vukovaru.

nvald se u Cerniku spojio s bansi: jbama s kojima je krenuo zauzei'.

peracije

u

Slavoniji

1687

.

Na drugoj strani Dtinnenvald je dobro napredovao. Nakon manje borbe 9. listopadazauzetaje Orahovicau koju je smje5rena jednasatnija. Pojava carske vojske iznad PoZege tzaz-

Visok vodostaj Save onemogucio re :: i D(nnenvald se vratio nazad u Poze :_

.:-

.

.

Osvajanjem Osijeka,Voiina i Valpova, carska je vojs-

ka, uz pomoi banskih po-

skupina,

u

strojbi i hajduikih jesen 1687. u Slavoniji

vala je kod civilnog sranovniStva paniku u

Na drugoj strani, na jugu Hn'aisi= je doiekala svoju prigodu. Okuplir, :

prigodu iekajuii r 0(,- da osvoji snaZno br:: --'-l'

., -:-

:.

U

meduvremenu su veneciir:.-,

albansko konjani5tvo Anron.hajdudke postrojbe pod

postigla velik uspjeh. Do odlaska vojske

u

zimske tabore preostalo

je

naroi:::sre

najviSe

dom

Stojanom Jankoviiem . ,:.

mjesec dana. Te5ki vojni porazi, pobune

krstarili i pusto5ili Likom i

;:.

u vojsci i sveopii kaos u Osmanlijskom Carstvu, bili su prigoda koju je trebalo iskoristiti i zato su operacije Zurno nastavljene, Osijek

macijom, lomeii tursku obrar:

*

.

^

majuii teren za operacije glar.n::.:

Osim Gradi5keosmanlijske vlasti s

je

i Broci: :-

posrao logistiika

cijela Slavonija bila je oslob,- *:- -

baza za dallnje operacij e, popravlj ene su

iime je tre :,.-

utr,rde iza kojih se smjestila snailna ibrojna posada, a "Feld-armee" podijeljena je na dva dijela. Dio pod zapovjed-

ratn godin; : -' je tako mislio Diinnenvald odvc.*. studenog vojsku na zimor':: Siti vrlo uspje5na Ugarsku. Obranu Slavonije rrs::' posadama

ni5tvom generala fupermonta uputiose u istotnu Slavoniju i Srijem, a gener-

al Diinnenvald krenuo je

u PoZegi,

Iftaljevor ','-

.

potetkom

Bijeloj Stijeni, Pakracu, Ce::-..,Siraiu. U meduvremenu Turci s * jeli srediti svoje redove i vec rica su osvanuli pod PoZegom

-

listopada s nekoliko pukovnija prema Orahovici i PoZegi. Sa zapada od Virovitice pribliLavale su se banske i lraj duike postro jbe zauzimaj uii P akrac,Kamengrad, Sirad i Cernik.Bij eg

.:-

-

gc':

-

osmanlijskog sranovn iltva iz

Markgrof Ludwig Wilhelm von Baden gradu, koje pokupiv5i ono najnuZnije, krenulo

Osijeka povukao je za sobom

i

stanovni5tvo

kratkom okr3aju suzbijeni. \'rlc, ', :jatno je bila rijei o ispitivanju Siti... su uskoro poiele stizati vijesri tijekom zime u Gradi5koj okuplja veca .-r:._

l:

istoine Slavonije. Na svojem putu prema

Iloku, Aspermonnapu5tena

je

u bijeg prekofranjevc

Save

u Bosnu. S jedne

strane

vojska.

nailazio

na

brojna

carska vojska, a s druge hajduci pod vodsrvom

i spaljena mjesta u koja je samo

a fra Luke Ibra5imovica (1520.-1598.),

Rotne operociie u dolini Sove

postavljao posadu. U vukovarskoj utvrdi, koja je bila u dosta dobrom stanju, osravio je satni-

lomili su uzaludne poku5aje sandLakbegovevojske da sprijeti njihov ulazak u grad. PoLega

godine 1688.Predvidajuci da turska vojska nantic:-,-

ju vojnika i postrojbu hajduka. Iako je u5ao u Ilok u njemu nije ostavio posadu nego se vra-

je zauzeta 14, listopada, a za5titne

borbe

tio nazad u Osijek. Tri tisuie ljudi nije biloHRVATSKI

osmanlijskih postrojbt uz velike gubitke, omoguiili su veiim skupinama civilnog

vratiti PoZegu, s dime bi u njezine ruke cijela poZe5ka kotlina, fra, Luka IbraSin:

:.,

VOJNIK

OZUJA