Integralni Tekst Ziks Fbih

  • View
    222

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prečišćeni ZIKS FBiH sa svim dosadašnjim izmjenama

Text of Integralni Tekst Ziks Fbih

ZAKON

O IZVRENJU KRIVICNIH SANKCIJA

U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

- INTEGRALNI TEKST -

I - OSNOVNE ODREDBE

Clan 1.

Ovim zakonom ureduje se izvrenje krivicnih sankcija i drugih mjera izrecenih u krivicnom postupku (u daljem tekstu: sankcije), utvrdenih zakonima Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), koji se odnose na: izvrenje kazne zatvora, dugotrajnog i maloljetnickog zatvora, kunog zatvora sa elektronskim nadzorom, poloaj osudenih osoba na izdravanju kazne zatvora, postupanje sa osudenim osobama, uvjetni otpust, otputanje osudenih osoba i pomoc nakon izdrane kazne zatvora, ustanove za izvrenje kazne zatvora,

privredne jedinice kaznenopopravnih zavoda, radnopravni status slubenika u ustanovama, izvrenje mjera sigurnosti, izvrenje odgojnih mjera, izvrenje zavodskih mjera, odgadanje, prekid i prestanak odgojnih mjera, pomoc nakon izvrenja zavodske mjere i druga pitanja od znacaja za izvrenje krivicnih sankcija u Federaciji.

Pitanja koja se odnose na izvrenje novcanih kazni, sankcija za privredne prijestupe, prekrajnih sankcija, mjera sigurnosti i odgojnih mjera koje nisu regulisane ovim zakonom, uredit ce se kantonalnim zakonom.

Clan 1a.

Na izvrenje krivicnih sankcija koje je izrekao Sud Bosne i Hercegovine primjenjuje se zakon Bosne i Hercegovine o izvrenju krivicnih sankcija.

Na izvrenje pritvora odredenog od strane suda Bosne i Hercegovine primjenjuju se zakoni Bosne i Hercegovine kojima se ureduje izvrenje pritvora.

Clan 2.

Osobe prema kojima se izvravaju sankcije liavaju se prava ili se ogranicavaju u pravima samo u granicama nunim za ostvarivanje svrhe pojedinih sankcija, u skladu sa zakonom.

Clan 3.

Izvrenju sankcije pristupa se kad postane pravosnana odluka kojom je sankcija izrecena i ako za izvrenje sankcije nema zakonskih smetnji.

Sa izvrenjem sankcije moe se otpoceti i prije nego to je postala pravosnana odluka kojom je sankcija izrecena samo ako je to zakonom posebno predvideno.

Clan 4.

Kada su ispunjeni uvjeti da se pristupi izvrenju sankcije, nadleni sud odreden zakonom kantona ili drugi nadleni sud (u daljem tekstu: sud) obavezan je preduzeti potrebne radnje da se izvrenje sankcije provede bez odgadanja u skladu sa ovim zakonom.

Izvrenje sankcije moe biti odgodeno samo u slucajevima i pod uvjetima predvidenim zakonom.

Clan 5.

Organi vlasti, ustanove i druge pravne osobe u ciji djelokrug spada primjena zdravstvenih, socijalnih, odgojnih ili drugih mjera od znacaja i za izvrenje pojedinih sankcija, obavezni su saradivati sa ustanovama.

Radi to potpunijeg ostvarivanja svrhe pojedinih sankcija, ustanove ce saradivati sa pravnim osobama koje bi im prema svojoj djelatnosti mogle pruiti pomoc.

Ustanove su dune omoguciti pristup i razgovor sa osudenim osobama domacim i medunarodnim organizacijama i drugim institucijama nadlenim za pracenje i ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa zakonom i odgovarajucim medunarodnim dokumentima.

Clan 6.

Osoba prema kojoj je primijenjena sankcija ne placa trokove izvrenja, osim trokova novcane kazne, kao i drugih trokova, u skladu sa zakonom.

Clan 7.

Za podneske, slubene radnje, rjeenja i druge akte u vezi sa izvrenjem sankcija ne placa se taksa.

Clan 8.

Radi pracenja, proucavanja i unapredenja sistema izvrenja sankcija, federalni ministar pravde (u daljem tekstu: federalni ministar), moe osnovati strucni savjet iz reda predstavnika naucnih ustanova, sudova, organa uprave, strucnih udruenja i drugih institucija koje se bave pitanjima odgoja i kriminaliteta.

Clan 9.

Poslovi izvrenja sankcija propisani ovim zakonom su poslovi od posebnog interesa za Federaciju.

II - IZVRENJE KAZNE ZATVORA, DUGOTRAJNOG ZATVORA, MALOLJETNICKOG ZATVORA I KUNOG ZATVORA SA ELEKTRONSKIM NADZOROM

1. Opce odredbe

Clan 10.

Svrha izvrenja kazne zatvora, dugotrajnog zatvora i maloljetnickog zatvora (u daljem tekstu: kazna zatvora) kao i kunog zatvora sa elektronskim nadzorom je da osudene osobe tokom izdravanja kazne, kroz sistem savremenih odgojnih mjera, usvoje drutveno prihvatljive vrijednosti u cilju lakeg ukljucivanja u uvjete ivota na slobodi i da se ponaaju u skladu sa zakonom i ispunjavaju dunosti gradanina.

Clan 11.

Postupanje s osudenim osobama mora biti covjecno i s potovanjem njihovog ljudskog dostojanstva, s ocuvanjem njihovog tjelesnog i duevnog zdravlja, vodeci pri tome racuna da se odri potreban red i disciplina.

Zabranjeno je provodenje bilo kakve torture i drugih surovih, neljudskih ili nehumanih i poniavajucih postupanja od strane slubenih osoba ustanove prema osudenim osobama.

U postupanju sa osudenim osobama ne smije biti diskriminacije zasnovane na rasi, boji koe, polu, jeziku, religiji ili vjerovanju, politickim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom i socijalnom porijeklu, srodstvu, ekonomskom ili nekom drugom statusu.

Clan 12.

Osudena osoba ima pravo zadovoljavati svoje vjerske potrebe.

Ustanove su obavezne obezbijediti uvjete za zadovoljavanje vjerskih potreba.

Clan 13.

S osudenim osobama treba postupati na nacin koji u najvecoj mjeri odgovara licnosti osudenog i prilagoden postignutom uspjehu u tretmanu.

Radi postizanja uspjenog tretmana obavlja se klasifikacija osudenih osoba.

Clan 14.

Kod osudenih osoba treba razvijati osjecanje licne odgovornosti za njihove postupke i podsticati ih da u svom tretmanu i sami sudjeluju.

Tokom izvrenja kazne zatvora osigurat ce se osudenima sudjelovanje u odravanju reda i discipline, kao i u odgojnim, kulturnim, sportskim i drugim djelatnostima.

Clan 15.

Osudene osobe izdravaju kaznu zatvora, u pravilu, skupno.

Kada to zahtijeva zdravstveno stanje osudene osobe ili kad je to predvideno zakonom moe se odrediti da osudena osoba izdrava kaznu odvojeno od ostalih.

Muke i enske osobe izdravaju kaznu zatvora odvojeno.

Maloljetne osobe izdravaju kaznu zatvora, u pravilu, odvojeno od punoljetnih osoba.

Clan 16.

Osudenim osobama na izdravanju kazne zatvora osiguravaju se prava i pogodnosti predvidene ovim i drugim zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona.

Clan 17.

Osudenim osobama omogucit ce se rad u skladu sa njihovim psihofizickim i strucnim sposobnostima i mogucnostima ustanove.

Rad osudenih osoba treba biti koristan i da to vie odgovara savremenom nacinu obavljanja rada iste vrste na slobodi.

Svrha ovog rada je da osudeni steknu, odnosno odre i povecaju svoje radne sposobnosti, radne navike i strucno znanje radi to lakeg ukljucivanja u koristan ivot na slobodi.

Osudene osobe svojim radom ostvaruju sredstva koja slue za njihove licne potrebe i za placanje zakonskog izdravanja i drugih obaveza, u skladu sa zakonom.

Postizanje ekonomske koristi od rada osudenih osoba ne smije ici na tetu ostvarenja svrhe toga rada.

Clan 18.

Za odudene osobe za koje je to potrebno organizuje se nastava za opcu i strucnu izobrazbu i osposobljavanje.

U svrhu postizanja opce izobrazbe i tretmana odudenih tokom izvrenja kazne zatvora, organizuju se razni oblici kolovanja, tecajeva, slobodnih aktivnosti, kulturnoprosvjetnog rada i tjelesne kulture i omogucuje citanje knjiga i dnevne tampe, kao i koritenje drugih sredstava informisanja.

Clan 19.

Radi poticanja vlastitih napora osudenih osoba za ukljucivanje u redovan ivot na slobodi, osudeni za koje se s osnovom moe ocekivati da ce se na slobodi dobro vladati i da nece vriti krivicna djela mogu se pustiti na uvjetni otpust, u skladu sa Krivicnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Krivicni zakon Federacije).

O uvjetnom otpustu osoba odudenih u skladu s nadlenosti Bosne i Hercegovine u krivicnim stvarima, konsultovat ce se Sud Bosne i Hercegovine po pitanju primjenjivog zakona.

Clan 20.

Osudenim osobama otputenim sa izdravanja kazne zatvora pruit ce nadleni organi, ustanove i druge pravne osobe potrebnu pomoc za njihovo lake i bre ukljucivanje u redovan ivot na slobodi.

2. Upucivanje na izdravanje kazne zatvora i kunog zatvora sa elektronskim nadzorom

Clan 21.

Osudene osobe upucuju se na izdravanje kazne zatvora u odgovarajucu ustanovu prema pravosnanoj presudi suda kojom je ta kazna izrecena, a ako im je odreeno izdravanje kunog zatvora sa elektronskim nadzorom, izdravaju ga u prostorijama u kojima stanuju u mjestu prebivalita, odnosno boravita.

Clan 22.

Upucivanje osudenih osoba na izdravanje kazne zatvora vri sud na cijem podrucju osudeni ima prebivalite, odnosno boravite ili Sud Bosne i Hercegovine kada je taj sud izrekao kaznu.

Clan 23.

Sud je duan poduzeti potrebne radnje radi izvrenja kazne zatvora odmah nakon prijema izvrne odluke, a najkasnije u roku od tri dana od dana njenog prijema.

Sud nadlean za izvrenje kazne zatvora moe u sluajevima osude na kaznu zatvora do jedne godine zatraiti od centra za socijalni rad nadlenog po mjestu prebivalita, odnosno boravita osuene osobe izvjetaj o osobnim, porodinim i socijalnim prilikama te osobe radi ocjene da li se radi o osobi pogodnoj da bude upuena na izdravanje kunog zatvora sa elektronskim nadzorom.

Sud e prije donoenja odluke o odreivanju izvrenja kunog zatvora sa elektronskim nadzorom ispitati tehnike mogunosti za takvo izvrenje u prostorijama u kojima e osuena osoba stanovati kao i druge okolnosti od znaaja za izvrenje.

Kada sud ocijeni da su ispunjeni uvjeti za upuivanje osuene osobe na izdravanje kunog zatvora sa elektronskim nadzorom pozvat e osuenu osobu da se upozna sa nainom i uvjetima izvrenj