Interspecijski odnosi

Embed Size (px)

Citation preview

KOMPETICIJA I MUTUALIZAM

INTERSPECIJSKI ODNOSI odnosi izmeu jedinki razliitih vrstaODNOS NEUTRALIZAM KOMPETICIJA AMENZALIZAM PARAZITIZAM PREDATORSTVO KOMENZALIZAM MUTUALIZAM VRSTA 1 0 + + + + VRSTA 2 0 0 0 +

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

... INTRAspecijska kompeticija

kompeticija: odnos izmeu dvije razliite jedinke (populacije), u kojem se one meusobno natjeu prilikom iskoritavanja prirodnih resursa (obostrano potrebnih), koji su ogranieni (hrana i prostor). intraspecijeska: kompeticija izmeu jedinki iste vrste (populacije). POSREDNO NATJECANJE (scramble): niti jedna jedinka u populaciji ne dobiva dovoljno resursa. IZRAVNO NATJECANJE (contest): neke jedinke tite odreene resurse i ne dijele ih s drugim jedinkama iste populacije.

... intraspecijska kompeticija i gustoa populacije

- mujak

- enka

- mujak

rast i reprodukcija migracije socijalno ponaanje teritorijalnost -mujaci i enke

.... ekoloka niakrstokljun Loxia curvirostra

muharica Muscicapa striata

djetli Dendrocopus sp.

kralji Regulus regulus puzi Certhia familiaris

.... ekoloka niaGrabeljivi kornjai: drugaiji sustav kretanja i traenja plijena, na istoj biljci

... koncept nieodvojenost broj jedinki broj jedinki nia irina nie podruje preklapanja iskoritavanje resursa

veliina plijena

O2 u vodi

veliina plijena

O2 u vodi

s

tet lini a

veliina plijena

fundamentalna nia

realizirana nia

Hutchinson-ova nia

... prostorna i vremenska odvojenost nie

Daphnia longispina

... INTERspecijska kompeticija

DIREKTNA: direktnoagresivno natjecanje. INDIREKTNA: svaka vrsta smanjuje resurse i time indirektno utjee na drugu vrstu.

... posljedice kompeticije

kompetitivna iskljuivost - jedna odvrsta odlazi u ekstinkciju (vaan evolucijski mehanizam?)

... posljedice kompeticijepomicanje karaktera postupno odvajanje dvije srodne vrste u njihovoj morfologiji ili fiziologiji kao posljedica kompeticija

... posljedice kompeticije pomicanje karaktera - oblik koegzistencije; kod simpatrijskihpopulacija ili na mjestima preklapanja areala (Sita neumayer brgljez kamenjar i Sitta tephronata azijski brgljez kamenjar)

... simbioza = mutualizam?syn zajedno; bios ivot odnos u kojem razliiti organizmi ive u bliskoj asocijaciji simbioza se ponekad izjednauje s mutualizamom

SIMBIOZA SIMBIOZA MUTUALIZAM MUTUALIZAM simbiontski simbiontski nesimbiontski nesimbiontski fakultativni fakultativni KOMENZALIZAM KOMENZALIZAM PARAZITIZAM PARAZITIZAM

obligatni obligatni

... mutualizam odnos koji je koristan za obje vrste simbiontski mutualizam: termiti goveda (preivai) liajevi

MIKORIZA (asocijacija izmeu korijenja vieg bilja i gljiva).

... mutualizam nesimbiontski faklultativan

Eupagurus prideauxi Adamsia palliata

nesimbiontski obligatan

... komenzalizam odnos koji je za jednu vrstu pozitivan, a za drugu neutralan epifitske biljke sjedilaki oblici ivotinja privreni za vee ivotinje (Astacus i Protozoa) koljkai i raii uvarkue (Pinnotheridae)

... amenzalizam asocijacija izmeu dva organizma razliitih vrsta u kojem je jedan inhibiran ili ubijen, a drugi nema utjecaja.

ALELOPATIJA(Juglans nigra)

ANTIBIOZA - odnos ukojem jedan organizam nije uope utjecan, a drugi je oteen ili ubijen kemijskim izluevinama prvog. (Penicillium)