ISK - part sejarah

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ISK, ini peranan kita, IKRAM , ini sejarah kita

Text of ISK - part sejarah

Pe rn ah d e nga r?

Rasu lu ll a bers h s.a abda .w. mak De sudn ya: Alla mi h..t idak data lah ng h itu.. ari k akan seh ingg iamat aga ma alah ini ters eba r..se wak jauh tu s iang mal am dan

terse ni??Isl am s bar udah lu a s ke?

Hari i

Siap a me reka ?

Tren d se tam a jar a dun h d uni a

a mad yar Pars ain i Iraq ? Al city) ( ca p ital Emp ayar Co n stati Rom? nopl juru e, s al e m da alex n en d r i a (3 big c ities ).

Empa

Mere

k perla a mem b es a h an r dg dgn teta n seke p i ja tuh islam jap!! . Tet ?. ap i T_ _ _ k..

Bro N

aufa l Kita =?

Kisah Ini Bermula Di Sini ..

Antara semalam dan hari ini University of Warwick 11

Kelahiran Rasulullah s.a.w.

Nabi Ibrahim 571 M kelahiran Nabi Muhammad saw membawa sinar yang menyinari seluruh alam

Pera n Islam g Bad ar Pera menang!(.2jam pe pera nk u ng uhu ngan d- M ji!) ) uslim Pera kala h. (A (100 ng Al-A 00te hzab llah pepe nter a baru rangan a)!. (1 bu sufy Pera 5 hijrah!n)Islam bulan an men ang! sedi ng Kha ) (Ta h. In ibar pi ! Ad gat Fath lagi a sa ke? tu k jaus ul makk isah yan! ah!. ) Pep (Kisa h zu kalaerangan l h. W Hu n juml ala ai apa? ah tent upun inn~ Awa i a Pep (At taueraahislamkb li pelrnya b t eran ayat anyak ama hijra gan 25-2 !. Sb (Tetah)Seran tabuk! b 6) pi ro g ro (10 tahu m m worl sesuat an beruan emp ir d!) u?!) n - ms dur! Cee! Nab g for a i mu the ser ham mad wafa t.

Se ba p epe h agi ran g an an d peri an sti w a la i n

Ap a yg k ita da pa t?

Form

JOM BINC ANG keja rahs yaan islam ia !.

u la a sam pai h pa yg ebat sgt n i?

Khulafa ar-Rasyidin:

Khu Said la fa a rin a Ab u Ra s yi di Ba k n: ar a s -Si d d iq

Le l a ki pert ama Di mem tang eluk anny besa I s la m r 10 a Isl am s syur saha ga ebah bat y a ang Le dijam gian mah in m lemb asuk Sa ut te h tapi peris abat Ra tega s u lu s tiwa l la h hijra s.a.w Dii h . di d s ya r atka a la m seba n o le gai k h perla h ntika alifah se Rasulull mas a jid N n sebag sudahny h s.a.w a i im abaw a am s melalu Me i i olat m di bula erintah n s ela ma d u a ta hun tiga

Khulafa ar-Rasyidin: Saidina Abu Bakar as-Siddiq Gejala Riddah di zaman Saidina Abu Bakar r.a. Bermula pada tahun ke-9 H, tetapi zahir pada tahun 10 H tidak ada kabilah yang murtad beramai2, pasti ada pada setiap kabilah kaedah sulbah yang tetap tsabat pada ajaran Islam (Dr. Mahdi rizqullah Ahmad, ats-Tsabituna ala alIslam Ayyama Fitnati ar-Riddah)Kembali sembah berhala Ikut nabi2 palsu Enggan bayar zakat Mabit di masjid Menghantar surat kpd kaum yg murtad Hirasah Memaafkan org2 murtad yg bertaubat Seru kabilah sekeliling kpd jihad Mengerahkan gabenor2 wilayah Memerangi kabilah2 yg dekat Menghantar tentera yang tersusun

RIDDAHTerkejut dgn berita kewafatan, krg pemahaman Islam, nakkan kuasa, bakhil, rindu pd jahiliyyah

Khu Sa id lafa in a ar- R Um ar as yid i al -K n: hat ta b

Term mas asuk 1 uk s 0 yurg sahaba Satu a t yan g dij terse-satuny amin a sa but sele yang haba t tahupas fas a kememelu dari kel n rahs o k Tega iaan Islam mpok sela keta s dan s ma t wa eriu iga s. Ti Tubu d ak h ya pern ng t ah d Mem egap iliha t d an oran iliki ke ting g ya cerd men gi ulis ng pan ikan, di di ka dai m ant Dica ar lang an Qembacaa 17 Said dangka urais dan dipe ina Abu n perla y besa rsetuju Bakar ntikann i ole r h sar.a. dan ya oleh Mem haba erin t-sah ta h abat Khal sela ifah ma s yang pe epul uh t Lulu mati drtama d a h un i d al ibun ah a am I uh ( l-Ma dibu s jusi) nuh lam oleh Abu

enan ama r iq m g enen Pera ng Ja tang kala sr m Pars h enen i, 13 tang H Pera ng B Pars men i, 13 ang uwaib m H enen Pera tang me ng Qad Pars nang isiya i, 1 3 h me H Pem nent buka ang H-m a Pars enan n Dam i, 1 4 syiq g Pera H me n enta (/13 ng Ajna ng R H) d o m, men in mene Pem 14 ang ntan g Ro men bukaa m, 1 enta n Ba 5H ng R i t ul Pem Maq om, b H m ukaan 15/1 dis Mad enan 6H m g, pe ain m Pera ena mbu enen ng Ja ng men kaan tang ang lula m Pars Pars enen i i, 16 Pera tang ng m Pars enen i, 16 Pera tang ng N H me Pars ahaw i, 1 7 na ng a nd H men Pem me n enta ang mebukaan ng P nang Mes arsi, ir m 21 H enen tang Rom ,

Khu Sa id la fa in a ar -R Um asy i ar a din l -K h : a tta b

Oma buka r r.a an d .: i za man Said Pera ina m ng Na

Khu Said l afa ar-R ina Um a sy ar a id in l-Kh : atta b

Ant a Uma ra sum sist r r.a u bang em a negntuk m n Kha ara: ema lifah juka dasa n Majl r pentadbir pem is Syura an pegaw ai2 jaba bahagian w ilaya perb tan: ten h keha endaha tera, p i pen kiman raan neolasr, percuk g a didik aian , , tahu an Islam pert n Hijrah siste anian teru Bait m cukai san ul M al

Khu lafa Sa i din ar aO -R a sma syi di n nb in A : ffan

r awa men ang yan l yum g ka Islam ya b a ng kew dan ba anga n Berw nnya yak atak mala kepa ikat lembut da dan Men dise j g an i peris adi wak oleh sehi tiwa pe il umma n r Ridh gga me janjian t Islam d H wan m i dan bawa k udaibiah dalam Dilan perj anjia epada B tik s Syur aiah n a ya ebagai Oma K n r ter g dilan halifah s a ha t d bat, iri dari ik oleh oleh Ma dijam S jl e b in m aki 10 s nam or aidina is an a s uk a Mem syur habat ya g ga ng tahu erintah n te sela rakh m Khal ir ad a 12 ta alah h yangifah per zam un (6 t a n fi send dibunu ama di t na h dala h ole iri ) m h or ang Islam Islam

A nt a Seo ra muslimin

K hu S aid l afa ina ar-R Os m a sy a n b i d in in A : ffan

Jasa kep -jasa S a ada ummidina O sma at: n Peng Mus umpula haf O n sma al- Qura Pem ni n ke bina pada mem an A Pula bawa k rmada I Keg u Cyprusepada peslam sehing mbu emil kaan ga anga nega n da ra n ke mew ahan

Khu S ai d la fa in a A a r-Ra li bi n sy id A bu in: T ali b

Sepu p men u Rasu lu antu nya llah s.a Dibe .w. d an la ol eh R sem enja a k lah sulullah Mas ir s.a.w uk Is . lam Bert ketik ubuh a ka nakgem Seo kana pal d rang k an a saha gak Ikut bat rend yang sem ah ua p kecu bera e al i p ni eran peranga Mem g Mu n erint ktah Nabi s. a.w. sete lah d ah selam saha ipuju a bat k ole lima ta b tang h gung esar unt h sahab un a di za u j man awab m k meng tamb emim fitna il h pin u mm at

K hu S aid lafa arina Ra s Ali yid i bin Abu n: Tali b

Peris t zam iwa-per is an S aidin tiwa pe nt a Ali r.a.: ing di Mew a Osm risi zam an r. an f i a. tnah Pep Said eran ina Pepe gan Jama l rang an S Perl iffin antik an seba gai k Hasan halif bin A Peny ah li r.a erah . Mua an K w h mem iyah bin ilafah k e b Dau awa ke Abi Sufy pada la p a peny h Bani U ada pen n r.a. ya u a ng Islam tuan se mayyah buhan mula dan oran g- or ang

Bani Umayyah

Bani Umayyah: Senarai KhulafaAbd Syams Umaiyah Harb Abu al-As Rumpun Quraisy Hisham Qusayy Abdul Mutalib Abdul Manaf

Abu Sufyan 1) Muawiyah 2) Yazid 3) Muawiyah II

Affan Uthman

Al-Hakam

4) Marwan 5) Abdul Malik Abdul Aziz 10) Hisham 8) Umar Muhammad 13) Marwan

6) Al-Walid

7) Sulaiman

9) Yazid II

12) Yazid III

11) al-Walid II

Muawiyah III

Abd Rahman ad-Dakhil

Dr A So.a li M kejl bi muham sepatuha enye mad erti n ke nar Mu beri raja aika ham kut: an n se mad Ban bab as Tida i U m - se b Umak men ayy ab ah yang r bin erus Abd kan i u Teng seba l Azizslah y gela l , m an m da iknya ke alah g dila Tida me kuka z lam k me syah aliman lakuka n la Siste n wat m p ksanaka eme n sy Pem rinta ura bero ha n ntak Asa se an m biyy enen cara wa ah Golo ris tang ngan kera an Kega h jaan gala amba nm (ma 10. knaw emban g unk i Pe an k Uma rseng /pemiki etam r a n) iyah kata 11. an a adun K n t ar an tentegaga a se era lan m sam yang em a Ba tersu bent ni sun uk a ngka m sangempe yang ter tan ikat gup rham de baka mem n dir ngan K 12. p er i u nt Kega ertahan ukny ajaan, kann g a da ya men alan Ma n rwan yela ma bi Bani Uma tkan Ke n Muha mm rajaa iyah ad n

Ba n Za m i Uma an K y ya h : e jat u ha n

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9.

Ban Se ja i A bb as ia ra h h: Pen ub u h an

inan rgera Abd k pem Ali b k sec terb Aziz, erint .Abd ara g Bani uka. M erakahan s pem Uma akin an in Khali ullah. ulit fah U yy er kuat i b Gera intahaah di ba sejergerak mar n Hi w a s Ahlu kan i syamah k kelem ecara l Bai ni be a ha n bin A t un rkem Berg bd M t uk pen oran erak alik mela menda atas buahg naq pat nam ib delui sis s soko a Khur etiap na ngan tem qib) 70 onaqib ngan gera asan rang (12 ka men jadi a na k 132H n pusa kera /750 t op jaan M be eras Ban rjaya Dina i i Um me seja sti pa aiyy num rah l ng ah bang Islaim pan Di za kan jang . pent man usia Dam adbir khali dala syik an d fah k m ke B ipind edua aghd ahka , pu n da sat ad ri

Peri dibangkat Seja wah piawp l, ber ma

Bani Abbasiah: Fasa-fasa Pemerintahan (749M-1258M)Kerajaan Bani Abbasiyah

Fasa Pertama (749-847M)Pemerintahan oleh Khalifah

Fasa Kedua (847-1194M)Pemerintahan oleh kerajaan kecil

Fasa Ketiga (1194-1258M)Pemerintahan oleh khalifah

Antara Khalifah yang terkenal Abu Abbas Al-Saffah (750-754M) Abu Jaafar al-Mansur (754-775M) Harun al-Rasyid (786-809M) Abdullah al-Makmun (813-833M) Turki 847-946M Bani Buwayh 946-1055M Bani Saljuk 1031-1157M

Bani Abbasiah: Senarai Khulafa Fasa PertamaABBAS

ABDULLAH

ALI

MUHAMMAD

Abdullah AsSaffah (132-136H)

Abu Jafar Al-Mansor (136-158H) Muhammad Al-Mahdi (158-169H)

Musa Al-Hadi (169-170H)

Harun Ar-Rasyid (170-194H)

Muhammad Al-Amin (194-198H)

Abdullah Al-Makmun (198-218H)

Muhammad Al-Mutasim (218-227H)

Al-Wasiq billah (227-232H)

Al-Mutawakil (232-247H)

Ba n i Ab Su m b asi ban ah: gan d an Jas a

Kera zam jaan Ab ke-9 an kege basiya pem Masihi milang h menc Rasy