kierunek: Zarządzanie - ue.wroc.pl ?cie i znaczenie misji organizacji w zarządzaniu nią. ... Istota… page 1
kierunek: Zarządzanie - ue.wroc.pl ?cie i znaczenie misji organizacji w zarządzaniu nią. ... Istota… page 2
kierunek: Zarządzanie - ue.wroc.pl ?cie i znaczenie misji organizacji w zarządzaniu nią. ... Istota… page 3

kierunek: Zarządzanie - ue.wroc.pl ?cie i znaczenie misji organizacji w zarządzaniu nią. ... Istota…

Embed Size (px)

Text of kierunek: Zarządzanie - ue.wroc.pl ?cie i znaczenie misji organizacji w zarządzaniu nią. ......

1

Lista pyta egzaminacyjnych

Egzamin dyplomowy na studiach I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

kierunek: Zarzdzanie

1. Funkcje przedsibiorcy w gospodarce.

2. Metody i narzdzia wdraania strategii.

3. Pojcie i znaczenie misji organizacji w zarzdzaniu ni.

4. Rola strategii rozwoju we wspczesnym przedsibiorstwie.

5. Zakres i metody analizy strategicznej.

6. Analizy portfelowe: zastosowania, konstrukcja, odmiany i kryteria oceny przedsiwzi.

7. Funkcje i struktura biznes planu.

8. Rola analizy finansowej w przedsibiorstwie.

9. Analiza progu rentownoci i analiza dwigni operacyjnej jako rda informacji

zarzdczych.

10. Istota i znaczenie pozytywnego efektu dwigni finansowej.

11. Metody oceny rentownoci inwestycji jako rda informacji.

12. Majtek i kapita przedsibiorstwa.

13. Bilans i rachunek zyskw i strat w przedsibiorstwie.

14. Inwestowanie kapitau przedsibiorstwa: inwestycje rzeczowe i pienine.

15. Cykl ycia przedsibiorstwa: charakterystyka wybranego modelu.

16. System zarzdzania przedsibiorstwem i jego elementy.

17. System celw przedsibiorstwa i jego funkcje w zarzdzaniu.

18. Procesy naprawy i upadoci przedsibiorcy.

19. Podstawowe parametry i rodzaje projektw.

20. Metodyki zarzdzania projektami - charakterystyka i ocena.

21. Organizowanie zespou projektowego.

22. Metody i narzdzia zarzdzania projektami.

23. Niepowodzenia w realizacji projektw.

24. Bazy danych, system informacyjny i system informatyczny istota i rnice.

25. Wpyw nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na wspczesn

gospodark.

26. Pojcie jakoci i zarzdzania jakoci.

2

27. Zaoenia koncepcji kompleksowego zarzdzania jakoci (z ang. Total Quality

Management).

28. Dokumentacja systemu zarzdzania jakoci.

29. Zarzdzanie jakoci wedug norm ISO.

30. Metody i techniki wspierajce zarzdzanie jakoci w organizacji.

31. Narzdzia doskonalenia jakoci w przedsibiorstwie.

32. Otoczenie marketingowe firmy: elementy skadowe i znaczenie.

33. Marketingowe decyzje strategiczne i operacyjne.

34. Strategia marketingowa i jej elementy skadowe.

35. Proces planowania bada marketingowych: zasadnicze etapy.

36. Podstawowe jakociowe i ilociowe metody bada marketingowych.

37. Metody doboru prby w ilociowych badaniach marketingowych.

38. Zalety, wady i zastosowania zogniskowanych wywiadw grupowych, ankiety, obserwacji

i eksperymentu jako metod bada marketingowych.

39. Marketing-mix jako zestaw narzdzi marketingowych organizacji.

40. Proces podejmowania decyzji zakupu przez nabywc: etapy i uwarunkowania.

41. Segmentacja rynku: cele i przebieg procesu oraz kryteria podziau nabywcw na

segmenty.

42. Pozycjonowanie marki: pojcie i sposoby pozycjonowania.

43. Funkcje i znaczenie marki w dziaalnoci rynkowej oraz zakres zarzdzania mark.

44. Fazy w cyklu ycia produktu i ich charakterystyka.

45. Czynniki wpywajce na wysoko cen ustalanych w przedsibiorstwie.

46. Kana dystrybucji: budowa, uczestnicy, rodzaje i kryteria wyboru przez producenta.

47. Istota i cele logistyki.

48. Procesy logistyczne w pozyskiwaniu zasobw i dystrybucji produktw przedsibiorstwa.

49. Narzdzia komunikacji marketingowej: rodzaje i zastosowania.

50. Rola internetu i mediw spoecznociowych w marketingu i w komunikacji

marketingowej.

51. Zasadnicze formy wewntrznej organizacji marketingu.

52. Podstawowe narzdzia zarzdzania relacjami z klientem (z ang. Customer Relationship

Management).

53. Controlling w zarzdzaniu przedsibiorstwem: istota i rodzaje.

54. Skuteczno a efektywno dziaa organizacji.

55. Procesy wytwrcze i procesy logistyczne: istota i wzajemne relacje.

3

56. Czynniki wpywajce na wykorzystanie rnych narzdzi komunikacji marketingowej.

57. Mechanizmy uczestnictwa czowieka w organizacji.

58. Etapy tworzenia zespou zadaniowego i warunki skutecznego kierowania zespoem.

59. Konflikty wewntrz- i midzygrupowe oraz sposoby ich rozwizywania.

60. rda wadzy menedera i ich charakterystyka.

61. Rodzaje oporu przeciw zmianom w organizacji i techniki ich ograniczania.

62. Procesy integracji spoecznej w organizacji.

63. Kultura organizacyjna jako podstawa ksztatowania zachowa pracownikw i

menederw.

64. Etyka zachowa w organizacji.

65. Style kierowania.

66. Metody, techniki i narzdzia rekrutacji i selekcji pracownikw.

67. Wykorzystywanie wynikw okresowych ocen pracowniczych.

68. Podzia instrumentw motywowania.

69. Wynagrodzenie jako rodek motywowania: struktura, funkcje, formy i systemy.

70. Ksztatowanie rozwoju pracownikw: cieki kariery, szkolenia, programy rezerwy

kadrowej, programy sukcesji, zarzdzanie talentami.