Kome (NE)trebaju socijalni radnici u školama

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Školski socijalni rad.Nasilništvo kod djece i mladih.Specifičnosti okoline; resursi, očekivanja, zakoni i pravila.

Text of Kome (NE)trebaju socijalni radnici u školama

 • doc.dr.sc. Gordana Berc, dipl.socijalna radnica

  Sveuilite u Zagrebu, Pravni fakultet Studijski centar socijalnog rada

 • Socijalni radnik strunjak koji je osposobljen za provoenje intervencija iji je cilj sprjeavanje/preveniranje, ublaavanje i/ili rjeavanje socijalnih problema (Ronnby, 1990).

  u profesionalnom radu koristi specifine metode struke socijalnog rada (rad s pojedincem, obitelji, lokalnom zajednicom) znanstvena disciplina koja promie socijalnu promjenu; bavi se rjeavanjem problema u meuljudskim odnosima osnauje i oslobaa ljude da unaprijede svoju dobrobit (IFSW, 2005). Suvremeni socijalni rad je znanstveno-primijenjena disciplina (ganec, 1996:126)

 • kolski socijalni rad je specijalizirano podruje prakse unutar profesije socijalnog rada (Constable, 2006).

  Djelatnost kolskog socijalnog rada se pokazala osobito potrebnom u pruanju psiho-socijalne pomoi djeci koja su marginalizirana ekonomski, socijalno, politiki ili osobno.

  Cilj SR = unaprjeenje obrazovnog, psiho-socijalnog okruenja meu uiteljima, uenicima i njihovim roditeljima.

  Timski rad, osobito s uiteljima, uenicima i njihovim obiteljima (Constable, 2006).

  HOLISTIKI PRISTUP I INTERDISCIPLINARNOST

 • kolski socijalni rad -specijalizirana djelatnost usmjerena na:

  Na koordinaciju i usmjeravanje rada kole, obitelji, lokalne zajednice u svrhu postizanja kolskog uspjeha djeteta (NASW,2002).

  Aktivnosti usmjerene rjeavanju konflikta i neslaganja izmeu uenika, roditelja, uitelja u koli ili osobe povezane sa kolom.

  Aktivnosti za poticanje uitelja i uenika da postignu uspjeh u okviru zajednikog nastojanja za to boljim razvojem ivota kole (kola je ivo bie).

  Suradnju s javnim i privatnim institucijama - od vitalnog znaenja (http://members.aon.at/).

 • kolski socijalni radKOLAOBITELJUENIKLOKALNA ZAJEDNICA

 • Zlostavljana su djeca od 4 do 7 puta vie u riziku da e se nasilno ponaati od nezlostavljane.

  to dijete ranije iskazuje nasilno ponaanje, to je vei rizik za njegovo ponavljanje.

  Djeca koja svjedoe nasilju u obitelji u veem su riziku za nasilno ponaanje i meuvrnjako nasilje.

  Nasilje meu djecom: kad jedno ili vie djece uzastopno i namjerno uznemiruje, napada, ozljeuje ili iskljuuje iz igre i aktivnosti drugo dijete koje se ne moe obraniti.

  Takvo nasilje moe imati oblik prijetnji, tjelesnih ozljeda, odbacivanja, ruganja, zadirkivanja, ogovaranja, uzimanja stvari, unitavanja stvari...

 • DNOP rezultati istraivanja (indikacije)

  Istraivanje Poliklinike za zatitu djece grada Zagreba 2003: Uzorak: 25 osnovnih kola, djeca od 4-8 razreda

  Uestalost doivljenog nasilja: 27 % uenika doivljava barem jedan od oblika nasilja u koli skoro svakodnevno, 16 % djece se svakodnevno ponaa nasilno prema drugoj djeci,djeca koja ee doivljavaju nasilje, ee su i sama nasilna prema drugoj djeci.

  Od koga djeca doivljavaju nasilje:37 % sluajeva od djeteta iz istog razreda, 16 % sluajeva od djeteta iz vieg razreda (starije), 11 % sluajeva od djeteta iz iste generacije ali iz drugog razreda.*

 • CYBERBULLING

  Nalazi Poliklinike za zatitu djece grada Zagreba (2013)

  4000 uenika iz 19 osnovnih (od etvrtog do osmog razreda) i dvije srednje kole (prvi i drugi razred)

  PRIMANJE I SLANJE UVREDLJIVIH PORUKA:- svako drugo dijete barem jedan put- svako peto dijete nekoliko puta ili esto

  9% djece priznaje da je poslalo uvredljive poruke vie puta

  Svako esto dijete navodi da im se netko ulogirao u njihov Facebook profil i u njihovo ime objavljivao neugodne informacije o njima. - takvo ponaanje priznaje ak 8% djece

 • Veina nasilja meu djecom i mladima se dogaa u kolama

  Ako su nasilni oblici ponaanja odraz razliitih (socijalnihih) nepovoljnih okolnosti u drutvu trebaju li kole strune kompetencije socijalnog radnika za rjeavanje socijalnih i drugih problema kod djece i mladih i njihovih obitelji ili je to jo uvijek suvian troak za dravni budet?

  Isplati li se investirati?to kolski socijalni rad nudi?

 • kolski socijalni radKOLAOBITELJUENIKLOKALNA ZAJEDNICA

 • SOCIJALNI RADSocijalna pedagogijaMentalno zdravljeSocijalna medicinaEkonomijaPravoPsihologijaSocijalna politikaReligija i duhovnostSociologija

 • Grupe korisnika:djeca i mladi - u rjeavanju problema u koli, obitelji i lokalnoj zajedniciRoditelji i uitelji i drugo osoblje kole

  Podruja rada: pomae uenicima u uenju i socijalizaciji veza izmeu obitelji, kole i lokalne zajednice upuuje uenike/roditelje u ustanove u lokalnoj zajednici pomae u kriznim situacijamaprovodi preventivne programe (SSWAA,2005)

 • Svako dijete moe biti u odreenom trenutku ranjivo ili se tako osjeati zbog poruka koje mu alje drutvo ili sama kola obzirom na njegov: spol, nacionalnost, vjersku orijentaciju, socio-ekonomski status, njegove posebne potrebe i sl.

  Mo obrazovanja je da se ovakve poruke korigira.Uloga kole...

  Proaktivno djelovanje (Constamble,2006).

 • Struni suradnik socijalni radnik planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednom radu s uenicima, roditeljima i zaposlenicima kole, prikuplja i analizira podatke o socijalnom statusu uenika i njihove obitelji, surauje s institucijama i ustanovama, po potrebi sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu kolu, obavlja poslove vezane uz smjetaj uenika u druge obitelji i ustanove socijalne skrbi, organizira nabavu kolskog pribora i udbenika za socijalno ugroene uenike, savjetuje i pomae roditeljima u ostvarivanju prava s podruja zdravstvene i socijalne skrbi, vodi odgovarajuu pedagoku dokumentaciju te obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke.

  Pravilnik o obvezama uitelja i strunih suradnika u osnovnoj koli (Zakon o osnovnom kolstvu NN 59/90, 27/93 i 7/96) lanak 9, st. 6:

 • Udomljeno dijeteSiromatvoProblemi sa Zakonom (roditelji ili dijete)Odvojeni ivot od roditeljaZlostavljeno i zanemareno dijeteRastava roditeljaSocijalni problemi kao osnova za intervenciju kolskog socijalnog radnika (obitelji u riziku)Ovisnost roditelja/djetetaSmrt roditelja (alovanje)Dijete s posebnim potrebama

  Maloljetnika trudnoaRizik u obitelji odispadanja iz kole Migranti

  *

 • Loe ocjeneKraaPovuenost

  Markiranje

  AutoagresijaAgresivno ponaanje(fiziko i verbalno)Ponaanje djeteta u koli_DV - indikacije za intervenciju kolskog socijalnog radnikaUnitavanje stvari uenikaUnitavanje kole i kolskog inventaraVrijeanje, psovke

  Ometanje nastave*EksperimentiranjeSa sredstvima ovisnosti...

 • **Uzorak: 1500 mladih u dobi 14-27, na podruju cijele Hrvatske M=50,8% =49,2%; 48,6 % ima prihvatljiv stav o konzumaciji alkohola (Iliin, 2013)

 • **Rizini imbenici razvoja:

  Razina pojedinca

  Obitelji

  kole

  LokalneZajednice

  DrutvaDNOP

  MarkiranjeNasilniko ponaanjeUlazak u loe drutvo Konzumacija sredstava ovisnosti,Krae, Provale

  Posljedice:

  Sukob sa zakonomOvisnost Ispadanje iz koleSocijalna iskljuenost

 • KOLSKI SOCIJALNI

  RADNIK - medijator

  POJEDINAC(Socijalni rad s pojedincem) GRUPA/OBITELJ(Socijalni rad s obitelji, Socijalni rad s grupom)LOKALNA ZAJEDNICA(Socijalni rad u lokalnoj zajednici)

 • kolski socijalni radKOLAOBITELJUENIKLOKALNA ZAJEDNICA

 • *Slika1: Bronfenbrenners structure of environment (Paquette & Ryan, 2001:1)

 • 1. mikrosustav (obitelj, kola, susjedstvo)

  2. mezosustav (sustav u kojem dijete ivi u odnosu izmeu vie mikrosustava)

  3. egzosustav (sustavi u kojima dijete nije aktivan sudionik ali oni utjeu na njegov ivot, primjerice radna sredina roditelja),

  4. makrosustav (ira lokalna zajednica, drutvo koje daje pravila funkcioniranja za prethodne sustave.

 • ZajednicaDrutvo

  Egzo sustav Mezo sustav

  kola, susjedstvo, DVDIJETE obiteljDrutvoKulturaZajednica Micro sustav Makro sustavZakoniVrijednosti

 • Radi razumijevanja odnosa koji se dogaaju u realnosti i kako ih moemo vidjeti na jasniji nain radi pojanjenja i razumijevanja situacije.

  2. Ekoloka perspektiva polazi od pozicije multikauzalnosti (viestrukih uzroka) vie nego linearno kauzalni pristup.

  3. Naa panja je usmjerena na promatranje situacija koje su posljedica transakcije izmeu ljudi i okoline.

 • Socijalni radnici se uglavnom susreu s (Monkman, 1978):

  3 kategorije modela ponaanja ljudi 3 kategorije razliitih okruenja

 • Postoje tri kategorije strategija ponaanja:

  1) strategije ponaanja za preivljavanje (potreba za preivljavanjem hrana, stanovanje, zdravstvena zatita)2) strategije ponaanja u intimnim odnosima (potreba za pripadanjem, stvaranje bliskih i vanih tipova veza, koritenje organizacija u LZ)

  3) strategije ponaanja za rast i razvoj (potreba za postignuem).1) kognitivnih kapaciteta (otkrivanje BMR u vrtikoj dobi), 2) fizikih kapaciteta, 3) ekonomskih,4) emocionalnih kapaciteta.

  Strategije ponaanja su u odreeno vrijeme pod odreenom vrstom utjecaja informacija iz prolih iskustava koje je osoba prikupila u ivotu i ove strategije se izgrauju tijekom vremena (utjecaj roditelja).

 • Okolina moe biti promatrana kao sastavnica:

  1) resursa 2) oekivanja 3) zakona i pravila.

 • To su materijalni izvori koje moemo uloiti kada je potrebno u svrhu zadovoljavanja odreenih potreba.Pincus i Minahan (1972) su okarakterizirali resurse sustava kao neformalne, formalne i drutvene.

  Neformalni su: obitelj, susjedstvo, suradnici na poslu, i sl.

 • Formalni mogu biti:lanstvo u nekim organizacijama, udruenjima, koja promoviraju interese svojih lanova, kao to su