Konkurentsiµiguse juhend 2016

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Konkurentsiµiguse juhend 2016

 • 2

 • 3Tutvustus Ettevtjate koost Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine Kitumisjuhised Konkurentsiameti lbiotsimise korral Koondumine Riigiabi Broo konkurentsiiguse praktika Meeskond Kontaktandmed

  5

  6

  8

  9

  10

  11

  13

  19

  21

  Sisukord

 • Tutvustus

 • 5Ettevtjatel on ritegevuse kigus sageli vaja slmida ksteisega lepinguid ja teha koostd. Tihti ei oska nad aga hinnata, kas konkreetne tegevus vib olla konkurentsiigusega vastuolus. Praktikas juhtub seetttu tihti, et ettevtjad saavad oma tegevuse seadusvastasusest teada alles siis, kui Konkurentsiamet algatab selle kohta menetluse. Seeprast on ettevtjal rmiselt oluline endale teadvustada, millistes olukordades vib olla tegu konkurentsiiguse rikkumisega.

  Advokaatide kaasamine tegevuskava planeerimise varajases jrgus vib hoida igusvastase tegevuse ra ning vltida vastasel korral paratamatult kaasnevat aja- ja ressursikulu, samuti negatiivset meedia thelepanu.

  Kesolevas juhendis antakse lhilevaade sellest, millistes olukordades tuleks konkurentsiigusele thelepanu prata, kuna esineda vib selle rikkumise oht. Ehkki kigil allpool kirjeldatud juhtudel ei ole automaatselt tegu rikkumisega, on nendel juhtudel siiski soovitatav hinnata olukorra igusprasust. Samuti antakse nu selle kohta, kuidas kituda Konkurentsiameti korraldatud lbiotsimise kigus.

 • 6Keelatud konkurentsivastane koost on kuritegu. Konkurentsiigus puudutab koostd nii konkurentide kui ka erinevatel tootmis- ja turustustasanditel asuvate ettevtjate vahel. Mrav ei ole mitte kokkuleppe vorm (kirjalik vi suuline), snastus ega isegi mitte selle justatavus, vaid selle olemus ja/vi tagajrg. Eriregulatsioon kehtib teadus- ja arenduskokkulepetele, spetsialiseerumiskokkulepetele ning erinevatel turustustasanditel tegutsevatele ettevtjatele. Leebemad tingimused kehtivad ka pllumajandustootjatele.

  vahetatakse riliselt tundlikku teavet; mratakse kindlaks kauplemistingimused kolmandate isikute suhtes, sh hinnad, allahindlused, juurdehindlused; piiratakse tootmist, teenindamist, kaubaturgu, tehnilist arengut vi investeerimist, sh seoses toote kvaliteedi, sisu, olemuse, pakkumise viisi, reklaamiga; jagatakse kaubaturgu, varustusallikat vi territooriumi; lepitakse vrdvrsete kokkulepete puhul kokku erinevate tingimuste rakendamises; tehakse koostd hankepakkumiste raames; lepitakse kokku tootmis- vi mgimaht.

  Ettevtjate koost

  Konkurentsiigusele tuleb thelepanu prata eriti koost korral, mille puhul:

 • 7Edasimja kohustus mitte valmistada, osta, ma ega ma edasi konkureerivaid kaupu; Edasimja kohustus osta tarnijalt teatud protsent kigist edasimja poolt ostetud, kokkuleppe objektiks olevatest kaupadest.

  Edasimgihinna kindlaks- mramine; Minimaalse, maksimaalse vi soovitusliku edasimgihinna mramine; Juurdehindluse vi marginaalide kindlaksmramine; Hinnamonitooringu ssteem, kaudsed soodustused, surve vi stiimul tarnija soovitatava edasimgihinna jrgimiseks; Soovitusliku edasimgihinna lisamine etiketile ja reklaamile.

  Tarnija kohustub mma kaupu ainult valitud turustajatele ning turustajad kohustuvad mitte mma neid kaupu volitamata turustajatele; Piiratakse volitatud edasimjate arvu ja mgi teostamist nende poolt; Seatakse piirang, et volitatud edasimjad vivad kaupu ma ainult lpptarbijale vi teisele volitatud edasimjale; Piiratakse aktiivset (vi passiivset (mki lpptarbijale; Piiratakse tarnijatevahelist risttarnimist. Valikulise turustusssteemi liikmetele seatakse piirang ma konkreetse tarnija kaupu.

  Mgiterritooriumide jagamine; Kokkulepitud territooriumi vi kliendirhma teenindamiseks on ainult ks konkreetse tarnija kaupade edasimja; Piiratakse aktiivset (otsene prdumine kliendi poole) vi passiivset (vastamine kliendi tellimusele) mki vljaspool kokkulepitud territooriumi vi kliendirhma; Piiratakse mki internetis.

  Edasimgilepingute korral peaks konkurentsi- igusele thelepanu prama, kui lepingus sisaldub:

  Mittekonkureerimise kohustus

  Edasimgihinna reguleerimine

  Valikuline turustusssteem

  Mgiterritooriumi ja kliendirhmade piirangud

 • 8Konkurentsiiguslik anals vib olla kasuks nii olukorras, kus tegevust pannakse toime ettevtja ripartneri poolt kui ka ettevtja enda poolt. Turgu valitseva seisundi kuritarvitamise teadvustamine on praktiline vahend lepingulistel lbirkimistel. Eriregulatsiooni valdkonnas (nt elektroonilise side, posti-, raudtee-, elektri-, gaasi- hisveevrgi-, kaugkttesektor) kehtivad turgu valitseva seisundi kohta tpsemad reeglid.

  Ei pruugi olla ainuke pakkuja turul; ldjuhul piisab, kui turuosa on 40%; Ka eri- vi ainuigust omav ettevte; Kui kaubaturg, milles ettevtja tegutseb, on vga kitsas, vib turgu valitsev olla ka viksem ettevtja.

  Ebaiglased ritingimused, sh liiga krge vi madal hind he tootemargi pealesurumine, soodustused lojaalsusprogrammide raames ja suunatud allahindlused; Ebavrdne kohtlemine, sh erinevad hinnakirjad ja erinevad lisatasud; Seos- vi paketimk (nt mitme erineva toote pakkumine ainult heskoos vi erinevate toodete koos ostmisel soodustuste tegemine); Phjendamatu keeldumine kauba mmisest vi ostmisest.

  Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine

  Turgu valitseva ettevtja tunnused

  Vimalikud kuritarvituse juhud

 • 9Vta hendust oma rihingu juristi vi muu igusnustajaga. Tutvu hoolikalt lbiotsimismrusega ja leia vastused jrgmistele ksimustele. Tee Konkurentsiameti ametnikega koostd, kuid ra lase neil omapi ringi kia. Korralda lbiotsijatele saatjate olemasolu. Esitle oma rihingu esindajat lbiotsijatele ja selgita vlja, Dokumenteeri, Paku vlja teha originaalidest kinnitatud koopiad. Kui lbiotsijad soovivad originaalid kaasa vtta, siis palu vimalust teha endale ravetavatest dokumentidest ja elektroonsetest andmekandjatest koopiad. ra anna ise lisaselgitusi, vaid phjenda, et neid saab rihingu esindajatelt igusnustajate juuresolekul. Ksi endale lbiotsimise protokolli koopia. Kui leiad protokollist ebaigeid viteid, juhi neile lbiotsijate thelepanu. Palu lisada protokolli kik mrkused, mida lbiotsimise ajal vajalikuks pead. Palu kanda protokolli, et olid koostvalmis. ra hvita mingeid dokumente. ra jaga infot lbiotsimise kohta ettevtte vliste isikutega (v.a. igusnustaja).

  Kitumisjuhised Konkurentsi-ameti lbiotsimise korral1 2

  3 4

  5

  6 7 8 9 10 11

  Mis on lbiotsijate nimed ja kes on mruse vljastanud? Kontrolli ttendeid ja allkirja vi templit mrusel. Vimaluse korral palu endale lbiotsimismruse koopia vi tee sellest vljakirjutus. Milliseid hooneid ja asukohti mrus puudutab? Mis on lbiotsimise eesmrk ja phjendus? Mis on videtav rikkumine? Millisel ajavahemikul on see toimunud? Mis on seonduv kaubaturg?

  kelle ja mille vastu tunti huvi? kus kidi? milline oli lbiotsimise kulg? millised dokumendid veti kaasa? mida sisaldasid kaasa vetud elektroonilised andmekandjad?

  milline on ajakava? mida soovitakse? kas vabatahtlik dokumentide loovutamine vlistab lbiotsimise jtkamise?

 • 10

  hinemine riseadustiku thenduses vi ettevtjate osade hendamine; olukord, kus ettevtja omandab valitseva mju teise ettevtja vi tema osa vi mitme ettevtja vi nende osade le. Ettevtja osa thendab tema vara vi organisatsiooniliselt iseseisvat osa, mis on ritegevuse aluseks ja millel on selgelt omistatav kive kaubaturul (nt tankla, tootmisksus vi jaekauplus); pikaajalise ja iseseisva koostvormi moodustamine mitme ettevtja vahel (nt koostlepingud, hisettevtted); vara vi iguste pikaajaline leminek teisele ettevtjale (nt pikaajalise rilepingu slmimine).

  Koondumine

  Koondumine on

  osaliste eelmise majandusaasta kive Eestis kokku letab 6 000 000 eurot ja vhemalt kahe osalise kive Eestis letab kummalgi 2 000 000 eurot.

  Konkurentsiamet vib teha ette-kirjutuse rikkumise eelse olukorra taastamiseks. Tegemist on vrteoga, mille eest vidakse mrata suuri trahve.

  see kahjustab oluliselt konkurentsi kaubaturul, eelkige turgu valitseva seisundi tekkimise vi tugevnemise kaudu; koondumise eesmrk vi tagajrg on ettevtjate kitumise koosklastamine, mis mjutab vi vib mjutada konkurentsi, ning oleks keelatud konkurentsivastase keelatud koost reeglite kohaselt.

  Koondumisest tuleb teavitada Konkurentsiametit, kui

  Koondumisest mitteteavitamise tagajrjed

  Koondumine keelatakse Konkurentsiameti poolt, kui

 • 11

  Riigiabi on reeglina keelatud, v.a histuruga kokkusobiv riigiabi. Riigiabi saaja peaks oskama hinnata, kas tegemist on riigiabiga ja kas vastav abi on seaduslik. Ebaseaduslik vi vrkasutatud riigiabi tuleb enamasti tagastada. Konkurendile antavat ebaseaduslikku riigiabi on vimalik vaidlustada nii Eesti riiklikes kohtutes kui ka Euroopa Komisjonis.

  abi antakse avalikest (nt riigi vi kohaliku omavalitsuse, aga ka avaliku ettevtja) vahenditest; abimeetmel on valikuline iseloom; abimeede annab abi saajale mistahes eelise; abimeede moonutab vi vib moonutada konkurentsi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.

  Riigiabi

  Riigiabiga on tegu, kui

  Ebaseaduslikuks loetakse riigiabi, millest ei ole eelnevalt Euroopa Komisjoni teavitatud. Euroopa Komisjoni ainupdevuses on seetttu hinnata, kas abi on histuruga kokkusobiv. NB! Liikmesriigi kohtud seevastu hindavad ksnes seda, kas tegu on ebaseadusliku riigiabiga. Riigiabi histuruga kokkusobivaks tunnistamine: Euroopa Komisjoni luba, grupierandiga hlmatud abi, vhese thtsusega abi. Riigiabi andmise keeld ei ole siiski absoluutne. Erandid kehtivad juhul, kui riigiabil on positiivne mju histurule ning abi ei moonuta hendusesisest konkurentsi ja liikmesriikidevahelist kaubavahetust ulatuses, mis oleks hishuvi eesmrkidega vastuolus.

 • Broo konkurentsiiguse

  praktika

 • 13

  Nustame kliente ki