KONSEP ASAS & PENGUJIAN HIPOTESIS - AUTHOR | The ASAS & PENGUJIAN HIPOTESIS. HIPOTESIS ... kumpulan…

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

KONSEP ASAS & PENGUJIAN HIPOTESIS

HIPOTESIS Hipotesis = Tekaan atau jangkaan terhadap penyelesaian

atau jawapan kepada masalah kajian Contoh:

Mengapakah suhu bilik kuliah panas?

Tekaan atau Hipotesis? ? ?

Selepas merangka hipotesis, hipotesis akan diuji untuk menyelesaikan masalah keadaan suhu bilik kuliah yang panas

HIPOTESIS Hipotesis Penyelidikan (Ha) = pernyataan ramalan

mengenai perhubungan antara variabel-variabel yang ingin dikaji Hipotesis berarah = terdapat perbezaan skor min antara dua

kumpulan sampel DAN salah satu kumpulan sampel mempunyai skor min yang lebih tinggi

Hipotesis tidak berarah = terdapat perbezaan skor min antara dua kumpulan sampel TETAPI tidak dapat meramalkan kumpulan mana yang lebih skor minnya

Hipotesis Null (H0) = pernyataan yang bertentangan dengan hipotesis penyelidikan

HIPOTESISSoalan Kajian Ha H0

Berarah Tidak Berarah

Adakah terdapat perhubungan antara tahap IQ dan kemahiran berfikir?

Semakin tinggi tahap IQ semakin tinggi kemahiran berfikir

Terdapat perhubungan antara tahap IQ dan kemahiran berfikir

Tidak terdapat perhubungan antara tahap IQ dan kemahiran berfikir

Ha = UIQ > UKB Ha1 = UIQ < UKBHa2 = UIQ > UKB

H0 = UIQ = UKB

AKTIVITI 2Soalan Kajian Ha H0

Berarah Tidak Berarah

Adakah terdapatperbezaan tahapkepuasan kerjaantara guru lelakidan guru wanita?

? ? ?

UJIAN SIGNIFIKAN Ujian signifikan = Ujian statistik yang akan digunakan

untuk menolak atau tidak menolak hipotesis null.

p =

p = kekerapan kajian yang sama yang diulangi akan memperolehi keputusan yang sama

UJIAN SIGNIFIKAN = 0.05 atau = 0.01

Hanya 5% daripada 100 kali ujian yang diulangi akan mendapat keputusan yang berbeza

Berkemungkinan disebabkan oleh ralat persampelan dan ralat pengukuran.

p

UJIAN SIGNIFIKAN H0 benar, Pengkaji tidak boleh menolak Ho Ha = adalah tidak benar Keputusan: Tidak terdapat perhubungan atau perbezaan

antara variabel-variabel

Ho tidak benar, pengkaji akan menolak Ho Ha = adalah benar Keputusan: terdapat perhubungan atau perbezaan antara

variabel-variabel Maka kajian adalah sah dan signifikan

UJIAN SIGNIFIKAN Ujian signifikan membantu pengkaji untuk membuat

keputusan secara statistik berhubung dengan hipotesis

Ho ditolak, pengkaji membuat keputusan bahawa terdapat perhubungan antara variabel-variabel kajian

Ho diterima, pengkaji melaporkan dalam populasi tidak terdapat perbezaan atau perhubungan antara variabel

RALAT I: pengkaji menolak H0 yang benar, bila ia seharusnya ditolak

RALAT II: pengkaji tidak nampak perbezaannya, iaitu terdapat perbezaan tetapi pengkaji membuat keputusan bahawa tiada perbezaan yang wujud

UJIAN SIGNIFIKANKeputusan Pengkaji Ho

Benar Tidak Benar

Menolak H0 RALAT I = Menolak H0Bila ia harus diterima

Keputusan Sesuai

Tidak Menolak H0 Keputusan Sesuai RALAT II = Tidak menolakH0 bila ia seharusnyaditolak

Pemilihan Ujian Statistik Ujian Statistik digunakan untuk:

Menyelidik ciri-ciri sampel

Membuat generalisasi tentang ciri-ciri sampel kepada populasinya

menguji hipotesis null, samada ia ditolak atau tidak ditolak

Pemilihan Ujian Statistik Pemilihan ujian statistik bergantung kepada:

Jenis skala pengukuran

Kaedah persampelan

Bentuk taburan skor dalam populasi

Ciri-ciri persampelan

Saiz sampel

Ciri-ciri Ujian StatistikUjian Statistik

AsasCiri

Ujian-t Menganalisis perbezaan antara dua kumpulan data selangdan nisbah

Data kajian perlu bertaburan normal Subjek-subjek dalam sampel harus dipilih daripada populsi

secara rawak

Khi Kuasa Dua Menganalisi perbezaan antara kategori-kategori dalamvariabel

Hanya sesuai untuk data nominal dan ordinal sahaja Data kajian tidak perlu bertaburan normal

Ujian RegresiPelbagai

Menganalisis pengaruh dua atau lebih variabel bebasterhadap variabel bersandar

Data variabel bersandar adalah selang atau nisbah Data kajian bertaburan normal

Ciri-ciri Ujian StatistikUjian Statistik

AsasCiri

ANOVA Menganalisis perbezaan antara dua atau lebih daripada duakumpulan data variabel bersandar

Menganalisis dua atau lebih daripada dua variabel bebassecara serentak

Data kajian bertaburan secara normal Data kajian merupakan selang atau nisbah Saiz bagi setiap sampel untuk membuat perbandingan tidakkurang daripada 15

Ujian Korelasi Mengenalpasti perhubungan antara variabel bersandar danvariabel bebas

TIDAK PERLU UJIAN SIGNIFIKAN Apabila semua populasi dijadikan sebagai responden

Tiada pemilihan sampel

Tiada keputusan kajian yang akan digeneralisasikan kepada populasi

TIDAK PERLU UJIAN SIGNIFIKAN Prosedur persampelan bukan kebarangkalian

digunakan

Ujian signifikan dijalankan dengan syarat bahawa sampel kajian dipilih secara rawak dari populasinya

Pemilihan sampel secara bukan kebarangkalian tidak mewakili semua subjek dalam populasi, maka keputusan kajian tidak boleh mewakili keputusan seluruh populasi kajian

Sekian, terima kasih.