of 26 /26
Zalącznik do uchwaly nr 164/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. Krajowy Program Badań ZaloŜenia polityki naukowo – technicznej i innowacyjnej państwa Krajowy Program Badań opracowany na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki

Krajowy Program Bada ń - ncbr.gov.pl · Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowe Centrum Bada ń i Rozwoju (NCBiR), jako agencje 2 Na podstawie ustawy z dnia 8 pa ździernika 2004

Embed Size (px)

Text of Krajowy Program Bada ń - ncbr.gov.pl · Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowe Centrum Bada ń...

Zacznik do uchway nr 164/2011 Rady Ministrw z dnia 16 sierpnia 2011 r.

Krajowy Program Bada

Zaoenia polityki naukowo technicznej i innowacyjnej pastwa

Krajowy Program Bada opracowany na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki

2

WPROWADZENIE

Niniejszy dokument formuuje strategiczne kierunki bada naukowych i prac rozwojowych, okrelajce cele i zaoenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej pastwa. Kierunki te s podstaw do opracowywania strategicznych programw bada naukowych i prac rozwojowych przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju (NCBiR).

Strategicznym celem rozwoju polskiej nauki jest wykorzystanie nauki dla podniesienia poziomu cywilizacyjnego Polski, m.in. poprzez peniejsze wdroenie jej wynikw w edukacji, gospodarce i kulturze. Szczeglnie wanym zadaniem polskiej nauki jest udzia w zmniejszaniu luki cywilizacyjnej pomidzy Polsk a krajami gospodarczo wysoko rozwinitymi oraz w poprawie jakoci ycia polskiego spoeczestwa, a take realizacji aspiracji rozwojowych obecnego i przyszych pokole, zgodnie z zasad zrwnowaonego rozwoju.

Fundamentem dla realizacji tak okrelonego celu s w rwnym stopniu: wzrost nakadw na dziaalno badawczo-rozwojow w Polsce oraz ustalenie nowych, lepiej dostosowanych do dzisiejszych warunkw, zasad wykorzystania tych nakadw. Nowym warunkom finansowania odpowiada musz nowe zasady organizacji bada oraz wskazanie priorytetowych dziedzin dziaalnoci naukowej. Doprowadzi to do podniesienia poziomu i efektywnoci nauki w Polsce, rozumianej jako dostarczanie wynikw i produktw bada naukowych o duej jakoci poznawczej i wysokiej uytecznoci spoeczno-gospodarczo-technologicznej. cznym skutkiem dziaa we wszystkich wskazanych obszarach bdzie istotna poprawa wydajnoci nauki w Polsce, zwikszenie innowacyjnoci gospodarki oraz wzrost znaczenia i konkurencyjnoci polskiej nauki na arenie midzynarodowej.

By zwikszy konkurencyjno i innowacyjno polskiej gospodarki naley uruchomi mechanizmy, ktre poszerz popyt na wyniki bada uytecznych dla gospodarki. Efekt ten mona osign tworzc system skutecznych zacht dla przedsibiorcw do inwestowania, co przyczyni si do zwikszenia prywatnych nakadw na dziaalno badawczo-rozwojow i bdzie wspiera wspprac rnych rodowisk w zakresie dziaalnoci badawczo-rozwojowej i wdroeniowej, a take zabezpieczy strategiczne potrzeby rozwojowe pastwa polskiego.

Jednoczenie podejmowane dziaania bd stanowi odpowied na wyzwania zarysowane w strategii Europa 2020 ukierunkowanej na osignicie inteligentnego, zrwnowaonego rozwoju sprzyjajcemu wczeniu spoecznemu. W szczeglnoci istotne jest promowanie zdolnoci innowacyjnych, dla wsparcia inwestycji, dywersyfikacji gospodarki i reorientacji w kierunku produkcji i usug o wysokiej wartoci dodanej poprzez wzmocnienie powiza midzy szkolnictwem wyszym, sektorem bada i systemem innowacji1. Dziaania te zostay wskazane przez Komisj Europejsk jako jedne z kluczowych obszarw wymagajcych interwencji w ramach procesu wdraania strategii Europa 2020 na szczeblu krajowym.

Jednym ze rodkw realizacji tak okrelonych celw jest Krajowy Program Bada

(KPB) w zakresie kierunkw bada i prac rozwojowych, ktry pozwala na ukierunkowanie strumienia finansowania bada naukowych i prac rozwojowych na te dziedziny i dyscypliny naukowe, ktre maj najwikszy wpyw na rozwj spoeczny i gospodarczy kraju. KPB jest

1 Macro structural bottlenecks to growth in EU Member States, Occasional Papers 65, July 2010.

3

instrumentem uatwiajcym prowadzenie polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej pastwa, dostosowanej do europejskich i wiatowych standardw. Stworzenie, systematyczna realizacja i okresowa ewaluacja KPB przyczyni si do efektywnego wykorzystania rodkw finansowych z budetu pastwa oraz ich koncentracji w jednostkach prowadzcych priorytetow dziaalno naukow na najwyszym poziomie. Zacienienie wsppracy pomidzy sfer nauki i gospodarki wymaga cigego dialogu, a przede wszystkim stworzenia systemu skutecznych zacht dla przedsibiorcw do inwestowania w sfer nauki. Wspuczestnikami procesu decyzyjnego musz by zatem rzd, jako twrca polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej pastwa, badacze, przedsibiorcy i inwestorzy. Proces ten musi rwnie uwzgldnia kontekst midzynarodowy, w szczeglnoci wynikajcy z funkcjonowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej, jak rwnie wspprac z rozwinitymi krajami spoza Unii Europejskiej.

Odpowiadajcy lokalnym uwarunkowaniom dobr tematyki strategicznych projektw badawczych, zwaszcza o charakterze interdyscyplinarnym i wielodziedzinowym, przyczyni si do integracji rozproszonego rodowiska naukowego w Polsce oraz osignicia nowej jakoci prowadzonych bada naukowych i prac rozwojowych.

1. PODSTAWY PRAWNE I PROGRAMOWE

W dniu 1 padziernika 2010 r. wszed w ycie pakiet 6 ustaw reformujcych system nauki w Polsce, w tym ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) oraz ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Bada i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki, Rada Ministrw ustanawia w formie uchway Krajowy Program Bada w zakresie kierunkw bada i prac rozwojowych, ktry zastpuje Krajowy Program Bada Naukowych i Prac Rozwojowych z dnia 30 padziernika 2008 r2. Projekt Krajowego Programu Bada opracowuje minister waciwy do spraw nauki po zasigniciu opinii Polskiej Akademii Nauk, Konferencji Rektorw Akademickich Szk Polskich, Rady Gwnej Szkolnictwa Wyszego, Rady Gwnej Instytutw Badawczych i organizacji samorzdu gospodarczego.

Reforma systemu nauki w Polsce przeprowadzona w roku 2010 r. pozwolia na przejcie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego roli wiodcego orodka tworzenia polityki naukowej oraz koordynacji dziaa w tym zakresie w Polsce. Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowe Centrum Bada i Rozwoju (NCBiR), jako agencje

2 Na podstawie ustawy z dnia 8 padziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390) opracowany i ogoszony zosta w 2005 roku Krajowy Program Ramowy, ktry okrela priorytetowe kierunki bada naukowych lub prac rozwojowych. By ustalany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego na podstawie propozycji przekazanych przez ministrw, wojewodw, organy samorzdu wojewdztwa, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, szkoy wysze, jednostki naukowe lub organizacje samorzdu gospodarczego o zasigu oglnokrajowym. W zwizku z wejciem w ycie nowych uregulowa prawnych, tj. ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Bada i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789) oraz ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 115, poz. 795), Krajowy Program Ramowy zosta zastpiony w roku 2008 przez Krajowy Program Bada Naukowych i Prac Rozwojowych (KPBNiPR), zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Projekt KPBNiPR opracowa Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki, Interdyscyplinarny Zesp do Spraw Strategicznych Programw Bada Naukowych i Prac Rozwojowych, eksperci oraz pracownicy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Przy opracowywaniu KPBNiPR zasignito opinii rodowisk naukowych, gospodarczych, a take przedstawicieli administracji pastwowej i samorzdowej.

4

wykonawcze przejy zadania tworzenia programw oraz finansowania projektw badawczych w zakresie bada podstawowych (NCN) i bada aplikacyjnych (NCBiR).

Od 2008 roku nastpi istotny wzrost wydatkw budetowych na nauk. Zdecydowany wzrost wynika ze sprawnego wykorzystywania rodkw strukturalnych. Ten zasb jest jednak ograniczony i wraz z kocem perspektywy finansowej 2007-2013 udzia tego rda bdzie mala. wiadomo tego oraz potrzeba jeszcze wikszego zwikszania nakadw na nauk spowodowaa, e w Wieloletnim Planie Finansw Pastwa (WPFP) na lata 2011-2014 zosta zaoony wzrost wydatkw na nauk w zakresie rodkw z budetu krajowego, ktry ma neutralizowa spadek wartoci rodkw (tab. 1 i 2). Tab. 1. Nakady budetu pastwa w czci 28 Nauka w latach 2006-2014 (w mln z) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3 380 3 750 3 918 4 568 5 890 6 617 6 373 6 526 6 006

rdo: Sprawozdanie z wykonania budetu dla czci 28 Nauka dla lat 2006-2010, plan finansowy dla czci 28 Nauka na dzie 30 czerwca 2011 r. dla br., projekt budetu pastwa dla czci 28 Nauka dla roku 2012, WPFP obejmujcy cze 28 Nauka dla lat 2013-2014. Dane dla lat 2011-2013 zawieraj rodki Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. Wielkoci projektowanych wydatkw w 2014 r. mog ulec modyfikacji. Tab. 2. Nakady budetu pastwa w czci 28 Nauka w latach 2006-2014 z wyczeniem rodkw strukturalnych i na wspfinansowanie (w mln z) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3 380 3 750 3 821 4 178 4 672 4 650 5 058 5 186 5 498

rdo: Sprawozdanie z wykonania budetu dla czci 28 Nauka dla lat 2006-2010, plan finansowy dla czci 28 Nauka na dzie 30 czerwca 2011 r. dla br., projekt budetu pastwa dla czci 28 Nauka dla roku 2012, WPFP obejmujcy cze 28 Nauka dla lat 2013-2014. Dane dla lat 2011-2013 zawieraj rodki Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. Wielkoci projektowanych wydatkw w 2014 r. mog ulec modyfikacji.

Istotne wydaje si take dalsze kontynuowanie dziaa majcych na celu zwikszenie rodkw przeznaczanych na nauk z sektora biznesu. Obecnie stanowi to tylko okoo 30%, przy 70% finansowaniu instytucjonalnym. Zgodnie z zaoeniami Programu Europa 2020 udzia przedsibiorcw w finansowaniu nauki powinien osign poziom 50% w roku 2020.

Zmiany w systemie nauki, reformujce NCBiR i tworzce NCN, pozwol

na zwikszone finansowanie projektw w systemie grantowym, zarwno w zakresie nauk podstawowych, jak i aplikacyjnych.

KPB okrela strategiczne dla pastwa kierunki bada naukowych i prac rozwojowych. Strategicznym kierunkiem bada naukowych i prac rozwojowych jest przedsiwzicie o szerokiej problematyce, okrelajce cele i zaoenia dugoterminowej polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej pastwa. Strategiczne kierunki bada naukowych i prac rozwojowych stanowi dla NCBiR-u podstaw do sformuowania strategicznych programw bada naukowych i prac rozwojowych. Proces tworzenia strategicznych programw ilustruje schemat 1.

5

Schemat 1. Strategiczne kierunki i programy bada naukowych i prac rozwojowych

rdo: opracowanie wasne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o NCBiR, projekty strategicznych programw bada naukowych i prac rozwojowych przygotowuje Rada Narodowego Centrum Bada i Rozwoju, a nastpnie przedstawia je ministrowi waciwemu do spraw nauki do zatwierdzenia. W zakresie bada naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronnoci i bezpieczestwa pastwa projekty strategicznych programw bada naukowych i prac rozwojowych przygotowuje i przedkada do zatwierdzenia ministrowi waciwemu do spraw nauki Komitet Sterujcy Narodowego Centrum Bada i Rozwoju (art. 17 pkt 1 ustawy o NCBiR), uwzgldniajc definicj tych bada, okrelon w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Ramy czasowe strategicznych kierunkw bada naukowych i prac rozwojowych oraz

strategicznych programw badawczych s ustalone tak, aby zapewni stabilno prowadzonych prac naukowych. Powinny one jednak podlega modyfikacji wynikajcej ze zmieniajcych si uwarunkowa, zada oraz potrzeb gospodarki i spoeczestwa. Strategiczne kierunki bada naukowych i prac rozwojowych naley realizowa przez okres 10-15 lat, a strategiczne programy badawcze w okresie 3-7 lat, uwzgldniajc realne poziomy finansowania. Podmioty uczestniczce w konstruowaniu KPB wsppracujc ze sob, prowadz systematyczn ewaluacj i aktualizacj projektw strategicznych programw bada naukowych i prac rozwojowych. Zadanie koordynowania wymienionych dziaa spoczywa na ministrze waciwym do spraw nauki.

Krajowy Program Bada w zakresie kierunkw bada i prac

rozwojowych

Cele dugookresowe

Strategiczne programy bada naukowych i prac rozwojowych

Cele redniookresowe

Rada Ministrw na wniosek

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego

ustanawia

Rada Narodowego Centrum Bada i Rozwoju

Komitet Sterujcy Narodowego

Centrum Bada i Rozwoju

przedstawiaj

6

2. WYBR PRIORYTETOWYCH KIERUNKW BADA NAUKOWYCH i PRAC ROZWOJOWYCH

Realizacja KPB powinna przyczyni si do zwikszenia efektw bada w nowych rozwizaniach technologicznych, liczbie patentw i rozwoju innowacyjnej gospodarki. Uzyskanie powyszego celu wymaga koncentracji wysiku rodowiska naukowego oraz nakadw finansowych pochodzcych z budetu pastwa na ograniczonej liczbie wyodrbnionych obszarw priorytetowych.

Wyzwaniem dla Polski w rednim i dugim okresie jest podnoszenie wydajnoci polskich przedsibiorstw przy jednoczesnym zmniejszaniu stopy bezrobocia. Sprostanie temu wyzwaniu bdzie wymagao podniesienia wewntrznej zdolnoci do adaptacji technologii o odpowiednim potencjale wzrostu produktywnoci kapitau i pracy. Klucza do sukcesu naley szuka w: wikszym uczestnictwie w globalnym rynku, orientacji na modernizacj i zmiany, budowie otoczenia prawno-instytucjonalnego oraz odpowiedzialnej polityce makroekonomicznej3. Przeobraenie struktury polskiego eksportu stanowi warunek konieczny odniesienia przez Polsk korzyci z globalizacji. Zmiany struktury produkcji odbywaj si w Polsce pod znakiem staego wzrostu znaczenia usug, ktre stanowi coraz wiksz cz wytworzonego PKB. Kluczowe jest przy tym, by efektywno wykorzystania czynnikw produkcji i technologii staa si kluczem do dugookresowego sukcesu Polski. Poniewa wiatowy postp technologiczny przebiega najszybciej w gaziach gospodarki wymagajcych duych nakadw kapitaowych w sferze produkcyjnej, kraje chcce osiga wysok dynamik rozwoju musz dokona wysokich nakadw inwestycyjnych niezbdnych dla osignicia sukcesu gospodarczego wymagajcego szybkiej dyfuzji najbardziej produktywnych technologii do caej gospodarki.

KPB obejmuje siedem strategicznych, interdyscyplinarnych kierunkw bada naukowych i prac rozwojowych. Kierunki te to:

1. nowe technologie w zakresie energetyki, 2. choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna, 3. zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne, 4. nowoczesne technologie materiaowe, 5. rodowisko naturalne, rolnictwo i lenictwo, 6. spoeczny i gospodarczy rozwj Polski w warunkach globalizujcych si rynkw, 7. bezpieczestwo i obronno pastwa.

W ramach kierunkw nr 1-6 Rada NCBiR bdzie przygotowywa strategiczne programy

bada naukowych i prac rozwojowych. Kierunek nr 7 dotyczcy bezpieczestwa i obronnoci pastwa bdzie stanowi podstaw

dla Komitetu Sterujcego NCBiR do przygotowania strategicznych programw bada naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronnoci i bezpieczestwa pastwa.

Wskazane kierunki uwzgldniaj:

Globalne wyzwania przed jakimi staje wspczesne spoeczestwo, w oparciu o dokumenty: Strategia Europa 20204, inicjatywa przewodnia Unia Innowacji5, Strategia Innowacji OECD6;

3 Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Zesp doradcw strategicznych Prezesa Rady Ministrw, red. nauk. M. Boni. 4 http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm 5 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

7

Globalne trendy rozwojowe w oparciu o dokumenty: The Word in 2025: Rising Asia and Socio-Ecological Transition7, Preparing Europe for a New Renaissance: A Strategic View of the European Research Area8, Global Trends 2025: A Transformed World9;

Wyniki Narodowego Programu Foresight Polska 2020 przeprowadzonego w latach 2006-2008 z udziaem ekspertw w trzech polach badawczych: Zrwnowaony Rozwj Polski, ICT i Bezpieczestwo. W realizacj powyszego projektu wczone byy rne grupy interesariuszy, w szczeglnoci przedstawiciele nauki i wiata biznesu (ich udzia wynosi cznie ok. 85% wszystkich ekspertw). Ponadto, zapleczem eksperckim i analitycznym w ramach projektu (instytucje partnerskie) byy uczelnie (Szkoa Gwna Handlowa, Politechnika Warszawska, Politechnika Biaostocka, Politechnika Wrocawska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), organizacje reprezentujce rodowiska naukowo-techniczne (np. Federacja Stowarzysze Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (NOT)), pracodawcw (Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan, Polska Izba Przemysu Chemicznego), a take przedsibiorstwa (CBR KGHM Cuprum Sp. z o.o.) i Polskie Platformy Technologiczne (Procesw Produkcji, Przemysu Tekstylnego, Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej, Zaawansowanych Materiaw, Bezpieczestwa Wewntrznego, Lotnictwa, Opto- i Nanoelektroniki, Zrwnowaonej Chemii, Sektora Leno-Drzewnego, rodowiska)10;

Analiz zapotrzebowania na wsparcie naukowe przeprowadzon przez NCBiR w 2009 r. wrd wiodcych gazi przemysu w Polsce;

Wyniki ewaluacji Krajowego Programu Bada Naukowych i Prac Rozwojowych, ustanowionego w 2008 r.

Wybr strategicznych kierunkw bada naukowych i prac rozwojowych zosta dokonany przy udziale wybitnych przedstawicieli rnych rodowisk, w szczeglnoci wiata nauki w kontekcie dziaa na rzecz gospodarki, ktrych nadrzdnym celem jest stworzenie uwarunkowa sprzyjajcych wzrostowi konkurencyjnoci polskiej gospodarki, przy wykorzystaniu wartoci dodanej wynikajcej ze cisej wsppracy polskiej nauki i przemysu. Do wyboru strategicznych kierunkw bada naukowych i prac rozwojowych zastosowano nastpujce kryteria:

Dugookresowe potrzeby gospodarki ze szczeglnym uwzgldnieniem wykorzystania

nowoczesnych technologii oraz efektywnego wykorzystania kapitau ludzkiego, Wysoki poziom bada naukowych w orodkach krajowych - konkurencyjno

na poziomie wiatowym, osignicia honorowane nagrodami i wyrnieniami midzynarodowymi,

Rozwj innowacyjnych sektorw przedsibiorczoci w skali mikro, maej i redniej, opartych na nowych polskich technologiach moliwo wykorzystania w przedsibiorstwach zawansowanych technologii, wytwarzania nowoczesnych wyrobw lub wiadczenia nowych usug lub znaczco ulepszonych na rynku polskim,

6 http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_41462537_41454856_1_1_1_1_1,00.html 7 http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/the-world-in-2025-report_en.pdf 8 http://ec.europa.eu/research/erab/pdf/erab-first-annual-report-06102009_en.pdf 9 http://www.dni.gov/nic/PDF_2025/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf 10Dostpne na stronie internetowej: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/Polityka_naukowapanstwa/Prognozy_rozwoju/20100104_Wyniki_NPF-Polska_2020.pdf;

8

Priorytetowe kierunki rozwoju bada naukowych zawarte w europejskich programach badawczych w szczeglnoci zawarte w 7 Programie Ramowym, programach Europejskiej Rady ds. Bada Naukowych oraz Euratomu.

W selekcji kierunkw badawczych i badawczo-rozwojowych pierwszestwo jest nadawane:

Programom bada multidyscyplinarnych i transdyscyplinarnych, ukierunkowanych na cele o strategicznym znaczeniu dla zrwnowaonego rozwoju Polski,

Programom stymulujcym wzrost innowacyjnoci, przedsibiorczoci i konkurencyjnoci polskiej gospodarki,

Dziaaniom wspierajcym dziedziny nauki, w ktrych Polska posiada siln pozycj midzynarodow,

Programom zgodnym z priorytetami badawczymi Unii Europejskiej, Dziedzinom wiedzy, penicym wiodc rol w ksztatowaniu rozwoju cywilizacyjnego

i gospodarczego wiata, Badaniom stwarzajcym moliwoci wdroenia ich efektw naukowych

i technologicznych, Dziaaniom wzmacniajcym edukacyjne efekty bada.

Zrealizowanie wskazanych wyej strategicznych kierunkw bada i jednoczenie

sprostanie kluczowym wyzwaniom, przed jakimi stoi Polska, wymaga penego i dogbnego rozpoznania wszystkich posiadanych, a zwaszcza unikatowych zasobw (intelektualnych, ludzkich, przyrodniczych - naturalnych, infrastrukturalnych, spoeczno-regulacyjnych) oraz wskazania stopnia, skali, formy ich zaangaowania do minimalizacji lub likwidacji istniejcych barier rozwoju, wykorzystywania moliwoci i szans jakie tworz wspczesne kierunki i trendy rozwojowe, a w konsekwencji do urzeczywistniania zrwnowaonego rozwoju.

Projekt KPB przygotowany zosta przez Komitet Polityki Naukowej i poddany uzgodnieniom midzyresortowym oraz konsultacjom spoecznym. Uwagi do projektu zgosiy: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansw, Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego, Rzdowe Centrum Bezpieczestwa, Prokuratura Generalna, Polska Akademia Nauk, Konferencja Rektorw Akademickich Szk Polskich, Rada Gwna Szkolnictwa Wyszego, Rada Gwna Instytutw Badawczych, Pracodawcy RP, Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan, Business Centre Club. Uwagi zostay uwzgldnione.

9

STRATEGICZNE KIERUNKI BADA NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

1. NOWE TECHNOLOGIE W ZAKRESIE ENERGETYKI Krajowy sektor energetyczny powinien przej dugoterminow transformacj w system zrwnowaony i niskoemisyjny, przyjazny rodowisku, wykorzystujcy zrnicowane surowce energetyczne, z jednoczesnym wzrostem efektywnoci energetycznej. Przestarzaa i nieefektywna infrastruktura polskiej energetyki, uzalenienie od zewntrznych dostaw paliw i energii, silne negatywne oddziaywanie sektora na rodowisko oraz zobowizania Polski wynikajce z przyjcia przez Uni Europejsk pakietu klimatyczno-energetycznego, to czynniki jednoznacznie wskazujce na konieczno dokonania wielu istotnych zmian technologicznych i technicznych w strukturze wytwarzania, przesyania, energooszczdnej dystrybucji i magazynowania energii. Naley podkreli, e rozwj nowoczesnych technologii energetycznych jest kluczowy dla procesu transformacji w kierunku zielonej gospodarki, wspierajc realizacj celw okrelonych w strategii Europa 2020, zwaszcza w ramach inicjatywy flagowej Europa efektywnie korzystajca z zasobw energetycznych.

Badania prowadzone w tym zakresie musz wspiera realizacj Polskiej Polityki Energetycznej do roku 2030, przyjtej przez Rad Ministrw w dniu 10 listopada 2009 r., jak rwnie realizacj celw polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Oba dokumenty zakadaj osignicie midzy innymi penego bezpieczestwa zaopatrzenia w energi przy zachowaniu wymogw ochrony rodowiska, rozwj technologii niskoemisyjnych zapewniajcych realizacj tzw. celu 3x20, obejmujcego popraw efektywnoci energetycznej o 20%, przy osigniciu udziau energii odnawialnej w wysokoci 20% i ograniczeniu emisji gazw cieplarnianych do atmosfery do 20% do 2020 roku. Badania w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych bd wspiera realizacj formuowanego obecnie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), ktrego gwnym celem jest przestawienie gospodarki na gospodark niskoemisyjn. Moe to nastpi tylko przy zaangaowaniu w badania nad podstawowymi dla Polski rdami energii, tradycyjn energetyk opart o wgiel kamienny i gaz, w tym upkowy oraz nad odnawialnymi rdami energii. Osignicie zaoonych celw wymaga bdzie rwnie prowadzenia prac nad rozwojem bezpiecznej energetyki jdrowej, co dodatkowo pozwoli utrzymanie przez Polsk kontaktu z najbardziej rozwinitymi technologicznie krajami wiata.

Opracowanie nowych efektywnych i bezpiecznych dla rodowiska technologii energetycznych oraz wdroenie ich eksploatacji musi odbywa si w warunkach multidyscyplinarnego wspdziaania badaczy i inynierw reprezentujcych rne dziedziny i dyscypliny naukowe, przy staym wsparciu ksztacenia kadr naukowych i technicznych.

Celem prac badawczych i rozwojowych w zakresie poprawy efektywnoci energetycznej jest ograniczenie zapotrzebowania na paliwa i energi. Porednio, dziki zmniejszeniu uzalenienia od importu, prowadz one do wzrostu bezpieczestwa energetycznego kraju, a take do ograniczenia wpywu energetyki na rodowisko poprzez redukcj emisji gazw, pyw i odpadw produkcyjnych. Postp naukowo-badawczy i rozwj

10

technologii, uwzgldniajcy minimalizacj ich negatywnego wpywu na rodowisko i jako ycia, przyczyni si przede wszystkim do zmniejszenia energochonnoci polskiej gospodarki i zwikszenia efektywnoci wytwarzania i przetwarzania oraz przesyania i magazynowania energii elektrycznej i ciepa.

Obecne rozwizania materiaowe i konstrukcyjne krajowego systemu

elektroenergetycznego mocno ograniczaj zdolnoci przesyu energii elektrycznej, co wobec wzrastajcego zapotrzebowania na energi, prowadzi do kryzysw i przerw w dostawie energii, o dotkliwych skutkach ekonomicznych dla gospodarki. Ograniczenie tych zjawisk stwarza konieczno opracowania nowej generacji materiaw dla elektroenergetyki przesyowej i dystrybucyjnej oraz rozwiza konstrukcyjnych dla modernizacji krajowego systemu elektroenergetycznego.

Realizacja zaoe polityki energetycznej kraju, wypenienie norm ochrony rodowiska oraz zobowiza midzynarodowych, wymaga efektywnego wykorzystania wszystkich rde energii, take alternatywnych, oraz rozwj bezpieczniejszych dla uytkownikw i rodowiska technologii. Badania w zakresie energetyki odnawialnej i rozwijane technologie w tym obszarze powinny dotyczy wszystkich rodzajw energii: geotermii, biomasy, energii wiatrowej, hydroenergii, energii sonecznej i innych.

Badania wspierajce taki program wymagaj interdyscyplinarnych studiw ekologicznych i ekonomicznych, wspierajcych take monitorowanie zwizanych z wdroonymi technologiami energetycznymi zagroe.

Realizacja programu energetyki jdrowej stworzy zapotrzebowanie na badania m.in. w

dziedzinach takich jak: technologie materiaowe, elektrotechnika, automatyka w odniesieniu do np. cyklu paliwowego, reaktorw IV generacji, czy rozwoju modeli probabilistycznych i oprogramowania. Badania prowadzone w zakresie energetyki jdrowej pozwol na dotrzymanie zadeklarowanego przez polski Rzd w uchwale z dnia 13 stycznia 2009 r. terminu uruchomienia pierwszego bloku elektrowni jdrowej w 2020 roku. Ponadto, technologie nuklearne znajd zastosowanie take w innych dziedzinach: w profilaktyce, w diagnostyce i terapii medycznej, w produkcji nowych materiaw, w petrochemii, rolnictwie, ochronie rodowiska oraz gospodarce wodnej. Obecne zaopatrzenie w energi elektryczn, bazujce na duych skoncentrowanych rdach wytwarzania energii, wymaga bdzie stopniowego przechodzenia na model tzw. generacji rozproszonej, ktry stwarza lepsze moliwoci udziau odnawialnych rde energii (OZE), zwaszcza w zakresie szerokiego wykorzystania zdolnoci do wytwarzania takiej energii w gospodarstwach domowych.

Energetyka wodorowa, naleca do tzw. wschodzcych technologii, znajduje si obecnie we wstpnej fazie rozwoju. Prowadzenie bada w tym zakresie, w tym nad technologiami ogniw paliwowych, oprcz moliwej przyszej komercjalizacji, zapewni polskim rodowiskom badawczo-technicznym kontakt z najbardziej wymagajcymi technologiami wspczesnoci. Ze wzgldu na specyfik obszaru badawczego efektywne prace badawcze i rozwojowe musz mie charakter wielodyscyplinarny, przekraczajcy klasyczne bariery midzy takimi naukami jak fizyka, chemia, inynieria materiaowa. Energetyka krajowa wykorzystuje jedne z najwikszych na wiecie zasobw wgla kamiennego i brunatnego. Z tego wzgldu Polska powinna sta si krajem promujcym i rozwijajcym technologie czystego wgla. Wykorzystanie wgla do produkcji czystej

11

energii elektrycznej, syntetycznych paliw oraz substancji chemicznych wymaga rozwijania bezpiecznych dla ludzi i rodowiska technologii czystego wgla, wspierajcych podziemn gazyfikacj, gazyfikacj paliw staych oraz masow produkcj wodoru. Integracja energetyki jdrowej z konwersj wgla moe zoptymalizowa wykorzystanie jego zasobw.

Istotne jest rwnie rozwijanie technologii wykorzystujcych niekonwencjonalne surowce energetyczne, takie jak gaz upkowy i metan pozyskiwany ze z wglowych. Pociga to za sob potrzeb opracowania nowych technologii rozpoznania i bezpiecznej eksploatacji krajowych zasobw surowcowych, w tym pierwiastkw i surowcw krytycznych, podstawowych dla nowoczesnej gospodarki (ziemie rzadkie, metale strategiczne, surowce dla zaawansowanych technologii).

Krajowe uczelnie, instytuty badawcze i instytuty PAN uczestniczc w europejskich

programach ramowych, jak i w krajowych programach badawczo-rozwojowych, osigny wysoki poziom merytoryczny, jak rwnie rozbudowuj infrastruktur unikatowych instalacji testowych. W realizowanych programach po raz pierwszy uczestnicz finansowo organizacje przemysowe angaujc swoje rodki finansowe. Z tego powodu mona uzna, e stworzone partnerstwo publiczno-prywatne, jak i posiadany potencja, pozwalaj realizowa badania i prace rozwojowe na poziomie europejskim.

2. CHOROBY CYWILIZACYJNE, NOWE LEKI ORAZ MEDYCYNA

REGENERACYJNA

W perspektywie najbliszych lat najwikszym zagroeniem zdrowotnym dla populacji Polski bd choroby cywilizacyjne: choroby ukadu krenia (w tym: nadcinienie, zawa minia sercowego i udar mzgu), nowotwory zoliwe, choroby nerek, cukrzyca i otyo, choroby psychiczne (w tym zwaszcza depresja), choroby otpienne oraz uzalenienia od alkoholu, lekw i narkotykw. Od wielu lat obserwuje si take, zwaszcza u osb modszych, stay wzrost zachorowa na choroby alergiczne. Obok starzenia si populacji gwn przyczyn wikszoci tych chorb jest naraenie rodowiskowe i niekorzystne zmiany stylu ycia, skutkujce rwnie zmianami w ukadzie miniowo-szkieletowym, a take narastajce przecienie umysowe zwizane z procesami decyzyjnymi oraz stres psychospoeczny. Szybki postp wiedzy umoliwia poznanie przyczyn chorb cywilizacyjnych, identyfikowanie grup wysokiego ryzyka i waciwe ukierunkowanie interwencji o charakterze populacyjnym, a take wczeniejsze wykrywanie tych chorb, co umoliwia ich skuteczniejsze leczenie. Ogromna dynamika pracy nad nowymi lekami, w tym swoicie oddziaujcymi ze zdefiniowanymi strukturami molekularnymi i nanofarmakologia, stwarza nowe moliwoci terapeutyczne. Badania nad komrkami macierzystymi otwieraj perspektywy w zakresie regeneracji i odtwarzania narzdw.

Niezwykle istotny jest rozwj epidemiologii analitycznej, ktra jest najskuteczniejszym narzdziem m.in. w rozpoznawaniu nowych zagroe rodowiskowych, w identyfikowaniu markerw ekspozycji rodowiskowej i markerw dawki pochonitej, a take wczesnych markerw uszkodze narzdowych. Prowadzenie populacyjnych bada epidemiologicznych pozwala na skuteczne wyodrbnienie czynnikw ryzyka chorb cywilizacyjnych, czynnikw wpywajcych na nieskuteczno terapii (m.in. zjawiska compliance, adherence, inercja terapeutyczna) oraz zwikszajcych ryzyko wystpowania gronych powika niniejszych chorb. Podobnie, rozwj bada molekularnych nad

12

predyspozycjami genetycznymi warunkujcymi zwikszone ryzyko zachorowania, rozwj bada nad epigenetyk schorze cywilizacyjnych, ktra jest elementem czcym specyficzne naraenia rodowiskowe z zachorowalnoci na choroby wielogenowe, wpisuje si w agend bada strategicznych wielu orodkw wiatowych.

Moliwoci osignicia postpu w zakresie chorb psychicznych, neurodegeneracyjnych i uzalenie wi si z szybkim postpem w badaniach nad neurotransmisj, funkcj receptorw i kanaw bonowych oraz nad rnymi etapami przekanictwa sygnau w komrkach ukadu nerwowego i z rozwojem nowoczesnej neuro-psychofarmakologii. Nowoczesna diagnostyka koncentruje si natomiast m. in. na poszukiwaniu biomarkerw molekularnych zwizanych z genomik, transkryptomik i proteomik, uytecznych we wczesnym wykrywaniu chorb, przewidywaniu przebiegu terapii, monitorowaniu skutecznoci leczenia lub stanowicych potencjalne cele dla nowych terapii. Rozwj bada z zakresu farmakogenetyki i farmakogenomiki, dla rozpoznawania osobniczej wraliwoci i opornoci na leki umoliwi optymalny dobr metod leczenia i ograniczenie jego powika.

Wspczesna farmakologia to obecnie dziedzina multidyscyplinarna. Tendencjami dominujcymi w tych dynamicznie rozwijajcych si badaniach, ktre maj take due znaczenie gospodarcze, jest wykorzystanie w nich modelowania komputerowego, zaawansowanych metod analitycznych i analizy toksykologicznej, rozwj nanofarmakologii oraz poszukiwanie lekw celowanych o wybirczym mechanizmie dziaania. Dodatkowo, rozwj nanotechnologii, w tym poszukiwanie nowych polimerowych i lipidowych nonikw lekw w terapii celowanej stanowi bardzo wany wkad. Celem wdroenia bada w tym zakresie jest stworzenie oryginalnych i patentowalnych metod syntezy i technologii wytwarzania lekw generycznych. Warunkiem osignicia znaczcego postpu w omawianym obszarze jest tworzenie preferencji dla wieloorodkowych i interdyscyplinarnych projektw z udziaem biologw molekularnych, informatykw, biochemikw, lekarzy i farmakologw. Badania w dziedzinie medycyny regeneracyjnej cechuje ogromny potencja, w tym zwaszcza nad wykorzystaniem moliwoci terapeutycznych wicych si z waciwociami somatycznych komrek macierzystych oraz komrek macierzystych krwi ppowinowej, w szczeglnoci w regeneracji narzdw. Wanym obszarem dziaa s take badania nad zjawiskami zgodnoci tkankowej pomidzy biorc a dawc oraz rozwj metod hodowli organw do przeszczepu.

Badania w zakresie problemw zdrowia, a w szczeglnoci chorb cywilizacyjnych, nowych lekw oraz medycyny regeneracyjnej, stanowi dominujcy obszar badawczy w wielu wydziaach uniwersytetw medycznych, w niektrych placwkach PAN i licznych instytutach badawczych.

13

3. ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, TELEKOMUNI-KACYJNE I MECHATRONICZNE

Niezwyky postp w dostpie i transmisji danych oraz rozwj sektora

telekomunikacyjnego w cigu ostatnich kilkunastu lat przeksztaci wiele gospodarek wiatowych. Sterownikami wzrostu gospodarczego stay si bardziej zasoby informacyjne i moliwo ich przetwarzania ni zasoby naturalne. Szeroki dostp do wysokiej jakoci technologii teleinformatycznych sta si kluczowym priorytetem dla decydentw politycznych i gospodarczych. W rezultacie, brane oferujce rozwizania TIK (technologie informacyjne i komunikacyjne) dowiadczyy, przynajmniej w niektrych gospodarkach, bezprecedensowego wzrostu wartoci i przyczyniy si do przyspieszenia oglnego wzrostu wydajnoci tych gospodarek.

Wpyw postpu technicznego w zakresie TIK na dziaalno gospodarcz wykracza poza bezporednie oddziaywanie na gazie przemysu produkujcego technologie TIK. Adaptacja i stosowania nowych rozwiza w wikszoci sektorw innowacyjnej gospodarki czyni j bardziej efektywn i konkurencyjn.

Obecny rozwj TIK jest stymulowany, przez naukowo - gospodarcze zastosowania, dyktujce zapotrzebowanie na ponadstandardow funkcjonalno nowych systemw, oraz przez powszechn dostpno technologii jak zapewniaj nowe wirtualne rodowiska obliczeniowe i powszechnie dostpne sieci komputerowe. Brak potrzeby fizycznej instalacji komponentw systemowych, przy zapewnionym szerokim dostpie do oferowanych przez nie funkcjonalnoci, to rewolucyjne rozwizania przetwarzania w chmurze. Rozwizania te istotnie poprawiaj konkurencyjno wielu, szczeglnie maych i rednich przedsibiorstw. Pomimo ogromnego rozwoju, gwnie stymulowanego poprzez innowacyjne potrzeby specyficznych rozwiza, trwa wycig o coraz to lepsze, elastyczniejsze, tasze, atwiejsze w obsudze czy funkcjonalnie innowacyjne produkty informatyczne.

Komponent informatyczny sta si nieodzownym elementem wielu zoonych i zaawansowanych projektw innowacyjnych, tak naukowych, jak i przemysowych. To informatyka czsto czy rodowiska naukowe innych dziedzin poprzez budowane narzdzia czy okrelenie limitw wspczesnych rozwiza technologicznych. Te za stymuluj rozwizania przyblione i przyczyniaj si do postpu w oglnoci. Pytania pozostajce bez rozwiza napdzaj wtedy badania podstawowe, a ich wyniki czsto przyczyniaj si do rozwoju dziedziny inicjujcej pytania. Czsto zakres rozwiza jest na tyle istotny i obszerny, a wyzwania tak znaczce, e staj si zalkiem nowej dyscypliny w dziedzinie informatyki np. bioinformatyki, przetwarzanie obrazw, przetwarzanie multimediw na urzdzeniach mobilnych, bezpieczestwa sieciowego, grafiki komputerowej czy w przeszoci - sztucznej inteligencji. Wiele z tych dziedzin z powodzeniem jest dzisiaj rozwijanych przez sieci maych i rednich przedsibiorstw i rne struktury klastrowe, w ktrych biznes pracuje wsplnie z instytucjami badawczymi w kilku regionach kraju.

Oczekiwania na rozwizania brany TIK s ogromne, zarwno w Europie, jak

i reszcie wiata. Obejmuj one sprzt, ktry oblicza i komunikuje si, oprogramowanie, ktre zawiera dane, wiedz i informacj w tym samym czasie kontroluje zoone procesy technologiczne i biznesowe oraz komunikuje si poprzez interfejsy midzy komputerami, narzdziami lub maszynami linii produkcyjnej. Procesy produkcyjne oparte na zindywidualizowanych potrzebach stanowi ogromn przewag konkurencyjn i s czsto wymieniane jako podstawowe dla dalszego rozwoju specjalistycznych technologii.

Tworzenie inteligentnych sieci sensorw monitorujcych zmienno danych w rodowiskach o trudnym dostpie, samo-konfigurujcych si systemw wbudowanych oraz

14

systemw adaptowalnych robotw usugowych stanowi ga naukowo-gospodarcz o duym tempie rozwoju. Na szczegln uwag zasuguje nowoczesne zarzdzanie gospodark energii w inteligentnych sieciach energetycznych wsppracujcych z samo-optymalizujcymi wykorzystanie energii urzdzeniami odbiorczymi.

Obecnie powszechnie stosowany model obliczeniowy oferowany w rnych typach komputerw ma ewidentne ograniczenia. Rozwj technologii kwantowej, nioscej ze sob ogromny potencja zwizany ze znacznym przyspieszeniem i multiplifikacj jednoczesnych procesw obliczeniowych na podstawie wielu zrnicowanych danych, zmniejszenia masy urzdze, a take nowe, doskonalsze i trudniejsze do zdekodowania systemy kryptograficzne, wykorzystujce kwantow dystrybucj kluczy kryptograficznych i kwantow kryptografi, s w centrum zainteresowania wielu orodkw na wiecie.

Kolejne wyzwania pokonuje nowoczesna mechatronika - interdyscyplinarna dziedzina

inynierii stanowica poczenie inynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki, suca projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych zaawansowanych urzdze. Rosnca zoono produktw mechatroniki cechuje si wielofunkcyjnoci, konfigurowalnoci i adaptacyjnoci w zalenoci od potrzeb dziedziny zastosowa.

wiat stoi w przededniu przeomu technologicznego polegajcego na zwikszeniu

autonomii wielu urzdze i technologii w zakresie dziedzin zwizanych z wszystkimi sferami ycia publicznego oraz przemysu, od zastosowa wojskowych, a do prostych sprztw gospodarstwa domowego. Wymaga to innego spojrzenia na produkty, zarwno na etapie ich projektowania, wytwarzania, jak i eksploatacji - takie podejcie mieci si w ramach mechatroniki. Charakterystyczne dla rozwiza mechatronicznych jest podejcie multi- i transdyscyplinarne. amie ono dotychczas ustalone podziay pomidzy dziedzinami i analizuje tworzony produkt jako cao w otoczeniu rynku na kadym etapie jego powstawania. Wymaga to opracowania metod interdyscyplinarnego projektowania oraz interfejsw pomidzy tak odlegymi dziedzinami jak mechanika, elektronika, oprogramowanie, ekonomia, medycyna, zarzdzanie. Rozwj podejcia mechatronicznego jest niezbdny dla poprawienia konkurencyjnoci przemysu. Pozwala take na stworzenie podstawy dla konstrukcji naladujcych obiekty biologiczne.

Podobnie, szybko rozwijajca si fotonika ukierunkowana na praktyczne zastosowania integruje prace badawczo-rozwojowe w wielu dziedzinach. Krajowe innowacyjne implementacje w tym zakresie potencjalnie pozwol na zwikszenie wsppracy naukowej z wybitnymi orodkami europejskimi i wiatowymi wspomagajc dziaania rozwojowe i innowacyjne polskich firm fotonicznych/optoelektronicznych.

Zastosowanie TIK w zarzdzaniu i monitorowaniu infrastuktur transportow w wielu krajach staje si proritetem rozwoju sieci komunikacyjnych i transportowych. Modernizacja krajowej infrastruktury transportowej wymaga wprowadzenia nowoczesnego systemu zarzdzania infrastruktur transportow, z jednoczesnym zapewnieniem niezawodnoci i trwaoci rodkw transportu lotniczego, kolejowego, samochodowego, wodnego i rurowego oraz konstrukcji i systemw chronicych uytkownikw i ratujcych ich w przypadku awarii. Opracowanie inteligentnych rodkw transportu oraz inteligentnej infrastruktury dostarczajcej i przetwarzajcej dane o stanie pojazdu lub infrastruktury, warunkach ruchu, zagroeniach, zachowaniach uytkownikw pojazdw i infrastruktury wymaga specjlistycznego i zintegrowanego podejcia. Dodatkowo, wykorzystanie materiaw i systemw pozwalajcych na zmniejszenie emisji zanieczyszcze poprzez eksploatacj czystych rodkw transportu zbiorowego, wykorzystujcych energi odnawialn wpisuje

15

si w zakres kierunku nowych technologii energetyki. Efekty te mona uzyska poprzez zintegrowane wdroenie technologii informacyjno-komunikacyjnych, ktre pozwol na ograniczenie liczby eksploatowanych rodkw transportu oraz na zwikszenie sprawnoci transportu miejskiego i podmiejskiego, a take wprowadzenie transportu zintegrowanego i wyznaczenie obszarw zielonych w centrach miejskich, usprawnienie systemw transportowych poprzez tworzenie powiza midzy rnymi rodkami transportu i integracj usug z nimi zwizanych, a take wykorzystanie maych lotnisk i lekkich samolotw w systemach transportowych.

Istotnym aspektem jest rwnie opracowanie i wdroenie czystych ekologicznie

rodkw transportowych (pojazdw), w tym o napdzie elektrycznym. Pojazdy takie powinny w przyszoci wsppracowa z systemem elektroenergetycznym, stanowic nie tylko odbiorniki energii, ale jednoczenie bdc rozproszonym buforem energii pozwalajcym stabilizowa prac krajowego systemu elektroenergetycznego.

Mimo bardzo istotnych korzyci zwizanych z rozwojem technologii i spoeczestwa informacyjnego naley take zwrci uwag na zagroenia wynikajce ze stosowania i demokratyzacji sieci, w tym na cyberterroryzm lub dostp cyberprzestpcw do danych wraliwych, poufnych czy tajnych.

Polska ma ogromny potencja intelektualny w zakresie rozwoju TIK. Doskonaa kadra naukowa, wielu utalentowanych absolwentw kierunkw informatyki i telekomunikacji, powinno stworzy moliwoci uzyskania zadawalajcej stopy zwrotu z inwestycji w sektor TIK. Badania prowadzone przez polskich naukowcw w tym zakresie stoj czsto na wiatowym poziomie, a ich wyniki publikowane w najlepszych czasopismach i szeroko cytowane. Strategiczny kierunek w tym zakresie wyoniony jako katalizator rozwiza w wielu dziedzinach wymagajcych postpu, oparty na aktywnej wsppracy naukowcw z wielu dziedzin nauk stosowanych, ma ogromny potencja rozwoju i szybkiego wdroenia do gospodarki.

Polska musi dooy wszelkich stara, aby w jak najwikszym stopniu wykorzysta posiadany potencja w obszarze technik satelitarnych i technologii kosmicznych. Podejmowanie dziaa na rzecz rozwoju zaawansowanych technologii w przedmiotowym obszarze oraz zacieniania wsppracy pomidzy sektorem badawczo-rozwojowym i gospodarczym przyczyni si do wzrostu konkurencyjnoci polskich przedsibiorstw. Jednoczenie naley zwikszy sprawno i efektywno dziaania administracji publicznej poprzez rozwj i wprowadzanie rozwiza opartych na technikach satelitarnych umoliwiajcych lepsze wykorzystanie posiadanych zasobw i infrastruktury. Zaspokoi to take potrzeby pastwa w zakresie bezpieczestwa narodowego poprzez wykorzystanie dostpnych instrumentw i rozwj autonomicznego potencjau w wybranych obszarach. Wyzwaniem w pozostaych latach pozostanie sprostanie midzynarodowym wymogom technicznym, technologicznym i organizacyjnym; natomiast szans dla gospodarki i administracji pastwa jest stworzenie narodowego programu w zakresie techniki kosmicznej oraz udzia w programach wielonarodowych.

16

4. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAOWE Multidyscyplinarne badania z zakresu chemii, fizyki, biologii, farmacji, nauk technicznych i informatyki s obecnie najefektywniejszym rdem produktw i materiaw o nowych, jak rwnie udoskonalonych waciwociach oraz nowych zastosowaniach poprawiajcych bezpieczestwo i standardy ycia. Wdroenie powstaych w ich efekcie technologii i technik wpynie decydujco na podniesienie konkurencyjnoci krajowego przemysu. Wrd tych technologii kluczow rol odgrywaj nanotechnologie generujce nowe materiay o programowanej na poziomie molekularnym strukturze, oraz o zupenie nowych waciwociach i zastosowaniach. Rozwj gospodarczy Polski jest w duej mierze zaleny take od dostpnoci szerokiej grupy surowcw mineralnych. W rezultacie prowadzonych bada powinny zosta opracowane nowe efektywne technologie wytwarzania metali, ich stopw i zwizkw chemicznych, funkcjonalnych materiaw kompozytowych, nanokrystalicznych, warstwowych i gradientowych, ceramiki uytkowej, szkie, materiaw ogniotrwaych, materiaw polimerowych, nowych pprzewodnikw, modyfikowanego drewna i kompozytowych materiaw lignocelulozowych. Towarzyszy im musz poszukiwania materiaw o unikatowych waciwociach i specyficznym zastosowaniu w rnych dziedzinach ycia i gospodarki, a take sprzyjajcych zrwnowaonemu rozwojowi. Opracowane i wdroone do produkcji nowej generacji materiay znajdujce zastosowanie w gospodarce, s ju i powinny w jeszcze wikszym stopniu sta si polsk specjalnoci. Osignicie tego celu wymaga zastosowania nanotechnologii dla wytwarzania materiaw funkcjonalnych do zastosowa w informatyce, elektronice, fotonice i energetyce, w przemyle chemicznym, przemyle maszynowym, przemyle spoywczym, przemyle odzieowym, przemysach opartych na budownictwie, inynierii biomedycznej oraz w transporcie, rolnictwie i przemyle obronnym. Rozwj zaawansowanych technik inynierii materiaowej umoliwi kontrolowane ksztatowanie waciwoci tworzyw oraz opracowanie energooszczdnych i proekologicznych.

Szans innowacyjnych oraz doskonalonych technologii poprawiajcych bezpieczestwo spoeczestwa, gospodarki i kraju s materiay i technologie zwizane z magazynowaniem i przesyem energii oraz technologie fotoniczne wykorzystywane w dugodystansowych, niezawodnych i wydajnych systemach transmisji informacji. Wymaga to rozwoju nanoelektroniki, optoelektroniki i spintroniki z wykorzystaniem nowych materiaw pprzewodnikowych (np. grafenu), monokrysztaw, szkie aktywnych i ceramiki laserowej. Nieodzownym skadnikiem takiego rozwoju musz sta si technologie przetwarzania energii oparte na energoelektronice wykorzystujcej klasyczne i nowe zwizki pprzewodnikowe, (krzem, wgiel z nowymi odmianami, pprzewodniki z szerok przerw energetyczn, pprzewodniki organiczne), materiay kompozytowe o silnych waciwociach magnetycznych, piezo- i termoelektrycznych, luminescencyjnych, materiay elektrodowe do nowego typu baterii, materiay wodorochonne. Efektem takich bada mog by opracowania nowych nanosensorw medycznych, struktur fotonicznych i spintronicznych nowych urzdze wykorzystujcych wspomniane waciwoci. Konieczno modernizacji krajowej infrastruktury transportowej stanowi silne wyzwanie dla inynierii materiaowej w aspekcie opracowania nowych materiaw i technologii dla systemw zasilania, zarzdzania i diagnostyki infrastruktury transportowej.

17

Szczeglne znaczenie dla ekologicznego i energooszczdnego transportu bdzie miao wykorzystanie metali lekkich oraz nowych materiaw przewodowych i konstrukcyjnych.

Kluczow rol w rozwoju przemysowym odegraj materiay o projektowanych waciwociach. Ich wykorzystanie wymaga bdzie doskonalenia istniejcych oraz wdraania nowych wielkoprzemysowych procesw metalurgicznych i chemicznych kompatybilnych ze standardem BAT (Best Available Techniques).

Wskazane bdzie stymulowanie rozwoju bada i technologii wytwarzania materiaw

do zastosowa w ochronie rodowiska z ukierunkowaniem na oczyszczanie gazw, biogazw oraz spalin, a take materiaw do wytwarzania ogniw paliwowych. Planowany rozwj energetyki jdrowej i metod radiacyjnych, w tym wytwarzanie radiofarmaceutykw, wymaga rozwoju technologii obrbki surowcw oraz zagospodarowanie tych specyficznych odpadw powstajcych w procesie wytwarzania energii jdrowej.

Zapewnienie bezpieczestwa, trwaoci, uytecznoci i niezawodnoci obiektw budowlanych wymaga opracowania nowych konstrukcji i materiaw bezpiecznych dla zdrowia i rodowiska, a jednoczenie o duej trwaoci. Niezbdne zatem jest opracowanie nowej generacji materiaw budowlanych o wysokich parametrach wytrzymaociowych i termicznych z wykorzystaniem nanotechnologii, mikrotechnologii i biotechnologii, pozwalajcych projektowa i modyfikowa struktury materiaw zgodnie z oczekiwanymi waciwociami. Zwikszenie produkcji materiaw budowlanych opartych na technologiach zagospodarowania odpadw pogrniczych i przemysowych, a take pochodzcych z rozbirki budowli, zazwyczaj pozwalaj na ograniczenie wydobycia pierwotnych surowcw mineralnych. Z uwagi na stale zwikszajcy si ruch drogowy z rosncym udziaem pojazdw cikich, wzrastajce oczekiwania uytkownikw drg, a take oczekiwania zarzdcw zwizane z trwaoci rozwiza infrastrukturalnych, istotne s badania, ktrych wdroenie umoliwi przebudow i wzmocnienie wyeksploatowanej infrastruktury drogowej w Polsce. Zastosowanie metody analizy rzeczywistych oddziaywa pojazdw cikich na infrastruktur drogow pozwol na popraw jakoci diagnostyki infrastruktury drogowej. Badania obejmujce nowe materiay i technologie do przebudowy i wzmacniania obiektw mostowych (w tym zabytkowych) mog stanowi podstaw nowoczesnych zastosowa. Innowacyjne wykorzystanie procesw i produktw wytwarzanych metodami biotechnologicznymi powinno wzbogaci krajow baz surowcow o nowe produkty o waciwociach biodegradowalnych oraz o nowe produkty i procesy w zakresie farmakoterapii. Produkty te znajd rwnie zastosowanie w przemyle spoywczym i kosmetycznym, a take chemii gospodarczej. Mog by uywane jako tzw. "specialities" przez rne brane przemysowe. Ukierunkowane badania powinny koncentrowa si na uzyskiwaniu unikatowych i ulepszonych biokatalizatorw i metabolitw dla zastosowa w przemyle farmaceutycznym, spoywczym i ochronie rodowiska, a take przyjaznych dla rodowiska i zdrowia biopolimerw biodegradowalnych i biokompatabilnych. Podane bdzie ich wykorzystanie w technologiach oczyszczania ekosystemw, pozyskiwania cennych skadnikw z mineraw, oczyszczania gazw oraz utylizacji odpadw mineralnych.

Rozwj gospodarczy i pojawiajce si w jego wyniku nowe zagroenia dla spoeczestwa wymagaj opracowania nowych technicznych i organizacyjnych systemw

18

ochrony oraz innowacyjnych, bezpiecznych dla zdrowia i rodowiska materiaw, produktw i technologii. Du rol powinny w tym procesie odgrywa innowacyjne biodegradowalne materiay lignocelulozowe.

Badania w zakresie nowych materiaw i technologii ich wytwarzania stanowi

dominujcy obszar badawczy w niektrych placwkach PAN, wydziaach politechnik i uniwersytetw oraz w instytutach badawczych. Osignicia naukowe w zakresie bada podstawowych tych placwek maj poziom midzynarodowy. Dobrze wyposaone instytuty realizuj projekty w penych cyklach badawczych do fazy wdroenia, poprzez faz bada w skali laboratoryjnej i pilotaowej, do wprowadzenia produktu na rynek, a take sprzeday licencji zagranicznych.

5. RODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LE NICTWO

W XXI wieku jako ycia ludzi na globie ziemskim w znaczcym stopniu bdzie

uzaleniona od stanu rodowiska przyrodniczego, dostpnoci i jakoci ywnoci oraz czystej wody. Wzrastajca populacja ludzi na naszej planecie to m. in. problem stanu rodowiska przyrodniczego i konkurencji o zasoby Ziemi. Glob ziemski w ostatnim okresie 100 lat uleg zmianom przejawiajcym si m. in. zmniejszeniem lesistoci i zmianom w klimacie.

Wedug FAO w 2050 roku wiatowe rolnictwo bdzie musiao produkowa o 50%

ywnoci wicej ni obecnie, przy praktycznie tej samej powierzchni upraw. Jest to wielkie wyzwanie dla nauki, dla nowych, ale jednoczenie bezpiecznych technologii produkcji ywnoci, poszukiwania nowych odmian rolin i bezpieczniejszych z punktu widzenia konsumenta metod ich ochrony. Kryzys jaki przeywa wiat w latach 2008-2009 uwiadomi wszystkim krajom europejskim, w tym rwnie Polsce, jak wane jest bezpieczestwo ywnociowe. Europa i Polska musz by samowystarczalne jeli chodzi o produkcj ywnoci. Oczekuje si take, e w wyniku nowych wdroe wzronie pozyskanie drewna i zakres jego konserwacji.

Badania naukowe w tym obszarze maj na celu wsparcie dziaa z zakresu

zarzdzania rodowiskiem oraz racjonalnego wykorzystania zasobw naturalnych, obejmuj problematyk strategicznych i biecych zagadnie ochrony i ksztatowania rodowiska zgodnie z zasadami zrwnowaonego rozwoju, a take realizacji zobowiza wynikajcych z midzynarodowych konwencji, czonkostwa w Unii Europejskiej i innych organizacjach midzynarodowych. Badania obejmujce ocen stanu obecnego i zagroe, uytkowania zasobw naturalnych i biornorodnoci kraju, moliwoci ich efektywniejszego wykorzystania dla dobra gospodarki narodowej i spoeczestwa, przy zachowaniu rodowiska w stanie pozwalajcym na jego naturalne odtwarzanie si i funkcjonowanie procesw przyrodniczych, stanowi podstaw do podejmowania strategicznych decyzji. W przypadku zasobw nieodnawialnych, w szczeglnoci surowcw mineralnych, pooenie nacisku na badania pozwalajce na ich jak najlepsze wykorzystanie (w tym stosowanie technologii bez- i maoodpadowych) i najbardziej efektywne metody ich eksploatacji i przetwrstwa, jest uzasadnione. Rwnolegle, usprawnianie procesw recyklingu, poprzez doskonalenie jego organizacji, logistyki i wydajnoci moe znacznie przyczyni si do opymalizacji zuycia zasobw naturalnych. Szersze przemysowe zagospodarowanie odpadw mineralnych pozwalajce na racjonalne zagospodarowanie z pierwotnych kopalin i ograniczenie przez to koniecznoci przejmowania nowych terenw pod dziaalno grnicz stanowi niezbdny czynnik planistyczny.

19

Zmniejszenie emisji gazw cieplarnianych jest jednym z najwaniejszych obecnie

celw dziaa podejmowanych przez Europ. Wskazuje si, e zmiany klimatu w cigu nastpnych 50 lat wyranie wpyn na funkcjonowanie gwnych sektorw, takich jak zasoby wodne i gospodarka wodna, rolnictwo, lenictwo, rybowstwo, infrastruktura i transport, turystyka, ochrona zdrowia (ludzi, zwierzt i rolin), energetyka, ekosystemy (w tym morskie) oraz rnorodno biologiczna. Przewiduje si, e przyspieszeniu ulegnie degradacja ekosystemw, szybciej nastpowa bdzie zmniejszenie si rnorodnoci biologicznej. Zmiany klimatu odczuj zarwno gospodarstwa domowe, jak i przedsibiorstwa, a take sabsze grupy spoeczne szczeglnie osoby starsze, niepenosprawne i rodziny o niskich dochodach. Ich wpyw bdzie zrnicowany w zalenoci od regionu.

Badania dotyczce szeroko rozumianej przestrzeni przyrodniczej, ochrony przyrody,

nowych technologii w gospodarce ywnociowej, zmian klimatycznych i roli w nim lasw i przemysu opartego na drewnie, racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi i mineralnymi, s bardzo wane z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki. Deklarowany zrwnowaony rozwj musi by nie tylko deklarowany, ale wdraany w praktyce. Niezbdne jest take prowadzenie bada majcych na celu zapewnienie zrwnowaonego podejcia do polityki klimatycznej, a tym samym do zapobiegania spadkowi konkurencyjnoci polskiego przemysu oraz wzrostowi bezrobocia.

rodowisko przyrodnicze, ochrona przyrody i lasw, rolnictwo, zapewnienie

bezpieczestwa ywnociowego i bezpieczestwa ywnoci, wykorzystanie prozdrowotnych funkcji ywnoci czyli wielkiego interdyscyplinarnego obszaru bada oraz dziedziny wymagajce staego ksztacenia kadr naukowych i inynierskich. Zagadnienia te s szczeglnie wane. Rozwj nowych technologii zakada wykorzystanie wszystkich dostpnych rde energii, w tym bogactwa naturalnego Polski. S wrd nich surowce nieodnawialne, takie jak wgiel i gaz, odnawialne rda energii czy energia jdrowa.

Dziaania te wymaga bd bardzo wnikliwych analiz i bada oraz opracowania

nowych technologii majcych na celu minimalizacj negatywnych nastpstw dla rodowiska, zwaszcza w zakresie uciliwych odpadw przemysowych. Istotne s rwnie badania zmierzajce do opracowania metod zwikszania zasobw odnawialnych i dyspozycyjnych, poprzez rozwj zrwnowaonych form retencji i ochrony przed zanieczyszczeniami wd podziemnych i gruntowych. Nauka musi opracowa nowe technologie majce na celu racjonalne gospodarowanie wod i ograniczenie nieproduktywnych jej strat w rolnictwie, lenictwie i gospodarce komunalnej.

W badaniach wspierajcych rozwj rolnictwa i lenictwa w Polsce uwzgldnione

powinny by zagadnienia rolnictwa industrialnego, zrwnowaonego i ekologicznego, znaczenie rozwoju infrastruktury rolniczej, rozwoju szczeglnie lenictwa niepublicznego oraz produkcji na cele energetyczne w kontekcie racjonalnego wykorzystywania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Istotne jest rwnie prowadzenie bada w zakresie oddziaywania produkcji zwierzcej na rodowisko oraz ochrony zasobw genetycznych zagroonych wyginiciem rodzimych zwierzt gospodarskich i odmian rolin uprawnych.

W zagadnieniach dotyczcych zmian klimatycznych bardzo istotne s badania zwizane z gospodark wodn wsi i rolnictwa, postpem biologicznym i nowymi technologiami produkcyjnymi w warunkach zmieniajcego si klimatu, gospodark len i produkcj wyrobw drzewnych i ich wpywem na rolnictwo i rodowisko. W kontekcie

20

tego bloku istotne jest zahamowanie procesu zmniejszania zawartoci wgla organicznego w glebach rolniczych i zwizanych z tym negatywnych nastpstw. Konieczna jest redukcja energochonnoci i wodochonnoci produkcji rolniczej oraz ograniczenie stosowania syntetycznych pestycydw.

W zagadnieniach zwizanych z produkcj prozdrowotnej ywnoci naley pooy nacisk na technologie wspomagajce ocen jakoci surowcw, rozwj kryteriw gwarancji bezpieczestwa, poziomu dobrostanu zwierzt i jego wpywu na efekty produkcyjne, ocen genetycznie zmodyfikowanych organizmw i badanie ich wpywu na jako ywnoci i rodowiska. Badania powinny przyczynia si do ustalenia norm i standardw, np. w odniesieniu do organizmw genetycznie zmodyfikowanych.

Obecny postp w rozwoju biotechnologii efektywnie wspomaga opracowanie nowych technologii w rolnictwie i przetwrstwie. Kluczowym zagadnieniem jest ochrona biornorodnoci rodowiska przyrodniczego, w tym rodowiska rolniczego i lenego.

Wykorzystanie wiedzy i informacji o rodowisku jako efektywnego narzdzia w gospodarowaniu przestrzennym, eksploatacji zasobw naturalnych, dziaalnoci rolniczej, gospodarowaniu wod, minimalizacji skutkw zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz ograniczaniu skutkw wystpienia zjawisk ekstremalnych, ma kluczowe znaczenie dla strategicznego planowania rozwoju kraju. Jako takie musi czerpa z najnowszych osigni w tym zakresie.

Dyscypliny naukowe w obszarze rolnictwa, zarwno w Europie, jak i w Polsce, powinny uwzgldnia praktyczne wdroenia wynikw i przyczynia si do efektywnej budowy nowego sektora rolno-spoywczego. Zatem komplementarne dziaania dotyczce potrzeb ksztacenia ustawicznego i szybkiego wdraania myli do praktyki produkcyjnej s, w tym sektorze, szczeglnie wane. Obecnie realizowane projekty badawcze obejmujce zagadnienia w zakresie: uzyskiwanie nowych odmian rolin uytkowych i ras zwierzt odpornych na niekorzystne czynniki rodowiska, metody ochrony produkcji rolniczej przed agrofagami oraz technologie produkcji ywnoci funkcjonalnej, oparte s o znakomity potencja badawczy kadry naukowej w uczelniach rolniczych, uniwersytetach, politechnikach, instytutach PAN i instytutach badawczych.

Badania w tym obszarze powinny uwzgldnia zagadnienia wskazane w Strategii

Zielonego Wzrostu OECD w zakresie identyfikacji obszarw tematycznych oraz instrumentw charakteryzujcych si najwikszym potencjaem dla wspierania zielonego wzrostu, w tym waciw wycen funkcji ekosystemw, wspieranie rozwoju technologii rodowiskowych, innowacyjne mechanizmy finansowe promujce zmiany modeli konsumpcji i produkcji na bardziej zrwnowaone. Istotn kwesti jest rwnie identyfikacja polityk majcych na celu zapewnienie pynnej transformacji w kierunku bardziej zielonej gospodarki, ze szczeglnym uwzgldnieniem rynku pracy, w tym systemu podnoszenia i/lub zmiany kwalifikacji, umoliwiajcej bardziej swobodny przepyw kadr do zielonych sektorw gospodarki.

Technologie pozyskiwania z pokadw satelitw w otoczeniu Ziemi informacji o

procesach warunkujcych globalne zmiany klimatyczne i czynniki zrwnowaonej eksploatacji zasobw s kluczowym elementem wspczesnego satelitarnego monitoringu sektora usug opartego na zobrazowaniach satelitarnych. Uzyskane w ten sposb dane ze wzgldu na swj strategiczny charakter przez dekady pozostaway tylko w dyspozycji administracji niektrych krajw, ktre zbudoway wasn infrastruktur obserwacji satelitarnych. Zmian przynioso stopniowe znoszenie barier prawno-administracyjnych w

21

dostpie do zaj, obnienie ich cen oraz rozpowszechnienie Internetu. Niezbdne jest zapewnienie w Polsce jak najszerszego zaangaowania maych i rednich przedsibiorstw w ten rodzaj usug.

6. SPOECZNY i GOSPODARCZY ROZWJ POLSKI W WARUNKAC H GLOBALIZUJ CYCH SI RYNKW

Budowanie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, stojcej przed trudnymi, globalnymi wyzwaniami, ktrej towarzyszy dua niepewno i ryzyko, wymaga wielu bada i analiz o charakterze holistycznym, uwzgldniajcych zarwno wymiar analityczny, jak i syntetyczny. Wymaga te gbszej refleksji nad spoeczestwem i dziedzictwem kulturowym.

Budowanie silnego kapitau ludzkiego wymaga solidnej edukacji modych ludzi, dostosowanej do wymogw wspczesnego wiata. Podajce za tymi wymogami zmiany w systemie edukacji oraz ich monitorowanie, podniesienie jakoci nauczania, to jedne z waniejszych zada na najblisze lata. Nie moemy rwnie pomin rosncej potrzeby uczenia si przez cae ycie, obszaru obejmujcego cae spoeczestwo. Zagadnienie to bdzie stawia nowe wyzwania przed instytucjami wadzy pastwowej, std prowadzenie systematycznych bada edukacyjnych jest niezbdnym warunkiem tworzenia nowoczesnych strategii rozwojowych, ktrych celem jest budowanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. W wiecie zdominowanym przez technologie, bdce zarwno motorem postpu, jak i potencjalnym zagroeniem, spoeczestwu potrzebne s stae punkty odniesienia, jakimi s: zbiorowa pami, poczucie tosamoci, systemy wartoci i norm, wiedza spoeczna, jak te poczucie zwizku z dziedzictwem kulturowym. Niezwykle wane jest wic prowadzenie bada zwizanych z zachowaniem dziedzictwa materialnego i duchowego spoeczestwa polskiego. Jednoczenie dla osignicia i zachowania zrwnowaonego rozwoju potrzebne jest wykorzystanie wszystkich, zwaszcza unikatowych zasobw. Badania nad synergicznym charakterem wykorzystywania wszystkich zasobw decydowa bd o rozwoju pastwa. Zasoby te, okrelane te mianem kapitau intelektualnego, s tu rozumiane jako og niematerialnych aktyww: ludzi, przedsibiorstw, spoecznoci, regionw i instytucji, ktre odpowiednio wykorzystane mog by rdem obecnego i przyszego dobrostanu kraju. Badania nad efektem dziaania tak pojmowanych zasobw wzmacniane przez potencja zgromadzony w ludziach, ich wyksztaceniu i dowiadczeniu (zasoby ludzkie), oraz potencja zgromadzony w spoeczestwie w postaci norm zaufania oraz zaangaowania (zasoby kapitau spoecznego i relacyjnego) wpywa bd na skuteczno i efektywno kapitau intelektualnego w ksztatowaniu rozwoju gospodarczego i spoecznego, zwikszajc rwnie odpowiednio wykorzystywanie zasobw przyrodniczych i materialnych.

Zmiany rozwojowe zachodzce w globalnym otoczeniu wymagaj poszukiwania nowych rde postpu oraz przewag konkurencyjnych. Widoczny jest w tym zakresie zwaszcza wzrost znaczenia wartoci niematerialnych i prawnych. Zwikszenie pozycji Polski w wiatowym procesie rozwoju kapitau intelektualnego wymaga bada koncentrujcych si na okreleniu warunkw dla rozwoju talentw i gospodarki opartej na wiedzy poprzez analiz barier i moliwoci rozwoju innowacyjnoci, kreatywnoci oraz przedsibiorczoci obywateli, jak te instytucji naukowych i edukacyjnych. W najbliszym okresie bdziemy mie do czynienia z gbok zmian demograficzn, wyraajc si postpujcym starzeniem si spoeczestwa. Rwnoczenie w wyniku

22

swobody gospodarczej i naukowej zwikszy si mobilno przestrzenna, a nowe technologie cyfrowe zmieni formy partycypacji obywatelskiej, spoecznej i kulturalnej. Podane jest zatem podjcie bada nad zjawiskami zwizanymi ze starzeniem si spoeczestwa, uwarunkowaniami aktywizacji zawodowej i spoecznej osb starszych, ksztatowaniem si nowej struktury potrzeb i dostpem do dbr i usug cyfrowych w pokoleniu 50+, okreleniem konsekwencji wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych, systemami stymulujcymi zmian jakoci ycia w spoeczestwie informacyjnym, reguami zapewniajcymi bezpieczne funkcjonowanie spoeczestwa, gospodarki i pastwa, moliwociami ksztatowania postaw proaktywnych na kadym etapie ycia. Postpujca globalizacja rynkw wymaga od uczestnikw procesu gospodarowania rozwoju przedsibiorczoci, kreatywnoci i innowacyjnoci oraz doskonalenia efektywnych metod zarzdzania. Natenie wystpowania tych atrybutw w przedsibiorstwach i innych organizacjach wsptworzcych rozwj gospodarczy i spoeczny stanowi bdzie o konkurencyjnoci gospodarki narodowej. Priorytetowe kierunki bada powinny dotyczy rnych aspektw procesu umidzynarodowienia polskiej gospodarki, w tym modeli jej bezpiecznego rozwoju, wpywu wymiany handlowej z zagranic na rozwj gospodarczy, popraw efektywnoci systemu transportowego, uwarunkowa rozwoju innowacyjnej przedsibiorczoci, konkurencyjnoci wybranych sektorw i bran polskiej gospodarki, skutecznoci i efektywnoci instrumentw polityki gospodarczej w pobudzaniu konkurencyjnoci maych i rednich przedsibiorstw, strategii wchodzenia na rynki zagraniczne, rozwoju przedsibiorstw na bazie nowoczesnych technologii informacyjnych oraz nowych mediw, wpywu ewolucji sektora usug na spoeczno-gospodarczy rozwj kraju, roli konsumpcji i konsumentw w ksztatowaniu innowacyjnej gospodarki, wpywu polityki podatkowej na dugoterminowe cele spoeczne i gospodarcze pastwa.

Polityka wspierania rozwoju gospodarczego poprzez sieci kooperacyjne, w tym klastry, przestaa by jedynie narzdziem polityki innowacyjnej, ale staa si gwnym nurtem oddziaywania bezporednio na rozwj regionw i ich inteligentn specjalizacj. Std du popularnoci cieszy si w ostatnich latach rozwijana przede wszystkim przez OECD koncepcja polityki rozwoju gospodarczego opartej o klastry. Koncepcja klastrw staje si take istotnym elementem polityki gospodarczej Unii Europejskiej, wpisujc si w priorytety Strategii Europa 2020, obejmujce rozwj inteligentny, zrwnowaony oraz sprzyjajcy wczeniu spoecznemu. Zgodnie z dokumentami Komisji Europejskiej, naley zwrci uwag na wspieranie klastrw o duym potencjale rozwoju, gdy zapewni to efektywno wydatkowania rodkw publicznych. Klastry mog przyczyni si do szybszego zblienia dochodw w Polsce do redniej dla UE oraz wikszej zbienoci rozwoju midzy poszczeglnymi wojewdztwami, poniewa mog one peni funkcj biegunw wzrostu dla caego kraju i poszczeglnych regionw, take sabiej rozwinitych.

Istotnym elementem ksztatowania spoeczestwa XXI wieku jest te wzrost wiadomoci spoecznej korzyci i zagroe rodowiskowych zwizanych z wdraaniem nowych technologii w zarzdzaniu pastwem i gospodark. Podobne wyzwania wymagajce przedefiniowania funkcji i zada pastwa wi si z zagroeniami kryzysami ekonomicznymi, nieprzewidywalnymi katastrofami naturalnymi, katastrofami ekologicznymi czy innymi globalnymi zjawiskami.

Sprostanie tym zjawiskom nie jest moliwe bez sprawnie dziaajcych instytucji wadzy publicznej (pastwowej i samorzdowej). Konieczne jest zatem prowadzenie bada majcych

23

na celu: usprawnienie i zwikszenie efektywnoci instytucji publicznych, zwaszcza administracji publicznej, podniesienie efektywnoci struktur wymiaru sprawiedliwoci, systemu opieki zdrowotnej, popraw warunkw prawnych prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, monitorowanie i minimalizowanie obcie administracyjnych, podnoszenie jakoci i sprawnoci oferowanych usug publicznych, mobilnej administracji pastwowej efektywnie wykorzystujcej najnowsz wiedz, umiejtnoci i dowiadczenie. Badania nad instytucjami wadzy i administracji publicznej, aby mogy by wykorzystywane w praktyce, powinny by realizowane w sposb interdyscyplinarny, z uwzgldnieniem metodologii nauk prawnych, ekonomicznych, socjologicznych, nauk o zarzdzaniu, a take psychologii spoecznej i politologii.

Polska bdc czonkiem UE od 2004 r. powinna wnosi te znaczcy wkad naukowo-

ekspercki w ksztatowanie treci europejskiej polityki i jej sektorowych czci. Dlatego badania porwnawcze dotyczce midzynarodowych, a w szczeglnoci europejskich aspektw polityk publicznych, suy bd nie tylko decydentom krajowym, ale take europejskim wzmacniajc rol Polski nie tylko w Europie, ale te w wiecie.

Polska posiada znaczny potencja placwek naukowo-badawczych: renomowane orodki akademickie, placwki PAN, wyspecjalizowane instytuty badawcze, ktre prowadz badania dotyczce rnych aspektw transformacji systemowej oraz stymulowania procesw zwizanych z rozwojem przedsibiorczoci, innowacyjnoci oraz kreatywnoci, zarwno w sferze spoecznej, jak i gospodarczej.

7. BEZPIECZESTWO I OBRONNO PASTWA

Zapewnienie niepodlegoci i nienaruszalnoci terytorialnej kraju oraz bezpieczestwa obywateli jest konstytucyjnym obowizkiem pastwa. Polska realizuje to zobowizanie poprzez podejmowanie odpowiednich dziaa w ramach polityki wewntrznej jak i zewntrznej, w tym w zakresie zobowiza sojuszniczych w NATO i Unii Europejskiej.

W dobie wspczesnych zagroe i wyzwa wynikajcych z koniecznoci przygotowania Polski do sprawnego i efektywnego dziaania w sytuacjach kryzysowych, walki z przestpczoci i terroryzmem, udziaem Si Zbrojnych RP, formacji podlegych MSWiA oraz sub podlegych Prezesowi Rady Ministrw nie tylko w sferze wewntrznej pastwa, ale take w ramach wspdziaania midzynarodowego, zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa i obronnoci, jest warunkiem niezbdnym rozwoju gospodarczego, spoecznego i kulturowego pastwa.

Zewntrzne uwarunkowania bezpieczestwa Polski, intensywny rozwj jej potencjau gospodarczego oraz poszerzanie zaangaowania w aktywne ksztatowanie midzynarodowego rodowiska bezpieczestwa, wymuszaj stopniow optymalizacj si i rodkw w kierunku tworzenia zintegrowanego, kompleksowego systemu bezpieczestwa narodowego. Niezbdnym staje si w zwizku z tym stworzenie mechanizmu umoliwiajcego rwnoczesne wykorzystanie komponentw systemu obronnego pastwa i systemu zarzdzania kryzysowego. Zintegrowanie elementw planowania i przygotowania komponentw wojskowych i cywilnych na kadym poziomie reagowania, kompleksowe podejcie do rozwizywania sytuacji kryzysowych oraz uregulowanie i przypisanie zada w tym zakresie administracji publicznej oraz stworzenie stabilnych podstaw ich finansowania, jest dwigni wzrostu poziomu bezpieczestwa narodowego i skutecznym narzdziem jego realizacji.

24

Zwikszenie efektywnoci dziaania sub realizujcych zadania w ww. zakresie odbywa si midzy innymi przez cigy rozwj technologiczny, zorientowany na potrzeby operacyjne uytkownikw oraz zmiany adaptacyjne w systemie zarzdzania i organizacji sub odpowiedzialnych za bezpieczestwo i obronno. Prowadzenie ukierunkowanych bada naukowych i prac rozwojowych w tym obszarze oraz implementacja ich wynikw do codziennej praktyki wpywa zasadniczo na podniesienie wspomnianej efektywnoci. Kade skuteczne wdroenie przekada si bezporednio na popraw stanu bezpieczestwa powszechnego i porzdku publicznego.

Obszar bezpieczestwa i obronnoci pastwa charakteryzuje si ogromnym potencjaem (zarwno w skali narodowej, jak i midzynarodowej) oraz wysokim poziomem dyfuzji innowacji do innych dziaw gospodarki. Badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone na potrzeby bezpieczestwa i obronnoci pastwa stwarzaj szans na wzmocnienie warstwy realizacyjnej polityki bezpieczestwa pastwa w powizaniu z rozwojem naukowym, technologicznym i spoeczno-gospodarczym kraju.

Takie podejcie jest zbiene z przyjtymi przez Rad Ministrw w 2009 roku nowymi zasadami prowadzenia polityki rozwoju.

W przypadku realizacji bada naukowych i prac rozwojowych z obszaru bezpieczestwa i obronnoci naley zwrci uwag, i moliwe i wskazane jest wykorzystanie synergii kierunkw bada krajowych z programami europejskimi. Wsppraca midzynarodowa w tym obszarze jest z jednej strony szans na dalszy rozwj i wdroenie wartociowych programw krajowych, z drugiej za daje moliwo wypracowywania wsplnych, uniwersalnych rozwiza oraz standaryzacji procedur i wyposaenia sub porzdku publicznego na terenie Europy. Ponadto, wiedza wyniesiona z pracy w midzynarodowych konsorcjach badawczo-rozwojowych moe stanowi punkt wyjcia do uruchomienia programw krajowych.

Jest to zbiene z prowadzon przez Polsk polityk w odpowiedzi na wejcie w ycie Traktatu Lizboskiego i odzwierciedlone w rezolucji z dnia 11 maja 2011 r. Parlamentu Europejskiego na temat wsplnej polityki bezpieczestwa i obronnoci, w ktrej m. in. zachca si do:

bliskiej wsppracy pomidzy Europejsk Agencj Obrony a Komisj Europejsk w odniesieniu do wzmocnienia zdolnoci technologicznych o podwjnym zastosowaniu w celu znalezienia najbardziej komplementarnego podejcia do bada naukowych realizowanych w obszarze bezpieczestwa i obronnoci;

ustanowienia silnych wizi pomidzy Komisj Europejsk, Parlamentem Europejskim, Europejsk Agencj Obrony i pastwami czonkowskimi przy przygotowywaniu kolejnych programw ramowych pod ktem inwestowania w obszary technologiczne lece w sferze wsplnych zainteresowa na poziomie Unii Europejskiej, majc na uwadze, e poziom inwestowania w badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz obronnoci w Europie jest obecnie rwny 10% budetu jaki na ten cel przeznaczaj Stany Zjednoczone.

Zasadniczym celem podejmowanych bada naukowych i prac rozwojowych powinna by moliwo praktycznego zastosowania i komercjalizacji uzyskanych wynikw. Aby to osign naley dy do zapewnienia cisej wsppracy rodowiska naukowego i przemysowego oraz ukierunkowa wysiek merytoryczny i finansowy na projekty, ktre wpisuj si w potrzeby instytucji pastwa odpowiedzialnych za realizacj zada w obszarze bezpieczestwa i obronnoci. Pozwoli to na wzmocnienie efektywnoci gospodarowania ograniczonymi zasobami na nauk, usystematyzowanie bada prowadzonych na rzecz bezpieczestwa i obronnoci oraz przyczyni si do stworzenia rozwiza, umoliwiajcych uniknicie ich podwjnego finansowania z budetu pastwa. Jednym z elementw tego

25

procesu jest staa wsppraca ministerstw: Obrony Narodowej, Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Nauki i Szkolnictwa Wyszego, a take Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, w celu wymiany informacji o potrzebach opracowania nowych rozwiza i technologii, szczeglnie ktre wchodz do grupy tak zwanych technologii podwjnego zastosowania (cywilno wojskowych). Koordynacja dziaa w tym wymiarze jest realizowana na forum Komitetu Sterujcego Narodowego Centrum Bada i Rozwoju, odpowiedzialnego za ustanawianie strategicznych programw, bada naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczestwa i obronnoci pastwa (art. 17 pkt 1 ustawy o Narodowym Centrum Badan i Rozwoju).

BEZPIECZESTWO PASTWA

Kluczowe dla poprawy bezpieczestwa ludnoci jest prowadzenie ukierunkowanych bada naukowych i prac rozwojowych, ktre wspomagaj proces wykrywaczy i zwalczanie przestpczoci, ochron granicy pastwowej, prawidowe funkcjonowanie systemu zarzdzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej oraz systemu ratowniczo-ganiczego. Szybkie wykrywanie, reagowanie i przeciwdziaanie w przypadku wystpienia wspomnianych zagroe, a take efektywne usuwanie ich skutkw, jest miernikiem efektywnoci pastwa w tym wymiarze. Z uwagi na powysze wskazuje si ponisze priorytetowe obszary rozwoju technologii w sferze bezpieczestwa wewntrznego:

1) Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwizania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagroe,

2) Technika kryminalistyczna, 3) Indywidualne rodki ochrony i wyposaenia, 4) Profilaktyka spoeczna, wiktymologia, kryminologia oraz badania spoeczne, 5) Organizacja i zarzdzanie, 6) Nowoczesne technologie lub rozwizania innowacyjne w sferze bezpieczestwa

teleinformatycznego, ochrony informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz narodowej kryptografii.

OBRONNO PASTWA

Celem bada naukowych i prac rozwojowych realizowanych i finansowanych na rzecz obronnoci pastwa jest wsparcie procesu rozwoju zdolnoci operacyjnych Si Zbrojnych RP (SZ RP). Cel ten zamierza si osign poprzez harmonizacj bada naukowych z potrzebami operacyjnymi SZ RP, efektywne wykorzystanie mechanizmw inwestowania i realizacji bada naukowych i prac rozwojowych na rzecz bezpieczestwa i obronnoci finansowanych z budetu pastwa na nauk, w szczeglnoci w ramach Narodowego Centrum Bada i Rozwoju oraz zwikszenie zaangaowania SZ RP w projekty realizowane we wsppracy midzynarodowej.

Zgodnie z politycznymi wytycznymi priorytetowe zdolnoci operacyjne, ktre SZ RP maj rozwin w perspektywie najbliszych 10 lat, obejmuj w szczeglnoci:

1) zdolno do dowodzenia, 2) zdolno do rozpoznania, 3) zdolno do raenia, 4) zdolno do wsparcia dziaa oraz do przerzutu i mobilnoci,

26

5) zdolno do przetrwania i ochrony wojsk, w tym zdolnoci do zabezpieczenia medycznego pola walki,

6) zdolno do wsparcia ukadu pozamilitarnego w sytuacjach zagroe niemilitarnych. Na podstawie analizy priorytetowych zdolnoci operacyjnych zidentyfikowano midzy

innymi nastpujce priorytetowe obszary technologiczne:

1) technologie informacyjne i sieciowe, 2) sensory i obserwacj, 3) bro precyzyjn i uzbrojenie, 4) platformy bezzaogowe (autonomiczne), 5) ochron i przetrwanie na polu walki, 6) nowoczesne materiay, w tym wysokoenergetyczne i inteligentne.

Realizacja bada naukowych i prac rozwojowych powinna wesprze proces rozwoju zdolnoci operacyjnych, ktre SZ RP planuj osign w przyszoci, jak rwnie doprowadzi do redukcji kosztw i zminimalizowania ryzyka niepowodzenia.

Niezbdne jest rwnie inwestowanie w zupenie nowe technologie tzw. przeomowe, ktrych rozwj i zastosowanie moe pozwoli na uzyskanie nowych, dotd nieznanych zdolnoci, mogcych w znaczcy sposb zmieni obraz przyszego pola walki.

Wsplnie z innymi pastwami NATO w ramach Organizacji ds. Bada i Technologii NATO zostaa zdefiniowana lista 20 technologii przeomowych, do ktrych zaliczaj si: technologie kwantowe, przetwarzanie w chmurze, inteligentne systemy autonomiczne, sieci bezprzewodowe, sensory, tania noktowizja, energia skierowana (wizkowa), mikrosatelity, rzeczywisto wirtualna i rozszerzona oraz interfejsy kognitywne, bro niekonwencjonalna, inteligentne materiay, nanorobotyka (nanotechnologie), nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, systemy zasilania i magazynowania energii, biotechnologie, postp w medycynie, sieci spoecznociowe, naddwikowe platformy i napdy, zminiaturyzowane ukady elektroniczne, technologie typu Stealth i przeciwdziaania im.