Lanac vrednosti

  • View
    230

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ffsg

Text of Lanac vrednosti

PowerPoint Presentation

LANAC VREDNOSTIMenadment strategije i razvojaKoji je cilj ove analize:

UvodLanac vrednosti je niz aktivnosti koje generiu (stvaraju) neku vrednost!

Od svih promena koje su se desile u postavkama i filozofijama menadmenta u poslednjih 30-ak godina moda je najvea ona koja akcenat stavlja na pronalaenje novih naina za isporuivanje superiorne vrednosti u oima potroaa.UvodZasluga za ovaj zaokret u najveoj meri se pripisuje harvardskom profesoru menadmenta, Majklu Porteru.

Porter skree panju menadera i stratega na centralni znaaj konkurentske pozicije u postizanju uspeha na tritu. U tom kontekstu, kreiran je uveni Porterov Lanac Vrednosti.Porter-ov lanac vrednostiLanac vrednosti je niz aktivnosti koje generiu neku vrednost.

Porter je definisao jedan generiki lanac vrednosti koji se sastoji iz skupa primarnih i sekundarnih aktivnosti. Izvor: Porter, M. (1985), Competitive advantage, Free Press, New York, str.5

Porter-ov lanac vrednostiPrimarne aktivnostiPrimarne aktivnosti su:Ulazna logistika (Inbound Logistics) ukljuuje veze sa dobavljaima, kao i aktivnosti prijema, skladitenja i rasporeivanja ulaza (distribucija materijala u proizvodnju, na primer) Operacije (Operations) podrazumeva transformaciju ulaza u izlaz (izlazne proizvode i usluge)Izlazna logistika ( Outbound Logistics), skladitenje i distribucija izlaza (gotovih proizvoda, na primer) Marketing i prodaja (Marketing and Sales), informisanje kupaca o proizvodima i servisima, pridobijanje kupaca za kupovinu i podrka kupcima pri kupovini. Servis (Service), aktivnosti koje garantuju da e proizvod ili usluga funkcionisati dobro kod kupca i posle kupovine. Porter-ov lanac vrednostiPrimarne aktivnosti ULAZNA LOGISTIKAUlazna logistika (Inbound Logistics) predstavlja deo lanca vrednosti koji se bavi inputima organizacije. Ukljuuje veze sa dobavljaima, kao i aktivnosti prijema, skladitenja i rasporeivanja ulaza - inputa.

Sastoji se od:Rukovanja materijalomSkladitenjaKontrole zalihaRasporeda voznog parkaNaruivanja od dobavljaaPorter-ov lanac vrednostiPrimarne aktivnosti - OPERACIJE2) Operacije (Operations) podrazumevaju transformaciju ulaza u izlaz (izlazne proizvode i usluge) pretvaranje ulaza u proizvode. Ovde spadaju sve one aktivnosti koje se tiu proizvodnje, odnosno pretvaranja inputa u autpute.

To su aktivnosti kao to su:pakovanje, montaa, mainska obrada, testiranje, tehnika kontrola, odravanje opreme, tampanje, rad pogona i mnoge druge.Porter-ov lanac vrednostiPrimarne aktivnosti IZLAZNA LOGISTIKA3) Izlazna logistika ( Outbound Logistics) isporuka finalnih proizvoda. Aktivnosti izlazne logistike sastoje se iz prikupljanja, skladitenja, distribucije ili pruanja usluga kupcima, odnosno klijentima.

Izlaznu logistiku ine procesuiranje narudbina, isporuka, raspored isporuke i sline aktivnosti. Izlazna logistika jednog preduzea moe se smatrati ulaznom logistikom drugog preduzea.Porter-ov lanac vrednostiPrimarne aktivnosti MARKETING4) Marketing i prodaja (Marketing and Sales) u marketing aktivnosti spadaju sve one aktivnosti koje kupcima omoguavaju da kupe proizvod ili uslugu kompanije, kao to su: promocija, oglaavanje, rad sa distributerima i proirenje distributivne mree, informisanje kupaca o proizvodima i servisima, pridobijanje kupaca za kupovinu i podrka kupcima pri kupovini.

Porter-ov lanac vrednostiPrimarne aktivnosti SERVIS5) Servis (Service) aktivnosti koje se sprovode kako bi se odrala vrednost proizvoda. To su sve one aktivnosti koje garantuju da e proizvod ili usluga funkcionisati dobro kod kupca i posle kupovine.

U ove aktivnosti spadaju: instaliranje, obuka, prepravljanje, isporuka rezervnih delova, nadograivanje i podeavanje proizvoda.

Porter-ov lanac vrednostiSekundarne aktivnostiSekundarne aktivnosti su:Nabavka (Procurement), pribavljanje ulaza i resursa za organizaciju.Upravljanje kadrovskim resursima (Human Resource management), zapoljavanje, trening, rasporeivanje, otputanje, i drugo. Tehnoloki razvoj (Technological Development), razvoj opreme, hardvera, softvera, procedura, tehnikog znanja za bavljenje osnovnih delatnosti organizacije.Infrastruktura (Infrastructure), aktivnosti koje podravaju potrebe organizacije: organizovanje, pravni poslovi, finansije, planiranje, obezbeivanje kvaliteta, odnosi sa dravnom upravom i slino. Porter-ov lanac vrednostiSekundarne aktivnosti NABAVKA1) Nabavka (Procurement) podrazumeva kupovinu ulaza koji se koriste u lancu vrednosti organizacije, a ne same sirovine koje se nabavljaju. Aktivnosti nabavke su:procedure u odnosima sa dobavljaima, kvalifikaciona pravila, informacioni sistem nabavke...

U veini preduzea, nabavkama se bavi sluba nabavke, koja moe biti integrisana na nivou kompanije ili se moe rasporediti po odeljenjima, tako da svako odeljenje nabavlja ono to je njemu potrebno u odreenom trenutku.

Porter-ov lanac vrednosti Sekund. aktivnosti UP. LJUDSKIM RESURSIMA2) Upravljanje ljudskim resursima (Human Resource management) ine aktivnosti kao to su:analiza radnih mesta i planiranje potreba za radnom snagom, regrutovanje i selekcija kandidata - zapoljavanje,obuke zaposlenih, praenje i ocenjivanje zaposlenih,kompenzacija zaposlenih,rasporeivanje, otputanje,zatita na radu i drugo.

Porter-ov lanac vrednostiSekundarne aktivnostiTEHNOLOKI RAZVOJ3) Tehnoloki razvoj (Technological Development) podrazumeva razvoj opreme, hardvera, softvera, procedura, tehnikog znanja za obavljanje osnovnih delatnosti organizacije.Svaka aktivnost koja stvara vrednost ukljuuje tehnologiju! U svakoj firmi upotrebljava se ogroman broj tehnologija i tehnika.Na primer, ukoliko se razvijaju tehnologije vezane za proizvod onda se pomae celom lancu vrednosti preduzea, dok, kad se uvodi nova linija za pakovanje, na primer, to pomae samo jednom delu lanca vrednosti.

Porter-ov lanac vrednostiSekundarne aktivnosti INFRASTRUKTURA4) Infrastruktura (Infrastructure) poslovnog sistema sastoji se od niza aktivnosti koje podravaju sve ostale aktivnosti organizacije. Aktivnosti su:planiranje,finansije i raunovodstvo,menadment (organizovanje),pravni poslovi (pravna sluba),obezbeenje i kontrola kvaliteta,odnosi sa dravnom upravom,Informacioni sistem i slino.

OutsourcingKonkurentska prednost stie se efikasnom organizacijom i upravljanjem ovim aktivnostima unutar vrednosnog lanca.Izvrivi ovu podelu, neophodno je analizirati svaku aktivnost i ustanoviti da li preduzee iz nje crpi vrednost ili ne. Ako to nije sluaj, preporuka je da se ta aktivnost izmesti (outsourcing).Tipine aktivnosti koje se najee izmetajuOutsourcing-a preduzea(logistika i druga poslovna polja)Najee seiznajmljujeFrekvencijarentiranjaUpravljanje sredstvimaUpravljanje skladitenjem45 %MarketingKonsolidacija (ukrupnjavanje) isporuka45%Izvori ponudePopunjavanje ponude26%Pakovanje - markiranje robeMontiranje proizvodnih kapaciteta6%TransportTransport robe28%DistribucijaSelekcija transportera21%Kompjuterizacija sistema poruiva njaLogistiki informacioni sistem32%Postprodajne uslugePovraaji robe2%Spoljnotrgovinski posloviPregovaranje o cenama i uslovima poslovanja21%Upravljanje kadrovimaRealizacija porudbine6%Izvor: Gilmore, R. "Third party logistics" u knjizi Distribution management handbook, James Tompkins & Dale Harmelink, editors in chief, McGraw-Hill, Inc. New York, str.294-5 prema Boi V, Aimovi S. (2010), Marketing Logistika, Centar za izdavaku delatnost Ekonomskog Fakulteta, Beograd, str. 529 ZakljuakSve aktivnosti koje obavljate u vaem preduzeu ine jedanLanac. Aktivnosti funkcioniu i daju odreenu vrednost krajnjem proizvodu.

S obzirom da je svaki lanac jak onoliko koliko je jaka i najslabija karika, poeljno je uraditiAnalizu Lanca Vrednostiu preduzeu.ZakljuakAnalizom Lanca vrednosti dobijate jasnu sliku o kvalitetu aktivnosti koje sprovodite u preduzeu. Neke aktivnosti su slabe, slabo funkcioniu, i potrebno ih je pojaati i poboljati. Ta pobljanja i unapreenja u smislu bolje organizacije sprovoenja aktivnosti, ili ugraivanje inovacije u aktivnost, ili ako toj aktivnosti dodate dimenziju reavanja nekog drutvenog problema, sve to se naziva dodavanje"nove vrednosti aktivnostima.ZakljuakKada dodate novu vrednost aktivnostima i krajnji proizvod e imati "veu vrednost".

Kada se kae vea vrednost proizvoda, ne misli se na veu cenu, ve da proizvod vie vredi i da je kupacraspoloenijida kupi taj proizvod ili uslugu.