Leader pieeja 20101222_prezentacija_pilns

 • View
  585

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Leader pieeja 20101222_prezentacija_pilns

 • 1. LEADER pieejas stenoana Latvij ldzinjs pieredzes izvrtjums Konference Teritoril attstba Eirop un Latvij: lab prakse un nkotnes iespjas, 2010.12.10. Valdis Kudi t.28811439 [email_address] http://llf.partneribas.lv

2. 7 galvens iezmes: LEADER pieeja Teritorilattstba Stratijas izstrdeun stenoana araugupjo pieeju Partnerbas: vietjsrcbas grupas Integrtas undaudznozarudarbbas Jauninjumi Sadarbba Informcijastklu veidoana LEADER ir mrtiecgas un savstarpji koordintas aktivitteslauku attstbai , kuras rosina sabiedrbu meklt jaunus risinjumus esoajm lauku problmm.LEADER btba ir uzlabotdzves kvalitti cilvkam laukos , domjot gan par ekonomiskajiem, socilajiem uzlabojumiem un vides saglabanas iespjm. L iaisonE ntreA ctionD irect pourE nvironnementR ural 3. LEADERpieeja:

 • dodiespju iedzvotjiem paiem:
  • noteiktvietjs attstbas priorittes,
  • iesaisttieslmumu pieeman;
  • piesaisttresursus vietjo jautjumu risinanai;
 • iedzvotji apvienojasvietjs rcbas grups (VRG)un veido vietjspartnerbasar prstvjiem no vietjm pavaldbm(t.sk. valsts iestdm) , uzmjiem(t.sk. lauksaimniekiem) , nevalstiskajm organizcijm(t.sk. sievieu un jaunieu grupm) ;
 • partnerbas:
  • izstrd vietjs attstbas stratijas , kas balsttas uz iedzvotju vajadzbm,
  • nosakavietjs attstbas priorittes, par kurm ir pankta kopja vienoans,
  • lemjpar iesniegto projektu atbilstbu vietjs attstbas stratijai;
 • mekljaunus risinjumus un pieejasesoajm attstbas problmm;
 • veicinasadarbbustarp organizcijm vietj, valsts un starptautisk lmen;
 • veido vietjo rcbas grupu (VRG)sadarbbas tklu .

4. LEADER iniciatvas vsturisk attstba

 • Iniciatva uzskta 1991. gad, kad EK atzina lauksaimniecbai pieejam atbalsta ierobeoto spju risint daudzasdzii iesakojus attstbas problmas lauku teritorijs, pai ekonomiski jtgos un perifros reionos .
 • Izpratne par izaugsmes jdzienu paplainta ldzintegrtai stratiskai pieejai , kas iekauj socilo, kultras, ekonomisko un vides dimensiju.
 • LEADER keksperiments jauniem attstbas mekljumiemlauku teritorijs apvienojot problmas, iesaistts puses un resursus vietj lmen. ( Daudzas ES dalbvalstu programmas lauku attstbai aprobeojs ar paskumiem, kas nebija vrsti uz socilo iekauanos vai plakm, rpus primr sektora esom, lauku attstbas aktivittm un kas tika ieviesti tradicionl no augas uz leju vrst veid.)
 • LEADER modelis vai pieeja savu efektivitti pierdja 1995.gad, kad LEADER I un LEADER II eksperti nkot kop apkopoja LEADER pieredzes ietekmi lauku attstb saldzinjum ar citm ES Struktrfondu programmm.

5. LEADER iniciatvas vsturisk attstba

 • 1991: LEADER iepazans fze (217 VRG)
  • Dadu lauku attstb iesaistto organizciju saveana noteikt teritorij un kopju partnerbu veidoana.
  • Teritorijas - saldzinoi mazas, bet ar pietiekamu iedzvotju patsvaru un raksturgu zemu apdzvotbas blvumu.
  • Teritorijai ir raksturga kopja identitte, kas ir vairk k iepriek noteikta administratv teritorijas vienba.
  • Paredzts atbalsts tkloans aktivittm VRG teritorij.
 • 1994 LEADER II visprinanas fze (906 VRG)
  • Pievienota inovciju dimensija.
  • Iespja stenot atsevias pilotaktivittes - elastgas programmas, kurs var prbaudt jaunu ideju dzvotspju.
  • Tkloans aktivittes papildintas ar sadarbbas iespjm rpus VRG teritorijas robem (lielkoties labs prakses izplatana).
 • 2000 LEADER+ apvienoans fze (893 VRG)
  • Visu dalbvalstu lauku teritorijas varja pretendt uz atbalstu.
  • paa uzmanba teritorijas attstbas stratiskajai virzbai, kur VRG izstrd vietjos attstbas plnus vien no etrm visprnoteiktajm tmm.
  • Starptautiskaj sadarbb tiek likts uzsvars uz iesaistto partneru kopgm darbbm.
 • 2007 2013 LEADER pieejas integrans fze (~2212 VRG)
  • Vism dalbvalstm obligti noteikta pieeja, kuru var izmantot visu Lauku attstbas programmas paskumu stenoanai.

6. LEADER aizmeti Latvij:

 • Baltijas Lauku Partnerbas Programma (2000-2003) Lielbritnijas valdbas finansjums
  • 3 partnerbas Balvu, Daugavpils un Rzknes rajonos;
  • 20 lauku attstbas specilisti un 40 kopienu koordinatori;
  • 30 000 GBP finansjums katrai stratijai.
 • Lauku partnerbas vietjo problmu risinanai Baltijas jras reion (2004-2005) Baltijas jras reiona sadarbbas programma, Mazo projektu fonds (Phare, 2002)
  • Izveidotas 5 partnerbas Zemgal;
  • Apmcti specilisti un veikta situcijas apzinana stratijas izstrdei;
  • Pieredzes apmaia Somij.

7. LEADER Latvij:LEADER+ veida paskums

 • ~83 % Latvijas lauku teritorijas,kas atbilst LEADER nosacjumiem
 • ~71 % iedzvotju,kas dzvo ajs teritorijs
 • Izveidoans gaita
  • ldz 2005 11 VRG
  • 2006 17 VRG

ELVGF Virzbas daa

 • 28 VRG iesaisttas plnoanas period 2004-2006:
  • 11VRGnacionl programma Prasmju iegana
   • (40% kopjs VRG prklts teritorijas 489 641 LVL)
  • 17VRGIntegrts lauku attstbas izminjuma stratijas
   • (60% kopjs VRG prklts teritorijas 1 650 000 LVL)

8. LEADER Latvij:LEADER+ veida paskums

  • 17 VRG stratijs stenoti 432 projekti ;
  • Maxattiecinmo izmaksu apjoms vienam projektam 5000LVL ;
  • Vidjais projekta ilgums2-3 m nei ;
  • Uz atblastu var pretendt tikai biedrbas un nodibinjumi;
  • 100% atbalsta intensitte.

VRG integrts lauku attstbas izminjuma stratijas 9. Balvu rajona partnerba:

 • ProjektsBiedrbas centrs- attstbai un sadarbbai
 • steno: Susju pagasta biedrba ,,Saknes
 • Sabiedriskais finansjums: 5 000 LVL
 • stenoanas laiks:200 7.

Izveidots biedrbas centrs. Izremonttas telpas 53,5 m 2platb, nomainti logi un veikts griestu, grdas un sienu remonts. Izveidotais centrs ir pulcans vieta ne tikai biedrbas biedriem, bet ar Susju pagasta iedzvotjiem, jo pagast nav ne skolas, ne kultras un citu iestu, kuras veicintu sabiedrisko aktivitti. Centrs ir vieta, kur cilvki apmekl sanksmes, lekcijas vai apmcbu kursus, k ar prrun un diskut par pagasta attstbai aktuliem jautjumiem. 10. Balvu rajona partnerba:

 • ProjektsVietjas iniciatvu grupas centra "Zvanii" telpu remonts
 • steno:ilbnu pagasta biedrba ,,Aicinjums
 • Sabiedriskais finansjums: 5 000 LVL
 • stenoanas laiks:200 7.

V eikts telpu kapitlremonts, kurs tagad tiek realiztas visas pagasta iedzvotjiem paredzts idejas un ieceres. Telpas rada komfortablu vidi dadu cilvku mijiedarbbai, veicinot informcijas plsmas attstbu pagasta teritorij un lauku iedzvotju zinanu un prasmju pilnveidoanu. Darba mlestba, pozitva attieksme pret dzvi, radouma dzirksts, uzmba, atmirdz ilbnu pagasta iedzvotjos, apmekljot seminrus, lekcijas, un dadas aktivittes centr Zvanii. 11. Balvu rajona partnerba:

 • ProjektsLeendas par lci atgrieans La drz
 • steno: Balvu Amatnieku biedrba
 • Sabiedriskais finansjums: 4 000 LVL
 • stenoanas laiks:200 7.g.septembris 2008.g.jnijs

Ideja izgatavot lu skulptras, rads pamatojoties uz leendu, kura vsta, ka kdreiz muias apkrtn dzvojis lcis. Tas paldzjis dzimtcilvkiem veikt smagos darbus- rakt zemi, nst akmeus un dens spaius. Msdiens Balvu rajona iedzvotju, viesu un tristu iemot atptas vieta Lu drzs savulaik ir bijis muias augu drzs. 20.gadsimta 90.gadu skum drz izvietotas 23 akmens kompozcijas no 49 laukakmeiem.Realizjot LEADER + projektu, tika izgatavoti etras koka lu skulptras, kuras ir izvietotas La drz. Skulptras izgatavoja LAK mbeu galdnieka amata meistars riks Kanavi. 12. Balvu rajona partnerba:

 • ProjektsJaunieu iniciatvu centra izveide Rugju pagast
 • steno: biedrba ,,Ms pasaul
 • Sabiedriskais finansjums: 5 000 LVL
 • stenoanas laiks: 2008.g.maijs - jnijs

Projekta galvens aktivittes: - izremontt un aprkot ar mbelm vienu notelpm Rugju Tautas nam un pieslgt internetu,lai t ktu par radou centru Rugjujaunieiem; - iekrtot rotau un spu vietu jaunko klau skolniem;- aicint dada vecuma jaunieus izveidot iniciatvas grupu, kura darbosies centra darbbas pilnveidoan.Centrs darbojas no 14:00-18:00.Skolniem ir pieejams dators ar internetu,dadas galda sples,televizors, DVD atskaotjs, multiplikcijasun mkslas filmas. Centra izveide ir divuaktulu problmu risinjumsRugju pagast, pirmkrt, labiekrtota vieta, kur pulcties jaunieiem brvaj laik; otrkrt, radta labvlga vide skolniem, kuriem pc mcbu stundm vairkas stundas jgaida satiksmes autobuss. 13. Talsu rajona partnerba:

 • ProjektsRojupes brnu un jaunieu iniciat