21
MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi Intézet és a Balassi Kiadó közreműködésével Készítette: Horváth Gergely Krisztián Szakmai felelős: Horváth Gergely Krisztián 2011. január

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

MAGYARORSZÁG

TÁRSADALOMTÖRTÉNETE

A POLGÁRI KORBAN

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében

Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék

az MTA Közgazdaságtudományi Intézet

és a Balassi Kiadó

közreműködésével

Készítette: Horváth Gergely Krisztián

Szakmai felelős: Horváth Gergely Krisztián

2011. január

Page 2: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

2

MAGYARORSZÁG

TÁRSADALOMTÖRTÉNETE

A POLGÁRI KORBAN

Sillabusz

A tananyag az értelmezési keretek, historiográfiai áttekintés, társadalomtörténeti

paradigmák felvázolása után elemzi a rendi és a polgári társadalom sajátosságait, az

állam-hatalom-szerkezet jellemzőit. A továbbiakban vizsgálja a korszak

Magyarországának településszerkezeteit, településhierarchiáját, foglalkozik az

urbanizációval, illetve a modern városok kialakulásával. További témák: a társadalom

nagyszerkezetei: felekezetek, nemzetiségek, néprajzi csoportok, hivatásszerkezet,

demográfiai folyamatok, örökösödési szokások és a migráció főbb irányai, nemzetiség

és felekezetiség összefüggései az asszimiláció századában, a szociális kérdés,

mobilitási folyamatok, az oktatási rendszer jelentősége, agrárproletárok és városi

munkások, kispolgárság: iparosok, kereskedők, altisztek és a birtokos parasztság,

középosztály, arisztokrácia, egyházi, tudás-, katonai, gazdasági és politikai elit, a

politikai rendszer és választói magatartás, a nők emancipációja.

A kötelező irodalom az alábbi, köz- és egyetemi könyvtárakban nagy számban fellelhető

tételekből áll, melyek az alábbi rövidítéssel szerepelnek az irodalomjegyzékben:

ANDORKA–HRADIL–PESCHAR = Andorka Rudolf–Hradil, Stefan–Peschar, Jules L.

(szerk.): Társadalmi rétegződés. Aula, Bp. é.n.

Page 3: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

3

DIEDERIKS = Diederiks H. A. et al: Nyugat-európai gazdaság és társadalomtörténet. A

rurális társadalomtól a gondoskodó államig. Osiris, Bp. 1995. (megadott fejezetek)

FOKASZ–ÖRKÉNY = Fokasz Nikosz–Örkény Antal (szerk.): Magyarország

társadalomtörténete 1945–1989. 1–2. Új Mandátum Könyvkiadó, Bp. 1998. (megadott

fejezetek)

GYÁNI (szerk.) = Gyáni Gábor (szerk.): Magyarország társadalomtörténete II. 1920–

1944. (szöveggyűjtemény) Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. é.n. (megadott fejezetek)

GYÁNI–KÖVÉR = Gyáni Gábor–Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a

reformkortól a II. világháborúig. Osiris, Bp. tetszőleges kiadás (megadott fejezetek)

KORALL = Korall Társadalomtörténeti folyóirat, lásd www.korall.org

Ö. KOVÁCS–BÓDY (szerk.) = Ö. Kovács József–Bódy Zsombor (szerk.): Bevezetés a

társadalomtörténetbe. Osiris Kiadó, Budapest, tetszőleges kiadás (megadott fejezetek)

KÖVÉR (szerk.) = Kövér György (szerk.): Magyarország társadalomtörténete I/1-2. A

reformkortól az első világháborúig (szöveggyűjtemény) Nemzeti Tankönyvkiadó,

Budapest, é.n. (megadott fejezetek)

Romsics szöveggyűjtemény

VALUCH = Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második

felében. Osiris, Bp. tetszőleges kiadás (megadott fejezetek)

VALUCH (szerk.) = Valuch Tibor (szerk.): Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv

1944-től napjainkig. Argumentum–Osiris, Bp. 2004. (megadott fejezetek)

ZSOMBÉKOK = Kövér György (szerk.): Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás

Magyarországon. Századvég, Bp. 2006. (megadott fejezetek)

1. hét: Értelmezési keretek, historiográfiai áttekintés, társadalomtörténeti

paradigmák

A hagyományos eseménytörténet-írás és a társadalomtörténeti megközelítés

különbségei, a társadalomtudományos gondolkodás hatása a történetírásra; Max Weber

Page 4: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

4

és az ideáltípus fogalma, a modell- és a típusalkotás jelentősége; a modernizációs

paradigma alakváltozásai; meghatározó társadalomtörténeti iskolák: 1. Annales-kör; az

idő szintjei Braudelnél, 2. a történeti társadalomtudomány Németországban, 3.

mikrotörténeti/antropológiai fordulat: a mikrotörténet és az Alltagsgeschichte feltevései

és módszerei; összefoglalás: a társadalomtudományok hatása a történetírásra

Kötelező irodalom:

Gyáni Gábor: A történetírás fogalmi alapjairól. In: Ö. KOVÁCS–BÓDY (szerk.) 2003.

11–53.

Ajánlott irodalom:

„…én az általános eseteket állítottam munkám középpontjába” Pozsgai Péter

interjúja Jürgen Schlumbohmmal. Aetas 2000. 4. 161–164.

Bloch, Marc: A történész mestersége. Osiris, Bp. 1996. 22–40. (Történelem, ember,

idő); 98–131. (A történeti elemzés)

Braudel, Fernand: A történelem és a társadalomtudományok. A hosszú időtartam.

Századok 1972/4–5. 988–1012.

Burguière, André: A történeti antropológia. In: Sebők Marcell (szerk.): Történeti

antropológia. Módszertani írások és esettanulmányok. (Replika könyvek) Replika

Kör, Budapest, 2000. 49–72.

Czoch Gábor: A mentalitástörténet. In: Ö. KOVÁCS–BÓDY (szerk.) 2003. 467–493.

van Dülmen, Richard: A történeti antropológia a német társadalomtörténetben. In:

Vári András (szerk.): A német társadalomtörténet új útjai. MTA KKEKK, Bp. 1990.

80–101.

Horváth Gergely Krisztián–Keszei András: Társadalomtörténet és szociológia. In: Ö.

KOVÁCS–BÓDY (szerk.) 2003. 596–621.

Medick, Hans: Mikrotörténelem. In: Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 4. A

történelem poétikája. Kijárat Kiadó, Bp. 53–64.

Page 5: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

5

Mills, Wright: Mire jó a történelem? In uő: Hatalom, politika, technokraták. KJK, Bp.

1970. 393–419.

Noiriel, Gérard: A történetírás „válsága” Elméletek, irányzatok és viták a

történelemről tudománnyá válásától napjainkig. Napvilág, Bp. 2001. 115–196.

Revel, Jacques: A mikroszintű vizsgálat és a társadalmi jelenségek konstruálása. In:

Czoch Gábor–Sonkoly Gábor (szerk.): Társadalomtörténet másképp. A francia

társadalomtörténet új útjai a kilencvenes években. Csokonai Kiadó, Debrecen, é.n.

51–70.

Schlumbohm, Jürgen: Mikrotörténelem – makrotörténelem. Aetas 2000. 4. 170–179.

Tóth Zoltán: Elfelejtett előzmények. A régi társadalomtörténet sajátos kérdéseinek

kialakulásáról. In: Ö. KOVÁCS–BÓDY (szerk.) 2003. 57–109.

2. hét: A rendi és a polgári társadalom sajátosságai, az állam-hatalomszerkezet

jellemzői, kontinuus folyamatok

Magyarországi társadalomtörténeti tradíciók; a polgárosodás paradigmája mint sajátos

közép-európai probléma; polgárosodás-definíciók; Hajnal István struktúraelmélete; a

kettős társadalom koncepciója (Erdei Ferenc); rendi elemek a polgári korban – a rendi

és polgári társadalom rétegződése és tömbjei (Tóth Zoltán); a civil szerveződések,

egyesületek szerepe

Kötelező irodalom:

DIEDERIKS: 13–30. (Bevezetés)

Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két háború között 1. In: KÖVÉR (szerk.) I/1.

30–40.

Ajánlott irodalom:

Benda Gyula: A polgárosodás fogalmának történeti értelmezhetősége. In: uő:

Társadalomtörténeti tanulmányok. Osiris, Bp. 2006. 341–349.

Page 6: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

6

Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet. Osiris, Bp. 2000. 161–188; 212–258;

346–367.

Erdei Ferenc: A magyar paraszttársadalom. Franklin-Társulat, Budapest, é.n. 81-83: A

„polgárosodás”

Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két háború között 2. In: GYÁNI (szerk.) 43–99.

Gyáni Gábor: Érvek a kettős struktúra elmélete ellen. Korall 2001. 3–4. (Tavasz.) 221–

231.

Hajnal István, 1991: Az osztálytársadalom. In: Domanovszky Sándor (szerk.): Magyar

Művelődéstörténet V. kötet. Az új Magyarország. Hasonmás kiadás, Babits–Magyar

Amerikai Kiadó Rt. Szekszárd, 1991 [1942] 163–201.

Hajnal István: Történelem és szociológia. Századok 1939/1. 1–32.; /2. 137–166. lásd

még In: Hajnal István: Technika, művelődés. História – MTA Történettudományi

Intézete, Budapest 1993. 157–204., illetve Lakatos László (szerk.): Hajnal István. Új

Mandátum, Budapest 2001. 159–183. (részletek)

Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország

története. Gondolat Könyvkiadó, Bp. 1964. II/182–196.

Széchenyi István: Világ. 312–471. („Egyesületek” és a „Casino” c. fejezetek)

Tóth Árpád: Önszerveződő polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a

reformkorban. L’Harmattan, Bp. 2005. 217–225. (Következtetések és kitekintés)

Tóth Zoltán: A rendi norma és a „keresztyén polgárisodás”. In: KÖVÉR (szerk.) I/1. 65–

98.

Weber, Max: A modern kapitalizmus kialakulása. In: uő: Gazdaságtörténet. 223–293.

3. hét: Településszerkezet, településhierarchia, regionális mintázatok;

urbanizáció: a modern városok kialakulása

Európa és Közép-Európa földrajzi sajátosságai; a táj társadalomformáló hatása; a

struktúrák ereje a település- és régiófejlődésben (Braudel, Szücs Jenő); centrumok és

Page 7: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

7

perifériák (Wallerstein és Sydney Pollard); a modern közlekedési rendszerek hatása a

térészlelésre; a lépték problémája: államok – régiók – kistájak; az új történeti földrajz, a

központi hely elmélet és a funkcionalista városszemlélet; városi mikrotörténet;

Magyarország és a Monarchia városhálózata; az Alföld mint egykori hódoltsági terület

sajátosságai; Bácskai Vera, Beluszky Pál kutatásai; Bécs és Budapest polgári kori

városépítészete

Kötelező irodalom:

Beluszky Pál: A polgárosodás törékeny váza – városhálózatunk a századfordulón. In:

KÖVÉR (szerk.) I/1. 201–221.

Kövér György: Településszerkezet és városhierarchia. In: GYÁNI–KÖVÉR 1998. 48–65.

Ajánlott irodalom:

Bácskai Vera–Gyáni Gábor–Kubinyi András: Budapest története a kezdetektől 1945-ig.

BFL, BP. 2000. 113–236.

Bácskai Vera: Városok Magyarországon az iparosodás előtt. Osiris, Bp. 2002. 83–169.

Beluszky Pál: Az (egykori) szabad királyi városok a dualizmus kori városhálózatban.

Urbs I. 2006. 269–288.

Gyáni Gábor: Az utca és a szalon. Társadalmi térhasználat Budapesten. 1870–1940.

UMK, Bp. 1998.

Hanák Péter: Polgárosodás és urbanizáció. Bécs és Budapest. In: uő: A kert és a

műhely. Gondolat, Bp. 1988. 17–62.

Orosz István: A mezővárosi fejlődés történeti szakaszai Magyarországon. In: uő:

Hagyományok és megújulás. Csokonai, Debrecen, 1995. 3–15.

Péter László: Miért éppen az Elbánál hasadt ketté Európa? In: uő: Az Elbától keletre.

Tanulmányok a magyar és kelet-európai történelemből. Osiris, Bp. 1998. 17–36.

Timár Lajos: A gazdaság térszerkezete és a városhálózat néhány sajátossága a két

világháború közötti Magyarországon. In: KÖVÉR (szerk.) I/1. 222–236.

Timár Lajos: Vidéki városlakók. Magvető, Bp. 1993. 11–83.

Page 8: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

8

Timár Lajos: Történeti földrajz és társadalomtörténet. In: Ö. KOVÁCS–BÓDY (szerk.)

2003. 341–370.

Umbrai Laura: Kommunális kislakás-építés Budapesten 1937–1948. Urbs. II 2007. 247–

292.

Vörös Károly: Főváros születik. In: uő: Hétköznapok a polgári Magyarországon. Bp.

MTA TTI, 1997. (Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok 22.) 143–170.

Vörös Károly: A világváros útján. 1873–1918. Budapesti Negyed 1998. 2–3. 106–172.

Wallerstein, Immanuel: A modern világgazdasági rendszer kialakulása. A tőkés

mezőgazdaság és az európai világgazdaság eredete a XVI. században. Gondolat, Bp.

1983. 673–697. (Elméleti áttekintés)

Weis István: A mai magyar társadalom. Magyar Szemle Társaság, Bp. 1930. 10–81.

4. hét: A társadalom nagyszerkezetei: felekezetek, nemzetiségek, néprajzi

csoportok, hivatásszerkezet

Miért oly sokszínű az európai társadalom? történeti gyökerek: 1. az antik tradíció vs.

pogányok; 2. Kelet vs. Nyugat: 1054-es egyházszakadás; 3. 1517: protestáns észak vs.

katolikus dél; Magyarország: „Europa in kleinem” (Csaplovics); a Kárpát-medence

megtelepülése, középkori betelepítések, a hódoltság hatása a népességre és a 18.

század telepítőpolitikája, az ipari/kereskedő/agrártradíciók jelentősége az iparosodás

időszakában; a rendi jellegű hivatásszerkezet átalakulása polgárivá: a 19. századi

népszámlálások társadalomképe, felekezeti sajátosságok a hivatásszerkezetben

Kötelező irodalom:

Katus László: Nemzetiségi adatsorok a dualizmus korában. In: KÖVÉR (szerk.) I/2. 337–

349.

Ajánlott irodalom:

Huntington, Samuel P.: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa,

Bp. 2006. 98–116; 255–274.

Page 9: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

9

Magda Pál: Magyar Ország’ lakosai. In: Horváth Gergely Krisztián (szerk.): ’Honisme’ és

’statistica’ Új Mandátum, Bp. 2002. 43–61.

Man, Gloria: Az ortodox törésvonal. Háttér Kiadó, Bp. é.n. [1997]

Mályusz Elemér (szerk.): Erdély és népei. Maecenas Könyvkiadó–Talentum Kft, h.n.

1999 [1941] 137–201.

Pukánszky Béla: Német polgárság magyar földön. Franklin-Társulat, Bp. é.n.

Szabó István: A magyarság életrajza. Magyar Történelmi Társulat, Bp. é.n. [1941, ill.

reprint] 122–247.

Szabó István: Az asszimiláció a magyarság történetében. In: uő: Népiségtörténeti

tanulmányok. Lucidus Kiadó, Bp. 2005. 125–144.

Tóth Zoltán: Társadalmi státus és foglalkozás az osztrák és a magyar

társadalomstatisztikában. In: KÖVÉR (szerk.) I/1. 287–308.

Toynbee, Arnold J.: A nyugati világ az ottomán birodalom ellen. In: uő: Válogatott

tanulmányok. Gondolat, Bp. 1981. uő: 57–73.

Vári András: Etnikai sztereotípiák a Habsburg Birodalomban a 19. század elején... In:

Klement Judit–Miskolczy Ambrus–Vári András (szerk.): Szomszédok világai. Kép, önkép

és a másikról alkotott kép. (Szöveggyűjtemény) KSH Könyvtár és Levéltár, Bp. 2006.

127–146.

Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Gondolat, Bp. 1982. 7–290

5. hét: Demográfiai folyamatok, örökösödési szokások és a migráció főbb irányai

Európa és Magyarország népessége az ipari forradalom előtt és után – főbb tendenciák

és a történeti demográfia alapfogalmai; a két európai házasodási minta (John Hajnal);

demográfiai átmenet; történeti háztartás- és családvizsgálatok: Peter Laslett háztartás-

tipológiája és kritikája, osztrák és magyar történeti demográfiai eredmények (Mitterauer,

Ehmer, Andorka, Dányi Faragó); mikrotörténeti kihívás: demográfiai mélyfúrások

Page 10: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

10

(Schlumbohm, Pozsgai); az örökösödési szokások jelentősége a termékenységre;

migráció és kivándorlás

Kötelező irodalom:

Katus László: A demográfiai átmenet kérdései Magyarországon a 19. században. In:

KÖVÉR (szerk.) I/1. 142–160.

Kövér György: Nemek és nemzedékek; Gyáni Gábor: A népesedés alakulása. In:

GYÁNI–KÖVÉR 1998. 38–48; 177–185.

Ajánlott irodalom:

Andorka Rudolf: Gyerekszám a fejlett országokban. Gondolat, Bp. 1987.

Ariès, Philippe: Gyermek, család, halál. Gondolat, Bp. 1987. 210–317.

Benda Gyula: Keszthely – egy monografikus társadalomtörténeti kutatás demográfiai

tanulságai. In: KSH NKI Történeti Demográfiai Évkönyve. KSH, Budapest, 2001. 223–

246.

Benda Gyula: A magyarországi családrekonstrukciós vizsgálatok mérlege. In: uő:

Társadalomtörténeti tanulmányok. Osiris, Bp. 2006. 67–76.

Benda Gyula: Népesség és mezőgazdaság Magyarországon. In: uő:

Társadalomtörténeti tanulmányok. Osiris, Bp. 2006. 203–213.

Buskó Tibor László: A hosszú távú demográfiai vizsgálat angol modellje. Történeti

Demográfiai Évkönyv KSH NKI 2003. 271–295.

Dányi Dezső: Demográfiai átmenet 1880–1960 (princetoni indexek) In: KÖVÉR (szerk.)

I/1. 161–165.

Faragó Tamás: Különböző háztartás-keletkezési rendszerek egy országon belül –

változatok John Hajnal téziseire. Történeti Demográfiai Évkönyv KSH NKI 19–63.

Husz Ildikó: Az angolszász családtörténeti kutatások és hatásuk a magyarországi

történeti demográfiára. Szociológiai Szemle 2000. 2. 81–104.

Livi-Bacci, Massimo: A világ népességének rövid története. Osiris, Bp. 1999.

Page 11: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

11

Pozsgai Péter: Família – lakófél – háztartás. In: Mikrotörténelem: Vívmányok és

korlátok. (Rendi társadalom – Polgári társadalom 12.) Miskolc, 2003. 61–81.

Pozsgai Péter: Család- és háztartásciklusok vizsgálatának eredményei a történeti

demográfiai kutatásokban.

Sohajda Ferenc: A hosszú távú demográfiai vizsgálat francia modellje. Történeti

Demográfiai Évkönyv KSH NKI, Bp. 2003. 297–315.

6. hét: Nemzetiség és felekezetiség összefüggései az asszimiláció századában

Nemzetkoncepciók és nacionalizmuselméletek (Gellner, Anderson, Brubaker, Smith); a

modernizáció mint vallási emancipáció és szekularizáció: a felekezeti emancipáció

folyamata; a zsidóság emancipációja; nyelv és nemzet találkozása: a nyelvi

nacionalizmus megjelenése a 18. században; az asszimiláció mint felekezetileg

beágyazott folyamat; zsidó polgárosodás: asszimilációs szerződés és kritikája (Karády,

Gyáni); felekezeti etnikumok (esettanulmány): Szekszárd a századfordulón (Tóth

Zoltán), változtatható-e az identitás: a magyarosító politika és mérlege; Trianon és

következményei

Kötelező irodalom:

Karády Viktor: egyenlőtlen elmagyarosodás, avagy hogyan vált Magyarország

magyar nyelvű országgá? In: KÖVÉR (szerk.) I/2. 302–336.

Kövér György: Kultúra és etnicitás. In: GYÁNI–KÖVÉR 1998. 127–147.

Ajánlott irodalom:

Anderson, Benedict: Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetéről és

elterjedéséről. L’Harmattan–Atelier, Bp. 2006.

Brubaker, Rogers: Nemzeti kisebbségek, nemzetiesítő államok és anyaországok az új

Európában. Regio 2006. 3. 3–29.

Page 12: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

12

Gellner, Ernest: A nacionalizmus kialakulása: a nemzet és az osztály mítoszai. In:

Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek (szöveggyűjtemény). Rejtjel Kiadó, Bp.

2004. 45–78.

Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon, Osiris, Bp. 2004. 25–87. (Zsidóság a

rendi társadalomban)

Jászi Oszkár: Magyar kálvária magyar föltámadás. A két forradalom értelme,

jelentősége és tanulságai. Magyar Hírlap Könyvek, h.n. 1989.

Karády Viktor–Kozma István: Név és nemzet. Családnév-változtatás, névpolitika és

nemzetiségi erőviszonyok Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig. Osiris,

Bp. 2002.

Péter László: Az állam és az egyház viszonya és a civil társadalom Magyarországon:

történeti áttekintés. In: uő: Az Elbától keletre. Tanulmányok a magyar és kelet-európai

történelemből. Osiris, Bp. 1998. 355–378.

Smith, Anthony D.: A nacionalizmus. In: Bretter Zoltán–Deák Ágnes (szerk.): Eszmék a

politikában: a nacionalizmus. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995. 9–24.

Smith, Anthony D.: Kiválasztott népek: miért maradnak fenn egyes népcsoportok? In:

Bretter Zoltán–Deák Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Tanulmány

Kiadó, Pécs, 1995. 27–51.

Smith, Anthony D.: A nacionalizmus és a történészek. In: Kántor Zoltán (szerk.):

Nacionalizmuselméletek (szöveggyűjtemény). Rejtjel Kiadó, Bp. 2004. 21–42.

Smith, Anthony D.: A nemzetek eredete. In: Kántor Zoltán (szerk.):

Nacionalizmuselméletek (szöveggyűjtemény). Rejtjel Kiadó, Bp. 2004. 204–229.

Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. Bp. [1989]

Tóth Zoltán: Szekszárd társadalma a századfordulón. In: KÖVÉR (szerk.) I/2. 104–152.

7. hét: A szociális kérdés

Page 13: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

13

Miben más a modern szegénység a régitől (Le Play, Eötvös J.)? A nagy átalakulás ára

(Polányi Károly), Engels az angol munkásosztály helyzetéről; a Rerum Novarum, az

állami szociálpolitika előzményei; formális és anyagi szociálpolitika; a bismarcki

szociálpolitika mint példakép a Monarchia számára; a társadalombiztosítás

intézményrendszerének és szolgáltatásainak kiépülése; egyéb munkásjóléti

intézkedések: lakáspolitika és közegészségügy; a kimaradók: a mezőgazdasági

népesség lehetőségei

Kötelező irodalom:

Gyáni Gábor: Jótékonyság és szociálpolitika. In: GYÁNI–KÖVÉR 1998. 317–331.

Kiss László: Egészség és politika – az egészségügyi prevenció Magyarországon a 20.

század első felében. Korall 17 (2004. szeptember) 107–137. vö. www.korall.org!

Ajánlott irodalom:

Ferge Zsuzsa: Fejezetek a szegénypolitika történetéből. Magvető, Bp. 1986.

Gordon, Margaret S.: Különbségek a társadalombiztosítási kiadásokban. In:

ANDORKA–HRADIL–PESCHAR 553–577.

Kaszás Marianne: Az egyesületi karitásztól az állami gondoskodásig. Szociális

gyermekvédelem a századfordulón Budapesten. Szociológiai Szemle 1994. 1. 127–145.

XIII. Leó: Rerum Novarum. In: Tomka Miklós–Goják János (szerk.): Az egyház

társadalmi tanítása. Szent István Társulat, Bp. é.n. 27–55.

Polányi Károly: A nagy átalakulás. Korunk gazdasági és politikai gyökerei. Mészáros

Gábor Kiadása, h.n. é.n. (1997) 88–131. (VI-VIII. fejezet)

Pomogyi László: Szegényügy és községi illetőség a polgári Magyarországon. Osiris, Bp.

2001.

Tomka Béla: Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában.

Századvég, Bp. 2003.

Page 14: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

14

Zimmermann, Susan: Védett és védelemben nem részesülő munkaviszonyok az

iparosodás korától a világgazdasági válságig. Ausztria és Magyarország

összehasonlítása. KORALL 5-6. (2001. ősz) 114–140. vö. www.korall.org!

8. hét: Mobilitási folyamatok, az oktatási rendszer jelentősége

Fogalmak és jelentések; Kaelble szempontjai az ipari forradalmat követő időszak

mobilitásvizsgálatához; főbb mobilitási tendenciák a népszámlálások tükrében; a

oktatástörténet mint társadalomtörténet: az ’oxbridge’-jelenség (Lawrence Stone);

humán és reál értékek a modernizációban, jelentőségük a státuspozíció megőrzésében

(Fritz Ringer); a Monarchia és Magyarország iskolarendszere a rendi időszakban,

reformok a polgári korban; a rendi gimnázium jelentősége a polgári átalakulásban – az

érdemelv előretörése (Vörös Károly); iskolahasználati modellek (Sasfi Csaba);

mintázatok a mobilitásban – egy elitvizsgálat tanúságai

Kötelező irodalom:

Kövér György: Fixáció és mobilitás. In: GYÁNI–KÖVÉR 1998. 154–165.

Sasfi Csaba: Az oktatás társadalomtörténete. Oktatás és társadalom kölcsönhatásának

vizsgálata. In: ZSOMBÉKOK 509–541.

Ajánlott irodalom:

Csapodi Csaba: Nemesség és értelmiség Magyarországon 1848 előtt. In: Buza János–

Czoch Gábor (szerk.): Gazdaságtörténet – társadalomtörténet. Emlékkönyv Berlász

Jenő 90. születésnapjára. Bp. 2001. 79–92.

Kovács I. Gábor–Kende Gábor: Egyetemi tanárok rekrutációja a két világháború közötti

Magyarországon. In: ZSOMBÉKOK 417–506.

Rubinstein, William D.: A brit elit iskoláztatása és társadalmi eredete 1880–1970. In:

Kontler László (szerk.): Túlélők. Elitek és társadalmi változás az újkori Európában.

Atlantisz, Bp. 1993. 117–189.

Page 15: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

15

9. hét: Alsóosztályok: agrárproletárok és városi munkások

A keresetből élő fizikai munkások száma, rétegződése, életmódja a Monarchiában és

Magyarországon; agrárproletárok – a szociográfia mint megismerésük módszere, a népi

írók jelentősége; cselédrendszerek; mobilitási lehetőségek; a városi munkásság

kialakulása, történeti sajátosságok: a gyári munkásság rekrutációja a dualizmus korában

és a két világháború között, szakmunka vs. segéd- és betanított munka arányváltozása;

mobilitásuk; összefoglalás: az agrár és városi munkásviszonyok összehasonlítása

Kötelező irodalom:

Gyáni Gábor: Az alsóosztályok. In: GYÁNI–KÖVÉR 1998. 280–306.

Rézler Gyula: A magyar nagyipari munkásság kialakulása 1867–1914. In: KÖVÉR

(szerk.) I/2. 357–366.

Page 16: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

16

Ajánlott irodalom:

Bódy Zsombor: Polgárok és munkások 1929-ben. Adalékok a fogyasztás történetéhez.

KORALL 10. (2002. december) 187–199., vö. internet!

Gyáni Gábor: Bérkaszárnya és nyomortelep. A budapesti munkáslakás múltja. In:

GYÁNI (szerk.) 417–432.

Lackó Miklós: A magyar munkásosztály fejlődésének fő vonásai a tőkés korszakban. In:

KÖVÉR (szerk.) I/2. 367–375.

Rézler Gyula: A magyar nagyipari munkásság kialakulása 1867–1914. Rekord

Könyvkiadó, Bp. 1938. 23–129.

Rézler Gyula: A magyar gyári munkásság. In. uő. (szerk.): Magyar gyári munkásság.

Szociális helyzetkép. Magyar Közgazdasági Társaság, Bp. 1940. 7–47.

Szabó István: A parasztság történelmének problematikája Magyarországon a

kapitalizmus korában. In: uő: Jobbágyok – parasztok. Értekezések a magyar parasztság

történetéből. Akadémiai, Bp. 1976. 351–361.

Weis István: A mai magyar társadalom. Magyar Szemle Társaság, Bp. 1930. 145–160.

10. hét: Kispolgárság: iparosok, kereskedők, altisztek és a birtokos parasztság

Ki a kispolgár? fogalmi problémák és paradoxonok a kistulajdonos rétegeknél (Weis

István, Erdei, L. Nagy Zsuzsa); a polgárosodásmodell és családi stratégia (Kovács K.);

iparosok, kereskedők: belső rétegződésük, típusok, szociológiai jellemzők és gazdasági

erő; tőkeszegénység és pluriaktivitás mint közép-európai sajátosság; altisztek: szülők a

Medve utcai polgáriban (Németh L.); a birtokos paraszti üzem mint családi gazdaság,

családciklus és munkaszervezet a csajanovi modellben; a kommercializáció folyamata;

termelékenység és jövedelemszint

Kötelező irodalom:

Gyáni Gábor: Kispolgárság, parasztság. In: GYÁNI–KÖVÉR 1998. 255–279.

Page 17: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

17

Kósa László: A parasztság polgárosulása Magyarországon. In: KÖVÉR (szerk.) I/2.

226–239.

Ajánlott irodalom:

Benda Gyula: Földesúri és paraszti földhasználat. (szántó, rét) In: uő:

Társadalomtörténeti tanulmányok. Osiris, Bp. 2006. 223–238.

Berzeviczy Gergely, 1979: A parasztok állapotáról és természetéről

Magyarországon. In: Tessedik Sámuel–Berzeviczy Gergely: A parasztok állapotáról

Magyarországon. Gondolat Kiadó, Bp., 354–429.

Fél Edit–Hofer Tamás: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban. Balassi

Kiadó, Budapest, 1997. VIII. Lakás. Az élet térbeli rendje a házban és az udvaron c.

fejezet 337–392.

Hofer Tamás: Három szakasz a magyar népi kultúra XIX-XX. századi történetében.

In: KÖVÉR (szerk.) I/2. 226–239.

Kovács Katalin: Polgárok egy sváb faluban. In: GYÁNI (szerk.) 177–187.

Nagy Olga: A törvény szorításában. Paraszti értékrend és magatartásformák.

Gondolat, Bp. 1989.

L. Nagy Zsuzsa: Iparosok, kereskedők és kispolgárok a két világháború közötti

Magyarországon. In: GYÁNI (szerk.) 167–176.

Tóth Zoltán: Rendek, osztályok, rétegek Lukán a jobbágyfelszabadítás után. In:

Szilágyi Miklós–Szűcs Judit (szerk.): A társadalom néprajzi vizsgálatának

eredményei és lehetőségei az Alföldön. Tanácskozások Csongrádon I. 1993. június

3-4. Csongrád, 1996. 9–22.

Weis István: A mai magyar társadalom. Magyar Szemle Társaság, Bp. 1930. 82–

103.

Page 18: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

18

11. hét: Középosztály vagy középosztályok?

Középosztály-elméletek (middle class, Mittelstand); a közép mint stabilitás – kortárs

társadalomreformer programok célkitűzései; osztály vagy osztályok? – a középosztály

hiányától a fragmentált középosztályig (Mocsáry Lajos, Henrik Ditz, Szekfü, Erdei);

viselkedésszociológiai sajátosságok – a rend és a rendi helyzet problémája és viszonya

az osztályhelyzethez (Max Weber); polgárosodás vagy nemesedés?; közép-európai

sajátosság: Besitz- és Bildungsbürgertum kettőssége (J. Kocka); a professzionalizáció

folyamata; a középosztály rétegei: gyökerek, mentalitások – ’dzsentriprobléma’ és

’zsidókérdés’; a polgári és az úri középosztály sajátosságai a 1. jövedelem, 2. életmód,

3. iskolázottság, 4. értékrend tükrében

Kötelező irodalom:

Kövér György: A középosztályi mentalitás kérdései; Gyáni Gábor: A középosztály. In:

GYÁNI–KÖVÉR 1998. 148–153; 224–254.

Ajánlott irodalom:

Bácskai Vera: A régi polgárságról. In: ZSOMBÉKOK. 15–37.

Bódy Zsombor: Egy társadalmi osztály születése. A magántisztviselők

társadalomtörténete 1890–1938. L’Harmattan, Bp. 2003.

Eőry Gabriella: Az Országos Kaszinó és a középosztály. In: ZSOMBÉKOK 321–349.

Gyáni Gábor: Polgári otthon és enteriőr Budapesten. In: KÖVÉR (szerk.) I/2. 153–

177.

Gyáni Gábor: Polgárság, középosztály a diskurzusok tükrében. Századvég 1997. 4.

30–45.

Hanák Péter: A tőkés vállalkozótól a hivatásos menedzserig. In: KÖVÉR (szerk.) I/2.

392–399.

Hanák Péter: A polgári lakáskultúra szakaszai a XIX. században, 1815–1914. In:

KÖVÉR (szerk.) I/2. 85–103.

Page 19: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

19

Kövér György: A magyar középosztály-teremtés programjai és kudarcai.

Fogalomtörténeti áttekintés a reformkor végétől a nagy válság kezdetéig. In:

ZSOMBÉKOK 77–160.

Kövér György: Ranglétra és középosztályosodás. In: uő.: A felhalmozás íve. Új

Mandátum, Bp. 2002. 174–186.

Ránki György: Budapesti polgárság. In: GYÁNI (szerk.) 433–440.

Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. Bp. [1989] több fejezet

Tóth Zoltán: „A magyar középosztály megteremtése” Századvég 1997. 4. 46–72.

Utasi Ágnes: Középosztályi elméletek, alakuló magyar középosztályok. Századvég

1997. 4. 3–29.

Weis István: A mai magyar társadalom. Magyar Szemle Társaság, Bp. 1930. 104–

125.

12. hét: Elitek: arisztokrácia, egyházi, tudás-, katonai, gazdasági és politikai elit

A szociológia elitfogalma, haszna a társadalomtörténetben; uralom és hatalom

megkülönböztetése; 1. a monarchia arisztokráciája mint hagyományos elitcsoport

összetétele, helyzete a rendi korszak végén, változások a polgári időszakban

(gazdasági erő, politikai befolyás); talajvesztés a Monarchia felbomlása után; 2.

gazdasági elit: a nagypolgárság; nagyvállalkozók indulása, stratégiák, rekrutáció,

korszakok; helyzetük vagyon, jövedelem, pozíció és életmód alapján; kitekintően: 3.

(katolikus) egyházi elit; 4. katonai felső vezetés, 5. tudáselit, 6. kormányzati elit

Kötelező irodalom:

Gyáni Gábor: Az elitek. In: GYÁNI–KÖVÉR 1998. 191–223.

Vörös Károly: A főrendiház 1885. évi reformja (egy kutatás első eredményei). In:

KÖVÉR (szerk.) I/2. 51–61.

Ajánlott irodalom:

Page 20: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

20

Bácskai Vera: Havel Lipót. Kőművessegédből építési vállalkozó. In: Sebők Marcell:

Sokszínű kapitalizmus. HVG-KFKI, Bp. 2004. 98–109.

Gergely Jenő: A katolikus egyházi elit Magyarországon 1919–1945. ELTE SZSZI,

Bp. 1992.

Halmos Károly: A Hatvany-Deutsch dinasztia. Nagyvállalkozók és befektetők

nemzedékei. In: Sebők Marcell: Sokszínű kapitalizmus. HVG-KFKI, Bp. 2004. 84–97.

Kaposi Zoltán: A magyarországi nagybirtokrendszer változásai 1700–1945. In:

Somogy Megye Múltjából 2001. 95–120.

Klement Judit: Nagypolgárság a két világháború közötti Magyarországon? Egy

társadalmi réteg meghatározásának lehetőségeiről. In: ZSOMBÉKOK 195–232.

Lengyel György: A két világháború közötti magyar gazdasági elit összetételének

egyes kérdéseiről. In: GYÁNI (szerk.) 265–272.

Lengyel György: Vállalkozók, bankárok, kereskedők. A magyar gazdasági elit a 19.

században és a 20. század első felében. In: KÖVÉR (szerk.) I/2. 400–415.

Mills, Wright: Az uralkodó elit. KJK. Bp. 1972. 274–303.

Péter László: Az arisztokrácia, a dzsentri és a parlamentáris tradíció a XIX. századi

Magyarországon. In: uő: Az Elbától keletre. Tanulmányok a magyar és kelet-európai

történelemből. Osiris, Bp. 1998. 187–218.

Press, Volker: A nemesség a XIX. században. A régi Európa vezető társadalmi

rétegei a polgári-bürokratikus korban. In: Kontler László (szerk.): Túlélők. Elitek és

társadalmi változás az újkori Európában. Atlantisz, Bp. 1993. 11–40.

Szakály Sándor: A magyar katonai felső vezetés társadalmi és anyagi helyzete,

1919–1945. In: GYÁNI (szerk.) 189–214

Szekfű Gyula: A magyar nagybirtok történeti szerepéről. Magyar Szemle 1928. április

305–314.

Weis István: A mai magyar társadalom. Magyar Szemle Társaság, Bp. 1930. 126–

145.

Page 21: MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A …eltecon.hu/files/tarstortpolgari.pdf · Hanák Péter: A társadalom szerkezete. In: Molnár Erik (főszerk.): Magyarország története

21

13. hét: A politikai rendszer és választói magatartás/ a nők emancipációja

A rendi és a polgári állam szervezete mint a politika kerete; a nemesi demokrácia

működése és logikája; a bürokratizáció folyamata; Stein Rokkan participációs

tipológiája; az általános és titkos választójog kiterjesztésének folyamata Európában, a

Monarchiában és Magyarországon; a szociáldemokrácia szerepe; politikai erők

társadalmi bázisa; cenzus: a választójogon kívül rekedtek; a női emancipáció fázisai; a

nemzetiségek és magyarországi kormánytöbbség paradoxona;az önkormányzati

rendszer – virilizmus; kitekintés a 20-30-as évekre

Kötelező irodalom:

Kövér György: Participáció és uralom. Gyáni Gábor: Politikai rendszer és a választói

magatartás In: GYÁNI–KÖVÉR 1998. 105–116; 332–341.

Ajánlott irodalom:

Bock, Gisela: A nőkkel foglalkozó történetírás az NSZK-ban és nemzetközi

összefüggésben. In: Vári András (szerk.): A német társadalomtörténet új útjai. MTA

KKEKK, Bp. 1990. 25–37.

Borsányi György: A budapesti munkások választási magatartása. In: GYÁNI (szerk.)

525–540.

Gerő András: Az elsöprő kisebbség. In: KÖVÉR (szerk.) I/2. 62–82.

Halmos Károly: Besitzbürgertum Magyarországon (A virilizmus). In: ZSOMBÉKOK

161–194.

Müller Ildikó: Az alap- és középfokú leányoktatás Magyarországon a dualizmus

időszakában. Sic Itur ad Astra 2000. 3. 131–204.

Papp Barbara: Nőoktatás és „képzett nők” a két világháború között. In:

ZSOMBÉKOK 713–720.

Rézler Gyula: A magyar nagyipari munkásság kialakulása 1867–1914. Rekord

Könyvkiadó, Bp. 1938. 145–181.