markah holistik

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 markah holistik

  1/23

 • 7/26/2019 markah holistik

  2/23

  PERATURAN MEMBERI MARKAH PENDIDIKANSENI VISUAL

  1.PEMARKAHAN HOLISTIK

  -Skema yang disediakan secara umum sebagai panduan untuk

  member markah kepada jawapan pelajar.

  -Sesuai untuk esei.

  1. Memerlukan pemeriksa membaca terlebih dahulu jawapan

  secara keseluruhan.

  2. Mengelas pencapaian mengikut kelompok pencapaian.

  3. Menganggar markah keseluruhan bagi sesuatu soalan.

  -

 • 7/26/2019 markah holistik

  3/23

  Pelajar bebas memberi jawapan asalkan tidak

  menyeleweng daripada kehendak soalan.

  -Memerlukan pemeriksa yang berpengalamandan benar-benar menguasai bidang atau matapelajaran berkenaan.

  -Boleh dikelaskan kepada 6 kriteria

  berdasarkan markah 0 sehingga 5

 • 7/26/2019 markah holistik

  4/23

  Markah kriteria

  5 Cemerlang -menguasai semua objekti serta dapat berhujah

  dengan baik dan berkesan

  ! "aik -menguasai kebanyakan objekti dan dapat memberikanhujah dengan berkesan

  3 Memuaskan -hampir sebahagian objekti dan memberikanhujah dengan memuaskan

  2 #emah - menguasai sebahagian kecil objekti dan hujahadalah lemah

  1 $urang memuaskan -belum menguasai sebarang objekti danhujah adalah lemah

  % &agal - gagal memberikan sebarang jawapan dan hujah amatlemah

 • 7/26/2019 markah holistik

  5/23

  L!"#$-L!"#$ %!" &'(L)B& *

  Pemeriksa menentukan bilangankategori gred atau prestasi yang hendakdigunakan dalam pemarkahan.

  Menghuraikan kriteria yangmenentukan tahap kualiti bagi setiapkategori atau gred tersebut.

  Ba+a setiap kertas jawapan dengan+epat dan berdasarkan +riteria yang

  ditetapkan itu pemeriksa akan

 • 7/26/2019 markah holistik

  6/23

  Letakkan jawapan pada kategori prestasi,gred yang sepadan dengan kualiti kertas

  jawapan.

  elepas semua kertas jawapan telah

  diperiksa/ ba+a semula kertas jawapan yangdiletak dalam setiap kategori prestasi untukmemastikan kedudukan jawapan tersebutdalam kategori prestasi yang betul.

  #ertas jawapan yang salah dikategorikanhendaklah dipindah ke kategori prestasi yangbetul.

 • 7/26/2019 markah holistik

  7/23

  #'$ P'M(#$! $1L)&)#$aedah la'im yang digunakan untuk pemarkahan holistik ialahkaedah ordinal dan nominal

  (. $aedah )rdinal*

  pemeriksa perlu mengikuti langkah-langkah berikut *

  1. Memeriksa setiap skrip jawapan pelajar secara keseluruhan.

  2. Menyusun skrip-skrip jawapan pelajar mengikut prestasi terbaik di

  bahagian paling atas dan prestasi terburuk diletakkan di bahagian

  paling bawah.

  3. Menentukan berapa peratus pelajar yang sepatutnya diberi gred (+

  "+ C+ ,+ dan

  !. Memberikan gred kepada skrip jawapan mengikut kumpulan

  berdasarkan peratusan pelajar yang telah dipertimbangkan untuk

  setiap gred

 • 7/26/2019 markah holistik

  8/23

  B. #aedah !ominal*

  alam pemarkahan yang menggunakan kaedah nominal/pemeriksa perlu mengikut langkah-langkah yang berikut*

  Menentukan skema pemarkahan terlebih dahulu sama adamenggunakan markah atau gred. Misalnya/ gred 23emerlang/ B 2 #epujian/ 3 2 Lulus/ 2 "agal. "redberdasarkan kriteria kandungan/ kriteria pengolahan/ dan

  kriteria proses.

  Kriteria kandungan * penguasaan pengetahuan

  Kriteria eng!"a#an * kemahiran menghuraikan idease+ara logik dan matang serta penguasaan bahasa yangtepat

  Kriteria r!$e$ *aspek ketetapan/ kemunasabahan/

  kelengkapan/ ketekalan/ keaslian dan kreati4iti.

 • 7/26/2019 markah holistik

  9/23

  Para pemeriksa juga dikehendaki memba+askrip jawapan pelajar se+ra sekali lau bagimendapatan gambaran sejauk mana tahap

  jawapan pelajar berpandukan +riteriakandungan /pengolahan dan proses.

  etelah itu para pemerisa juga dikehendakimemba+a skrip but kali kedua bagi menetapangred yang diiran sesuai diberian kepada skripitu berpandukan skema pemarkahan yang

  disediakan.

  Pemba+aan skrip kali ketiga diperlukan untukmembuat pengubahsuaian jika ada.

 • 7/26/2019 markah holistik

  10/23

  KELEBIHAN PEMARKAHAN HOLISTIK

  Pelajar bebas memberikan jawapan asalkan tidak menyeleweng

  daripada kehendak jawapan.

  aktu bagi pemeriksaan tidak memerlukan masa yang panjang.

  Pemeriksaan bagi skrip jawapan boleh dibuat oleh lebih daripada

  seorang pemeriksa.

  Pemarkahan dibandingkan antara pemeriksa dalam kumpulan,pastikan setiap pemeriksa member markah yang sama

  apat menilai jawapan se+ara keseluruhan dalam aspek penguasaan

  pengetahuan serta dapat menilai kemahiran lain seperti kemahiranaras tinggi.

  Pemeriksa mengiktira7 dan memberikan ganjaran kepada jawapanpelajar yang member jawapan se+ara kreati7 dan ino4ati7.

 • 7/26/2019 markah holistik

  11/23

  KELEMAHAN PEMARKAHAN HOLISTIK

  Pemeriksa yang berpengalaman dan benar-benar menguasaibidang atau mata pelajaran diperlukan bagi dilantik sebagaipemeriksa.

  Pemarkahan se+ara umum tanpa memberikan perhatiankepada aspek khusus penulisan seperti isi/ tatabahasa/ gayadan lain-lain.

  &erdapat kemungkinan per+anggahan dalam memberikanmarkah di antara pemeriksa.

  Pemeriksaan ini juga kurang objekti7 iaitu pemeriksa mudahdipengaruhi oleh 7a+tor lain yang tidak berkaitan seperti bentuktulisan dan kekemasan jawapan.

 • 7/26/2019 markah holistik

  12/23

  #esan halo dan kesan horn akan terjadi apabila

  pemeriksa dipengaruhi pengetahuannya latarbelakang pelajar.

  #esan $alo 8Pemeriksa memberikan markah tinggi

  untuk satu jawapan yang sederhana atau kurangbaik kerana +alon dikenalinya sebagai pelajar yang+ergas. 9

  #esan $orn 8#eadaan satu jawapan baik diberimarkah yang rendah kerana jawapan itudatangnya daripada +alon yang kurangberkebolehan.

 • 7/26/2019 markah holistik

  13/23

  PEMARKAHAN ANALITIK

  Pemarkahan analitik merupakan pemberianmarkah se+ara point iaitu memerlukan skemapermarkahan yang terperin+i iaitu setiap unit

  jawapan diberi perhatian dan pemberatan.Perhatian bukan sahaja diberi kepada unsur

  isi atau idea utama bahkan juga organisasidan kespaduan unsur-unsur berkenaan.

  Permarkahan +ara ini paling sesuai digunakanuntuk solan esei jawapan terhad.

 • 7/26/2019 markah holistik

  14/23

  Pemarkahan analitik memerlukan penyediaanskema pemarkahan seperti berikut*

  a. #aedah penyediaan satu garis panduan :senarai unsur utama sebagai jawapan yangpaling baik bagi soalan itu serta kaedah

  penentuan bilangan point yang akan diberiuntuk setiap unsur utama.

  b. ;awapan pelajar yang menepati

  pemarkahan akan diberi markah penuhmanakala jawapan yang tersasar tidak diberisebarang markah.

 • 7/26/2019 markah holistik

  15/23

  +. ebahagian markah akan diberi sekiranyajawapan tidak tepat sepenuhnya.

  d. #eobjeti7an pemarkahan dapat ditingkatkan

  dengan menentukan berapakah markah yangperlu diberi kepada jenis jawapan yang kurangtepat

 • 7/26/2019 markah holistik

  16/23

  KELEBIHAN PEMARKAHAN ANALITIK

  Boleh diperiksa oleh pemeriksa baru yangkurang berpengalaman dan tidak begitumenguasai bidang berkenaan. Pemarkahandiberi berdasarkan kepada skrip jawapan yang

  disediakan. Pemeriksa tidak perlu mengambilmasa yang lama untuk menimbang jawapanpelajar sama ada tepat/ kurang tepat atautidak betul

 • 7/26/2019 markah holistik

  17/23

  krip jawapan diperiksa sekali sahaja olehpemeriksa. 3ara pemarkahan ini dapatmenjelaskan mengapa pen+apaian pelajartinggi atau rendah. "uru dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan prestasi pelajardan menyampaikan maklumat ini kepadapelajar

 • 7/26/2019 markah holistik

  18/23

  Pelajar juga akan dapat melihat serta menilaidi mana dan apa kelemahan merekan dengan

  jelas. Lebih objekti7 dan ketekalannya dapatdikekalkan sekiranya pemeriksa menjalankantugas dengan teliti

 • 7/26/2019 markah holistik

  19/23

  KELEMAHAN PERMARKAHAN ANALITIK

  Pengambilan masa yang agak lama untukmemeriksa setiap skrip jawapan terutamanyaapabila bilangan +alon terlalu ramai.Memerlukan pemeriksa untuk

  membandingkan jawapan pelajar denganskrip jawapan satu persatu. Memerlukanpemeriksaan yang dilakukan se+ara 7akta dankurang member penekanan pada kemahiran

  penulisan

 • 7/26/2019 markah holistik

  20/23

  pabila penekanan hanya diberikan kepada 7aktasemata-mata/ se+ara tidak langsung akan

  menyebabkan pelajar hanya terlalu bergantungkepada skema jawapan dalam mengulangkajipelajaran.

  Mereka tidak mengambil kira aspek kemahiran apabilamenjawab soalan berbentuk asei. Pemeriksaan bolehbersi7at negati7 kerana apabila pelajar membuat

  kesilapan dalam sesuatu aspek/ maka markah yangdiperuntukkan untuk aspek tersebut ditolak.

  Pelajar +enderung untuk mendapat skor yang rendahbagi soalan sesi atau subjekti7

 • 7/26/2019 markah holistik

  21/23

  P'(B'

 • 7/26/2019 markah holistik

  22/23

  B'!&=# 1L! oalan karangan danesei

  berstruktur

  B'!&=# ;P! ;awapan tidaksemestinya seragamseperti skema yangdiadakan

  ijawab se+araterperin+i / seragamdan berstruktur

  B'!&=# M(#$ /B/3//' ataupangkat >-5

  , +emerlang8gagal

  e+ara pe+ahan *+ontoh ?:>0

  masa Bergantung kepadatahap kemahiranpemeriksa

  panjang

 • 7/26/2019 markah holistik

  23/23

  http*::www.a+ademia.edu:?>@A>6:sgps4@>>>