of 56 /56
9 10 12 CONTINUING PHARMACEUTICAL EDUCATION www.wongkarnpat.com 0.5 รอบรูเรื่องยา Jet Lag ทันกระแส ÂÒãËÁ‹ÊÓËÃѺâä¾ÒáԹÊѹ ÃÐÂÐÊØ´·ŒÒ ปที่ 16 ฉบับที่ 208 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 Credit Credit ทิศทางยา ·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¡ÑºÂÒ»¯ÔªÕǹЪ¹Ô´ãËÁ‹ ÊÓËÃѺ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¡ÒõԴàª×้ͧ͢¼ÔÇ˹ѧ เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช มิติใหมของการพัฒนาองคความรู เพื่อระบุแนวทางการรักษา ที่มีความจำเพาะตอคนไขไทยไดอยางเหมาะสม วงการยา

Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

Embed Size (px)

Text of Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf ·...

Page 1: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

9 10 12

CONTINUING PHARMACEUTICAL EDUCATION

www.wongkarnpat.com

0.5

รอบรเรองยาJet Lag

ทนกระแส ÂÒãËÁ‹ÊÓËÃѺâä¾ÒÃ�¡Ô¹ÊѹÃÐÂÐÊØ´·ŒÒÂ

ปท 16 ฉบบท 208 ประจำเดอนพฤศจกายน พ.ศ. 2558

CreditCredit

ทศทางยา·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¡ÑºÂÒ»¯ÔªÕǹЪ¹Ô´ãËÁ‹ÊÓËÃѺ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¡ÒõԴàª×ͧ͢¼ÔÇ˹ѧ

เภสชวทยาเชงระบบศรราชมตใหมของการพฒนาองคความร

เพอระบแนวทางการรกษา

ทมความจำเพาะตอคนไขไทยไดอยางเหมาะสม

ART pok.indd 1 12/7/2558 BE 15:43

วงการยา

Page 2: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

AD Cataflam 2.indd 1 8/5/58 BE 11:43 AM

วงการยา

Page 3: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

Bio-Oil เปนผลตภณฑดแลผวในรปแบบออยล เพ�อใหความชมชนแกผวจงชวยในการลดเลอนรอยแผลเปน

ผวแตกลาย และสผวไมสมำเสมอใหดจางลง ประกอบไปดวยนำมนธรรมชาต, วตามนเอ, วตามนอ และ

สารประกอบลำยค PurCellin OilTM

หากตองการทราบขอมลของผลตภณฑเพมเตม และผลการทดสอบ

ประสทธภาพ สามารถเขาไปดท bio-oil.com ผลตภณฑ Bio-Oil มยอดขายอนดบ 1 ในประเทศองกฤษ

และอก 10 ประเทศทวโลก* ขนาดบรรจ 60 มล. ราคา 375 บาท

AD.indd 1 7/8/58 BE 2:00 PM

วงการยา

Page 4: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

Royalcliff 2015.indd 1 3/3/58 BE 4:18 PM

วงการยา

Page 5: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

Untitled-2 1 11/27/2558 BE 17:18

วงการยา

Page 6: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

Untitled-1 1 10/27/2558 BE 10:14

วงการยา

Page 7: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

1วงการยา

บทบรรณาธการThe Med ic ine Journa l

คณะทปรกษากตตมศกด ศ.นพ.มนตร ตจนดา ศ.ภชาน นพ.พนจ กลละวณชย

ศ.กตตคณ นพ.ศภวฒน ชตวงศ ศ.พญ.ชนกา ตจนดา

นพ.พงษศกด วฒนา รศ.นพ.สมเกยรต วฒนศรชยกล

ศ.นพ.นพนธ พวงวรนทร ผศ.นพ.วรวฒ จรรยาวนชย

รศ.พญ.พรทพย ภวบณฑตสน ศ.พญ.ฉววรรณ บนนาค

รศ.นพ.ปวน สทธพนจธรรม ศ.พญ.ศศประภา บญญพสฐ

พล.อ.ต.นพ.บรรหาร กออนนตกล ภก.วสทธ สรยาภวฒน

ภก.ธระ ฉกาจนโรดม ภญ.ทศนย เขยวขจ

ภก.วาท ร.ต.วศษฎ ประวณวงศวฒ นพ.สนต สลยรตน

บรรณาธการทปรกษา

ผศ.ดร.ภก.ปรชา มนทกานตกล

กรรมการบรหาร

วาณ วชตกล

ผอ�านวยการกลมวงการยา

สรพร แสงเทยนฉาย

ทปรกษากองบรรณาธการ

สาโรจน ทรพยสนทร

กองบรรณาธการ

ปยาภรณ เกตมา, หทยทพย โพธราช

อารตไดเรกเตอร

สกญญา หรญยะวะสต

แผนกดไซน

อาทตย ศานตพรยะ

พสจนอกษร

สกญญา นธพานชเจรญ

ประสานงานเตรยมผลต

นพนธ สอนสงกลน

งานสารสนเทศ

มนญญา นาควลย

งานโฆษณา

ภญญาพชร ธนากลจราทพย

พชรนทร กายหอม

ปยะวรรณ หาปญนะ

กนกอร ขจรศกด

ชางภาพ

เผาพนธ จงจตต, วรพล ขตตยโยธน

บรรณาธการผพมพผโฆษณา อศรานนท สทธาพสทธกล

โทรศพทตดตอ หรอสมครสมาชกไดท

โทร. 0-2435-2345 ตอ 109 โทร./แฟกซ 0-2435-4024

เจาของ บรษท สรรพสาร จ�ากด 71/16 ถ.บรมราชชนน

แขวงอรณอมรนทร เขตบางกอกนอย กทม. 10700

THE MEDICINE JOURNAL

ประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

ขอแสดงความยนดกบคณะกรรมการสภาเภสชกรรมชดใหม

ทไดรบเลอกตงทกทานโดยกรรมการใหมนมภาระหนาทในการผลกดน

วชาชพใหเจรญกาวหนาและสามารถรบใชสงคมไดอยางมประสทธภาพ

รวมถงขอขอบพระคณคณะกรรมการสภาเภสชกรรมชดเดมทไดปฏบต

หนาทอยางเขมแขงมาตลอดวาระ

วชาชพเภสชกรรมถอก�าเนดมาตงแตยคกอนประวตศาสตร

โดยมหลกฐานของการใชยาสมนไพรในการบ�าบดโรคตงแตสมยสโขทย

อยธยา จนมาถงรตนโกสนทร ส�าหรบเภสชกรรมแผนปจจบนนน

มระเบยบการจดนกเรยนแพทยผสมยาเมอวนท8ธนวาคมพ.ศ.2456

และมการจดตงแผนกปรงยาในโรงเรยนแพทยาลยโดยเรมด�าเนนการสอน

ในวนท 2 มถนายน พ.ศ. 2457 โดยมสมเดจพระเจาบรมวงศเธอ

กรมพระยาชยนาทนเรนทรเปน “พระบดาแหงวชาชพเภสชกรรมไทย”

จากวนนนจนมาถงวนนวชาชพเภสชกรรมไดอยรบใชสงคมไทยมากวา

100 ป บทบาทของเภสชกรไทยเปลยนแปลงไปมากจากการเนนการ

ผลตยา จนมาเพมเตมบทบาทในการบรบาลทางเภสชกรรมทมงเนน

ในการคนหา“ปญหาทเกยวเนองกบยา”ตามทระบไวในพระราชบญญต

วชาชพเภสชกรรม(ฉบบท2)ปพ.ศ.2558

วชาชพเภสชกรรมในปจจบนยงมทงโอกาสและอปสรรค

ประเดนตางๆของวชาชพทตองไดรบการสานตอไมวาจะเปนปญหา

จรรยาบรรณของวชาชพ การพฒนาสมรรถนะของเภสชกรในระดบ

ผเชยวชาญในสาขาตาง ๆ การศกษาตอเนองทางเภสชศาสตร และ

การเตรยมการรองรบเพอเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน เปนตน

อยางไรกตาม ประเดนตาง ๆ ทกลาวมานคงไมใชเปนหนาทของ

คณะกรรมการสภาเภสชกรรมชดใหมเทานนแตเปนหนาทของเภสชกร

ทกคน

ผศ.ดร.ภก.ปรชามนทกานตกล

Editor 208.indd 1 11/27/2558 BE 17:24

วงการยา

Page 8: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

2 วงการยา ประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

สารบญ The Med ic ine Journa lTHE MEDICINE JOURNAL

ContentsThe Med ic ine Journa l

3 โลกกวางทางยา -ยารกษาอาการทองผกชวยใหผปวยมะเรงรอดชวต ไดนานขน -FDAสหรฐอเมรการบรองยาใหมเพอการรกษา โรคเกาต -ประกาศเพมความระมดระวงและลดการใชยากลม fluoroquinolones -ยาKetamineชวยลดปวดไดดสำาหรบผปวย ในหองฉกเฉน

6 Hot News -กรมวทยฯจดทำาตำารามาตรฐานยาสมนไพรไทย -ขยายผลโปรแกรม“ไทยรเฟอร”ในโรงพยาบาล ทวประเทศ -ป57รถพยาบาลเกดอบตเหต61ครงเจบ130คน เหตจากคนและรถไมพรอม

9 ทนกระแส ยาใหมสำาหรบโรคพารกนสนระยะสดทาย

10 รอบรเรองยา JetLag

12 ทศทางยา ทำาความรจกกบยาปฏชวนะชนดใหม สำาหรบการรกษาการตดเชอของผวหนง

13 CPE PLUS การปฏบตและการจดการหวใจลมเหลวไดผลลพธ การดแลดทสด(Heartfailure:approachand managementforoptimizedcare)

21 กฎหมายเภสช จงอยากนสนบาทคาดสนบน

25 อาคนตกะ อภ.พรอมเดนหนาสรางความเชอมน เพอคนไทยไดเขาถงยาดมคณภาพอยางทวถง

28 รายงานพเศษ “เดนวง100ปเภสชศาสตรจฬาฯ” สขกายสขใจรายไดมอบใหกองทน100ปเภสชจฬาฯ

30 เกาะตดสถานการณ เภสชวทยาเชงระบบศรราช มตใหมของการพฒนาองคความร เพอระบแนวทางการรกษาทมความจำาเพาะตอคนไขไทย ไดอยางเหมาะสม

34 รทนโรค ออกกำาลงกายแลวปวดกลามเนอจะทำาอยางไรด

36 รายงานพเศษ ทบทวนงานวจยของเหดทางการแพทยตอระบบภมคมกน

43 เกบมาฝาก กลตาไธโอนความสวย...ทอาจเสยง

44 ยากบชวต เสนทางดอกไมหนาหนาวทนกเดนทางตองไปสมผส

46 ซอกแซก 47 ขาวบรการ

ฉบบ208ประจำเดอนพฤศจกายน2558

40 28 35

32

843

27

2Content208.indd 2 11/27/2558 BE 5:22 PM

วงการยา

Page 9: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

3วงการยาประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

โลกกวางทางยาอ.นพ.สนต สลยรตน

คณะแพทยศาสตรวชรพยาบาล มหาวทยาลยนวมนทราธราชThe Med ic ine Journa l

Medscape Medical News: ปจจบนมขอมลหลายชนทบงชวา ยาใน

กลม opioids ซงใชในการรกษาอาการปวดจากมะเรงอาจมสวนท�าใหโรคด�าเนน

ไปเรวขน โดยอาจมการกระตนผานตวรบของ opioids บางชนดในเนอเยอมะเรง

และมขอมลแสดงใหเหนวา ยา methylnaltrexone ซงในปจจบนไดถกน�ามาใช

ในการรกษาอาการทองผกในผปวยมะเรงทไดรบการรกษาดวยยา opioids

อาจชวยท�าใหโรคด�าเนนชาลง และผปวยมชวตไดนานขน

ขอมลเกยวกบผลของยา methylnaltrexone ทมสวนในการชวยยดชวต

ผปวยมะเรงน ไดมาจากการศกษาแบบ retrospective analysis 2 การศกษา

มอาสาสมครในการศกษารวม 229 คน โดยพบวาผปวยทไดรบยานคกบยา

opioids สามารถชวยบรรเทาอาการทองผกในผปวยมะเรงไดอยางมนยส�าคญ

เมอเทยบกบยาหลอก (57% และ 43% ตามล�าดบ แตสงทนาสนใจกคอ ผปวย

ทไดรบยามชวตไดนานกวากลมทไดรบยาหลอกโดยเฉลย 20 วน (76 วน เทยบกบ

56 วน) แตกตางจากกลมทไมไดรบยาอยางชดเจน โดยพบวามความสมพนธ

กบการด�าเนนโรคของมะเรงทชาลงกวาเดม ซงคาดวานาจะเกดจากการทตวรบ

opioids ในเซลลมะเรงมบทบาทในการกระตนการไหลเวยนเลอดในเนอเยอ

มะเรง ยา methylnaltrexone ซงสามารถยบยงตวรบ opioids ดงกลาวจงม

สวนชวยท�าใหเนอเยอมะเรงเตบโตชาลงได อยางไร

กตาม ยงมการตงขอสงเกตวา ยานอาจจะไมไดผล

ในผปวยบางราย โดยเฉพาะในรายทไมตอบสนอง

ตอการรกษาอาการทองผกดวยยาดงกลาว และแม

ผลการศกษาจะออกมาเปนทนาสนใจ แตกยงคง

ตองการขอมลจากการศกษาเพมเตมตอไป

Medscape Medical News: FDA

ประเทศสหรฐอเมรกา ไดมมตรบรองยา lesinurad

(Zurampic, AstraZeneca) ซงเปนยาใหมส�าหรบ

การรกษาโรคเกาต หรอภาวะกรดยรกในเลอดสง

(Hyperuricemia) โดยใชควบคกนกบยาในกลม

xanthine oxidase inhibitor (XOI) โดยมคะแนน

เสยงสนบสนน 10 ตอ 4 สวนในดานความ

ปลอดภยของยานน ไดรบคะแนนเสยงสนบสนน

7 ตอ 6 และไมออกเสยง 1

FDA สหรฐอเมรกา รบรองยาใหมเพอการรกษาโรคเกาต ในปจจบนการรกษาโรคเกาตซงมสาเหตมาจากการมระดบของ

กรดยรกในเลอดสงนน อาศยการใชยาทออกฤทธในลกษณะตาง ๆ ไดแก

1. ลดการสรางกรดยรก เชน allopurinol และ febuxostat 2. เพมการขบกรดยรก

ออกทางปสสาวะ เชน probenecid และ 3. ยอยสลายกรดยรกโดยตรง เชน

pegloticase และ rasburicase เปนตน อยางไรกตาม แมจะไดรบการรกษา

เหลานแลว ยงมผปวยหลายรายทไมสามารถลดระดบของกรดยรกทต�าลง

ตามเปาหมายคอ นอยกวา 6.0 มลลกรม/เดซลตร ได การใชยา lesinurad

ซงออกฤทธลดการสราง uric acid และยบยงการดดกลบของ uric acid ทไต

จงอาจจะมสวนชวยท�าใหการควบคมกรดยรกในรางกายท�าไดดขน ซงจาก

การศกษาแบบ multiregional, randomized, double-blind, placebo-controlled,

parallel group ซงมอาสาสมครเขารวม 1,537 คน พบวาการใชยา lesinurad

ในผปวยทลมเหลวจากการรกษาดวยยา allopurinol แลว สามารถท�าใหระดบ

กรดยรกในเลอดลดลงได

ส�าหรบขนาดยา lesinurad ทแนะน�าใหใชอยท 200 มลลกรม/วน

เนองจากในการศกษาขางตนมผปวยบางสวนทเกดอาการไมพงประสงค และ

พบวาเปนกลมอาสาสมครทใชยาในขนาดสงคอ 400 มลลกรม/วน

ยารกษาอาการทองผกชวยใหผปวยมะเรงรอดชวตไดนานขน

World 208.indd 3 11/27/2558 BE 17:28

วงการยา

Page 10: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

4 ǧ¡ÒÃÂÒ »ÃШíÒà´×͹¾ÄȨԡÒ¹ 2558

โลกกวางทางยา The Med ic ine Journa l

Medscape Medical News: FDA

ประเทศสหรฐอเมรกา ออกประกาศเพมความ

ระมดระวงการใชยาในกล ม fluoroquinolones

เนองจากมความเสยงในการเกดอาการขางเคยงท

ส�าคญจากการใชยา ไดแก เสนเอนอกเสบ (tendinitis)

หรอเอนฉกขาด (tendon rupture), prolonged QT

interval และอาการปลายประสาทผดปกตได

ในปจจบนยาในกลม fluoroquinolones

ไดแก ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin,

ofloxacin และ gemifloxacin มกจะถกน�ามาใช

ในการรกษาโรคตดเชอหลายชนด ไดแก โรคไซนส

อกเสบเฉยบพลน (acute bacterial sinusitis)

การก�าเรบเฉยบพลนของโรคปอดอดกนเรอรง และ

การตดเชอในทางเดนปสสาวะ เปนตน นอกจากน

ยงใชเปนยาส�ารองในกรณทผปวยมอาการแพยา

ประเภทอนหรอใชยาประเภทอนแลวไมไดผล ซงท�าให

จ�านวนครงของการใชยาเพมขนมากในชวงหลายป

ทผานมา

Antonio Carlos Arrieta หนงใน

กรรมการพจารณาการใช ยาต านจลชพ

(Antimicrobial Drugs Advisory Committee หรอ ADMAC) ของ FDA

กลาววา อาการขางเคยงไมพงประสงคจากยาในกลม fluoroquinolones นน

พบมการรายงานมานานแลว และเปนอาการไมพงประสงคทพบไดไมบอยนก

แตเนองจากจ�านวนครงของการใชเพมมากขน จ�านวนครงในการเกดเหตการณ

ไมพงประสงคจงเพมขนตามมาดวย ดงนน จงควรมการพจารณาเกยวกบประโยชน

ทจะไดรบจากการใชยาและความเสยงทจะเกดขนใหมากขนกวาเดม และ

จากการประชมพจารณาขอบงชในการใชยาในกลม fluoroquinolones ทประชม

สวนใหญเหนวา ควรลดหรอหยดการใชยากลมนเพอการรกษาโรคดงตอไปนคอ

โรคไซนสอกเสบเฉยบพลน การก�าเรบเฉยบพลนของโรคปอดอดกนเรอรง และ

การตดเชอในทางเดนปสสาวะ เนองจากผลการวเคราะหขอมลการใชยาเพอ

การรกษาโรคดงกลาวทผานมา ไมพบวาใหประโยชนในทางคลนกทชดเจน

และแนะน�าใหพจารณาใชยาในกลม beta-lactam เปนตวแรกแทน

Medscape Medical News: เปนททราบกนวา การรบประทานอาหารทมน�าตาลหรอไขมนสงไมดตอสขภาพ โดยอาจเพมความเสยงของการเกดโรคหลอดเลอดหวใจไดมากกวาถงรอยละ 50 และผลการศกษาลาสดทชอ REasons for Geographic and Racial Differences in Stroke (REGARDS) กยนยนผลกระทบทางสขภาพจากการรบประทานอาหารประเภทน โดยพบวามผลท�าใหระดบฮอรโมนอนซลน (insulin) ในเลอดเพมสงขน และในระยะยาวท�าใหเกดโรคความดนโลหตสงและกลามเนอหวใจหองซายลางโตผดปกต Barbara Gower นกวจยจาก University of Alabama กลาววา อาหารของชาวอเมรกนทางใตสวนใหญเปนอาหารทอด เสรฟพรอมกบชาหวาน ซงจะท�าใหน�าตาลและไขมนทเขาส รางกายตอครงนนมปรมาณมาก และท�าใหในแตละมอรางกายจะผลตฮอรโมนอนซลนเพมมากขนอยางชดเจน อนซลนในเลอดทเพมสงขนจะกระตนการเกบเกลอและน�าเอาไวในรางกาย สงผลท�าใหความดนโลหตเพมสงตามมาได ซงผลการวเคราะหขอมลการศกษาดงกลาว พบวาผทรบประทานอาหารทมน�าตาลหรอไขมนสงและมระดบอนซลนในเลอดสงจะมโอกาสเกดโรคความดนโลหตสงไดมากกวาคนทรบประทานอาหารจ�าพวก

ผกหรอผลไมไดมากกวาถง 3.4 เทาเลยทเดยว Gower กลาววา ขอมลดงกลาวแสดงใหเหนถงความสมพนธระหวางชนดของอาหารและโรคทอาจจะเกดขนได แตอาจจะตองมการศกษาทยนยนการเปนสาเหตของโรค รวมถงการเปลยนแปลงการด�าเนนโรคหากมการปรบเปลยนพฤตกรรมการรบประทานอาหารเพมเตม เพอจะไดเกดการเปลยนแปลงแนวทางในการจดการในทางปฏบตตอไป

ประกาÈเพมความระมดระวงáละลดการใชยา

กลม fluoroquinolones

อาหารไขมนหรอน�าตาลสงเพมโอกาสการเปนโรคความดนโลหตสง

World 208.indd 4 11/27/2558 BE 17:28

วงการยา

Page 11: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

5วงการยาประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

โลกกวางทางยาThe Med ic ine Journa l

Judd Hollander จาก Thomas Jefferson

University ใหความเหนเกยวกบผลการศกษานวา

การใชยา ketamine รวมกบ opioids อาจเปน

ทางเลอกหนงเพอชวยท�าใหควบคมอาการปวดไดด

โดยไมตองใชยาในขนาดสงมากนก อยางไรกตาม หาก

จะมการน�าเอาวธการนมาใชในการรกษาแบบ acute

care setting ควรค�านงเพมเตมเกยวกบการดแลและ

ประเมนผปวยระหวางการใชยา เนองจากรปแบบ

ในการประเมนและตดตามผปวยขณะไดยา opioids

เดยว ๆ กบการไดยา ketamine รวมกบ opioids นน

มความแตกตางกนพอสมควร และอาจท�าใหตองใช

บคลากรในการตดตามผปวยเพมมากขน

ยา Ketamine ชวยลดปวดไดดส�าหรบผปวยในหองฉกเฉน Medscape Medical News: ส�าหรบผปวยในหองฉกเฉนทมอาการ

ปวดและจ�าเปนตองไดรบยาเพอบรรเทาอาการ การใชยา ketamine ในขนาดต�า

รวมกบยาในกลม opioids สามารถชวยลดอาการปวดไดด และยงชวยลดขนาด

ยาในกลม opioids ไดอกดวย

การศกษาวจยโดย Karen Bowers และคณะ จาก Emory University

School of Medicine เปนการศกษาเปรยบเทยบระหวางการใชยา ketamine

ในขนาด 0.1 มลลกรม/กโลกรม หรอยาหลอก รวมกบยาในกลม opioids ในการ

ลดอาการปวด และวดผลดวยการใชคะแนนความเจบปวด (10-point pain scale)

กบคะแนนความพงพอใจ (4-points Likert scale) กอนใหยาและทก ๆ 30 นาท

หลงใหยาไปจนครบ 2 ชวโมง ผลการศกษาพบวา ผปวยในกลมทไดรบยา

ketamine รวมกบ opioids สามารถควบคมอาการปวดไดดกวา (p = 0.015)

และใชยา opioids ในขนาดทต�ากวากลมทไมไดใชยา ketamine อยางชดเจน

(p = 0.02) สวนระดบความพงพอใจตอการระงบอาการปวดไมไดแตกตางกน

ในทง 2 กลม ส�าหรบอาการขางเคยง กลมทไดรบยา ketamine มอาการเวยนศรษะ

มากกวากลมทไดรบยาหลอกเลกนอย และอาการไมรนแรง

เกดโรคแตกตางกนมากนอยเพยงใด Dingli Xu และทมผวจยจาก Southern Medical University ประเทศจน จงท�าการศกษาและวเคราะหขอมลในแบบ meta-analysis ในกลมประชากรกวา 130,000 คนเพอหาค�าตอบน โดยแบงอาชพตาง ๆ ออกเปน 4 กลมยอย โดยใชความคาดหวงผลงาน (demand) และสมาธทตองใชในการท�างาน (control) เปนเกณฑ ไดแก กลมงานทความคาดหวงนอยและใชสมาธนอย เชน งานท�าความสะอาด งานขดเหมอง หรอการใชแรงงานตาง ๆ งานทคาดหวงนอยแตใชสมาธมาก เชน สถาปนกหรอนกวทยาศาสตรธรรมชาต งานทความคาดหวงมากแตใชสมาธนอย เชน งานในโรงงาน งานบรการประเภทตาง ๆ และงานททงความคาดหวงมากและใชสมาธมาก เชน แพทย พยาบาล คร และวศวกร เปนตน มาท�าการวเคราะหความเสยง ผลจากการวเคราะหขอมลพบวา กลมงานทตองเผชญกบความคาดหวงมาก ๆ เพมความเสยงในการเกดโรคหลอดเลอดสมองมากกวางานประเภทอน ๆ ถงรอยละ 22 (relative risk 1.22; 95% confidence interval 1.01-1.47) และความเสยงยงสงมากหากผท�างานในความเครยดนนเปนเพศหญง (RR 1.33; 95% CI 1.04-1.69) ทมผวจยกลาววา ขอมลทพบแสดงใหเหนวาการจดการระบบในการท�างานเปนสงส�าคญมาก โดยการจดการใหผปฏบตงานตองวเคราะหตดสนใจดวยตนเองลดลง หรอเพมความยดหยนในการท�างานทมากขน อาจชวยลดความเครยดจากการท�างานลง และชวยลดโอกาสในการเกดโรคหลอดเลอดสมองลงได

เครยดหนกจากงานอาจกลายเปนอมพาต Medscape Medical News: พบหลกฐานการวจยบงชว า การท�างานทมความเครยดสงเพมความเสยงในการเกดโรคหลอดเลอดสมอง ท�าใหเกดอมพฤกษหรออมพาตไดมากขนโดยเฉพาะในเพศหญง ในอดตทผ านมามการศกษาเกยวกบความเสยงของการเกดโรคหลอดเลอดสมอง และพบวาความเครยดจากการท�างานนนมผลเพมความเสยงขนมากอยางชดเจน แตยงไมไดมการวเคราะหในรายละเอยดวา ประเภทของงานหรอระดบความเครยดทเกดจากงานมผลเพมความเสยงในการ

World 208.indd 5 11/27/2558 BE 17:28

วงการยา

Page 12: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

6 วงการยา ประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

Hot Newsกองบรรณาธการ The Med ic ine Journa l

นพ.อภชย มงคล อธบดกรมวทยาศาสตรการแพทย กลาววา กรมวทยาศาสตรการแพทยไดเลงเหนความส�าคญในการพฒนาคณภาพและมาตรฐานของยาสมนไพรไทย จงไดมการจดท�าต�ารามาตรฐานยาสมนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) ขนมาตงแตป พ.ศ. 2532 เพอใชเปนเกณฑควบคมคณภาพของยาสมนไพร และเปนมาตรฐานอางองเพอการสงออก น�าเขาวตถดบ และผลตภณฑสมนไพร รวมทงใชอางองการขนทะเบยนต�ารบยาแผนโบราณและยาพฒนาจากสมนไพร ปจจบนไดจดท�าขอก�าหนดมาตรฐานของวตถดบสมนไพรจ�านวน 46 ชนด และยาเตรยมจากสมนไพรจ�านวน 3 ต�ารบ คอ ยาแคปซลขมนชน ยาแคปซลฟาทะลายโจร และยาชงชมเหดเทศ ซงต�าราดงกลาวไดบรรจอยในประกาศกระทรวงสาธารณสข เรองระบต�ารายา พ.ศ. 2556 เพอบงคบใชเปนต�ารายาอางองของประเทศ โดยเนอหาของวตถดบสมนไพร ประกอบดวยการตรวจพสจนเอกลกษณ การวเคราะหปรมาณสารส�าคญ และการควบคมคณภาพสมนไพรโดยวธอน ๆ เชน การหาปรมาณสงแปลกปลอม การหาปรมาณความชนหรอน�าทเปนสาเหตท�าใหเกดเชอราในสมนไพรได ขอควรระวงและขนาดยาทใช สวนเนอหาของต�ารบยาจะเนนเรองการควบคมคณภาพต�ารบยา โดยวเคราะหหาปรมาณสารส�าคญหรอสารออกฤทธ เชน

กรมวทยฯ จดท�ำต�ำรำมำตรฐำนยำสมนไพรไทย

ปรมาณเคอรควมนในยาแคปซลขมนชน ขอก�าหนดอนทตองทดสอบในยาแคปซล เชน การทดสอบการแตกตวและการละลายของยา นอกจากนในต�ารายาดงกลาวยงมขอก�าหนดเรองปรมาณการปนเปอนโลหะหนกของสารหน ตะกว และแคดเมยม ยาก�าจดศตรพช ตลอดจนขอก�าหนดในเรองเชอจลนทรยตาง ๆ ในสมนไพร เปนตน ซงปจจบนกรมวทยาศาสตรการแพทยยงคงด�าเนนการจดท�าต�ารามาตรฐานยาสมนไพรไทยอยางตอเนอง ใหครอบคลมชนดของยาสมนไพรเพมขนตามบญชยาหลกแหงชาต เพอใหผบรโภคมความมนใจวาสมนไพรทใชนนมมาตรฐานและความปลอดภย อกทงยงสามารถน�าไปใชเปนมาตรฐานสมนไพรของประเทศ ซงจะมความส�าคญตอการเขาสประชาคมอาเซยนตอไป

นพ.บญชย สมบรณสข เลขาธการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปดเผยวา

อย.ไดรบรางวลบรการภาครฐแหงชาต จาก นายสวพนธ ตนยวรรธนะ รฐมนตรประจ�าส�านก

นายกรฐมนตร เมอวนท 25 กนยายน พ.ศ. 2558 ทผานมา ณ หอประชมกองทพเรอ กรงเทพฯ

ประเภทรางวลการพฒนาการบรการทเปนเลศระดบด ประจ�าป พ.ศ. 2558 จากผลงาน

“การพฒนาระบบขอมลดานอาหารและยา ส Oryor Smart Application” จดโดย ส�านกงาน

คณะกรรมการพฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชมสมมนาทางวชาการ “การยกระดบ

ราชการไทย...เตรยมพรอมผลกดนยทธศาสตรชาตอยางยงยน”

ส�าหรบผลงาน “การพฒนาระบบขอมลดานอาหารและยา ส Oryor Smart Application”

ทไดรบรางวลในงานดงกลาว เปนผลงานทมความโดดเดน สามารถเปนตนแบบทดของการพฒนา

ระบบราชการ เนองจากเปนนวตกรรมของ อย.ทจดท�าโครงการ Oryor Smart Application

โดยเปน Application แรกของกระทรวงสาธารณสข และเปน Application ล�าดบตน ๆ ของหนวยงาน

ราชการ ซงมการเปดตวใหประชาชนโหลด Application ดงกลาวผานระบบ iOS และ Android

เมอวนท 2 สงหาคม พ.ศ. 2556 โดยโครงการ Oryor Smart Application มการพฒนาอยาง

ตอเนอง จนปจจบนเขาสเวอรชน 2 มการเพมฟงกชนการใหบรการใหม ๆ หลากหลายเมน

มการปรบโฉมใหใชงานงายและสวยงามมากขน พรอมทงมการปรบปรงระบบการท�างานใหม

ประสทธภาพสงขน ทงความเรวและความเสถยรของโปรแกรม ซงมเมนเดดทถอเปนไฮไลทของ

เวอรชน 2 นคอ เมนตรวจเลขทผลตภณฑสขภาพทไดรบการพฒนาใหสามารถตรวจสอบเลข

เครองส�าอาง อาหาร และวตถอนตรายทใชในบานเรอน วาเลขทตรวจนนมการไดรบอนญาตตาม

กฎหมายจาก อย.หรอไม เพอชวยใหผบรโภคไดรบความปลอดภยจากการใชผลตภณฑสขภาพ

มากยงขน นอกจากนยงมเมนใหมทนาสนใจคอ เมนคนหารานยา ประชาชนสามารถคนหา

ต�าแหนงรานขายยาไดทวประเทศ โดยโปรแกรมจะระบพกดรานขายยาในบรเวณใกลเคยง

พรอมขอมลรานขายยา และสามารถใชระบบน�าทางไปยงรานขายยาทตองการไดอกดวย

อย.รบรำงวลบรกำรภำครฐแหงชำต ประจ�ำป 2558

Hot 208.indd 6 11/27/2558 BE 17:24

วงการยา

Page 13: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

7วงการยาประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

Hot News The Med ic ine Journa l

นพ.สพรรณ ศรธรรมมา อธบดกรมการแพทย กลาววา สารทนยมน�ามาใชเพอปรบผวใหขาวใสคอ กลตาไธโอน (glutathione) ซงเปนสารตานอนมลอสระทเซลลในรางกายมนษยสามารถสงเคราะหไดเอง มคณสมบตเปนโปรตนชนดหนง ท�าหนาทในการปกปองเนอเยอไมใหถกท�าลาย กระตนภมคมกนของรางกาย และทส�าคญยงชวยตบในการท�าลายและขจดสารพษออกจากรางกาย กรณการน�ากลตาไธโอนไปฉดเพอใหผวขาวนนถอวาเปนการประยกตใชขนมาเอง เนองจากคณสมบตของกลตาไธโอนสามารถยบยงการสรางเมดสหรอทเรยกวาเมลานน จงมการน�าสารชนดนไปใชในการดแลผวใหขาวขน ซงปจจบนทางการแพทย

ยงไมมการศกษาทนาเชอถอยนยน หรอรบรองประสทธภาพและประโยชนของ กลตาไธโอนในการท�าใหผวขาวไดอยางแทจรง

นพ.จนดา โรจนเมธนทร รองผอ�านวยการสถาบนโรคผวหนง กลาววา ผลตภณฑกลตาไธโอนในทองตลาดสวนใหญอยในรปยาเมดส�าหรบรบประทานซงกลตาไธโอนนสามารถถกท�าลายไดในทางเดนอาหาร ดงนน ประโยชนทจะเกดขนจากการรบประทานกลตาไธโอนในรปแบบของยารบประทานนนแทบจะไมมเลย จงมผพยายามน�ากลตาไธโอนในรปแบบยาฉดมาใชแทนการรบประทาน เนองจากเชอวามประสทธภาพในการท�าใหผวขาวไดดกวา แตประเดนส�าคญของการใชยาฉดกลตาไธโอนคอ ความปลอดภยจากการฉดยา เนองจากบางคนฉดเปนประจ�าทก 1-2 สปดาห และฉดในปรมาณทเกนขนาด 2-3 เทาตว เพราะเขาใจวายงท�าใหไดผลลพธผวขาวรวดเรว ท�าใหเกดผลขางเคยงทอนตราย เพราะเมอฉดสารดงกลาวเขาเสนเลอดด�า คนไขมโอกาสทจะแพตวยา สารปนเปอน ท�าใหมอาการชอก ความดนโลหตต�า หายใจไมออก และเสยชวตได นอกจากนการทรางกายไดรบสาร กลตาไธโอนเปนเวลานาน ๆ จะท�าใหเมดสเมลานนบรเวณผวหนงและทจอตามปรมาณลดลง ท�าใหจอตารบแสงไดนอยลงและเสยงตอการมองเหนในอนาคต สวนเมดสเมลานนทผวหนงทท�าหนาทเหมอนฟลมกรองแสง หากใชในปรมาณมากและตดตอกนเปนเวลานานจะท�าใหเมดสลดลง สงผลใหรางกายขาดเกราะปองกนแสงอลตราไวโอเลต ผวหนงกจะเกดการระคายเคอง มรวรอย เหยวยน แกเรว และเพมความเสยงตอการเกดโรคมะเรงผวหนงอกดวย

ฉดผวขำว เสยงมะเรงผวหนงและตำบอด

ขยำยผลโปรแกรม “ไทยรเฟอร” ในโรงพยำบำลทวประเทศศ.คลนก เกยรตคณ นพ.ป ยะสกล

สกลสตยาทร รฐมนตรวาการกระทรวงสาธารณสข

กลาววา ภาพรวมการจดบรการประชาชนของพนท

เขตสขภาพท 6 ประกอบดวย จงหวดชลบร ระยอง จนทบร

ตราด สมทรปราการ ฉะเชงเทรา ปราจนบร และ

สระแกว มหลายเรองทประสบผลส�าเรจ โดยเฉพาะการ

บรณาการสงตอผปวยในระบบปกตและฉกเฉน โดยใช

โปรแกรมไทยรเฟอร (Thai Refer) ซงเปนเทคโนโลยท

โรงพยาบาลล�าปางพฒนาและจดสทธบตรแลว ใชแลว

52 จงหวด โดยเขตสขภาพท 6 ได น�ามาใช ใน

โรงพยาบาลศนย โรงพยาบาลทวไป และโรงพยาบาลชมชน

ทกแหง ไดผลด สามารถเชอมโยงขอมลผปวยทาง

อนเตอรเนตจากโรงพยาบาลตนทางไปยงสถานบรการ

ปลายทาง แพทยสามารถบรหารจดการเตรยมความพรอม

รบและดแลรกษาผปวยไดอยางรวดเรว โดยจะขยาย

เครอขายถงระดบโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต�าบล

ทกแหงทงเขตสขภาพภายในป พ.ศ. 2559 และไดสงการ

ใหปลดกระทรวงสาธารณสขพฒนาโปรแกรมใหทนสมย

สามารถใช ได ในสถานบรการทกระดบทว

ประเทศ จะท�าใหขอมลการสงตอผปวยไดรบการ

พฒนาใหมคณภาพ ดแลรกษาดขน และน�า

ขอมลมาวเคราะหหาสาเหตและปญหาเพอ

พฒนาระบบบรการใหมคณภาพดยงขน

ส�าหรบปญหาความแออดผ ป วย

รฐมนตรว าการกระทรวงสาธารณสขได ม

นโยบายใหเพมความเขมแขงของระบบบรการ

ปฐมภมเพอการสรางเสรมสขภาพตามนโยบาย

สรางน�าซอม รวมทงรองรบบรการสงคมผสงอาย

ในอนาคตขางหนาดวย นอกจากนไดใหเขตสขภาพบรหารงบประมาณ โดยบรณาการ

โครงการตาง ๆ มเปาหมายชดเจน และใหประเมนความกาวหนาการด�าเนนงานทก

3 เดอน เพอใหไดผลลพธทชดเจน ทงนไดใหเขตสขภาพรวมท�างานกบส�านกงาน

หลกประกนสขภาพในเขตและหนวยงานอน ๆ ทเกยวของ เพอพฒนาวชาการและ

จดบรการประชาชนรวมกน โดยผานกลไกการท�างานในรปของคณะกรรมการบรหาร

เขตสขภาพ ซงการบรหารในลกษณะนจะเพมประสทธภาพและลดความซ�าซอน

ในการท�างานได

Hot 208.indd 7 11/27/2558 BE 17:24

วงการยา

Page 14: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

8 วงการยา ประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

Hot News The Med ic ine Journa l

ป 57 รถพยำบำลเกดอบตเหต 61 ครง เจบ 130 คน เหตจำกคนและรถไมพรอม

ท�าประกนภยรถ ปรบปรงความพรอมรถพยาบาล อาท การตดตงระบบจพเอส เพอตรวจสอบพกดของรถพยาบาล และมสญญาณเตอนหากขบเรวเกนกวาก�าหนด จ�ากดความเรวของรถพยาบาลไมเกน 90 กโลเมตรตอชวโมง และลดความเรวนอยกวา 50 กโลเมตรตอชวโมง กรณทางโคง ถนนมปญหา ตดตงเขมขดนรภยทกทนงในรถยนต และมสญญาณไฟเตอนเมอผโดยสารไมคาดเขมขดนรภย นอกจากนตองประชาสมพนธผใชรถใชถนนทวไปหลกทางใหรถพยาบาล เพมมาตรการลงโทษผทฝาฝนกฎจราจร และเพมสญลกษณหรอสญญาณตาง ๆ ในจดเสยง เชน บรเวณชมชน สแยก จดทมการกอสราง ทางลาดชน ทางโคง เปนตน

นายธระ ศรสมด นกวชาการจากสถาบนการแพทยฉกเฉนแหงชาต น�าเสนอผลการศกษาสถานการณและปจจยทเกยวของกบการเกดอบตเหตของรถพยาบาลในประเทศไทยวา ในป พ.ศ. 2557 รถพยาบาลทงรถต รถกระบะดดแปลง เกดอบตเหต 61 ครง บาดเจบ 130 คน เสยชวต 19 คน พบมากในเดอนมถนายนถงสงหาคม รวม 25 ครง สวนใหญเกดระหวางน�าคนปวยไปสงโรงพยาบาล 46 ครง จงหวดทพบมาก 5 อนดบแรก ไดแก ขอนแกน ระยอง เชยงใหม นครศรธรรมราช และเพชรบรณ เฉลยในภาพรวมทงประเทศมอตราการเกด 0.39 ครงตอรถพยาบาล 100 คน

จากการวเคราะหพบสาเหตทอาจท�าใหรถพยาบาลเกดอบตเหต เกดจาก 1. ความไมพรอมท�างานของคนขบรถ ทงดานรางกาย จตใจ ไมเคยผานหลกสตรอบรมอาสาสมครฉกเฉนทางการแพทย และหลกสตรขบรถพยาบาล รวมทงมพฤตกรรมเสยงตอการเกดอบตเหต 2. ความไมพรอมของรถพยาบาล เชน สภาพเกา ขาดการตรวจสภาพ ไมตดตงจพเอส 3. ปจจยจากกายภาพ สวนใหญเกดบนถนนสายหลกเลนค นอกชมชน และ 4. ปจจยดานสงคม กฎระเบยบ ขนบธรรมเนยม เชน มการขนสงผลตผลทางการเกษตร มการปดชองจราจรโดยไมมปายแจงเตอน ประชาชนไมหลกทางใหรถพยาบาล เปนตน

ส�าหรบแนวทางแกปญหา ไดมขอเสนอแนะใหหนวยงานทเกยวของด�าเนนการ เชน จดหลกสตรอบรมการขบรถพยาบาล ใหพนกงานทงในภาครฐ เอกชน ทองถน

ชนดฉดเสรมทอาย 4 เดอนแกเดกทกคน และน�าวคซนโปลโอรปแบบรบประทานชนดใหมมาใช

โดยการฉดวคซนโปลโอทอาย 4 เดอน จะเรมในเดอนธนวาคม พ.ศ. 2558 ซงจะเปนการสรางภมคมกนแกเดกไทยใหมภมตานทานตอเชอโปลโอทง 3 ชนด (ชนดท 1, 2 และ 3) และในเดอนเมษายน พ.ศ. 2559 จะมการสบเปลยนวคซนรปแบบรบประทานทประกอบดวยไวรส 3 ชนด (ไวรสโปลโอชนดท 1, 2 และ 3) เปนวคซนรปแบบรบประทานชนดทมไวรส 2 ชนด โดยน�าเชอไวรสชนดท 2 ออกไป ทงนการสบเปลยนวคซนจะด�าเนนการโดยพรอมเพรยงกนทวโลก ซงทกประเทศมค�ามนสญญารวมกนและคาดหวงวาในป พ.ศ. 2563 จะก�าจดเชอไวรสโปลโอทกชนดใหหมดไปจากโลกได การด�าเนนงานนจะเปนประวตการณทส�าคญทางสาธารณสขททกภาคสวนจะรวมกนกวาดลางโรคโปลโอใหหมดไป

กรมควบคมโรคเพมศกยภำพบคลำกรกวำดลำงโปลโอ นพ.อ�านวย กาจนะ รองปลดกระทรวง

สาธารณสข รกษาราชการแทนอธบดกรมควบคมโรค กลาววา ปจจบนประเทศไทยมวคซนใหบรการเพอสรางเสรมภมคมกนโรครวม 10 ชนด ไดแก วณโรค คอตบ ไอกรน บาดทะยก โปลโอ หด หดเยอรมน คางทม ตบอกเสบบ และไขสมองอกเสบเจอ และมความครอบคลมการไดรบวคซนอยในระดบสงกวารอยละ 90 เปนผลใหอบตการณของโรคตดตอทปองกนไดดวยวคซนลดลงอยางมนยส�าคญ ถอวาประเทศไทยประสบความส�าเรจอยางสงในการปองกนควบคมโรคดวยวคซน

กาวยางตอไปทกระทรวงสาธารณสข โดยกรมควบคมโรคจะพฒนาการปองกนควบคมโรคดวยวคซนใหดยงขนคอ การรวมกบประชาคมโลกในการ กวาดลางโปลโอใหหมดไปในป พ.ศ. 2563 ซงในป พ.ศ. 2559 น นานาประเทศทวโลกจะมกจกรรมส�าคญรวมกนคอ การปรบเปลยนวคซนชนดใหมโดยพรอมเพรยงมเปาหมายส�าคญคอการก�าจดเชอโปลโอชนดท 2 ใหหมดไปกอนเปนล�าดบแรก ในการนจะมการน�าวคซนโปลโอชนดใหมมาใชในคนไทย โดยใหวคซนโปลโอ

Hot 208.indd 8 11/27/2558 BE 17:24

วงการยา

Page 15: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

9ǧ¡ÒÃÂÒ»ÃШíÒà´×͹¾ÄȨԡÒ¹ 2558

·Ñ¹¡ÃÐáʼÈ.´Ã.¹¾.»ÃСͺ ¼ÙŒÇÔºÙÅÂ�ÊØ¢The Med ic ine Journa l

ÂÒãËÁ‹ÊÒËÃѺâä¾ÒÃ�¡Ô¹ÊѹÃÐÂÐÊØ´·ŒÒ Nilotinib เปนยาทไดรบการขนทะเบยนเปนยารกษามะเรงทมกลไกยบยงโปรตนผดปกตในมะเรงเมดเลอดขาวชนด chronic myeloid leukemia นกวจยเชอวา ยานมกลไกยบยงโปรตนผดปกตทไปรบกวน lysosomes ซงมหนาทเกบกวาดโปรตนตวรายในโรคพารกนสน ความจรงยานเคยไดรบการวจยในสตวทดลองมากอนหนานแลว และไดผลนาทงจงมการวจยตอ ๆ กนมา ลาสดเปนการวจยในอาสาสมครจานวนนอยเพยงแค 12 คนทเปนโรคพารกนสน ในตอนเรมตนการวจยกมวตถประสงคเพยงแคอยากทราบความปลอดภยของยานในผปวยเทานน แตปรากฏวายาวนละมอเดยวขนานนกลบทาใหผปวยพารกนสนระยะสดทายกลมน (บางคนมอาการมากขนาดพดกไมได) กลบดวนดคน บางคนไดยาเพยง 3 สปดาหกดขนจนเดนไดแลว นกวจยบอกวาชนใจทไดเหนแววตาชนชมยนดในผปวย เหนสหนาดใจ คนทเดนไมไดมานานนบปกลบขยบกายลกเดนไปรอบ ๆ หอง งอตว ขยบแขงขา แมกระทงพดคยมากขน มพลงมชวตชวาเหมอนตนไมไดฝน ผปวยรายหนงเลาวา อาการของโรคทเขาเปนกอนรวมการวจยนนแยมาก ขนาดเดนลมบอย ๆ เวลาจะลกจากเตยงยงตองใหภรรยาชวย แตพอเขารวมการวจยไดไมนาน อาการดขนจนจดเตยงเองได อานหนงสอไดหลงจากทอานไมไดมานานหลายป นกวจยรายงานวา ตรวจพบโปรตนผดปกตตาง ๆ ของโรคพารกนสน อาท tau, amyloid-beta, alpha-synuclein protein มระดบทไมเพมขน ผปวยบางรายมปรมาณนอยลงดวยซา นอกเหนอจากนนในการทดสอบประส ทธภาพสมองกดขนดวย ในขณะทผลขางเคยงเกดนอยมากเพราะขนาดยาทใชในการวจยนนตากวาทใชรกษามะเรงเมดเลอดมาก ยานมหศจรรยเกนไปหรอไม นกวจยหลายฝายยงคลางแคลงใจ เพราะเพงมการวจยเพยงในคนไขกลมเลก ๆ กอนหนานกเคยมความฮอฮาตนเตนนกวา GDNF จะชวยรกษาโรคน แตจนถงวนนกยงไมสามารถยนยนได ยานกเชนกน คงตองรอการพสจนในวงกวาง และตองใชจานวนผปวยจานวนมากเชนกน ทนากงวลอกประการหนงคอ ยาขนานนมราคาสงมากเฉกเชนยารกษามะเรงทว ๆ ไป คนไขบางรายเมอจบการวจยตองยอมขายรถเอาเงนมาซอยาใชตอ เพราะเมอหยดใชยา อาการกกลบมาแยลงตามเดม

โรคพารกนสน (Parkinson’s disease) เปนโรคททางการแพทยยงไมสามารถรกษาใหหายขาดได เมอระยะเวลาผานไปนานป อาการของโรคมกจะพฒนาเพมขนจนผปวยจานวนมากไมสามารถเดนเหนหรอเคลอนไหวตามปกตได โดยเฉพาะอยางยงรายทไดผลตอยานอยลง นอยลง ความหวงทจะเดนเหนไดอกจงเปนความปรารถนาอยางยงสาหรบผปวยเหลาน

น าเสยดายทยงไมมยาทจะสนองความปรารถนาเชนนนอย

แตความหวงดงวาอาจเปนจรงกได เพราะเมอไมนานมานมการวจยเลก ๆ ชนหนงทพบวา มยาทชวยใหผปวยพารกนสนทเดนไมไดเปนเวลานานปสามารถกลบมาเดนไดอกครงหนง (ถงแมจะเปนเวลาไมนานนกกตาม)

ยาดงกลาวเปนยาทปกตใชรกษาโรคมะเรง คณหมอชารเบล มสซา (Charbel Moussa) หวหนาคณะนกวจยแหงศนยการแพทยมหาวทยาลยจอรจทาวน ในกรงวอชงตน ดซ (Georgetown University Medical Center in Washington DC) กลาววา ยานชวยใหผปวยพารกนสนระยะสดทายกลบมาเดนได พดได ทง ๆ ทยาอน ๆ ไมชวยแลว และหากมการยนยนจากการวจยตอ ๆ มา ยานจะเปนยาขนานแรกทรกษาโรคพารกนสนไดอยางตรงจด และตรงประเดนทสด

ยานมชอวา Nilotinib มกลไกเสรมระบบ “garbage disposal system” ในสมอง ทาใหเกดการทาความสะอาดโปรตนทสะสมจากโรคพารกนสน ซงโปรตนผดปกตนเปนตนเหตใหเซลลสมองทควบคมการเคลอนไหวของรางกายตายลง

A.indd 9 11/27/2558 BE 17:27

วงการยา

Page 16: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

10 วงการยา ประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

รอบรเรองยาอ.ภก.สกขวฒน นกรองคณะเภสชศาสตร มหาวทยาลยรงสต

The Med ic ine Journa l

Jet Lag

อาการของ Jet Lagอาจเปนอยหลายวนกวารางกายจะปรบตวเขา

กบเวลาของทองถนแหงใหมซงปกตแลวมกใชเวลาปรบตว1วนตอการเดนทาง

ขาม1-2เสนแบงเวลาการเดนทางไปดานทศตะวนออกจะปรบตวยากกวาการ

เดนทางไปทางทศตะวนตก(เพราะชวงเวลาของวนยาวขน)

นาฬกาชวภาพ(CircadianRhythmหรอHumanBiologicalClock)

เปนระบบส�าคญของรางกายระบบหนงทท�าหนาทควบคมการหลงฮอรโมน

·เพอความตนตว ·เพอประสทธภาพในการท�างานของรางกาย ·เพอควบคมวงรอบการหลบ-ตน(กลางคน-กลางวน) ·เพอควบคมระดบอณหภมรางกายของแตละคน

เจทแลก(JetLag)เปนอาการทมความรสกเหนอยไมรหายวงเวยน

ป�า ๆ เปอ ๆ หลงลมไปชวขณะ หงดหงดงาย อารมณเสยโดยไมมสาเหต

กลางคนนอนไมหลบ แตกลางวนงวงนอน นอกจากนนยงท�าใหภมตานทาน

ของรางกายต�า เปนหวดเปนไขไดงายเมอเจออากาศเปลยน ซงอาการนม

สาเหตหลกมาจากระบบควบคมของรางกายทชอวา ‘นาฬกาชวต’ ซงเปนตว

ก�าหนดวาเวลาไหนรางกายควรยอยอาหาร หรอเวลาไหนรางกายควรตนตว

หรอท�าอะไรในชวงตาง ๆ ของวน ซงสงเหลานจะมความสมพนธโดยตรงกบ

สภาพแวดลอมภายนอก

การเดนทางในยคปจจบนนบวาไดพฒนา

กาวหนาไปมาก โดยในปจจบนมการเดนทางกน

มากขนไปไดไกลขนรวดเรวขนเมอเทยบกบในอดต

เนองจากการเดนทางไปในทตางๆ ทวโลกนนท�าให

เกดผลตอสขภาพรางกายของผเดนทาง โดยเกด

กลมอาการทเรยกวา Jet Lag (เจทแลก)(1) หรอ

อาการเมาเวลาซงมสาเหตจากการบนเปนกลมอาการ

ทมผลตอสภาวะของผเดนทางขามเสนแบงเวลา

ของโลก(Timezone)เปนความไมสบายทเกดจาก

ความแปรปรวนของสภาพรางกายและจตใจ รสก

เหนอยวงเวยนป�าๆเปอๆหลงลมไปชวขณะ

หงดหงดงายอารมณเสยโดยไมมสาเหตกลางคน

นอนไมหลบ แตกลางวนงวงนอน นอกจากนน

ยงท�าใหภมคมกนตานทานโรคของรางกายต�าเปน

ไขหวดเปนไขไดงายเมอเจอกบอากาศและสภาพ

แวดลอมทเปลยนแปลง

เจทแลก(JetLag)ในทางการแพทยเรยกวา

Desynchronosis หรอ Flight fatigue เปนกลม

อาการดานสรรวทยาซงเกดจากการแปรปรวนตอ

ระบบนาฬกาชวภาพของรางกาย อนเปนผลจาก

การเดนทางระยะไกลและใชเวลาอนรวดเรวตาม

แนวทศตะวนออก-ตะวนตก หรอทศตะวนตก-

ตะวนออกโดยเครองบน(โดยเฉพาะเปนเครองบน

ไอพน)

รปท 1CircadianRhythmหรอHumanBiologicalClock(3)

Know-208.indd 10 11/27/2558 BE 17:28

วงการยา

Page 17: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

11วงการยาประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

รอบรเรองยาThe Med ic ine Journa l

·ไมดมสราหรอเครองดมทมแอลกอฮอลในชวงวนกอนเดนทาง

· ถาสามารถท�าไดใหปรบชวงเวลานอนและตนใหใกลเคยงกบเวลาทจดหมายปลายทางสก

2-3วนกอนออกเดนทาง

·เชอกนวาการเดนทางไปทางตะวนตกจะท�าใหเกดเจทแลกนอยกวาการเดนทางไปทาง

ตะวนออก ดงนน ในการเดนทางไปทางอเมรกา

ตะวนออกจงมคนใชวธเดนทางไปทางยโรป แทนท

จะไปทางแปซฟก

·การบนในเทยวบนกลางวนจะท�าใหรสกอาการเจทแลกนอยกวาเทยวบนกลางคน

ชวงระหวางเดนทาง

· ดมน�ามาก ๆ เลยงการดมเครองดม

แอลกอฮอลหรอเครองดมอดลม

·ออกก�าลงกายบางโดยการลกขนยนหรอเดนหรออาจจะบรหารรางกายอยกบทนง

·อยารบประทานอาหารมากเกนไป ·ถาเปนเทยวบนไกลๆทมชวงจอดแวะกลางทางควรลางหนาลางตาใหสดชน

การรกษาอาการ Jet Lag

การรกษาอาการเจทแลก(JetLag)เนนการพกผอนตองนอนพกเปน

วนๆ จงจะหายจากอาการดงกลาวมนกวทยาศาสตรไดใหขอมลไววาการขาม

เสนแบงเวลา1ชวโมงตองใชเวลาพกใหหายเจทแลก1วนถาเดนทางไปยโรป

ขามเสนแบงเวลา6เสนกตองใชเวลา6วนจงจะหาย

ในกรณของนกธรกจหรอนกทองเทยวทไมมเวลามากนกการจะนอนพก

เฉยๆ เสยตงหลายวนเปนเรองทเปนไปไมได โดยเฉพาะนกบน และลกเรอ

ดงนนจงไดมการหาวธปองกนหรอบรรเทาอาการเจทแลกไมใหเกดขนหรอให

เกดนอยทสดมยาหลายชนดโฆษณาวารบประทานแลวจะชวยใหไมเกดอาการ

เจทแลกแตไมไดผลกบคนทกคนและยงอาจเกดผลขางเคยงได

ส�าหรบในการพฒนายาทใชในภาวะนนกวทยาศาสตรจากมหาวทยาลย

ซานดเอโก ประเทศสหรฐอเมรกา ไดคนพบสารประกอบชอ ‘Longdaysin’

ทสามารถชวยใหผทออนเพลยหรอนอนไมหลบจากอาการ‘เจทแลก’สามารถ

ปรบเปลยน‘ชวงเวลา’ในนาฬกาชวตของรางกายตนเองไดโดยเฉพาะผทตอง

ท�างานลวงเวลาหรอตองเดนทางขามประเทศมกประสบปญหารางกายออนเพลย

หรอไมสามารถนอนหลบได

โดยกลมนกวทยาศาสตรทท�าการศกษาคนพบวา มสารประกอบ

ตวหนงทเปลยนแปลงจงหวะของนาฬกาชวตได โดยพวกเขาขนานนามมนวา

‘Longdaysin’ซงเมอเขาสรางกายแลวจะสามารถขยายชวงเวลาการท�างานของ

ระบบอวยวะภายใน ซงในเบองตนการทดลองกบลกของปลามาลาย ประสบ

ความส�าเรจเปนอยางด โดยสามารถปรบเปลยนชวโมงการท�างานของรางกาย

ไดมากกวา10ชวโมงและไมมผลขางเคยงหรอผลกระทบใดๆ ตอการเจรญเตบโต

และตอไปทมวจยจะไดน�า ‘Longdaysin’ ไปทดลองในสตวเลยงลกดวยนม

เพอขยายผลตอไป ซงทมนกวทยาศาสตรคาดหวงวาหากโครงการนประสบ

ความส�าเรจจะท�าใหพนกงานทตองท�างานลวงเวลา หรอนกทองเทยวทตอง

เดนทางไกลจะไมมปญหาในการเชอมโยงนาฬกาชวตกบนาฬกาปกต

ส�าหรบขอแนะน�าในการเตรยมตวรบภาวะเจทแลกวธธรรมชาตนาจะ

เปนวธทปลอดภยทสด(4)โดยแบงเปน2ชวงคอ

ชวงกอนเดนทาง

·ลดภาวะเครยดโดยจดการธระตางๆ ใหเรยบรอยจะไดไมมความวตกกงวลตดคางในสมอง

·นอนหลบใหเพยงพอ

เอกสารอางอง1.มานพจตตจรส.เจทแลกอาการเมาเวลาเหตการบน(JetLag).http://haamor.com/th/เจทแลก/2.เจทเเลก(JetLag)คออะไร.http://travel.thaiza.com/เจทเเลก-Jet-Lag-คออะไร/150133/3.Circadianrhythmsleepdisorder.https://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythm_sleep_disorder4.ยารกษาโรค“เจทแลก”.http://news.voicetv.co.th/world/4312.html

Know-208.indd 11 11/27/2558 BE 17:28

วงการยา

Page 18: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

12 ǧ¡ÒÃÂÒ »ÃШíÒà´×͹¾ÄȨԡÒ¹ 2558

·ÔÈ·Ò§ÂÒÍ.¹¾.ÊѹµÔ ÊÔÅÑÂÃѵ ¹�¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÃ�ǪÔþÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѹÇÁÔ¹·ÃÒ¸ÔÃÒª

The Med ic ine Journa l

การตดเชอเฉยบพลนของผวหนงและเนอเยอขางเคยง (acute bacterial skin and skin structure infections: ABSSSIs) มกจะเกดจากเชอแบคทเรยในกลม aerobic gram-positive cocci พบไดบอยและสวนใหญมกจะมอาการไมรนแรงมากนก แตในชวงหลายปทผานมาอบตการณของการตดเชอแบคทเรยดอยา เชน methicillin-resistance Staphylococcus aureus (MRSA) คอย ๆ เพมมากขนเรอย ๆ ทาใหการตดเชอมโอกาสลกลามกลายเปนการตดเชอไดหากไมไดรบยาปฏชวนะทเหมาะสมตงแตในระยะเรมแรก สาหรบการรกษาโรคตดเชอในกลม ABSSSIs นน ในปจจบนมทศทางในการคนควาและผลตยาโดยเนนการครอบคลมเชอ MRSA เปนหลก โดยยาทมใชกนแพรหลายมากอนหนาน ไดแก vancomycin ซงเปนยาในกลม glycopeptides และมยา linezolid ซงเปนยาในกลม oxazolidinones สาหรบใชในการรกษาโรคตดเชอทเกดจาก vancomycin-resistant Enterococcus (VRE)

ÂÒ Dalbavancin áÅÐ Oritavancin

ยาใหม ๆ ในกลม glycopeptide เกดขนเนองจากเรมมอบตการณของการดอยาหรอความไวของเชอ MRSA ตอยา vancomycin ทลดลง และการตดตามระดบยาในเลอดทเหมาะสมทาไดยาก ยาใหมซงไดแก dalbavancin และ oritavancin เปนยาใหมในกลมนซงออกฤทธในการครอบคลมเชอไดอยางแพรหลายมากขน และมคณสมบตทางเภสชวทยาทดขน ยา dalbavancin เปนยาสาหรบใชฉดเขาทางหลอดเลอดดา ออกฤทธไดยาว จงสามารถใชยาเพยงสปดาหละ 1 ครง โดยในครงแรกใหในขนาด 1,000 มลลกรม และในสปดาหท 2 ใหในขนาด 500 มลลกรม สวนยา oritavancin นน ขนาดยาทแนะนาคอ 1,200 มลลกรม ฉดเขาหลอดเลอดดาเพยงครงเดยว สามารถครอบคลมการตดเชอไดด ในแงของประสทธภาพในการครอบคลมเชอและประสทธภาพในการกาจดเชอนน ทง dalbavancin และ oritavancin สามารถครอบคลมเชอแบคทเรยโดยเฉพาะ MRSA และ MSSA ไดด รวมถงเชอแกรมบวกอน ๆ เชน S. pyogenes, S. agalactiae, S. anginosus และยงสามารถกาจดเชอ Enterococcus faecalis ทไวตอยา vancomycin อาการขางเคยงทอาจพบไดสาหรบทงยา dalbavancin และ oritavancin ไดแก อาการคลนไส อาเจยน ถายเหลว และอาการปวดศรษะ แตพบไดไมบอยคอ ประมาณ 10% ของผปวยทใชยา สาหรบผปวยตงครรภ ทง dalbavancin และ oritavancin จดอยในกลม pregnancy category C

ÂÒ Tedizolid phosphate

สาหรบยาในกลม oxazolidinones เปนยาทออกฤทธกาจดเชอไดทง MRSA และ VRE ได โดยยบยงกระบวนการสรางโปรตนของเชอแบคทเรยดวยการจบกบโครงสราง 50S subunit ของ bacterial ribosome ซงในปจจบนมยาทใชในทางคลนกคอ linezolid อยางไรกตาม เมอมการใชยามากขน อบตการณของการดอยากเพมขนตามมา ยา tedizolid เปนยารนท 2 ในกลมนซงมการดอยาทนอยกวา เนองจากมโครงสรางทางเคมของยาทตานกระบวนการดอยาได จงสามารถครอบคลมเชอแบคทเรยในกลมแกรมบวกไดอยางกวางขวาง รวมถง MRSA, MSSA และ VRE มทงในรปแบบฉดเขาหลอดเลอดดาและแบบรบประทาน ขอดทสาคญประการหนงของยา tedizolid ทดกวา linezolid กคอความปลอดภย โดย tedizolid ไมทาใหเกดอาการขางเคยง เชน peripheral และ optic neuropathy หรอ thrombocytopenia อาการขางเคยงทพบไดจากการใชยา tedizolid ไดแก อาการคลนไส อาเจยน ปวดศรษะ ถายเหลว และอาการเวยนศรษะ ซงพบไดราวรอยละ 8

·Ò¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¡ÑºÂÒ»¯ÔªÕǹЪ¹Ô´ãËÁ‹ÊÒËÃѺ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¡ÒõԴàª×ͧ͢¼ÔÇ˹ѧ·Ò¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¡ÑºÂÒ»¯ÔªÕǹЪ¹Ô´ãËÁ‹ÊÒËÃѺ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¡ÒõԴàª×ͧ͢¼ÔÇ˹ѧ

Tid.indd 12 11/27/2558 BE 17:28

วงการยา

Page 19: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

วงการยา

Page 20: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

วงการยา

Page 21: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

วงการยา

Page 22: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

วงการยา

Page 23: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

วงการยา

Page 24: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

วงการยา

Page 25: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

วงการยา

Page 26: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

วงการยา

Page 27: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

21ǧ¡ÒÃÂÒ»ÃШíÒà´×͹¾ÄȨԡÒ¹ 2558

¡®ËÁÒÂàÀÊѪ À¡.ÇÔÊØ·¸Ô ÊØÃÔÂÒÀÔÇѲ¹�The Med ic ine Journa l

ดร.จร วจตรวาทการ เลขาธการมลนธองคกรเพอความโปรงใสใน

ประเทศไทย (Transparency Thailand) เปดเผยผลการจดอนดบในการ

จดอนดบดชนชวดภาพลกษณคอรรปชน ประจ�าป พ.ศ. 2557 ประเทศไทย

ไดคะแนน 38 คะแนน จากคะแนนเตม 100 คะแนน อยอนดบท 85

จากการจดอนดบทงหมด 175 ประเทศทวโลก และเปนอนดบท 12 จาก

28 ประเทศในภมภาคเอเชยแปซฟก ผลการจดอนดบปน ประเทศไทยม

ผลคะแนนดขนบาง แตไดอนดบดกวาเดมเมอเปรยบเทยบจากปทแลวซงได

อนดบท 102 ในระดบโลก และอนดบท 16 ในภมภาคเอเชยแปซฟก เมอ

พจารณาเฉพาะกลมประเทศอาเซยน มเพยงประเทศสงคโปรและมาเลเซย

เทานนทมคะแนนเกน 50 คะแนน ประเทศไทยอยในอนดบท 3 จาก 9 ประเทศ

ในกลมอาเซยน (ขอมลจาก http://thaipublica.org/2014/12/cpi-2014-1/)

เมอการใหเงนแกจราจร กลายเปนขาวระดบชาต

วนต�ารวจ 13 ตลาคม พ.ศ. 2558 ทผานมา พล.ต.อ.สมยศ

พมพนธมวง ผบ.ตร. (ในขณะนน) เหนดวยกบนโยบายของกองบญชาการ

ต�ารวจนครบาลทตงรางวล 10,000 บาทใหแกต�ารวจจราจรทจบกม

ผกระท�าผดกฎหมายจราจรและพยายามตดสนบนต�ารวจ จะเปนการชวย

ท�าลายวฒนธรรมการรบสวย และลดการตดสนบนทกกรณไมเฉพาะ

งานจราจร ยงกวานทางดานประชาชนทมพยานหลกฐาน จนถงขนแจงความ

ด�าเนนคดตอต�ารวจทเรยกรบสนบน ตนเองจะมอบเงนรางวล 10,000 บาท

ประเทศไทยเปนเมองพทธทสอนให

คนท�าด ละเวนความชว แตเมอสงคมโลกไดพฒนา

เข าส ระบบเชงอตสาหกรรมและระบบเชง

พาณชยอยางสดโตงดงเชนทกวนน สงคมชาวพทธ

ไดรบผลรายนดวย ท�าใหเกดความมวหมอง

ในทงวงราชการและเอกชน ไมเวนแมกระทงการ

ศกษาและดานการสาธารณสข ยงรายกวาน

แมแตดานการศาสนาและดานงานยตธรรมกหน

ไมพนความครอบง�าของระบบเชงพาณชยน

จงใครขอแบงปนอทาหรณทมในบทความนให

เปนกรณศกษาแกบคลากรทอยในวงการยาไดเปน

ความรพอสงเขป

¨§Í‹ҡԹ ÊÔ¹ºÒ· ¤Ò´ÊÔ¹º¹

law208.indd 21 11/27/2558 BE 17:27

วงการยา

Page 28: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

22 วงการยา ประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

กฎหมายเภสช

ใหแกประชาชนเชนกน แมนโยบายดงกลาวจะท�าใหเกดความหวาดระแวง

ระหวางกน แตจะท�าใหทกฝายระวงไมกระท�าผดกฎหมาย และชวยท�าให

การเรยกรบสนบนหมดไป

“การใหสวยและสนบนนนถอวาผดทงผใหและผรบ เสมอนการ

ปรบมอ การปรบมอขางเดยวยอมไมดง ทผานมาเรยกไดวาสนบนกลายเปน

วฒนธรรมของต�ารวจไปแลว แตในสงคมไทยมการกระท�าในลกษณะน

ในทกกระทรวง ทบวง กรม…” ผบ.ตร. กลาว

ตวอยางฎกาการใหสนบน

กรณทนายความทานหนงประพฤตตนไมเหมาะสม แทนทจะรบ

วาความแตกลบไปรบวงความ เรองมอยวา จ�าเลยคดนเปนทนายความ

จ�าเลยในคดยาเสพตด พนกงานอยการโจทกคดคานการปลอยตวชวคราว

จ�าเลย เนองจากอตราโทษสงเกรงวาจะหลบหน ทนายจ�าเลยจงอาสาทจะ

ไปเจรจากบอยการเจาของส�านวนเพอไมใหคดคานการปลอยตวชวคราว

ซงจะท�าใหศาลอนญาตใหปลอยตวชวคราวไดงาย โดยการอางวาอยการ

เจาของส�านวนเรยกเงน 40,000 บาท ซงความจรงแลวอยการเจาของ

ส�านวนไมไดมสวนเกยวของแตอยางใด สดทายญาตของจ�าเลยไปพบ

อยการเพอขอตอรองเงนจาก 40,000 บาท เหลอ 30,000 บาท เรองจง

แดงขน และมการแจงความด�าเนนคดอาญาเกยวกบการเรยกเงนเพอจงใจ

ใหเจาพนกงานกระท�าการหรอไมกระท�าการในหนาทตามกฎหมายอนเปน

คณหรอโทษแกบคคลอน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 143 ในทสด

ศาลฎกาพพากษาจ�าคก 3 ปโดยไมรอลงอาญา เพราะการกระท�าของ

จ�าเลยซงเปนทนายความเปนเรองรายแรงมผลกระทบตอภาพลกษณของ

กระบวนการยตธรรมโดยตรง คดนจงเปนบทเรยนส�าคญส�าหรบผทเปน

ทนายความจะตองเปนแบบอยางทดแกวชาชพเดยวกน คดนสรปไดวา

ทนายความรบวงเตน ศาลพพากษาจ�าคก 3 ป (ค�าพพากษาฎกาท 14171/2557)

แตถาเจาตวเองเปนผกระท�าโดยการตดสนบนเจาพนกงาน มโทษ

สงสดจ�าคก 5 ป ปรบ 10,000 บาท (มาตรา 144 อาญา) แตถาพยายาม

The Med ic ine Journa l

ตดสนบนแลวเจาพนกงานไมรบจะเปนการ

พยายามกระท�าความผดซงตองรบโทษ 2/3 ของ

ความผดนน ในทางกลบกน การทเจาพนกงาน

ยอมรบสนบน หรอแมเพยงเรยกรบสนบนเพอ

แลกกบการไมออกใบสงให แมจะยงไมไดรบ

เงนสนบนจรง ๆ กเปนการละเวนการปฏบตหนาท

แลว ซงมโทษสงสดถงประหารชวต (มาตรา 149

อาญา)

อกฎกาทเปนอทาหรณคอ เพยงแตการ

เสนอผานใหต�ารวจชนผนอยเพอใหต�ารวจท

เกยวของกบคดแจงขอหาหนกใหเปนเบาก

เปนการผดส�าเรจแลว คอ ฎกาท 3096/2552

การกระท�าของจ�าเลยยอมเปนการกระท�าท

จ�าเลยทง 2 มงประสงคขอใหทรพยสนเพอจงใจ

ใหดาบต�ารวจ ช.ไปด�าเนนการใหผบงคบบญชา

กระท�าการอนมชอบดวยหนาท เมอ พ.ต.ต.ชาตชาย

ทราบความประสงคของจ�าเลยแลววางแผน

จบกม โดยตอบตกลงและนดหมายใหจ�าเลยน�า

เงนมามอบให เมอจบไดพรอมเงนของกลาง

ถอวาจ�าเลยไดขอใหทรพยสนแกดาบต�ารวจ ช.

และ พ.ต.ต.ชาตชาย เพอใหกระท�าการอนมชอบ

ดวยหนาทแลว ผดมาตรา 144 นนคอความผด

ฐานใหสนบนเจาพนกงาน

เรยกและรบเงนอางวาจะน�าไปให

ผพพากษาเพอใหยกฟอง แมผพพากษาทถกอาง

จะไมไดเปนเจาของส�านวนหรอองคคณะพจารณา

law208.indd 22 11/27/2558 BE 17:27

วงการยา

Page 29: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

23วงการยาประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

กฎหมายเภสช The Med ic ine Journa l

กตาม กถอวาเปนเจาพนกงาน มความผดตาม

มาตรา 143 (ฎกาท 4586/2531) คอกระท�า

ความผดฐานคนกลางเรยกหรอรบสนบนแลว

ดงนน การทภาษาชาวบานเรยกวา

“การยดเงน” เพอไมใหถกจบกม กลาวโทษแก

เจาพนกงานทงหลาย อยางเชนกรณใหเงน

แกต�ารวจจราจรเพอมใหออกใบสงจราจร หรอให

กฎหมายบญญต หามมใหเสนอผลประโยชนใด ๆ ใหแกเจาพนกงาน

ผปฏบตการอยางเดดขาด มฉะนน อาจเกดดงเชนอทาหรณดงกลาวขางตน

ยกตวอยางกรณการแขวนปายของเภสชกรทเปน New Normal อยาง

ทกวนน หากทางราชการเอาจรงอยางกรมต�ารวจขนมา อาจท�าใหเจาของ

รานขายยาตดคก เภสชกรทแขวนปายกอาจหมดอนาคตในสายวชาชพ

หมายเหต: ลกษณะของสนบนม 3 ลกษณะคอ การให การขอให

หรอการรบวาจะให “การให” อาจจะเกดจากพนกงานมาเรยกเงนกใหไป;

หรอเจาพนกงานไมไดมาเรยก แตผใหไปบอกเจาพนกงานวาถาชวยจะให

เงน กเรยกวา “ขอให”; หรอเจาพนกงานมาบอกวาจะท�าค�าสงไมฟอง

ถาใหเงน และจ�าเลยกตกลงดวยตามนน ถอวา “รบวาจะให”

ในขอบงคบเรองจรรยาบรรณของวชาชพดานสาธารณสข ไดม

ขอบงคบในหมวดทวไปเพยงวา “ผประกอบวชาชพ...ยอมด�ารงตนใหสมควร

ในสงคมโดยธรรมและเคารพตอกฎหมายของบานเมอง; ผ ประกอบ

วชาชพ...ยอมไมประพฤตหรอกระท�าการใด ๆ อนเปนเหตใหเสอมเสย

เกยรตศกดแหงวชาชพ...” ขอนาพจารณาคอ ค�าวา “โดยธรรม” และ

“เกยรตศกดแหงวชาชพ” นาจะเปนเรองทปองปรามมใหบคลากรดาน

สาธารณสขเขาไปเกยวของกบเรองตดสนบนได ซงคงจะตองเจาะลกและ

ตความใหกระจางตอไป

วงจรของคอรรปชน

วนท 9 ธนวาคม ของทกป ถอเปนวนตอตานคอรรปชนสากล

(Transparency International: TI กอตงเมอป ค.ศ. 1993) โดยองคกร

ความโปรงใสสากลไดระบถงกรณตาง ๆ ทจะสามารถเกดขนในการ

คอรรปชน ดงน

- การคอรรปชนขนาดใหญ (Grand corruption) เปนการกระท�า

ของเจาหนาทระดบสงเพอบดเบอนนโยบายหรอใชอ�านาจรฐในทางมชอบ

เพอใหผน�าหรอผบรหารประเทศไดรบผลประโยชนจากการใชทรพยากร

ของชาต

- การคอรรปชนขนาดเลก (Petty corruption) เปนการกระท�าของ

เจาหนาทระดบกลางและระดบลางตอประชาชนทวไป โดยการใชอ�านาจ

ทไดรบมอบหมายในทางมชอบ

กระท�าการอนมชอบ เชน ปลอยเราไป ไมเอา

เรองเรา เราจะมความผดฐานตดสนบน

เจาพนกงานตามมาตรา 144 ทนททเอยปาก

ยนขอเสนอ แมวาจะยงไมสงเงนใหกตาม… และถา

ต�ารวจทรบเงนเราแลวปลอยเราไป ต�ารวจกจะ

มความผดฐานเรยกรบสนบนเชนกน

จงเหนไดวา ความผดมาตรานจะผด

ส�าเรจทนทเมอมการเรยก รบ หรอยอมจะรบ

แมอกฝายจะไมยอมใหกตาม ดทเจตนาพเศษ

ขณะทกระท�า

เรองนทเปนขาวนาจะเปนอทาหรณ

อยางดวา ไมควรตดสนบน (ยดเงน) ทกกรณ

ยงในกรณความผดตามพระราชบญญตจราจร

เปนความผดเพยงเลกนอยมาก เราไปช�าระคาปรบ

กจบแลว การตดสนบนเพยงเลกนอยอาจ

เปนการเอาพมเสนไปแลกกบเกลอ ยงคนทอย

ในสายวชาชพอยางเชน ทนายความ อาจท�าให

หมดอนาคตในวชาชพไปเลย เหตการณลกษณะน

เทยบเคยงไดกบรานขายยาหรอโรงงานยา

ในกรณทเจาหนาทจากกองอาหารและยา หรอ

สาธารณสขจงหวดมาตรวจ หากผประกอบการ

มการกระท�าผดตามกฎหมายทเกยวของกควร

ทจะปรบปรงแกไข พรอมทงยอมเสยคาปรบตาม

law208.indd 23 11/27/2558 BE 17:27

วงการยา

Page 30: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

24 วงการยา ประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

กฎหมายเภสช The Med ic ine Journa l

- การตดสนบน (Bribery) เปนการเสนอ

การให หรอสญญาวาจะใหผลประโยชน ทงใน

รปของเงน สงของ และสงตอบแทนตาง ๆ เพอ

เปนแรงจงใจใหเกดการท�าผดกฎหมายหรอ

ศลธรรมอนด

- การยกยอก (Embezzlement) คอ

การทพนกงานหรอเจาหนาทในองคกรน�าเงนหรอ

สงของทไดรบมอบหมายใหใชในราชการมาใช

เพอประโยชนสวนตนหรอเพอกจกรรมอนทไม

เกยวของ

- การอปถมภ (Patronage) เปนรปแบบ

หนงของการเล นพรรคเล นพวก ด วยการ

คดเลอกบคคลจากสายสมพนธทางการเมอง

(Connection) เพอเขามาท�างานหรอเพอใหรบ

ผลประโยชน โดยไมค�านงถงคณสมบตและ

ความเหมาะสม

- การเลอกทรกมกทชง (Nepotism)

เปนรปแบบหนงของการเลนพรรคเลนพวก โดย

เจาหนาทจะใชอ�านาจทมในการใหผลประโยชน

หรอใหหนาทการงานแกเพอน ครอบครวหรอ

บคคลใกลชด โดยไมค�านงถงคณสมบตและ

ความเหมาะสม

- ผลประโยชนทบซอน (Conflict of

interest) คอการขดกนระหวางผลประโยชน

สวนตว กบผลประโยชนสวนรวม

กลาวโดยสรปไดวา คอรรปชน คอ

การกระท�าเพอแสวงหาผลประโยชนทมควร

มชอบ ไดแก การเบยดบงทรพยของทางราชการ

มาเปนของตน หรอใชอ�านาจในต�าแหนงโดย

มชอบ เชนเดยวกบการบอกวาจะให/รบทรพยสน

และประโยชนแกเจาพนกงานและเจาหนาท

โดยครอบคลมทกอาชพ หนาท ทงในสวนกลาง

และในทองถน หรอราชการและเอกชน สวนสาเหต

ของการคอรรปชนในหนาทมหลายประการ

แตทพบไดบอยทสดในหนวยงาน สถาบน

และองคกร ทงภาครฐและเอกชน ไดแก

1. คนในสงคม (สวนใหญ) ยกยองความ

ร�ารวย จงเปนแรงจงใจในการแสวงหาเงนทอง

2. คานยมแบบนยมพวกพองและเครอญาต ความสมพนธในเชง

ผลประโยชน

3. ระบบอปถมภหรอความสมพนธระหวางผอปถมภสรางลกนอง

ไวชวยเหลอตนในเรองตาง ๆ

4. ระบบการควบคมและตรวจสอบทขาดประสทธภาพ

5. การแขงขนอยางเขมขนเพอชวงชงต�าแหนงและผลประโยชน

ในหนวยงาน องคกร และการเมองภาครฐ

ปจจบนการคอรรปชนในหนาทมหลายรปแบบ โดยมใหเหนตงแต

การซอ การจดจาง; การเบกคาเบย คาพาหนะ; คารกษาพยาบาลทไมเปนจรง

ทงเพอตนเองหรอเพอพวกพอง; รวมถงการซอสทธขายเสยง เปนตน

(คดแปลงจากบทความ : คอรรปชน (การทจรตทตองหาม); นพล แสงศร)

ในวงการสาธารณสขกไดตดเชอการใหสนบนมาดวยเชนกน โดยท

บคลากรดานสาธารณสขนยงไมมวคซนปองกนไดเลย ในหนวยงาน

สาธารณสขของรฐเคยเกดเหตการณทจรตยาในระดบรฐมนตรมาแลว

ยงการแพทย การสาธารณสขกาวเขาสระบบเชงพาณชยแลวอยางทกวนน

มการซอขายหนของโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลกทรพยจ�านวนมาก

เชอตดสนบนนยงแพรกระจายไดเรวและกวางขวางมากขน การคอรรปชน

ขนาดเลกนอย (petty corruption) โดยการใหเงนแกเจาหนาทเพยงเลกนอย

เพอด�าเนนการบางอยางใหแกผจายเงน หรอการคอรรปชนขนาดใหญ

(big corruption) ซงเจาหนาทระดบสงนยมใชในรปแบบของสนบนเพอ

โครงการใหญ ๆ เชน หาง บรษทตาง ๆ และยงรวมถงการใหของขวญ

(gift) ถอเปนการคอรรปชนอกประเภทหนง (ทางราชการมขอก�าหนดไววา

การใหของขวญแกเจาพนกงานหรอขาราชการนน จะใหและรบกนเกนกวา

3,000 บาทไมได) รวมถงการใหตอบแทนในรปแบบอน ๆ เชน การเชญ

ไปรบประทานอาหาร การจดสมมนา การประชมวชาการทงในและ

ตางประเทศ โดยบรษทเจาของผลตภณฑสนคาเปนผรบภาระคาใชจายให

กจกรรมเหลานลวนแฝงไวดวยวตถประสงคเพอพยายามสรางความ

สมพนธอนใกลชด อนน�าไปสผลประโยชนทางธรกจของผใหทงสน

ทายน ขอน�าค�ากลาวของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง

ราชบรดเรกฤทธ พระบดาแหงกฎหมายไทย (โอรสองคท 14

ในพระบาทสมเดจพระจลจอมเกลาเจาอยหว ทรงเปนตนราชสกล

รพพฒน) ทพระองคไดกลาวไววา

เองกนเหลา เมายา ไมวาหรอก

แตอยาออก นอกทางไป ใหเสยผล

จงอยากน สนบาท คาดสนบน

เรามนชน ชนปญญา ตลาการ

law208.indd 24 11/27/2558 BE 17:27

วงการยา

Page 31: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

25วงการยาประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

อาคนตกะกองบรรณาธการThe Med ic ine Journa l

องคการเภสชกรรมเปนรฐวสาหกจสงกด

กระทรวงสาธารณสข จดตงเมอวนท 5 สงหาคม

พ.ศ.2509ตามพระราชบญญตองคการเภสชกรรม

พ.ศ. 2509 เปนการรวมกนของกองโอสถศาลา

และกองงานเภสชกรรม เพอผลตยาและเวชภณฑ

ภายในประเทศแกปญหาการน�าเขายาจากตางประเทศ

และสงเสรมเภสชอตสาหกรรมภายในประเทศ

ใหเจรญยงขน นอกจากการผลตและจ�าหนายยา

แกประชาชนทวไปแลวองคการเภสชกรรมยงมหนาท

วจยยาเพอปองกนรกษาโรคภยทเกดขนใหมรวมถง

การใหความรถงวธการใชยาทถกตอง เหมาะสม

รวมถงเรองสขอนามยอนๆแกประชาชน

จากวนนนจนถงวนนทองคการเภสชกรรม

ไดมงมนพฒนามาตรฐานเพอสรางความเชอมน

ใหแกคนไทยวาไดรบผลตภณฑคณภาพมาตรฐาน

ระดบสากลทงนในปหนาและปตอๆไปองคการ

เภสชกรรมจะกาวไปสทศทางใดนน พล.อ.ศภกร

สงวนชาตศรไกร ประธานกรรมการองคการ

เภสชกรรม พรอมดวย นพ.นพพร ชนกลน

ผอ�านวยการองคการเภสชกรรม และคณะผบรหาร

อภ.พรอมเดนหนาสรางความเชอมนเพอคนไทยไดเขาถงยาดมคณภาพอยางทวถง

องคการเภสชกรรม รวมแถลงผลการด�าเนนงานในป พ.ศ. 2558 และทศทาง

การด�าเนนงานในป พ.ศ. 2559 และในอนาคตขององคการเภสชกรรม

พล.อ.ศภกร สงวนชาตศรไกร ประธานกรรมการองคการเภสชกรรม

กลาวถงผลการด�าเนนงานวาในปพ.ศ.2558องคการเภสชกรรมมยอดจ�าหนาย

รวมทงสน12,772ลานบาทซงเพมสงขนกวาปพ.ศ.2557ถงจ�านวน1,295

ลานบาท เปนยาทองคการเภสชกรรมผลต 6,552ลานบาทและยาผผลตอน

6,220 ลานบาท ส�าหรบยอดจ�าหนายทเพมขนเกดจากทองคการเภสชกรรม

ไดมการปรบกระบวนการท�างานในหลายดาน ทงในสวนของรายการยาท

องคการเภสชกรรมด�าเนนการผลตเองและในสวนทองคการเภสชกรรมท�าหนาท

พล.อ.ศภกร สงวนชาตศรไกร ประธานกรรมการองคการเภสชกรรม

นพ.นพพร ชนกลนผอ�านวยการองคการเภสชกรรม

25-27 ��������� 208.indd 25 11/27/2558 BE 5:11 PM

วงการยา

Page 32: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

26 วงการยา ประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

อาคนตกะ The Med ic ine Journa l

จดหาจากผผลตอนทสามารถจดหาไดในราคาทต�าลง

ปจจบนองคการเภสชกรรมจะมการส�ารองยาและ

เวชภณฑอยในระบบเฉลยรายการละ 3-4 เดอน

โดยมงเนนยาทมมลคาการใชสง ยาจ�าเปน ยาเชง

นโยบาย รวมถงยาและเวชภณฑทมผ ผลตและ

จ�าหนายนอยราย แตยงมความจ�าเปนในระบบยา

ของประเทศอาทยาตานพษยาก�าพรายาขาดแคลน

องคการเภสชกรรมไดมการส�ารองไวในระบบกวา

23รายการและจากการทองคการเภสชกรรมไดท�า

หนาทผลตและจดหายาเชงสงคม เพอแกไขปญหา

สาธารณสขการสนองนโยบายของรฐเพอทดแทน

การน�าเขาตลอดจนยาทมผผลตนอยรายซงสวนใหญ

เปนยาจ�าเปนพนฐานยาทมมลคาการใชสงองคการ

เภสชกรรมด�าเนนการสามารถท�าใหภาครฐประหยด

งบประมาณคาใชจายดานยาไดเปนจ�านวนเงนถง

5,343ลานบาทคดเปน64.23%ของงบประมาณ

ทตองจาย โดยแบงเปนประหยดจากยาทองคการ

เภสชกรรมผลตเองจ�านวน3,692ลานบาทและจาก

การจดหาจากผผลตรายอนจ�านวน1,651ลานบาท

ประหยดไดเพมขนจากป พ.ศ. 2557 ถงจ�านวน

1,965ลานบาท(ปพ.ศ.2557ประหยดไดจ�านวน

3,378ลานบาท)

พล.อ.ศภกร กลาวตอวา เมอเดอน

กนยายนทผานมาองคการเภสชกรรมไดด�าเนนการ

ผลตยาทโรงงานแหงใหมทรงสตแลว โดยมการ

ด�าเนนการผลตภายใตมาตรฐานระดบสากล GMP

PIC/S ทส�านกงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใชเปนแนวทางในการ

ตรวจใหการรบรอง โรงงานผลตยาแหงนไดน�าเทคโนโลยททนสมยและระบบ

อตโนมตมาใชในการควบคมทกกระบวนการผลตอยางครบครนเปนแบบ

Realtimeหากขนตอนการผลตใดไมผานมาตรฐานทก�าหนดระบบจะไมอนญาต

ใหด�าเนนการในขนตอนตอไป โรงงานแหงใหมนด�าเนนการผลตยาเมดและ

ยาแคปซลจ�านวน32รายการมก�าลงการผลตสงถง2,500ลานเมดตอปเพมขน

กวา 50% ของโรงงานเดมท ถ.พระรามท 6 โดยผลตยาในกลมยาทมมลคา

การใชสง ยาทมความจ�าเปนตอระบบสาธารณสขไทย และจะทยอยเปด

สายการผลตยาใหครบทกรายการในเรวๆน

ในสวนของการด�าเนนการกอสรางโรงงานผลตวคซนปองกนโรค

ไขหวดใหญและไขหวดนกตามมาตรฐานWHOGMPทจ.สระบรนนขณะน

บรษทผรบจางไดเขาด�าเนนการกอสรางตอแลว ซงจะใชเวลากอสรางอก

ประมาณ1ปครงเมอการกอสรางแลวเสรจจะด�าเนนการผลตวคซนส�าหรบใช

ในการน�าไปทดสอบประสทธผลทางคลนกซงคาดวาจะตองใชเวลาอกประมาณ

1ปเพอขอขนทะเบยนผลตวคซนปองกนไขหวดใหญตามฤดกาลในภาวะปกตดวย

โรงงานวคซนนจะมก�าลงการผลตไดเรมตนปละ2ลานโดสและขยายไดสงสด

ถง10ลานโดสทงนในกรณเกดการระบาดใหญจะสามารถเพมก�าลงการผลตได

60ลานโดส

สวนการพฒนาวคซนปองกนไขหวดใหญชนดเชอตายในโรงงาน

ตนแบบนน ขณะนอยระหวางด�าเนนการศกษาวจยทางคลนกระยะท 1/2

และจะเตรยมการศกษาตอในระยะท3ในชวงปลายปพ.ศ.2559โดยคาดวา

จะทราบผลการศกษาวจยทางคลนกทงหมดในกลมอาย12-49ปในปพ.ศ.2560

และจะด�าเนนการเพอขนทะเบยนกบส�านกงานคณะกรรมการอาหารและยา

(อย.) ตอไป โดยเทคโนโลยทพฒนาขนนจะใชส�าหรบด�าเนนการผลตในระดบ

อตสาหกรรมดวย โดยการวจยและพฒนาวคซนชนดเชอเปนออนฤทธรองรบ

การระบาดใหญ ไดรบรางวลนวตกรรมแหงชาตประจ�าป พ.ศ. 2558 รางวล

25-27 ��������� 208.indd 26 11/27/2558 BE 5:11 PM

วงการยา

Page 33: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

27วงการยาประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

อาคนตกะThe Med ic ine Journa l

รองชนะเลศอนดบ2ดานสงคมจากผลงานทสงเขา

ประกวดกวา40ผลงาน

พล.อ.ศภกรยงกลาวตออกวาในอนาคต

ไมเกนปพ.ศ.2563นองคการเภสชกรรมมแผนงาน

การปรบปรง กอสรางโรงงานใหมเพอเพมก�าลง

การผลตในทกสายการผลต ทงยา เวชภณฑ

และเภสชเคมภณฑตาง ๆ อกไมนอยกวา 50%

และแผนการปรบปรงการบรหารจดการเพอใหเกด

การเขาถงยาและเวชภณฑใหมประสทธภาพยงขน

หลายแผนงานทส�าคญ อาท แผนการกอสราง

โรงงานผลตยาแหงใหมในเฟส 2 เพอผลตยาน�า

ครม ขผง ยาปราศจากเชอ และยาเมด แผนการ

กอสร างโรงงานผลตเภสชเคมภณฑแหงใหม

เพอผลตเคมภณฑ ชดทดสอบ ผลตภณฑจาก

ธรรมชาต วตถดบทางยา แผนการกอสรางและ

พฒนาระบบคลงและกระจายสนคาใหมความทนสมย

ไดมาตรฐานยงขนกระจายไดอยางรวดเรวและทวถง

แผนการน�าเทคโนโลยสารสนเทศทางการบรหาร

จดการระบบใหมหรอERP(Enterpriseresource

planning) มาใชในการบรหารจดการกระบวนการ

ผลตยาตามมาตรฐานGMP PIC/S ตลอดจนการ

บรหารจดการองคกรทงระบบใหมประสทธภาพยงขน

นอกจากนนยงเหนวาการสรางความมนคง ยงยน

ดานยาใหแกประเทศด�าเนนเพยงล�าพงแตองคการ

เภสชกรรมไมไดจงมแผนสรางพนธมตรรวมมอวจย

และพฒนายาและเวชภณฑรวมถงการผลตยาและ

เวชภณฑกบผผลตยาอนๆ และหนวยงานตางๆ

อกดวย

ดานนพ.นพพร ชนกลน ผอ�านวยการ

องคการเภสชกรรม กลาววา ในป พ.ศ. 2558

องคการเภสชกรรมไดมการออกผลตภณฑใหม

จ�านวน5รายการรวมทงไดมการจดหายาทจ�าเปน

ทงยาทองคการเภสชกรรมเปนผผลตและยาทจดหา

จากบรษทผ ผลตอน เพอสงไปยงหนวยบรการ

สาธารณสขอก 5 รายการ โดยในสวนของการ

กระจายยาและเวชภณฑเพอสรางการเขาถงยานน

จะด�าเนนการตลาดเชงรกในกลมโรงพยาบาลภาครฐ

โรงเรยนแพทยกลมโรงพยาบาลเอกชนและคลนก

โดยมงเนนการท�าการตลาดในกลมยาCVSใชรกษา

ความดนโลหตหวใจและหลอดเลอดนอกจากนนม

การพฒนารปแบบการจ�าหนายผลตภณฑธรรมชาต

และอาหารเสรมผานระบบ E-commerce พรอมพฒนาระบบ Logistic

โดยพฒนาระบบRealVMIและSmartVMIซงเปนระบบบรหารคลงยารวมกบ

หนวยบรการใหมประสทธภาพยงขนและปรบกระบวนการภายในของหนวยงาน

ดานการตลาดใหสามารถรองรบการใชพระราชบญญตจดซอจดจางภาครฐ

ฉบบใหมระบบE-marketingและE-biddingพรอมทงจะเพมชองทางการเขาถง

ยาระดบอ�าเภออยางนอยรอยละ 60 ของอ�าเภอในป พ.ศ. 2563 และจดให

การส�ารองและกระจายยาส�าหรบในพนท 3 จงหวดชายแดนภาคใตเปนพเศษ

สวนดานการวจยดานยาและสมนไพรจะมการเพมผลตภณฑใหมออกสประชาชน

อยางตอเนองทกป ไมนอยกวา 25 รายการ เมอสนแผนป พ.ศ. 2563

และยงจะคงท�าหนาทชวยรฐประหยดงบประมาณในการจดหายาและเวชภณฑ

ใหไดปละไมนอยกวารอยละ45

ดานการขยายตลาดลกคาตางประเทศนน จะเนนตลาด AEC อาท

ขยายตลาดใหม โดยสรรหาตวแทนจ�าหนายรายใหมทมศกยภาพ เพอ

ขนทะเบยนยา และท�าการตลาดในประเทศเปาหมาย ขยายตลาดกลมยาทม

ศกยภาพ และมคแขงนอยราย โดยจะเพมยอดจ�าหนายยาไปยงกลมประเทศ

AECประกอบดวยลาวกมพชาเวยดนามพมามาเลเซยไมต�ากวารอยละ10

ตอป

สดทายนนพ.นพพรกลาวยนยนวาองคการเภสชกรรมเปนหนวยงาน

หลกของรฐทผลตยาสระบบสาธารณสขของประเทศ คณภาพยาเปนเรอง

ทพนกงานทกคนตระหนก และท�าตามมาตรฐานGMP PIC/S อยางเครงครด

องคการเภสชกรรมไดมการลงทนในการปรบปรงพฒนากระบวนการผลตใหเปนไป

ตามมาตรฐานคณภาพทสงขนดวยงบประมาณไมนอยกวา600ลานบาทตอป

ซงตลอดการด�าเนนงานทผานมา และทศทางการด�าเนนงานตอไป องคการ

เภสชกรรมมความมงหวงทจะใหประชาชนคนไทยไดเขาถงยาทดมคณภาพ

อยางทวถงและเพยงพออกทงยงเปนเสาหลกความมนคงยงยนดานยาใหแก

ประเทศ

25-27 ��������� 208.indd 27 11/27/2558 BE 5:11 PM

วงการยา

Page 34: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

28 วงการยา ประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

รายงานพเศษกองบรรณาธการ The Med ic ine Journa l

คณะเภสชศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย เปนคณะเภสชศาสตรแหงแรกในประเทศไทย โดยถอก�าเนดจาก “แผนกแพทยผสมยา โรงเรยนราชแพทยาลย” หรอ “โรงเรยนปรงยา” ตามด�าร ของสมเดจเจาฟากรมหลวงพษณโลกประชานารถ และสมเดจพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาชยนาท นเรนทร เมอวนท 8 ธนวาคม พ.ศ. 2546 ซงถอ เปนวนสถาปนาคณะแพทยศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย นบเปนระยะเวลา 100 ปแลว ทคณะเภสชศาสตรจฬาลงกรณมหาวทยาลย ไดท�าหนาทผลตบณฑตเภสชศาสตรเพอรบใชสงคมกวาหมนคน มการพฒนาการศกษาและการวจยทางเภสชศาสตรอยางตอเนอง เพอใหเปนทยอมรบในระดบประเทศและระดบโลก มาโดยตลอด เน อง ในโอกาสครบรอบ 100 ป ของ คณะเภสชศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย ทาง คณะเภสชศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย และสมาคม นสตเกาคณะเภสชศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย จงได จดงานเดน- วงการกศล “เดนว ง 100 ป เภสชศาสตร จฬาฯ” เสนทางถนนพญาไท-พระราม 4-วทย เมอวนอาทตยท 4 ตลาคมทผานมา เวลา 05.00-09.00 น. ณ คณะเภสชศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย โดยมวตถประสงค คอ

“เดนวง 100 ป เภสชศาสตร จฬาฯ” สขกาย สขใจ รายไดมอบใหกองทน 100 ป เภสช จฬาฯ

1. เพอเปนกจกรรมเฉลมฉลอง 100 ป ของการจดตงคณะเภสชศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2. เพอสงเสรมและสนบสนนใหประชาชนคนไทยโดยทวไปออกก�าลงกายเพอสขภาพ 3. เพอน�าเงนรายไดหลงหกคาใชจายเขาสมทบ “กองทน 100 ป เภสช จฬาฯ”เพอน�าไปปรบปรงหองปฏบตการส�าหรบการเรยนการสอนของนสต ทงนการแขงขนแบงออกเปน 2 ประเภทคอ เดน-วงเพอสขภาพ 4.4 กโลเมตร และวงมนมาราธอน 10 กโลเมตร ผชนะอนดบ 1-3 ทงชายและหญง ระยะทาง 10 กโลเมตร จะไดรบถวยเกยรตยศเดนวง 100 ป เภสชศาสตร จฬาฯ และนกวงท

ผศ.ภญ.ดร.รงเพชร สกลบ�ารงศลปะ รศ.ภก.สถตพงศ ธนวรยะกล ผศ.ภญ.ดร.รงเพชร และ ภก.ดร.พสทธ เลศวไล

นายกสมาคมนสตเกาคณะเภสชศาสตร จฬาฯ

28-29 ����������� 208.indd 28 11/27/2558 BE 5:12 PM

วงการยา

Page 35: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

29วงการยาประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

รายงานพเศษThe Med ic ine Journa l

นกวงแตงกายแฟนซสรางสสน

เขาเสนชยทกคน ทกระยะทาง จะไดรบเหรยญรางวลหลงเขาเสนชย นอกจากนภายในงานยงมการมอบรางวลพ เศษส�าหรบนก วงผ ชนะแต งกายแฟนซ ทงประเภททมและเดยว ประเภทละ 1 รางวล อกดวย ผศ.ภญ.ดร.ร งเพชร สกลบ�ารงศลปะ คณบดคณะเภสชศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย กลาววา “งานเดนวง 100 ป เภสชศาสตร จฬาฯ ในครงนประสบความส�าเรจเปนอยางมาก รสกดใจ ชนชม และขอขอบคณทมจดงาน คอคณะเภสชศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย และสมาคมนสตเกาคณะเภสชศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย โดยเฉพาะสมาคมนสตเกาคณะเภสชศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลยทเปนก�าลงส�าคญใหงานครงนประสบความส�าเรจ ซงเปนโอกาส ไมบอยนกทจะมการจดงานในลกษณะนขน ครงนถอเปนวาระพเศษในโอกาสครบรอบ 100 ป คณะเภสชศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย เพอระดมทนเข าคณะเภสชศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย โดยเงนรายไดหลงหกคาใชจายจะน�าไปสมทบ “กองทน 100 ป เภสช จฬาฯ” เพอปรบปรงหองปฏบตการส�าหรบการเรยน การสอนของนสต ไมเพยงเทานนยงเปนการสงเสรมและสนบสนนใหประชาชนทวไปออกก�าลงกายเพอสขภาพ และเปนการพบปะสงสรรคกนอกดวย ตองขอบคณนสตเกาทกคนทไดใหความรวมมอจดกจกรรมในครงนทไดสรางความสดชนและคกคกเปนอยางมาก จากนจะพยายามจดงานเพอดงนสตเกาใหเข ามามกจกรรมรวมกน มากขน” ด าน รศ.ภก.สถตพงศ ธนวรยะกล รองคณบดฝายบรหาร คณะเภสชศาสตร จฬาลงกรณ

มหาวทยาลย ในฐานะประธานการจดงาน กลาววา “งานเดนวง 100 ป เภสชศาสตร จฬาฯ เปนงานแรกทคณะเภสชศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลยจดขน ถอเปนโอกาสเฉลมฉลองทคณะเภสชศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย ไดถอก�าเนดมาครบ 100 ปแลวโดยการจดงานครงนเพอน�าเงนรายไดหลงหกคาใชจายเขาสมทบ “กองทน 100 ป เภสชจฬาฯ” ไปปรบปรงหองปฏบตการส�าหรบการเรยนการสอนของนสต ซงจะเปนประโยชนตอประเทศในการพฒนาวงการเภสชศาสตรตอไป ตองขอขอบคณผประสานงาน การจดงาน และผสนบสนนการจดงานครงน และทขาดไมไดคอ นกวงกวา 2,000 คนทไดมาท�าประโยชนรวมกน ซงนอกจากจะท�าใหมสขภาพทางกายทแขงแรงแลว ยงมสขภาพทางใจทดจากการไดมอบเงนทนสนบสนนกองทน 100 ป เภสช จฬาฯ เพอน�าไปพฒนาการศกษาทางเภสชศาสตรของเราอกดวย และในอนาคตขางหนา กหวงวาจะมกจกรรมในลกษณะนใหไดท�ารวมกนอก เพราะสขภาพเปนเรองส�าคญ เราทกคนทอยในวงการเภสชกรรมจะทราบดวาการปองกนดกวาการรกษา ถงแมจะ มยากจรง แตการไมเปนโรคเลยกยอมจะดกวา เพราะฉะนน จงอยากกระตนและ สงเสรมสขภาพโดยการออกก�าลงกายใหกบทกคน ซงการวงกถอเปนกฬาทก�าลงไดรบความนยมอยในขณะน”

ผชนะอนดบ 1-3 ทงชายและหญง ระยะทาง 10 กโลเมตร

28-29 ����������� 208.indd 29 11/27/2558 BE 5:12 PM

วงการยา

Page 36: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

30 วงการยา ประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

เกาะตดสถานการณกองบรรณาธการ The Med ic ine Journa l

ความกาวหนาทางการแพทยในยค

ศตวรรษท21ก�าลงเปลยนรปแบบการรกษาให

มความจ�าเพาะกบกลไกการเกดโรคทมกมความ

แตกตางกนในระดบคนไข ปจจบนเรามยาทม

ประสทธภาพสงทสามารถรกษาโรคไดโดยการ

แกไขทสาเหตการเกดโรคไดอยางเฉพาะเจาะจง

แตการเลอกใชยาเหลานใหเหมาะสมกบคนไข

ยงท�าไดอยางจ�ากด เนองจากตองอาศยการ

รวบรวมองคความรลกษณะความแตกตางของ

การตอบสนองของยาจากคนไขทมลกษณะทาง

พนธกรรมทตางกน

จากการศกษาวจยในชวง 5-10 ปท

ผานมาพบวาการเลอกใชชนดของยาชนดมงเปา

ปรมาณการใหยา และลกษณะกลไกการดอยา

มความสมพนธจ�าเพาะกบกลมประชากรส�าหรบ

ประเทศไทยยงไมมหนวยงานใดทงภาครฐและ

เอกชนทสามารถสรางฐานขอมลดงกลาวนได

อยางบรณาการท�าใหประชากรไทยไมสามารถ

ใชประโยชนจากการใชยาททนสมยเหลานได

อยางเตมศกยภาพ

เภสช วทยาเช งระบบ (Sys tems

Pharmacology) เปนศาสตรใหมทก�าลงไดรบ

ความสนใจในระดบสากล เนองจากสามารถ

สรางขอมลและหาเหตผลเชงปรมาณส�าหรบใช

ตรวจสอบกลไกการออกฤทธและลกษณะการใชยา

ทเหมาะสมกบกลมประชากรตาง ๆ ไดอยาง

แมนย�า

เภสชวทยาเชงระบบศรราช มตใหมของการพฒนาองคความรเพอระบแนวทางการรกษาทมความจ�าเพาะ ตอคนไขไทยไดอยางเหมาะสม

ส�าหรบแนวทางการวจยแบบเภสชวทยาเชงระบบเนนการศกษา

ฤทธของยาตอโมเลกลเปาหมายหลก ไปจนถงผลของยาตอกลมโมเลกล

อนๆทท�างานใกลชดกนชวยใหสามารถเขาใจผลขางเคยงและโอกาส

ในการเกดการดอยานอกจากนยงเนนการศกษาลกษณะความแตกตางของ

การตอบสนองยาและปรมาณการใชยาทเหมาะสมตงแตระดบเซลลคนไข

ไปจนถงความแตกตางระหวางกลมประชากรโดยเมอน�าขอมลทง2ชนด

มารวมเขาดวยกน จะชวยใหนกวจยและแพทยสามารถระบแนวทาง

การรกษาทเหมาะสมกบคนไขไดอยางมประสทธภาพถงระดบรายบคคล

คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล ในฐานะโรงเรยนแพทยและ

สถาบนการวจยทางการแพทยชนน�าของประเทศ มความเหมาะสมทจะ

เปนศนยกลางเครอขายนกวจยดานเภสชวทยาเชงระบบของประเทศกลาวคอ

มผรบบรการทางสาธารณสขทโรงพยาบาลศรราชมากกวา 3 ลานราย

ตอป มระบบบรหารจดการงานวจยทมประสทธภาพ มนกวจยดาน

เภสชวทยาทมความเชยวชาญอกทงยงมเครอขายการวจยดานชวเวชศาสตร

รวมกบหนวยงานวจยชนน�าระดบโลก เชน Harvard Medical School,

Dana-FarberInstituteและImperialCollege

Ko208.indd 30 11/27/2558 BE 17:25

วงการยา

Page 37: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

31ǧ¡ÒÃÂÒ»ÃШíÒà´×͹¾ÄȨԡÒ¹ 2558

เกาะตดส¶านการ³The Med ic ine Journa l

พยาบาล จงไดมการสนบสนนแนวคดดงกลาว

โดยการจดตงหนวยวจยทเกยวของตาง ๆ เชน

สถาบนพนธศาสตรเฉพาะบคคลและเวชพนธรกษ

หนวยโปรตโอมกส และศนยความเปนเลศดาน

การวจยอนๆ เพอใหเปนพนฐานส�าหรบการผลต

องคความร ส การรกษาแบบแมนย�าดงกลาวอยาง

บรณาการ โดยหองปฏบตการเภสชวทยาเชงระบบศรราช

จะเปนจกรกลส�าคญในการบรณาการองคความรทงหมดทางดานจโนมกส

โปรตโอมกสและเมตาโบโลมกสเขามาสการประยกตใชเชงคลนกในคนไข

ไดอยางแทจรง

เภสชวทยาเชงระบบอาจเปนศาสตรทหลายคนยงไมร จก

เนองจากเปนศาสตรใหมทก�าลงไดรบการพฒนาอยางรวดเรวในยคหลงจาก

ยคโอมกส (Omics) การตดสนใจของคณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล

ทใหความส�าคญกบโครงการเภสชวทยาเชงระบบศรราชจงเกดขนไปพรอมๆ

กนกบสถาบนวจยชนน�าแนวหนาอน ๆ ทวโลก โดยคณะแพทยศาสตร

ศรราชพยาบาลมความคาดหวงวาโครงการนจะเปนหนงในโครงการทจะ

ขบเคลอนยทธศาสตรของคณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาลทกๆ ดาน

และท�าใหเกดการตนตวดานการวจยทงทางดานคลนกและปรคลนก

สอดคลองกบนโยบายของคณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาลในการ

ผลกดนโรงเรยนแพทยใหมบทบาทเปนผน�าในการสรางองคความรใหม

(beyond themedical school)นอกเหนอจากบทบาทดานการฝกอบรม

บคลากร

รศ.ดร.นพ.อดศกด วงศขจรศลป หวหนา

ภาควชาเภสชวทยา คณะแพทยศาสตรศรราช

พยาบาล กลาววา หองปฏบตการเภสชวทยา

เชงระบบศรราชนเปนเครองแสดงวสยทศนอยาง

ชดเจนถงความมงมนของคณะแพทยศาสตร

ศรราชพยาบาลทจะน�าการรกษาแบบแมนย�า

มาใชในทางปฏบตอยางแทจรง แมว า

โครงการเภสชวทยาเชงระบบจะอยในระยะ

เรมตน แตกไดสรางเครอขายวจยและน�ามา

ซงการสนบสนนดานทนวจยจากแหลงตางๆอาท MedicalResearch

CouncilsจากUKทนงบประมาณแผนดนสวทช.,สกว.,ทนภายในศรราช

และอน ๆ ซงทนวจยเหลานจะเปนเครองรบรองกจกรรมดานการวจย

ทก�าลงจะเกดขนภายในชวง5ปนของโครงการ

หองปฏบตการเภสชวทยาเชงระบบศรราชจะเปนแหลงผลตขอมล

ทเกยวกบการรกษาแบบแมนย�าโดยตรง ในดานการตอบสนองตอยา

ด ว ย ข ด ค ว ามสามา รถด ง กล า ว

คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาลมหาวทยาลย

มหดล จงไดรเรมโครงการเภสชวทยาเชงระบบ

ศรราช เพอเปนโครงการน�ารองใหประเทศไทย

ในการพฒนาองคความรใหมดานการแพทยแบบ

แมนย�าโดยโครงการเภสชวทยาเชงระบบศรราช

มพนธกจหลก3ประการดงน

1.เพอเพมประสทธภาพการรกษาดวย

การใชยาชนดม งเปาใหมความจ�าเพาะกบ

คนไขไทย

2.เพอสรางฐานขอมลฤทธยาทมความ

ละเอยดถงระดบโมเลกล เพอใชประโยชนเปน

แหลงขอมลอางองตอการประยกตใชทางคลนก

และการตอยอดเชงพาณชย

3. เพอพฒนาเทคโนโลยส�าหรบการ

พฒนาหาสารตงตนยาใหม

นอกเหนอจากการสรางผลงานทาง

วทยาศาสตรทมคณคา โครงการเภสชวทยา

เชงระบบศรราชยงมบทบาทโดยตรงในการผลต

บคลากรดานการวจยใหแกอตสาหกรรมการผลตยา

ภายในประเทศ เพอใหสามารถคดคนพฒนา

องคความร ใหมไดเอง และสามารถแขงขน

เชงพาณชยกบบรษทผลตยาในกล มประเทศ

อาเซยนไดอยางยงยนรวมถงการหยบยนความร

ทเกดขนจากการวจยจะชวยใหแพทยสามารถ

ระบแนวทางการรกษาทมความจ�าเพาะตอ

คนไขไทยไดอยางเหมาะสมลดอตราการดอยาและ

การเสยชวต อกทงความรทเกดขนจากการ

ทดสอบคณสมบตทางเภสชวทยาของสารสกด

จากวตถดบทางธรรมชาตในประเทศไทยจะชวย

ใหเราสามารถหาวตถดบในการผลตยาราคา

ยอมเยา ซงมคณสมบตใกลเคยงกบยาตนแบบ

จากตางชาตชวยลดคาใชจายในการรกษาใหแก

คนไขอกดวย

ศ.ดร.นพ.ประสทธ วฒนาภา คณบด

คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล กลาววา

จากวสยทศนของคณะแพทยศาสตรศรราช

Ko208.indd 31 11/27/2558 BE 17:25

วงการยา

Page 38: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

32 ǧ¡ÒÃÂÒ »ÃШíÒà´×͹¾ÄȨԡÒ¹ 2558

เกาะตดส¶านการ³ The Med ic ine Journa l

การแพทยและสาธารณสขวา สามารถชวยได

หลายดานโดยเฉพาะในกรณของโรคทรกษายาก

โรคเรอรง รวมถงโรคส�าคญทคนมกพดถงกน

บอยคอ โรคมะเรง ตลอดจนโรคอน ๆ เชน

โรคตดเชอความยากของโรคเหลานอยตรงทเรา

มความรเกยวกบโรคเหลานไมเพยงพอโดยเฉพาะ

ความร ทมพนฐานจากการวจยทเกดจากการ

คนควาของคนไทยเอง เนองจากคนไทยกบ

คนตางประเทศจะมความแตกตางกนทงในเรอง

ของสผว สผม รวมไปถงระดบโมเลกล ปจจย

เหลานมสวนท�าใหคนไทยไดรบผลการรกษาทไมด

เทาทควร หรอไดรบพษจากการรกษามากกวา

ทควรจะไดดงนนสงทตองท�าอนดบแรกทจะกอ

ใหเกดผลดตอคนไขไทยจ�านวนมากคอการศกษา

ความแตกตางกนในระดบโมเลกลของโรคตางๆ

ทส�าคญกบคนไทย เพอเปนฐานขอมลทจะ

เอาไวสรางการรกษาทสามารถอางองถง ซง

ฐานขอมลเหลานไดแกความแตกตางทางดาน

เชอชาตในระดบโมเลกลในลกษณะของโปรตนท

ตางกนการท�างานทตางกนของภาวะปกตกบกรณ

ทเปนโรค เชน โรคมะเรงในคนไทยจะตางจาก

โรคมะเรงในคนตางชาตเหลานเปนตนอนดบทสอง

ไดแกการศกษาการตอบสนองตอยาทแตกตางกน

โดยมหลกฐานยนยน ซงเมอระบบเหลาน

ด�าเนนไปไดและมความร เพยงพอ เราจะน�า

ระบบของเราทไดนไปประกอบกบขนตอนในการ

รกษาตงแตการวนจฉยโรคการใชยารวมถงการ

ตดตามการรกษาทชดเจนไดทงหมดนจะรวมอยใน

กระบวนการดแลสขภาพของคนไทยตงแตตน

จนจบเนองจากขณะนเรามขอมลอยพอสมควร

เฉพาะบคคล การท�านายผลการรกษาลวงหนา และการพฒนายาใหม

ถอเปนมตใหมของวงการแพทย ทงทางดานวจยและพฒนาการรกษาให

สามารถท�าไดอยางแมนย�าเนองจากขณะนโครงการเภสชวทยาเชงระบบ

ศรราชเปนหนงในแกนน�าในการสรางความตนตวของศาสตรใหมนโดยม

นกวจยจากทงภายในและภายนอกศรราชเขามารวมเครอขายอาทกลมวจย

โรคตดเชอไขเลอดออก กลมวจยจากสถานวทยามะเรง ศนยชววทยา

เชงระบบจฬาลงกรณมหาวทยาลยและศนยวจยพยาธใบไมตบและมะเรง

ทอน�าดคณะแพทยศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน

ส�าหรบบทบาททางดานการศกษาโครงการเภสชวทยาเชงระบบ

ศรราชมบทบาทในการชวยพฒนาหลกสตรเภสชวทยาใหทนสมย เนนการใช

ศาสตรเชงปรมาณเขามาประยกตใชรวมกบเทคโนโลยการวดแนวใหม

และการมสวนรวมในการพฒนาหลกสตรชวสารสนเทศจะท�าใหศรราช

สามารถผลตบคลากรเพอเพมขดความสามารถในการแขงขนดาน

การแพทยใหแกประเทศขณะนมนกศกษาทไดประโยชนจากโครงการแลว

ตงแตระดบปรญญาโทปรญญาเอกนกศกษาแพทยจากโครงการ

นวเมธรวมถงนกเรยนระดบชนมธยมรวมกวา50คน

ในสวนบทบาทดานการบรการเชงวชาการ โครงการ

เภสชวทยาเชงระบบไดจดอบรมและสมมนาแกผสนใจในหวขอ

ตางๆทเกยวของกบการแพทยแบบแมนย�าตงแตเดอน

มกราคมทผานมาโดยมผไดรบประโยชนมากกวา300ทาน

จากหลายสถาบนและยงมบทบาทส�าคญในการขบเคลอน

นโยบายของคณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล ดาน

การแพทยแบบแมนย�ารวมถงการพฒนาบคลากรดานการ

พฒนายาของประเทศไทยตอไป

ภก.ดร.ศวนนท จรวฒโนทย อาจารยภาควชา

เภสชวทยา คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล กลาวถง

ความคาดหวงในการน�าเภสชวทยาเชงระบบมาชวยทางดาน

ตงแตระดบปรญญาโทปรญญาเอกนกศกษาแพทยจากโครงการ

นวเมธรวมถงนกเรยนระดบชนมธยมรวมกวา50คน

ในสวนบทบาทดานการบรการเชงวชาการ โครงการ

เภสชวทยาเชงระบบไดจดอบรมและสมมนาแกผสนใจในหวขอ

ตางๆทเกยวของกบการแพทยแบบแมนย�าตงแตเดอน

มกราคมทผานมาโดยมผไดรบประโยชนมากกวา300ทาน

จากหลายสถาบนและยงมบทบาทส�าคญในการขบเคลอน

นโยบายของคณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล ดาน

การแพทยแบบแมนย�ารวมถงการพฒนาบคลากรดานการ

พฒนายาของประเทศไทยตอไป

ภก.ดร.ศวนนท จรวฒโนทย

เภสชวทยา คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล

ความคาดหวงในการน�าเภสชวทยาเชงระบบมาชวยทางดาน

Ko208.indd 32 11/27/2558 BE 17:25

วงการยา

Page 39: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

33ǧ¡ÒÃÂÒ»ÃШíÒà´×͹¾ÄȨԡÒ¹ 2558

เกาะตดส¶านการ³The Med ic ine Journa l

แลว แตสงทจะท�าเพมเตมและ

เปนขอมลทจ�าเปนในการพฒนา

คอ การศกษาข อมลระดบ

โมเลกลในภาพกวางของ

โรค ประชากร และการ

ตอบสนองตอยาทเปน

รายเฉพาะเจาะจง

ดร.สมพลนาท

สมปตตะวนช อาจารย

ภาควชาเภสชวทยา

คณะแพทยศาสตร

ศรราชพยาบาลกลาววา

ป จ จ บ น เ ร า ม ย า ท ด

สามารถใช รกษาโรคได

อยางเฉพาะเจาะจงแตเราไมสามารถใชยาพวกน

ไดอยางเกดประสทธภาพสงสดโดยเฉพาะกบ

คนไทยเนองจากเราไมมฐานขอมลทจะระบความ

แตกตางวาคนกลมไหนใชไดผลดหรอไมดกบยา

ชนดตางๆซงศรราชไดเลงเหนถงความส�าคญ

ตรงจดน รวมถงเรามเครอขายของนกวจยท

ท�างานเกยวข องกบด านน จงมการจดตง

หองปฏบตการเภสชวทยาเชงระบบขนเนองจาก

คาดหวงวาเราจะเปนอกหนงหนวยวจยทจะ

สรางฐานขอมลทมความจ�าเพาะกบคนไขไทย

โดยน�าขอมลงานวจยจากตางประเทศมาชวย

เสรมเพมเตมเพอใหการรกษามความแมนย�าขน

เนองจากปจจบนในเชงวทยาศาสตร เราน�าวธ

การรกษาแบบเฉพาะเจาะจงมาทดลองเบองตน

ในระดบเซลลทดลองโดยการน�าเซลลมะเรงเตานม

มาจากคนไขหลายรายพบวาการน�าแนวคดใหม

มาใชสามารถพยากรณวาเซลลทน�ามาจากคนไข

สามารถตอบสนองดตอยาชนดไหนอยางไร ซง

กอนทจะน�าองคความรนไปใชกบคนไขจรงใน

คลนกจะต องมการทดสอบกบกล มคนไข

อาสาสมครกอนผมคดวานาจะใชเวลาประมาณ

3-5 ป โดยทศทางนน าจะมาพรอมกนใน

สถาบนวจยทวโลก การสรางหองปฏบตการ

แลว แตสงทจะท�าเพมเตมและ

เปนขอมลทจ�าเปนในการพฒนา

คอ การศกษาข อมลระดบ

โมเลกลในภาพกวางของ

โรค ประชากร และการ

ตอบสนองตอยาทเปน

รายเฉพาะเจาะจง

ดร.สมพลนาท

สมปตตะวนช อาจารย

ภาควชาเภสชวทยา

คณะแพทยศาสตร

ศรราชพยาบาล

ป จ จ บ น เ ร า ม ย า ท ด

สามารถใช รกษาโรคได

เภสชวทยาเชงระบบศรราชน เราคาดหวงว าเราจะเป นอกหนง

หนวยวจยทจะสรางฐานขอมลทมความจ�าเพาะกบคนไขไทยโดยน�าขอมล

งานวจยจากตางประเทศมาชวยเสรมเพมเตมเพอใหการรกษามความ

แมนย�าขน

ดานผศ.ดร.ศรนทร ฉมณรงค อาจารยสถาบน

ชววทยาศาสตรโมเลกล มหาวทยาลยมหดล กลาววา

การสรางหองปฏบตการเภสชวทยาเชงระบบศรราชนบเปน

แหงแรกในประเทศไทยมขอดคอประเทศไทยเปน

ประเทศเขตรอนจะมโรคหลายอยางทแตกตาง

หรอไมเคยเหนมากอนในทางยโรป ยกตวอยาง

เชน ไขเลอดออกเปนโรคทเกดในประเทศไทย

ทพบทกป แตไมพบในแถบประเทศยโรปท�าให

ไมไดรบความสนใจจากตางประเทศและไมมการ

พฒนายารกษาโรคการทเรามหองปฏบตการเอง

จะชวยใหเราสามารถเชอมตอกบโรคทมเฉพาะ

ในประเทศเพอพฒนายารกษาใหม ๆ เราก

สามารถท�าไดตรงนจงเปนเหมอนศนยทจะรวม

โรคเขตรอนตาง ๆ เขามาดวยกน เนองจาก

ถาไมมใครสกคนสนใจท�าวจยเกยวกบโรคทมอย

ในประเทศไทยอก10ป,50ปหรอ100ป

ขางหนากจะไมมวธการรกษาได และจะพบแต

การสญเสยตลอดสงนถอเปนจดเรมตนทดของ

การท�างานวจยเพอคนไทยและประเทศไทย

Ko208.indd 33 11/27/2558 BE 17:25

วงการยา

Page 40: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

34 วงการยา ประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

รทนโรคกองบรรณาธการ The Med ic ine Journa l

ออกก�ำลงกำยแลวปวดกลำมเนอจะท�ำอยำงไรด

ในยคทคนรนใหมใหความส�าคญ

กบสขภาพ มการเลนกฬาเพอสขภาพและ

ออกก�าลงกายกนมากขน ไมวาจะเปนการ

ปนจกรยาน วง ฟตบอล โยคะ หรอการเขา

ฟตเนส ฯลฯ เพอฟตรางกายใหแขงแรงอยเสมอ

แตกลบพบวาหลายคนเกดอาการปวดกลามเนอ

หลงจากการออกก�าลงกาย ซงสาเหตอาจเกด

ไดจากออกแรงกลามเนอบรเวณนนมากเกนไป

หรอไมมการวอรมรางกายกอน ท�าใหกลามเนอ

เกดการบาดเจบ

นพ.ภาคยภม ภมเจรญ

ศลยแพทยกระดกและขอ โรงพยาบาล

ราชเวชเชยงใหม จ.เชยงใหม เปดเผยวา สาเหตของการบาดเจบของ

กลามเนอมหลายสาเหต สามารถแบงออกเปนกลมใหญ ๆ ได 2 กลม

ไดแก การบาดเจบโดยตรง เชน การกระแทกทกลามเนอ การยดของ

กลามเนอมากเกนไป ท�าใหเกดการช�าหรอฉกขาด และการบาดเจบ

ทางออม กลามเนอกเปรยบเหมอนเครองยนตทตองการเชอเพลง หากเลอด

ไมมาเลยง หรอไมเพยงพอตอความตองการกจะเกดอาการบาดเจบ หากนาน

กจะเกดการตายของกลามเนอได ส�าหรบการออกก�าลงกายทไดรบ

ความนยมในตอนนมทงการวง การปนจกรยาน หรอเลนฟตบอล จะเนน

การใชกลามเนอสวนลางเปนหลก และสวนทใชงานตลอดอาจเกดอาการ

บาดเจบไดงาย โดยเฉพาะบรเวณทใชออกแรงตานกบแรงดงดดของโลก

ไดแก บรเวณสะโพกดานหลงหรอกน บรเวณสวนหนาของตนขา และ

กลามเนอนองสวนดานหลงของขา นอกจากนยงตองระวงการเกดอบตเหต

ระหวางการเลนกฬาทสามารถเกดการบาดเจบทกลามเนออน ๆ ได รวมถง

อวยวะสวนอน ๆ ไดโดยไมคาดคดไดเชนกน

ส�าหรบอาการบาดเจบของกลามเนอทเปนบอยสดคอ ปวดตรง

บรเวณกลามเนอ ปวดมากขนตอนทพยายามจะใชกลามเนอมดนน ๆ และ

ปวดมากขนอกเมอมการยดกลามเนอมากเกนไป เชน หากบาดเจบกลามเนอ

สวนหนาตนขาจะปวด โดยปวดไมมากหากอยนง ๆ แตปวดมากหาก

พยายามเหยยดเขาใหตรง และปวดมากกวานนหากมการดดเขาใหงอพบ

มาก ๆ ซงกลามเนอสวนหนาตนขาจะถกยด

ในทานน หากอาการบาดเจบรนแรง เชน มการ

ฉกขาดกลามเนอมดนน ๆ กจะเกดอาการออนแรง

ซงท�าใหเดนหรอขยบตวล�าบากมากขน

นพ.ภาคยภม กลาวตอวา จรง ๆ แลว

เราควรจะเรมตงแตการปองกนเพอไมใหเกด

อาการบาดเจบของกลามเนอคอ สวมอปกรณ

ปองกนขอตอ ใสรองเทาทจ�าเพาะตอกฬาแตละชนด

และทส�าคญควรอบอนรางกาย ยดกลามเนอ

กอนการเลนกฬา เพอเพมความยดหย นให

กลามเนอ ลดปญหาของกลามเนอทยดมากเกน

ไป นอกจากนจะชวยขยายตวของหลอดเลอด

เพมเลอดไปหลอเลยงกลามเนอ แตหากการ

บาดเจบเกดขนแลว ควรปฐมพยาบาลเบองตน

ซงเปนสงทส�าคญมาก เพอชวยลดอาการบาดเจบ

ไมใหรนแรงได โดยมหลกการวา “พก ยก และ

ผา เยน” หมายถง “พก” ขยบบรเวณทบาดเจบ

ใหนอยทสด เพอลดการบาดเจบซ�าซอน “ยก”

ยกบรเวณบาดเจบใหสงขน ลดอาการบวมและ

นพ.ภาคยภม ภมเจรญ

Rue208.indd 34 11/27/2558 BE 17:26

วงการยา

Page 41: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

35วงการยาประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

รทนโรคThe Med ic ine Journa l

อกเสบอยางจ�าเพาะมากกวารนเกา ๆ และ

เกดผลระคายเคองกระเพาะอาหารนอยกวาเดม

ดงนน การใชยาขางตน ควรปรกษา

แพทยหรอเภสชกร เพอลดโรคตาง ๆ ทอาจจะ

ตามมาจากการใชยาผด

อกเสบ “ผา” พนผา หรออปกรณเสรมบรเวณบาดเจบใหอยนง และลด

การบวม และ “เยน” ประคบเยนบรเวณบาดเจบเปนเวลา 10-15 นาท ทก ๆ

1-2 ชวโมง ทส�าคญควรหลกเลยงการบบนวด การประคบรอน หรอทายา

ทรอนบรเวณบาดเจบในชวง 48 ชวโมงแรก ซงจะท�าใหเกดการอกเสบมากขน

ปวดและบวมมากขนได

หากมการบาดเจบของกลามเนอทเกดขน และมความ

จ�าเปนตองใชยา สามารถแบงยาออกเปน 2 ประเภท คอ ยาใชทา

ภายนอกและยารบประทาน โดยการใชยาทาภายนอกชนดเยน หรอ

การประคบเยนหลงบาดเจบประมาณ 3 วน เมออาการอกเสบเรมลดลงแลว

สามารถใชยาทมความรอนหรอการประคบรอนชวยได สวนยารบประทานนน

ไดแก ยาแกปวดทวไป ยาคลายกลามเนอ และยาลดการอกเสบทไมใช

สเตยรอยด ยาแกปวดทวไป เชน พาราเซตามอล สามารถลดอาการปวด

ไดปานกลาง แตเนองจากฤทธยาไมรนแรง หลงจากรบประทานมกจะยงม

อาการปวดอย จงมกใชรวมกบยาชนดอนทออกฤทธไดเรวและแรงกวา

และควรระมดระวงในผปวยทมปญหาทางตบ สวนยาลดการอกเสบทไมใช

สเตยรอยดสามารถชวยลดอาการอกเสบ อาการปวด และจ�ากดบรเวณท

บาดเจบของกลามเนอได โดยทวไปการใชยาในกลมนสามารถเกดผล

ขางเคยงระคายเคองกระเพาะอาหารได แตในปจจบนยาลดอกเสบทไมใช

สเตยรอยดรนใหมทเรยกวา กลม coxib ชวยลดอาการปวดและอาการ

Rue208.indd 35 11/27/2558 BE 17:26

วงการยา

Page 42: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

36 วงการยา ประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

รายงานพเศษผศ.ดร.เอกราช บำ รงพชนชมรมโภชนวทยามหดล

The Med ic ine Journa l

ทบทวนงานวจยของเหดทางการแพทยตอระบบภมคมกน

ในชวตคนท�ำงำนปจจบนในแตละวนมกจะยงวนวำยแตงำนและงำน

ทงวนทงยงตองเรงรบแขงขนกบเวลำโดยเฉพำะในสถำนกำรณทเศรษฐกจซบเซำ

เชนน คนสวนใหญอำจละเลยกำรดแลสขภำพและกำรพกผอนใหเพยงพอ

โดยเฉพำะชวงฤดฝนอยำงนอำกำศเยนชนซงเอออ�ำนวยใหโรคตดตอนำนำชนด

มกระบำดไดงำยเชนไขหวดและโรคทมอำกำรไขทเกดจำกเชอไวรสหลำกหลำย

ชนด รำงกำยจ�ำเปนตองมระบบภมคมกนททรงประสทธภำพเพอชวยตอตำน

และก�ำจดสงแปลกปลอมตำง ๆ ทเขำสรำงกำย กำรดแลสขภำพและสงเสรม

ภมคมกนจงเปนสงจ�ำเปนเชนกำรลำงมอบอยๆ ออกก�ำลงกำยสม�ำเสมอพกผอน

ใหเพยงพอ ลดควำมเครยด รบประทำนอำหำรทมประโยชนใหหลำกหลำย

พอเหมำะ เชน ผก ผลไม ธญพชไมขดส หรอกำรเลอกรบประทำนอำหำร

ประเภทเหดเปนตน

ปจจบนมขอมลสนบสนนบทบำทของอำหำรในกำรสงเสรมสขภำพและ

ปองกนโรคพบมำกขนอยำงตอเนอง ท�ำใหประชำชนใหควำมส�ำคญกบอำหำร

เพอสขภำพมำกยงขน จงสงผลใหตลำดอำหำรเพอสขภำพขยำยออกไป

อยำงกวำงขวำงและรวดเรว จำกกระแสอำหำรเพอสขภำพนเอง สงผลให

นกวทยำศำสตรกำรอำหำรหนมำท�ำกำรคนควำวจยและพฒนำผลตภณฑอำหำร

ท�ำใหเกดกำรคนพบคณประโยชนและสรรพคณทำงยำของอำหำรมำกขนเรอยๆ

กอปรกบควำมตองกำรของผบรโภคในเรองควำมสะดวกและรวดเรวในกำรน�ำ

ไปใชโดยใหคงคณคำรวมถงคณสมบตในกำรสงเสรมสขภำพปองกนและบ�ำบด

รกษำโรคภยไขเจบตำงๆไวเหมอนเดมทมในธรรมชำตดวย

อำหำรเพอสขภำพทไดรบควำมนยมในปจจบนคอ อำหำรฟงกชน

(Functional food) ซงหมำยถง อำหำรหรอสำรอำหำรชนดใดๆ ทอยในรป

ธรรมชำตหรอทถกแปรรปไปเพอใหประโยชนตอสขภำพนอกเหนอจำกประโยชน

ทไดรบจำกสำรอำหำรทรบประทำนกนในชวตประจ�ำวน(Hasler,etal.2004)

ประโยชนของอำหำรฟงกชนคอ เปนอำหำรท

รบประทำนรวมกบมออำหำรไดไมใชรบประทำนใน

รปของยำซงใหผลตอระบบกำรท�ำงำนของรำงกำย

ในกำรปองกนโรค เพมภมตำนทำน ชะลอควำม

เสอมของเซลลในอวยวะตำง ๆ ของรำงกำยและ

สงเสรมสขภำพ ส�ำหรบอำหำรทถกปรบเปลยนไป

รวมทงอำหำรทถกเสรมดวยสำรพฤกษเคมหรอ

สมนไพร เพอเพมคณคำและคณประโยชนใหแก

อำหำรกถกจดอยในประเภทอำหำรฟงกชนดวย

เชนกน(ชนดำปโชตกำรและคณะ)

เหดทางการแพทย...อาหารฟงกชน

ตวอยำงของอำหำรฟงกชนทมใชมำเปน

เวลำยำวนำนใน จน ญปน และเกำหลคอ “เหด

ทำงกำรแพทย” (Medicinal Mushrooms) ซงเปน

อำหำรฟงกชนทนอกจำกใหคณคำทำงโภชนำกำร

แลวยงมสำรออกฤทธทำงชวภำพอนๆ ทใหประโยชน

ในกำรสงเสรมสขภำพอกดวย เชน เหดไมตำเกะ

(Maitake หรอGrifola frondosa), เหดหลนจอ

(Reishi หรอGanoderma lucidum), เหดยำมำบ

ชตำเกะ (Hericium erinaceus), เหดชตำเกะหรอ

เหดหอม(ShiitakeหรอLentinus edodes),ถงเฉำ

(Cordyceps sinensis) และเหดนำงรม (Pleurotus

ostreatus)เปนตน(Ana,etal.2008;Meletisand

เหดทางการแพทย

Ann.indd 36 11/27/2558 BE 17:20

วงการยา

Page 43: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

37วงการยาประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

รายงานพเศษThe Med ic ine Journa l

Baker,2005;Ramberg,etal.2010)จำกกำรศกษำ

วจยพบวำเหดทำงกำรแพทยมสำรประกอบส�ำคญ

ทใหฤทธทำงเภสชวทยำและปลอดภยตอกำรบรโภค

เชน ไกลโคโปรตน เลคตน เทอรปนอยด และ

สำรประกอบโพลแซคคำไรดในกลมของเบตำกลแคน

1,3/1,6(LakhanpalandMonika,2005)โดยเบตำ

กลแคนจะถกยอยทบรเวณผนงล�ำไส เลกส วน

ileum และเขำไปจบทตวรบบนผวเซลลของเซลล

เมดเลอดขำวชนดแมคโครฟำจ(macrophage)โดย

จะไปกระตนใหเมดเลอดขำวอยในสภำวะตนตว

เพอท�ำหนำทอยำงมประสทธภำพมำกขน(Rop,etal.

2009)

เหดไมตำเกะ(Grifola frondosa)เปนเหด

ทำงกำรแพทยทถกเรยกวำเปน“รำชำแหงเหด”พบ

ไดในแถบทวปเอเชยอเมรกำเหนอและยโรปเปน

เหดสมนไพรทคอนขำงหำยำก มประวตกำรใช

มำกวำพนปเปนเหดสมนไพรขนำดใหญทมคณภำพสง

และมรำคำแพง จงยงไมเปนทร จกแพรหลำยนก

แตกได รบกำรยอมรบจำกนกว จยสมนไพรว ำ

มประโยชนตอสขภำพ ชวยบ�ำรงรำงกำย ท�ำให

รำงกำยมสขภำพด โดยเหดไมตำเกะมสรรพคณ

ทำงยำในกำรชวยปองกนโรคควำมดนโลหตสงและ

โรคมะเรง รวมทงชวยเสรมสรำงระบบภมค มกน

(MeletisandBaker,2005;Wong,LaiandCheung,

2009;Lull,SavelkoulandWicher,2005)จำกกำร

ศกษำวจยพบวำเหดไมตำเกะประกอบดวยสำรอำหำร

ทเปนประโยชนตอสขภำพมำกมำย(Summers,2011)

ไดแกโพแทสเซยมแมกนเซยมแคลเซยมใยอำหำร

กรดอะมโนและวตำมนอกหลำยชนด เชน วตำมนบ 2, วตำมนบ 3, วตำมนซ,

วตำมนด และในเหดไมตำเกะมสำรโพลแซคคำไรด ซงมคณสมบตชวยลด

ควำมดนโลหตและควบคมระดบน�ำตำลในเลอดจงมสวนชวยปองกนโรคเบำหวำน

และลดควำมเสยงตอกำรเกดโรคหวใจและหลอดเลอดไดอกดวย(Meletisand

Baker,2005;Lull,SavelkoulandWicher,2005)

ถงเฉำ(Cordyceps sinensis)เปนเหดทำงกำรแพทยทใชในต�ำรำแพทย

แผนตะวนออกมำอยำงยำวนำนมรำคำสงและหำยำกพบตำมภเขำสงในแถบ

ทวปเอเชยถงเฉำทดมตนก�ำเนดสำยพนธจำกทรำบสงทเบตสงจำกระดบน�ำทะเล

1,500เมตรทซงมอณหภมต�ำโดยเฉลย18-19องศำเซลเซยสตลอดทงปจงเปน

สภำวะแวดลอมทเหมำะกบกำรเตบโตท�ำใหไดถงเฉำทมสำรส�ำคญมำกถงเฉำ

อดมไปดวยสำรตำงๆ ทเปนประโยชนไดแกโพลแซคคำไรด(galactomannan),

นวคลโอไทด(adenosine,cordycepin),cordycepicacid,กรดอะมโนสเตอรอล

(ergosterol,beta-sitosterol)และกลตำมคเอซด(Chiou,2000)

เหดหลนจอ(Ganoderma lucidum)เปนเหดทชำวจนรจกนยมใชใน

กำรบ�ำบดและบ�ำรงรำงกำยกนมำเปนเวลำนำนแลว(MeletisandBaker,2005;

Wong,LaiandCheung,2009)อกทงยงบรรจอยในต�ำรำกำรแพทยของจนวำ

มประสทธภำพมำกมำย ซงทมระบไวในต�ำรำกคอ ใชบ�ำรงรำงกำย เปนยำ

อำยวฒนะชวยเพมภมตำนทำนก�ำจดสำรพษในรำงกำยท�ำใหกลำมเนอหวใจ

แขงแรงขนตำนกำรเกดเซลลมะเรงบ�ำรงสขภำพตบชวยควบคมควำมดนโลหต

เพมออกซเจนในเลอดกระตนกำรไหลเวยนของเลอดท�ำใหผวพรรณเปลงปลง

ชวยบ�ำบดโรคภมแพอมพฤกษอมพำตแผลในกระเพำะอำหำรและล�ำไสเรยกวำ

เปนยำทชวยปองกนโรคและฟนฟสขภำพอยำงครบถวน (Chang andMiles,

1996;Shiao,etal.1994;Paterson,2006;LakhanpalandRana,2005)

เหดชตำเกะ (Lentinus edodes) หรอทคนไทยรจกในนำมเหดหอม

เปนเหดทำงกำรแพทยอกหนงชนดทมประวตกำรใชทำงกำรแพทยมำนำนเปน

พนปถอเปนของล�ำคำและหำไดยำกในสมยกอนเหดหอมถกใชเปนยำอำยวฒนะ

ปองกนโรคมะเรง รวมถงกำรเตบโตของเนอรำย ปองกนโรคหลอดเลอดหวใจตบ

โรคจำกกำรตดเชอไวรสเปนตนเหดซตำเกะเปนแหลงทดเยยมของวตำมนบ2,

วตำมนบ5และวตำมนบ6 เปนแหลงทดของโปรตนแมงกำนสฟอสฟอรส

โพแทสเซยมซลเนยมทองแดงสงกะสและแมกนเซยมวตำมนด2และใยอำหำร

นอกจำกนยงมสำรไฟโตนวเทรยนทอกหลำยชนด(Wasser,2005;TheGeorge

MateljanFoundation,2011)

เหดยำมำบชตำเกะ (Hericium erinaceus) หรอทร จกกนในชอ

เหดปยฝำยไดรบกำรขนำนนำมวำ“MountainHiddenMushroom”เพรำะเปน

เหดทหำไดยำกในธรรมชำต พบวำเหดยำมำบชตำเกะเปนแหลงของโปรตน

มกรดอะมโนอยถง 16 ชนด สวนฤทธทำงยำนน แพทยแผนตะวนออกใช

เหดยำมำบชตำเกะในกำรเพมก�ำลงวงชำบ�ำรงกระเพำะอำหำรและมำมรวมทง

ใชตำนมะเรงอกดวยปจจบนสำมำรถเพำะเลยงเหดยำมำบชตำเกะไดในระบบปดเหดหลนจอ

Ann.indd 37 11/27/2558 BE 17:20

วงการยา

Page 44: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

38 วงการยา ประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

รายงานพเศษ The Med ic ine Journa l

2. กลมลมโฟไซต (lymphocyte) ท�ำหนำทสรำงแอนตบอด(antibody)

โดยลมไฟไซตสรำงแอนตบอดไดหลำยแบบ แตละแบบมควำมจ�ำเพำะเจำะจง

กบแอนตเจน และท�ำลำยเซลล โดยตรวจจบแอนตเจนทอยบนผวเซลล เชน

เซลลมะเรงและเซลลทตดเชอโดยปลอยสำรมำท�ำลำยเซลลเหลำนนสลำยไป

(Wong,LaiandCheung,2010)

กลไกกำรสรำงภมค มกนของรำงกำย เซลลทท�ำหนำทในระบบ

ภมคมกนสรำงมำจำกStemcellsทอยในไขกระดกแบงเปน

1.ระบบภมคมกนแบบไมจ�ำเพำะจะมเซลลทท�ำหนำทกนสงแปลกปลอม

เชนmacrophage, monocyte, neutrophil, NK cell (Natural killer cells)

เซลลทมgranuleจ�ำนวนมำกไดแกeosinophil,basophilและสำรคดหลงจำก

เซลลรำงกำย(cytokines)

2.ระบบภมคมกนแบบจ�ำเพำะจะมกำรตอบสนองโดยเซลลเมดเลอดขำว

ขนำดเลกทเรยกวำเซลลลมโฟไซต(lymphocyte)ซงแบงเปน2ชนดคอBcells

และTcellsโดยBcellsท�ำหนำทผลตภมคมกนทเรยกวำแอนตบอดโดยท

Bcellจะถกกระตนดวยแอนตเจนแลวจงเปลยนเปนplasmacellsเพอสรำง

แอนตบอดจ�ำเพำะตอแอนตเจนนน และ T cells ท�ำหนำทดำนกำรตอบสนอง

ทำงดำนเซลลเพอก�ำจดสงแปลกปลอม(McNeelaandMills,2001)

เหดทางการแพทยกบระบบภมคมกน

เหดทำงกำรแพทยแตละชนดจะมคณสมบตทำงเคมและปรมำณของ

สำรเบตำกลแคน โพลแซคคำไรดแตกตำงกน โดยจะมควำมแตกตำงกนทงใน

เรองของขนำดโมเลกลโครงสรำงกำรละลำยกำรดดซมดงนนจงสงผลใหเซลล

เมดเลอดขำวท�ำงำนไดดขนผำนหลำยกลไก และใหผลสงเสรมสขภำพตำงกน

(Borchers, et al. 2008) เบตำกลแคนทพบไดจำกเหดไมตำเกะคอ Grifolan

เหดหลนจอคอGanoderanเหดชตำเกะคอLentinanเหดยำมำบชตำเกะคอ

เบตำกลแคนกลมGlucoxylanเปนตน(Lindequist,etal.2005)ดงรำยละเอยด

ในตำรำงท1

ทมกำรใชairandwaterpurificationในกำรควบคม

คณภำพ(MeletisandBaker,2005;Wang,etal.

2014)

เหดทำงกำรแพทยแตละชนดจะมสำร

โพลแซคคำไรดทมคณสมบตทำงเคมและปรมำณ

แตกตำงกน จงท�ำใหผลตอกำรสงเสรมสขภำพใน

เหดทำงกำรแพทยแตละชนดตำงกน(Borchers,etal.

2008) ในยคปจจบนทคนสวนใหญตองกำรควำม

สะดวกสบำย เหดทำงกำรแพทยจงไดถกน�ำมำ

พฒนำเปนผลตภณฑเสรมอำหำรในรปแบบของ

ผลตภณฑสกดเขมขน เพรำะกำรจะน�ำมำใชไม

สำมำรถน�ำมำตมหรอนงตำมปกตไดตองใชวธกำร

ในกำรสกดเอำสำรออกฤทธส�ำคญออกมำโดยตอง

มกำรสกดดวยกรรมวธเฉพำะ เชน กำรใชกรรมวธ

PressurizedWaterExtractionซงไมไดเปนกำรน�ำ

เหดไปตมหรอนงดวยน�ำรอนธรรมดำ แตหมำยถง

กำรสกดดวยไอน�ำภำยใตอณหภมและควำมดนท

เหมำะสมจะชวยใหไดรบปรมำณของสำรออกฤทธ

ทมำกขน (Vi l lares, Mateo-Vivaracho and

Guillamón,2012;Zivanovic,Buescher,andKim,

2003)

ระบบภมคมกนของรางกาย

ระบบภมค มกนของรำงกำย (Immune

System) มสวนสมพนธกบควำมเจบไขไดปวยของ

คนเรำโดยระบบภมคมกนมกำรท�ำงำนซบซอนและ

เกยวเนองกบสำรเคมและเซลลหลำยชนดในรำงกำย

จะท�ำหนำทเปนกลไกกำรปองกนตวเองของรำงกำย

ตำมธรรมชำตจำกเชอโรคและสงแปลกปลอมทอำจ

เขำมำท�ำรำยรำงกำย ซงในแตละคนอำจมระบบ

ภมคมกนมำกนอยแตกตำงกนไป

เซลลเมดเลอดขำวจะมบทบำทส�ำคญ

เปนเสมอนทหำรคอยท�ำหนำทเฝำยำมและก�ำจด

ผบกรกเขำสรำงกำยซงถอเปนสงแปลกปลอม เชน

แบคทเรย ไวรสหรอสำรเคมตำงๆ โดยแบงตำม

หนำทเปน2กลมคอ

1. กลมฟำโกไซต (phagocyte)ท�ำลำยเชอโรค

หรอสงแปลกปลอมโดยวธฟำโกไซโตซส เหดยามาบชตาเกะ

Ann.indd 38 11/27/2558 BE 17:20

วงการยา

Page 45: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

39วงการยาประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

รายงานพเศษThe Med ic ine Journa l

ตารางท 1แสดงชนดของเหดทำงกำรแพทยเบตำกลแคนและผลในกำรกระตนกำรท�ำงำนตอระบบภมคมกนของรำงกำย

เหดทางการแพทย ชนดของเบตากลแคน

ชนดของเซลลเมดเลอดขาว ผลตอระบบภมคมกน อางอง

เหดไมตำเกะ(Grifola frondosa)

Grifolan แมคโครฟำจ(Macrophage) กระตนกำรหลงInterleukin-1β(IL-1β),Interleukin-6(IL-6)และTNF-α

(Lull,etal.2005)

แมคโครฟำจ(Macrophage) กระตนกำรผลตไนตรกออกไซด(NO) (Konno,2009)

แมคโครฟำจ(Macrophage) กระตนกำรหลงInterleukin-IL-1,IL-2,lymphokines

(Mayell,2001)

เหดหลนจอ(Ganoderma

lucidum)

Ganoderan แมคโครฟำจ(Macrophage) กระตนกำรหลงInterleukin-1β(IL-1β),Interleukin-6(IL-6)และTNF-α

(Lull,etal.2005)

T-LymphocytesandB-Lymphocytes

ชวยกระตนกำรแบงตวของเมดเลอดขำวลมโฟไซตทงชนดBและT

(Bao,etal.2002)

เหดชตำเกะ(Lentinus edodes)

Lentinan NaturalKillerCells กระตนกำรท�ำงำนของNaturalKillerCells (Lull,etal.2005)(Dai,etal.2015)

T-Lymphocytes กำรเพมจ�ำนวนของT-Lymphocyte(ϒδ T-Lymphocyte)

(Dai,etal.2015)

B-Lymphocytes เพมระดบของอมมโนโกลบลนsIgAทพบไดบนผวของเมดเลอดขำวชนดB-Lymphocyte

(Dai,etal.2015)

ถงเฉำ(Cordyceps

militaris)

β-Glucan NaturalKillerCells กระตนกำรท�ำงำนของNaturalKillerCellsชวยกระตนกำรผลตลมโฟไซตและกำรหลงไซโตไคนInterleukin-2,IFN-ϒและTh1

(Kang,etal.2015)

T-Lymphocytes เพมจ�ำนวนของThelpercell (WangandShiao,2000)

เหดยำมำบชตำเกะ(Hericium erinaceus)

Glucoxylan T-LymphocytesB-Lymphocytes

กระตนและเพมประสทธภำพในกำรท�ำงำนของเมดเลอดขำวชนดBและT-LymphocyteนอกจำกนยงสงผลตอกำรเพมระดบของเซลลCD4

(Xu,etal.1994)(Khan,etal.2013)

เหดนำงรม(Pleurotus ostreatus)

Pleuran T-LymphocytesB-Lymphocytes

เพมจ�ำนวนของhelpercell(Th1andTh2) (OlokeandAdebayo,2015)

NaturalKillerCells กระตนกำรท�ำงำนของNaturalKillerCells (OlokeandAdebayo,2015)

Ann.indd 39 11/27/2558 BE 17:20

วงการยา

Page 46: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

40 วงการยา ประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

รายงานพเศษ The Med ic ine Journa l

ผลงำนวจยของเหดทำงกำรแพทยตอกำรเสรมกำรท�ำงำนของ

เมดเลอดขำวชนดตำงๆดงน

เมดเลอดขำวชนดแมคโครฟำจ (Macrophage)มหนำทหลกทเกยวของ

กบกำรก�ำจดสงแปลกปลอมหรอเชอโรคในรำงกำย โดยกำรดกจบกนเชอโรค

โดยตรงดวยกระบวนกำรหลกคอ กระบวนกำรฟำโกไซโตซส (phagocytosis)

รวมถงท�ำหนำทดกจบและขจดเซลลทก�ำลงจะกลำยเปนเซลลมะเรงออกจำก

รำงกำยดวย(Bisen,2010)

· ผลจำกกำรวจยพบวำ สำรสกดจำกเหดหลนจอและเหดไมตำเกะมผลท�ำใหเซลลเมดเลอดขำวชนดแมคโครฟำจผลตไซโตไคนทเกยวของกบกำร

ตอบสนองทำงภมคมกนคอInterleukin-1β(IL-1β), Interleukin-6(IL-6)และTNF-αเพมมำกขน(LullC.,etal.2005)

·จำกกำรศกษำพบวำ สำรสกดจำกเหดไมตำเกะยงมผลกระตนกำรผลตไนตรกออกไซด(NO)ซงสงผลกระตนเอนไซมไนตรกออกไซดซนเทส(iNOS)

ทเกยวของกบกระบวนกำรฟำโกไซโตซสของเมดเลอดขำวชนดแมคโครฟำจ

(Konno,2009)

เมดเลอดขำวชนด Natural Killer Cells (NK Cells)จดเปนเมดเลอดขำว

ชนดลมโฟไซตประเภทหนงทตอบสนองอยำงรวดเรวในกำรก�ำจดเซลลทม

กำรตดเชอในรำงกำยทงไปโดยไมจ�ำเปนตองผำนกำรกระตนจำกแอนตเจนนนๆ

มำกอน และยงมหนำทในกำรหลงสำรไซโตไคนทชวยกระตนกำรท�ำงำนของ

เมดเลอดขำวชนดแมคโครฟำจ (Macrophage-Activating cytokine) อกดวย

(Lull,etal.2005)

·ผลกำรศกษำของสำรสกดจำกถงเฉำในกลมผชำยเกำหลทมสขภำพด

พบวำ กำรรบประทำนสำรสกดจำกถงเฉำวนละ

1.5กรมตอเนองเปนเวลำ4สปดำหมผลชวยเพม

ภมค มกนของรำงกำยได โดยพบวำถงเฉำท�ำให

ประสทธภำพกำรท�ำงำนของเมดเลอดขำวชนด

Natural Killer Cells ดขน ชวยกระตนกำรผลต

ลมโฟไซต และกำรหลงไซโตไคน Interleukin-2,

IFN-ϒ และTh1(Kang,etal.2015)

·ผลกำรศกษำของสำรสกดจำกเหดไมตำเกะกลมโพลแซคคำไรดทชอGrifolanพบวำชวยกระตน

เมดเลอดขำวชนด Natural Killer Cells ทำงออม

โดยผำนกำรหลงไซโตไคน Interleukin-2 ของเซลล

เมดเลอดขำวชนดแมคโครฟำจ(LullC.,etal.2005)

และสงผลตอกำรเพมระดบของ Interleukin-IL-1,

IL-2, lymphokines ในกระบวนกำรยอยและจบกน

เชอโรค(Mayell,2001)

เมดเลอดขำวชนดท-ลมโฟไซต และบ-

ลมโฟไซต (T-Lymphocytes and B-Lymphocytes)

จดเปนระบบภมคมกนทท�ำงำนแบบจ�ำเพำะเจำะจง

โดยท-ลมโฟไซต จะสรำงตวรบร แอนตเจนหรอ

สงแปลกปลอมทเขำสรำงกำยแบบจ�ำเพำะทผนงเซลล

เพอเกำะจบและท�ำลำยสงแปลกปลอม สวนบ-

ลมโฟไซตคอเมดเลอดขำวทถกสรำงขนทไขกระดก

สำมำรถหลงสำรตอตำนเชอโรคหรอแอนตบอด

โดยท�ำงำนจบกบแอนตเจนทจ�ำเพำะเท ำนน

(McNeelaandMills,2001)

· มกำรศกษำวจยพบวำ สำรสกดจำกเหดหลนจอชวยกระตนกำรแบงตวของเมดเลอดขำว

ลมโฟไซตทงชนดบ และท-ลมโฟไซต ซงสงผลใหม

ปรมำณของแอนตบอดในกำรก�ำจดเชอโรคเพมขน

ดวย(Bao,etal.2002)

· มงำนวจยวำเหดยำมำบชตำเกะชวยกระต นและเพมประสทธภำพในกำรท�ำงำนของ

เมดเลอดขำวชนดบและท-ลมโฟไซตนอกจำกนยง

สงผลตอกำรเพมระดบของเซลลCD4และเมดเลอดขำว

ชนดแมคโครฟำจซงชวยในกำรจบกนเชอโรคอกดวย

(Xu,etal.1994;Khan,etal.2013)

·กำรศกษำวจยพบวำถงเฉำมฤทธเสรมกำรท�ำงำนของเมดเลอดขำว โดยชวยเพมจ�ำนวน

ระบบภมคมกนของรางกาย

Ann.indd 40 11/27/2558 BE 17:20

วงการยา

Page 47: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

41วงการยาประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

รายงานพเศษThe Med ic ine Journa l

T-helpercell,NaturalKiller(NK)(WangandShiao,

2000)

· ผลกำรวจยลำสดทศกษำในกลมผชำยและหญงทมสขภำพดจ�ำนวน 52 คน โดยใหกำร

บรโภคเหดทำงกำรแพทย ซงกคอชตำเกะตอเนอง

เปนเวลำ 6 สปดำห พบวำสำมำรถเพมภมคมกน

ของรำงกำย โดยเสรมกำรท�ำงำนถงระดบเซลล

เมดเลอดขำวผำนหลำยกลไกคอมกำรเพมจ�ำนวนของ

ท-ลมโฟไซต(ϒδT-Lymphocyte)และNK-Tcells

ในกำรก�ำจดเชอโรคแบคทเรยไวรสและสงแปลกปลอม

ทเขำส ร ำงกำย และชวยเพมระดบของอมมโน

โกลบลน IgAทพบไดบนผวของเมดเลอดขำวชนด

บ-ลมโฟไซต (B-Lymphocyte) ซงท�ำหนำทเปน

ตวจบจ�ำเพำะส�ำหรบแอนตเจนหรอสงแปลกปลอม

นอกจำกนยงมผลชวยลดกำรอกเสบ โดยพบวำ

หลงจำกกำรรบประทำนเหดชตำเกะ ระดบของ

C-ReactiveProtein(CRP)ซงเปนคำโปรตนทใชชวด

ภำวะกำรอกเสบลดลง และไซโตไคน (cytokines)

เชนInterleukinsIL-4และIL-10ทเกยวของกบกำร

ตำนกำรอกเสบเพมจ�ำนวนมำกขน(Dai,etal.2015)

ผลงานวจยเหดทางการแพทยตอสขภาพดานอน

นอกจำกประโยชนตอเซลลเมดเลอดขำว

แลว เหดทำงกำรแพทยยงมประโยชนอน ๆ ตอ

รำงกำยอกเชนชวยลดระดบไขมนในเลอดควบคม

ระดบน�ำตำลในเลอดลดควำมดนโลหตชวยยบยง

อำกำรแพเปนตน

จำกกำรศกษำวจยพบวำ ถงเฉำมฤทธชวย

ลดระดบน�ำตำลในเลอด ชวยใหระบบกำรท�ำงำน

ของหลอดเลอดดขน ชวยขยำยหลอดเลอด ลด

ควำมดนโลหต ปองกนกำรแขงตวของเลอดและ

หวใจขำดเลอด(Chiou,etal.2000)และยงชวยลด

ระดบ lipid peroxideยบยง LDL oxidation และ

ปองกนคอเลสเตอรอลสะสมในหลอดเลอดอกดวย

(Yamaguchi,etal.2000)

ส�ำหรบเหดหลนจอเปนเหดทำงกำรแพทย

ทมกำรน�ำมำใชประโยชนในกำรลดระดบน�ำตำล

ในเลอดมงำนวจยในกลมผทมภำวะเบำหวำนชนด

ท2จ�ำนวน71คนโดยใหบรโภคสำรสกดจำกเหดหลนจอ1,800มลลกรมวนละ

3 มอตอเนองกนเปนเวลำ 12 สปดำห พบวำชวยลดระดบน�ำตำลในเลอดได

อยำงมนยส�ำคญเมอเทยบกบกลมทไมไดรบประทำน (Lindequist, et al. 2005)

โดยกำรศกษำถงองคประกอบของเหดหลนจอพบวำมสำรกำโนเดอแรน เอและบ

(GanoderansA&B),ไกลแคน(Glycan)ซงเปนสำรทชวยลดระดบน�ำตำลในเลอด

จำกนอกนยงมกำรศกษำถงกำรออกฤทธทำงยำของเหดหลนจอในสตวพบวำ

สำรโพลแซคคำไรดในเหดชวยยบยงกำรหลงสำรฮสตำมนทกอใหเกดกำรแพ

อกดวย(Lindequist,etal.2005)

มงำนวจยของเหดไมตำเกะโดยนกวจยชำวญปนทศกษำในสตวทดลอง

ทมภำวะเบำหวำนดวยกำรใหบรโภคเหดไมตำเกะตอเนองกน8สปดำหพบวำ

X-fractionของเหดไมตำเกะมคณสมบตชวยลดน�ำตำลในเลอดจงอำจชวยลด

ควำมดอตออนซลนและเพมควำมไวตออนซลนได(Mayell,2001)

อยำงไรกตำมอำหำรฟงกชนไมใชอำหำรหลกจงไมสำมำรถทดแทน

อำหำรหลกได แตเปนอำหำรทรบประทำนเพอเสรมอำหำรหลกทอำจไดรบไม

เพยงพอตอควำมตองกำรของรำงกำยกำรใชอำหำรฟงกชนจงควรตองพจำรณำ

ถงควำมปลอดภย โดยดจำกปรมำณทเหมำะสมของสำรอำหำรและออกฤทธ

ทำงชวภำพทมผลตอสขภำพในอำหำรฟงกชนนนๆ และทส�ำคญตองมกำรวจย

ทำงวทยำศำสตรและกำรทดลองทำงคลนกถงประโยชนทจะไดรบจำกกำรบรโภค

สรป

เหดทำงกำรแพทยเปนอำหำรฟงกชนทมกำรศกษำพบฤทธทำง

เภสชวทยำอยำงแพรหลำย มกำรใชเปนยำมำนำนหลำยศตวรรษในจน

ญปน และเกำหล ตวอยำงของเหดทำงกำรแพทย ไดแก เหดไมตำเกะ

เหดหลนจอ เหดยำมำบชตำเกะ เหดชตำเกะ ถงเฉำ และเหดนำงรม

เปนตน กำรศกษำวจยพบวำ เหดทำงกำรแพทยมสำรประกอบส�ำคญท

ใหฤทธทำงเภสชวทยำและปลอดภยตอกำรบรโภค เชน ไกลโคโปรตน

เลคตนเทอรปนอยดและสำรประกอบโพลแซคคำไรดซงมงำนวจยพบวำ

เหดทำงกำรแพทยมผลเสรมกำรท�ำงำนของเมดเลอดขำวชนดตำงๆ ของ

ระบบภมคมกนชวยลดระดบไขมนในเลอดควบคมระดบน�ำตำลในเลอด

ลดควำมดนโลหตและชวยยบยงกำรเกดอำกำรแพเปนตนหำกเรำรจก

เลอกบรโภคเหดทำงกำรแพทยอยำงถกตองพอเหมำะกบควำมตองกำร

ของรำงกำย เรำกจะไดรบกำรเสรมอำหำรทใหประโยชนตอสขภำพ

รำงกำยไดอยำงเหมำะสม

Ann.indd 41 11/27/2558 BE 17:20

วงการยา

Page 48: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

42 วงการยา ประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

รายงานพเศษ The Med ic ine Journa l

เอกสารอางอง

· AnaC.G.F,FedericoM.D.,JuanM.S.P.andLoreto

R.H. (2008), Review of agricultural and medicinal

appl icat ions of basid iomycete mushrooms,

TechocienciaChihuahua,2(2):95-107.

· BaoXF,WangXs,DongQ,FangJN,LiXY.(2002),

Structural Features of immunologically active

polysacchar ides from Ganoderma lucidum ,

Phytochemistry.59(2):175-181.

· BisenP.S.,BaghelR.K.,SanodiyaB.S.,etal.(2010),Lentinus edodes:amacrofunguswithpharmacological

activities.CurrMedChem17.(22):2419-30.

· Borchers A.T., et al. (2008), Mini review The

ImmunobiologyofMushrooms.ExpBiolMed233:259-

276.

· Cao LZ and Lin ZB. (2002), Regulation onmaturation and function of dendritic cells by

Ganoderma lucidum polysaccharides, Immunology

Letter.83(3):163-169.

· Chang A.W. and Miles PG (1996), Biomedical

research and the application of mushrooms

nutriceuticalsfromGanoderma lucidum.In:RoyseDJ

(ed.) Mushroom Biology andMushroom Products.

Philadelphia:PennsylvaniaStateUniversity,153-159.

· ChiouW.F.,ChangP.C.,ChouC.J.,ChenC.F.

(2000), Protein constituent contributes to the

hypotensiveandvasorelaxantactivitiesofCordyceps

sinensis.LifeSci.66:1369-1376.

· Cristina Lull, Harry J.Wichers, and Huub F. J.

Save lkou l . (2005 ) , An t i - i nflammatory and

ImmunomodulatingPropertiesofFungalMetabolites.

MediatorsofInflammation.2:63-80.

· El Sohaimy S.A. (2012), Functional Foods and

Nutraceuticals-Modern Approach to Food Science.

WorldAppliedSciencesJournal.20(5):691-708.

·GodfreyChi-FungChan,WingKeungChanand

DanielMan-YuenSze.(2009),Theeffectsofβ-glucanon human immune and cancer cells. Journal of

Hematology&Oncology2:25.

· HaslerCM,BlochAS,ThomsonCA,EnrioneE,

andManning C. (2004), Position of The American

DieteticAssociation:Functionalfoods.JAmDietAssoc

104(5):814-26.

· HoJoonKang,etal.(2015),Cordyceps militaris

EnhancesCell-MediatedImmunityinHealthyKorean

Men.JournalofMedicinalFood.00(0),1-9.

· JaneERamberg,ErikaDNelson,RobertASinnott.

(2010),Immunomodulatorydietarypolysaccharides:a

systematicreviewoftheliterature.NutritionJournal.

9:54.

· KhanMA, et al. (2013),Hericium erinaceus: an

ediblemushroomwithmedicinalvaluesJComplement

IntegrMed.10(1):1-6.

· Kodama N., Nanba H. and Yamada N. (2001),

AdditionofMaitakeD-Fractionreducestheeffective

dosageofvancomycinforthetreatmentofListeria-

infected mice, Japan Journal Pharmacology.

87(4):327-332.

· LakhanpalT.N.andRanaMonika.(2005),Medicinal

andnutraceuticalgeneticresourcesofmushrooms.

PlantGeneticResources.3(2):288-303.

· LindequistU.,etal.(2005),ThePharmacological

PotentialofMushrooms.eCAM2(3):285-299.

· LindequistU.,NiedermeyerTimoH.J.andJulich

W.D. (2005), The Pharmacological Potential of

Mushrooms.eCAM.2(3):285-299.

· LullC.,SavelkoulH.F.J.,andWicherH.J.(2005),

Anti-inflammatoryandImmunomodulatingProperties

ofFungalMetabolites,MediatorsInflamm2:63-80.

·MarkMayell. (2001),MaitakeExtractsandTheir

Therapeutic.Potential–AReview.AlternativeMedicine

Review.6(1):48-60.

·McNeelaE.A.,andMillsK.H.G.(2001),Manipulating

the immune system: humoral versus cell-mediated

immunity.AdvancedDrugDeliveryReviews.51:43-54.

·Meletis C.D. and Baker J.E. (2005), Medicinal

Mushrooms A Selective Overview. Alternative &

ComplimentaryTherapies.141-145.

·MingxingWang,YangGao,DuoduoXu,Tetsuya

Konishib,andQipinGao.(2014),Hericium erinaceus

(Yamabushitake): a unique resource for developing

functionalfoodsandmedicines.FoodFunct.5,3055.

·OlokeJ.K.andAdebayoE.A.(2015),Effectivenessofimmunotherapiesfromoystermushroom(Pleurotus

species)inthemanagementofimmunocompromised

patients.InternationalJournalofImmunology.3(2-1):8-20.

·OtakarRop,JiriMlcek,andTundeJurikova.(2009),

Beta-glucansinhigherfungiandtheirhealtheffects.

NutritionReviews.67(11):624-631.

· PatersonRR(2006),”Ganoderma-atherapeutic

fungalbiofactory”.Phytochem67(18):1985-2001.

· SensukeKonno.(2009),SynergisticpotentiationofD-fraction with vitamin C as possible alternative

approachforcancertherapy.InternationalJournalof

GeneralMedicine.2:91-108.

· ShiaoM.S., LeeK.R., Lin L.J., andWangC.T.

(1994),Naturalproductsandbiological activitiesof

theChinesemedicalfungus,Ganoderma lucidum Food

phytochemicalsforcancerprevention.II.Teas,spices

and herbs. Washington, DC: American Chemical

Society.342-354.

· Sissi Wachtel-Galor, et al. (2004),Ganoderma

lucidum (‘Lingzhi’),aChinesemedicinalmushroom:

biomarker responses in a control led human

supplementation study. British Journal of Nutrition.

91:263-269.

· Summers A.R.B., (2011), Maitake Mushroom

Nutrition. http://www.livestrong.com/article/106623-

maitake-mushroom-nutrition/,accessedSep22,2011.

· The George Matel jan Foundation (2011),

Mushrooms, shiitake. http://whfoods.org/genpage.

php?tname=foodspice&dbid=122, accessed 5

October2011.

· Vetvicka V. and Vetvickova J. (2014), Immune-

enhancingeffectsofMaitake (Grifola frondosa) and

Shiitake (Lentinus edodes)extracts.AnnTranslMed.

2(2):14:1-6.

· VillaresA.,Mateo-VivarachoL.andGuillamónE.

(2012),StructuralFeaturesandHealthyPropertiesof

PolysaccharidesOccurringinMushrooms.Agriculture.

2:452-471.

·WangS.Y.andShiaoM.S.(2000),Pharmacological

Functions ofChineseMedicinal FungusCordyceps

sinensisandRelatedSpecies.JournalofFoodand

DrugAnalysis.8(4):248-257.

·Wasser. Solomon P. (2005), Shiitake (Lentinus

edodes).EncyclopediaofDietarySupplements.Marcel

Dekker.

·WongK.H.,LaiConnieK.M.andCheungPeter

C.K.(2010),Immunomodulatoryactivitiesofmushroom

sclerotialpolysaccharides.FoodHydrocolloids:1-9.

·Wong KH, Lai CKM and Cheung PCK (2009),

Stimulation of human innate immune cells by

mushroom sclerotial polysaccharides. Int. J. Med.

Mushr11:215-223.

· XiaoshuangDai,etal.(2015),ConsumingLentinus

edodes(Shiitake)MushroomsDailyImprovesHuman

Immunity:ARandomizedDietaryInterventioninHealthy

Young Adults. Journal of the American College of

Nutrition.1-10.

· Xu H.M., Xie ZH, and Zhang WY. (1994),

Immunomodulatory function of polysaccharide of

Hericium erinaceus.ChunguochunghisIchiehho

tsachih.14:427-428.

· YamaguchiY.,KagotaS.,NakamuraK.,Shinozuka

K., KunitomoM. (2000), Antioxidant activity of the

extracts from fruitingbodiesofculturedCordyceps

sinensis.PhytotherRes.14:647-649.

· ZivanovicS.,BuescherR.,andKimS.K.(2003),

MushroomTexture,CellWallComposition,Color,and

UltrastructureasAffectedbypHandTemperature.

JournalofFoodScience.68(5):1860-1865.

· ชนดำปโชตกำร,ศลยำคงสมบรณเวชและอภสทธ

ฉตรทนำนนท (2557), อำหำรกบสขภำพพมพครงท 5

ส�ำนกพมพเสรมมตร:กรงเทพฯ

Ann.indd 42 11/27/2558 BE 17:20

วงการยา

Page 49: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

43วงการยาประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

เกบมาฝากกองบรรณาธการThe Med ic ine Journa l

กลตาไธโอนเปนสารตานอนมลอสระทรางกายสามารถสรางขนเองไดจากอาหารจ�าพวกโปรตน ไข นม รวมถงผก ผลไมประเภทหนอไมฝรง อะโวคาโด และวอลนท ดงนน หากตองการมผวพรรณทด ใหรบประทานอาหารครบ 5 หม เนนอาหารจ�าพวกทกลาวมาขางตนและผลไมทมวตามนซสง เชน ฝรง สม มะเขอเทศ ดมน�าสะอาดอยางนอยวนละ 8 แกว ออกก�าลงกายอยางสม�าเสมอ และหากตองเผชญกบแสงแดดระหวางวน สามารถใชครมบ�ารงผวทมสวนผสมสารปองกนแสงอลตราไวโอเลต เพราะแสงแดดกเปนตวการท�าลายผวได

นพ.จนดา โรจนเมธนทร รองผอ�านวยการสถาบนโรคผวหนง กลาววา ผลตภณฑกลตาไธโอนในทองตลาดสวนใหญอยในรปยาเมดส�าหรบรบประทาน ซงกลตาไธโอนนสามารถถกท�าลายไดในทางเดนอาหาร ดงนน ประโยชนทจะเกดขนจากการรบประทานกลตาไธโอนในรปแบบของยารบประทานนนแทบจะไมมเลย จงมผพยายามน�ากลตาไธโอนในรปแบบยาฉดมาใชแทนการรบประทาน เนองจากเชอวามประสทธภาพในการท�าใหผวขาวไดดกวา แตประเดนส�าคญของการใชยาฉดกลตาไธโอนคอ ความปลอดภยจากการฉดยา เนองจากบางคนฉดเปนประจ�าทก 1-2 สปดาห และฉดในปรมาณทเกนขนาด 2-3 เทาตว เพราะเขาใจวายงท�าใหไดผลลพธผวขาวรวดเรว ท�าใหเกดผลขางเคยงทอนตราย เพราะเมอฉดสารดงกลาวเขาเสนเลอดด�า คนไขมโอกาสทจะแพตวยา สารปนเปอน ท�าใหมอาการชอก ความดนโลหตต�า หายใจไมออก และเสยชวตได นอกจากนการทรางกายไดรบสารกลตาไธโอนเปนเวลานาน ๆ จะท�าใหเมดสเมลานนบรเวณผวหนงและทจอตามปรมาณลดลง ท�าใหจอตารบแสงไดนอยลงและเสยงตอการมองเหนในอนาคต สวนเมดสเมลานนทผวหนงทท�าหนาทเหมอนฟลมกรองแสง หากใชในปรมาณมากและตดตอกนเปนเวลานานจะท�าให เมดสผวลดลง ส งผลใหร างกายขาดเกราะปองกนแสงอลตราไวโอเลต ผวหนงกจะเกดการระคายเคอง มรวรอย เหยวยน แกเรว และเพมความเสยงการเกดโรคมะเรงผวหนงอกดวย

กรณการน�ากลตาไธโอนไปฉดเพอใหผวขาวนนถอวาเปนการประยกตใชขนมาเอง เนองจากคณสมบตของกลตาไธโอนสามารถยบยงการสรางเมดส หรอทเรยกวาเมลานน จงมการน�าสารชนดนไปใชในการดแลผวใหขาวขน

นพ. สพรรณ ศรธรรมมา อธบดกรมการแพทย กลาววา ปจจบนทางการแพทยยงไมมการศกษาทนาเชอถอยนยนหรอรบรองประสทธภาพและประโยชนของกลตาไธโอนในการท�าใหผวขาวไดอยางแทจรง แตวยรนกลบหลงเชอค�าโฆษณา อวดอางสรรพคณตาง ๆ ทางสออนเตอรเนต จงพากนไปฉดสารดงกลาวเพยงเพอความสวยงามโดยไมค�านงถงอนตรายทมตอรางกายในระยะยาว ทงน

ความนยมผวขาวใสของสงคมไทยในยคปจจบนท�าใหหนมสาวรนใหมแสวงหาวธทจะท�าใหผวขาวตามมา โดยไมค�านงถงความปลอดภยของตนเอง ซงสารทนยมน�ามาใชเพอปรบผวใหขาวใสคอ กลตาไธโอน (glutathione) ซงเปนสารตานอนมลอสระทเซลลในรางกายมนษยสามารถสงเคราะหไดเอง มคณสมบตเปนโปรตนชนดหนง ท�าหนาทในการปกปองเนอเยอไมใหถกท�าลายโดยสารอนมลอสระทสะสมอย ตามสวนตาง ๆ ของรางกาย กระตนภมคมกนของรางกาย และทส�าคญยงชวยตบในการท�าลายและขจดสารพษออกจากรางกาย

กลตาไธโอน ความสวย...ทอาจเสยง

Keep-208.indd 43 11/27/2558 BE 17:25

วงการยา

Page 50: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

44 วงการยา ประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

ยากบชวตนายมวมค The Med ic ine Journa l

เสนทางดอกไมหนาหนาวทนกเดนทางตองไปสมผส ฉบบนขอน�ำทำนผอำนไปสมผสอำกำศหนำวพรอมชมดอกไมสวยๆใหชนอกชนใจในบรรยำกำศปลำยปอยำงนนะครบ ถำพดถงดอกไมหนำหนำว หลำยๆ คนคงนกถงแตนำงพญำเสอโครง หรอซำกระเมองไทย แตมนไมไดมแคนน ยงมดอกไมอกหลำยเสนทำงอกหลำกชนดก�ำลงรอเหลำนกเดนทำงไปสมผสดวยตำเกบภำพดวยควำมประทบใจ

1. ทงดอกไมปา อทยานแหงชาตผาแตม จ.อบลราชธาน ทงดอกไมปำอทยำนแหงชำตผำแตมชวงตนฤดหนำวของทกปหลงฝนทงชวงบรเวณลำนหนทรำยเหนอน�ำตกสรอยสวรรคจะมดอกไมปำดอกเลกดอกนอยทซกซอนกำยอยใตผวดนตำงพรอมใจกนผลดอกแตกกลบ ชชอไสว เรงระบ�ำทกทำยลมหนำวพรำวสะพรงเตมทองทงดสวยงำมตระกำรตำไปทวบรเวณไมวำจะเปนสรอยสวรรณำดสตำ(หญำขำวก�ำนอย)มณเทวำ(กระดมเงน)ทเปนกลมดอกไมทขนเปนหลกในทองทงแหงนสวนดอกไมเลกๆทขนแซมอยำงสรสจนทร(หญำหนวดเสอ)ทพเกสร(หญำฝอยเลก)

กระดมทองหญำขำวก�ำจอกบวำยรวมดวยดอกไมปำอนๆทขนสอดแซมอยำงเชนโคลงเคลงชำงนำวเอนอำหงอนนำคแดงอบลเอองเหลองพศมรฯลฯนบเปนทงดอกไมปำบนลำนหนทใหญทสดในเมองไทยโดยจะบำนไปจนถงชวงเดอนกมภำพนธของทกฤดหนำวสอบถำมยำมดอกไมบำนไดทอทยำนแหงชำตผำแตมโทรศพท0-4525-2581

2. สวนชวนชม สวนนงนช จ.ชลบร สวนชวนชม สวนนงนช สชมพเขมของดอกชวนชมนบพนตนทพำกนชชอรบลมหนำวในสวนนงนชคอควำมงดงำมชวนมองยงไดเหนกำรแตกกงกำนแตกรำกเปนแขนงดแปลกตำยงท�ำใหพบวำไมดอกชนดนไมตำงอะไรจำกประตมำกรรมชนเอกทธรรมชำตมอบใหเปนของขวญแดมนษย สวนนงนชจงเหมอนดงหอศลปขนำดใหญทรวบรวมศลปะจำกชวนชมไวมำกมำยใหเรำไดชนชม ตงแตศลปะแหงกำรปลกกำรตดแตงรำก จนถงกำรจดวำงตนชวนชมเรยงรำยเปนทวแถวนบรอยนบพนตนในหลำกหลำยชนดพนธ

ทงชวนชมไทยโซโค ชวนชมยกษญปน และทดเหมอนมมำกทสดตองยกใหชวนชมกลมอำรำบคม สอบถำมยำมดอกไมบำนไดท สวนนงนช จ.ชลบรโทรศพท0-3870-9358-61

3. กหลาบสายพนธองกฤษ ฟลอรา พารค วงน�าเขยว จ.นครราชสมา ฟลอรำพำรควงน�ำเขยวชมควำมสวยงำมของสวนดอกไมเมองหนำวฟลอรำพำรค2558ทจดขนเปนประจ�ำทกปณแยกวดโพธเฉลมพระเกยรต(ทำงหลวงหมำยเลข3052วงน�ำเขยว-เขำแผงมำกโลเมตรท9)ต.วงน�ำเขยวอ.วงน�ำเขยวจ.นครรำชสมำตงแตวนท1พฤศจกำยนพ.ศ.2558ถงวนท28กมภำพนธพ.ศ.2559พบมหกรรมกำรแสดงดอกไมคกบงำนศลปะกวำ70ไรกหลำบสำยพนธองกฤษกวำ2,000ตนตลำดนด“ฟำรมเมอรมำรเกต”โครงกำรปลกผกอนทรยไรกำแฟ2สำยพนธของ“ศนยเรยนรฟำประทำน”สวนจตรกรรมธรรมชำตเทคนคVerticalGardenและเขำวงกตดอกไมกวำ200,000กระถำง 4. หบเขาบวตอง ดอยแมอคอ จ.แมฮองสอน หบเขำบวตองดอยแมอคอจ.แมฮองสอนทงดอกบวตองทใหญทสดในประเทศไทยแมบวตองเปนเพยงวชพชทดไรประโยชนแตคณคำจำกควำมสวยของดอกสเหลองอนนำรกของมนกลบแตงแตมใหขนเขำดมชวตชวำกวำวนไหนๆในฤดหนำวทบวตองจะเบงบำนอวดโฉมเพยงไมกเดอนเทำนนเปนชวงเวลำททกคนจะไดเกบเกยวควำมสขรวมกนทงถำยภำพทระลกโดยเฉพำะในชวงเชำและบำยทเหมำะจะเกบภำพดอกบวตองทสดหรอเดนเลนชมทงเคลำเสยงหวเรำะรอยยมควำมสขเลกๆครงนมคณคำมหำศำลกวำทคดสอบถำมยำมดอกไมบำนไดทททท.ส�ำนกงำนแมฮองสอนโทรศพท0-5361-2982-3

5. ลานตนครสตมาส อ.ภเรอ จ.เลย ลำนตนครสตมำส อ.ภเรอ ในชวงฤดหนำวของทกป ตนครสตมำสจะเปลยนจำกสเขยวกลำยเปนสแดงสดพรอมๆกนซงในพนทอ.ภเรอจ.เลยเปนแหลงปลกและจ�ำหนำยตนครสตมำสทใหญทสดในประเทศไทยจะมสสนมำกขนจำกสแดงของตนครสตมำสโดยทลำนตนครสตมำสบรเวณถนนทำงขนอทยำนแหงชำตภเรอจะถกประดบประดำตกแตงดวยตนครสตมำสจนกลำยเปนทงครสตมำสทสวยงำมนกทองเทยวสำมำรถไปเยยมชมไดในชวงปลำยเดอนพฤศจกำยน จนถงปลำยเดอนมกรำคมของทกป สอบถำมยำมดอกไมบำนไดทศนยบรกำรกำรทองเทยวอ.ภเรอโทรศพท0-4289-9004

Medi.indd 44 11/27/2558 BE 17:28

วงการยา

Page 51: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

45วงการยาประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

ยากบชวตThe Med ic ine Journa l

6. ไรกาแฟบาน อ.ทาแซะ จ.ชมพร ไรกำแฟบำนจ.ชมพรเปนแหลงปลกกำแฟแหลงใหญของประเทศไทยโดยเฉพำะทอ.ทำแซะ

ทมพนทปลกกำแฟกวำงขวำงสดลกหลกตำ กลำยเปนทงกำแฟทปลกอยเตมพนทเขำ ซงเมอถงประมำณ

เดอนพฤศจกำยน-กมภำพนธตนกำแฟจะออกดอกสขำวสะพรงชชอสวยงำมเตมภเขำสงกลนหอมกรน

ไปทวพนทนอกจำกนทวทศนของทงกำแฟยงงดงำมโดยเฉพำะในชวงพระอำทตยใกลลบขอบฟำแสงสดทำย

ของวนสเหลองทองจะสำดสองลงมำยงแนวเขำ เปนภำพทงดงำมจบตำยงนก สอบถำมยำมดอกไมบำน

ไดทททท.ส�ำนกงำนชมพรโทรศพท0-7750-2775-6

7. ทงทานตะวน เขาจนแล จ.ลพบร ทงทำนตะวนเขำจนแลจ.ลพบรถอวำเปนจงหวดทมกำรปลกทำนตะวนมำกทสดในประเทศไทย

(ประมำณ200,000-300,000ไร)แหลงปลกทำนตะวนของทนจะกระจดกระจำยอยทง9อ�ำเภอของลพบร

ไดแกอ�ำเภอเมองบำนหมโคกส�ำโรงหนองมวงโคกเจรญชยบำดำลล�ำสนธทำหลวงและพฒนำนคม

โดยในชวงเดอนพฤศจกำยนถงเดอนมกรำคมของทกป ดอกทำนตะวนจะคอยๆ เบงบำนเหลองอรำมไป

ทวทงทงดวยควำมสวยงำมเหลำนนจงท�ำใหนกทองเทยวตำงมำเทยวชมกนเปนจ�ำนวนไมนอยโดยเฉพำะ

บรเวณเขำจนแลต.โคกตมอ.เมองจ.ลพบรถอวำเปนทงทำนตะวนทใหญทสดในประเทศไทยและอยใกลตวเมองลพบรมำกทสดจงไดรบควำมนยมไปชม

ดอกทำนตะวนมำกกวำในจดอนๆสอบถำมยำมดอกไมบำนไดทททท.ส�ำนกงำนลพบรโทรศพท0-3677-0096-7

8. ทงดอกคอสมอสสชมพ จม ทอมปสน ฟารม จ.นครราชสมา “ทงดอกคอสมอสสชมพ”จมทอมปสนฟำรมทกวำงไกลสดลกหลกตำบนพนทกวำ40ไรเพลนตำ

เพลนใจไปกบ “สวนลอยฟำ” ทมทงไมดอกและเหดหลำกหลำยสำยพนธ สนกสนำนกบกำรเกบผกสดๆ

จำก“แปลงผกปลอดสำรU-PickGarden”และอยำพลำดชมอกหนงกจกรรมโดดเดนประจ�ำจดทองเทยวน

กบ“รถนทรรศกำรหมอล�ำเคลอนท”(MolamMobileBus)ทพรอมพำนกทองเทยวเดนทำงสโลกแหงหมอล�ำ

อนเปนแกนแทแบบฉบบของวถชวตชำวอสำนกอนขนรถน�ำชมไปยงจดทองเทยวตำงๆ ตอไปภำยในฟำรม

“จมทอมปสนฟำรมทวร2558:มงมนบญขำว”เปดใหนกทองเทยวเขำชมระหวำงวนเสำรท5ธนวำคม

พ.ศ.2558ถงวนอำทตยท10มกรำคมพ.ศ.2559

9. ทางสายสพรรณการ จ.นครนายก ทำงสำยสพรรณกำร จ.นครนำยก ดอกสพรรณกำร หรอดอกฝำยค�ำ เปนดอกไมประจ�ำ

จ.นครนำยกเปนไมยนตนทมดอกขนำดใหญสเหลองสดใสออกดอกเปนชอทปลำยกงในชวงเดอนมกรำคม-

กมภำพนธ ดอกสพรรณกำรปลกไวบรเวณรมถนนหลำยสำยใน จ.นครนำยก ไมวำจะเปนถนนเสน

รงสต-องครกษ เสนแยกบำงออ-อ.บำนนำเสนทำงลดไปเขอนขนดำนปรำกำรชลกจะทงใบจนเกอบหมดตน

และผลดอกสเหลองสดใสบรเวณเกำะกลำงถนนจนกลำยเปนถนนสเหลองสวำงไปตลอดเสนทำงสอบถำม

ยำมดอกไมบำนไดทททท.ส�ำนกงำนนครนำยกโทรศพท0-3731-2282,0-3731-2284

10. สวนทวลป เทศกาลเชยงรายดอกไมงาม จ.เชยงราย สวนทวลปเทศกำลเชยงรำยดอกไมงำมฤดหนำวของเชยงรำยมอำกำศหนำวเยนและเหมำะแกกำร

เพำะปลกไมดอกเมองหนำวเชนดอกทวลปและทำงจ.เชยงรำยกไดจดงำน“เทศกำลเชยงรำยดอกไมงำม”

ในชวงฤดหนำวเปนประจ�ำทกปตอเนองเรอยมำ ณ สวนตงและโคมนครเชยงรำย อ.เมอง จ.เชยงรำย

โดยมไฮไลทเดนอยทดอกทวลปสรง และทวทปหลำกสอกหลำยสำยพนธเบงบำนอยในอำกำศเยน ๆ

ไมเพยงแตดอกทวลปเทำนนในงำนยงมอทยำนไมดอกเมองหนำวนำนำพนธรวมทงประตมำกรรมดอกไม

รปทรงตำงๆอกดวยสอบถำมยำมดอกไมบำนไดทททท.ส�ำนกงำนเชยงรำยโทรศพท0-5371-7433,

0-5374-4674-5

(ขอบคณขอมลและรปภาพจาก การทองเทยวแหงประเทศไทย และ Travel MThai)

Medi.indd 45 11/27/2558 BE 17:28

วงการยา

Page 52: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

46 วงการยา ประจ�ำเดอนพฤศจกายน 2558

ซอกแซกกองบรรณาธการ The Med ic ine Journa l

พฒนาการเรยนการสอนและทกษะในการปฏบตวชาชพเภสชกรรม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดล จดพธลงนามบนทกขอตกลงความรวมมอ (MOU) รวมกบคณะเภสชศาสตร มหาวทยาลยมหดล ในโครงการความรวมมอพฒนาการเรยนการสอนและทกษะในการปฏบตวชาชพเภสชกรรม หลกสตรวฒบตรความรความช�านาญในการประกอบอาชพเภสชกรรม สาขาเภสชบ�าบด และบณฑตศกษา ในสาขาเภสชกรรมคลนก โดยม ศ.นพ.วนต พวประดษฐ คณบดคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดล เปนประธานในพธลงนามรวมกบ รศ.ดร.ภญ.จฑามณ สทธสสงข คณบดคณะเภสชศาสตร มหาวทยาลยมหดล พรอมดวยทมแพทย พยาบาล เภสชกร และผแทนจากทง

คณะแพทยศาสตร และเภสชศาสตร เขารวมการลงนามบนทกขอตกลงความรวมมอในครงนดวย ณ หองประชมงานบรหารโรงพยาบาลรามาธบด ชน 2 อาคารเรยนรวม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบด มหาวทยาลยมหดล

ควบคมมาตรฐานยาสมนไพรไทย นพ.โสภณ เมฆธน ปลดกระทรวงสาธารณสข พรอมดวย นพ.อภชย มงคล อธบดกรมวทยาศาสตรการแพทย, นพ.ปภสสร เจยมบญศร รองอธบดกรมพฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก และ ภก.ประพนธ อางตระกล รองเลขาธการคณะกรรมการอาหารและยา รวมกนแถลงขาว “การควบคมมาตรฐานยาไทย” โดยจดท�าต�ารามาตรฐานยาสมนไพรไทย เพอใชอางองการขนทะเบยนและควบคมคณภาพต�ารบยาสมนไพร ท�าใหผบรโภคมความมนใจในคณภาพยาสมนไพรไทย และน�าไปสการเพมศกยภาพในการผลตเพอการสงออก ซงสอดคลองกบนโยบายการกระตนเศรษฐกจและสนบสนนการใชภมปญญาสมนไพรไทย ณ กระทรวงสาธารณสข จ.นนทบร

MOU พฒนาและรบรองคณภาพสถานบ�าบดรกษายาเสพตดทกระบบ นพ.ชาตร บานชน ทปรกษารฐมนตรวาการกระทรวงสาธารณสข เปนประธานในพธลงนามบนทกขอตกลงวาดวยการประสานความรวมมอดานการพฒนาและรบรองคณภาพสถานบ�าบดรกษายาเสพตดทกระบบ (ระบบสมครใจ ระบบบงคบบ�าบด ระบบตองโทษ) หนวยงานทงในและนอกกระทรวงสาธารณสข จ�านวน 11 หนวยงาน โดยม นพ.สพรรณ ศรธรรมมา อธบดกรมการแพทย รวมลงนาม ณ สถาบนบ�าบดรกษาและฟนฟผตดยาเสพตดแหงชาตบรมราชชนน กรมการแพทย จ.ปทมธาน

ตานภยมะเรงเตานม นพ.โสภณ เมฆธน ปลดกระทรวงสาธารณสข และ นพ.ธรรมนตย องศสงห เลขาธการมลนธถนยรกษ ในพระราชปถมภสมเดจพระศรนครนทรา บรมราชชนน มอบเครองอลตราซาวนดพระราชทานในโครงการสบสานพระราชปณธานสมเดจยาตานภยมะเรงเตานม จ�านวน 6 เครอง ใหแกส�านกงานสาธารณสขจงหวด 6 จงหวด ไดแก สกลนคร อบลราชธาน ราชบร นครราชสมา เชยงใหม และเชยงราย เพอน�าไปใชคดกรองมะเรงเตานมในจงหวดทรวมโครงการฯ ณ หองประชมอาคารศนยวจยการแพทยศรราช เฉลมพระเกยรต 80 พรรษา 5 ธนวาคม 2550 โรงพยาบาล

ศรราช ปยมหาราชการณย

soksak-208.indd 46 11/27/2558 BE 17:27

วงการยา

Page 53: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

47ǧ¡ÒÃÂÒ»ÃШíÒà´×͹¾ÄȨԡÒ¹ 2558

¢‹ÒǺÃÔ¡ÒáͧºÃóҸԡÒÃThe Med ic ine Journa l

ตองการประชาสมพนธขาวสาร ตดตอกองบรรณาธการ โทร. 0-2435-2345 ตอ 109 โทร./แฟกซ 0-2435-4024 E-mail: [email protected] บรษท สรรพสาร จากด 71/16 ถ.บรมราชชนน แขวงอรณอมรนทร เขตบางกอกนอย กรงเทพฯ 10700

Çѹ·Õ ˹‹Ç§ҹ ÃÒÂÅÐàÍÕ´ µÔ´µ‹ÍÊͺ¶ÒÁ2-3 ธนวาคม 2558 หนวยการศกษาตอเนอง

คณะเภสชศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

การประชมวชาการ Fundamentals behind Quality of Pharmaceuticals (Encore) ณ โรงแรมพลแมน คงเพาเวอร ถ.รางนา กรงเทพฯ

โทรศพท 0-2218-8283โทรสาร 0-2251-5086E-mail: [email protected] www.pharm-ce-chula.com

2-4 ธนวาคม 2558 คณะเภสชศาสตร มหาวทยาลยมหดล

การประชมวชาการ The 1st International Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN “Harmonizing the Diversity of Pharmacy Profession in the Era of AEC” ณ โรงแรมแลนดมารค สขมวท กรงเทพฯ

www.aseanpharm.netwww.pharmacy.mahidol.ac.th/aseanpharmnet1www.facebook.com/aseanpharmnet

11 ธนวาคม 2558 บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยเชยงใหม

การประชมวชาการ International Graduate Research Conference 2015 (iGRC 2015) ณ ศนยประชมนานาชาต โรงแรมดเอมเพรส จ.เชยงใหม

โทรศพท 0-5394-2405,0-5394-2406โทรสาร 0-5394-2405E-mail: [email protected] www.grad.cmu.ac.th

23-25 ธนวาคม 2558 คณะการแพทยแผนไทย มหาวทยาลยสงขลานครนทร

การประชมวชาการระดบชาตการแพทยแผนไทย ครงท 1: ศาสตรไทย ศลปไทย สสากล ณ โรงแรมหรรษา เจบ หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา

โทรศพท 0-7428-2707, 0-7428-2716E-mail: [email protected]/10th

23-25 ธนวาคม 2558 สถาบนวจยและพฒนามหาวทยาลยขอนแกน

การประชมวชาการระดบชาตและนานาชาต การพฒนาชมชนทยงยน มหาวทยาลยขอนแกน ครงท 5 “อนาคตของการพฒนาชมชนสความมนคง มงคง ยงยน ในประชาคมอาเซยน” ณ โรงแรมเซนทารา แอนด คอนเวนชน เซนเตอร ขอนแกน

โทรศพท 0-4320-2414 โทรสาร 0-4320-2221E-mail: [email protected] http://cscd2015.kku.ac.th

21-23 มกราคม 2559 คณะเภสชศาสตร มหาวทยาลยขอนแกน รวมกบคณะเทคโนโลย ศนยวจยและพฒนาผลตภณฑสขภาพจากสมนไพร และศนยวจยการหมกเพอเพมมลคาผลตภณฑทางการเกษตร

การประชมวชาการระดบนานาชาต The 6th International Conference on Natural Product for Health and Beauty (NATPRO6) “New Frontiers in Natural Products for Health & Longevity” ณ โรงแรมพลแมน ขอนแกน ราชา ออคด จ.ขอนแกน

โทรศพท 0-4320-2521โทรสาร 0-4320-2379 E-mail: [email protected], [email protected] http://natpro6.org, http://pharm.kku.ac.th www.facebook.com/Natpro6 Thailand

28 กมภาพนธ 2559 สมาคมเภสชกรรมชมชน (ประเทศไทย)

การประชมใหญสามญประจาป พ.ศ. 2558 ณ หองแกรนดฮอลล 203 ศนยนทรรศการและการประชมไบเทค บางนา กรงเทพฯ

โทรศพท 0-2713-5261-3 โทรสาร 0-2713-5541E-mail: [email protected], [email protected]

9-14 พฤศจกายน 2559 สหพนธเภสชกรรมสมาคมแหงเอเชย รวมกบเภสชกรรมสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปถมภ

การประชมนานาชาต The 26th Federation of Asian Pharmaceutical Association Congress “Integrating Asian Pharmacy Wisdom for Better Global Health” ณ ศนยนทรรศการและการประชมไบเทค บางนา กรงเทพฯ

โทรศพท 0-2712-1627-8, 0-2391-6243 โทรสาร 0-2390-1987E-mail: [email protected]

News.indd 47 11/27/2558 BE 17:26

วงการยา

Page 54: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

วงการยา

Page 55: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

AD Valtrex.indd 2 8/5/58 BE 11:37 AM

วงการยา

Page 56: Medical journal 208 - wongkarnpat.com journal 208.pdf · เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

AD Valtrex.indd 1 8/5/58 BE 11:37 AM

วงการยา