Click here to load reader

Menadžment internacionalnih finansija

  • View
    18

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Menadžment internacionalnih finansija

Sadraj:

Uvod ............................................................................................................. 2

1. FINANSIJSKE ODLUKE MENADERA U INTERNACIONANOMBIZNISU................................................................................................. 4 1.1. Finansijski menader............................................................................. 4 1.2. Globalne determinante razvoja meunarodnog biznisa ....................... 7 2. ODLUKE NA PODRUJU INTERNACIONALNOG KAPITALA........................................................................................... 10 2.1. Razlozi ukljuivanja domaih preduzea na meunarodno trite........ 13 2.2. Determinante globalnog okruenja....................................................... 15 3. ODLUKE NA PODRUJU INTERNACIONALNOG MENADMENTA GOTOVOG NOVCA......................................... 19 3.1. Upravljanje novcem............................................................................... 19 3.2. Planiranje novanih tokova - gotovine.................................................. 21

4. ODLUKE O IZBORU INTERNACIONALNIH IZVORA FINANSIRANJA KOMPANIJA........................................................... 22 Zakljuak ..................................................................................................... 27 Literatura ..................................................................................................... 28

1

UVODMenadment je nauka i vjetina upravljanja ljudima. Finansijski menadment, najkrae reeno, jeste, upravljanje novanim poslovima poslovnog subjekta (preduzea, organizacije, institucije, itd). Finansijski menadment je od pojavljivanja novca jedna od osnovnih ljudskih aktivnosti. Zato se finansijski menadment obino definie kao proces kreiranja finansijskih uslova za efikasno postizanje odabranih finansijskih ciljeva (opirnije, Merton, 1960). Finansijski menaderi ue kako da zarade novac, ali i kako da ga zadre. Kroz finansije se moe zaraditi mnogo vie, nego u bilo kojoj drugoj sferi proizvodnje ili pruanja usluga. One pokazuju kako se moe raditi manje, a zaraditi mnogo vie. Predpostavlja se da su ciljevi finansijskih menadera preteno isti: stvaranje profita, zato se menaderstvo i tie efikasnosti i efektivnosti. U tom kontekstu, po tvrdnjama pojedinih teoretiara (Risti, 1994), svaki menader mora da poznaje pet uvenih funkcija finansijskog menadmenta, i to: finansijsko planiranje; finansijska organizacija; izbor finansijskih kadrova; finanisjsko rukovoenje i finansijska kontrola.

Meutim, svakodnevna praktina iskustva, ukazuju na nedostatak prethodno nabrojanih funkcija, jer, bez funkcije odluivanja, nema pravilnog funkcionisanja nikakvih funkcija, nema oekivanih rezultata poslovanja. Odluivanje je prisutno u svakoj aktivnosti ili funkciji, npr. planiranje bez odluivanja bilo bi gubljenje vremena. Uspjeno planiranje, ili donoenje dobrog plana podrazumijeva alternative, vie opcija, zatim izbor najbolje od svih raspoloivih opcija ili alternativa, ali neko treba donijeti odluku koju opciju odabrati i primjeniti. Sudei po deavanjima u praksi, predhodno navedenim funkcijama trebalo bi dodati i funkciju predvianja kao polaznu funkciju. Svaki posao vezan za finansiranje zahtijeva predvianje prije bilo kakvog uputanja u konkretnije radnje, tako da bi, pored predhodnih est trebalo dodati i sedmu - predvianje. ematski to bi mogli prikazati kao na slici 1.

2

Slika br. 1

PROCES FINANSIJSKOG MENADMENTA

Finansijsko planiranje

Izbor finansijskih kadrova

Finansijska organizacija

Finansijsko rukovoenje

Finansijska kontrola

Finansijsko odluivanje

Izbor pogrene opcije ili varijante, posebno kada se radi o ekonomiji uvijek ima negativne posljedice. Sloenost je posebno velika ako se radi o problemima i razvoju na veim nivoima, npr. ekonomskoj krizi (treba uraditi i sprovesti antiinflacioni program i sl.), ili ako se radi o preduzeu, korporaciji koja zapoljava 600.000 i vie ljudi (npr. auto kue Ford, Krajsler i sl.) gdje svako od zaposlenih ima kui jo po jednog ili dva lana, tako da imamo armiju od preko milion ljudi, a svi oni zavise od uprave, menadmenta. Sve faktore treba predvidjeti, planirati njihove uticaje, upravljati njima, jer preduzee je upueno na trite. Trite je mjesto gde se ocjenjuje uspjenost naeg rada (menadmenta). Spoljna trgovina je samo segment internacionalnog poslovanja, i predstavlja sastavni dio trgovine i javlja se kao neminovnost meunarodne podjele rada i posredovanja izmeu proizvoaa i potroaa, koji su porjeklom iz razliitih zemalja. Internacionalno poslovanje obuhvata razmjenu roba, usluga, meunarodnog kretanja rada i kapitala, direktne inostrane investicije, portfolio investicije, ulogu i znaaj meunarodnih institucija, odnosno meunarodna trgovina predstavlja razmjenu dobara i usluga koja tom prilikom prelaze meunarodno priznate granice ili teritorije. Iako se meunarodna trgovina obavljala tokom dobrog dijela historije ovjeanstva, ona je tokom poslednjih nekoliko vijekova dobila na ekonomskom, drutvenom i politikom znaaju. Rast obima meunarodne trgovine je osnov procesa globalizacije. Meunarodna trgovina je takoe i grana ekonomije, i zajedno sa meunarodnim finansijama, ini iru disciplinu poznatu kao meunarodni ekonomski odnosi.

3

1. FINANSIJSKE ODLUKE MENADERA U INTERNACIONANOM BIZNISU Finansijski menader

1.2.

Finansijski menader je osoba ija je uloga vana jer sudjeluje u kreiranju poslovne strategije i politike, ukljuujui i financijsku, te je odgovoran za njenu uspjenu realizaciju. Moe biti vlasnik male tvrtke ili trgovac pojedinac, rizniar, ef raunovodstva i kontrolor u manjim tvrtkama, financijski direktor, ali i svatko tko kreira financijsku politiku i donosi financijske i investicijske odluke. Finansijski menader treba pribaviti sredstva po najpovoljnijim uvjetima na globalnim tritima, osigurati donoenje finansijskih planova, finansijsku kontrolu i mjerenje performansi. Finansije predstavljaju krvotok poslovnih subjekata, a finansijski menader zauzima centralno mjesto u poduzeu. Osnovne odluke finansijskog menadera ukljuuju strategijske odluke - o finansiranju i investiranju, te taktike - menadment bruto radnog kapitala i kratkorono finansiranje. Bolje reeno, radi ostvarenja osnovnog cilja - maksimiranja bogatstva akcionara kroz visoke profite, donose se strateke i taktike finansijske odluke. Strateke finansijske odluke odnose se na investicije i dividende, a taktike na menadment obrtnih sredstava, ukljuujui i menadment gotovine. Svaka organizacija poslovna, neprofitna, politika, dravna provodi tri razliite vrste aktivnosti: poslovne, investicijske i finansijske. Za obavljanje ovih aktivnosti nuno je raspolagati gotovinom. Prema tome iz kojih aktivnosti gotovina pritjee ili se odliva razlikujemo gotovinski tijek od poslovnih, investicijskih ili finansijskih aktivnosti. Ovisno o smjeru tijeka, priliv ili odliv gotovine, razlikujemo gotovinske primitke i izdatke. 4

Osnovne odluke finansijskog menadera usko su vezane za gotovinske tijekove. To su odluke o: Investiranju (koju imovinu nabaviti) Finansiranju (kako pribaviti gotovinu za finansiranje investicija) Odravanju likvidnosti (koliko gotovine i kada tvrtka treba imati za podmirivanje dospjelih obveza plaanja)1 Odluke o finansiranju spadaju u skupinu izuzetno vanih odluka financijskih menadera, a to se posebno odnosi na dugorone finansijske odluke. Financijske odluke ukljuuju: koliko sredstava pribaviti iz vanjskih izvora treba li sredstva pribaviti na tritu vrijednosnica ili na bankovnom tritu, nacionalnom, stranom ili eurotritu; u domaoj ili stranoj valuti treba li pribaviti sredstva na kratak ili dugi rok treba li emitirati vlasnike ili kreditne vrijednosnice koje vrste vrijednosnica emitirati i kada.

Ove odluke reflektiraju se na desnu stranu bilanse, stranu koja govori kako je finansirana imovina tvrtke. Odluke o finansiranju mogu se donositi odvojeno od odluka o investiranju, no postoje i situacije kada je ove odluke nuno razmatrati zajedno. Izmeu odluka o finansiranju i odluka o investiranju postoje razlike, ali i vrlo vane slinosti. Osnovna slinost ovih vrsta odluka sastoji se u injenici da se i jedne i druge odluke donose na temlju istih kriterija. Donoenje odluke o finanisiranju kao i odluke o investiranju zasniva se na utvrivanju vrijednosti rizine imovine, imovine koja je u prvom sluaju finansijska, a u drugom realna. Vrijednost se imovine utvruje izraunom neto sadanje vrijednosti. Tu poinju i razlike izmeu ovih odluka. Realnim ulaganjima tvrtka koja ima konkurentne prednosti u svojoj industriji moe lahko definirati projekte s pozitivnom neto sadanjom vrijednou. Razlike investicijskih i finansijskih odluka sastoje se i u injenici da se finansijske odluke mogu lahko promijeniti dok se investicijske tee mijenjaju i u pravilu veu sredstva tvrtke za due vremensko razdoblje.

1

Financijski menadment ( skripta prema knjizi prof. Vidui )

5

Porast u internacionalnom poslovanju je stvorio potrebu za internacionalnim menadmentom. Menaderi svih zemalja poslovae sve vie na internacionalnim osnovama. Internacionalni menadment se moe definisati kao studija i analiza procesa menadmenta u razliitom okruenju, u kome preduzea ostvaruju razliite rezultate. Menadment se, znai posmatra kao vaan element u ekonomskom razvoju i unapreenju procesa proizvodnje.2 Menaderi u multinacionalnim korporacijama susreu se sa drugim problemima od onih sa kojima se susreu menaderi u domaim korporacijama. Oni djeluju u pravcu razliitih nacionalnih suvereniteta, ekonomskih uslova, u sredinama sa razliitim sistemima vrijednosti, zahtjevima i potrebama, na velikim geografskim distancama, sa infrastrukturom i populacionom strukturom. S obzirom da odreene varijable generiu znaajne razlike u okruenju u kome posluju multinacionalne korporacije to su one

Search related