Metody psychologie

  • View
    26

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metody psychologie. metoda - vdeck zpsob zkoumn reality. rozhovor zjiovac (exploran) metoda, zjiuj se postoje, nzory, proitky prostednictvm otzek; vedou k podncovn rozhovoru, udrovn kontaktu, smovn k jdru tmatu;. otzky: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Psychologie

Metody psychologie

kola:Cyrilometodjsk gymnzium a stedn odborn kola pedagogick BrnoOznaen:CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov02AutorMgr. et Mgr. Jitka NovkovVzdlvac obor:PsychologieTematick oblast:Obecn psychologieTma:Metody psychologie Ureno pro:1. ronk stednch pedagogickch kol, kvintu gymnziaVytvoeno dne:31. 8. 2013Klov slova:metoda, rozhovor, pozorovn, anamnza, dotaznk, experiment, analza vsledk innosti, sociometrie, kazuistika, psychologick testyMetodick popis:rozsah 1 vyuovac hodina; prezentace obsahuje nastnn zkladnch metod zkoumn v psychologii, na konci je zptn vazba, zda ci tmatu porozumli;metoda - vdeck zpsob zkoumn reality

rozhovor zjiovac (exploran) metoda, zjiuj se postoje, nzory, proitky prostednictvm otzek; vedou k podncovn rozhovoru, udrovn kontaktu, smovn k jdru tmatu;

otzky:oteven odpovd vlastnmi slovy, hlub proniknut; uzaven pesn formulace, vbr mezi nkolika monostmi (ano, ne);pm m k jdru problmu, zjiovn proitkov-neutrlnch daj; nepm s tmatem zdnliv nesouvisej;druhy rozhovoru:voln (nestandardizovan) sp oteven otzky, podle odpovd se dle te na podrobnostizen (standardizovan) podle pipravenho scne individuln osobn nebo rodinn ivot, citliv zleitosti skupinov nzor skupiny diagnostick odhalen fakt pozorovn zkladn metoda od prostho vnmn se li clevdomost a zmrnost

introspekce subjektivn pozorovn vlastnch psychickch jev extrospekce pozorovn jinch lid prostednictvm jejich chovn - je objektivnj individuln sleduje psychick procesy, stavy a vlastnosti jednotlivce skupinov aplikovan na skupinu (spoluprce, soupeivost)

systematick pedem pipraven, promylen, dlouhodob, zamen na urit problm pleitostn pozorovn vyvolan (okamitou) npadnost njakho chovn globln zameno na jevy vsouvislostech sten zameno na pedem specifikovan jevy krtkodob ohranieno asovm sekem dlouhodob del asov sek (nap. koln rok) nejastj chyby pozorovn: povrchnost, neschopnost postehnout podstatn znaky, pedasn vyvozovn zvr, npadnost, patn registrace

anamnza retrospektivn pstup, zjiuje souvislosti chovn a jednn jedince svvojem, hled okolnosti, kter ovlivovaly vvoj, informace porovnvat srznmi zdroji a ovovat jezamena na:individuln charakteristiky vvoje dleit udlosti, kter ovlivnily vvoj ( smrt, odlouen)somatick daje vvoj zdravotnho stavu, razy, onemocnnrodinn daje postaven eny vrodin, daje o rodich, sourozencchsociln daje vliv zjmovch skupinsubjektivn informace od jedince o jeho ivot, ovlivnno pamt, ochotou sdlit informace

objektivn informace od okol, rodi, sourozenc, zpsemnch zznamdotaznk exploran, zjiovac metoda, ada psemn formulovanch vrok, odpovdi zle ve volb zvce monost, vyhodnocuj se podle klespolehlivost zvis na dve a ochot respondenta spolupracovat, objektivnj pi pouit kontrolnch otzek (znovu se jinm zpsobem pt na dve zjiovanou informaci, pi shod je pravdpodobn pravdivj)druhyosobnostn introspektivn, jedinec posuzuje sv chovn, postoje, pocityposuzovac ostatn lid posuzuj danho jedincepostojov kly poloky, ke kterm vol odpovdi (souhlas nebo nesouhlas sjejich obsahem)analza vsledk innosti hodnocen produkt rznch innost (psemn, stn, vtvarn projevy, hern aktivity, prava apod.) hledaj se postoje, motivy, nzory, proitky, hodnoty, kter se promtaj do innost, tj. projekce, nron metodaexperimentln metody zmrn vyvoln uritho jevu pi kontrole promnnch nezvislch i zvislch, nron na dovednosti, as, vylouen nedoucch vlivvyuv experimentln a kontroln skupinu

experimentln mn se podmnkykontroln - m stejn kol dvakrt

aby se vylouil vliv jinch faktordruhy experiment:laboratorn experiment pirozen experiment v pirozenm prosted, reln situaceexperiment ex post facto zptn formulovan, vyuv nezvisle promnnch (vk, pohlav, vzdln, rysy osobnosti, ) longitudinln (podln) postup - dlouhodob sledovni jedn a te skupiny, prezov (transversln) postup - v uritm asovm seku, vyetovno je vce skupinsociometrie forma situanho testu, slou k poznn struktury kolektivu (vztahy ve skupin, pozice jedince), pomh k lepmu pochopen chovn jedince a tak klepmu veden jedince i skupiny, namen se pouv sociometrick dotaznkhodnocen se provd:pomoc sociogramu grafick znzornn pozice jedince ve skupin (etzec, dida, trida, hvzdice, s, outsider, tabulky )indexov analza numerick zpracovn vpotem a stanoven index (nron metoda)kazuistika ppadov studie, soupis vech informac o prbhu vvoje jedince (vce zdroj, metod) monost srovnnpsychologick testy vyhodnocuje odbornk psycholog, druhy test:standardizovan (pesn podmnky zadn a hodnocen, umouje zobecnn vsledk)normalizan (vkon jedince srovnvn s normou)otzky: Kter metoda je vhodn ???pi zjiovn konk velkho mnostv lid

pi zkoumn motoriky malho dtte

pi zjiovn nzor na nco u menho mnostv lid pi zjiovn, kter situace ovlivnili jedince pi een ivotn krize dotaznk

pozorovn

rozhovor

anamnza

vyber metodu, kdy chceme zjistit(experiment, sociometrie, kazuistika, analza vsledk innosti)kdo je ve skupin potenciln ob ikany

jak pedkolk vid svoji budoucnost

jak ovlivuje vkn vkaek pozornost

jak se vyvj dti s handicapem

sociometrie

analza vsledk innosti

experiment

kazuistika

Pouit zdrojePLHKOV, A.: Uebnice obecn psychologie, Academia, Praha 2005. ISBN 80-200-1387-3VGNEROV, M.: Zklady psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3osobn poznmky ze studia Psychologie na FSS MU BrnoPokud nen uvedeno jinak, jsou pouit objekty vlastn originln tvorbou autora.