Microsoft Project Skripta (srpski)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Microsoft Office skripta na srpskom jezikuUpoznajte se sa MS Project professional softverom

Text of Microsoft Project Skripta (srpski)

 • Upoznajte se sa Microsoft Project-om

 • 1

  1 1. Uputstvo za instalaciju MS Project-a 2007 3 1.1. 3 1.2. Instalacija Microsoft Office Project-a 2007 Proffesional 3 2. Uvod 9 2.1 Namena softvera MS Project (MSP) 9 2.2 10 3. Definisanje polaznih parametara za izradu plana projekta 16 3.1 17 3.1. vremena definisanje kalendara 17 4. Unos aktivnosti projekta 24 4.1 Strategije unosa aktivnosti 24 4.2 Unos aktivnosti 26 4.3 27 4.4 Unos aktivnosti sa posebnim zahtevima 28 4.5 28 4.6 Numerisan 36 4.7 Povezivanje aktivnosti u planu projekta 38 4.8 Deljenje aktivnosti 47 4.9 48 4.10 Namena kolone Indikators 50 5. Uvod u dijagram toka 52 5.1 Izrada procena po PERT metodi 53 5.2 Upotreba PERT prikaza 57 6. M 65

  71 7.1 procentima ili brojem jedinica 71 7.2 Tipovi resursa i unos podataka o resursima projekta 72 7.3 80 7.4 83 7.5 86 7.6 92

  plana projekta 96 8.1 Pregled prvog baznog plana 96 8.2 Menjanje prvog baznog plana 97 8.3 Brisanje prvog baznog plana 98

 • 2

  99 9.1 Post 100 9.2 Grupa obrazaca Reports 106 9.3 Analyze Time Data in Excel 110 10. Import i export podataka elemenata plana projekta 114

  ojekta 119 11.1 119 11.2 121 11.3 124 11.4 Pregled odstupanja od prvobitnog plana projekta 126 11.5 Dodavanje linija progresa u Gantov dijagram 126 11.6 A 128

  131

  1341 14. Primer projekta za kreiranje aplikacije 143 14.1 144 14.2 146 14.3 Optimizacija plana 148 14.4 156 14.5 161

 • 3

  Upoznajte se sa Project-om

  GLAVA 1 Uputstvo za instalaciju MS Project-a 2007

  U ovom poglavlju :

  1. Koje su neophodne komponente Va instalaciju MS Project 2007

  2. Kako da instalirate MS Project 2007

  sigurno celokupan Office 2007 ili Office 2010 paket ar iz doba Office 2007

  07 pokrenuti na njemu.

  32-bit verzija Office 2007 Windows Server 2008 i Windows Server 2007 R2 sistemima (sa MS XML paketom). 64-

  -bit izvedbi, sem na Windows Serveru R2.

 • 4

  Upoznajte se sa Project-om

  na Office 2007 ili ranije. Minimalne sistemske preporuke za Office 2007 su bileCPU na 233MHz i 128MB RAM memorije. Za Office 2007 minimalna konfiguracija je CPU na 500MHz i 256MB RAM memorije.

  .

  Nove funkcionalnosti zahtevaju

  1.2 Instalacija Microsoft Office Project-a Proffesional Ubacite instalacioni disk u CD-instalacioni program. Ukoliko se to ne desi, Start menija odabrati opcija Run i u polje Open upisati X:\Autorun.exe (gde je X slovo kojim se

  - meni za instalaciju - izaberite opciju Install Microsoft Office Project 2007 Proffesional i kliknite na Next.

  u polja Product Key ifre su date na instalacionom disku. Kada

  t-a:

  lokaciju. Na kraju, kliknite Next Da biste startovali MS Project 2007 U Start meniju izaberte

  7.

 • 5

  Upoznajte se sa Project-om

  GLAVA 2 Uvod

  U ovom poglavlju :

  1. Koja je namena softvera MS Project 2.

  aktivnosti, resursa, i ostalih podataka

  2.1 Namena softvera MS Project (MSP) Upravljanje projektima je slo ena delatnost, a dana nji trendovi su nametnuli potrebu da se to radi uz pomo ra unara. Program MS Project napisan je ba u cilju da se mnogim projekt mena erima omogu i izrada, upravljanje i kontrolisanje projekta pomo u ra unara ali i ire od toga. MS Project na prvi pogled li i na neki pobolj a ; mo ete da sastavljate liste poslova koje ete zatim da dodeljujete pojedina nim ili timskim resursima, mo ete da vezujete cene sa poslovima i resursima da bi ste mogli da pratite bud et i potro nju. Me utim, glavni zadatak MS Project-a nije ispomo u izradi lista poslova. Primarni zadatak ovog programa je da slu i vremenskom planiranju projekta. Vi unosite procenjene vrednosti, npr. vreme trajanja poslova, resurse dodeljenje pojedinim poslovima, utro ak radnog vremena, i ograni enja u vezi sa po etkom i zavr etkom posla, a na osnovu njih MS Project izra uje vremenske planove. Ako ne shvatite na in na koji MS Project prora unava vremenske planove, ne ete mo i da efikasno koristite program u upravljanju projektima. Kad shvatite koncept na kome se baziraju izra unavanje plana, MS Project e vam ne samo pomo i pri upravljanju projektom ve e za vas prona i slu ajeve nedovoljno ili previ e dodeljenih resursa, izra una e prekora enje cena i pomo vam svojim informacijama pri dono enju bitnih odluka u cilju uspe nog dovr enja projekta. MS Project 2007 ima kao osnovu softver paketa Office 2007, i osmi ljen je tako da ima pove anu interaktivnost sa Office-om 2007. Nova verzija MS Project ima naglasak na web komponentama, pove anu fleksibilnost i lako u upotrebe programa a pro irene su i mogu nosti grupne saradnje.

 • 6

  Upoznajte se sa Project-om

  2.2 Jednostavno kori

  Project 2007 je u neku ruku hibrid programa MS outlook i MS Excel u koga su prenete osnovne osobine Projecta 2003. Na slici 10 prikazan je radni prozor Projecta 2007.

  Slika 2.1 Izgled radnog MS Project 2007 U vrhu prozora nalaze se uobi ajena naslovna linija i paleta menija. Ispod njih se nalazi personalizovana paleta alatki. Ispod palete alatki nalazi se polje za unos, koje se sli no liniji za formule u Excelu, koristi za upisivanje i ure ivanje teksta. Na levoj strani radnog prozora je lista sa zadacima. g se na lak i jednostavan, interaktivan n . Prostor sa podacima ili radni list zauzima osnovni deo radnog prozora i prikazuje razne podatke u zavisnosti od toga koju vrstu prikaza ste odabrali. Podrazumevani prikaz je Gantov dijagram. U tom prikazu vidite na levoj strani listu aktivnosti a na desnoj strani Gantov dijagram. Na dnu radnog prozora nalazi se statusna aja svakog dela prostora sa podacima po horizontalnom pravcu.

  Menjanje prikaza

  da biste iz razli itih uglova sagledali projekat, radili na njemu i da bi u centar pa nje do upravo oni podaci koji su vam u datom trenutku va ni. Prikaza ima nekoliko vrsta: neki se koriste za unos podataka, a neki za njihovu analizu. Prikazi u Projectu se mogu svrstati u dve osnovne grupe, a to su prikazi resursa i prikazi aktivnosti. Prikazi aktivnosti su oni u kojima se vrsi unos podataka ili revizija podataka o aktivnostima: nazivi aktivnosti, njihovo trajanje, datumi po etka i zavr etka, prethodne aktivnosti i sli no. Prikazi resursa su oni u kojima se vr i raspore ivanje i pra enje resursa koji su potrebni da bi se projekat realizovao: radne snage, materijala i opreme. Resurs mo e biti: pojedinac, firma, odeljenje u firmi, radna grupa, neki ure aj, prostorija ili bilo koje drugo sredstvo potrebno za projekat. Prime uju se pet prikaza

 • 7

  Upoznajte se sa Project-om

  aktivnosti i tri prikaza resursa koji se naj e e koriste. Desnim klikom na tamnu vertikalnu traku 2.2).

  Slika 2.2 Izmena osnovnog prikaza

  Prikazi aktivnosti

  Kalendarskim prikazom (Calendar view) prikazuje se tradicionalni mese ni kalendar u kome je svaka aktivnost grafi ki predstavljena trakom koja prolazi kroz dane u kojima je aktivnost planirana (slika 2.3)

  2.3 Kalendarski prikaz

 • 8

  Upoznajte se sa Project-om

  Prikaz Gantovog dijagrama (Gantt chart view) je podrazumevani (default) prikaz Projecta 2007. U Gantovom dijagramu mo ete raditi sa tekstualnim i grafi kim podacima o aktivnostima: unositi aktivnosti, uspostavljati me usobne veze aktivnosti i dodeljivati radnu snagu i druge resurse aktivnostima. U prikazu mre nog dijagrama (Network diagram view) aktivnosti se vide kao dijagram toka. Svaka aktivnost je predstavljena jednim okvirom, u kome se nalazi i nekoliko podataka o njoj, npr. trajanje, datum po etka i zavr etka, procenat izvrsenja, itd. Prikaz anga ovanja po aktivnostima (Task usage view) saop tava koliko je rada svaki resurs obavio u odre enom vremenu. U ovom prikazu takodje mozete da poredite stvarno ulo eni rad i tro kove sa planiranim.

  Slika 2.4 Gantov dijagram za pra enje (Tracking Gant view) sli an je obicnom Gantovom dijagramu, ali se u njemu porede datumi po etka i zavr etka aktivnosti, dati prvobitnim planom, sa datumima po etka i zavr tka koje odre je trenutno stanje projekta, ili se porede procenti izvr enja aktivnosti.

  Prikazi resursa

  Grafikon resursa (Resource Graph view) grafi ki prikazuje raspored resursa, rada i tro kova u vremenu. Tabela resursa (Resource Sheet view) daje tabelarni prikaz podataka o resursima. U ovom prikazu mogu da se unose i menjaju podaci o isplatama .

 • 9

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 2.5 Grafikon resursa

  su naziv resursa, tip, oznaka materijala, inicijali, itd.

  Slika 2.6 Tabela resursa

 • 10

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 2.7 Anga ovanost resursa

  U prikazu anga ovanosti resursa (Resource usage view slika 2.7) aktivnosti su grupisane po pripadaju im resursima, prikazana je koli ina rada, raspored rada i raspolo ivost rada za svaki resurs. Da bi se dobilo jos prikaza potrebno je na paleti prikaza pritisnuti dugme More Views.Tom prilikom e se otvoriti dijalog More views. Svaki prikaz mo e da se modifikuje tako da sadr i razna polja sa podacima, a mogu da se primene i filteri kako bi se koncentrisali upravo na one podatke koje elite da vidite..

  Slika 2.8

 • 11

  Upoznajte se sa Project-om

  Primena tabela u prikazima

  Pored samih prikaza, u svakom od njih mo ete da birate tabele koje ati razna polja sa podacima. Na primer, podrazumevan prikaz je Gantov dijagram a podrazumevana tabela je tabela za unos. U tabeli za unos su kolone sa nazivima: trajanje (duration), po etak (start), ili kraj (finish). Ako na Gantov dijagram primenite tabelu tro kova, nazivi kolona e se promeniti u: fiksni tro kovi (fixed cost), porast fiksnih tro kova u funkciji vremena (fixed cost accrual) i ukupni tro kovi (total cost). Tabele mo ete da menjate tako to ete sa menija View izabrati Table, a zatim izabrati tabelu me u ponu

  Slika 2.9 Izbor tabele

 • 12

  Upoznajte se sa Project-om

  GLAVA 3

  DEFINISANJE POLAZNIH PARAMETARA ZA IZRADU PLANA PROJEKTA

  U ovom poglavlju :

  1. O osnovnim podacima o projektu 2. Datumu po etka i datumu zavr etka

  projekta 3. Kori enju kalendara 4. Pode avanju razli itih kalendara

  Izrada novog projekta

  Primer:

  svog poslovanja i da otvori jednu isturenu kancelariju na lokaciji koja je u blizini nekoliko klijenata firme.

  pri izradi planova i izgradnji novog poslovnog prostora, nabavite novu opremu i

  sa realizacijom projekta

  sak i organizaciju aktivnosti, treba da

 • 13

  Upoznajte se sa Project-om

  3.1

  n Blank I

  Slika 3.1 Okvir za dijalog Project Information

  U okviru za dijalog Project information

  3.2 Odre ivanje radnog vremena - definisanje kalendara

  ekta

  projekta. Npr. ako projekat p 16.05.2004. godine, kada u polju Schedule from izaberemo opciju Project Start Date, polje Start date postaje aktivno a polje Finish date se deaktivira, i u njemu se vidi

  projekta.

  zadati datum. Ak

 • 14

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 3.2

  Zadavanje teku eg datuma i datuma za prikazivanje stanja projekta Polje Current Date u okviru za dijalog Project information automatski prikazuje teku i datum i u ve ini slu ajeva nemate potrebu da ovo menjate. Project koristi datum u ovom polju za izra unavanje varijansi, a teku i datum za izra unavanje odstupanja osim kad je u polju Status Date naveden neki datum. Date ili pritisnite dugme sa strelicom da biste otvorili kalendar za biranje datuma.

  Slika 3.3

  Odabiranje kalendara projekta

  Kalendar projekta je jedan od bitnih faktora koji uticu na upravljanje projektom. Project koristi ovaj kalendar pri prora unu vremena potrebnog za izvr enje projekta. Postoje tri podrazumevana kalendara:

  standardni kalendar je kalendar radnih dana sa radnim vremenom od 8h do 17h, po ev i od ponedeljka zaklju no sa petkom,

  kalendar tre e smene sa radnim vremenom od 23h uve e do 8h ujutru, od ponedeljka zaklju no sa subotom,

  dvadeset etvorosatni kalendar u kome je radno vreme 24h svih sedam dana u nedelji. Izabira se onaj kalendar koji najvise odgovara planiranom na inu odvijanja radova. Kalendar projekta mo ete da menjate u toku projekta da bi odrazio stvarno radno vreme zaposlenih i drugih resursa.

 • 15

  Upoznajte se sa Project-om

  Prioritet

  Prioritet jednog projekta je subjektivno odre en nivo va nosti nekog projekta u odnosu na druge projekte. Ovo ima svrhu samo kod vi e projekata koji dele neke iste resurse da bi se naglasilo koji projekt ima prednost u odnosu na deljeni resurs. Prioritet se moze kretati u rasponu 0 do 1000.

  Statistika

  Kada projekat bude u fazi realizacije, pritisnite dugme Statistic na u okviru za dijalog Project information da biste dobili brz uvid u stanje. Podaci koji e se prikazati u okviru za dijalog project Statistic su samo za razgledanje i podaci se u njemu ne mogu menjati. Ovaj okvir za dijalog sadr i podatke o datumu po etka i zavr etka projekta - trenutno stanje, podatke iz prvobitnog plana, ostvarenje i odstupanje, zatim podatke o trajanju, radnim satima i troskovima, njihovo trenutno stanje, podatke iz prvobitnog plana, ostvarenje i podatke o preostalim vrednostima. Mo ete da vidite i procenat izvr enja po kriterijumu trajanja i izvrsenja radova. Ti procenti govore koliko se odmaklo u realizaciji projekta.

  Slika 3.4 Okvir

  Definisanje kalendara projekta

  Project koristi nekoliko tipova kalendara da bi prikazao kad resursi stoje na raspolaganju projektu. Kalendar projekta odra ava radno vreme projekta. Kalendar sadr i broj radnih sati koji e se dnevno provoditi na projektu i defini e radne dane u nedelji.

  Pode avanje standardnog kalendara

  Standardni kalendar sadr i 40 radnih sati nedeljno (od ponedeljka zaklju no sa petkom) sa jednim satom pauze za ru ak. Da bi se izmenili parametri kalendara izaberite Tools Change working time. Otvori e se okvir za dijalog Change Working time.

 • 16

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 3.5 Okvir za Dijalog Change Working Time omogparametre kalendara kako bi se pojavilo stvarno radno vreme projekta

  Okvir za dijalog Change Working Time prikazuje onaj kalendar koji ste izabrali u okviru za dijalog Project Information. tandardni kalendar.Dani prikazani belom bojom su podraz

  Slika 3.6

  Promena podrazumevanih parametara kalendara

  Da biste promenili podrazumevane radne sate u standardnom kalendaru, pritisnite dugme Options u okviru za dijalog Change Workin time. Time e se otvoriti kartica Calendar okvira za dijalog Options (slika 3.7).

 • 17

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 3.7 sate standardnog kalendara

  Na ovoj kartici mo ete da promenite dan kada po inje radna nedelja, mesec kojim po inje fiskalna godina.

  Ukoliko radno vreme ne po inje u 8:00 i ne zavr ava u 17:00 mo e se promeniti na ovoj kartici. Na ovoj kartici tako e se odre uje i koliko radnih sati dnevno e se raditi, koliko sati u nedelji i koliko dana u mesecu.

  kartici Calendar da bi minute pretvorio u dane, nedelje i mesece.

  ktu.

  izmeniti i trajanja aktivnosti. Na primer, odredili ste da mesec ima 31 dan, a nedelj 40 radnih sati. Ako jun

  dva meseca izkalendarska meseca.

 • 18

  Upoznajte se sa Project-om

  dnevno i 40 radnih sati nedeljno). Kada zavr ite sa pode avanjem opcija kalendara, pritisnite dugme OK da biste snimili izmene i vratili se u okvir za dijalog Set working times.

  Promena radnog vremena

  Po to ste zadali podrazumevano radno vreme za projekat i definisali trajanje dana, nedelje i meseca, mo ete da za odabrane datume ili dane u nedelji izmenite radno vreme pomo u okvira za dijalog Change working time. Izabrane radne dane mozete da promenite tako da budu neradni ili da u njima promenite radno vreme. Na primer ako vasa firma radi subotom pre podne, izaberite subote i navedite radne sate za te dane.

  Biranje odre enih dana

  Da biste promenili radno vreme nekom odre enom danu, prvo morate da izaberete taj datum. Da biste izabrali Uradite slede e pojedini dan izaberite ga misem vi dr ite pritisnut taster Ctrl i izaberite svaki od njih dani u nizu izaberite prvi dan, dr ite pritisnut taster Shift i izaberite poslednji dan u nizu dan u nedelji izaberite zaglavlje kolone za taj dan

  ing.

  Slika 3.8

  odstupanje od opcija podrazumevanog kalendara.

  Slika 3.9

 • 19

  Upoznajte se sa Project-om

  Takoizaberite zaglavlje kolone toga dana u nedelji, a time i celu kolonu, a zatim izaberite opciju Nondefault

  te radno vreme.

  Slika 3.10 dana

  Pravljenje dodatnih kalendara

  De ava se da u toku planiranja projekta saznate da se radno vreme nekog resursa razlikuje od onog predvi enog u standardnom kalendaru. U Projectu mo ete da napravite dodatne kalendare i da ih primenite na odre ene resurse u postupku dodeljivanja tih resursa projektu. Da bi se napravio dodatni kalendar treba uraditi slede e:

  Slika 3.11 Novi kalenda

  izraditi novi osnovni kalendar

  1. Izaberite meni Tools i na njemu komandu Change working time, a zatim u okviru za dijalog Change working time pritisnite dugme New.

  2. U okviru za dijalog Create new base Calendar upi ite ime kalendara. 3. Ako elite da po nete postupak sa praznim kalendarom koji koristi podrazumevano radno

  vreme zadato na kartici Calendar okvira za dijalog Options, izaberite opciju Create a new Base Calendar, ili ako elite da koristite neki od postoje ih kalendara kao osnovu za novi, izaberite opciju Make a copy of Calendar. Sa pripadaju e liste izaberite kalendar na bazi kojeg elite da napravite novi.

  4. Pritisnite dugme OK i uredite kalendar po svojoj elji kako je gore navedeno.

 • 20

  Upoznajte se sa Project-om

  GLAVA 4

  Unos aktivnosti projekta

  4.1 Strategije unosa aktivnosti

  Nakon po etnog planiranja projekta, pravljenje kvalitetne liste aktivnosti je najkriti niji postupak u kori enju MS Projecta za upravljanje projektima. Postoje dva na ina uno enja aktivnosti i to su: odozgo na dole i odozdo na gore koji se primenjuje obi no za manje projekte gde su vam unapred dobro poznate aktivnosti pa elite da ih grupi ete u odre ene zbirne aktivnosti. Bez o

  odgovor na pitanje:

  Raz

  problem ne razjasni.

  Svaki projekat obi no sadr i etri osnovne vrste aktivnosti:

  Zbirne aktivnosti su one koje sadr e podaktivnosti. MS Project automatski sabira u zbirnu aktivnost vremena trajanja i tro kove podaktivnosti.

  Podaktivnosti koje su relativno manjeg obima i koje se uklapaju u zbirnu aktivnost.

  U ovom poglavlju :

  1. Uno enje aktivnosti projekta 2. Menjanje unetih aktivnosti 3. Odre ivanje trajanja aktivnosti 4. Razvrstavanje aktivnosti 5. Uno enje aktivnosti od posebnog zna aja

  kao i ponavljajucih aktivnosti 6. Uspostavljanje veza izme u aktivnosti

 • 21

  Upoznajte se sa Project-om

  Ponavljaju e aktivnosti koje se u toku projekta ponavljaju u pravilnim intervalima.

  Aktivnosti od posebnog zna aja koje obi no obele vaju kraj neke faze projekta i obi no nemaju vreme trajanja.

  Kada formirate listu aktivnosti imajte na umu njihove vrst

  .

  Kori enje Gantovog dijagrama za uno enje aktivnosti

  Gantov dijagram je podrazumevan prikaz u MS Projectu. Ovaj prikaz se sastoji od liste aktivnosti u levom delu prozora i Gantovog dijagrama u desnom. Da bi se videli dodatni podaci koriste se trake za horizontalno pomeranje sadr aja. Ako pomerate sadr aj liste aktivnosti zapazicete dodatne kolone: Start, Finish, Predecessors i Resource names.

  Slika 4.1 Prikaz Gantovog

 • 22

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 4.2 Pomerajte listu aktivnosti horizontalno da biste sagledali ostala polja

  Slika 4.3 levog ili desnog okna

  4.2 Unos aktivnosti

  Da biste uneli aktivnost izaberite prvu eliju u tabeli aktivnosti i upi ite naziv te aktivnosti. Pritisnite taster Enter da bi se pomerili u slede i red. Project automatski procenjuje trajanje aktivnosti na jedan dan i na Gantovom dijagramu pravi traku kojom je grafi ki pretstavlja.

  Slika 4.4 Trajanje aktivnosti je samo procena, a to se vidi i po tome to je obele ena znakom pitanja. Trajanje aktivnosti mo ete da odredite odmah, ili kasnije kad unesete sve aktivnosti da se vratite na odredjivanje trajanja. Unesite i dodatne aktivnosti na isti na in: up ite naziv i pritisnite Enter. Nemojte se previ e zadr avati oko vrste aktivnosti, jer svaku aktivnost mo ete da pretvorite u zbirnu, ponavljaju u, aktivnost od posebnog zna aja, ili u podaktivnost i nakon zavr etka liste aktivnosti.

 • 23

  Upoznajte se sa Project-om

  4.3 Definisanje vremena trajanja aktivnosti (

  Trajanje je procenjeni vremenski interval potreban da se aktivnost zavr i. U ve ini slu ajeva trajanje se procenjuje, pri emu vam mo e biti od koristi va e prethodno iskustvo ili iskustvo drugih, ali svejedno, u ve ini slu ajeva ete biti u poziciji da naga ate. Trajanje aktivnosti direktno zavisi od resursa, odnosno od broja resursa zadu enih za tu aktivnost. MS Project izra unava trajanje na osnovu koli ine aktivnog radnog vremena izme u planiranog datuma po etka i zavr etka aktivnosti. Kada budete raspore ivali resurse mo ete da obavite reviziju trajanja i da ta nije podesite procenjene vrednosti.

  slabosti koje treba shvatiti i neutralisati tokom realizadje projekta.

  . Kada je verovatno da se trajanje

  .

  koji obuhvata instalaciju, testiranje, prebacivanje na novi sistem i procena njegovog rada. Iako ovaj

  P

  2007 da biste eno na svaku aktivnost. Oformite bazu

  2007 Za procenu vremena trajanja aktivnosti koristi se PERT metoda poglavlju.

  UNOS JEDINICA MERE ZA TRAJANJE Trajanje mo ete da unesete izra eno u minutima, satima, danima, nedeljama i mesecima. Project e prihvatiti celu re ili skra enicu tako da mo ete napisati 1h, 1hr ili 1hour. Da biste ozna ili jedan mesec morate napisati 1mo, 1mon ili 1month. Treba imati u vidu da upisati 1 mesec nije isto to i 20 dana (standardan broj radnih dana u mesecu). Trajanje od 1 meseca odnosi se na 30 radnih dana. Kada promenite trajanje neke aktivnosti, Project e na Gantovom dijagramu prikazati traku koja predstavlja tu aktivnost sa planiranim datumom njenog po etka i zavr etka. Ako niste sigurni oko datuma zavr etka stavite iza njega znak pitanja i Project e to smatrati kao procenu trajanja.

  PRIMENA ELAPSED DURATION KAO VRSTE TRAJANJA Elapsed Duration (proteklo vreme) je takva vrsta trajanja koje se primenjuje na aktivnosti koje teku neprekidno, bez obzira na bilo kakvo radno vreme. Brod koji prevozi materijal za proizvodni pogon ne prekida plovidbu na kraju dnevnog radnog vremena. Ako za putovanje od jedne luke u drugu treba 10

 • 24

  Upoznajte se sa Project-om

  aktivnosti od 10 sati i trajanja od 10 sati kao proteklog vremena. Da biste uneli proteklo vreme upi ite slovo e ispred jedinice za vreme (npr. 10ehrs za 10 sati).

  Slika 4.5

  4.4 Unos aktivnosti sa posebnim zahtevima

  Ranije smo definisali aktivnosti od posebnog zna aja kao aktivnosti koje nemaju trajanje. Da bi ste

  predstavljena pretvorice u romb crne bo

  information na standardnoj paleti alatki, a zatim izabrati karticu Advanced. te trajanje aktivnosti a zatim potvrdite opciju Mark as milestone.

  informacija o aktivnosti. Okvir za dijalog Task IPredecessors, Resources, Advanced, Notes i Custom Fields. Ovaj okvir za dijalog koristi se za unos dodatnih informacija o aktivnostima dok napredujete u izradi projekta.

 • 25

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 4.7 Detalje o aktivnostima upisujete u okvir za dijalog Task Information

  Slika 4.8 Karticu Notes koristite za unos teksta i umetanje objekata

  s

 • 26

  Upoznajte se sa Project-om

  Dugme Opis ________________________________________________________________________________

  osobine fonta.

  Poravnanje teksta ulevo, centriranje teksta i poravnanje teksta udesno.

  Ovim dugmetom primenjujete oznake za nabrajanje na listu.

  Umetanje dokumenata i objekata nastalih u drugim aplikacijama. ________________________________________________________________________________

  Izmene unetih aktivnosti

  Izmena teksta

  e (entry bar) je postavljeno iznad liste aktivnosti. Kada unosite ili menjate tekst, dugmad Cancel (X) i Enter (crveni znak potvrde) pojavljuju se u polju za unos.

  Slika 4.9 Menjanje teksta u prikazu Gantovog dijagrama preko polja za unos

  zmene, pritisnite dugme Enter u polju za unos ili pritisnite taster Enter na tastaturi da biste prihvatili promene, ili, da biste promene odbacili pritisnite dugme Cancel.

  dugme Undo ili izaberite Edit Undo.

  stanje pre aktiviranja komande Undo, pritisnite dugme Redo ili izaberite Edit Redo.

  samo jednu operaciju (akciju) unazad.

 • 27

  Upoznajte se sa Project-om

  liniju levo ili desno.

  Slika 4.10

  Slika 4.11

  Da biste umetnuli novu aktivnost izaberite onu koja ce biti ispod nje a zatim izaberite Insert New task.

  Da biste izb Delete Task ili pritisnite taster Enter.

  zovati u nivoe.

  i njegovih faza.

  Alatke za razvrstavanje aktivnosti ne morate da aktivirate jer se one uvek pokrenu kad se pokrene Project. One se nalaze na levoj strani palete alatki za formatiranje.

  Slika 4.12

 • 28

  Upoznajte se sa Project-om

  vrednosti na bazi vrednosti iz podaktivnosti koje joj pripa

  podaktivnosti.

  Formiranje podaktivonsti

  koja se nalazi u redu neposredno iznad pretvoriti u zbirnu aktivnost.

  - a

  Slika 4.13

  Ukoliko to zaista nije podaktivnost, pritisnite dugme

  Outdent (isturanje). Ukoliko je nova aktivnost ustvari podaktivnost prethodne podaktivnosti

  4.14).

  Slika 4.14 Na slici 4.13 Marketing plan kojoj pripada. postoji samo jedna podaktivnost, zbirna aktivnost preuzima njeno trajanje. Na slici 4.14 aktivnost, Uspostaviti kontakte, ima trajanje jedan dan, tako da su zbirna aktivnos i podaktivnost na drugom nivou preuzele tu vrednost trajanja. Kako dodajete nove aktivnosti odnosno podaktivnosti,

  (slika 4.15).

  Slika 4.15

 • 29

  Upoznajte se sa Project-om

  PRIKAZIVANJE I SKRIVANJE NIVOA AKTIVNOSTI

  aktivnost ili grupu aktivnosti. Kada formirate zbirnu aktivnost, dugme za sakrivanje podaktivnosti

  Kada se podakprojekta.

  ati

  Slika 4.16

  projekta

  dugme Show na paleti alatki.

  Slika 4.17 Meni Show

  Uno enje ponavljaju ih aktivnosti

  lnim

  Iza

  Izaberite Insert->Reccuring Task.

  P

 • 30

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 4.18 alog Reccuring Task Information

  Slika 4.19 O

 • 31

  Upoznajte se sa Project-om

  U polje Start u delu Range of reccurence datum . Ako je u pitanju neki , npr. sastanak i vreme .

  nja ili da to bude odredjeno datumom.

  koristiti podrazumevani standardni kalendar.

  kao kod zbirne aktivnosti.

  Slika 4.20

  dijagramu

  Pritisnite dugme Show Subtasks ispred naziva zbirne aktivnosti da biste mogli videti sve njene podaktivnosti.

  Izaberite dvostrukidijalog Task information.

  Po

  Ostali prikazi koji su v

  dijagram podrazumevani prikaz u Projectu, on nije i jedini u kome se mogu unositi podaci. Nekoliko drugih prikaza, npr. tabela aktivnosti mogu da se koriste za unos i uredjivanje aktivnosti. Neki od tih

  Da biste otvorili razne prikaze, izaberite:

  View More Views,

  A zatim sa liste Views izaberite prikaz.

 • 32

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 4.21

  aktivnostima

  4.6

  a biste definisali aktivnost projekta i radne operacije, Da bi se prikazala kolona sa

  primer Task Name.

  Slika 4.22 Izbor kolone

 • 33

  Upoznajte se sa Project-om

  2. Sa menija Insert izaberite Column.

  Slika 4.23 Izbor opcije Column 3. izaberite WBS.

  Slika 4.24 Okvir za dijalog Column Definition 4. 5. 6. Pritisnite dugme OK da biste kolonu umetnuli.

  Definisanje

  Izaberite Project WBS Define Code.

 • 34

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 4.25 Izbor opcije Define Code

  U okviru

  Slika 4.26 Polje Project Code Definition

  Izaberite tu znakova

  Izaberite polje Separator da biste izabrali znak za razdvajanje u numeraciji.

  Ponovite postupke od 4 do 6

  Proverite da li je automatski svaku novu unetu aktivnost.

  jedinstvenost svake numeracije.

  Pritisnite dugme OK da biste primenili novu definiciju numeracije u koloni WBS.

  4.7 Povezivanje aktivnosti u planu projekta

  U najrazvijenijoj formi, vremenski plan

  Razvrstavanje aktivnosti na prethodne i naredne Povezivanje aktivnosti je na in na koji vam Project pokazuje njihovu me usobnu zavisnost. Kad

 • 35

  Upoznajte se sa Project-om

  Kod povezanih aktivnosti ona koja mora prva da po ne ili da se zavr i naziva se prethodna, a ona koja zavisi od prethodne naziva se naredna aktivnost. Strelica izme u aktivnosti na slici 4.27 jasno pokazuje njihovu me usobnu zavisnost. Vrh strelice uvek je okrenut ka narednoj aktivnosti.

  Slika 4.27

  Primena raznih vrsta veza

  Definisanje veza izmedju aktivnosti nije uvek tako jasno kao sto zvu e termini prethodna i naredna.

  U MS Projectu mo ete da defini ete etiri vrste veza izmedju aktivnosti. 1. Zavr iti da bi se po elo (Finish-to-start; FS) To je podrazumevana (default) vrsta veze u Projectu i istovremeno i naj e a. Njena osobina je da jedna aktivnost ne mo e da po ne dok se druga ne zavr i. Na primer, n

  Slika 4.28 2. Po eti da bi se po elo (Start-to-start; SS) Kod ovog tipa veze jedna aktivnost ne mo e da pocne ako nije po ela druga. Ovde aktivnost ne eka da se prethodna aktivnost zavr i ve po inje da se izvr ava im je prethodna po ela ili malo nakon toga.

  Na donjoj slici je prikazana veza u projektu decentralizacije ureda. Jedna

  razgovore sa kandidatima. Dovoljan je jedan dan razlike da bi komisija kontaktirala kandidate i zakazala razgovore.

  Slika 4.29 Kod veze tipa

  3. Zavr iti da bi se zavr ilo (Finish-to-finish; FF) U ovom tipu veze jedna aktivnost ne mo e da se zavr i dok se ne zavr i druga aktivnost. Datumi po etka ovde uop te nisu va ni za vezu. Bitno je

 • 36

  Upoznajte se sa Project-om

  sa narednom. Na primer, dve kadrovske komisije rade uporedo na odabiranju kandidata i svaka

  kancelarijs

  Na slici 4.30 razgovor sa kandidatima je, kao aktivnost, podeljen na dva dela: razgovor sa kandidatima za osoblje prodaje i razgovor sa kandidatima za kancelarijsko osoblje. Obe ove aktivnosti imaju veze tipa sa pregledom prispelih prijava. Osim toga, obe ove

  tipa . Razgovori sa kandidatima za osoblje

  za osoblje prodaje, tako da je razgovor sa kandidatima za kancelarijsko osoblje naredna aktivnost.

  Slika 4.30 Kod veze tipa

  4. Po eti da bi se zavr ilo (Start-to-finish; SF)

  . Kod ove vrste veze je datum zavr etka jedne aktivnosti zavisan od datuma po etka druge aktivnosti. Na primer, ako je planirano farbanje ulaznog

  Ako se boja pripremi eti da bi se zavr

  Slika 4.31 lazi se u vezi tipa

  Da biste odredili koja aktivnost je prethodna a koja naredna, postavite ovo pitanje: ako se datum

  ?

  Uspostavljanje veza

  prouzrokuju.

  aktivnosti u Project-u

  Postupkom povla

  zavisni od toga u kom se prikazu nalazite i od redosleda kojim birate aktivnosti da biste ih povezali.

 • 37

  Upoznajte se sa Project-om

  Povezivanje aktivnosti pomo u komandi sa menija i paleta alatki

  Na ovaj naaktivnosti ili njihovog preklapanja.

  U jednom postupku enjem mogu se koristiti samo

  rednog broja bude prethodna aktivnosti manjeg rednog broja koristite taster Ctrl.

  Pritisnite dugme Link Tasks na standardnoj paleti alatki da bi se veza uspostavila.

  Slika 4.32

  Slika 4.33 Ove veze su nastale biranjem aktivno

  Tabela Task Entry se

  ili ako vertikalnu podeonu liniju .

  Slika 4.34 Povucite vertikalnu podeonu liniju da biste mogli videti kolonu Predecessor

  aktivnosti, uradite sledece:

  k

  polju za unos da biste napravili vezu.

  ica za

  vrstu veze (FS,SS,FF,SF). -zarezom (npr. 2SF;4FS).

 • 38

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika

  a za dijalog Task Information

  Otvorite okvir za dijalog Task Iprethodnu aktivnost, na sledeci na in:

  pritisnite dugme Task Information na standardnoj paleti alatki

  izaberite project Task Information Da bi ste u okviru za dijalog Task information nekoj aktivnosti definisali njenu prethodnu aktivnost

  1. otvorite karticu Predecessors, 2. izaberite polje ID (redni broj) i up

  broj,

  Slika 4.36 Upisivanje rednog broja aktivnosti

  ili pritisnite polje Task name i pritisnite strelicu u njemu da bi ste otvorili listu aktivnosti. Sa liste izaberite aktivnost koja je prethodna.

 • 39

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 4.37 Izbor predhodne aktivnosti

  3. da bi ste podatak potvrdili pritisnite dugme sa zelenim znakom u polju za unos ili u suprotnom

  dugme sa crvenim znakom za ponistenje, 4. da bi ste promenili tip veze izaberite polje Type i pritisni

  5. -

  a negativni brojevi predstavljaju preklapanje.

  Slika 4.38 Izbor tipa veze 6. Ponovite postupke 2-

  se veza uspostavila i zatvorio okvir za dijalog Task information. 7. Pritisnite dugme OK da bi se veza uspostavila i zatvorio okvir za dijalog Task Information

  Raskidanje veza

  st i da zatim kliknete na dugme Unlink Tasks na standardnoj paleti alatki.Ovaj postupak momentalno raskida veze te aktivnosti sa svim prethodnim i svim narednim aktivnostima. Ako zelite da raskinete samo jednu vezu izaberite prethodnu i narednu aktivnost i zatim pritisnite dugme Unlink Tasks.

  Edit Unlink Tasks.

 • 40

  Upoznajte se sa Project-om

  U okviru za dijalog Task dependency

  4.39).

  Slika 4.39 Promena tipa veze preko Task Dependency okvira za dijalog

  dugme Delete.

  tim promenama.

  Slika 4.40 Efekat alatke Autolink vidi se na tri grupe aktivnosti. Kada se aktivnost u sred

  izaberite Tools Options

  izaberite karticu Schedule

  uklonite znak potvrde za opciju Autolink Inserted or Moved tasks

  pritisnite OK

 • 41

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 4.41 Uklonite znak potvrde za opciju Autolink Inserted or Moved tasks

  Vremena odlaganja i pr

  unosite i kao procenat od vremena trajanja prethodne aktivnosti. Vreme preklapanja od 40%

  ova vremena menjaju proporcionalno sa eventualnom izmenom vremena trajanja. Da bi ste koristili okvir za dijalog Task Information postupite na s

  Information

  izaberite karticu Predecessors i izaberite polje Lag

  pritisnite dugme OK.

 • 42

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 4.42 Unos vremena odlganja i preklapanja preko Task Information dijalog okvira

  Dok se nalazite u prikazu Gantovog dijagrama izaberite Window Split da biste otvorili formular Task.

  Izaberite polje Lag.

  U

  Pritisnite OK.

  Povucite vertikalnu podeonu liniju udesno da biste videli kolonu Predecessors.

  Izaberite polje u toj koloni i unesite podatke za vremena odlag

  Slika 4.43 Da bi ste koristili okvir za dijalog Task Dependency ur

  dijagramu da bi se otvorio okvir za dijalog Task Dependency,

  izaberite polje Lag,

  na i zadajte vreme po zelji,

  pritisnite dugme OK.

 • 43

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 4.44

  u polju Lag okvira za dijalog Task Dependency

  4.8 Deljenje aktivnosti

  U toku planiranja projekta mozda ete saznati osoba koja neku aktivnost biti odsutna dve nedelje u toku trajanja te aktivnosti, planirane da traje nedelje. Umesto da tu aktivnost je podeliti tako da taj radnik deo odradi pre odlaska na odmor, a deo posle povratka. Da bi ste podelili aktivnost postupite ovako: 1.

  2.

  3.

  aktivnost. Pro

  Slika 4.45

 • 44

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 4.46 Aktivnost Napraviti nacrt prostorije

  4.9 Definisanje o za aktivnosti

  As late as possible

  As soon as possible

  Finish no earlier than

  Finish no later than .

  Must finish on

  Must start on

  Start no earlier than Aktivnost

  Start no later than

 • 45

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 4.47

  Primena ograni enja

  1. Na standardnoj paleti alatki pritisnite dugme Task Information, ili aktivnost izaberite dvostrukim

  Information. 2. Izaberite karticu Advanced. 3. Pritisnite streli 4. 5.

  soon as possible i as late as possible nije potreban datum).

  Slika 4.48

 • 46

  Upoznajte se sa Project-om

  1.

  posebno ukoliko su aktivnosti nesusedne. 2.

  Project 3. Izaberite karticu Advanced. 4. Pritisnite s 5.

  6. Pritisnite dugme

  4.10 Namena kolone Indikators Indikatori su male ikone koje predstavljaju informacije o aktivnosti ili resursu, i prikazane su u polju "Indikators". Indicators polje se nalazi sa desne strane ID polja i pojavljuje se na velikom broju tabela. Postoji vi

  - aktivnost

  - i: - - - -

  - 2. Indikatori tipa aktivnosti

  - aktivnost je rekurentna, -

  -

  - -za- -only),

  - neki drugi master projekat,

  -

  - aktivnost se ne poklapa sa kalendarima resursa. 3. Indikatori radnih grupa

  -

  - aktivnost se promenila, i resurs treba biti

  - 4. Indikatori kontura

  - oblika,

  - raspodela posla na aktivnosti je normalna (zvono) raspodela,

  - raspodela posla na aktivnosti je raspodela sa dva vrhunca,

  - raspodela posla na aktivnosti je raspodela sa ranim maksimumom,

 • 47

  Upoznajte se sa Project-om

  - raspodela posla na aktivnosti je manuelno editovana,

  - oblika,

  - raspodela posla na aktivnosti je raspodela sa kasnim vrhuncem, i

  - 5. Ostali indikatori

  -

  - ipervezu,

  - resurs zahteva poravnanje, i

  -

 • 48

  Upoznajte se sa Project-om

  GLAVA 5

  Uvid u dijagram toka

  Prikaz Network dijagrama (raniji naziv PERT grafikon) predstavlja aktivnosti u obliku dijagrama toka

  tak pregled hijerarhije

  Osnova PERT metode je

  te primenili PERT

  definisalo trajanje aktivnosti. Po poddobija po formuli:

  M koriste CPM se oslanja na iskustvene podatke, a PERT metod je razvijen za definisanje

  U ovom poglavlju : 1. Kako da napravite procenu po PERT

  metodi 2. Kako da koristite paletu alatki Pert Anlizys 3. Kako da koristite PERT prikaz

 • 49

  Upoznajte se sa Project-om

  2007 obe metode. Project 2007 PERT metodu. Kad za neku aktivnost unesete tri trajanja,

  -

  prattrajanje za te aktivnosti u svakom momentu projekta.

  5.1 Izrada procena po PERT metodi

  rija, najgoreg scenarija i

  novi postupak i na PERT se ne odnosi na najbolje ili najgore, radi se o verovatno i stvarnog trajanja u okviru tri standardne devijacije od proseka. Radne definicije za svaku od tri procene:

  Postoji nekoli

  Ispravni ISKUSTVENI PODACI

  2

  Da biste uneli PERT procene, otvorite paletu alatki PERT

  1. Izaberite View Toolbars PERT Analysis.

 • 50

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 5.1 Izaberite PERT Analysis

  Slika 5.2 Paleta alatki Pert Analzsys

  2. Na paleti alatki pritisnite dugme PERT Entry Sheet da biste otvorili tabelu za unos

 • 51

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 5.3 Tab 3.

  kolone. Problemi sa paletom alatki PERT Anatysis

  1. Sa menija View izaberite Toolbars, a zatim izaberite Customize. 2. U okviru za dijalog Customize otvorite karticu Commands. 3. Izaberite kategoriju Tools. 4. U polju Commands izaberite kontrolu COM Add-Ins i prevucite je na paletu alatki. 5. Pritisnite dugme Close da biste zatvorili okvir za dijalog Customize. 6. Pritisnite dugme COM Add-Ins koje ste upravo postavili u paletu alatki. 7. U okviru za dijalog COM Add-Ins pritisnite dugme Add. 8. Prebacite se u fasciklu u kojoj se nalazi datoteka Winproj.exe (program Project). 9. 10. Pritisnite ponovo dugme OK da biste zatvorili okvir za dijalog COM Add-lns.

  11. Izaberite View Toolbars

  e procenu za neku aktivnost, pritisnite dugme PERT Entry Form na paleti alatki PERT Analysis da biste otvorili formular PERT Entry.

 • 52

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 5.4 Formular Pert Entry

  Procena vremena trajanja po metodi PERT

  a snimite datoteku svoga projekta. Kad pritisnete

  Slika 5.5

  ti koje imaju unete

  Slika 5.6

 • 53

  Upoznajte se sa Project-om

  5.2 Upotreba PERT prikaza

  ili ne. Na slikama 5.7 i 5.8 deo projekta XYZ-BOT.

  Analysis, pa ukoliko nije otvorite je (View Toolbars PERT Analysis) i pritisnite dugme Pesimistic Gantt Chart.

  nalazi na paleti alatki Pert Analysis. Na slici 5.8

  .

  Slika 5.7

 • 54

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 5.8

  Vr

  Kad ove vrednosti promenite, zbir novih vrednosti mora opet da bude 6. Da biste promenili vredSet PERT Weights:

  Slika

 • 55

  Upoznajte se sa Project-om

  planiranje projekata, CPM se koristi za razmatranje aktivnosti visokog rizika u projektu. Ako su traja

  meniju View 5.9

  Slika 5.9 Svaka aktivnost prikazana je u vidu okvira. Okvir za zbirnu aktivnost je romboidnog oblika, a za

  dugme Link Tasks. Da biste na kliknite desnim tasterom

  izaberite View m, prikazan na

 • 56

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 5.10 Da biste bolje sagledali aktivnosti koristite opciju Zoom

  Slika

  zahtevom da prihvatite 25% kao minimum.

  5.12.

  Slika 5.12

 • 57

  Upoznajte se sa Project-om

  et ili aktivnosti koje kasne. Na slici 5.13 prikazane su samo aktivnosti koje kasne za dati projekat.

  Slika 5.13 Primenite filter na mrezni dijagram da biste prikazali samo aktivnosti koje kasne

  e ite koje akti aktivnosti

  Ako

  posedujete monitor sa velikim ekranom, ovaj pm biti od velike koristi u kretanju kroz dijagram.

  Out taster na standardnoj paleti sa alatkama (lupa sa znakom minus) ili pritisnite opcije View Zoom i

  or zadatka postaje

  da usmerite svoj rad, izaberite jeda je Zoom In (lupa sa

  znakom plus, ili pritisnite View Zoom i izaber

  Task Informat

  ask Information ili Delete Task koje

  Koristite Outlining simbole (+ i -) koji su susedni u odnosu na zbirne zadatke, kako biste otvorili ili

  datke.

 • 58

  Upoznajte se sa Project-om

  Box Styles kako biste otvorili Box Styles okvir za dijalog.

  matiranja odnositi samo na

  prikazu Ganttovog grafikona i kalendarskom prikazu. Izaberite tip zadatka sa liste Style Settings For,

  Background.

  o biste

  uputstva: 1.

 • 59

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 2. Pritisnite taster Cell Layout kako biste iz

  Cells to the Left. Ako ovu opciju niste ostavili aktiviranu, naziv zadatka razloga.

  Slika 5.12

  pogledu Network Diagram

 • 60

  Upoznajte se sa Project-om

  2.

  2007 polja. Izaberite polje sa pomenute liste.

  3.

  Percent Complete) i ostatak podataka ostaviti u standardnom tipu slova (Arial 8 pt.). Da bi sve

  pritisnite Font i izaberite Settings. 4.

  biti potrebno toliko prostora. 5.

  6.

  naziva. 7. Pritisnite taster OK kako biste se vratili u Data Template okvir za dijalog. Izaberite opciju Close,

  Format

  Jednostavno,

  otvorite okvir za dijalog Box Styles ( Format Box Styles ), izaberite tip zadatka sa liste na levoj strani

  za okvire i pozadinu za tip zadatka

 • 61

  Upoznajte se sa Project-om

  GLAVA 6

  U ovom poglavlju :

  1. Kako da koristite dijalog Open 2.

  datoteke 3. oteke 4. Kako da koristite opcije snimanja

  paleti alatki Standard ili izaberite File Open. Oba ova postupka imaju isti rezultza dijalog Open. Okvir za dijalog Open koristi se u svim Microsoftovim aplikacijama, a u programima Office 2007 dobio je novi izgled.

  Open

  . lako je glavna svrha okvira za

  U okviru za dijalog Open ima nekoliko raznih dugmadi i ikona. Kada ga prvi put otvorite,

  datoteke projekata. Da biste promenili podrazumevani direktorijum, izaberite Tools Options, a zatim na kartici Save promenite lokaciju za datoteke projekata.

 • 62

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 6.1

  i

  firme ili na Internetu, Project 2007 . Ekstenzija

  Tip datoteke

  .mpp .mpt . mpw . mpd . mpx

  dokumenti Microsoft Projecta

  radni prostor Microsoft Projecta baze podataka Microsoft Projecta datoteke Microsoft Project Exchangea

  lete sa lokacijama

 • 63

  Upoznajte se sa Project-om

  Izaberite ikonu My Recent Documents da biste videli koje ste fascikle i datoteke poslednje koristili. Ako izaberete ikonu

  Ikona My Documents vodi Vas do fascikle My Documents u Windowsu ili u Windowsu NT.

  dugme Open.

  Slika 6.2 Paleta sa lokacijama nalazi se u okviru za dijalog Open

  Koriste paletu alatki okvira za dijalog Open (slika 6.3 avljate datotekama i fasciklama.

  dugme Open, u desnom uglu okvira za dijalog.

  Slika 6.3 potrebne

  Tabela prikazuje svako dugme palete alatki i njegovu funkciju. Dugme Opis

  Ako prilikom kretanja uradite pritiskom na dugme Back.

  Level.

  dugme Search the Web.

  Delete.

  Upotrebite ovo dugme da biste napravili novu fasciklu i bolje organizovali svoje datoteke.

  n prikazivanja: List, Details, Preview i Properties i

  PomoFavorites, Map Network Drives i Properties.

 • 64

  Upoznajte se sa Project-om

  ________________________________________________________________________________

  otvarate Explorer ili My Computer. PREME TANJE I KOPIRANJE DATOTEKA

  1. U okviru za dijalog izaberite d 2.

  kopirali ili Cut da biste je pomerili. 3.

  datoteku u drugu datoteku) 4. BRISANJE DATOTEKA U okviru za dijalog Open postoje tri na Izaberite datoteku ili

  Pritisnite taster Delete na tastaturi.

  Izaberite je desnim tastero

  Pritisnite dugme Delete na paleti alatki, okvira za dijalog.

  o

  Vas upozorava da je datoteka otvo

  Slika potrebi

  PRAVLJENJE FASClKLI

  1. Otvorite fasciklu ili disk gde nameravate da smestite novu fasciklu. 2. Pritisnite dugma Create New Folder na paleti alatki. 3. Potvrdite lokaciju nove fascikle u okviru za dijalog New Folder (slika 6.5), 4. 5. Pritisnite dugme OK.

 • 65

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 6.5 OTVARANJE DATOTEKA Kada locirate datoteku te d

  Izaberite datoteku d

  Pritisnite dugme Open na paleti alatki okvira za dijalog, OTVARANJE DATOTEKE U RE lMU SAMO ZA lTANjE Ako d d bilo kakvih izmena u projektu. Vas primorati da datoteku snimite pod drugim imenom. Da biste d 1. 2. Pritisnite strelicu na dugmetu Open i izaberite opciju Open Read-Only. OTVARANJE DATOTEKE KAO KOPIJE Postoje situacije kad dili na originalnom primerku

  toteku otvorili d

  1. Izaberite d 2. Pritisnite strelicu na dugmetu Open i izaberite opciju Open as Copy. OTVARANJE DATOTEKE KOJA JE ZA OZlNKOM N

  d rimenjena na datoteku koja ima atribut Read- ),

  Slika je u samo-za-modu

  SNIMANJE DATOTEKA PROJEKTA

  d lite da je snimite sa ili bez prvobitnog plana. Nakon

 • 66

  Upoznajte se sa Project-om

  arobnjak Planning je alatka iz sistema Help koja se pojavljuje povremeno i daje Vam savete u vezi ivanju.

  za dijalog Options, na kartici General (Tools Options).

  Kada projekat snimate prvi put, pojavljuje se okvir za dijalog Save As. lokaci

  1. Izaberite File Save As, ili pritisnite dugme Save na standardnoj paleti alatki. 2. 3. 4. Pritisnite dugme Save u okviru za dijalog.

  Prvobitni

  trenutak za snimanje prvobitnog plnjegove realizacije.

  K OPCIJE AUTOMATSKOG SNIMANJA

  d tu da je u pravilnim vremenskim razmacima snima. Opcija Auto Save nalazi se na kartici Save okvira za

  dijalog Options (Tools 6.7tivni projekat ili sve otvorene datoteke

  dsnimanje.

  Slika 6.7

 • 67

  Upoznajte se sa Project-om

  GLAVA 7 ova

  U ovom poglavlju :

  1. Kako se odredjiuju resursi i 2. Sve o u u podataka o resursima 3. odeljivanje resursa

  aktivnostima 4.

  U resurse projekta spadaju pojedinci, ekipe, objekti i prostorije, , zalihe i materijali neophodni da bi se projekat . Resursi su radna snaga, materijali i oprema za rad koji se dodeljuju aktivnostima na projektu.

  7.1 jedinica DEFINISANJE

  Na primer, ako je neko na raspolaganju da radi na projektu puno radno v

  300% za resurs "VB programer".

  Options, a zatim otvorite karticu Schedule. izaberite Decimal. P

 • 68

  Upoznajte se sa Project-om

  UPOZNAVANJE SA MAX UNITS I KALENDARIMA RESURSA Procenat koji se koristi u Max Units zasniva se na kalendaru resursa koji je dodeljen tom resursu.

  radnih sati nedeljno biti potpuno na raspolaganju za rad na projektu.

  standardnog kalendara projekta koji, podrazumevano, ima 40-satnu radnu nedelju. Kalendar resursa

  7.2 Tipovi resursa i unos podataka o resursima projekta PRlPREMA ZA UNOS PODATAKA O RESURSIMA U PROJEKAT

  Izradom liste resursa projekta.

  Dodavanjem adresa iz e-mail adresara u okviru za dijalog Assign Resources.

  Upisivanjem resursa direktno u tabelu resursa.

  Upisivanjem detaljnih podataka u okvir za dijalog Resource Information.

  Upisivanjem resursa u formular, na primer, Resource Form (formular resursa).

  Automatskim dodavanjem adresa.

  Da biste brzo uneli imena i e-mail adrese osoblja ili grupa koje se nalaze u e-mail adresaru, uradite

  1. Pritisnite dugme Assign Resources, u prikazu Gantovog dijagrama, da biste otvorili okvir za

  dijalog Assign Resources. 2.

  dobiti zahtev da odaberete profil u Outlooku. 3. ate, ili

  4. Assign Resources.

  tabele resursa (Resource Sheet)

  navodimo u tabeli 9.1. Prikaz Resource Sheet koristite da biste:

  Uneli resurse u projekat.

  Definisali dnevnice i karakteristike resursa.

 • 69

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 7.1 materijala Da biste uneli resu

  1. Izaberite View Resource Sheet, ako koristite menije, ili izaberite Resource Sheet sa palete prikaza.

  Slika 7.2 Izbor tabele resursa

  2. Izaberite View Table Entry da biste bili sigurni da je na ekranu formular za unos. 3. 4. 5. tabele

 • 70

  Upoznajte se sa Project-om

  Kolona

  Vrsta podataka

  Opis

  ID Resource Name Type Material Label Initials

  Broj Tekst Tekst Tekst Tekst

  Identifikator koji je dodeljen resursu Ime resursa Koje je vrste resurs: radni ili materijalni Jedinica mere za materijalne resurse: tona, funta, tuce, itd.

  me resursa

  Group Tekst odre enu kategoriju (na primer, programeri,

  poslova, ili knjigovodstvene

  kriterijumu grupa.

  Max Units Procenat/broj Maksimaini procenat ili broj jedinica koji predstavlja maksimalni kapacitet nekog resursa u kojem radni resurs stoji na raspolaganju za obavljanje posla na projektu.

  Std. Rate (Standard Rate)

  Valuta

  Satnica za redovan rad. Sfandardna jedinica vremena je

  jedinicu. Na primer, $100/d ili $100/w.

  Ovt. Rate (Overtime rate)

  Valuta

  Satnica za prekovremen rad. Obavezno unesite ovaj

  $0.00 po satu.

  Cost/Use

  Valuta

  satnicu, tu fiksnu cenu treba da unesete u ovu kolonu ili

  resursa.

  Accrue At

  Jedan nabrojanih

  srazmerno upotrebi resursa.

  Base Calendar

  Jedan nabrojanih

  standardni, 24-

  ipak vezan za podrazumevani kalendar.

  Code

  Tekst

  Slobodna kolona u koju mm

  broj odeljenja, itd. Koristite je za sortiranje, filtriranje i

  Do

 • 71

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 7.3 Okvir za dijalog Resource Information obuhvata mnoge detalje o resursu Ime kartice

  OPIS

  General

  Working Time

  Aktivni kalendar radnog vremena resursa.

  Costs Notes

  Napomene o resursu.

  Da biste otvorili okvir za dijalog Resource Information, izaberite resurs dvostrukim pritiskom tastera

  dugme Resource Information na standardnoj paleti alatki.

  Podaci u kolonama: Resource, Name, Initials, Group, Resource Type i Code, a za materijalne resurse u koloni Material Label, mogu se unositi u tabelu resursa iz prikaza Entry. Sve izmene

  -mail adrese resursa

  E-MAIL ADRESE O PROJECTU

  --mail

  okviru za dijalog Resource Information pritisnete dugme Details, otvoriti

  -mail adresu.

 • 72

  Upoznajte se sa Project-om

  DEFINlSANJE TIPA RADNE GRUPE

  DEFAULT odnosi se na podrazumevane parametre celog projekta NONE E-MAIL -mail sistem za poruke. WEB Project 2007 ftverom i

  Project svakom resursu automatski dodeljuje pripadnost radnoj grupi. Ukoliko Vi ili administrator sistema, niste promenili podrazumevani tip, to je verovatno opcija e-maila. Da biste proverili ili promenili pod

  1. Izaberite Tools Options. 2. Otvorite karticu Workgroup. 3. Sa pad lja Default Workgroup Messages izaberite jednu od opcija: E-mail, None ili

  Web. 4. 5. Microsoft

  Project Central Server, a zatim d Centralom. 6.

  podrazumevane. 7. Pritisnite dugme OK da biste zatvorili okvir za dijalog i snimili nastale promene.

  sagledati datume Available From i Available To za izabrani resurs, ukoliko se oni razliku

  Slika Ostavite oznaku NA da biste znali da je resurs na raspolaganju celo vreme trajanja projekta. Ako je

  a

  1. Izaberite polje Available From i pritisnite strelicu da biste prikazali kalendar i izabrali datum

  2.

 • 73

  Upoznajte se sa Project-om

  3. Ako je potrebno, izaberite polje Units i pode

  U Projectu 2007

  ostavite da je

  projekta. Na donjoj slici prikazano je

  um Andriju planirate sa 100%, a ona je na raspolaganju projekta samo 60% (ili

  tri dana u ned Andrija

  Slika 7.5 U Projectu 2007

  radnik biti na raspolaganju za rad na projektu Promena radnog vremena resursa Kada dodelite aktivnost resursu, Microsoft Project koristi podatke iz kalendara tog resursa da

  Morate imati plan rada. Kada formirate resurs, Project mu dodeljuje podrazumevani kalendar radnog vremena.

 • 74

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 7.6 vreme

  Slika 7.7 U kartici Costs okvira za dijalog Resource Information materijalne resurse

 • 75

  Upoznajte se sa Project-om

  Microsoft Project 2007 agledali

  promene cena za materijalne resurse odnosno promene satnice za radne resurse. Svako od ovih odstupanja ima svoje parametre: Effective Date, Standard Rate, Overtime Rate i Per Use Cost.

  1. Otvorite okvir za dijalog Resource Information, a zatim njegovu karticu Costs. 2. Ako nije,

  u 3.

  dnosno /m na mesec ili /d na dan. Za materijalne resurse automatski se primenjuje podatak za Material Label, koji ste uneli u polje

  4.

  i sat. 5.

  6.

  datum ili ga izaberite sa kalendara. 7.

  Slika 7.8 Unos podataka o cenama i troskovima resursa

  8.

 • 76

  Upoznajte se sa Project-om

  9. Ako je potrebno ponovite ih i za kartice C, D i E.

  VA U VREMENU

  da se realizuje. Ovde postoje tri izbora: PRORATED je podrazumevani izbor koji zna i prirast tro kova srazmerno upotrebi resursa. START END

  poseban resurs

  7.3

  2007 ze

  Uspostavljanje odgovornosti za aktivnost u projektu.

  aktivnosti, faza projekta i projekta kao celine.

  Da biste rasporedili resurse koristeci okvir za dijalog Assign Resources:

  1. Otvorite prikaz Gantovog dijagrama (View Gantt Chart). 2. 3. Pritisnite dugme Assign Resources na standardnoj paleti alatki. 4. Izaberite ime resursa, u okviru za dijalog Assign Resources. 5.

  od 6. 100% ili upotrebite strelice da odredite procenat.

  Da biste rasporedili odjednom

  7. PRIMER

  Ako se radnik nalazi u e-da ga unesete direktno iz adresara. Izaberite aktivnost u Gantovom dijagramu a zatim otvorite okvir

  Kada koristite formular Task da biste unosili ili pregledali raspore

  , a formular Task u drugom.

 • 77

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 7.9

  rali u Gantovom dijagramu, i predstavlja najpogodniji prikaz za menjanje tipa aktivnosti i opcije fiksne koli ine rada dok

  u

  aktivnosti i resurse. D

  1. Izaberite View Gantt Chart da biste otvorili prikaz Gantovog dijagrama.

  2. Izaberite Window Spfit Window

  3. Aktivirajte donje okno i izaberite View More Views da biste otvorili okvir za dijalog More Views. 4. Izaberite Task Form i pritisnite dugme OK.

  1. U Gantovom dijagramu izaberite aktivnost(i) na 2. 3.

 • 78

  Upoznajte se sa Project-om

  4. Ponovi 5. Pritisnite dugme OK u formularu Task da biste sproveli rasporedivanje.

  g Assign Resources,

  mimo

  1. Otvorite Gantov dijagram (View Gantt Chart). 2. Izaberit 3. Pritisnite dugme Assign Resources, na standardnoj paleti alatki, 4. Izaberite naziv materijalnog resursa, u okviru za dijalog Assign Resources. 5. Da biste rasporedili materijalne resurse sa fiksnom p

  6. Pritisnite dugme Assign da biste resurs rasporedili.

 • 79

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika

  7.4 U Projectu 2007

  osti koja je dodeljena resursu.

  Da biste otvorili formular Resource Name, izaberite View More Views Resource Name. k Information.

  retati sa resursa na resurs.

  Slika 7.12 Formular Resource Name prikazuje raspored za izabrani resurs

 • 80

  Upoznajte se sa Project-om

  enje formulara Resource

  i prekovremenu satnicu i cenu upotrebe. d

  resursa na resurs.

  Slika 7.13 Formular Resource prikazuje podatke o resursu i njegovu raspodelu

  Aktivnosti na koj

  Ako su aziva resursa da biste prikazali listu

  aktivnosti.

 • 81

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 7.14 U prikazu Resource Usage aktivnosti su grupisane po resursima Pomerite vertikalnu podeonu liniju d

  Slika 7.15

  ele mogu se nazvati terminirani sati (slika 7.14). Rasporedi resursa navedeni su u vidu liste pod imenom resursa. Vkupno

  lijama tabele.

  dresursa uvek ima ravnomerni raspored rada sve dok ga sami ne izmenite. U Projectu 2007 postoji

  RAVNOMERNI RASPORED RADA (podrazumevani).

  ( ).

  OPTERE EN ( )

  RASPORED SA DVOSTRUKIM VRHUNCEM (najintenzivniji rad grupisan je oko dva perioda).

  RANI VRHUNAC (intenziteta rada).

  KASNI VRHUNAC (nastupa period opadanja)

 • 82

  Upoznajte se sa Project-om

  ABLON ZVONO (pojavljuje se jedan vrhunac inten ).

  ABLON KORNJA A ( lintenziteta rada pre odnosno posle vrhunca).

  Usage

  Slika 7.16

  Linija rada interaktivno reaguje sa param

  aktivnost pomerate ifi se vremenski plan projekta menja. U prikazima Task Usage ili Resourtako da u samom prikazu rnoiete da menjate liniju rada. Kad

  rada, sagl -satni ma).

  7.5 Sagledava

  mane resursa.

  Resources) pravi listu

 • 83

  Upoznajte se sa Project-om

  1. l. Izaberite View Reports da biste otvorili okvir za dijalog Reports. 2. Izaberite Custom da bi se otvorio okvir za dijalog Custom Reports. 3. Sa liste Reports izaberite Overallocated Resources, a zatim pritisnite dugme print ili 4. Print Preview.

  Slika 7.17

  Slika 7.18

 • 84

  Upoznajte se sa Project-om

  N

  (Viewdonjoj slici prikazan je dijagram resursa (Resource Graph)

  .

  Slika 7.19 Dijagram resursa prikazuje podatke o jednom resursu

  menija izaberite Zoom

  Slika 7.20 Zumiranje vremenske skale

 • 85

  Upoznajte se sa Project-om

  Odaberite opciju Entire Project (ceo projekat) da biste umanjili prikaz dijagrama

  Slika

  ma u svakom vremenskom segmentu, Da biste videli aktivnosti vezane za taj resurs,

  podelite prozor (Window Split) i otvorite formular Resource ili formular Resource Name

  (View More Views Resource Name Form). Formular Resource i dijagram resursa prikazani su na donjoj slici.

  sursa 50%.

  enja

  Slika

 • 86

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 7.23 podatke o resursima sa vremenskim planom resursa

  opcije iz ovog menija.

  paleti alatki za formatiranje, da biste otvorili okvir za dijalog Group.

  Slika 7.24 Preraspodela resursa

 • 87

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 7.25

  na osobinama aktivnosti koja je

  primer Gantov dijagram.

  ti Gantov

  Toolbars Resource Management).

  Slika 7.26 Izbor prikaza palete alatki Resource Management

  Pritisnite dugme Go To Next Overallo

  prikaz sa tabelom Resource Usage i Gantovim dijagramom za nivelisanje (Leveling Gantt), prikaz T

 • 88

  Upoznajte se sa Project-om

  7.6 Nivelisanje resursa materijala Opcija nivelisanja resursa u Projectu 2007

  Redni broj aktivnosti

  Datumi u vremenskom planu

  kopiju datoteke projekta.

  Izaberite bilo koju aktivnost. Izaberite Tools Level Resources da biste otvorili okvir za dijalog Level Resources. Parametri iz ovog okvira za dijalog odre 2007

  Slika 7.27 preo

  res

 • 89

  Upoznajte se sa Project-om

  ukoliko Vas datum zavnivelisanja.

  Slika 7.28 Izbor tipa nivelisanja

  pritisnite dugme Level Now da biste pristupili nivelisanju.

  aniran da radi 2 dana uzastopce po 16 radnih sati i da bude i dalje ispod granice od 40

  m nivelisanja. Prilikom

  ec dana ili

  Ako koristite opciju Automatic Leveling, uklonite potvrdu ispred opcije Clear Leveling Values Before

  iti odlaganja aktivnosti koja su nastala prilikom ranijih nivelisanja,

  Ru no nivelisanje resursa Da biste izvr ili nivelisanje ne morate se osloniti na postupak koji vr i sam Project. Mo da ete hteti da niveli ete jedno po jedno preoptere enje nekih resursa. Mo ete da odlo ite aktivnost ili anga man. Kad odlo ite aktivnost, datum po etka aktivnosti se pomera. Primenite odlaganje anga mana kada elite da odlo ite jedan ili vi e resursa, ali ne sve resurse koji su raspore eni na tu aktivnost, ili kada elite da primenite razli ita odlaganja za svaki resurs. Da biste definisali odlaganja u svrhu nivelisanja, koristite formular Resource Allocation sa izvesnim dodacima. Prikaz Detail a u tabeli Resource Usage nalazi se kolona Assignment Delay. tabeli u donjem oknu.

 • 90

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 7.29 Resource

  Usage

  :

  1. Izaberite View More Views Resource Allocation. 2. Aktivirajte Gantov dijagram u donjem delu prozora.

  3. Izaberite View Table More Tables da biste otvorili okvir za dijalog More Tables.

  Slika 7.30

  4. Izaberite Delay. 5. Pritisnite dugme Apply. 6.

  zaglavlje kolone Work.

 • 91

  Upoznajte se sa Project-om

  7. 8. U okviru za dijalog Column Definition izaberite kolonu Assignment. 9. Pritisnite dugme OK.

  Clear Leveling Da biste od 1. 2. U donjem delu prozora, u koloni Leveling Delay, unesite trajanje odlaganja.

  . Oddijalog Level Resource. Da biste 1. 2. U kolonu Assignment Delay unesite trajanje odlaganja.

 • 92

  Upoznajte se sa Project-om

  GLAVA 8 Memorisanje i prvobitnog baznog plana projekta

  8.1 Pregled prvog baznog plana Kada snimite projekat sa prvobitnim plan

  1. View Tracking Gantt

  2. View Tables More Tables Baseline Gantov dijagram je prikazan na slici.

  . Tabela podataka trajanje (Baseline Duration), prvobitni

  Otvorite tabelu odstupanja (View Table Variance) da bisprojekta odstupa od snimljenog prvobitnog plana. primetiti nikakva odstupanja.

  U ovom poglavlju :

  1. Kako da pregledate prvi bazni plan 2. Kako se menja prvi bazni plan 3.

 • 93

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 8.1 ki predstavljene

  tabeli

  8.2 Menjanje prvog baznog plana

  obu

  biste ovu izmenu uneli u projekat, morate da dodate neke podaktivl

  obuhvatite prvobitnim planom.

  da biste izmene sproveli i u prvobitnom planu: 1. U tabeli za unos podataka u prikazu Gantovog dijagrama izaberite aktivnosti koje su menjane ili

  dodavane.

  2. Izaberite Tools Tracking, a zatim izaberite Save Baseline. 3. U okviru za dijalog Save Baseline izaberite opciju Selected Tasks. 4. Pritisnite dugme OK.

  snimljenom prvobitnom planu projekta zameniti novim

 • 94

  Upoznajte se sa Project-om

  Slika 8.2 Snimanje prvog baznog plana

  8.3 Brisanje prvog baznog plana

  d lan iz datoteke projekta ili samo iz izabranih

  aktivnosti. Da biste izbrisali prvobitni plan, izaberite Tools Tracking Clear Baseline. Pritisnite

  za neke aktivnosti, izaberite te aktivnosti, izaberite Tools Tracking Clear Baseline i u okviru za dijalog Clear Baseline izaberite opciju Selected Tasks.

  Slika 8.3 ti

 • 95

  Upoznajte se sa Project-om

  GLAVA 9

  informacija. da se pregledaju podaci koji su u tom trenutku veoma bitni,

  Ako paleta sa pogl View Bar

  U ovom poglavlju :

  1. Izaberete prikaze 2. Koristite grupu obrazaca Reports 3. Analizirate tabelu izvezenu u Excel

 • 96

  Upoznajte se sa Project-om

  9.1 i pogledi na elemente projekta Kalendarski prikaz

  Kalendarski prikaz predstavlja jedan element kategorije prikaza zadataka. Fokusira se na datume zadataka i krajnje rokove. Pritisnite taster Calendar, koji se nalazi na paleti View, kako biste videli zadatke prikazane u obl enu aktivnost koje

  Slika 9.2 Prikaz kalendara

  Ostali prikazi zadataka

  u e ih koristiti da biste otvorili datoteke u kojima se nalaze zadaci projekta. Neki od prikaza za etalja prilikom unosa zad d

  ti podatke o svakom zadatku i njegovom vremenskom trajanju. U svim prikazima zad n

  ra.