Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

Embed Size (px)

Text of Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  1/95

  |urdmdntuluiau *pe capui npiratului saupe rn*ntuireaor"lJ.In ce privegtegaranfii, la iot eazulci lrebuiausi fie persoanesfinfite.Dar conform anonului 0 aposltilicrimcnea,intre eicefac periedin cler, nu poate i galarrtpenlruailcincva; declseparee6 ar f i contradicf ientre iccsl arron akcdoneani cela-postolic.Contradicfia ceasta nsri rlispiire lacil inenrscamadeobservafiaui Velsaniot,iugxl arc clcricilor umaialunci iesteinferzis se constilur aranJi,acao fac aceasta iinnrotivc er -sonaiesarr n vcri,orca nui ci$iig,deoarece tuncivor li cateri-sifi; la nici un caz ilsi nu li esle n{erzis, ic i nu vor fi supugicaterisirii,claciigananteaai entru vreun sdracsau din vreunaltmoliv trinccuv&nlalei,iul:d um est* cazulprezent, 3nd cinevagarauleazafrentrumiirturisireaie reciinfe rtodox*. aliuiaspnea" l feri de caferisire.

  t) Sint . At . I I , !00.?) Comontarul n canonul 20 ap, in Sint, At. Il, ?8,

  CanoaneleSf&ntulniSinod al $a-sslee ecf;,rme$ricorulan {altcurn:ino-dul al c inci-g aseiea).

  Carionul 1.Incep&ndu-se dr:e cuv&nt s&u a*liune, r8ndulelacea rnai bund este , dupii cuv&nlarea eologului,a ?ncepedela,;Durnnezeugi I sfdrEi cu Dumnezeu.Deci darspropoveduindu-se e c&tre noi in depbrtdri dreapia cre-dinf$, gi hiserica, inlru care6 Hrist

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  2/95

  !1d[igAnd-glasurile eologicegti,) 9i izgonind pe spurca*tul Mac-edoniq impreund cu- vr8lmagii de mai nainte aradevdrului,-carelecu obrdzniciea indrdsnit i "onriauteerv pe celce este stdptn gi a voit sd desfacd t6lh6re-gte unitatea cea nedespdrfild,ca aslfersd nu fie perfectdtaina nddejdei noasrre; condamnEnd mpreund cu acestgqulca! 9i furios imp_olriva devdrului9i pe Apolinalie,lainicul. dutdJii,carele in chip nelegiuft s;a exirimaf cdDomnul s'a intrupat fdrd rafiune gi f6r6 suflet, iind ast-fel 9i acesla de socorinfa ci mdniuirea noastr&nu esteperfectd.-)ar.pecelluim_incd gi lnvdtdturile expuse decdlre cei doudsulede Dumnezeu puitdtori pdrinfi edu-nafi lntdia datd in cerateaEfesului-pe timpul luf Teo-.dosiu, fiul lui Arcadie, foslul nostru impdrat, ca pe ointbrire indeslructibilda dreptei credinle, propoveduindpe un Hrislos,Fiul lui Dumnezeu,carele s'a inlrupal,gi preasldvi^ndg preacurala gi pururea Fecioard, carel-a ndscut f6rb de sdmdnfd,cu idevErot Ndscdroarea eDumnezeu; si lephddnd_impdrfirea6road6a lui Neslorie"ca.pe una despdrlild de soarta ciumnezeiascd, areleinvdfa cd unul Hristos esle om deosebit si Dumneze*deosebit 9i din nou a scos Ia ivealdneregiuireaudaicd.Dar tnt6rim drepl ortodoxd 9i credinfa d6scris6de ceigasesute$i treizeci de Dumnezeu alegi pdrinli din me.tropola Calcedon pe timpul lui Maician, d-easemeneafoslul noslru mpdrol, care lcredinldlcu gras narla veslltin toale pdrlile flumiil cd u.ul Hrislos rir l lui r)umnezeuconsislddin douil firi 9i esle preaslfivrtn occreagltoufifiri gi pe Eutihiece l cu minteo de$arlli, carele cledea

  c6 laina cea mare a rn&nluir ii 'a sfiv0rgil nunrnil aaparenid, -a scosdin cuprinsul sfinlil al biserlcii ca peo spurcEciule9i miesmd; gi impreunticu acestagi peNeslorie gi Dioscor, cel dintdiu fiind ap6r6lor^ i inainleIuptdlor al impdrfirii, iar celalall al ameitecdrii, dar cariau cdzut dela extremitdlilenelegiuirii infr'o prdpaslie apieirii gi aleismului.Tot ata recunoagtemca tiina inspi.

  302

  textul este mai coruplectgi adici : o6la-Sfdnt".

  303rale de Duhul Sfdnt 9i dreplcredincioaseleglasuri alecelor o sul[ cincizeci Pdrinfi de Dumnezeu purlHtori"tntrunlll in aceasld cetale lmpEr6teascdpe limpul luiIustlnlan, fostul noslru impErat de pie memorie gi peqrmagii nogtrii ii invdfdm. Ddngii au anatemalizat sino'dicegtegi au lepbdatpe Teodor de Mopsvestia, nv6ld'torul lui Neslorie, qi pe Origen, gi pe Didim gi pe Eva'grie, cari au pldsmuit din nou basme elinegtigi cu n6-lucirile minlii gi cu fanlezii au scos Ia iveald oarecari.perioade 9i lransformdri ale lrupurilor gi sufletelor gis'au ridicat n chip nelegiuil impotriva invierii morlilor;gi pe cele scrlse de Teodoril impolriva dreptei credinfe9i inlpotriva celor doudsprezececapitole ale fericituluiCiril, 9i epistolazisd a lui lba. $i mbrlurisirn din nou apdstra nevdl6mal6credinfa sfdntului sinod al gaselea ecurdnd adunat n aceasld celate irnpdrdteascd e timpulfostului nostru impdrat Conslantin de sfdntd memorie,care [credinlEla primit tdrle mai mare prin oceea cElmpdralulnoslru drept credinciosa confirmatcu pecelihotdrlrlle slnodulullaceslula prep6slrareslgurd n loaleveacurile;corene-a nvdlat [murit cu ubirede Dumnezeua mdrturisidoud volnll flregll 9l doud lucrtrri firegli ineconomia nlrupdrii unuia l)omnulnl noslru isusHristos,a Dumnezeului dvdrat; si condamnffndprin senlinf6evlavioasdpe ceice au alterat dreapta dogmh a adevd-'rului' gi au invdtat pe popoare c5 inlr'unulDonnnuinos'tru lisus Hristos este o voinfd gi o lucrare, gi adecdpe-Teodor al Faranului, pe Chir al Alexandriei, pe Onorieal Rome!, pe Serghi, p Fir, pe Pavel, pe Petru, cariau fost inaintestdtdtori n aceaslfi de Dumnezeu pbz.itilcelate,pe Macarie foslul episcopol Anliohiei,pe Slefanucenicul ui , 9l pe Polihroniu cel lilr6 de minlc, pds-tr{lnd aslfcl nevilltmal obglcs

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  3/95

  F

  30{loi!, pe cari ei i.al lepHdat9i arralenraliz*ta pe w6j-rnagiai adevdruluigi ca pe ceice i'zadar ='uu iiturttuttmpotriva lui Durnnezeugi cori s'Bu struduit-str---ridicenedreptatea a indtrfirne.ar dacti oricinc 'u a,' inea qinu sr irnbrdfigamenflonalere rogr*cot,:drepielJruaint"pi nu.va crede gi propoveduiagi, ci va lncerca s[ seimpolril"eascfi aceloru, s6 fie anatema, porrivii ho-tdririi dat& acum. de ardraNiisfinlt qi fe,:tr;i;'pdrinli,gi sE fie scos El sii cad6 clin cntai

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  4/95

  F

  rApostoli leditatel prin Climenl, in cari inc6 din vechimes'au introdus de cdtre elerodocai spre paguba bisericiiunele lucruri falsificale qi strdine de dreapta credinld,cari au intunecatpenlru noi frumusela sublimd a dog-rnelor dumnezeegli; am lepddat dupd cuviinld acesteAgezdmintespre zidirea Si siguranla turmei cregline,.judecdndca fdlurile minciunei erelice nicidecum sb nufie primite 9i puse la invSfdtura sdndloasd 9i perfectd.a Apostolilor. Pecelluim nsd gi pe loate celelaltesfinteconoanedate de sfinlii +i fericilii nogtriPdrinfi,9i anumede cei treisute gi oplsprezece sfinfi Pdrinfi adunafi laNiceia, 9i de cei dela Ancira; 9i de cei dela Noeceza-reia, deasemenea i de cei dela Gangra; pe l6ngd a.ceglia 9i de cei delaAntiohia Siriei; dar 9i de cei delaLaodiceia Frigiei; apoi de cei o suti cincizeci adunafiin aceasldcetale impdrdteascdgi de Dumnezeupdzit6,9i de cei dou6sule intrunifi intdia datd in metropolaEfesului,9i de cei gasesute reizeci sfinfi gi fericiti Pd-rinli dela Calcedon, asemenea 9i de cei din Sardica,apoi gi de cei dela Carfagina; dar incd 9i de ceice"acum a doua ord s'au adunat in aceastd de Dumnezeup6zitd 9i impdrdteascd celate pe timpul lui Nectarie,inainlestdtdtorulacestei cetdli impdrdtegii, 9i de Teofilfostul arhiepiscop al Alexandriei, apoi 9i de Dionisiefoslul arhiepiscop al marei cetdli Alexandria, apoi dePelru lost [arhiepiscoplal Alexandriei9i martirul, si deGrigorie, foslul episcop al Neocezariei 9i de minunifdcdlorul,de AtanoslearhiepiscopulAlexandriei,de Vasilearhiepiscopul Cezarlel din Capadochla, de GrlgorleepiscopulNisei, de Grigorie de Dumnezeu uv8nldlorul,de Amfilolrie al lconiei, de Timotei intAiul, fostul arhi'episcop al Alexandriei , de Teofil arhiepiscgp al acesieimari cetdfi Alexandria, de Chiril arhiepiscopul Alexan'driei, de Ghenadie ostulpatriarhal acesteide Dumnezeupdzite 9i impdrdtegti cetdfi, dar incd 9i canonul dat deCiprian fostul arhiepiscop al l6rii Africa 9i martirul 9ide sinodul de pe timpul ui, carele s'a pdstrat in locurilelnaintest6tolorilor menfionafi gi numai dupd obiceiulpredanisll lor; gi nimdnui nu-i este ertal a schimba ca'

  noanele mai nainteardtalesau a le desfiinfa, au a primi,afnr6 de acestea,alte canoane, ndscocile de oarecariIndtvlz.t u Inscriptii alse,cari au cdulatsd neguldtoreasc6cu adevdrul. ard dacd se va dovedi cd cineva va in'cerca sd lnlocuiascdvreun canon din cele zise cu altulnou, sau sd'l desfiinleze,primegle epitimia precum ho'llrttgte acelagcanon, lmpolriva cdruia a gregit 9i prinaceaslase vlndec[ de ceeacea gregit.

  (:lfr rp.; sltt. V ec., in. VII ec.; t Cart.; 0 ntiiu alr lo l lpa)," Acerrlcanotl n urnta caracterului iu este unul dintrer.efp tul lrrtporlan|: intre oafecanoanele iserlcii rtodoxelar porrlruglilnladreplului isericescl estecel mai importantdfntrt foatecetelalte,ar i s'au dat pAni ld anul 692,$i anumetllrrdr:lt rlrtaecslcanons'a conlirmat aracterulanonicAi ecu'tnettlC tulrr tlt: CanOane,ar i a emiterea Or aveau CaraCter

  ql pllers o$llgatorlelutttnlpcntruuncleDisericiprovinciale,arlettttt nefparesle ttle tle cdngflne rlmcsc araclerul cumeni'r lt t l l l el ott l lgat lvllall lenlrrrl lr t ,r lca frt lrcag.l Infelegem ic iloaleacele 6nlaps, carl [ 'ntt da l rlc c{ltredllerite sinoade o-celoEl tl o $1 ,p,1rl[ l l t teepand cl agccolulal I I I ' lea si pAnimnl lArrltt, f,rjl a exlttda lnlr'lnselc ici. canoanele postolice.Canonttl cetlantenllonc'azil canoaneleinoadelOr cumenicellnula trr sccolttl l lV-lea9i al V-lea.Canoanelecestor inoadeeveauprln sinu nsfrgi aracterecumenic, 9i sinodulacesta,Clnd me'nfloncazii aceste anoane, u faceaceastain acelagffiollv,pcntrucarea vorbit despre celelaltecanoane, i prinl(A$Lla voll ei arate c[ oricecanondat de un sinodecume-nlc chlargl elupi c{lleva ccolc rabuesA aibi in Biserici tot'dsalna caracler l pulereds l('ga obllgalorie entruDisericd.Elnodul t'prlr, proclamatrtlerrlru ot l ottllgativltateaene-nlB f lUlUtof fsrlt lr ( 'Altoen, 'nnrnlearaolot lali 9l lelul cu mfB re etlnrldtlr arlrfe l;Vnlrc rl edrepl,carl eratt n vlgoarepeafgnel n prretlg blrglpnlrt tl prlrr lrtllare proclam1 n pri-Ulnf*eeearla t noltttehttporlllrlt !l uerreralAla t pentruviafaHccrleecc+B,'i l tl illtlru lrcplrrl lserlresc.In t e privr;lF t,ltttult:le,rerl lrr vlilor vor aveasA ie in vi -grt*re lrepl eg l trenlrtlFlacrlre tttrengti,lttoclglromulgi ntiiu,$

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  5/95

  ll

  canoanslepo$toliceas), apoicancanelc irioadelorcumenics;p'rimul 20),al doilee ?) ,al freile.r 9) , al patrulea 30), dupilacea anoaneieincadeior ariicularc:dela Anclra 25), delaNeoeezareia15), dela Gangra 2t), clel:rAntiohiaaS), delaLaodiceia60),delaSardica21), clelacarlaqinadi n anrrl t$(133)si delaconstantinopolli * anul39 4 r) , ri in f ine canoa-nelesfinfilorPdrin!i:Dionisical Alexandriei4) , Petru al Ale-xandriei15),orir;orie l lt reocezareiei1r), Af;rnasiel Alexan-driei (3) vasile cc l ,\ 'lare 92), Grigorie {irearrr.ri8) , GrigorieTeologul1) ,Anrii lotr iel iconiei l ), Timofe! l Alexandrie!18},Teofilal Alexandriei14),chiril ar Arexaridrie!5) *i Ghenadi*al Cortslantinopoluluii) , de tof 625 canoane.l)Ref*r!f,:rla toateaceste anoane iirodulspune cd .nimdnui nu-i esteierlata schinnbaanoancle ai nainte rafato eu ' le desfi lnfa,sau a primi, fari de acestL.a,ltecanoane,t.)scocitee onrecari.indivizi rr nscriplii alse,cari au ciutat s,trnegufdtoreascfruadeviful yry|e,ri i;'elvat rois, irpai)4)oi)t,,ruq rrpuTap,irrerv x,wi,vr*,I ilferciv, {} 6tdpcug mtpi. rai6, ;rpozeptvouq,;raptt

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  6/95

  arbitrarda indiviziiorsiriguratici, in oricare reapti bisericeascdar tace parte; restrang oate Bisericileparticularede a modificavtre'uncanonprimit de Bisericaecumenicdmpotriva spirituluigeneralal dreptulu! iseticesc;a nici un caz insa nu impiedicitorul cu cddere, areare cornlrctinfhdcnlicii ucetce da tnormarespectivi, gadariun sinocl curnenic,a, finind scamade ne-cesitdfile ou i triserice;li i cu olrservarea piritului genera! lnormelor egale, i deaun canonnou sau si deao formi nouAunuicanonanterior.Adevdrurileredinlei imoralei untacelea$iai nici odatrinu se po t rnodifica, i trebue i rdmini aceleagipenfru oldeauna. egile eferifoarea'viafaexternibisericeascainsa se 1:ot nodiiica i s'augi modificatodati cu vlafaBisericii.Duhulsfant, care a inspiratpepdrinliintr,un impoarecarednclau dat canoaneleor in conformitaleu nevoiledin Biserici,a-cela$Duh $f&ntnu a incelat i nu va incelanici odati dea n-spirape Piirinfi,cdndse vor aduna n al t tirnp in nurnele uica potrivitneiroilor oudale Bisericii a modilice egileanteri-,oaresau si dea alfele noui. Dar pind cind nu se va lvi unforlegislativ, v*.nd ceiag ompetinfd,e carea avut-o inodulfru-lan saualt sinodecumenicn privinfaemiteriicanoanelor,indatunci oate eanoanele,ar i alcdtuescstizi codiceleanonicni -versai, mpreundcu celelaltecanoane eferitoareale aceluiago-dice,sunt necondiiionatalide iauobligativitateiguroasden{rutofi celcevoiescsd facd parfe din Bisericisinodul rulan,dupicea proclamatn felul acesta biigati-vitaieagenerala tulurorcanoaneloronfirmate i acceptafeeBiserica cumenicd,otodata rin canonul iu ar 39-rea errniteBisericilor articularisa fiecarcsir-gipoatdpistra 9i urnraobi-ceiurlleocale.FiecareBisericaparlicularipoalcavea,conforrnimpreiur6rilor,n cari se gdsegte,faradecanoanereniversale,Si dreptul iu bisericescpecial, updcare gi conduceviafasaexterndblseniceascd.cestdrept specialnsd in esentdrebue dfie in consonanficu canoaneleniversarei funclamentaleleBisericii,rebuesI fie pAtruns e spirituldreptului eneral i nparticularitifilesale frebuesd serveasidaceluiscop,cdruiaser-vesccanoanele niuersale isericegti.e lingi aceasiaiecareBisericd articulardn viafa sa exfernd roprie rebue i secon-ducd n prima inie de canoaneleoar i sunf pentru ofi universalobligatorii i numai n rdndulat doilea e agezdminteleale ar -

  3l llk rrl.rrc ;pcciale.e acestedin urml le poatemodificaea sin-qrtrilcurrfurrnmpreiurdrilor,ari se ivescdin nou,pe cAnd ca-rronnt.lcundamentalerebuesi le peistrezeu oricepref. Aba-It'r'r.,ru'bitraria unei Bisericiparticulare hiargi numaidelalhrllrr.rliccle anoane, niversal ecunoscutei conlirmate eBi -q.rlc;recunrcnici, uneBisericaespectivi n situafie e schizmdgl t,.r rrcr'lcaz;i c a li membrda uniceiBisericia lui Hristos.Ai,r r l,rr.1.rnoarrt lcari constitueecodiceleanonic ni -sr.r,r,rl,rr r1,1r.1lro'ir'lrilc bliqirlivitateniversali entruofi mern.lr l l i l l l : r .r1,1. ) lr l ir l, r l ivi l, r lt . ,rccaslanu estecondif ionati e iz -vnr.rr l,l lr i , l l 'r . , l l tk,r ' iv. i,i dc acceptareai contirmareaor derilnr l l let 'r ir ' l . rurl( 'nir ',1.,r in urnlareoate anoaneleu obli.r lollvl lrr lorlrrr lf l , t . lr ' .1 rivirtrdaca au fost date de un sinodslunonh r,ru(l(, rrr irrodparlicular,espectiveecitre unul aueflrrf l lrr lrr,i l. l ' , t r irr l i .l 'cmclia,pc carese bazeaz6,oategi iz -vnrtr l1r rrrr,n',l i t r ' ; rrr,t), l lr ! lcriv;1,st c$fAntaScripturi iTra-r l l l ia. l : i r r , rl r l , r lo 'r ,r r l r rnr . l r rdl i : ;cr ica;a , u i-apredat ncodicerl c lpUlgnlo,pn lr.r l,r '1r 'rr l.rl. lrr, i, rrr lrt ' lrui i-gi conducii iafaia , I rt r l r r , rc111116;n:.1 r; r gtt t l ,1t l r ' , t t ' r ' t ' t ' l r t t r ' l , i - l t t rnr i i rctsci , ant t l r r tr , r l n ur l qr r l , r lorr ,J ' , r1 r l r . r r r l lhr , t rlr. , ; l t ' i t t c; t t ' i l toatc sa a-l l t tq i l nrsrol rr i l1 t ,1l lr l ' t t ' ,1 l , t l (, l l t ' . l, l l ( ' ( ' i r f r t vA i lv0a Si l O Uf -t l t r r r ' lr r ar lv l l r r lprr l. Inr 'urrr lr I t r l , p,1, ; l r ' . r l rr t l :v;utg l l tc lie, ons-l i l r t " i r l l l i r r r p l l l r , gx . r , r / , r rJror, r l l i : ; t ' r ic. t t l t tdt rs. l i ind de SfAn-1111lrr l r , 5l r r l r r t rprr l orr l , r r r i r , r t ' t ' ,r;; i ; tc l iv i l i r tca sa in lume. Dedlrrrk. gr l l r r t ip t l ,v, rr t r l l t r ' l l t : t .i ' , r t rcot r t lus, r t general , Apostol i i , u-rr inrl rr lr 'u rrnrrrrr i l , r lt .rr oli ccice rccleaun llr istosgi acesteit 'nlrrrrnil. ' l l i, rrr l,r lcl ircclivuutrtsii sc orAnduiascan viaiasagxlt .rn;!.. i r lt 'r 'rrJ,rr felul rccsla,SfAnta cripturdSi Tradil iafnrtnFn/,1r.rrrt . l i . r,)( , ( '. rr( ' i ' . r eli idil n cursul impului dif iciuir lsr l te l r l s l l l l ' r t ' r l r l .

  t r r l r l i r r l , l l r r l r . r 'gr l r , l lil r l i r r l l i ' , r , r . r r , t ri Sf i t r tc i St ; r ip l r r r . i iel l ta ' l t l l r , i t l l i l1 l r r l l r r , t t i f t r : l r i l r rn, l r l r . l t . .t t vr . , t f t t r il t ,pt intc S'aul l r r t t l urr t l le , , l l l , l l rr prrrr l t t t l r l r r l l r r r r , t l t , , r l t l r , r ' l l l lo t ' r l t r " , l i t1 t i , Cee'au i, , l l ln l t l*ah f l , rl c l r l l r l , l r r inrrnr lc lel i r r r r l t ' nlrr, . rt t i i 160 Sil f , l f il r r l rc=l i l i tc=+ t l l r f : r r l r iur t r l r r l , i l r rnt rr l r . l r .l l t r t r l r . t t l )a lesl ina,f lel*ta, l '* l t l , I a l ia, l l1e. i l l ru l1111si ,1l I fc ' ; t ' f r ' t i l r t , t l ' r ,,t ; i l rb i i tor i reaFa=l iLt , =i rru i , l r : lc: l l i r J l r r lLr l r i , rl l r r r , r r r , ' , rt t l l ' , tvr ' l [i n Samosata,al l i f t : l l laf *l r u l , r ' i ' r t l , ' r l r r r r , l t r llnul l t r r t r . ' ; l iunl l l botczul t r iere-ll r l t r e l r ; ' lar 1r+r iu, l ,, nt , r l ut.1t '. . l i rt ; t l . t t r; lc; i t roat le i hota-'r '

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  7/95

  3i2r6,rile or aveaucaracter ocal pentru un ieritoriu sau altul dinBiserici. Dintre toate acestea e disting, n urma mportanfeior.sinoadeleecumenice i zece parficulare, le cdror hotiriri aucaracteruniversalpentruBiserici gi normeleor au ost acceptategi aprobate eniruconducerea encralia Uisericiiecumenice-Alari deaceste orme inodale, isericamai primegle entru.conducereaageneraligi canoanele treisprezece)irinli.Dupi-cum inoadele u fost nterprefii rincipiilorundamentalee drepfdin sfinta scripturd9i rradifie, ot astfel niidintre finfi!pdrintiau fost interplefii agezirnintelor inodale.canoanetes!nodaleconfinnormegenerale, e cari plstorii unei sau altei Bisericiparticularee aplicau a cazurispecialeconform mpreiuriritor"ce s'au vit, dupa propria or aprecieregi pe rispundereaorpersonala. ceasti ealizare normelorsinodalede citre unlidintrepistori de multeori dcveneau ublice rin epistorereorpastorale ircutraredresaleurmeloror , prinencicliceleanoniceale unuipistor adresate ltuia,prin rdspunsurileor canoniceaintrebirile puseetc. cunogtinfele rofundeale unoradinlreacegt!,pistori au cigtigat recunoagtere enerali in Biserici gi din scri-sorile or pasforale au din alte scrieri ale lor au fost scoaselocurile espective,ari eprezentauormele ublime leconduceriipastoralebisericegti i au iost accepfate iconfirmaten aceastfrcalitatepentruBiserica ntreagi 9i au format, mpreuni cu celede mai nainte, odicele anonic niversalbisericesc.Pirinlii sinoduluirulanmenfioneazdn canonulor "ASe-zJmintele finlilorApostolieditateprin Climent, n cari inc6din veclrime 'au ntrodus e cdtrc eterodocgihi rdv [repo'd65ov) pr epaguba iserici i nelc ucnrri falsif icatc i strdinededreaptaredinfd,ar iau inlunecaltcnlru roi nrrnur;t'l;rublimita dogrnelor urnnezeegti"i spunci .ant lepdclat lupi cuviinf;raceste geziminie pre zidirea i siguranla urrneicrcatine,u-decind ca fiturile minciuneiereticenicidecum i nu fie primite9i puse a .invildtura sdnitoasi a Apostolilor". Despre acesle"Ageziminteapostoliceo e face menfiune in canonul g5 ap,,carelezice ci "nu trebuesc ispindite luturorpentrucele ainicedintr'insele 3d. rit i,t airaTep'tornlt)" $i ci au fost destinatespre intrebuinfare xclusivpe seamaepiscopilor.Acestcanon lsinoduluirulan,gisind ci cinevaa introdus neleucruri reticein acesteAgezdminte,e-a despoiat e acel caracter n viata

  31 3l1l:ri.tl(l i,pc care caracter -a recunoscttt zvoarelorcanonicede,ln,pl lri.n'riccsc.n urma acesteidispozifiia sinodului rulan, in, nlllalc rlc s;inod cumenic,Ageziminleleapostoliccau gi incetat,lr' .r .rvr,,rurloritate egaliin Iliserica - dar pentru qtiinla drep'Irrlrrt rl.;r'rit:r.scolecJiunea geziminteloraposlolicea avut 9i va.rvr..roltk,, trnla larc irnportanfi .t'itltrl t otttltlt 't 'lal acestui codice este JcataTuidv &7'iuvt , t t ,. t . ;), tr , i t , t l t / r, ' , , t ,: , r, , i ' I \ ,4niov i trtox, jntu re zai rol i rouirrl t , , t . t , , i . ' , t , t . t ' r r ' r r . , , l l t : ; i t t t l l l t t : Jtarayui rd v 6ylov i txoorri lav.r)Agr', ' . lnr lrr l ' l rr l rr l i lul i rr . ,rr fr l r t t tacu m sunt astazi edi laie,suntirrr1r,rr l i lurr rr l l ( .r '1r,. , .r icc,rrc arlc in cAteva apitole.Carteat*l ,r , , , l r l rr inr lr .o lnr,, \ l , i l rrr, tlcncral; i espremoral ipentru aici,.. ,h,t , . t s-1lr.r;nk", l ,r ' i ' . r l i t , l l i lc i datori i lepreoti lor n general;t l t t l t t 1k'r i l rsl r, i r l rrvt ' ,l r" i l r tr : otez9i despre hirotonireaepis-rf l l l l r l '1 1 r.rrrhrr; r palru de:;pre ngri i i reasiraci lor 9i fecioa-nrhrr' ,rlir.r'n'ii lr.,r r;/nciu dtl.;1tt't: narliri gi sdrbdtori,a $gcsec,lusptr '1,; tr 'rnl , l r ' ' ,ptr. r t t t ' , ' r t t .r t t ' ' , , ilcsltre egeamozaicd; gap-ff i r r rtyt lnrlrrar,11 lrrv.1l.1lt t f ,1p't t t ' t . t l . lt l r tral, l , voi 'begto po i. icr1,rt ' r l l rrr, l l l , ,grsrrrr lr l rnl l r l r",ptr t t{ l . ici t t t t( f , tr t '9t ind;n l ing, *tfr-rr . , tr l , , rrt l r ' , r ; ,1lr ' ' :1t1r 'l , tr tr t ' l l r 'r l tr l t t t t t ' ; t ' t '1; l ixlraordinarg,1 1 l la1r1 i l l l l rr l r l r l r ' , rr l l l r nrrt l rrr rl t Ir 'r ' t l r ' l )r("; fr i l t l i t t l l i l i turgice gilo nf i r l l l l l r,ul l l , r,r ' . t r l , lgrrrrtr l l, t rrrh'r l rt t t tr ' , t i t t l rt ' ; t l l i ,suntpuser Flr. i l ' r I , i l t t r, t i l r i , rI i l i l i l l t r r t ol fr l l t t t tr ' . t . l ( 'r l . l : i l , l i t t l feagi , CUm Oaverrr r: l*r, . i ,ir . rrr i lar lr ' r t l rct r 'ol t 'cl i r t tr icosebi lentre olalt i ,, l l l t rar. I ' l l rrr,1"i l r ' , r l t .r l rr t l , l in pri t t tcl t l as ecar! i , a doua dinrtlr . . l r g,rgrlr. ,r ' . ; ir l l r . i ,r l i t t r , tr lc.t a o1l l a, la cari sunt puset.d iurr.x. l .uro. l l rr , l r 'r1to:,tr t l ict ' .ccastase dovedeSte tAt prin'trprlnqul nl l ln .r l rolt 'cl i t trr i i rr trcgi, at gi prin raportul r ime-

  tf ! r r , t* t lr l r r ; l unng'111 urertr : i crr lot ' l t r r tr i in t{cnoro Vi in ptrr t i lc eiJe tJg,: lr11ie lt , , | ', I l r r r r ' , l .J, i t r r= t lr i t r t r t t l t l t t r t t l i t : t t r r lrcl d1o Kongti-lulaFIr*r r i f i . l l , i r r tr trFB ,l:r , \1,rr ,r l ; l l ' r r r t t : , t l l r t , l1 I l11lr : l l t t I l l t r t r l ict t r i l lof di el l :Ear,, l l : l !F. F.reltslr t* rF. ! r ir { i i l r r i :n,r* l , , r t r l l t t t t . l r l t , t t l l t r ' l r l t t l tol l WOf t dCf.f qt, ' l i, |=+r l: r f iql l l r r t lr i i l r 11 1 | i l l l l l , I ll ' l t t t t Ll l , ( lr : r lq: lr ir j l r tc de S!f ir , i : f f f Ef f !19 I ai i l i ' t t ' ll -J ' , ' , I t I l l t t t , r t t , l l i l r |61i111u Und*r i irE .Fi l t * l i ! , t r 1:. : i 1, ' i , l, i t l , t t t t , t , l , l l io l , r .hro dcf , ,uott31..=r; t | ! i , r t r l . t I l r { i . , t r , r r lr ir ra r l i l i l r l , i r - l l t l r t rolr l( l l ( t ful l f . [ ) fole-,r i1 ! , iF | ! ' ln | !! | , ' r r lt .' .i r l l , , ' ." t , . l ' , i ' tyi r r iy t \ t iSexu' t. , t =!t 1.. -l r

  . i , ,=, r - l t , I ll , ih l i l , l t l ; l . . t l l ] t r l tvl l V pCrVie dV a;ir ! : r lre-1.re i='re.el ' .1.- ; l , r l , i i , l ! l I t l r t t , , l r : , l l r t f l vctrr :r r r i) ca i t rcheigre la:, l i t i - ' petel. ,r i: t t , , : | =r i : i1l er l r r . ! r l ! t l lU, 1, I /( l :135, 47 0 -*52S),

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  8/95

  31 4lor sale gease drti intAiu cu carteaa gaptea Si apoi cu carteaa opta, precumgi prin forma externi a colecfiunii.l)Acestereicolecfiuni iferite,cari alcdtuesc olecfiunea ctualda Agezimin-telor aposfolice,u fost compuse in vcaculal ll-lea pAni la atIVJea,gi ca temeiua avut unelescricriscurtc mai vechi, ar !apoi au fost augumentalei in secol'l al lv-lea au fost uniteinfr'o singurd olecfiune aredecitre o persoanaecunoscuti. 'XDupi rezultateletiinfifice, ar i s'au oblinul in timpul recent,.dupi editarea ga nurnilei"lnvdfituri apcstoliceu,ecidupd nul.lBB3,bazaprimcicolecfiuni dicda primelorgeasecirJi o for-meazdo scriere,care a avut titlul lmraTai rd't ti.Tiavtitoord).tu,t3i h)fircvrot tpo6n(ptu'-''4u{vat,arescriere gorpoate { fie scris6,sau de climent episcopulRomei, da r poate i scrisd9i de al tclimerrfdin secolul l Il-lea.scricreaaceasta fostcomplectat*in secolul l III-lea n siria, 9i in multe ocuri se pot observaaslfelde idei, cari aratrrcd celcea augumental artca, trebuil:si Ii fost un semiarian.s) azacolectlunii rloua,sau a cirfiia gapteadin Agezdmintelepostolice, formeazi "lnviilituraarrostolicd,menflonatd,a care sunt addogatec&ieva ormuiariide rugdciuni i indrumiri pentrubotez. ersoanarespeciivi, ares'a lolosltde .lnvdfitura Apostolilor"ia compus arteaaceastaa $apfea, gigderearebuesd fi fost semiarian,deoarece i inaceasta e observi cAtevadei semiariene,gi ugor se poatec6aceasta ste ficuti de aceeag ersoand, are a redactat rimelegease drli ale Agezimintelorposlohcen forma or deastEzi.a)Bazacolecliunii lreia aclicia cdrJiia opta din Agezirnlnteieaposlolice formcaz:i ifcritc crieri, ari au fost dunatci an -duite n acelagimp ca gi lrr irnclc louri orr:cf iuni,r l ici i r imclr:gease ir l i gi a gaplea.n))a r iurprrl,u c;n.{ 'i ' ir f , , i t rr l rct, ;rsl.rgi in generen cares'a ltrcul cdacla.ca c.slr ic. lcc[ irrr i A5 ezdmintelor postollcen forma ei actuaia, ru 1:oalc i nrai irziu

  l) Vezi lucr6rile menfionate a nota 1 pag. BlB.2) Drey, a. a. O. S, 40 fg . * Bi,rkel!,a, a, O. S. 55 fg.3; Comp. Ilpte'tvlou Jdo.1i1 pa1, St etq. .. - Drey, a, a, o" -*.Bickelt a. a, o. -- Harnack, a. a. o. S. l ?0 fg. .- pitra, luris occlco.To m I. Synopsis ist, pag. XXXVI-XXXV{II,t) l l ,ouevltiar,6a7,r1,pag" BE etc. -_ Harnack,a, a, O. S. 120,,- I.'rrnlr,O. c, pag. 74 sq.n) f)t"1', a a. o. S. 10 3 fg , *- Bickell ,a. a. O. S. l5 g g

  _ gi!__,h.r,r l ;r 'r l t t l al IV-lea.r) ar f i indci baza principalda acesiui o-l11. ,r trr,il r;criereamenfionatamai Eus,cale S' aallribuit ui CIi-rrrr 'rr l ,,rrrr;r i l ; r lorulodicelui ptts n frutt{ca codicelu!numeieIrr i ( l i rrr, . tr fca pri tr aceasta l i arale cd codicele rttrCg deriUir l t . l .r l i rrrt ,ut ;; i sl tel sa-i dea o itnportanl i mai,fnare.( olcr'tiuttc;r gcz;imintelor postolilorne oferao icoana om-plr l .1 lr. ' ;p1t 'rr1,tt t i r . t l ia,onclucereaiviata l l iserici i rcgtine i+rr, lr .r i rrr l . l i i ( 'r vr ' . t( . ln' ir t ' t j l i t r t l , i din ce\na aceasfa rc inrpor"l ;1rl .r l , ' . r . l r i l . r rr.rr lrrrlrr,ptrt lbiSeriCeSCs).fn VfrZUI tCitari fga,f l , l rr lni l rrr l ,r tr l l r ' t t l r t . t t , ' ,t , t t : t ' l ; l ()gezdminfe, ar sinodi.t l 'r . . , l .r r! ! , ;l r l l l r ' ; l ' t l r rt l i r i l i t t t l l t l t ' latt l , lor ' deoereceecufiogte,i li r l r , , , ,r ' r , l l . r l t t t l t t t t . 'r, ' , t r : trbl i t t ta orAndulr i lor umngzg-: *l l r . , i rrr, l rr l ,! ' \ lul{ ' | rr pt ' tvi tr ! i tt t : l 'sior ir l i pe ceice i pri-r ;1:,31r ' ,u,r l , r r r , l .l tn l r t t ' t t l , l lt t ' ; t l ' t ' ' l ( ' l iL l r rezi r i t i pe t impti ls iu,lr r g l r l i, r vl r lc r r l . i r r r , i r ( ' l t l t l r ' ; r iscol r i9i ci trcbuese respinse,,1111i l l r r r l r t l t r t , ' i r r ' t , t t t l l r t t r ' , l t ' ' i r r l111:1i a l t t r lc i dacf i vor lil r t t t l l ln l . '1 l . t r ' r ' , t ' r ' l l i t r " ' l t ' l l ( l l l l 'o i i r r t ' lo t l r ) ) i in l l ' insql le 'Ci Eisg-l l rd r t l l l r, rprr ' l , r l lr t , . r ' t r ' , t t l t , r " . l , t t l r ' .pr ' , ' i1 i ,1, i t t r i r l t t l t r i fu lan nea;i111,. ; f ; ;t r r , l l l , r r , l t t , tn t t ,r l. r l ' r i . r , r " l r t l ' / ' : ' . , r ' ; . , t t r i r r l t ' t l i t t f . ; l t t t f i lCt l t ' , l t t l l i r ; l l " l , , l , t l r ,1 , 't t l t l t , t l l r t i r t i ' t ' l t t , l r ' , . l r l l r , l , t t t ' l , l i l A', ;CZ;i-r t t l r t le, i i t l l , r l , r , l l lt t l ,r. tr l r, , t l r l , r ' t i ' i ' , , , , " , l t t ' " ' . ' l t ' ( i t t l ) ; ' l Ct l l " l l i feaIl r r l r ' r r r: r r! t t, t r ' : r ni r l r r , i l t l l t ' l r t ' , , 1t"=l t ' , lot i ' r t i t l r ' r t l l t t gpune, , t l1 l rr,r lr ,. i , r r t i t l , l l r ,r l r t tr '.r!r l rt l ', ,r l l t r t l l )ol l ' i v , l in l f i :buinf " l f i ii t l t l ' r r t l i l t . trr '. t '] l , l t , l I i, l t t t , t l l r t trt r t l trr. ', t( l , t l l t ' l i ( l l 'Uc$lC maf tU 'ttr l l r , l l r l r r l r r r l r r l r l r r . r l , rnl i r t r r ln l r l . r ' r I i r l : , , , t . t l ' t ' i t l ,l ll A .bibi iOteCA"rrr:,rr l l rrrtr ',r; ,r i \ : , , '. '. trt l l l t l , ' l r ' , r1xr ' , lo l i ( , ' , r. i l ; / i ( l {.r ;" 1 nt infai tfgi lUCfUfi,r t li r l rrt l r l i t rt i rr.r l r r l t tr l t ' t t r,r '1, ' , t l , t r, tct ' : l t ' . ' i . l ' rrnl asl fel de l t tcrt tr i ,r rl l l r r r l ti ul r. , '1\ ' . rtr ' r l r ' ( l r l r i l t , ' ' . , i t i l r ' i t ' r ' : ; l t t l , Cc I cOn!in AlgZ&-111l11l trl r,,! ' t , , , r l , ' t rr l rr l rt trr i l . t l i l r, r ' ) . / \ '1 'r : ; i ' t 'xpl ic i i ;i fal i iul ca

  r, l re l' f , t"d { l " l r ' l 11' l t"t ' l l ' t t :t () :; {i l lI ' _-

  Ariezirmin-

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  9/95

  3I 6din carieaa ont11A+ezdminferor-apostoliccs'aprimit n sinopsacanonicir) 2 canoaneut numele pir,:-rr"ir;i'iA:.:r,;r,),,zanoaneubnumele_ui petrug' pavet cap.Jtii;"; lunorn.ub numeieuturorApostolilori*p.-.oat,,i iri .r"oJ,re-se asesci in cormcialar).a ocurirec,ou*,rii,,lirr urnentariireanoanerori no i ne folosim e.Apezami,,r,,r.j"r,portoriceacritica ecesaria locurifu:respecliveo)Sinoduriurari ri c;r*oriuriiu prezert na i nren!ionerzdin canon espre r:r*z-ircauturor ereticiror i scrrizmaticitor,cari revjn a Bisclir:a rtodoxisi .uru canon.,a daf nanur s6n Bi;e'icadirrAfric,r e tirnpuisf.-iuiciprian.Darsinoctulrulanu da niciace;tui a!10r1arac{e*rrbrigatiuitdfiienerareenfruE:llr jltrcagi ca celonrarr*l,roun., pe cari le.a ciiat,ci iircprchclsicrlividcnlrrr ibnoxiae. ix mnlnninrirum ictione,quam depellereon cat ndmodrrnr lilriciie; dcind,:quocrconrra r)cutcron.miumcriminat!tres quasdam odctucant, uau cl ip". Jifui facillimo

  'ossunt; dcniclue xrianierno' ucm itern,ocarus pn'ro instancro, efet,e qu.ur;. can'niEtiiugi mai noi, citind tocut sces; ;n",'ffi.".- tui F-otie,aratfi ci celcrei tucruri menNioaare : Forie --;i i;;'i*portan[6, iar pentm drepiutisericeseatoc nu ar,r.mportan(i,*uil" -utsolut'n$ . rliiri-ru a.rpt,i Ia chestiunie credinlr'qinrrili.-'i"*oj"u ci "Aqeziminteleposr,rebue s6 serveascdde lzner auxiriaf ro*io'i*r*tnnt pentru gtirnla drep-ului"- Vezi Laskarew.,Dreptul Oir*.io."r,'f

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  10/95

  318spurcale' cari s'au lipit_de ddngii prin nunfiie nelegiuite;pe l6ng6 aceastacei dela ptei.fdntu Bisericd u fro*u-nilor_propundnd sd se aplice cu stricrele canon*l, iarcei de sub scaunulacesiei de DumnezeupEzite gi tm-pdrdtegiicetEfi propundnd 6 se tplice canonull uma-$iar fl cu -comp6limire,nrpreunfind nlr'una pe ir'bele[pdreril pErinteg{e9i cu iubire de lJumn r,en, a s6 nulng6duim nici bl0ndeleasir fie slab6, nici siricteleas&fie aspr6,gi rnai ales arunci,cdnd din cauza gn;ranfeiinfracliuneaa cuprinso rnutlime trestul e marJ de bfr-hali;. holdrirn mpreunbcd ceice s'au cEs6tori|e* dou.6ori gi au fost robjfi de pHcat p6n6 Ia a cincisp'ezcea[zi] n lreculei uni lanuarie,din Incricfionlri i--puttur"*trecul, anul geaserniio sul6 noudzecigi'ouHgl ,ru eovrul sl i se-spele de oceaslasf i fie supugicateiisirii ca -nonicegli. ar referifol la r:eice o* crrzut n p6catuldeacest el al nunlii a doua gi cari inainle rle aceasldhot6rire a noastrd au cu$oscntce este folositor-gi auinldlurat r&ul dela sine gi au nlungat departe aceastEirnpreunarenecuviincigasbgi str6in6 de e6s6torie,saugi referitor ia ceice, ele cEror femei din nunla u doo*s'au s6v&rgitdeja, sa* 9i Ia ceice au c5utat si l se in-toarcHgi s6 se n{elep{ea*cd i repedepdrEsind elesiuirilelor de rnai nainte, fie c6 sunl ptu*bituri sau- Ji-u"o"i;referitor ia acegtia a ho{6r&l [sinocrurl sd incelezeeidela orice slujbii srlu acflu*e - ieroticeascd, 6i sH fiepupggi..epi{irnieientru un tirnp holdrit dar lotugi s6 seirnpdrtdgascde c:insleascau'r,rlui9i slErii [prreofegti],indestuldndu'se[ pol gerJeanaintea ltoro9i rug6ndu.se

  Donmului p!6ngdndca s& i se errenelegiuirea"cea li nnegfiinlE;c6ci nu esle cuvlr'nciossfi binecuviniezepealtul, celaceeste dator sd-gi viridece ranele sale. I.arceice s'a' lmpreunat cu o slngur6 sofie gi dacif ccees,pe care au luat.o, a fost vdduv$, oi asifeigi ceice s'auirnpreunat&ipd hiroionlre eu o nunt$ legaid,) +i adicfi,presviterii,diaconii, gi ipodiaconii,sd se- opreasc&pen.tru timp scurt dela slujbele sfinte qi s6 primeascEepl-;il;;.vcrcgir.r lipseqte cuvinttrl : i legatrj ( ;1rr..tt4vri,trtt.

  __q9_llnr|t., npol Inrdgi s5 se repund in treptele or, dar nici-rler,unrLil ,,,r se promoveze la all6 treapld mai inall6,lhellr. tlrrpfir:t:s'i desf6cul insolirea lor nelegiuitd. IarAr,rrelonc lrollirim in privinla celotce au fost gdsili insur nr'fllnlck: nfrncliuni p6n[ la a cinclsprezecea[zil,dulll |trtrt s'o zis, n lunii lenuarie, din Indiclionul alpairnl,.n. r.;l rtttttttl n privinln fetelor sfintite, ordon&ndirrrrr lnrvll l . l ' ' , r l t t t trt it t t l tononul,care-dispune co celcer' x lt t tprs, l l lsql'u thrtt l l r trr lt l i dup6 botez, sau a linutr,ulr,ulr lnF,eh nu gronli l l cl l iscop, sa u presbiter, saurlfnr.ull, u orirt ' lr l lr lvrt r l i l t t :olalogul ieralicesc; dea-FF*tFlrFa l lrh'r ' n lrrnl vf letrrv]1,ri lepddaiE,or i des'f l lnef!, nrl ar rrvll, ot ' l t t l t t r lr: ledela teatru, sf i nu poatdl l clt f*, .1r;1,nu ;tt 'r '*vllr 't ' ,; t t t tcl it tc

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  11/95

  321ferneie' e pedepsescu scoaterea rin cinur preofesc.cu atitrnai vartos rebuesd iie supusacesteipeoepseaier creric,ca-rele necinstegte femeieconsacratdui Dumnezeu i rnireasaiui flristos, - dupi cum spunecanonul. n acestcin"n iuU cu-vAntul emeie67w4.) e infelege fecioartrnup\{,vos),carenua fosi c{sitoriti, ci care,dupdcuvintereui vasire d Mrr., r, "

  'consacratenevor.Dor'nurui,r renunfat a cds&torie i s' a ho-tirif sd trdiasci viafii sfintd (can. B; compari gi can. 16 dsin. IV ecum.). onara n comentaru! du Ia cantnur 44 ar si -noduluidelacarragina e acesteemei e nu*.gtu lrpd*-,*ps{->ou; fecioare finlite,virgines aoas.r)Episcopulo*pafinta l.consacrau un ceremonial eosebif6 Cartag.), ipurti griii deele, ncredinfinrru-reno r femeicinstite, u cari si triiasci im_preurrlgi si se perfecfionezen viriule sau unele dintre elelrdiau9i la olartd n vre-ocasi sub conducerea reunei emeibitrine mai distinsi,dar sub strictasupraveghereepiscopuruicompefinte.z)-ceremonianulavdrgit reepiscopu.onsa.rarea -cestorFecioare onsista in rugiciune9i-binecuvantarei aifereade hirotesia 7etpo8e,ciu.)diaconiselor, espre cari "*'uorbit lucomentarur anonurui 5 ar sinodului V ecumenic, ioespre a*vom vorbi gi la canoanele 4 9i 40 aie acestuisinod.- Rigoarea edepsei, e se hotiregte pentru clericiicari ne-cinslesco fecioari afierositi, douedegie i aici este vorba des_FJeo astfel de fapid de desfrau,eares'a comis rara-vina re-cioarei,si astfel este. a miiroc ingericiunesau siluire. Lucrulacesta e confirmi gi prin lextul canonului,n .nr. junt* tr -cioar"il u se prevede-ic i un fe l il e pecleapsri; pt l .anA Oi.p"_trivil gi penlrudinscrese prevudclrctr*nDsi.arrr. sevcr;i, ac idesfrAul 'a comisdi n vina or (t tr, (r 0 Vlsile e. M.).

  Laicul, areleneciustegle fecioariiaficror;ir;r,r. cxcru.lc'deia mpirtiganie,dupi acestcanon.Aceste pecrcpse a.o'iceau. os t primitegi de regisraliaivili greco-romanii noveta 23al ui !ustinianpedepsegtenfracfiunilede ferur acestaca pelapt,: criminale.Ejri Sint At , n{ , 41 0 -* Comparl Chryrserlo61.om , lJ in I adl'hirrorh, -- Tireophyiact,n I Codcttr. Z.:r ,pSint nt . I I I , 410*411.' ' , ! ' tzr corrrcnrarurui Valsarno'deracost nn.n n sint,At , Ir . t r ( ; .

  Canonul 5.Nh'l urtul dlntre cc l di n calalogtrl crolicesc sd nu'gi 'f lnF ferrrelr! rnlt serviloare tlc cill pe ncele persoone'.rarf ln { 'Rnr)n unl lrecule ibere de b[nuiakl, plistrf inchr-qiIr lrr RcrRnlrr tc;tr i l t l tnircn. ar dacd cinevnva c6lca cele

  htl lHrllr . h, rrol. ',11 i{r cnleriseascd. or acensta sd seuhqrtr s' 9l r lr. r ' l lh'r ' 'r ' l r :oslroli,av&nd grij[ cl eneprih6-nlt t ,F hrr; in r rr lcr vo l r ' l l l t :n hotf ir irea aceastal,de vo rll r lr ,r lr , cl l rrrr . t l(rt l . ir .o,rclt ,nr cle YOr fi laici, sE sealul l*eanr.Flq, J| , JJ, Jl, J , l , ' f r tp.; , t s i t t . ec. ;12, 13 rul , ;18 ,*, t i t f l , l l a11rr , 'f Arrr, , , t l , ?., t , : l t l , 0 Ca rtag.; 8 l raSi lee l l l I rtttlrttrrl ,1 1t'r'it . (,f(,r,1anonul rulan prezent, stetgtilrttul I nl qlrrnrlrrlul r'r ttnrttle. 'cmeile sau servitoarele( 1 ' tc* tr* i7 .t=l , , ru,r ,r . . , f , r ,11ggl i1,1 ',r ' l t t tc i l l ; t ) , l t 'spreCafi Se VOfbe$tefa atgEf t g l lut l , ct t t l l d t r r leapl r \ ' * : ' , t , r : , r ' f r ' l t l ( ' i t t l rodttsepe fur is) ,i# te rel l fare f$att l l t t t t r r r l r ' t t t r t t t ti t ' l , t t l 1i t t r icepersoanaFFFfC*sGi ee perfepregle ru rr la l le l tgr . t ldr i t l t t t l t , l r t t t 'g le s i r l ln i th :gac ec gel le l tl e fstt tr '1 , l rspla lFr l t l l l i l l r l l l ' i r ' ", 1 hi l i l ter peHe$*, art l - , t t t i l l t t ; l gl t t t t t t tn l rg aal fr l r l t ' f r ' l t l t '1 , , l r l sunl l iberede utl re l r l t t t t le l i l lehl !r r r l r l t ra l t t ' r .t r rdt l , t 't r ( l , l l i l : ic In comen*htt t l l l r r f | t t li r attr t t t l t l t lr r l r t t t t t r t t lkr t tr l l .

  Ar;cf r attutt f t t lnn dr ldoq, l n r l l tpozl lh ' r ; i rn i lar tr9i pentru'r l r l7111, rbal tu Ior l l ln l r l ln vorhl l l , r cotnctr tar i i le canoanelort l Jd el t

  ( 'nrrorrul 6 .lhrgrR .unt r' a r la l tt r .nt t t tRt t t ' l t :poslolc5l i l l r l in l repslee nu lrrhal ln r ' l t ; r ' rerSqHkrrl l l ,t t tntrt l : l lcl l l 9i c{In-l lre$l EE pl l r ' ieHfnt l, ?l t tnl pHrlrrr lnt 't 'nsl{1, l lsprrnempe i le eldnt l t tn lr r le r l t l l i r l r l lnt t t t t l , t t l r ' l r l lncont t l , lc i

  FtFl i letHlt + lupi te a e lt i l r lkr t t l l , t lh ' i r l , ' ( ' l t ln l lu arefei S fnfrc in feglluri r le tcHhrlle. Inr '( 'Rrc vo ndrlrznid hpt EFeEl, t F t.alctfH$aat 'al,fn r r lncll ar vo ifaEEigt dfnl te +'lc 'er t l t ln t let , a l l et ' l t t lpret lne cu okee,e ptln e-e*l6l e lsgnl6,sA nr 6 drc.n!, lrrrrninle ehiro-fsaitea pedler. ltrt t l t t l ,eu e tl lt.ottult t l ,nt tn presvlterului"

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  12/95

  -, (5 , 26,51 ap.; 14 sin. rVec.;3, 13,zt , 30 frul. ; 0 Anc.,I Neocez.;6 Cart.;69 Vasilec. M.).- In canonulprezentse repefegtecanonul 26 ap, gi seproclamddrept legegeneralinestrdmutataentru oate t-impurilenorma i numaipoatencheiadsatorie'inrenea, lintreeice u os lpugideia podiaconi i cu atit rnaipuJin eiceau fosthirotonifl'diaconi au presviteri. acacinevadintrece i ce volesc 6 intrein cler,are ntenliuneai conlractezeisdtorieegald u o femeiensi faci aceastanainle cle rirotonisirea rp) ,i{ yupororiur, n-equarn rdinetur)ntru ipodiacon, zice canonul; updaceeainsd a nici un caznu-i este ngiduit.ceeace trebuii i rpunu*in chcsliuneaceastaclinpuncturde vedere undamentar,mspusdeja a ccmentarul anonului p. rnenfionat. lc i trebue ifim atenfi a altri mprejurareoarte mporfarrtd!anume i princanonul rular prczcnt 6) se clesfiinfcazaclispozifie anonicimai vecheprivitoarea chestiunea ceasta,i aceasrastedispo-ziJia canonului0 at sinoduluidela Ancira anul314), careapermischiargi diaconului si se poati insura dup6 hirotonitre,daci a fosf hirotonit nlru diacon, eflind.nsurat.Despre dispozifia espeetivd sinodului dela Ancira uomvorbi in special a comeniarur anonului10 al acelui sinoo. oispozlfia ceasta fostprivitdvalidt de cdtremulii timp ndelungat;gi cu toate cd era vddit in contradiclie u practica bisericeascidin timpurile eiemai vechi9i cu prescripliiegaleexlstentenacel imp (Agezdminteleposf.VIl, t7 ; can.26 up), totr$adeseoria fosf urmatdcand inrr'o lJiscricaparticulari,cincr intr,alta.LegislaJiarcco-l 'onlan;ie. is; i llt , : rrvi irr l, rn ltr irrr; trrrrr; i lalesecoluluiall- lca sl i cnri l i i n l l ivirr l. rrr. t ' , r , ;1,r,,r ct.r.r,rt , ,r,rrr i. rr.huluiconslanlinopolitar,f . l_1ri[ ;rrr it ,1r1t() . ] lr),

  't l i , ;1r. , , i1i1,q. _

  gali speciali. i anumem1:iralulu:; l i l ian:r la l l l rr ()rtr irnvlic530 o lege,pri* cares'a proclamat brigarorie cnrr.uoi i oran-duireacanonului 6 ap.gi s'adispus i in conformitateu stintele'canoane e vor excludedin cler toli ceicese cisdtoresc, upiceau fost sfinfifi podiaconir).cela$usfinian dat maitirziu trelnovele VI , XXII 9i CXXIII)de acelag ens, dlntrecari ultima(din t Maius46) rescrien rnod ategorica presviterul,iaconulsau podiaconul,arele e va nsuradupi hiroronire, d fie inne-

  :1{i -. l iaf r ' , , , f i, r r l i rt t : .Wf ( avlJ 'r). ! , t i lut : t t i ' tx) ' i rto't) Ei Sa fi e pfedat aU .Irr*t ll t l vi l l t l rn loc;r l i talca, u c. lre'cl a tost cleric. l) Legi le4i =i i i , .r rrrr r lr l pl i rrr i l t : n colccI irrui lc anonice9i prin aceasta4r 1 rlr l i rr t t lrrrprr l '1,1111;1c l i sc cuvcl lca rt rt l tna confinutuluior.s)I 14 t rr l ,r .r l , . ,r t . , ,1,. t ' t t i ,; i cu toata prcscripl iaexpresa n a-rF.i1l, i rr , ' , l iurr i .r (,rrr(r lr l !r i p. menliottat, olt tg se considera.lc . t , l ,rr li '1r,, 'rr , .n'. .rl i l ro, ' i l i t t i anonului10 al sinodului el af l | | , r I ,, 1 rrr i l " { r ,r l rr l ' { ' , l rr ,ll pcrtnisiuneaepiscOptt lui Om -F=l i r r l . : ': l , l r l r l l r i t r r i r r ! t i t r ' l i , r i t t r ' ; i S'a tUfigat gi ObiCeiUl h!! i t . r r :r r .i l . i | | l r r l i , r l i r r r | r ' r r | r . t ' l , i l0r i ! i , l i Se pefmi tea si Ser iEi t+,r=a+ia tn r rn,,u l l ' l r r t r l t r t l , i i lo i ; r r r i dupd hi rOtOnire,gi nU -* ta i r r=.; a 5:, ,1r i r .r llr . l l l r r r r r r r , l t li sc tnai pefml tea Sd SgrQ==!!. ' rs= .

  -/\ , r ,f l l r l , . iq1 rtr l r i , r t r r t t t i t r inclemnat pe Pafin l i i

  i l lg{r t l , t i l r rr l ,r , , , r r t i l . r urorru l pr ' r 'zr ' r r l 6) q; i pr in aCeSta S&renl i r r r l . . l . r r r , , i r t i r r r r r l r t l,r , ,11y.) .11 ' r l r ict . i t t l nen! iOuata pf inSf * l r l i l r ,, l =r , l . l r r r, : l l r r ln . r rovr ' l r . l r t r i l r 'o t t l ' i l

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  13/95

  impiratuluiLeon.l)Arhim. oan n comentarura canonui 0 al ,slnodului elaAncirazicedespre cel obiceiu a unii il expiicacu aceea d in veacurile rimareadeseori ;e nlimpla ci l unelepersoaneinereerauhirofonitempotriva oinfii or .gi es ace*ctepersoaileinerecontractaudsatorie i rlupiihirotonire.s)ln Bisericauseascd,n lcureiulacesluicanon ruldn,sepermitegi astdzipresbiterilor i diaconilorvdduvisa se cisi-toreasci,dup;icc utoritatca ompetinteSf . *sinod)i ciimlte incinulpreofesc.Aceasta 'a inlrodus n Bisericaruseascd rinhotarii'ea inodulrri elaMoscova in anu! 166?gi prin elecrefuidin 30 April ;rnul r224.Desprechestiunea,ac i o persoa.ndfin-tit i poalecerc n nrodcanonic .limitereain ein gi daci autori-lalea bisericea:;clioatc s;.i-i acinritiacest iucru, uom vorbi acomentarrr lanonului l al : iccslir i inoci.Aici ne vo m opri achestiune;rintai,9i aclicii Jaciieslc juslificatcanonicegteseperrnife rcsviterilor'i diaconiloricluvisacontractezeasdforie,respectiveacdeste justilicaf a irr temeiul acesluicanon 6)trilan si se permitacdsitoi'ia,lrecum e faceastdzi n practicaBisericii usegti?

  Din celespusea cornentarulanonului 6 ap. iclin celeces'au spusacum a conentarui cestui anon se vede deia ci rpracticaBisericii use$ti, updcarese permite isitorla slulito-rilor sacrainentaliiduvi, nu poate i conslderafide lustificat*canonice$te.anonulprezent 6) al sinoduluirulan este lar, n-ci t mai clar nici nu poate i, 9i aceitase poate cita numaicaproibire pentrupersoanelefinliie,clela podiaconn sus.cieaincheia :is{toric, lrr l;r nici rrucar ca permisiune;Ei cti chc-st iunea t; l aslfel, u lrcbrrc ;. i i t . rci i rnir lr tortarc t, , . l ,11{irr, ,gi ceeace,esteucru lo cdpctclr ir. ,r. :c;r: ; l ; t : ; t , t lovrtt tr, '11(.)r i l lr(.(,(. .1cd nu exist i nici o irornt i canonicdcnlnr r; i lcrcrc' r,nnir, irrrrc,dupi cum se demonstreazicest ucrude cafra nEiSicanonigtiirugi,ceeace oi vom ardia a comentarul anonului2t trulan"Perrnisiunea ceasta e iustifici cu aceeac6 ea se da dupdcerespeciivulluiitorsacramental fost despoiat e oflciul siu gi_.-___'-:_

  r) Rispunsuleanonic39 in Sint. ^t . LV , 4? 7l) I-ucrar*rci i ., I, 388. - Comparicomenlanrl i i Arislen a acestcanon n Sint. At . lf , 319.

  ,r i rr , , l , l l rl c a face parte di n r:tci ,ager, iarai i i l racea trecut i"tr : i rrr lrr l,r i r t i lor '-gi asi lei incheierct casaicrici se pernri te nuil r 11i1,q1,.e slul i tor sacranlenta!,i ca iaic. l i r nici aceasia u;:. , 1rr1,111,usl i f ica. n Nomocanonuln XIV lir luri ( l i { ,2q) se ci -lr rr. , i o lcr lc a impiralului lusi inian ci in lB Octoi,rvr icanul 5i i0Ir r , , 'rr , ,nlarronului 6 ap.9i in aceas'la e rrorbe$le(ir, : ; l l reroi-lr i rr ' ,rr l r ' 'olu{i le inci icia isi icr ie de c6treceire primii Jeia iro-hrrr i .r i ,rcrsl fcl r lec; l i r ; i tor iest cconsideratalegala i ruginoasa,-r l rr lr l l l l i r t ,rr: ; tstcl i l l c; is; i ioi ie tr sunt coits!dera!ii jci natu-r,r l l (rr,r l rrr ' ,r l t ' , ,) ,'i crr kr lrr l nclerl i r i i l i i nevrednici ie dreptutr errrr. , l r 'rrrrt . .'r i tr l ,rplrr l .i l : i r ' ; l r j l i r ege;r lui i i lst iniana icst pri-t t t l l , t tt t l r ' i l r t t l rr ' , t' ,utrt tr i r . , iuudentCti i i r ia BiSefiCi iOrtOdOXe"| ' , ' , r t 'r ' t t t t t t ' , ,l r l , 'pl i tr . tolr l i r ; ;r l iVitalCeqali pentfU BiSefiCS.\/ , t l - ,rrrr, 'n,rr ,rl t ,r l r ,r;, r .r o.:ulmr-trt j ionafli nNomocauon,daugar, l .rr, . .1';1.1.r ' , l*r r. t , l ' , r oru; i t l t tr ' ; r1; iluld 9i cclpi i i elegiui j i , eg i,qr,r ' , l i t , t t l lni i l tn : . . t(nttnt ' t t lul r fi fost demis din sluib*tt , lt t , t i t s t l t i l t ' ii r l rrr,r rr ,(, ,1lr t i i rrcl tci ; i l i ict i torie Sint.At "ll , -t l ll t f , t i l , . , "l r\ l , rrt i nt r,rrrrlnt l , ,rrt .r l t r,h';r t ' tUtdanttta, Caf l l ' l 'l t +fr. i , r l, . ' r r i r r! t , t-. . t l rt l t , ' I ni l l t , t , l , t l , t r l r. i l l l ClCfiC dUp-.1lrl l r l *rrl * : =l 'l i t l ' l t l , t t l t , l t t rr. .1 ..r. r l r ' , l . rr. l . l , rt ' Zt l t taf. f : ; i Val-=',1111r11.lr t r 'rr l ! . t l l t r l l l , ' l rt t l , t , t , t ' ,1 r,nrtrl r .r l l , rt V. l t ; i l t . Ctl MafC,fr l 1sl1;11,1,, t11,rt ,r ' ! , r, l , l l t r. l rrtr ' . , . t ' , , . l , rr. t r i l , r l . l l t t tai mUlf,

  l t r, t t l t t t ' t ', 1 lr ' I . t l rt l l l , '1s111q1,t r t .r '1{, tr l , t l r ' , ' l ,p1r' l iv t l f iCC OCa-rl r l rrt t r l r ' ;r rr '1r,rlul , r r i . l ,, l , ' lurl r r r . r r r r l ,r l * , ; l t l t ' : ; l r0ial de sluiba,l1l l t ,rr 'rr l , , ,r.rr t ( ' ,1111. \ l l \ r , l t t t t), r rr .r l l r. r rrr, i l l r. ' , l i tCi i t t t SlUi i tOfeF r ' i l i l r, i l1,r1 ,r l " ' .1 1ls., .1rrri ,r llr , . , l i l1tr. t t l r. r.r l rt ' ; rrr lori latea com-frt . l rr l r, ,' l r , l rr,r. tr l l L r r r , ;t , , ' . r r,r, , ,r lol i l ir l . rt :r ' ; tSl i i Cal i iate, Bi -eetl r. l t t t t tr; t l t t rr r, ,r l r. i .a1,1l ,grr ' ,r ' .1, ' t ,r. ,"ri9i ' i i , ,t l t t i , Ci Cj : ; i lOtiaar ea,: l . t lr , I ' rr, , ,nrri l , r l , t , rr.rr l r rr r ,r , , l t r1t,r r l l l t : ,1)ul i t) V.; l ; i lC CC If, lat e tl t i i l l r l rt l i , . - l t t l l r! t l l inl , i l, -. ,1 .r . tt t lt r nt , tr 'r. , f; l l t c t . t ' l iCi-le l pi i leiul rl e 4 1rg: 1r : l l t | l l . t r l r .r ,r l l , .* l r.nl l l r. (. l l t t 'V,t l. f nO iyi l t l i t r, luls=rl i f =l i ,l e 1r-:r,r l I rrrrt l r l i . r .r1.. i ' , i . r .r l l i , ; r. t , tr. i i e.ietf f ,rr l " l1 gu'l l , l lFt ri . l l , rr i , l l l j i l rrr l l l r ' , , t ' r,uttr, t t l . t l t . r l f i ; t f 5i, l rr11i 'E =t t l r i :=f ' l i i , , i==i l i i r l1t,rrl i , . r , i r, r, ; ipr!ri r.r! .1 i1 r ri l l f f l CC Irt iai r :t i i t r i l ;pl , f : t tr l l r, l t l=i ! ,Jr, ' , ' , , l, t r, t tr l rrrrl , l r l .r l l rr i VaSi lC' El i lal e rt : t . lE =e rr=i tr l==lr: ii t I l r lprrl t '. 1 rrt , t l l11l , i111 C.tr; i i tOfiai=lelsr :=i i l r l i te ! ' i g;rl i l rr l : :r: : : l rr i t l r: ; t l r , .r l t r1r. l | t , ,f u fCttUnlat,r, l i ! -= i r 5Et.: : a a . l -. t .r |. 1 11 1. , ,f rl | , . i ,l U It. i t t t i l consacf; l fea5i =r r i : .3--t t i l =, e- l l , t r r l rr i I f1l r1p.,.r '1, l, t t trr ll l f ; lZ nU l i SC,:,,r.1

  &*-8*

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  14/95

  I)oatepermitesi renunle a demnifatea reofeascipentruo pl5-cere trupeasci (drd oa,oxtxiv rtBupia,tmrpurtfuuorlat iv ieparcxfivitgiav),s6 calce n picioare ig"lduinladati lui Dumnezeugi sisluieascd ldcerii rupegti ci chiar dacd au tncetat de a matface parle din preotie, trebue sd fd se interzicd de a-1i mwr-ddri prin cdsdtoria a doua trupurile sfintite odatd (xttt).u-&fioo,trat rit ?ha6 is,or,tillvro 61,i1t;:.ro.Jrtiv Deurtpot3yri.uotg{)efu),A-ddr,corporasua quarc unt Deo semelconsecrata rohibebuntursecundis uptiisprofanare)".n acelag ensse exprimdgio de-cisiea sinodului onstantinopolitaninut pe tirnpul patriarhuluiPaisie la anul 1655, ar in temeiuldoctrinei anonice Bise-ricii orlodor

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  15/95

  cele sfinlite; fiindcdgtirn d dieg6toriile uhovnicegli un fma i pre.sus decdt cele lumegli.(1 8sin. ec.;16 rul.;20 Laod.).- Spredeosebiree treptele eterminatele erarhieia-cramenialeiepo"pyiaeprtprtzy, ierarhiaordinis), din timpurilecele mai vechiale Bisericiiau cxistatdiferitedregdtoriibiserl*cegti bcAita sau ltp7o't:izut.zt:),riotuoru.i,fticia ecclesiastica)"car! se reiereau a administralia xterni bisericeasci,i cari nueraucondlfionatee un qradsau altul ai ierarhieisacramentale"Acestedregdforii isericegtie numeau igrade pn$pol,radus),da r nu in sensuladevdrattato.ypqottxde,busive),dupi cumobservaValsamon n cornentarula canonul l7 ap., decarecegrade n scn:;ul ropriu xr.t1tl,te,roprie) exisfi in ierarhia sa-cramenlala,c cand uncfiunile i dregdtoriileunt numaidern.nitili Si niiiloace eutrusubsisten!ir) rid tpglxu.a- i cit pTov--ri ttu- qr.u-i eiot ;,.uiTiott).o,r.(iv9n,t1,1ta.i ,fficia autem etarchonticiasunt honores t victusacquirendi ccasiones).r)ersoanele,ar iindeplineau stiel de funcli uni s'aunumit unclionartbisericegtl,ixzlqomottxoi dpXovre*, gqli iggezd.lor, Silu chiat ?ttt,tparr.,roi{dem-nitari). Acegti unciionaribisericegti, n calitatea or de funcfio-nari, nu erau obligafi d oficiezeserviciiledivine, ca celelaltepersoane iinfite, ci se ndeletniceaue afaceri isericeglixterne,administrative,ncredinfateor din partea autoritdfii biserlcegficompetinte.Originaacestor uncfiuni bisericegtiderlvddin pri-meleveacuriale Bisericii, i sinoadele in secolul V gi V vor-bescdespreele ca despre nstihrfiunivechi (7 , B Gang.; , 26sin. V cc.).?) ei rnai clc runlc dintrcaccali uncJionariiscri-cegtise nulncfl t lexocotgchi l i ( r t , : , , , tu:, ' t /r t t) .111' t 'clr trortt tr l ,; ;rcl t t '-Iarul, schevofi laxul, arlof i laxul, ;uclrt , l i rr l;i prol let l icrr l .Act:,1r.iuncfiunierau foarte mportauie, tai alcs cclc t lc pt ' lJrrr1. i,pi l-copii cetiJilor mai mari, 9i cu deosebire cle cle a curlea ralriar-halS din Constantinopol; i persoanele, ari aveau aceste func,fiuni, se bucuraude cinste mare gierau consideralidemaridem,nitari, asttel ca purtau atributul (,ca de pilda: 6 yttyo.*oixov\y.os, plyas oazJJci.lttos,te.3)Functiunile acesteade cele----T si"t, At. u, 24*25.e) Vezi, ntrealtele, q*zimin{elepost.I, 57 ,qiBasili i,N{.,p.117.;r )Vczi ucrarea ea:,Demnitifi le inBisericartodoxi" Fanciova,1x7{)) pag. l2 l -1f i7.

  rri*l trrrrltt ' ri le indeplineaudioconii, - qi diinSii n urma uric-l :r l r lhr l lor inalte erau pi lrurigi, dupi culn zice acestcanon ru-i-fu, rlt: ,tt 'rfgan[d i de SamovOIniciC,tii)ttie1,,t,rt i trirc,olirl) 5i.' e r, 'rr i l t l ( 'rarr c sine mai presuscieci l prcsviteri i , i ig i permi-Il,lr !r.i l,rtl i i l;r locuri inai de frunte decit prcsbitcrii. Aceastarirh, l 'r ' , r rr coulr.rdicJierr orcl inea tatornici ta gradelor erar-lr l r ., r . ' l , r l iz,r l ,rrrcl i ;r l i r imul sinod niceian,ditpdcumam vazutir ' ' . r ' l . r rr r ' ,ntorirr lt l ll i icclrr i hiod 9i dupi care canon ci ia-r lrr i t l ,r l rr l t ,rzrr l l r t ' l rrrr.;; i clcrrp:-:ocuri ma i loasedecAtpres-l i l r .r i i , rr iot lrr ll r t l ,rn,olr; t 'v. irrr l li t l iaconi i u uifat orAnduirea.,1n, ', l rr l ,rrl ,r ,r ,rr ' . ,1 ' ,r rrr, i rr ; i ! i i ind de cutezanle despotici| . '; ' , ; , , . , , , , i ) ; , , ' , ,r , t ' ; r . ; lOaftt ; t fdinga gfafhiCfdinl ' i l . rr i r , r 'r l , .r r,,' rr t l ) tr l t l r . : lpi ' t i : ircesl i ' ucruri ,acceniuand 5l' l r r ' , r l , ' r i i l , ' r l r i l r ,rvrrr,, ,.i ' , rrrrt rrtr l l t iai presris ecit Ceie u-t t t r r , , l t ( , , ,, ' , , t \ tt ' , , t , t t , i , t t ' . ) ; , , , . -1, i , ,Vrt . i XVeU,,t l f U.f i , Se-r l l r i l r i r,r t .r. i l rr i l i l t r! , i rr i r l r, Irr l ,r l i l rrr, ; r; l l i r i l t tales praestanticresr i; r l rrrl l r 1 i11 l r ., 1r , r lr , I l r ' l r. l r,r ' , rt . l r ic i r; l tcr. t t t t(tnlalC aU im-r,-,r l ,r, , l i r!rr, l t l r rl t l , t r ' r l , . r.r l l t rrrr i rrrrrl r, , pt ' i t t t ' ; rf i : ; {) eXCf-, il 3 r. i , . , .r r r, l , rr i i r l, r r ' , ' ' . , rr l t t t i t t t ' , l r ' , t l i r ' r ' l r i ' ; t ' t ' i t l ' . l i i . [ )aCdre.r' :r , i i , r, , , i r r ti ! ra i !r, l r i i l i .r t .r, l , r. l l t r{, {r l r l t trr ' , t t ' , i t ' l r iCi iS; la-l . is t i l !l 1 =i , ! , i , l , i l , l i ,1,rrr, r l i , ' . r , r ' , r lnr l t t t t , l i rtrtr, ' . ; i l : , t f i t ' dCS-1,.rl .r l .i i l , r,rr l rrr, 'r rrrl lr t ' l r r I r l t rrrl ' t t l l rnrt l {! l t l t ' t t ' , , r l t ' i l t l f t t t l i rfCOni: i l rr i r, 1,,1, t l t , i r l i i rr i t r! r l i rt l t ,=,rl r l , t t , ' , , ' t ' ; t ,) : trt ' t i 'ueo|o, i : , i .1,,1i , rl , t, t r i l t ! t | ,i l r . , r l rr ' , rt r.r l r, .r, , , t t : ; l fCI,CanOnUl-i l . r, , ' . t r , l , , rtr rr, t 1., ,1111 ', , .111,111,.1r,rr r r I t t , , t , t t t t t [c l iSuSHfiStOSlg . ;.1r'r, , , , r r:r i i i l r i r ' , . t t r r l rr l r '1 , ",( ' f r,r l l , t , l ; t , V, l Smefi , ia f'e l . . . ; ,r i ' r, | .r ' ". r trr.r l l , r (1,. 1,1,, , ,)" ')r j i ! t ! !r, ,1 .r, l r i r i l ,r : , ' r l r, , rl t l, t . l r ' . . r. ,1,t i r l l t i l , t ,1t ' t t t , i 'Al ; t t t t i lai

  I i , , : : ! . - : , . i .=,: : : ! : , : i : : r . :e, l , r l r r r ,r ,r lr t l l l : t i r r r .r r i t 'a l i i l r r i, ., ,! i , ., , i | |. ' | .. t , . l l . i . , l r r , ' pt ro1l. l l l , 4: lO).

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  16/95

  seruiciile diuincr) putea si gadi intre presviteri, ba chiar giintre episcopi,a deliberarea hestiunilor espectiven sinodpu-tea si votezea fel ca ceilalfi membrii ai sinodului, sciliahotdririle sinoduluica gi ceilalli,9i beneficiade arte drepturisi-milare.!)Clar este nsi cd in astfel de cazuriaceglidiaconi re-buiausi gtie de treptele or ierarhice gi si dea presuiterirorcinsteacuvenitd, eeace e vede din felul in care este redactafacestcanon.Afari de acestea e vede ci exceptiunea ceastase admitede canonul rulan numaidin cauza obiceiuluice s'aintrodus, iindci episcopii nsircinau bucurospe diaconii or cuunele afaceri mportante pe iavorilii lor, 9i aceasti excepfienu aveaputerede lege,dar nici nu putea avea cu atit maipulin, fiindci ea std in contradiclieu dispozifiaclari a cano-nului l8 al sinodului ecum.9i fiindcd,conformobseruafieie-meinice lu i Valsamon in comentarul du la acest canonalsinodului ecum.,estelegald (ru,oa)tiyoe. raeter ationem).8)a)Cu toate acestea iaconii n cursul impului, olosindu.se eapro-pierea lor de pe ldngi episcopi, u gtiut si exopereze a si iise inoedinfezeaproapeexclusiu or toate iuncliunile mportante-administrative isericegti in Biserici gi cu deosebire a curteapatriarhali din Constantinopolveauo situaliede felul, pe careo aveaucardinalii n Roma.r)Firegteci o astfel de ilegalitate(napaloyop.d*)u a putut sd rimini in fiinta pentru totdeaunagi daci in timpurile ecente isim de iapt pe linga scauneleepiscopegliit lurilede odinioariale inalteloruncfiuni iserice$t!,apoiastaziacegli uncfionari cslc ol nu sunl cliaconi, i per-soanedin lrcapta1:resvilcri.rl;r.

  Canonul tt ,Voind gi no i ca cele orAnduile de sflnltt noglrl P[ -rinfi sE aibb tdrie, reinoim canonul, care dispune sd se1) Vczi comentarului Valsarnona canonul18 al sinodului I ecum.in Sint. At. II, 156.2) Vezi conrentarului Aristen la acestc*,non ? trul.) in Sint. At,ll, 324; precum qi rispunsul can. 63 al tui Valsamon adresatpatriar,hului AlexandrieiMarcu in Sint, At . lV, 494.:] ) Sint. At I I , 156.r) irationali, nelogici (N. TL.).t') l)csprc cardinalii Bisericii din Roma vezi articoh.rl{reulzrvald nWclzer u. \\ 'eltc's (irchcnlcxikon,l, l0l8 ti1.

  --l---llilH in llecarean sinoadele piscopilor in-fiecareepar-irir', in localitateat, nde episcopulmilropolieiva socoli-iiil,,it.n insd din "au"u nuvuliriibarbarilor, recum 9i ditrnllc ;rrir:inievenluale, sle mposibil ca inainle stdtiitoriiiil",.r,i.ilors[ lind de cloudor i pe on sinoade,se hotd-rflgk: c{t in fiecareeparhie s6 se lind sinod n orice caz,,,i"f l),,:an cle chtrb sus zigii episcopiP.!nl1uafacerileblxcrk,c;;li, ar i probabil se vor ivi, [9 i adi96l clelosilr'irllt,,nrcri tinteloiPagli pdn6 a finea uriii Octomvrie inii.',"r,r nn, in locniilate4 in care va socoti, precunts'a1ie,r'pist:opulnih'opolici; or cpiscopii,gqTi*-u se vorIrrl'rrrrl, i jrclrcc ir i ccl6lile or 9i suntsdnbtogigi^.liberirlr, rrkll:nliiccle nevilabild i necesar6, Ssecerle rEfegte.

  tt / ,tgr.; r; in. cc.; () sin' V ec.;6 sin'VItr c' ;20 An -l lul t , ; l 'r ( ' , tr l .) .t f , i t ' . t nt loi ;r l : i ;i cxaclacclag noliv,carea indemnatpeItnrlrr l i l , i i lortrr luil lV lt , ; t cun)cl l i {; i i cmitdcanonul Oral 19'leafr lrrr l lor l. r l i rrcrc,t , i t t t l . t t [ ' l t l t ' t r l i l rol lol i l ; rnCcriodir:e, celagmO -ll v I l t t t l rrrrt t , t l.: tpr ' l t , i l i rr l i i ; i r t t tr l r t l tr ir t t l i r tr :i e'tni t i i n canonrl6t l lar. l1 , r r r . l r. t11tt (,r l 1. ' i t rgt l t t l t l i V ('(: t t l l l ). l , ( ls ;pl l l lC Ci i Pafin-l l l l r, le r! \rr,1t l l , r rt t t tol l trr[ . t t . ' t : , i t ' t t t ; t i l rr l t lori l l t t i t t i l t : CanOtl iCeglerr { qe l l t t l ' t ' rFt l , l l ' -; l l i l l r. l l t , ' ,1 , t( ' t ' . t r, l , l lt l li r l i l ; i l t t t ;ca in priv in!a,rr$i lal rl l ; rr l t l l r ' : r, l ' i r ' rt l r,1'1'v, ' r l l t l {): ; l )rt l i ;c l i l )! i t t l t i le canoniCg di nl i t t t |rt t l lp ,1111r' l ln, l l r ' lt t r, t t tutt tr l prr ' ; ' ret l l ( lnt larr) t lu 9e spune Iu -rl rt l i rt t ' r l , t , r l , r l l t ! rr l ' "r ' l l t ), l l ( ' l ) l ' (", t lpunc l) c baza ungi novelg aI r r l l rr, l l l i l l , rt t r l l t t , t t t t t l t r ( r ,1, ll l (, l I r ' | "t ' i ' t l l l i l l tc t lC Cl i pfeSCfipl iUneari l i l i l rt l i l l l l rt l r l t ! fr ' l t l rr.r l t ' l , l ' , l l l ( l , l ( i ( ' l t l t ' ; l i l ;copegl i anuaie nuSeIrtr-c*r,+i rlp r, i l t ; 1,11ir;rl r l t l t"rpr' t l i , l f :i t , t l ; inrXtt lClC aCeSlea ini+ttts ttat*F lt t i i t : l l rt , l rr in rt i rt ;11r,. , ! . ul , i l l l l l t {". , l r

  ca t; i t t t l l t l t l ieSa== i f ia la *rt i .e r-ei r* ,1 l rtr l l rr i l , l , r l r 1,, , . t t l l )= l ' , i r i t r!r i r ' t t t rrt l t t l t t i l ru-t l l t I t tHh{bi l Fl t l l f t 1's,11:rp:,rrtr i l l t l i l t t t i l t t r l t ' l t t t l r ' t t t r l t t t t l IO rft f t tEl t l fi r l i=l rrtr l deei ci =i tur+rl , t : !r 'rtr r ' | , l . ! i l t r l rt l " 'r ' l l t t t r l t | lr OfiCe,a * lf l , l i lFt rt faft =F fJlE=i f F= il r rrt i l r l l l rt I l/ ,111 fi r ' i t r ' I Cr" ;la * i f f fl i gr =1 1gi l l i ; rk | |r l r l I i t rr: i ' l t ' l ! r l t ' l t l ' , ' l l . l l l t t t l rt tr i l t l fdz 'I t*ri rr l re iuf ' t == i t l . ll t*ral =le= l t | ,' t it r ul ,r l \ ' lJ l r ' . r dtt l t i l Apafi l ia.1141r,r. . , .rtai l t=i l l i l l t r l l l i . ,5rr, l =F.i l i t , t ., 1 , l . , rr l l t ' r l l l0tt l r ' t i f 'Ctf t t tsfanle.E qrel eL,;s i i l i 39 - p* l i+l rSrte, l i r 'r

  r l r i . i rrt ; t l r l r. ,r t : i l i i lOfi la lO-

  33 0

  Ii/rl

  I

  hr1 tlrr I i I t tJ l l !El ' I

  Ii

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  17/95

  33 2calit5lile.ndese in sinoadele,irinJii slno.'iuiuirezentmoiiriciclispozifiifeinodare nterloareca sinoadere a !.indde doud oriin fiecarE ngi oriird$esc aacesfe inoacrea ,.-tina ii - fi*r*'.pro-vincie'mi{lcporitandodatd-1ten, 9i ac.ricintre pniti'gi ti*ur.lunii clctomvri*,n rocaritatearn,te a crispune,it.opoiitut.en-tru eplscopii,ar i nu se prezi't ii r, : sinodgi nu runi i*fi.aicaSide nici o afacereniporta,t;i,pirinfii acestu! lnodprescriu ce-iag pecieapsda gi piiri*lii si*ocuruiv ecumeniccar:.19)9i a-ttume i fie supugi .erfarii.- Dispoziflacesiui *no,, s,a nnoitgi la sinodul i VI I ea ecuinenician. 6) .

  Canonul 9.Nici u.ui cleric-nu'i este iertat sd aib6 c'rciurnh.c6ci dccdnu-iesre'i iertii s'*unrbrea cdrciurnd,uat&tmai vdrros ymf? stujlaiiora"i;;;;";{_ "#ni r"**ceeo,cenu se cuvine? iar de ar lace aga ceva, or i si lInceteze, ori sE se cateriseasd,is4 af).;24 LaoC.,.o Cart.).faJa"

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  18/95

  33 4mai bine a poporului gi ca stdrii ieraticegli sd nu i"sefacd vreo prihand. Cdci zice dumnezeesculApostol:Toate sd Ie faceli spre mdriree lui Dumnezeu; nu fifipialrd de poticnealdnici ludeilor, nici Elinilor, nici bi-sericii lui Dumnezeu;precum 9i eu tuturor in toalemEslrdduesc sd plac, cdutdnd nu folosul meu, ci al celormulli, ca sE se mdnluiascd; rnitali"mdpe mine, precumgi eu pe Hristos I Cor. 10r sr_sarI, J; iar elese vavddi cineva, 6c6ndaceasla,sd se cateriseascH.(5 ,5l ap.;3 sin. ec.;30 ,48 rul.;3, 4, ZS, 0 Cartag.).* La comentariilcanoanelorgi 5l ap.gi 3 alsinoduluiI ecum. m vazut ejaci in primeie eacuri le Bisericii p!s-copiipute u trii in casatorieegal5 rlar Ia acelea$iansaneam vAzut ii ei puteaura i 9i nec;islitorifi,a se privea hiarde merif, ac i cineva uita dsdtoriai trr'lia n lnfrdnarepr*a se exercitan bine (8c' i.otr,1ow)i in evlavie (d i eil.&Se:a,;).Prin urmareconcepfia espre viafa ceiibatard a episcopilor -xlsfa chiar dela nceputul Bis,:ricii coneepliaaceasta nsA niis' a putut realiza mediat$i nu a pufufoblineputere tegali dincauza mpreiuririior storicedin Eiserici de o i:arte, ar de altiiparte fiindcl disciplinabisericeascAhiar in urma acestor mpre,iuriri deocarndaldn e'a putut intdri in toal6 iniregitateasa .Sinoduluirulan s'a dat, ca precunln multe alte privinJe, lagi in privinlaaceasfa i conflrme rin lege ceeace ncii clepetimpulAposlolilor '; r :iistlat1:rin radi!ie n cnngriiriiaisericii.Dispozif iaceasla sinoduluinrl;rn slc r inrlr nrl:orlarr l i i .Ea clisptrneub pedcap;u ir lt 'r ' ir ; ir i i ,.; i r i t : i rr r,pi, ; t .oplu I l{rnl, .tr i i in cisdtorie. u sprrrrc.ns,t ', i '( f r i l)(.( ' l i , "fulr. t ' lrrrr,,, 1,( . ,lugdreascdnaintede a fi pu s clt i l ; rro1),rull 1;r, ,r l. ;1. i1, i, , i ,l i di n cauza ceasta st eneccsal ;r lr conrcnl; trulrcesltr iir .non si di m atenfiune pecialievoluJiei ispozi! i i ioranorrictrreferiioarea celibatul,iyapiu)piscopilor i paralelcu aceast,rgi im;orejur6riium $'a introdusn Bisericaortocloxa ti ceiccsunt candidalia episcopat naintede consacrarerebuesa sccilugdreascd.Ap. Pavel n epistola acitre Corintcnizice: elneciis;itori{se ingrijegfe e ale Domnului,cum se placa Domnrrlui celccs'a casitoritse ingrijegte e ale hrmii,cutn se plac,i fcnrr:ii Z3rr:r:r).cesl ucru l spunePavel clespri: o! i cregtirr i i , ;iprirr

  33 5reeaslavrea sa dea si se infeleaga iti grila are el de servi-clul Domnului, e serviciulBisericii, u reterire a ceicenu suntlsgnli prin cisitorie. Pentru acest motiv a rdmas 9i el insusinerisilorit (l Cor.?, 8) . Dar acelag avelnu a pretinsdela ie*earecpiscop i iie necisitorit, ci el spuneucenicului iu Timo'lslrrci episcopuld fie blrbatulunei ernei t Tim' 3, s) ' Indul-genlaaceasta lu i Pavel af i de episcopi, are st i in viditifi4niracticlieu celescrisede el citre Corinteni n tavorulceli'tralului, e explici prin impreiuririleaceluiimp. oanGurtrdeaur,Itlmf,cincloculacesta in epistola a lu i Pavel cilre Timolei,hr:e observafia:Apostolul zis episcopulrebue i fie birba-fu l unei enrei di r aceasta u a zis-o cu reierire la tirnpulde anldzi, eoareceslizi nu existi acest ucru in Bisericd' i'Inrlcttastaziepiscopul e rlistingeprin sfinfenie9i cur5fenie e-pllnll; ci aceasta spuneavind in vedere f, a evrei9i pdgini'irrl cra,r oarte moiali,se considera are lucrua aveao sin'$trA solic.Deci clardApostolul ri n acele cuvinte nu a dat o[tfs, el'rrumai voit si l se coboar;ia concepJiaimpuluisiutt i-erl loaret vialr copirrt lal{. , ,r)l 'codorit cl insecolul l V'lea)dtttflncn0a f,rct. b:;t,r.v,rlica loculmt'nlionat inprimaepistoliI l t t l r ,rvr. l ' ,1lrt ,l ' i t t tott , i9i zicccit : "Apostohrl fostnevoit dfntrrltr.qfc ,rt;lfcl lr. trrltt lQctllialii cl c cpiscol:i,adic2is:i leFlrtttll. l r; t1,(l,rt,1tvr,.t ) !i()lic, letlatccepropoveduireavan'Sollel r.rd t t t t t t . l ill t l( 'r t t tct tc: l iginiinici ideicnu aveau es 'i* leli, rrt t l t t tk ' l i t r ici tt t o aclt tr i lcau,eoarcce agtereaefpll u lt t lvratt l, ' bit t t ' t ' t tv, it t l lrc;i f i inclcipe acea remeer alprrtnlr i l rrr lxrr l lr l llr . r i l i , ; i un otrl,clre 9i-ar i pdstrat urdle'ni l f irrtrrrt , l , ' 'ul*1rl r. , i lr ,111'1.1t 't ' t ) i la dintre persoaneleGlf l l i l t l le a, 1 ql r lg l l i l l r t l t t rarr t , lt t t '1 ,1,' , t t i i l l l l tVUt tt t tmai O Si t t-g l l er , l te rl l1 l \?nrr l t t t l t t le l r . r ; to l lo l l t ' ( l l ' l4 ) 11i i l ' i in t ei akttu * iat srpr l$ai f L l r , l , r AI hr l l r . lsrr l ll t pr iv int,r t '1 t i : ;ct t l l i lor :** lEt tr lr rl , rr r rl 1 't ! , ,r-o'ei ,l = t*i , rt" 't t t i 't I l t t t t t t trt ' '" (, t t ' Ii l t i t t t l d ' fC itUa*HflE' latderBtt t taa; l rc luntpaqld 'a lxt i r i r l l i t 'b i l rbatt t lu6El ftf fF i l f ,eeala g f, lEf cl l t l , r l ln l l l l l lqr t '1 ,1 1r, l t t ,1 l t tc l di -

  tf le*r t I l t l lauelexl, lrelt l * i l r klalr1 l i r :e, lelel , ir l I et Ei i l r ** t [ l r . l ' r l r 'Vrl vor l rcqto 1i Z'a.ngi , j ' '

  it i FHr i1ei1r4.uleH !q EE-=lFi tet t r j i t t l A l - l l , : t i t | ) f i Vlaster / i 17{-*,, t t \ '1, l l i ' t t l r r l l

  I 'l

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  19/95

  336'sciplina isericeascd'a consoiidatepiin i pini c&ndeterinleie'externebisericegti rau de felul, cum ni le prezintd celedintditrei veacuri; olugi,precumne rnarturisescanoanele p. men-fionafe"qialte multedovezidin secoleleprime, exlstau i in a-.ceie timpuri multe fe!e sfinfite, Ei in specialepiscopi,cari-it' i,rr.iotvgi 3t' J),i.iieyu rdiau absolut fdra femlle, aSadardin ceiibat lguros.Referinfeie xternebisericegti'auschimbatu edictuldela&lilandin anul 313.Biserica inceput d fie liberd n acliunilesalegi intre altelea inceputsd organlzeze ! si rons*lid*r.disciplina isericeascdn privinlareferinfeiorerarhice reolegti.$ub iicest aport, nfre aitele, rebuiasi se puni la ordinea lieiciresiiunr:a.lsitorieiepiscopilor. ra n fiinldcanonu!, upi careepiscopu! utc;r aveasoJiasa 9i copiii sd i leEiuifi a0 ap.) Sifire$te nulfiepiscopitrrlarveau ofiile i copiii or . Dar n icelagtiinp era gi o nnaremulfirne e episcopi,ar iau ost alegidintrepreofiinecisdtorifi, ar i ntreagaor viafaau petrecuf.on teciorie.[-a aceastaa contribuit rnai ales insfituNia cdrugdrismului, carca inceput i se desvoiten secolu! l lli-lea gi are chiargi inacei in'rp dat Bisericli mulfi episcop!.Aciivitatea nsemnatdcu careau participat iiugdrii in controverseieriene i lertfireade sinc rentruadevdrul vanghericmpotriva octrineloraise uticiit c* ce i competenfl e aclresau ai arescomunitdlilor ilu-giregti sprea gisi eplscopiclemnipenfru llisericile viduvite.l]ozoilien,recAndn revistdsecolutrII Si lV in istoria abiscri-ceai;ca,(:rie i indeoscbi t itucli ireailuetiri lt tr fo:; l cauza i ldoctrinanlsaa hri I:rutonrirr;i A;lolrrt,rrirrn l; ' ir r., i: ; l), i l l( l i lrltr l iseiicanlrcap.i i ad,rrr11:i:x.rlx)t,ulr ,rt lrrrir, .r l.r i l lrr lr l, ,;r , l, l lv i tatea i lugrr i lor i pr ivca k. . td lv, lr ' . i lr r rrn,r ir , r , , r ({ . . i r ,p lr) lx lveduia e calugari,ar de pcl'soiruch',' ,r l i irrv,tt.rrrrl lf t , l,st .lereacer e ceiciumafi. stfel$i ]:giplr:nii,utn,t iur,nr.rndrrv;rlifurii ciiilgirilor lor, au putilt sd r se opunri blrb,itcgtc arir,-nilcr,,1). parifiacilugdrismului,a protector ou al ortocloxil.i.

  1) ,.Q,rar,nmgitur ei qr.raliade f)eo senscrintApoilinari' ct l l trno-mius, cx hi r qi.raediximr.rs, ntelligcrc poter i t, qrri votct (JLro(l'] i rlrris ur :curatnr 'nhirjusmodi rerum notitrom desiderat, e.\ i i r ; ( l , tuo i l ' l t i , vt: l (lrur{:Ati i

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  20/95

  33 8siu episcopesc i s'a inapoiat n singurltateasa. Din cauzaa-ceastaAtanasie-a adresat epistoldspeciali gi mustrindu-l rd-fegtepentru proceduraui ii demonstreazlcd esteobligata seinapoia a scaunul iu gi respinge rgumentareaui ci dincauzasfinleniei u se poate napoia,apoi zice: (nu egti u singurul,careleai fost consacrat intre cdlugiri, 9i nu egti tu singurul,carele ai fost inaintestdtitor de mindstire, sau singurul,careleai fost ubit de cilugirii t ii; cdcigtiicagi Serapion fost cdlu..gir gi inaintestitdtor l multor cdlugdri;nu ai trecutcu vedereain privinfa ui Apolo cd a fost pirinte al multor cilugiri; tu cu-nogli pe Agaton,cunogtipe Ariston, fi aduciamintede Amoniu,carele mpreundcu Serapiona petrecut n strdinitate.Poateciai auzit de Movit din Tebaida uperioard, i puti:t sd fe intere-sezide Pavel din Litopole, i tot a9a de mulfi allii, cari, iindslinfifi ntru episcopi, u s'au relras,ci u&ndde pildd peElisei,gtiindcum a procedatIie Si linind seamade ceeaceau ficutApostolii, u luat asupra or griiileepiscopegtii nu au negligatslujba or...9i cu fofiiau iustificat peranlaBisericii usd n ei"r).In aceastimirturie a lui Atanasiegi in altele gdsimexprirnatdfidel concepfia, e care au fost pitrungi Pdrinlii sinodului e-

  t) uCharissimeDraconti, pro gaudio moeroremnobis. pro consola.tione luctnm atulisti" Sperabimus nim te nobis consolationi uturum: atnunc te fugientemconspicimus. uis ad pacem ibi concedcndam nimuminducat, cum fratres videat,pro quibusmortuus estChristusgravi ob ugamtuam detrimentoaffectos Nosse c ac nihil ambigere onvenit,e antequamorditrare ib i ipsi vixisse ordinatum, is quibuses ordinatus . Tamcteirevcra nfirmus cs, di lectiesinro)raconti sc d to lrunc curnm Ruscipereconvcnit, tc descrla cclcsia, h inlrnioin, ccogionornx frrl in rru nnctlx;laedatttr.)a r cst trt tc uocingn$, o tlr)rrHolosrr t'cttrrrrrl ttolunsrni doqette una cumali is abornrc, t cunr ornnilrurrlclri tn tr:trlnrlolotlr!l in.. NerIroenim tu solus ex motrachis s oldinatus: nc(l!lo rr lunlrrrrr rrorrnnlorlorn -efuisti ,ve l solusa monachis i ler:tus s: soclnontlSoruplonolnrronuclrrrnlgse,et tam multis praefuisse onachis.Ncc o practorlt lrrotmonuchonrnrpater fuerit Apoilos. Noati Agathonem,ncc gnorasAristoncm,ac momlnlutiAmmoirii cum Sorapione peregreprofecti. Forlassisctiunrad to pcrvonltfama Muiti in superiori Tebaide comorantis, tque discerc potuisti quldPaulus qui Lati degebat, gerii ao similiter alii complurimi, clrri tamcrrordinati, non repugnarunt sed Elisaei exemploducti, nec ignorantcs lultlegerit Elias, gnari quoque erum ab apostolis estarum,hanc sueccpcrc rrram, nec ministeriumaspernatisunt, vel propterea eipsin dctcriorcg rrctlsunt ; sed potius cum laboris mercedem xpetent,psi in m clirrs roficlunt,dum alios ad profectum ohortantru. .s AthanasiiAlcx,, cp [rl. Dr{lcolltlurn,

  339cum.,canda fost vorba a sinoddesprecesetoria au celibatulpreolimei.Acel sinoda dat numai un canon 3), dupi care nici r'io per3oana finfita nu poate inea femeiestriini in casasa'r)gl nimic alicevanu a spus in aceastf,chestiune,sanctionandieta inaoi.H practica releritoare la celibatulepiscopilor, are Illlnla in acel imp in Bisericd i pe care practiceam vazut'omai sus.Iar spre a arhlra-i praclicaaceasta9i anumeca episcopiiai fie nec*sitorlfi, n fond a dominatpretutindeni, itirn urme-loarelemirturii di n secoiul, ind s'a tinut sinodul ecum.,aga-dar idinsecolt l la i IVlea.Gr igor iedinNazianzincuvAntareasalunebraidasupra atdlui siu, in prezellla ui Vasilecel Mare, 5-clnd menliunede alegereaui !'asile in scaunui arhiepiscopescal Cezareii,iee: .Disputaaceea e cat a tost de puternicigitprinsA,pe atAta fost de neroadd i neinJeleasi; eoarecere-bula sdr ie lfirnurit n fafa tuiuror, nc&t si lumineze intre oateffiai tare,dec&t oarelentre stele$i toli au infeles bine acesilucfu,dar nnaibine c l mai disilns din iloarea poilorului' toliCelce lujesc ltarului, recum9i cilugirii no$tri, dintre caridnguri, sau c7I putin in mare parte sr trebui sd se facdadfal de alegeri si atunci nu ar veni nici o rautateasupraBi-ftricii,.. 9i dintreceice un tcu mintea ntreagi, care ar ii inllare si te piriseascd pe ine (- vorbe$tedtreVasile ) corifeudlvin gi sfAntsi si treacd a altul,zic pe iine, careegti cu otullh rnAnaui Dumnezeu,arele u cunogtisarcinaasdtorie!,arelenu ai nici o avsre,careleegti aproape rrcorporal iaproapedrddt singe,careleegticel ma! versat n cdrfile finte...."s)pifaniudltt cipru, n lucrarea s otwopo*&),y)r!iiedTotrcpitrioretos,,.aBo-lni1,i 't l rirtooroitxiixx).'ioias,s)escriindrganizaliaisericeasci,!lce: "coroana toateeste arhieria, arese cornilunemai ales, dlnfre ulrgini 9i claciinu chiar din virgini, apoi dintrecdlutgdri;il dncnnu ar existacilugiri potrivili,apoi dintreceice e abfinihla noliile or , sartdinirecciccau riimas vicluvi dupa primall0glorlc,. )c l inrpul piscolluluiietrct l i t t ,n anul 39 0s' a t inut

  t1 Ve r. l ntui rt t tHptrtr1 0 qi celc lal tor) (i l rr; ;or, t l rool . , Orntio (l t t) frrnuhri : ; tt Iutt 'crt t , Pracscnte Basilioi , : ln. tl ) l ,nt l rre'.r l t r , i rporr! l io ldcl ' n, ? 1

  tl l

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  21/95

  34 0la Cartagina n sinod,gi prin canonul l z-leaal acestuisinodse dispune a episcopiirebuesi fie ldra soiii gi sd..gi istrezevirgind.tatea,i Pdrinlii aceluiag inodse referi Ia tradifia apo-stoiicS, a la temeiulor&nrluiriior, care tradifie se pistreazedin timpurile elemai vechiale Disericii. l) irturiaaceasta,re-cum9i altele,2)rati foarte irnurit cAt deadAnciddicinia prinspractica, updcarenumaipersoane ecisdtorite e puneau pi -scop!;da r ea dor,redegtei ci parteaceamarea episcopilorrauinstifuifidintrecdlugdri i cd episcopii ug i dlntre cilugdri aufost uminile elemai distinse le Bisericii. drd a menfiona eallii, esfesufcient gti, ci din cdlugiriau ocupat caunele Bi -scopegti: tanasie el Mare,GrigorieTeologul,Vasile el Mar.egi Ioan Ourddeaur, infilecelemai strilucite,pe cari e-a avutvreodatiDiselica. i aceasta servitde temeiu uficient enfrupraclica eacurilor rmifoare,precum9i pentru practiea, areeste n vigoareastdzi n Biserica rlodoxi.Dar inci nu exislao lege reteritoare a celibatulepiscopilor, ga ci paralel cu epi-scopii^ ecdsdforili dsirngi episcop!, ari trdiau in c6s6torie.3)

  in curs de doui veacuri lV gi V) intr,athta s,a nt6-ritncongtiinfa isericii piniaca episcopii l f ie necdsitoriti, ncaipfovocanemullurnire, acd vreun episcop triia in cdsdtorie i.aceasta e considera e sldbirea disciplineiduhovnicegti i cier) Harduini, , gi\.. 2) Intre altelccompari Sozomen, ist. ecct.VI,, 84 .a) Aceste azuri ns i sunr rarc. ca r: n ca z cu totul extraordinsrcanrintegteel al lu i sincsiu, cpiscopul Ptolcnrnidoi,arcls hirotonit i lndde Teofi l , arhiopiscopul l trxandllclr u' a porrrrin tr rl l lnncl l u nrtlq snEi . a episcop. sinosica fost l j lor' l ' ql bl ir ut cunorcrrtrry l n onul 4{)l}atdt clerul i t s;i poporuldln ['tolcnraidu l .urr .xprlrrrntorlntl cn l l l rsplusi fie episcopulor. I)insul a rqftrzut l in rnntlvrrl , l lndr.:Alcon cA ;l lo9i existi legca, conform cdrci l episcopul robuo nr fr o uoclrl lortt,dAnsulns i nu voia si se desparridc sollaso gi clo opl l l nl l (op. 104)..thiepiscopul reofil, in dorinla do a ciqtiga pentru Biscrlcll 'p0 accstiilosof, carele avea mare inftuenli la neoplatonici, i permlto ui sincslusi trdiascd n cisaiorie ,si dupahirotonircantrr.rcp;scop,qi atunci siineslus's invoit sd fie episcopr ii de sigur ci a slujit spre slnva Bisoricli,dupi cum obscrvl Evegrie (hist. eccl. I, 1S), * ln ncelng tinrp insll,cdnd s'a intimplat eceasta u .sinesiu, oan Gr;rirdcaur, lupd spusclo rrlPaladirr (vita S. Ioh. Chrysost.),a conclamnatgl a scos po Antonln,opiscopulEfcsului, ci n cauzd cE din pri lcjut hirotoniel 'a clospdrl l ttesol ia s0 , da r nrai tdrzlu ariqi a tri i t cu dfinsn ii s svlrt coDii.

  34 1Inclinarespre obiceiurile eligioasepigAne. La aceastamult aContribuit i impreiurarea i unii dinfre episcopii dsitorili ade-r rcori negligaualacerile bisericegti i se indeletniceaumai alesde atacerile amiliare9i pe lingd aceasta nlrebuinfau anii bi-lericegtipentrucregterea i intrelinerea copiilor lor, firegte ndaunaBisericii.Autoritateabisericeasci gteptamomentulpotri-ult ca si rqglemenleze rin legechestiuneaaceasla, dup&cuntI gi reglementat-oai iirziu. Inlre tlrnp, in primaiumilate afecoluluial Vl-lea autoritatea ivilS de$tat s'a ocupatdeaceastilhestiune i a dat cAteva dispozilii legale in privinfa aceasta.Acestedispoziliierau riguroase, 9i inlre altele, chiar gi dese vede ce fel de idei au dominat in privinfa episcopilorCesetorifi. a anul 528 impiratul lustinlana dat legea, rin carelormeazi cd dinire per$oanele dsitorite pot fi alegi eplscopli ceicenu au copii gi nepoli, ca nu cumua griia pentrulor sd-i abati pe ei dela seruiciul preolescAi ca nusd se risipeasce in cauza or averea bisericeasci.l) reimai tirziu lustinianemite altd lege despre alegerea pisco-

  , gi prin aceasta,se ispune,alari de cele anterioare,aI la nici un taz nu poate trdi cu sofia sa.t) In fine"inian, printr'o noveli specidld dresali patriarhului constan-itan Epifaniu, eferitor a calitdlile candidalilor a episco-, prescrie ntre altelegi urmitoarele: .Daci in viitor cinevaavea se iie pus episcop, urmind slinfelor canoane, ispu-[ . . . . 3. Nu estepermisca eiriscopul i fie cisitorit: trebueel sausd ie fostdela nceputcelibe,sau clacd avut sofie,pesi o fi luat dintre virgine, dar si nu fie viduvd, nici1) ,Convenit igitur hujusmodi eligi et ordinari sacerdotes, uibusllberi sint, nec nepotes: etenlm fieri vix potest, ut vacans hujus

  vitae curis, quaa iberi creant parentibusmaximas,omne stu-omnorflque ogitationem irca divinam liturgiam ct ros occlesiasticagNam c,umqnidam, gulnmo n Deum gpc, et ut anirnaoeorutnflant, ad snnctissimus clcurrant cclesias,'et is omnessuas facul-ldforrant et derelinquant, t in paupcres et egentos t alios ploeoon$umantur,ndocensesl, episcoposn suunr illas auferro ucrumrIn proprlum sobolem0t congnatosmpondero. portotenlm opiscopumlmpodltumaffoctionibus arnalitrm ibororum, mnlum fidelium esserplrltuolcnr. loe fgltur ob cnusosprohibomuahabsntemnd,tog utordlnarloplrcopum."Cod. I, 3, 42. $. l.

  i,!,1ilfIjill,iL

  , .:

  l) Cocl , , 3, 48 . 22

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  22/95

  3&2despirliti de birbat, nici concubini.4. Nu este ngiduif si aibdcopii, nici legiuiiii nici nelegiuifi;sau nepoti, ar celcese va gisiin aceasta i se despoaie d preotie,deasemenea i se scoatidin episcopat i celce -a institulf,deoarece rin aceasta ioleazfilegeaaceasta. . . 7. Trebueca mai inainteel si fie petrecut elpulin Seaseuni in viafi cilugireasci sau in cler, la nici uncaz insi nu se permitesi aibi sofie,sau copii, sau nepofi.A-ceastao cerem a tof cazul delade Dumnezeuubitorii episcopi,precums'a hotirit deia demai inainte prin doui egialenoastre,prin cari nu am scrutat recutulgi ne-arn desinteresat e ceicennainainfe au triit cu soliile lor, am interzisnsi ca dupi erni-terea egii si tie hlrotonit elceare sofie; gi acum repefima-ceasti lege, iar in cazul daci cinevaar procedadirnpotrivi,si se despoaie e preofie,deasemenead se scoatd din clengicelcea hirotonit ntrtr episcoppe unul ca acesta.Agadari epis-copi si se hirotoneascdumaidintre cilugdri, sau dintre cle-ricii ceice dau dovadddespreo asffel de viafi. . . . .,1) ----5;S-ncimus igitur saoras,per omnia sequentesegulas,dum quis-piam seqentiomai ten:porcad ordinationem piscopatusadducitur, cons!derari . 3. Et ceque uxori alii copulatus: sed aut in virginttatedegeens principio, aut uxorem quidem habens,ex virginitate autemadeum venientefir t non viduam,nequesejunctama v!ro, neq*e conctrbi-nam. 4. Neque ilios aut nepotes hebens neque cognitos legi, eque iiliodibiies,alioqui q;:i praeterh0.: aliquld agit: et ipse cadet sacerdotio:etqui eum ordinat, foris episcopatum ectabilurhano legem offenderxs . .7. Prius aulem aut rnonachicam itarn professus, ut in clsro constitutusnon nrinug meflsibussex, lrxori temcn non cohaorefls, ut filios aut nc"poteshabens. : loc enim omnimodo upcr Dc o amubil i t rus piscopis rrae.rimus sicut ot inmprirrrl rrahus ortris :onst itut lonihusoo rurnr; i t t lmst :pe r quirsdudLrtn ohaorcntcsrxori l . r ', rstott lrut,$(:rutamrlr,rnno Iraolorl.tup rel inquentes,e coctcroautcnr nnli l pormlltontort [onll lrrt toel{rxuxoremhabenti, amou mponi ordinot ioncm q'l f lnl ogorrr l inrnnunu ro"rtocamus na forte si prar:torhoo aliqrrid int : ct ipsc r..ad;rtrrucrdotio, tordinantEm imiliter excludi procuret, gitur ordinandus cpisconus, ut exmonachis,aut ex cl*rlcis sit, etiam in hujusmodi vita testinroniiboni, 'ilubonus et honestus,et gloria fruens bona: et hoc fundamentumpontilica-tu s doponons uaganimae.sNov.6" cap. l . - Novela aceosta intrrrtin colectiunean 87 capitotre lcetirit6de Ioan ficolasticul, -- pa.trialhrrlConstantinopolului,n jurndtatea doua a secolului al Vl.lc,r gi rlin l.ceast6.olecl iune ajuns n Cormciaia lavi {cap.42 di n cdil 'a rncntirr.nati, II, 7 -'8). un extractdi n novelaaceasta intrat ii i ir r prohirorrrrlimp6ra(LrlLriasi leMacectoneanul,dltat in a doua jumirt t tc u sccol,rlrria l lX. lua, q i sc g[seqten capi to lu l l 48- lca in '( iorrnoi t i . l ll , l l t i l t

  34 3cumse vedeacesteegi ale lui lustiniansunt stricteglcategoric, ar degi in fond conco rdeaze u conceplia,a dominat n Biserici pAni la acel imp(pAni la iumitateaal Vl-lea) n chesiiuneacelibatuluiepiscopilor, otugiIncd nu aveaubazi canonicipozitivi.r) Sinodul rulana a-menirea si rezolve problema aceasta prin emiterea unei

  pozitive n spiritul Bisericiigi in consonanJicu lradilia Bi-i, ceeace l de fapt a gi ecuiprincanonulsdu prezent 12).Prin canonulacesta e confirmi tot ceeace m spuspinigi anume cd celibatulepiscopiior ra consideratca cevanormal, n consonanfi u spiritulBisericii, e c2nddim-viafa coniugala episcopului u solie (legiuitd) era con-ti abnorrnali9i incompatibila u inalta demnitate episcCI-In secolul l VII-lea,desipAni atuncinu exista o lege, in general iinfa n Biserici practica a episcopii a ieil i gi pe acel timfr era excepfionai e rar cazul a epi-I si triiasci viafa cornund u solia sa, 9i aceasta ormade potlcniregi de sminteald (rpdozo,ulut cti ox6.'ttaio,t,et scandalum)n fafapoporului,upi cum eexprimiii sinoduluirulan n acestcanon,plecdnd ela cazul Andauzitci unii dinfreepiscopii in Atrica,Libia qi din altepirfisi trdiascda olaltdcu sofiile or chiargi dupacei s'ahirotonia. drinfiisinodului pre a pune apit acesteiir i gi sminteli,iind pitrungide zelulca in Blsericd otulge facd spre binele poporului *egtin, statornicescprin legetoate tlmpuritre i pentru Biserica intreagi ce cie acumsub pedeapsaaterisirii, ic i un episcopnicidecum uare voie sd lini in casasape sofiecase rAiascimpreuni,lrebuesd fie fdrd sofie.Deoarecensd fi!,ifa canonul 5 ap.),

  care n genere ic i o persoand finfitd, agadarenici epi-nu puteas6 alungepe solia sa legluiti sub 1:retext evie, decicd poate iber si triiascdcu dAnsa,prin ulmarefi i sinoduluirulan in searnigi de acest canon ,s ienunliprin dispozifia cestui anon 12)al lol nu voiesc ii desfiin-gause l aistoarneeie egiterate 1:oslolice$te,isestriduiescI sprc nrftntuireaoporului i sj)re propagiteaui in bineI) t loruparrl l lscrvrt l ia l i Valsanron in conrentarului la canonull r t r lnn t r Sln{.At, l l , 42 .

  2/ "

 • 7/28/2019 Milas Canoane Sinoade Ecumenice 4

  23/95

  34 4Ei ca stirii preolegtisi nu i se intAmplenici o prihani QxJp,ir'rrra, ullum probrum); eterindu-sen aceasti chestiunea cuvin-tele ApostoluluiPavel din prima sa epistoldcdtre Corinteni(10,,r-ar). La canonul48 al acestui inod vom vedea ce se dispunereferitor a sofia ceiuiceeventuala fostalesepiscop intrepreotiicds6torifi.In acest el a primit contirmare anonici prin canonul zal sinodului rulan, referitor a candidafii e episcopi, eeace 'apistrat in Biserici pe calea radiliei de pe vremea Apostolilor,ceeace devenitpractici bisericeasci proapegenerali in cursde gease ecolegi ceeacede acum nainte (sfdrsitul ecolului lVII-lea) rebuiasi rimini in vigoarepentru toate timpurile nBisericaortodoxi in calitatede lege,gianume i episcopiirebuesd fie necdsdtorili.

  Dupiceaceasti egedespre elibatul piscopilor fost con-lirmatd canonicegte,ndati se iveste in Bisericd migcareacaepiscopii i se aleagi mai ales dintrepersoanele,ar iniciodatinu au fost legateprin cisitorie gi -adici in prima linie dintrccilugdri, apoi dintre acele ersoane reofegti e mir,car!au ntralnecdsdlorifin preofie9i cari n monumentelecisepoarti numireade rap$dvot virgines), irgini. Se uedecd dupi sinodul trulanfoarte pulini au fost alegiepiscopi dintre persoanelepreoteEticdsitorife adicd dintre ale cdror sofii trliau incd gi daci foarlerar s'a gi intimplat si fie ale$i episcopidintre acegtia,acestlucru se fdcea otdeauna umaiavind in vederecapacitatean-telectuali eosebitd,ri n carese dislingeau espcclivii, au tturma situafiei e ei o aveau n rcferinfele ociale au tr urma cgiturilor ce le aveau u purldtorii ei nrai naltl al ntrlorllit lll tStatgi bisericegti.ceasta 'a int implat nai alts cupt 'rnoattele,cari erau n serviciu a curiea palriarhali conslattllttopolilnnil,dar acegtia rau funcfionarisuperioribisericcglidcla accaslilcurtesau dela alte curfi episcopegti ai irnportante, csprcctri(lunctiuni) m vorblt a comentarulanonuluiT l sinoduluilrttlan.Dar alegereaa scaunele piscopegtie fdcea u deosebireinlrt'ceiceerau virgini OrapSdvous)i cdlugiri.Mai ales insd dittlt 'r'cilugdriEi adici din motivul, iindci in timpurileantcrioarc''p tscopiialegidintrecilugiri in general u fost minlilc ccll ttt;tlluminate le Bisericii Atanasieel Mare,Vasilcccl Maru, lrt.rtOuridcaur i alf i i) , i indcl monahismuli- a AEligaloat ' lett tr l lr

  34 5$irite ca apiritor al orlodoxiei n diieritele upte ale Bisericiiau ereticiigi in fine liindcd a inceputulveacului al Vl-lea prinItgluirea lui Iustinians'a stabilit n special a 9i cdlugirii si se!pun[ episcopi. a rezultatulacestamult au contribuit gi eveni-rtele,cari s'au desfigurat n viafa bisericeascd upi cilivadelasinodul rulangi anumeevenimentelerovocate e ico-lloclasm, ari s'au ivit in Bisericd n prima jurnitate a secoluluiVIII-lea.

  Epoca conoclasmului fost timp de mare incercarepentruica ortodoxi. Nu a fost vorbi atunci numai despre nlitu-venerdriisfintelor coane,ci mai ales ca sd-gi acd. rumBiserici o putere strdini, puterea lumeasci, care voia siprin decretele ale ce este a se consideraortodox n. Puierea umeascd oia si se ntroducicu iorla la con-Bisericii.Cultul ntreg a fost supuscelei mai mari pro-i; Si insiEi ceamai siinti taind, taina euharistiei, ra ame-de pericolulsi piardi importanfasa reali in urma invi-nelegiuite.Reformatori eciremaJiu cdutatsl rupi legi-cu tradi fia Bisericiiapostolice.n lupta purtatd pentru apd"independenfiiisericli, entru iinteniaainelor ale,pentruia apostolicdFi a Pirinfilor $i pentru adevdrata reapli, s'a distinsmonahismulntAiuprin persoanele piscopilor,au iegitdin gcoalelemindstiregti, ar mai apoiprin cilu-de rAnd.Acggtiapdritori neinarmaliai ortodoxieiau tostpentru orice suferinle n lupta cu vriimagul, carele n ac-sale de iurie nu lisa si treaci nici un prilei de a c69-de partea sa biruinta in Biserici; s'au finut 9i sinoade,a li s'a dat ilegalnumireade ecumenice,u tosi $i cdrfi,miilocirea irora se rdspAndeaoctrinaalsi in popor,