Miroslav Krleža - Hrvatski Bog Mars

 • View
  65

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Miroslav Krleža - Hrvatski Bog Mars

 • 5/21/2018 Miroslav Krlea - Hrvatski Bog Mars

  1/138

  MIROSLAV KRLEA Hrvatski bog MarsBitka kod Bistrice Lesne

  Ova historija jednoga detalja bitke kod Bistrice Lesne naisana je ! o"ast okojnoga gosodina desetnika #eseka Mate i$estorice %rtvih do%obrana dr!goga bataljona dr!ge satnije& i to' (rdaka Vida& Bla)eka *ranje& Loborca +te,a& Lovreka +te,aecaka I%bre i Kri)a Matije& koji s! svi ali kod j!na"ke navale na kot! broj trista trinaest& roliv$i tako svoj! kraljevsk! !garsk!

  do%obransk! krv ! slav! hiljad!godi$njeg kraljevstva S-ent Istv.na& ! s%isl! Mad)arsko/hrvatske nagodbe od godine 01213#o"ivali ! %ir!4

  5osodin ri"!vni desetnik #esek Mato i $est j!naka ove na$e riovijesti& svi s! oni )ivjeli ! o"etk! tihi% i gorki% )ivoto%koji% )ive %ilij!ni na$ih lj!di $to se ve6 stolje6i%a ate na na$e% blat! te ga svakog rolje6a i jeseni reoravaj! da bi i- njegai-v!kli $ak!/dvije -rnja i ojeli re)anj $eni"ne gibanice na 7skrs i na Bo)i6& dva svijetla dana& kada se ne osje6a teret svagdanji! kri)i%a& ve6 se sa%o naaja blago o $tala%a i !$i i lj!cka red crkvo% cijelo doodne3 7vjekovnoj %agli tlake i rabote& di%nice i k%etstva i batina& ! onoj ,e!dalnoj %agli koja se jo$ godine devet stotina i "etrnaesteod

  vlado% *ranje 8osia #rvoga ovijala nad na$i% selo% kao )alosno velo& svi na$i j!naci osje6ali s! taj svoj )ivot kao nek! stvaro$ od 5osodina Boga stvoren!& i njihov djed i radjed 9ne b!di i%ot!)eno: )ivjeli s! tako& ak $to t! i%a da se %isli i $to set! %o)e; Sve to kako stoji stvorio je Sa% 5osodin Bog 9slava M! b!di i dika:& i %!)i i jes! bokci& kada ih je Sa% 5osodinBog bokci%a stvorio& i tako je to -aisano na ,aro,! i na katastr!& ! aragra,i%a na kotar! i ! -akoni%a kod s!da& gdje je5osodin Bog ostavio 5osod! da a-e na %!)e bokce da dobro vr$e deset -aovijedi gosodnjih& da la6aj! ore- i rire-e ina%ete i da id! ! soldate& a kada se to

 • 5/21/2018 Miroslav Krlea - Hrvatski Bog Mars

  2/138

  seoska g!%na od-vanjala od %!klog nabijanja& taj nesretni rat nije bio -a ove lj!de ni rva ni osljednja nesre6a3 #ogorjeli s! oninekoliko !ta do te%elja& o%rli od k!ge i kolere& od gladi i batina gro,ovskih' kada s! ono (!rci rega-ili karlova"ko/odravsketvr@ave& salili s! sav taj kraj& a a!strijski arkeb!-iri i- #ar%e& #iacen-e i Se-ije i kondotjeri $anjolski i $vicarski& odstjegovi%a a!strijski% i ainski%& orobili s! sve $to se dalo do osljednje kobase ! di%! i osljednje niti ! tkala"ko% stan!&oslije katastro,e st!bi"ke& godine 0CD3 Strijeljali s!o ti% lj!di%a %ad)arski )andari ! s%isl! )ene s! stale da vonjaj! o j!di,or%!& a se "!lo da seodigli neki ! -eleni kader 9ali taj vi$e $i$a bogata$e nego k%etove& taj -eleni kader& ak 6e ve6 ne$to biti $to 6e biti:3/ Bilo je da nije bilo rata& ak 6e i oet tako biti da ga ne 6e biti4/ ene se istinabog okvarile& ali ni %!)evi o kasarna%a i $itali%a nis! bolji4/ Svako%! svoje4 (ko o)ivi& vidjet 6e4 Sve i%a svoje vrije%e3 Svaka sila -a vre%ena4Sve je o"elo idili"no3 8adni% te)aci%a i %arvogojci%a& koji s! "itav jedan )ivot savali o $tala%a i g!rali se s rogati%blago%& nji%a se -bivanje ! as,altirano%e grad! 9gdje& kad ada ki$a& lo"nici sjaj! kao -rcala: ri"inilo ! rvi %ah lak$i% odonog o"ajnog i crnog tegljenja& i tako i% je bilo kao da s! i- svog nesnosnog& te$kog& robija$kog )ivota islivali / na %in!t!3 !lis! oni govoriti o jednoj "!dnoj -e%lji+lara,iji& gdje e"ene race i ili6i lete ! !sta "ovjek!& o livada%aas! rasci i odojci na ra)nj!& a srebrne !re i lanci vise o drve6!& i taj )ivot ! grad! ri"inio i% se ! rve gradske dane takvo%+lara,ijo%3 Sve sa%i -elherajisa s!ho%esnato% robo%4 Sve sa%e b!tine i rebra i crvena slanina debelih svinja& ak s!s%rtonosne rane -ae"ene lijeo %asno% crno% "a@o%& a kro- krvave r!e rodrli "avli& te vise nad!vena crijeva i cijede setr!le kobasice i %iri$! "varci o -djela%a orc!lanski%& oleteni% droto% da se ne rasadn!3 Sa%o s!ho %eso4 #!n grads!hoga %esa4 +!nke vise kao -astave4 I na ci%eri%a %esarski% odsje"ene glave bijelih odojaka& rasoreni teli6i oko crkve&bijele lahte na vjetr! sve lijeo olivene %irisno% svje)o% krvlj!&krvave / %esarske r!ke otisn!te na lahta%a& sve sa%e ,ine brija"nice $to %iri$! o naj,inije% sa!n!& a se nji$! barbirske-djele i $krie i cvile na vjetr! da je %ilina3 #a kolike jo$ slavne kr"%e i ci%eri sa ,ino,ajn na%a-ani% ,arba%a& sa%i crni

  %a"ki i kanoniri& %!)a"e& a oet bijeli %a"ki i og!ljeni ili6i olo%ljenih -globova& o-abadani vilj!$ka%a eteroro-i%& avelike "a$e jen!$avoga iva& a o okni%a %asne ala"inke i kra,ni i oga"e i oga"ice& sve to %iri$e& sve to jeva3 Kako t! %orada je divno ! nedjelj! oslije odne& kada "ovjek nosi ! d)e! "itav! %a-d!& ak jo$ g!cne ,rakli6 $ljivovice i gverca& -asladi selicitarski% srce% i sve -alije vino% i $riceri%a& a kad je c!ra i ta%b!ra i har%onike& dr%e$ trese kr"%o%& a )enske s! sisetole& da ih sve gri-e$ i na nec! !aljeno% osje6a$ slani -noj )enskoga tijela i s!krvic!& golot!& te le$e$ kao ,a$nik krvavi&naio si se divno& sve sa%e c!re& sl!$kinje& $tirkane ods!knje& crveneantljike& gola crna blatna koljena i stegna& dr%e$&ta%b!re& berde& d!/d!& d!/d!& dig!/gig!/dajca& baba lj!bi -ajca& j!h/h!/h!& j!h/j!h& ij!h/h!/h!3

  I gosodin ri"!vni desetnik #esek Mato i do%obrani (rdak Vid& Bla)ek *ranjo& Loborec +te,& Lovrek +te,& #ecak I%bro i Kri)

  Matija o"eli s! t! stvar ratovanja ovako idili"no& s dr%e$o% ! nedjelj! oslije odne& ali je stvar kasnije bog%e narasla i -aalilase kao rana ibog%e s! ti na$i j!naci %nogo stotina i stotina kilo%etara ro!tovali vo-o% i je$ke i %nogo se naja!kali o$itali%a i -atvori%a i %nogoistina so-nali do onog nedjeljnog j!tra kada i% je bilo s!@eno da adn! jedan -a dr!gi% kod Bistrice Lesne& ! navali na kot!trista trinaest3Onoga j!tra& kada je trebalo da do@e do bitke& bio je do%obran (rdak Vid od svih najt!)niji3 Sanjao je o svojoj djeci& a onda sesjetio ra-nine& one !)asne ra-nine ! koj! je -agledao ne%a to%e et dana i ne$to ga je steglo ! grl! te nije %ogao niti da oije

 • 5/21/2018 Miroslav Krlea - Hrvatski Bog Mars

  3/138

  svoj! crn! kav!& nego j! je i-lio ! blato3 Ba$ nekako red njegov odla-ak ! grad& ! kasarn!& okoao je )en!& a na k!6i ostalo %!dvoje djece& stariji de"ki6 seda%& a %la@i "etiri godine3 Sa svoji% i )enini% rodo% se osva@ao& i sve dok nije stigao telegra% dase ide& on je %nog! i %nog! no6 rostenjao na s%rdljivoj sla%nja"i& $to i kako da on to rije$i sa svojo% djeco%; On! osljednj!no6 sin!la %! ideja da o@e na resvijetl! kraljevsk! hrvatsko/slavonsko/dal%atinsk! vlad!& gore na Markov trg& red sa%ogasvijetloga Bana& da se Ban! ot!)i' $to 6e biti s njegovo% djeco% kada on ode na ,ront!& a neka svijetli Ban ne$to !"ini ! tojnjegovoj stvari3I tako je na$ (rdak Vid %noga vrata obio na Markovo% trg! i na %noga !-al!d ok!cao' nije -nao bi li ostavio ka! na glavi io-dravio kao ravi vojnik& ili bi se sagn!o s kao% ! r!ci kao ravi %!) i k%et kada %oli svoje ravo; I tako je negdje sal!tiraogologlav& a s! %! se s%ijali& a negdje s! ga oet bacili van& jer je rosta svinja i !la-i ! !redske rostorije okriven& ?valjda %!

  se !$i na glavi ne 6e rehladiti?3 (ako se na to%e kri)no% !t! o oni% beskrajni%hodnici%a i soba%a kraljevske vlade na%jerio na jednog "ovje"!ljka& koji je i%ao be$6!tne o"i& a nad glavo% %! je la%tjela)!ta linska svjetiljka treere6i glasno> ! sobi je bilo ol!ta%no3 Otjevao je Vid (rdak ono%! "ovjek! svoj! t!)aljk!& a taj ga jestar"i6 s be$6!tni% stakleni% o"i%a sl!$ao& gledao reko njega ! -rak i !nio Ri-/Abadie/t!lj"i6e srednje,ini% Be/ha/d!hano% islagao cigarete jedn! -a dr!go% ! $kat!lj!& koja tek $to nije bila !na3 / a4 obro je& k!%e4 !o sa% ja ve6 to sve& dragi %oj4a4 Ali ka%o da va% s%jesti% ja va$e dijete; Mi ne%a%o t! %jesta -a va$! djec!4 Mi %o)e%o da !-%e%o s va%a -aisnik4 Itako& dragi %oj k!%e4/ 8e4 #rosi% ih& goson doktor / b!%o rekli / oglaviti4 A kaj %eni -aisnik b!; 8a ne -na% ka% bi - deco%4/ A koliko gr!nta i%ate;

  / va rala4/ A k!6!; / I k!"!4/ ve6 je bio odre@en -a$estonedjeljni do!st kada je ala ! bolnic! neka i-vanredna ko%isija i tako njega i jo$ trideset i sed%oric! bacila ! kasarn! k

 • 5/21/2018 Miroslav Krlea - Hrvatski Bog Mars

  4/138

  bataljon!3 Loborec +te, nije bio o)enjen ni dva %jeseca kada s! ga otrgli od njegove )ene& i on je tih $est nedjelja do!sta osje6aokao ?svoje sveto ravo?& koje %! nitko nije bio vlastan oteti& a iak s! %! oteli to njegovo ?sveto ravo?3 Ogor"en tako& ao je !tih! aatij! i nije %ario ni -a $to3 #rije toga drage je volje "istio ciele ot"asnici%a& i kada s! ga slali ! kantin!& on je tr"ao ta%oi natrag> ali sada bi g!n@ao na sve ovrije@en i trebalo ga je $ikn!ti i oaliti nogo% ! stra)njic! da otr"i na -aovijed3Kada se satnija ore%ala na ,ront!& bio je na stra)i> a slijede6i dan nije vi$e -a njega bilo ciela3 5ovorili s! ot"asnici o nekoj$krinji ! glavno%e skladi$t!& koja da nije stigla& a oslije s! ga is%ijali3 ? tako je s!tradan doista i ot!tovao ! vr!6ici sijani% transorto%& koji je re)ao kao %ena)erija divljih -vijeri i kleo 5osodina Boga i sve svece nebeske od -aovjednika doonoga jadnog -avira"a na re! vo-a& $to je neisavan drht!rio na -adnje% vagon! sa svojo% crveno% -astavo% -a signale3Bilo je to ! vrije%e kada je rat sa-rijevao i kada se o ti% !tovanji%a ,ronta$kih transorta osje6alo da s! lanci negdje ve6!kli> nije vi$e bilo -astava ni gla-be ni cvije6a& nego se revaljivali kotlovi s g!la$e%&a