Modifikasi tingkah laku

  • View
    12.349

  • Download
    15

Embed Size (px)

Text of Modifikasi tingkah laku

  • 1. AMARAN!!!SLIDE INI TIDAK BOLEH MENJADIBAHAN RUJUKAN SEPENUHNYA IA HANYA BOLEH MENJADI SUMBERSAMPINGAN/BANTUAN KEPADA PELAJAR.UNTUK MAKLUMAT YANG LEBIH TEPAT PELAJAR PERLULAH MERUJUK DIDALAM BUKU MODIFIKASI TINGKAHLAKU DAN NOTA SENDIRI YANG DIAMBIL DALAM KELAS.. HARAP MAKLUM.

2. BAB 1 PENGENALAN KEPADAMODIFIKASITINGKAHLAKU 3. CIRI-CIRI TINGKAH LAKU????Tingkah laku yang individu lakukan dan katakantingkah laku mempunyai satu atau lebih dimensiTingkah laku boleh dianalisa dan direkodTingkah laku beri kesan pada alam sekitarTingkah laku terikat pada peraturan alamTingkah laku ada dua iaitu dalaman/tersembunyi dan luaran/terbuka 4. JENIS TINGKAH LAKU?? TINGKAH LAKU DALAMAN (covert)Tingkah laku yang merujuk pada tindakan yang bersembunyi, tidak dapat dilihat, melibatkan perasaan dan fikiran. TINGKAH LAKU LUARAN (overt)Tingkah laku yang boleh diperhatikan olehindividu lain .Berjalan, bercakap, membaling bola, menjerit, makan, tidur. 5. PRINSIP MODIFIKASI TINGKAH LAKU Menggunakan kaedah saintifik Mengukur tingkahlaku secaraobjektif Perlu dicerakinkan untuk mudahdiukur, apabila mudah diukur mudahuntuk melihat keberkesananstrategi modifikasi. 6. Mengikut CBT, tingkahlaku dikawal olehpemikiran Ia adalah konsultasi perubahan kepadatingkahlaku. Prinsip tingkahlaku terdiri daripadapembelajaran (learning) dan pelaziman(conditioning). Pembelajaran: berlaku secara sedar. Pelaziman: boleh terbentuk secara tidaksedar. 7. PELAZIMAN KLASIKPembentukan reaksi emosi atau tingkahlaku refleksdengan memadankankan satu rangsangan tidakterlazim @ rangsangan semulajadi dengan saturangsangan neutral. Hasil dari pemadanan inimenimbulkan gerakbalas refleks yang sama bagi keduarangsangan tersebutContoh: bunyi enjin motosikal dipadankan dengankepulangan ayah yang garang menyebakan kanak-kanak menjadi gerun hanya dengan mendengar bunyienjin motosikal yang pada asalnya adalah neutral.Selepas pelaziman, bunyi enjin motosikal dikenalisebagai rangsangan terlazim 8. PELAZIMAN OPERAN Proses meningkatkan atau menurunkan kadarsatu-satu tingkah laku dengan cara menetapkankesan pengukuhan atau hukuman bagitingkahlaku tersebut. Contoh: meningkatkan tingkahlaku mengemasbagi seorang kanak-kanak dengan caramemberi ganjaran kepda kanak-kanak tersebutselepas dia mengemas mainannya. 9. CIRI-CIRI MODIFIKASI TINGKAHLAKU Fokus kepada tingkah laku, dan bukan kepada tretpersonaliti atau teori psikoanalisis Prosedur berdasarkan prinsip tingkahlaku yangdigarap dari kajian eksperimental (appliedbehavior analysis- Skinner) Fokus kepada peristiwa dan persekitaran semasa-dan bukan kepada sejarah lama. Kenalpastifaktor-faktor yang mempengaruhi tingkahlaku Penerangan yang terperinci dan tepat bagi semuaprosidur Prosidur dijalankan dalm konteks kehidupanseharian Pengukuran untuk melihat perubahan tingkah laku 10. 4 TOKOH YANG PENTING DALAM SEJARAHMODIFIKASIIvan P.Pavlov (1849-1936)Edward L.Thorndike (1874-1949)John B.Watson (1878-1958)B.F.Skinner (1904-1990) 11. BIDANG APLIKASI Ketidak upayaan pembangunan Penyakit mental Pendidikan dan pendidikan khas Pemulihan Psikologi masyarakat Psikologi klinikal Perniagaan, industri dan perkhidmatan sosial Pengurusan kendiri Pengurusan kanak-kanak Pencegahan Psikologi sukan Tingkahlaku sekitar kesihatan Gerontologi 12. BAB 2MENYEDIAKAN &MEREKODTINGKAH LAKU 13. JENIS PENILAIAN TINGKAH LAKUPenilaian Secara Langsung- Seseorang individu yang memerhatikan secaralangsung dan mencatatkan tingkah laku.Penilaian Secara Tidak Lansung- Menggunakan temuduga, borang soal selidik,dan kadar skala serta mendapatkan maklumatmengenai tingkah laku sasaran daripadaindividu yang mempamerkan tingkah laku.(Contohnya, ibu bapa, guru dan kakitangan) 14. BAB 3MENGUKUR PERUBAHANTINGKAH LAKU 15. PELAZIMAN OPERAN GANJARAN +-Ciri Ciri Ganjaran Yang Baik:1. Kesan segera ( Cth, Pujian) (Cth, buat kerja2. Tidak mudah tepudulu baru3. Mampu diberikan4. Tidak menganggu sasaran dapat makan)5. Peneguhan separa/ bukan penuh DENDAAN+- (Cth, Rotan) (Cth, Buat xxx,tidak dapatxxx) 16. SpecificPerincikan MATLAMAT untuk mengukur tingkah lakuMeasurableMengukur tingkah lakuAttainableTingkah laku yang boleh dicapaiRealisticSecara realistik, berdasarkan kenyataanTime FrameJangka masa berlakunya tingkah laku SMART GOALS 17. Dimensi Tingkah LakuFrekuensi kekerapan:berapa kali makanMagnitud ukuran:Kuantiti nasiTempoh masa: tempoh bersenam 18. CONTOH CERAKINAN MATLAMAT KEPADA KOMPONEN TINGKAHLAKU SMART Melakukan pemakanan seimbang1. Minum air masak 2 gelas setelah bangun tidur2. Ambik nasi dalam kuantiti sedikit (1 mangkuk kecil)---->>>>> ukuran magnitud x 2 kali sehari ------->>>> ukuran kekerapan 3. Makan Buah (Pisang, Epal, Oren) 1 x sehari --->>> ukuran frekuensi2 biji --->>> ukuran magnitud 19. LANGKAH PENTING DALAMMODIFIKASI SESUATU TINGKAH LAKU1. tetapkan matlamat2.catat ukuran dasar (baseline) tingkah laku3.perancangan strategi modifikasi untukmencapai matlamat4. Catatan perubahan tingkahlaku hasilmengikut strategi5. penilaian hasil dengan matlamat6. ubahsuai strategi jika perlu 20. KADAR ASAL (BASELINE) Kadar asal/kiraan awal sebelum sesuatutingkah laku menjalani proses modifikasitingkah laku. Contoh: Ukuran masa yang digunakan untukbelajar sebelum melakukan modifikasitingkah laku. Berapa jam? Jika sememangnyatiada langsung, tidak perlu tempoh untukmengira kadar asal. 21. KONSEP MODIFIKASI TINGKAH LAKUA B CA ANTECEDENT (PERISTIWA SEBELUM)Merupakan peristiwa yang menyebabkan tingkahlaku tersebut berlaku.B BEHAVIOR (TINGKAH LAKU)Merupakan tingkah laku selepas suatu peristiwaC - CONSEQUENCE (KESAN/AKIBAT)Merupakan kesan yang dirasai responden selepasmenzahirkan tingkah laku. 22. PERISTIWA SEBELUM(ANTECEDENT) Peristiwa yang berlaku sebelum tingkah laku. Ia adalah kesan yang mempengaruhi tingkah laku Boleh dilihat dan diukur cth 1) kehadiran polis menyebabkan kita berhati-hati 2) kehadiran coklat menyebabkan kita makan 3) apa yang menyebabkan kita bangun pagi jam loceng @ azan subuh 4) apa yang menyebabkan kita datang kelas- kerisauan takut dihalang peperiksaan 23. Sambungan. Peristiwa sebelum boleh dikawal untuk menyekattingkah laku yang tidak diingini daripada terusberlaku. Tekniknya termasuklah penggunaan:-1. Stimulus diskriminasi(Discriminative stimulus)2. Isyarat Bantuan (Prompts)3. Operasi yang mempengaruhi keperluan (Establishing operations) 24. TINGKAH LAKU (BEHAVIOR) Tingkah laku boleh dikawal secara :- 1. memulakannya atau meningkatkan kekerapan ia berlaku 2. mengurangkan kekerapan ia berlakuatau menghapuskannya. Kedua-duanyaboleh dikawalmelaluiperistiwa sebelum (antecedent) atau kesanakibat (consequence). 25. KESAN/AKIBAT (CONSEQUENCE) Merupakan kesan yang dirasakan olehresponden setelah menzahirkan satu tingkahlaku. Boleh di kawal untuk meningkatkan ataumenurunkan tingkahlaku Pengukuhan adalah apa yang meningkatkankadar tingkahlaku manakala hukuman adalahapa yang menurunkan kadar tingkahlaku 26. BAB 4PENGUKUHAN 27. PENGUKUHAN(REINFORCEMENT)menyusuli satu tingkahlaku terpilih, berupaya meningkatkan lagi tingkahlaku terpilih, dan menimbulkan kesukaan atau kelegaan dipihak pelaku.CTH: Seorang murid sekolah yang berumur 12 tahun berjaya menyiapkan karangan dalam bahasa Arab dengan baik. Oleh itu, gurunya memberinya hadiah diatas kejayaan beliau.Pengukuhan yang disukai oleh subjek. 28. PENGUKUHAN POSITIF Pengukuhan yang melibatkan pemberian sesuatu yangdisukai atau disenangi Contoh: hadiah sebuah motosikal atau gula-gulaKelebihan: Mudah untuk diuruskan Limitasi: ada tahap penepuan 29. PENGUKUHAN NEGATIF Definisi.Pengukuhan secara penyingkiran stimulus yang tidak menyenangkan, membawa ke arah meningkatkan tingkah laku terpilih. Kelebihan....Dorongan yang kuat bagi subjekKesannya mendalam 30. Reaksi Kepada Pengukuhan NegatifTINGKAH LAKU MELEPASKAN DIRI(escape behavior) tingkah laku yang menamatkan rangsangan aversif sediaada. Contoh: Mengipas diri untuk mengurangkankepanasan,mendokongbayi menangis untukmemberhentikan tangisan yang menyakitkan jiwa.TINGKAH LAKU MENGELAK (avoidance behavior) tingkah laku untuk menghalang dari berlaku stimulusaversif. Contoh: datang ke kelas untuk mengelakkan diridari dihalang menduduki peperiksaan. 31. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIKEBERKESANAN PENGUKUHAN Kesegeraan (Immediacy) Sebab akibat (Contigency) Operasi yang mempengaruhi(Establishing operations) Ukuran magnitud (Magnitude) Perbezaan Individu (Differential individual) 32. Kesegeraan (Immediacy)Stimulus lebih berkesan sebagai pengukuhan apabila ia digunakan dengan serta mertaselepas tingkah laku. Cth: Upah yang dibayar segera lebih berkesan berbanding upahyang dibayar beberapa bulan kemudian. Sebab akibat (Contigency)Stimulus adalah lebih efektif sebagai pengukuhan apabila ia berfungsi sebagai akibatkepada tingkah laku. Cth: Membeli minuman sendiri lebih memuaskan hati kanak-kanak berbanding mendapatkan minuman yang dibeli oleh orang lain Operasi yang mempengaruhi (Establishing operations) Operasi yang menyebabkan stimulus menjadi lebih berkesan sebagai pengukuhanpada masa tersebut. Cth:tidak memberi makan haiwan beberapa jam sebelum latihansupaya haiwan lebih memerlukan ganjaran yang berupa makanan. Perbezaan individu (Individual differences)Pengukuhan berbeza mengikut perspektif responden yang menerima rangsangan.Cth: Ada individu yang suka bunga, ada individu yang suka coklat. Ukuran magnitud (magnitude)Lebih kuat/kuasa sesuatu stimulus, lebih ia berkesan sebagai pengukuhan. Cth:ganjaran RM2000 lebih berkesan berbanding ganjaran RM20. 33. Pengukuh tidak terlazim (unconditioned reinforcer). Mempunyai kepentingan biologi. Cth: Makanan danMinumanPengukuh terlazim (conditioned reinforcer) dikenali juga pengukuhan kedua pada asalnya ia bersifat neutral dan tidak mempengaruhitingkah laku Setelah melalui proses pelaziman, pengukuh tersebutberkuasa mempengaruhi tingkah laku. Cth:Bunyi locengmenandakan waktu rehat.