Morfologija Izdanka

 • View
  29

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

morfologija biljaka

Text of Morfologija Izdanka

 • Bocni pupoljakLisna drska

 • PUPOLJAKTEMENI PUPOLJAKBONI ILI PAZUNI PUPOLJAKZIMSKI PUPOLJAK

  ADVENTIVNI PUPOLJCI

 • Vegetaciona kupa stabla se sastoji od:Protoderma (epidermis); Osnovnog meristema (parenhim);Prokambijuma (provodna i mehanika tkiva) Apikalni meristem stabla (Vegetaciona kupa izdanka)

 • DUGI I KRATKI IZDANCIKRATAKIZDANAKDUGI IZDANAKLarix sp.

 • DUGI I KRATKI IZDANCICedrus spp., kedarPinus nigra, crni bor

 • GRANANJE3. 2.

 • Monopodijalno grananjeSimpodijalno grananjePicea omorica, Panieva omorikaQuercus sp., hrast

 • Apikalni (primarni) meristemi izdanka (u pupoljcima)Lateralni meristemi (felogen i kambijum)Apikalni (primarni)meristemi korenaKako biljke rastu ?

 • Apikalni meristemProtodermOsnovni meristemProkambijumPrimarni meristemiepidermisprimarna korasrProvodni snopiLisni tragfloemkambijumPrimarni ksilemStablo primarne graeANATOMIJA STABLA

 • OBLIK STABLA NA POPRENOM PRESEKU

 • KSILEMFLOEMKOLENHIMPARENHIM KORESRNI ZRACITIP STABLA SA PROVODNIM SNOPIIMA

 • I EPIDERMISII PRIMARNA KORAIII CENTRALNI CILINDARPERICIKLAristolochia sp.Primarna graa stabla A. Tip stabla sa provodnim snopia

 • Echinacea sp.Sklerenhimske kape

 • Primarna graa stablaB. Tip stabla bez provodnih snopiaI Epidermis

  II Primarna koraIII Centralni cilindarAtropa belladona, velebilje

 • Tip stabla bez provodnih snopiaOcimum basilicum, bosiljak

 • Tip stabla bez provodnih snopiaSpartium junceum, ukvaepidermisLikina vlakna

 • Zea mays, kukuruzPrimarna graa stabla biljaka klase Liliopsida(Monocotyledones)Zatvoreni kolateralni provodni snopii su uvek razbacani

 • Ruscus sp., kostrika

 • Raspored provodnih snopia u stablu: 1. biljke klase Liliopsida (Monocotyledones)2. biljke klase Magnoliopsida (Dicotyledones) 21

 • epidermisfloemkambijumksilemsrkoraKAKO STABLO DEBLJAILI SEKUNDARNI RAST STABLAKOD GOLOSEMENICA I DRVENASTIH DIKOTILAFormiranjem kambijalnog prstena I periderma

 • KAKO NASTAJE SEKUNDARNO POKORINO TKIVO PERIDERM epidermis

  parenhimfelogen plutaepidermisparenhimparenhimfelogenostaci epidermisa

 • 1. Sr2. Ksilem3. Lenticela223STABLO SEKUNDARNE GRAE I KoraII Sekundarno drvo

  III Sr

 • Lenticela

 • SEKUNDARNA GRAA STABLAKORASEKUNDARNO DRVOSR

 • ksilemfloemkambijum

 • KAKO IZGLEDA MRTVA KORA ?

  DRVOKORAKAMBIJUM

 • SEKUNDARNA GRAA STABLA ETINARAGod

 • Taxus baccata, tisaSekundarna graa stabla golosemenica, Samo traheide

 • Primarna graa stabla sa provodnim snopiimaPrimarna graa korena

 • Sekundarna graa korenaSekundarna graa stabla

 • METAMORFOZE NADZEMNOG IZDANKAListoliko stabloRuscus hypoglosum L.

 • Voluminozno stablopredstavnici fam. Cactaceae,kaktusi

 • IZDANCI PREOBRAENI U TRNOVEGleditschia sp., glediija

 • IZDANCI PREOBRAENI U RALJIKE

 • STOLONI kod jagode, Fragaria vesca

 • METAMORFOZE PODZEMNIH IZDANKARIZOMZingiber officinale Rosc., umbir

 • Solanum tuberosum L., krompirKRTOLAKrtola krompira je poreklom od podzemnog izdanka a krtola ledinjaka od korena i to su ANALOGNI organi (imaju istu funkciju ali su razliitog porekla).

 • Ficaria verna,ledinjakMetamorfoza bonih koenova ukorenske krtole

 • LUKOVICAAllium cepa L., crni lukGagea sp., baloe

 • Urginea maritima, primorski luk sa najveom lukovicom u Evropi

 • REPASTO ZADEBLJALO STABLOBrassica oleraceae var. gongyloides, keleraba

 • POLJE RAZNOBOJNIH ZUMBULA SA LUKOVICAMA

 • LIST (Folium)TIPOVI LISTOVA NA IZDANKUKOTILEDONI, klicini ili prvi listoviDONJI LISTOVISREDNJI LISTOVI ( pravi listovi)GORNJI LISTOVI (brakteje)

 • DELOVI LISTALisna ploa, liska, laminaLisna drka petiolaLisni zalisci stipuleLisna osnovaLisna osnova se moe razviti u lisni rukavac ili lisne zalistke

 • PROST I SLOEN LIST

 • LISTOVIPOOBLIKUMOGUBITI

 • OBOD LISTA

 • VRH LISTAOSNOVA LISTA

 • NERVATURA LISTAParalelna do lunaMreasta:

  perasta i prstasta

 • PERASTA PRSTASTA NERVATURA

 • RASPORED LISTOVA NA STABLUNAIZMENIAN (SPIRALAN)PRLJENAST (CIKLIAN)NASPRAMAN

 • HETEROFILIJA I ANIZOFILIJA

 • GRAA LISTAEpidermis licaEpidermis nalijaKutikula licaKutikula nalijaKsilemFloemPalisadni parenhimSunerasti parenhim

 • EpidermislicaPalisadno tkivoSunerasto tkivoKutikula EpidermisnalijastomastomaksilemfloemMehanika saraMehanika sarastomastomakolenhimKutikula stomaintercelulariPomona elija

 • List bukve, Fagus silvaticaBiljka umereno vlanih stanita - mezofitaHipostomatian list,Stome samo na naliju lista

 • POPRENI PRESEK LISTA MASLINE, Olea europaeaBiljka suvih stanita - kserofita

 • List lijandera Nerium sp.

 • POPRENI PRESEK LISTA VRIJESA, Erica carnea

 • Popreni presek lista eukaliptusa Eucalyptus sp., SEM

 • POPRENI PRESEK LISTA (ETINE) BORA Pinus nigra

 • POPRENI PRESEK ETINE BORA Pinus strobusSmoni kanalHlorenhimEndodermisKsilemFloemStoma

 • Poprecni presek lista (etine) kleke Juniperus spp.

 • LICE LISTANALIJE LISTABIFACIJALAN LIST

 • METAMORFOZA LISTA U RALJIKU (VITICU)

 • LISTOVI U OBLIKU TRNOVA fam. Cactaceae, kaktusi

 • O2, H2OCO2Ksilem i floemFunkcija lista

 • FOTOSINTEZA JE konverzija svetlosne energijeu hemijsku i izgradnja organskih jedinjenjaHLOROPLASTIHLOROPLASTO2H2O iz korenaCO2 stromaGlukoza Grana tilakoida6H2O + 6CO2 ----------------- C6H12O6 + 6O2

 • Koren upija H2O i mineraleListovi uzimaju CO2 a oslobaaju O2U listovima se stvaraju eeriFloem provodi eere od listovaKsilem provodi vodu sa mineralima iz korenaTranspiracija preko listovaKoren uzima O2 a oslobaa CO2DOBRO DRVO IVOTA