Mpdf chuongtrinhquanlynguonnhanluc-130927212507-phpapp02

  • View
    95

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Mpdf chuongtrinhquanlynguonnhanluc-130927212507-phpapp02

  • 1. Chii doanh nghiepva chuc nang QUan)jnguon nhan IDC

2. Quim trj Nguon Nhan hlc trongcac Doanh nghi~p Vila va NhoChu doanh nghi~p VaCh((c nang Quan IyNguon Nhan Il!cTAl BAN LAN THlf I 3. Q OPENLEARNINGAGENCYCanada's Lifelong Learning ProviderChuong trinh Phat lrien DI! an Me KongthllrqVi~n D':li hqc Ma OLA (Canada) bienso,:!"Cuon sach nay do Chuang trinh Phat tri~n DI! an Me KonggiU ban quyen 2001Khong duqe sao ehep hoilie sua d6i neu khong duqc phep bitng van bim euaChuong trinh Phat tri~n VI! an Me Kong.LUUYCu6n sach nay duqc xay dl!ilg lren C van dung cong vic, va van dung thm diemde d~t duqc cae ml,le tieu ella doanh nghi~p. Nhu v~y, mQt cauhOi di).t ra Ill: Ai phl,l trach quiin 19 ngu6n nMn I,!c trong doanhnghi~p? R6 fang cAu tra 1m se Ill: Mt;>i nhll quiin 19 trong doanhnghi~p.Quan If nguon nhan Il!c la rn(lt b(l ph~ quan tr~mgtrong quan If doanh nghi~p. Nhi~rn VI,! chu yeu cuano la bao dam co dung ngum vOi ky nang va trlnhd(l phil hQp, van dung cong vi~c va van dung thmditirn thich hQp d~ thl!c hi{!n cac ml,lC W!u cua congty. M~i nha quan If dl!u la ngUOi phI,! trach quan Ifnguon nhan hfc.Chu Doanh nghip va ChU'c nling Qudn IS> Ngw$n nhiin IlfC 3 13. Sd hJQe qua trinh phat tri~n Quan IyNgu6n Nh~m h!eTru6e dliy, cae doanh nghi~p thuOng tuyen dl,mg, sa thiii,de b~t va thay tM nhlinvien kMng can cu tren cac ki! ho~eh di'ti h~ va mlc tieu cua doanh nghi~p. Khimt nguoi lao dng duqc tuyen dlng, doanh nghi~p thuOng kMng co ke hOl).chd110 tl).o hay nang cao ky nang eho hI;>. Khong ai nghT xem nguoi lao dng can glhay cac ky nang cua hI;> se duge st'r dlng trong doanh nghi~p nhu tM nao. NguOilao dng duqc hui'mg chi! d tra cong va de b~t thieu nha't quan va khOng he codinh huang ngM nghi~p ro rang. Hau nhU khong co tieu chuftn cong vi~ hayphuang phap do IUOng ket qua Jiim vi~c.Tinh hlnh tren lam cho nguoi lao dng cMn nan, san xullt khong hi~u qua, phucVt,I kMch hang kern va ty I~ nguOi 00 vi~c cao.Vao thoi ky kinh te kha quan, hay trong mt moi tmOng dugc bao h, nhfing Vllnde nay khong tM hi~n ro rang. Khi dieu ki~n thu~ lqi, cae cong ty thuOng lam anco liii. COng tac dao t~o va pMt trien khong dugc chu trl;>ng, bt'ri Ie nMn vien conhieu C co the dOi bo cong ty bilt ky hie nao. Vao nhfing thOidiem kho khan han, va vi~c lam khan hiem han, ml;>i nguOi buc phai (j I~i cong tyke cit khi hI;> khbng hili long. Trang ca hai trUOng hqp, nguOi lao dng thuOngkhong dugc cong ty hi) trg M pMt tden ca nhlln, hI;> cam tMy co rilt it hay th~mchf khong co moi lien h~ nao vOi cac mlc tieu pMt trien cua cong ty. Ban than cacdoanh nghi~p khbng nh~n thuc dugc nhfing phf t6n gliy ra hOi muc d() 00 vi~c caova tdnh d lam vi~c thllp. Trong khi do, de bao v~ nguOi lao dng tranh khoinhfing doi xir thieu cong Mng cua nguOi chu sir dlng lao dng, cong doan dugctMnh l~p cho phep nguOi lao dting co m()t tieng noi nMt djnh vcri gicri quan ly.Trong nhieu tmOng hqp, dieu nay co the t1)o ra mau thu1l.n doi kMng giita "chungta va hl;>"- Sl!' doi kMng giita nhan vien va nha quan Iy.Do c1)nh tranh gia tang, cae doanh nghi~p bilt diiu chu y nhitu han den chi phi vaquan !lim han den vi~c giit nhan vien cua mlnh. Ban mo ta cong vi~c ro rang, mucluang hqp ly, cac tieu chi de bl).t thoa dang va cac phuang thuc tuyen dlng nMtqmin da ll!o ra sl!' 6n djnh trong cong ty. Khi nguoi lao dng lam vi~c cho doanhnghi~p lau han, vi~c dau tu cho dao t~o va pMt tden hI;> con mang y nghia ve m;:ittiii chinh. Luc nay, nhlin vien bat dau coi ban than minh nhu la mt b ph~n Y,hbngthe tach rOi cua doanh nghi~p. COn cac doanh nghi~p bilt dau nhln nh~n nMn viencua mlnh la mtit ngu6n ll!'c cO gia tri.Ngay nay, cac doanh nghi~p dang ngay cang thira nh~n gia trj cua h,rc lugng laodng co ky nang, co kien thuc va tinh than chu dng sang t~o trong cong vi~e. HI;>biet rfuIg dieu nay khong pMi ng1l.u nhien rna co va vi the dii v~n dlng qUlin lyngu6n nhlln ll!'c nhu mt cach thue hitu hi~u de thu hUt va duy tri nhfing con nguoirna hI;> can. Trong nhieu cong ty, gio day, cong doan thuOng hqp tac vcri ban tanh4 Chu Doanh nghilfp va Chuc nang Qudn Iy Ngu6n Nhdn It!e 14. d"lO, hQ thua nh~n rling Sl,l thanh cong Clla m(>t cong ty dem J{ti cong vi~c tot choca.c thfmh vien cua mlnh. Gi6i qulm Iy dll di Mn nhln nh~n rang quan Iy ngu6nnMn Il,lc co the giup cong ty t{to l(p m(>t moi truang khuyen khfch cac nMn vienkhOng chi a l{ti v6i cong ty, rna con tham gia thl,lc sl,l van sl,l thanh cong cua congty. Khi cac truang phOng/b(> ph~n trong cong ty ap dlJng cac bin phap v~ qmin Jyngu6n nhan ll,lc nhu nhau, thl cac nMn vien duqc doi xu, dugc huang ch d(> va d~b{tt mQt each nMt quan. Ngum lao d(>ng hieu ro c6ng ty mong chcr nhiing gl tir hQva hQ co the mong muon nhiing gi tir cong ty.1.Quan Iy nguon nhlIn h!c trang bi cho cac nha quan Iynhfing phuang phap d~ doi xu m9t cach nhat quan vOinhlIn vien. Khi do, cac nMn vien dugc doi xu cling bang vahil!u dugc gia trj ciia hQ doi vOi cong ty. MQt moi trui'mglam vi~ tot se giam bOt tlnh trl,lng bO vi~c va giam botnhfing phi t6n do bb vi~c gay ra.BAI T!P TV KlfM TRA 1Nhim VlJ chu yeu cua quan ly ngu6n nhiln ll!e 11'1 bao dam codll, ____________ , veJi phuhqp, b6 tn vao dung va vao dung thich hqp.2. Doanh nghip co nhi6u ngu6n Il,lc, bao g6m' _________ ___________ va ________ __3. Ket qua ella vic quan 19 ngu6n nhiln Il,lC kern hiu qua 11'1 gay sl! chan nancho , cung cap kern eho khaehhang va __________ cao.4. Ban mo ta cling vic ro rang, mac luang hqp Iy, ciie tieu thue d6 b{tt va caecling tae tuyen dlng nhat qmin se dern l{ti rnlli trui'mg la.m vic_______ trong cling ty.5. MQi nha quan 19, bao g6m ea chu doanh nghip vira va nhi), d6n IaChll Doanh nghitfp va ChUc ruing Qudn ly Ngw5n nhan life 5 15. TIwc te, cM doanh nghip-nha quan 1y doanh nghip vtra va nho thuang thlfc hinnhieu chuc nang quan ly ngu6n nhan Ilfc. Thong thuang, h9 chiu tnich nhimtrong nhUng cong vic nhu: Quyet dinh thai diem va d6i tugng tuyen d"mg. xac dinh ai nen duge de bl!-t. So sanh doi chieu cac h~ thong tien luang va che dQ nguai lao dQngBAl T!P THVC HANH 1LachU doanh nghi~IHlhlt quan ly eUa m(>t doanh ng}1~ vtra va nho,bl;lllhayli~tke 10 cbng vi~e vanhi~m VI! mab~ eho Hi thu