msr AQ7 8 9 dec 2009

 • View
  132

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of msr AQ7 8 9 dec 2009

 • 1MMAAIINNAA DDEE SSPPLLAATT RRUUFFEE AAQQ77DD 2299 UUSSUUMMAARR

  IINNSSTTAALLAARREEDezambalare i nivelareLegturi hidraulice i electriceDate tehnice

  DDEESSCCRRIIEERREEAA MMAAIINNIIII DDEE SSPPLLAATT RRUUFFEEPanoul de control

  CCUUMM SS EEFFEECCTTUUAAII UUNN PPRROOGGRRAAMM DDEE SSPPLLAARREE

  PPRROOGGRRAAMMEE II OOPPIIUUNNIITabelul de programeOpiuni de splare

  DDEETTEERRGGEENNTT II RRUUFFEEDetergentSortarea rufelorRecomandri de splare

  PPRREECCAAUUIIII II SSFFAATTUURRIISiguran generalAruncarea reziduurilorDeschidere manual a hubloului

  NNTTRREEIINNEERREE II NNGGRRIIJJIIRREE ntreruperea alimentrii cu ap i energie electricCurarea mainii de splatCurarea compartimentului de detergeningrijirea tamburuluiCurarea pompei Verificarea furtunului de alimentare cu ap

  AANNOOMMAALLIIII II RREEMMEEDDIIII

  SSEERRVVIICCEEnainte de a apela la Reeaua de ServicePiese de schimb

 • 2DDeezzaammbbaallaarree ii nniivveellaarreeDDeezzaammbbaallaarree

  1.Dezambalai maina de splat. Verificaica aparatul s nu fi fost deteriorat pe duratatransportului. Dac este deteriorat, nu lconectai la reeaua electric i luailegtura cu magazinul de la care l-aicumprat.2.ndeprtai bolurile de fixare (4 buci) - ase vedea fig. alturat - situate pe fiecareparte a panoului din spate:3.Introducei capacele din plastic n orificiilermase libere (din pungua cu accesorii amainii).

  4.Aceste piese trebuie pstrate i montatepentru a evita deteriorarea interioruluiacesteia pe durata transportului.

  ! Ambalajele nu constituie jucrii pentrucopii.

  NNiivveellaarree1.Instalai maina pe o suprafa plan irigid, fr a o sprijini de ziduri, mobil saualtceva.2.Dac podeaua nu este perfect orizontal,compensai neregularitile, deurubndsau nurubnd picioruele de reglare;

  unghiul de nclinare, msurat pe planul delucru nu trebuie s depeasc 2.O nivelare precis confer stabilitate mainiii evit vibraii, zgomote sau deplasri pedurata funcionrii. n cazul mochetelor saua unui covor, reglai picioruele astfel ncts meninei sub maina de splat un spaiusuficient pentru ventilare. LLeeggttuurrii hhiiddrraauulliiccee ii eelleeccttrriiccee

  CCoonneeccttaarreeaa ffuurrttuunnuulluuii ddee aalliimmeennttaarree ccuuaapp! nainte de conectare, lsai apa s curgpentru a se limpezi.1.Conectai furtunul de alimentare cu ap laaparat, nurubndu-l la un robinet filetat deap rece, n partea din spate, dreapta (a sevedea figura alturat):

  IINNSSTTAALLAARREEAA AAPPAARRAATTUULLUUII

 • 1.ntroducei garnitura (din pungua cuaccesorii) n extremitatea furtunului de api nurubai-o la un robinet filetat de aprece (a se vedea figura alturat):

  1.Fii ateni ca furtunul s nu fie nici curbatnici ndoit.! Presiunea apei trebuie s fie cuprins nvalorile tabelului Date tehnice ! Dac lungimea furtunului de alimentare nueste suficient, adresai-v unui magazinspecializat sau unui tehnician autorizat.! Nu utilizai niciodat furtunuri uzate, ci doarpe acelea furnizate mpreun cu maina desplat.

  CCoonneeccttaarreeaa ffuurrttuunnuulluuii ddee eevvaaccuuaarreeConectai furtunul de evacuare, fr a-lndoi la o conduct de evacuare sau la ogur de evacuare a apei, situate ntre 65-100 cm de pmnt;

  sau sprijinii-l pe marginea unei chiuvetesau unei czi, legnd ghidajul aflat n dotarede robinet (a se vedea figura alturat)

  Extremitatea liber a furtunului de evacuarenu trebuie s rmn cufundat n ap.

  ! Nu este recomandabil folosireafurtunurilor de prelungire; dac esteindinspensabil, furtunul de prelungiretrebuie s aib acelai diametru cu furtunuloriginal i nu trebuie s depeasc 150cm.

  LLeeggttuurraa eelleeccttrriicc

  ! nainte de a introduce techerul n priza decurent, asigurai-v ca:Priza s fie cu mpmntare i conformprevederilor legalePriza s poat suporta sarcina maxim deputere a mainii, indicat n tabelul DatetehniceTensiunea de alimentare s fie cuprins nvalorile indicate n tabelul Date tehnicePriza s fie compatibil cu techerul mainiide splat. n caz contrar, nlocuii priza sautecherul.

  ! Maina de splat nu trebuie instalatafar, nici chiar n cazul n care spaiul esteprotejat de un acoperi, deoarece este

  3

 • foarte periculoas expunerea aparatului laploi i furtuni.

  ! Nu funcioneaz la temperaturi mai mici de16C.

  ! Dup instalarea mainii, priza de curenttrebuie s fie uor accesibil.

  ! Nu folosii prelungitoare i prize multiple

  ! Cablul nu trebuie s fie ndoit saucomprimat.

  ! Cablul de alimentare trebuie s fie nlocuitdoar de tehnicienii autorizai

  Atenie ! Productorul i declin oriceresponsabilitate pentru cazul n careaceste norme nu se respect.

  4

  DDAATTEE TTEEHHNNIICCEE::

  DDiimmeennssiiuunnii ((LL****AA)):: 59,5*85*58 cm

  CCaappaacciittaattee:: de la 1 la 7 kg

  LLeeggttuurrii eelleeccttrriiccee:: a se vedea eticheta cucaracteristici tehnice de pe aparat

  LLeeggttuurrii hhiiddrraauulliiccee:: presiune maxim: 1 Mpa (10 bar) presiune minim: 0,05 Mpa (0,5 bar) capacitatea tamburului: 52 lt

  TTuurraaiiee cceennttrriiffuuggaarree:: 1200 rpm

  Programe de control conform NormativeiEN60456: Splare: programul;temperatur: 60Cefectuat cu o ncrctur de 7 kg.

  Acest aparat corespunde urmtoarelorDirective Comunitare:-89/336/CEE din 03/05/89(Compatibilitate Electromagnetic)i ulterioare modificri-2002/96/CE-2006/95/CE (Tensiuni joase).

 • 5Ua hubloului. Pentru a o deschide,folosii mnerul aferent (a se vedea fig.alturat):

  n momentul deschiderii uii, se aprinde unled care ilumineaz tamburul.

  Sertarul destinat produselor desplat :Este situat n interiorul aparatului i, pentrua avea acces la acesta, trebuie sdeschidei ua. Pentru utilizareapeoduselor de splare, consultai capitolulProduse de splat i tipuri de rufe:

  Obs.: lipii eticheta referitoare la descriereaciclurilor de splare i a opiunilor acestorape faa casetei de detergent. Aceastetichet o putei gsi n pachet, alturi demanualul de instruciuni.

  1.compartimernt pentru presplare: folosiidoar detergent praf! nainte de a vrsa detergentul, asigurai-vc extra-compartimentul 3 a fost scos.2.compartiment pentru splare: folosiidetergent praf sau lichid. n acest ultim caz,este recomandat sl vrsai nainteainiierii programului de splare.

  DDEESSCCRRIIEERREEAA AAPPAARRAATTUULLUUII

  U hublou

  Mner u hublou

  Plint

  Panou de control

  Picioare reglabile

 • 6! Utilizarea acestui extra compartimentexclude funciile de presplare.

  Compartiment pentru aditivi(pentru ncrcarea cu aditivi lichizi) : nudepii niciodat nivelul de ncrcareindicat i diluai produsele concentrate.

  PPaannoouull ddee ccoonnttrrooll ddiiggiittaallPentru a ajusta setrile, apsai uorsimbolul ca n figura de mai jos.

  MMoodd SSttaannddbbyyAceast main de splat respect noilereglementri de reducere a consumului deenergie. n acest sens, aceast main esteechipat cu un sistem automat standby carese activeaz dup cteva minute deinactivitate. Apsai scurt butonul ON-OFFi ateptai ca maina s reporneasc.

  PPaannoouull ddee ccoonnttrrooll

  Buton cu ledON-OFF

  Selectorprograme M2-M1

  M3 Butoane Opiuni ButonPornirentrziat

  Led ublocat

  Buton cu ledBlocare

  Comenzii anulare

  SimboluriAvansare

  Faze desplare

  Buton culed Start/

  Pauz

  Butoncu ledECO

  ButonStoarcere

  ButonTemperatur

 • 7BBuuttoonn ccuu LLeedd OONN--OOFFFF:: apsai scurtbutonul pentru a porni/opri aparatul. Ledulverde indic punerea n funciune a mainii.Pentru oprirea mainii de splat, peparcursul unui ciclu de splare, inei apsatbutonul pentru circa 3 sec; apsarea rapidsau accidental nu va ntrerupe maina.Oprirea aparatului pe durata splriianuleaz programul de splat n derulare.

  SSeelleeccttoorr PPrrooggrraammee:: poate fi rotit n ambelesensuri. Pentru a selecta programul cel maiadecvat, consultai Tabelul de Programe.Pe durata splrii, selectorul nu se rotete.

  BBuuttooaannee MM11--MM22--MM33:: inei apsat unuldintre butoane pentru a memora unprogram vei salva astfel preferinele dvs.n memoria aparatului. Pentru a selecta unprogram mai nainte memorat, apsaibutonul corespunztor.

  BBuuttoonn TTeemmppeerraattuurr : este folosit pentrua modifica sau exclude temperatura ;valoarea corespunztoare este afiat pedisplay (a se vedea cap. Pornirea unuiprogram de splare).

  BBuuttoonn TTuurraaiiee stoarcere este folositpentru a modifica valoarea turaiilor/excludeturaia de stoarcere; valoareacorespunztoare este afiat pe display.

  BBuuttoonn PPoorrnniirree nnttrrzziiaatt : apsai acestbuton pentru a selecta o pornire ntrziataferent programului de splare ales;pornirea ntrziat este afiat pe display (ase vedea cap. Pornirea unui program desplare).BBuuttooaannee ccuu lleedduurrii OOPPIIUUNNII: apsai pentrua selecta opiunile disponibile. Ledulcorespunztor opiunii selectate va rmne

  aprins (a se vedea cap. Pornirea unuiprogram de splare ).

  SSiimmbboolluurrii FFaazzee ddee ssppllaarree ((aavvaannssaarree)):acestea se aprind pentru a indica starea deavansare a programului ales (Splare ,Cltire , Stoarcere , Evacuare )Simbolul EENNDD se aprinde la ncheiereaprogramului.

  BBuuttoonn ccuu lleedd SSttaarrtt//PPaauuzz: n momentul ncare ledul verde lumineaz intermitent, lent,apsai butonul pentru a iniia programul desplare. Imediat ce ai iniiat acest program,ledul lumineaz normal. Pentru a activa opauz pe parcursul programului de splare,apsai din nou butonul ; ledul se coloreazn portocaliu i lumineaz intermitent. Dacledul U blocat este stins, puteideschide ua. Pentru a relua programul desplare de la momentul la care a fostntrerupt, apsai din nou acest buton.

  LLeedd UU bbllooccaatt : indic faptul c ua afost blocat. Pentru a putea deschide ua,activai o pauz pe parcursul programului (ase vedea cap. Pornirea u