96
ผลการใช้เกมส์คอมพิวเตอร์เพื่อส ่งเสริมการบริหารกล้ามเนื ้อต ้นขา ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื ้อต ้นขา และความปวดในผู ้สูงอายุ The Effect of Computer Game in Promoting Quadriceps Muscle Exercise on Quadriceps Muscle Strength and Pain in the Elderly อาทิตย์ อรุณศิวกุล Athit Aroonsiwagool วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Management Information Technology Prince of Songkla University 2558 ลิขสิทธิ ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ผลการใชเกมสคอมพวเตอรเพอสงเสรมการบรหารกลามเนอตนขา ตอความแขงแรงของกลามเนอตนขา และความปวดในผสงอาย

The Effect of Computer Game in Promoting Quadriceps Muscle Exercise on Quadriceps Muscle Strength and Pain in the Elderly

อาทตย อรณศวกล Athit Aroonsiwagool

วทยานพนธนเปนสวนหนงของการศกษาตามหลกสตรปรญญาวทยาศาสตรมหาบณฑตสาขาวชาการจดการเทคโนโลยสารสนเทศ

มหาวทยาลยสงขลานครนทร A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of

Master of Science in Management Information Technology Prince of Songkla University

2558 ลขสทธของมหาวทยาลยสงขลานครนทร

Page 2: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

(2)

ชอวทยานพนธ ผลการใช เกม ส คอมพ วเตอรเพ อ ส งเส รมการบ รห ารกลาม เนอตน ขาตอ ความแขงแรงของกลามเนอตนขา และความปวดในผสงอาย ผเขยน นายอาทตย อรณศวกล สาขาวชา การจดการเทคโนโลยสารสนเทศ

บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยสงขลานครนทร อนมตใหนบวทยานพนธฉบบน เปนสวนหนงของการศกษา ตามหลกสตรปรญญาวทยาศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาการจดการเทคโนโลยสารสนเทศ

…………………………..…….……... (รองศาสตราจารย ดร.ธระพล ศรชนะ) คณบดบณฑตวทยาลย

อาจารยทปรกษาวทยานพนธหลก

…………………………………........................ (ผชวยศาสตราจารย ดร. วรรณรช สนตอมรทต)

คณะกรรมการสอบ ………………………………ประธานกรรมการ (ดร.ชนนทกรณ จนแดง)

อาจารยทปรกษาวทยานพนธรวม …………………………………................... (ผชวยศาสตราจารย ดร. ขนษฐา นาคะ)

……………………...........................กรรมการ (ผชวยศาสตราจารย ดร.วชรวล ตงคปตานนท) …………………….............................กรรมการ (ผชวยศาสตราจารย ดร. วรรณรช สนตอมรทต) ……………………............................กรรมการ (ผชวยศาสตราจารย ดร. ขนษฐา นาคะ)

Page 3: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

(3)

ขอรบรองวา ผลงานวจยนมาจากการศกษาวจยของนกศกษาเอง และไดแสดงความขอบคณบคคลทมสวนชวยเหลอแลว ลงชอ……………………………………………… (ผชวยศาสตราจารย ดร. วรรณรช สนตอมรทต) อาจารยทปรกษาวทยานพนธ ลงชอ………………………………………………

(ผชวยศาสตราจารย ดร. ขนษฐา นาคะ) อาจารยทปรกษารวมวทยานพนธ ลงชอ……………………………………………… (นายอาทตย อรณศวกล) นกศกษา

Page 4: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

(4)

ขาพเจาขอรบรองวา ผลงานวจยนไมเคยเปนสวนหนงในการอนมตปรญญาในระดบใดมากอน และไมไดถกใชในการยนขออนมตปรญญาในขณะน ลงชอ……………………………………………

(นายอาทตย อรณศวกล) นกศกษา

Page 5: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

(5)

ชอวทยานพนธ ผลการใชเกมสคอมพวเตอรเพอสงเสรมการบรหารกลามเนอตนขา ตอความแขงแรงของกลามเนอตนขา และความปวดในผสงอาย ผเขยน นายอาทตย อรณศวกล สาขาวชา การจดการเทคโนโลยสารสนเทศ ปการศกษา 2557

บทคดยอ งานวจยนเปนการพฒนาเกมสเพอสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขา

ส าหรบผสงอาย เนองจากเมอบคคลเขาสวยสงอายมกจะมอาการปวดขอเขา และมโอกาสทจะเปน

โรคขอเขาเสอมมาก ผลจากโรคขอเขาเสอมนสามารถท าใหพการและเสยชวตได การรกษาโดยให

ความรในการดแลตนเองนนไดผลทดในการรกษาอยางมนยยะ เพราะวาโรคขอเขาเสอมนนเปน

โรคเรอรงไมสามารถรกษาใหหายขาดได ซงการรกษามทงวธการใชยาชวยบรรเทาอาการปวดแตม

ผลขางเคยง และวธรกษาทเนนการใหความรดานเวชศาสตรฟนฟและการรกษาแบบทางเลอก เชน

การกนอาหารเสรม การนวดกดจด และการออกก าลงกาย เปนตน พบวาวธทไดผลดทสดคอการ

ออกก าลงกายโดยสงเสรมใหผปวยทเปนโรคขอเขาเสอมออกก าลงกายเพอเพมความแขงแรงใหกบ

กลามเนอตนขา ซงสามารถชวยใหบรรเทาอาการปวดขอเขาไดเนองจากกลามเนอตนขา

(Quadriceps) ทแขงแรงจะชวยพยงขอเขาไมใหรบน าหนกมาก แตผสงอายสวนใหญไมออกก าลง

กายอยางสม าเสมอเนองจากความเบอหนาย ท าใหอาการขอเขาเสอมรนแรงมากขนจนไมสามารถ

ด าเนนกจวตรประจ าวนไดอยางปกต สงผลเสยตอครอบครวของผสงอาย ดงนนผวจยจงมแนวคดท

จะสงเสรมใหผสงอายไดออกก าลงกายกลามเนอตนขาอยางสม าเสมอ เพอลดอาการปวดขอเขาของ

ผสงอาย โดยใชเกมสเปนเครองมอท าใหผสงอายมความสนกและเพลดเพลนในการออกก าลงกาย

เพอเพมความแขงแรงใหกบกลามเนอตนขาสงผลใหปองกนการปวดขอเขา งานวจยนไดออกแบบ

เกมสดวยภาษา Processing ทสามารถตอบโตกบผเลนโดยใหสามารถควบคมผานการเคลอนไหว

ของขอเทาผสงอายโดยอปกรณทพฒนาขนเองประกอบดวยไมโครคอนโทรลเลอร Arduino และ

เซนเซอรความเรง 3 แกน สงขอมลทไดจากการยกขาผาน USB ไปควบคมตวละครในเกมส ผลจาก

การน าไปใหผสงอายทดลองใชงานพบวาผสงอายมความพงพอใจอยในระดบด มอาการปวดเขา

ลดลง และมกลามเนอตนขาแขงแรงขน

Page 6: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

(6)

Thesis Title The Effect of Computer Game in Promoting Quadriceps Muscle Exercise on Quadriceps Muscle Strength and Pain in the Elderly

Author Mr. Athit Aroonsiwagool Major Program Management Information Technology Academic Year 2014

ABSTRACT

This research presents the game development to promote an exercise quadriceps muscle in the elderly. When people are getting old, they almost have a problem with theme knee pain that may cause to disability or death. The self-care is a good treatment. The osteoarthritis is a chronic disease which cannot be cured. The medication will help to relieve pain. Unfortunately, it has the side effects. Another treatment is the rehabilitation, nutritional supplements and reflexology. The exercise is the good method. It can increase the thigh muscles (Quadriceps) leading to relieve the knee pain. However, most elderly people always get bored when they have to exercise. More serious symptoms of osteoarthritis will affect the daily activities of the elderly people and their families. Therefore, this research proposes to encourage the elderly people to exercise by using interactive gaming. We expect to use game enjoy the elderly people whilst they are doing exercise. We have developed the interactive game using Processing language. Elderly people is able to control the game by moving their ankles which our device is attached. Our device composes of Arduino microcontroller and three-axis acceleration sensor. The data is transmitted via USB to compute on computer. Our game has been evaluated by the elderly people. The finally we found that the elderly people satisfies our proposed game. The knee pain is reduced and also increased the quadriceps muscle strength.

Page 7: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

(7)

กตตกรรมประกาศ การท าวทยานพนธฉบบนส าเรจไดดวยความชวยเหลอและสนบสนนจากบคคล

จ านวนมาก ผจดท าวทยานพนธรสกซาบซงเปนอยางยง และขอกราบขอบพระคณมา ณ โอกาสนดวย

ขอขอบพระคณ ผชวยศาสตราจารย ดร. วรรณรช สนตอมรทต อาจารยทปรกษาวทยานพนธหลก ทชวยแนะน าแนวทางในการพฒนางานวจย และใหค าปรกษาตลอดมา และผชวยศาสตราจารย ดร. ขนษฐา นาคะ อาจารยทปรกษาวทยานพนธรวม ทกรณาสละเวลาใหค าปรกษา และขอเสนอแนะขอคดเหนตางๆ ในการวจยในครงน ตลอดจนตรวจทานวทยานพนธใหกบผจดท ามาโดยตลอด จนวทยานพนธส าเรจไดอยางสมบรณ

ขอขอบพระคณ คณะกรรมการสอบวทยานพนธทกทาน ทกรณาใหขอเสนอแนะทด และประสทธประสาทความรใหกบผวจย

ขอขอบพระคณเจาหนาทหลกสตร MIT ทกทานทชวยอ านวยความสะดวกในการประสานงาน

ขอขอบพระคณเพอนๆทศนยความรเฉพาะดานเครอขายเซนเซอรไรสายทใหค าปรกษาในการแกปญหาเกยวกบเซนเซอร

ขอขอบคณนางสาววรรณวมล นาคะทเปนก าลงใจใหกบผวจยเสมอมา สดทายนขอกราบขอบพระคณครอบครบทคอยเปนก าลงใจใหผจดท าวทยานพนธ

มาโดยตลอด อกท งนองๆ และเพอนๆ พๆ ทกคนทคอยชวยเหลอเปนก าลงใจให เสมอมา ความส าเรจในครงเปนผลจากก าลงใจความชวยเหลอจากบคคลดงกลาวขางตน จงขอขอบพระคณมา ณ โอกาสน

อาทตย อรณศวกล

Page 8: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

(8)

สารบญ

สารบญ………………………………………………………………………. (8) รายการตาราง................................................................................................... (10) รายการภาพประกอบ………………………………………………………… (11) บทท 1 บทน า………………………………………………………………... 1

1.1 ความส าคญและทมาของงานวจย………………………………. 1.2 วตถประสงคของงานวจย……………………………………….. 1.3 ขอบเขตของงานวจย……………………………………………. 1.4 ระเบยบวธวจย…………………………………………………. 1.5 เครองมอทใช …………………………………………………… 1.6 ประโยชนทคาดวาจะไดรบ……………………………………... 1.7 นยามศพท……………………………………………………….

1 2 2 3 5 5 6

บทท 2 ทฤษฎและงานวจยทเกยวของ………………………………………. 7 2.1 ทฤษฎผสงอาย………………………………………………….. 2.2 กลามเนอตนขา ……………...…………………………………. 2.3 แนวคดเกยวกบทฤษฎการเรยนรของสกนเนอร …………...…… 2.4 แนวคดเกยวกบการท างานของเซนเซอรความเรง 3 แกน…......... 2.5 ทฤษฎการหาคามมเงย.................................................................. 2.6 ทฤษฎ Index Of Item Objective Congruence (IOC)…………… 2.7 ภาษาโพรเซสซง ……………………….……………………..... 2.8 อปกรณตรวจวด………………………………………………… 2.9 เกมส Wii Fit ……………………………...……………………. 2.10 งานวจยทเกยวของ......................................................................

7 7 8 9

10 11 11 12 14 14

Page 9: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

(9)

สารบญ (ตอ)

บทท 3 วธด าเนนวจย…………………………………………………………... 30 3.1 วเคราะหปญหาอาการขอเขาเสอมในผสงอาย…………………….. 3.2 ศกษาการท างานของเซนเซอรความเรง 3 แกน และภาษา processing……………………………………………... 3.3 สรางและพฒนาเกมส...................................................................... 3.4 ทดสอบและปรบปรงเกมส………………………………………... 3.5 ตงสมมตฐานงานวจย……………………………………………... 3.6 วเคราะหและการประเมนผล………………………………………

30

31 31 39 43 43

บทท 4 ผลการด าเนนงาน……………………………………………………… 45 4.1 ผลการประเมนสทธภาพของระบบ……………………………….. 45 4.2 การเปรยบเทยบทางสถตของขอมลความเจบปวดเขา และการลกนง……………………………………………………...

47

4.3 อภปรายผล………………………………………………………… 53 บทท 5 สรปผลการวจยและขอเสนอแนะ……………………………………… 54

5.1 สรปขนตอนการเขยนฟงกชนตรวจวดคามมเงยบน Arduino UNO R3 Board………………………………………………………….. 5.2 สรปขนตอนการพฒนาเกมสโดยใชภาษา Processing ……………. 5.3 สรปผลการวจย................................................................................ 5.4 ปญหาอปสรรคในการด าเนนการ..................................................... 5.5 ขอเสนอแนะในการพฒนาตอไป.....................................................

54 55 55 56 57

บรรณานกรม ………………………………………………………………….. 58 ภาคผนวก............................................................................................................ 62 ภาคผนวก ก ผลงานตพมพ…..……………………………………….. 63 ภาคผนวก ข ตวอยางแบบสอบถาม....................................................... 76 ประวตผเขยน ………………………………………………………………… 84

Page 10: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

(10)

รายการตาราง

ตารางท 3.1 ระดบคะแนนตามคาเฉลยความพงพอใจ..................................... 44

ตารางท 4.1 คาเฉลย คาเบยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายความ พงพอใจเกยวกบการใชเกมสสงเสรมการออกก าลงกายกลาม เนอตนขา (n=20)..........................................................................

46

ตารางท 4.2 คาเฉลย คาเบยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายความ ผลคะแนนประเมนความคดเหนตอการใชงานโปรแกรมสงเสรม การออกก าลงกายกลามเนอตนขา ตอความแขงแรงของกลามเนอ ตนขา และความปวดในผสงอาย (n=20)......................................

46

ตารางท 4.3 คะแนนความปวดเขาซาย-ขวา กอนและหลงเลนเกมส (n=20) 48

ตารางท 4.4 การเปรยบเทยบคะแนนความปวดขอเขาซายกอนและหลงเลน เกมสวากอนเลนเกมสดวยสถตทค (Paired Samples t-test)................................................................

49

ตารางท 4.5 การเปรยบเทยบคะแนนความปวดขอเขาขวากอนและหลงเลน เกมสดวยสถตทค (Paired Samples t-test)...................................

50

ตารางท 4.6 จ านวนครงในการลกนงเกาอในเวลา 30 วนาทกอนและหลงเลน

เกมส (n=20).................................................................................

51

ตารางท 4.7 การเปรยบเทยบจ านวนครงในการลกนงเกาอในเวลา 30 วนาท ระหวางกอน และหลงการเลนเกมสดวยสถตทค (Paired Sample t-test) (n=20)……………………………..........

52

Page 11: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

(11)

รายการภาพประกอบ

รปท 1.1 ระบบสงเสรมการรกษากลามเนอตนขาดวยเกมสคอมพวเตอร.............. 4 รปท 1.2 ภาพล าดบการเลนเกมส.......................................................................... 4 รปท 2.1 แสดงกลามเนอควอไดรเซพซ (Quadriceps).......................................... 8 รปท 2.2 แสดงการตรวจสอบการเคลอนไหวเชงเสน ตามแกน X Y Z................ 9 รปท 2.3 แสดงทฤษฎการวดมมเงย...................................................................... 10 รปท 2.4 สตรในการค านวณคามมเงย (Pitch)....................................................... 10 รปท 2.5 หนาจอโปรแกรม Processing Development Environment (PDE)......... 12 รปท 2.6 แผงวงจร Arduino Uno R3 Board.......................................................... 13 รปท 2.7 โปรแกรม ArduinoIDE……………………………………………….. 13 รปท 2.8 เกมสทไมใชเมาสเพอผสงอาย............................................................... 16 รปท 2.9 ตวอยางหนาจอจากงานวจย Designing and Evaluating Digital Games

for Frail Elderly Persons…………………………………………….. 18

รปท 2.10 อปกรณทใชเลนเกมสจาก Designing and Evaluating Digital Games for Frail Elderly Persons......................................................................

18

รปท 2.11 โครงสรางของเกมสพายเรอทควบคมผานเครอขายเซนเซอรไรสาย.... 19 รปท 2.12 การยนออกก าลงกายบนแผนรบแรงกดซงแรงกดจะไปแสดงผลใน เกมส.....................................................................................................

20

รปท 2.13 ตวอยางหนาจอการตรวจจบการเคลอนไหวของผเลนดวยเซนเซอร ผาน Microsoft Kinect ………………………………………………

23

รปท 2.14 ตวอยางการจดสภาพแวดลอมเพอการตรวจจบการเคลอนไหว ของผเลน.............................................................................................

24

รปท 2.15 การจ าแนกการเคลอนไหวแบบไบนารทร........................................... 25

Page 12: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

(12)

รายการภาพประกอบ (ตอ)

รปท 2.16 การตรวจจบการเคลอนไหวของผสงอายแบบเรยลไทม...................... 26

รปท 2.17 การยกขาและเหยยดคางไว.................................................................. 28

รปท 2.18 Isokinetic Dynamometer (Cybex II dynamometer 6000)…………… 29

รปท 3.1 แสดงขนตอนการท างานของเกมส...................................................... 31

รปท 3.2 ตวละครในเกมส…………………………………………………….. 32

รปท 3.3 ล าดบขนตอนการท างานในเกมส........................................................ 33

รปท 3.4 โฟลเดอรเกบรปภาพทเกมสเรยกใชงาน.............................................. 34

รปท 3.5 ตวอยางการพฒนาโปรแกรมบน ArduinoIDE..................................... 35

รปท 3.6 ขนตอนการท างานของโปรแกรมวดคามมเงยบน Arduino………….. 36

รปท 3.7 Flowchart ภาพรวมการท างานของเกมสสงเสรมการออกก าลงกาย

กลามเนอตนขาในผสงอาย....................................................................

37

รปท 3.8 Flowchart การท างานของเกมสสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอ

ตนขาในผสงอาย (Page A,B)…………………………………………

38

รปท 3.9 การตดอปกรณตรวจวดไวทขอเทาผสงอาย.......................................... 40

รปท 3.10 เกมสแสดงคะแนนทท าได (ดานมมซาย) และเวลาในการเลนเกมส

(ดานมมขวา).........................................................................................

41

รปท 3.11 ผสงอายตดเซนเซอรทขอเทา นงในทาพรอมส าหรบการเลนเกมส....... 41

รปท 3.12 ผสงอายทดสอบเลนเกมสบรหารขอเขา................................................ 42

รปท 3.13 ผสงอายท าแบบสอบถามหลงการทดลองเลนเกมสบรหารขอเขา........ 42

รปท 5.1 การยกเพอเลนเกมส............................................................................... 55

Page 13: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

บทท 1

บทน ำ

1.1 ควำมส ำคญและทมำของงำนวจย

เมอบคคลเขาสวยสงอายมกจะมอาการปวดขอเขา และมโอกาสทจะเปนโรคขอเขา

เสอมมากขน ซงในประเทศไทยจะมจ านวนผปวยทเปนโรคขอเขาเสอมเพมขนเปน 2 เทา ในป ค.ศ.

2020 คดเปนรอยละ 10 ของประชากร 65 ลานคน ผลจากโรคขอเขาเสอมนจะสงผลใหเกดความ

พการ และเสยชวตในทสด [1] สาเหตสวนใหญเกดจากการเสอมสภาพของกระดกออนผวขอทตอง

รบภาระน าหนกของรางกายและเกดการเสยดส โดยทอาการแสดงในแตละบคคลจะมลกษณะท

แตกตางกนออกไป เชน อาการปวด ขอตดแขง เสยงกรอบแกรบจากการเสยดสของกระดก อาการ

บวมและขอมขนาดใหญขน ภาวะบวมน า และการผดรปของขอซงเปนระยะสดทาย [2]

การรกษาโดยใหความรในการดแลตนเองนนไดผลทดในการรกษาอยางมนยยะ [3] เพราะวาโรคขอเขาเสอมนนเปนโรคเรอรงไมสามารถรกษาใหหายขาดได ซงการรกษามทงวธการใชยาชวยบรรเทาอาการปวดแตมผลขางเคยง และวธรกษาทเนนการใหความรดานเวชศาสตรฟนฟและการรกษาแบบทางเลอก เชน การกนอาหารเสรม การนวดกดจด และการออกก าลงกาย เปนตน ซงวธทไดผลดทสดคอการออกก าลงกายโดยสงเสรมใหผปวยทเปนโรคขอเขาเสอมออกก าลงกายเพอเพมความแขงแรงใหกบกลามเนอตนขาสามารถชวยใหบรรเทาอาการปวดขอเขาไดเนองจากกลามเนอตนขา (Quadriceps) [4] ทแขงแรงจะชวยพยงขอเขาไมใหรบน าหนกมากเกนไปและยงชวยไมใหเกดการผดรปของขอเขาไดอกดวย [5] แตผสงอายสวนใหญมกจะละเลยไมออกก าลงกายอยางสม าเสมอเนองจากความเบอหนาย ท าใหอาการขอเขาเสอมรนแรงมากขนจนไมสามารถด าเนนกจวตรประจ าวนไดอยางปกต กอใหเกดผลเสยตอครอบครวของผสงอายและธรกจ ดงนนผวจยจงมแนวคดทจะสงเสรมใหผสงอายไดออกก าลงกายกลามเนอตนขาอยางสม าเสมอ เพอลดอาการปวดขอเขาของผสงอาย โดยใชเกมสเปนเครองมอใหผสงอายไดออกก าลงกายเพอเพมความแขงแรงใหกบกลามเนอตนขาสงผลใหปองกนการปวดขอเขา ท าใหผสงอายมความสนกและเพลดเพลนในระหวางการออกก าลงกาย ไมเกดความเบอหนาย ซงจะสงผลใหเกดความย งยนในการออกก าลงกาย

1

Page 14: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ปจจบนมความนยมในการน าเซนเซอรมาใชในการพฒนา Interactive Game เพอสงเสรมการออกก าลงกาย โดยอาศยการเคลอนไหวรางกายตอบโตกบเกมสทเลน เพอใหผเลนไดออกก าลงกาย หากเกมสมระดบความยากทสงขนท าใหจะตองมการขยบหรอเคลอนไหวตวมากขน กจะชวยใหผสงอายไดกายภาพหรอออกก าลงกายมากขน [6] เซนเซอรจะท าหนาทเปนตววด หรอตรวจสอบขอมลทพบตามเงอนไขทก าหนดไว และสงขอมลไปประมวลผลบนคอมพวเตอร โดยเกมสทพฒนาขนอาจจะเปนโปรแกรมชนดเวบแอพพลเคชน หรอแอพพลเคชนไดตามทผพฒนาก าหนด เนองจากเซนเซอรทใชในคนมหลายชนด ผพฒนาตองเลอกใชใหเหมาะกบงานทตองการพฒนา ในงานวจยนมแนวคดในการพฒนาเกมส ทใหผเลนสามารถตอบโตกบเกมสผานทางการเคลอนไหวของรางกาย ท าใหผสงอายสามารถใชออกก าลงกายกลามเนอตนขา เพอควบคมการเลนเกมส ดวยการยกขาจงท าใหการออกก าลงกายไมนาเบอ ส าหรบงานวจยนผวจ ยเลอกใชงานเซนเซอรความเรง 3 แกน (Accelerometer) เนองจากสามารถตรวจจบการเคลอนไหวและวดคามมเงยได อกทงมขนาดเลกและราคาถกเหมาะสมกบเกมสทผวจยออกแบบ โดยเกมสดงกลาวพฒนาเปนแอพพลเคชนทสามารถน าไปเลนทกระบบปฏบตการ ไมตองตดตงลงบนเครองคอมพวเตอร ใชทรพยากรของคอมพวเตอรในท างานนอยท าใหสามารถใชงานกบคอมพวเตอรรนเกาได เกมสจะจ าลองผสงอายเปนตวผเลน (Player) เกมสจะมการพฒนาระดบความยาก (Level) โดยการทผสงอายจะตองสามารถยกขาคางไวได ซงโดยปกตแลวผทมอาการขอเขาเสอมจะไมสามารถยกขาคางไวได และเกมสยงมคะแนนสะสม (Score) เพอใหเกดการแขงขนกนระหวางผสงอาย ซงคะแนนทไดจากเกมสนสามารถน าไปใชรวมกบระบบการใหรางวลมาใชเปนแรงจงใจใหผสงอาย เขามาเลนเกมสอยางสม าเสมอ

1.2 วตถประสงคของงำนวจย

เพอออกแบบและพฒนาเกมสแบบ Interactive ทชวยสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขาของผสงอาย

1.3 ขอบเขตของงำนวจย

1) พฒนาเกมสตนแบบทชวยสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขาของผสงอาย

2) ท าการทดสอบกบผสงอายทศนยสงเสรมสขภาพและฟนฟสภาพผสงอาย ( Elderly Health Promotion and Rehabilitation Center) ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร มหาวทยาลยสงขลานครนทร และผทสนใจจ านวน 20 คน

2

Page 15: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

1.4 ระเบยบวธวจย

ผวจยไดศกษาขอมลจากกลมทดลองโดยกลมทดลอง คอ ผสงอายทมอาการปวด

ขอเขา ทสนใจใชเกมสในการออกก าลงกายกลามเนอตนขาทงหญงและชายอาย 60 ปขนไป ทศนย

สงเสรมสขภาพและฟนฟสภาพผสงอาย (Elderly Health Promotion and Rehabilitation Center)

คณะพยาบาลศาสตร มหาวทยาลยสงขลานครนทร จ านวน 20 คน ผวจยใชเวลาในการทดลองและ

เกบขอมลในการสงเสรมใหมการออกก าลงกายกลามเนอตนขาใหกลมทดลองครงละ 5 นาท

จ านวน 3 วน เปนเวลา 2 สปดาห และมการทดสอบความแขงแรงของกลามเนอตนขาดวยจ านวน

ครงทวดไดจากการ ลก-นง เกาอเปนเวลา 30 วนาท ในวนแรก และวนสดทาย โดยผวจยมแนวคด

ในการตรวจจบความเคลอนไหวการออกก าลงกายกลามเนอตนขาโดยใชเซนเซอรความเรง 3 แกน

ตรวจจบสญญาณการเคลอนไหวในการออกก าลงกายกลามเนอตนขาของผสงอาย โดยใหผสงอาย

สวมใสเซนเซอรไวทขอเทา และนงอยกบเกาอ เพอท าการยกขา หากยกขาไดมมตามเงอนไขท

ก าหนด คาทไดจากเซนเซอร ความเรง 3 แกน จะถกสงไปค านวณบนไมโครคอนโทรลเลอรเพอให

ไดมมเงย (Pitch) จากการยกขา และองศาการยกขาของกลามเนอตนขาขณะเหยยดขาตรง ขอมลท

ไดจากการค านวณจะถกสงผานไปยงคอมพวเตอรทางสาย USB โดยทเกมสจะท าการตรวจสอบ ถา

คาทไดตรงตามเงอนไข ตวละควรในเกมสกจะท างานตามทเขยนโปรแกรมไวรายละเอยดดงรปท

1.1 การกายบรหารโดยการนงยกขาถอวาเปนการออกก าลงกายกลามเนอตนขาทเหมาะสมส าหรบ

ผสงอายขอเขาเสอม ซงหากตองการเพมแรงของการออกก าลงตนขากจะสามารถท าไดโดยการเพม

ถงถวงน าหนก

3

Page 16: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

คา NAN

คา -

คา +สงขอมล

รปท 1.1 ระบบสงเสรมการบรหารกลามเนอตนขาดวยเกมสคอมพวเตอร

เมอตดตงอปกรณตรวจวดไวทขอเทาของผสงอายแลว กสามารถเรมการท างาน

ของเกมสบนคอมพวเตอรได ผพฒนาไดออกแบบฉากเปนโจรทพยายามจะขโมยของทวางไวบนมา

นงของนกทองเทยว เมอผสงอายออกจากบานมาพบเหนจงพยายามทจะแตะลกบอลใหโดนโจร

เพอหยดการขโมยของ ถาผสงอายสามารถยกขาไดตงฉากในแนวระนาบทนงกจะสามารถแตะลก

บอลได โดยจะตองกะจงหวะใหพอดกบทโจรจะยกของออกจากมานง เมอลกบอลโดนตวโจร โจร

ในเกมสกจะหายไป ผเลนกจะไดคะแนน ซงคะแนนจะแสดงไวในหนาตางดานบนทางซายมอ แต

ถาหากผสงอายสามารถยกขาตงฉากและคางไวไดกจะท าใหลกบอลพงเขาหาตวโจรไดเรวขน

สงผลใหลกบอลโดนตวโจรและไดคะแนนมากขน ดงรปท 1.2

รปท 1.2 ภาพล าดบการเลนเกมส

ผสงอายสวมเซนเซอรไวท

ขอเทา

ผสงอายยกขาเพอออกก าลงกาย

เซนเซอรตรวจวดมมPitch

ถายกขาถกตองเกมสแสดงผลดวยการยงลกบอลออกมาใสโจร

4

Page 17: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

1.4.1 ขนตอนกำรด ำเนนงำน 1. คนหาขอมล และเลอกศกษางานวจยทเคยท างานเกยวกบเซนเซอรความเรง

3 แกน

2. การเรมตนและวางแผนพฒนาเกมส

3. วเคราะหระบบการออกแบบเกมสส าหรบสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอ

ตนขาในผสงอาย

4. การออกแบบตนแบบเกมสทจะพฒนาดวยภาษา Processing

5. การออกแบบแอพพลเคชนดวยภาษา Processing

6. พฒนาและตดตงเกมส

7. การปรบปรงระบบเกมสตามแบบสอบถาม

1.5 เครองมอทใช

1.5.1 ฮำรดแวร (Hardware) 1. Computer PC จ านวน 1 เครอง มคณสมบตของเครองดงน

Intel® Core™ i7, Memory DDR3 RAM 8 GB, Hard Disk: 320 GB 2. Operating System: Microsoft Windows 7 3. Monitor LED ขนาด 32 นว 4. Arduino UNO R3 Board 5. เซนเซอรความเรง 3 แกน รน LIS331 6. สาย USB 2.0 1 เมตร 1.5.2 ซอฟตแวร (Software) 1. ภาษา Processing

1.6 ประโยชนทคำดวำจะไดรบ 1) ไดเกมสทชวยสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขาของผสงอาย 2) ชวยใหผสงอายมความเพลดเพลนในการออกก าลงกายกลามเนอตนขา

5

Page 18: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

1.7 นยำมศพท 1) เซนเซอรความเรงสามแกน (Accelerometer Three Axis) คอ อปกรณเซนเซอร

ทคอยตรวจสอบการเคลอนไหวเชงเสน ตามแกน X Y Z 2) Wii Remote คอ รโมทคอนโทรลของเครองเกมสคอนโซลนนเทนโด เอาไว

ใชบงคบทศทางภายในเกมสแทนจอยสตก 3) Arduino Uno R3 Board คอ ไมโครคอนโทรเลอรบอรด ทท าหนาทเปนหนวย

ประมวลผลบนอปกรณตรวจวด โดยท าการเชอมตอกบเซนเซอร 4) อปก ร ณตรวจวด ค อ อปก ร ณ ท พฒน า ข น เ อ งประกอบดว ยบอ รด

ไมโครคอนโทรลเลอร Arduino และเซนเซอรความเรง 3 แกน ท าหนาทค านวณหาคามมเงยจากการยกขาของผสงอาย เพอใชเปนอปกรณตรวจจบการเคลอนไหวของผเลนกอนทจะสงขอมลมาใชควบคมการเลนเกมส แทน Wii remote ทมราคาแพง

5) ภาษาโพรเซสซง (Processing Language) คอ ภาษาทใชในการเขยนโปรแกรมเชงวตถ ซงไดรบความนยมในการน าไปใชงานทางพวกศลปะโปรแกรมมง การสอนคอมพวเตอรเบองตน

6) มมเงย (Pitch) คอ มมทใชตรวจสอบในการกม หรอยกตวของวตถ 7) กลามเนอตนขา (Quadriceps) คอ กลามเนอสมดบรเวณตนขา ท าหนาทชวย

ผยงขอเขาในการเคลอนไหวของขา ไดแก 1) Rectus Femoris 2) Vastus Lateralis (Externus) 3) Vastus Intermedius และ 4) Vastus Medialis (Internus)

8) ทฤษฎการเรยนรของสกนเนอร (Skinner) เปนผคดคนการวางเงอนไขแบบกระท าหรอแบบปฏบตการ

6

Page 19: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

บทท 2

ทฤษฎและงานวจยทเกยวของ

การวจยนมวตถประสงคเพอพฒนาเกมสทสามารถโตตอบกบผเลนไดไดดวยการเคลอนไหวของรางกายผเลน เพอชวยสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขาของผสงอาย โดยทฤษฎและงานวจยทเกยวของในงานวจยนประกอบดวย 2.1 ทฤษฎผสงอาย

2.2 กลามเนอตนขา (Quadriceps) 2.3 แนวคดเกยวกบทฤษฎการเรยนรของสกนเนอร (Skinner)

2.4 แนวคดเกยวกบการท างานของเซนเซอรความเรง 3 แกน 2.5 ทฤษฎการหาคามมเงย 2.6 ทฤษฎ Index of item Objective Congruence (IOC) 2.7 ภาษาโพรเซสซง (Processing Language) 2.8 อปกรณตรวจวด 2.9 เกมส Wii Fit 2.10 งานวจยทเกยวของ

2.1 ทฤษฎผสงอาย

องคกรสหประชาชาต และส านกงานสถตแหงชาต ส านกนายกรฐมนตร ได

ก าหนดเกณฑอาย ทจะใชจ าแนกบคคลเมอเขาสวยสงอาย โดยการทบคคลใดจะเปนผสงอายนน

จะตองมอายตงแต 60 ป ขนไป โดยผสงอายสามารถแบงออกได 2 กลม คอ ผสงอายตอนตน อยใน

วย 60 ถง 69 ป และผสงอายตอนปลาย อยในวย 70 ป ขนไป ทงชายหญง [7]

2.2 กลามเนอตนขา (Quadriceps)

กลาม เนอตนขา (Quadriceps Femoris) เปนก ลมกลาม เน อตนขาดานหน า

ประกอบดวยกลามเนอ 4 มด ไดแก 1) Rectus Femoris 2) Vastus Lateralis (Externus) 3) Vastus

Intermedius และ 4) Vastus Medialis (Internus) ใชในการเหยยดเขาและงอสะโพก หากกลามเนอ

7

Page 20: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ตนขามความแขงแรงสามารถชวยเพมความสมดลภายในใหกบขอเขา ลดการกระแทกระหวาง

กระดกขอเขา ชวยปองกนขอเขาเสอมได [4] ดงรปท 2.1

รปท 2.1 กลามเนอควอไดรเซพซ (Quadriceps) [4]

ซงสามารถออกก าลงกายกลามเนอตนขาไดดวยการขา และเหยยดตรงเกรงคางไวครงละ 5 วนาท วนละ 60 ครง เพอใหกลามเนอตนขามความแขง ซงเมอกลามเนอตนขามความแขงแรงแลวอาหารปวดขอเขากจะลดลง

2.3 แนวคดเกยวกบทฤษฎการเรยนรของสกนเนอร (Skinner)

สกนเนอร (Skinner) เปนผคดคนการวางเงอนไขแบบกระท าหรอแบบปฏบตการ ม 2 แนวคดคอ

1. พฤตกรรมทเกดจากการเรยนรแบบ Type S (Response Behavior) ซงมสงเราเปนตวก าหนดหรอเปนการถกกระตนจากสงเรา โดยพฤตกรรมดงกลาวเปนการตอบสนองของอนทรยทมตอสงเราแบบอตโนมต

2. พฤตกรรมทเกดจากการเรยนร Type R (Operant Behavior) พฤตกรรมหรอการตอบสนองขนอยกบการเสรมแรง (Reinforcement) การตอบสนองแบบนจะแตกตางกบแบบแรก คอ อนทรยจะเปนตวก าหนดหรอกระท าตอสงเรา เมอไดรบผลทเกดจากการกระท ามาแลวหาก

8

Page 21: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ตองการใหอนทรยไดเรยนรเกยวกบสงทท ามาแลวใหใชทฤษฎการเสรมแรงเพอกระตนใหอนทรยเกดการเรยนรถงผลทไดจากพฤตกรรมนน ซงทฤษฎการเสรมแรงมอย 2 ชนด ไดแก 2.1 การเสรมแรงทางบวก หมายถงสงเราใดๆ ทน ามาใชแลวเกดอตราการตอบสนองในอตราทเพมมากขน เชน ของรางวล หรอค าชมเชย 2.2 การเสรมแรงทางลบ หมายถงสงเรา ทน ามาใชแลวเกดอตราการตอบสนองในทางลบมากขน เชน เสยงดง หรออากาศรอน [8] การศกษาครงนน าทฤษฎการเรยนรของสกนเนอรในขอ 2 คอพฤตกรรมทเกดจากการเรยนร Type R โดยใชการเสรมแรงทางบวกในการเลนเกมสเมอผสงอายยกขาเพอยงลกฟตบอลใสโจร เมอโดนโจรจะไดคะแนนผวจยจงใหค าชมเชยแกผสงอายเปนตวเสรมแรงทางบวก เพอใหผสงอายพยายามยกขาใหถกวธเพอยงลกฟตบอลออกมาอก

2.4 ทฤษฎการท างานของเซนเซอรความเรง 3 แกน (3-axis accelerometer)

เนองจากเซนเซอรความเรง 3 แกนมราคาไมสง และสามารถหาซอไดสะดวก ท าใหเซนเซอรความเรง 3 แกนไดรบความนยมเปนอยางมาก งานวจยนผวจยไดน าเซนเซอรความเรง 3 แกน มาใชวดคามมเงยของการยกขาของผสงอาย เพอตรวจสอบวาเกดการยกขาหรอไม เซนเซอรความเรง 3 แกนทน ามาใชในงานวจยนเปนรน LIS331 เพอท าการตรวจสอบการเคลอนไหวเชงเสน ตามแกน X Y Z ดงรปท 2.2 ซงแสดงรปทงดานบนและดานลางของเซนเซอร โดยเซนเซอรรน LIS331 ทเลอกใชงานสามารถวดคาความเรง +/- 2g ถง +/- 24g โดยคา g เปนคาความเรงตามแรงโนมถวงของโลก หากคา g เยอะเซนเซอรจะมความละเอยดออนในการตรวจจบความเรงตามแกน X Y Z มากยงขน โดยเซนเซอรใชกระแสไฟฟานอยกวา 0.25 mA สงคาในแกน X Y Z ผานทางพอรตอนกรมชนด SPI หรอ I2C ในงานวจยนเลอกสอสารกบแผงวงจรความเรง 3 แกนผานทางพอรต SPI สดทายเซนเซอรความเรง 3 แกนรนนสามารถตรวจวดการเคลอนไหวเชงเสนไดเรวทอตรา 0.5 Hz – 1 kHz ซงสงผลใหสามารถตรวจวดความเคลอนไหวตามแกน X Y Z ไดทนเวลาเมอผสงอายยกขาเพอเลนเกมส [9]

รปท 2.2 การตรวจสอบการเคลอนไหวเชงเสน ตามแกน X Y Z [9]

9

Page 22: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

2.5 แนวคดเกยวกบการหาคามมเงย

มมเงย (Pitch) คอ มมทใชตรวจสอบในการกมหรอยกตวของวตถ ผวจยใชทฤษฏ

การตรวจวดมมเงยในการตรวจสอบการยกขาของผเลนเกมส ดงรปท 2.3 และมสตรในการค านวณ

คามมเงย (Pitch) [10] ดงรปท 2.4

รปท 2.3 ทฤษฎการวดมมเงย [10]

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ = 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (𝐺𝑦

√𝐺𝑥2 + 𝐺𝑧

2)

รปท 2.4 สตรในการค านวณคามมเงย (Pitch)

Pitch คอ มมเงย Arctan คอ มมกลบของมม Tan 𝐺𝑦 คอ คาความเรงตามความโนมถวงในแกน Y 𝐺𝑥

2 คอ คาความเรงตามความโนมถวงในแกน X ยกก าลง 2 𝐺𝑧

2 คอ คาความเรงตามความโนมถวงในแกน Z ยกก าลง 2

10

Page 23: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

2.6 ทฤษฎ Index of Item Objective Congruence (IOC)

คาการหาคาความเทยงตรงของแบบสอบถาม [11] และความสอดคลองระหวางค าถามกบวตถประสงค โดยใชกรรมการตงแต 3 คน ขนไปในการตรวจสอบชดค าถาม ทผวจยออกแบบค าถาม ซงการตรวจสอบใชวธการใหคะแนนดงน

คะแนน +1 ใหเมอแนใจวาค าถามนนมความสอดคลองกบวตถประสงคทตองการ ถาม

คะแนน 0 ใหเมอไมแนใจวาค าถามสอดคลองกบวตถประสงคหรอไม คะแนน -1 ใหเมอแนใจวาค าถามไมสอดคลองกบวตถประสงคเลย และเมอผเชยวชาญท าการใหคะแนนแบบสอบถามของผวจยแลว ใหน าคะแนน

ทงหมดมารวมและหาคาความเทยงตรงของแบบสอบถามโดยใชสตร 𝐼𝑂𝐶 =

∑ 𝑅

𝑁 โดย R แทนคาคะแนนรวมค าตอบของ ผ เชยวชาญแตละคน N แทนคาจ านวน

ผเชยวชาญ โดยเมอค านวณแลว หากผลทไดต ากวา 0.5 ถอวา ค าถามชดนนไมมคาความสอดคลอง และเทยงตรงในการใชเกบขอมล [12]

2.7 ภาษาโพรเซสซง

ภาษาโพรเซสซง (Processing Language) คอ ภาษาทใชในการเขยนโปรแกรมเชงวตถ ซงไดรบความนยมในการน าไปใชงานทางดานศลปะทางอเลคทรอนกส การเขยนโปรแกรม การสอนคอมพวเตอรเบองตน และงานวจย ภาษาโพรเซสซง เปนภาษาคอมพวเตอรทมความงายในการสรางอนเมชน ทสามารถเคลอนไหวและสามารถโตตอบกบผใชไดงาย เหมอนผใชงานวาดภาพอยบนกระดาษสเกตรป สามารถท างานพวกกราฟฟคทไมซบซอน ไปจนถงงานทมกราฟฟคทมขนาดใหญ และซบซอนได โดยพนฐานแลวภาษาโพรเซสซงคอสวนหนงของภาษาจาวาเพยงแตผใชงานภาษาโพรเซสซงไมจ าเปนตองมพนฐานภาษาจาวามากอนกได โดยภาษาโพรเซสซงจะม สวนตอประสานโปรแกรมประยกตใหเลอกใชมากมาย โดยภาษาโพรเซสซงเปนซอฟตแวรโอเพนซอรส [13] ผ ใชงานสามารถใชโปรแกรม Processing Development Environment (PDE) เขยนโปรแกรม โดยผวจยเลอกใช PDE เพราะวามความสะดวก เนองจาก PDE ไมตองตดตงลงบนเครองคอมพวเตอร และมคลงโปรแกรมตวอยางใหเรยกใชงาน ดงรปท 2.5

11

Page 24: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

รปท 2.5 หนาจอโปรแกรม Processing Development Environment (PDE)

ผวจ ยเลอกภาษาโพรเซสซงในการท างานวจยน เนองจากมสวนตอประสาน

โปรแกรมประยกตทชวยใหสามารถเชอมตอเพอรบขอมลจากแผงวงจร Arduino ไดงาย ผพฒนาไม

จ าเปนตองมความรเชงลกในการเขยนโปรแกรมเชอมตอกบฮารดแวร

2.8 อปกรณตรวจวด

แผงวงจร Arduino รน Uno R3 คอ แผงวงจรสมองกลฝงตวขนาดเลกทไดรบความนยมในปจจบนเนองจากใชงานไดงาย โดยแผงวงจรนใชไมโครคอนโทรเลอร Atmega16 แผงวงจร Arduino รองรบการเชอมตอกบอปกรณตอพวงชนดตางๆ เชน เซนเซอรหรอมอเตอร ผานทางพอรตมาตรฐาน เชน พอรตอนกรมชนด UART USB [14] SPI หรอ I2C เพอน าไปใชในการพฒนาชนงานทงายขนตอไป โดยทแผงวงจร Arduino ยงเปนแผงวงจรชนด Open Source Platform หมายถงผผลตจะใหภาพวงจรการเชอมตอ อปกรณไอซทใชงานอยางชดเจน และเปดใหนกพฒนาทวโลกรวมกนแบงปนโปรแกรมใชงาน หรอตวอยางชนงาน เปนตน ภาพของแผงวงจร Arduino รน Uno R3 ทเลอกใชงานแสดงไวดงรปท 2.6

12

Page 25: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

รปท 2.6 แผงวงจร Arduino Uno R3 Board [15]

และผวจยใชโปรแกรม ArduinoIDE ในการเขยนโปรแกรมเพอควบคม วดคา แสดงผล เชอมตอ กบ เซนเซอร หรอ คอมพวเตอร เนองจากเปนเครองมอเดยวทใชเขยน และแปลโปรแกรมไปยงแผงวงจร Arduino โดยโปรแกรม ArduinoIDE สามารถใชลกษณะการเขยนโปรแกรมเชงวตถได ซงสรางความสะดวกในการเขยนโปรแกรมใหกบผวจยเปนอยางมาก ดงรปท 2.7

รปท 2.7 โปรแกรม ArduinoIDE

ผวจยใชการเขยนฟงกชนวดคามมเงยทน และใชสาย USB เชอมตอเพอสงขอมล

ไปประมวลผลทคอมพวเตอรตอไป

13

Page 26: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

2.9 เกมส Wii Fit เกมส Wii Fit อานวา วฟต เปนเกมสของบรษทผผลตเกมสนนเทนโด ซงการเลน

เกมส นนผเลนจะตองซอเกมสรวมทงอปกรณของเครองนนเทนโดดวย ซงตองใชงานรวมกนจงจะสามารถเลนเกมสได โดยอปกรณตอพวงเพอเลนเกมสประกอบดวย Wii Balance Board ทท าหนาทควบคมการแสดงผลภายในเกมสดวยการยน หรอ นง บนแผน Wii Balance Board ซงมการเกบคาขอมลตาง ๆ ในการเลนเกมสในแตละครง [16] โดยผวจยมความเปนเปนจ าตองศกษางานวจย ในการออกแบบ และพฒนาเกมสเพอผ สงอายทใชฮารดแวรเปนตวชวยจบความเคลอนไหว เพอทจะน าขอมลเหลานนมาพฒนาเกมสของผวจย

2.10 งานวจยทเกยวของ

งานวจยนผวจยแบงสวนงานวจยทเกยวของได 3 สวนดงน 1) งานวจยเกยวกบการสงเสรมการออกก าลงกายของผสงอายทมปญหาขอเขาเสอม 2) งานวจยในการพฒนาเกมสเพอผสงอาย 3) งานวจยเกยวกบการใชงานเซนเซอร

1) งานวจยเกยวกบการสงเสรมการออกก าลงกายของผสงอายทมปญหาขอเขาเสอม

ผวจยศกษางานวจยทเกยวของกบการพฒนาเกมสสงเสรมการออกก าลงกายของผสงอาย และเกยวกบการออกแบบเกยวกบสวนทตดตอกบผสงอาย มดงน จากงานวจยของ บงเอญ แพรรงสกล เรอง ผลของโปรแกรมสงเสรมสมรรถนะแหงตนและการสนบสนนทางสงคมตอพฤตกรรมการออกก าลงกายของผสงอายของโรคขอเขาเสอม [5] ซงใชการสงเสรมใหผสงอายออกก าลงกายกลามเนอตนขาดวยการออกก าลงกายแบบไทชกงซงชวยใหชะลอความเสอมของขอเขา ลดอาการปวด ขอตดตด ท าใหขอเขามการเคลอนไหวทดขน และใชการสงเสรมสมรรถนะแหงตน และการสนบสนนทางสงคม ตามแนวคดของเพนเดอร ซงม 3 ปจจยทจะสงผลใหเกดพฤตกรรมสงเสรมสขภาพ ไดแก

1. ปจจยดานคณลกษณะ และประสบการณของบคคล 2. ปจจยดานการรบร และความรสกทเฉพาะตอพฤตกรรม 3. ปจจยดานผลลพธทเปนพฤตกรรม

14

Page 27: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

โดยปจจยดานการรบร และความรสกทเฉพาะตอพฤตกรรมเปนปจจยส าคญทท าใหมการปรบเปลยนพฤตกรรมในการด าเนนชวตเหมาะสมกบโรค โดยสมรรถนะแหงตน และการสนบสนนทางสงคมเปนตวแปรทส าคญและมผลตอการเกดพฤตกรรม ซงจากงานวจยของ สระเพญ สวรรณสวาง เรอง ผลของการใชโปรแกรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขาตอระดบความเจบปวด แสดงใหเหนวาผลของการออกก าลงกายกลาเนอตนขามความแขงแรงมากขน และสามารถลดระดบความปวดของผสงอายโรคขอเขาเสอม ไดผลดกวาการรกษาวธอน [17] และจากงานวจยของ ปชาณฏฐ ตนตโกสม และคณะผวจยไดจดท ารายงานการวจยเรองการพฒนาแนวทางการดแลตนเองของผปวยโรคขอเขาเสอม [18] แสดงใหเหนวา การใชแนวทางการดแลตนเองทไดปฏบต จะท าใหผสงอายมความกระตอรอรนในการรกษาอาการปวดขอเขามากขน และหากไดรบการสนบสนนจากหนวยงานราชการ หรอบคคลทมอ านาจในดานตางๆ กจะยงท าใหผสงอายมความกระตอรอรนในการดแลตนเองมากขน

จากงานวจยดงกลาว พบวาผสงอายมการปรบเปลยนพฤตกรรมการออกก าลงกาย เมอมการใชอปกรณเสรมในการออกก าลงกาย ท าใหผสงอายมความตองการออกก าลงกาย และสนกกบการออกกลงกาย จงสงผลดตอสขภาพ ผวจยไดน าความรจากงานวจยดงกลาวมาใชในการออกแบบเกมสเพอสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขาส าหรบผสงอาย

2) งานวจยในการพฒนาเกมสเพอผสงอาย

ในงานวจยเรองผลจากเกมสฝกสมองส าหรบผสงอายผานโปรแกรมประยกตเวบเพอสงเสรมความจ า และสขภาพจตของ สพรรณ ศรปาน พบวากลมตวอยางททดลองมความจ าดขนกวากอนไดรบการเลน แสดงใหเหนวาเกมสมสวนชวยในการสงเสรมใหผสงอาย มสขภาพจต และความจ าทดขน [19]

งานวจยเรอง Digital Game Design for Elderly Users [20] อธบายเกยวกบการออกแบบเกมสเพอผสงอาย โดยมเปาหมายใหเกมสทพฒนาขนใหมนนมความเหมาะสมมากกวาการออกแบบเกมสส าหรบผสงอายแบบเดม โดยมงหวงใหการออกแบบเกมสมเนอหาทนาสนใจและมการตดตอกบผใชงานทเหมาะสมกบผสงอาย โดยไมค านงถงแคเพยงการออกแบบเกมสใหสามารถใชงานไดงายอยางเดยว ยงตองค านงถงการจงใจของผใชงาน รวมถงเทคโนโลยทใหมๆดวย การออกแบบเกมสทไมค านงถงประโยชนในการใชงาน อาจเปนอนตรายตอการพฒนาเกมสทมประสทธภาพส าหรบผสงอาย เมอเขาสวยสงอายความสามารถในการมองเหนของผสงอายอาจลดลงไมชดเจน ดงนนควรจะตองหลกเลยงการใชเมาส และภาพตวละครในเกมสทตองใชสายตา

15

Page 28: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ในการเพงมอง โดยเกมสจะตองเปนสงทชวยเสรมสรางใหเกดลกษณะทางกายภาพทดขนในผสงอาย โดยเกมสทออกแบบส าหรบผสงอายตองสามารถเลนไดงายไมซบซอนดงรปท 2.8 เกมสจะใหผสงอายออกเสยงสทมองเหนซงจะไมเหมอนกบตวอกษร

รปท 2.8 เกมสทไมใชเมาสเพอผสงอาย [20]

งานวจยเรอง Full-body Motion-based Game Interaction for Older Adults [6] ผสงอายทจะตองไดรบการฟนฟอยทบาน สวนใหญจะมความสามารถในการใชชวตประจ าวนทลดลง การเลนเกมสแบบสามารถโตตอบผานการเคลอนไหวของรางกายจะชวยเพมโอกาสในการกลบมาใชชวตตามปกต ถาหากเกมสมระดบความยากทสงขนท าใหจะตองมการขยบหรอเคลอนไหวตวมากขน กจะชวยใหผสงอายไดกายภาพหรอออกก าลงกายมากขน การออกแบบเกมส โดยมงเนนไปทการออกแบบเกมสส าหรบทใชการตรวจจบการเคลอนไหวทงตวของผเลน ซงม 2 เงอนไขไดแก ผสงอายทมลกษณะทางกายภาพเปลยนแปลงไปตามกาลเวลา หรอ ผสงอายทมขอบกพรองในการเคลอนไหว ผลจากการศกษาพบวาการควบคมการเคลอนไหวทงหมดของผใชงาน จะชวยสงผลใหอารมณของผสงอายดขน ในงานวจยนยงไดน าเสนอ 7 วธในการออกแบบเกมสทตองใชการเคลอนไหวส าหรบผสงอาย ทจะชวยเพมคณภาพชวตของผสงอาย ดงน

1. ออกแบบเกมสโดยค านงถงลกษณะทางกายภาพของผสงอาย 2. เกมสตองสามารถปรบเปลยนตามความเหมาะสมกบผสงอาย 3. ค านงถงความเหมาะสมในการเลนเกมสของผสงอาย 4. สามารถปรบเปลยนความยาก หรองายไดตามความสามารถของผเลน 5. มทาทางทจ างาย 6. มคมอการเลนเกมส 7. สามารถตดตงงาย

16

Page 29: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ง าน ว จ ย เ ร อ ง Designing and Evaluating Digital Games for Frail Elderly Persons [21]

เปนงานวจยทน าเสนอการออกแบบและประมวลผลเกมสส าหรบผสงอายท มรางกายออนแอ ซงสอดคลองกบแนวโนมทมงานวจยทางดานเกมสส าหรบผสงอายมจ านวนมากขน โดยการออกแบบเกมส าหรบผสงอายทมความออนแอหรอขอจ ากดในดานการเคลอนไหวไมคอยไดรบการส ารวจเทาทควร งานวจยนมความนาสนใจโดยผ เขยนบทความไดยกตวอยางวธประเมนผลการใชงานเกมสกรณศกษาจาก SliverPromenade โดยเลนเกมสผานโลกเสหมอนจรง ทบานโดยใช Wii Remote และ Wii Balance Board ในการควบคมการเคลอนไหวของตวละครในเกมส โดยเกมส SliverPromenade ถกพฒนาขนดวย Microsoft XNA Game Studio 3.1 เกมสใชการเดนผาน Wii Balance Board เพอใหตวละครในเกมสเดนเขาไปในโลกเสมอนจรง เชน ในปา และใช Wii Remote แกวงไปมาใหโดนผเสอ และกระตาย เพอเปนการจบ ซงจะมการสมในการแสดงผลรป และความเรวเพมขนเรอยๆ เมอจบผเสอและกระตายไดครบตามทก าหนดแลว ตองรบเดนกลบมายงจดเรมตนใหทนเวลาตามทเกมสไดมการก าหนดไว โดยผเลนเกมสสามารถเลนรวมกนกบผอนได ในงานวจยมกลมเปาหมายเปนผสงอายทมความออนแอทไดรบการดแลอยทบาน แบงออกเปน 2 กลม โดยกลมท 1 มจ านวน 9 คน อายเฉลยอยท 80 (SD=6.89) เปนผสงอายทมประสบการณในการเลนเกมส Wii Fit มากอน กลมท 2 อายเฉลยท 81 (SD=6.21) จ านวน 9 คน ไมมประสบการณในการเลนเกมสมากอน โดยเกบขอมลของผสงอายกอนเลนเกมส และหลงเลนเกมส เพอน าผลทไดมาประมวลผล โดยผลการประเมนพบวา อายทเพมขนมความเกยวของกบความบกพรองทางกายภาพของผสงอาย ปญหาความแตกตางในการตอบสนองในการเลนเกมส ระหวางผเลนทมประสบการณการเลนเกมส และผทไมมประสบการณการเลนเกมสอาจจะลดลง เมอเลนเกมสเปนเวลานาน ผสงอายทเลนเกมสมปฏสมพนธทางสงคมมากขนในแตละวน เนองจากไดเลนเกมสรวมกนเปนกลมกบผสงอายดวยกนท SliverPromenade ซงถอวาเปนการรวมกลมทางสงคม โดยผลการประเมนส าคญแสดงใหเหนวาเกมสถกมองเปนกจกรรมเพอการพกผอนทสนกสนาน สนบสนนแนวทางของการใชเกมสดจตอลเพอยกระดบคณภาพชวตของผสงอายทออนแอ ในการท ากจกรรมอนๆ รปตวอยางการเลนเกมสแสดงดงรปท 2.9 โดยผสงอายตองวางเทาสลบไปมาบน Wii Balance Board ในการเดน เขาไปในเกมส ซงระหวางทางจะมผเสอ และกระตายปรากฏขนเพอใหผสงอาย ตองขยบ Wii Remote เพอชถกผเสอ และกระตาย ซงถาชถกกจะไดคะแนน

17

Page 30: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

รปท 2.9 ตวอยางหนาจอจากงานวจย Designing and Evaluating Digital Games for Frail Elderly

Persons [21]

รปท 2.10 อปกรณทใชเลนเกมสจาก Designing and Evaluating Digital Games for Frail Elderly Persons [21]

ในการเลนเกมสจ าเปนตองเลนรวมกบอปกรณดงตอไปน จากรปท 2.10 อปกรณซายมอสดคอ Wii Remote ท าหนาทจบตองผเสออปกรณตรงกลางคอ Wii Balance Board ท าหนาทควบคมการเดน อปกรณทางขวาคอ Wii Remote ท าหนาทชกระตาย โดยการขยบ Wii Remote เพอจบหรอชวตถแตละครงผเลนจะไดคะแนน เพอน าไปประมวลผลเปนคะแนนรวมเมอเลนเกมสสนสด

18

Page 31: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ง าน ว จ ย เร อ ง Development of Functional Game Contents Using Wireless Acceleration Sensor [22]

งานวจยนเปนการประยกตใชงานเครอขายเซนเซอรไรสายเพอพฒนาฟงกชนของเกมส โดยการน าเซนเซอรความเรง 3 แกนมาใชในการตรวจสอบการเคลอนไหวของผเลนทเปนเกมสพายเรอ ขอมลจากการเคลอนไหวของผเลนจะถกตรวจจบผานเซนเซอรความเรง 3 แกนและสงขอมลไปยงคอมพวเตอรผานมาตรฐานการสอสารไรสายชอ ZigBee ไดรบการรบรองมาตรฐาน IEEE 802.15.4 สงขอมลผานคลนวทยสญญาณต า ใชพลงงานในการสงขอมลนอย (xbee) โดยลกษณะการเคลอนไหวของผเลนจะถกแสดงในเกมส และควบคมทศทางของการพายเรอ ดงภาพทแสดงการท างานของระบบโดยรวมดงรปท 2.11 จดเดนอกประการของงานวจยนคอการท าเกมสในรปแบบของ 3 มต (3D) ท าใหผเลนรสกเสมอนพายเรอจรง

รปท 2.11 โครงสรางของเกมสพายเรอทควบคมผานเครอขายเซนเซอรไรสาย [22]

19

Page 32: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ง าน ว จ ย เ ร อ ง Video Game–based Exercises for Balance Rehabilitation : A Single-subject Design [23]

การใชเกมสเพอชวยในออกก าลงกายเพอฟนฟความสมดลในการทรงตว โดยเกมสจะชวยตรวจสอบความสมดลในการยนสองเทา การออกก าลงกายดวยวดโอเกมสจะชวยให มแรงจงใจในการออกก าลงกาย โดยวดโอเกมสจจะเปนสงกระตนใหเกดความอยากออกก าลงกาย จนเสรจสนกระบวนการฟนฟ ใชการทดลองการออกก าลงกายกอนและหลง ทคลนคผปวยนอกของโรงพยาบาลโดยมผทดลอง 3 คน คนท 1 วยรนทมเนองอกในสมอง คนท 2 ชายวยกลางคนทมปวยเปนโรคหลอดเลอดในสมอง คนท 3 ชายวยกลางคนทมอาการบาดเจบทสมอง ใชวธการทดลองโดยการใชวดโอเกมสในการออกก าลงกาย และวดผลโดยการยนออกก าลงกาย โดยใหผปวยเลนวดโอเกมสโดยการยนบนแผนรบแรงกดเพอเลนเกมส ซงเกมสจะตอบโตกบผเลนผานแรงกดทไดรบจากแผนรบแรงกดดงรปท 2.12

รปท 2.12 การยนออกก าลงกายบนแผนรบแรงกดซงแรงกดจะไปแสดงผลในเกมส [23]

หลงจากการออกก าลงกาย สงผลใหผทมาฟนฟทางกายภาพลมนอยลง ลดขอจ ากดในการท างานบางอยางลง เมอฝกเพมขนชวยเพมความสนใจ และระยะเวลาในการฝกซอมมากขนวดโอเกมสทฝกควบคมการยน สามารถชวยใหเกดแรงจงใจในการออกก าลงกาย และเพมเวลาในการออกก าลงกายมากขน ซงชวยใหผทมาฟนฟสามารถยนไดอยางสมดล โดยผลลพธแสดงใหเหนวาการออกก าลงกายโดยการสรางความสมดลในการทรงตว ในพนผวทตางกนสามารถท าควบคกบการเลนเกมสได นอกจากนการออกก าลงกายยงเปนการชวยในการฟนฟสมรรถภาพของรางกาย

20

Page 33: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

โดยผทฟนฟสามารถน าไปใชในทบานได วธนจะชวยประหยดคาใชจายในโปรแกรมตรวจสอบเพอตดตามผล เพอใหแนใจวาการฟนฟถกตอง และปลอดภย

ง าน ว จ ย Effects of Interactive Video-game Based System Exercise on the Balance of the Elderly [24]

งานวจยน ศกษาผลทเกดจากการใชเกมสในการออกก าลงกาย เพอเสรมสรางความสมดลในการทรงตวของผสงอาย โดยเลอกเฉพาะผทมอายมากกวา 65 ป ในชมชนทศกษา และแบงผทจะทดลองออกเปน 2 กลม โดยกลม A ก าหนดใหฝกออกก าลงกายเพอสรางความสมดลในการทรงตว Effects of Interactive Video-game Based System Exercise on the Balance of the Elderly sหรอ IVGB เปนเวลา 6 สปดาห และอก 6 สปดาหไมมการท ากจกรรมอนๆ ในการออกก าลงกาย กลม B ไมออกก าลงกายใน 6 สปดาหแรก แตออกก าลงกายใน 6 สปดาหหลงดวย IVGB โดยผล ปรากฏวาท ง 2 กลม มคาความสมดลในการทรงตวเพมมากขนจากการทดสอบโดยกลม B มแนวโนมดขน สวนในกลม A ผลลพธทไดหลงจากการออกก าลงกายดวย IVGB กยงคงมอย สรป IVGB สามารถเพมความสมดลในการทรงตวของผสงอายใน 6 สปดาห และผลลทธทไดคงอยหลงจบการทดลองแลว ซงสามารถสรปไดวาผลจากการใช IVGB ในการออกก าลงกายเพอเพมความสมดลในการทรงตวของผสงอาย ดกวาการออกก าลงกายแบบธรรมดา

ง า น ว จ ย Changes in Balance in Older Adults Based on Use of Physical Therapy vs the Wii Fit Gaming System: a Preliminary Study [25]

งานวจยนศกษาถงการเปลยนแปลงความสมดลในการทรงตวทเกดขนการจากการกายภาพบ าบด เปรยบเทยบกบการออกก าลงกายโดยใชเครองเกมส Wii Fit การศกษาเบองตน พบวาประสทธผลของการใชเครอง Wii ออกก าลงกายเพอสรางความสมดลเปรยบเทยบกบการ กายภาพบ าบด โดยมการออกแบบการทดลองเสมอนจรง โดยกลมทดลองใชผชาย 8 คน ผหญง 9 คน อายระหวาง 53 ถง 91 ป วธการทดลองใชการแบงกลมทดลองออกเปน 3 กลม ดงตอไปน กลมท 1 ใชการ กายภาพบ าบด และออกก าลงกายโดย Wii Fit (PW)

กลมท 2 ใชการออกก าลงกายดวย Wii Fit อยางเดยว (WI) กลมท 3 ใชการกายภาพอยางเดยว (PT)

ทดลองจ านวน 3 ครงตอสปดาห เปนเวลา 4 สปดาห หลงจากนนใชแบบทดสอบความสามารถในการทรงตว ทดสอบทง 3 กลม โดยทกกลมทดลองแสดงใหเหนวามการพฒนาขน

21

Page 34: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

โดย Wii Fit สามารถชวยเสรมสรางความแขงแรงของรางกาย แตควรใชการกายภาพบ าบดควบคไปกบการใช Wii Fit จะดกวาการใชงาน Wii Fit เพยงอยางเดยว ง า น ว จ ย Use of Nintendo Wii Fit™ in the Rehabilitation of Outpatients Following Total Knee Replacement: a Preliminary Randomised Controlled Trial [26]

งานวจยนศกษา การใชเครอง Wii Fit ฟนฟผปวยนอกทหวเขามความเปลยนแปลง จากการสมกลมตวอยางทมการควบคมในเบองตน วตถประสงคของงานวจยคอ ใชเครอง Wii Fit สงเสรม และฟนฟสขภาพของผสงอายใหเกดความสมดลในการทรงตวในกลมผสงอายทหวเขามความเปลยนแปลงไปจากปกต กลมแรกใชการฟนฟหวเขาดวยเครองเลนเกมส Wii Fit เปนเวลา 15 นาท กลมท 2 ใชการฟนฟหวเขาดวยการกายภาพโดยการออกก าลงกายเบาๆ และออกก าลงกายเพอเพมความสมดลในการทรงตว 15 นาท โดยทดสอบทก 2 สปดาห จนกระทงผทดลองมความพอใจทจะหยดการทดลอง ผลลพธ ผชาย 17 คน คดเปน (34%) และผหญง 33 คน คดเปน (66%) คา mean อายเฉลยอยท 68 ป (คา SD เทากบ 11) จากกลมตวอยาง สามารถบอกไดวา อาย, เพศ, วนทเรมเลน หรอวนทเคยผาตด หรอ ความยาวของระยะเวลาทฟนฟไมมผลใดๆทงสน ไมมสญญาณบงบอกวามความเจบปวดแตกตางกน

สรปคอเครองเลนเกมส Wii Fit มประสทธภาพทยอมรบไดในการใชฟนฟการท ากจกรรมตางๆ ของผปวยนอกทมปญหาการเปลยนแปลงของหวเขา ดวยการเลอกเลนเกมสทชวยสงเสรมใหเกดความสมดลในการทรงตว และการใชขาสวนลาง โดยผวจยมแนวทางในการใชวดโอเกมสเปนสงทชวยสรางแรงจงใจในการฟนฟผปวยตอไปในอนาคต

ง าน ว จ ย Development and Evaluation of Low Cost Game-based Balance Rehabilitation Tool Using the Microsoft Kinect Sensor [27]

งานวจยศกษาเกยวกบ การพฒนา และประเมนผลเกมส ทสงเสรมการทรงตว เปนเครองมอในการฟนฟสภาพการทรงของผ สงอายโดยใช Microsoft Kinect Sensor โดยการใชเครองเลนเกมส Wii Fit เปนเครองมอในการชวยฟนฟ ซงไดรบความสนใจในการฟนฟทางกายภาพเปนอยางมาก การจบความเคลอนไหวของเครอง Wii Fit ยงไมแมนย าเทาทควรจากผลทวดได โดยผเลนสามารถโกงการเลนเกมสผานเครองเลนเกมส Wii Fit ได เชน การหมนขอมอ แทนการแกวงทงแขน ซงการฟนฟทางกายภาพจ าเปนตองมความแมนย า เพอน าผลทไดไปใชทดสอบประสท ธภาพจนกระทงเสรจสน โดยผ วจ ยไดใชเซนเซอรจาก Microsoft Kinect จบความ

22

Page 35: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

เคลอนไหวทงตวของผเลนเกมส เพอใหผทเขารบการฟนฟความสมดลในการยน ในผปวยทมอาการบาดเจบทางสมอง Spinal Cord Injury (SCI) and Traumatic Brain Injury (TBI)

ฮารดแวรทใชงานไดแก Microsoft Kinect เชอมตอผาน USB กบ PC โดยเกมสพฒนามาจาก Unity3D Engine โดยเกมสถกออกแบบมาเฉพาะส าหรบผเลน โดยผเลนจะตองควบคมตวละครในเกมส โดยเซนเซอรจะท าหนาทจบภาพการเคลอนไหวของผเลนแลวน าไปแสดงในเกมส โดยเกมสจะเปนการนงรถเลอนเขาไปในเหมองและเกบไอเทม ดงรปท 2.13

รปท 2.13 ตวอยางหนาจอการตรวจจบการเคลอนไหวของผเลนดวยเซนเซอร ผาน Microsoft

Kinect [27]

ผทดลองจ านวน 21 (17 ชาย, 4 หญง) ทเปนโรคหลอดเลอดในสมอง (n = 10) การบาดเจบทสมองเทากบ TBI (n = 3) และ SCI (n = 7) มาท าการศกษา แพทยจ านวน 10 คน (4 ชาย, 6 หญง) ใหความคดเหนเกยวกบเกมส โดยกลมตวอยางสวนใหญไมเคยเลนวดโอเกมส ทคลนคหรอทบาน มเพยงกลมตวอยางเพยง 7 คน ทเคยเลนเกมสมากอน แพทย 3 คนเคยเลนเกมสมากอน และแพทย 7 คน มประสบการณในการเลนเกมส ( PlayStation, Wii, Wii Fit, Xbox) ทบาน ดงรปท 2.14

23

Page 36: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

รปท 2.14 ตวอยางการจดสภาพแวดลอมเพอการตรวจจบการเคลอนไหวของผเลน [27]

จากการศกษาแสดงใหเหนวาเกมสตนแบบมศกยภาพในการใชเปนเครองมอในการฟนฟสมรรถภาพ จากการใหขอมลของแพทยและผปวย แตมบางอยางทตองน าไปปรบปรงเพอพฒนาเกมสตอไปในอนาคต โดยงานวจยนมแคกระบวนการเกบขอมล แตยงไมมสวนของการเกบขอมลแบบสอบถามเชงปรมาณ และเชงคณภาพ

ง า น ว จ ย เ ร อ ง Let’s Play Together: Effects of Video-game Play on

Intergenerational Perceptions Among Youth and Elderly Participants [28]

ในงานวจยน รายงานเกยวกบการตรวจสอบการศกษาในระยะยาวเกยวกบผลทเกดจากการเลนวดโอเกมรวมกนระหวางวยรนกบผสงอาย หลงจากทท าการทดลอง 2 เดอน โดยจบค วยรนหนงคน โดยใชการวดผลกอน และหลงการการทดสอบ การตรวจสอบความเปลยนแปลงผลการศกษาพบวาผเขารวมทใชวดโอเกม มการความเปลยนแปลงเชงบวกมากขน เมอเทยบกบผเขารวมทไมไดใชวดโอเกม การวเคราะหแสดงใหเหนวา มความนาสนใจเพมมากขนเมอใชเกมส นอกจากน การศกษายงพบวาเกมสมบทบาทส าคญในการเกอหนนใหเกดการพฒนาทดขนในผสงอาย ในขณะทเกมสจะไมไดผลในวยรน

ผลการศกษาแสดงใหเหนวาการเลนวดโอเกม สามารถสนบสนนการพฒนาในทางทดขนเมอท ากจกรรมรวมกนกบกลมอายทแตกตางกน แมวาการเลอกเลนวดโอเกมทไมเหมาะสมกบวยทง 2 อยางไรกตามวดโอเกมทออกแบบมาเพออ านวยความสะดวก อาจท าใหเกดผลกระทบจากการฝกรบรในเชงบวกประเภทตางๆ ของวดโอ เกมสอาจไมสามารถตอบสนองใหเกดความพอใจทงเยาวชน และผสงอายทมความแตกตาง ในการท ากจกรรมรวมกน นอกจากน หากกจกรรมเหลานนมความแปลกใหม และสนกสนาน กลมทดลองมแนวโนมทจะท ากจกรรมตางๆ

24

Page 37: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ไดดขน งานวจยนเชอวาการเลนเกมสรวมกนของบคคล ทมาแตกตางกนสามารถเพมพฒนาการทดขนไดในผสงอาย

3) งานวจยเกยวกบการใชงานเซนเซอร

ผวจยแบงเนอหางานวจยทเกยวของกบเซนเซอรไว 2 สวนเพอใหผอานสามารถ

เขาใจไดงาย ดงน

1) การตรวจจบสถานะของผสงอาย

งานวจยทเกยวกบการจ าแนกการเคลอนไหวของผ ส งอายโดยใช เซนเซอร

ความเรงใน รปแบบไบนารทร เพอจ าแนกการเคลอนไหวของผสงอายในการท ากจกรรมในแตละ

วน โดยรปแบบการจ าแนกการเคลอนไหวแบบไบนารทรถกน าไปใชมากกวา 87% และน าไปใช

แบบเฉพาะเจาะจงคดเปน 94% โดยระบบทใชการจ าแนกแบบไบนารทรมความละเอยดออนและ

แมนย าในการจ าแนกคาการเคลอนไหวอยท 97.7% และจ าแนกการเคลอนไหวแบบเฉพาะเจาะจงท

98.7% จากการเคลอนไหวกวา 1,309 รปแบบ ดงรปท 2.15 ซงประยกตใชอลกอรทมแบบตนไม

เพอจ าแนกการเคลอนไหวจากคาความเรงทเซนเซอรสงมาประมวลผล

รปท 2.15 การจ าแนกการเคลอนไหวแบบไบนารทร [29]

25

Page 38: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

งานวจย Implementation of a Real-time Human Movement Classifier Using

a Triaxial Accelerometer for Ambulatory Monitoring [30]

มการใชเซนเซอรความเรง 3 แกนใสไวทเขมขด และใหผสงอายคาดไวทเอวเพอ

ตรวจจบการเคลอนไหวของผสงอาย ผานเซนเซอรไรสาย เพอเฝาตดตาม ในการด าเนนกจกรรมใน

ชวตประจ าวน โดยใชรปแบบการจ าแนกการเคลอนไหวของผสงอายแบบเรยลไทม ซงผลจาก

ทดลองใชงานในหองแลปพบวาในการตรวจสอบการเคลอนไหวโดยเทคนคการจ าแนกมความ

แมนย าในการจ าแนกความเคลอนไหวคดเปน 90.8% จากการทดลองการจ าแนกการเคลอนไหว 12

รปแบบ จากท งหมด 283 รปแบบโดยในการตรวจสอบรปแบบการนอนแบบปกตไมมความ

คลาดเคลอน การตรวจสอบวาผสงอายก าลงเดนมความแมนย านอยทสด คดเปน 83.3% และความ

แมนย าในการตรวจสอบการลมลงของผสงอายคดเปน 95.6% ดงรปท 2.16 โดย TA Unit คอฝงการ

ตรวจจบขอมลความเคลอนไหวดวยเซนเซอรความเรง 3 แกน เมอผสวมเขมขดเคลอนไหวขอมลจะ

ถกสงไปประมวลผลทเครองคอมพวเตอรผานระบบเครอขายไรสาย ผานตวแปลงสายซเรยล

RS232 กอนถงคอมพวเตอร

รปท 2.16 การตรวจจบการเคลอนไหวของผสงอายแบบเรยลไทม [30]

26

Page 39: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

2) การสงเสรมการออกก าลงกายในผสงอาย

การออกก าลงกายโดยวธปกตมความนาเบอหนาย ซงหากผสงอายเกดความเบอหนายในการออกก าลงกาย กจะท าใหรางกายออนแอ กลามเนอกเชนกน หากมการออกก าลงกาย และใชงานอยตลอดเวลาจะท าใหกลามเนอมความแขงแรง ดงนนเพอใหผสงอายมสขภาพกลามเนอตนขาทแขงแรง ผวจยจงไดพฒนาเกมสทชวยสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขาของผสงอาย โดยใชเกมสเปนตวชวยสรางแรงจงใจ และความเพลดเพลนในการออกก าลงกาย โดยทผสงอายจะรสกไมเบอหนายในการออกก าลงกาย

ปญหาการปวดขอเขาในผสงอายไมสามารถรกษาใหหายขาดได ท าไดเพยงบรรเทาอาการปวดใหนอยลง ซงจะท าใหผสงอายสามารถใชชวตไดตามปกต จากงานวจยของ แววดาว ทวชย เรอง พฤตกรรมการดแลตนเอง และความรนแรงของโรคขอเขาเสอมในผสงอายไดอธบายพยาธสภาพการเสอมของขอเขาในแตละชนด และไดแนะน าวธการรกษาดวยการออกก าลงกายกลามเนอตนขา ทงนเพอเปนการเพมความแขงใหกลามเนอตนขา โดยเมอกลามเนอตนขามความแขงแรงจะสามารถชวยพยงขอเขาไมใหรบน าหนกมากเกนไปและยงชวยไมใหเกดการผดรปของขอเขาไดอกดวย [2] โดยสามารถใชวธการออกก าลงกายกลามเนอตนขาอยางงายๆ ในการสรางความแขงแรงใหกบกลามเนอตนขาตามงานวจยของ ชฎล สมรภม เรอง ผลของการฝกออกก าลงกลามเนอตนขาดวยวธการอยางงายในผปวยขอเขาเสอม [31] โดยใหผปวยขอเขาเสอมฝกออกก าลงกายกลามเนอตนขาทบาน ดวยการนงเกาอทเหมาะสม และเหยยดขอเขาในการเคลอนไหวทสามารถท าไดจากทานงงอเขา 90 องศา แลวเหยยดขาตรง 0 องศา เกรงกลามเนอตนขาคางไว 6 วนาท และผอนกลบมาทเดม ฝกรอบละ 30 ครง วนละ 2 รอบ เชา-เยน ดงรปท 2.17

27

Page 40: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

รปท 2.17 การยกขาและเหยยดคางไว

โดยใชเค รองมอในการวดคาความแขงแรงของกลามเนอตนขาดวยเครอง Isokinetic Dynamometer (Cybex II dynamometer 6000) ซงเปนเครองมอวดความแขงแรงของกลามเนอตนขาดวยการใหผทดลองสวมใสเครอง และนงยกขา เครองจะวดคาความเรงเชงมมของขาผทดลองตอนยกขา มหนวยวดเปนนวตนเมตรตอกโลกรม ดงรปท 2.18

28

Page 41: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

รปท 2.18 Isokinetic Dynamometer (Cybex II dynamometer 6000)

เครองวด Isokinetic Dynamometer (Cybex II dynamometer 6000) สามารถบอกแรงบดสงสดทกระท าในเชงมมขณะกลามเนอหดตว ดวยความเรวคงทตลอดชวงการเคลอนไหว ทมความเรวของการเคลอนไหว 60 องศาตอวนาท ความเรวทใชวดเปนความเรวต าใกลเคยงกบความเรวของการเดนในชวตประจ าวนซงจะบอกถงก าลงของกลามเนอกลมเหยยดขอเขามหนวยเปนนวตนเมตรตอกโลกรม และ Maximum Isometric Torque เปนแรงบดสงสดทกระท าในเชงมมขณะกลามเนอหดตวเกรงอยกบท 30 องศาสดทายของการเหยยดขอเขา ซงจะบอกถงก าลงของกลามเนอกลมเหยยดขอเขาโดยเฉพาะกลามเนอ Vastus Medialis ซงผปวยขอเขาเสอมใชวธออกก าลงกายอยางงายดวยการนง และยกขาเหยยดเกรงคางไว โดยในงานวจยดงกลาวใชการวดผลความแขงแรงของกลามเนอตนขาผปวยขอเขาเสอมดวยวธน

29

Page 42: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

บทท 3

วธด ำเนนวจย

ผวจยด ำเนนกำรศกษำ และวเครำะหปญหำอำกำรขอเขำเสอมในผสงอำย รวมทงศกษำกำรท ำงำนของเซนเซอรควำมเรง 3 แกน จำกนนไดศกษำงำนวจยทเกยวของกบกำรพฒนำเกมสเพอผสงอำย งำนวจยเกยวกบกำรใชงำนเซนเซอร จนน ำไปสกำรวำงแผน และด ำเนนงำนวจยตำงๆ ดงน วเครำะหปญหำอำกำรขอเขำเสอมในผสงอำย ศกษำกำรท ำงำนของเซนเซอรควำมเรง 3 แกน และภำษำ Processing ออกแบบเกมสส ำหรบสงเสรมกำรออกก ำลงกำยกลำมเนอตนขำในผสงอำย สรำงและพฒนำเกมส ทดสอบและปรบปรงเกมส วเครำะหและกำรประเมนผล มรำยละเอยดดงน

3.1 วเครำะหปญหำอำกำรขอเขำเสอมในผสงอำย

ผวจยไดพบวำในปจจบนผสงอำยมปญหำอำกำรเจบเขำ เนองจำกกำรเสอมตำมวย กำรรกษำทไดผลดทสด คอ กำรออกก ำลงกำย กำรรกษำโดยกำรออกก ำลงกำยท ำไดโดยนงกบเกำอยกขำตรง และเหยยดตรงคำงไวในมมทขนำดกบพน กำรยกขำและเหยยดเกรงคำงไวในลกษณะขนำนกบพน ท ำใหกลำมเนอตนขำมควำมแขงแรง เมอกลำมเนอตนขำมควำมแขงแรง กลำมเนอตนขำจะชวยพยงขอเขำใหไดรบแรงกดทสมดล ผทมกลำมเนอตนขำทแขงแรงจะไมรสกปวดเขำ แตกำรออกก ำลงกำยกลำมเนอตนขำโดยกำรยกขำ และเหยยดเกรงคำงไวมควำมนำเบอ ผวจยจงมแนวคดใชเกมสเพอสงเสรมกำรบรหำรกลำมเนอตนขำตอควำมแขงแรงของกลำมเนอตนขำ และบรรเทำควำมปวดในผสงอำย

ผวจยใชกำรเกบขอมลจำกกำรสมภำษณดวยปำกเปลำทศนยสงเสรมและฟนฟสมรรถภำพผสงอำย คณะพยำบำลศำสตร มหำวทยำลยสงขลำนครนทร พรอมทงน ำเกมสใน แทบเลตไปทดลองเลนใหด เพอศกษำถงเกมสทผสงอำยชนชอบ เพอน ำขอมลมำวำงแผนในกำรพฒนำเกมส

30

Page 43: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

3.2 ศกษำกำรท ำงำนของเซนเซอรควำมเรง 3 แกน และภำษำ Processing

ผวจยไดคนหำขอมลงำนวจยทเกยวของ และงำนวจยทใชงำนเซนเซอรควำมเรง

3 แกน และปรกษำผเชยวชำญทสถำนวจย Wireless Sensor Network (WSN) อำคำรเรยนภำควชำ

วศวกรรมคอมพวเตอร มหำวทยำลยสงขลำนครนทร เพอศกษำขอมล และงำนวจยทเกยวกบ

เซนเซอรแตละชนด ซงถอเปนจดก ำเนดของงำนวจยน [32] โดยผวจยเลอกใชเซนเซอรควำมเรง 3

แกน รน LIS331 บรษท ST ไมโครอเลกทรอนกส เปนเซนเซอรทใชพลงงำนต ำ ท ำงำนทแรงดนไม

เกน 3.6 โวลท สำมำรถเชอมตอกบไมโครคอนโทรลเลอรผำนทำงพอรตอนกรมตำมมำตรฐำน SPI

และ I2C มอตรำกำรสงขอมลควำมเรงทควำมถ 0.5 Hz – 1 ซงเซนเซอรควำมเรงทท ำกำรเลอกใช

สำมำรถท ำงำนไดครอบคลมตำมลกษณะ และแนวคดในกำรพฒนำเกมสทตองใชกำรยกขำไดแก

กำรตรวจวดคำควำมเรงในแนวแกน x, y และ z รวมถงกำรวดหำคำมมเงย

3.3 สรำงและพฒนำเกมส

ผวจยน ำขอมลทไดจำกกำรสอบถำมผสงอำย และทดลองเปรยบเทยบขอมลทไดสอบถำมมำกบงำนวจยทไดศกษำมำในขอท 3.1 และ 3.2 จนน ำมำสกำรออกแบบวธกำรพฒนำเกมส และอธบำยกำรท ำงำนของเกมส ดงรปท 3.1 เมอผสงอำยทตดเซนเซอรทขอเทำยกขำเซนเซอรจะท ำกำรตรวจสอบกำรเคลอนไหวของขอเทำผสงอำย และสงขอมลมำประมวลผลในเกมสผำนสำย USB โดยเกมสจะท ำหนำทตรวจสอบคำมมเงยทเซนเซอรสงมำ เพอน ำไปประมวลผลในเกมส และแสดงออกทำงจอภำพ

รปท 3.1 ขนตอนกำรท ำงำนของเกมส

31

Page 44: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

เพอน ำขอมลทไดมำออกแบบเกมส สงเสรมกำรออกก ำลงกำยกลำมเนอตนขำของผสงอำย โดยมขนตอนกำรด ำเนนกำรแสดงรำยละเอยดดงน 3.3.1 ออกแบบตวละคร ผวจยออกแบบเรองรำวในเกมสใหเปนกำรจบโจรขโมยของดวยวธกำรแตะลกบอลเขำใสโจร เนองจำกเนอเรองในเกมสสำมำรถเขำใจไดงำย และก ำหนดกำรปลอยลกบอลใหยงเขำใสโจรดวยวธกำรใหผสงอำยยกขำในแนวขนำดกบพน โดยมตวละครทงหมด 3 ตว ไดแก ผสงอำย นกทองเทยว และโจรขโมยของ โดยรำยละเอยดดงรป 3.2

รปท 3.2 ตวละครในเกมส

เกมสมล ำดบขนตอนกำรท ำงำนดงรปท 3.3 โดยใหผสงอำยอำสำสมครตดอปกรณเซนเซอรไวทขอเทำ เมอผสงอำยยกขำในแนวขนำนกบพนรำบ อปกรณทตดไวจะสงคำมมเงยทค ำนวณได และคำควำมเรงไปยงเกมสบนคอมพวเตอรผำนทำงสำย USB เมอโปรแกรมเกมสทออกแบบไวรบคำจำกอปกรณทตดไวกจะตรวจสอบวำผสงอำยยกขำไดถกตองตำมทก ำหนดไวหรอไม ถำตรงตำมเงอนไข ลกบอลในเกมสกจะถกเตะออกไป ดงนนผสงอำยจะตองยกขำใหไดจงหวะเพอทลกบอลจะไดถกเตะไปในชวงทโจรก ำลงขโมยของ จงจะไดสำมำรถไดคะแนน

• ตวละครผสงอำยท ำหนำทยงลกฟตบอลเมอไดรบคำมมทถกตองจำกเซนเซอร

• ตวละครนกทองเทยวทเดนทำงมำพกผอนนงหลบ

• โจรจะมำขโมยของนกทองเทยวทนงหลบ

32

Page 45: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

รปท 3.3 ล ำดบขนตอนกำรท ำงำนในเกมส

3.3.2 พฒนำเกมส เมอไดตนแบบเกมสทจะพฒนำแลวใหสรำงตวละคร รวมทงเขยนบนทกขอมลและหนำทของตวละครนนๆ ไว จำกนนน ำขอมลตวละครทไดออกแบบมำผกเรอง ขอมลจะถกเกบไวใน C:\Users\Champ\Documents\Processing\kick_him_prototype6\data โดยเกมสจะมำเรยกขอมลทเปนรปภำพในสวนนไปใชงำนในเกมส รำยละเอยดดงรปท 3.3

ผสงอำยตดเซนเซอรไวทขอเทำมกำรขยบ หรอยกขำ

เซนเซอรจะสงคำไปยงเกมส

เกมสจะท ำหนำทตรวจสอบมมกำรยกขำ ทผสงอำยยกขำ หำกยกขำถกตองตำมมมทก ำหนดไว ตวละครชำยชรำจะยงลกฟตบอลออกไป และเมอลกฟตบอลโดนโจรกจะไดคะแนน

แสดงผลใหผสงอำยเหนผำนจอคอมพวเตอร และเกมสจะด ำเนนไปเรอยๆ จนกวำจะครบเวลำ 5 นำท

33

Page 46: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

รปท 3.4 โฟลเดอรเกบรปภำพทเกมสเรยกใชงำน

น ำขอมลและเนอเรองของตวละครทไดมกำรออกแบบมำ มำสรำงเปนเกมส โดย

ในกำรพฒนำเกมสผวจยแบงกำรพฒนำเกมสออกเปน 2 สวน ไดแก 1) สวนของกำรวดคำมมเงย กำรวดคำมมเงยเกดขนบนอปกรณตรวจวดทผวจยได

ออกแบบและพฒนำดวยบอรด Arduino ทใชไมโครคอนโทรลเลอร Atmel ทอำนคำจำกเซนเซอรควำมเรง 3 แกน LIS311 โดยไมโครคอนโทรลเลอรเชอมตอและสอสำรกบเซนเซอรผำนทำงมำตรฐำนกำรสงขอมลแบบอนกรมชนด SPI คำจำกเซนเซอรควำมเรงจะถกน ำมำประมวลผลบนไมโครคอนโทรลเลอร ซงผวจยใชโปรแกรม ArduinoIDE เพอพฒนำโปรแกรมทใชค ำนวณจำกสตรทแสดงในสมกำรท 1 จะไดคำมมเงยดงแสดงในรปท 3.5

pitch = (atan2(xAcc, sqrt(yAcc * yAcc + zAcc + zAcc)) * 180.0) / M_PI; … สมกำรท 1 [10] โดยท xAcc คอ คำควำมเรงตำมควำมโนมถวงในแกน X yAcc คอ คำควำมเรงตำมควำมโนมถวงในแกน Y zAcc คอ คำควำมเรงตำมควำมโนมถวงในแกน Z และ M_PI คอ คำ PI มคำเทำกบ 3.1415926535897932384626433832795

34

Page 47: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

รปท 3.5 ตวอยำงกำรพฒนำโปรแกรมบน ArduinoIDE

กำรท ำงำนของเซนเซอรเพอค ำนวณหำคำมมเงยนนแบงกำรท ำงำนของชดค ำสงดงตอไปน 1) ตงคำควำมเรงพนฐำนใหมควำมละเอยดในกำรวดคำกำรเคลอนไหวเปน 0.0007324 (+/-24 g) ซง g หมำยถงคำควำมเรง หรอคำ 9.81 m/s2 2) ก ำหนดคำตวแปรพนฐำนในกำรท ำงำนเพอวดคำมมเงย 3) ตงคำวธกำรพนฐำนทจะใชในกำรสงขอมล 4) ค ำนวณมม และสงขอมลไปยงคอมพวเตอร

ในรปท 3.6 เปนกำรแสดงแผนภำพกำรท ำงำนในค ำนวณผลคำมมเงยดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร เรมจำก 1) ตรวจสอบวำไมโครคอนโทรลเลอร สำมำรถเชอมตอกบเซนเซอร

ไดส ำเรจหรอไม ถำตรวจพบกำรเชอมตอกสำมำรถไปท ำงำนตอในกระบวนกำรอน ถำไมมให

สนสดกำรท ำงำน 2) ตงคำกำรเชอมตอผำนสำยอนกรม ตงคำโพรโทคอลของกำรสงขอมลระหวำง

ไมโครคอนโทรลเลอรกบเซนเซอร และสดทำยท ำกำรตงคำกำรท ำงำนของเซนเซอรควำมเรง 3

แกน 3) เมอกำรตงคำเรยบรอยกสำมำรถเรมค ำนวณมมจำกคำควำมเรงทเซนเซอรตรวจจบได 4)

เมอเสรจสนกำรประมวลผลคำจะถกแสดงผลผำนหนำจอ ในขณะทไมโครคอนโทรลเลอรจะรอรบ

คำรอบใหมจำกเซนเซอรเพอท ำกำรประมวลผลทกครงทไดรบคำจำกเซนเซอร

35

Page 48: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

เรมตน

ตรวจสอบวำมกำรเชอมตอเซนเซอรหรอไม

ต งคำ - กำรเชอมตอผำนสำย Serial- กำรสงขอมลระหวำง Microcontroller- กำรท ำงำนของเซนเซอรควำมเรง 3 แกน

รอรบคำจำกเซนเซอร แลวบนทกคำลงตวแปร xAcc,yAcc,zAcc

สนสด

ใช

แสดงผลผำนหนำจอคอมพวเตอร

ไมใช

คำกำรตรวจวดของเซนเซอรควำมเรง

ประมวลผลหำคำมมเงย (Pitch)Pitch=(atan2(xAcc,sqrt(yAcc*yAcc+zAcc+zAcc))*180.0)/M_PI

รปท 3.6 ขนตอนกำรท ำงำนของโปรแกรมวดคำมมเงยบน Arduino

36

Page 49: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

2) สวนทท ำหนำทเชอมตอกบเซนเซอร ในสวนของ Processing Development Environment (PDE) มควำมจ ำเปนตองเรยกใชงำน API ทชอ processing.serial.*; เพออำนขอมลทถกสงมำจำกสำย USB โดยมรำยละเอยดขนตอนกำรท ำงำนดงรป 3.7 และ 3.8 เกมสมขนตอนในกำรท ำงำนดงตอไปน 1. ประกำศคำตวแปรตำงๆทใชในเกมส 2. ตรวจสอบสถำนะของเกมส 3. ตรวจสอบสถำนกำรเชอมตอของเซนเซอร 4. ตรวจสอบคำมมทไดรบมำจำกเซนเซอรวำถกตองหรอไมหำกถกตองกใหตวละครชำยชรำยงลกฟตบอลออกไป 5. เมอลกบอลถกยงออกไปเกมสจะตรวจสอบวำลกฟตบอลโดนตวละครโจรหรอไม หำกโดนกจะท ำกำรบวกคะแนนครงละ 1 คะแนน 6. เมอครบ 5 นำท เกมสจะสนสดลง

เรมตน

ประกำศคำตวแปรตำงของเกมส

เรยกใชกำรแสดงผลเกมส

ตรวจสอบสถำนะของเกมสวำเปนจรงหรอไม

แสดงรปตำงๆในเกมส

ตรวจสอบสถำนะกำรเชอมตอเซนเซอร

ตรวจคำทไดมำ มำกกวำทก ำหนดหรอไม

ตวละครคนชรำยงลกบอลออกไป

ใช

ใช

ใช

ไมใช

ไมใช

ไมใช

A

B

สนสด

รปท 3.7 Flowchart ภำพรวมกำรท ำงำนของเกมสสงเสรมกำรออกก ำลงกำยกลำมเนอตนขำใน

ผสงอำย

37

Page 50: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

A

ตรวจสอบวำลกบอลโดนโจรใหม

+1 คะแนน ไมไดคะแนน

ตรวจสอบวำครบ 5 นำทหรอยง

แสดงผลผำนหนำจอคอมพวเตอร

ใช ไมใช

ใช

ไมใช

สนสด

B

รปท 3.8 Flowchart กำรท ำงำนของเกมสสงเสรมกำรออกก ำลงกำยกลำมเนอตนขำในผสงอำย

(Page A,B)

3.3.3) พฒนำและตดตงเกมส กำรพฒนำเกมสผวจยใชกำรเขยนโปรแกรมแบบ OOP เพอใหตวละคร วตถ หนำทกำรท ำงำนตำงๆในเกมส ถกแบงออกเปนคนละล ำดบชนจำกกน แตใหสำมำรถเรยกขำมกำรใชงำนไดผำน Class โดยในแตละ Class มหนำทกำรท ำงำนดงตอไปน

Class Main มหนำทควบคม และแสดงผลเกมส โดยกำรเรยกใช Object ตำงๆ จำก Class Ball, Oldman, Thief Class Ball ใชเพอแสดงผลตำงๆเกยวกบลกบอลทตวละครยงออกไป เชน

- รปภำพแบบเวคเตอร 2 มต - ขนำดของลกบอล

38

Page 51: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

- ต ำแหนงทลกบอลแสดงผล - กำรเคลอนทของลกบอล

Class Oldman ท ำหนำทแสดงผลตำงๆ เกยวกบตวละครชำยชรำ เชน - รปภำพแบบเวคเตอร 2 มต - ขนำดของตวละครชำยชรำ - ควำมเรวในกำรเคลอนทตำมแกน X และ Y - ต ำแหนงเรมตนทแสดงผลตวละครชำยชรำ - กำรควบคมต ำแหนงชำยชรำ

Class Thief แสดงกำรเคลอนไหวตำงของตวละครโจร เชน - รปภำพแบบเวคเตอร 2 มต - ขนำดของตวละครโจร - ควำมเรวในกำรเคลอนทตำมแกน X - ต ำแหนงเรมตนทแสดงผลตวละครโจร - ต ำแหนงทต ำละครโจรเพม

3.4 ทดสอบและปรบปรงเกมส ผวจยไดน ำเกมสไปทดสอบกบกลมผสงอำย ทศนยสงเสรมและฟนฟผสงอำย คณะพยำบำลศำสตร มหำวทยำลยสงขลำนครนทร โดยมกลมตวอยำงจ ำนวน 20 คน ในกำรทดสอบระบบผวจยไดเกบขอมลรวมกบเจำหนำทประจ ำศนยฯ จำกกำรพดคยและสอบถำม พบวำ ผทมอำยต งแต 60 ปขนไป สวนใหญมอำกำรเกยวกบปญหำขอเขำ แตผวจยเลอกอำสำสมครจำกกลมผสงอำยมกำรละเลยกำรออกก ำลงกำย ซงไดท ำกำรทดสอบกบกลมตวอยำง ตำมขนตอนดงน

3.4.1 กอนเรมเลนเกมส

เกบขอมลควำมปวดเขำดำนซำย-ขวำ และจ ำนวนกำรลกนงของผสงอำย และ

จะตองท ำกำรตดตงเซนเซอรทขอเทำของผสงอำย ดงรปท 3.9 โดยผวจยไดท ำกำรน ำอปกรณ

ตรวจวดใสไวในแผนรดขอเทำเพอใหสะดวกในกำรใชงำนจรง

39

Page 52: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

รปท 3.9 กำรตดอปกรณตรวจวดไวทขอเทำผสงอำย

3.4.2 แนะน ำวธเลนเกมส

1) ผวจยอธบำยวธกำรเลนเกมสใหกบผสงอำยดงรปท 3.10 รปแบบกำรด ำเนนเกมส มรำยละเอยดดงน

1. อธบำยกำรเลนเกมสพรอมทงแสดงกำรเลนเกมสเปนตวอยำงใหผสงอำย 2. ผสงอำยตองยกขำ และเหยยดเกรงไวในแนวขนำนกบพน เพอใหสำมำรถยงลก

ฟตบอลไดตดตอกน จะท ำใหมโอกำสทลกบอลยงโดนโจรไดมำกขน 3. เมอลกฟตบอลถกยงออกไปถกโจรจะไดเพมครงละ 1 คะแนน 4. เกมสมเวลำทงหมด 5 นำท เมอครบเวลำเกมสจะสนสดลง ผลคะแนนทสำมำรถ

ยงลกฟตบอลถกโจรจะแสดงไวดำนบนทำงซำยมอของหนำตำง

40

Page 53: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

รปท 3.10 เกมสแสดงคะแนนทท ำได (ดำนมมซำย) และเวลำในกำรเลนเกมส

(ดำนมมขวำ)

ผวจยอธบำยกำรท ำงำนของเกมส ดงน หำกผเลนยกขำขนำนกบพน ลกบอลจะถกยงออกไปถกโจรจะไดคะแนน ผสงอำยนงประจ ำทพรอมส ำหรบกำรทดสอบเกมส ดงรป 3.11

รปท 3.11 ผสงอำยตดเซนเซอรทขอเทำ นงในทำพรอมส ำหรบกำรเลนเกมส

41

Page 54: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

3.4.3 ทดลองใชเกมสกบกลมตวอยำง ใหผสงอำยทดลองเลนเกมส โดยใหผสงอำยนงหลงตรงทเกำอ จำกนนใหยกเทำท

ตดเซนเซอรขนมำ เพอยงลกบอลในเกมส ดงรป 3.12

รปท 3.12 กลมตวอยำงทดสอบเลนเกมสบรหำรขอเขำ

3.4.4 ประเมนผลควำมพงพอใจ ผวจยใหแบบสอบถำมใหกบผสงอำย เพอประเมนควำมพงพอใจภำพรวมของ

เกมสทงหมด ดงรปท 3.13 และรำยละเอยดแบบสอบถำมตำมภำคผนวก ข

รปท 3.13 ผสงอำยท ำแบบสอบถำมหลงกำรทดลองเลนเกมสบรหำรขอเขำ

42

Page 55: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

3.4.5 ประเมนผลอำกำรปวดเขำ และควำมแขงแรงของตนขำหลงกำรใชเกมส หลงเลนเกมสจ ำนวน 5 วน มกำรเกบขอมลควำมปวดเขำดำนซำย-ขวำ และจ ำนวน

กำรลกนงของผสงอำย หลงจำกกำรเลนเกมส เพอวดควำมแขงแรงของเขำ จำกผลกำรลกนงของสงอำย

3.5 ตงสมมตฐำนงำนวจย สมมตฐำนงำนวจย

H1 = คะแนนควำมปวดขอเขำซำยหลงเลนเกมสมนอยกวำกอนเลนเกมส

H2 = คะแนนควำมปวดขอเขำขวำหลงเลนเกมสมนอยกวำกอนเลนเกมส

H3 = จ ำนวนกำรลกนงเกำอหลงเลนเกมสมมำกกวำกอนเลนเกมส

3.6 วเครำะหและกำรประเมนผล ผวจยไดด ำเนนกำรตดตงโปรแกรม และใหกลมผสงอำยกลมตวอยำงทดสอบเกมส ประเมนผลเกมสผำนแบบสอบถำม วดควำมแขงแรงของกลำมเนอตนขำดวยวธลกนงเกำอในเวลำ 30 วนำท (กอนเลนเกมส ครงแรก/ครงสดทำย) และคะแนนกำรเลนเกมสโดยเฉลยทง 2 สปดำห สปดำหละ 3 วน รำยละเอยดตำมภำคผนวก ข แบบสอบถำมดงกลำวผวจยใชผเชยวชำญจ ำนวน 3 ทำนในตรวจสอบควำมครอบคลมของเนอหำ ภำษำ และตรงตอเนอหำ โดยใชวตถประสงค IOC โดยกำรก ำหนดคำควำมเชอมนอยท 66 % [11] จำกนนใหผสงอำยตอบแบบสอบถำมควำมพงพอใจ และวเครำะหขอมลจำกแบบประเมนทไดรบ โดยใชสถตเชงพรรณำ วดคำกลำงของขอมลโดยใชคำเฉลย และวดกำรกระจำยของขอมล ใชสวนเบยงเบนมำตรฐำน วดควำมแขงแรง และควำมปวดของกลำมเนอตนขำในผสงอำย และกำรเปรยบทำงสถตเพอวดจ ำนวนกำรลกนงเกำอกอน และหลงเลนเกมส ดวยคำสถต ทค (Paired Sample t-test) รำยละเอยดดงน

1) คำเฉลยเลขคณต (Arithmetic Mean) หรอคำเฉลย (Mean) จำกสตร

�� =∑ 𝑥

𝑛

เมอ �� แทน คะแนนเฉลยสะสมของกลม

∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทงกลม

𝑛 แทน จ ำนวนกลมตวอยำง

2) คำเบยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) จำกสตร

43

Page 56: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

𝑆. 𝐷. = √∑(𝑥 − ��)2

𝑛 − 1

เมอ S.D. แทน คำเบยงเบนมำตรฐำน �� แทน คำเฉลยเลขคณต

∑ X แทน ผลรวมทงหมดของขอมล

𝑛 แทนจ ำนวนขอมลทงหมด

เกณฑคะแนนทใชในกำรตดสนคะแนนม 5 ระดบ รำยละเอยดตำมตำรำง 3.1

ตำรำง 3.1 ระดบคะแนนตำมคำเฉลยควำมพงพอใจ

ระดบคะแนน ควำมหมำย

4.51-5.00 ดมำก

3.51-4.50 ด

2.51-3.50 พอใช

1.51-2.50 ควรปรบปรง

1.00-1.50 ไมเหมำะสม

44

Page 57: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

บทท 4

ผลการวจย

จากการพฒนาเกมสทชวยสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขาของผสงอาย และน าไปทดสอบกบกลมผสงอาย มการประเมนผลหลงจากการทดสอบเกมสดงกลาว และน าขอมลทไดไปวเคราะหคาเฉลย คาเบยงเบนมาตรฐาน และการวเคราะหความสมพนธของขอมลจากการหาคาทางสถต มรายละเอยดดงน

4.1 ผลการประเมนประสทธภาพของระบบ ผวจยใชทฤษฎ IOC เพอสรางแบบสอบถามความพงพอใจ ทมความสอดคลองตรงกบวตถประสงคทก าหนดโดยใชผเชยวชาญจ านวน 3 ทานประกอบดวย 1) ผชวยศาสตราจารย ดร.วภาว คงอนทร ผ อ านวยการสถานวจยระบบการดแลผ สงอายไทย คณะพยาบาลศาสตร มหาวทยาลยสงขลานครนทร 2) นายสมฤทธ ฤทธภกด นกวชาการคอมพวเตอร ศนยคอมพวเตอร มหาวทยาลยสงขลานครนทร 3) นายจรศกด นพรตน นกศกษาทส าเรจการศกษาระดบบณฑตศกษาคณะวศวกรรมคอมพวเตอร ทท างานเกยวของกบเครอขายเซนเซอรไรสาย ในการตรวจสอบเพอหาคาความตรงของแบบสอบถาม โดยการก าหนดคาความเชอมนอยท 66 % ซงแบบสอบถามทผวจยใชมคาความตรงอยท 100% ซงถอวาแบบสอบถามมคาความตรง จากนนผวจยรวบรวมแบบสอบถาม และประเมนผล เพอแสดงคาเฉลย และสวนเบยงเบนมาตรฐาน ของกลมตวอยางผสงอาย จ านวน 20 ทาน พบวาผสงอายทท าการทดสอบอยในชวงอายเฉลย 67.8 ป (62-90 ป )ผสงอายสวนใหญเคยออกก าลงกายกลามเนอตนขา เชน การยกขา การเหยยดเกรงขา ประมาณ 20-30 วนาท คดเปน 75% จ านวนผสงอายถง 80 % ใหความเหนวามความแตกตางระหวางการออกก าลงกายกลามเนอตนขาแบบปกตและแบบใชเกมส และผสงอายทกทานยนยนจะใชอปกรณและเกมสทผวจยน าไปทดสอบใชในการออกก าลงกายกลามเนอตนขาดงรายละเอยดดงตารางท 4.1 ท าใหพบวาเกมส และอปกรณทพฒนาขนประสบความส าเรจทสามารถใหผสงอายใชงาน และผสงอายประเมนผลความพงพอใจตอการทดสอบเกณฑ รายละเอยดดงตารางท 4.2

45

Page 58: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ตารางท 4.1 คาเฉลย คาเบยงเบนมาตราฐาน และการแปลความหมายความพงพอใจเกยวกบการใชเกมสสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขา (n=20) ตวแปร จ านวน (รอยละ)

ประสบการณในการออกก าลงกายกลามเนอตนขา มประสบการณ

ไมมประสบการณ

5 (25%) 15 (75%)

ความแตกตางของสนกสนานในการออกก าลงกายกลามเนอตนขาแบบปกต และแบบใชเกมสแตกตางกนหรอไม

แตกตาง

ไมแตกตาง

4 (20%) 16 (80%)

ความตองการออกก าลงกายกลามเนอตนขาโดยการเลนเกมส

ตองการ 20 (100%)

ตารางท 4.2 คาเฉลย คาเบยงเบนมาตราฐาน และการแปลความหมายความ ผลคะแนนประเมน ความคดเหนตอการใชงานโปรแกรมสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขา ตอความแขงแรงของกลามเนอตนขา และความปวดในผสงอาย (n=20)

ประเดนแบบสอบถาม

คาเฉลย (��)

คาเบยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ความหมาย

วธเลนเกมสมความสะดวก 4.30 0.57 ด ต าแหนงทตดเซนเซอรไวมความเหมาะสมในการสวมใสเพอเลนเกมส

4.45 0.60 ด

มความเรวในการแสดงผลการเคลอนทของลกบอลทเหมาะสม

4.30 0.73 ด

เกมสทเลนมความเหมาะสมส าหรบผสงอาย 4.40 0.68 ด ขนตอนการเลนสามารถท าไดงาย 4.40 0.59 ด

46

Page 59: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ตารางท 4.2 คาเฉลย คาเบยงเบนมาตราฐาน และการแปลความหมายความ ผลคะแนนประเมน ความคดเหนตอการใชงานโปรแกรมสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขา ตอความแขงแรงของกลามเนอตนขา และความปวดในผสงอาย (n=20) (ตอ)

ประเดนแบบสอบถาม

คาเฉลย (��)

คาเบยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ความหมาย

การออกก าลงกายกลามเนอตนขาในการเลนเกมสมความสนก

4.40 0.59 ด

การออกก าลงกายกลามเนอตนขาโดยการเลนเกมสชวยใหไมนาเบอ

4.60 0.59 ดมาก

ความพงพอใจโดยรวมในการใชงานเกมส 4.55 0.51 ดมาก รวม 4.42 0.46 ด จากตารางท 4.2 ผลจากการวเคราะหแบบสอบถาม ปรากฏวาผสงอายมความพงพอใจอยในระดบด ในระดบคะแนน 4.42 จากคะแนนเตม 5 และมคาเบยงเบนมาตรฐานอยท 0.46 ไดเกมสทชวยสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขาของผสงอาย (�� = 4.42, S.D. = 0.46) และมขอเสนอแนะใหผวจยพฒนาเกมสใหมความหลากหลาย และน ามาใชทดสอบกบกลมผสงอายอกเนองจากมความเพลดเพลนในการออกก าลงกาย

4.2 การเปรยบเทยบทางสถตของขอมลความเจบปวดเขา และการลกนง ในการออกแบบเกมสสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขาตอความแขงแรง

และความปวดในผสงอาย ผวจยไดตงสมมตฐานเพอวดผลความปวดเขาซาย และเขาขวาเนองจากผวจยใหผสงอายทดลองเลนเกมสทง 2 ขาง เพอสรางความแขงแรงของกลามเนอตนขา เพอตองการพสจนถงความแตกตางของระดบความปวดในครงแรกกอนเลนเกมส และครงสดทายหลงเลนเกมสดวยสมมตฐาน H1 และ H2 จากนนทดสอบความแขงแรงของกลามเนอตนขาทเกดขนจากกอนเลนเกมส และหลงเลนเกมสดวยสมมตฐาน H3 โดยมสมมตฐานทงหมดดงตอไปน

H1 = คะแนนความปวดขอเขาซายหลงเลนเกมสมนอยกวากอนเลนเกมส

H2 = คะแนนความปวดขอเขาขวาหลงเลนเกมสมนอยกวากอนเลนเกมส

H3 = จ านวนการลกนงเกาอหลงเลนเกมสมมากกวากอนเลนเกมส

47

Page 60: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ผวจยน าขอมลทไดจากเกบขอมลของกลมผสงอาย และน าไปประมวลผลโดยมกระบวนการดงน

1. เกบคะแนนความปวดขอเขาโดยใชแบบสอบถามวดระดบความปวดตงแต 0 – 10 กอนเลนเกมสครงแรก และกอนเลนเกมสครงสดทาย

2. ทดสอบเพอวดผลจ านวนครงทผสงอายลกนงเกาอได ภายในเวลา 30 วนาท กอนเลนเกมสครงแรก และกอนเลนเกมสครงสดทาย

3. น าขอมลทดสอบสมมตฐานดวยสถตทค (Paired Sample t-test)

ตาราง 4.3 คะแนนความปวดเขาซาย-ขวา กอน และหลงเลนเกมส (n=20)

ล าดบ

คะแนนความ

ปวดเขาซายกอน

เลนเกมส

คะแนนความ

ปวดเขาซายหลง

เลนเกมส

คะแนนความ

ปวดเขาขวากอน

เลนเกมส

คะแนนความ

ปวดเขาขวาหลง

เลนเกมส

1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 5 0 4 5 5 0 0 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8 0 3 0 0 9 2 0 0 0

10 5 0 5 0 11 0 0 0 0 12 0 0 0 0 13 0 0 0 0 14 0 0 0 0 15 0 0 0 0 16 3 0 3 0 17 0 0 6 0

48

Page 61: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ตาราง 4.3 คะแนนความปวดเขาซาย-ขวา กอน และหลงเลนเกมส (n=20) (ตอ)

ล าดบ

คะแนนความ

ปวดเขาซายกอน

เลนเกมส

คะแนนความ

ปวดเขาซายหลง

เลนเกมส

คะแนนความ

ปวดเขาขวากอน

เลนเกมส

คะแนนความ

ปวดเขาขวาหลง

เลนเกมส

18 2 0 0 0 19 0 0 2 0 20 0 0 0 0

ในการพสจนสมมตฐาน H1 คะแนนความปวดขอเขาหลงเลนเกมสมนอยกวากอน

เลนเกมส ผวจยใชการวดผลทางสถตแบบทค (Paired Samples t-test) โดยก าหนดคาความเชอมนท

.05 โดยจะแบงการทดสอบออกเปน เขาซาย และเขาขวา ไดผลดงน

ตารางท 4. 4 การเปรยบเทยบคะแนนความปวดขอเขาซายกอน และหลงเลนเกมสวากอนเลนกมส

ดวยสถตทค (Paired Samples t-test)

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Mean Std.

Deviation Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower Upper

หลง-ปวดเขาซาย - กอน-ปวดเขาซาย

-.85000 1.66307 .37187 -1.62834 -.07166 -2.286 19 .034

จากตาราง 4.4 เมอเปรยบเทยบความแตกตางของคะแนนเฉลยกอน และหลงการเลนเกมสสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขาพบวา พบวาคะแนนความปวดขอเขาซายหลงจากการเลนเกมส คาทางสถต t มคา 2.286 คา Sig. (2-tailed) มคา .034 ซงนอยกวาระดบนยยะ

49

Page 62: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ส าคญทางสถต .05 แสดงวาคะแนนความเจบปวดเขาซายหลงเลนเกมสมนอยกวากอนเลนเกมสมความสมพนธทางสถต เมอผสงอายไดเลนเกมสแลวความเจบปวดเขาซายหลงการเลนเกมสนอยลงกวากอนเลนเกมส ถอวา H1 เปนไปตามสมมตฐาน สรปไดวาความปวดขอเขาซายของผสงอายลดลงเมอเลนเกมส สรปไดวาความปวดขอเขาซายของผสงอายกอน และหลงเลนเกมสมความแตกตางกนอยางมนยยะส าคญทางสถต

ตารางท 4.5 การเปรยบเทยบคะแนนความปวดขอเขาขวากอน และหลงเลนเกมสดวยสถตทค (Paired Samples t-test)

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Mean Std.

Deviation Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower Upper

หลง-ปวดเขาขวา - กอน-ปวดเขาขวา

-.80000 1.79473 .40131 -1.63996 .03996 -1.993 19 .061

จากตาราง 4.5 เมอเปรยบเทยบความแตกตางของคะแนนเฉลยกอน และหลงการเลนเกมสสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขาพบวา พบวาคะแนนความปวดขอเขาขวาหลงจากการเลนเกมส คาทางสถต t มคา 1.993 คา Sig. (2-tailed) มคา .061 ซงมากกวาระดบนยส าคญทางสถต .05 แสดงวาคะแนนความเจบปวดเขาขวาหลงเลนเกมสมมากกวากอนเลนเกมส มความสมพนธกนทางสถต เมอผสงอายไดเลนเกมสแลวความเจบปวดเขาขวาหลงการเลนเกมสมากกวากอนเลนเกมส ถอวา H2 ไมเปนไปตามสมมตฐาน สรปไดวาความปวดขอเขาขวาของผสงอายมากขนเมอเลนเกมส สรปไดวาความปวดขอเขาขวาของผสงอายกอน และหลงเลนเกมสไมมความแตกตางกนอยางมนยยะส าคญทางสถต

50

Page 63: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ตารางท 4.6 จ านวนครงในการลกนงเกาอในเวลา 30 วนาทกอน และหลงเลนเกมส (n=20) ล าดบ จ านวนครงในการลกนงกอนเลนเกมส จ านวนครงในการลกนงหลงเลนเกมส

1 10 7 2 16 16 3 11 19 4 8 10 5 9 14 6 12 16 7 11 8 8 18 19 9 10 10

10 9 11 11 15 20 12 17 22 13 12 17 14 11 15 15 17 10 16 13 17 17 11 13 18 9 14 19 7 7 20 17 17

เมอไดขอมลจากตารางท 4.6 มาแลวผวจยไดน าขอมลมาวเคราะหดวยสถตทค

(Paired Sample t-test) เพอหาคาความแขงแรงของกลามเนอตนขากอน และหลงเลนเกมส เพอ

พสจนสมมตฐาน H3 ดงรายละเอยดตามตารางท 4.7

51

Page 64: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ตารางท 4.7 การเปรยบเทยบจ านวนครงในการลกนงเกาอในเวลา 30 วนาท ระหวางกอนและหลงการเลนเกมสดวยสถตทค (Paired Sample t-test) (n=20)

Paired Differences

t df Sig.

(2-tailed)

Mean Std.

Deviation

Std. Error Mean

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower Upper

Pair 1 กอน-จนการลกนง หลง-จนการลกนง

-1.95000 3.56112 .79629 -3.61666 -.28334 -2.449 19 .024

จากตาราง 4.7 เมอเปรยบเทยบความแตกตางของจ านวนวนการลกนงกอน และ

หลงการเลนเกมสสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขา พบวาจ านวนการลกนงเกาอกอน และ

หลงเลนเกมส คาทางสถต t มคา 2.449 คา Sig. (2-tailed) มคา .024 ซงนอยกวาระดบนยยะส าคญ

ทางสถตท .05 แสดงวาจ านวนการลกนงเกาอหลงเลนเกมสมมากกวากอนเลนเกมส เปนไปตาม

สมมมตฐาน H3 อยางมนยยะส าคญทางสถต สรปไดวาผสงอายทเลนเกมสสงเสรมการออกก าลง

กายกลามเนอตนขามจ านวนแตกตางกนอยางมนยยะส าคญทางสถต เมอเปรยบเทยบคะแนนกอน

และหลงพบวามเพยง 3 คนเทานนทมจ านวนการลกนงหลงการเกมสนอยกวากอนเลนเกมส แสดง

วาหลงกลมทดลองเลนเกมสแลวมความแขงแรงของกลามเนอตนขามากขน

จากผลการน าอปกรณและเกมสใหผสงอายใชในการออกก าลงกายกลามเนอตนขา

พบวา ผสงอายมความสนใจและจะใชอปกรณในการชวยออกก าลงกาย พงพอใจกบเกมสในระดบด

เมอผสงอายใชอปกรณและเกมสออกก าลงกายกลามเนอตนขาแลวชวยใหความปวดขอเขาแตกตาง

กนระหวางกอนเลนเกมส และหลงเลนเกมส ผสงอายทเลนเกมสสงเสรมการออกก าลงกาย

กลามเนอตนขามความแขงแรงของกลามเนอตนขามากขน

52

Page 65: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

4.3 อภปรายผล

ผวจยใหผสงอายเลนเกมสเพอสงเสรมการออกก าลงกายกลาเนอตนขา วนละ 5

นาท สปดาหละ 3 ครง เปนเวลา 2 สปดาห จ านวนการลกนงเกาอหลงจากผสงอายเลนเกมสครง

สดทายมากกวาครงแรกมคาทางสถตเทากบ .024 ถอวามนยยะส าคญทางสถตโดยเกมสเปนสง

กระตนใหผสงอายออกก าลงกายกลามเนอตนขามากขน การเลนเกมสออกก าลงกายกลามเนอตนขา

ดวยการนง และยกขาเหยยดเกรงคางไว สามารถท าใหกลามเนอตนขามความแขงแรงมากขน [31]

เกมสทผวจยออกแบบมความเหมาะสมกบผสงอาย และมความสะดวกในการเลน โดยมคาเฉลย

ความพงพอใจอยในระดบด ในระดบคะแนน 4.42 จากคะแนนเตม 5 แตในกรณความปวดขอเขา

ของผสงอายอาจจะมความคลาดเคลอนในการควบคมกลมตวอยางททดลองเนองจากผวจยไม

สามารถควบคมวธการใชชวตของกลมตวอยางได ซงผลทไดจากการค านวณทางสถตมดงน

ผสงอายมอาการปวดขอเขาซายนอยลงอยางมนยยะส าคญทางสถตเทากบ .034 ถอวา H1 เปนไป

ตามสมมตฐาน แตกตางเขาขวาของผสงอายทมอาการปวดขอเขามากขนหลงจากเลนเกมสคดเปน

.061 และ H2 ไมเปนไปตามสมมตฐานเนองจากผวจยไมสามารถควบคมกจกรรมนอกสถานท

ทดลองของกลมตวอยางไดจงไมสามารถสรปไดวาหลงจากการเลนเกมสแลวท าไมจงยงมอาการ

ปวดเขาขวาอยจงตองเกบไวเปนปญหาทตองหาขอพสจนตอไปในอนาคต

53

Page 66: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

บทท 5

สรปผลการวจยและขอเสนอแนะ

จากความนาเบอในการออกก าลงกายกลามเนอตนขาของผสงอาย ท าใหผวจยไดด าเนนการพฒนาเกมสเพอสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขา โดยประยกตใชเซนเซอรความเรง 3 แกน เปนตวตรวจวดการเคลอนไหวของขาผเลนเกมส โดยทกครงทผเลนยกขา ไดมมตามทก าหนดไว ตวละครในเกมสยงลกบอลออกไปใสโจร โดยในการศกษาครงน สามารถสรปผลการวจยไดดงน 5.1 สรปขนตอนการเขยนฟงกชนตรวจวดคามมเงยบน Arduino UNO R3 Board 5.2 สรปขนตอนการพฒนาเกมสโดยใชภาษา Processing 5.3 สรปผลการวจย 5.4 ปญหาอปสรรคในการด าเนนการ 5.5 ขอเสนอแนะในการพฒนาตอไป 5.1 สรปขนตอนการเขยนฟงกชนตรวจวดคามมเงยบน Arduino UNO R3 Board

จากการใชงานบอรด Arduino รน UNO R3 ทตดตงเซนเซอรความเรง 3 แกน เพอ

ใชในการตรวจวดคามมเงยท ขอเทาของผสงอายเมอผสงอายยกขานน เซนเซอรสามารถวดคามม

การยกขาไดตามปกต โดยคาทไดจากเซนเซอรวดไดสามารถแสดงผลไดรวดเรวเมอขาของผสงอาย

มการขยบ

54

Page 67: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

รปท 5.1 การยกขาเพอเลนเกมส

5.2 สรปขนตอนการพฒนาเกมสโดยใชภาษา Processing การพฒนาเกมสใชภาษา Processing โดยในขนตอนแรกตองศกษาเกมสโดยการสอบถามและประเมนศกยภาพของผสงอายวาสามารถเลนเกมสอะไรไดบาง เพอน าขอมลทไดมาออก แบบ เกม ส แ ล ะ ศ กษ าขอ ม ล จ ากตวอ ย า งก ารพฒ น าเก ม ส ต างๆ บน เวบ ไซ ต http://www.openprocessing.org/ สามารถสอบถามปญหา และแนวทางการพฒนางานได ดตวอยางจากปญหาทเกดขนจาก http://forum.processing.org/two/ เนองจากไมมหนงสอหรอเอกสาร

5.3 สรปผลการวจย เกมสทพฒนาดวยภาษา Processing นน มเครองมอในการพฒนาไมมากเทากบการ

ใช Game Engine อน เชน Unity Engine แตภาษา Processing กมจดเดนทผ วจ ยเลอกใชในการพฒนาเกมส เนองจากสามารถพฒนาเกมสทไมซบซอน และสามารถเชอมตอเพอรบขอมลจากบอรด Arduino ไดโดยตรง ซงชวยท าใหผวจยลดเวลาในการพฒนาเกมสทตองรบคาขอมล จากฝงเซนเซอรไดโดยงาย อกทง Processing Development Environment (PDE) ยงสามารถตดตงลงบนคอมพวเตอรไดทกระบบปฏบตการ ท าใหผวจยมความสนใจในการใชงานเปนอยางยง

55

Page 68: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

จากการทดสอบเกมส ผลจากการวเคราะหแบบสอบถาม ปรากฏวา ผสงอายมความพงพอใจอยในระดบด ในระดบคะแนนเฉลย 4.42 จากคะแนนเตม 5 และมคาเบยงเบนมาตรฐานอยท 0.46 (x = 4.42, S.D. = 0.46) แสดงใหเหนวาการพฒนาเกมสสามารถสงเสรมใหผสงอายเกดความเพลดเพลน และไมเบอหนายตอการออกก าลงกาย มความสนใจตอการออกก าลงกายเพมมากยงขน สงผลดตอกลามเนอตนขา และเมอทดสอบความปวดขอเขา และความแขงแรงของกลามเนอตนขา ระหวางกอน และหลงออกก าลงกายกลามเนอตนขาวนละ 5 นาท 3 วน เปนเวลา 2 สปดาหพบวา คาความปวดขอเขาซายหลงการเลนเกมสมปรมาณลดนอยลงถอวา H1 เปนไปตามสมมตฐาน ปรมาณการปวดเขาขวาหลงเลนเกมสมมากกวากอนเลนเกมส ซงยงไมสามารถทราบไดวาเปนเพราะเหตใด ถอวา H2 ไมเปนไปตามสมมตฐาน โดยกลามเนอตนขามความแขงแรงมากขนเมอวดจากจ านวนครงในการลกนงของกลมผทดลองมผทดลองเพยง 3 คนเทานน ทมจ านวนการลกนงนอยลงกวาเดมถอวา H3 เปนไปตามสมมตฐาน

5.4 ปญหาอปสรรคในการด าเนนการ ผวจยประสบปญหาและอปสรรคในการด าเนนการเปนอยางมากเนองจากใน 2 ป

การศกษาผวจยมงเนนในการใชโปรแกรม Stencyl [33] ในการพฒนาเกมส ซงโปรแกรม Stencyl ความสะดวกในการพฒนาเกมสแตสดทายไมสามารถรบคาจากเซนเซอรทมการเปลยนแปลงโดยตลอดได เนองจากตดปญหาเรองความปลอดภยของ Security Sandboxes [34] ซงเปนอลกอรทมทใชดกจบขอมลทไมปลอดภย ทจะสรางความเปลยนแปลงใหกบโปรแกรมทเขยนดวยภาษา Action Script 3.0 โดยผวจยพยามทดลองใชงานการสงคาขอมลจากแผงวงจร Arduino แบบ Socket Client – Server แตกยงไมประสบความส าเรจ จากนนผวจยจงทดลองเปลยนมาใช การพฒนาเกมสดวย Flash โดยมความคดทจะพฒนาเปนเกมส Angry Bird แตกตองยกเลกการพฒนาไปเนองจาก Flash มความซบซอนในการตดตอเพอรบและสงคาขอมลกบ Arduino โดยสดทายผวจยไดมาศกษาภาษา Processing เพอพฒนาเกมส ซงสามารถแกปญหาในการตดตอเพอรบคาจาก Arduino ไดงาย ซงถอเปนหวใจส าคญของงานวจย

56

Page 69: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

5.5 ขอเสนอแนะในการพฒนาตอไป

ในการพฒนางานตอไปผวจยมแนวคดในการตดตงโมดลเซนเซอรไรสายใหกบ บอรด Arduino เพอสงคามมตางๆ ผานทางเครอขายเซนเซอรไรสาย ซงจะชวยเพมความสะดวกในการเลนเกมส เนองจากไมจ าเปนทจะตองเชอมตอผานทางสาย USB ทเกดความไมสะดวกในการเลนเกมส และเมอใชงานผานเครอขายเซนเซอรไรสายจะสามารถท าใหออกแบบเกมสทสามารถเลนหรอใชงานไดพรอมกนหลายคนในเวลาเดยวกน จะชวยใหผ สงอายมความเพลดเพลน สนกสนานมากขน และจะสงผลใหผสงอายทมปญหาขอเขาเสอมมความตองการออกก าลงกายอยางสม าเสมอ

นอกจากนจะไดพฒนาฉากหรอระดบของเกมสใหมความยากมากขน เชนการยกเขาคางไวไปตามระยะเวลาทก าหนด หรอการเปลยนฉากเมอคะแนนของผเลนถงระดบทตงไว เพอใหไมเกดความเบอหนาย มความกระตอรอรนในการเลน เพอจะไดเลนดานถดไป และเพราะเหตใดความปวดเขาขวาของกลมทดลองยงคงมอยหลงจากเลนเกมสแลว อาจเปนเพราะกจกรรมนอกสถานททดลองหรอไม ถอเปนค าถามส าหรบงานวจยของผวจยตอไปในอนาคต

57

Page 70: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

บรรณานกรม

[1] ARTHRITIS FOUNDATION,“มลนธโรคขอในพระราชปถมภ สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร.” [Online]. Available: http://www.thaiarthritis.org/doctor.htm. [Accessed: 09-Oct-2014].

[2] แววดาว ทวชย, “พฤตกรรมการดแลตนเองและความรนแรงของโรคขอเขาเสอมในผสงอาย,”

วทยานพนธ, พย.ม., สาขาวชาการพยาบาลผสงอาย, มหาวทยาลยเชยงใหม, เชยงใหม, 2000.

[3] จนทนา ทองชน, “ผลของระบบการพยาบาลแบบสนบสนนและใหความรตอพฤตกรรมการดแลตนเองในผ ส งอายโรคขอเขาเสอม ,” วทยานพนธ , พย.ม.,สาขาวชาการพยาบาลผ สงอาย , มหาวทยาลยเชยงใหม, เชยงใหม, 2002.

[4] ExRx.net,“Quadriceps.” [Online]. Available: http://www.exrx.net/Muscles/Quadriceps.html. [Accessed: 01-Oct-2014].

[5] บงเอญ แพรงสกล, “ผลของโปรแกรมการสงเสรมสมรรถนะแหงตนและการสนบสนนทางสงคมตอพฤตกรรมการออกก าลงกายของผสงอายโรคขอเขาเสอม = Effect of self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with Knee osteoarthritis,” วทยานพนธ, พย.ม., มหาวทยาลยเชยงใหม, เชยงใหม, 2007.

[6] K. Gerling, I. Livingston, L. Nacke, and R. Mandryk, “Full-body Motion-based Game Interaction for Older Adults,” in Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, New York, NY, USA, 2012, pp. 1873–1882.

[7] ทมงานพฒนา Web Site ส านกหอสมดกลางส านกหอสมดกลาง ม.รามค าแหง, “ค านยาม ค าจ ากดความของผสงอาย,” 20-Dec-2006. [Online]. Available: http://www.lib.ru.ac.th/journal/apr/apr13_op_def.html. [Accessed: 01-Oct-2014].

[8] งานวจยการจดการศกษาปฐมวย,“ทฤษฎการเรยนรของสกนเนอร (Skinner) สกนเนอร (Skinner) เปนผคดทฤษฎการ,” 25-May-2011. [Online]. Available: https://sites.google.com/site/koosupa/bthkh/thvsdi-kar-reiyn-ru-khxng-skin-nex-r-skinner-skin-nex-r-skinner-pen-phu-khid-thvsdi-kar. [Accessed: 29-Oct-2014].

58

Page 71: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

บรรณานกรม (ตอ) [9] [Online].Available:https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometer/LIS331HH.pdf

[Accessed:Dec. 10,2014]. [10] Anil, “Arduino IMU: Pitch & Roll from an Accelerometer,” The C Continuum, 24-Sep-2012. . [11] จกรกฤษณ ส าราญใจ, “IOC=ความตรง ?,” Scribd, 25-May-2012. [Online]. Available:

https://www.scribd.com/doc/86608731/IOC. [Accessed: 01-May-2015]. [12] สรพงษ คงสตย, “การหาคาความเทยงตรงของแบบสอบถาม (IOC),”

Mahachulalongkornrajavidyalaya, 2008. [Online]. Available: http://mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=656&articlegroup_id=14. [Accessed: 01-Aug-2014].

[13] Ben Fry, O'Reilly, Processing Overview.” [Online]. Available: https://processing.org/tutorials/overview/. [Accessed: 01-Aug-2015].

[14] Ben Fry, O'Reilly “Arduino - Products.” [Online]. Available: https://www.arduino.cc/en/Main/Products. [Accessed: 01-Aug-2014].

[15] Ben Fry, O'Reilly “Arduino - ArduinoBoardUno.” [Online]. Available: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno. [Accessed: 02-Oct-2014].

[16] “Wii Fit.” [Online]. Available: http://www.nintendo.com/games/detail/hoiNtus4JvIcPtP8LQPyud4Kyy393oep. [Accessed: 02-Oct-2014].

[17] สระเพญ สวรรณสวาง, “ผลของการใชโปรแกรมการออกก าลงกลามเนอตนขาตอระดบความปวด ของผปวยโรคขอเขาเสอมตามวย,” วทยานพนธ, พย.ม., มหาวทยาลยวลยลกษณ, นครศรธรรมราช, 2008.

[18] ปชาณฏฐ ตนตโกสม, พรเทพ แพรขาว, รชตวรรณ ศรตระกล, สมน ปนเจรญ, และ ลดดาวลย พรพนสศร, “รายงานการวจยเรองการพฒนาแนวทางการดแลตนเองของผปวยโรคขอเขาเสอม,” Research report, 2004.

59

Page 72: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

บรรณานกรม (ตอ) [19] สพรรณ ศรปาน , “ผลจากเกมสฝกสมองส าหรบผ สงอายผานโปรแกรมประยกตเวบเพอสง

เสรมความจ าและสขภาพจต,” วทยานพนธ, วท.ม., มหาวทยาลยสงขลานครนทร, สงขลา, 2012. [20] W. Ijsselsteijn, H. H. Nap, Y. de Kort, and K. Poels, “Digital Game Design for Elderly Users,” in

Proceedings of the 2007 Conference on Future Play, New York, NY, USA, 2007, pp. 17–22. [21] K. M. Gerling, F. P. Schulte, and M. Masuch, “Designing and Evaluating Digital Games for Frail

Elderly Persons,” in Proceedings of the 8th International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology, New York, NY, USA, 2011, pp. 62:1–62:8.

[22] Hyun-Cheol Lee, Im-Chul Kang, Eun-Seok Kim, and Gi-Taek Hur, “Development of Functional Game Contents using Wireless Acceleration Sensor,” IJCSNS Int. J. Comput. Sci. Netw. Secur., vol. 10, no. 4, pp. 134–139, Apr. 2010.

[23] Aimee L. Betker, Tony Szturm, Zahra K. Moussavi, and Cristabel Nett, “Video game-based exercises for balance rehabilitation: a single-subject design,” Arch Phys Med Rehabil, vol. 87, no. 8, pp. 1141–1149, Aug. 2006.

[24] Chien-Hung Lai, Chih-Wei Peng, Yu-Luen Chen, Ching-Ping Huang, Yu-Ling Hsiao, and Shih-Ching Chen, “Effects of interactive video-game based system exercise on the balance of the elderly,” Gait Posture, vol. 37, pp. 511–515, Apr. 2013.

[25] Hamid Bateni, “Changes in balance in older adults based on use of physical therapy vs the Wii Fit gaming system: a preliminary study,” Physiotherapy, vol. 98, pp. 211–216, Sep. 2012.

[26] Vera Fung, Aileen Ho, Jennifer Shaffer, Esther Chung, and Manuel Gomez, “Use of Nintendo Wii FitTM in the rehabilitation of outpatients following total knee replacement: a preliminary randomised controlled trial,” Physiotherapy, vol. 98, pp. 183–188, Aug. 2012.

[27] B. Lange, C.-Y. Chang, E. Suma, B. Newman, A. S. Rizzo, and M. Bolas, “Development and evaluation of low cost game-based balance rehabilitation tool using the microsoft kinect sensor,” in 2011 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC, 2011, pp. 1831–1834.

60

Page 73: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

บรรณานกรม (ตอ)

[28] P.-H. Chua, Y. Jung, M. O. Lwin, and Y.-L. Theng, “Let’s Play Together: Effects of Video-game Play on Intergenerational Perceptions Among Youth and Elderly Participants,” Comput Hum Behav, vol. 29, no. 6, pp. 2303–2311, Nov. 2013.

[29] M. J. Mathie, B. G. Celler, D. N. H. Lovell, and A. C. F. Coster, “Classification of basic daily movements using a triaxial accelerometer,” Med. Biol. Eng. Comput., vol. 42, no. 5, pp. 679–687, Sep. 2004.

[30] D. M. Karantonis, M. R. Narayanan, M. Mathie, N. H. Lovell, and B. G. Celler, “Implementation of a real-time human movement classifier using a triaxial accelerometer for ambulatory monitoring,” IEEE Trans. Inf. Technol. Biomed., vol. 10, no. 1, pp. 156–167, Jan. 2006.

[31] ชฎล สมรภม, “ผลของการฝกออกก าลงกลามเนอตนขาดวยวธการอยางงายในผปวยขอเขาเสอม ( Effectiveness of Quadriceps-Strengthening Exercise with Modified Regimen in Patients with Osteoarthritis of the Knee),” วทยานพนธ, วท.ม.,จฬาลงกรณมหาวทยาลย, กรงเทพฯ, 2000.

[32] ภาควชาวศวกรรมคอมพวเตอร, “งานวจย.” [Online]. Available: http://www.coe.psu.ac.th/th/lecture-research-service/research.html. [Accessed: 02-Oct-2014].

[33] “Stencyl: Make iPhone, iPad, Android & Flash Games without code.” [Online]. Available: http://www.stencyl.com/. [Accessed: 13-Aug-2014].

[34] “Adobe Flash Platform * Security sandboxes.” [Online]. Available: http://help.adobe.com/en_US/as3/dev/WS5b3ccc516d4fbf351e63e3d118a9b90204-7e3f.html. [Accessed: 13-Aug-2014].

61

Page 74: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ภาคผนวก

62

Page 75: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ภาคผนวก ก ผลงานตพมพ

63

Page 76: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ผลการใชเกมสคอมพวเตอรเพอสงเสรมการบรหารกลามเนอตนขา ตอความแขงแรงของกลามเนอตนขา ในผสงอาย

The Effect of Computer Game in Promoting Quadriceps Muscle Exercise on Quadriceps Muscle Strength in the Elderly.

อาทตย อรณศวกล1*, วรรณรช สนตอมรทต2 และขนษฐา นาคะ3,

1 หลกสตรการจดการเทคโนโลยสารสนเทศ คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยสงขลานครนทร ต าบลคอหงส อ าเภอหาดใหญ

จงหวดสงขลา 90112 2 ภาควชาวศวกรรมคอมพวเตอร คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยสงขลานครนทร ต าบลคอหงส อ าเภอหาดใหญ

จงหวดสงขลา 90112 3 ภาควชาศลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวทยาลยสงขลานครนทร ต าบลคอหงส อ าเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา

90112 *อาทตย อรณศวกล: [email protected], 0897681655

บทคดยอ

งานวจยนเปนการพฒนาเกมสและอปกรณตรวจวดเพอสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขาส าหรบผสงอาย เนองจากเมอบคคลเขาสวยสงอายมกจะมอาการปวดขอเขา และมโอกาสทจะเปนโรคขอเขาเสอมมาก ผลจากโรคขอเขาเสอมนสามารถท าใหพการและเสยชวตได การรกษาโดยใหความรในการดแลตนเองนนไดผลทดในการรกษาอยางมนยยะ เพราะวาโรคขอเขาเสอมนนเปนโรคเรอรงไมสามารถรกษาใหหายขาดได พบวาวธทไดผลดทสดคอการออกก าลงกายโดยสงเสรมใหผปวยทเปนโรคขอเขาเสอมออกก าลงกายเพอเพมความแขงแรงใหกบกลามเนอตนขา ซงสามารถชวยใหบรรเทาอาการปวดขอเขาไดเนอง จากกลามเนอตนขา (Quadriceps) ทแขงแรงจะชวยพยงขอเขาไมใหรบน าหนกมาก แตผสงอายสวนใหญไมออกก าลงกายอยางสม าเสมอเนองจากความเบอหนาย ท าใหอาการขอเข าเสอมรนแรงสงผลตอการด าเนนชวต ดงนนผวจยจงมแนวคดทจะสงเสรมใหผสงอายไดออกก าลงกายกลามเนอตนขาอยางสม าเสมอ เพอลดอาการปวดขอเขาของผสงอาย โดยใชเกมสเปนเครองมอท าใหผสงอายมความสนกและเพลดเพลนในการออกก าลงกายเพอเพมความแขงแรงใหกบกลามเนอตนขาสงผลใหปองกนการปวดขอเขา งานวจยนไดออกแบบเกมสดวยภาษา Processing ทสามารถตอบโตกบผเลนโดยใหสามารถควบคมผานการเคลอนไหวของขอเทาผสงอายโดยอปกรณทพฒนาขนเองประกอบดวยไมโครคอนโทรลเลอร Arduino และเซนเซอรความเรง 3 แกน สงขอมลทไดจากการยกขาผาน USB ไปควบคมตวละครในเกมส ผลจากการน าไปใหผสงอายทดลองใชงานพบวาผสงอายมความพงพอใจอยในระดบด ค ำส ำคญ: ผสงอาย, ภาษาโพรเซสซง, เซนเซอรความเรง 3 แกน Abstract This research presents the game development to promote an exercise quadriceps muscle in the elderly. When people are getting old, they almost have a problem with theme knee pain that may cause to disability or death. The self-care is a good treatment. The

64

Page 77: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

osteoarthritis is a chronic disease which cannot be cured. We found that the exercise is the good method. It can increase the thigh muscles (Quadriceps) leading to relieve the knee pain. However, most elderly people always get bored when they have to exercise. More serious symptoms of osteoarthritis will affect the daily activities of the elderly people. Therefore, this research proposes to encourage the elderly people to exercise by using interactive gaming. We expect to use game enjoy the elderly people whilst they are doing exercise. We have developed the interactive game using Processing language. Elderly people is able to control the game by moving their ankles which our device is attached. Our device composes of Arduino microcontroller and three-axis acceleration sensor. The data is transmitted via USB to compute on computer. Our game has been evaluated by the elderly people. We found that the elderly people satisfies our proposed game. Keywords: the Elderly, Processing Language, Accelerometer 3 Axis 1. บทน า

เมอบคคลเขาสวยสงอายมกจะมอาการปวดขอเขา และมโอกาสทจะเปนโรคขอเขาเสอมมากขน ซงในประเทศไทยจะมจ านวนผปวยทเปนโรคขอเขาเสอมเพมขนเปน 2 เทา ในป ค.ศ. 2020 คดเปนรอยละ 10 ของประชากร 65 ลานคน ผลจากโรคขอเขาเสอมนจะสงผลใหเกดความพการ และเสยชวตในทสด [1] สาเหตสวนใหญเกดจากการเสอมของสภาพกระดกออนผวขอทตองรบภาระน าหนกของรางกายและเกดการเสยดส โดยทอาการแสดงในแตละบคคลจะมลกษณะทแตกตางกนออกไป เชน อาการปวด ขอตดแขง เสยงกรอบแกรบจากการเสยดสของกระดก อาการบวมและขอมขนาดใหญขน ภาวะบวมน า และการผดรปของขอซงเปนระยะสดทาย [2]

ปจจบนมความนยมในการน าเซนเซอรมาใชในการสงเสรมการออกก าลงกายมากขน โดยเซนเซอรจะท าหนาทเปนตววด หรอตรวจสอบขอมลทพบตามเงอนไขทก าหนดมา และสงตอไปยงสวนประมวลผล ซงอาจเปนเวบแอพพลเคชน หรอ แอพพลเคชนตามทผพฒนาก าหนด ผวจยจงมแนวคดในการพฒนาเกมส โดยบรณาการการเลนเกมสรวมกบเซนเซอรความเรง 3 แกน (Accelerometer) เพอใหเกดความงายในการใชงานส าหรบผสงอาย โดยใหผเลนไดมสวนรวมในการเลนเกมสโดยใชการเคลอนไหวของขา เพอสงเสรมใหเกดความสนก ในการออกก าลงกายกลามเนอตนขา โดยเกมสดงกลาว พฒนาเปน Application ดวยภาษา Processing เปนภาษาโปรแกรมเชงวตถ และเปนซอฟตแวรโอเพนซอรส สามารถน าไปเลนไดทกระบบปฏบตการ โดยไมตองตดตงลงบนเครอง โดยตวเกมสจ าลองผสงอายเปนตวผเลน (Player) เกมสจะมการพฒนาระดบความยาก (Level) และมคะแนนสะสม (Score) เพอใหเกดการแขงขนกนระหวางผสงอาย

2. ทฤษฏและงานวจยทเกยวของ 2.1 ทฤษฎทเกยวของ

มมเงย (Pitch) คอ มมทใชตรวจสอบในการกม หรอยกตวของวตถ ผวจยใชทฤษฏการตรวจวดมมเงยในการตรวจสอบการยกขาของผเลนเกมส ดงรปท 1 และมสตรในการค านวณคามมเงย (Pitch) [3]

65

Page 78: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

รปท 1 แสดงทฤษฎการวดมมเงย เซนเซอรความเรง 3 แกน เปนเซนเซอรทใชวดคาความเรงตามความโนมถวงในแกน X Y และ Z เมอเซนเซอรมการเคลอนไหวเชงเสน ในงานวจยนใชเซนเซอรความเรง 3 แกน ของบรษท ST รน LIS331 เพอหาคามมเงยหรอตรวจสอบการยกขาของผสงอาย ดงรปท 2 โดยผวจยน าเซนเซอรความเรง 3 แกน มาเชอมตอกบบอรดไมโครคอนโทรเลอร Arduino และเขยนฟงกชนให Arduino น าคาทไดจาก เซนเซอรความเรง 3 แกน มาค านวณและสงขอมลไปยงตวเกมส

รปท 2 เซนเซอรความเรง 3 แกน ( Accelerometer ) 2.2 งานวจยทเกยวของ

งานวจยนผวจยแบงสวนงานวจยทเกยวของได 3 สวนดงน 2.2.1 งานวจยเกยวกบการออกก าลงกายกลามเนอตนขา

ผวจยศกษางานวจยทเกยวของกบการพฒนาเกมสสงเสรมการออกก าลงกายของผสงอาย และเกยวกบการออกแบบเกยวกบสวนทตดตอกบผสงอาย มดงน จากงานวจยของ บงเอญ แพรรงสกล เรอง ผลของโปรแกรมสงเสรมสมรรถนะแหงตนและการสนบสนนทางสงคมตอพฤตกรรมการออกก าลงกายของผสงอายของโรคขอเขาเสอม [4] ซงใชการสงเสรมใหผสงอายออกก าลงกายกลามเนอตนขาดวยการออกก าลงกายแบบไทชกงซงชวยใหชะลอความเสอมของขอเขา ลดอาการปวด ขอตดตด ท าใหขอเขามการเคลอนไหวทดขน และใชการสงเสรมสมรรถนะแห งตน และการสนบสนนทางสงคม ตามแนวคดของเพนเดอร (Pender,1996) ซงม 3 ปจจยทจะสงผลใหเกดพฤตกรรมสงเสรมสขภาพไดแก 1) ปจจยดานคณลกษณะและ

66

Page 79: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ประสบการณของบคคล 2) ปจจยดานการรบรและความรสกทเฉพาะตอพฤตกรรม และ 3) ปจจยดานผลลพธทเปนพฤตกรรม โดยปจจยดานการรบร และความรสกทเฉพาะตอพฤตกรรมเปนปจจยส าคญทท าใหมการปรบเปลยนพฤตกรรมในการด าเนนชวตเหมาะสมกบโรค โดยสมรรถนะแหงตน และการสนบสนนทางสงคมเปนตวแปรทส าคญและมผลตอการเกดพฤตกรรม ซงจากงานวจยของ สระเพญ สวรรณสวาง เรอง ผลของการใชโปรแกรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขาตอระดบความเจบปวด แสดงใหเหนวาผลของการออกก าลงกายกลาเนอตนขามความแขงแรงมากขน และสามารถลดระดบความปวดของผสงอายโรคขอเขาเสอม ไดผลดกวาการรกษาวธอน [5] และจากงานวจยของ ปชาณฏฐ ตนตโกสมและคณะผวจย ไดจดท ารายงานการวจยเรองการพฒนาแนวทางการดแลตนเองของผปวยโรคขอเขาเสอม [6] แสดงใหเหนวา การใชแนวทางการดแลตนเองทไดปฏบต จะท าใหผสงอายมความกระตอรอรนในการรกษาอาการปวดขอเขามากขน และหากไดรบการสนบสนนจากหนวยงานราชการ หรอบคคลทมอ านาจในดานตางๆ กจะยงท าใหผสงอายมความกระตอรอรนในการดแลตนเองมากขน การออกก าลงกายโดยวธปกตมความนาเบอหนาย ซงหากผสงอายเกดความเบอหนายในการออกก าลงกาย กจะท าใหรางกายออนแอ กลามเนอกเชนกน หากมการออกก าลงกาย และใชงานอยตลอดเวลาจะท าใหกลามเนอมความแขงแรง ดงนนเพอใหผสงอายมสขภาพกลามเนอตนขาทแขงแรง ผวจยจงไดพฒนาเกมสทชวยสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขาของผสงอาย โดยใชเกมสเปนตวชวยสรางแรงจงใจ และความเพลดเพลน ในการออกก าลงกาย โดยทผสงอายจะรสกไมเบอหนายในการออกก าลงกาย

ทงนเพอเปนการเพมความแขงใหกลามเนอตนขา โดยเมอกลามเนอตนขามความแขงแรงจะสามารถชวยพยงขอเขาไมใหรบน าหนกมากเกนไปและยงชวยไมใหเกดการผดรปของขอเขาไดอกดวย โดยสามารถใชวธการออกก าลงกายกลามเนอตนขาอยางงายๆ ในการสรางความแขงแรงใหกบกลามเนอตนขาตามงานวจยของ ชฎล สมรภม เรอง ผลของการฝกออกก าลงกลามเนอตนขาดวยวธการอยางงายในผปวยขอเขาเสอม [7] โดยใหผปวยขอเขาเสอมฝกออกก าลงกายกลามเนอตนขาทบาน ดวยการนงเกาอทเหมาะสม และเหยยดขอเขาในการเคลอนไหวทสามารถท าไดจากทานงงอเขา 90 องศา แลวเหยยดขาตรง 0 องศา เกรงกลามเนอตนขาคางไว 6 วนาท และผอนกลบมาทเดม ฝกรอบละ 30 ครง วนละ 2 รอบ เชา-เยน 2.2.2 งานวจยเกยวกบการออกแบบเซนเซอร

มการน าเซนเซอรควางเรง 3 แกน ไปจ าแนกการเคลอนไหว หรอตรวจจบการของผสงอายโดยใช อลกอรทมแบบไบนารทร เพอจ าแนกการเคลอนไหวของผสงอายในการท ากจกรรมในแตละวน โดยรปแบบการจ าแนกการเคลอนไหวแบบไบนารทรถกน าไปใชมากกวา 87% และน าไปใชแบบเฉพาะเจาะจงคดเปน 94% โดยระบบทใชการจ าแนกแบบไบนารทรมความละเอยดออนและแมนย าในการจ าแนกคาการเคลอนไหวอยท 97.7% และจ าแนกการเคลอนไหวแบบเฉพาะเจาะจงท 98.7% จากการเคลอนไหวกวา 1,309 รปแบบ [8] และหากใช เซนเซอรความเรง 3 แกนใสไวทเขมขด และใหผสงอายคาดไวทเอวเพอตรวจจบการเคลอนไหวของผสงอาย ผานเซนเซอรไรสาย เพอเฝาตดตาม ในการด าเนนกจกรรมในชวตประจ าวน โดยใชรปแบบการจ าแนกการเคลอนไหวของผสงอายแบบเรยลไทม ซงผลจากทดลองใชงานในหองแลปพบวาในการตรวจสอบการเคลอนไหวโดยเทคนคการจ าแนก มความแมนย าในการจ าแนกความเคลอนไหวคดเปน 90.8% จากการทดลองการจ าแนกการเคลอนไหว 12 รปแบบ จากการเคลอนไหวทงหมด 283 ครง ในการตรวจสอบการนอนไมมความคลาดเคลอน การตรวจสอบวาผสงอายก าลงเดนมความแมนย านอยทสด คดเปน 83.3% และความแมนย าในการตรวจสอบการลมของผสงอายคดเปน 95.6% [9]

67

Page 80: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

2.2.3 งานวจยในการออกแบบเกมสส าหรบผสงอาย การประยกตใชงานเครอขายเซนเซอรไรสายเพอพฒนาการควบเกมส โดยการน าเซนเซอรความเรง 3

แกนมาใชในการตรวจสอบการเคลอนไหวของผเลนทเปนเกมสพายเรอ ขอมลจากการเคลอนไหวของผเลนจะถกตรวจจบผานเซนเซอรความเรง 3 แกน และสงขอมลยงคอมพวเตอรผานทางเครอขายเซนเซอรไรสายมาตรฐาน ZigBee โดยลกษณะการเคลอนไหวของผเลนจะถกแสดงในเกมส [10] การพฒนาเกมสทมความเหมาะสมส าหรบผสงอาย ตองค านงถงการจงใจในการใชงาน เทคโนโลยทใหม ๆ ในการพฒนาเกมส อกทงยงควรค านงถงความสามารถในการตอบโตของสงอายในการเลนดวย โดยเกมสจะเปนสงทชวยเสรมสรางใหเกดลกษณะทางกายภาพทดขนในผสงอาย และชวยใหเกดพฒนาการทดขนในผสงอายหากใชวธการเลนเกมสเปนกลมอกดวย [11,12] ทางการแพทยมการน าเทคโนโลยการเลนเกมสมาใชในการฟนฟผสงอายทไดรบบาดเจบทางสมอง หรอมอาการปวยทางสมอง ซงผสงอายมความเสยงในการลม เนองจากไมสามารถทรงตวไดดเหมอนคนปกต ดงนนจงมแนวคดในการน าเกมส เขามาชวยฟนฟผสงอาย โดยเครองเลนเกมสทนยมน ามาชวยฟนฟผสงอายไดแกเกมส Wii Fit ของบรษท Nintendo ทประกอบดวย แผน Balance Board และ Wii Remote เพอเชอมตอกบเครองเลนเกมส และใชเซนเซอรใน Wii Remote เปนตวบควบคมการเคลอนทแทนการใช Joy Stick [13,14] โดยสามารถใชการฟนฟทางกายภาพรวมกบการฟนฟผานเกมส โดยหากผสงอายการซงใหผลดกวา การใชเกมสอยางเดยวในการฟนฟสภาพผสงอายอกดวย [15] นอกจากการใชเกมส Wii Fit ฟนฟสภาพผสงอายแลว ยงมการพฒนาเกมสดวย Unity3D Engine และใช Microsoft Kinect ในการตรวจจบการเคลอนไหวของผเลนผานระบบอนฟาเรดของ Microsoft Kinect [16] นอกจากการสรางความสมดลในการทรงตวแลว การเลนเกมสยงมสวนชวยใหเกดการฟฟทางกายภาพ ทางสงคม [17,18] และทางความจ าของผสงอายอยางมนยยะส าคญทางสถตระดบ .01 [19]

3.การออกแบบและพฒนาเกมสส าหรบสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขา 3.1 วเคราะหปญหาอาการขอเขาเสอมในผสงอาย

ผวจยไดพบวาในปจจบนผสงอายมปญหาอาการเจบเขา เนองจากการเสอมตามวย การรกษาทไดผลดทสด คอ การออกก าลงกาย การรกษาโดยการออกก าลงกายท าไดโดยนงกบเกาอยกขาตรง และเหยยดตรงคางไวในมมทขนานกบพน การยกขาและเหยยดเกรงคางไวในลกษณะขนานกบพน ท าใหกลามเนอตนขามความแขงแรง เมอกลามเนอตนขามความแขงแรง กลามเนอตนขาจะชวยพยงขอเขาใหไดรบแรงกดทสมดล ผทมกลามเนอตนขาทแขงแรงจะไมรสกปวดเขา แตการออกก าลงกายกลามเนอตนขาโดยการยกขา และเหยยดเกรงคางไวมความนาเบอ ผวจยจงมแนวคดใชเกมสเพอสงเสรมการบรหารกลามเนอตนขาตอความแขงแรงของกลามเนอตนขา และความปวดในผสงอาย โดยใหผสงอายเลนเกมสทตองยกขาและเหยยดเกรงคางไวเพอเสรมสรางความแขงแรงของกลามเนอตนขา

ผวจยใชการเกบขอมลจากการสมภาษณดวยปากเปลาทศนยสงเสรมและฟนฟสมรรถภาพผสงอาย คณะพยาบาลศาสตร มหาวทยาลยสงขลานครนทร พรอมทงน าเกมสใน IPAD ไปทดลองเลนใหด เพอศกษาถงเกมสทผสงอายชนชอบ เพอน าขอมลมาวางแผนในการพฒนาเกมส

68

Page 81: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

3.2 สรางและพฒนาเกมส ผวจยน าขอมลทไดจากการสอบถามผสงอาย และทดลองเปรยบเทยบขอมลทไดสอบถามมากบงานวจยทไดศกษามาในขอท 3.1 และ 3.2 จนน ามาสการออกแบบวธการพฒนาเกมส และอธบายการท างานของเกมส ดงรปท 3

รปท 3 แสดงขนตอนการท างานของเกมส เพอน าขอมลทไดมาออกแบบเกมส สงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขาของผสงอาย โดยออกแบบ

โดยมการด าเนนการรายละเอยดดงน

3.2.1 ออกแบบตวละคร ผวจยออกแบบเรองราวในเกมสเกยวกบการจบผราย เนองจากเนอเรองในเกมสเขาใจงาย และ

สามารถใหผสงอายเลนเกมส โดยใชการยกขาเพยงอยางเดยว โดยมตวละครทงหมด 3 ตว ไดแก ผสงอาย (อยดานซายมอ), ผชาย (อยตรงกลางเกมส), โจร อยดานขวามอ รายละเอยดดงรปท 4

69

Page 82: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

รปท 4 ตวละคร 3 ตว ไดแก ผสงอาย โจร และผชาย 3.2.2 พฒนาเกมส

เมอไดแนวคดการสรางเกมสแลวกท าการสรางตวละครเปนขอมลรปภาพ จากนนกพฒนาเกมสดวยภาษา Processing โดยในการพฒนาเกมสผวจยแบงการพฒนาเกมสออกเปน 2 สวน ไดแก 1) สวนของการวดคามมเงย การวดคามมเงยเกดขนจากอปกรณตรวจวดทไดพฒนาขนเองประกอบดวยบอรด Arduino และเซนเซอรความเรง 3 แกน ผวจยไดพฒนาโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอรเพอค านวณคามมเงยตามสตรทแสดงในสมการท (1)

pitch = (atan2(xAcc, sqrt(yAcc * yAcc + zAcc + zAcc)) * 180.0) / M_PI; (1) [3] เมอ xAcc คอ คาความเรงตามความโนมถวงในแกน X

yAcc คอ คาความเรงตามความโนมถวงในแกน Y zAcc คอ คาความเรงตามความโนมถวงในแกน z

M_PI คอ คา PI มคาเทากบ 3.1415926535897932384626433832795 2) สวนทท าหนาทเชอมตอกบเซนเซอร ในฝงของ Processing Development Environment (PDE) มความจ าเปนตองเรยกใชงาน API ทเกยวกบการอานคาจากพอรตอนกรม เพออานขอมลทถกสงมาจากอปกรณตรวจวดผานทางสาย USB และน าขอมลทไดไปประมวลผลเพอควบคมเกมส 4.การทดสอบระบบ ผวจยไดน าเกมสไปทดสอบกบกลมผสงอาย ทศนยสงเสรมและฟนฟผสงอาย คณะพยาบาลศาสตร มหาวทยาลยสงขลานครนทร โดยมกลมตวอยางจ านวน 20 คน ในการทดสอบระบบผวจยไดเกบขอมลรวมกบเจาหนาทประจ าศนย จากการพดคยและสอบถาม พบวา ผทมอายตงแต 60 ปขนไป สวนใหญมอาการเกยวกบปญหาขอเขา แตผสงอายมการเบอหนายการออกก าลงกายกลามเนอตนขา ผวจยจงไดท าการทดสอบกบกลมตวอยาง ตามขนตอนดงน 4.1 กอนเรมเลนเกมส ผสงอายจะตองท าการตดตงเซนเซอรทขอเทาของผสงอาย ดงรปท 5 โดยผวจยไดท าการน าอปกรณตรวจวดใสไวใน Armband และรดไวทขอเทาเพอใหสะดวกในการใชงานจรง

70

Page 83: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

รปท 5 ตดเซนเซอรทขอเทาผสงอาย 4.2 วธการเลนเกมส เกมสมเวลาในการเลนทงหมด 5 นาท โดยเวลาจะนบถอยหลง เมอครบ 5 นาท เกมสจะสนสดลง โดยมเกณฑในการใหคะแนน ผเลนจะได 1 คะแนน เมอยงลกบอลโดนโจร โดยภายในเวลา 5 นาทผสงอายจะตองพยายามยกขอเทาใหอยในแนวตงฉากกบหวเขาในทานงใหไดมากทสด เพอตวละครในเกมสจะไดยงลกบอลออกไปโดนโจรใหมากทสด โดยเมอผสงอายยกขา และเหยยดเกรงคางไวเพอใหตวละครในเกมสยงลกบอลออกไป จะชวยใหกลามเนอตนขาของผสงอายมความแขงแรง หากเลนเกมสนทกวน

4.3 การทดลองใชงานของผสงอาย หากผเลนยกขาขนานกบพน ลกบอลกจะถกยงออกไปโดนโจร และจะไดคะแนน ผสงอายนงประจ าทพรอมส าหรบการทดสอบเกมส ดงรปท 6 โดยใหผสงอายนงหลงตรงทเกาอ จากนนใหยกเทาทตดอปกรณตรวจวด เพอใชควบคมลกบอลในเกมส ซงจะใหเวลา 5 นาทในการเลนเกมสฝกบรหารกลามเนอตนขาดวยการยกขา เมอเสรจสนการเลนจะท าประเมนความพงพอใจของเกมสดวยการกรอกแบบสอบถาม

71

Page 84: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

รปท 6 ผสงอายตดเซนเซอรทขอเทา นงในทาพรอมส าหรบการเลนเกมส

5. วเคราะหและการประเมนผล ผวจยไดด าเนนการตดตงโปรแกรม และใหกลมผสงอายกลมตวอยางทดสอบเกมส และประเมนผลเกมสผานแบบสอบถาม ซงแบบสอบถามดงกลาวผวจยใชทฤษฎ IOC เพอสรางแบบสอบถาม ทมความเทยงตรง สอดคลองกบวตถประสงค ทก าหนด โดยใชผเชยวชาญจ านวน 3 ทานในตรวจสอบเพอหาคาความเทยงตรงของแบบสอบถาม [20] โดยการก าหนดคาความเชอมนอยท 0.66 % ซงแบบสอบถามทผวจยใชมคาความเทยงตรงอยท 1 ซงถอวาแบบสอบถามมคาความเทยงตรง จากนนใหผสงอายตอบแบบสอบถามความพงพอใจ และวเคราะหขอมลจากแบบประเมนทไดรบ โดยใชสถตเชงพรรณา วดคากลางของขอมลโดยใชคาเฉลย และวดการกระจายของขอมล ใชสวนเบยงเบนมาตรฐาน เกณฑคะแนนทใชในการตดสนคะแนนม 5 ระดบ ตารางท 1 ระดบคะแนนตามคาเฉลยความพงพอใจ ระดบคะแนน ความหมาย 4.51-5.00 ดมาก 3.51-4.50 ด 2.51-3.50 พอใช 1.51-2.50 ควรปรบปรง 1.00-1.50 ไมเหมาะสม

ผวจยรวบรวมแบบสอบถาม และประเมนผล เพอแสดงคาเฉลย และสวนเบยงเบนมาตรฐาน ของกลมตวอยางผสงอาย จ านวน 20 ทาน พบวา ผสงอายทท าการทดสอบอยในชวงอายเฉลย 67.8 ป ผสงอายสวนใหญเคยออกก าลงกายกลามเนอตนขา เชน การยกขา การเหยยดเกรงขา ประมาณ 20-30 วนาท คดเปนรอยละ 75 รายละเอยดดงตารางท 4.1 และผสงอายประเมนผลความพงพอใจตอการทดสอบเกณฑ ผลจากการวเคราะหแบบสอบถาม ปรากฏวา ผสงอายมความพงพอใจอยในระดบด ในระดบคะแนน 4.42 จากคะแนนเตม 5 และมคาเบยงเบนมาตรฐานอยท 0.46 (x = 4.42,S.D. = 0.46)

6.บทสรป

72

Page 85: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

จากการใชงาน Arduino UNO R3 Board ทตดตงเซนเซอรความเรง 3 แกน เพอใชในการตรวจวดคามมเงยท ขอเทาของผสงอายเมอผสงอายยกขานน เซนเซอรสามารถวดคามมการยกขาไดตามปกต โดยคาทวดไดจากเซนเซอร สามารถแสดงผลไดรวดเรวเมอขาของผสงอายมการขยบ โดยท าการพฒนาเกมสดวยภาษา Processingซงสามารถเชอมตอเพอรบขอมลจากอปกรณตรวจวดไดโดยตรง จากการทดสอบเกมส ผลจากการวเคราะหแบบสอบถาม ปรากฏวา ผสงอายมความพงพอใจอยในระดบด ในระดบคะแนน 4.42 จากคะแนนเตม 5 และมคาเบยงเบนมาตรฐานอยท 0.46 (x = 4.42, S.D. = 0.46) แสดงใหเหนวาการพฒนาเกมสสามารถสงเสรมใหผสงอายเกดความเพลดเพลน และไมเบอหนายตอการออกก าลงกาย มความสนใจตอการออกก าลงกายเพมมากยงขน สงผลดตอกลามเนอตนขา ในการพฒนางานตอไปผวจยมแนวคดในการตดตงพฒนาอปกรณตรวจวดใหสามารถสงขอมลแบบไรสายแทนการสงผาน USB เพอใหสะดวกในการใชงาน อกทงยงชวยเพมจ านวนผเลนในเกมสเพอสรางความสนกสนานเพมเตมไดอกดวย

7. เอกสารอางอง [1] แววดาว ทวชย , 2543, พฤตกรรมการดแลตนเองและความรนแรงของโรคขอเขาเสอมในผสงอาย , วทยานพนธปรญญาพยาบาลศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาการพยาบาลผส งอาย คณะพยาบาล มหาวทยาลยเชยงใหม หนา1-3 [2] จนทนา ทองชน, 2545, ผลของระบบการพยาบาลแบบสนบสนนและใหความรตอพฤตกรรมการดแล ตนเองในผสงอายโรคขอเขาเสอม, วทยานพนธปรญญาพยาบาลศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาการพยาบาลผสงอาย คณะพยาบาล มหาวทยาลยเชยงใหม หนา 8-10 [3] The C Continuum, Anil (2012). Arduino IMU: Pitch & Roll from an Accelerometer, URL: http://theccontinuum.com/2012/09/24/arduino-imu-pitch-roll-from-accelerometer,access on 28/03/2015. [4] บงเอญ แพรงสกล, 2549, ผลของโปรแกรมการสงเสรมสมรรถนะแหงตนและการสนบสนนทางสงคมตอพฤตกรรมการออกก าลงกายของผสงอายของโรคขอเขาเสอม, วทยานพนธพยาบาลศาสตรมหาบณฑต (การพยาบาลผสงอาย) คณะพยาบาลศาสตร มหาวทยาลยเชยงใหม หนา 1-3 [5] สรเพญ สวรรณสวาง, 2551, ผลของการใชโปรแกรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขาตอระดบความปวดของผปวยโรคขอเขาเสอมตามวย, วทยานพนธพยาบาลศาสตรมหาบณฑต สาขาการพยาบาลเวชปฏบตชมชน คณะพยาบาลศาสตร มหาวทยาลยวลยลกษณ หนา 7-8 [6] กลาเผชญ โชคบ ารง.ปชาณฏฐ ตนตโกสม, 2547, รายงานการวจยเรองการพฒนาแนวทางการดแลตนเองขอ งผ ป ว ย โรคข อ เข า เส อม , วท ย าน พ นธพ ยาบ าลศาสตรมห าบณ ฑ ต คณ ะพ ยาบ าลศาสตร มหาวทยาลยขอนแกน หนา 7-11 [7] นายชฎล สมรภม, 2543, ผลของการฝกออกก าลงกลามเนอตนขาดวยวธการอยางงายในผปวยขอเขาเสอม, วทยานพนธวทยาศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาเวชศาสตรการกฬา คณะแพทยศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย หนา 61-71 [8] M. J. Mathie, B.G. Celler, N.H. Lovell, A.C.F. Coster, (2004). Classification of basic daily Movements using a triaxial accelerometer, Medical & Biological Engineering & Computing 2004, Vol.42, 2004, pp.679-687.

73

Page 86: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

[9] Dean M. Karantonis, Student Member, Michael R. Narayanan, Merryn Mathie, Nigel H. Lovell (2006). “Implementation of a Real-Time Human Movement Classifier Using a Triaxial Accelerometer for Ambulatory Monitoring”, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine,vol.10, Jan 2006 ,PP.156-167. [10] Hyun-Cheol Lee, Im-Chul Kang, Eun-Seok Kim and Gi-Taek Hur (2010). “Development of Functional Game Contents Using Wireless Acceleration Sensor”, paper presented in the IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Seoul, Korea. [11] Wijnand IJsselsteijn, Henk Herman Nap, Yvonne de Kort, Karolien Poels (2004), “Digital game design for elderly users”, paper presented in the 2007 conference on Future Play ACM. [12] Puay-Hoe Chua, Younbo Jung, May O. Lwin, Yin-Leng Theng (2013). “Let’s play together: Effects of video-game play on intergenerational perceptions among youth and elderly participants”, Computers in Human Behavior, vol.29, 2013, PP.2303-2311. [13] Aimee L. Betker, MSc, Tony Szturm, PhD, Zahra K. Moussavi, PhD, Cristabel Nett, BMR(PT) (2006). “Video Game–Based Exercises for Balance Rehabilitation: A Single-Subject Design”, Arch Phys Med Rehabil, vol.87, Aug. 2006, PP.1141-1149. [14] Chien-Hung Lai a,b, Chih-Wei Peng a,b, Yu-Luen Chen c,d,1, Ching-Ping Huang e, Yu-Ling Hsiao f,Shih-Ching Chen a,b (2013). “Effects of interactive video-game based system exercise on the balance of the elderly”, Gait & Posture, vol. 37, 2013, PP 511-515. [15] Hamid Bateni (2012). “Changes in balance in older adults based on use of physical therapy vs the Wii Fit gaming system: a preliminary study”, Physiotherapy, vol.98, 2012, PP.211-216. [16] Belinda Lange, Chien-Yen Chang, Evan Suma, Bradley Newman, Albert Skip Rizzo and Mark Bolas (2011). “Development and Evaluation of Low Cost Game-Based Balance Rehabilitation Tool Using the Microsoft Kinect Sensor”, paper presented in the 33rd Annual International Conference of the IEEE EMBS August 30 - September 3, Massachusetts, USA. [17] Kathrin M. Gerling, Ian J. Livingston, Lennart E. Nacke, Regan L. Mandryk (2012). “Full-Body Motion-Based Game Interaction for Older Adults”, paper presented in the CHI’12, Texas, USA. [18] Vera Fung, Aileen Ho, Jennifer Shaffer, Esther Chung, Manuel Gomez (2012). “Use of Nintendo Wii Fit™ in the rehabilitation of outpatients following total knee replacement: a preliminary randomised controlled trial”, paper presented in the World Physical Therapy, Amsterdam, Holland. [19] วาท ร.ต.หญงสพรรณ ศรปาน, 2555, “ผลจากเกมสฝกสมองส าหรบผสงอายผานโปรแกรมประยกตเวบเพอสงเสรมความจ าและสขภาพจต, “วศวกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาการจดการเทคโนโลยสารสนเทศ คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยสงขลานครนทร” หนา 6-14

74

Page 87: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

[20] มหาวทยาลยมหาจฬาลงกรณราชวทยาลย. การหาคาความเทยงตรงของแบบสอบถาม (IOC), [ระบบออนไลน], แหลงทมา, http://mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=656&articlegroup_id =146, เขาดเมอ 30/06/2558.

75

Page 88: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ภาคผนวก ข ตวอยางแบบสอบถาม

76

Page 89: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

แบบสอบถาม ความพงพอใจจากผลการใชโปรแกรมคอมพวเตอรเพอสงเสรมการบรหารกลามเนอตนขา

ตอความแขงแรงของกลามเนอตนขา และความปวดในผสงอาย

วตถประสงค : เพอผพฒนาระบบจะไดน าขอมลของทกทานมาปรบปรงระบบเกมส ใหตรงกบความตองการของทาน และใหเกดประโยชนตอการใชงานมากทสด

**กรณากรอกขอมลใหครบถวน และขอมลทงหมดตองเปนจรงทกประการ โดยผพฒนา จะรกษาขอมลของทานไวเปนความลบ ไมมการน าไปเปดเผยตอ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรณาท าเครองหมาย ใน ชองวาง ตอนท 1 ขอมลพนฐานเกยวกบผใชบรการ 1.1 ชอ สกล อาย . 1.2 น าหนก สวนสง 1.3 ปญหาเจบหวเขา 1.4 ออกก าลงกายกลามเนอตนขา เชน การ ยกขา และเหยยดเกรงคางไว ครงละ 20 – 30 วนาท เคย ไมเคย ตอนท 2 ความพงพอใจเกยวกบการใชบรการ หากเลอก ขอ 1.4 เคยออกก าลงกายกลามเนอตนขา กรณาตอบค าถามดงตอไปน 2.1 ความสนกของการออกก าลงกายกลามเนอตนขาแบบปกต กบแบบใชเกมสแตกตางกนหรอไม

แตกตางกน ไมมความแตกตาง

โปรดระบความแตกตาง

77

Page 90: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

2.2 ถาชมรมของทานมอปกรณการเลนเกมสชนดนทานจะเลนหรอไม

เลน ไมเลน

ตอนท 3 ความคดเหนตอการใชงานโปรแกรมสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขา ตอความแขงแรงของ

กลามเนอตนขา และความปวดในผสงอาย เปนอยางไร

ค าชแจง โปรดระบความพงขอใจตอการใชบรการ ททานพจารณาแลวตรงกบความเหนของทานในแตละขอ

มากทสด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 นอย = 2 นอยทสด = 1

ล าดบ รายการค าถาม 1 2 3 4 5 3.1 วธเลนเกมสมความสะดวก 3.2 ต าแหนงทตดเซนเซอรไวมความเหมาะสมในการสวมใสเพอเลนเกมส 3.3 มความเรวในการแสดงผลการเคลอนทของลกบอลทเหมาะสม 3.4 เกมสทเลนมความเหมาะสมส าหรบผสงอาย 3.5 ขนตอนการเลนสามารถท าไดงาย 3.6 การออกก าลงกายกลามเนอตนขาในการเลนเกมสมความสนก 3.7 การออกก าลงกายกลามเนอตนขาโดยการเลนเกมสชวยใหไมนาเบอ 3.8 ความพงพอใจโดยรวมในการใชงานเกมส

ตอนท 4 ขอเสนอแนะ

4.1 โปรดใหขอเสนอแนะตอการใชงานระบบ

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

ขอขอบคณทกทานเปนอยางสง

78

Page 91: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ค านยามส าหรบการประเมนความพงพอใจในการใชงานเกมสสงเสรมการออกก าลงกายกลาเนอตนขาของ

ผสงอาย

ผวจยใชการหาคณภาพเครองมอ ส าหรบแบบสอบถาม โดยใช ผเชยวชาญจ านวน 3 ทาน

ตรวจสอบความครอบคลมของเนอหา ตรวจสอบการใชภาษา และตรวจสอบความตรงของเนอหา โดยใชวธการ

หา ดรรชนความสอดคลองระหวางขอค าถาม และวตถประสงค index of item-objective congruence (IOC) โดย

ผวจยก าหนดคาความเชอมนของแบบสอบถามท 0.66%

3.1 วธเลนเกมสมความสะดวก

หมายถงการเลนเกมสโดยสวมใสเซนเซอร สามารถเลนเกมสไดสะดวก

3.2 ต าแหนงทตดเซนเซอรไวมความเหมาะสมในการสวมใสเพอเลนเกมส

หมายถงต าแหนงการตดเซนเซอรทขอเทาขางทตองการออกก าลงกายกลามเนอตนขา ของผ

เลนเกมสมความเหมาะสมหรอไม

3.3 มความเรวในการแสดงผลการเคลอนทของลกบอลทเหมาะสม

เกมสสามารถแสดงผลลกบอล ทเซนเซอรตรวจสอบจากการยกขาของผเลนไดทนท

3.4 เกมสทเลนมความเหมาะสมส าหรบผสงอาย

เกมสทเลนมความเหมาะสมตอการเลนของผสงอายทใชเพยงการยกขาอยางเดยว แลวใหเกมส

แสดงผล ออกมา

3.5 ขนตอนการเลนสามารถท าไดงาย

เกมสทออกแบบมามการใชงานทงายเหมาะสมกบวยของผสงอาย

3.6 การออกก าลงกายกลามเนอตนขาในการเลนเกมสมความสนก

ผสงอายทเลนเกมสมความสนกในการออกก าลงกายกลามเนอตนขาผานเกมสทผวจยได

ออกแบบ

79

Page 92: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

3.7 การออกก าลงกายกลามเนอตนขาโดยการเลนเกมสชวยใหไมนาเบอ

ผสงอายทเลนเกมสมความเบอหนายในการออกก าลงกายกลามเนอตนขาลดลงเมอเลนเกมส

3.8 ความพงพอใจโดยรวมในการใชงานเกมส

เกมสทใชชงานมความเหมาะสมและมประสทธภาพในการท างาน

ตอนท 5 แบบสอบถาม เพอค านวณหาคาความสอดคลองระหวางค าถรามกบวตถประสงค index of item-objective congruence (IOC) โดยใหคะแนนระดบความสอดคลองดงร 1=สอดคลอง 0=ไมแนใจ -1=ไมสอดคลอง ความพงพอใจจากผลการใชโปรแกรมคอมพวเตอรเพอสงเสรมการบรหารกลามเนอตนขา ตอความแขงแรงของกลามเนอตนขา และความปวดในผสงอาย

วตถประสงค : เพอผพฒนาระบบจะไดน าขอมลของทกทานมาปรบปรงระบบเกมส ใหตรงกบความตองการของทาน และใหเกดประโยชนตอการใชงานมากทสด

**กรณากรอกขอมลใหครบถวน และขอมลทงหมดตองเปนจรงทกประการ โดยผพฒนา จะรกษาขอมลของทานไวเปนความลบ ไมมการน าไปเปดเผยตอ** ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนท 1 ขอมลพนฐานเกยวกบผใชบรการ ประเดนทตองการวด ขอค าถาม ความสอดคลอง

สอดคลอง (1) ไมแนใจ (0) ไมสอดคลอง (-1) 1 . 4 ออกก าลงก า ยกลามเนอตนขา เชน การ ยกขา และเหยยดเกรงคาง ครงละ 20 – 30 วนาท

เคย

ไมเคย

80

Page 93: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ตอนท 2 ความพงพอใจเกยวกบการใชบรการ ทานมความเหนวา การออกก าลงกายกลามเนอตนขาแบบปกต กบแบบใชเกมสเปนตวชวยในการสงเสรมใหเกดความสนกในการออกก าลงกายกลามเนอตนขา ททานทดลองใชนแตกตางกนหรอไม ค าชแจง กรณาใสเครองหมายถก / ในชองททานเหนความค าถามมความสอดคลองกบวตถประสงค

ประเดนทตองการวด ขอค าถาม ความสอดคลอง

สอดคลอง (1) ไมแนใจ (0) ไมสอดคลอง (-1) 2.1 ความสนกของการออกก า ลง ก า ยกลามเนอตนขาแบบปกต กบแบบใชเกมสแตกตางกนหรอไม

มความแตกตาง

ไ ม ม ค ว า มแตกตาง

2.2 ถาชมรมของทานม อ ปก ร ณก า ร เ ล นเกมสชนดนทานจะเลนหรอไม

เลน

ไมเลน

81

Page 94: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ตอนท 3 ความคดเหนตอการใชงานโปรแกรมสงเสรมการออกก าลงกายกลามเนอตนขา ตอความแขงแรงของ

กลามเนอตนขา และความปวดในผสงอาย เปนอยางไร

ค าชแจง กรณาใสเครองหมายถก / ในชองททานเหนความค าถามมความสอดคลองกบวตถประสงค

ประเดนทตองการวด ขอค าถาม ความสอดคลอง

สอดคลอง (1) ไมแนใจ (0) ไมสอดคลอง (-1) 3 . 1 ว ธ เ ลน เกม ส มความสะดวก

หมาย ถ งการ เ ลนเกมสโดยสวมใสเซนเซอร สามารถเลนเกมสไดสะดวก

3 . 2 ต า แห น ง ท ต ดเซนเซอรไวมความเหมาะสม

ต า แ ห น ง ท ต ดเซนเซอรไวมความเหมาะสมในการส ว ม ใ ส เ พ อ เ ล นเกมส

3.3 3 มความเรวในก า ร แ ส ด ง ผ ล ก า รเคลอนทของลกบอลทเหมาะสม

เกมสสามารถแสดง ผ ล ล ก บ อ ล ทเซนเซอรตรวจสอบจากการยกขาของผ เลนไดทนท

3.4 เกมสทเลนมความเหมาะสม

เกมสทเลนมความเหมาะสมส าหรบผสงอาย

3.5 ขนตอนการเลนสามารถท าไดงาย

เกมสทออกแบบมามการใชงานทงายเหมาะสมกบวยของผสงอาย

82

Page 95: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ประเดนทตองการวด ขอค าถาม ความสอดคลอง

สอดคลอง (1) ไมแนใจ (0) ไมสอดคลอง (-1) 3.6 การออกก าลงกายกลาม เ นอตนขาในการเลนเกมสมความสนก

ผสงอายทเลนเกมสมความสนกในการอ อ ก ก า ล ง ก า ยกลามเนอตนขาผานเ ก ม ส ท ผ ว จ ย ไ ดออกแบบ

3.7 การออกก าลงกายกลามเนอตนขาโดยการเลนเกมสชวยใหไมนาเบอ

ผสงอายทเลนเกมสมความเบอหนายในการออกก าลงกายก ล า ม เ น อ ตน ข าลดลงเมอเลนเกมส

3 .8 ความพ งพอใจโดยรวมในการใชงานเกมส

เกมส ทใชชงานมความเหมาะสมและมประสทธภาพในการท างาน

ขอขอบพระคณทกทานเปนอยางสง

ลงชอ............................................................

(.......................................................................................)

83

Page 96: n° ªµ¤Â È Â¦ ° ¨oµ¤Á ºÊ° o µ ¨³ ªµ¤ ª Ä o¼¼ °µ¥» °µ · ¥r ...kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10219/1/404594.pdf · (6) Thesis Title The Effect

ประวตผเขยน

ชอ-สกล นายอาทตย อรณศวกล รหสประจ ำตวนกศกษำ 5310121128 วฒกำรศกษำ

วฒ ชอสถำบน ปทส ำเรจกำรศกษำ วทยาศาสตรบณฑต

(เทคโนโลยสารสนเทศ) มหาวทยาลยพระจอมเกลา

ธนบร 2551

ต ำแหนงและสถำนทท ำงำน พ.ศ. 2551-2552 โปรแกรมเมอร บรษท ลาโคนค ไทยแลนด กรงเทพมหานคร พ.ศ. 2552- ม.ค. 2558 นกวชาการคอมพวเตอร คณะศลปศาสตร มหาวทยาลยสงขลานครนทร ก.พ.2558 – ปจจบน นกวชาการคอมพวเตอร โครงการจดตงคณะสตวแพทย มหาวทยาลยสงขลานครนทร กำรตพมพเผยแพรผลงำน อาทตย อรณศวกล, วรรณรช สนตอมรทต, ขนษฐา นาคะ. ผลการใชเกมสคอมพวเตอรเพอสงเสรม การบรหารกลามเนอตนขา ตอความแขงแรงของกลามเนอตนขา . การประชมวชาการ ระดบชาตครงท 1 เทคโนโลยเพอการพฒนาชาต

84