226
การประกอบสร้างความหมายผู ้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล (Metrosexual) ในนิตยสาร Attitude และ Lips The Construction of Metrosexual Men in Attitude and Lips Magazine บัญชา เตส่วน Bancha Tasuan วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in Thai Prince of Songkla University 2560 ลิขสิทธิ ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

การประกอบสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวล (Metrosexual) ในนตยสาร Attitude และ Lips

The Construction of Metrosexual Men in Attitude and Lips Magazine

บญชา เตสวน Bancha Tasuan

วทยานพนธนเปนสวนหนงของการศกษาตามหลกสตรปรญญาศลปศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาภาษาไทย

มหาวทยาลยสงขลานครนทร A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of

Master of Arts in Thai Prince of Songkla University

2560 ลขสทธของมหาวทยาลยสงขลานครนทร

Page 2: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

(1)

การประกอบสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวล (Metrosexual) ในนตยสาร Attitude และ Lips

The Construction of Metrosexual Men in Attitude and Lips Magazine

บญชา เตสวน Bancha Tasuan

วทยานพนธนเปนสวนหนงของการศกษาตามหลกสตรปรญญาศลปศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาภาษาไทย

มหาวทยาลยสงขลานครนทร A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of

Master of Arts in Thai Prince of Songkla University

2560 ลขสทธของมหาวทยาลยสงขลานครนทร

Page 3: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

(2)

ชอวทยานพนธ การประกอบสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวล (Metrosexual) ในนตยสาร Attitude และ Lips ผเขยน นายบญชา เตสวน สาขาวชา ภาษาไทย

_____________________________________________________________________

อาจารยทปรกษาวทยานพนธหลก

......................................................................... (ดร. วมลมาศ ปฤชากล)

คณะกรรมการสอบ

............................................ประธานกรรมการ

(ผชวยศาสตราจารย ดร. พเชฐ แสงทอง)

........................................................กรรมการ

(ดร. วมลมาศ ปฤชากล)

........................................................กรรมการ (ผชวยศาสตราจารย ดร. เชดชย อดมพนธ)

........................................................กรรมการ (ผชวยศาสตราจารย ดร.สหะโรจน กตตมหาเจรญ)

.......................................................กรรมการ

(ดร. พรไทย ศรสาธตกจ) บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยสงขลานครนทร อนมตใหนบวทยานพนธฉบบนเปนสวนหนงของการศกษา ตามหลกสตรปรญญาศลปศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาภาษาไทย

........................................................................ (รองศาสตราจารย ดร. ธระพล ศรชนะ)

คณบดบณฑตวทยาลย

Page 4: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

(3)

ขอรบรองวา ผลงานวจยนมาจากการศกษาวจยของนกศกษาเอง และไดแสดงความขอบคณบคคลทมสวนชวยเหลอแลว

ลงชอ .................................................................... (ดร. วมลมาศ ปฤชากล)

อาจารยทปรกษาวทยานพนธหลก

ลงชอ ...................................................................

(นายบญชา เตสวน) นกศกษา

Page 5: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

(4)

ขาพเจาขอรบรองวา ผลงานวจยนไมเคยเปนสวนหนงในการอนมตปรญญาในระดบใดมากอน และไมไดถกใชในการยนขออนมตปรญญาในขณะน

ลงชอ .................................................................... (นายบญชา เตสวน)

นกศกษา

Page 6: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

(5)

ชอวทยานพนธ การประกอบสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวล (Metrosexual) ในนตยสาร Attitude และ Lips ผเขยน นายบญชา เตสวน สาขาวชา ภาษาไทย ปการศกษา 2559

บทคดยอ

วทยานพนธนมจดมงหมายเพอวเคราะหกลวธการใชภาษาและการประกอบสรางความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลทสอผานนตยสาร Lips และ Attitude ทเผยแพรในป พ.ศ.2556

ผลการศกษาพบวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips มการประกอบสรางความหมาย ดงน 1) ผชายเมโทรเซกสชวลมความสนใจแฟชน 2) ผชายเมโทรเซกสชวลมการศกษาสง 3) ผชายเมโทรเซกสชวล มรสนยมในการใชชวตแบบตะวนตก 4) ผชายเมโทรเซกสชวลดแลเอาใจใสตวเองในเรองสขภาพและรางกาย 5) ผชายเมโทรเซกสชวลมความคดสรางสรรค 6) ผชายเมโทรเซกสชวลมภาวะผน าสมยใหม 7) ผชายเมโทรเซกสชวลมครอบครวและสายสกลทมชอเสยง 8) ผชายเมโทรเซกสชวลมส านกทางสงคม สวนการประกอบสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Attitude ดงน 1) ผชายเมโทรเซกสชวลมแรงดงดดทางเพศตอกลมเควยร 2) ผชายเมโทรเซกสชวลเปนผรกการออกก าลงกายและดแลสขภาพ 3) ผชายเมโทรเซกสชวลมรางกายเปนสนคาและทนทางเศรษฐกจ 4) ผชายเมโทรเซกสชวลมงเสรมสรางรางกายใหสมบรณแบบในความเปนชาย

ในประเดนกลวธการใชภาษาทเชอมโยงกบการประกอบสรางความหมายผชายเมโทรเซกสชวล ในนตยสาร Lips ม5 ลกษณะ ไดแก 1) การใชศพทวทยาศาสตรและเทคโนโลย 2) การใชภาษาเปนกนเอง 3) การใชอปลกษณ ความเปรยบการตอส 4) การใชค าศพทภาษาองกฤษ 5) การใชค าแงบวกตอการสรางภาพลกษณ ทดใหผชายแบบเมโทรเซกสชวล สวนกลวธการใชภาษาทเชอมโยงกบการประกอบสรางความหมายผ ชาย เมโทรเซกสชวลในนตยสาร Attitude ม 5 กลวธ ไดแก 1) กลวธการใชอปลกษณ ความเปรยบการตอส 2) การใชค า แงบวกสรางภาพลกษณทดใหผชายแบบเมโทรเซกสชวล 3) การใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทย 4) การใชภาษาแบบเปนกนเอง 5) วธการทางอวจนภาษาดวยภาพทสอความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวล ซงทงภาพนายแบบโฆษณาสนคาและนายแบบในเลมนตยสารกสอความหมายวาผชายเมโทรเซกสชวลเปนผมเรอนรางบกบน มแรงดงดดทางเพศและมความดบเถอนตามสญชาตญาณผชาย

Page 7: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

(6)

Thesis Title The Construction of Metrosexual Men in Attitude and Lips Magazine Author Mr. Bancha Tasuan Major Program Thai Academic Year 2016

ABSTRACT

The objectives of research aimed to analyze linguistic strategies and representation of metrosexual man in magazines namely Lips and Attitude. The scope of this research was Lips and Attitude magazines published in 2013. They were two of the highest selling magazines at present sorted in database for Thai magazines.

The result found that the representation of metrosexual man in Lips magazine had signified metrosexual man into eight characteristics are as follows: 1) concerning about fashion 2) high education 3) luxurious western lifestyle 4) concerning about healthy body 5) creative person 6) modern leadership 7) born in famous family and 8) social consciousness.

Moreover, the representation of metrosexual man in Attitude magazine had signified metrosexual man into four characteristics are as follows: 1) sexual attraction to queer gay group 2) extra concerning about exercises and health care 3) converting body into a product and economic capital and 4) concerning to build masculine body.

In addition, the five linguistic strategies related to representation of metrosexual man in the Lips magazines were used as follows: 1) science and technology terms 2) informal language 3) terms implicated struggle 4) English words and 5) positive words towards good Image building of metrosexual man. The Attitude magazine used five linguistic strategies related to representation of metrosexual man in the Lips magazines as follows: 1) terms implicated struggle 2) English words and positive words towards good Image building of metrosexual man 3) science and technology terms 4) informal language and 5) nonverbal language represented through image of advertising and magazine male models who have a muscular body, sex appeal and primitive natural instinct of men.

Page 8: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

(7)

สารบญ หนา บทท 1 บทน า 1

ความเปนมาและความส าคญของปญหา 1 วตถประสงคของการวจย 4 ประโยชนทคาดวาจะไดรบ 4 ขอบเขตของการวจย 4 วธด าเนนการของการวจย 4

2 วรรณกรรมทเกยวของและกรอบแนวคดทฤษฎ 5 2.1 วรรณกรรมทเกยวของ 5 2.1.1 งานวจยทเกยวของกบการศกษาประเดน “เมโทรเซกสชวล” 5

2.1.2 งานวจยทเกยวของกบการศกษาการประกอบสรางความหมาย ดานเพศสภาพ

15

2.2 กรอบแนวคดทฤษฎ 19 2.2.1 แนวคดภาพตวแทน (Representation) 19 2.2.2 ทฤษฎการบรโภคเชงสญญะ

2.2.3 แนวคดและทฤษฎสญญะวทยา 22 24

2.2.4 แนวคดเพศสภาพ 27 3 การประกอบสรางความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips และ

Attitude 29

3.1 การประกอบสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips 29 3.1.1 ผชายแบบเมโทรเซกสชวลมความสนใจแฟชน 3.1.2 ผชายแบบเมโทรเซกสชวลมการศกษาสง 3.1.3 ผชายแบบเมโทรเซกสชวลมรสนยมในการใชชวตแบบตะวนตก 3.1.4 ผชายแบบเมโทรเซกสชวลดแลเอาใจใสตวเองในเรองสขภาพและ รางกาย 3.1.5 ผชายแบบเมโทรเซกสชวลมความคดสรางสรรค 3.1.6 ผชายแบบเมโทรเซกสชวลมภาวะผน าสมยใหม 3.1.7 ผชายแบบเมโทรเซกสชวลมครอบครวและสายสกลทมชอเสยง 3.1.8 ผชายแบบเมโทรเซกสชวลมส านกทางสงคม

30 36 41 47

52 59 66 70

Page 9: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

(8)

สารบญ (ตอ) หนา บทท

3.2 การประกอบสรางความหมายผชายเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Attitude 77 3.2.1 ผชายเมโทรเซกสชวลมแรงดงดดทางเพศตอกลมเควยร

3.2.2 ผชายเมโทรเซกสชวลเปนผรกการออกก าลงกายและดแลสขภาพ 3.2.3 ผชายเมโทรเซกสชวลมรางกายเปนสนคาและทนทางเศรษฐกจ 3.2.4 ผชายเมโทรเซกสชวลมงเสรมสรางรางกายใหสมบรณแบบ ในความเปนชาย

77 82 87 94

4 กลวธการใชภาษาในการสรางความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลใน

นตยสาร Lips และ Attitude 104

4.1 กลวธการใชภาษาในการสรางความหมายผชายเมโทรเซกสชวลใน นตยสาร Lips

104

4.1.1 การใชศพทวทยาศาสตรและเทคโนโลย 4.1.2 การใชภาษาเปนกนเอง 4.1.3 การใชอปลกษณ ความเปรยบการตอส 4.1.4 การใชค าศพทภาษาองกฤษ 4.1.5 การใชค าแงบวกตอการสรางภาพลกษณทดใหผชายแบบ เมโทรเซกสชวล

104 109 114 119 125

4.2 การใชภาษาในการสรางความหมายผชายเมโทรเซกสชวลของนตยสาร

Attitude 129

4.2.1 กลวธการใชอปลกษณ ความเปรยบการตอส 4.2.2 การใชค าแงบวกสรางภาพลกษณทดใหผชายแบบเมโทรเซกสชวล 4.2.3 การใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทย 4.2.4 การใชภาษาแบบเปนกนเอง 4.2.5 การใชอวจนภาษาดวยภาพทสอความหมายผชายเมโทรเซกสชวล

129 137 143 152 160

5 สรป อภปรายผลและขอเสนอแนะ 170 บรรณานกรม 181 ภาคผนวก 186 ประวตผเขยน 217

Page 10: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

บทท 1

บทน า

ความเปนมาและความส าคญของปญหา เรองเพศสภาพหรอเพศสภาวะ (Gender) ไดกลายเปนประเดนศกษาส าคญทนกวชาการ

ไดใหความสนใจอยางจรงจงมากขนในปจจบน โดยเปนความพยายามทจะเปดเผยมายาคตเรองความเปนเพศชาย (Masculine) และความเปนเพศหญง (Feminine) ตามมมมองของสงคมกระแสหลกทไดกลอมเกลาคนทวไปจนคนชน และท าใหเขาใจวาเรองเพศชายหญงเปนเรองธรรมชาตทถกก าหนดสรางจากลกษณะทางชววทยา (biology) เปนสงทตดตวมนษยมาตงแตเกด พรอมกนนน กสรางค าอธบายใหมวาความเปนเพศชาย และความเปนเพศหญงนนเปนสงทประกอบสรางผานกระบวนการกลอมเกลาทางสงคมทซบซอนและหลากหลาย สามารถลนไหลแปรเปลยนไปตามเวลา สถานท และบรบททางสงคมแตละยคแตละสมย

ในการอธบายความเปนเพศใดเพศหนงในลกษณะนถกเรยกกนวา เพศสภาพ หรอ เพศสภาวะ (gender) นนเอง เพศสภาพเปนสงทถกสรางขนดวยกระบวนการเรยนรทางสงคม (socialization) กลาวคอกระบวนการเรยนรทางสงคมจะสามารถอธบายถงกลไกในพฒนาการของบทบาททางเพศดวยวธเดยวกน กบการอธบายกลไกในการเรยนรพฤตกรรมตางๆ ของมนษย ถงแมวาจะสามารถบงบอกไดตงแตเรมแรกวาเดกแรกเกดนนเปนเดกผชายหรอผหญง แตเดกแรกเกดเหลานนจะยงคงไมมสงทเรยกวา เพศสภาพ ในทนท สงคมจะคอยๆ หลอหลอมแบบอยางของพฤตกรรม (models of behavior) ใหสอดคลองกบเพศของพวกเขาเมอเตบโตขนผานสถาบนตางๆ ของสงคม ไมวาจะเปนสถาบนครอบครว สถาบนการศกษารวมไปถงสถาบนดานการสอสารมวลชน โดยทแบบอยางของพฤตกรรมเหลานจะเปนเสมอนกลไกในการก าหนดบทบาททางเพศทแตกตางกนระหวางความเปนชายและความเปนหญง หรอความเปนเพศสภาพแบบอนๆ ทหลากหลายยงขน

อนง ผชายแบบเมโทรเซกสชวล (metrosexual) เปนการน าเสนอตวตนความเปนชายลกษณะหนงทสามารถพบเหนไดทวไปในสงคมเมองในปจจบน สอตางๆ ในสงคมไทยไดเผยใหเหนกลมบคคลซงมอตลกษณทางเพศอยางเลอนไหล มากกวาเพยงชายหญงตามกฎเกณฑจารตนยมดงเดมของสงคมรกตางเพศ ทงน ความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวลกถอเปนหนงในกระบวนการประกอบสรางตวตนทางเพศของสงคมเมองใหญในยคหลงสมยใหม ทมบรบททางวฒนธรรมบรโภคนยมแวดลอมและครอบง าอย (วรรณาภรณ สขมาก, 2547)

Page 11: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

2

มารค ซมพสน (Mark Simpson, 1994) นกสอสารมวลชนชาวองกฤษ ไดใหนยามความเปนผชายแบบเมโทรเซกสชวลไวในบทความ “Here come the mirror men” ของหนงสอพมพ The Independent ฉบบวนท 15 พฤศจกายน โดยใจความส าคญทเขานยามผชายแบบเมโทรเซกสชวล กคอ เปนผชายทมฐานะด ความร และการศกษาด มดานของความเปนหญง (feminineside) มากขน และจะใชเงนสวนใหญหมดไปกบเรองของแฟชน เสอผา เครองแตงกาย และใหความส าคญกบรสนยมการใชชวตในทกๆ เรอง ทงเรองการกน การดม การพกผอน หรอการเขาสงคม อกทงยงใสใจเปนพเศษกบการดแลภาพลกษณ ความสวยงามของรางกาย โดยมการใชเครองส าอางเพอบ ารง ดแลผวพรรณ หรอใชเพมสสนใหกบใบหนา

หากจะสรปลกษณะเดนของความหมายแหงความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวลกอาจแจกแจงได คอ สามารถด าเนนวถชวตแบบคนในเมองใหญ (metropolitan) มการศกษา และฐานะด ดแลเอาใจใสตวเองอยางประณตพถพถน เปนพเศษในเรองรางกาย (body) ของตน ทงดานสขภาพรางกาย และความงาม สนใจเรองแฟชน ความสวยความงาม มการใชเครองส าอางทผลตขนมาเฉพาะส าหรบผชายและใหความส าคญพถพถนกบรสนยมการใชชวตในทกๆ เรอง ไมวาจะเปนการกน การดม การพกผอน หรอการเขาสงคม

ทงน นาสงเกตเปนอยางยงวาความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวลนน จะสมพนธเกยวของอยางแนบแนนกบวถแบบบรโภคนยม ทงในแงการดมกน ความงดงามอนผนวกทง “การแตงกาย” และ “เรอนกาย” เขาไวดวย ดงนน หากพจารณาในประเดนขางตน นยแหงการประกอบสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลกสามารถคนหาไดจากสอยคปจจบนมากขน

เมอวเคราะหถงสอประเภทนตยสาร เรากลาวไดวานตยสารจดเปนสอสารมวลชนประเภทหนง ทมความสมพนธกบสงคมอยางแยกไมออกในฐานะทเปนกระจกเงาคอยสะทอนและบนทกภาพสงคม เปนสอทมเนอหาทปรบเปลยนไปตามบรบททางสงคมอยตลอดเวลา อกทงยงเปนเครองชวยชแนวกระแสนยมบางอยางดวย เชน ทางการแตงกายแฟชน วถการด าเนนชวตในสงคม รสนยมการกนและความบนเทง ฯลฯ นตยสารจงมความส าคญและมบทบาทตอผคนในทกยคทกสมย เปนสอทอยคกบผอานตลอดมา และสามารถเขาถงผอานทกเพศ ทกระดบ ตงแตเรมอานออกเขยนไดไปจนถงผอานทมการศกษาระดบสง ทตางใชนตยสารเปนแหลงในการบรโภคขอมลและเสพความบนเทง เปนผลใหนตยสารเปนสอในการถายทอดขาวสารทดตอกลมผอานในหลากหลายระดบ และมอทธพลและบทบาทตอผบรโภคอยางหลกเลยงไมได (กลยกร นรภทรทวพร, 2547 : 3)

นอกจากน นนตยสารย งมบทบาทสรางการเปลยนแปลงทางสงคมวฒนธรรม โดยนตยสารไดเปนแหลงบนเทงและความรทมราคาถกทสามารถกลอมเกลาคตนยมของผคน อกทงยงเปนแหลงวชาการทชวยคลายขอสงสยและสรางความรใหผอานอกดวย นตยสารเปนสอ

Page 12: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

3

สงพมพทมบทบาทหนาทส าคญตอสงคมปจจบนและยงมพลงตอรปแบบวธคดและวถชวตของผอานได โดยเฉพาะเมอส ารวจยอนหลงไป 5 ป ในเบองตนจากเวบไซตของนตยสารไทย (www.Magazinedee.com) ซงเปนเวบไซตทมการส ารวจสถตยอดจ าหนายและรวบรวมขอมลทส าคญเกยวกบนตยสารทกฉบบของไทย กพบวา นตยสาร Attitude และนตยสาร Lips เปนนตยสารยอดนยมสงสดและน าเสนอภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลไวอยางนาสนใจ

ผวจยเลอกนตยสาร 2 ฉบบดงกลาวน ามาศกษาวเคราะหกระบวนการสรางความหมายผชายแบบ เมโทรเซกสชวลไดแก นตยสาร Attitude และ Lips ซงนตยสาร Lips เกดขนครงแรกโดยศกดชย กาย บรรณาธการบรหาร เปนผขบเคลอนโดยชวน เศรษฐพงศ เผาวฒนา และกลมเพอนสนท รวมกนจดท าหนงสอขนมาเพอตอบโจทยสงคมระดบสงในขณะนน ท งน ศกดชย กาย มสถานภาพทางสงคมทโดดเดน มความสามารถในการถายภาพ การจดดอกไม และมสายสมพนธ ทดกบกลมนกออกแบบเสอผา เอเจนซโฆษณา นกธรกจ และกลมทน เปนสงพมพประเภท ประชานยมทมผอานเปนจ านวนมาก โดยทางบรรณาธการกกลาววาไดเสนอภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลไวดวยเชนกนโดยเนนทความเปนชายผมรสนยมดานการแตงกาย (ศกดชย กาย, สมภาษณ : 2557)

นตยสาร Attitude เปนนตยสารชอดงจากองกฤษทบรษทจเอมเอม แกรมม ซอลขสทธเขามาตพมพในประเทศไทย เพอกลมเปาหมายผบรโภคทหลงใหลในรสนยม Attitude หาใชหนงสอย วยทางเพศ แตเปนนตยสารแฟชนและไลฟสไตลทจะเปดทศนคตและมมมองทหลากหลายในอนทจะรวมกนเปลยนมมมองและทศนคตของคนรอบขางทมตอผ ชายแบบเมโทรเซกสชวลในสงคมไทยใหกวางขวางขน โดยม ลายคราม เลศวทยาประสทธ แหง จเอมเอม อนเตอร พบลชชง (GMM INTER PUBLISHING) เปนผดแลหวหนงสออนเตอรททางแกรมมไดลขสทธทงหมดม ธวชชย ดพฒนา เปนบรรณาธการ

Attitude เปนนตยสารสญชาตองกฤษ ออกวางแผงเลมแรกในป ค.ศ. 1994 ในป 2005 BSME ไดมอบรางวล Best Men's Magazine Editor of The Year ใหกบ Adam Mattera บรรณาธการบรหาร นบเปนครงแรกทบรรณาธการนตยสารไดรบรางวลสงสดของวงการนตยสารองกฤษ นอกจากน Metthew Todd บรรณาธการบรหารคนปจจบน ยงไดรบการเสนอชอเขาชงรางวลเดยวกนสองปซอน (2009, 2010) เหตทเปนนตยสารคณภาพในประเทศองกฤษจงมเหลาคนดงทกสาขา อาชพ ขณะเดยวกนทางกองบรรณาธการกใหขอมลวา ไดน าเสนอภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลไวดวยเหมอนกน โดยจะมจดเนนของความเปนชายทมเรอนกายอนบกบน (ธวชชย ดพฒนา, สมภาษณ : 2557)

Page 13: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

4

จากนตยสาร Lips และ Attitude ทสรางความหมายใหแกผชายแบบเมโทรเซกสชวล นน มนยส าคญทเราไดเหนถงการสรางนยามและการใหคณคาเชงสญญะ เพอโนมนาวใหกลมผชายดงกลาวเหนพองและถอเปนแบบอยางรวมถงการรเทาทนการบรโภคเชงสญญะทปรากฏในสอมวลชนประเภทนตยสาร อดมการณดงกลาวนสมควรทจะไดศกษาและเผยใหเหนกลวธในการประกอบสรางความหมายดวยเพอผอานจะไดรเทาทนในสอนตยสารขางตน

วตถประสงคของการวจย

1. เพอวเคราะหการประกอบสรางความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลทสอผานนตยสาร Lips และ Attitude

2. เพอวเคราะหกลวธการทางภาษาทเชอมโยงกบการประกอบสรางภาพตวแทนผชาย เมโทรเซกสชวลอนสอผานนตยสาร Lips และ Attitude

ประโยชนของการวจย

1. สามารถจ าแนกและรถงการใหนยามผชายแบบเมโทรเซกสชวลในยคบรโภคนยม ทผานนตยสาร Lips และ Attitude

2. สามารถจ าแนกและรถงวธการทางภาษาทเชอมโยงกบการประกอบสรางภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลอนสอผานนตยสาร Lips และ Attitude

ขอบเขตของการวจย

เมอไดมการสบคนในฐานขอมลเกยวกบนตยสารในเมองไทย ทมกลมเปาหมายเปนผชายแบบเมโทรเซกสชวล” พบวา นตยสาร Attitude และ Lips คอ 2 ฉบบแรกทมยอดขายสงสดในปจจบนน ผวจยจงเลอกศกษากระบวนการสอสารภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสารดงกลาวในป 2556

วธด าเนนการของการวจย

ศกษาแนวคด ทฤษฎและงานวจยทเกยวของกบการประกอบสรางความหมายผชายแบบ เมโทรเซกสชวลจากนนกวเคราะห และตความการประกอบสรางความหมายดงกลาวในนตยสารทเปนขอบเขตการวจย โดยพจารณาทงเนอหาและกลวธการเสนอความหมายขางตน และแสดงผลการศกษาดวยการพรรณนาวเคราะห

Page 14: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

บทท 2

วรรณกรรมทเกยวของและกรอบแนวคดทฤษฎ ในบทน ผวจยไดท าการคนควา ทบทวนวรรณกรรมเกยวของ และกรอบแนวคดทฤษฎ

เพอน ามาใชเปนเครองมอในการวเคราะหการประกอบสรางความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวล และวเคราะหกลวธการทางภาษาทเชอมโยงกบการประกอบสรางความหมายผชายเมโทรเซกสชวลทสอผานนตยสาร Lips และ Attitude ดงน

2.1 วรรณกรรมทเกยวของ 2.2 กรอบแนวคดทฤษฎ

2.1 วรรณกรรมทเกยวของ

การศกษาวจยเรอง การประกอบสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวล ในนตยสาร Attitude และ Lips มวรรณกรรมทเกยวของสามารถจดไดเปน 2 กลม ดงน

2.1.1. งานวจยทเกยวของกบการศกษาประเดนเมโทรเซกสชวล ในการศกษาประเดนเมโทรเซกสชวล ทใชขอมลในนตยสารนน วรรณาภรณ สขมาก

(2547) ศกษาเรอง “นตยสารผชายกบกระบวนการสรางความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวล มวตถประสงคเพอศกษาลกษณะการน าเสนอภาพตวแทนความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวล ในนตยสารผชาย รวมถงศกษากระบวนการสรางภาพความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวล กบรปแบบของสญญะเพอการบรโภคทปรากฏในนตยสารผชาย โดยใชวธวจยแบบวเคราะหเนอหานตยสารผชาย GM BOSS และ Esquire ทออกจ าหนายในป พ.ศ. 2547 รวมทงสน 36 ฉบบ และการสมภาษณเชงลก บรรณาธการนตยสารแตละฉบบ และตวแทนจากบรษทโฆษณา จากการศกษางานวจยชนน พบวา

1. ลกษณะภาพตวแทนของความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวล ทผานกระบวนการสรางโดยนตยสารผชาย สอดคลองกบแนวคดภาพตวแทน คอ มการคดเลอกคณลกษณะเดนเพยงบางอยางในรปแบบของตวแทนมาเปนตวก าหนดกรอบการรบรของสงคม ใหเขาใจวา การทผชายจะหนมาดแลตวเอง และใชเครองส าอางเฉกเชนผหญงเปนเรองธรรมดา โดยนตยสารผชายทง 3 ฉบบจะมการน าเสนอภาพความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวล ในทศทางทแตกตางกนออกไป คอ GM เนนการน าเสนอลกษณะในแบบทมการศกษาสง และฐานะด พถพถนกบรสนยมการใชชวต ในทกๆ เรองไมวาจะเปนการกน การดม การเขาสงคม และเรองเพศ สวน BOSS จะเนนการ

Page 15: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

6

น าเสนอในแบบทดแลเอาใจใสตวเองเปนพเศษในเรองรางกายทงดานสขภาพ และความงาม และส าหรบ Esquire นนจะเนนการน าเสนอในแบบทสนใจในเรองแฟชนความสวย ความงาม โดยมการใชเครองส าอางเพอเพมสสน และบ ารงผว

2. ลกษณะการน าเสนอภาพความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวล ทเชอมโยงความสมพนธตาง ๆ กบรปแบบของสญญะเพอการบรโภคทปรากฏในนตยสารผชาย มการถายทอดความหมายโดยนยใหกบสนคาตางๆ ผานทางโฆษณา (Advertising) มากทสด รองลงมา คอ บทความเชงโฆษณา (Advertorial) ภาพแฟชน (Fashion Ad.) และการจดวางสนคา/ตราสนคา ตามล าดบ

3. อทธพลของการตลาด ผใหโฆษณา ผอาน บคลากรฝายตางๆ ภายในองคกร รวมถงวตถประสงคและแนวทางการคดเลอกเนอหาในนตยสารผชายท ง 3 ฉบบ ตางกสงผลตอกระบวนการผลตภาพตวแทนเมโทรเซกสชวล โดยผใหโฆษณาเปนองคประกอบทมสวนเกยวของทสดในการผลตภาพตวแทนทงในทางตรงและทางออม

จากผลการวจยขางตน สามารถศกษาถงรปแบบของความเปนชายในปจจบนทไมจ าเปนตองมความเขมแขงหรอกลาหาญเสมอไป แตท าใหเหนวาผชายมความเปลยนแปลงไปตามยคสมยและใชชวตแตกตางจากเดม แตการศกษาของ วรรณาภรณ ไมไดศกษาวจยไปถงทศนคตของผรบสารหรอกลมผอานทเปนผชายแบบเมโทรเซกสชวล วามลกษณะหรอวถชวตเปนเชนไร และในปจจบน นตยสารบางฉบบไมไดเปนทนยมของผบรโภค

นอกจากน สญาณ เยนใจ (2554) ไดศกษาเรอง “เมโทรเซกสชวล ในสอ: ภาพตวแทนความเปนชายในนตยสารเอสไควร” มความมงหมายหลกสองประการดวยกน ประการแรกเพอศกษาภาษาภาพในการสรางความเปนชายนตยสารเอสไควร และประการทสองเพอศกษาภาษาภาพในการสรางความเปนชายทสะทอนในนตยสารเอสไควร กลาวโดยสรป ผลจากการศกษาพบวา นตยสารเอสไควรไดน าเสนอภาพตวแทนความเปนชายโดยแบงประเภทเปน 7 ลกษณะ ไดแก 1) ดแลเอาใจใสตวเองอยางพถพถนเปนพเศษในเรองผวพรรณ เจาส าอาง มการใชเครองส าอางเพอบ ารง 2) มการศกษา มหนาทการงานระดบสง 3) แสดงออกถงความเปนชายทมความเปนผน า มนใจในตวเองสง ฉลาด กลาตดสนใจ มน าใจ ออนโยน ชางเอาอกเอาใจ เปนสภาพบรษ 4) สนใจในเรองแฟชน ความทนสมย ทงในเรองขาวสารเทคโนโลย 5) นาชนชม มเสนหเปนทดงดดตอเพศตรงขาม 6) พถพถนกบรสนยมการใชชวตในทกๆ เรอง ไมวาจะเปนการกน การดม การพกผอน หรอการเขาสงคม 7) ภาพและภาษาโฆษณาทถกน าเสนอจากสอนตยสารเอสไควรสะทอนใหเหนการหยบยมค าและพฤตกรรมทแสดงความเปนหญงในเชงเพศทางวฒนธรรมมาเปนตวประกอบสรางความเปนชาย ท าใหเสนแบงพรมแดนทางเพศทเคยแบงความเปนเพศไวอยางชดเจนเกดการลนไหล และกาวขามความเปนเพศไดอยางอสระ

Page 16: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

7

อนง มผศกษาประเดนการสรางภาพเสนอ “ชายรกรวมเพศ” ในวรรณกรรมไทยดวย โดย วทยา พมยม (2550) วจยเรอง “ภาพตวแทนของชายรกชายรวมเพศในวรรณกรรมไทย พ.ศ.2544 – 2548” มวตถประสงคเพอ 1) ศกษาภาพแทนของชายรกรวมเพศทปรากฏในวรรณกรรมไทย พ.ศ.2544 – 2548 2) ศกษาทศนคตของชายรกรวมเพศทมตอตนเอง, สงคมของชายรกรวมเพศ และสงคมไทย งานวจยนเปนการวจยเชงคณภาพ โดยศกษาวรรณกรรมชายรกรวมเพศในชวง พ.ศ.2544 – 2548 จ านวน 25 เรอง ผลการวจยสรปไดดงน

วรรณกรรมชายรกรวมเพศถอไดวาเปนวฒนธรรมชายขอบทถกมองวาเบยงเบนไปจากทวลกษณของความเปนชายหญง ในชวงกอนหนานพฤตกรรมชายรกรวมเพศถกจดใหเปนพฤตกรรมทผดปกตทางจต แตลกษณะดงกลาวไดเปลยนแปลงไปโดยเกดการโตกลบในวรรณกรรมของชายรกรวมเพศทเขยนในระหวาง พ.ศ. 2544 – 2548 ความเปลยนแปลงนแยกไมออกจากวถปฏบตของกลมวรรณกรรมชายรกรวมเพศในสงคมไทยทพยายามสรางพนททางวฒนธรรมของกลมตนขนมา ไมวาจะเปนพนทในสอตางๆ และพนททางสงคมเฉพาะกลม รวมทงการขยายไปสพนทสาธารณะ

วรรณกรรมชายรกรวมเพศประเภทบนเทงคดและสารคดไดพยายามสรางอตลกษณของกลมตน ทเหนไดชด คอ การใหความส าคญแกสาเหตของรกรวมเพศเพอโตกลบวาทกรรมทมองวารกรวมเพศเปนความผดปกตทางจตโดยการเนนย าสาเหตของรกรวมเพศวาเกดจากชววทยาและสงแวดลอม จากการศกษางานประเภทอตชวประวตและชวประวตพบกระบวนการสรางอตลกษณ โดยชใหเหนจดเรมตนของการตระหนกรในเพศวถ การพยายามคนหาอตลกษณ การตอสฝาฟนจนกระทงไดรบการยอมรบจากสงคม และความสขทไดจากการคนพบและยอมรบตวตนวาเปน เพศสภาวะทสาม กระบวนการสรางอตลกษณในอตชวประวตและชวประวตน สอดคลองกบลกษณะของโครงเรองในบนเทงคด กลาวคอ เปนโครงเรองทแสวงหาตวตนโดยการเขาไปเรยนรชวตรกรวมเพศ เรยนรวถทางสงคมและวฒนธรรม และเรองมกลงจบดวยการยอมรบเพศสภาวะของตน กระบวนการสรางอตลกษณอกประการทเหนไดชดเจนในชวงเวลาทศกษานคอการสราง อตลกษณทางภาษา กลมศพททนาสนใจคอ การนยามประเภทชายรกรวมเพศอยางหลากหลายโดยแยกตามเพศวถและรสนยมทางเพศทเลอนไหล แสดงในนยของการใหความส าคญแกเพศสมพนธ ซงสอดคลองกบสารทปรากฏในบนเทงคด และสารคดคอมกเสนอภาพของการมความสมพนธทางจตใจและทางเพศกบคนหลายคนในเวลาเดยวกน ปมขดแยงในวรรณกรรมเหลานทเหนไดชด คอ การมความสมพนธทางเพศแบบฉาบฉวยกบความปรารถนาทจะมความรกมนคง ในสวนของ สารคดประเภทคมอทองเทยว มจดเนนทการใชชวตทางเพศอยางไมจ ากดทงคนอน เวลา และสถานท ในขณะทสารคดประเภทอตชวประวตและชวประวตกลบแสดงภาพเชงอดมคตวา

Page 17: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

8

ชายรกรวมเพศไมไดส าสอนทางเพศ และแมจะตองการความรกมนคง แตกตองรจกรบกบการผดหวงในความรกและชวตทอางวางโดดเดยว ปรากฏการณสรางกลมและขยายกลมชายรกรวมเพศขยายตวอยางกวางขวางและรวดเรวมาก มจดมงหมายส าคญประเภทหนง คอ เพอใหสงคมรกตางเพศยอมรบกลมตนมากขนและอยรวมกนอยางราบรน

ทงน มผศกษาถงกระบวนการสรางความหมายทางเพศสภาพแบบเมโทรเซกสชวลในสอแขนงอนดวย โดยโยธน สวสดโยธน (2550) วจยเรอง “การสรางภาพความเปนชายแบบ เมโทรเซกสชวลในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทศน” มวตถประสงคการศกษา คอ 1. เพอศกษาลกษณะการน าเสนอความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวลในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทศน 2. เพอศกษารปแบบสญญะเพอการบรโภคทปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทศน 3. เพอศกษากระบวนการสรางภาพตวแทนเมโทรเซกสชวลทปรากฏในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทศนกบสนคาทโฆษณา

โยธนไดใชวธวจยแบบวเคราะหเนอหาภาพยนตรโฆษณาทางโทรทศน รวมทงหมด 15 เรอง รวมถงการสมภาษณเชงลกผสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาทางโทรทศนในแตละเรอง และผชายแบบเมโทรเซกสชวล ซงผลการวจยพบวา ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทศนนน ไดสรางภาพความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวล โดยเลอกสะทอนภาพบางลกษณะออกมาเปนภาพตวแทนภาพยนตรโฆษณาทางโทรทศนทง 15 เรองนน มการน าเสนอภาพความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวลในลกษณะทเหมอนและแตกตางกน โดยม 8 ลกษณะดวยกน คอ 1) มการศกษา มหนาทการงานระดบสง 2) มฐานะ เปนทยอมรบในสงคม 3) ดแลเอาใจใสตวเองอยางพถพถนเปนพเศษในเรองรางกาย ดานสขภาพ 4) ดแลเอาใจใสตวเองอยางพถพถนเปนพเศษในเรองผวพรรณ เจาส าอาง มการใชเครองส าอางเพอบ ารง 5) สนใจในเรองแฟชน ความทนสมย ท งในเรองขาวสารและเทคโนโลย 6) แสดงออกถงความเปนชายทมความเปนผน า มนใจในตวเองสง ฉลาด กลาตดสนใจ มน าใจออนโยน ชางเอาอกเอาใจ เปนสภาพบรษ 7) พถพถนกบรสนยมใชชวตในทก ๆ เรอง ไมวาจะเปนการกนดม การพกผอน หรอแทรกเขาสงคม 8) นาชนชม มเสนหเปนทดงดดตอเพศตรงขาม

อนง ลกษณะของความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวลทพบในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทศนนจะแสดงออกในรปแบบสญญะ ทสอความหมายของการเปนชายแบบเมโทรเซกสชวลไดอยางชดเจน โดยจะถกถายทอดเองเปนภาพ เสยง ภาษา และสญลกษณ โดยรปแบบสญญะเพอการบรโภคดงกลาว สามารถสอถงลกษณะของผชายแบบเมโทรเซกสชวลไดอยางชดเจน รปแบบภาพยนตรโฆษณาทางโทรทศนนจงเปนการสรางความหมายเพอขายสนคา และย งเชอมความสมพนธของสภาพสงคมทแตกตางกน สนคาหรอบรการจะถกแทนคณคา โดยภาพยนตรโฆษณาทางโทรทศนจะเปนการแปลความหมายเกยวกบสนคาและความสมพนธกบมนษยส

Page 18: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

9

ผบรโภค กระบวนการผลตภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลนน จะเปนกระบวนการผลตสรางโดยบรษทโฆษณา ซงฝายสรางสรรคงานโฆษณาจะเปนฝายทมความส าคญยงตอการก าหนดลกษณะของภาพตวแทนและเนอหาของภาพยนตรโฆษณา โดยมปจจย 4 ปจจย คอ 1) ปจจยดานผลตภณฑ 2) ปจจยดานนกโฆษณา 3) ปจจยดานตวแสดง 4) ปจจยดานกลมเปาหมาย สปจจยน มสวนส าคญในการก าหนดสรางภาพตวแทนความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวลในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทศนทง 10 เรอง

นอกจากขอมลแลว ยงมผสนใจความหมายของ เมโทรเซกสชวล ในแงการสอสารทางการตลาดอกดวย เสาวรนทร สายรงษ (2550) ไดกลาวในบทความวชาการ เรอง “เมโทรเซกสชวล : ผบรโภคนองใหมในตลาดเครองส าอาง” เสาวรนทร วเคราะหวา ส าหรบประเทศไทย แมวากระแสเมโทรเซกสชวลจะเพงเขามาเปนทรจกกนไมนาน แตจ านวนของชายกลมนกมมากขนเรอยๆ ทงคนธรรมดาทวไป ดารา นกรอง นกกฬา นกธรกจ ผมชอเสยง หรอแมกระทงนกการเมอง ทงนสาเหตเนองมาจากผชายในยคปจจบนจ าเปนตองเขาสงคมเพอพบปะตดตอผคนทงในเรองสวนตวและเรองการงานบอยขน บคลกภาพจงเปนสงทผชายจ าเปนตองใหความเอาใจใส ประกอบกบผชาย ในยคนกลาแสดงออกกนมากขน จงกลาทจะแสดงพฤตกรรมรกสวยรกงามกนออกมาใหเหนอยางเปดเผย ตางจากในอดตทมกจะท ากนแบบแอบๆ ซอนๆ เพราะเกรงจะถกสงคมมองวาเปนพวกเบยงเบนทางเพศ นอกจากนสาเหตส าคญอกประการหนงทเชอกนวานาจะมสวนท าใหชายไทย รนใหมมแนวโนมเปนหนมเจาส าอางกคอการไดรบอทธพลจากดารานกรองของญปน เกาหล และไตหวนซงนยมแฟชนการแตงหนาทาปาก ท าใหหนมไทยมพฤตกรรมนยมใชเครองส าอางตามแฟชนตางชาตกนไปดวย

เมอเครองส าอางกลายเปนสงหนงทเขามามบทบาทตอการด าเนนชวตของเมโทรเซกสชวลยคปจจบน บรรดาผผลตเครองส าอางยหอตางๆ จงหนมาใหความสนใจขยายตลาดสนคาของตนไปยงกลมผบรโภคดงกลาวดวยการออกผลตภณฑเครองส าอางเฉพาะส าหรบผชายทเรยกกนวาผลตภณฑ “For Men” มาสตลาดมากมายหลายชนด อาท โฟมลางหนา โทนเนอรกระชบรขมขน มอยสเจอรไรเซอรบ ารงผว ครมกนแดด ครมลดรวรอย ครมบ ารงผวรอบดวงตา รวมไปถงครมกระชบหนาทอง ลปมน และแปงรองพนทาหนา เปนตน เมอพจารณามลคาตลาดรวมของผลตภณฑในกลมบ ารงและดแลผวพรรณหรอสกนแครพบวามขนาดไมนอยราวปละ 3,000 – 4,000 ลานบาท และมการเตบโตขนเรอยๆ อยางตอเนองเฉลยประมาณรอยละ 10 ตอป

แมวาเมโทรเซกสชวลจะถอเปนกลมผบรโภคนองใหมส าหรบวงการตลาดเครองส าอาง แตกจดเปนประเภทนองใหมมาแรงทนาใหความสนใจจบตามอง และนาเชอวาผบรโภคกลมนจะม

Page 19: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

10

โอกาสเตบโตกลายเปนกลมผบรโภคทสามารถสรางรายไดใหกบผผลตเครองส าอางทงหลายไดอกกลมหนงนอกเหนอจากกลมของผบรโภคหญง

นอกจากน นพดล กรรณกา (2555) ไดวจย เรอง “ตลาดหนมเจาส าอาง Metrosexual” โดย นพดลกลาววา เมโทรเซกสชวล คอ ผชายในสงคมเมองทใหความส าคญกบรปลกษณภายนอกของตนเอง มก าลงการซอ สนใจเรองคณภาพมากกวาราคา เนนยหอเปนหลก เมอพอใจกซอเลย และมความภกดตอยหอคอนขางสง ในอดตเรองความสวยความงามและการใชเครองส าอางถกตกรอบอยกบเฉพาะเพศหญง แตหลายปทผานมามผลการศกษาวจยหลายชนทงของไทยและตางประเทศ ชชดวาเรองความสวยงามไมไดถกจ ากดอยเพยงเพศหญงอกตอไป ผชายกสามารถดแลตนเอง ใชเครองส าอาง ตดตามแฟชน และมความงามในแบบของผชายไดเชนกน ซงเราเรยกผชายกลมนวา เมโทรเซกสชวล

คนกลมนนอกจากจะนยมดแลสขภาพแลว ยงชอบชอปปง ใชสนคาแบรนดเนม สะทอนความเปนคนทนสมยและรกการเปลยนแปลง มความสนใจในเทคโนโลย มความมงมนและทมเทในการท างานและการพฒนาตนเอง เพอความส าเรจในหนาทการงาน นอกจากนผลส ารวจของส านกวจยเอแบคโพลลชวา ชายไทยยคใหมกวารอยละ 35 มทศนคตและพฤตกรรมทดแลรางกายตวเองมากขน โดยสวนใหญมกจะซอผลตภณฑบ ารงผวพนฐาน เชน ผลตภณฑไวทเทนนง โฟมลางหนา ครมกนแดด ซงปจจยส าคญทท าใหตลาดดงกลาวขยายตวขนเรอยๆ คอ วถชวต สภาพสงคม และคานยมทท าใหผชายอยากดดเพอเสรมสรางความมนใจใหกบตวเอง พฤตกรรมการบรโภคดงกลาวสงผลใหตลาดเมโทรเซกสชวลมแนวโนมเตบโตขนอยางตอเนองและอาจมมลคารวมของยอดขายพงทะล 10,000 ลานบาทไดอยางไมยากเยนนก โดยตวเลขดงกลาวชใหเหนถงภาพของการแขงขนและขยายตวของตลาดเปนอยางมาก ซงเปนโอกาสอนดส าหรบผประกอบการธรกจ SME ชาวไทยในการเขามารวมเปนสวนหนงในตลาดน

จากผลการศกษาพฤตกรรมของชายไทยดงกลาวทงจากการวจยเชงส ารวจและการวจย เชงคณภาพ พบวา ตวอยางกวา 1 ใน 4 ของผชายทถกศกษามพฤตกรรมการดแลรปลกษณ การตดตามแฟชน ใชสนคาแบรนดเนม และความสวยความงาม เพมขน โดยเฉพาะอยางยงในการซอผลตภณฑบ ารงรางกายและผลตภณฑบ ารงผว รวมถงการใชบรการคลนกและสถานเสรม ความงามตางๆ นอกจากนผลของการสมภาษณเจาะลกกบกลมเปาหมายยงย าชดวาสวนใหญเชอวาการไดดแลตนเองท าใหมความมนใจมากขนในการปฏสมพนธกบคนในสงคม และการมบคลกภาพทดสามารถเออประโยชนตอโอกาสความกาวหนาในหนาทการงาน รวมทงการดงดดเพศตรงขามดวย

Page 20: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

11

ผลการวจยยงชใหเหนถง “โอกาสทางธรกจ” เนองดวย เมอผชายสวนใหญใหความส าคญตอความสวยงามกนมากขน และโดยนสยผชายทมกจะไมใสใจเรองของราคาหรอรายการสงเสรมการขายมากนก แตใหความส าคญกบคณภาพตวสนคาหรอยหอเปนหลก และดวยการตดสนใจซอทรวดเรวตามบคลกของผชายทวไป จงท าใหบรษททดแลเกยวของกบความสวยความงาม และผผลตเครองส าอางชอดงทงหลายเนนกลยทธเชงรกในดานการตลาดเครองส าอางผชายอยางจรงจงมากขน เพราะเชอวาโอกาสทางธรกจของตลาดเครองส าอางผชายยงสามารถเตบโตไดอก และการด าเนนธรกจประเภทน ผประกอบการจะตองมการปรบกลยทธเพอดงดดความสนใจของลกคาเปนอยางมาก เชน การแยกเคานเตอรยหออยางเปนสดสวนของชายและหญง การขายสนคาผานรานผลตภณฑความงามและสขภาพ การโฆษณาประชาสมพนธผานชองทางสอตางๆ ทสามารถสอสารใหกลมเปาหมายรบรถงยหอสนคามากยงขน แจกผลตภณฑเพอทดลองใช รวมถงการท าโฆษณา ณ จดขาย ซงสนคาส าหรบผชายอาจจะไมจ าเปนตองเนนการจดโปรโมชน และราคาเหมอนกบผ หญง แตตองมการใหขอมลทครบถวน เขาใจงาย รวมถงควรมการออกแบบ Packaging ทเรยบเหมาะกบผชายและสามารถพกพาไดสงผลจากการศกษาครงนในภาพรวม พบวา ตลาด เมโทรเซกสชวลมแนวโนมการขยายตวในทกระดบธรกจ ตวเลขตางๆ ทชชดถงความตองการบรโภค ศกยภาพในการซอสนคาและบรการทสงของคนกลมดงกลาว ท าใหมการแขงขนกนอยางเขมขน

นอกจากนผลจากการวจยยงพบวา ผประกอบการตางท าแผนเชงรก เพอแยงชงสวนแบงทางการตลาด ผานการท าสวนผสมทางการตลาด เชน ปรบปรงคณภาพผลตภณฑ การแตกไลนผลตภณฑเพอใหครอบคลม และปจจยทน าไปสความส าเรจ คอการท าวจยกบตลาดกลมน เชน การสมภาษณเชงลก และการท า focus group กบกลมผบรโภค เพอน าขอมลทไดมาพฒนานวตกรรมของสนคาและการใหบรการ โดยสงขอความตางๆ เพอใหผบรโภคเกดความตระหนกในการตองดแลตวเอง นอกจากน ธรกจประเภทนยงไดมการน าดารา นกแสดงชนน า เชน เคน-ธรเดช และโดม-ปกรณ ลม มาเปนพรเซนเตอร เพอดงดดความสนใจโดยเฉพาะกลมวยรนทมกจะใชอารมณตดสนซอสนคาตามความนยม

ในประเดนพฤตกรรมบรโภคของเมโทรเซกสชวล Lee, Yimou (2013) ไดกลาวถงงานวจยจาก CSLA เปดเผยวา นกชอปชายท าใหยอดขายสนคาหรหราในจนถงรอยละ 55 และตามรายงานของ Bain & Col จนม สดสวนผซอสนคาราคาแพงถงหนงในสของในตลาดโลก สาเหตสวนหนงเปนเพราะบรรดานกธรกจมกซอของขวญหรหราเพอเอาใจเจาหนาทรฐ [ตดสนบน] และความนยมของผชายจนในการสวมใสเสอผาและใชสนคายหอซงท าใหในปทผานมา จนมจ านวนคนทชอปสนคาหรหรามากทสดในโลก อยางไรกตาม อาจท าใหราคาแกวงอยางรนแรง เนองจาก

Page 21: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

12

ผชายจะระมดระวงในการใชจายฟมเฟอยมากกวาผหญงในยามทเศรษฐกจผนผวนเชนน ซงในเดอนพฤศจกายนทผานมา ชาวจนแผนดนใหญเดนทางเขาฮองกงถง 3 ลานกวาคน เพมขนรอยละ 30 ขณะทจ านวนทไปมาเกานอยมาก เพมเพยงรอยละ 3 เทานน

อยางไรกตาม จากการปราบปรามการทจรตครงใหญในจน มการคาดการณวาธรกจหรหราในจนอาจไมโตเรว โดยเฉพาะ สนคาประเภทนาฬกา และสราราคาแพงทยอดขายลดลงมาก ผซอชาวจนมแนวโนมทจะซอของหรหรายากขน และเลอกมากขน โดยจะเนนสนคาทไมเนนความสะดดตา แตเนนยหอทเปนทรจกดแทน อยางเชน Louis Vuitton ทงน เนองจากก าลงซอสนคาหรหราในจน มศกยภาพสง ท าใหจนยงคงเปนแรงผลกดนตวหลกของตลาดสนคาหรหรา

ทงนมนกวชาการดานเมโทรเซกสชวล คอ Schneier, Matthew (2014) กลาววา ผชายเมโทรเซกสชวล นกชอป ไดถกนยามดวยค าผสมตาง ๆ ในหลายรปแบบ หลายความหมาย แต Bain & Co เรยกหนมนยมซอของหรหราเหลานวา “Henry” ซงยอมาจาก High Earner, No Rich Yet (รายไดสง แตไมใชคนร ารวย) หรอหากจะใหเหมาะกวาคอ “Yummy” ยอมาจาก Young Urban Male เนองจากการเตบโตอยางรวดเรวของวงการแฟชนเสอผาผชาย หลายยหอดงไดออกแบบและเตรยมวางขายผลตภณฑใหม ๆ ส าหรบผชายโดยเฉพาะอยางมากมาย เชน Prada ไดเปดเผยวา จะมการเปดตวรานเสอผาผชายเพมอก 50 รานภายในสามป เฉพาะป 2013 เปดแลวสราน

ปจจบน ผชายแนว metrosexual หรอผชายทอาศยในเขตเมอง มรายไดสง ดแลตวเอง ใชเครองส าอาง มกจะรวาตวเองตองการอะไร เสอผาแบบไหนทเหมาะ รวมถงกระเปายหอหรทมาพรอมราคาสงลวตาง ๆ เหลาน ท าใหหลายยหอเรมรกตลาดแบรนดเนมส าหรบผชายมากขน โดยมการสรางแบรนดใหมส าหรบผชายโดยเฉพาะ บางแบรนดทมชอเสยงเปนทรจกดอยแลวกจะเปดสาขา หรอรานขายปลกส าหรบยหอตวเองเพมขน ซงพวกเขามองเหนถงความนยมสนคาหรหรา และศกยภาพในการซอสนคาหรหราของลกคาอยางชดเจน อกท งยงท าใหเหลาดไซเนอรกระตอรอรนทออกแบบสนคาเพอรองรบกลมลกคาเหลาน

ในแงการแสดงพนทของการบรโภค Chesters, Laura (2014) กลาววางานวจยโดย Bain & Co พบวา การจบจายซอของของผชายครองสดสวนมากถงรอย 40 ของตลาดโลกในประเภทสนคาหรหรา โดยเพมขนรอยละ 7 ในชวงป 2010 - 2013 และมแนวโนมเพมขนอยางตอเนอง สวนทางกบธรกจเสอผาเครองประดบผหญงเพมเพยงรอยละ 4 เทานน

การศกษาอกชนหนงกอนหนานระบวา รสนยมของผชายทอาศยในเขตเมอง ท าใหตลาดเตบโต และกระตนใหการพฒนาการซอขายสนคาหรหราออนไลนมากขน ในขณะทยหอดงตางๆ กตองท าใหแนใจวาสนคาของพวกเขาออกแบบมาเพอดงดดลกคาชายฐานะด และตนตวในเรองแฟชน อกทงยงพบวา ยอดขายเสอผา เครองประดบชายชวงครงปหลงเพมขนถงรอยละ 13 มยหอ

Page 22: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

13

ดงๆ เปดตวรานเสอผามระดบส าหรบผชายเพมมากขน อกทงมการดไซนเสอผาแบบใหมมากขน เพอเอาใจกลมลกคาชายทมก าลงซอสง ไมเพยงแตกลม เมโทรเซกสชวล หรอกลมผชายทอาศยในเขตเมองเทานน แตลกคาชายทวไปกมสวนกระตนตลาดเชนกน

Richard Cope นกวจยจาก Mintel กลาววา คานยมของความเปนผชายในปจจบน คอ สรางความภาคภมใจและมนใจในตวเอง โดยการแตงตวใหดเรยบรอยหรหรา และดเหมอนผชายประเภทนจะกลายเปนกลมผชายสวนใหญในสงคมไปแลว นอกจากน Dewan, Neha (2008) ยงระบวาปจจบนผชายเรมนยมแฟชนหรหรามากขน โดยเฉพาะตลาดเสอผาหรหราส าหรบผชายทเตบโตในอนเดยแซงหนาตลาดเสอผาผหญงแลว จงไมแปลกใจเลยทหลายยหอหรมการเปดตวรานตวเองเพอรองรบลกคาชายในประเทศอนเดย จากสถต ระบวาผชายอนเดยยอมจายเงนซอเสอผาแพงๆ เพอใหตวเองดด เนองจากไลฟสไตลแบบใหมและความนยมทเพมขนของผชายแนว เมโทรเซกสชวล ท าใหมความตองการ และการจบจายซอสนคาของผชายเพมมากขน โดยเฉพาะในสวนของธรกจเสอผาหรหรา ยหอดงจากอตาลอยาง Giorgio Armani จงพรอมเปดตวรานของตวเองในใจกลางเมองหลวงของอนเดย และมแผนจะเปดเพมในเมองอนๆ ดวย ผเชยวชาญชวา ไลฟสไตลทเปลยนไปของชายอนเดย มสวนอยางมากตอธรกจเสอผาหรหราหลายยหอโดย สามารถด าเนนธรกจไปดวยดนบแตเปดตวในอนเดย อกทงการเตบโตดงกลาวผลกดนใหมการขยายธรกจไปยงเมองอน ๆ อกดวย

พฤตกรรมบรโภคนยมทสมพนธกบเพศวถน มนกวชาการของไทยอยาง นฤพนธ ดวงวเศษ (2557) ไดวจยเรอง “ประมวลแนวคดเรองวฒนธรรมบรโภคในมตเพศวถ” นฤพนธ ไดทบทวนและตรวจสอบแนวคดทฤษฎตะวนตกทมอทธพลตอการวเคราะหและอธบายปรากฏการณของเซกและกามารมณทพบในสงคมทนนยมและบรโภคนยม การตรวจสอบจะเ รมตนจากวฒนธรรมทางเพศทปรากฏอยในสงคมไทยกอนทจะมกระบวนการท าใหเปนสมยใหม และการพฒนาสงคม เศรษฐกจ และการเมองตามแนวทางตะวนตก ซงในสวนนจะเปนการตงค าถามเกยวกบการเขยนประวตศาสตรของเซกและกามารมณทนกวชาการมกจะอธบายเพศภาวะและเพศวถของคนไทยในอดตดวยกระบวนทศนบางอยาง และมผลตอการสรางภาพตวแทนเกยวกบเซกและกามารมณในอดต การทบทวนวธคดเรองเพศในสงคมไทยกอนทจะมทฤษฎตะวนตกเขาไปอธบายจะชวยท าใหเราเหนวาวฒนธรรมทางเพศในประวตศาสตรอาจไมใชสงเดยวกบทปรากฏอยในปจจบน ในสวนทสองจะเปนการตรวจสอบแนวคดทฤษฎบรโภคนยม ทนนยม ทสมพนธกบการปฏบตทางเพศ ไดแก ทฤษฎจตวเคราะห ทฤษฎเฟมนสต และทฤษฎชววทยา ทฤษฎเหลานท าใหเกดการวเคราะหเซกและกามารมณในฐานะเปนผลลพธของระบบการผลต และระบบเศรษฐกจทนนยมซงบคคลจะถกควบคมและจดระเบยบ ในขณะเดยวกนกมการทาทาย ขดขน เชอฟง และคลอยตามกฎระเบยบ

Page 23: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

14

เหลานนดวย ในสวนทสาม จะเปนการตรวจสอบการศกษาเรองเซกและกามารมณในวฒนธรรมบรโภคแบบไทย ซงนกวชาการไทยและตางชาตไดอาศยแนวคดทฤษฎตะวนตกมาเปนแนวทางในการวเคราะห ในสวนนจะเปรยบเทยบใหเหนวาวฒนธรรมบรโภคแบบไทยถกโยงเขากบการแสดงออกของเซกและกามารมณในบรบทใดและอยางไร และทฤษฎทน ามาใชวเคราะหและวจารณนนท าใหเราเขาใจวฒนธรรมทางเพศในสงคมไทยไดมากนอยแคไหน และในสวนสดทาย จะเปนการวเคราะหความสมพนธของแนวคดทฤษฎทน ามาใชวเคราะหเซกและกามารมณ โดยจะน าเอาวธศกษาแบบวงศาวทยาของฟโกตมาเปนแนวทาง โดยจะชใหเหนวาแนวคดทฤษฎตะวนตกถกน ามาใชวเคราะหเซกและกามารมณในสงคมของมนษยนนไดสบทอดความสมพนธเชงอ านาจและปรมณฑลของความรอยางไร แนวคดทฤษฎเกยวกบทนนยม บรโภคนยม ทสรางความรเกยวกบเรองเพศภาวะและเพศวถคอเครองมอของอ านาจแบบเหตผลนยมอยางไร และนกวชาการทงไทยและตะวนตกไดมองเหนและตรวจสอบอ านาจทซอนอยในความรเหลานนหรอไม

นอกจากน ศทธวต นสการ (2552) ไดศกษาถง “วฒนธรรมการบรโภคสนคาของกลม เมโทรเซกสชวลทประกอบอาชพในเขตกรงเทพมหานคร” โดยมวตถประสงคเพอศกษาถงวฒนธรรมหลกในการบรโภคสนคา และปจจยทสงผลตอพฤตกรรมในการบรโภคสนคา รวมทงความพงพอใจทเกดขนจากผบรโภคสนคาทสงผลตอภาพลกษณของกลมผชายเมโทรเซกสชวล ซง ศทธวต ไดใชระเบยบวธวจยเชงคณภาพ โดยการสมภาษณแบบเจาะลก จากกรณศกษาทเปนผชายเมโทรเซกสชวล จ านวน 12 คน ดวยการคดเลอกแบบเฉพาะเจาะจงใหไดกลมเมโทรเซกสชวลทมคณสมบตทเหมอนกน ผลการศกษาพบวา วฒนธรรมการบรโภคสนคาทเกดจากความพงพอใจตอคณภาพของสนคาทเหมาะสมกบบคลกและความเปนตวตนของพวกเขาเกดเปนการสรางอตลกษณของตนผานตราสนคา สวนปจจยทสงผลตอการบรโภคสนคาในแบบเมโทรเซกสชวลประกอบไปดวยปจจย 4 ประการ คอ ปจจยทางสงคม ปจจยทางบคคล ปจจยทางจตวทยา และปจจยทางวฒนธรรม ตามล าดบอยางแยกออกจากกนไมได กลมเมโทรเซกสชวลจงรสกพอใจตอการ มบคลกภาพเชนน เพราะสามารถสรางความมนใจใหกบตนเองและสรางภาพลกษณความนาเชอถอและการไดรบการยอมรบจากผอนได แมวาบางครงจะถกเขาใจผดจากคนภายนอกวาเปนเกย แตพวกเขากไมไดสนใจและกลบมองวาเปนขอดอกท งพวกเขากจะดแลตนเองแบบนตอไป ในอนาคต

ในขณะเดยวกน หากมองในมมของการสอสารเชงธรกจหรอใชชวตในการท างาน สทธดา เกษวทย (2551) ไดท าการศกษา “การรบรเกยวกบตนเองของผบรหารชายเมโทรเซกสชวลทมผลตอการสอสารเชงธรกจ” ซงมวตถประสงคเพอศกษาการรบรเกยวกบตนเองของผบรหาร ชายเมโทรเซกสชวลทมผลตอการสอสารเชงธรกจ และศกษาปจจยดานบคลกภาพเมโทรเซกสชวล

Page 24: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

15

ทมผลตอการท างานระหวางผบรหารชายเมโทรเซกสชวลกบบคคลภายในและภายนอกองคกร โดยใชแนวทางการวจยเชงคณภาพดวยการสมภาษณผบรหารชายเมโทรเซกสชวล จ านวน 10 คน โดยใชแบบสมภาษณองโครงสรางปานกลาง และการศกษาเชงปรมาณดวยการสอบถามแบบปลายปดและปลายเปด บคคลภายในและภายนอกองคกรทท างานรวมกบผบรหารเมโทรเซกสชวล จ านวน 60 คน ผลการศกษาพบวา

1. ผบรหารชายเมโทรเซกสชวลมการรบรเกยวกบตนเองในความเปนชายเมโทรเซกสชวลตางกน คอ มการยอมรบทงหมด ยอมรบบางสวน ไมแนใจ และปฏเสธความเปนชายเมโทรเซกสชวล นอกจากนผบรหารชายเมโทรเซกสชวลมองวาปจจยดานบคลกภาพเมโทรเซกสชวลสามารถชวยสรางความประทบใจ และสรางความนาเชอถอในการสอสารเชงธรกจ

2. บคคลภายในและภายนอกองคกร มองวาบคลกภาพเมโทรเซกสชวลของผบรหาร ทตนเองท างานรวมดวย สามารถสรางผลในเชงบวกตอการสอสาร และการท างานรวมกน อยางไรกตาม การรบรของผบรหารเมโทรเซกสชวลและกลมบคคลภายในและภายนอกองคกรมองวา ปจจยดานบคลกภาพเมโทรเซกสชวลเปนเพยงแคปจจยเบองตนทมความส าคญตอการสอสารในชนตนเทานน ซงความสามารถและความรในเนองานหรอศกยภาพของตวบคคลมความส าคญมากกวาในการท างานระหวางกน

2.1.2 งานวจยทเกยวของกบการศกษาการประกอบสรางความหมายดานเพศสภาพ มนกวชาการจ านวนมากทสนใจศกษาและวเคราะหความหมายทางเพศสภาพทถก

ประกอบสรางผานสอตางๆ อาท ก าจร หลยสยะพงศ (2539) วจยเรอง “การวเคราะหเนอหาการน าเสนอภาพของความเปนชายในโฆษณาเบยรสงห” โดยก าจรมจดประสงคเพอทจะท าความเขาใจถงกระบวนการน าเสนอภาพความเปนชายทปรากฏในสงคมผานสอมวลชน ภายใตกรอบแนวคดเรอง การสรางความเปนชายในสอมวลชน ซงก าจรมงศกษาไปทโฆษณาเบยรสงหเปนหลก

จากการวเคราะหเนอหาทงในงานโฆษณาทางสงพมพและโทรทศนพบวา โฆษณาเบยรสงหน าเสนอภาพของความเปนชายแตกตางกน 3 รปแบบ โดยมวธน าเสนอผานองคประกอบตางๆ คอ รปลกษณภายนอก อารมณความรสกของผชาย ความตระหนกในตนเอง ปฏสมพนธระหวางผชายดวยกน ปฏสมพนธของผชายตอผหญงสงอน กจกรรมของผชาย บรบททเกยวของกบผชาย และเทคนคการน าเสนอภาพของความเปนชาย โดยรปแบบท 1 นนอยในชวงป 2477 ไดภาพของความเปนชายในแบบสงคมเกษตรกรรมทเนนลกษณะของผชายชนชนกลาง ชนชนแรงงาน และเกษตรกร โดยมกจะใหความส าคญกบอาชพทผชายเหลานนท าเพอเลยงชพ แบบท 2 ป 2508 เรมน าเสนอภาพของความเปนชายในแบบสงคมทนนยมอตสาหกรรมทเนนองคประกอบอนๆ ทแปลก

Page 25: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

16

ใหมขน คอ อาย หนาตา รปรางและการแตงกาย กลายเปนความเปนชายทถกน าเสนอผานทางโฆษณาเปนหลก และสดทายแบบท 3 ป 2526 ไดภาพของความเปนชายแบบใหมทใหความส าคญกบวถชวตของผชายทชดเจนขน รวมถงมลกษณะทแสดงออกถงอารมณทออนไหว ซงเปนสงท ถกเลยงอยเสมอในการน าเสนอภาพความเปนชายแบบเกา

อยางไรกตาม ถงแมวาภาพความเปนชายทง 3 แบบทพบอาจมความแตกตางกนตามบรบทสงคม แตกพบวา ภาพความเปนชายทง 3 แบบมจดรวมกนบางประการคอ ภาพของความเปนชายสวนใหญจะเนนเรองอ านาจการครอบง าและมกจะเปนภาพของความเปนชายในแงบวก โดยไมปรากฏภาพของความเปนชายในแงลบเลย

งานวจยดงกลาวนจะท าใหผวจยสามารถท าความเขาใจเกยวกบการน าเสนอภาพ และกระบวนการสรางภาพความเปนชายจากสออน ๆ ซงสามารถทจะน าขอมลและผลทไดจากงานวจยนมาใชเปนสวนชวยในการวเคราะหการเปลยนแปลงของความเปนชาย และกระบวนการน าเสนอภาพความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวล ในนตยสาร Attitude และ Lips ไดอยางชดเจนยงขน

นอกจากนยงมการศกษาในแงการสอสารโดยการสรางอ านาจทางเพศเพอตอสกน โดยมโชค ราษฎรานวต (2544) ศกษาเรอง “การตอรองทางเพศสภาพในนตยสารผหญงและผชาย” มวตถประสงคเพอศกษาการน าเสนอเพศสภาพในนตยสารผหญงและผชาย และองคประกอบขององคกรนตยสารทสงผลตอเนอหาทางเพศสภาพ ผลการวจย พบวา 1. นตยสารผชายยงคงยอมรบความเปนผหญงและผชายในลกษณะเดมเกอบทงสน โดยยอมรบความเปนผหญงลกษณะเปนวตถทางเพศ อยใตผชายในเรองเพศและลกษณะไมประสบความส าเรจเปนผตาม และยอมรบความเปนผชายในลกษณะแขงแรงในกฬา ลกษณะประสบความส าเรจ เปนผน า ลกษณะกาวราว หยาบคาย ลกษณะเปนทสนใจทางเพศ อยเหนอผหญงในเรองเพศ และลกษณะสนใจและมความรทางดานเทคโนโลยเครองกล รถยนต โดยมทศทางตอรองความเปนผหญงลกษณะออนหวาน ออนแอ และตอรองความเปนผชายลกษณะไมท างานบาน หรอดแลครอบครว มพนทนอกบาน หรอทท างาน 2. นตยสารผหญงยงคงยอมรบอดมการณหลก คอ ความเปนผหญงและผชายในลกษณะเดมบางสวน แตในขณะเดยวกนกน าเสนออดมการณใหมขนมา โดยเปลยนแปลงความเปนผหญงบางลกษณะไป ซงสรปวานตยสารผหญงเรมมทศทางตอรองทางเพศสภาพบาง ในขณะทนตยสารผชายยงคงยอมรบอดมการณหลกอยเชนเดม คอ ตอกย าความเปนผหญงและผชายในลกษณะเดมแทบจะทงสน จะเหนไดวา นตยสารผชายมทศทางยอมรบเพศสภาพดงทเปนอยในสงคม

อนง ในแงการสอสารภาพแทนของเพศสภาพผานสอประชานยม กมผสนใจในการพเคราะหประเดนดงกลาว โดย ณฐกานต คสมทธ (2547) ศกษาเรอง “ภาพวรบรษทถกประกอบสรางผานกระบวนการขาวสารของหนงสอพมพประชานยม” มวตถประสงคเพอศกษาการ

Page 26: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

17

ประกอบสรางภาพลกษณวรบรษของหนงสอพมพประชานยม กระบวนการประกอบสรางภาพวรบรษของหนงสอพมพประชานยม แตละฉบบมความเหมอนและแตกตางกนอยางไร และปจจยทมผลตอการก าหนดรปแบบและกระบวนการประกอบสรางภาพลกษณวรบรษของหนงสอพมพประชานยม ซ งไดว เคราะห เ นอหาจากการน า เสนอขาววรบ รษ 4 กรณศกษา คอ ร.ต.อ.ประชย เปยมสมบรณ ภราดร ศรชาพนธ ชวทย กมลวศษฎ และ ปาณรวฐ กตตกรเจรญ พรอมทงสมภาษณเชงลกนกหนงสอพมพจ านวน 3 คน ผลการวจย พบวา การประกอบสรางภาพลกษณวรบรษของหนงสอพมพประชานยม มการจ าแนกคณสมบตของวรบรษแตละประเภท โดยสอเลอกน าเสนอประเดนทมความสอดคลองและสนบสนนกบคณสมบตของวรบรษทสอประกอบสราง กระบวนการประกอบสรางภาพลกษณวรบรษของหนงสอพมพประชานยม มลกษณะคลายกนทง 4 ฉบบ ประกอบดวย 1. หนงสอพมพมกรอบแนวคดเกยวกบวรบรษ และน าบคคลทคดเลอกมาลงกรอบความเปนวรบรษของหนงสอพมพ 2. น าเสนอโดยใหความส าคญกบบคลกของวรบรษและผลงานของวรบรษ 3. น าเสนอขาวใหสอดคลองกบชวงเวลาและเหตการณ ปจจยทมผลตอการก าหนดกระบวนการประกอบสรางภาพลกษณวรบรษของหนงสอพมพ ประชานยม คอคณคาของขาว โดยพจารณาวาขาวมความนาสนใจ มความโดดเดน ความสดใหม มผลกระทบตอสงคมมากนอยแคไหน โดยผานกระบวนการคดเลอกจากกองบรรณาธการขาว ซงท าหนาทเปนนายทวารประตขาวสาร

เมอพจารณาสอดานภาพยนตร กมผศกษากระบวนการน าเสนอแงมมทางเพศสภาพเชนกน โดย วชชา สนทนาประสทธ (2543) ศกษาเรอง “การน าเสนอภาพความเปนชายในภาพยนตรไทยระหวางป พ.ศ.2541-2542” มวตถประสงคเพอท าความเขาใจถงภาพความเปนชาย ทถกน าเสนอในภาพยนตรไทย และปฏสมพนธระหวางชายและหญงในภาพยนตรเรองเดยวกน ทแสดงใหเหนถงการสานตอแนวคดและอดมการณทางสงคมเกยวกบเรองบทบาททางเพศผานเนอหาของภาพยนตรโดยเลอกตวอยางภาพยนตรไทยทออกฉายในป พ.ศ.2541-2542 ทงหมด 12 เรองเพอวเคราะหภาพความเปนชาย และโครงสรางความสมพนธระหวางชายและหญงทถกน าเสนอในภาพยนตร

วชชา พบวาภาพยนตรมสวนในการน าเสนอภาพความเปนชายผานเนอหาของตวภาพยนตรเอง ซงลกษณะของความเปนชายทถกถายทอด และน าเสนอในภาพยนตรนน แบงออกไดเปนสองลกษณะ คอ ความเปนชายแบบเกาทน าเสนอภาพความเปนชายทเปนไปตามคานยมกระแสหลกเชน ผชายตองเขมแขง มอ านาจ มความเปนผน า และความเปนชายแบบใหม ทประกอบไปดวย ภาพผชายแบบผสม คอภาพของผชายทเปนการผสมผสานระหวางภาพความเปนชายตามคานยมกระแสหลก กบความเปนชายแบบใหมทมความออนไหว มขอบกพรอง ไมไดสมบรณแบบเสมอ

Page 27: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

18

ไป และภาพผชายแบบออนแอ ทเปนภาพตรงกนขามกบภาพความเปนชายตามคานยมกระแสหลก ในสวนของการวเคราะหปฏสมพนธระหวางชายและหญงในภาพยนตรเรองเดยวกน ผลทไดพบวาความสมพนธระหวางชายและหญงในภาพยนตร มกจะสะทอนความหมายทไมเทาเทยมกนในเชงอ านาจ ซงกเปนไปตามกระแสหลกของสงคมทใหความส าคญกบผชายมากกวาผหญง ในขณะทผชายถกน าเสนอในลกษณะของผน า เปนคนเขมแขงกลาหาญ ผหญงมกถกน าเสนอในลกษณะตรงกนขาม คอมกเปนผตามและเปนผทตองอยในการคมครองปองกนจากผชายเสมอ ลกษณะดงกลาวนน เปนไปตามกระแสคานยมของสงคมทถออ านาจผชายเปนใหญนนเอง

ท งนประเดนของคานยมไทยตอนยทางเพศสภาพน น มผ ศกษาแงมมดงกลาวคอ ฟาใส วเศษกล (2544) ฟาใสวจยเรอง “การวเคราะหคานยมและทศนคตเกยวกบเพศสภาพในสงคมไทยทปรากฏในสออนเตอรเนตเวบบอรด” งานวจยนมวตถประสงคเพอศกษา 1. ปรมาณและประเภทเนอหาทน าเสนอเกยวกบคานยมและทศนคตทางเพศสภาพในเวบบอรด 2. วเคราะห หาคานยมและทศนคตทางเพศสภาพของหญงชายปจจบนทปรากฏในเนอหาเวบบอรดวามลกษณะความคดเหนเปนอยางไร

การวจยครงนเปนการวจยโดยการวเคราะหเนอหา กลมตวอยางทเลอกมาศกษา คอ กระทในเวบบอรดสวนลมพน ใน www.pantip.com กระทยอยหองเพศศกษา และหองปญหาชวต จ านวนหองละ 385 กระท รวมทงสน 770 กระท โดยเลอกเกบกระททก าลงจะตกหนาในชวงเดอนมกราคม – มนาคม พ.ศ.2545 การวเคราะหเนอหา แบงเนอหาเปน 5 ประเดนใหญ คอ 1) คานยมและทศนคตทางเพศสภาพทมความเกยวของกบดานรปลกษณทางกายภาพ 2) คานยมและทศนคตทางเพศสภาพทมความเกยวของกบดานการดแลรกษาสขภาพทางเพศ (เชงชวภาพ) 3) คานยมและทศนคตทางเพศสภาพทมความเกยวของกบดานพฤตกรรมเพศสมพนธ 4) คานยมและทศนคตทางเพศสภาพทมความเกยวของกบดานความสมพนธระหวางเพศเชงสงคม 5 คานยมและทศนคตทางเพศสภาพทมความเกยวของกบดานปญหาสงคมเกยวกบเพศ

หลงจากนนไดวเคราะหเรองทมกระทตงเขามามากทสดในแตละประเดนหลกเพอท าการวเคราะหหาสดสวนทศนคตโดยมผลการวจย ดงน 1. ประเดนทมผเขยนเขามากทสดโดยรวม คอ ดานความสมพนธระหวางเพศเชงสงคม 2. หองทแตกตางกนมรปแบบเนอหาทตางกน กลาวคอ หองเพศศกษาจะมกระทดานพฤตกรรมเพศสมพนธมากทสด ขณะทหองปญหาชวตจะมกระทดานความสมพนธระหวางเชงสงคมมากทสด 3.หองทแตกตางกนมเพศของผเขยนทมสวนรวมในกระทแตกตางกน กลาวคอ หองเพศศกษาจะมผต งกระทเปนชายและหญงใกลเคยงกน ขณะทหองปญหาชวตจะมผต งกระทเปนหญงมากกวาชาย

Page 28: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

19

ฟาใส พบวา คานยมและทศนคตทางเพศสภาพของหญงชายปจจบนทสะทอนอยใน เวบบอรด คอ 1. คานยมและทศนคตทางดานรปลกษณ กระทตงทพบมากทสดคอเรองเกยวกบอวยวะเพศชาย และพบวามคานยมและทศนคตของการใหความส าคญกบขนาดของอวยวะเพศชาย 2. คานยมและทศนคตทางดานการดแลรกษาสขภาพทางเพศ (เชงชวภาพ) กระททพบมากทสด คอ เรองการคมก าเนด และพบวาคานยมและทศนคตของการใหความส าคญกบการคมก าเนด 3. คานยมและทศนคตทางดานพฤตกรรมเพศสมพนธ กระททพบมากทสด คอ เรองการแสดงออกทางเพศสมพนธ และพบวามคานยมและทศนคตของการยอมรบในการแสดงออกทางเพศสมพนธอยางเสรทงหญงและชาย 4. คานยมและทศนคตทางดานความสมพนธระหวางเพศเชงสงคม กระททพบมากทสดใกลเคยงกน คอ เรอง การเลกราหรอหยาราง การใหคณคากบความบรสทธของเพศหญง การนอกใจ และพบวามคานยมและทศนคตของการยอมรบการเลกราเมอเกดมปญหาชวตค และการยอมรบผหญงทไมบรสทธ รวมทงการไมยอมรบพฤตกรรมนอกใจในชวตค 5. คานยมและทศนคตทางดานปญหาสงคมทเกยวกบเพศ กระทตงทพบมากทสด คอ เรองปญหาสงคมทางเพศทเกยวกบสออนเทอรเนต และพบวามคานยมและทศนคตของการยอมรบการสรางความสมพนธระหวางกนบนสออนเทอรเนต

2.2 กรอบแนวคดทฤษฎ

การศกษาวจยเรอง การประกอบสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Attitude และ Lips เปนการศกษาถงการประกอบสรางความหมายความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวล ของนตยสาร โดยมแนวคดและทฤษฎดงตอไปน

2.2.1 แนวคดภาพตวแทน (Representation) มแชล ฟโกต (Michel Foucault) อางถงใน กนกวรรณ ไมสนธ, 2544 ไดอธบายถงภาพ

ตวแทน ดวยการน ามาเปรยบเทยบความสมพนธระหวางภาพตวแทนกบวาทกรรมวา ภาพตวแทนไมไดอยทตวตนสมบรณทเกดขนกอนวาทกรรม แตถกสรางขนโดยก าลงของวาทกรรม สอดคลองกบท จดธ บทเลอร (Judith Butler) อางถงใน กนกวรรณ ไมสนธ, 2544 ไดเหนพองเชนกนวา ภาพตวแทนไมไดถกสรางโดยสมบรณแตถกสรางขนครงแลวครงเลาเนองจากก าลงของความสมพนธจะไมหยด การผลตเกดไดจากผลกระทบของพลง เรองราวทถกสรางขนจงไมเคยสมบรณและจะถกก าหนดใหมอยางตอเนอง และสงผลถงความเปนไปไดถาวรของกระบวนการก าหนดภาพตวแทน

นอกจากน มแชล ฟโกต เชอวา ความจรงเปนเรองของอ านาจ ไมไดเปนธรรมชาต อ านาจทเปนไปในลกษณะของการเขาไปควบคม ผานกระบวนการสรางบรรทดฐานทางสงคมใหม คอย ๆ แทรกซมไปในชวตประจ าวนของผคน เมอภายหลงทผคนไดผานกระบวนการฝกฝนผานสถาบน

Page 29: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

20

ทางสงคมตางๆ เพอรบใชประโยชนของผไดเปรยบจากระบบสงคม (Foucault, 2554) ซงผวจยไดน าแนวคดนมาศกษาในสวนของการประกอบสรางความจรงในสงคม

สจวต ฮอลล (Stuart Hall,1997 อางถงใน กนกวรรณ ไมสนธ, 2544) ไดศกษาเรอง ภาพตวแทนในงานเขยน (Cultural Representation and Signifying Practices) โดยเขาไดอธบายใหเหนวาภาพตวแทนเกยวของกบความสมพนธเชงอ านาจ ระหวางผน าเสนอกบผสราง และผทน าเสนอกบผทถกสรางภาพตวแทนทปรากฏในสอนน ขนอยกบวา ใครเปนคนเสนอ? เสนอเมอไร? เสนอทไหน? เสนอใหกบใคร? เสนอภายใตเงอนไขทางสถาบนของสงคม วฒนธรรม และเงอนไขประวตศาสตรอยางไร? ภาพตวแทนจงไมใชความจรง (reality) แตเปนผลผลตของการเลอกสรร ทมความจรงเพยงบางสวนถกเนนย า แตบางสวนถกเพกเฉย ซงแตกตางจากการสะทอนภาพ (Reflection) เพราะวามการใหคณคา และตอกย าไวดวยอดมการณของสงคม

การสรางภาพตวแทนนนจะมความหมายไดกเนองมาจากการอาศยความหมาย และเครองมอถอดรหสของความหมายทมอยแลวในสงคม ความหมายทมอยแลวนน จะเปนตวก าหนดกรอบการรบรของสงคม และขดเสนจ ากดไมใหเขาใจความหมายในแงอนๆ และกระบวนการน าเสนอภาพตวแทนในลกษณะขางตนนนท าใหภาพนนกลายเปนภาพฝงลก และกลายเปนเรองปกต หรอความชอบธรรม

อภญญา เฟองฟสกล (2543) กลาววามโนทศนภาพแทนความจรงนนกคอผลผลตของกระแสสารตถนยมทเตอนใหตระหนกถงปจจยของอ านาจทแฝงในกระบวนการสรางภาพทปรากฏอยในสอชนดตางๆ ทนบวนจะยงทวความส าคญขนภายในระบบทนนยมบรโภค โดยกระบวนการสรางภาพตวแทนมความส าคญมากขนในฐานะเปนยทธศาสตรของอ านาจ กคอตรรกะของวาทกรรมทปรากฏในสอ

เชนเดยวกนกบสอนตยสารทงสองฉบบทเลอกมาศกษาในงานวจยน พยายามสรางภาพความเปนชายใหกบสงคม โดยมการคดเลอกเพยงคณลกษณะเดนเพยงบางอยางในรปแบบของตวแทน ความเปนชายทเปนทพงปรารถนาในสงคม มาขบเนนใหโดดเดนเขาใจงาย และน ามาจดวางใหเขากนไดกบสนคา และโฆษณาในนตยสารโดยผานทางวาทกรรมตางๆ ทปรากฏใน เนอหา ภาพ และรปแบบการบรโภค สงทเรยกวา ความเปนชายจงไมใชสงทคงทนถาวร แตเลอนไหลไปตามบรบทของสงคม และวฒนธรรม ซงความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวลนน เปนการใหความหมายความเปนชายอกรปแบบหนงทเกดขนจากการตลาดของสนคาประเภทเนนความสวยงามส าหรบผชาย เฉกเชนเดยวกบตลาดสนคาเสรมความงามของผหญงกอนหนานน โดยกระบวนการโฆษณาไดน าเสนออดมการณของปจเจกบคคลในสงคมยคปจจบน วาผชายทมเสนหคอผชายทดนมนวลมากขน ผานทางนตยสารส าหรบผชายทปจจบนมจ านวนมากขน จงท าใหผชายไมรสก

Page 30: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

21

ผดปกตแตอยางใดเมอหนมาดแลเรองภาพลกษณของตนเอง เอาใจใสตนเองอยางพถพถน ซงกเทากบวามการเปลยนแปลงความหมายของผลตภณฑเพอผหญงมาเปนผลตภณฑทสามารถใชไดกบผชาย

ดงเชนตามทรรศนะของ นฤพนธ ดวงวเศษ (2544) ไดกลาวถงนตยสารกบการสรางความหมายความเปนชายไววา การน าเสนอความเปนชายในนตยสาร สงทเกดขนกคอการปรากฏขนของผชายทเรยกวา มเสนห และมสไตล ซงจะกลายเปนความหมายทถกตอกย าครงแลวครงเลาผานคอลมนตางๆ จนท าใหรสกวามผชายประเภทนจรงๆ ในสงคม เนองจากนตยสารพยายาม “คด” และ “เลอก” สวนทดของผชายมารวมกน ไมวาจะเปนรปราง หนาตา สขภาพกาย และสขภาพจต รวมถงการใชชวตในแบบทเปนความใฝฝน ในทสดนตยสารกจะกลายเปน แบบจ าลองของผชายทสมบรณพรอมทสงคมไมอาจมองขาม

ถงแมวานตยสารนนจะยงคงมเนอหาบางสวนทน าเสนอ ภาพความเปนชายแบบเดมทมลกษณะประสบความส าเรจ เปนผน า ชนชอบเทคโนโลย มอ านาจ กลาหาญ และเจาช แตกไมสามารถปฏเสธไดเลยวารายไดหลกจากการโฆษณาในนตยสารจรงๆ แลวมาจากบรษทเครองส าอาง และแฟชนส าหรบผชาย ดงนนนตยสารส าหรบผชายในปจจบนจงเตมไปดวยภาพของผชายในอดมคตของลทธบรโภคนยม

ทงนในมมมองของสตรศกษานนไดมการพจารณาภาพตวแทนทสะทอนออกมาจากสอเปรยบเทยบกบภาพความเปนจรงของสงคมดงน (เจมสร เหลองศภกรณ, 2545)

1. ภาพตวแทนไมใชความจรง (Reality) แตเปนผลผลตของการเลอกสรรทความจรงบางสวนถกเนนย าแตบางสวนถกเพกเฉย

2. สอไมพยายามทจะสะทอนภาพความจรง เพราะถาไมมชองวางระหวางความจรงกบจนตนาการ รปแบบ (genre) ของสอกจะยต

3. ปญหาของค าวาความจรงทนกสงคมวทยามองวาความจรงเปนสงทถกสงคมประกอบสราง (Social Construction) ในขณะทนกทฤษฎหลงสมยใหมทาทายความจรงทเปนสากล ความจรงเปนเรองทกระจดกระจายเตมไปหมด เปนกลมเลกกลมนอย

4. การสรางภาพตวแทนของสอ เปนปรากฏการณของระบบทนนยมโลกทเรงการผลต และเนนการบรโภค สอจงท าหนาทในการกระตนใหผคนบรโภคภาพตวแทนมากขน เพอก าไรทเพมขนตามมา

ผวจยไดน าแนวคดภาพตวแทน (Representation) นมาใชเพอเปนกรอบในการศกษาถงกระบวนการผลตรปแบบ การคดเลอก และการสรางความหมายของภาพตวแทนความเปนชาย แบบ เมโทรเซกสชวล ในนตยสาร Attitude และ Lips

Page 31: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

22

2.2.2 ทฤษฎการบรโภคเชงสญญะ (Consumption of sign) ฌอง โบดรยารด (Jean Baudrillard) นกทฤษฎสงคมผทรบอทธพลแนวคดทงจากนก

สงคมวทยา มานษยวทยา และนกปรชญา ไดน าเสนอแนวความคดในเรองการบรโภค โดยเขาสนใจในประเดนทวา สงคมทนนยม คอ สงคมแหงการบรโภค (The Social of Consumption) ซงเปนวฒนธรรมใหมของการบรโภคในระบบทนนยม ในแงของการบรโภคเชงสญญะ (Consumption of sign)

โบดรยารด (Baudrillard) (อางถงใน กาญจนา แกวเทพ, 2541) ไดขยายค านยาม และหนาทของสนคาออกไปในโลกแหงวฒนธรรม และการแลกเปลยนเชงสญลกษณ (Symbolic Exchange) จากแตเดมทในทฤษฎเศรษฐศาสตรการเมองแบบดงเดมเคยใหความส าคญกบสนคาในฐานะทเปนผลผลตรปธรรมของแรงงาน และกอใหเกดมลคาแลกเปลยนในตลาดสนคา โดย โบดรยารด มองวาสนคาคอสอทผานการแสดงออกทางวฒนธรรมของมนษย เพราะสนคาจะมความสมพนธกบผใช

เนองจากคนในแตละวฒนธรรมทมคณลกษณะทางเพศ อาย ชนชน อาชพ ฯลฯ จะน าเอาคณลกษณะสวนตวของตนเองเขาไปสมผสกบสนคา ซงถาหากพจารณาสนคาในแงมมของโลกวฒนธรรมดงกลาว กอาจจะแบงประเภทสนคาไดเปน 2 ชนด คอสนคาแบบทวๆ ไป และสนคาทางวฒนธรรม (Cultural commodity) ตวอยางของสนคาประเภทหลง ไดแก สนคาทเปนผลผลตจากงานสอมวลชน โดยสอมวลชนนนเปนเครองมอในการแปรเปลยนความหมายจากโลกทเปนอยมาสสนคาทงสนโดยเฉพาะเครองมอประเภทโฆษณานนจะเปนกลไกส าคญในการน าเอาสนคาบรโภค และโลกทางวฒนธรรมมารวมอยเปนอนหนงอนเดยวกน ทงนเพราะการโฆษณาในยคปจจบนนนมกจะไมคอยกลาวถงตวสนคาทจะขายเทาใดนก แตจะกลาวถงผทใชสนคานนมากกวา

ความสมพนธระหวางคนกบสนคานน สามารถแบงไดเปน 2 ระดบ คอ ระดบแรกเปนความสมพนธในแงการใชประโยชน (Utility) หรอการใหความพงพอใจ เพราะสามารถตอบสนองความตองการทางกายภาพแบบพนฐานทวไปได ดงเชนทเราหาซอเสอหนาว และผาพนคอมาใชเมอเขาถงฤดหนาว

สวนความสมพนธอกระดบหนงเปนความสมพนธเชงสญญะ เชน เมอเลอกซอเสอหนาว และผาพนคอนนเราอาจจะไมไดคดถงแงประโยชนการใชสอยเทานน หากแตเรายงจะดยหอวาผาพนคอแบบไหนจะดม คลาส class ด เปนยหอ แบรนดเนม Brand name หรอ โนเนม (No name) และในหลายกรณแมวาอากาศจะยงไมหนาวเลย แตเรากอาจจะเอาผาพนคอมาใชแลว เพราะตองการอวดยหอของสนคา ปรากฏการณทงหมดนเปนความสมพนธกบสนคาในเชงสญญะแทบทงสน และมกจะเปนปรากฏการณทเปนตวแทนสวนใหญของความสมพนธระหวางคนกบวตถ

Page 32: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

23

ภายใตเงอนไขทางสงคมทการผลตสนคาอยในระดบเกนพอแลว ท าใหตรรกะในการใชสนคามกไมไดเปนตรรกะแหงการใชประโยชน (Logic of Utility) หากแตเปนตรรกะแหงความแตกตาง (Logic of Difference) กลาวคอใชสนคาเพราะเปนสญลกษณทท าใหเรามเอกลกษณทแตกตางไปจากคนอน ๆ

โบดรยารด (อางถงใน ศรนธร รตนเจรญขจร, 2544) ยงไดอธบายวาในสงคมแหงการบรโภค ทเตมไปดวยการบรโภคเชงสญญะนนตวสนคาไดถกเปลยนไปเปนสญญะกอนทจะถกบรโภค การกลายเปนสญญะของสนคานนสามารถกระท าไดหลากหลายวธไมวาจะเปน การออกแบบหบหอ การจดวาง การก าหนดราคา การตกแตงสถานทขาย การใสยหอ และทส าคญคอการโฆษณาทประกอบไปดวยการใสรหสตางๆ เขาไปมากมายซงรหสเหลานนตางมล าดบชนทจะมาก าหนดและจดระเบยบใหกบสนคา โดยเปนล าดบชนทสอดคลองกบโครงสรางการจดระเบยบทางชนชนของสงคม ดวยเหตนผคนจงรบรต าแหนง แหงทของตนในโครงสรางทางสงคมจากล าดบชนของสนคาทตนบรโภค

ฌอง โบดรยารด (Jean Baudrillard) เปนนกวชาการชาวฝรงเศสทพเคราะหการเมองเรองสญญะ โดยเขยนขอวพากษในหนงสอ ทางไปสการวจารณของเศรษฐกจการเมองแหงสญญะ (1972) วาดวยนยยะทางเศรษศาสตร ผลการพจารณาของฌอง โบดรยารด ชวา มลคาทางเศรษฐศาสตรเปนเรองของการเมอง หรอกคอการแฝงอ านาจแหงการสรางมลคาในแงการรบรของแตละสงคม ทงน มลคาทปรากฏเปนเพยงชดความหมายทถกประกอบสรางขนเทานน การใหความส าคญทางเศรษฐศาสตรนมนยยะเรองความไมจรงแทของมลคาแฝงอยดวย กลาวคอ สถานภาพ และชนชน หรออ านาจจากบคคลในสงคมจะเปนตวแปรในการสรางชดความหมายหรอชดการรบรทเปนสญญะของมลคาสงเหลานน นเปน “สญญะแหงตรรกะดานชนชน” ทเชอมโยงกบ “บรบททางวฒนธรรมความคดในสงคมบรโภคนยม” (สทธพนธ จราธวฒน, 2528, 216-226)

ดงนน ความหมายหรอมลคาของสงทปรากฏในสงคม ทเรยกวา “ตวหมายถง” จงไมไดขนกบ “การใชสอย” หรอ “ความจ าเปนในการใชงาน” แตตวแปรทสรางมลคาเชงสญญะอนส าคญมากกวา คอ “แฟชน” นนหมายวา ความนยมอนเกดจากการสรางชดความหมายจากผมอ านาจ หรอเปนชนชนทมอทธพลในสงคม การเผย/สอความนกคดของกลมดงกลาวยอมมผลโดยตรงตอการสรางมลคาในเรองใดเรองหนง สญญะทเปนตวหมายถงน จะเปนกลไกทด าเนนไปตามชดความหมาย หรอวาทกรรมหลกทสงคมรบรจากการเผยแพรของกระแสคานยมสงคม

จากแนวคดของโบดรยารด ทไดกลาวมานนท าใหเหนวา ในปจจบนมนษยจะใชสนคาเปนเครองมอในการแสดงออกถงความหมายบางอยางทมนษยสรางขนมา ภายใตเงอนไขทแตกตางออกไปในแตละสงคม มนษยพยายามแสดงออกถงความเปนตวตนดวยการ สอสารผานสนคานานา

Page 33: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

24

ชนดทตนบรโภค ซงการบรโภคนนไมไดเฉพาะแคตววตถสนคาแตเพยงอยางเดยว หากแตไดบรโภคสญญะไปพรอมๆ กนเสมอ ทงนกเพอตอบสนองความตองการทางดานอารมณ สนทรยะ และอตลกษณ การบรโภคเชงสญญะนนจะท าใหมนษยบรโภคอยางไมมทสนสด และไมมขอบเขตเนองจากทกสงทกอยางจะถกท าใหกลายเปนสนคาเพอการบรโภค

ความหมายความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวลน นสวนหนงกไดรบอทธพลจากสอมวลชนในการเปนแรงสนบสนนกระตนใหผชายบรโภคสนคาและบรการเพอรางกาย และความงามมากขนโดยเฉพาะอยางยงสอนตยสารผชายทมการน าเสนอภาพโฆษณา ทมการแตงเตมความหมายของการเปนผชายยคใหมทมเสนห ตองเปนผชายทดนมนวล ค านงถงภาพลกษณตนเอง เอาใจใสตวเองและดแลตวเองอยางพถพถน ซงวธการทท าใหมเสนหขนไดนน กเพยงแคใชผลตภณฑตาง ๆ ตามทโฆษณาบอก การโฆษณาจงไมใชแคการขายสนคาแตเพยงอยางเดยว แตมการปรงแตงดวยกลยทธทซบซอนเพอใหตอบสนองความตองการของผบรโภคทางดาน ความรสก อารมณ จตใจ คานยม ทมความเปลยนแปลงไปตามบรบทของสงคม

สอดคลองกบท จอรจ ซมเมล (Georg Simmel) ไดวพากษถงสงคมสมยใหมวากระแสทตองการท าใหทนสมยคอ ความพยายามทจะปลดปลอยปจเจกใหเปนอสระ สภาพจตใจของปจเจกในกระแสสมยใหม จงมทางออกเพยงหนทางเดยว คอการแสดงตวตนโดยผานสญญะ หรอการแสดงออกเชงสญลกษณดวยสนคาทตนบรโภค (อางถงใน ศรนธร รตนเจรญขจร, 2544: 32)

ผวจยไดน าทฤษฎบรโภคนยมเชงสญญะนมาใชเพออธบายถงพฤตกรรมของคนในสงคมปจจบนทเนนการบรโภคสนคาดวยอารมณ ความรสกมากกวาการบรโภคในเชงอรรถประโยชน ซงสวนหนงของการสรางความเปนเมโทรเซกสชวล นน กนาจะเปนเพราะไดรบอทธพลจากสอ โดยเฉพาะนตยสารทกระตนความตองการบรโภคใหกบผชาย

2.2.3 แนวคดและทฤษฎสญญะวทยา (Semiology) เดอ ซอสซร (De Saussure) อางถงในศรชย ศรกายะ และกาญจนา แกวเทพ, 2531 ไดให

ความหมายของ “สญญะ” ไววา คอสงทสมผสไดดวยอายตนะ (อวยวะรบสมผสทง 5) และเปนสงทคนกลมหนงไดตกลงใชสงนนเปนเครองหมาย (Mark) ถงอกสงหนงทไมไดปรากฏอยในสญญะนน (ศรชย ศรกายะ และกาญจนา แกวเทพ, 2531)

เรองของสญญะเปนเรองทเกยวของกบองคประกอบ 3 สวน สวนแรกคอ บรรดาของจรงทงหลายทเราเรยกวา reference ระดบตอจากนนแตละวฒนธรรมกจะสรางสญญะขนมาแทนตวจรง สญญะในสวนนอาจจะออกมาในรปของภาพ (Image) หรอเปนตวอกษรตางๆ ซง เดอ ซอสซร เรยกองคประกอบในสวนท 2 นวาตวหมาย (Signifier) และเมอคนในแตละวฒนธรรมไดผาน

Page 34: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

25

กระบวนการเรยนรสญญะในหวสมองหรอความคดค านงของเขากจะเกดแนวคดจนตนาการทเขาใจกนวา “ภาพในความคด” (concept) ขนมา ซง เดอ ซอสซร เรยกวา ตวหมาย (Signified)

การวเคราะหความหมายโดยตรงและความหมายโดยนย

1. ความหมายโดยตรง (Denotative Meaning) เปนความหมายทเขาใจกนตามตวอกษรเปนความหมายทเขาใจตรงกนโดยสวนใหญ อยางเชน ความหมายของค าทระบอยในพจนานกรม

2. ความหมายโดยนย (Connotative Meaning) เปนความหมายทางออมทเกดจากขอตกลงเฉพาะของกลม หรอเกดจากประสบการณเฉพาะของบคคล เชน เวลาพดถง “แม” บางคนอาจจะนกถงความอบอน บางคนนกถงความเขมงวด หรอบางคนกนกถงประสบการณอนขมขน (เพราะแมทงลกไป)

การวเคราะหแบบเปรยบเทยบคตรงขาม (Binary Opposition) พงพศ เทพปฏมา , 2546 : 27 ไดอธบายในแงโครงสรางวา หากสญญะตวหนงยนอยโดย

ล าพงสญญะนนๆ จะยงไมมความหมายอนใดเกดขนมา จนกวาจะน าไปเปรยบเทยบเชงโครงสรางกบสญญะตวอนๆ ซงการเปรยบเทยบในเชงคตรงขามนเปนรปแบบการเปรยบเทยบทแสดงความหมายใหเหนไดงาย และชดเจนทสดเนองจากโครงสรางวธคดของมนษยสวนใหญมกรอบแนวคดเชงเปรยบเทยบระหวางคตรงขามอยแลว ดงเชน การทนตยสารผชายมงน าเสนอภาพความเปนชายทพงปรารถนา คอ เปนชายหนมทมสขภาพด มกลามเนอสมสวน ในขณะทภาพของผชายทมรปรางผอมเกรง และออนแอจะไมปรากฏออกมาเลย เปนตน

การวเคราะหแบบ Synchronic/Paradigmatic

กาญจนา แกวเทพ (2542) ไดใหความหมายของการวเคราะหแบบ Synchronic ไววา เปนการหาแบบแผนทซอนเรนของคตรงกนขาม และสรางความหมายขนมา (Hidden pattern of opposition) ดงทกลาววา “หากปราศจากความแตกตาง ความหมายกเปนสงทไมมความหมาย” หากปราศจากสด า สขาวกไมมความหมาย หากไมมลกษณะยวยวนทางเพศของผราย การรกนวลสงวนตวของนางเอกกไรความหมาย ดงนนในการศกษาแบบน จะเปนการมงศกษาถงคณลกษณะทงหมดของสญญะทเกดจากความสมพนธของคตรงกนขาม (Binary Opposition) เชน พระเอก-ผราย, สวย-นาเกลยด

สวนการวเคราะหแบบ Paradigmatic นน ไดแก การแสวงหาชดของสญญะชดหนงๆ ทอยในกระบวนทศน (Paradigm) เดยวกน และยงสามารถน ามาใชแปรเปลยนกนได โดยยงคงรกษาความหมายเดมเอาไวตวอยางเชนประโยคทวา

Page 35: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

26

ประธาน กรยา กรรม

พอ ต ลก

ในประโยคน เรายงคงสามารถจะหาบคคลอนๆ เขามาแทนทตวประธาน กรยา กรรม ได

โดยทยงคงรกษาความหมายเดมเอาไว เนองจากสญญะอนๆ ทน ามาแทนทนนตางอยในกระบวนทศนเดยวกน (paradigm) เชน

ประธาน กรยา กรรม

พอ ต ลก

ลง ท าโทษ หลาน

คร ด ตกเตอน ลกศษย

ฯลฯ

ค าชดใหมทน าไปแทนทนน ไมไดท าใหความหมายของประโยคเดม ซงหมายความวา

“ผมอ านาจมากกวา กระท าการในทางลบตอผมอ านาจนอยกวา” เปลยนแปลงไปเลย การวเคราะหแบบวจนปฏบตศาสตร กคอ การหาชดของสญญะตางๆ นนเอง ซงเปนประโยชนตอผสงสาร โดยการน าเอาสญญะตวใหมมาใชแทนทสญญะตวเกาแตยงสามารถรกษาความหมายเดมเอาไวได ซงการวเคราะหความสมพนธในรปแบบนจะท าใหเขาใจความหมายทแฝงเรนในระดบลก (Latent Meaning) ทซอนอยในตวบทไดอยางชดเจนมากขน

โดยผวจยจะน าแนวคด และทฤษฎสญญะวทยา มาใชเพอเปนแนวทางศกษา และใชเปนเครองมอในการวเคราะหระบบสญญะทใชแทนความหมายความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวล ทปรากฏในภาพ เนอหา และงานโฆษณา ในนตยสารผชาย

Page 36: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

27

2.2.4 แนวคดเพศสภาพ (Gender) “Gender is not something that we are born with, and not something we have, but something we do” West and Zimmerman, 1987

นบตงแตเกดกระแสการรณรงคเรยกรองสทธสตรในชวงตนของป 1970s ประเดนเรอง

ความเปนเพศ หรอเพศสภาพ (Gender) ไดถกเรมหยบยกขนมาเปนประเดนทางสงคมอกทงยงกอใหเกดกระแสการตนตวในการศกษาเกยวกบเรองผหญงอยางจรงจง มผลท าใหการศกษาเกยวกบผชายไดรบความสนใจตามมา จนกระทงท าใหเกดการวพากษแนวคดในการศกษาเรองความเปนเพศชาย(Masculine) และความเปนเพศหญง (Feminine) ตามแบบแนวคดกระแสหลก ซงแตเดมเราถกกลอมเกลาจนเคยชน และท าใหเขาใจวาเปนเรองธรรมชาตทถกก าหนดสรางจากลกษณะทางชววทยา (biology) เปนสงทตดตวมนษยมาตงแตเกด และมความคงทนเปลยนมาเปน ค าอธบายวาความเปนเพศชายและความเปนเพศหญงนนเปนสงทสรางผานกระบวนการขดเกลาทางสงคมทซบซอน และหลากหลาย สามารถลนไหลแปรเปลยนไปตามเวลา สถานท และบรบททางสงคมแตละยคแตละสมย

กลาวคอความเปนหญง และความเปนชายในยคสมยหนงอาจไมเปนเหมอนกบความเปนหญง และความเปนชายในอกยคสมยหนง สอดคลองกบ วชชา สนทนาประสทธ (2543) ทกลาววา เพศสภาพ (Gender) นน เปนสงทถกสรางขนดวยกระบวนการเรยนรทางสงคม (Socialization) กลาวคอกระบวนการเรยนรทางสงคมจะสามารถอธบายถงกลไกในพฒนาการของบทบาททางเพศดวยวธเดยวกน กบการอธบายกลไกในการเรยนรพฤตกรรมตางๆของมนษยนนเอง ถงแมวาจะสามารถบงบอกไดตงแตเรมแรกวาเดกแรกเกดนนเปนเดกผชายหรอผหญงแตเดกแรกเกดเหลานนจะยงคงไมมสงทเรยกวา เพศสภาพ (Gender) ในทนท สงคมจะคอยๆหลอหลอมแบบอยางของพฤตกรรม (Models of behavior) ใหเหมาะสมกบเพศของพวกเขาเมอเจรญเตบโตขนผานสถาบนตางๆ ของสงคม ไมวาจะเปนสถาบนครอบครว สถาบนการศกษา รวมไปถงสถาบนสอสารมวลชนดวย โดยทแบบอยางของพฤตกรรมนจะเปนเสมอนกลไกในการก าหนดบทบาททแตกตางกนระหวางผชายและผหญง

วรนช จรงรตนาพงศ (2547) ไดกลาวเพมเตมเกยวกบความเปนเพศ (Gender) วา เรองเพศเกยวโยงกบทกคนในสงคม เราถกกลอมเกลาจนเราเคยชน และรสกวาเปนเรองธรรมชาต ท าใหยอมรบ และปฏบตตามโดยไมรสกวามกระบวนการทางสงคมมากมายทน ามาสวนาทส นๆ น กวาเราจะเรยนรวาอะไรคอผหญง อะไรคอผชาย ความแตกตางทางเพศคออะไร ความเปนหญงเปน

Page 37: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

28

ชายคออะไร สงเหลาน คอ กระบวนการกลอมเกลาทางสงคมทเราทกคนไดรบการขดเกลามาตงแตยงเดก และกระบวนการนมการตอกย า และผลตซ าอยตลอดเวลาจนเรารสกวาเปนเรองธรรมชาต ผหญงกบผชายยอมแตกตางกนตามธรรมชาต จนลมนกไปวานอกจากความแตกตางทางสงคมหรอความเปนชายและความเปนหญงซงเปนสงประกอบสรางทางสงคม และวฒนธรรมอกดวย

ผวจยไดน าแนวคดเพศสภาพ (Gender) นมาใชเพออธบายถงความแตกตางระหวางความเปนเพศชายและเพศหญง ซงใหค าอธบายโดยรวมวาเพศเปนสงทถกสรางขนจากลกษณะทางชววทยาแตความเปนชายหรอหญงนนเปนสงทสรางขน หรอถกก าหนดขนจากสงคมและวฒนธรรม ไมใชจากลกษณะทางชวภาพ

Page 38: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

บทท 3

การประกอบสรางความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวล ในนตยสาร Lips และ Attitude

ในบทน ผวจยจะวเคราะหการประกอบสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลใน

นตยสาร Lips และ Attitude โดยจะวเคราะหขอมลในประเดนลกษณะเนอหาทน าเสนอผานบทความและบทสมภาษณ โดยใชแนวคดภาพตวแทน (Representation) เปนกรอบในการวเคราะห อนจะท าใหเหนถงลกษณะและกระบวนการสรางภาพตวแทนของผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips และ Attitude ดงน

3.1 การประกอบสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips 3.2 การประกอบสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Attitude

3.1 การประกอบสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips โดยภาพรวม ลกษณะเนอหาและวธการน าเสนอของนตยสาร Lips จะมการน าเสนอสาระ

ความบนเทงควบคกน ในดานสาระนนจะมความเขมขนของบทความจากคอลมนทเปนของนกคด นกเขยนประจ า ในแงมมการวพากษเชงลกทมความหลากหลายในดานเศรษฐกจ สงคม วฒนธรรมและการเมอง มความโดดเดนในการคดเลอกบคคลมาสมภาษณ ซงเปนบคคลทมชอเสยงและสงคมใหความสนใจ มการถายทอดแงมมในการใชชวต การพกผอน และไลฟสไตล

สวนในดานความบนเทงนน จะน าเสนอเนอหาทครอบคลมวถชวตททนสมยในทกดาน ไมวาจะเปน แฟชน ภาพยนตร หนงสอ เพลง ศลปะ เครองดม รถยนต นาฬกา กฬา สงคม การแตงกาย บคลกภาพ เทรนดและแฟชน เซกส การทองเทยว เกรดความรจากทวมมโลก ในสวนของชอคอลมน เราพบวา มกน าหนาดวยค าวา LIPS และใชภาษาองกฤษ

เมอไดพจารณาในภาพรวมของการประกอบสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวล ในนตยสาร Lips พบวา มการประกอบสรางภาพตวแทนใหแกผชายเมโทรเซกสชวล ดงน

3.1.1 ผชายเมโทรเซกสชวลมความสนใจแฟชน 3.1.2 ผชายเมโทรเซกสชวลมการศกษาสง 3.1.3 ผชายเมโทรเซกสชวลมรสนยมในการใชชวต 3.1.4 ผชายเมโทรเซกสชวลมการดแลเอาใจใสตวเองในเรองสขภาพและรางกาย 3.1.5 ผชายเมโทรเซกสชวลมความคดสรางสรรค

Page 39: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

30

3.1.6 ผชายเมโทรเซกสชวลมภาวะผน าสมยใหม 3.1.7 ผชายเมโทรเซกสชวลมครอบครวและสายสกลทมชอเสยง 3.1.8 ผชายเมโทรเซกสชวลมส านกทางสงคม

3.1.1 ผชายเมโทรเซกสชวลมความสนใจแฟชน การน าเสนอภาพผชายแบบเมโทรเซกสชวล ในนตยสาร Lips ทนาใจและมความโดดเดน

มาก กคอ ภาพผชายมความนาสนใจในเรองแฟชนทนสมย มนกวชาการอยาง เทพ จรสจรงเกยรต (2549 : 215, 223-224) กลาววาในยคบรโภคนยมมการกระตนและชกจงใหผคนเกดคานยมส าคญประการหนงคอ ‚การสนใจแฟชน‛ ทงน ความหมายสงทจดอยในชดความคด ‚แฟชน‛ นนกวางมากนบตงแต เสอผา เครองแตงกาย ผลตภณฑทใชเพออวยวะตางๆ ของรางกาย ยานพาหนะ รวมถงรปแบบการใชชวตดวย ประเดนทนาสนใจ คอ คนสมยใหมจ านวนมากไมรตววาก าลงตดกบดกของกระแสบรโภคนยม โดยหลงบรโภคคณคาเชงสญญะตามกระแสในสงคม เชน สไตล การสวมใสเครองแตงกาย การใชผลตภณฑเพออวยวะตางๆ ในรางกาย กระทงการครอบครองหรอซอหารถตามอยางกน

อยางไรกด ส าหรบแงมมการสนใจแฟชนนน ภาพผชายใน Lips ถกน าเสนออยางนาสนใจ บทความและบทสมภาษณทงหมดในชวงเวลาทศกษา ผวจยพบวา มการกลาวถงความสนใจในแฟชนทนสมยของผชายมาก จ านวน 57 เรอง ทงน ผวจยจะแสดงใหเหนถงการวเคราะหรายละเอยดของการสรางภาพผชายแบบเมโทรเซกสชวลดงกลาว เชน คอลมน Live your own life เขยนถง วบลย สมบรณศกดกล เจาของธรกจผบกเบกผลตภณฑแฟชนผมโลแลน โดยพฒนาจากธรกจครอบครวหางเสรชยบวต ซงมการผลตและจ าหนายอปกรณเสรมสวยครบวงจร จากนน วบลยกมงพฒนาธรกจแฟชนผมโดยขยายขอบเขตผลตภณฑ จากเรมแรกทเปนแชมพไปสครมนวดและสเปรยเจล น ายาดดผมแบบโฟม ผลตภณฑยอมสผม วบลยพดถงการพฒนาธรกจโลแลนของตนจากกจการชยบวตของครอบครววา

‚ผมเปนเจเนเรชนทสองทเขามาสานตอธรกจดานความงามน จากป 1976 กบธรกจแรกเรมของครอบครว หางเสรชยบวต ทเปนผผลต และจดจ าหนายอปกรณเสรมสวยครบวงจร ซงถอเปนหางแรกๆ เลยนะครบทมชอเสยงมากในกลมของชางเสรมสวย และผทรกความสวยความงาม ใครจะเปดรานเสรมสวย หรอตองการผลตภณฑเพอความงามตองมาทน หลงจากนน

Page 40: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

31

ในป 1987 กเปดโรงงานโลแลนขน ซงตอนนนยงไมมใครท านะ นอยมาก เรยกไดวา เราเปนผบกเบกวงการนในประเทศไทยเลยนะครบ ชวงแรกๆ จ าไดวาคณพอคณแมออกแบบผลตภณฑเอง ท าเองหมดทกอยาง ผลตภณฑแรกเรมกจะเปนแชมพ ครมนวด ซงกลมลกคาเปนชางเสรมสวย ชางแตงหนาเสยสวนใหญ‛ (Lips ปกษแรก กนยายน 2556 หนา 114)

การระบวา ‚เราเปนผบกเบกวงการนชเปนนยวา วบลยมสวนรวมในการคด วางแผนและ

ด าเนนการพฒนาธรกจของครอบครว กลาวไดวา ปจจยหนงทกระตนใหธรกจแฟชนผมของเขาประสบความส าเรจได กเพราะวบลยมรสนยมและความสนใจเรองแฟชนนนเอง

สงนชใหเหนถงการประกอบสรางภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลทสนใจเรองแฟชนอกประการคอ ความสนใจทใกลชดท าใหวบลยรชองทางและแนวทางในการพฒนาและรเทาทนการตลาด อยางเชนการตงชอผลตภณฑวา ‚โลแลน‛ เพอเอาใจตลาดทนยมของนอก เพราะในสมยนน ตองยอมรบวาคนไทยเรานยมของนอก ชอทตงจงเนนอนเตอรและจดจ างาย นอกจากน การรจกปรบและเปลยน รวมถงคดคนผลตภณฑแฟชนผม นกเปนภาพตวแทนของผทมความสนใจและมความสามารถทางดานแฟชน ดงทวบลยกลาวถงความสามารถดานแฟชนผมทเขาบกเบกธรกจโลแลนของเขาเองวา

‚เมอกลาวถงผลตภณฑทโดงดงมากของเราในตอนนนคอ

สเปรยเจล ซงเราเปนเจาแรกทคดคนพฒนา และผลต เพราะยคนนผลตภณฑทฮตมากคอมส แตดวยตนทนทสงมากเราจงคดท าสเปรยเจลขนมาแทนทนอกจากนเรายงเปนเจาแรกในโลกเลยกวาไดนะครบ ทท าน ายาดดแตเปนแบบโฟม ตอนนน ฮอฮามาก หลงจากนนกมผลตภณฑสยอมผมทโดงดงเชนกนในกลมชางเสรมสวย‛ (Lips ปกษแรก กนยายน 2556 หนา 114)

ภาพตวแทนของผชายแบบเมโทรเซกสชวล ในนตยสาร Lips ทระบวา มความสนใจเรอง

แฟชนนน ยงพบในบทความ คอลมน ‚เอยปาก‛ ทสมภาษณ ปอก เชลซ ภาพตวแทนผชายแบบ เมโทรเซกสชวล ทสนใจแฟชนอยางปอกนน เนนชดทแฟชนผมดงทเขาพดถงตวเองวา เปนผท าผม

Page 41: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

32

แฟชนทงศลปนนกรองคายดงของไทยอยางแกรมมและอารเอส รวมถงเปนทรจกของตางชาตในฐานะ ‚ผทตอผมคนแรกในเอเชย‛

‚เมอ 20 ปทแลว ผมเปนทพดถงดานการตอผมเปนอยาง

มาก จนเปนทรจกของชาวตางชาตวาเปนผทตอผมคนแรกในเอเซย โดยเฉพาะในภาพยนตร เรองอเลกซานเดอรมหาราช ทมาถายท าในไทย ท าใหมรายการของญปนชอง NipponTelevision มาถายท าเรองราวชวประวตการท างานของผมตลอดหนงอาทตย จนกลายเปนทรจกของคนญปนขนมา มลกคาจากญปนบนมาหาอยไมขาด‛ (Lips ปกษแรก กนยายน 2556 หนา 189)

สงทนาสงเกตคอ ผสนใจแฟชนนในนตยสาร Lips สรางความหมายใหแกผชายแบบ

เมโทรเซกสชวล ยงสะทอนลกษณะทโดดเดนในแงการสรางชอเสยงใหแกท งตนเองและประเทศชาตวามความสามารถ เปนทยอมรบในระดบสากล ความสนใจดงท ปอก เชลซ เลาวา รายการของญปนมาถายท าชวประวตของเขา สงนชใหเหนถงคณคาของผชายแบบเมโทรเซกสชวล ทสนใจแฟชนวามศกยภาพเปนทยอมรบในวงกวาง

ทงน ความสามารถของผชายแบบเมโทรเซกสชวล ทสนใจแฟชน นตยสาร Lips ยงสอความหมายดวยวา ความสนใจแฟชนอยางจรงจงนน นอกจากพฒนาเปนอาชพหลกไดแลว ยงน ามาซงรายไดและทส าคญ คอ ชอเสยงระดบโลกอนเปนทยอมรบและใหเกยรตฐานะผมความรดานแฟชน ปอก เชลซ เลาความประทบใจเมอครงไดดแลดาราระดบโลกอยาง แองเจลลา เบบ หลวเตอหว จางซย ปย ภรณทพย

‚...แองเจลา เบบ มาถงราน ผมกบอกวาไมตองถายรปกบฉนนะ เพราะฉนไมเอารปคณไปท าอะไร ขออยางเดยวเซนใหท เขากถามวาท าไม เรากบอกมาดนส ลายเซน จางซย อยตรงน ลายเซน หลวเตอหว อยตรงน นคอบานของฉน นคอรานของฉน นคอสถานทพเศษทตอนรบผทมชอเสยงทใหเกยรตฉน ขอใหฉนมความสขในบนปลายชวตวา ฉนไดบรการคณมาแลว เขากบอกวาท าไมจะไมไดละ ในเมอฉนมาตรงน เพราะเธอเปนชางผมท เวนด สงใหฉนมาหา พอฟงอยางนนแลวน าตาจะไหล แองเจลา

Page 42: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

33

เธอดงมาก มแฟนคลบเปนแสนๆ คาตวสงกวาเราไมรเทาไหร แตมาพดกบเราอยางนฉนถายรปกบเธอได เพราะวาฉนไวใจเธอ เพราะเธอเกงทสดทน‛ (Lips ปกษแรก กนยายน 2556 หนา 189)

ความปลาบปลมจน ‚น าตาจะไหล‛ เมอดาราดงระดบโลกมาชนชม ปอก เชลซ นเปน

สญญาณของความภมใจทเกดจากความสนใจ ความร ความสามารถดานแฟชนผม และทส าคญ ขอเขยนนยงสอความหมายวา คณคาจะเกดขนกบผชายแบบเมโทรเซกสชวล ทสนใจแฟชน ถาเขามจรรยาบรรณในอาชพดานแฟชนนนรวมดวยดงท ปอก เชลซ บอกวาไมคดจะเอารปทจะถายกบดาราดงมาโออวดเพอหาลกคาเขาราน หรอเพอเรยกคาบรการตดแตงผมใหสงเกนจรง ค าชมทดาราดงชม ปอก เชลซ วาเปนคนท ‚ฉนไวใจ เพราะเธอเกงทสดทน‛ ถกอางองถงเพอยนยนวา คณคาการสนใจเรยนรแฟชนเกดขนและประจกษแกผอนในระดบสากลได เมอคนๆ น นรจรง และมความสามารถจรงเรองแฟชนและค าชมเหลานนกกลบมาสรางความภมใจในศกดศรของผชายแบบเมโทรเซกสชวล

ความสนใจเรองแฟชน ยงปรากฏผานความสามารถจนยดเปนอาชพไดดวยการท างานของเมคอพอารทสต อยาง อภชาต นรเศรษฐาภรณ ในบทความ Career สอวาการพฒนาตนเองจากผสนใจแฟชน จนกาวมาถงขนยดเปนอาชพไดนน ตองมการสงสมความรและรจกเรยนรทดลองดงเชนท อภชาตเลาวา ในวยเดกเรมสนใจแฟชนการแตงหนาของนางแบบทเนนวา ผมหยกหนาขาว ปดแกมสง ปากแดง วาเปนแบบ ก บรแดงของฝรงเศส

‚ตองยอนความไปตอนทตนเองอายประมาณ 10 ป 12 ปได

ตอนนนยงไมรจกชอของ ก บรแดง หรอก แตเปนคนทอานหนงสอเยอะและไดเหนสไตลของ ก บรแดง ในนตยสารลลนา ภาพโฆษณาของเขา คอ มผหญงผมฟ ปากแดง แกมถกปดเปนสามเหลยมฟาดขนไปเหนอโหนกแกมแลวเขยนหางตายาวขนไปถงขมบเลย ภาพนนเปนแรงดงดดใจทท าใหเราชอบการแตงหนา‛ (Lips ปกษหลง ตลาคม 2556 หนา 168)

สงทนตยสาร Lips ไดสรางภาพตวแทนใหแกผชายแบบเมโทรเซกสชวล ทสนใจแฟชน

คอ ประการแรก ตองมแรงประทบใจจากงานศลปะทพบเหน และแรงประทบใจนนกจะพฒนาขนเปนการจดจ า และเรยนรทจะปรบประยกตเปนแบบแฟชนในแนวทางของตนในภายหลง

Page 43: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

34

ความส าคญและความจ าเปนทผสนใจแฟชนตองมในการยดเปนอาชพนน อภชาต อธบายจากประสบการณตรง ของตนเองวา

‚พอไดมาท างานตรงน เราก เ รมศกษาเพราะวา

จ าเปนตองศกษาอยางยง จะตองขนมาในหวของเรา แลวคณไมรคณท าไมไดนน จะท าใหคณพลาดโอกาสนนไปเลย การเปนชางแตงหนาทดคณตองรวาใครเปนใคร อยในยคไหน มสไตลอะไรทโดดเดน‛ (Lips ปกษหลง ตลาคม 2556 หนา 168)

ประเดนทควรพจารณา คอ ผเขยนคอลมนของ Lips แฝงนยวา ผชายแบบเมโทรเซกสชวล

ทจะเปนผน าทางแฟชนหรอยดเปนอาชพได จะตองมทกษะและความคดสรางสรรครวมดวย แตสงเหลานน ตองมาจากพนฐานของการรจกเรยนรแฟชนในแนวทตนเองชอบ นนเทากบวา นเปนการสรางความหมายใหผชายแบบเมโทรเซกสชวล ทสนใจแฟชน มสถานะส าคญทไมใชเพยงการชนชอบแฟชน แตยงเปนผรเรองแฟชนและสามารถประยกตใชความรไดในสถานการณหรอชวตในการเลอกเสนทางดานอาชพดวย

ทงนในคอลมน Lips Blog ฉบบเดอนมกราคม 2556 หนา 120 ไดสอความหมายชดเจนวาผชายทสนใจแฟชนนนสามารถเปนทยอมรบในระดบสากลไดเมอพฒนาทกษะในการประยกตความรดานแฟชนมาสรางภาพลกษณการแตงกายใหเปนทชนชอบส าหรบผทใสใจแฟชน ดงฮาลม แฟชนดไซเนอรผชายทยโรปชนชมผลงานการออกแบบเสอผา เขากลาวถงแรงบนดาลใจของการสนใจแฟชนวา

... แฟชน คอ ความรกศลปะและสอจตวญญาณอนถกถายทอดผานกระบวนการ คด ท ลก ซ งผนวกกบ จนตนาการและความสามารถเฉพาะตว คนสนใจแฟชนตองสนใจความรสกนกคดตวเองและคนรอบขาง ผมสมผสไวมากในเรองพวกน จงเปนแฟชนดไซเนอรไดถงทกวนน

Page 44: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

35

ความนาสนใจของขอความขางตนเสนอความหมายวาผ ชายเมโทรเซกสชวล เปน ‚ผมสมผสไวตอความรสกนกคด‛ ทส าคญผชายเมโทรเซกสชวลเปนผใสใจอยางยงกบรายละเอยดของความคดเหนและอารมณท งของตนเองและคนรอบขาง โดยนยน ความหมายของผชาย เมโทรเซกสชวล กคอ ผละเอยดออนในแงการรบรความคดและความรสกทงของตนเองและผอน

นอกจากน ผชายทมภาพตวแทนวาสนใจแฟชนนนยงถกสอความหมายวาเปนผใจ ‚รกศลปะ‛ และมความสามารถในการถายทอดความคดใหออกมาเปนรปธรรม โดยมความคด ทลกซงและมจนตนาการกบความสามารถเฉพาะตว กลาวไดวาความหมายดงกลาวย าใหผชาย เมโทรเซกสชวล เปนผทมความโดดเดนพเศษในแงความละเอยดออนและออนไหวรวมถงลมลก กบการใชจนตนาการและความคดดวยการประกาศศกยภาพทางความคดและจนตนาการของผชายทสนใจแฟชนนน ยงถกน าเสนอผานการไดสรางตราสนคาอนโดงดงและเปนทยอมรบในระดบสากล ดงท ฮาลมไดแสดงผลงานออกแบบแฟชนเสอผาของตนท ‚ปารส‛ ‚ลอนดอน‛ ‚มลาน‛ เปนตน และแทบทกงานแฟชนโชวจะตองมผลงานของเขา ‚บรรจอยใน Official Schedule‛ แนวคดพนฐานส าคญท ฮาลมนยามการออกแบบแฟชนเสอผาของเขากคอ

แฟชน คอ สอทางวฒนธรรมทเกยวพนกบววฒนาการในแตละยคสมย ...สงทนกออกแบบตองท า คอ การเลาวฒนธรรมผานชนงานโดยสะทอนผานรปทรง สสน เสนลาย

พจารณาตามนยขางตน ผชายทมภาพตวแทนวาสนใจแฟชน กคอ ผทมคณลกษณะสนใจความคด ความรสกของตนหรอวฒนธรรมในแตละยคและยงตองมความสามารถในการปรบประยกตความคดสรางสรรคดงกลาวมาสอผานผลงานใหเหนเปนรปธรรม การตดเยบเสอผา ในแงของรปแบบเสอผา สสน ลวดลาย เปนตน พจารณาอกแงกคอ ผชายสนใจแฟชน คอ ผสนใจความคดและอารมณรอบตวทรวมกนเปนวฒนธรรมในการใชชวตของแตละชวงเวลา

กลาวโดยสรป การเสนอภาพตวแทนผชายในนตยสาร Lips ทแสดงวาเปนผสนใจแฟชนนน มนยส าคญทประกอบสรางใหเหนวา ผชายเปนผมความใสใจตอการแตงกาย การท าผมใหทนสมย ผชายมทกษะในการปรบประยกตความร ความเขาใจเกยวกบความเหมาะสมของการแตงกาย การท าผมตามสมยนยม ผชายสามารถน าทกษะดงกลาวมาสงเสรมตอยอดจนประกอบเปนอาชพไดและผชายยงสามารถพฒนาทกษะในแงความสนใจเรองแฟชนจนเกดเปนผน ากระแสดานแฟชนได รวมถงผชายยงใชความสนใจเรองแฟชนเพอสงเสรมและสรางชอใหประเทศไดจากการท างานในดานนอยางมประสทธภาพและเปนทยอมรบในวงกวาง

Page 45: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

36

3.1.2 ผชายเมโทรเซกสชวลมการศกษาสง นตยสาร Lips มการน าเสนอบทความเกยวกบการประกอบสรางความหมายผชายแบบ

เมโทรเซกสชวล ในประเดนมการศกษาสงไวอยางนาสนใจ พทยา สายห (2540 : 164-165) กลาววา การระบหรอการพยายามสรางคณสมบตใหตวเองมการศกษาสงนน แงหนงกเพอ ยกสถานะทางสงคมและเปนการสรางความนาเชอถอ รวมถงการสรางคณคาเชงวฒนธรรม ใหตนเองเพอจะไดเปนทนบหนาถอตา

อยางไรกด ส าหรบแงมมของการมการศกษาสงนน บทความและบทสมภาษณทงหมดในชวงเวลาทศกษา ผวจยพบวา มการกลาวถง จ านวน 35 เรอง อนงส าหรบความหมายผชายของนตยสาร Lips ทสอใหเหนวาเปนผมการศกษาสงนน อาจกลาวไดวาเพอสรางนยใหรบรถงคณภาพของผชายวาเปนผมความร ความสามารถและยงรจกตอยอดกบประยกตวชาความรทเรยนมาเพอยกระดบการยอมรบจากสงคมมากขนดวย ดงรายละเอยดตอไปน

คอลมน ‚เอยปาก‛ นเขยนถง ปอก เชลซ หรอ ศภกจ เมฆอ านวยชย ระบวา ‚เรยนจบจากวดล แซสซน‛ ซงเปนสถาบนการออกแบบตดแตงทรงผมระดบโลกของประเทศองกฤษ การประกอบสรางใหเหนถงผชายแบบเมโทรเซกสชวล มการศกษาสง ยงเพมน าหนกดวยระดบ การงานทกาวหนา อนเปนผลมาจากการไดรบการศกษาในระดบสงดงทในบทสมภาษณของ ปอก เชลซ กลาวถงตนเองวา

‚เรยนจบจากวดล แซสซน กไดงานท ามาตลอด มโอกาสท าผมใหกบคนทมชอเสยง แมกระทงเคยเปนผชวยสงแกนมวนผมใหกบเจาหญงไดอานา ซงตอนนนทานยงเปนเลดไดอานา สเปนเซอร วดลเคยบอกในคลาสสดทายไววาอาชพชางผม ไมใชทกคนจะเปนได แตในเมอเปนแลว เธอจะไมสามารถหลบหนอาชพนไปไดตลอดชวต ในคลาสทผมเรยนมนกเรยนอยทงหมด 11 คน วดลชไวแค 4 คนทสามารถเปนชางท าผม และเรากเปนหนงในนน‛ (Lips ปกษแรก กนยายน 2556 หนา 189)

การระบถงคณภาพและความสามารถดานการศกษา ซงผานการท านายของครผสอนคอ วดล แซสซน ทระบวา ‚ในคลาสนจะมแค 4 คนทเปนชางผมได และเรากเปนหนงในนน‛ จ านวนหนงในสของท งช นทมสบเอดคน ย าถงความสามารถทเปนผลจากการศกษาอยางมคณภาพ นอกจากน การระบวาครอยางวดล เคยบอกใหในคลาสสดทายไววา ‚อาชพชางผม ไมใชทกคนจะ

Page 46: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

37

เปนได‛ นกเปนการแฝงนยและการประกอบสรางภาพผชายแบบเมโทรเซกสชวลอยางปอก เชลซ วามความสามารถ ซงไดมาเปนชางผมระดบโลกทไดมสวนดแลแฟชนผมของเชอพระวงศองกฤษ

การมระดบการศกษาสงทพบไดในนตยสาร Lips อกหนงตวอยางทส าคญ ดงเชนในคอลมน Lips Blog ทสมภาษณ สภชย ปตวฒ

‚หนาทการงานซงท าให สภชย ไดคลกคลกบพนองชาวนาไทยและการศกษาดงานในหลายประเทศ ท าใหเหนคณภาพชวตทดของเกษตรกรทงทไตหวน ญปน ออสเตรเลย สงผลใหเขาเกดความตงใจอยางแรงกลา ทจะเพมผลผลตและคณภาพขาวในแปลงนา พรอมท งลดตนทน และสรางคณภาพชวต เปลยนระบบใหชาวนาท างานแบบสบายๆ ซงในทสดเขากคนพบกระบวนการทเรยกวา...เปยกสลบแหง แกลงขาว‛ (Lips หนา 061 ปกษแรก กนยายน 2556 )

ขอความดงกลาว มงสะทอนภาพผชายแบบเมโทรเซกสชวลทมการศกษาสง ดงทเรา

พบวา สภชย ไดมโอกาส ‚ศกษาดงานในหลายประเทศท าใหเหนคณภาพชวตทดของเกษตรกรทงทไตหวน ญปน ออสเตรเลย‛ การไดมโอกาสไปตางประเทศเพอศกษาดงานนน ชเปนนยวาคอเปนผมการศกษาสงนสะทอนวา องคประกอบคณลกษณะของผชายแบบเมโทรเซกสชวล รวมปจจยของการศกษาสงไวดวย อนง ดวยคณลกษณะทมการศกษาสงน สงทตามมา คอ การรจกขบคด ใชการศกษาเรยนรทอยในระดบสงมาแกปญหา ดงทในบทความชวา สภชย น าความรนนแกปญหานาแลงและคนพบวธ ‚เปยกสลบแหง แกลงขาว‛ การแกปญหานาขาวขาดน าได มผลมาจากการไดรบการศกษาสงนนเอง คณลกษณะขอน เปนภาพเสนอแทนทสรางใหผชายแบบเมโทรเซกสชวล มภาพลกษณทดไปดวย

การประกอบสรางความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวล ในแงทมการศกษาสงนน ยงบอกเลาโดยการแสดงใหเหนถงความมงมนในการศกษาเลาเรยนและพฒนาตนเองไดบนพนฐานของความมานะอดทน เลาเรยน ดงบทสมภาษณคอลมน ‚ขยบปาก‛ ของ วภพ ตตยมณกล Managing Director แหงบรษท Star Fashion (2551) จ ากด ผน าเขาและตวแทนจ าหนายรองเทา Flitflop

Page 47: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

38

วภพ เลาถงประวตชวตตนเอง เกยวกบการศกษามาต งแตเกดวา ‚อาย 4 ถง 5 ขวบ พอกสงไปเรยนทสงคโปร เพราะทานคงเหนวา สงคโปรเปนประเทศทเจรญและคงอยากใหลกไดฝกทกษะเรยนภาษาตางประเทศ ท งภาษาจนและภาษาองกฤษ‛ นนแปลวา วภพ ไดฝกภาษาตางประเทศตงแตเดก เปนการศกษาเรยนรจากตางประเทศ สงหนงทนาชนชม คอ เขาตอง ฝาฟนความไมรภาษาเหลานนไปใหได วภพเลาวา ‚ผมเดาวาชวงแรกคงใชภาษามอเสยสวนใหญ‛ อยางไรกตาม ภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวล คอ การสอถงภาพผชายทไมยอมแพตอความไมรภาษา จงตองเอาตวรอดใหได

ทงน วภพ ยงเลาวา ‚ใชชวตในโรงเรยนไปเรอยๆ กเรยนไปได เพอนทสงคโปรมทงคนจน แขกมาเลย ฝรง ท าใหผมไดพดทงภาษาองกฤษและภาษาจน‛ การมความสามารถทางการศกษาเลาเรยนจนสามารถสอสารไดทงภาษาองกฤษและภาษาจน เปนลกษณะทนาชนชม นอกจากน การไดศกษาทตางประเทศ วภพ เลาวายงไดซมซบกฎระเบยบทเครงครดจากสงคโปรมาดวย ซงเปนวนยในการใชชวต เชน การไมกนหมากฝรง หรอการไมท าสกปรก เพราะทสงคโปรถอวนยเรองความสะอาดเปนอยางยง

เมอผานการเรยนรการศกษาจากตางชาตแลว วภพกเขาสระบบการศกษานานาชาตอกครง ในเมองไทย ทมหาวทยาลยอสสมชญ และไปศกษาตอทอเมรกา เขาเลาวา

‚ตอนทผมก าลงตดสนใจวา จะไปเรยนตอทไหนด ผมเอา

แผนทอเมรกามากางด ผมคดวาไหนๆ ตองไปใชชวตอยทนนตง 2 ป ขอไปเจอประสบการณใหมๆ บาง สดทายผมเลอกไปเรยนดาน Finance and Supply Chain Management ท Michigan State University‛ (Lips หนา 074 ปกษหลง พฤษภาคม 2556 )

การเลอกศกษาตามความถนด เชน เรยนทางเศรษฐศาสตร เพราะชอบตวเลข รวมถงไปเรยนทอเมรกา เพอคนหาประสบการณใหมๆ นบวาเปนการสรางภาพตวแทนของผชายแบบเมโทรเซกสชวล ทมงท าตามความตงใจดานการศกษาของตน และเปนผไมหว นกบความทาทาย

การจบการศกษาระดบปรญญาโทของวภพ ไดแสดงใหเหนถง ภาพผชายแบบเมโทรเซกสชวล ทเอาจรงเอาจงไปสเปาหมาย และเมอวภพจบปรญญาโท การศกษาของเขากยงแฝงในแงการเรยนรวชาชพอกดวย โดยเฉพาะบรษทใหญอยาง ฟอรด เขาเลาวา

Page 48: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

39

‚หลง เ ร ยนจบป รญญาโท ผม เ ล ย ไปท า ง าน เ ป น อนเทอรนอล ออดท ของบรษทผลตรถยนตฟอรด สวนหนง เปนเพราะผมอยากไดประสบการณการท างาน อยากเรยนรระบบการท างานจากบรษทใหญ‛ (Lips หนา 076 ปกษหลง พฤษภาคม 2556)

การไดท างานในบรษทฟอรดของวภพ ชใหเหนถงความมวนย ทท าใหวภพประสบ

ความส าเรจในหนาทการงาน และยงสรางภาพตวแทนของผชายแบบเมโทรเซกสชวล วาเปนผใฝหาความรและมงเรยนรอยางสม าเสมอ นบเปนการรวมลกษณะหลายประการในดานทดของการเรยนรใหเปนลกษณะของผชายแบบเมโทรเซกสชวล ซงขยายขอบเขตไปจากการมการศกษาสง

พจารณาไดวาขอบขายงานทเปน Internal Audit คองานส าคญทตองมความละเอยดและแมนย าในการตรวจสอบคณภาพระบบโครงสรางขององคกร ผท างานนจะตองมความรมากพอ ทจะสรางความเชอมนในการวางแผนตรวจสอบความมนคงของโครงขายงานตางๆ ในองคกร และยงตองมความเทยงธรรมในการประเมนผลการปฏบตงานขององคกรวามประสทธภาพหรอ ตองพฒนางานในระบบตางๆ

กลาวไดวา ภาพผชายทสอออกมาดงกลาวย าชดถงผลลพธจากความหมายวาเปนผมการศกษาสง จงสามารถท างานระดบทตองอาศยทกษะและความรในชนสงเชนเดยวกน นอกจากน ในขอบขายงานผชายในคอลมนขางตน จะพบวา มภาพตวแทนของผชายเปนผละเอยดรอบคอบในการปฏบตงาน และเปนผมความสามารถในการประยกตใชความรจากศาสตรสาขาทเรยนมาใชกบหนาทการงาน รวมถงยงใหความหมายแกผชายวาเปนผทน าความรมาพฒนาองคกรหรอหนวยงานใหมความเขมแขงและมประสทธภาพอกดวย

การเสนอภาพผชายผานนตยสาร Lips วาเปนผมการศกษาสง ยงเหนในตวอยางของคอลมน Masterpiece ฉบบเดอนมกราคม 2556 หนา 234 ทสมภาษณ คณโชคชย บลกล เจาของฟารมนมโชคชยทมชอเสยงและเปนทรจกยอมรบในการบรหารจดการงานอยางมคณภาพ โชคชย บลกล ถกน าเสนอวามการศกษาสงในดานทเรยนจบมาจากตางประเทศ โดยเปนประเทศชนน าทางดานการศกษา นนคอ โชคชยเรยนจบจากประเทศสหรฐอเมรกา สาขาสตวบาลและเพมเตมความรดวยประกาศนยบตรวชาชพผเชยวชาญดานโคนม

ภาพตวแทนของผชายอยาง โชคชย บลกล คอ การน าเสนอแงมมของผชายทกลาตดสนใจโดยใชความรทศกษามาชวยยกระดบการประกอบอาชพ ดงท โชคชย บลกล กลาวถงความสามารถดานนของตนเองวา

Page 49: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

40

‚ผมเรยนจบสหรฐอเมรกา พอวางกจะไปฟารมโคนมเรยนรเพมเตมดานการบรหารจดการฟารม... เมอตอนปรญญาตร ผมจบดานสตวบาล... ผมใชความรทศกษามาเรมเขาใจงานจากการดแลยาปศสตว... ผมสามารถแกปญหาเรองคนเลยงววไมเขาใจวธการกบขนตอนใหยาทจ าเปนส าหรบวว... ผมสามารถท ายอดขายยาส าหรบสตวไดจนยาหมดสตอก... พอผมเขาไปชวยงานกชวยบรหารบรษทอสต เอเชยตค จนท างานไดคลองตวขน‛

กลาวไดวา ภาพตวแทนผชายของผมการศกษาสงนน นตยสาร Lips สอความหมายวาเปน

ผทสามารถอาศยความรมาแกปญหาในหนวยงานหรอองคกรไดอยางฉบไว คณลกษณะอกอยางของภาพตวแทนผชายทมการศกษาสง คอ เปนผกลาตดสนใจ ไมหว นกบปญหาในการท างาน และมทกษะในการท างานโดยประยกตความรมาใชตอยอดกบงานทรบผดชอบ นอกจากน ยงเปนผทใฝรไมหยดทจะเรยนรเพมเตมอกดวย ความหมายทประกอบสรางถงผชายเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips อกอยาง คอการทชวาผชายกลมนเปนผมการศกษาสง การมความรพจารณาเบองตนในการน าเสนอจากขอมลดาน วฒการศกษาดงในคอลมน Contributors ฉบบเดอนมนาคม หนา 18 ทระบถงพธา ลมเจรญรตน ผเขยนคอลมนระบถงคณสมบตทเปนภาพแทนของผชายเมโทรเซกสชวลคนนวา

‚นกธรกจหนมดกรปรญญาโท 2 ใบ จาก John F.Kennedy School of Government Harvard University ดานการเมองการปกครอง สาขาภาวะผน า และพวงมาอกใบ ดานบรหารธรกจจาก Sloan, Massachusetts Institute of Technology (M.I.T) พธามความรความสามารถ โดยใชความเขาใจดานการปกครองบรหารจดการ จากทร าเรยนมาดแลธรกจไดอยางกาวหนา‛

สงทควรสงเกต คอ การประกอบสรางความหมายผชายเมโทรเซกสชวลถงคณสมบต วามการศกษาสงนน นตยสาร Lips อางองขอมลจากการใหคณคาแกสถาบนการศกษาตางประเทศโดยเฉพาะทางยโรปและอเมรกา ประเดนดงกลาวนไดสรางคานยมเปนความหมายแกกลมผอาน

Page 50: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

41

นตยสาร Lips ดวยวา ผชายเมโทรเซกสชวลทนาเชอถอในแงการมคณวฒทางการศกษานน จะตองเปนผมความสามารถในการเรยนและการศกษาภายนอกประเทศดวยจงจะยงไดรบความชนชม ทงน ผเขยนคอลมนไดขยายความถงนยยะทระบเปนภาพแทนของผชายเมโทรเซกสชวลวา เ มอมการศกษาสงแลวสงทตามมาคอ ความสามารถในการประยกตใชความรไดอยาง มประสทธภาพ และเกดประโยชนอยางยงตอการบรหารจดการงาน ดงทมขอความระบวา ‚พธามความรความสามารถโดยใชความเขาใจดานการปกครองบรหารจดการจากทร าเรยนมาดแลธรกจไดอยางกาวหนา‛ นอกจากน การเสนอความหมายถงผชายเมโทรเซกสชวลทระบวาเปนผมการศกษาสง ผเขยนคอลมนยงใหความส าคญโดยเพมประเดนเชอมความหมายถงวยทนายแบบหรอผชายใน บทสมภาษณยงอยในชวงทเปน ‚หนมไฟแรง‛ ดงความวา ‚วยเพยง 32 ป กสามารถบรหารงาน จนกาวหนาเปนกรรมการผจดการ บรษท ซอโอ อกรฟด จ ากด เจาของธรกจน ามนร าขาวภายใตยหอ The Rice Bran oil Company‛ นยยะดงกลาวย าความหมายของผชายเมโทรเซกสชวลใน Lips วาผทมคณคาดานการศกษาสง กจะสามารถเพมศกยภาพในการท างานของตนไดอยางรวดเรวโดยไมไดขนอยกบอาย ความหมายขอนไดถกสอสารใหผอานซงเปนผชายเมโทรเซกสชวลเชนกนไดพจารณาและเกดการซมซบคณคาดงกลาวเขาเปนสวนหนงในการมองถงภาพแทนผ ชาย เมโทรเซกสชวลทมประสทธภาพดวย

กลาวโดยสรป การสอความหมายผชายในนตยสาร Lips วาเปนผมการศกษาสงสามารถยกระดบความสามารถใหแกผชายกาวหนาในหนาทการงาน นอกจากน ภาพตวแทนวามการศกษาสงนนยงสรางความหมายใหผชายเปนผมทกษะในอาชพ รวมถงเปนผมความรอบคอบถถวนในการท างานทไดรบมอบหมาย สงส าคญคอการศกษาทสงยงเปนตวผลกดนใหภาพผชายเปนผกลาตดสนใจไดอยางฉบไวตามหลกวชาทไดเรยนรมา ความหมายดงกลาวโดยรวมจงสงผลใหเหนวาผชายผมการศกษาสงยอมเปนทชนชมขององคกร

3.1.3 ผชายเมโทรเซกสชวลมรสนยมในการใชชวตแบบตะวนตก คอลมนในนตยสาร Lips มความนาสนใจทสวนหนงน าเสนอภาพผชายวา เปนผมรสนยม

ในการใชชวต ทงน วภาดา รตนดลก ณ ภเกต (2554 : 54-55) ซงไดศกษาการเสนอภาพผชายโฆษณาเครองดมแอลกอฮอล พบวา มการน าเสนอถงนยความมรสนยมในการใชชวตของผชายตอการดมเครองดมแอลกอฮอลดวย นาสนใจวานยของการมรสนยมดานการใชชวตนน ทแทเปนการสรางความหมายเชงสญญะตามความคดของยคบรโภคนยม กลาวคอ ความมระดบหรอความมรสนยมนนจะถกสอผานการบรโภคผลตภณฑหรอสนคา และรวมถงการน าเสนอรปแบบชวต

Page 51: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

42

สมยใหม ทมบรบทเนนแสดงความคดเหนกบพฤตกรรมตามอยางชาตตะวนตก อนถกใหความหมายวาเปนรปแบบชวตทเจรญไมลาหลง อยางไรกตาม ภาพผชายใน Lips ถกน าเสนออยางนาสนใจ บทความและบทสมภาษณทงหมดในชวงเวลาทศกษา ผวจยพบวา มการกลาวถงการมรสนยมในการใชชวตของผชายเปนจ านวนมากถง 35 เรอง ดงนน ในประเทศไทยจงมสอจ านวนมากอาศยกระแสชดความคดดงกลาวเพอโนมนาวใหกลมเปาหมายสนคาหรอผเสพสอหลงเขาใจหรอคดไปวารสนยมในการใชชวตคอการคดเหนและประพฤตโดยมประเทศตะวนตกแบบอยาง ทสมภาษณ ณฐ ศกดาทร ในคอลมน Lips Chat ไดสรางภาพตวแทนของผชายแบบเมโทรเซกสชวล วามรสนยมในการใชชวต เรมตงแตการปประเดนวา ณฐ มการศกษาดจบจากคณะเศรษฐศาสตร จากมหาวทยาลยฮารวารด และยงรจกใชชวตแบบผอนคลายอยางมรสนยม ณฐ พดถงการพกผอนของเขาวา

‚ผมชอบไปทะเลมากครบ และคดวาหนารอนเปนฤดของ

การเปดเผย อยางตอนทผมเรยนอยทอเมรกาเขาจะฮตผวสแทนๆ กน ดงนน กจกรรมทผมท าตลอดเวลาไปเทยวทะเลชวงซมเมอรเลย คอ นอนอาบแดด กมไปชายหาดทฮาวาย ฟลอรดา หรอวาทเมกซโกบาง แลวอกอยางทคงอดนกถงไมไดแน คอ แฟชนชดวายน า ซงผมวาสวยดนะ และผมเองกใ ส ชดวายน าดวยเหมอนกนเวลาไปเทยวทะเล โดยถาเดนอยรมชายหาด อาจเปนแบบขายาวนดหนอย แตถาเลนน าในโรงแรมกจะใสแบบขาสนมากขน ทงน ถามโอกาสผมอยากไปเทยวชายหาดแถบโอกนาวาในประเทศญปน เพราะเปนบานเกดของนกรองคนโปรดดวย คอ นามเอะ อามโระ ซงถาไดไปใชชวตอยสกสองอาทตยคงจะดมากครบ‛ (Lips หนา 198 ปกษหลง มนาคม 2556)

การระบกจกรรมวา ‚อาบแดด‛ และไป ‚ชายหาดทฮาวาย ฟลอรดา หรอวาทเมกซโก‛

สถานททองเทยวดงกลาวน เปนสถานทในฝนและถกพดถงอยางมาก ส าหรบคนทชอบทะเลและอาบแดด การเสนอวา ผใหสมภาษณอยางณฐ ซงท ากจกรรมกลางแจงทบรเวณชายหาดนนทเปนชายหาดทคนจ านวนมากชนชอบ สวนหนง ณฐ กจะถกใหความหมายวา เปนทชนชมไปดวย เพราะรจกไปอาบแดดยงสถานททมชอเสยง

Page 52: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

43

ประเดนส าคญอกประการ คอ การระบวา ณฐ สนใจแฟชนชดวายน า ‚ผมเองกใสชดวายน าดวยเหมอนกนเวลาไปเทยวทะเล โดยถาเดนเลนตามชายหาด อาจเปนแบบขายาวนดหนอย แตถาเลนน าในโรงแรมกจะใสแบบขาสนมากขน‛ การรจกกาลเทศะและรความควร ไมควรในแตละสถานทซงเขาไปพกผอนนน นบเปนการสรางภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวล ทรจกคดพรอมกบมรสนยมในการใชชวตดวย สงทควรพเคราะหเปนพเศษคอ ผชายผมรสนยมในการใชชวตทน าเสนอมานน ดจะใชรปแบบชวตตามอยางชาตตะวนตก เชนทกลาววาชอบใสกางเกงวายน า และชอบอาบแดด เพราะกจกรรมทง 2 อยางนไมใชรสนยมของวฒนธรรมไทย จงอาจกลาวไดวาความหมายของการนยามถง ‚มรสนยมในการใชชวต‛ ในภาพตวแทนผชายของนตยสาร Lips ดจะเปนทการใชชวตตามรปแบบวฒนธรรมของชาตตะวนตก พจารณาในอกมมหนงทกลบกน กอาจมองไดวา ความมรสนยมในการใชชวตของผชายนน ดจะมภาพตวแทนไกลหางจากวฒนธรรมตามแบบแผนเดมของสงคมไทย

ทงน การระบในตอนทายวา ‚อยากไปชายหาดแถบโอกนาวาในประเทศญปน เพราะเปนบานเกดของนกรองคนโปรดดวย คอ นามเอะ อามโระ‛ การอางถงนกรองดงของญปน ซงเปนทชนชอบของคนจ านวนมาก ท าให ณฐ ถกรวมความหมายไปดวยวา มรสนยมในการชอบคนทมชอเสยง การแสดงความปรารถนาจะไปชายหาดญปน ณ เมองแหงนน จงเปนการสรางความหมายเรองการใชชวตอยางมรสนยมเชนกน มประเดนทชวนพเคราะห คอ การระบสถานทซง ณฐ ใฝฝนอยากไปนนคอ ตางประเทศ ไมใชจงหวดในประเทศไทย โดยนยนมความหมายทสอออกมาวาผชายทมรสนยมในการใชชวต คอ ผทรจกหาเวลาพกผอน ซงเนนเปนพเศษทตางประเทศไมใชในประเทศไทย ประเดนพนทซงอยนอกประเทศนนกยงมความนาสนใจวา ผชายทมรสนยมเรองการใชชวตทสอผานนตยสาร Lips ถกสรางความหมายวาเปนผทนกระแสตามประเทศทพฒนาแลว ญปนจงเปนประเทศทถกอางถงส าหรบความใฝฝนของผชายอยางณฐ

การใชชวตอยางมรสนยมดจะเปนการสรางความหมายแหงการรจกพกผอนในสถานทซงมระดบ หรอเปนสถานททมชอเสยง ท งน ในบทสมภาษณ คอลมน Lips Chat แมค วรคณศร กานตวฒนกล เอเอฟรน 6 ซงเปนพระเอกดาวรงของชอง 7 ส แมค วรคณศร เลาวา การทองเทยวทเขาประทบใจและชนชอบมาก คอ

‚ทรปหนารอนทผมประทบใจทสดคอ ทรปเชยงใหมครง

ลาสดนแหละครบ ผมถอโอกาสชวงพกเบรก กองถายซรยเรอง คอฟฟ ปรนซ ไปเทยวเชยงใหมกอนชวงสงกรานตจะไดไมตองเจอกบคนเยอะๆ หนารอนเชยงใหมอาจจะรอน ไมตางจาก

Page 53: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

44

กรงเทพฯ แตผมวากไดอารมณไปอกแบบนะครบ ไดแตงตวสบายๆ ไมตองขบรถเอง นงรถแดงเทยวละ 20 บาท ไปไดรอบตวเมองเลย ผมกบเพอนๆ ไปเชาโรงแรมอยดวยกน เชารถขบไปเทยววด เทยวน าตก ไปดโรงเรยนฝกชาง ดโชวของลง ไปสวนสตวเชยงใหม มทเทยวเยอะมาก ผมอาศยไปตามหนงสอไกดบก ทผมพกไปดวย ระหวางทางมรานอาหารไหนนาแวะกจะแวะทานบาง รานในเชยงใหมคอนขางมเอกลกษณ อาจจะไมใชรานทดหรแตนาเขาไปลองชม ผมชอบไปทานอาหารเหนอทรานตอง ถามโอกาสไปเชยงใหมตองแวะไปทานน าพรกหนมทรานนเกอบทกครง‛ (Lips หนา 198 ปกษหลง มนาคม 2556)

สงเกตไดวาการสรางความหมายให แมค วรคณศร เปนผชอบผจญภย ‚นงรถแดง

เทยวละ 20 บาทไปไดรอบตวเมอง และเชารถขบไปเทยววด เทยวน าตก ไปดโรงเรยนฝกชาง ดโชวของลง ไปสวนสตวเชยงใหม มทเทยวเยอะมาก ผมอาศยไปตามหนงสอไกดบก‛ นคอ การใชชวต ทเปนทนยมตามรปแบบตะวนตก ซงมหนงสอน าเทยวเปนคมอการเดนทาง การพยายามท าตวคลายหรอมลกษณะรวมกบนกทองเทยวตางชาต อาจเปนอกความหมายหนงทสรางใหผชายแบบ เมโทรเซกสชวล มลกษณะการใชชวตอยางมรสนยมในรปแบบการใชชวตของผชายตะวนตก นอกจากนน การนงรถแดงยงสอใหเหนถงความเปนผชายธรรมดาตดดน

นอกจากน แมค วรคณศร ยงสรางภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวล ในแบบทรจกชนชมกบวฒนธรรมไทยดวย เชนบอกวา ‚รานในเชยงใหมคอนขางมเอกลกษณ อาจจะไมใชรานทดหรแตนาเขาไปลองชม ผมชอบไปทานอาหารเหนอทรานตอง ถามโอกาสไปเชยงใหมตองแวะไปทานน าพรกหนมทรานนเกอบทกครง‛ การระบวาชนชอบอาหารของทางภาคเหนอ ในแงหนงเปนการชนชมในรากเหงาวฒนธรรมไทยและเปนคณลกษณะและภาพตวแทนใหเหนถงการมรสนยมในการใชชวตของผชายแบบเมโทรเซกสชวล นาสงเกตวาการสรางความหมายผชายวา เปนผมรสนยมในการใชชวตนน ยงพบลกษณะทเสรมเนนกบประเดนแรก กลาวคอ ในเบองตนมการสรางความหมายวาผชายทมรสนยมการใชชวต ตองเปนผด าเนนการกจกรรมตามอยางวฒนธรรมตะวนตก เชน การทองเทยวตามล าพง การพกผอนอาบแดดใหมผวคล าและใสกางเกงวายน าพกผอนตามชายทะเล ในความหมายทสองของความหมายการใชชวตทมรสนยมซงสอผาน แมค วรคณศร คอ การมความกลาผจญภยในการออกทองเทยวและทส าคญคอ การท าตวตามสบายไมมพธรตรองหรอไมเครงครดกบแบบแผนตามขนบวฒนธรรมไทย ดงท แมค วรคณศร กนอาหาร

Page 54: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

45

เหนอรานธรรมดาในกลมวยรน ไมไดไปกนรานขนโตกแบบพธการตามวฒนธรรมดงเดมของลานนา การแสดงวธการใชชวตขางตน สรางความหมายวารสนยมในการใชชวตของผชาย เมโทรเซกสชวล คอ รสนยมลดละความเครงครดในแบบแผนดงเดมของวฒนธรรมไทย

การมรสนยมในการใชชวตแบบผชายแบบเมโทรเซกสชวลนน นตยสาร Lips ยงสอผานการท ากจกรรมในแบบโลดโผน ชอบความเรวและความหรหราของรถยนต อยางเชนคอลมน Master Piece ทสมภาษณโชคชย บลกล เจาของฟารมโชคชย เขาพดถงความชอบและของสะสมทเปนรถออสตน ฮลย วา

‚รถออสตน ฮลย สขาวเปดประทน หนงใน 200 คนของรน

ลมเตด อดชนรนแรก ของรถยนตสญชาตองกฤษ ทจอดอวดความงามสงาสไตลคลาสสค อยภายในโรงจอดรถบรเวณชนหนงของพพธภณฑโชคชย ผมเปนคนชอบขบรถเรว สมยผมไปเรยนอยทสหรฐอเมรกา เมอไหรทผมพอมเวลาวาง ผมชอบไปขบรถแขง รถออสตน ฮลย รนนจงเปนรถทผมเลงเอาไวในใจอยแลว เพราะกะทดรด ปราดเปรยวด แลวยงเปนรถสปอรตเปดประทนอกดวย คณแมของผมเลยซอรถคนนใหเปนของขวญ ตอนนนซอมาในราคาหกหมนบาท ซงถอวาแพงพอสมควรเลยทเดยว เพราะสมยนนรถญปน ราคาอยทสามหมนบาทเทานนเองครบ‛ (Lips หนา 234 ปกษแรก มกราคม 2556)

การชอบความเรวในการขบขรถยนต นบเปนลกษณะรวมแบบนสยของผชาย แตการสรางความหมายใหผชายแบบเมโทรเซกสชวล เปนผมรสนยมถงยหอรถเกาแกแบบองกฤษอยางออสตน นคอความจงใจสรางความตางจากผชายแบบทวไป เพราะในบทสมภาษณจะเหนวา โชคชย ผเปนบคคลในการเลาเรองรถออสตน ทเขาชอบนน จะรรายละเอยด ความเรว รน และความพเศษของรถออสตนทเขาชอบ นนแสดงใหเหนลกษณะหลายประการ หนง เปนการสอถงวา เปนผจดจ ารายละเอยด สงทชอบไดอยางแมนย า ไมใชชอบไปตามกระแส สอง เปนคนรจกเลอก เชนในบทสมภาษณ โชคชยบอกวา ‚รถออสตนรนน จงเปนรถทผมเลงเอาไวในใจอยแลว เพราะกะทดรด ปราดเปรยวด แลวยงเปนรถสปอรตเปดประทนอกดวย‛ การระบวาผมเลงไวในใจอยแลวย าถง การมงมนทจะมไวครอบครอง สอถงความตงใจ ไมใชชอบแบบชวครงชวคราว และยงแฝงความซอตรงตอหวใจตนเอง ทไมเปลยนไปชอบรถอน เชน รถญปน ซงในสมยนนกมราคาถกกวา และ

Page 55: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

46

มคนใชเปนจ านวนมาก การไมเดนตามกระแสของคนจ านวนมากในสงคม แตกลบยดตามความชอบสวนตว นบเปนการมรสนยมและการใชชวตในแบบทตวเองเลอก นนบเปนการสรางภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลทประกอบสรางขน

ประเดนทชวนพเคราะห คอ การเสนอความหมายของผชายทมรสนยมในการใชชวตนน ยงรวมถงนยของการรจกเลอกจดยนของตนเองอยางเชอมน ดงท โชคชย บลกล ชนชอบและสะสมรถออสตน ไมไดตามกระแสทคนจ านวนมากทเลอกใชรถของประเทศญปน ทงน การแสดงความชนชอบดงกลาวยงมนยของการประทบใจชาตตะวนตกแฝงเรนอยดวย เพราะรถดงกลาวเปนของประเทศองกฤษ การสอความหมายผชายในแงนจงรองรบความหมายกอนหนาทวเคราะหมาแลววา รสนยมในการใชชวตของผชายท Lips สอออกมานนเปนไปในทศทางทมรสนยมใชชวตอยางตะวนตก ความมรสนยมดานการใชชวตทนตยสาร Lips สอสารความหมายถงผชายเมโทรเซกสชวลนน มประเดนส าคญทนาพเคราะหวา นยยะแรกมกหยบยกจากผชายทอยในกระแสสงคมชนสง นยยะทสองเปนผชายทก าลงไดรบความชนชม เชน ดารา นายแบบ เปนตน ความหมายของการสอถงนยามแหงการมรสนยมในการใชชวตนน มกเปนนยยะทแตกตางจากสงคมไทยในอดตทระบการพกผอนเปนเรองของการใชเวลาวางเพอผอนคลายจากการท างาน แตในนตยสาร Lips คอลมนเอยปาก หนา 204 เดอนมกราคม ระบถงการมรสนยมดานการใชชวตของผชายเมโทรเซกสชวลวา กจกรรมการพกผอน ทแทแลวกเปนการไดเรยนรชวตในสภาพแวดลอมทแตกตางจากสภาพการท างานดวย ดงนนในคอลมนนจงน าเสนอการพกผอนของบรรดานายแบบ นกแสดงชายวาพวกเขาพกผอนแตกไดเรยนรชวตในอกรปแบบซงแตกตางจากการท างาน ถอเปนการใชชวตอยางมรสนยมเชนกน ในคอลมนเอยปากทกลาวถงการพกผอนอยางมรสนยมของเหลานายแบบหรอนกแสดงชายขางตนนน มการระบถงผทก าลงเปนทชนชอบของกลมผชายเมโทรเซกสชวล นนคอ ปอง ณวฒน กลรตนรกษ โดยมความหมายในมมของการใชชวตแบบมรสนยมวา

‚ปอง ณวฒน ใชชวตอยางมรสนยม ดมด ากบความงาม ของโลกใตทะเล การด าน าเปนกจกรรมใหไดเรยนรโลกกวาง ทไมเคยสมผส ไดฝกสมาธ ไดรจกแกปญหาเฉพาะหนา ไดรจกสงคมใหมทไมใชแวดวงบนเทง และไดซมซบธรรมชาต เพออนรกษตอไป‛

Page 56: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

47

ส ง ทควรพ เคราะห คอ ความหมายของการใชชวตอยางมรสนยมส าหรบผ ชาย เมโทรเซกสชวลทนตยสาร Lips สอสารออกมานน ไดผนวกรวมทงแงมมดานการพกผอนเขากบแงมมดานการเรยนร และทส าคญไดแสดงผลลพธของชวตทมรสนยมวา คอ การรจกและเขาใจสงคมทแตกตาง แปลกไปจากทคนเคยในระบบชวตท างานปกต ทงน มอกประเดนทนตยสาร Lips ประกอบสรางความหมายถงความมรสนยมในการใชชวตของผชายเมโทรเซกสชวลวา กจกรรมนจะผกพนและเชอมโยงกบส านกตอสงคมดวย เชน กรณของปอง ณวฒน ทกจกรรมการด าน าท าใหเขาตระหนกคณคาของทรพยากรทางทะเล เปนตน อนง ความหมายของการมรสนยมในการใชชวตของผชายเมโทรเซกสชวลนน ผเขยนคอลมนใน Lips ยงระบถงการเปดโลกกวางอยางนาตนตา ตนใจ เมอรจกรสนยมทเปนประโยชนตอการพกผอนอยางมคณภาพ โดยนยยะนแมไมไดกลาวตรงๆ วา ผมรสนยมในการใชชวตส าหรบผชายเมโทรเซกสชวลนน จะตองรจกกจกรรมทไมยงเกยวกบอบายมข แตโดยขอความทละไวกจะเหนวาผเขยนคอลมนไมเคยกลาวถงการพกผอนทมรสนยมวาจะตองของเกยวกบอบายมขเลย ความหมายแฝงดงกลาวนจงกระตนใหผอานไดคดเปนการตระหนกทางออมถงความหมายของรสนยมดานการใชชวตส าหรบผชายเมโทรเซกสชวล วาจะตองเปนกจกรรมทเกดการเรยนร มากกวาการของเกยวกบอบายมข

กลาวโดยสรป ความหมายของผชายท Lips สอวาเปนผมรสนยมในการใชชวตนน ความหมายเดนทเหนชด คอ การด าเนนชวตในรปแบบตามอยางตะวนตก ทงในแงการพกผอนทชนชอบการผจญภย การรบประทานอาหารทไมเครงครดในแบบแผนด งเดมของวฒนธรรมไทย รวมถงการหยอนใจทเปนการเดนเลนอาบแดดใสกางเกงวายน าทชายทะเลกเปนการใชชวตตามอยางวฒนธรรมตะวนตก แสงสดทายคอการสะสมชนชอบภาพยนตรของตะวนตก นกสะทอนความหมายของผชายวารสนยมการใชชวตดจะอางองจากกระแสของการใชชวตแบบตะวนตกนนเอง

3.1.4 ผชายเมโทรเซกสชวลดแลเอาใจใสสขภาพรางกายตวเอง การประกอบสรางความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลในประเดนดแลเอาใจใส

ตวเองในเรองสขภาพและรางกายทปรากฏในนตยสาร Lips นน ภาพผชายใน Lips ถกน าเสนอในบทความและบทสมภาษณทงหมดในชวงเวลาทศกษา ผวจยพบวา มการกลาวถงประเดนดแลเอาใจใสตวเองในเรองสขภาพและรางกายเปนจ านวนถง 31 เรอง

นทธนย ประสานนาม (2551: 176-177) ไดชวาภาพผชายของไทยในยคบรโภคนยมน สอออกมาอยางชดเจนวาการออกก าลงกายหรอการดแลรปรางรวมถงผวพรรณนนกเพอเปาหมาย

Page 57: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

48

‚ใหตวเองดด‛ แตไมใชเพอการรกษาหรอปองกนโรคภยไขเจบ ทงน ส าหรบการออกก าลงกายกจะมการเนนพเศษทการสรางมดกลามจนเกดเปนคลายโรคคลงกลามเพอใหตวเองดภายนอกวาล าสนเปนชายสมชาย สวนทมการดแลผวพรรณเปนพเศษกเพอให ‚ดด‛ ในลกษณะทผสานคานยมเรองผวพรรณผดผองกบผหญงไทยเขาไปดวย ทงมความหมายดงกลาวปรากฏใหเหนในบทสมภาษณผชายของ Lips เชนทเหนจากจตวฒ ศศบตร กลาวถงการดแลสขภาพรางกายตวเองวา

‚...ทงนตวผมเองใหความส าคญกบเรองการแบงเวลามาก

เพราะเคยเหนอทาหรณจาก ผใหญหลายๆ คนมากอน คอถาท างานแลวไมรจกพกเลย ในบนปลายชวตกจะลมเหลว ไมวาจะเปนเรองของครอบครวหรอสขภาพ บางคนยงไมทนเขาชวงอายเกษยณเลยกไมสบายหนก แลวกแกโทรมไปเลยครบ สดทายจงตองเอาแตนอนพกอยทบานภรรยากตองมานงคอยดแลอก ซงผมไมเหนวามนจะคมกบทเราลงทน ลงแรงมาตลอดตรงไหนเลย ...จรงๆ แลวจะท างานหนกกท าไดแตตองชดเจนวาจะท างานจนถงเวลาไหน แลวพอถง เวลากลบบานกอยาเอาเรองงานไปคดทบาน เพราะอาจพาคนทบานเครยดไปดวย ใหคดแคเรองลก เรองภรรยา วาวนนจะกนอะไร หรอจะดหนงเรองอะไรด คอพยายามรแลกซใหมากทสด แคนกพอแลว สวนตนเชามากใหพยายามออกก าลงกาย ดแลตวเองบาง อยางผมถาวางกจะไปตกอลฟหรอเลนฟตเนสครบ‛ (Lips หนา 224 ปกษแรก กนยายน 2556)

ภาพเสนอแทนของผชายแบบเมโทรเซกสชวลท Lips สรางใหแก จตวฒ ศศบตร ใน

คอลมน Career คอ การชวาเขารจกแบงเวลาใสใจสขภาพ เรยงล าดบความส าคญของชวตเปนล าดบ ดงทเขาเลาวา ‚เหนคนหลายคนบนปลายชวตกจะลมเหลว ไมวาจะเปนเรองของครอบครวหรอสขภาพ บางคนยงไมทนเขาชวงอายเกษยณเลยกไมสบายหนก แลวกแกโทรมไปเลยครบ‛ เหตผลเพราะคนเหลานน ท างานและไมรจกออกก าลงกายดแลสขภาพ จตวฒ ชใหเหนการใชชวตของเขาวา จะท างานหนกกท าไดแตตองชดเจนวา ‚จะท างานจนถงเวลาไหน แลวพอถง เวลากลบบาน กอยาเอาเรองงานไปคดทบาน เพราะอาจพาคนทบานเครยดไปดวย ใหคดแคเรองลก เรองภรรยา วาวนนจะกนอะไร หรอจะดหนงเรองอะไรด คอพยายามรแลกซใหมากทสด แคนกพอแลว

Page 58: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

49

สวนตนเชามากใหพยายามออกก าลงกาย ดแลตวเองบาง อยางผมถาวางกจะไปตกอลฟหรอไปเลนฟตเนสครบ‛

การออกก าลงไดอยางสมดลกบการท างานอยางจรงจง ถอเปนความสามารถในการใชชวตของผชายแบบเมโทรเซกสชวลในคอลมนน นอกจากน ผชายอยางจตวฒ กสามารถสรางความอบอนในครอบครวพรอมกบการทไมละทงเรองงาน เพยงแตแบงเวลางานกบครอบครวและสขภาพของตนเองไดอยางเปนระบบ

อาจกลาวไดวา ภาพตวแทนของผชายแบบเมโทรเซกสชวลอยาง จตวฒ คอผชายทรกสขภาพ รกตวเอง รกงาน และรกครอบครวนนเอง นบเปนการสรางภาพตวแทนผชายแบบ เมโทรเซกสชวลใหชวนหลงใหลในแบบผชายในฝน หรอผชายในอดมคตของผหญงดวย อยางไร กด มขอชวนพเคราะห คอ ความหมายของผชายท Lips สอวาเปนผเอาใจใสสขภาพรางกายตนเองนน ความหมายดงกลาวยงรวมไปถงการดแลสขภาพจตดวย ดงทนายแบบผใหสมภาษณ คอ จตวฒ กลาววา ตอง ‚พยายามรแลกซใหมากทสด‛ แสดงวาการใสใจสขภาพตวเองกมอกทางหนงคอ การพกผอน ‚ไมใหเครยด‛ สขภาพจตทดจงเปนอกนยหนงของการกลาวถงความหมายผชายทใสใจสขภาพรางกาย

ทงน มขอชวนใหขบคดวา กจกรรมผอนคลายความเครยดทกลาวถงในการดแลสขภาพ เชน ‚การไปตกอลฟ หรอเลนฟตเนส‛ กจกรรมดงกลาวดจะเปนทางเลอกทสะทอนวาผชายของ Lips ทน าเสนอนน เปนผชายทมหนาทการงานและฐานะทางเศรษฐกจอยในเกณฑดจงสามารถดแลสขภาพตวเองดวยกฬาและกจกรรมขางตนได อกทงกลมภาพตวแทนของผชายท Lips เสนอนน กดจะเปนกลมผชายในเมองใหญ ดงเหนจากกจกรรมตกอลฟและเขาฟตเนสทไกลหางจากความเปนคนชนบท โดยนยนสามารถกลาวไดวาผชายของ Lips คอภาพผชายทมวถชวตในสงคมเมองใหญของประเทศไทยทมฐานะทางเศรษฐกจอยในเกณฑคอนขางด

นอกจากน ผเขยนคอลมนของ Lips ยงสรางความหมายโดยชประเดนวา ผชาย เมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips มคณสมบตอกอยาง คอ ใสใจผวพรรณ และออกก าลงกาย ดงทชายตนแบบในคอลมน Lips Blog เปนพรเซนเตอร ผลตภณฑ ดแลผวพรรณ Clear Nose ผเขยนบทความย าถงบทสมภาษณวา นายแบบ คอ จรวฒน เหมนตสทธกล กลาวถงผชายทมคณภาพวา

‚...ตองสะอาด... การทรสกดกบผลตภณฑท าใหท างานไดงายขนและพดไดเตมปากวาของเคาดจรง คดอยางไรกบการทผชายดแลตวเองแลวถกมองวาไมใชผชาย: ปาผมสอนวา… ผชายตองสะอาด ปาผมเปนชายธรรมดาคนหนง… แตดแลท าความสะอาด

Page 59: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

50

ผวตลอดเวลา และอาชพของผม การดดคองานครบ คดวาตวเองดดทสดตอนไหน: ในรปครบ ทงไฟ เมคอพ รทช ชวยใหผมดดทสดแลว‛ (Lips หนา134 ปกษแรก กนยายน 2556)

การใหสมภาษณขางตน ผ เขยนบทความในนตยสาร Lips แฝงนยวา ผ ชายแบบ

เมโทรเซกสชวล ตองสะอาด โดยเนนทผลตภณฑดแลผวพรรณเปนพเศษ นอกจากน ผเขยนในนตยสาร Lips ยงสรางความหมายวา การเปนผชายแบบเมโทรเซกสชวล จะตองโยงการดแลผวพรรณเขากบการดแลสขภาพอกดวย เชนทผเขยนบทความระบในบทสมภาษณนายแบบ จรวฒน เหมนตสทธกล วา ‚เขาตองยกน าหนกวนละ 2 ชวโมง แยกสวน เฉพาะจด แลวกเลนบาสเกตบอล ฟตบอลกบเพอนๆ นอกจากนกท าความสะอาดผวหนาใหใสสะอาดทกครง และดมน ามากๆ‛

การออกก าลงกายแบบแยกสวนหรอเฉพาะสวน เหมอนการสรางคณคาใหแกรางกายวาผชายแบบเมโทรเซกสชวล ตองมกลามเนอเพอรางกายทล าสน และทส าคญอกประการ คอ การใสใจสขภาพตองโยงกบผวพรรณทใสสะอาด หรอกลาวไดวา นตยสาร Lips ไดสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวล ตองมผวสะอาดและมลกษณะคลายคลงกบผหญงไปดวย

อยางไรกตาม มขอชวนพจารณาวา แมลกษณะภาพตวแทนผชายของ Lips ทใสใจสขภาพตวเองจะมการรวมเอาลกษณะบางประการของความเปนผหญงเขาไว เชน การดแลผวพรรณใหหมดจด สดใสและสะอาด แตกใชวาผชายของ Lips ทใสใจสขภาพจะมเรอนรางอรชร ออนแอนแบบผหญง การมกลามเนอทล าสนอนบงบอกถงความเปนชาย ยงคงเปนภาพตวแทนผชายของ Lips ทสอถงการใสใจดแลสขภาพตนเอง

ถงกระนน กมขอชวนสงเกตวา การออกก าลงกายทเปนเฉพาะสวน เชน กลามแขนหรอกลามขา อวยวะดงกลาวนถอเปนจดเนนอยางหนงทบงบอกความเปนชาย การเนนกลามเนอสวนดงกลาวของผชายใน Lips จงแฝงนยวา อยางไรกตามความเปนชายกยงไมทงจดเดนทบงบอกถงความแขงแรงแหงเพศชาย และสงทชชดไดดกคอ กลามเนอแขนและขาทผชายโดยสรระแลวกยอมมกลามเนอสวนนทแขงแรง บกบนกวาผหญง แตสงทควรขบคดตอไปกคอ การดแลสขภาพตวเองของผชายทสอผาน Lips ดจะเนนความเปนสวนผสมระหวาง การใสใจผวพรรณตามแบบอยางลกษณะภาพตวแทนของผหญง แตกไมลมทจะเนนการดแลกลามเนอใหล าสนตามภาพตวแทนทสอลกษณะความเปนชายดวย นบเปนการสรางความหมายทแตกตางจากแบบแผนความเปนชายไทยแบบดงเดมในแงของการดแลสขภาพทไมนาจะรวมความหมายถงการใสใจดแลผวพรรณไปดวยอยางเชนทผชายซง Lips น าเสนอความหมายไปขางตน

Page 60: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

51

อนง การใสใจสขภาพหรอใสใจตวเอง อนเปนลกษณะการประกอบสรางความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลนน ยงสอผานการประกอบอาชพทมวนยและดแลสขภาพอยางเครงครด ไมใหกระทบตอศกยภาพดานการงาน เชน คอลมน Career ทสมภาษณนกบนอยาง จอหน ภมรมนตร เขากลาวถงการดแลสขภาพทมผลเกยวพนกบการประกอบอาชพนกบนของเขาวา

‚โดยสวนตว ผมจะเครงครดเ รองการดม เค รอง ดม

แอลกอฮอลมาก เพราะในการท างานจะมกฎอยแลววาดมแกวสดทายตองหางจากเวลาบนกชวโมง ผมจงตดปญหาโดยการไมดมเลยภายใน 24 ชวโมงกอนบน สกแกวกไมได เพราะผโดยสารเขาไวใจใหผมรบผดชอบชวต ผมจะท าใหเขาเสยความไวใจไมได” (Lips หนา308 ปกษหลง เมษายน 2556)

ประเดนทนาสนใจ คอ ผเขยนคอลมนไดเสนอภาพตวแทนถงผชายแบเมโทรเซกสชวลวา การดแลสขภาพไมใชเพยงแสดงออกถงการใสใจตวเอง แตยงรวมถงความรบผดชอบตอการปฏบตหนาทการงานดวย นอกจากน ยงมผลถงความปลอดภยของชวตผอนทเกยวของกบงานของผสนใจสขภาพนนดวย ดงเชนอาชพนกบนทระบในคอลมนน

ทงน มประเดนการน าเสนอความหมายของผชายซงใสใจสขภาพตวเองวา Lips ไดเพมนยของการดแลเรองการลดละเครองดมแอลกอฮอลดวย ความหมายโดยออมดงกลาว คอ เครองดมแอลกอฮอลเปนภยตอสขภาพนนเอง ดงนน นยของการดแลสขภาพจงควรตองหลกเลยงการเสพเครองดมแอลกอฮอล เพราะนายแบบตามคอลมนขางตนกลาววา เครองดมแอลกอฮอลนนเปน ‚ปญหา‛ ทงแกการท างานในฐานะนกบน แตนยซอนเรนอกอยางกคอ เครองดมแอลกอฮอลยงเปน ‚ปญหา‛ ทท าลายสขภาพใหย าแยอกดวย

หากพเคราะหใหลงลก นตยสาร Lips ดจะเนนทางออมวา ภาพตวแทนความเปนผชายทใสใจสขภาพและใสใจการปฏบตหนาทการงานใหเตมประสทธภาพจะตองหลกเลยงเครองดมแอลกอฮอลในขณะท างานทรบผดชอบ โดยเฉพาะกบการรบผดชอบดแลชวตผอน ดงเชน จอหน ภมรมนตร ทยดถอประเดนนอยาง ‚เครงครด‛ สงทเหนชดถงการสรางภาพผชายทใสใจสขภาพนน ผมลกษณะดงาม 3 ประการเปนอยางนอย นนคอ ใสใจในตวเอง รบผดชอบการงาน และค านงถงผอน โดยนยนผชายแบบเมโทรเซกสชวลทใสใจสขภาพจงมความหมายทขยายขอบเขต เปนผ ปฏบตตวไดอยางมคณภาพเกยวพนกบลกษณะพงประสงคทงสามประการดงทกลาวมาดวย

กลาวโดยสรป การสรางความหมายผชายใน Lips ทสอวาเปนผสนใจดแลสขภาพรางกายตนเองนนมลกษณะส าคญ คอ ผชายตามนยขางตนมนยามของการใสใจดแลสขภาพตนเองวา

Page 61: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

52

ขอแรกสนใจเรองการผอนคลายความเครยดดวยการท ากจกรรมการออกก าลงกาย ขอ 2 ใสใจความรสกและจตใจซงอาจรวมถงสขภาพจตของตนเองใหมความสดชน ขอ 3 ความสนใจสขภาพตวเองคอการแสดงผานการดแลผวพรรณใหสะอาด หมดจด สดใส ขอ 4 การดแลสขภาพตวเองสอผานความใสใจทจะออกก าลงกายใหมกลามเนอเฉพาะสวน โดยเฉพาะจดทเปนภาพตวแทนลกษณะความเปนชาย เชน กลามแขน กลามขา ขอ 5 ความใสใจสขภาพตนเองสอผานการหลกเลยงเครองดมแอลกอฮอล อนเปนสญลกษณของตวท าลายสขภาพ ขอ6 การใสใจสขภาพตนเองมผลทแสดงออกดวยประสทธภาพในการท างานซงไดรบมอบหมาย และขอสดทาย การใสใจดแลสขภาพตนเองของผชายท Lips น าเสนอนน จะมผลเปนความสขทคนรอบขางสมผสไดจากความใกลชดกบผชาย

3.1.5 ผชายเมโทรเซกสชวลมความคดสรางสรรค การประกอบสรางความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลในประเดนการมความคด

สรางสรรคทปรากฏในนตยสาร Lips นน ภาพผชายใน Lips ถกน าเสนอในบทความและบทสมภาษณเปนจ านวน 21 เรอง ภาพเสนอผชายแบบเมโทรเซกสชวลทมความคดสรางสรรค นบเปนอกนยหนงทนตยสาร Lips สอความหมายออกมาใหผอนรบร ทงน จนตวร เกษมสข (2554 : 16-18) กลาววาในยคสงคมสมยใหม บคคลจ าเปนตอง ‚แสวงและแสดงความร ความคดแบบใหม‛ ท ‚มการตอยอดและปรบประยกต‛ ทงนกเพอให ‚กาวทนกบการเปลยนกบสงคม‛ อยางไรกดมขอชวนสงเกตวาการแสวงหาและแสดงความรความคดแบบใหมทประยกตขนมานน มนยของการรจก ‚คดใหสรางสรรค‛ รวมอยดวย การมทกษะในแงการคดสรางสรรคนนสงผลหลายประการ ทงดานการพฒนาอาชพการชวยเหลอสงคม การสรางรายไดและการสรางคณคาใหแกตนเองในฐานะบคคลทสงคมชนชม

อนง ส าหรบความหมายของการเปนผ มความคดสรางสรรคน น นตยสาร Lips สอความหมายดงกลาวใหแกผชายโดยมประเดนทนาสนใจดงพจารณาในบทสมภาษณ สภชย ผแกปญหาชาวบานขาดน า

‚ค าถามของผมคอท าไมชาวนาไทยยากจน ทงทเขาเปน

ผผลตขาวใหคนไทยบรโภคและสงออกดวย ผมจงคดวาเราจะตอง MakeThe Difference อะไรสกอยางกนแลว แตขอเสนอแนะตางๆ มนปฏบตจรงไดยากเพราะมหลายภาคสวนทเกยวของ เมอนกถงชาวนาเราจงเหนแตการประทวงปดถนน รอ

Page 62: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

53

ความชวยเหลอจากรฐ และโทษฟาโทษฝน ฉะนนเราจะมวรอการเปลยนแปลงจากภายนอกไมได ตองเรมจากตวชาวนาเอง และสงส าคญทจะท าใหเขาเปลยนได คอความรความเขาใจทถกตอง‛ ‚ เราเ ชอกนวาขาวเปนพชน า จงตองใสน าขงไวตลอดเวลา แตจรงๆ แลว ‘ขาวไมใชพชน า!’ ผมจงประยกตองคความรสากลจากเรอง SRI, AWD, AzollaDuckRice มาเปนระบบเปยกสลบแหง แกลงขาว‛ (Lips หนา 266 ปกษแรก เมษายน 2556)

สภชยใชการแกลงขาวดวยระบบเปยกสลบแหง ถอเปนการลดตนทนทงน า ปยและ

สารเคม นอกจากน ยงแกปญหาดนแหงโดยใชน านอย การรจกประยกตความรความสามารถเพอแกปญหาชาวนาขาดน าได รวมถงยงเพมผลผลตขาวไดดวยน ถอเปนภาพเสนอแทนผชายแบบ เมโทรเซกสชวล ทสอวาเปนผมความคดสรางสรรค แกปญหาไดดวยปญญาและประยกตใชความรใหเขากบสถานการณปญหาทก าลงเผชญ นบเปนภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลทค านงถงคนยากจน โดยใชความรความสามารถของตนมาสรางสรรคนวตกรรมเพอแกปญหาใหคนจนอยางชาวนาไดเพมรายได จากผลผลตขาวทเพมขน ความคดสรางสรรคในความหมายทนตยสาร Lips สรางใหกบผชายแบบเมโทรเซกสชวลคอการน าความรไปประยกตใชเพอชวยคนดอยโอกาส มความหมายอกประการทนตยสาร Lips สรางความหมายของการเปนผมความคดสรางสรรคแกผชาย นนคอ นยของการตรวจสอบความร ความเขาใจทสงคมมมาแตเดม ส าหรบ สภชย ทมความคดสรางสรรคในแงน ผวจยพบลกษณะเดนทเขายอนคดทบทวนและตรวจสอบชดความคดเดมของสงคมไทยจนพบวา ‚ทเราเคยเชอวาขาวเปนพชน า... ตองใสน าขงตลอดเวลา แตจรงๆ แลว ขาวไมใชพชน า!‛ การคนหาค าตอบจากขอสงสยเพอจะไดไขขอของใจ จนสามารถตรวจพบค าตอบและสรางชดความคดใหมใหแกสงคมรบร คออกนยหนงของการมความคดสรางสรรคส าหรบภาพตวแทนผชายท Lips น าเสนอ

ทงน การใชความคดสรางสรรคเพอแกปญหาของผชายท Lips แสดงความหมายนน ยงมาพรอมกบการทผชายรจกปรบประยกตความรมาสรางสรรคสงใหมเพอแกปญหาดวย ดงทเหนวา สภชย ‚ประยกตองคความรสากลเรอง SRI, AWD, AZolla Duck Rice มาเปนระบบเปยกสลบแหง... แกลงขาว‛ การสามารถประยกตกระบวนการเรยนรทมวชาดงกลาวเปนพนฐานแลวคนพบวธ ‚แกลงขาว‛ ในการแกปญหาขาวขาดน าหรอมผลผลตนอย สงเหลาน คอ ผลลพธของความหมายการมความคดสรางสรรคส าหรบผชายท Lips สอสารออกมาสผอาน

Page 63: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

54

การสรางภาพเสนอแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลทมความคดสรางสรรคในการท างานอยาง จตวฒ ศศบตร เจาของธรกจประกนภย Maxi Insurance Broker ในคอลมนนพบวา Lips เสนอใหเหนวา จตวฒ ท างานอยางรจกส ารวจผลลพธ และรจกวางแผน รวมทงยนดใหบรการในแงประกนภยอนเปนธรกจการงานของเขา การท างานอยางพจารณาผลสะทอนจากลกคาถอเปนการท างานทคขนานไปกบการส ารวจความพงพอใจของผรบบรการ

นอกจากนภาพเสนอแทนความคดสรางสรรคของจตวฒยงสอผานกระบวนการคดพฒนาปรบปรงกจการและพยายามมงด าเนนงานสความเปนเลศในการท าธรกจ ดงทบทสมภาษณ ซง จตวฒ กลาวถงความคดสรางสรรคในการท างานบรษทประกนภย Maxi ของเขาวา

‚...อกสาเหตหนงทท าให Maxi ไปไดสวย คงเปนเพราะเราพยายามจะเปนมากกวาแค นายหนาขายประกนภยโดยตรง คอไมใ ชวาขาย เสรจแลวงานเรากจบ มบางคนยงไมไดซอ ประกนภยกบเราเลย แตเมอมปญหาเขากจะโทรมาปรกษา เพราะบางทประกนภยทเขาซอไป หรอนายหนาทดแลเขาอยนนไมสามารถตอบเขาได ซงเรากยนดตอบค าถามเพอชวยเหลอทกคนครบ โดยจะบอกเปนขนตอนเลยวาคณตองท าแบบไหน ตองเจรจาอยางไรบาง‛ ‚...เราเองมวสยทศนวาอยากใหลกคาพอใจในบรการมากทสดครบ อยากใหมนใจไดวาซอประกนภยกบเราแลว เราจะดแลตงแตตนจนจบ ซงถาลกคาเกดการเคลมขนมา เรากจะพยายามเขาไปชวยเจรจากบบรษทประกนภยอยางเตมความสามารถ ทงนเรายงมการส ารวจความพงพอใจจากลกคาดวยวา รสกดกบบรการของเราตลอดจนบรษทประกนภยตางๆ มากแค ไหน เพราะตองการเหนภาพสะทอนกลบมาวา เราควรปรบปรงอะไรและจะไดแจงใหบรษทประกนภยทเปนคสญญาทราบดวยวาลกคาคดเหนอยางไร เพราะเราอยากใหเกดการพฒนาไปสบรการทดทสดครบ‛ (Lips หนา 224 ปกษแรก กนยายน 2556)

Page 64: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

55

ความคดสรางสรรคในความหมายของภาพตวแทนผชายอกประการ คอ เปนผ ทรจกพฒนาและปรบปรงกระบวนการท างาน โดยพเคราะหจากสภาพปญหาทพบเจอและพจารณาจากผลสะทอน วธการปรบปรงและแกปญหาขางตน คอ เปนอกนยของความคดสรางสรรคทพบในการท างานของผชายอยาง จตวฒ ดงทเขากลาวถงตนเองวา ‚เราเองมวสยทศนวาอยากใหลกคาพอใจในบรการมากทสด‛

นาสงเกตวาการมความคดสรางสรรคในมมมองของ Lips ทสอผานความหมายของผชาย คอ การชถงความไมหยดนงในการคดเพอพฒนามมมองและผลสมฤทธของการท างาน เมอพเคราะหอกแงหนงผชายทมความคดสรางสรรคในแงมมท Lips น าเสนอกคอ ผทมทกษะและความสามารถในการท างานอยางมประสทธภาพ รจกส ารวจและปรบปรงแกไขปญหาไดอยางตรงประเดน และมการมองปญหาอยางรอบดานตงแตจดตงตน การเกดปญหาระหวางทางของปญหา รวมถงพรอมเสมอทจะแกปญหาอยางเปนระบบ

ความคดสรางสรรคในอกแงหนงของการใหความหมายแกผชายแบบเมโทรเซกสชวล คอ ผทมไอเดยในการสรางสรรคงานศลปะอยางเชนคอลมน Lips Chat ทสมภาษณ คณชย เบญจรงคกล ผยดอาชพตากลองภาพถายและพฒนาตนเองสชางภาพมออาชพ โดยไมไดใชฐานะทางสงคมทเปนคนร ารวยมายกระดบตวเองเลย แตตรงกนขาม คณชย ใชฝมอและความคดสรางสรรคในการถายภาพเปนเครองพสจนความสามารถในอาชพของตน วธการถายภาพดวยความคดสรางสรรคนน คณชย ระบวา

‚งานทผมพอใจและประทบในเปนพเศษ คอ งานถายภาพแฟชนกบนตยสาร เพราะเปนงานทไดคดธมเอง ไดท าตามใจทกอยาง งานทออกมาจงตรงตามคอนเซปตทวางไวมากๆ และตรงกบอารมณทตองการจะสอ ซงงานนนเปนงานแฟชนเซตใหญเซตแรกของตน และเปนงานทเรยกไดวาสะทอนมมมองของผมได อยางครบถวนดวย‛ (Lips หนา 266 ปกษแรก เมษายน 2556)

นาสงเกตวาการท างานดวยความคดสรางสรรคถกประกอบสรางผานนยาม ‚การเปนตวของตวเอง‛ ดงท คณชย พงพอใจกบงานท ‚ไดคดธมงาน ไดท าตามใจทกอยาง...ตรงกบอารมณทตองการสอ...เรยกไดวาสะทอนมมมองของผมไดอยางครบถวน‛ ฉะนน ความคดสรางสรรคทผชายแบบเมโทรเซกสชวล ซง Lips นยามไวกคอ การมจดยนในความคดเปนของตน และไดระบายถายเทมมมองหรอความคดเหนนน ออกมาในรปแบบงานศลปะ ผลลพธทออกมากจะมคณภาพใน

Page 65: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

56

งานทตรงกบความรสกนกคด ทงน คณชย พดถงความส าคญของความคดสรางสรรคในการเปนตากลองวา

‚ทกษะทขาดไมไดเลย คอ ความคดสรางสรรค ยงทกวนนไมวาใครๆ กถายรปได เพราะมอปกรณหรอเทคโนโลยทเอออ านวยมากไปหมด ท าใหการแขงขนในอาชพนคอนขางสง มมมองทดและสรางสรรคของเราจะท าใหภาพมคณคาขน และแตกตางออกไปจากผลงานของชางภาพอกหลายคน ซงผมคดวามมมองนแหละ ทท าใหเราสามารถแยกไดระหวางชางภาพทวไปกบชางภาพมออาชพ‛ (Lips หนา 266 ปกษแรก เมษายน 2556)

สงทพงวเคราะห คอ ‚ความเปนมออาชพ‛ ของชางภาพ คอ ตวแปรทมาจากความคด

สรางสรรคในการถายภาพ และความคดสรางสรรคยงถอเปน ‚ทกษะ‛ อกดวย นนหมายความวา ความคดสรางสรรคเปนสงส าคญทสรางคณคาใหแกท างานศลปะ และสรางคณคาใหผชายแบบ เมโทรเซกสชวล แตกตางจากผชายทวไปดวย ซงไดประกอบสรางผานขอเขยนในคอลมนการพดคยกบ คณชย เบญจรงคกล

อยางไรกด ความหมายของความคดสรางสรรคส าหรบผชายท Lips น าเสนอกยงพบในอกแงทนาสนใจ ดงในคอลมน Career File ทสมภาษณ วส สกลอนนต ในฉบบเดอนธนวาคม 2556 หนา 230 ในคอลมนนมการชนชมวา วส สกลอนนต เปนผประสบความส าเรจในฐานะ ผบรหารธรกจประกนภย และคลนกเสรมความงาม เขาพฒนาธรกจไดอยางรวดเรวจนเตบโตเปนนกธรกจทมก าไรจากผลประกอบการจนเปนทจบตามอง อยางไรกดส าหรบแงมมความคดสรางสรรคในตวผชายคนน ซง Lips น าเสนอนน กคอ การรจกคดแบบยอนตรวจสอบความบกพรองหรอพเคราะหขอเสยของตนเอง แลวมาแกไขจดบอดนนโดยเรว ดงท วส กลาวถงแงมมดงกลาวของตนเองวา

‚ผมวาผมเปนคนรจกคดนะ คดด คดสรางสรรคเพราะในชวงทผมประสบความส าเรจอยางรวดเรวท าใหมอโกสง กราง... จนในทสดมลกคาประกนชวตคนหนงเขยนต าหนผมลงหนงสอพมพ... ผมเจบปวดมากแตกตองขอบคณเขามากทเตอนสตผม... นนคอจดพลกผนทท าใหผมรจกคดมองความบกพรองตวเอง... ผม

Page 66: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

57

ปรบทศนคตใหมจนมความเหนทกวางขนเรยกวาสรางสรรคมากขน...‛

สงส าคญจากขอความขางตน คอ นยของการมความคดสรางสรรคส าหรบผชาย คอ การ

เปนคนรจกยอมรบและพฒนาจดบกพรองตนเอง รจกปรบทศนคตใหมมมมองอยางรอบดาน ลดการถอด ดงท วส สกลอนนต แสดงตวตนใหเหนในบทสมภาษณ และนกเปนอกนยหนงของการมความคดสรางสรรคทรจกมองมมใหม ไมโกรธแคนผชจดบกพรองของตวเรา แตตองพรอมทจะปรบปรงและพฒนาตนเองตามขอชแนะเหลานน ความคดสรางสรรคส าหรบผชายเมโทรเซกสชวลทนตยสาร Lips ไดสรางความหมายใหผ อานไดรบร ก คอนยยะทเ กยวของกบการรจกปรบ ประยกตความร ความสามารถเพอผลประโยชนทเกดแกอาชพของผชายเมโทรเซกสชวลได ในกรณนคอลมน Cover story ฉบบเดอนมนาคม 2556 หนา 63 ระบถง บอย ปกรณ ฉตรบรรกษ วาดารานายแบบคนน มความคดสรางสรรคในแงทแมจบการศกษาจากจฬาลงกรณมหาวทยาลย คณะเภสชศาสตร แตกเรยนรการใชความสามารถทางการแสดง และพฒนาทกษะดานการสวมบทบาทในแตละเรอง โดยเขาใจตวละคร และตบทไดอยางนาสนใจ ความสามารถทรจกปรบ ประยกตเนอหาจากบทละครทตนเองไดรบมอบหมายใหแสดง แลวปรบเปลยนใหเหมาะเปนบคลกของตวเขาเองดวยนน ทกษะขอนเปนความคดสรางสรรคทสงผลให บอย ปกรณ มผชนชอบ ทเรยกวา ‚แฟนคลบ‛ เปนจ านวนมาก ความส าคญของการรจกปรบ ประยกตความร จนสามารถสรางเปนลกษณะเฉพาะทโดดเดนในงานซงไดรบมอบหมายอนเรยกวา ความคดสรางสรรคน กรณของบอย ปกรณ ฉตรบรรกษ ผเขยนในคอลมนของนตยสาร Lips กลาวชนชมวา ‚บอย มความคดสรางสรรค เขาใจตวละครทสวมบท และแสดงออกมาอยางถงอารมณของผชม แฟนคลบบอยจงตดใจฝมอการแสดงของเขา นอกจากบคลกแบบเกรยนๆ‛ ทงน ความหมายทประกอบสรางวาผชายเมโทรเซกสชวลอยางบอย ปกรณ ฉตรบรรกษ รจกปรบ ประยกตบทบาทการแสดงของตนจนเขาใจลกษณะนสยตวละคร แลวแสดงออกมาไดอยางโดดเดนเฉพาะตวนน บอย ปกรณกลาวถงความคดสรางสรรคของเขาวา

‚ผม เมอรวาตองมารบบทการแสดงในละครแตละเรอง ตองท าการบาน ดกอนวาตวละครนนมอะไรในใจ ชอบอะไร โกรธหรอเกลยดอะไร พอผมรจกตวละคร ผมกตองสรางสรรค บคลกเขาใหโดดเดนออกมาโดยคงจะไมใหขดกบพนฐาน

Page 67: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

58

จตใจของตวละครนน แตผมกตองเขาใจในบคลกของ ตวผมเองดวยวาไมใหเกดลกษณะทคนดรบไมได เมอน าสองอยางมารวมกน ผมตองสรางสรรคใหมนสมดล ในแบบของผม‛

สงทควรสงเกต คอ ผชายเมโทรเซกสชวลทเปนกรณการพดถงอยาง บอย ปกรณ จะมนยยะส าคญทนตยสาร Lips พยายามชประเดนวา เขาคอผสรางความสมดลไดอยางสรางสรรคระหวางงานทไดรบมอบหมาย กบลกษณะนสยสวนตว ค าวา ความคดสรางสรรคส าหรบผชายเมโทรเซกสชวลยงรวมถงการเสนอแงมมดานการท างานทรบผดชอบ ทมเท และเขาใจงานซงก าลงปฏบตในความรบผดชอบของตน นยยะดงกลาวเมอสอสารถงผอานนตยสาร Lips กจะไดรบขอมลทเปนภาพตวแทนวา ผชายเมโทรเซกสชวล ซงมคณสมบตของความคดสรางสรรคนน นอกจากจะเจรญในการงาน ยงไดรบความชนชมในสงคมและมหนาทอนเปนเครองประกนความสามารถในการท างานไดดวย นาสนใจวา ความหมายของความคดสรางสรรคนน ส าหรบผชายเมโทรเซกสชวลไมไดโยงถงบคลกทจ าเปนจะตองอยในกรอบแบบแผน ดงกรณ บอย ปกรณ ทเปนผชายซงสงคมรบรโดยทววาเขาเปนคนมบคลกเปนกนเองแตไมไดเรยบรอยอยางสภาพบรษทสงคมไทยเคยใหคณคา ค าวา ‚เกรยนๆ‛ จงเปนความหมายทสอถงบคลกอยางสรางสรรคส าหรบบอย ปกรณ ทผชาย เมโทรเซกสชวลทวไปรบรกนดวย

กลาวโดยสรปการสอความหมายถงผชายท Lips แสดงแงมมวามความคดสรางสรรคนน มนยส าคญหลายประการ อนไดแกผชายทมความคดสรางสรรคนนเปนผทยอมรบขอบกพรองและรจกปรบทศนคตของตนเองใหสรางสรรคดวยการพรอมแกไขจดออนของตนเอง ผชายทมความคดสรางสรรคคอผรช านาญในศาสตรของตนเองและรจกตรวจสอบจนพบปญหาและมองปญหาทเผชญอยางรอบดาน พรอมกนนผชายทมความคดสรางสรรคคอผตรวจสอบความคดเดมของสงคมและไขขอของใจของตนเองไดดวยการพเคราะหพจารณามลเหตหรอตนตอของความคดเกาและเผยแพรความคดใหมทตวเองไดพเคราะหพจารณาและเพอปรบทศนคตซงอาจยงเขาใจผดของสงคม

Page 68: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

59

3.1.6 ผชายเมโทรเซกสชวลมภาวะผน าสมยใหม การประกอบสรางความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลในประเดนการมภาวะผน า

สมยใหมทปรากฏในนตยสาร Lips นน ถกน าเสนอในบทความและบทสมภาษณเปนจ านวน 19 เรอง ในการน าเสนอความหมายของผชาย Lips สอวามลกษณะส าคญประการหนงนนคอ การมภาวะผน า ซงปรากฏผานภาพตวแทนของผชายโดดเดน โดย สภาพ พงศศรวฒน (2545 : 3-5) ไดชถงลกษณะของบคคลทมภาวะผน าวาประกอบดวยคณสมบตหรอความคดเหนและแสดงพฤตกรรมดงน มวสยทศนมองไกลถงการพฒนา มความสามารถในการตดสนใจแมนย าและฉบไว มความมนใจในตนเอง มการก าหนดบทบาทและหนาทของตนเองอยางชดเจน และเปนทพ งใหผใตบงคบบญชาหรอผทมสถานภาพต ากวา มความโดดเดนในการใชปญญาและเปนตวอยางของการสรางแรงบนดาลใจใหแกผอนรวมถงมคณธรรม

ทงน ในบทความหรอบทสมภาษณทเสนอภาพผชายในนตยสาร Lips วามภาวะผน านนปรากฏในกลมของผชายทมธรกจเปนของตวเองหรอนกวชาการ รวมทงเปนคนท างานในระดบหวหนา ดงตวอยางทนาสนใจในการสมภาษณ จตวฒ ศศบตร เจาของและผบรหาร Maxi Insurance Broker ผเขยนคอลมนน าเสนอภาพตวแทนการมภาวะผน าของจตวฒวา

‚จตวฒ ศ ศบตร คอหนงในผ อย เ บองหลงนายหนา

ประกนภยทมบทบาทส าคญดงกลาว ซงเมอเขาไดใชความช านาญทสงสมมากวา 10 ป ในบรษทประกนภยยกษใหญทงของญปน และอเมรกา บวกกบประสบการณทซมซบมาครงเยาววยผานครอบครวทเคยท าธรกจดานนมากอน ปจจบน จตวฒ จงกลายมาเปนผบรหารหนมรนใหมไฟแรงในวยเพยง 40 ตนๆ แหง Maxi Insurance Broker บรษททปรกษาดานการประกนภยช นน า ทใหบรการแบบมออาชพอยางครบวงจรท ง เ รองประกนภยรถยนต ทรพยสน อบตเหต สวสดการพนกงาน หรอประกนภยส าหรบธรกจ ซงก าลงมาแรงมากในวงการนายหนาประกนภย ณ ปจจบน อนวดไดจากเบยประกนภยสทธทมมลคากวา 800 ลานบาทตอปเลยทเดยว‛ (Lips หนา 224 ปกษแรก กนยายน 2556)

Page 69: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

60

บทความในคอลมน Career ดงกลาวประกอบสรางให จตวฒ ศศบตร มภาวะผน าโดยระบวา ‚อยเบองหลงนายหนาประกนภยทมบทบาทส าคญ‛ การอยเบองหลงนบวา คอ ผวางระบบหรอวางแผนการท างานทเปนโครงสรางส าคญของบรษทประกนภยในความดแล ทงน ยงเหนภาวะผน าในการท างานทระบวา ‚มความช านาญงานทสงสมกวา 10 ป ในบรษทประกนภยยกษใหญทงญปนและอเมรกา‛ ประเทศทง 2 คอ ญปนและอเมรกาคอชาตทมความกาวหนาทางเศรษฐกจสงมากในระดบตนๆ ของชาตทวโลก การระบวา จตวฒ ช านาญงานในบรษทของชาตทง 2 ซงชถงความสามารถในการท างานทมระดบสงมาก

นอกจากน บทความยงสรางภาพเสนอแทนใหเหนวา จตวฒมภาวะผ น าในฐานะ ‚ผบรหารหนมรนใหมไฟแรงในวยเพยง 40 ตนๆ แหง Maxi Insurance Broker บรษทประกนภยชนน า‛ ดวยวยทยงไมมากแตสามารถขนเปนผบรหารบรษทยกษใหญได คอ บทพสจนความเปนผน าในการท างานทมขดความสามารถในระดบสงมาก ทงน การระบภาพตวแทนของภาวะผน ายงสอถง ความสามารถในการขยายงานทครอบคลมทงเรองประกนภยรถยนต ทรพยสน อบตเหต สวสดการพนกงาน และรวมถงยอดเงนจากเบยประกนสทธทมมลคากวา 800 ลานบาทตอป‛

ภาวะผน าในทนจงหมายรวมถงการมความสามารถในการท างานอยางเปนผน าในวงธรกจการงานเหนอบรษทอนดวย ความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวล จงบงชนยของการอยเหนอภาวะผชายปกตในแงของประสทธภาพการท างานดวย

ภาพตวแทนของผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips ทสรางใหเหนวามภาวะผน ายงสอผานลกษณะของการมงเนนเปนผน าธรกจทกาวล ากวากจการอนในแบบเดยวกน คอลมน Career กลาวถง ปลาวาฬ วรสทธ อสระ ซงด าเนนกจการโรงแรมและบานพกตากอากาศสดหรในชอ ศรพนวาภเกต ความเปนผน าในภาพเสนอแทน ปลาวาฬ วรสทธ คอ ผเขยนคอลมนประกอบสรางใหเหนวา เขาสามารถเชอมโยงธรกจโรงแรมกบธรกจอคอมเมรซดงความวา

‚แมจะประสบความส าเรจในดานธรกจดานโรงแรมแต

ดวยสายเลอดดานนกธรกจผ มองเหนโอกาสบวกกบความเจรญกาวหนาของเทคโนโลยท าใหเขาเลงเหนชองทางการท าธรกจใหมขนมาโดยจบธรกจอคอมเมรซและสรางตลาดชอปปงออนไลนทชอGuruwan.com ขนโดยมงเนนผลกดนสนคาไทยออกสตลาดสากล‛ (Lips หนา 297 ปกษแรก กมภาพนธ 2556)

Page 70: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

61

การผนวกกจการอคอมเมรซเขากบการสรางตลาดชอปปงออนไลน เพอผลกดนใหสนคาไทยสตลาดสากลภายใตการมาทองเทยวและพกคางคนในโรงแรมศรพนวาของเขา นบวาปลาวาฬ วรสทธ มความเปนผน าทงในการสรางรายไดทเพมขนใหกบกจการของตนเองและกระจายรายไดสชาวบานในพนทใหไดสงผลตภณฑงานฝมอเพอจ าหนายออนไลนอกดวย

นเปนการสรางภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลทมความเปนผน าทางธรกจ อนผนวกลกษณะเดนทนาชนชมอนๆ อก เชน มปญญา ไหวพรบ ในการด าเนนธรกจ มการค านงถงผอน ชวยเหลอผดอยโอกาสใหมรายได และสรางความกาวหนาใหกจการของตนเองใหเปนทรจกในระดบสากล มความเหนของการด าเนนงานในลกษณะทเปนผชายแบบเมโทรเซกสชวลแบบมภาวะความเปนผน า โดย ปลาวาฬ วรสทธ พดถงการด าเนนงานของเขาทผนวกกจการขายสนคาออนไลนกบธรกจโรงแรมเขากนวา

‚ผมเรมคดจะสรางกรวาฬเมอประมาณ 2 ปทแลวเพราะผม

ชนชอบการเลอกซอสนคาทจะน ามาใชในโรงแรมนอกจากนนไดเปดชอปทศรพนวาดวยและเปดเวบไซตชอปของโรงแรมอกดวยท าใหเหนวาตลาดชอปปงออนไลนหรอเครอขายธรกจออนไลนกวางขวางขนเรอย ๆ สงเกตไดจากปจจบนทกคนมแลบทอป ไอแพดหรอสมารทโฟนซงอปกรณตางๆ เหลานท าใหเกดชองทางโซเชยลมเดยเปนจ านวนมาก‛ (Lips ปกษแรกเดอนกมภาพนธ พ.ศ.2556 หนา 297)

สงทนาสงเกต คอ ภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลของนตยสาร Lips ทมภาวะ

ผน านน ไมเพยงแคยงประโยชนกบธรกจสวนตวของตนเอง แตยงมความรบผดชอบ เหนใจชวยเหลอผดอยกวาในสงคมดวย และทส าคญ คอ ความมไหวพรบปญญาในการท าธรกจ ซงมคาควบคกบคณธรรม ความเหนใจ ผล าบากยากไร

ภาวะผน าซงสอผานภาพเสนอแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลยงเนนในลกษณะทรจกผสมผสานวฒนธรรมการท างานและการใหบรการระหวางความเปนตะวนตกกบตะวนออก นนคอ ผบรหารธรกจการบน MJETS คอ คณไซมอน ด ออยล คอลมน Lips Blog เขาสงสมประสบการณท างานในธรกจการบน มาอยางยาวนาน และหลากหลายประเทศ ดงทเขาเลาวา

Page 71: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

62

‚กอนหนาทจะเขามาเปนสวนหนงของเอมเจท ผมไดสงสมประสบการณในแวดวงการบนจากหลากหลายประเทศ สวนใหญจะเปนในประเทศแถบตะวนออกกลางอยางกรงอาบ ดาบ ในสหรฐอาหรบเอมเรตส และซาอดอาระเบย แตมาเรมท างานในสายการบนสวนบคคลจรงเมอป ค.ศ.2002 ท PrivatAir ซงต งอย ทก รง เจนวา และไดเ รมมารวมงานกบเอม เจทจากประสบการณท าหนาทเปนผจดการและไดเรกเตอรในสวนของเซลสและแอรคราฟต แมเนจเมนตใหกบ Rizon Jet ในกาตารเปนเวลาสามปดวยกน ส าหรบความรบผดชอบของผมในเอมเจทนน ผมและคณชยวฒน นวราช ประธานกรรมการบรหารของเราชวยกนดแล ใหบรการของเราเปนไปอยางราบรนทสดครบ‛ (Lips ปกษหลง เดอนกนยายน พ.ศ.2556 หนา 325)

การท างานในวฒนธรรมองคกรทหลากหลายทงแถบตะวนออกกลางและยโรป นเปนเหตผลใหเหนภาพเสนอแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวล ทมภาวะผน าซงรจกน าเอาจดเดนของวฒนธรรมองคกรในแตละภมภาคมาผสมผสานในธรกจของตนเองใหมประสทธภาพสงสด

นอกจากน ภาวะผน าทประกอบสรางขนมา กคอ การไมหยดทจะพฒนาองคกรใหรดหนา เขาพดวา ‚เราไมควรหยดทจะพฒนาใหดยงขนเรอยๆ‛ การไมหยดพฒนาสอเปนปจจยหนง แตกยงมปจจยอนอกนนคอ การรจกสงเกตและประยกตเขากนระหวางจดเดนของวฒนธรรมตะวนออกทอบอน บรการเปนกนเองกบวฒนธรรมตะวนตกทมระบบการท างานแบบเครงครด

ทงน การพยายามใหบรการอนเปนลกษณะเดนของธรกจการบนดวยแนวคดทตองบรหารอยางดทสด คอ การพยายามสรางลกษณะกจการใหเปนผน าดานการท างานในสายน มความเขมขนในการฝกฝนพนกงาน และบรการดวยอาหารชนเลศ เปนตน ดงทเขากลาวถงธรกจการบนของตนทจะสรางใหเปนผน าในสายงานการบนวา

‚ในจดนเราไมเคยหยดทจะพฒนาใหดยงขนเรอยๆ

ครบ โดยเราพยายามคดเลอกบรการชนยอดทงจากยโรป อเมรกา และเอเชย น ามาผสมใหเขากบการตอนรบทอบอนแบบไทยดวยสายสมพนธอนดทเรามตอโรงแรมในเครอ ไมเนอรกรป ลกเรอทผานการฝกฝนจากโรงแรมชน

Page 72: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

63

น าระดบสากลในเครออนนตรา และอาหารชนเลศทเราเสรฟใหกบผโดยสารตลอดการเดนทางรวมกบเรา และหากตองการทพกทางเรากสามารถประสานไปยงโรงแรมในเครอไมเนอร ทตงอยในเมองทองเทยวหลายเมองทวทกมมโลกไดอกดวย‛ (Lips ปกษหลง เดอนกนยายน พ.ศ.2556 หนา 325)

การเสนอความหมายวาผชายมภาวะผน านน นตยสาร Lips ยงไดใหความหมายดงกลาวในอกแงทนาสนใจดงกรณของ ณฐวฒ ยงพฤกษา ในคอลมน Men’s talk ฉบบเดอนมกราคม 2556 หนา 102 ณฐวฒ เปน Product Marketing Manager เขารบผดชอบงานดานตลาดในฐานะผจดการฝาย ความเปนผน าซงสะทอนผานภาพตวแทนผชายของเขา คอ

‚ผมท างานเกง ประสบความส าเรจไดก เพราะผม คอ

แนวทางของผอาวโสเปนแบบทงหวหนาฝายคนเดม คณพอทเปนผบรหารมากอน... ผมใชการเรยนรอยางมากแลวดนตวเองตามแบบผใหญทนบถอกอน... ผมจงจะมความเปนผน าไปในตวเมอไดท าตามแบบอยางทมคณภาพ‛

กลาวไดวาการเปนผน าในความหมายของ ณฐวฒ ซงเปนผชายผมการท างานทประสบ

ความส าเรจ ในการท างานเขาเรมตนจากการเรยนรบทบาทผน าจากตนแบบทมคณภาพ แลวจงน ามาประยกตบทบาทสความเปนตวเองภายหลง ดงนน ภาวะผน าในความหมายอกประการของผชายท Lips น าเสนอ คอ การรจกเปนผตามในแบบอยางทด และรจกตามบทบาทของผมประสบการณสงกอนแลวจงสรางความเปนผน าในแบบของตวเองภายหลง มขอชวนพเคราะหวาลกษณะดงกลาวดจะอางองแบบแผนในวฒนธรรมไทยทผเยาวตองนบถอผใหญและเรยนรจากแบบอยางทดเพอสรางความเปนผน าในลกษณะของตวเอง ความหมายทถกประกอบสรางถงการมภาวะผน าในยคสมยใหม ซงนตยสาร Lips ไดสอแสดงใหผอานไดรบรนน มนยยะทไมไดตดขาดแยกออกโดยเบดเสรจระหวางค าวา ภาวะผน าในการท างานดานธรกจ หรอภาวะผน าทเกดขนในระหวางการศกษาของสถาบนการศกษา ดงนน นยามทสอสารถงภาวะผน าส าหรบผชายเมโทรเซกสชวล คอ การแสดงออกทงดานความคด และพฤตกรรมทไมไดแบงแยกระหวางการเรยน การท างาน การเขาสงคม การปฏบตตว เพราะ

Page 73: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

64

องคประกอบท ง 4 อยางขางตนมสวนเกยวโยงและสมพนธกนท งสน เพอจะประกอบเปนความหมายของผชายเมโทรเซกสชวลซงมสภาวะผน า ในคอลมน ขยบปาก ฉบบเดอนมถนายน หนา 220 – 224 ไดกลาวถงการมบคลกและลกษณะนสยอยางทเรยกวาสภาวะผน าในตวนายแบบของบทสมภาษณ คอ จกรกฤษ ผวจนทร ซงเปนผน ากลมนกศกษาไทยทเขาแขงขนการแกะสลกน าแขงระดบโลกทประเทศจน จกรกฤษ ถกสอความหมายในฐานะผชายเมโทรเซกสชวลทมลกษณะการเปนผน าในการแขงขนครงนวา ‚พใหญของทม‛ ‚ขนพลก าลงแรงสง‛ ‚หวหนาทม‛ ‚ผน าของทม‛ ‚รนพทมภาวะผน า‛ ชดค าดงกลาวมความหมายในท านองทสงเสรมนยยะใหเหนถงนสยและบคลกของผชาย เมโทรเซกสชวลทนตยสาร Lips น าเสนอวา ความเปนผมภาวะผน านนไมไดจ ากดขอบเขตในการแสดงออกเพยงแคพนทการท างานในธรกจหรอหางรานกจการเทานน ในสถาบนการศกษาภาวะผน ากเกดขนไดกบนกเรยน นกศกษา สงทพงสงเกต คอ มลเหตทท าใหเหนสภาวะผน าของผชายเมโทรเซกสชวลนน ผเขยนคอลมนทกลาวถงจกรกฤษ ระบวา สภาวะผน าของเขาเกดขนและเหนไดชดเมออยในสถานการณทตองแกปญหาเฉพาะหนา และยงตองเปนทปรกษาใหแกลกนองหรอลกทมเพอฝาฟนปญหาไปใหได ผลลพธทสามารถจดการปญหาไดอยางมประสทธภาพนนจงเรยกวา มภาวะผน า ดงขอความในคอลมนทระบวา

‚จกรกฤษ คอขนพลในการชงถวยรางวลแกะสลกน าแขง ในครงน จกกฤษเปนพใหญของทมทสามารถชแนวทางใหนองๆ นกศกษาในทมวางแผนแกะสลกในแตละสวนของรปปน โดยไมตองกาวกายงานของแตละคน ปญหาเมอเกดขนในเวลา แขงขนอนจ ากด จกรกฤษเปนผแกสถานการณคบขนนนไดดวยสต จกรกฤษน าทมใหไดถวยรางวลมาเพราะมความเปนผน า จกรกฤษรจกออกแบบรปปนใหแตกตางจากชาตอนแสดงความ เปนไทยไว เชน รปครฑทโดดเดนแสดงเอกลกษณไทย‛

ความมภาวะผน าทสอผานผชายเมโทรเซกสชวล ซงนตยสาร Lips แสดงไวในตวจกรกฤษทกลาวมาขางตน มประเดนทนาสนใจ คอ ภาวะผน าเกดจากการจดการกบปญหาไดแมมขอจ ากดและเงอนไขหลายๆประการ ภาวะผน าตองเปนผใหค าปรกษาแกผทประสบปญหาได ภาวะผน าเกดขนกบผทกลาตดสนใจ ภาวะผน าตองเปนผทรจกดงความโดดเดนทเปนคณประโยชนของ

Page 74: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

65

ตนเองออกมา ภาวะผน าตองเปนผทมความมนใจและภาวะผน าตองมเปาหมายในการคดและตดสนใจกระท า ความส าเรจทจกรกฤษรวมถงลกทมแกะสลกน าแขงของไทย ซงควาถวยรางวลมาไดนน จกรกฤษระบวาผลลพธทนาชนชมน ‚ผมไมสามารถท าส าเรจไดเพยงคนเดยว ผมมนองๆ ททมเทและชวยกนสามคคแกะสลกออกมาตามหนาทของแตละคนทมอบหมายไว นองๆ เชอมมนในตวผมจงใหผมน าทม ผมตองขอบคณนองๆ‛ นาสนใจวา ภาวะผน าทสอถงผชายเมโทรเซกสชวลซงนตยสาร Lips แสดงผานในตวจกรกฤษนน มลกษณะเดนอกประการ คอ ผน าจะตองรจกยอมรบและใหเกยรตผตามหรอผอยในทมซงรบผดชอบงานรวมกนดวย นอกจากน ผ น าย งตองรจกใหขวญและก าลงใจ ชนชมในความสามารถของผตามดวย ทงน คณสมบตทส าคญซงมองขามไมได คอ ผมสภาวะผน าจะตองไมลมตว ไมหลงตววาเกงเพยงคนเดยวหรอส าเรจไดดวยตวคนเดยว ความหมายอนเปนคณสมบตทดของภาพแทนภาวะผน าในตวผชายเมโทรเซกสชวลซงนตยสาร Lips สอออกมาจากตวนายแบบทเปนนกศกษาอาชวะอยางจกรกฤษนน มขอชวนพเคราะหวา ลกษณะภาวะผน าส าหรบผชายเมโทรเซกสชวลไมจ าเปนตองเกดขนกบคนทมวยสงอาย คนหนมทรจกบรหารจดการและดแลคนในปกครองกสามารถมภาวะผน าตามนยยะของสงคมสมยใหมของไทยทแตกตางไปจากเดม เพราะเมอกอนสงคมไทยจะเชอในความอาวโสวายอมเชอมโยงกบภาวะผน า แตนตยสาร Lips ไดฉกกฎคานยมดงกลาวผานการน าเสนอภาวะผน าในตวนกศกษาอาชวะอยางจกรกฤษ

ความหมายของผชายท Lips เสนอวามภาวะผน านน สามารถสรปไดวา นยของการมภาวะผน าประกอบดวยหลายประเดน ประเดนแรก ภาวะผน าส าหรบผชาย คอ ผมความกลาในการด าเนนงานหรอบรหารงานในองคกรขนาดใหญ แมจะมประสบการณในการจดการด าเนนงานไมมากนก แตกกลาและเดดเดยวทจะแสดงฝมอในการด าเนนงาน ประเดนท 2 ภาวะผน าในตวผชายแสดงผานการรจกเรยนรศาสตรและเทคโนโลยสมยใหมมาใชเพอพฒนาองคกรหรอหนวยงานทตนรบผดชอบดแล ทงน การน าความรในแขนงใหมมาใชบรหารองคกร ผชายยงสามารถประยกตใหเขากบระบบหรอโครงสรางขององคกรไดดวย ประเดนท 3 คอ ภาวะผน าของผชายถกน าเสนอผานการมจตใจทละเอยดออนผนวกกบทกษะในการท างานทมคณธรรมเปนสวนประกอบอยดวย ทงน ความละเอยดออนดงกลาว พบเหนจากการรจกชวยเหลอผดอยโอกาส โดยใชวชาความรและหนาทการงานของตน เปนผน าในการปฏบตตวดเพอเปนแบบอยางของผน าสมยใหม ทค านงถงผอนทล าบากดวย ประเดนท 4 ซงเปนภาพตวแทนผน าในลกษณะสดทายของผชาย คอ การเปนผน าทมไหวพรบและมความฉบไวในการตดสนใจบรหารองคกร โดยไมละทงแบบอยางของผอาวโสทม

Page 75: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

66

ประสทธภาพ และยดถอเปนแนวทางการสรางภาวะผน าแกตนเองในแบบเฉพาะภาวะผน าในแงนจงอางองกบแบบแผนวฒนธรรมไทยทรจกวางตวในระบบอาวโส ขณะเดยวกนกมความกลาคดกลาท าตามแบบคนรนใหมดวย

3.1.7 ผชายเมโทรเซกสชวลมครอบครวและสายสกลทมชอเสยง การเสนอภาพผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips อกประเดนทนาสนใจ คอ

ผชายในบทสมภาษณของคอลมนจ านวนมากมกเปนลกหลานของคนในตระกลดงหรอมชอเสยง การประกอบสรางความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลในประเดนการมครอบครวและสายสกลทมชอเสยงทปรากฏในนตยสาร Lips นน ถกน าเสนอในบทความและบทสมภาษณเปนจ านวน 10 เรอง พทยา สายห (2540 : 162) กลาววา การอางองถงตระกลเดมวาเปนลกหลานหรอผสบเชอสายจากตระกลเกาแกเปนผดหรอมตนตระกลเปนคนร ารวย มชอเสยง นยดงกลาวมผลตอการยอมรบจากสงคมใหบคคลผอางองสายตระกลทวามาไดรบการจดใหอยในผมสถานะทางสงคมอนเปนทนบหนาถอตา และนยทางออมกยงสรางใหบคคลทอางองตระกลเกาแกมชอเสยงหรอร ารวยไดมสถานะหรอถกจดอยในชนชนทเหนอกวาผอนดวย

การน าเสนอในแงมมดงกลาว ส าหรบภาพผชายใน Lips นนไดสรางความหมายใหผชายเหลานนวา ‚เปนบคคลทมตวตน‛ มทมาอนสบเชอมาจากคนอนเปนทรจกกนในวงสงคม เชน เมฆ เมฆวฒนา ลกชายผมยาวคลายผหญงของ อทมพร ศลาพนธ นกรอง เทยร เมฆวฒนา นกแสดงหนมผนมภาพแบบเมโทรเซกสชวล

ทงน การเสนอภาพผชายในลกษณะท Lips มกหยบยกเอาคนทเปนลกหลานของคนทมชอเสยงในสงคมมาสมภาษณ กอาจเปนเพราะเหตผลทางการตลาดสวนหนง ซงบคคลดงกลาวมกเปนทสนใจของสงคม แตอกเหตผลหนง คอ Lips กเสนอภาพตวแทนลกหลานคนมชอเสยงเหลานนวา เปนบคคลทมความส าเรจในชวตดานใดดานหนงหรอเปนแบบอยางแกเยาวชนได ดงท เมฆ เมฆวฒนา ในฐานะลกของอทมพรและเทยร มการงานในอาชพนกแสดงทเลยงตวเองได และการเขาวงการนกแสดงกท าใหเขาไดปรบตวเปลยนนสยจากคนขอาย เงยบๆ เปนกลาแสดงออกนนเอง ดงทเขาเลาถงตนเองวา

‚กอนหนานผมเคยแสดงซทคอมออนไลน ในเวบไซต

ของซพ เรอง ‚Sausage Mansion‛ และคลบฟรายเดย เดอะ ซรส ตอน รกแคไหน กเปนไดแคน น ซงตอมาผมเรมมผลงานแสดงตอเนองในซรสเรอง นองใหมรายบรสทธของ

Page 76: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

67

คายบรอดคาซท ไทย เทเลวชน ออนแอรทางชอง 3 ทกวนเสาร เวลา 09.45 – 10.15 น. ในเรองผมรบบท ‚คตะ‛ เปนนกดนตร บทบาทนไมแตกตางจากตวผมมากนกแคอาจจะเงยบๆ กวา ตอนนผมเลนนองใหมฯ มาประมาณ 1 ปแลว สนกและไดประสบการณใหมๆ อยตลอด อาจจะยากในชวงแรกๆ เพราะผมยงเขาไมถงคาแรกเตอร แตพอเลนไปเรอยๆ กรสกวาตวเองเลนดขนครบ‛ (Lips ปกษหลง เดอนพฤศจกายน พ.ศ.2556 หนา 230)

ประเดนส าคญ คอ ภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips ทเปนลกหลานคนมชอเสยงนนจะตองมความประพฤตทด ซงกอาจสงผลสะทอนกลบแกตวนตยสารเองวาเปนนตยสารทมคณภาพ เพราะรจกเลอกสรรเสนอคนด ความกาวหนาในการงานของลกผมชอเสยงนนสอภาพตวแทนใหเหนความใฝดทมงพฒนาตนเองใหดยงขน ดงคอลมน Celebutant ทสมภาษณ เมฆ เมฆวฒนา วาเมอพฒนาฝมอการแสดงแลวกไดรบการตดตอใหไดเลนภาพยนตรตอไปดงทเมฆเลาถงตนเองวา

‚ผมไดมาเลนหนงเรองฮาชมะ โปรเจกต เพราะพตอม

(ปยะพนธ ชเพชร) และพองเคล (อดเรก วฏลลา) ตดตอมาทบรอดคาซทฯ และถามวาผมอยากลองเขาไปคยไหมมหนงเรองหนงทเขาอยากใหผมเลน ผมกดใจทไดรบการตดตอมากสนใจ พอเขาไปคยกรสกดจงรบเลนครบ‛ (Lips ปกษหลง เดอนพฤศจกายน พ.ศ.2556 หนา 230)

การเสนอภาพผชายของ Lips ในแงทชวาเปนผมาจากสกลอนเปนทรจกในสงคม ดงกรณขางตนท เมฆ เมฆวฒนา เปนผถกสมภาษณนน มขอชวนสงเกตวาผชายทเลอกมานนกยงมความเกยวของกบสายงานบนเทงหรอวงการดารานกรองนกแสดง นอาจแสดงใหเหนภาพความเชอมโยงทมผลมาถงนตยสาร Lips ไดวา เปนสอในวงการบนเทงทมความสมพนธกบดารานกรอง นกแสดงจงสามารถเลอกสรรลกหลานทเปนผชายซงอยในสกลอนเปนทรจกของสงคม

Page 77: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

68

ทงน การเสนอพฒนาการและการรจกพฒนาตนเองของลกหลานตนมชอเสยง กคลายเปนภาพตวแทนอนโยงถงนตยสาร Lips วามความคดในการเลอกน าเสนอในสวนเหนความส าคญของการพฒนามนษยใหไดพจารณาเปนแบบอยางนนเอง

การเสนอภาพตวแทนคนรนใหมทเปนลกหลานคนมชอเสยงในสงคม ยงมการน าเสนอในแงความสามารถของหนมรนใหมทด าเนนธรกจไดอยางเกงกาจดงคอลมน Catch up ทเสนอการท างานบรหารงานคาขาวของ วพธ และวฒพล หวงหล พนองซงเปนทายาทรน 5 ของตระกลหวงหล

‚วพธ ซงเปนพชายคนโตไดเขามาชวยธรกจขาวหลงจากเรยนจบและท างานทตวเองสนใจอยระยะหนง จากนนวฒพลนองชายคนกลางกตามสมทบ ซงสองพนองเขามาดแลธรกจของครอบครวตามความถนดของตวเอง โดยน าประสบการณทไดรบจากการเรยนและท างานมาสานตอธรกจของครอบครวจากทวฒชย หวงหล ผเปนพอไดเรมไว‛ (Lips ปกษหลง เดอนพฤศจกายน พ.ศ.2556 หนา 240)

สงทนาสงเกต คอ พนองคนจบการศกษาโดยมงตรงไปทการตลาด การเสนอภาพสาขาท

เรยนซงมสองคนนเรยนในสาขาทจะมาพฒนาธรกจของครอบครว ประเดนแรกคอการแทนคนรนใหมท Lips เสนอวา รจกวางแผนอนาคตการงาน ประเดนท 2 เสนอภาพตวแทนคนรนใหมทมเปาหมายในชวตโดยค านงถงครอบครวไปดวย นบเปนความรบผดชอบตอตนเองและสวนรวม

ความชาญฉลาดแบบคนรนใหมทรจกคดแบบกาวหนา ขยายกจการ คอ ภาพเสนอแทนลกหลานคนมชอเสยงในสไตลเมโทรเซกสชวล ท Lips น าเสนอเปนสาระส าคญ พนองวพธ และวฒพล หวงหล เขาทงคขยายตลาด และผลตขาวทงในประเทศและตางประเทศ

ความสามารถและความส าเรจในการขยายตลาดรวมถงขยายการผลตทงในไทยและตางประเทศ คอ ภาพเสนอแทนศกยภาพของลกหลานคนทมชอเสยงท Lips น าเสนอ โดยนาจะแฝงเรองการเชอถอแบบอยางทมคณภาพในการก าหนดเสนทางชวตพรอมกบความรบผดชอบตอครอบครว เปนแบบอยางใหผอนซงรวมถงกลมทเปนเยาวชนไดเหนตวอยางทควรยดถอเปนแนวทางการด าเนนชวตดวย

อยางไรกด ความหมายอกประการของการเสนอภาพตวแทนผชายใน Lips วาเปนผมาจากสกลทมชอเสยง กคอการใหนยวาลกหลานผมชอเสยงดงกลาวจะประสบความส าเรจไดตองมความรก ความสามคคในครอบครวเปนพนฐานและปจจยดงกลาวถอเปนตนทนส าคญทผลกดนให

Page 78: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

69

ครอบครวกาวหนาและประสบความส าเรจ ดงกรณของ วพธ และวฒพล หวงหล สองพนองนตางใหสมภาษณวา

‚พวก เรา รกกนและ ชวย เหลอกน เ มอ เจอปญหา เราจะปรกษาหารอกนตลอดไมไดตดสนใจเพยงคนเดยว แตจะคอยฟงความเหนของอกฝายดวย... ผมวาการมพนองเปนคคดเปนสงทดมาก เพราะจะไดคอยตรวจสอบความคดกน... เรามาถงจดน ในวนนไดเพราะเราตางเขาใจกน ชวยเหลอกน ไมมใครทจะรกเราเทากบคนในครอบครวอกแลว เราจงตองใสใจกนและชวยกนท าใหธรกจของเรากาวหนา‛ (Lips ปกษหลงพฤศจกายน 2556 หนา 240)

ทงน นอกจากภาพตวแทนผชายผเปนลกหลานจากตระกลอนเปนทรจกจะมาจากสาย

ตระกลดานผปกครองส าเรจทางธรกจการคาและจากลกหลานของดารานกรองนกแสดงแลว Lips ยงเสนอภาพผชายทเปนลกหลานคนดงในสายบนเทงดานธรกจเสรมสวยดวย ดงในบทสมภาษณ ชนะโชต สวสดวชยโสภต เลมเดอนกนยายน 2556 หนา 197 ชนะโชต สวสดวชยโสภต คอ ลกคณแมสายชล จนดา เจาของโรงเรยนเสรมสวยเกศเกลา มขอความท ชนะโชต นยามความเปนตวเองในแงมมของลกชายเจาของธรกจเสรมสวยวา

‚ผมท างานน ดแลกจการเกศเกลาเพราะชนชอบการท างานของแม ผมมาฝกท างานด... ท าทกอยางใหเปนทงจบกรรไกร จบหว.. . ตด ดด ออกแบบผม ดแลบรหารกจการ... ผมมแมเปนแบบอยางทด แตกไดแสดงความเปนตวของผมเอาไวดวย ท งการบรหารงานและการท างานดานการออกแบบผม... การออกแบบทรงผมทผมท าจะดความตองการของลกคาเปนหลก...ซกเนเจอรของผม คอ การออกแบบผมทลกคากลบไปเซตเองทบานได.. สะดวก มสไตลและทนสมย‛

สงทชวนพเคราะห คอ ชนะโชต เปนผชายทไดเสนอภาพตวเองในฐานะลกหลานคนมชอเสยงวาเขาไดยดแมเปนแบบอยางในการท างานและเปนตวอยางในการบรหารกจการธรกจ

Page 79: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

70

ออกแบบผมเกศเกลา สงทเหนชดคอ ภาพตวแทนวาผชายซงเปนลกคนมชอเสยง กยงเคารพบพการและดแนวทางประพฤตปฏบตตวของบพการเปนตนแบบดวย ทส าคญ คอ เขาไมทงจดยนในการแสดงความเปนตวของตวเอง ซงนยนจะเปนภาพตวแทนของคนรนใหมในแบบผชายทรกษาตวตนของเขาไว ไมใหถกกลนหายไปกบการด าเนนตามแบบอยางของพอแมทมชอเสยง ดงนนสงคมกจะรจกผชายซงเปนลกหลานคนดง ทงในฐานะผสบสกลคนมชอเสยงและในฐานะคนรนใหมทมความเปนตวเอง

สรปไดวา ภาพตวแทนของผชายท Lips เสนอในแงเปนลกหลานของคนมชอเสยงนน จะพบนยส าคญหลายประการ ประการแรก เปนการสอวาตวนตยสาร Lips เองเปนผใกลชดกบผมชอเสยง จงมความสามารถเลอกสรรลกหลานคนดงมาเปนแขกในบทสมภาษณได ประการทสอง บคคลทเปนลกหลานคนดงซง Lips น ามาเสนอนน จะแสดงใหเหนถงแงมมของการรจกคดและมวฒภาวะทงในสายงานทเปนลกหลานคนดงดารา นกแสดง นกรอง รวมถงนกธรกจทร ารวยหรอในวงการบนเทงความสวยความงาม ประการทสาม ผชายทเปนลกหลานคนดง ซง Lips เลอกมาน าเสนอนนมภาพตวแทนของผทเปนแบบอยางใหแกเยาวชนได นคอเปนการแฝงนยวา Lips เนนการน าเสนอบคคลตวอยางใหสงคมไดรจกและยดถอเปนแบบอยางทดตอไป ประการทส ผชายทเปนลกหลานคนดง มคณลกษณะส าคญ มความออนนอมถอมตน รจกยดถอแบบอยางอนดของพอแม แตขณะเดยวกนกมความเปนตวของตวเองดวย ประการสดทาย คอ ผชายลกหลานคนดง เปนผ รกครอบครวและมไหวพรบในการด าเนนงานของตนใหมประสทธภาพ

3.1.8 ผชายเมโทรเซกสชวลมส านกทางสงคม ความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลทมส านกทางสงคม นตยสาร Lips สรางคานยม

เพมขนจากการท าหนาทการงานทวไปสการอทศตนใหสงคมดวย ทงน สญญา สญญาววฒน (2551: 28-31) ชวาการมส านกเชงสงคมนน ในความหมายทกวางทสด คอ การรจกคดและลงมอปฏบตเพอชวยเหลอหรออาจถงขนแกปญหาใหสงคม โดยเฉพาะการใหความเขาใจและมพฤตกรรมตงเปาหมายวาจะบรรเทาปญหาใหกบผดอยโอกาสหรอผยากไร นอกจากน ส านกทางสงคมยงหมายรวมถงการปฏบตและมการแสดงความคดเหนในเชงพฒนาสงคมและเปนแบบอยางใหผอนในสงคมอนเปนพฤตกรรมอนดดวย กรณบทสมภาษณ คอลมน Lips Chat เผาทอง ทองเจอ อดตคณบดคณะศลปกรรมศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร ผเขยนคอลมนสรางความชนชม เผาทอง ดวยการเรมเราความสนใจวา ‚ค าน าหนาชอของเขาคออาจารยในความหมายทยงใหญทสด‛ ความยงใหญทสดในทน คอ การประกอบอาชพครดวย ‚ความรก‛ และหลงใหลในประวตศาสตร ซง

Page 80: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

71

เชอมตอกนเปนหนงเดยวกบศลปะ วฒนธรรม ตลอดวถชวต เผาทอง มองเหนสงเหลานนรอยเรยงอยบนพนผาเกาแก

‚ค าน าหนาชอของเขาคออาจารยในความหมายท

ยงใหญทสด อาจารยเผาทอง ทองเจอ เรมตนอาชพของเขาดวยความรกและหลงใหลในประวตศาสตรซงเชอมตอกนเปนหนงเดยวกบศลปวฒนธรรมตลอดวถชวต อาจารย เผาทอง มองเหนสงเหลานนรอยเรยงอยบนผนผาเกาแกบนศลปวตถและทกสงทกอยางรอบตวเขากบงเกดความงามอนวจตร...‛ (Lips ปกษแรกเดอนกมภาพนธ พ.ศ.2556 หนา 200)

การเลงเหนคณคาของวตถเกาแกวาเปนศลปะอนควรคาแกการอนรกษใหลกหลานไดเรยนรประวตศาสตร นนบเปนภาพตวแทนของผชายแบบเมโทรเซกสชวลทนตยสาร Lips สรางในอกแงมมหนง แตกอาจกลาวไดวาเปนแงมมส าคญทเปนผเกบความรมรดกของชาต และถายทอดความรนนสนกเรยน นกศกษา และผสนใจทงหลาย นบเปนการท าหนาทแบบอยางส านกถงสงคมใหไดเรยนรวฒนธรรมของชาตดวย

มค าสมภาษณทเผาทอง พดถงความรกในการท าหนาทใหความรดานประวตศาสตรชาตไทยวา

‚งานวชาการคอสงทผมรกผมจะมความสขมากเมอรวาตวเอง

เปนประโยชนกบคนอนกเลยไมเคยเบอทจะสอนทจะบรรยาย เวลาศกษาเรองราวประวตศาสตรมนไมใชการฝงตวเองกบเรองเกา หรอกครบความสนกของผมคอเทยบมนกบปจจบนค ากลาวทวา History repeats itself เปนอมตะพจนฉะนนเมอเราศกษาประวตศาสตร อยางลกซงมนกไมยากทจะเหนอนาคต‛ (Lips ปกษแรกเดอนกมภาพนธ พ.ศ.2556 หนา 200)

ความรกเปนจดเรมตนใหรจกใหและรจกเสยสละความสะดวกสบายสวนตว ส านกเชง

สงคมในแงน จงเปนภาพเสนอแทนในแบบทผชายแบบเมโทรเซกสชวลค านงถงมรดกของชาตไทย

Page 81: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

72

ใหไดมการรบร สงตอความร และเกบรกษาความร เผยแพรความรตอไป เพออนาคตของชาตจะไดไมลมประวตศาสตรอนเปนรากฐานของชาตนนเอง

อยางไรกดมขอสงเกตวา ส านกเชงสงคมทถกประกอบสรางขนใหแกผ ชายแบบ

เมโทรเซกสชวล กคอการมจดเรมจากการอทศตนใหสงคมดวย ‚ความรก‛ และ ‚ไมเบอ‛ ทจะท าหนาทเพอสงคมตอไป นนคอแนวทางสบสานงานดานศลปวฒนธรรม ประวตศาสตรของผชายแบบเมโทรเซกสชวลอยาง เผาทอง ทองเจอ ทนตยสาร Lips ประกอบสรางขน

การเสนอภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวล ในนตยสาร Lips อยางในคอลมน Career กรณของ จตวฒ ศศบตร เจาของธรกจประกนภย Maxi นน ผเขยนคอลมนเสนอวาการท าหนาทเปนนายกสมาคมนายหนาประกนภยไทยคนลาสดน ‚เจาตวหาไดมองเปนลาภยศ สรรเสรญ แตเขากลบมองวาเปนสงทควรอทศตวท าเพอตอบแทนสงคม‛ การท าหนาทในสวนนน กรณของจตวฒ ผเขยนคอลมนชวาเปนแนวทางของผชายแบบเมโทรเซกสชวลทจะไดพสจนความสามารถตอสงคมดวย ดงทจตวฒระบวา

‚ผมมารบหนาทเปนนายกสมาคมฯ เพราะอยากยกระดบ

ของนายหนาประกนภยไทยใหดขน อยางในตางประเทศคนสวนใหญจะซอประกนภยผานนายหนาท งน น เพราะมองวานายหนาจะชวยดแลเปนอยางดต งแตขนตอนการขาย คอชวยเปรยบเทยบใหด ใหความร วาอนไหนควรซอไมควรซอ อนไหนคมครอง ไมคมครองอะไรบาง จนถงมเคลม ถาไมไดรบความสะดวกจากบรษทประกนภย นายหนากจะเขาไปดแลให เพราะนายหนามความร และมอ านาจตอรองกบบรษทประกนภยได ซงผมอยากใหนายหนาไทยทงหมดท าไดแบบน แลวกอยากใหสงคมรสกดกบอาชพนมากขนดวยครบ‛ (Lips ปกษแรก เดอนกนยายน พ.ศ.2556 หนา 224)

การจะท าใหสงคมรสกดกบอาชพนายหนาประกนภยนน นบเปนงานทยาก เพราะตองลบ

ลางทศนคตเชงลบของสงคมทมตออาชพนใหไดกอน ซงเปนการพสจนความสามารถของจตวฒ ในขณะเดยวกนนกเปนงานทเขาทมเทท าเพอสงคมไทย เมอมการยกระดบนายหนาประกนภยของ

Page 82: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

73

ไทยเพมความนาเชอถอในสายตาตางชาต และเพมคณภาพของอาชพนใหสงคมไทยพฒนาไดอยางดยงขนดวย เมออาชพนายหนาประกนภยรวมขบเคลอนภาวะทางเศรษฐกจ

นบเปนการประกอบสรางภาพตวแทนและความหมายของการส านกสงคมทเกยวของกบการสรางประโยชนใหประเทศไทย และพฒนาธรกจของไทยไปพรอมกน ผชายอยางจตวฒจงถกเสนอเปนภาพตวแทนวาเปนผรบผดชอบสงคมและอทศตนเพอสงคมดวย

การเสนอภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวล วามส านกทางสงคมในคอลมน Lips Blog เสนอผานวา สภชย ปตวฒ ผปฏวตการท านาดวยทอพวซ ตงค าถามกบความยากจนของชาวนาไทย ‚ค าถามของผมคอท าไมชาวนาไทยยากจน ทงทเขาเปนผผลตขาวใหคนไทยบรโภคและสงออกดวย ผมจงคดวาเราจะตอง Make the difference อะไรสกอยางกนแลว‛ เขาคดมงมนท จะท าอะไรสกอยางใหชาวนาไทยหางจากความยากจน ทส าคญภาพตวแทนของผชายแบบ เมโทรเซกสชวลอยางสภชย ในบทความน ชวาเขาลงแรงใจ ‚ใหความรความเขาใจทถกตอง แกชาวนา‛ นนคอวธการท านาแบบแกลงขาว

บทความประกอบสรางการมส านกสงคมของ สภชย ดวยการชวาเขายอมเปลยนสถานะจากคนร ารวย สะดวกสบาย

‚จากหนมออฟฟศทคนชนกบหองแอรเยนฉ า สภชย ลง

แรงด านาปลกขาวท จ.นครสวรรค เพอพสจนวาวธการนไดผลจรง แลวเขากเดนหนา Make the difference ดวยการเขยนบลอก ถายวดโอลงยทบ และเปดเพจ 'ชาวนา วนหยด’ในเฟซบก ซงลาสดมคนรนใหมทก าลงคนหาจดเปลยนชวตมากดไลคถง 23,579 คนแลว ‚อายเฉลยชาวนาไทยมากขนและคนรนลกกท านาไมเปน ถาพอ แมหมดแรงพวกเขากขายทดนแนนอนผมจงพยายามเผยแพรความรดวยสอทเขาถงลกหลานชาวนาไดงาย พอพวกเขาเขาใจระบบท านาแบบใหมกใหไปสอสารกนในครอบครววนธรรมดากท างานออฟฟศตามปกต แตวนเสาร-อาทตยใหกลบไปชวยพอแมดแลนา ตอนนในเพจของเรามทงนกศกษาปรญญาโท สาวแบงก หนมไอท และวยรนอกไมนอยทเปลยนไลฟสไตลจากการเดนหางมาท านาในวนหยด บางคนถงกบลาออก มาเปนชาวนามออาชพ เพราะเขารวธทจะท านาแบบสมารทและไดผลตอบแทนทด นเปนการยนย นความเชอ

Page 83: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

74

ของผมทวา อยาไปคาดหวงการเปลยนแปลงจากใครนอกจากตวเราเอง‛ (Lips ปกษแรก เดอนกนยายน พ.ศ.2556 หนา 061)

การมผลตอบสนองดวยจ านวนคนกดไลคถง 23,579 คน ถอเปนการรบประกนวาคน

เหลานนชนชมถงการมส านกสงคมของ สภชย ขณะเดยวกนคนทมากดไลคโดยในเพจมท งนกศกษาปรญญาโท สาวหนมไอท ซงใหเหนวา สภชย เปนทยอมรบของสงคมวงกวาง ภาพประกอบความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวล ในทนคลายแสดงวา ส านกทางสงคมของชายกลมนเปนทชนชม และไดรบการยอมรบจากสงคมในวงกวาง หากมองเปนสมการเหมอนวา ไดสรางภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลเมอเขามส านกทางสงคม สงคมกชนชมในส านกของเขาและรวมถงชนชมในความเปนผชายแบบเมโทรเซกสชวลดวย

ความหมายของผชายของ Lips ในแงทเปนผมส านกเชงสงคมนน มนยส าคญวาผชายทถกน าเสนอนน เปนผท าหนาทส าคญในการเปนแบบอยางใหเยาวชนเรยนรการรกษาหวงแหนมรดกของชาต เชน มรดกทางประวตศาสตร การทผชายในบทสมภาษณมทงทเปนคร อาจารย และนกบรหาร หรอเจาของธรกจนน ท าใหผอานเหนแงมมการมส านกเชงสงคมทหลากหลาย เชน ผชายทมบทบาทเปนครอาจารย กจะเหนวาส านกทางสงคมนนมาจากจดเรมตนทภาคภมใจในการถายทอดความรใหเยาวชนไดตระหนกและรจกความส าคญของมรดกไทย ผชายในแงนจะมความเสยสละความสะดวกสบายสวนตว เพอสงสอนเผยแพรและใหความรแกสงคม

ทงน ส าหรบผชายทเปนนกบรหารหรอเจาของธรกจ การไดแสดงออกถงส านกเชงสงคมนน สอผานภาพตวแทนของการรจกแบงปนความรใหผล าบากและชวยเหลอผดอยโอกาสในสงคม ทส าคญคอ การตงใจแนวแนในการมสวนรวมเพอแกปญหาใหคนยากไร โดยใชความรและก าลงทรพยของตน ความส านกทางสงคมทสอความหมายถงผชายเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips แมจะไมไดกลาวอยางตรงไปตรงมาวา ความส านกนนทแทจรงแลวกคอความรบผดชอบ แตการยกตวอยางขอมลในการประพฤตตวของนายแบบในบทสมภาษณทผานมาจะพบวา พวกเขาลวนรบผดชอบและใหประโยชนทตนพงกระท าแกสงคมเปนการตอบแทนดวย มคอลมน ขยบปาก หนา 188 – 193 ฉบบเดอนพฤษภาคม ระบถง อรยะ พนมยงค วาผชายคนนนอกจากมความร โดยเรยนจบปรญญาโททผรงเศสดานเทคโนโลยสารสนเทศมาแลว อรยะยงเรยนจบปรญญาโทอกใบจากประเทศองกฤษสาขาการบรหารจดการองคกร ความร ความสามารถของอรยะทเตบโตตางประเทศมาตงแตเดก ผเขยนคอลมนระบวาสภาพแวดลอมของยโรปสรางใหเขามส านกในความเปนพลเมองทรบผดชอบตอสงคมมาตงแตเดก ดงทอรยะกลาววา

Page 84: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

75

‚ผมอยยโรป คอ องกฤษและฝรงเศส ตงแตเปนเดกวยรน ทนน เหมอนจะบงคบใหเราท าตามกฎและระเบยบของ สงคมอยางเครงครด เชน การทงขยะ การขนรถประจ าทาง การบรจาค การชวยเหลอสาธารณะกศล การออกคายอาสา พฒนาชนบท ผมท ากจกรรมพวกนตลอด จนตดเปนนสย วาตองท าตอไปไมวาเมอไหรและทไหน‛

สภาพสงคมในเงอนไขกฎระเบยบของยโรปทอรยะกลาวถงขางตน แมจะเปนความเครงครดแตวถชวตดงกลาวกตดตวในส านกของเขา กระทงอรยะมาอยทเมองไทย การรจกค านงถงสงคมและใหประโยชนแกสงคมเปนการตอบแทนเมอไดรบมาจากสงคมกอนหนาน นแลว ประเดนเหลานเรยกวา การถกปลกฝงใหมส านกทางสงคม ตงแตการรจกระเบยบในการทงขยะหรอการขนรถประจ าทาง การชวยเหลอผทกขยาก เชน การบรจาคหรอการบ าเพญกศล ความหมายทผชายเมโทรเซกสชวลไดรบการนยามจากนตยสาร Lips ทกลาวถงไปขางตนนนดเหมอนผเขยนคอลมนจะโนมนาวใหผอานเหนวานายแบบในบทสมภาษณมส านกทางสงคม เพราะอยในสงคมทมกฎระเบยบมากอนนนเอง แลวตวของเรากจะมระเบยบตามสงคมไปดวย อยางไรกด นยยะดงกลาวไดถกย าความหมายอกครง เมอผเขยนระบถงขอบเขตดานการมส านกทางสงคมทกวางขวางและยงใหญขนส าหรบตวอรยะผชายในบทสมภาษณน โดยผอานจะพบวาเมอนายแบบในบทสมภาษณ คอ อรยะไดเดนทางและด าเนนธรกจทเมองไทย เขามส านกทางสงคมอยางตอเนอง นบตงแตการเปนกรรมการบรหารจดการบรษท Orange จนเปลยนมาเปน True อรยะกมความคดทแสดงส านกทางสงคมอยางชดเจนวา ‚ผมคดโปรโมชนในการใชจายคาบรการของโทรศพทมอถอในอตราทกลาพดไดวาถกทสดเมอเทยบกบคายอน ส านกทผมมตอสงคมขอนเพราะผมเหนใจคนล าบากทมการงานและเงนเดอนไมไดสงมากนก‛ การรจกเหนใจและชวยเหลอผทกขยากในยามทมโอกาสจะท าไดอยางทอรยะท านเรยกวา ส านกทางสงคมไดเชนเดยวกน นอกจากน การเหนใจและพยายามหาทางออกใหแกปญหาทางสงคมอยางกรณของความเหลมล าทางรายได อรยะกมส านกทางสงคมในประเดนนดวย ดงทนตยสาร Lips ผเขยนคอลมนดงกลาวระบวา อรยะในบทบาทใหมทเปนผบรหารระดบสงของบรษท Google ประเทศไทย เขาไดเรยกใหผมความสามารถโดยไมจ าเปนตองมประสบการท างานมากอนเขาท างานไดในบรษทของเขา การไมค านงถงความมประสบการณเพอจะเปนตวขดขวางระบบในการท างานนน เรยกวา อรยะเปดโอกาสใหคนจ านวนมากไดพสจนความสามารถกอนทจะ

Page 85: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

76

มประสบการณ นเรยกวา การรจกชวยเหลอผทยงดอยโอกาสใหมโอกาสเพมขน กลาวไดวาเปนการแสดงออกถงส านกทางสงคมในลกษณะหนงเชนกน นอกจากน ส านกทางสงคมทสอผานความหมายของผชายเมโทรเซกสชวลซง Lips น าเสนอในตวอรยะ พนมยงค ทมากกวาเรองการใหโอกาสดานการงานแลว ยงพบวาอรยะมส านกทางสงคมตอการรกษาสงแวดลอมดวย ดงตอนทเขากลาวถงต าแหนงผบรหารระดบสงทงในบรษท True Orange รวมทง Google ประเทศไทยทอรยะเคยบรหารมานน เขาใหสมภาษณวา

‚ผมท างานทไหนมาทง Orange True หรอ Google ผมกมกมกจกรรมเพอสงคมในหลายแบบ เชน เรามคายไป ท าความสะอาดชายหาด เรามคายไปชวยโรงเรยนหางไกล ตามชายแดน เราออกบรจาคหนงสอใหหองสมดทขาดแคลน เราใหผาหมกบคนชาวเขา‛

ส านกทางสงคมทเหนผานตวผชายเมโทรเซกสชวลอยางอรยะขางตนน จะพบความหมายส าคญวานตยสาร Lips ไดขยายขอบเขตใหเหนถงการเปนผทส านกทางสงคมอยางนาชนชมวาตองรจกใหโอกาสผดอยกวาไดแสดงความสามารถ และเมอตนมโอกาสทดกวาผอนกควรชวยเหลอผ ยากไร เชน ชาวดอย โรงเรยนทขาดแคลน เปนตน อยางไรกด ความหมายทสอถงผชายเมโทรเซกสชวลวา มลกษณะส านกทางสงคมทนาชนชมนน กลมผอานกจะซมซบบคลกลกษณะดงกลาวไปดวย และอาจยดเปนแบบอยางเพอพฒนาเปนบคลกประจ าตวของตนตอไป

ประเดนทเปนขอชวนพนจ คอ ส านกเชงสงคมส าหรบผชายของ Lips ทน าเสนอนน จะเนนแงมมของการปฏบตใหเหนเปนรปธรรม สามารถพบเหนหรอสมผสไดจากพฤตกรรมของผชายวาไดลงมอและอทศตนชวยสงคมแลว ทงน ยงเนนเสนอถงกลมผไดรบคณคาจากส านกเชงสงคมของผชาย กคอ ผดอยโอกาสทยงมเปนจ านวนมากในสงคม เมอมองในแงนกเทากบวาผชายก าลงถกน าเสนอความหมายวาเปนผทสงคมยงตองการและเลงเหนคณคาในผชายกลมน

Page 86: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

77

3.2 การประกอบสรางความหมายผชายเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Attitude

นตยสาร Attitude เปนนตยสารชอดงจากองกฤษทบรษทจเอมเอม แกรมม ซอลขสทธเขามาตพมพในประเทศไทย นตยสาร Attitude เนนการเปดมมมองเพอปรบทศนคตของคนรอบขางทมตอผชายแบบเมโทรเซกสชวลในสงคมไทยใหกวางขวางขน โดยมลายคราม เลศวทยาประสทธ แหง จเอมเอม อนเตอร พบลชชง เปนผดแลนตยสารและมธวชชย ดพฒนา เปนบรรณาธการ กองบรรณาธการไดใหขอมลวา นตยสาร Attitude มงแสดงไลฟสไตลผชายเมโทรเซกสชวล รสนยม การดแลตวเอง รวมถงสขภาพรางกายของความเปนชายทอนบกบน (ธวชชย ดพฒนา, สมภาษณ : 2557)

อนง เมอพจารณาการน าเสนอความหมายของผชายเมโทรเซกสชวลใน Attitude พบวา นตยสารดงกลาวไดประกอบสรางนยามความเปนผชายซงสอผาน Attitude ใน 4 ลกษณะ ดงน

3.2.1 ผชายเมโทรเซกสชวลมแรงดงดดทางเพศตอกลมเควยร 3.2.2 ผชายเมโทรเซกสชวลผรกการออกก าลงกายและดแลสขภาพ 3.2.3 ผชายเมโทรเซกสชวลมรางกายเปนสนคาและทนทางเศรษฐกจ 3.2.4 ผชายเมโทรเซกสชวลมงเสรมสรางรางกายใหสมบรณแบบในความเปนชาย 3.2.1 ผชายเมโทรเซกสชวลมแรงดงดดทางเพศตอกลมเควยร ในนตยสาร Attitude ผเขยนคอลมนตางๆ ไดสรางภาพตวแทนทสอความถงความเปนชาย

แบบเมโทรเซกสชวล วามนยเกยวพนตอแรงดงดดทางเพศแบบชายรกชาย ซงมบทความทงสน 20 บทความ ทงน สวนใหญของกลมผอานนตยสารดงกลาวจะมเพศวถและเพศสภาวะในลกษณะ เควยร (queer) โดย นทธนย ประสานนาม (2553 : 46) อธบายวา เควยร คอ กลมคนรกเพศเดยวกนและคนขามเพศ หรอกลมคนทมลกษณะเพศสภาวะไมเปนไปตามมาตรฐานทางสงคม อนง เควยรยงเกยวโยงกบกลมคนทงทเปนรกเพศเดยวกน รกสองเพศ คนขามเพศ ซงมความซบซอนของพฤตกรรมทางเพศ และมกเผยอารมณทปรารถนาทางเพศทตรงขามกบบรรทดฐานรกตางเพศแบบชาย-หญงของสงคม ทงน ในนตยสาร Attitude ดงในคอลมน Sexual Orientation ฉบบเดอนมถนายน 2556 หนา 16 ผเขยนไดสรางความหมายใหความเปนชายแบบเมโทรฯ ทถกสมภาษณอยาง มารช จฑาวฒ ภทรก าพล และ ตว เสฎฐวฒ อนสทธ วาวยรนชายคนก าลงถกพดถงและมชอเสยงเปนทชนชอบแบบ ‚คจน‛ ในลกษณะชายรกชาย

ผเขยนคอลมนเสนอประเดนวาท ง มารช จฑาวฒ และ ตว เสฎฐวฒ คอผชายวยรนสมยใหมในยคนทก าลงอยในกระแสความสนใจและไดรบความนยมเนองจากบทบาทการแสดงเปนชายทก าลงคนหาตวตนทางเพศ หนงในเสนทางทวยรนชายคนเลอกกคอ การพงใจตอกนและ

Page 87: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

78

กนในแบบครก บทบาทดงกลาวไดสรางกระแสความสนใจอยางมาก โดยเฉพาะในหมผชายทมเพศวถแบบเมโทรเซกสชวล ดงนน ความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวล ทสอผานนตยสาร Attitude จงถกผนวกรวมไปกบการคนหาตวตนทางเพศ โดยอาจเลอกเสนทางแบบชายรกชาย บทการแสดงท มารช จฑาวฒ และ ตว เสฎฐวฒ แสดงเปนครกชายกนนน ผเขยนคอลมนระบวานกแสดงวยรนชายทงค ‚มบทเลฟซนเบาๆ ดวย แบบนแฟน Attitude ชอบมาก สงเสยงเชยร... จนมารช-ตวเปนคจนคใหม‛ นนแสดงวาความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวล ทสอผาน Attitude นน ไดรวมถงการเปนกระแสทคนชนชอบในแงดงดดความพงพอใจตอชายรกชายดวย

การเสนอตวแทนทางเพศของผชายในสงคมสมยใหมทมแรงดงดดตอชายรกชายดจะถกเนนมากในการสรางภาพตวแทนผชายเมโทรเซกสชวล ทสอผานนตยสาร Attitude ดงในอกคอลมน Cover Star หนา 86 ของเดอนมถนายน 2556 ผเขยนคอลมนระบถงบทสมภาษณตอนกรองนกแสดงอยาง บ ธรรศภาคย ช วานกแสดงคนน ‚ก าลงเปนทชนชอบตอแฟนๆ Attitude ทมกลมแฟนคลบชาวเกยดวยนะ ดงไมแพ มารโอ, ปอง ณ วฒน‛ สงทนาสงเกต คอ ดารานกแสดงทกลาวมารวมถงบ KPN ลวนแลวแตเปนชายหนมทถกใจส าหรบกลมเควยรซงเปนผอาน Attitude นนหมายความวาผเขยนคอลมนไดสรางภาพตวแทนย าวา บคคลในบทสมภาษณทเปนผชายแบบ เมโทรเซกสชวลนน เปนผทมแรงดงดดทางเพศเปนพเศษส าหรบชายรกชาย

นอกจากน ในบทสมภาษณของคอลมนขางตน ผเขยนยงสรางความหมายวา บ KPN ทเปนแขกรบเชญในคอลมนนน ยงเปนผมชอเสยงและเปนทชนชอบในระดบตางประเทศอยางประเทศเกาหลดวย ดงทบบอกวาตนเองไดมโอกาสไปท าเพลงทเกาหล เพราะ

‚ทางเกาหลไดเซรชหาบอยแบนดวงใหม ซงเปนคนเอเชย

... เรมจากชกบอน ซงเปนฝาแฝดกนทงคไปท างานทฮองกงแลวเขากเปนแชมปชอปปง.. หลงจากฝาแฝดคน กได คยอง ซงเปนแรพเปอร ชอบแรพตงแตเดก หนาตาเขากนารก ตอมากไดเจอจนซงเปนคนเกาหลเหมอนกน จนเปนนายแบบซงมแฟนคลบเกยคอนขางมากทเดยวทเกาหล เขากมาหาสมาชกวงคนสดทายทเมองไทย.. แลวเขากชอบในสงทผมเปนนแหละครบ เลยมโอกาสไปรวมวงกนทเกาหล‛

สงเกตไดวานตยสาร Attitude ไดซอนการเสนอภาพตวแทนผชายฯไววา ตองมผชายท

ก าลงเปนกระแสในสงคม ซงดงดดมเสนหโดยเฉพาะกบในหมผอานกลมเควยร ดงในกรณทบพด

Page 88: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

79

ถงงานในเกาหลทเขาไปท าวงนกรองชายลวนและไดรบความนยมนน สมาชกในวงตางกเปนชาย ทมผชนชอบ เชน เปนลกษณะนายแบบ นกเตน นกรองแรพ รวมถงเขาเองทมแฟนคลบเปนกลม เควยร อยางสาววาย เกย และกลมรกสองเพศในเมองไทยดวย ผเขยนระบวา ‚บมแฟนคลบชาวเกยไปรกเปนกอบเปนก าแนๆ พอไดท าวงบอยแบนด‛ ทงนบใหค าตอบกบกรณทเขามแฟนคลบเปนกลมเควยร วา

‚กดใจนะครบทเปนอยางนนจรงๆ แตส าหรบผม แฟนคลบผม ผมไมเคยจะแยกวาเปนเกยหรอจะเปนสาววาย เปนอะไรกถอวาเปนแฟนคลบของผมหมด เพราะวาเพศมนไมเกยวครบ ผมรสกวาแฟนคลบทเขาชอบผม หรอเขาชอบใครสกคน สมมตวาเขาเปนเกย เปนสาววาย และชอบเพราะคดวาผมอาจเปนเกยหรออะไรกตาม ชางมนเถอะครบ ผมดใจครบ‛

ทศนะในบทสมภาษณของบ KPN ขางตนน นาสนใจวาเขาไดสอวาไมรงเกยจทงทรวาตวเขาเองเปนผมแรงดงดดทางเพศตอกลมแฟนคลบทเปนกลมเควยร ในขณะเดยวกน ประเดนดงกลาวผเขยนในนตยสาร Attitude กไดถอโอกาสน ามาเปนจดประชาสมพนธทางการตลาดตอผอานดวยวา ผชายทเปนแขกรบเชญในคอลมนไมไดรงเกยจกลมเควยร แตกลบยงยอมรบ และยนดทเปนบคคลซงกลมเควยร ชนชอบ การแฝงนยดงกลาวถอวาผเขยนคอลมนไดสรางภาพตวแทนผชายในบทสมภาษณของนตยสารดวยวา เปนผทยอมรบตอตวตนทางเพศของผอานทเปนกลม เควยร และยงยนดตอการทกลมผอานดงกลาวนชนชอบ การไมปดกนผมเพศวถแบบชายรกชายน ถอเปนการซอนเรนตอวธผนวกความหมายทสรางภาพตวแทนผชายในนตยสาร Attitude ดวย

การสอภาพตวแทนถงผชายในนตยสาร Attitude มประเดนทพเคราะหวาผเขยนไดน าเสนอถงผชายนายแบบ นกแสดง นกรองทอยในกลมวยรนและวยหนม ทงนอาจเปนเพราะกระแสการเปนผชายนนเปนทพดถงหรอเปนแบบแผนเพศวถส าหรบสงคมไทยเมอไมนานมานเอง ดงนน กลมผชายของสงคมไทยสมยใหมจงอยในกลมวยรนและวยหนม สอดคลองกบบคคลทเปนแบบในการน าเสนอภาพตวแทนผชายในนตยสาร Attitude ซงอยในชวงวยดงกลาวดวย

ทงน นตยสาร Attitude มการน าเสนอภาพตวแทนผชายในลกษณะทสอผานภาพยนตรอนเปนกระแสในแบบทวยรนชายก าลงหาจดยนทางเพศของตนดวย ดงในคอลมนเดอนพฤศจกายน 2556 หนา 18 ทสมภาษณนกแสดงชายจากภาพยนตรพชาย My Bromance คอ ฟลค ธรภทร โลหนนท และ ฟลค พงศธร ศรปนตา ดาราวยรนชายทงสองคนนแสดงในภาพยนตรทรบบทเปนพ

Page 89: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

80

นองจากตางครอบครว แตพอแมของพวกเขามาอยรวมกน ทงคกมใจใหกน ผเขยนคอลมนระบวา ‚เปนภาพยนตรแนวรกใสๆ ของผชายสองคน‛ นกแสดงวยรนชายทงคกลาวอยางชดเจนวาตนไมไดเปนชายรกชาย เพยงแตมารบบทการแสดงตามทผเขยนบทเลอกใหเขามาเปนตวละครเอกในเรองเทานน

สงทนาพเคราะหกคอ ผเขยนคอลมนอางองจากผก ากบและผเขยนบทภาพยนตรวา แท จรงแลวแกนส าคญของภาพยนตรเรองน คอ ‚สงทตองการถายทอด เปนความรกทบรสทธและไมไดมองเรองเพศ‛ ค าอธบายถงแกนเรองในภาพยนตรแฝงประเดนวา ความรกไมวาจะเปนรปแบบใดแตสงส าคญกคอ การมความรสกทเปนคณคาใหแกกนและกน ไมควรแบงแยกดวยเพศวถหรอเพศสภาพวาเปนรกของเพศในรปแบบใด นกแสดงวยรนชายทงคนจง ‚ชนชมและยนดมากในการไดสวมบทบาทการแสดงของภาพยนตรเรองน‛ นนหมายความวาผเขยนคอลมนใน Attitude ก าลงสรางความหมายของภาพตวแทนผชายวาเปนกลมผชายรนใหมในสงคมอนทนสมยทจะไมจ ากดรปแบบความรกดวยเพศวถหรอเพศสภาพ รวมทงมใจเปดกวางยอมรบความหลากหลายทางเพศในยคปจจบน โดยไมดวนตดสนคณคาของความเปนคนทเพยงเพศวถอนแตกตางจากภาพรกตางเพศชาย-หญง

พจารณาตามนยขางตน ดเหมอนวาผเขยนคอลมนทเลอกสมภาษณความรสกของนกแสดงวยรนชายคน ซงรบบทเปนคนรกในแบบชายรกชาย แตไมไดรงเกยจหรอดวนตดสนคณคาการเปนคนจากเพศวถนน นเปนการแฝงวธสรางภาพตวแทนผชายจากแนวคด queer concept (นทธนย ประสานนาม, 2553 : 47) ทเรยกรองใหเขาใจความหมายทางเพศ และไมดวนตดสนระบบคณคาความเปนมนษยทเพยงเพศวถหรอเพศสภาพอนแตกตางจากระบบบรรทดฐานสงคมแบบรกตางเพศชาย-หญง

ประเดนขางตนน นอกจากยนยนไดจากค าสมภาษณนกแสดงวยรนชายคนทย าชดวา ‚ชนชมและยนดมาก‛ ทไดพยายามเขาใจความรสกของตวละครทเปนชายรกชายแลว พวกเขายงยนดมากทรวาม ‚กลมแฟนคลบทงทเปนเกย‛ และ ‚กลมสาววาย‛ ดงกลาววา ‚ดแลวครบมแฟนคลบไมจ ากดทงเกยบางสาววายบาง... ไมหวงครบทจะมคนจ าภาพตดวาผมเปนอะไร แฟนคลบเขาจะตามงานเรามากกวา กมดวยทสาววายมาจบคใหเราเปนคจน แลวกมเกยมาตามจบคดวย‛

ดงนน อาจกลาวไดวา ผเขยนคอลมนในนตยสาร Attitude ไดสรางภาพตวแทนผชายในการสอผานนตยสารวาเปนผทมแรงดงดดทงจากเพศสภาพทหลากหลาย ไมวาชายรกชายหรอสาววายกตาม นอกจากน ผชายยงเปนผเขาใจและไมรงเกยจตอความหลากหลายทางเพศวถและเพศสภาพดวย ทส าคญคอ ผชายก าลงเปนแบบใหกบวยรนในสงคมไทยสมยใหมทเลอกจดยนหรอสามารถคนหาตวตนทางเพศของตนเองไดอยางไมจ ากดรปแบบในบรรทดฐานชาย-หญง

Page 90: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

81

มขอควรพเคราะหตอแรงบนดาลใจทผสรางและผเขยนบทภาพยนตรเรองนเลอกน าเสนอเนอหาดงกลาว โดยผเขยนคอลมนระบวาผสรางและผเขยนบทภาพยนตรไมไดเปนชายรกชาย แตเขารบแรงกระตนใหสนใจเพยงค ากลาววา

‚มาจากนยายในอนเทอรเนตทโดงดงมากในรอบ 5-6 ปน จ าไดวา...... รองไหเลย ซาบซงในความรกของพวกเขามาก และคดวนเวยนอยวาตองเอามาท าหนง จากนนกเรมเขยนบทมาเรอย ๆ กใชเวลาอยหลายป ทงดดแปลง เพมเตม ปรบเปลยน‛

นาสนใจวา ความเปนผชายในนตยสาร Attitude ทสอภาพตวแทนออกมาเนนย าชดวาเปน

ผทมใจละเอยดออน เขาใจและพยายามกาวทนตามกระแสเพศวถหรอเพศสภาพในสงคมไทยสมยใหมทเรมมการเปดกวางตอการสอภาพชวตของชายรกชาย ดงทปรากฏในนวนยายทางอนเตอรเนต สรางความโดงดงในสงคมออนไลนในรอบ 5-6 ปทผานมา กย าวาสงคมไทยเรมสนใจและใหความส าคญอยางเปดเผยกบกลมผมความหลากหลายทางเพศ พยายามสรางเปนภาพยนตรโดยดดแปลงและปรบเปลยนไปจากนวนยายดวยนน ถอเปนการชวาผชายทแทนภาพดวยตวผสรางและผเขยนบทภาพยนตรเรองน เปนคนทใสใจและพยายามเขาใจตอรปแบบเพศวถหรอเพศสภาพของเพศทางเลอกทตางจากระบบเพศวถภาคบงคบตามบรรทดฐานชาย-หญง จงไมแปลกนกทผ ก ากบภาพยนตรเรองน อยาง ณชภม ชยอนนต จะกลาววา ผมเปนขวญใจและมแฟนคลบจากกลมเกยดวยนะครบ ค าพดของผก ากบชวาผชายมแรงดงดดทางเพศไดจากกลมชายรกชาย แตไมใชเพยงแรงดงดดในเรองเพศสมพนธ แรงดงดดทวาน รวมถงแงมมทางเพศทพงใจตอความคด ความรสกทผชายพยายามเขาใจ และพยายามเรยนรเพศวถของเพศทหลากหลาย กลมชายรกชายจงพอใจตอความเกยวพนการสอภาพชวตถงชายรกชาย ไมวาจะเปนนกแสดงหนมอยาง ฟลค ธรภทร และฟลค พงศธร รวมถงผก ากบอยาง ณชภม ดวย

กลาวโดยสรป ความหมายผชายเมโทรเซกสชวลทสอผานนตยสาร Attitude ในประเดนทสรางภาพตวแทนวาเปนชายผมแรงดงดดทางเพศตอชายรกชายนน มทงแงมมในแบบแรกทเปนแรงดงดดดานเพศทรปรางหนาตาหลอเหลา มเสนห เชน เปนดารา นกแสดง นกรอง นายแบบ และแงมมในแบบท 2 ซงเปนแรงดงดดจากบทบาททแสดงอยางเปนผมความเขาใจหรอถายทอดความรสกและเพศวถ เพศสภาพของชายรกชาย ผอานนตยสารกลมนจงพอใจตอผชายทเปนผทไมรงเกยจเพศวถของพวกเขา ซงแตกตางจากระบบบรรทดฐานทางเพศสภาพแบบบงคบชาย-หญง ประเดนท 3 คอแรงดงดดทางเพศในแงมมทเปนตวแทนผชายรนใหมในสงคมไทยสมยใหมทก าลง

Page 91: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

82

คนหาตวตนทางเพศ หรอมจดยนทางเพศทไมไดด าเนนตามจารตของระบบรกตางเพศชาย-หญง ผชายกลมนเปนตวละครในภาพยนตรหรอในละครอนเปนภาพในจนตนาการแตกเปนภาพอดมคตทกลมเควยร ชนชอบ พวกเขาจงขยายไปสความพงพอใจตอผชายทรบบทเปนนกแสดงทสวมบท ตวละครดงกลาวและมแรงดงดดทางเพศดวย สดทายคอ ผชายเหลานอยในกระแสความสนใจของสงคม ไดรบการพดถงอยางมาก และกลายเปนแรงดงดดใหชายรกชายหนไปมองผชายดงกลาวท Attitude น าเสนอนนเอง

3.2.2 ผชายเมโทรเซกสชวลเปนเพศทรกการออกก าลงกายและดแลสขภาพ นตยสาร Attitude ไดประกอบสรางความหมายถงผชายแบบเมโทรเซกสชวล วาคอผรก

การออกก าลงกาย และเปนวถชวตในสงคมสมยใหมทตองดแลสขภาพดวย ซงมบทความทงสน 20 บทความ อยางไรกตาม การประกอบสรางความหมายดงกลาว ไมไดเปนขอพสจนทสามารถตอบไดวาโรคภยไขเจบจะไมไดตามมา หากปฏบตตนในลกษณะทสอสารผานนตยสารขางตน แตในทางตรงกนขามวธการสรางความหมายทกลาวมา คอ ลกษณะการประทบตราใหเขาใจวา ผชายท Attitude เลอกสรรมาสอสารนนเปน ‚ผดแลตวเอง‛

ความหมายตามนยขางตน นทธนย ประสานนาม (2551: 176-178) ไดวพากษไวในบทความ ‚วฒนธรรมฟตเนส‛ กบเรอนกายของชายไทยในยคบรโภคนยมวา ผชายไทยรวมถงกลมผชายเมโทรเซกสชวลมการรบคานยมการบรโภคคณคาเชงสญญะมาจากตะวนตก ในแงทเนนเรอนกายเปนคณคาทเผยความเปนชายไดเมอมกลามเนอล าสน และเขาสถานออกก าลงกายอยางฟตเนส การปฏบตตนโดยรบค านยามดงกลาวมานกเพราะตกหลมพรางของการบรโภคคณคาเชงสญญะวา ผชายสมยใหมจะมคณคาเมอแสดงใหสงคมรบรวาไดดแลสขภาพ โดยแสดงผานการออกก าลงกายแบบมปมเรองคลงกลามเนอ (Muscle Dysmorphia) ผลทคาดหวงกคอ คณคาแบบมายาคตทสงคมประทบตราวาผชายสมยใหมและเมโทรเซกสชวลเหลานจะ ‚ดด‛ เมอปฏบตในระบบคานยมดงกลาว แตไมไดเกยวพนกบการเยยวยาหรอรกษาโรคโดยตรง

การประกอบสรางความหมายวาผชายในสงคมเมองใหญยคใหมของไทยเปนผรกการออกก าลงกายนน มนยเกยวพนถงรปแบบทกลาวอางถงอยเสมอ นนคอ การออกก าลงกายแบบเนนกลามเนอ (Muscle Dysmorphia) ทเรยกสนๆ การออกก าลงกายดวย ‚ฟตเนส‛ อยางเชนคอลมน Cover Star หนา 68 เดอนมถนายน ผถกสมภาษณอยางบ KPN บอกวา ‚ผมดแลสขภาพอยเสมอ‛ ‚ผมสนใจวธการออกก าลงกายหลายอยาง เชน วง บาสเกตบอล แตทส าคญและจ าเปนมาก ผมชอบเขาฟตเนสครบ‛ บ KPN ยงกลาวเพมเตมอกวา การทตองการถายแบบให Attitude นนเขารสกเนนถงความเปนผชายทตองดแลตวเอง บกกลาววา ‚ผมดแลตวเองนะครบ... รวาตองถายแบบให

Page 92: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

83

Attitude… ผมท าเตมทมากทสดครบ ไปฟตเนสตดตอกน 3 วนเลยครบ เพองานนโดยเฉพาะ‛ ค ากลาวเปนบทสมภาษณของ บ KPN ทนตยสาร Attitude เลอกน าเสนอนน สอใหเหนนยเกยวกบความเปนชายทจะตองมวธปฏบต 3 ประการ คอ 1) ‚การดแลตวเอง‛ ซงเชอมโยงกบ 2) ‚การดแลสขภาพ‛ และวธทเปนกระแสในยคสมยใหมส าหรบผชายกคอ 3) ‚การเขาฟตเนส‛ ทงน นยทง 3 ประเดนนนไดสรางความเชอมโยงสบทสรปวา หากผชายปฏบตตวไดตามหนทางดงกลาว พวกเขากจะ ‚ดด‛ ตามภาพตวแทนทนตยสาร Attitude เสนอผานตวนายแบบ ซงน ามาขนปกหรอน าเสนอเปนภาพตวประกอบคอลมนในบทสมภาษณ

ทงน มประเดนทชวนขบคดคอ ภาพตวแทนผชายทนตยสาร Attitude น าเสนอไปขางตนวาคอผรกการออกก าลงกายและดแลสขภาพ โดยเนนไปทนายแบบผถกสมภาษณซงมกเขาฟตเนสนน ภาพตวแทนดงกลาวเปนการเสนอผชายไทยในแบบสมยใหมทรบอทธพลตะวนตกในการมองเรอนรางผชายวาดด หากล าสน ตวหนา ดงรปปนผชายตะวนตกในหลายๆ ประเทศทเปนการแสดงทใหเหนถงมดกลามหรอกลามเนอทบกบน ล าสน เชน รปปนเดวด แตในวฒนธรรมไทยดงเดมสมยกอนเรอนรางผชายในงานจตรกรรมฝาผนง หรอกระทงทในบทบรรยายในงานวรรณคดกจะพบวาไมไดเนนความก าย าล าสน แตเปนชายผงดงามหรอมบญบารมนนมกถกถายทอดวา ผวกายงามดงทอง เรอนรางสงางาม ยงถาเหนในงานจตรกรรมฝาผนงกยงพบวามความออนชอย อรชรดวยซ า ปรากฏการณทน าเสนอภาพตวแทนผชายของนตยสาร Attitude ดงกลาวมาจงนบวาเปนการสะทอนใหเหนการรบแนวคดทชนชมเรอนรางก าย า ล าสนของผชายตามอยางตะวนตก

อยางไรกด มขอพงพเคราะหอกประการ คอ การสรางความหมายผชายของ Attitude ทเนนวาเปนผรกการออกก าลงกายและมรปรางล าสนดดนน เปนมายาคตทสรางความหมายวาผชายทดด ตองล าสน แตค าวาดดไมไดรบประกนวามสขภาพดหางไกลโรคอยางแทจรงเสมอไป

นอกจากน การเสนอภาพตวแทนผชายท Attitude พยายามสออยเสมอวานายแบบในบทสมภาษณรวมถงภาพขนปกหรอภาพประกอบในคอลมนตางๆ นน ผชายดงกลาวมกมรปรางล าสน และเรอนกายแบบนนเปนขอกลาวอางอยเสมอวา ‚ดด‛ และ ‚รกสขภาพ‛ ผอานซงขาดจดยนหรอไมรเทาทนการสอสารทรบแนวคดการชนชมเรอนกายล าสนของผชายแบบตะวนตกมานน กลมผอานเหลานทออนไหว ถกจงใจไปตามภาพตวแทนดงกลาวกจะเกดปฏกรยาทเรยกวา ‚หมกมนกบรปรางตวเอง‛ และพยายามท ารปรางใหไดตามภาพตวแทนโดยหลงยดเปนอดมคต กระทงอาจละเลยความส าคญดานอนของชวตเพราะหลงยดวาภาพตวแทนเรอนกายทล าสน บงบอกถงความดดและสนใจรกสขภาพ

มตวอยางปรากฏใหเหนนตยสาร Attitude ทน าเสนอผชายซงเดนตามคานยมขางตน โดยยดเปนสาระส าคญของชวต ดงทสอผานคอลมน Masculinity หนา 124 เดอนตลาคม นายแบบใน

Page 93: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

84

บทบทสมภาษณคอ แมททว ซงรกและยดการเขายมเปนชวตจตใจ ถงขนท ‚ก าหนดเปนตารางประจ าวน‛ ดงทแมททวเลาวา ‚การเขายมเปนประจ าทกวน... เมอไหรทวางกเขายม ผมอยากเพมกลามเนอใหรางกายดบกบนใหญขน... บอดทดดเปนสงส าคญมาก‛ เหนไดชดเจนวานายแบบในบทสมภาษณตกเปนเหยอมายาคตของสงคมไทยสมยใหมทสรางความหมายวาผชายทดดตอง ‚มกลามเนอรางกายทบกบน‛ แตกไมไดรบประกนหรอมองไปถงวารางกายทล าสนนนจะพสจนถงสขภาพทหางไกลโรคภย

ในบทสมภาษณ แมททว กลาวเพมเตมวาเขาเนนการเขายมใหกลามเนอบกบนแตกลบลดการออกก าลงกายดานอนลง เชน ‚วงมาราธอน ไตรกฬา‛ ทงนมประเดนทเสรมย าวาความล าสนของเรอนกายเปนสงส าคญส าหรบผชายทนตยสาร Attitude ไดน ามาโยงกบการดแลสขภาพดงทในบทสมภาษณแมททวกลาววา

‚เพอใหฟตและเฟรม ผมเปลยนเรองอาหารการกนขนานใหญ ตองรหลกการฟตหน...ผมรกสขภาพ ผมมสตในการกนมาก เชน มอเชาผมกจะเนนผลไมกบมสล แทนทจะกนโปรตนเยอะ หรอทานมอเชาแบบจดหนกอะไรแบบน ตอนนผมมกจะทานขาวเฉพาะมอกลางวน สวนมอเยนกจะทานผกมากหนอย ผลไมบาง และกนขาวนอยมากๆ แตผมกยงกนชอคโกแลตและดมกาแฟอย สวนพวกอาหารทอดๆ ผมชอบนะ แตกตองงดน าอดลม แตดมไดเปนบางท‛

ในขอความขางตน มประเดนชดเจนวา นตยสาร Attitude ไดสรางมายาคตใหผรบสารท

เปนผชายรวมถงสงคมไทยสมยใหมทจะคาดหวงถงความเปนชายวา 1) เปนผทมรปรางล าสนหรอทเรยกวาฟตและเฟรม 2) รปรางก าย ามกลามเนอดงกลาวน ถกประกอบสรางความหมายใหโยงกบการรกสขภาพวาดแลเรองการออกกก าลงกายในยมหรอในฟตเนส ดงทนายแบบในบทสมภาษณมกพดถงการเตรยมตวเพอดแลสขภาพดวยวธการเขายมหรอเขาฟตเนส แตผลลพธทมงหวงกคอการตดภาพจ าหรอภาพตวแทนทตามอยางแนวคดตะวนตกวา ค าวา ‚ดด‛ ทงทดเหมอนจะละเลยหรอไมไดพดถงผลรบรองเกยวกบการหางไกลโรคภยไขเจบ ดงนน อาจกลาวไดวา ค าวา ‚ดด‛ ในแบบท Attitude สรางผานภาพตวแทนผชายในปกหรอบทสมภาษณนน ไมไดถกนยามรวมถงเรองสขภาพทไรโรคภยไขเจบ

Page 94: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

85

นอกจากน การสมภาษณนายแบบในคอลมน หรอผชายทน ามาขนปกกจะมการย าใหเหนวา 3) การดแลสขภาพนน พสจนจากการใสใจทเขาฟตเนสหรอเขายมอยเสมอ จนกระทงก าหนดเปนตารางส าคญของชวต ดงนน ผรบสารทออนไหวหรอขาดจดยนจงจะถกโนมนาวใหคลอยตามและเปนเหยอทจะบรโภคคณคาเชงสญญะ (Consumption of sign) วาการเขาฟตเนสหรอเขายมเปนความหมายส าคญส าหรบผชายสมยใหมของสงคมไทยปจจบน

ทงน สงเกตเหนชดวาการดแลและรกสขภาพทเชอมโยงกบการออกก าลงกายนน ยงมประเดนของการกนอาหารอกดวย แตส าหรบการสอภาพตวแทนผชายทนตยสาร Attitude น าเสนอนน 4) ผชายในบทสมภาษณของคอลมนไมไดกนอาหารเพอรกษาโรคภยหรอเพอปองกนโรคภยไขเจบแตอยางใด ตรงกนขามผชายของ Attitude กลบกนอาหารทมงการเสรมเนนไปท ‚การสรางกลามเนอใหล าสน‛ นเปนมายาคตทเรมสรางใหผรบสารซงเปนผชาย ‚คลงไคลการมกลามเนอ Muscle Dysmorphia และหมกมนกบเรอนรางเปนปมอะดอนส (Adonis Complex) กลาวไดวา ความหมายขอนหางไกลมากจากคณคาแทจรงเรองการรกสขภาพหรอใสใจในการออกก าลงกาย เพราะทเหนนน นตยสาร Attitude ไมไดมงเสนอทประเดนวาการกนอาหารทมคณคาจะสงผลใหหางไกลโรคหรอรกษาโรคภยไขเจบได แตกลบเสนอไปในแงวาภาพตวแทนผชายตองกนอาหารในวธการหรอรปแบบอยางไร จงจะสงผลใหมกลามเนอทล าสนหรอมเรอนกายทฟตและเฟรม ซงไมไดเชอมโยงกบความแขงแรงของรางกาย แตกลบมงทการกนหรอออกก าลงกายเพอสรางกลามเนอใหแกเรอนกายเปนหลก

ทงน การสรางความหมายถงผชายของนตยสาร Attitude ทวาเปนผรกการออกก าลงกายและหวงใยสขภาพนน ยงมประเดนส าคญอกประการทระบไว นนคอ หนทางในการแสดงออกวารกสขภาพและเอาใจใสการออกก าลงกายจะตองเชอมโยงกบการเสรมสรางดวยความรดานสขภาพเปนตวชวยจากวตามนหรอการเสรมฮอรโมนทขาดตกบกพรอง วธการดแลสขภาพดงกลาวเปนลกษณะทชถงความเปนผชายซงรกสขภาพตามแนวทางของ ดร.สทธพล วบลยธนากล ในคอลมน Real Life ฉบบเดอนกนยายน หนา 146

นาสงเกตวา นตยสาร Attitude ไดสรางความหมายเพมถงการรกสขภาพส าหรบผชายวาตองพงพงความรดานศาสตรสขภาพดวย ดร.สทธพล ซงเปนนายแบบในบทสมภาษณเรองการดแลสขภาพดานศาสตรดงกลาววา ‚Medical Wellness‛ กระนนกดมประเดนทนาสนใจวาการใชวตามนหรอฮอรโมนเสรมเพอสขภาพนนไมไดมผลเพอการรกษาโรคหรอปองกนโรคภยไขเจบ แตผชายอยาง ดร.สทธพล ระบวาใช ‚ตวชวยอยางพวกวตามน ฮอรโมนกเพราะคนบางคนชอบออกก าลงกาย แตไมมเวลา อยากเหนผลเรวกตองใชตวชวยแลวเขากจะแฮปปไดซกแพครวดเรว เลอกดแลรปรางหรอน าหนกไดตามใจตองการ‛

Page 95: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

86

ความหมายทสอเปนลกษณะเฉพาะของผชายเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Attitude วาคอผ รกการออกก าลงกายและดแลสขภาพนน จะพบลกษณะเดนทเหนอยวานายแบบหรอดาราในบทสมภาษณรวมถงโฆษณาสนคาจะระบวา การออกก าลงกายหรอการดแลสขภาพนน เพอใหรางกายมกลามเนอทล าสนซงจะเกดผลตอความรสกของเจาของเรอนรางวาตนดด ค าวา ดด ถกสรางเปนลกษณะเฉพาะส าหรบผชายเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Attitude วายอมตองเกยวพนกบการออกก าลงกายใหมมวลกลามเนอทเดนชด มมดกลามทเกนกวาผชายปกตทวไป การออกก าลงกายจงไมใชเพอรกษาอาการปวยไขหรอดแลสขภาพใหแขงแรง แตการออกก าลงกายจะกระท ากเพอใหรางกายมมดกลามโดยสรางภาพตวแทนประจ าตวตนเองวาดดในแบบฉบบบผชายเมโทรเซกสชวล ในคอลมน Workout ฉบบเดอนมนาคม หนา 134 มการระบถงบทสมภาษณนายแบบทเปนเทรนเนอรลกครงไทย-อเมรกน อยางคอลน เจนทร เขาเปนผประกอบอาชพดแลการออกก าลงกายสวนตวใหกบสถาบนสขภาพเพอผชายเมโทรเซกสชวล โดยคอลนระบวา

‚การออกก าลงกายของพวกเรามองขามไมไดเรองความดด ทตองมกลามเนอใหชด ผมฝกฝนและเขาฟตเนส workout แบบนเปนประจ า เพอจะไดมกลามใหชด การท ารางกาย ของเราใหแขงแรงผมยงตอบไมได แตถาขนาดล าตวเรา บกบนรบรองวาดดแบบซปเปอรฮโรแนนอน‛

สงทควรพจารณา คอ นายแบบในบทสมภาษณประกาศชดวา การออกก าลงกายไมไดมผลส าคญส าหรบผชายเมโทรเซกสชวลในแงการสรางรางกายใหแขงแรง แตการออกก าลงกายตองการใหผชายเมโทรเซกสชวล ‚ดด‛ ‚มกลามเนอชด‛ ‚ขนาดล าตวบกบน‛ ‚ดดแบบซปเปอร ฮโร‛ เราพบความหมายส าคญในการสรางภาพตวแทนใหแกผชายเมโทรเซกสชวลของนตยสาร Attitude วาการดดไดโดยอาศยวธออกก าลงกายนน มผลทตวผชายเมโทรเซกสชวลตองการใหตนมกลามเนอล าสนตามแบบตวแทนผชายตะวนตกนนคอ ซปเปอรฮโร ทกลาวถงมานนเอง ดงนน ผชายเมโทรเซกสชวลใน Attitude ทมกลามเนอล าสนจงไมไดกนความถงการออกก าลงกายเพอสขภาพอยางแทจรง

นาสนใจวาคานยมดงกลาวทชนชมกลามเนออยางล าสนวาดดแบบซปเปอรฮโร ซงน าเสนอใน Attitude น นาจะเกยวโยงกบทนตยสารดงกลาวมแหลงก าเนดจากยโรป เมอรบเขามา

Page 96: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

87

ในเมองไทย ความคดในการเสนอขอมลถงผชายเมโทรเซกสชวลจงอาจยงอางองอทธพลของผชายแบบยโรปตะวนตกเขามาดวย

มประเดนทเหนชดวา การดแลสขภาพนนยงคงมงไปทการพยายามดแลเรอนรางใหไดตามความตองการ โดยเฉพาะทการสรางกลามเนอซงเปนแนวคดทรบอทธพลจากตะวนตก การใชตวชวยอยางเชน วตามนหรอฮอรโมนกชดเจนวาผชายอยาง ดร.สทธพล ไมไดใชเพอรกษาโรคหรอไมไดใชเพอปองกนโรค แตเปนการ ‚มงใชเพอรปรางตามความตองการ‛ หรอ ‚สรางความสขเมอไดรปรางตามความตองการ‛ นนแสดงวาความสขของผชายทนตยสาร Attitude สอสารออกมานน เปนความสขทโยงกบการมรปรางและเรอนกายอยางล าสน มกลามเนออนไมไดอางองเกยวพนกบการออกก าลงกายเพอปองกนหรอรกษาโรคภยหรอไมไดเกยวพนกบความแขงแรงของรางกาย วธการดาน Medical Wellness กยงใชเพอเพมความสขใหไดมรางกายตามความตองการอยนนเอง

3.2.3 ผชายเมโทรเซกสชวลมรางกายเปนสนคาและทนทางเศรษฐกจ ในนตยสาร Attitude มประเดนนาสนใจวาผเขยนคอลมนตางๆ ไดประกอบสราง

ความหมายตอผ ชายวามรางกายทเปนเหมอนสนคาหรอตนทนทสรางมลคาทางเศรษฐกจ (economic capital) ซงมบทความทงสน 19 บทความ กลาวคอ รางกายของผชายสามารถสรางรายไดหรอสรางมลคาเปนตวเงนใหแกผสนใจได ทงในแงของผทคดจ าท าธรกจเกยวกบการดแลเรอนรางของผชาย และในฝงของผชายเองทรชดวารางกายของตนเองนนสามารถสรางรายไดใหแกตนเองได จงยงเพมความใสใจหรอหวงแหนเรอนราง รวมถงดแลรกษาเรอนรางเปนพเศษ และเกดลกษณะทสะทอนทศนคตวาชนชมเรอนรางของตนหรออวยวะสวนใดสวนหนงของรางกายตนเองเปนพเศษ

แนวคดขางตนน Attitude สอและสรางความหมายวาผชายมเรอนรางทเปนตนทนอนสรางมลคาทางเศรษฐกจได หรอกลาวอยางสรปวารางกายเปนเหมอนสนคาทมอทธพลตอการเรยก การรบ การสรางตวเงนนน แนวคดน ปแอร บรดเยอ (Pierre Bourdieu) นกสงคมวทยาชาวฝรงเศสไดมองเหนแลววายคสมยใหม มนษยจะใหคณคากบรางกายวาเปนเสมอนรปแบบของทนทางกายภาพ (body as a form of physical capital) รางกายสามารถแปรรปเปนตวสรางมลคาการเงนทงแกตวเจาของรางกายและผสนใจทจะแปรรปสนคา บรการ หรอธรกจเพอรองรบการใหคณคาเชงสญลกษณแกรางกาย (นทธนย ประสานนาม, 2553 : 58-59)

ทงน หากมองยอนในยคจอมพล ป.พบลสงคราม จะพบวาในสมยดงกลาวผน าประเทศไทยชวงนนไดสรางแนวคดวารางกายและสขภาพแขงแรงกเปนทนของชวตทดดวย ดงมการวางอดมการณใหผหญงมสขภาพทแขงแรงเพอจะไดใหก าเนดลกทมคณภาพและเปนพลเมองทม

Page 97: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

88

คณภาพตอไป สวนผชายกตองมรางกายบกบนจงจะสมชายตร เหมาะทงการท างานทไดสทธภาพและมความส าคญตอการใหสายพนธทมคณภาพเมอแตงงานจะไดมเยาวชนของชาตทแขงแรงตอไป (สรณฐ ไตลงคะ, 2554 : 264)

ประเดนการประกอบสรางความหมายท Attitude สอภาพตวแทนใหผชายเปนเหมอนสนคาหรอมเกยวพนกบการสรางมลคาทางเศรษฐกจไดนน ดงพบในคอลมน Real Life ของเดอนกนยายน 2013 หนา 146 ทผชายอยาง ดร.สทธพล วบลยธนากล เปนแขกรบเชญในบทสมภาษณของคอลมนดงกลาว นอกจากจะกลาววาตวเองดแลสขภาพโดยออกก าลงกายเพอเนนความล าสนของกลามเนอและใหตวเองดดแลว การดแลตวเองทเกยวพนกบเรอนกายอกประการกเพราะ ดร.สทธพล เปนเจาของธรกจสถานบรการดแลรปรางใหกบผชายในชอกจการวา ABSMEDIQ wellness Center ธรกจดงกลาวชวดวาในสงคมสมยใหมของไทย ผชายมเรอนกายทถกใหนยามวา ตวเงนทสามารถสรางมลคาทางเศรษฐกจได ในกรณขางตน การท ดร.สทธพล ดแลเรอนกายของตนใหล าสนกไมใชเพอการรกษาหรอปองกนโรค แตเพอใหเรอนกายของตนนนเปน ‚แบบ (Type)‛ ใหกบนยามทสงคมสรางขนวาผชายเรอนกาย ‚ทดด‛ ในลกษณะทม ‚กลามเนอ ล าสน‛

นอกจากนน เรอนกายของผชายยงเกยวของกบการสรางความหมายอนรบรในสงคมวา เรอนกายผชายยงสามารถเปนตวสรางมลคาทางเศรษฐกจได ดร.สทธพล จงเปดสถานบรการเพอดแลรปรางและเรอนกายใหแกผชาย ซงด าเนนตามชดความคดของสงคมทไดสรางการรบรในแงคณคาเชงสญญะดงกลาวมาแลว ดงท ดร.สทธพล ซงเปนผชายกลาวถงแนวคดในการเปดสถานบรการดแลเรอนกายของผชายวา

‚กอนอน ผมอยากใหลบภาพคลนกแบบเดมออกไป

ทรองรบและรกษาเฉพาะคนไมสบาย ... เพราะ ABSMEDIQ (แอบเมดค) เกดจากแนวคด Medical wellness ซงเตบโตและแพรหลายมากในยโรปและอเมรกา แพทยจะพยายามขายไอเดยการดแลสขภาพ... แพทยกลมนน าเอาความรทางการแพทย เทคโนโลย.. มาออกแบบปรบแตงรปราง... ดแลคนทยงไมเจบไขไดปวย ความคดเหลานไดรบการยอมรบและพฒนาขนมาเรอยๆ... โดยเฉพาะกบกลมคนรนใหม กลมคนททนสมย‛

ประเดนทพงระวง คอ การเปดสถานบรการเมอดแลเรอนกายซงเนนกลมผชายดงกลาวน

ดร.สทธพล ซงเปนผชายท ‚เนนการออกก าลงกายเพอใหรางกายดดในแบบทมกลามเนอล าสน‛

Page 98: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

89

นน เขากไดสรางชดความคดนพรอมกบเหนถงมลคาตอรางกายทผชายเนนการออกก าลงกายเพอใหเรอนกายตวเองด าเนนไปตามแบบ (type) ของคณคาเชงสญญะ กลาวคอ มกลามเนอ ซงถอเปน ‚การปรบแตง ออกแบบรปราง‛ โดยอาศยเทคโนโลยและความรทางการแพทย เปนตวชวยในการเพมมลคาทางเรอนกายใหแกตนเอง ขณะเดยวกนเจาของธรกจดงกลาวทเปดสถานประกอบการบนพนฐานความคดวา เรอนรางของผชายเปนเหมอนสนคาทสรางมลคาทางเศรษฐกจใหกบตนเองได สถานบรการดแลเรอนกายใหแกผชายซงไมใช ‚คลนกแบบเดมทรองรบและรกษาเฉพาะคนทไมสบาย‛ แตสถานประกอบการดงกลาวเปนการ ‚ขายไอเดย‛ ใหแกผชายได ‚ซอ‛ ไปเพอดแลเรอนกายของตนเองใหเปนไปตามคณคาเชงสญญะของสงคมสมยใหม ดงท ดร.สทธพล กลาวน กระแสดงกลาวเปนท ‚ยอมรบและพฒนามากขนเรอยๆ โดยเฉพาะในกลมคนรนใหม กลมคนททนสมย‛ ซงกคอกลมผชายในสงคมสมยใหมของไทยในปจจบน

นอกจากน นตยสาร Attitude ในคอลมนดงกลาวกจะยงเนนใหเหนถงการมองเรอนรางของผชายวาเกยวพนกบการสรางมลคาเชงเศรษฐกจ การเรยกกลมผชายทมาใชบรการสถานคลนก ABSMEDIQ วา ‚ลกคา‛ ซงมนยเกยวพนกบ ‚ราคา‛ อนเปน ‚ตวเงน‛ ทตองน ามา ‚คอรส‛ การดแลรปรางใหเปนไปตามคณคาเชงสญญะทสรางใหกบผชายวามเรอนรางเปนกลามเนอล าสน

ในคอลมนดงกลาวจะเหนชดวา การออกก าลงกายในคลนกขางตนไมใชเพอรกษาโรค แตเพอใหมเรอนรางตามแบบผชายผมกลามเนอเรอนกายผชายตอง ‚ดด‛ และมคณคา ตามทสงคมใหการยอมรบ เชน ม ‚ซกแพค‛ เปนตน ดร.สทธพล กลาวถงโปรแกรมการดแลเรอนกายผชายวาเปนการดแลเสมอนสนคาตามใจผบรโภค ซงนนกคอ ‚ลกคา‛ ทเปน ‚ผชาย‛นนเอง

‚... ABSMEDIQ เราออกแบบโปรแกรมการดแลรปราง

ส าหรบลกคาแตละทาน ใหสอดคลองกบรสนยมของเขา... เรามเทคโนโลยและวทยาการทางการแพทยหลายอยางทชวยได เรามหนาทดแล Custom Made ใหดทสด เหมอนคณไปรานตดสท ชางสททดกตองท าสทออกมาใหเหมาะกบคณ แพทยและทมงานของเราทนมหนาทแบบนน เราคดสรรเทคโนโลยและทมแพทยทดทสดมารวบรวมไวแลวใหแกลกคา… เชน การดแลรปราง ดแลน าหนก เรามออฟชนใหลกคาเลอก... เชน คณตองการมซกแพคเรามนวตกรรมใหม... เรามเทคโนโลยบอดฟต... มแพทยผเชยวชาญและเทรนดเนอรสวนตวคอยดแล...‛

Page 99: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

90

มนยส าคญทวเคราะหไดอยางชดเจน คอ นตยสาร Attitude ไดสอความหมายในการสรางนยามผชายวามเรอนกายเปนดงสนคาทผสนใจสามารถหยบมาลงทนได ดงการเปดเปนคลนก ABSMEDIQ ทดแลเรอนกายผชายใหด าเนนตามคณคาเชงสญญะของการมมดกลามซกแพค เปนตน การจดหาทมแพทยและเทรนเนอรมาเปนผดแลรปรางและออกแบบเรอนกายผชายในสงคมดงในนน เสมอนย าวาความสมบรณแบบของเรอนกายผชายแบบเมโทรเซกสชวลซงรบรกนอยในจนตนาการของกลมผชายเมโทรเซกสชวลเปนสนคา ผชายผเปนเจาของเรอนกายในจนตนาการจงเปน ‚ลกคา‛ ของสถานประกอบการขางตน นอกจากน การลงทนเพอใหไดก าไรกบเรอนกายผชายยงสะทอนผาน ‚โปรแกรม‛ ในการดแลและออกแบบรปรางในลกษณะตางๆ เชน การลดน าหนก การเพมกลามเนอ รวมถงการจ าหนายผลตภณฑเสรม เชน ‚ฮอรโมน‛ หรอ ‚วตามน‛ ดงท ดร.สทธพล เจาของธรกจดงกลาวชวาผลตภณฑดงกลาวกจ าเปนและ ‚มเสรมใหกบผชายทรกสขภาพในการออกแบบรปรางใหมซกแพค หรอลดน าหนกกตองใชฮอรโมน โปรตนเสรมและวตามนเขารวมดวยทนเรามเพอลกคาเสมอ‛

การเสนอความหมายวาเรอนกายของผชายเปนเสมอนสนคานนยงปรากฏในคอลมนการโฆษณาขายสนคาเพอผชายโดยเฉพาะในนตยสาร Attitude มกเสนอใหเหนวามสนคาซงเพมความเปนชายในลกษณะทเกยวกบอวยวะเฉพาะทบงชความเปนชาย เชน เพมมวลกลามเนอดวยโปรตนสกด เพมมวลกลามเนอหรอสรางซกแพคดวยฮอรโมนชายหรอใหความแขงแกรงของเรอนรางดวยวตามน เปนตน

อยางไรกด มโฆษณาใหเหนถงผลตภณฑทประกาศในนตยสาร Attitude วาเนนการสรางความเปนชายไดมพลงทางเพศดงดดมากขน นนคอ ผลตภณฑทเกยวกบอวยวะเพศ คอลมนประกาศโฆษณาสนคาดงกลาวเปนการย าความหมายทนตยสาร Attitude สอภาพผชายวาเปนเหมอนสนคา โดยเฉพาะเรอนกายทสามารถดงเปนตวเงนในการหามลคาทางเศรษฐกจได ประเดนดงกลาวปรากฏในขอความของโฆษณาตวอยางเชนในเลมเดอนพฤศจกายน 2013 หนา 3

‚ลกผชายไทย ไซสมาตรฐานถาใชงานตองเจเนซส เพม

ความแขงแกรง เตมความแขงแรง Genesis Men Serum ส าหรบทานชาย ทชวยเพมสมรรถภาพ เพมความแขงแกรง... สารสกดจากกวาวเครอแดง... เพมฮอรโมนเพศชาย... ชวยฟนฟสขภาพเพศชายใหดขน ใหอวยวะเพศชายขยายใหญขน และแขงตวไดนานกวาปกต โดยเพมการไหลเวยนของเสนเลอดซงสามารถกลบมาแขงตวไดบอยขน...นวด Genesis Men Serum อยาง

Page 100: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

91

ตอเนอง...ท าใหอตราการเพมของมวลกลามเนอในอวยวะเพศเพมขน ซงเปนผลใหเกดการขยายตวใหญขน... Genesis เพมความเปนชายใหสมชาย...‛

การโฆษณาทโจงแจงถงการเพมสมรรถนะความเปนชายวาเ กยวพนกบการเพม

สมรรถภาพของอวยวะเพศนน นเปนการย าความหมายวา Attitude สรางความหมายของผชายวามความเหนอชาย เรอนกายมสมรรถภาพ ซงรวมถงภาพตวแทนแหงความเปนชายทจดเนนตรงอวยวะเพศดวย อยางไรกด ขอความในโฆษณากย าถงการท างานทเพมความ ‚แขงแรง‛ ‚แขงแกรง‛ ของมวล ‚กลามเนอ‛ โดยเนนทอวยวะเพศและทงทายวา เพมความเปนชายใหสมชายกตองเพมจากเรอนกายในอวยวะส าคญของชายคออวยวะเพศ อนงประเดนส าคญผทวากระทงอวยวะจดซอนเรนกยงถกน ามาเปดเผยใหความส าคญเพอสรางมลคา แปรเปนตวเงน นนยงย าความหมายวาเรอนกายผชายคอสนคาทผสนใจสามารถน ามาลงทนสรางรายไดในเชงเศรษฐกจได

ประเดนส าคญอกนยหนง กคอ ผชายเองกด าเนนตามคณคาเชงสญญะทสงคมก าหนดใหผชายตองเปนชายเหนอชาย โดยเฉพาะเรอนกายทอวยวะพเศษของความเปนชายทมความแขงแกรง ไมวาจะเปนกลามเนอ เรอนรางล าสน หรออวยวะเพศกตาม สงเหลานเกดเปนมลคาในการเพมราคาใหกบเจาของเรอนรางไดทงสน นตยสาร Attitude จงมการน านายแบบทเปลองผามาถายแบบแสดงเรอนรางเกดเปนรายไดใหกบเจาของเรอนราง พเคราะหในลกษณะดงกลาวเรอนกายของนายแบบกคอ สนคานนเอง

ดวยแนวคดขางตนทเรอนกายของนายแบบใน Attitude ถกเสนอวาคอ สนคา ผชายเปนเชงของเรอนกายซงทเรยกวานายแบบ พวกเขาจงมความคดประจ าตวอยเสมอทชนชอบหรอชมชอบอวยวะสวนใดสวนหนงของตวเอง หรอหวงแหนอวยวะเรอนกายในสวนใดเปนพเศษ เชน ในคอลมน Masculinity เดอนมถนายน 2556 ธนบลย วลลภศรนนท กใหสมภาษณชดเจนวา ‚ในสปดาหหนง เขาฟตเนสแทบทกวน” และ ‚เลนฟตเนสใหเรามซกแพคชดๆ... เลนใหกลามเนอชดทหนาอก เลนไหล เลนหลง‛ ทงนกเพอ ‚เมอถายแบบกลามเนอชดมนดดงานเรากนาชนชม‛ สงทสอชดเจน คอ การออกก าลงกายเพอเนนกลามเนอของนายแบบกเพอ ‚การขายเรอนกาย‛ เรอนกายของผชายจงเปนสนคาสรางมลคาใหนายแบบ แนวคดดงกลาวปรากฏใหเหนเปนแบบอยางอยเสมอส าหรบนายแบบทถายโชวเรอนกายใหนตยสาร Attitude อาทเชน ภดท ขมชนะสงคราม (เลมเมษายน 2556 หนา 12) ทกลาววา ‚ผชายยคใหมตองดด...รปรางสมสวนและม 6- pack... เพอถายงานออกมาแลวรปรางเราจะไดนามอง‛ หรอ มกค ทองระยา (เลมตลาคม 2556 หนา 78) กลาววา ‚ออกก าลงกายใหกลามเนอชดพอขอเกบซกแพคชด โชวหนกออกมาดด... เปนงานเรากตองท าใหด

Page 101: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

92

ทสด‛ หรอ ฟลค-กานต กลานพงศ (เลมพฤศจกายน 2556 หนา 130, 132) กกลาววา ‚การถายภาพเซกซ รางกายกตองเซกซ‛ ‚การออกก าลงท าใหรปรางหนเราเซกซมองแลวดด.. เนนเลนฟตเนส... เนนอก... เนนทอง เนนไหล... สวนใหญจะเขาฟตเนสอาทตยละ 4 วน...ถายแบบงานเรา เราตองเตรยมหนใหดด‛

ความหมายทประกอบสรางถงการระบวาผชายเมโทรเซกสชวลใน Attitude มรางกายเปนสนคาและเปนทนทางเศรษฐกจนน นยามดงกลาวกนความไดจากการอภปรายถงแวดวงนายแบบ ดารา นกรองทศลปนชายเหลานสามารถอาศยเรอนรางของตนเพอประกอบอาชพและสรางคาตวเปนจ านวนเงนทมากมายตามลกษณะของสมยนยมทผบรโภคสอชนชอบผชายเมโทรเซกสชวล

ความหมายของการตองดแลรางกายใหมลกษณะพงประสงคตามความนยมชนชอบของผบรโภคสอทงทดภาพยนตร ละคร และศลปน นกรอง นายแบบ ค านยามในอาชพวงการบนเทงทผชายเมโทรเซกสชวลสามารถเขามายดเปนอาชพไดเมอมสภาพรางกายในแบบฉบบอนเปนทกลาวถงตามกระแสนยมนน ส าหรบสงคมไทยจะพบวาปจจบนนรางกายผชายเมโทรเซกสชวลทดงดดใจ คอ มกลามเนอล าสน มซกแพค และมเสนหทางเพศทดงดดกลมผชมหรอกลมผบรโภคสอซงมเพศวถทหลาหลาย

เมอพจารณาความหมายของการสามารถสรางเรอนรางใหเปนทนทางเศรษฐกจหรอ ทเรยกวา มรางกายเปนสนคานน ในนตยสาร Attitude คอลมน Front ฉบบเดอนกนยายน หนา 18 – 19 ระบวา แกงสม ธนทต ศลปน ดารา นกรอง นายแบบของแกรมมผนก าลงเปนทชนชอบในวงกรบนเทงไทย นตยสาร Attitude ระบในบทสมภาษณวา แกงสม ธนทต ใชรางกายเปนทนทางเศรษฐกจเพอสรางรายไดใหแกตนเองดวยสายงานนกแสดง นกรอง

งานของแกงสม ธนทต ทใชรางกายเปนสนคาโดยนตยสาร Attitude ระบถงในทน คอ การรบบทเปนพระเอกละครเพลง เรอง เลอดขตตยา เดอะมวสคเคล แกงสมพดถงการท างานในครงนวา

‚ผมไมเคยเลนละครมวสคเคลมากอน ถงอยางไรผมกตอง ฟตรางกาย ท ามนใหดทสด... รางกายของผมตองดแลใหดครบ ตอนทผมพาตวมาแคสตบททมการแสดงบอกวา ผมตองออกก าลงกาย ใหหนกกวานเพอรบบทเปนทหารเอก อโณทย... ผมวายน าออกก าลงกาย เพอขยายปดเพอจะไดรองเพลงอยางมพลงเมอแสดงบนเวท ...ผมตองไปฝกรางกายทคายทหาร เพอจะใหรางกายแขงแรง หนฟต ใสชดแลวดเปนทหารตามบทองครกษคใจเจาหญง.. ผมไปคายทหาร อยกบพทหาร ฝกกบเขา รางกายผมตองคนเคย

Page 102: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

93

กบความเปนทหาร บคลกทาทางทหาร จะไดแสดง เปนทหารอยางนาเชอ‛

การแสดงละครเพลงทเปนบททหารของแกงสม ธนทต นน ขอความทเขาระบถงการเตรยมรางกาย การฝกซอม การออกก าลงกาย การเลยนแบบพฤตกรรมทาทางของทหาร ทงหมดนคอการใหความส าคญกบรางกายตามนยยะของความหมายผชายเมโทรเซกสชวลท Attitude ระบวาสามารถสรางใหรางกายเปนเมดเงนเพอประกอบอาชพได สงเกตไดวา การออกก าลงกาย เชน วายน า ทแกงสมระบวา เพอจะไดรองเพลงไดอยางมพลงงของปอดทมากขน หรอการฝกกบทหารในคายเพอใหรางกายแขงแรง มมดกลาม และเลยนแบบทาท บคลกของทหารเพอความนาเชอถอในบทการแสดงทเขาตองเปนทหารเอกของเจาหญงในเรองนน การกระท าดงกลาวทวามาลวนพงเปาไปทการใหความส าคญตอรางกายทงสน ทงน กเพราะผชายเมโทรเซกสชวลอยางแกงสมรดวารางกายของเขาคอทนทางเศรษฐกจทสามารถแปรรปเปนงานแลกกบเงนในอาชพนกแสดง นกรอง ทเขาท าอยนทกวนนได ความหมายของการพยายามปฏบตตวเพอดแลรางกายเปนอยางดส าหรบผชายเมโทรเซกสชวลนน กเพราะวานยามขางตนไดรบการเขาและรบรในวงกวางแลววาการมรางกายในลกษณะทเปนไปตามกระแสนยมของสงคมไทยในแวดวงบนเทง ผมรางกายดงกลาวนนสามารถไดรบความชนชมกระทงถงน าพารางกายของตนเขาเปนสวนส าคญในการสรางอาชพและสรางรายไดใหแกตนเองได ความหมายขางตนน มผลอยางยงตอการรบรของกลมผอานนตยสาร Attitude ทจะเลยนแบบพฤตกรรมการดแลรางกายเพอวาตนจะไดมโอกาสสรางรายไดในเสนทางของอาชพนกแสดง ดารา นายแบบ ตอไปดวย

ประเดนทสอความหมายเดนชด คอ ผชายทถกน าเสนอผาน Attitude มลกษณะรวมประการหนง คอ นตยสารดงกลาวไดสรางนยามวาผชายมเรอนกายเปนสนคา สรางมลคาไดทงแกตวเองทเรยกเปนรายได เชน ถายแบบ ถายละคร เปนตน นอกจากนเรอนกายของผชายยงมมลคาในเชงเศรษฐกจทผสนใจสามารถน ามาตอยอดแปรรปเปนสนคาในรปแบบทสมพนธกน เชน ผลตภณฑอาหารเสรม เปนตน รวมถงผสนใจในเรอนกายผชายยงสามารถหารายไดจากตวผชายผสนใจในเรอนกายของตนเอง โดยเขาสระบบการดแลเรอนกายดวยลกษณะสถานประกอบการบรการดแลรปราง เชน คลนกเสรมโปรแกรมสรางกลามเนอ ลดน าหนก เปนตน ดงนน ผชายอนสอความหมายผานนตยสาร Attitude จงถกแปรคณคาเปนตวมลคาทหารายไดจากเรอนกายอนเปนตนทนทางเศรษฐกจตอไปได นบเปนการสรางความหมายทสมพนธกบการเตบโตในยคเศรษฐกจ

Page 103: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

94

บรโภคนยม ซงหาผลประโยชนแลกเปลยนไดกบเงนตราโดยใชทนและก าไรทหาไดจากการบรโภคคณคาเชงสญญะ (นทธนย ประสานนาม, 2553: 58-59)

3.2.4 ผชายเมโทรเซกสชวลมงเสรมสรางรางกายใหสมบรณแบบในความเปนชาย นตยสาร Attitude ไดสอและสรางความหมายใหผชายวาเปนผทมงสรางรางกายให

สมบรณแบบในความเปนชาย ซงมบทความทงสน 18 บทความ คอลมนตางๆ ในนตยสารดงกลาวจงพบเหนการแสดงความตองการจากผชายวาพวกเขาลวนมงใหความส าคญทจะสรางรางกายหรออวยวะตางๆ ใหมความสมบรณแบบในความเปนชาย เชน การแสดงความตองการจะเพมสมรรถภาพทางเพศ การแสดงความตองการจะเสรมบคลกความเปนชายใหดด โดยใหความส าคญกบอวยวะทบงบอกความเปนชาย อาท ผมทตองดกด า กลามเนอทตองล าสน ใบหนาทเสรมเตมใหคมสน หลอเหลา ขนควทตองหนาหรอมการพยายามเพมเสรมขนหนาอกเพอใหแสดงถงความเปนชาย เปนตน

การแสดงความหมายขางตนนน นตยสาร Attitude น าเสนอผานทงคอลมนการสมภาษณผชายทสงคมก าลงสนใจ และคอลมนการน าเสนอสนคาหรอการบรการจากสถานเสรมบคลกใหกบผชาย โดยมนายแบบเปนผแสดงความตองการวาพวกเขาตางๆ พยายามมงเสรมสรางรางกายใหมความสมบรณแบบในความเปนชาย กลาวไดวาการมงแสดงความหมายดงกลาว โดยสรางและน าเสนอผานตวนายแบบเปนจ านวนมากทแทบจะกลายเปนการสอถงอตลกษณอยางหนงของผชายท Attitude น าเสนอวาผชายในแบบดงกลาวมความรสกนกคดรวมกนวาจะตองมงเสรมสรางรางกายใหมความสมบรณแบบในลกษณะของความเปนชาย สงนแสดงใหเหนวานตยสาร Attitude พยายามสอถงอตลกษณประการหนงของผชาย เพราะอตลกษณเปนการนยามถงตวตนในกลมใดกลมหนง อยางเชน กลมผชายสรางความหมายถงตวเองใหสงคมรบรวาเขามงสรางความสมบรณแบบในรางกายทสอความเปนชาย ประเดนขางตนสอดคลองกบท พศษฎ คณวโรตม (2546 : 306-307) กลาววา ‚อตลกษณ (identity) เปนความรสกนกคดทบคคลมตอตนเองวา ‚ฉนคอใคร‛ ซงจะเกดขนจากการปฏสงสรรคระหวางตวเรากบคนอน โดยผานการมองตนเองและการทคนอนมองเรา อตลกษณตองการความตระหนกในตวเรา (awareness) และพนฐานของการเลอกบางอยาง นนคอ เราจะตองแสดงตนหรอยอมรบอยางตงใจกบอตลกษณทเราเลอก ความส าคญของการแสดงตน กคอการระบไดวาเรามอตลกษณเหมอนกลมหนง ชวาฉนเปนใคร‛

ค าถามทตงวา ‚ฉนเปนใคร‛ ส าหรบผชายทสอผาน Attitude นน ตอบไดวา ‚ตวฉน‛ ทเปนผชายมความตระหนกในตวเองประการหนง คอ แสดงตนและยอมรบอยางตงใจวา ผชายใน Attitude มลกษณะและความรสกนกคดทพยายามสอกบสงคม อนเปนการปฏสงสรรคใหผอนรวา

Page 104: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

95

ผชายใน Attitude คอ ‚ผทนยมความสมบรณแบบในรางกายทสอถงความเปนชาย‛ อาท ในเลมเดอนตลาคม 2556 หนา 2 ทมนายแบบพดผานการเสนอสนคาวา เขาพอใจทรางกายเขาสรางความเปนชายไดอยางสมบรณแบบ เพราะผลตภณฑ Fit & Firm ชวยใหเขา ‚ลดน าหนก ละลายไขมนหนาทอง สรางกลามเนอ... สราง 6 – pack ทผมพอใจ‛ เหนชดวาผชายในหนาเสนอสนคาดงกลาวพอใจกบรางกายทไดเพมความเปนชายใหมความสมบรณแบบในดานกลามเนอทล าสน โดยเฉพาะทสามารถสราง 6 – pack ใหเขาพอใจ

การตระหนกถงตวเองและการแสดงตนรวมถงการยอมรบเมอปฏสงสรรคถงการนยามตวเองวาเปนผชายซงมงสรางความสมบรณแบบในรางกายทสอความเปนชายนน ในแงทผชายอานสอผาน Attitude ไดมงสรางความเปนชายในรางกายทมสมรรถภาพทางเพศ เชนในหนา 3-4 ฉบบเดอนตลาคม 2556 มการสมภาษณวาผชาย คอ ‚คณ โนต : ธรกจสวนตว‛ กบ ‚คณแบงค : พนกงานบรษท‛ พวกเขามงสรางความเปนชายโดยเฉพาะอวยวะทางเพศทมสมรรถภาพ คณโนตกลาววา ‚ผมคอนขางพงพอใจตวนมาก เพราะทาไมกทกสไดดขน ประทบใจมาก‛ นนสอวา ผชายอยางคณโนตประทบใจ พงพอใจมากทมสมรรถภาพทางเพศอยางแขงขน ดานคณแบงคกกลาววา เขาบอกวา ‚พจะท าใหมนใหญขนได...ผมใชชดใหญเลย...ของดสมค าร าลอ ไมผดหวงเลยครบ‛ คณแบงคกเปนผชายอกคนหนงทไมผดหวงเมอรางกายของเขามอวยวะเพศทใหญขน โดยใชผลตภณฑดงกลาวเปนตวเสรมสรางความเปนชายทสมบรณแบบใหได ‚ตามหวง‛

ความตระหนกและยอมรบในการแสดงตนวา มงสรางความสมบรณแบบใหรางกายมความเปนชาย โดยเฉพาะกบสมรรถภาพทางเพศนน ประเดนดงกลาวจะเปนอกจดเนนทผชายสอผาน Attitude มความสนใจดงทนายแบบในหนา 10 ของฉบบดงกลาวระบวา

‚เมอออนเพลย... สงผลไปถงสมรรถภาพทางเพศทถดถอย ปญหาการตนตว ความแขงแรงคงทน... ผลกระทบดงกลาวถอเปนปญหาภายในจตใจ ความมนใจในความเปนชายของตวเอง... แตผลตภณฑนชวยฟนฟสมรรถภาพทางเพศใหแขงแรง บ ารงก าลง เสรมสรางสมรรถภาพทางเพศอกดวย ... ผมรสกด... เราอยากใหผชายทกคนแขงแรง‛

ความแขงแรงประการส าคญทดเหมอนผชายนนสอผาน Attitude จะใหความส าคญเปน

พเศษสอพลงทางเพศทตองเสรมและสรางใหแขงแรง เมอมสมรรถนะดงกลาวกจะมความ ‚รสกด‛ อนสอถงความมนใจในความเปนชายของตนดงทนายแบบกลาวไว ลกษณะดงกลาวเปนการเสนอ

Page 105: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

96

สมรรถภาพผชายทปรากฏใน Attitude อยอยางสม าเสมอ แมวาในสงคมไทยตอไปอาจมองเรองสมรรถภาพทางเพศของผชายอยวาไมควรเปดเผย แตส าหรบ Attitude ประเดนดงกลาวถกน าเสนอใหเหนบอยครง จนอาจเรยกไดวาเปนลกษณะประการหนงบงชถงความเปนผชายในนตยสารดงกลาววาใสใจตอการสรางรางกายทมความสมบรณแบบในเรองสมรรถภาพทางเพศ

ทงน การสอวาผชายในนตยสาร Attitude มงสรางความสมบรณแบบในรางกายทแสดงถงความเปนชายนน กยงปรากฏในการเสนอวามสถานบรการและผลตภณฑทชวยเสรมบคลกความเปนชายในแงการแกปญหาผมขาว ผมรวง จนถงศรษะลาน ดงในหนา 15 เดอนพฤศจกายน 2556 ทระบวา MIIC Center ‚ชวยเสรมสรางความเปนชายใหสมบรณแบบ... ผมขาว ศรษะลาน ปญหาส าคญทสงผลกระทบตอความเปนชาย บคลกภาพและความเชอมน... การท าศลยกรรมปลกผมเปนวธหนงทเปลยนบคลกและเรยกความเชอมนของคณชายกลบคนมา‛ ทงนนอกจากการน าเสนอผานสถานบรการทชวยเสรมความเปนชายใหมรางกายสมบรณแบบในการแกปญหาผมขาว ผมรวงแลว กยงพบวามการเสนอผลตภณฑทเสรมความเปนชายในแงการเตมเสนขนในรางกายทแสดงความเปนชาย เชน ขนหนาอก ขนคว ขนแขนขา เปนตน ดงคอลมน Head to Toes All Men Need หนา 142-143 ฉบบเดอนพฤศจกายน 2556 ทมผลตภณฑ Vichy Dercos Neoganic Renewal Treatment ชวยสรางเสรมปลกขนและผมใหผชายไดภมใจความเปนชาย...ท งลดการหลดรวงของผมและพสจนแลววาสามารถท าใหผมและขนดกด า‛ กลาวไดวาเสนผมและขนในอวยวะของผชายเปนอกประการหนงทผชายนนสอผาน Attitude สนใจกบการเสรมสรางใหผมและขนไดเพมความเปนชายอยางสมบรณแบบและสามารถ ‚เรยกความเชอมน‛ ของผชาย ‚กลบคนมา‛ ไดดวย

มประเดนทนาสนใจ ความเปนชายทนตยสาร Attitude เสนอถงความตองการทผชายกลมนสนใจตอความดกด าของเสนผมและขน ไมวาจะเปนทศรษะ ขนหนาอก ขนคว หรอขนแขน ขนขา ภาพความเปนชายมขนดงกลาวทกลมเมโทรเซกสชวลพงพอใจตออวยวะในรางกายของตนนน ดจะไปเกยวของกบลกษณะบางประการทเปนธรรมชาตตามลกษณะกายภาพของผชายซงตรงขามกบผหญง เนองจากอวยวะและฮอรโมนผหญงจะไมมการสรางขนหรอผมมากเทาผชาย ดงนน หากผชายขาดหรอมผมและขนนอยกอาจถกมองวามลกษณะคอนไปทางผหญงไมสมชายนนเอง นจงนาจะเปนเหตผลสวนหนงทผชายใหความส าคญตอการมขนหรอผมทดกด าเพราะสอถงความสมบรณแบบในฐานะรางกายของผชาย

อยางไรกด นตยสาร Attitude กไดน าเสนอความเปนชายในลกษณะทควบเกยวกบความเปนหญงดวยเชนกน นนคอความสนใจตอการดแลผวพรรณและสรางเสรมใบหนาใหหลอเหลา ดงมผลตภณฑและสถานบรการทคอยเพมเสรมความตองการดงกลาวใหแกผชายซงแสดงไวใน Attitude เปนจ านวนมาก เชน ในคอลมน All Men Need หนา 143 ฉบบเดอนพฤศจกายน มสนคา

Page 106: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

97

โฆษณาวา ‚Men Pre-White Serum Form ใหหนมๆ สามารถหลอครบจบในหนงเดยว...สตรโคลนเยนในเนอพเศษแบบเซรม...แตกตวออกเหมอนโคลนมารคพอกหนา ชวยท าความสะอาดผวลกถงรขมขน...ไวทเซรมเหมอนอาหารบ ารงผวใหกระจาง...ผวเรยบเนยน...กระชบผวใหตงใบหนาไดรปหลอเหลา‛ ‚ความหลอเหลา‛ และการเพม ‚ใหหนมๆ สามารถหลอครบ‛ เรองผวพรรณและใบหนาเปนเรองทผชายใน Attitude ถกน าเสนอวาใสใจในเรองดงกลาวดวย ดงนน ความหมายอกประการทส าคญคอ ผวพรรณกบใบหนาเปนรางกายหรอสวนหนงของอวยวะทถกนยามวาเปนตวชถงความสมบรณแบบของความเปนชายดวย เพยงแตลกษณะดงกลาวทไปเชอมโยงกบคณคาของผหญงทใหความสนใจใบหนาและผวพรรณดวย เปนตน ความเปนชายจงมลกษณะความหมายทเพมเตมวา ‚ความหลอเหลาแบบครบครนนน จะตองมความชวนมองในแงของผวพรรณทกระจาง เนยนและตงกระชบดวยเชนกน

เมอมองในแงขางตน จงเหนไดวาผชายใน Attitude ถกน าเสนอลกษณะทวารางกายมคณสมบตเหลอมกบความเปนหญงอยดวย อตลกษณในประเดนนดจะลนไหล หากเกยวกบความเปนชายทวไป ซงอาจไมสนใจในผวพรรณและใบหนากบผชายดงทใน Attitude มคอลมนเสนอถงผลตภณฑและสถานบรการซงดแลผวพรรณใบหนาผชายเปนจ านวนมาก อยางเชน ฉบบเดอนเมษายน 2556 หนา 1 มนายแบบเสนอผลตภณฑดแลผวพรรณและใบหนาวา ‚Berry เปนนวตกรรมใหมลาสด เพอผวหนากระจางใส ทสดแหงการปรนนบตผวแบบครบวงจร‛ แมกระทงผลตภณฑดแลรปรางของผชายอยาง Mezo หนา 7 เดอนเมษายน 2556 ทระบวา มนายแบบชวา ‚ลด 2-10 กโลใน 1 เดอน‛ แลวยงเสรมพวงถงการดแลผวพรรณอกดวย ดงทนายแบบชวา ‚ลดน าหนก 5 in 1 ไดทงผอม ไดทงผว‛ โดย ‚ตวจบไขมน สลายไขมนเกา ยบย งไขมนใหม เรองการเผาผลาญ เสรมเตมซกแพค และผวขาวกระจางใส‛ หรอในหนา 9 ฉบบเดยวกน กมนายแบบโฆษณาวา ‚ Deove 7 พลงคนความเยาววย ขาว กระจางใส ใหคณผชาย‛

นอกจากน ในสถานบรการเมอดแลรปรางผชายใหมมวลกลามเนอ ฟต & เฟรม ‚6-pack‛ Men’s Care นายแบบในหนา 13 ของ Attitude ฉบบดงกลาวกระบวา

‚ไดทดลองใชโปรแกรม LST…เรงสลายไขมนพรอมกระชบกลามเนอหนาทอง ไดใชโปรแกรม P&P และ PT 517 สราง 6-pack ได...ขอคอนเฟรมถงความพงพอใจทไดรบ.. .ส าหรบผวหนาผมไดโปรแกรม AFS ชวยเสรมสรางคอลลาเจน เพอใหผวยดหยน ตงกระชบ ยกผวหนาไดรป...ผมหลอสมใจ...ผมเรมของใจกบอกโปรแกรม (G) ซงเปนกองบรสทธ ใหหนา

Page 107: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

98

ขาวกระจางใส ลดเลอนรวรอย คนรอบขางทกวาขาวขน ดสภาพผวดขน...ผมมนใจครบ‛

การรบรจากคนรอบขางวาผชายตองมผวพรรณและใบหนาทหลอผวกระจางใสนนถอ

เปนอกลกษณะหนงทสงคมรสกอตลกษณของผชายวา การพยายามสรางความสมบรณแบบใหรางกายไดมความเปนชายนน หมายรวมถงผวพรรณและใบหนาทเลอนไหลไปลกษณะของความใสใจแบบอตลกษณของผหญงดวย แตทงนส าหรบสมรรถภาพทางเพศ อวยวะ หรอผม และขนทดกด า รวมถงกลามเนอทล าสน คณลกษณะรางกายในแบบดงกลาวเหลานยงคงยนบนพนฐานตามความหมายของผชายทวไป เพยงแตผชายจะใสใจใหความส าคญมากถงขนทแสวงหาผลตภณฑหรอสถานบรการมาดแลรปรางหรออวยวะ รวมทงสวนประกอบดงกลาวของรางกายใหไดแสดงความเปนชายอยางสมบรณแบบ ดงนนจงอาจกลาวไดวาผชายใน Attitude มการน าเสนอถงสภาพทเปนชายทวไปหรอมอตลกษณพเศษเทาผชายปกตในสงคมไทยในอดต ซงผชายท Attitude น าเสนอนนมภาพตวแทนของความหมายทมงใหความส าคญเปนพเศษกบเรอนกายทแสดงออกถงเปนชายอยางสมบรณแบบ สรป : ความแตกตางทลนไหลของความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลในสงคมไทย ทสอผานนตยสาร Lips และ Attitude

การมงศกษาถงการประกอบสรางความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลท สอผานนตยสาร Lips และ Attitude ป พ.ศ.2556 พบวา นตยสารทง 2 ฉบบนไดสอถงความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลในสงคมไทยทมนยยะตางกน และมความลนไหลในความหมายเชงอตลกษณทางเพศวถ

ทงนเมอพเคราะหยอนถงนยยะแรกเรมของความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลทเกดขนในประเทศแถบยโรปและฝงสหรฐอเมรกานน พบวามารค ซมพสน (Mark Simpson, 1994) นกสอสารมวลชนชาวองกฤษ ไดใหนยามความเปนผชายแบบ เมโทรเซกสชวลไวในบทความ ‚Here come the mirror men‛ ของหนงสอพมพ The Independent ฉบบวนท 15 พฤศจกายน โดยใจความส าคญทเขานยามผชายแบบเมโทรเซกสชวลกคอ เปนผชายทมฐานะ ความร และการศกษาด มดานของความเปนหญงมากขน และจะใชเงนสวนใหญหมดไปกบเรองของ แฟชน เสอผา เครองแตงกาย และใหความส าคญกบรสนยมการใชชวตในทกๆ เรอง ทงเรองการกน การดม การพกผอน หรอการเขาสงคม อกทงยงใสใจเปนพเศษกบการดแลภาพลกษณ ความสวยงามของรางกาย โดยมการใชเครองส าอางเพอบ ารง ดแลผวพรรณ หรอใชเพมสสนใหกบใบหนา

Page 108: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

99

อนง หากจะสรปลกษณะเดนของความหมายแหงความเปนชายแบบ เมโทรเซกสชวลในแบบทเกดขนกบประเทศแถบยโรปและฝงสหรฐอเมรกา กอาจแจกแจงได คอ สามารถด าเนนวถชวตแบบคนในเมองใหญ มการศกษา และฐานะด ดแลเอาใจใสตวเองอยางประณตพถพถน เปนพเศษในเรองรางกายของตน ทงดานสขภาพรางกาย และความงาม สนใจเรองแฟชน ความสวยความงาม มการใชเครองส าอางทผลตขนมาเฉพาะส าหรบผชายและใหความส าคญพถพถนกบรสนยมการใชชวตในทกๆ เรอง ไมวาจะเปน การกน การดม การพกผอน หรอการเขาสงคม

อยางไรกดเมอพจารณาผลการศกษาทคนพบวา นตยสาร Lips และ Attitude ป พ.ศ.2556 นตยสารทง 2 ฉบบนไดสอถงความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลในสงคมไทยทมนยยะตางกน และมความลนไหลในความหมายเชงอตลกษณทางเพศวถนน ขอคนพบนสอดคลองกบทนทธนย ประสานนาม (2553 : 46-47) วพากษวา ‚ชนกลมนอยทางเพศ‛ อนรวมถงชายแบบ เมโทรเซกสชวลดวยนน บคคลเหลานในสงคมไทยมลกษณะเดนในแงการเรยกรองใหคนสวนใหญอยาดวนตดสนคณคาการเปนคนจากเพศวถ หรอจากเพศสภาพทตางจากระบบชาย-หญง แตความแตกตางอยางลนไหลของตวตน หรอตลกษณทางเพศนนเปนสงทตองท าความเขาใจตามลกษณะของแนวคด queer concept

ดงนนการเสนอหรอสอความหมายของผชายชายแบบ เมโทรเซกสชวลในสงคมไทยทตางกนระหวางนตยสาร Lips และ Attitude นน กเพอเผยใหตระหนกถงเพศวถของกลมบคคลทมลกษณะเพศสภาวะไมเปนไปตามมาตรฐานทางเพศแบบชาย-หญง หรอรกตางเพศในสงคมไทยนนเอง จดประสงคยงเพอแสดงถงความซบซอนของพฤตกรรมทางเพศ และเผยใหเหนอารมณปรารถนาทางเพศทตรงขามกบบรรทดฐานรกตางเพศแบบชาย-หญงของสงคมไทยดวย

ผลการศกษาพบวาการประกอบสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips มนยยะวาผชายเมโทรเซกสชวลมความสนใจแฟชน การเสนอภาพตวแทนผชายเมโทรเซกสชวลในลกษณะดงกลาว มนยส าคญทประกอบสรางใหเหนวา ผชายเมโทรเซกสชวลเปนผมความใสใจตอการแตงกาย การท าผมใหทนสมย มทกษะในการปรบประยกตความร ความเขาใจเกยวกบความเหมาะสมของการแตงกาย การท าผมตามสมยนยม และยงสามารถน าทกษะดงกลาวมาสงเสรมตอยอดจนประกอบเปนอาชพได นอกจากนนผชายเมโทรเซกสชวลยงสามารถพฒนาทกษะในแงความสนใจเรองแฟชนจนเกดเปนผน ากระแสดานแฟชนได รวมถงยงใชความสนใจเรองแฟชนเพอสงเสรมและสรางชอใหประเทศไดจากการท างานในดานนอยางมประสทธภาพและเปนทยอมรบในวงกวาง

นอกจากนความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลยงลนไหลวาเปนผมการศกษาสงสามารถยกระดบความสามารถได ท าใหกาวหนาในหนาทการงาน นอกจากนภาพแทนวาม

Page 109: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

100

การศกษาสงนนยงสรางความหมายใหผชายเมโทรเซกสชวลวาเปนผมทกษะในอาชพ รวมถงเปนผ มความรอบคอบถถวนในการท างานทไดรบมอบหมาย สงส าคญคอการศกษาทสงยงเปนตวผลกดนใหภาพผชายเมโทรเซกสชวลเปนผกลาตดสนใจไดอยางฉบไวตามหลกวชาทไดเรยนรมา ความหมายดงกลาวโดยรวมจงสงผลใหเหนวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลผมการศกษาสงยอมเปนทชนชมขององคกร

ทงนในนตยสาร Lips ยงแสดงวาผชายเมโทรเซกสมรสนยมในการใชชวต คอ มการด าเนนชวตในรปแบบตามอยางตะวนตก ท งในแงการพกผอนทชนชอบการผจญภย การรบประทานอาหารทไมเครงครดตามแบบแผนดงเดมของวฒนธรรมไทย รวมถงการหยอนใจทเปนการเดนเลนอาบแดดใสกางเกงวายน าทชายทะเลกเปนการใชชวตตามอยางวฒนธรรมตะวนตก และสดทายคอการสะสมชนชอบภาพยนตรของชาตตะวนตก นกสะทอนความหมายของผชายแบบ เมโทรเซกสชวลวารสนยมการใชชวตทอางองจากรปแบบของการใชชวตแบบตะวนตกนนเอง

ผชายเมโทรเซกสยงมอตลกษณทสอความหมายวาดแลเอาใจใสตวเองในเรองสขภาพและรางกาย คอ สนใจเรองการผอนคลายความเครยดดวยการท ากจกรรมการออกก าลงกาย โดยเฉพาะจดทเปนภาพแทนลกษณะความเปนชาย ใหมกลามเนอเฉพาะสวน ใสใจความรสกและจตใจซงอาจรวมถงสขภาพจตของตนเองใหมความสดชน สนใจสขภาพตวเองคอการแสดงผานการดแลผวพรรณใหสะอาด หมดจด สดใส หลกเลยงเครองดมแอลกอฮอลอนเปนสญลกษณของตวท าลายสขภาพ การใสใจสขภาพตนเองเหลานมผลทแสดงออกดวยประสทธภาพในการท างานซงไดรบมอบหมายไดอยางรายรนและคนรอบขางมความสขทไดใชชวตรวมกบคนกลมน

อยางไรกด การประกอบสรางความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลยงมในประเดนการมความคดสรางสรรคดวย คอ ยอมรบขอบกพรองและรจกปรบทศนคตของตนเองใหพรอมแกไขจดออนของตนเอง รช านาญในศาสตรของตนเองและรจกตรวจสอบจนพบปญหาและมองปญหาทเผชญอยางรอบดาน พรอมกบตรวจสอบความคดเดมของสงคมและไขขอของใจของตนเองไดดวยการพเคราะหพจารณามลเหตหรอตนตอของความคดเกาและเผยแพรความคดใหมทตวเองไดพเคราะหพจารณาและเพอปรบทศนคตแกสงคม

ทงนความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลท Lips ประกอบสรางนนยงพบถงลกษณะการมภาวะผน า มความกลาและเดดเดยวทจะแสดงฝมอในการบรหารงานในองคกรขนาดใหญ รจกเรยนรศาสตรและเทคโนโลยสมยใหมมาประยกตใชใหเขากบระบบหรอโครงสรางขององคกรเพอพฒนาองคกรหรอหนวยงานทตนรบผดชอบดแล มภาวะผน าทจตใจละเอยดออนผนวกกบคณธรรม รจกชวยเหลอผดอยโอกาส นอกจากนนยงเปนผน าทมไหวพรบและมความฉบไวในการตดสนใจบรหารองคกร โดยไมละทงแบบอยางของผอาวโสทมประสทธภาพ และยดถอเปน

Page 110: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

101

แนวทางการสรางภาวะผน าแกตนเองในแบบเฉพาะภาวะผน าในแงนจงอางองกบแบบแผนวฒนธรรมไทยทรจกวางตวในระบบอาวโส ขณะเดยวกนกมความกลาคดกลาท าตามแบบคนรนใหมดวย

นอกจากน ผชายเมโทรเซกสชวลยงถกสอความหมายวามครอบครวและสายสกลทมชอเสยง Lips เสนอในแงทเปนลกหลานของคนมชอเสยง เปนผรจกคดและมวฒภาวะทงในสายงานทเปนลกหลานคนดง ดารา นกแสดง นกรอง รวมถงนกธรกจทร ารวยหรอในวงการบนเทงความสวยความงาม เปนแบบอยางใหแกเยาวชนได นคอเปนการแฝงนยวา Lips เนนการน าเสนอบคคลตวอยางใหสงคมไดรจกและยดถอเปนแบบอยางทดตอไป รวมถงมคณลกษณะส าคญทผนวกรวมความออนนอมถอมตน รจกยดถอแบบอยางอนดของพอแม แตขณะเดยวกนกมความเปนตวของตวเองดวย นอกจากนนลกหลานคนดงยงเปนผรกครอบครวและมไหวพรบในการด าเนนงานของตนใหมประสทธภาพ

ประการสดทายของความหมายผชายเมโทรเซกสชวล ท Lips เสนอคอ มส านกทางสงคม มนยส าคญวา เปนผท าหนาทเปนแบบอยางใหเยาวชนเรยนรการรกษาหวงแหนมรดกของชาต เชน มรดกทางประวตศาสตร การทผชายแบบเมโทรเซกสชวลในบทสมภาษณมบทบาททหลากหลายทงทเปนคร อาจารย และนกบรหาร หรอเจาของธรกจนน ท าใหผอานเหนแงมมการมส านกเชงสงคมทหลากหลาย เชน ผทมบทบาทเปนครอาจารย กจะเหนวาส านกทางสงคมน นมาจากจดเรมตนทภาคภมใจในการถายทอดความร ใหเยาวชนไดตระหนกและรจกความส าคญของมรดกไทย ผชายแบบเมโทรเซกสชวลในแงนจะมความเสยสละความสะดวกสบายสวนตว เพอสงสอนเผยแพรและใหความรแกสงคม สวนผชายแบบเมโทรเซกสชวลทเปนนกบรหารหรอเจาของธรกจ การไดแสดงออกถงส านกเชงสงคมนน สอผานภาพแทนของการรจกแบงปนความรใหผล าบากและชวยเหลอผดอยโอกาสในสงคม ทส าคญคอ การตงใจแนวแนในการมสวนรวมเพอแกปญหาใหคนยากไร โดยใชความรและก าลงทรพยของตน

อยางไรกดเมอหนมามองความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Attitude พบวาในภาพรวมของการประกอบสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสารดงกลาว มการประกอบสรางภาพแทนแกผ ชายแบบเมโทรเซกสชวลทตางไปจากนตยสาร Lips โดยนตยสาร Attitude สอวาผชายเมโทรเซกสชวลยงมลกษณะทมแรงดงดดทางเพศตอกลมเควยรดวยความหมายผชายเมโทรเซกสชวลทสอผานนตยสาร Attitude ในประเดนทสรางภาพตวแทนวาเปนชายผมแรงดงดดทางเพศตอกลมเควยรนน มทงแงมมในแบบแรกทเปนแรงดงดดดานเพศทรปรางหนาตาหลอเหลา มเสนห เชน เปนดารา นกแสดง นกรอง นายแบบ และแงมมในแบบทสอง ซงเปนแรงดงดดจากบทบาททแสดงอยางเปนผมความเขาใจหรอถายทอดความรสกและเพศวถ เพศ

Page 111: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

102

สภาพของกลมเควยร ผอานนตยสารกลมนจงพงพอใจตอผชายทไมรงเกยจเพศวถของพวกเขาซงแตกตางจากระบบบรรทดฐานทางเพศสภาพแบบบงคบชาย-หญง ประเดนทสาม คอ แรงดงดดทางเพศในแงมมทเปนตวแทนผชายรนใหมในสงคมไทยสมยใหมทก าลงคนหาตวตนทางเพศ หรอมจดยนทางเพศทไมไดด าเนนตามจารตของระบบรกตางเพศชาย-หญง ผชายกลมนเปนตวละครในภาพยนตรหรอในละครชดอนเปนภาพในจนตนาการแตกเปนภาพอดมคตทกลมเควยรชนชอบ พวกเขาจงขยายไปสความพงพอใจตอผชายทรบบทเปนนกแสดงทสวมบทตวละครดงกลาวและมแรงดงดดทางเพศดวย สดทายคอ ตวผชายเหลานเปนกระแสฮอฮาของสงคม ไดรบการพดถงอยางมาก นกเปนแรงดงดดใหชายรกชายหนไปมองผชายท Attitude น าเสนอนนเอง

นอกจากนยงพบวานยยะทระบถงผชายเมโทรเซกสชวล ยงมความหมายแฝงถงการเปน ผรกการออกก าลงกายและดแลสขภาพ โดยมประเดนทเหนชดวา การดแลสขภาพนนมงไปทการพยายามดแลเรอนรางใหไดตามความตองการ โดยเฉพาะการสรางกลามเนอซงเปนแนวคดทรบอทธพลจากตะวนตก การรกการออกก าลงกายและดแลสขภาพไมไดมเพอรกษาโรคหรอไมไดใชเพอปองกนโรคแตอยางใด นนแสดงวาความสขของผชายเมโทรเซกสชวลทนตยสาร Attitude สอสารออกมานน เปนความสขทโยงกบการมรปรางและเรอนกายอยางล าสน มกลามเนออนไมไดอางองเกยวพนกบการออกก าลงกายเพอรกษาโรคภยหรอไมไดเกยวพนกบความแขงแรงของรางกาย เมอมองในแงความคดขางตน นาหวนวาสงคมไทยทก าลงถกสรางการรบร และเปนภาพของผชายซงสอผานนตยสาร Attitude นน ก าลงตดกบดกความสขทคลงไคลอยทเรอนกายอนมกลามเนอ เปนการตดหลมพรางของมายาคตทรบกระแสแนวคดมาจากตะวนตก และเปนการสรางคานยมของการบรโภคคณคาเชงสญญะทตองการใหตนทนสมยดวยวธการเขายมหรอเขาฟตเนสเพอเรอนกายมากกวาจะสนใจรกสขภาพทแขงแรงปราศจากโรคภยอยางจรงจง

ประเดนทนาสนใจคอ ผชายเมโทรเซกสชวลทถกน าเสนอผาน Attitude ยงพบนยยะวา ผชายเมโทรเซกสชวลมรางกายเปนสนคาและทนทางเศรษฐกจ สรางมลคาไดทงแกตวเองทเปนรายได เชน ถายแบบ ถายละคร เปนตน นอกจากนยงมมลคาในเชงเศรษฐกจ ทผสนใจสามารถน ามาตอยอดแปรรปเปนสนคาในรปแบบทสมพนธกน เชน ผลตภณฑอาหารเสรม เปนตน รวมถงผสนใจในเรอนกายผชายเมโทรเซกสชวลยงสามารถหารายไดจากกลมผชายเมโทรเซกสชวลทสนใจในเรอนกายของตนเอง โดยเขาสระบบการดแลเรอนกายดวยลกษณะสถานประกอบการบรการดแลรปราง เชน คลนกเสรมโปรแกรมสรางกลามเนอ ลดน าหนก เปนตน ดงนน ผชายเมโทรเซกสชวลอนสอความหมายผานนตยสาร Attitude จงถกแปรคณคาเปนตวมลคาทหารายไดจากเรอนกายอนเปนตนทนทางเศรษฐกจตอไปได นบเปนการสรางความหมายทสมพนธกบการเตบโต

Page 112: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

103

ในยคเศรษฐกจบรโภคนยม ซงหาผลประโยชนแลกเปลยนไดกบเงนตราโดยใชทนและก าไรทหาไดจากการบรโภคคณคาเชงสญญะ

ประการสดทายคอ ผชายเมโทรเซกสชวลทนตยสาร Attitude สออตลกษณออกมานน จะมนยยะของการเปนผมงเสรมสรางรางกายใหสมบรณแบบในความเปนชาย คอลมนตางๆ ในนตยสารดงกลาวจงพบเหนการแสดงความตองการจากผชายเมโทรเซกสชวลวาพวกเขาลวนมงใหความส าคญทจะสรางรางกายหรออวยวะตางๆ ใหมความสมบรณแบบในความเปนชาย เชน การแสดงความตองการจะเพมสมรรถภาพทางเพศ การแสดงความตองการจะเสรมบคลกความเปนชายใหดด โดยใหความส าคญกบอวยวะทบงบอกความเปนชาย อาท ผมทตองดกด า กลามเนอทตองล าสน ใบหนาทเสรมเตมใหคมสน หลอเหลา ขนควทตองหนาหรอมการพยายามเพมเสรมขนหนาอกเพอใหแสดงถงความเปนชาย นอกจากนผชายเมโทรเซกสชวลยงตองมผวพรรณและใบหนาทหลอผวกระจางใส อนเปนไปในลกษณะของความใสใจแบบอตลกษณของผหญงดวย ดงนนจงอาจกลาวไดวาผชายเมโทรเซกสชวลใน Attitude มการน าเสนอถงสภาพทเปนชายผมอตลกษณพเศษกวาในอดตของไทย

มประเดนทพงพเคราะหคอ ความตางระหวางความหมายของอตลกษณในเชงเพศวถระหวางผชายเมโทรเซกสชวลทถกน าเสนอผาน Attitude และ Lips นน แทจรงคอความลนไหลทางเพศวถในตวตนทางเพศทเปนไปได เพราะนนทธนย ประสานนาม (2553 : 54, 61-64) ไดพเคราะหแลววากลมบคคลทแบบชนกลมนอยทางเพศนนมลกษณะพเศษทางเพศวถทตางกนได แปรไปตามรสนยมทางเพศ และเงอนไขของสภาพแวดลอมในสถานะทางสงคม ปจจยทางสงคมทก าหนดเปนสถานภาพ และบทบาทในอาชพ หรอหนาทการงาน รวมถงเงอนไขทางครอบครวนดวย ยอมสงผลตอการเกดความตาง และความลนไหลในอตลกษณทางเพศวถของกลมชายเมโทรเซกสชวล โดยเฉพาะอยางยงในบรบทของสงคมไทยทตางจากชาตตะวนตกซงเปนบอเกดเพศวถแบบเมโทรเซกสชวลน คนไทยทเปนชายในแบบดงกลาวยอมตองปรบตวใหเขากบเงอนไขสงคมไทยตามไปดวย ไมวาจะเปนกฎเกณฑทางเพศในบางอาชพทอาจเครงครดในเพศวถ หรอบทบาทในครอบครว รวมทงสถานภาพ ต าแหนงในสงคมดวย อยางไรกดตวตนในเพศวถแบบชายเมโทรเซกสชวลทสอผานนตยสารไทยทง 2 ฉบบน กท าใหไดเหนแงมมอนหลากหลายมากในเพศวถของชายเมโทรเซกสชวลในสงคมไทยปจจบนน

Page 113: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

บทท 4

กลวธการใชภาษาในการสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวล ในนตยสาร Lips และ Attitude

ในบทนจะวเคราะหกลวธการใชภาษาในการสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวล

ในนตยสาร Lips และ Attitude โดยจะวเคราะหขอมลในประเดนลกษณะเนอหาทน าเสนอผานบทความและบทสมภาษณ โดยใชแนวคดภาพตวแทน (Representation) เปนกรอบในการวเคราะห อนจะท าใหเหนถงกลวธการใชภาษาในการสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips และ Attitude ดงน

4.1 กลวธการใชภาษาในการสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips 4.2 กลวธการใชภาษาในการสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร

Attitude

4.1 กลวธการใชภาษาในการสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips โดยภาพรวม ลกษณะเนอหาและวธการน าเสนอของนตยสาร Lips จะมการน าเสนอสาระ

ความบนเทงควบคกน ในสวนของชอคอลมนพบวา มกน าหนาดวยค าวา LIPS และใชภาษาองกฤษ เมอไดวเคราะหกลวธการใชภาษาในการสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips พบวา มกลวธการใชภาษาตางๆ ดงน

4.1.1 การใชศพทวทยาศาสตรและเทคโนโลย คอลมนจ านวนหนงในนตยสาร Lips มกลวธทางภาษาในการเสนอภาพตวแทนผชาย

แบบเมโทรเซกสชวลผานทางผลตภณฑส าหรบผชาย อาทเชน ผลตภณฑบ ารงผวพรรณ ผลตภณฑชวยสงเสรมบคลกภาพส าหรบผชาย ไมวาจะเปนน าหอม แวนตา เปนตน การน าเสนอความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวลผานทางผลตภณฑเหลาน มวธการทางภาษาทนาสงเกตวาใชศพทวทยาศาสตรและเทคโนโลยผสมอย ประเดนดงกลาวน รชนนท พงศอดม (2549: 233-134) กลาววาในการโฆษณาผลตภณฑตางๆ โดยเฉพาะสนคาบ ารงผวพรรณ ผลตภณฑชวยสงเสรมบคลกภาพ มการใชศพทวทยาศาสตรและเทคโนโลยผสมอย เพอจดประสงค 1) สรางความนาเชอถอในคณภาพของผลตภณฑใหผบรโภคมมมมองวาเปนนวตกรรมทนสมย 2) เสรมสรางความโดดเดนในสนคาวามลกษณะพเศษดวยการใชศพทเฉพาะทางวทยาศาสตร 3) เสรมสรางภาพตวแทนถงผจะใชผลตภณฑดงกลาววาเปนผทนสมยดวย

Page 114: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

105

ทงนส าหรบในนตยสาร Lips กมวธการทางภาษาทนาสงเกตวาใชศพทวทยาศาสตรและเทคโนโลยผสมอยในการกลาวถงผลตภณฑของผชายแบบเมโทรเซกสชวลเชนกน นยดงกลาวมความหมายแฝงในแงทชวยสรางการรบรใหกบผอานและสงคมวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลเปนผ มรสนยมในการเลอกสรรผลตภณฑอนทนสมยใหแกตนเอง และเปนผทใสใจบคลกภาพ รวมถงเปนผสนใจความทนสมยของสงคมทมนวตกรรมใหมๆ ในผลตภณฑตางๆ ทคอยหวงใยสขภาพ

หนงในผลตภณฑส าหรบผชายแบบเมโทรเซกสชวลทปรากฏในนตยสาร Lips เปนจ านวนมาก คอ ผลตภณฑบ ารงผวพรรณ ซงมการใชศพทวทยาศาสตรและเทคโนโลยเพอจดประสงคในการสรางความหมายของภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลวาเปนผทนสมย รจกความกาวล าของวทยาศาสตรและเทคโนโลยในปจจบนนผคนจ านวนมากตางพงพาศาสตรชะลอวย ดงเชนในคอลมน Men’s Manual and Maintenance (ปกษแรก เดอนมกราคม 2556 หนา 122) มการระบในบทสมภาษณวา ผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips ตงใจสอภาพตวแทนตวเองวา ผมตงปณธานเอาไวแลววา ถงอายจะเพม แตอายผวตองนอยลงกวาเดม

“และผมฝากความหวงทงหมดไวทตวชวย... SK-II Men… น าทมโดย SK-II Men Facial treatment Essence, SK-II Men Age Revitalize Moisturizer และ SK-II Men Moisturizing Cleanser สามผลตภณฑใหมลาสด ส าหรบสามขนตอนในการดแลผวของผชาย ดวย Pitera TM ”

ในขอความขางตน มกลวธใชศพทวทยาศาสตรและเทคโนโลยทเกยวกบภาพตวแทน

ผชายแบบเมโทรเซกสชวลวาไดพงพาศาสตรชะลอวยผานผลตภณฑบ ารงผวพรรณซงมสวนผสม ไดแก Facial treatment Essence และ Age Revitalize Moisturizer และ Moisturizing Cleanser และ Pitera TM ชดศพทเหลานเปนค าทางวทยาศาสตรและเทคโนโลยทตางกมระบหนาทวามผลการท างานโดยตรงตอผวพรรณผชายแบบเมโทรเซกสชวลทงในแงทเสนอภาพตวแทนใหผอานรบรวา ผชายแบบเมโทรเซกสชวลมผวหนาทไดรบการบ ารงอยเสมอดวย Facial treatment Essence และผชายแบบเมโทรเซกสชวลถกสรางภาพตวแทนวาพยายามชะลอวยดวย Age Revitalize Moisturizer ทงนผชายแบบเมโทรเซกสชวลกยงใสใจความสะอาดของผวหนาโดยใช Moisturizing Cleanser กระบวนการสรางความหมายใหผชายแบบเมโทรเซกสชวลเปนกลมทใสใจผวพรรณ โดยเฉพาะผวหนาทตองสะอาด ออนวย และไดรบการบ ารงอยเสมอนน ความหมายเหลานถกน าเสนอผาน

Page 115: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

106

ผลตภณฑบ ารงผวพรรณ SK-II Men โดยอางวาเปนกระบวนการวทยาศาสตรชะลอวยในนวตกรรมแบบ Pitera TM

เมอพจารณาการสรางความหมายใหแกผชายแบบเมโทรเซกสชวล พบวา ชดค าศพทวทยาศาสตรและเทคโนโลยทปรากฏในผลตภณฑบ ารงผวพรรณขางตนไดสอความเปนนยวา ประการแรก ผชายแบบเมโทรเซกสชวลเปนกลมทใสใจการบ ารงผวพรรณอยเสมอ ประการท 2 คอ ผชายแบบเมโทรเซกสชวลเปนผมความรโดยเฉพาะความรในแงวทยาศาสตรและเทคโนโลย เพอชวยชะลอวย ซงมปรากฏอยในสารของผลตภณฑบ ารงผวพรรณ ประการท 3 ผชายแบบ เมโทรเซกสชวลเปนผทไมปลอยใหตนเองขาดความมเสนหชวนมอง โดยเฉพาะเรองผวพรรณ ทตองสะอาด ชมชน และดออนกวาวย

การสรางความหมายใหผชายแบบเมโทรเซกสชวลผานชดค าศพททางวทยาศาสตรและเทคโนโลยดวยผลตภณฑอนดจะสงเสรมบคลกใหแกผชายกลมน นตยสาร Lips ยงน าเสนอผานทางผลตภณฑอน นอกจากผลตภณฑบ ารงผวพรรณ ดงเชนในคอลมน Lips Homme หนา 136 ปกษหลงพฤษภาคม 2556 คอลมนน นตยสาร Lips เสนอผลตภณฑแวนตากนแดด โดยระบศพททางวทยาศาสตรและเทคโนโลยวามสวนชวยเสรมสรางคณภาพการท างานของแวนกนแดดใหมประสทธภาพ และยงชวยสรางบคลกภาพใหผชายแบบเมโทรเซกสชวลเปนผมรสนยม รจกเลอกสรรสนคาทตกแตงไดอยางประณตไมวาจะเปนการประดบดวย “แบบชบทองค าขาวและเหลอง 22 กะรต”

การบรรยายสรรพคณและลกษณะของผลตภณฑแวนกนแดดดงกลาว ทมสวนชวยสงเสรมบคลกของผชายแบบเมโทรเซกสชวล มดงน

“วนนไดเปดตวแวนตารนลมเตดอดชน Ray-Ban

Aviator Folding Ultra รนแรกทสามารถพบได ดวยกลไกสทธบตรขาพบแปดจดบนแวนตา มใหเลอก 2 ขนาด (55 และ 58) ทงแบบชบทองค าขาวและเหลอง 22 กะรต ทส าคญแวนตารนนยงถอเปนการประเดมเลนส P3 Plus ครสตลโพลาไรซคณภาพสง ซงจะใหความสวางและสทมความละเอยดสงสดรวมดวย Color Enhancement ชนเคลอบผวปองกนแสงสะทอนและระบบไลน าจากผวเลนสอยางรวดเรว ท าใหเลนสมความสะอาดมากขน และ

Page 116: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

107

ไดรบการปองกนมากกวาเลนสทวไป 7,500 ชด เมอคณเปนเจาของจะกลายเปนแรรไอเทมไปในทนท เชอมยละ”

ศพททางวทยาศาสตรและเทคโนโลยทใชในการระบการท างานของผลตภณฑแวนกน

แดดดงกลาว คอ Ray-Ban Aviator Folding Ultra ซงหมายถงความสามารถในการท างานอยางมประสทธภาพตอรงสอลตราไวโอเลตในแสงแดดทจะปองกนไมใหกระทบสายตาของผสวมใส โดยเฉพาะทมกลมเปาหมายเปนผชายแบบเมโทรเซกสชวล จงมการประดบตกแตงแวนกนแดดดงกลาวโดยออกแบบทงในแงทมการชบทองค าขาวและเหลอง 22 กะรตดวย

นอกจากน มการระบวาใช “เลนส P3 Plus ครสตลโพลาไรซคณภาพสง ซงจะใหความสวางและสทมความละเอยดสงสดรวมดวย Color Enhancement ชนเคลอบผวปองกนแสงสะทอน” การใชศพททางวทยาศาสตรและเทคโนโลยดงกลาวไมเพยงชวยใหเกดผลตอผลตภณฑเทานน แตในทางออมยงสงผลการสรางความหมายใหผชายแบบเมโทรเซกสชวลดวยวา เปนผมความนาเชอถอในแงการตดสนใจ เนองจากการเลอกผลตภณฑส าหรบตนเองนน ไดเชอมโยงกบการระบประสทธภาพการท างานของผลตภณฑเหลานน ทมค าอธบายทางวทยาศาสตรและเทคโนโลยคอยรองรบ

อนง ความนาเชอถอทมผลทางออมในการสรางความหมายใหผชายแบบเมโทรเซกสชวลนน ยงชวยสรางภาพเสนอแทนใหผชายแบบเมโทรเซกสชวลเปนผมความละเอยดละออตอการใสใจรายละเอยดของผลตภณฑทจะเลอกมาใชสงเสรมบคลกภาพส าหรบตนเอง นอกจากน การใชศพทวทยาศาสตรและเทคโนโลยผานตวผลตภณฑทระบวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลควรเปนเจาของผลตภณฑดงกลาวน น การใชศพทวทยาศาสตรและเทคโนโลยกมสวนชวยใหเกดความหมายแกผ ชายแบบเมโทรเซกสชวลทเลอกน าเสนอการใชผลตภณฑดงกลาววา เปนผ รอบคอบ เลอกผลตภณฑดวยวจารณญาณทมขอมลทางวทยาศาสตรและเทคโนโลยคอยระบกระบวนการท างานและประสทธภาพของผลตภณฑ เมอพจารณาในแงนการตดสนใจเลอกใชผลตภณฑของผชายแบบเมโทรเซกสชวลหรอการเลอกน าเสนอผลตภณฑผานตวผชายแบบ เมโทรเซกสชวลกคอการกลายเปนวธสรางกระบวนการบรโภคคณคาเชงสญญะส าหรบผอานทจะเลยนแบบพฤตกรรมผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips รวมถงเนนเปนกระแสแฟชนไดเมอมการท าตามกนเปนลกโซในสงคม

ในการสรางความหมายใหผชายแบบเมโทรเซกสชวลผานนตยสาร Lips นนยงปรากฏรปแบบแฝงศพทวทยาศาสตรและเทคโนโลยมความเกยวของกบการระบจ านวนเงนหรอราคาของผลตภณฑตวน นดวย นนมความหมายทางออมทสามารถตความไดวา ความเปนผชายแบบ

Page 117: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

108

เมโทรเซกสชวลถกน าเสนอผานนตยสาร Lips ไดถกนยมอยางเชอมโยงกบผทมความสามารถในแงก าลงในการซอหรอเปนผทมสถานะทางการเงนในระดบทใชผลตภณฑสงเสรมบคลกภาพของตนเองได

เมอพจารณาการสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลผานทางนตยสาร Lips ทใชชดค าศพททางวทยาศาสตรและเทคโนโลยในผลตภณฑสงเสรมบคลกภาพใหผ ชายแบบ เมโทรเซกสชวลดเปนผมรสนยมมากอนแลว ความหมายแฝงทซอนในชดค าทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย ซงปรากฏในผลตภณฑส าหรบดแลตวเองของผชายแบบเมโทรเซกสชวลนน กจะรวมนยามหลายประการใหกบความเปนผชายแบบเมโทรเซกสชวล ทงในแงผมความรดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยทเขาใจการท างานหรอกลไกของผลตภณฑทตนเองเลอกใช และเปนผใสใจบคลกภาพ รวมถงเปนผทถกอางใหเปนแบบของการสรางพฤตกรรมเลยนแบบการบรโภคคณคาเชงสญญะ

ทงน ในแงความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลผานทางนตยสาร Lips ทใชชดค าศพททางวทยาศาสตรและเทคโนโลยหาผลตภณฑทเลอกมาใชดแลตวเองนน ความหมายในแงนสอผานคอลมน Grooming more than a Man (ปกษแรก มถนายน 2556 หนา 150) ผลตภณฑทน าเสนอความหมายดงกลาว คอ Serum

เซรมเขมขนเปยมประสทธภาพในการดแลผวผชาย แบบเมโทรเซกสชวล” มสวนผสม “ไฟโตรเตอรอล ทจะไปชวยจดเรยงอนเตอรเซลลลา ลพดใหเปนระเบยบ รวมดวยการปกปองสวนผสมในรปแบบของ ‘นาโนเมนแคปซล’ ทสามารถปกปองสวนผสมเพอการซมซาบและท างาน ไดอยางเตมประสทธภาพ Laneige Homme Sun Sport SPF50 PA++ (900 บาท) สวนผสมของสารกนแดดประสทธภาพสงปองกน ทงรงสยวเอและยวบ Biotherm Homme BB Instant Multi – Action Fluid SPF50 PA+++ (1,700 บาท) บบ มคณสมบตของ แอนตออกซแดนตชวยปญหามลภาวะ ซาลไซลก แอซด ชวยลด การอดตนของสว

การใชศพทวทยาศาสตรและเทคโนโลยดงกลาว จะเหนไดวามการอธบายถงระบบการ

ท างานของผลตภณฑขางตนวาใชวธหรอกลไกในลกษณะทสงเสรมประสทธภาพเขาดแลผวพรรณ

Page 118: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

109

ใหผใชทเปนผชายแบบเมโทรเซกสชวลไดมผวพรรณทเปยมดวยความสามารถในการท างานของผลตภณฑดงกลาว มขอนาสนใจวาการพยายามอธบายกลไกการท างานของสารทางวทยาศาสตรและเทคโนโลยสมยไมนยมในผลตภณฑบ ารงผวพรรณขางตนน หากวเคราะหจะพบวาผลตภณฑดงกลาวไดสอความหมายถงผชายแบบเมโทรเซกสชวลดวยวาเปนผทมความเขาใจและใสใจรายละเอยดในนวตกรรม โดยเฉพาะนวตกรรมการชะลอและบ ารงผวพรรณ ความหมายทสรางใหผชายแบบเมโทรเซกสชวลมความรความเขาใจในนวตกรรมทางวทยาศาสตรชะลอพรอมกบการโยงถงราคาหรอจ านวนคาใชจายของการครอบครองผลตภณฑดงกลาว ประเดนนไดเปนการสรางภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลผานนตยสาร Lips วาเปนผมก าลงซอและมสถานะทางการเงนทมความสามารถในการครอบครองผลตภณฑในนวตกรรมใหมๆ เกยวกบการชะลอวยไดอยางทนกระแสสงคมวทยาศาสตรในปจจบน กลวธทางภาษาทสรางความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลทสอผานชดค าศพททางวทยาศาสตรและเทคโนโลยในผลตภณฑตางๆ ส าหรบผชายกลมนไดประกอบสรางภาพตวแทนใหผชายแบบเมโทรเซกสชวลเปนทงผมรสนยมและมระดบรวมถงผมความร ทนสมย เขาใจนวตกรรมในการสงเสรม บคลกตนเอง รวมถงเปนผใสใจตอการดแลบคลกลกษณะตนเองใหดมเสนหชวนมอง และยงเชอมโยงกบการเสนอเปนตวแทนการกระตนใหผอานเกดการเลยนแบบเพอบรโภคคณคาเชงสญญะอกดวย

4.1.2 การใชภาษาเปนกนเอง กลวธทางภาษาในนตยสาร Lips ทสอภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลมหลาย

กลวธ หนงในนน คอ การใชภาษาแบบเปนกนเองในบทสมภาษณหรอคอลมนทน าเสนอใหผอานรจกผ ชายท เปนนายแบบในนตยสาร ท ง นการใชภาษาแบบเปนกนเองก เปนอกวธการท “นกการเมองใชโฆษณาตวเอง” การใชภาษาดงกลาว ณฐพร พานโพธทอง (2549 : 273-274) พบวา การใชภาษาแบบสนทนาทเปนกนเองน สามารถโนมนาวใหผรบสารรสกรวมเสมอนเปนกลมเดยวกนกบผสงสาร เมอมความรสกรวมจงมความสะดวกตอการถายโอนสารสผรบ และผรบกจะถกเหนยวโนมใหเหนพองไปกบสารทสอออกไป นนเทากบเปนการมงถงผลสมฤทธผลทางการสอสารไดแลวในระดบหนง วธดงกลาวเปนการสอสารอยางแนบเนยนและมพลงซอนเรน รวมถงยงใชสอสารในวงกวางถงผรบสงคมไดหลายกลมอกดวย

อนง ส าหรบการใชภาษาแบบเปนกนเองในนตยสาร Lips น มความส าคญในแงทนบเปนกลวธสรางความเปนกนเอง ระหวางผอานนตยสารกบตวเลมนตยสาร เสมอนผอานสมผสไดกบแขกรบเชญหรอนายแบบทนตยสารก าลงสมภาษณ

Page 119: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

110

นอกจากน การใชภาษาสมภาษณทเปนกนเองยงมสวนชวยโนมนาวความรสกรวมใหผอานเสมอนไดเขาใกลหรอใกลชดกบนายแบบทถกนตยสารสมภาษณ ดงการเกรนน าถงตวนายแบบในคอลมน New Kid in Town (107 : ปกษหลงเดอนกมภาพนธ 2556) วา

หนมหนามนคนใหมชอไมเหมอนใคร สายลบ วระชย

ขวญอ าไพพนธ ทบนตรงจากเชยงใหมมาเพอผอานของเราโดยเฉพาะ กบใบหนาใสๆ ตากลมโต สไตลเกาหลนยม ของเราตามใจ จดสไลลงเจแปนอนสไปรใหตามค าขอแถมยงกระซบมาอกดวยวา ในอนาคตอนใกล เราตองไดเหนชายหนมคนนในลปสอกอยางแนนอน

ประโยควา “หนมหนามนคนใหมชอไมเหมอนใคร สายลบ วระชย ขวญอ าไพพนธ ทบน

ตรงจากเชยงใหมมาเพอผอานของเราโดยเฉพาะ” เปนการกลาวความส าคญใหกบผอานวานตยสาร Lips ค านงถงผอานอยางมาก ผอานเปนคนส าคญ และนตยสารไดคดสรรนายแบบทหนาตาดเพอผอาน

นอกจากน ค าวา “หนาใสๆ ตากลมโต สไตลเกาหลนยม” ชดค าเหลานแสดงถงภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips วามลกษณะองตามกระแสนยมดานบคลกลกษณะของสงคมไทยสมยใหม ในตอนทายจะพบวาผเขยนคอลมนทงทายวา “ในอนาคตเราจะตองไดเหนชายหนมใน Lips อกอยางแนนอน” ค ากลาวนเสมอนเปนสญญาวา Lips ใสใจและค านงถงผอานวามความชนชอบในรสนยมแบบผชายแบบเมโทรเซกสชวลสไตลเกาหล นตยสาร Lips จงเอาใจผอานโดยจะน าเสนอผชายทเปนนายแบบคนนอกในภายหนา

ทงน การใชภาษาแบบเปนกนเองยงมสวนกระตนความคดเหนของผอานเมอไดอานค าถามของบทสมภาษณทนตยสารถามแขกรบเชญในคอลมน การไดอานค าถามนเปนเสมอนการยอนกลบถามตวเองของผอาน เทยบเคยงกบค าตอบทแขกรบเชญในคอลมนตอบบทสมภาษณ เชน บทสมภาษณถามแขกรบเชญวา “สไตลสวนตว” และไดค าตอบจากแขกรบเชญวา “ไลฟสไตลจะออกแนวแอดเวนเจอร ชอบไปตงแคมปกบเพอนๆ บนภเขา...น าหอมกลนโปรด สปอรต...หนงเรองลาสดทด Zero Dark Thirty”

สงทนาสงเกต คอ การตอบค าถามของแขกรบเชญในบทสมภาษณนน มสวนอยางมากในการกระตนความรสกรวมใหผอานยอนถามตวเองถงประเดนเดยวกนกบผทถกสมภาษณน น าไปสการเปรยบเทยบตนเองกบแขกรบเชญในบทสมภาษณ และขณะเดยวกนผอานกจะส ารวจตวเองวา

Page 120: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

111

เหมอนหรอตางอยางไรกบประเดนทแขกรบเชญตอบค าถามในกรณขางตน แขกรบเชญตอบถงไลฟสไตลตวเอง ผอานกจะส ารวจไลฟสไตลตวเองดวยเชนกน

สงทตามมาอยางนาพงวเคราะห คอ เมอผอานส ารวจตวเองเทยบเคยงกบแขกรบเชญในบทสมภาษณและเมอมความชนชอบแขกรบเชญนนดวย กจะน าไปสกระบวนการเปลยนแปลงพฤตกรรมการบรโภคคณคาเชงสญญะทผอานไดรบอทธพลจากแขกรบเชญในบทสมภาษณ เชน ไลฟสไตลทถกน าเสนอวาเปนผชายแบบเมโทรเซกสชวลชอบผจญภย ใชน าหอมและชมภาพยนตรตางชาตของตะวนตก

การใชค าแบบเปนกนเองยงพบในการน าเสนอพฤตกรรมของนายแบบทเปนแขกรบเชญในบทสมภาษณดวย เชน เมอนายแบบพดถงนสยของตนดวยนยามตนเองวา “คดวาตวเองดดทสดเวลาไหน เวลายมกวาง เรองทคนอนไมร ผมเปนคนรว ฮา โจก มาก...แพลนอนาคตอยากท างานเกบเงนเยอะๆ...ผมชอบหนงตงแตเดกเลย คดวาถาเราไปเลนใหคนอนดบางคงดเหมอนกน”

ขอความขางตน เปนการพดหรอบอกเลาถงพฤตกรรมตวเองทนายแบบผเปนแขกรบเชญนยามถงลกษณะนสยบคลกของตวเอง มค าเปนกนเองหลายค า เชน “คนรว ฮา โจก” “ชอบหนง” “เลนใหคนอนด” ชดค าเหลานเมอผอานไดอานคอลมนกจะรสกรวมไปกบการแสดงความเปนกนเองระหวางนายแบบในคอลมน นายแบบคนนนรจกกบผอานอยางสนทสนม จงใชค าเปนกนเองระหวางกน

ทงนดวยกลวธทางภาษาทใชถอยค าเปนกนเองนกจะมผลใหผอานนตยสาร Lips ในคอลมนนอยเสมอเปนเวลานาน อาจจะคอยๆ เลยนแบบพฤตกรรมการประพฤตตวหรอไลฟสไตลผชายทเปนแบบในคอลมนตอไป

ทงน การใชค าแบบเปนกนเองยงปรากฏในการกลาวถงลกษณะการสวมใสเครองแตงกายทเปนลกษณะประจ าตวของนายแบบทเปนผ ถกสมภาษณอกดวย เชน ในคอลมน There’s something about “PUSH” ปกษแรกเดอนมกราคม 2556 หนา 126 บทสมภาษณใชการเรมตนวา

“ไดยนเสยงลอเลาอางถงความแซบ ซาของดเจพฒ-พฒชย

แหงคลน Hot 91.5 มานาน แตเสยงลอหรอจะสการไดพบปะ นงจอกนจรง ๆ พอหนมคนนเทานนส าหรบการประเดมทพหนมหลอเปดป 2013 ตงตารอรายการตอๆ ไปกนไดเลย”

การใชถอยความวา “ไดยนเสยงลอเลาอางถงความแซบ ซาของดเจพฒ...มานาน” บอก

เปนนยถงความนาสนใจในลกษณะนสยและรปรางหนาตาของนายแบบคนน แซบ ซา เปนค าแฝง

Page 121: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

112

นยถงความนาดงดดในเรองเพศดวย และขณะเดยวกนกชถงความมลกษณะเปนตวของตวเอง ไมด าเนนตามขนบแบบแผนทางสงคมนก

นอกจากนการตอประเดนในบทสมภาษณวา “เสยงลอหรอจะสการไดพบปะนงจอกนจรงๆ พอหนมคนนเทานน ส าหรบการประเดมทพหนมหลอเปดป 2013 ตงตารอรายการตอๆ ไปกนไดเลย” คอการบอกโดยออมวานตยสาร Lips เอาใจผอานเมอไดคดสรรนายแบบหนมหนาตาด บคลกดมาแลวกจะน าเสนอเรองราวของนายแบบหนมคนนตอไปอก การลงทายวา “ต งตารอรายการตอไปกนไดเลย” สอความวานตยสาร Lips จะน าเสนอนายแบบคนนใหผอานไดชนชมอกแนนอน ขณะเดยวกนการบอกให “ตงตารอ” กถอเปนกลยทธทางการตลาดในการโนมนาวจงใจใหผอานเฝาซอนตยสาร เปนลกคานตยสารในฉบบตอๆไปอก

การใชค าวา “ไดพบปะนงจอกนจรงๆ” เปนการใชค าเปนกนเอง สรางความรสกรวมใหผอานไดเสมอนวาตนเขารวมพดคยแบบเปนกนเองครงนดวยระหวางทนตยสาร Lips สมภาษณนายแบบคนน ขณะเดยวกน การย าวา “ไดนงจอกนจรงๆ” ค าวา เพยง “ไดยนเสยงลอ” ถอยความนกชเปนนยวานตยสาร Lips มอ านาจและทมเทมากทจะคนหานายแบบคนพเศษทก าลงเปนทพดถงจนเปนกระแสในสงคมในขณะนน ทงนกเพอใหผอานไดสมผสนายแบบคนดงกลาวอยางใกลชด

ในบทสมภาษณดงกลาว ผสมภาษณใชภาษาเรยบงายในการเรมตนสมภาษณวา “3 ค าทบอกความเปนตวเอง” การใชค าสน กะทดรดนสอความหมายชดใหผอานเขาใจประเดนไดงาย วานายแบบผเปนแขกรบเชญในบทสมภาษณก าลงจะบอกความเปนตวเองวา “กางเกงรดสไตลสวนตว เสอยดสบายๆ กางเกงยนส รองเทาบต ไมกรองเทาหมขอ” เมอผอนไดรบรแนวทางการแตงกายของนายแบบขางตนกจะมสวนอยางยงทเกดพฤตกรรมเลยนแบบการแตงกาย เพอวาผอานจะไดรสกวาตนกก าลงแตงกายไปตามกระแสนยมแลว

นอกจากน นายแบบทเปนแขกรบเชญในคอลมนสมภาษณยงกลาวถง “น าหอมกลนโปรด Montblanc starwalker สาวๆ เดนผานไดตามกลบบานมาเปนพรวน (ยม)” การใชถอยค า “ไดตามกลบบานมาเปนพรวน (ยม)” น เปนความหมายโดยนยวา น าหอมทใชขางตนสามารถสรางเสนหชวนหลงใหลในแงการดงดดทางเพศได นเปนการกระตนความรสกใหผอานมความคดตาม เชน อยากเลยนแบบพฤตกรรมการใชน าหอมดงกลาววาเปนสงจ าเปนส าหรบผชายมเสนหแบบเมโทรเซกสชวล และอกประการ คอ น าหอมเปนสงส าคญส าหรบผชายยคนดวย โดยเฉพาะการสงเสรมเสนห

นอกจากน ในบทสมภาษณยงถามถง “กฬาโปรด” โดยใชค าถามแบบเปนกนเองโดยละค าเตมวา “โปรดปราน” ซงนายแบบกตอบวา “เตะบอลทกวนอาทตย หรอชวงไหนทเพอนๆ นดกจะไป ไมมพลาดครบ ทมฟตบอลทชอบแมนยฯ” การบอกกลาวถงทมฟตบอลทนายแบบโปรด

Page 122: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

113

ปรานกใชค ายอแบบเปนกนเอง การใชค ายอนชเปนนยวาทมฟตบอลดงกลาวโดงดงมาก ถงขนทผคนสวนใหญรจก ไมจ าเปนตองใชค าเตม เพยงค ายอของทมกเขาใจแลว นยงเปนการกระตนการบรโภคคณคาเชงสญญะในแงทผชายแบบเมโทรเซกสชวลยคใหมตองการมทมฟตบอลคอยเชยร ใหผอานเลยนแบบนายแบบคนดงทก าลงสมภาษณอกดวย

ขณะเดยวกน กจกรรมการออกก าลงกายทนายแบบผถกสมภาษณชวา “เตะบอลทกวนอาทตย... เพอนๆ นดกจะไปไมมพลาด” กจกรรมการออกก าลงกายกถอเปนกจกรรมส าคญส าหรบผชายแบบเมโทรเซกสชวลทจะตองปฏบตกน โดยอาจปฏบตรวมกบเพอนๆ เชน กฬาฟตบอล เปนตน

นอกจากน ในบทสมภาษณนายแบบนตยสาร Lips ยงไดพดถงการท างานในอาชพดเจดวย นายแบบพดวา “ชอบใชเสยง แตไมชอบโชวหนาตา สงทยากทสดในการเปนดเจมนไมเหนภาพ เพราะฉะนนเราตองพดอยางไรกไดใหเขาเหน และสนกไปกบสงทเราน าเสนอ มกไมตาย ประโยคทพดบอยๆ เปนการย าชอคลน ย าเบอรโทร และเบอร SMS”

การทนายแบบในบทสมภาษณพดถงการท างานของตนเองแลวใชสรรพนามวา “เรา” ชวาผถกสมภาษณไดสรางใหผอานรสกเปนสวนรวมกบนายแบบทถกสมภาษณไปดวย และสงส าคญตอมา คอ เมอผอานรสกเหมอนรวมรบรใกลชดกบนายแบบทถกสมภาษณแลว ผอานกจะถามตนเองวาไดท างานอยางใกลเคยงกบนายแบบทถกสมภาษณหรอไม ม “มกไมตาย” หรอไมอยางทนายแบบพยายามท าคอ “ย าชอคลน ย าเบอรโทร และเบอร SMS” ถอยความเหลานใชภาษาเปนกนเอง คอละค าไวแตผอานกจะเขาใจไดวา “ชอคลน” กคอ คลนความถของสถานวทยทนายแบบเปนดเจ “เบอรโทร” กคอ หมายเลขโทรศพทในรายการวทยซงนายแบบเปนดเจอย และ “เบอร SMS” กคอ หมายเลขโทรศพททผฟงรายการจะสงขอความไปหานายแบบผเปนนกจดรายการวทยในคลนความถดงกลาว

สงทควรพจารณา คอ การใชภาษาแบบเปนกนเองในประเดนขางตน โดยใชค าละความชวา นายแบบในบทสมภาษณผน คอ ผทโดงดงและเปนกระแสในขณะนน ผอานรจกเขา การสอสารระหวางนายแบบกบผสมภาษณในนตยสาร Lips จงใชการยอค าหรอละค าได มองในอกแงหนงนเปนการเลอกนายแบบทโดงดง ก าลงเปนทนยมใหกบผอานไดรจกมากขน และเทากบเปนการประชาสมพนธนตยสารรวมถงเพมยอดจ าหนายไดอกดวย นอกเหนอจากการสรางอทธพลใหผอานรสกรวมกบการสมภาษณนายแบบ และเลยนแบบพฤตกรรมไลฟสไตลของนายแบบ

ทงน ในการใชภาษาแบบเปนกนเองของบทสมภาษณในนตยสาร Lips ยงพบประเดนส าคญ คอ นายแบบทถกสมภาษณกจะใชภาษาแบบคนรนใหมทวไปทอาจมการละค า หรอใชค าใหมแบบแสลง หรอค าทบรรยายลกษณะสงของในแบบใชค าส นๆ เชน บทสมภาษณในคอลมน

Page 123: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

114

Men’s Talk บอม KPN หนา 123 ปกษหลงเดอนตลาคม 2556 นายแบบในบทสมภาษณ คอ บอม KPN กลาวถงสไตลการแตงตวของตวเองวา “ปกตเปนคนไมชอบออกไปไหนเพราะขเกยจแตงตว ไมชอบอะไรทเยอะมาก” ค าวาขเกยจแตงตว หมายถง ไมชอบการแตงตวทเปนไปตามแฟชนซงตองเพมเตมเครองประดบมากมาย นายแบบจงใชค าวา “ไมชอบอะไรทเยอะมาก” หมายถง มการตกแตงเสอผามากเกนไป ค าวา เยอะในทนเปนการละค า คอ ตกแตงเยอะมากเกนไป

นอกจากน การใชค าแบบละค า รวมถงค าสแลงยงพบในบทสมภาษณอก เชนท บอม KPN กลาวถง “สเปคหญงวา ไมม โดนคอใช” นนหมายถง ไมมผหญงในแบบทชอบเปนอดมคต หากจะชอบกตองสมผสรบร (โดน) ไดดวยความรสกของเขาเอง แปลวาผหญงคนนนกจะเปนครก (ใช) ของเขาไดในอนาคต ค าวา “โดน” “ใช” ค าเหลานเปนสแลงทสรางแทนความหมายของค าเดมดงทอธบายไปแลว

อยางไรกด การใชค าละความ รวมถงค าสแลงดวยน จะมผลอยางแนนอนกบผอานนตยสารใหเกดการเลยนแบบในการใชค าตามทนายแบบในบทสมภาษณ

นอกจากน หากพจารณาอกแงหนง ค าสแลงรวมถงการละค าทนายแบบในบทสมภาษณใชนน กอาจมาจากทเขารบเอาการใชค าเหลานทมเปนกระแสอยแลวในสงคมดวย ดงท บอม กลาวถงบทละครในบทบาททอยากแสดงวา “อยากเลนมากครบ บททอยากเลน ดๆ เหวยงๆ” ค าวา “อยากเลน” ในทนกคอการละค าวา เลนละครในบทบาท สวนค าวา “เหวยงๆ” กคอ การใชอารมณแบบโมโห เกรยวกราด หรอระบายความอดอด คบของใจ

ประเดนการใชค าแบบเปนกนเองในบทสมภาษณของนตยสาร Lips ทใชนายแบบเปนหลกในการน าเสนอตวตนภาพแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลน มทงประเดนของ 1) การสรางความรสกรวมของผอานใหรสกเหมอนอยในบทสนทนานนดวย 2) การโนมนาวใหผอานเกดพฤตกรรมบรโภคคณคาเชงสญญะ 3) การเลยนแบบพฤตกรรมลกษณะนสยของนายแบบทเปนผถกสมภาษณ 4) การเลยนแบบการใชภาษาตามอยางนายแบบผถกสมภาษณ 5) การกระตนหรอการประชาสมพนธนตยสารดวยการสรางความรสกรวมกบเสมอนผอานเปนผใกลชดกบนตยสาร

4.1.3 กลวธการใชอปลกษณ ความเปรยบการตอส ในนตยสาร Lips มคอลมนจ านวนไมนอยทเปนบทสมภาษณผชายในแบบเมโทรเซกส

ชวล ซงสนใจและใสใจมากกบการดแลผวพรรณใหออนเยาวกวาเดม รวมถงพยายามถนอมบ ารงผวพรรณดวยผลตภณฑตางๆ และยงใชบรการสถานดแลผวพรรณอกดวย บทสมภาษณหรอคอลมนประเภทนจะมค าทแฝงนยการตอสเมอผถกสมภาษณใหความคดเหนถงการเอาใจใส ดแลผวพรรณของตนไมใหรวงโรยไปตามวย

Page 124: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

115

นอกจากน มขอสงเกตวากลวธทางภาษาทใชค าซงแฝงนยการตอสน ยงปรากฏทงในแงทบงบอกประสทธภาพการท างานหรอกลไกการตอสทผลตภณฑบ ารงผวเหลานน มผลลพธตอการปกปองหรอแกไขปญหาดานผวพรรณของผใชผลตภณฑ ดงนนอาจกลาวไดวา กลวธการใชภาษาทมค าแฝงนยการตอสนนจะพบทงในแงของผถกสมภาษณทจะใชค าประเภทดงกลาว เพอตอสกบความรวงโรยตามวย หรอตอสกบปญหาผวพรรณทมผลกระทบจากมลภาวะซงมาท ารายคกคามผวพรรณของตน และขอมลอกประการทพบการใชค าซงแฝงนยการตอสกคอการกลาวถงกลไกการท างานของผลตภณฑบ ารงผวทออกฤทธตอสกบสภาพปญหาทมาคกคามผวพรรณ การแสดงนยดงกลาวเปนไปในทศทางเดยวกบการศกษาวาทกรรมโฆษณาเครองส าอางของ รชนนท พงศอดม (2549 : 230, 233) ทวเคราะหภาษาของการโฆษณาเครองส าอาง แลวพบวามการใชศพทแฝงนยการตอสดวย ซงเปนไปตามกระแสคานยมสมยใหมทจดประสงคเพอ 1) แฝงการเอาชนะสภาพความเสอมของผวพรรณตามธรรมชาต 2) แฝงการเอาชนะสภาพความเสอมของรปราง และระบบการท างานของรางกายตามธรรมชาต 3) เสรมสรางความโดดเดนในสนคาวามลกษณะเฉพาะดานการเอาชนะความรวงโรยของสภาพรางกายดวยการใชศพทแฝงนยการตอส

ในบทสมภาษณ หนม ศรราม เทพพทกษ ซงเปนผประชาสมพนธใหกบแพนคลนกในนตยสาร Lips ฉบบปกษหลง เดอนพฤษภาคม 2556 หนา 31 ศรราม เทพพทกษ กลาววา

“อายเพมขน ผมตองการความมนคงอยางย งยนครบ ผม

มองไปถงอนาคตทตองตอสกบมลภาวะและวย ผมตองสรางความมนใจใหกบผวเราไปดวย”

การใหสมภาษณวา ความมนคงอยางย งยนในอาชพนกแสดง ตองมาจากการตอสกบ

มลภาวะและวย ซงเปนเหตผลให “ตองสรางความมนใจใหกบผว” แสดงใหเหนวา ผวพรรณของนกแสดงชายผน คอ ตวสรางความมนคงอยางย งยนในอาชพนกแสดง และตวเขาเองกจ าเปนมากทตองตอสกบปญหาทมาท ารายผวพรรณ ซงกมตวการ คอ “มลภาวะ” กบ “วย”

หากพจารณาในแงการใชค าซงแฝงนยการตอสดงกลาวขางตน จะพบวามความหมายแฝงทชวนขบคดวา การเอาชนะวยกบมลภาวะเปนสงจ าเปนส าหรบนกแสดงชาย ทจะเพมความมนคงในอาชพของเขา กลาวอกอยางคอ การยอมรบในสภาพผวทรวงโรยตามวย หรอตามความเปนไปของอายทมากขน นนไมใชหนทางทชวตจะมนคง หรอมความสขส าหรบนกแสดง แมจะเปนผชายกตาม การแฝงนยการเอาชนะธรรมชาตของเวลาทท าใหผวรวงโรยนน มประเดนซอนเรนใหผอาน

Page 125: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

116

เกดความเหนไปในทางทรสกวา ไมควรยอมรบใหสงขารของผวพรรณเปนไปตามวย เพราะหากปลอยไปกจะมสภาพทไมชวนมอง ไมดดเหมอนเชนนกแสดงทใสใจผวพรรณอยเสมอ

แพนคลนกพรอมชวยดแลผวของผมใหกลบมาดเปลงปลง

สกบวยทเพมขน สรางสขภาพทดดวย Holistic Homeostasis โปรแกรมส าห รบคน รกผ ว ท ค ดคนโดย ทมแพทยผ มประสบการณจากแพนคลนก เพอเนนการดแลรบมอกบผวทรวงโรย...และบ ารงรกษาถงระดบเซลลดวยหลก 4 มตความงาม แกไขสปญหาผวตามวย ปรบปรงผวทมปญหา ดแลและรบมอปญหาผวทกสภาพและปกปองมลภาวะทท ารายผว...เพราะทกวนเราตองเผชญกบมลภาวะทคอยท ารายผวใหเสอมสภาพเรวขน ไมวาจะรงสยว ไอรอน ควนพษ หรอแมแตแสงไฟจา ๆ จนท าใหเกดสงไมพงประสงคอยาง ฝา กระ และรวรอย..(นตยสาร Lips ฉบบปกษหลง เดอนพฤษภาคม 2556 หนา 31)

การใชชดค าทมนยแฝงการตอสขางตนนน มค าทสอวาผถกสมภาษณซงเปนนกแสดงชายนน ก าลงตอสกบสภาพผวทรวงโรยตามวย โดยมผชวย คอ แพนคลนก สถาบนดแลผวพรรณ มมมองตอผวพรรณทเปลยนสภาพ เพราะความชรานถกสรางความหมายใหมวา คอ ปญหาใหญทเปนตวบดบงความงามและเปนปญหาทท าลายความมนคงอยางย งยนในอาชพนกแสดงดวย

ผอานทไดรบรบทสมภาษณขางตนจะมความรสกวาการปลอยผวใหมสภาพตามวยเปนสงทไมควรท า เพราะจะกลายเปนผทไดชอวาไมใสใจดแลตวเอง ผวตามวยทอาจบงบอกวาเปนการผานประสบการณชวตมาแลว ไมไดถกมองวาเปนเรองทด ผวทชวนมองกลบตองเปนสภาพ “ออนกวาวย” การถกครอบง าดวยชดค าทแฝงนยการตอสกบเวลาตามธรรมชาตหรอสงแวดลอมมหลายค า เชน “แกไข, สปญหาผวตามวย” “ปกปองมลภาวะทท ารายผว” “รบมอปญหาผวทกสภาพ” เปนตน การใชค าเหลานสรางความหมายทางออมวา มลภาวะ, ผวตามวย คอปญหาและศตร การท าสงครามกบสงเหลานตองใชผลตภณฑและวทยาการสมยใหมของสถาบนดแลผวพรรณใหชวยเอาชนะสภาพดงกลาวใหได

นอกจากน ชดค าดงกลาวทใชยงบอกสภาพผวทเปน “ฝา” “กระ” หรอ “สว” “รวรอย” วาเปน “สงไมพงประสงค” การสรางความหมายดงกลาว มผลทางความรสกทกระตนใหผอานรบร อยางคลอยตามไปไดวา ผทผวหนาหรอผวพรรณ ซงเปนฝา สว กระ รวรอยนน บคคลเหลานนม

Page 126: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

117

ความไมพงประสงคอยกบตนเอง ดงนน หากจะตองการเปนผพงประสงคในสายตาของสงคมหรอคนอนกจ าเปนตองขจด ฝา กระ จดดางด า รวรอย การใชความหมายทถกประกอบสรางดงกลาวนมอนตรายซอนเรน นนคอเปนการปลกฝงความคดหรอความรสกใหกบผอานถงการพจารณาความงามคนทภายนอกจนอาจลมมองถงความดงามในจตใจหรอพฤตกรรมทเปนประโยชนตอสงคม รวมถงคณคาดานอนทชความหมายทดของบคคลเชน การศกษา การซอสตยสจรต เปนตน

การน าเสนอผชายแบบเมโทรเซกสชวลทสนใจและใสใจเรองผวพรรณในนตยสาร Lips ไมใชมเพยงบทสมภาษณจากนกแสดงชายเทานน หากมองกจะพบวาดเหมอนเปนเรองแนชดอยแลวทผเปนนกแสดงชายหรอดาราชายตองใสใจผวพรรณเปนสวนส าคญในการประกอบอาชพใหชวนมอง ทงนหากพเคราะหอยางแทจรงกอาจพบวา “การสรางความมนคงอยางย งยน” ในอาชพนกแสดงชายนน ดเหมอนนตยสาร Lips จะพยายามสรางความหมายใหมใหคลายกบการมองขามสงส าคญแทจรงของอาชพดงกลาว นนคอ ความสามารถทางการแสดงหรอวนยในการท างานทจะสรางความมนคงอยางย งยนในอาชพนไดมากกวาเพยงผวพรรณเทานน

อยางไรกด นตยสาร Lips ยงสอกลวธการใชศพททมนยผานการตอสเกยวกบปญหาผวพรรณอก โดยเลอกน าเสนอผานผชายแบบเมโทรเซกสชวลทเปนบลอกเกอรดานความงาม ซงเปนผแนะน าผลตภณฑบ ารงดแลผวพรรณเปนประจ าทกฉบบ ฟลก ชสวรรณ เปนผท าหนาทน (ฉบบปกษหลง เดอนมนาคม 2556 หนา 87) เขากลาวถงการดแลผวพรรณโดยใชค าซงมนยการตอสกบสภาพผวตามวยในการดแลผวชวงหนารอนวา “รมานานวารงสยวเปนอนตรายกบผว” การใชค าวา “อนตราย” กบรงสยว ดเหมอนเปนการเลอกย าและเสนอเพยงดานเดยว เพราะอนทจรงรงสยวกม “ประโยชน” นนคอ การท าหนาทกระตนใหรางกายของคนเราผลตและสรางวตามนด แตส าหรบในคอลมนนรงสยวถกเขยนใหมความหมายเชงลบวาเปน อนตราย เปนภย ตอผวพรรณ ฟลก ชสวรรณ เขยนในคอลมน news… summer white วา

“นอกเหนอจากรงสยวแลว รงสอนฟาเรด (Infrared

Rays) กเปนภยรายทสามารถมงตรงเขาท ารายผวไดอยางล าลก... ผวจะสญเสยความสามารถในการตอตานอนมลอสระ รวมถงปรมาณและคณภาพของคอลลาเจนในผวกจะลดลงตามไปดวย จากการศกษาคนควาอยางยาวนาน…โซลวาซ ไดสรางสรรค... ผลตภณฑบ ารงผวเพอรบมอกบภยคกคามทมากบคลนความรอน...สารโพลเซกคาไรดในโสมขาวและหญาขาวท างาน

Page 127: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

118

รวมกนในการตอตานรงสยว คลนความรอน และชวยรกษาลดเลอนจดดางด า ลดรอยแดง ความเขมของสผวทไมตองการ...”

เมอไดเหนขอความขางตน ผอานนตยสาร Lips กอาจเกดความรสกรวมวา การปลอยให

ผวพรรณถกแดดหรอรงสยวนนเปนสงทมอนตราย เพราะผลลพธ คอ “การถกท าลาย” หรอ “การถกท าราย” ดงท ฟลก ชสวรรณ กลาวไววารงสยวมผลตอการท ารายสภาพผว

อยางไรกด ผอานกจะไดรบรรวมกบผเขยนคอลมนวาการจะเปนผชายแบบเมโทรเซกสชวล จ าเปนมากทตองใสใจผวพรรณและตองมสถานะคลายกบ “นกตอส” ทไมปลอยใหแสงแดดทมรงสยวเขามา ท ารายผวพรรณ สภาพผวทถกกระทบดวยแสงแดดหรอรงสยว ถกสรางใหมนยวาเปนฝายพายแพดงมค าวา “สญเสย” สวนรงสยวหรอแสงแดดถกสรางใหเปนภยราย หรอศตรตอผวพรรณ ดงมค าวา “ภยราย”, “มงตรงเขาท าลาย”, “ภยคกคาม” เปนตน มสงพงพเคราะห คอ การเขยนขอความขางตนทบลอกเกอรดานความงามผวพรรณอยาง ฟลก ชสวรรณ เขยนไวนน ดเหมอนวาการชผลกระทบจากแสงแดดทมตอผวพรรณผชายแบบเมโทรเซกสชวลจะเปนไปในลกษณะทดเลวรายและอนตรายเกนจรง ทงน ยงอาจมองไดอกวาเปนเหมอนการสรางความรสกใหผอานทขาดวจารณญาณตระหนกเกนไปดวย ยงประเทศไทยเปนประเทศในเขตรอน การจะหลกเลยงแสงแดดดจะยากมาก ยงเมอผเขยนระบวาแสงแดดเผาคลนความรอนเปน “ภยคกคาม” ทสงผลใหผวม “จดดางด า” “รอยแดง” และ “ความเขมของสผวทไมตองการ” นนหมายความวา ผชายทมผวพรรณแบบด าแดงทเปนสผวธรรมชาตของคนไทย ก าลงถกสรางความหมายใหกลายเปนสงทไมชวนมอง และไมพงประสงคเพราะมนยแฝงวาผชายทมสผวดงกลาวคอผทขาดการดแลผวพรรณ ไมไดปกปองผวพรรณจากแสงแดดและรงสยว ผชายทมผวขาวเทานนทก าลงถกสรางความหมายวาเปนผชายแบบเมโทรเซกสชวลทพงประสงคและชวนมอง

ทงนในคอลมน Lips Homme (ปกษแรก เดอนมกราคม 2556 หนา 122) ไดมบทสมภาษณถงผชายแบบเมโทรเซกสชวล ซง อภเชษฐ ผเขยนคอลมนระบวาผใชผลตภณฑบ ารงผวแบบ SK-II Men จะมความตงใจวา “ถงอายจะเพมแตอายผวตองนอยลงกวาเดม” การใหสมภาษณดงกลาวชวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips ใสใจมากกบผวพรรณ ไมเพยงเทานนเขายงพยายามฝนธรรมชาตในเรองผวตามวย และถงขนจะเอาชนะธรรมชาตของผวให “ตองนอยลงกวาเดม” การใชค าหรอกลวธทางภาษาทมงเอาชนะตอวยซงสงผลไปถงผวพรรณนน แงหนงกบงบอกความตงใจสงมากของผชายแบบเมโทรเซกสชวลทจะดแลผวพรรณไดดทสดแตอกแงหนงกแฝงใหเหนความไมรจกปลอยวางหรอไมยอมรบความจรงของสงขารทรวงโรยตามวย

Page 128: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

119

หนมผใหสมภาษณกลาววา การใช SK-II Men จะชวยใหเขา “ผวกระจางใสในแบบผชายแบบเมโทรเซกสชวล มอบความรสกกระชบผว และชะลอสญญาณแหงวย อาท สผวไมสม าเสมอและรวรอยทลดลงอยางเหนไดชดภายใน 14 วน” การใหสมภาษณดงกลาวมกลวธทางภาษาทใชค าในเชงตอสกบวยตามธรรมชาตและผวพรรณทเปนไปตามเวลาตามอาย คอ ค าวา “ชะลอสญญาณแหงวย” การระบวาผชายดงกลาวอยากจะชะลอวยและยงมงใหผวกระจางใสตามแบบผชายวยหนม

ความเหนทสะทอนผานกลวธทางภาษาขางตนแฝงวา ผชายแบบเมโทรเซกสชวลใน Lips เปนผไมปลอยผวใหเปนไปตามวย และเปนผมงสรางความสดใสใหผวอยเสมอทส าคญการหวงผลใหตอสชนะผวตามวยทอาจมสผวไมสม าเสมอ เปนกระหรอฝา กตองเหนผลใน 14 วนนน มองในแงหนงกคอการเอาจรงเอาจงอยางมากกบการดแลผว สวนในอกแงกเหนเปนนยซอนเรนวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลดจะไมยอมแพตอการรวงโรยของผวทเปนไปตามวย ถงขนสรรหาผลตภณฑทชะลอผวตามวยใหไดผลตามใจหวง

อนง การใชกลวธทางภาษาทมค าแฝงนยการตอสกบผวทรวงโรยตามวย และการตอสกบสภาพแวดลอมทมากระทบผวพรรณนน เหนชดวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลทน าเสนอผานนตยสาร Lips มลกษณะเดนมการไมยอมแพตอสภาพผวตามวยทรวงโรย และยงมการตอสกบธรรมชาตทางสผวใหเกดการสรางคานยมและสรางความหมายผวผชายแบบเมโทรเซกสชวลของไทยตองเปนสคอนขางขาวไมใชสผวด าแดงทถกแดดและยงตองเปนผทเสาะหาผลตภณฑทเอาชนะรวรอยตามวยดวย การสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลดงกลาวในทางออมนนมผลตอการเลยนแบบพฤตกรรมของผอานนตยสารทจะท าตวตามนายแบบในบทสมภาษณ ดงนนจงเหนไดวาลกษณะการดแลผวพรรณของผชายแบบเมโทรเซกสชวลดงกลาวขางตนมใหเหนเปนกระแสอยในทกวนน ซงผชายแบบเมโทรเซกสชวลกจะเลยนแบบและท าตามกนทวไป

4.1.4 การใชค าศพทภาษาองกฤษ นตยสาร Lips มการสอและสรางความหมายใหผชายแบบเมโทรเซกสชวลทแสดงผานตว

คอลมนตางๆ ของ Lips ดวยกลวธทางภาษาทใชค าทบศพทภาษาองกฤษ ทงนมประเดนทนาสนใจวา ค าทบศพทภาษาองกฤษทมใหเหนอยเสมอเมอน าเสนอภาพตวแทนผชายแบบ เมโทรเซกสชวลของ Lips นน กลวธทางภาษานมลกษณะการใชเพอจดมงหมายหลายประการ ทงในแงทเปนการใชทบศพทภาษาองกฤษตามอยางสมยนยมของสงคมไทย และเปนการพยายามจะใชค าทบศพทภาษาองกฤษเพอจดหมายแฝงวา Lips เปนผน าในการใชค าทบศพทภาษาองกฤษเหลานนในการเสนอภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลอนทนสมย และจดประสงคอกประการของการใชค าทบศพทภาษาองกฤษเมอกลาวถงลกษณะผชายแบบเมโทรเซกสชวล ในการน าเสนอผาน Lips กคอ

Page 129: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

120

การใชเพอพยายามสรางใหเหนวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลใน Lips มภาพตวแทนองกบความทนสมยแบบตะวนตกจงตองใชค าทบศพทองกฤษเมอใหเขากบความเปนผชายแบบเมโทรเซกสชวลแบบตะวนตก นยส าคญดงกลาวของกลวธทางภาษาทใชค าทบศพทภาษาองกฤษนนกเปนไปในลกษณะเดยวกบการศกษาของ รชนนท พงศอดม (2549: 230, 233) ทวเคราะหวาทกรรมโฆษณาเครองส าอาง แลวพบวามการใชศพทภาษาองกฤษดวยเพอจดประสงค 1) สรางความมน าหนก นาเชอถอในคณภาพของผลตภณฑวาเปนการคดคนสมยใหม 2) เสรมสรางความโดดเดนในสนคาวามลกษณะเฉพาะดวยการศพทเฉพาะในภาษาองกฤษ 3) เสรมสรางภาพตวแทนถงผจะใชผลตภณฑดงกลาววาเปนผทนสมยดวยเชนกน

ในพนทของคอลมนนตยสาร Lips มค าทบศพทภาษาองกฤษใหเหนเปนประจ าและสม าเสมอในคอลมน Men in Style คอลมนนใชค าทบศพทภาษาองกฤษในแงทกลาวถงการแตงกายใหอยในลกษณะทนสมยแบบองตามกระแสตะวนตก โดยเฉพาะการพดถงลกษณะการเลอกสวมใสเสอผาตราตางประเทศของชาตตะวนตก หรอการแตงกายแบบกระแสนยมตามอยางตะวนตกเปนตน ในคอลมนดงกลาว ปกษหลงเดอนพฤศจกายน 2556 (หนา 116) มการบรรยายถงลกษณะทผชายแบบเมโทรเซกสชวลของ Lips การสวมใสลกษณะเสอผาตามสมยนยมวา “เหลาหนมๆ ควรสวมเสอผาสเขมในชวงอากาศหนาว... เหมอนอยางหนม Gucci สวมเสอฟต... ตวในเปนเสอแขนยาว... สวมกางเกงขายาวแบบสปอรต”

นอกจากนยงมรายละเอยดใหเหนวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลใน Lips สามารถเลอกการแตงกายตามสมยนยมของตะวนตกดวยรายละเอยดทหลากหลายมากขน และใชกลวธทางภาษาดวยการใชค าทบศพทภาษาองกฤษในการชลกษณะการแตงกายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลแบบ Lips เชน “โทนเมทลลกของเสอนอกและสแดงลวดลายในตว ยงมเสอฟตโทนสเหลองทองและสวมกบกางเกงก ามะหยสแดงผลงานออกแบบของ Etro…นอกจากนอาจเลอกใชเสอแจกเกตโทนสน าเงนเขม ปกเงา ตวในเปนเสอฟตสน าเงน...ผลงานออกแบบของ Emporio Armani”

ประเดนทควรพเคราะห คอ มการใชค าทบศพทภาษาองกฤษกบลกษณะเสอผาทผเขยนคอลมน Lips เสนอใหผชายแบบเมโทรเซกสชวลแบบของตนไดเลอกสวมใส เชน “เสอฟต” “เสอแจกเกต” “กางเกงขอยาวแบบสปอรต” ลกษณะการกลาวถงค าทบศพทภาษาองกฤษของเสอผาทสวมใสอยางแบบสมยนยมของชาวตะวนตกน สอความหมายโดยออมวา Lips ไดสรางความหมายใหภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลเปนผสวมใสเสอผาในรสนยมแบบกระแสตะวนตกหรออาจกลาวอกอยางหนงวา Lips ไดซอนภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสารของตนวามลกษณะการแตงกายแบบสมยนยมตะวนตก

Page 130: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

121

ทงน ในการกลาวถงลกษณะการแตงกายทใชค าทบศพทภาษาองกฤษโยงกบรปแบบเสอผาทชแนะใหผอานนตยสาร Lips ไดเลอกแตงตวนน กจะหอยทายดวยชอตราสนคาหรอชอนกออกแบบชาวตะวนตกอยดวยเสมอ เชน “ผลงานออกแบบของ Etro” “เหมอนอยางหนม Gucci” “ผลงานออกแบบของ Emporio Armani” เปนตน

การอางองชอนกออกแบบหรอตราสนคาเสอผาของตะวนตกทเปนสมยนยมอยนน มการใชค าภาษาองกฤษดวย ซงกลวธทางภาษาดงกลาวน กเปนการตอกย าและโนมนาวใหผอานนตยสาร Lips มความรสกวาการแตงกายแบบผชายแบบเมโทรเซกสชวลใหทนสมยนน ควรตองใชตราสนคาหรอผลงานออกแบบเสอผาในฝมอของชาวตะวนตกจงจะทนสมยและสงคมจะมองดวามระดบ ความหมายและภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลทนตยสาร Lips ประกอบสรางขนมาดวยกลวธการใชค าทบศพทภาษาองกฤษดงกลาวน สวนหนงนนท าใหเกดกระแสทผชายแบบเมโทรเซกสชวลของไทยปจจบนนยมสวมเสอผาเครองแตงกายในตราสนคาและผลงานของนกออกแบบตะวนตกดวย

ทงน การใชค าทบศพทภาษาองกฤษเกยวกบการเชอมโยงถงลกษณะการแตงกายแบบผชายแบบเมโทรเซกสชวลของนตยสาร Lips นน ดจะเหนถงความแตกตางกบในวฒนธรรมไทยบางแงมมดวย เชน “โทนเมทลลก” “โทนสเหลองทอง” หรอ กางเกงก ามะหยสแดง สแนวเมทลลกทเปนเลอม ประกายแวววาว แตเดมนนใชในลกษณะการแตงกายสตรมากกวาทชายจะใชสวมใส หรอกระทงเหลองทองซงกดจะเปนสฉดฉาดแบบก ามะหยสแดง ซงเนอผาลกษณะดงกลาวเปนลกษณะทผหญงในวฒนธรรมไทยมกใชสวมใส แตผชายแทบไมไดสวมใสในลกษณะดงกลาว

อยางไรกด มขอชวนสงเกตวาจากการใชค าทบศพทภาษาองกฤษถงลกษณะการแตงกายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลทนตยสาร Lips สรางภาพตวแทนนน จะมขอชวนคดวาสหรอรปแบบการแตงกายนนจะคอนขางเหนการแบงแยกอยางตายตวระหวางรปแบบลกษณะการใชสเครองแตงกายของสตรกบบรษทเปนวฒนธรรมไทยดงเดม ทเปนการชถงภาพตวแทนผชายแบบ เมโทรเซกสชวล ในนตยสาร Lips วาไดพยายามผนวกหรอหยบเอาลกษณะรปแบบการแตงกายบางอยางของสตรมาใชดวย เชน ความแวววาวของสเสอผา ความเขมของส หรอลกษณะเสอผา เปนตน

นอกจากน กลวธทางภาษาการใชค าทบศพทภาษาองกฤษยงพบในคอลมนของ Lips ทน าเสนอผานบทสมภาษณคนดงหรอผอยในกระแสสงคม บคคลในบทสมภาษณกมการใชค าทบศพทภาษาองกฤษใหเหนอยเสมอและผเขยนคอลมนกรวมใชค าทบศพทภาษาองกฤษดวย เชน คอลมน LipsBog ปกษแรกเดอนตลาคม 2556 หนา 88 มการระบในเกรนน าของคอลมนวา

Page 131: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

122

“หวเรองอพเดตมทมาจากเทยบเชญดวนของวนนในชวงเชาคอ งานสมภาษณแบบเอกซคลซฟกบดไซเนอรชอกองนาม เคนเนต โคล... นกสรางสรรคคนส าคญ ผน าเสนอชนงาน Ready – to – wear คอลเลกชนรองเทาส าหรบบรษเวรกกงเมน ผเปยมไปดวยเสนหนามอง งานสมภาษณสดพเศษนจดขนภายในบตกใหมของเซนทรลเวลด บรเวณชน 1 พรอมการเซตโลงดานหนาใหเปนอเวนตโกทเหลาเซเลบรตตางแตงกายอยางโกหรตามปรชญาทแทรกเปนแนวคดในการท าคอลเลกชนครงน... ทงน โคลยงใจบญน าเอา The Cole Production อนมชอเสยงตดอยในลสตของนตยสารฟอรบส (Forbes) เพ อน ายอดจ าหนายชวยเหลอสนบสนนแคมเปญรณรงค ‘World AIDS Days’”

ประเดนทนาสนใจ คอ ค าทบศพทภาษาองกฤษทใชในคอลมนบทสมภาษณขางตนน ม

จดประสงคแฝงอกหลายประการของการสรางความหมายใหแกผชายแบบเมโทรเซกสชวล กลาวคอ ประการแรก ผเขยนคอลมนใน Lips ใชค าทบศพทภาษาองกฤษวางานทน าเสนอประเดนคนดงน เปนเรองส าคญทผอานซงเปนผชายแบบเมโทรเซกสชวลควรตองสนใจ ผเขยนใชค าวา “สมภาษณแบบเอกซคลซฟกบดไซเนอรชอกอง” การใชค าทบศพทภาษาองกฤษชอนจงเพมความนาสนใจวาบคคลในการสมภาษณมความส าคญตอการตดตามส าหรบผอานทเปนผชายแบบเมโทรเซกสชวลของตวนตยสาร Lips โดยมค าขยายตอหลงวานกออกแบบผน คอ “นกสรางสรรคคนส าคญ”

ทงน การใชค าทบศพทภาษาองกฤษส าหรบผเขยนคอลมนยงใชเพอสรางความหมายใหผชายแบบเมโทรเซกสชวลทสอผาน Lips วาเปนผททนสมยตามกระแสนยม ตามสงคมตะวนตก และยงเปนผอยเมองใหญในมค าในบทเกรนน าวาคอลมนนเสนอถงผสรางสรรคงาน “Ready-to-wear คอเลกชนรองเทาส าหรบบรษเวรกกงเมน” การใชชวตแบบผชายแบบเมโทรเซกสชวลในเมองใหญ ถกน าเสนอวาตองมรสนยมดานการสวมใสเครองแตงกายตามอยางตะวนตกไปดวยวธเชอมโยงกบ “ดไซเนอร” ตะวนตกชอ “คอนเนตโคล” ซงเปนบคคลในคอลมน

การระบอยางเชอมโยงในวถชวตการท างานเมองใหญแบบ “เวรกกงเมน” ทตองสนใจ “คอเลกชน” รองเทาของนกออกแบบตะวนตกนยงมค าทบศพทภาษาองกฤษทเกยวพนไปถงการใชชวตของผ ชายแบบเมโทรเซกสชวลทมกสนใจการแสดงงานเฉพาะกจแบบอ เ วนต ในหางสรรพสนคาใหญกลางเมองหลวงดวย และสรางความหมายใหผชายแบบเมโทรเซกสชวลผาน

Page 132: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

123

นตยสาร Lips ยงสอการรวมกลมของผชายแบบเมโทรเซกสชวลในแวดวงชนสงหรอคนดงในสงคมอยางการใชค าทบศพทภาษาองกฤษวางานเฉพาะกจนยงม “เหลาเซเลบรต” เพอรวมงานใน “บตกใหมของเซนทรลเวลด” ดวย

การใชค าทบศพทภาษาองกฤษ นอกจากใชเพอเชอมโยงและสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลกบลกษณะชวตในสงคมแบบตะวนตกในแงการแตงกาย และการท างานในเมองใหญแลว ยงพบวาค าทบศพทภาษาองกฤษทอยในคอลมนของ Lips เมอกลาวถงหรอเขยนถงคนดงกมกมกลมค าในความหมายทเกยวพนถงความทนสมยของสารสนเทศ ทงในแงการเผยแพรผานนตยสารตางๆ ของสงคมปจจบนอยางเชนทบคคลในบทสมภาษณไดรบการยอมรบโดยเผยแพรผลงาน “The Cole Production” ในลสตของนตยสารฟอรบส (Forbes) นนหมายความโดยออมวาเปนการพยายามสอวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลท Lips น าเสนอนนจะตองไดรบการยอมรบผานสอสารสนเทศดวย หรอเปนทสนใจในสงคมวงกวางและจ าเปนตองสนใจตอสงคมวงกวางเชนกน

ทงนมการใชค าทบศพทภาษาองกฤษผานคอลมนใน Lips วาผถกสมภาษณในแบบฉบบผชายแบบเมโทรเซกสชวล ยงค านงถงการท าประโยชนเพอสงคมดงทน ายอดจ าหนายบรจาคชวย “แคมเปญรณรงค ‘World AIDS Day’” การใชตนแบบคนดงเปนผชน าเปนกลวธทางภาษาแบบทบศพทภาษาองกฤษน ชวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลใน Lips ก าลงถกนยามวาควรตองชวยเหลอสงคม และเหนใจผทกขยากหรอดอยโอกาสดวยเชนกน ดงทคนดงในบทสมภาษณชวยผตดเชอเอดสและรวมรณรงคใหสงคมตระหนกในการชวยเหลอซงกนและกนดวย

การใชค าทบศพทภาษาองกฤษในคอลมนของ Lips ยงพบในอกลกษณะ คอ จดประสงคเพอสรางความหมายใหผชายแบบเมโทรเซกสชวลในแบบของ Lips เปนผทนกระแสการสอสารยคเทคโนโลยสมยใหม ในปกษหลง หนา 116 เดอนมกราคม กลาวถงงานแสดงสนคาเฉพาะกจทมผชายแบบเมโทรเซกสชวลคนดงในสงคมไปรวมงานฉลองการเปดพนทหางสรรพสนคาเพอการเทคโนโลยสารสนเทศสมยใหมวา

“งานนมาพรอมการเปดแฟลกชปสโตรแหงแรก

ทต งกลางกรงเทพมหานคร.. .สะทอนให เหนความเชอมโยงทางเทคโนโลยตามแบบฉบบมหานครนวยอรก... งานนยงรวมผสนใจทงแฟชนแบรนดดงรวมกบการเสนอมหกรรมพลงยคดจตอลพรอมแอพพลเคชนโซเชยลมเดย ทกลายเปนสวนหนงของชวตคนรนใหมในสงคมปจจบน

Page 133: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

124

ท งการใชงานสมารทโฟน โปรแกรมตางๆ...Twitter, Instragram รวมไปถง vine...”

มประเดนนาสนใจเกยวกบการใชค าทบศพทภาษาองกฤษวา ผเขยนในนตยสาร Lips ใช

กลมค าตาง ๆ ทเกยวโยงกบสารสนเทศยคใหม เชน “เทคโนโลย” “ยคดจตอล” “แอพพลเคชน” “โซเชยลมเดย” “สมารทโฟน” “Twitter, Instragram, vine” ค าทบศพทภาษาองกฤษเหลานซงผเขยนในนตยสาร Lips ใชกลาวถงการเปดงานในหางสรรพสนคา...พนทพเศษการจ าหนายเฉพาะกจนน ทยอมชวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลใน Lips ถกสรางความหมายใหเชอมโยงกบความทนสมยในยคใหมทสอสารสนเทศแบบไรสายและสงคมเสมอนในโลกออนไลนมอทธพลอยางยงในปจจบน ฉะนนผชายแบบเมโทรเซกสชวลท Lips น าเสนอคอบคคลทกาวทนความทนสมยใหมในการสอสารดวยชองทางขางตน และขณะเดยวกนนกเปนการโนมนาวใหผอาน Lips ถกกระตนความรสกใหเกดพฤตกรรมเลยนแบบคณคาเชงสญญะดวยเชนกนวาหากจะตองเปนผชายแบบเมโทรเซกสชวลใหมระดบกตองใชชองทางการสอสารและกาวทนระบบสารสนเทศยคใหม อนเปนพนทและชองทางทพบเหนในสงคมเมองเปนสวนใหญ ผชายแบบเมโทรเซกสชวลอาจถกสรางนยามโดยออมวาควรตองมชวตการใชชองทางการสอสารแบบเมองใหญสมยปจจบนไปดวย ไมใชผทอยในชนบทหรอเมองทหางไกลความทนสมยจากเมองหลวงอยางกรงเทพมหานคร

ความเปนพลเมองเมองหลวงหรอความเปนพลเมองเมองใหญถกน าเสนอดวยค าทบศพทภาษาองกฤษวา “ตามแบบฉบบมหานครนวยอรก” ทมาขยายการเปดตว “แฟลกชปสโตรแหงแรกทตงกลางกรงเทพมหานคร” นนหมายความวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลใน Lips ถกสรางใหเชอมโยงกบความเปนคนเมองหลวง/เมองใหญ ซงแนนอนวาจะตองใชชวตใหทนตามสมยนยม โดยเฉพาะสารสนเทศการสอสาร การสรางความหมายดงกลาวยงสงผลถงการเพมคาใชจายใหผชายแบบเมโทรเซกสชวลในการซอหาอปกรณการสอสารททนยคสมยและสามารถใชชองทางการสอสารแบบสมยใหมใหไดดวย หากด ารงตนแตกตางไปมากจากการใหนยามน ผชายแบบเมโทรเซกสชวลเหลานนกจะถกมองวาไมทนสมย นจงเปนการสรางวธบรโภคคณคาเชงสญญะทลดความเปนตวของตวเองส าหรบผชายแบบเมโทรเซกสชวลทมการใชชวตในรปแบบแตกตาง

ในทายนเหนไดวากลวธทางภาษาการใชค าทบศพทภาษาองกฤษนนไดสรางนยามใหผชายแบบเมโทรเซกสชวลของ Lips การเปนผทนตามกระแสการแตงกายอยางตะวนตก รจกเผอแผชวยเหลอสงคม ใชสารสนเทศสมยใหมในการสอสาร มชวตแบบพลเมองในเมองหลวง/เมองใหญ และถกกระตนใหบรโภคคณคาเชงสญญะจนลดความเปนตวเอง

Page 134: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

125

4.1.5 การใชค าแงบวกตอการสรางภาพลกษณทดใหผชายแบบเมโทรเซกสชวล คอลมนตางๆ ในนตยสาร Lips มความนาสนใจในแงกลวธทางภาษาตอการสรางภาพ

ตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวล นนคอ ผเขยนคอลมนมการใชค าแงบวกตอการสรางภาพลกษณทดใหผชายแบบเมโทรเซกสชวล ลกษณะดงกลาวมทศทางเดยวกบการศกษา “รปลกษณผชาย ผานกลวธทางภาษาในวาทกรรมโฆษณา” ผลการวเคราะหของ เทพ จรสจรงเกยรต และวฒนนท แกวจนทรเกต (2555 : 5-7) พบวาในโฆษณาส าหรบผชายไดสรางภาพลกษณทดแกผบรโภคเพศชายเพอโนมนาวใหรสกเปนสวนหนงกบสนคา และเพอกระตนใหรสกปรารถนาอยากครอบครองสนคา ทส าคญคอรสกอยากถกจดรวมเปนสงทมคณคาตามลกษณะพเศษของสนคาดงกลาวดวย สวนจดมงหมายของการใชกลมค าแงบวกทสรางภาพสงเสรมใหกบผชายแบบเมโทรเซกสชวลใน Lips นนมหลายประการ ประการแรกเปนการชวาผชายท Lips น าเสนอนนเปนผน าสมยดานการแตงกาย ลกษณะความหมายดงกลาวนมกปรากฏในคอลมนประเภทแนะน าการแตงกายส าหรบผชาย หรอคอลมนเนนการน าเสนอสมยนยมดานการแตงกายของผชาย เชน ในคอลมน Men in Style, Gentle Men เปนตน ดงในปกษหลงเดอนธนวาคม 2556 หนา 134 ผเขยนคอลมนใชภาษาโดยสอสารวา “ซซนนมใหเหนมาดหนมสดหลอหรดวยไอเดยเลศ ทแตงไดคลาสสคไปงานปารต ชวนใหทกคนหลงใหล ตงแตกลางวนไปจนถงกลางคน เยยม มสไตล”

การใชค าแงบวกดวยการสอสารถงภาพผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips วาเปนผมรสนยมในการแตงกาย ดงขอความขางตน ถอเปนการจงใจและสรางความรสกใหผอานคลอยตามวาผชาย ในแบบท Lips น าเสนอนน เปนผรจกแตงกายทมรสนยม แตสงส าคญซงซอนเรนอยภายหลงคอ กลมค าแงบวกนสรางความหมายใหผชายเปนผแตงกายอยางชวนมองนนจะหอยทายดวยตราสนคาเครองแตงกายจากหองเสอตางๆ หรอนกออกแบบอกมากมาย เชน “...ผลงานออกแบบจาก Alexander Mc Queen” “ผลงานของ Ann Demeulemeester” “หนมชดแดงจาก Jil Sander” “Tommy Hilfiger ออกแบบแจกเกต” “เสอตวในของ Gucci” “Versace ออกแบบเชตขาวแขนยาว” เปนตน นนหมายความลกๆ วาผชายเหลานดดมรสนยมไดดวยการสวมใสเครองแตงกายของตราสนคาตางๆ หรอจากฝมอนกออกแบบเสอผาท Lips น าเสนอพวงมาดวยนนเอง กลวธดงกลาวนเปนการแฝงถงการสรางคานยมบรโภคคณคาเชงสญญะพรอมกบโฆษณาสนคาเครองแตงกายเหลานนทวาจางนตยสาร Lips อนเปนกลยทธทางการตลาดดวยนนเอง

การใชชดค าแงบวกทสรางความหมายวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลของ Lips แตงกายชวนมอง ดงค าวา “สดหลอ” “หร” “เลศ” “แตงไดคลาสสค” “ทกคนหลงใหล” “เยยม” “มสไตล” ชดค าเหลานเมอพเคราะหอกแงหนงกอาจมองไดวาประกอบขนมาดวยลกษณะทเปนผลจากการใชเครองแตงกายของตราสนคาชอดงหรอจากผลงานของนกออกแบบเสอผาชอดง ดงนนหากยอนมอง

Page 135: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

126

อกมมหนงดเหมอนวาแทจรงแลว ถาผชายใน Lips ไมไดแตงกายดวยตราสนคาชอดง หรอผลงานจากนกออกแบบเสอผาทมชอเสยง ผชายเหลานนกอาจไมถกมองวามรสนยมในการแตงกายใชหรอไม นคอความหมายทซกซอนอยหลงการใชกลวธทางภาษาในชดค าเชงบวก สรางภาพลกษณทดในแงการแตงกายมรสนยมของผชายแบบเมโทรเซกสชวล ซงสอสารผานนตยสาร Lips

การใชค าทมความหมายเชงบวกกบผชายแบบเมโทรเซกสชวลทสอผานนตยสาร Lips พบลกษณะเดนอกประการ คอ ผเขยนจะใชค าทมความหมายเชงบวกบรรยายถงผชายทเปนแขกในบทสมภาษณ ซงเปนผมความส าเรจในธรกจระดบสง หรอเปนนกธรกจทเปนทรจกและไดรบการกลาวถงเปนกระแสในสงคมและเปนนกธรกจในวงการบนเทง ลกษณะดงกลาว พบในคอลมนตาง ๆ เชน คอลมน Contributors, คอลมน Lips sport club, คอลมน Men’s talk และคอลมน Career File เปนตน อยางในคอลมน Career File มการกลาวถง วส สกลอนนต ผเขยนเกรนน าวา

หากใครเคยมองแวดวงประกนภยและคลนกเสรมความ

งาม คงเคยเหนชอของนกธรกจมอทองอยาง วส สกลอนนต... ดวยผลงานชนเยยม รวมถงไลฟสไตลสวนตวของเขาทมแบบฉบบเฉพาะชวนตดตามเหลาน ลวนแลวแตมความโดดเดนและนาสนใจท งสน ยงไปกวาน น... ยงดเหมอนวายางกาวแหงความส าเรจของผชายคนนไมเคยมททาวาจะจบสนเลยแมแตสกครงเดยว

สอดคลองกบ ณ ปจจบนน วส ไดเรมตนธรกจใหมอกครงเกยวกบโมเดลเอเจนซนกแสดง ซงไมไดไปในทศทางเดยวกบธรกจเดม แตเขากท าไดเยยมยอด จนนาจบตามอง และสามารถใชเ ปนอกหนงหลกฐานทสะทอนถงการพ งทะยานไปสความกาวหนาอกขนหนงไดเปนอยางด (ปกษหลงเดอนตลาคม 2556 หนา 230)

ประเดนทพงพเคราะห คอ ชดค าทชความหมายเชงบวกขางตน รวมกนแลวมงสอไปวา

ผชายแบบเมโทรเซกสชวลในคอลมนขางตนท Lips น าเสนอนนมความส าเรจในหนาทการงาน ในฐานะเจาของธรกจ ในฐานะผดแลธรกจในแวดวงบนเทง ในฐานะนกธรกจทมบรษทหลายอยางซงดแลอย และในฐานะนกธรกจทสงคมก าลงสนใจในความกาวหนาของเขา ความหมายเหลานเมอมองอกแงหนงกนาสนใจวานตยสาร Lips ไดซอนเรนมายาคตตอผชายทก าลงน าเสนอวาม

Page 136: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

127

ความหมายเชงบวกตอสงคมวา ตองเปนผมคณสมบตในแงหนาทการงานตามอยางผชายทเปนแขกในบทสมภาษณของคอลมนใชหรอไม เพราะคอลมนจ านวนมากทกลาวถงความแรงนน คอลมนเหลานตางกน าเสนอผชายในลกษณะทเปนไปในทศทางเดยวกน คอ เจาของธรกจใหญ ผดแลธรกจแวดวงบนเทง มธรกจทดแลอยจ านวนมากและเปนนกธรกจทสงคมก าลงพดถงความส าเรจ ดงนน หากเปนผชายธรรมดาไมมธรกจมากมายหรอไมใชนกธรกจใหญ และไมไดเกยวของกบวงการบนเทง ผชายทวามานกนาจะไมไดถกกลาวถงดวยชดค าทมความหมายเชงบวกในดานผประสบความส าเรจในหนาทการงาน

ความหมายซอนเรนทวพากษถงผน แสดงวาในเบองหลงการใชกลวธทางภาษาชดค าบวกตอผประสบความส าเรจในหนาทการงานนน นตยสาร Lips มงน าเสนออยเจาะจงทผชายซงมความส าเรจในฐานะนกธรกจใหญ และเกยวของกบธรกจแวดวงบนเทง อาจกลาวไดวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลทน าเสนอผาน Lips ดวยการใชกลวธทางภาษา ซงมชดค าความหมายเชงบวกตอความส าเรจในหนาทการงานนน Lips ไมไดน าเสนออยางรอบดานส าหรบผชายแบบเมโทรเซกสชวลหลากหลายอาชพของสงคมไทย

การเลอกน าเสนอเฉพาะผ ชายแบบเมโทรเซกสชวลดวยความหมายเชงบวกตอความส าเรจในการงานดวยฐานะนกธรกจและความเกยวของกบแวดวงบนเทงนอาจเปนดวยสาเหตวาผชาย กลมอาชพดงกลาวเปนทสนใจของสงคม และเมอน าเสนอดวยภาพประกอบกจะเหนความดด มภาพลกษณเปนชายทชวนมองและอาจเปนผทพอจะเหนกระแสสงคมวาก าลงกลาวถงหรอจบตามองอยมากกวาผชายในสายงานหรออาชพอนๆ

ชดค าทใชเพอสรางความหมายเชงบวกใหแกผชาย ซงมธรกจหลากหลายและท าธรกจอยในแวดวงบนเทง คอการสรางภาพตวแทนวาผชายดงกลาวมชอเสยง จนคนหลายคนรจกชอ เคยเหนชอ ผชายในลกษณะดงกลาวถอวาท างานไดอยางประสบความส าเรจเปนนกธรกจมอทอง แปลวามฝมอในแงการท างาน มผลงานชนเยยม ชวตสวนตวกมแบบฉบบเฉพาะชวนตดตาม สงเหลานลวนโดดเดน นาสนใจ นาสงเกตวาชดค าความหมายเชงบวกเหลาน กลาวอยางเจาะจงกบผชายทเปนผอยในอาชพซงมธรกจหลากหลายและเกยวพนกบแวดวงบนเทง ผชายในหนาทการงานอยางอนจงไมไดถกหมายรวมวามภาพลกษณเชงบวกตามทนตยสาร Lips สอสารถงผอาน

การเนนเปนพเศษถงผชายทมอาชพการงานเกยวพนกบแวดวงบนเทงนตยสาร Lips ยงใชค าทสอความหมายเชงบวกวานกธรกจทมบรษทโมเดลเอเจนซนกแสดงผนเขาท างานไดเยยมยอด จนนาจบตามอง และมความกาวหนาถงขนพงทะยานไปสความส าเรจอกขนหนงไดเปนอยางด

ไมเพยงแตผประกอบธรกจในแวดวงบนเทงเทานนทนตยสาร Lips ใชชดค าซงมความหมายเชงบวกในแงผประสบความส าเรจในหนาทการงาน นายแบบนกแสดงชายหรอนกรอง

Page 137: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

128

ชายกเปนอกกลมทนตยสาร Lips ใชชดค าทสรางความหมายเชงบวกในแงภาพลกษณทด ดงในคอลมน Behind the Scene ทมนายแบบมาขนปกนตยสารอยเสมอ ผเขยนคอลมนกจะใชภาษาบรรยายภาพลกษณนทดแกนกแสดงหรอนกรองหนมเหลานนอยเสมอ อยางเชนปกษแรกเดอนมนาคม 2556 หนา 92 มการกลาวถงนายแบบ นกแสดง พอรช ศรณยวา “มรอยยมหวาน” สามารถ “ละลายหวใจ” ผพบเหน และม “นยนตาคม ชวนฝน” รวมถงยงมรปราง “สงโปรง หนเฟรม” และใชค าวา “กตตศพทเรองความหลอเหลา” กบดารานกแสดงหนมผน

นอกจากน ผเขยนคอลมนในนตยสาร Lips กจะน าเสนอความหมายเชงบวกกบภาพลกษณของผชายทสนใจกฬาการออกก าลงกาย แตจะมงเนนไปทนายแบบมากกวาบคคลธรรมดาทวไป ดงทกลาวถงคอลมน Cool Temptation ปกษหลง เดอนกมภาพนธ 2556 หนา 107 เชนทกลาวถง สายลบ วรชย ขวญอ าไพพนธวา “โชวซกแพคแนนๆ” จนคนทพบเหน “เคลมเกบไปฝน” และนายแบบดงกลาวยง “รกการออกก าลงกายเพอสขภาพทด”

สงทพงสงเกต คอ การมภาพลกษณทดในแงรปรางและหนาตานน ผชายทนตยสาร Lips น าเสนอจะเปนกลมนายแบบ นกแสดงชาย หรอนกรองชาย แตไมไดกลาวถงผชายในอาชพอน ๆ นนอาจเปนเพราะผชายในอาชพนายแบบ นกแสดงและนกรองเปนผชายทอานเขาถงและรบรไดสะดวกกวาและเหนรปอยบอยครงกวาอาชพอน นอกจากนภาพลกษณของผชายในกลมดารา นกรอง นายแบบเหลาน ตางกตองเปนผเอาใจใสตวเอง เพราะมเรอนรางและหนาตาเปนเครองมอส าคญในการใชประกอบอาชพพวกเขา จงตองดแลรปรางหนาตาใหชวนมองอยแลว นนความหมายโดยนยวานตยสาร Lips ไมไดสอภาพลกษณทดชวนมองของผชายในแงรปรางหนาตาอยางตรงไปตรงมา เพราะผชายอาชพขางตนอยางนกแสดง นายแบบ พวกเขาตางกตองดแลรปรางหนาตาตนเองอยอยางเสมอเพอใชประกอบอาชพของตน

ในการใชกลวธทางภาษาทใชค าความหมายเชงบวกกบผชายทประสบความส าเรจดานการงาน ผแตงกายมรสนยมและผชายทมรปรางหนาตาหลอเหลานน จะเหนไดวานตยสาร Lips ไดซอนมายาคตและความหมายในเชงการบรโภคเชงสญญะกบการไมไดน าเสนอภาพผชายในสงคมไทยอยางรอบดาน เพยงแตเลอกน าเสนอในมมมองทเปนไปตามความสนใจของสงคมและมนยทางการตลาดซอนเรนตอธรกจของตวนตยสารเองดวย

Page 138: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

129

4.2 การใชภาษาในการสรางความหมายผชายเมโทรเซกสชวลของนตยสาร Attitude ผวจยพบวานตยสาร Attitude มลกษณะเดนในแงการใชภาษาเพอสรางความหมายถง

ผชายเมโทรเซกสชวล โดยสาระส าคญ คอ ผเขยนคอลมนหรอผใชภาษาในโฆษณาสนคาและโฆษณาสถานบรการส าหรบผชายเมโทรเซกสชวล ทเผยแพรในนตยสาร Attitude นน ภาษาดงกลาวตางถกใชเพอเปนไปตามวตถประสงคของการสอนยถงภาพเสนอแทนผชายเมโทรเซกสชวลอนปรากฏเปนภาพตวแทนผานนตยสาร Attitude ทงสน อนง ผวจยวเคราะหการใชภาษาเพอสอสารถงความหมายผชายเมโทรเซกสชวลของนตยสาร Attitude แลว ปรากฏวามลกษณะส าคญดานการใชภาษาตามล าดบ ดงน

4.2.1 กลวธการใชอปลกษณ ความเปรยบการตอส นตยสาร Attitude มคอลมนหลายประเภททงทเปนการสมภาษณผชายอนอยในกระแสของ

สงคม การโฆษณาสนคาหรอผลตภณฑเพอเพมสมรรถนะทางเพศ และเพอการดแลผวพรรณ รวมถงสถานบรการในดานทดแลรางกายของสภาพบรษ ในคอลมนเหลานมขอสงเกตทนาสนใจวา ผเขยนไดแสดงกลวธทางภาษาแบบความเปรยบการตอส ทงในแงทมความหมายเกยวพนกบการตอสเรองความหยอนสมรรถภาพทางเพศของชาย และทงในดานการบงบอกถงการตอสกบความรวงโรยของผวทผชายเมโทรเซกสชวลใหความส าคญ

ท งนการใชภาษาในประเดนทมความหมายเกยวพนกบการตอสเรองความหยอนสมรรถภาพทางเพศของชาย ถอเปนกลวธทสะทอนถงเพศวถในแบบผชายเมโทรเซกสชวล อนสมพนธกบการแสดงอตลกษณของผชายแบบดงกลาววา กลาวคอพวกเขาเปนผทประกอบสรางตวตนใหสงคมรบรวามความใสใจเกยวกบการตอสเรองความหยอนสมรรถภาพทางเพศ นยทางภาษาดงกลาวอาจเรยกไดวา เปนการแสดงถง “ความสมพนธสองทางระหวางเพศวถกบอตลกษณ” (นทธนย ประสานนาม, 2553: 54)

ประเดนกลวธทางภาษาทใชความเปรยบการตอสเรองความหยอนสมรรถภาพทางเพศของชายเมโทรเซกสชวลนนมปรากฏ เชน ในโฆษณาสนคาของนตยสาร Attitude ฉบบเดอนเมษายน 2556 หนา 3 ความวา

ลกผชายไทยไซสมาตรฐาน...ถาใชงานตอง...

สไดกบทกปญหาบนเตยง... เพมความแขงแกรง เพมความแขงแรง แกไขทกปญหาคาเตยง

Page 139: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

130

โฆษณาทางผลตภณฑขางตนใชภาษาความเปรยบการตอสกบความหยอนสมรรถภาพ

ทางเพศของชายเมโทรเซกสชวล ค าวา ลกผชาย ในทนบงชถงความเปนชายทสมชายวาจะตองตอสใหชนะกบปญหาหยอนสมรรถนะทางเพศ ดงทใชความเปรยบวา “สไดกบทกปญหาบนเตยง”

มการใชภาษาทระบวาใหความส าคญกบ “ไซส” อนหมายถง “ขนาด” ของอวยวะเพศชาย ซงในขอความถดมามค าวา “ใชงาน” อนแฝงนยถงปฏบตการทางเพศสมพนธทสนคาดงกลาวมนยการตอสกบปญหาหยอนสมรรถะทางเพศ ความเปรยบทแฝงนยถงการตอสในปญหาดงกลาวคอ สนคาตวนมความสามารถ “เพม” ประสทธภาพของ “ความแขง” ให อวยวะเพศชาย “แกรง” และ “แรง” ในปฏบตการทางเพศสมพนธ

มการซ าค าวา “แขง” เปนพเศษถง 2 ครง และซ าค าวา “เพม” เปนพเศษถง 2 ครงเชนกน โดยสรปความทงทายวา ผลตภณฑน “แกทกปญหาคาเตยง” ค าทงสองทย าเปนพเศษนคอ ความเปรยบทแฝงนยการตอสกบปญหาความหยอนสมรรถนะทางเพศ ผอานจงเขาใจไดวธการทางภาษาดงกลาวคอสงบอกนยการตอสเปนส าคญ วาสนคาตวนสามารถตอสจนเอาเอาชนะเรองความหยอนสมรรถภาพทางเพศของผชายเมโทรเซกสชวลได

ทงนในแงความเปรยบการตอส มขอสงเกตวา การใชค าระบสถานทวา “เตยง” ถอเปนพนทซอนเรนประเดนการตอสในเชงวา ปฏบตการทางเพศสมพนธทใชพนทบนเตยง คอการตอสทพสจนความเปนชายทสมชาย โดยผชายเมโทรเซกสชวลตองเอาชนะความหยอนสมรรถนะทางเพศใหได พจารณาในแงนค าวา “ส” กบเรองบนเตยงกแฝงวา “เรอง”ดงกลาวทเปนปฏบตการทางเพศสมพนธกคลายสนามรบของการตอสเมอประกอบกจกรรมทางเพศใหมสมรรถภาพนนเอง

นอกจากน ในยอหนาถดมาโฆษณาสนคาขางตนยงใชอปลกษณนยการตอส ทย าและขยายความถงปฏบตการทางเพศของผชายเมโทรเซกสชวล ดงความวา

คงเปนเรองดไมนอย หากทกคราวทออกศกขนเตยง แลวผชายอยางเราๆ จะมความมนใจเตมเปยม ไมตองคอยกงวล กบปญหาหลงเรว ไมแขงหรอแขงตวไมเตมท

ขอความขางตนชชดเจนถงการใชอปลกษณการตอส ในแงทย าและขยายความถงปฏบตการทางเพศสมพนธของผชายเมโทรเซกสชวล โดยขอความวา “ออกศก” และ “ขนเตยง” กคออปลกษณสอปฏบตการทางเพศสมพนธทชวาการรวมกามกจเปนเหมอนตวแสดงการตอส บง

Page 140: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

131

บอกพลง และสมรรถภาพทางของชายเมโทรเซกสชวลวามชยชนะเปนสงย งยนถง “ความมนใจเตมเปยม” การใชอปลกษณการตอสขางตนแฝงหมายความวา พลงทางเพศหรอสมรรถภาพทางเพศเปนสงชพลงความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวล

นอกจากน ขอความทใชวา “ไมตองกงวลกบปญหาหลงเรว ไมแขง หรอไมแขงตวเตมท” ขอความเหลานกลวนเกยวของโดยตรงกบอปลกษณนยการตอสถงสมรรถภาพทางเพศของชาย ทซอนเรนวาอวยวะสบพนธจะตองท างานไดอยางมประสทธภาพ นนคอ สามารถ“ตอส” กบ “ปญหาหลงเรว ไมแขงหรอแขงตวไมเตมท” การเอาชนะปญหาดงกลาวไดกจะ “ไมกงวล” ถงสมรรถภาพทางเพศอกตอไป

มขอสงเกตทนาสนใจถงการใชความเปรยบการตอส และอปลกษณการตอส ดงทวเคราะหมานน ชชดวาผชายเมโทรเซกสชวลทสอผานนตยสาร Attitude มการน าเสนอภาพตวแทนวา คอผทใสใจกบสมรรถภาพทางเพศอนชถงเพศวถทเปนลกษณะโดดเดน การใสใจทจะตอสกบความหยอนสมรรถภาพทางเพศนนถกประกอบสรางใหเหนผานการโฆษณาสนคาตางๆ ทมปรากฏเปนจ านวนมากในนตยสาร Attitude เชน โฆษณาของสนคา Genesis Men Serum, OMG Product, Sport, Extra, Plays, Iceberg, Vimax เปนตน

กลาวไดวาการโฆษณาผานสนคาเหลานทมการใชภาษาเกยวพนกบความหมายของสมรรถภาพทางเพศของผชายเมโทรเซกสชวลนน ลกษณะดงกลาวเปนการประกอบสรางอตลกษณอยางหนงทสอผานนตยสาร Attitude

ทงน ผวจยขอยกตวอยางการใชภาษาทมอปลกษณการตอสในโฆษณาอกชน ซงมความเกยวพนกบสมรรถภาพทางเพศของผชายเมโทรเซกสชวล นนคอ โฆษณาในเลมฉบบเดอนตลาคม 2556 หนา 32 ความวา

VIMAX เสนหความเปนชาย วดไดทความแกรง ปลกใจนองชายหงอย ทถอยไมยอมรก! ...คณและหวานใจจะเพมความลกซงไปอกขน... สานสมพนธทางใจดวยเซกซ... ...เรยกความมนใจของคณและนองชายกลบคนมา ท าหนาทบนเตยงไดอยางเตมประสทธภาพและประทบใจฝายตรงขามเตมรอย

Page 141: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

132

โฆษณาขางตนย าวา สมรรถภาพทางเพศของชายเมโทรเซกสชวล เปนสงพสจนความเปนชาย โดยโฆษณาใชความเปรยบวา “เสนหความเปนชาย วดไดทความแกรง” ค าวา “แกรง” คอ แขงแรง อดทน ในทนโฆษณา หมายถง “นองชาย” ซงเปนสญลกษณแทนอวยวะเพศชาย ผเขยนใชอปลกษณการตอสดวยค าวา “รก” คอ ส อดทน ขยายความถงการตอสกบปญหาหยอนสมรรถนะทางเพศดานอวยวะสบพนธของผชาย

อปลกษณขางตนแฝงประเดนวา การตอสเรองหยอนสมรรถนะทางเพศของผชายใหชนะไปไดนน เปนสงส าคญทจะเพม “เสนหความเปนชาย” อน “วดไดทความแกรง” ความเปรยบวา “แกรง”ในทนกคอ สมรรถภาพทางเพศของชายเมโทรเซกสชวลทจะเปนพลงอนเสรมความนาดงดดเปนเสนหทางเพศนนเอง

มการวางประเดนในสวนขยายเพอเพมรายละเอยดย าถงความส าคญของพลงดานสมรรถภาพทางเพศของผชาย โดยใชสวนขยายวา “เพมความลกซงไปอกขน” ใหแก “คณและหวานใจ” นอกจากน ยงย าประเดนดงกลาวใหชดเจนโดยระบวา “สานสมพนธทางใจดวยเซกซ” นนแสดงวา การตอสกบปญหาหยอนสมรรถนะทางเพศทสอผานอปลกษณขางตน นบเปนสงบงบอกการใหความส าคญทผชายเมโทรเซกสชวลค านงถงในแงการดงดดและเพมความลกซงใหแกคควงดวย

นอกจากนการใชความเปรยบในขอความ “เรยกความมนใจของคณกบนองชายกลบคนมา” โดยเชอมโยงกบอปลกษณท “บนเตยง” วาสามารถ “ท าหนาท...ไดอยางเตมประสทธภาพ... ประทบใจฝายตรงขามเตมรอย” แสดงวาการตอส มความเกยวพนกบสถานท “เตยง” ซงถอเปนพนทแสดงประเดนการตอสในแงวา ปฏบตการทางเพศสมพนธทใชพนทบนเตยง นบเปนการตอสทไดแสดงความเปนชายทสมชาย โดยผชายเมโทรเซกสชวลตองเอาชนะปญหาหยอนสมรรถนะทางเพศใหได เมอพเคราะหตามนยของอปลกษณดงกลาว การได “ท าหนาทบนเตยง” กคอ การ “ส” กบเรองเพศสมพนธบนเตยงทวาตองปฏบตการเปนเหมอนสนามรบของการตอส เพอพสจนสมรรถภาพทางเพศนนเอง

ทงนในนตยสาร Attitude กยงมโฆษณาไมนอยทใชภาษาในสนคาหรอผลตภณฑดแลผวพรรณชวาผชายเมโทรเซกสชวลใสใจดแลผวพรรณใหออนวยกวาเดม รวมถงพยายามถนอมผวพรรณดวยผลตภณฑตาง ๆ โฆษณาเหลานมค าการตอสในการเอาใจใส ดแลผวพรรณของตนไมใหรวงโรยไปตามวย

ตวอยางการใชความเปรยบการตอสการเอาชนะผวไมใหรวงโรยตามวยของผชายเมโทรเซกสชวล เชน โฆษณาสนคาของเลมนตยสารฉบบเดอนตลาคม 2556 หนา 85 มการใชขอความ อาท

Page 142: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

133

...นวตกรรมใหมลาสดเพอใหผวหนากระจางใส... ดแลไมใหผวรวงโรย... ชวยปกปองมลภาวะทท ารายผว... ไมใหเกดฝาหรอรวรอย... ทสดแหงการปรนนบตผวแบบครบวงจร

ขอความโฆษณาขางตนน ใชความเปรยบการตอสโนมนาวใหผอานรสกวาการปลอยผว

ใหมสภาพตามวยเปนสงทผดพลาด เพราะผวตามวย บงบอกถง “ความรวงโรย” มนยจากความเปรยบดงกลาววา “เปนความเสอม”นนเอง นอกจากนขอความขางตนยงสอความหมายวา ผวทดแมส าหรบผชายกควรเปนผวหนาท “ กระจางใส” มอปลกษณการตอสกบสภาพผวตามวย ดงขอความวา “ดแลไมใหผวรวงโรย... ชวยปกปองมลภาวะทท ารายผว” ผวทชวนมองกลบตองเปนสภาพ “ผวหนากระจางใส” และ“ไมใหเกดฝาหรอรวรอย”

ขอความขางตน มชดค าการตอสกบเวลาตามธรรมชาตหรอสงแวดลอมทถกสรางความหมายวาคอ “การท ารายผว” ดงทมค าอปลกษณในความหมายตรงขาม คอ “ปกปอง” “ไมใหเกด” ขอความเหลานสรางความหมายทางออมวา “มลภาวะ” “ผวทรวงโรย” คอปญหาและศตรของผวทชวนมอง การตอสกบสงเหลานตองใชผลตภณฑทม “นวตกรรมใหมลาสด” ชวยเอาชนะสภาพผวตามเวลาของธรรมชาตหรอสงแวดลอม ททงสองอยางนถกสรางความหมายวาคอตวการ “ท ารายผว”

ทงน มชดค าทชวาสภาพผวทเปน “ฝา” “รวรอย” คอ “ผวทรวงโรย” การสรางความหมายดงกลาว มผลทางความรสกทกระตนใหผอานรบรอยางคลอยตามวา ผทผวหนาเปนฝา รวรอยนน บคคลเหลานนมนยถง “ความรวงโรย” นบเปนสงทมความหมายทางออมวาคอเรองไมพงประสงคถาจะใหมสภาพดงกลาวเกดขนกบตนเอง การใชความหมายทถกประกอบสรางดงกลาวนมสวนกระตนความรสกใหกบผอานค านงถงเพยงผวพรรณภายนอกทงดงาม มากกวาพจารณาทคณคาของประสบการณตามวยทแสดงผานผวหนาอยางแทจรง ยงทงทายในขอความโฆษณาวา “ทสดแหงการปรนนบตผวแบบครบวงจร” กยงเพมนยการตอสกบผวตามวยวา ผชายเมโทรเซกสชวลปรารถนาใหผวหนาของพวกเขาออนวย โดยขยายความวา “แบบครบวงจร” เพอใหผวพรรณของพวกเขาดด “ทสด” การใชค ากรยาวา “ปรนนบต” ส าหรบ “ผว” นน มความหมายเปนพเศษวาผวของผชายเมโทรเซกสชวล เปนเรองทละเอยดออนตองดแลเปนพเศษ

นอกจากนในตวอยางของโฆษณาผลตภณฑนเวยเมน (Attitude เดอนมกราคม 2556 หนา 131) มขอความระบสรรพคณของสนคาวา “ใหผชายมผวออนเยาว” ขอความนแฝงการพยายามฝนธรรมชาตในเรองผวตามวย และทส าคญคอ มนยเอาชนะธรรมชาตของผว “ใหผชายมผวออนเยาว”

Page 143: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

134

ซงเทากบ สอวาผชายเมโทรเซกสชวลของ Attitude ตอสกบสภาพความเปนจรงของเวลาตามวยทผวตองเสอมลง การใชค าทมงเอาชนะตอวยซงสงผลไปถงผวพรรณนน แงหนงกบงบอกความตงใจสงมากของผชายแบบเมโทรเซกสชวลของ Attitude ทจะดแลผวพรรณแบบเอาชนะธรรมชาต แตอกแงกชทางออมวา ผชายแบบเมโทรเซกสชวลของ Attitude ไมยอมรบความจรงสภาพผวตามวย

โฆษณาผลตภณฑนเวยเมนในเลม Attitude ดงกลาวยงระบวา “ภายใน 1 เดอน...รขมขนเลกลง...ชะลอสภาพผวแหงวย รวรอยลดลง...” นเปนการใชกลวธทางภาษาแสดงการตอสกบวยตามธรรมชาตและผวพรรณทเปนไปตามเวลาตามอาย คอ ค าวา “ชะลอสภาพผวแหงวย รวรอยลดลง” การระบวาผชายทใชผลตภณฑนจะ “รขมขนเลกลง” นนกเพอเปนวธชะลอวย หรอคอการใชค าแฝงนยการตอสกบผวตามวยทเพมขนแลวผวเสอมสภาพลงนนเอง การใชภาษาแสดงการตอสดงกลาวนแสดงวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลของ Attitude ถกสอความหมายวาเอาจรงเอาจงมากกบการดแลผว ถงขนไมยอมแพตอการรวงโรยของผวทเปนไปตามวย

นอกจากนในโฆษณาครมบ ารงผวหนา Brightening Therapy with True Tone หนา 15 ฉบบเลมเดอนกนยายน 2556 ยงมขอความวา

Brightening Therapy with True Tone ชนะรวรอย... ชวยจดการกบปญหาผวหมองคล า และถกท าลายจากแสงแดด... ชวยยบย งกระบวนการสรางเมดส... ประสทธภาพของ Whitening Agents…สผวใหมทออนวย

ขอความในโฆษณาครมบ ารงผวหนาส าหรบผชายขางตน ม “การใชอปลกษณการตอส”

ในแงทชนะความรวงโรยของผวพรรณ และชนะการเกดความหมองคล าของผวพรรณดวย ดงขอความแจกแจงเปนตารางวา

การใชอปลกษณการตอสเกยวกบครมบ ารงผวพรรณผชาย

สวนขยายในประเดนการตอสกบสภาพผวพรรณทเปนปญหา

ชนะ รวรอย ยบย ง กระบวนการสรางเมดส จดการกบ ปญหาผวหมองคล า

Page 144: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

135

การใชอปลกษณการตอสในภาษาโฆษณาครมดแลผวหนาผชายขางตน แสดงความหมายทชวา “ประสทธภาพ” ของครมนมผลในแงทชนะความรวงโรยของผวพรรณ และชนะการเกดความหมองคล าของผวพรรณดวย การใชขอความดงกลาวสอการตอสกบผวตามวยทเพมขนแลวผวเสอมสภาพลง การใชอปลกษณการตอสดงกลาวนแสดงวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลของ Attitude ถกใหความหมายวาไมยอมแพตอการรวงโรยของผวทเปนไปตามวย และพยายามเอาชนะธรรมชาตของสภาพผวตามอาย

ทงน“การใชอปลกษณการตอส” ในแงทชนะความรวงโรยของผวพรรณ และชนะการเกดความหมองคล าของผวพรรณส าหรบผชาย ทปรากฏในขอความโฆษณาครมบ ารงผวหนาในนตยสาร Attitude นน มตวอยางอกเชนในหนา 142 ฉบบเลมพฤศจกายน 2556 ดงความวา

...รบมอกบสภาพผวหนาทออนลา ตองการการบ ารง...ขอ

แนะน า...ผลตภณฑเอสเซนส...ทมาพรอมเทคโนโลย Vitallon ปกปองความชมชนของผวและทรงประสทธภาพชวยชารจพลงการบ ารงใหผวทออนลาตามอายทเพมขนใหกลบมาสดใส มชวตชวา...เพมพลงในการขจด...ความหมองคล าสะสมมานาน ผวจงเปลงประกายสวางใสอกครง

ขอความในโฆษณาครมบ ารงผวหนาส าหรบผชายขางตน ม “การใชอปลกษณการตอส”

เกยวกบการชนะความรวงโรยของผวพรรณ และการชนะการเกดความหมองคล าของผวพรรณ ทสามารถแยกเปนตารางไดวา

การใชอปลกษณการตอสเกยวกบครมบ ารงผวพรรณผชาย

สวนขยายในประเดนการตอสกบสภาพผวพรรณทเปนปญหา

รบมอกบ สภาพผวหนาทออนลารวรอย ปกปอง ความชมชนของผว

ทรงประสทธภาพชวยชารตพลง การบ ารงใหผวทออนลาตามอายทเพมขนใหกลบมาสดใส เพมพลงในการขจด ความหมองคล าสะสมมานาน

Page 145: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

136

อปลกษณการตอสในภาษาโฆษณาครมดแลผวหนาผชายดงกลาว สอความหมายทชวา คณสมบต ของครมนมผลในแงทตอสไดกบความรวงโรยของผวพรรณ และตอสกบการเกดความหมองคล าของผวพรรณดวย การใชอปลกษณการตอสขางตนนแสดงวา Attitude ไดใหความหมายถงผชายแบบเมโทรเซกสชวลทแสดงออกมาวา พวกเขาพยายามเอาชนะธรรมชาตของสภาพผวตามอาย เพอจะใหผวหนาตนเองออนกวาวย นบเปนการสรางคานยมใหรสกวาการปลอยใหสภาพผวหนาเปนไปตามวย คอการไมดแลตนเองในแงผวพรรณของหนาผชายสมยใหม

ผวจยจงสรปไดวา กลวธการใชอปลกษณ ความเปรยบการตอสในนตยสาร Attitude นน ภาษาในโฆษณาสนคาไดแสดงกลวธทางภาษาทงในแงทมความหมายเกยวพนกบการตอสเรองความหยอนสมรรถภาพทางเพศของชาย และทงในดานการบงบอกถงนยการตอสกบความรวงโรยของผวทผชายเมโทรเซกสชวลใหความส าคญ

ทงนอปลกษณการตอส มขอความสอถงปฏบตการทางเพศสมพนธทชวาการรวมกามกจเปนเหมอนตวแสดงการตอส บงบอกพลง และสมรรถภาพทางของชายเมโทรเซกสชวลวา การมชยชนะเปนสงย งยนถงความมนใจเตมเปยม การใชอปลกษณการตอสขางตนแฝงหมายความวา พลงทางเพศหรอสมรรถภาพทางเพศเปนสงชพลงความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวล นเปนกลวธทางภาษาใน Attitude ทสะทอนถงเพศวถในแบบผชายเมโทรเซกสชวล อนสมพนธกบการแสดง อตลกษณของผชายแบบดงกลาววา กลาวคอพวกเขาเปนผทประกอบสรางตวตนใหสงคมรบรวามความใสใจเกยวกบการตอสเรองความหยอนสมรรถภาพทางเพศ

ทงนมกลวธการใชอปลกษณการตอสในนตยสาร Attitude อกประการคอภาษาความเปรยบการตอสกบความรวงโรยของผวทผชายเมโทรเซกสชวลใหความส าคญ ผชายแบบเมโทรเซกสชวลของ Attitude ถกสอความหมายวาเอาจรงเอาจงมากกบการดแลผว ถงขนไมยอมแพตอการรวงโรยของผวทเปนไปตามวย มชดค าทแฝงการตอสกบเวลาตามธรรมชาตหรอสงแวดลอมทถกสรางความหมายวาคอ “การท ารายผว” ดงทมค าอปลกษณในความหมายวา “ปกปอง” “ชะลอสภาพผวแหงวย” การใชความหมายทถกประกอบสรางดงกลาวนมสวนกระตนความรสกใหกบผอานค านงถงเพยงผวพรรณภายนอกทงดงาม มากกวาพจารณาทคณคาของประสบการณตามวยทแสดงผานผวหนาอยางแทจรง

Page 146: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

137

4.2.2 การใชค าแงบวกสรางภาพลกษณทดใหผชายแบบเมโทรเซกสชวล ในนตยสาร Attitude มคอลมนตางๆ และโฆษณาจ านวนมากทใชค าแงบวกตอการสราง

ภาพลกษณทดใหผชายเมโทรเซกสชวล กลาวไดวาลกษณะวธการทางภาษาดงกลาวนมลกษณะเดนส าหรบการสอความหมายถงผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Attitudeวา ภาพลกษณทดดนนประกอบดวย 2 ประการหลกๆ ทโดดเดนมาก โดย “ใชค ากบขอความทสอความหมายเชงบวกเพอแสดงถง” 1) ภาพลกษณทดในแงผวพรรณของผชายเมโทรเซกสชวลซงน าเสนอในนตยสาร Attitude 2) ใชค าแงบวกตอการสรางภาพลกษณทดในแงเรอนรางบกบนของผชายเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Attitude

กลาวไดวาลกษณะการใชค ากบขอความทสอความหมายเชงบวกตอภาพลกษณผชายน เทพ จรสจรงเกยรต และ วฒนนท แกวจนทรเกต (2555 : 5-7) ไดศกษารปลกษณผชายผานกลวธทางภาษาในวาทกรรมโฆษณา พบวาในโฆษณาส าหรบผชายทวไป ไดมการใชค าศพทสรางภาพลกษณทดแกผบรโภคเพศชาย เพอโนมนาวใหรสกอยากครอบครองสนคา และมคณสมบตในภาพลกษณผชายทดตามลกษณะพเศษของสนคาดงกลาวดวย

นตยสาร Attitude มลกษณะเดนทการใชค าแงบวกตอการสรางภาพลกษณทดในแงผวพรรณของผชายเมโทรเซกสชวล เชนในคอลมนประจ าฉบบแตละเดอน ผเขยนใชค าศพทถงผวพรรณอนดของผชายเมโทรเซกสชวล หรอการดแลผวพรรณอยางดของผชายเมโทรเซกสชวล ดงปรากฏในคอลมน Grooming, คอลมน The Clinicเปนตน

นอกจากนกมการใชค าศพทถงผวพรรณอนดของผชายเมโทรเซกสชวลในโฆษณาสนคาจ านวนมากหรอสถานบรการดแลผวพรรณส าหรบผชาย อาทเชน โฆษณาสนคา Berry, โฆษณาสนคา Doeve, โฆษณาสนคา Cremo, โฆษณาสนคา MiGi Skin Solution, โฆษณาสนคา TACK, โฆษณาสนคา M Collagen, โฆษณาสถานบรการดแลผวพรรณ I Sotlaser, โฆษณาสถานบรการดแลผวพรรณ AMED Clinic Club, โฆษณาสถานบรการดแลผวพรรณ PCA Skin, โฆษณาสถานบรการดแลผวพรรณ The Prince เปนตน

อยางไรกด นาสนใจกวาการใชศพทสอถงผวพรรณอนดของผชายเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Attitude นน มขอชวนพเคราะหวา ผวพรรณอนดของผชายเมโทรเซกสชวลทสอผานภาษานน เปนลกษณะทแตกตางจากการรบรทวไปของลกษณะความเปนชายในสงคมไทยเมออดต เพราะความเปนชายในความเขาใจของยคกอนพบวาผชายทสมชายหรอมภาพลกษณความเปนชายนน ความแขงแกรงยอมควบคไปกบกจกรรมทผาดโผน ผวพรรณชายไทยจงมกคล าในการรบรของสงคมอดต และลกษณะดงกลาวกเขาใจกนวาเปนแบบ (type) ของความเปนชายทสมชาย แตคานยมรวมถงการรบรในลกษณะดงกลาวไดเปลยนแปลงไปแลวส าหรบสงคมไทยยคใหมใน

Page 147: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

138

กระแสบรโภคนยม เพราะทกวนนภาพเสนอความเปนชายทมระดบอนปรากฏทงในสอโทรทศน ภาพยนตร นตยสาร รวมถงในวาทกรรมโฆษณาตางมลกษณะรวมประการหนงทส าคญ นนคอ ผชายมระดบจะมภาพตวแทนของผมรปลกษณและผวพรรณอนด โดยเฉพาะผวพรรณจะถกน าเสนอวาผชายมระดบมภาพตวแทนเปนผมผวพรรณสะอาด หมดจด สดใส ออนกวาวย (เทพ จรสจรงเกยรตและวฒนนท แกวจนทรเกต, 2555: 5-6)

นยส าคญขางตนทเหนถงความตางระหวางภาพเสนอแทนผวพรรณผชายยคเกากบสมยปจจบน โดยเฉพาะประเดนดานการรบรและคานยมเกยวกบลกษณะผวพรรณนน ผวจยพบวาในนตยสาร Attitude มการใชค าศพทสอถงผวพรรณอนดของผชายเมโทรเซกสชวล ดงจะพเคราะหเปนตวอยางตอไปน เชนในคอลมน Grooving ของฉบบเดอนพฤศจกายน 2556 หนา 142 ผเขยนคอลมนใชภาษาบรรยายสรรพคณถงผลตภณฑเพอผวพรรณอนดของ Attitude วา

ผลตภณฑท าความสะอาดผวหนาใหหมดจด ขจดคราบเหงอ เซลลผวทเสอมสภาพ ใหคณผชายมผวหนาทสะอาด สดใส

ขอความนใชภาษาสออยางชดเจนเรองความตางถงการรบรเกยวกบผวพรรณผชายในยคเกาของไทย ทมคราบเหงอและมผวมนเพราะตากแดด อนจะชถงการมรปแบบชวตแบบชายทวไป ไมใชชายส าอาง แตในทางตรงขามลกษณะผชายของปจจบนในสงคมไทยกลบมการใชค าศพททเนน “ความสะอาดหมดจด” โดยเฉพาะท “ผวหนา” ดงขอความในคอลมนการดแลท าความสะอาดผวหนาของผชายขางตน ทงน ค าศพทในขอความดานบนยงชวาผชายตองม “ผวหนาท...สดใส” อกทงตอง “ขจดคราบเหงอ” และ “เซลลผวทเสอมสภาพ” ออกไปดวย ความสะอาดของผวหนาผชายในความหมายขางตนจากขอความทยกมาในนตยสาร Attitude จงกนความรวมถงความสดใสของผวทชวนมองอกดวยโดยเฉพาะผวทไรกลนเหงอและไรคราบเซลลเสอมสภาพดวย

ทงนอาจแจกแจงลกษณะโครงสรางการใชค าศพทสอถงผวพรรณอนดของผชายเมโทรเซกสชวล ใน Attitude ขางตนไดดงน

ค าศพทชสวนของรางกาย ค าศพทหลก ค าศพทสวนขยาย ผวหนา...ผชาย ผวหนา หมดจด,สะอาด,สดใส,

ขจดคราบเหงอ, เซลลผวทเสอมสภาพ

Page 148: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

139

นอกจากนผวจยขอยกตวอยางโฆษณาสนคา MiGi Skin Solution ฉบบเดอนกรกฎาคม 2556 หนา 87 ทใชภาษาสอการดแลผวพรรณอยางดของผชายเมโทรเซกสชวล ค าศพททปรากฏในขอความของโฆษณาดงกลาวผวจยพบวา มการใชภาษาทสอผวพรรณดดของผชายเมโทรเซกสชวลวาเพมลกษณะอกประการ คอ มผวพรรณดทออนกวาวยและไรสว โดยดแลผวหนาของตวเองอยางด ดงมการใชภาษาวา

ถงเวลาแลวทผชายตองหนกลบมาดแลผว ครมมารกหนาส าหรบผชายโดยเฉพาะ สตรพฒนาลาสดดวยสารสกดมากถง 10 ชนด และเขมขนเทามารกผวไปถง 5 เทา ชวยกระชบรขมขนใหเรยบเนยนและดแลปญหาสว ชวยใหผวเรยบเนยน กระชบ

ขอความขางตนมการใชค าทระบชดถงผชายเมโทรเซกสชวลวาใหความส าคญตอการดแลผวพรรณเปนพเศษ โดยเฉพาะผวหนา ดงขอความวา “ถงเวลาแลวทผชายตองหนกลบมาดแลผว” อกนยหนงขอความน ตความไดวา ในอดตผชายในสงคมไทยมกไมใสใจทจะดแลผวหนา จงมการใชค าในเชงย าแบบชกชวนวา “ถงเวลาแลว” นอกจากน ผวจยยงพบวา เรองการดแลผวหนาของผชายเมโทรเซกสชวล มความเปนเฉพาะและตางจากผหญงดงมการใชค าทแยกผลตภณฑส าหรบผชายวา “ส าหรบผชายโดยเฉพาะ” นนแปลวาการดแลผวหนาของผชายมความพเศษไมเหมอนกบการดแลผวหนาของผหญงนนเอง

มอกประเดนทสอนยวาผชายเมโทรเซกสชวล ใสใจมากกบการดแลผวหนาดงปรากฏขอความถงการบรรยายสรรพคณของผลตภณฑวาอดมและเตมไปดวย “สารสกดมากถง 10 ชนด” และ “เขมขนกวา.. ถง 5 เทา” ถอยค าวา “มากถง” และ “เขมขนถง” ย าระดบปรมาณและคณภาพวาพเศษกวามากมาย การใชภาษาดงกลาวอกนยหนงสอวาผชายเมโทรเซกสชวล ใสใจมากเปนพเศษกบผวหนาจงพงพาผลตภณฑทมระดบความเขมขนสงเพอหวงถงประสทธภาพในการดแลผวหนา

ทงน ผลลพธของการใชผลตภณฑทมความเขมขนสงในการดแลผวหนานน ผชายเมโทรเซกสชวล หวงประสทธผลตามขอความในโฆษณาวา “ชวยกระชบรขมขนใหเรยบเนยนและดแลปญหาสว” ขอความนบงบอกถงภาพลกษณผชายเมโทรเซกสชวลในการดแลผวพรรณอยางด ผลตภณฑขางตนมผลตอการชะลอสภาพผวหนาไมใหรขมขนหางแบบผสงวยและขจดตมหนอง ผวอดตนของสว ซงท าใหผวไมชวนมอง เมอใชผลตภณฑดงกลาวจงท าให “ผวเรยบเนยน” และ

Page 149: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

140

“กระชบ” เปนผวหนาทมสภาพดดไมหยอนคลอยนนเอง พจารณาอกนยหนงขอความขางตนนกสะทอนความปรารถนาของผชายเมโทรเซกสชวล ใน Attitude ทหวงใหผวหนาของตนมสภาพไมหยอนคลอยแลดสงวยดวย

ทงนอาจแจกแจงลกษณะโครงสรางการใชค าศพท และภาษาทสอถงผวพรรณอนด และการดแลผวหนาอยางดของผชายเมโทรเซกสชวล ใน Attitude ขางตนไดดงน

ค าศพทชสวนของรางกาย ค าศพทหลก ค าศพทสวนขยาย ผวหนา, ส าหรบผชายโดยเฉพาะ

ผวหนา, ดแลผวหนา, ครมมารกหนา

กระชบรขมขน,เรยบเนยน,ดแลปญหาสว, กระชบ

อนงนตยสาร Attitude ยงมคอลมนตางๆ ทใชค าแงบวกตอการสรางภาพลกษณทดในแง

เรอนรางบกบนส าหรบผชายเมโทรเซกสชวลของ Attitude ลกษณะเดนดานการใชค าแงบวกตอการสรางภาพลกษณทดในแงเรอนรางบกบนของผชายเมโทรเซกสชวลนน ผเขยนจะย าวาผชายใน Attitude เปนผมเรอนกายล าสน มกลามเนอเดนชด ความหมายโดยนยนไมไดมงหมายถงการมสขภาพแขงแรง แตการใชค าศพทถงมดกลามเหลานนทโดดเดนเปนพเศษ กลบเปนภาพตวแทนถงความมเสนหชวนมอง เปนภาพตวแทนทดของผชายเมโทรเซกสชวลใน Attitude

การใชค าแงบวกตอการสรางภาพลกษณทดในแงเรอนรางบกบนส าหรบผชายเมโทรเซกสชวลของ Attitude นนมปรากฏทงในคอลมนตางๆ ประจ านตยสารในแตละฉบบ รวมถงในการประกาศโฆษณาสนคาหรอสถานบรการในการชวยสรางบ ารงกลามเนอของผชาย คอลมนทกลาวถงโดยตรงเกยวกบการสรางกลามเนอใหแกเรอนรางของผชายใน Attitude เชน คอลมน Straight Guy We Love, คอลมน Masculinity - Active, คอลมน Workant เปนตน ทงนในแงการใชภาษาของสนคาทโฆษณาเพอผลในเชงการกระตนหรอสรางกลามเนอกมเปนจ านวนมากทลงประกาศในนตยสาร Attitude เชน สนคา B-Berry Fit & Firm, สนคา MEZO Burn the Fat ,สนคา Modern Max Whey Protein, สนคา Final Max เปนตนสถานบรการเพอกระตนหรอสรางกลามเนอใหแกเรอนรางผชาย อาท Men’s care, ABSMEDIQ Wellness Center เปนตน

อนง ในแงการใชภาษาทมนยโยงกบการสรางเรอนรางของผชายใหบกบนนน นทธนย ประสานนาม (2551: 176-177) ไดชวาม “วฒนธรรม ฟตเนส” ซงเปนกระแสส าคญในยคบรโภคนยม โดยเฉพาะกบผชายทมลกษณะเปนแบบเมโทรเซกชวลจะมความรสกทคลงไคลกลาม (Muscle Dysmarphra) หรอหมกมนกบการพยายามสรางเรอนรางใหมกลามเนอ ทงนมใชผลตอการ

Page 150: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

141

มสขภาพดหรอส าหรบการรกษาโรคและอาการปวยไข แตการคลงไคลหรอพยายามสรางกลามเนอใหมอยางเดนชดนนมกลามเหลานนในสายตาและความรสกรวมถงการรบรในกลมผชายจะเขาใจและเปนทเหนพองกนวานนยนยนถงความใสใจตอเรอนกายของตนเอง และมความเหนวา “เรอนกายทดด” ตอง “มกลามเนออยางเดนชด” จงจะเปนชายเหนอชาย

เมอพจารณาการใชค าแงบวกตอการสรางภาพลกษณทดในแงเรอนรางบกบนส าหรบผชายเมโทรเซกสชวลของ Attitude ผวจยขอยกตวอยางจากคอลมน Masculinity-Active ฉบบเดอนตลาคม 2556 หนา 124-126 โดยสมภาษณนายแบบลกครงไทย-ออสเตรเลยนและเขยนลงในคอลมนวา

(ผเขยนคอลมน)... เราไดเหน หนฟตแอนเฟรมของหนมอาย 38 ปคนนอยางชดเจนเตมตา... นาทง มเสนหมาก... (นายแบบในบทสมภาษณกลาววา) ผมคดวาเรองรปราง... เปนลกษณะทมความส าคญมากกบชวต... เมอไหรทวางกจะเขายม ผมอยากเพมกลามเนอใหรปรางดบกบนขน ใหญขน และเวลาทออกไปเทยวเรองการมบอดทดดบกบนส าคญมาก... ผมไปวงมาราธอน ไตรกฬา และท ากจกรรมเอาตดอรเพมมากขน แตผมกยงแบงเวลาเขายม 3 ครงตอสปดาห... สวนทชอบในรางกายคงเปนอกครบ ผมวามนเปนสวนทเปลยนแปลงแลวดดมากทสดตงแตผมเขายมมา.. ผมอยากเพมกลามเนอขานะ

สงทนาสงเกต คอ ผทเปนนายแบบในบทสมภาษณขางตน ระบชดวาตนเองเปนผชายทคลงไคลในการสรางกลามเนอแกเรอนกายของตวเอง โดยมการใชค าแงบวกดานภาพลกษณทดในแงเรอนรางบกบนส าหรบผชายเมโทรเซกสชวล วา “เรองรปราง... ความส าคญมากกบชวต” “วางกจะเขายม” “อยากเพมกลามเนอใหรปรางดบกบน ใหญขน” “บอดทดดบกบนส าคญมาก” นายแบบย าและขยายถงความใสใจตอการออกก าลงกายทไมใชเพอการรกษาโรคหรออาการปวย แตเขาชชดวาการเขายมกเพอให “เรอนรางมความบกบน มกลามเนอ” เพอผลลพธในความรสกของเขาวากลามเนอและรางกายทบกบน คอ “ความดด” ในสายตาของผอนและในความรสกของตนเองดวย

มขอบงชวาผชายทเปนนายแบบในบทสมภาษณขางตน มลกษณะการคลงไคลกลามเนอในรางกายดงทเขาใชค าแงบวกดานภาพลกษณทดในแงเรอนรางบกบนส าหรบผชายเมโทรเซกสชวล วา “ชอบในรางกาย” คอ “อก” เพราะ “เปลยนแปลงแลวดดมากทสด” การขยายความวา

Page 151: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

142

เปลยนแปลงแลวดดนนกเชอมโยงถงสาเหตทท าใหเปลยนแปลงไปในทางทดดวามาจาก “การเขายม” แตเขายงกงวล “อยากเพมกลามเนอขา” ซงกยนยนวา นายแบบผนยงคงมลกษณะหมกมนกบเรอนกายของตนเอง (Adonis Complex) โดยเฉพาะเรอนกายทตองมมดกลามชดเจนเพอใหตวเองดดในสายตาหรอการรบรของกลมผชาย ขณะเดยวกนดเหมอนวากระแสความนยมในปจจบนของสงคมไทยกชนชมผชายทมมดกลามของเรอนกายอยางชดเจน ดงทผเขยนคอลมนกลาวชนชมนายแบบผนวาม “หนฟตแอนเฟรม” และ “นาทง มเสนหมาก”

ขณะทในคอลมน Straight Guy We Love ฉบบเดอนพฤศจกายน 2556 หนา 42 นอกจากนตยสาร Attitude จะแสดงรปนายแบบในลกษณะทมมดกลามชดเจนทงกลามหนาอก ล าแขน และกลามหนาทอง คอลมนดงกลาวกยงมบทสมภาษณนายแบบวา “เหนรปรางดอยางน มกลามชดมาก ออกก าลงกายอยางไร” ค าตอบของนายแบบกคอ “ผมเลนฟตเนสอาทตยละสามวนครบ ทกวนจนทร พธ ศกร แตปกตกออกก าลงกายทกวน” ผเขยนคอลมนถามถงการถายแบบทแสดงมดกลามและเรอนกายของนายแบบคนดงกลาววา “มาถาย Attitude นแสดงวามนใจในรปรางตวเองอย” ค าตอบของนายแบบ คอ “กมนใจในรปรางตวเองครบ... มการสรางกลามเนอ... ชอบการมหนาอกแนนเฟรม”

ประเดนทควรพจารณา คอ ขอความในคอลมนของการสมภาษณขางตนแสดงออกอยางเดนชดวา ทงผเขยนคอลมนและตวนายแบบตางกสนทนาโดยใชค าแงบวกดานภาพลกษณทดในแงเรอนรางบกบนส าหรบผชายเมโทรเซกสชวล ดงสงเกตไดจากค าชมของผสมภาษณวา “รปรางด” และ “มกลามชดมาก” ค าตอบทนายแบบระบวา “เลนฟตเนสอาทตยละสามวน” และ “ออกก าลงกายทกวน” นเปนขอความทย าถงการใหความส าคญมากตอการสรางเรอนกายของตนเองใหมมดกลามอยางเดนชด

นอกจากน ผวจยยงพบวาทงผเขยนคอลมนและนายแบบของ Attitude ตางใชค าแงบวกดานภาพลกษณทดในแงเรอนรางบกบนส าหรบผชายเมโทรเซกสชวลอยางคลงไคลตอสภาพเรอนกายทล าสนดงมค าวา “ความมนใจในรปราง” ของนายแบบ และนายแบบกตอบวา “มนใจในรปรางตวเอง” ท “มการสรางกลามเนอ” และ “ชอบการมหนาอกแนนเฟรม” การระบถงอวยวะตนเองวามคณคาทงในความรสกสวนตวและพองกบความเหนของสายตาผอนนน แสดงวาทงสองฝายตางอยในกระแสเดยวกนทชนชมตอมดกลามในเรอนกายของผชายวาเปนลกษณะบงบอกเสนหความเปนชายทชวนดงดดอยางยง

ทงนอาจแจกแจงลกษณะโครงสรางการใชค าศพท และภาษาแงบวกดานภาพลกษณทดของเรอนรางบกบนส าหรบผชายเมโทรเซกสชวล ใน Attitude ขางตนไดดงน

Page 152: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

143

ค าศพทชสวนของรางกาย ค าศพทหลก ค าศพทสวนขยาย หน,รปราง,รางกาย (ผชาย) หน,รปราง,ขา,

อก

นาทง มเสนหมาก,ฟตแอนเฟรม,กลามเนอ,ใหบกบนขน ใหญขน ,ดด บกบนส าคญมาก, หนาอกแนนเฟรม,มกลามชดมาก,ด,มนใจ,ดดมากทสด

สรปไดวา ในนตยสาร Attitude มการใชค าแงบวกตอการสรางภาพลกษณทดใหผชาย

แบบเมโทรเซกสชวล แยกเปนประเดนยอยคอ มการใชค าศพทสอถงผวพรรณอนดของผชายเมโทรเซกสชวล และมการใชค าทระบชดถงผชายเมโทรเซกสชวลวาใหความส าคญตอการดแลผวพรรณเปนพเศษกลมหนง และอกกลมคอ มการใชค าแงบวกตอการสรางภาพลกษณทดในแงเรอนรางบกบนส าหรบผชายเมโทรเซกสชวลของ Attitude ทงนส าหรบการใชค าศพทสอถงผวพรรณอนดของผชายเมโทรเซกสชวลใน Attitude นนชวาภาพตวแทนของผชายดงกลาววาขามเสนความเปนผ ชายไทยในแบบเกา สวนการใชค าศพทแงบวกตอการสรางภาพลกษณทดในแงเรอนรางบกบนนน พบวาผชายเมโทรเซกสชวลคลงไคลตอสภาพเรอนกายทล าสน แตไมใชการออกก าลงกายเพอผลการรกษาโรค

4.2.3 การใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทย คอลมนจ านวนหนงในนตยสาร Attitude มกลวธทางภาษาในการใชค าดานวทยาศาสตร

กบการแพทยเพอเสนอภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลผานทางคอลมนดานการออกก าลงกายเสรมสรางกลามเนอ รวมถงทใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทยผานโฆษณาผลตภณฑส าหรบผชาย ซงสวนใหญเปนผลตภณฑสงเสรมสมรรถภาพทางเพศของผชาย การเสนอความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวลของนตยสาร Attitude โดย ใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทยน มวธการทางภาษาทนาสงเกตวาใชศพทวทยาศาสตรกบการแพทยผสมอย ความนาสนใจของนยขางตน มผ ศกษาเกยวกบการใชค าในแบบดงกลาวทปรากฏในโฆษณาผลตภณฑส าหรบผหญง นนคอน รชนนท พงศอดม (2549 : 233-234) กลาววาในการโฆษณาผลตภณฑตางๆ โดยเฉพาะสนคาบ ารงผวพรรณ ผลตภณฑชวยสงเสรมบคลกภาพ มการใชศพทวทยาศาสตรและเทคโนโลยปะปนเสมอ เพอจดประสงคในการสรางความนาเชอถอในคณภาพของผลตภณฑใหผบรโภคมมมมองวาเปนนวตกรรมทนสมย นอกจากนยงเสรมสรางความโดดเดนในสนคาวามลกษณะพเศษดวยการศพทเฉพาะทางวทยาศาสตรกบการแพทย

Page 153: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

144

ทงนส าหรบในนตยสาร Attitude กมกลวธทางภาษาในการใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทย เสนอภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลดวย นยดงกลาวมความหมายแฝงในแงทชวยสรางการรบรใหกบผอานและสงคมวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลคอ 1) ผมรสนยมในการเลอกสรรผลตภณฑอนทนสมยใหแกตนเอง 2) ผทใสใจและสงเสรมบคลกภาพตนเอง รวมถง 3) ผ มความรและสนใจความทนสมยของสงคมทมนวตกรรมใหมๆ ดานวทยาศาสตรกบการแพทยในผลตภณฑตางๆ เพอดแลสขภาพตนเอง

สงทพงสงเกตอยางนาวเคราะหคอ มการใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทยเสนอภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลของ Attitude ในโฆษณาผลตภณฑส าหรบผชาย โดยสวนใหญเปนผลตภณฑสงเสรมสมรรถภาพทางเพศของผชายปรากฏอยมากอยางโดดเดน ดงมการใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทยในแงสมรรถภาพทางเพศของผชายของโฆษณาผลตภณฑสนคา Berry โฆษณาผลตภณฑสนคา Genesis โฆษณาผลตภณฑสนคา ICEBERG โฆษณาผลตภณฑสนคา EXTRA โฆษณาผลตภณฑสนคา PLAYS เปนตน โฆษณาผลตภณฑสนคาเหลานมปรากฏทกฉบบในนตยสาร Attitudeของป 2556 ดงจะขอวเคราะหกลวธทางภาษาการใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทย ในแงสมรรถภาพทางเพศของผชาย ของโฆษณาผลตภณฑสนคา PLAYS วา

PLAYS ผลตภณฑเสรมอาหารทดทสดส าหรบทานชาย ทใสใจสมรรถภาพ ตงถงเฉา (โมซเลยม) Cordyceps sinensis (Berk.)Sacc ตงถงเฉา หรอทรจกกนวา “ไวอากราแหงเทอกเขาหมาลย”... ตงถงเฉาชวยบ ารงรางกาย รกษาอาการออนเพลย โรคเสอมสมรรถภาพทางเพศ...

ขอความขางตน เหนชดเจนวาโฆษณาดงกลาวใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทย ในแง

สมรรถภาพทางเพศของผชาย การใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทยกเพอย าถงสรรพคณของสนคาวามผลตอการเพมสมรรถภาพทางเพศใหแกชาย สงทนาสนใจคอการย าคณสมบตดงกลาวมการเพมความนาเชอถอดวยการใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทย วา “ตงถงเฉา” มสารทางดานวทยาศาสตรการแพทยวา “(โมซเลยม) Cordyceps sinensis (Berk.)Sacc” สารตวนทเปนค าดานวทยาศาสตรการแพทยนน มคณสมบตเชนเดยวกบทอาจเปรยบไดเปน “ไวอากราแหงเทอกเขาหมาลย” ทงนมการระบสรรพคณดานการท างานของตงถงเฉาวา มผลเพอ “รกษา” เกยวกบ “โรคเสอมสมรรถภาพทางเพศ” ดวย

Page 154: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

145

ขอความในโฆษณานใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทย “ตงถงเฉา (โมซเลยม)” อยในต าแหนงเรมตนและลงทายของสนคา นนแสดงความหมายโดยออมวาผลตภณฑน มผลตอสมรรถภาพทางเพศของชาย ดงทโฆษณาใชภาษาเรมตนวา “PLAYS ผลตภณฑเสรมอาหารทดทสดส าหรบทานชาย ทใสใจสมรรถภาพ” และลงทายโฆษณาวา “ตงถงเฉา... รกษา... โรคเสอมสมรรถภาพทางเพศ”

การใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทยทเสนอภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลของ Attitude ในโฆษณาผลตภณฑส าหรบผชายขางตน จงเปนไปในแงสงเสรมสมรรถภาพทางเพศของผชาย

นอกจากนขอยกตวอยางการใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทยของนตยสาร Attitude ในโฆษณาผลตภณฑส าหรบผชาย ทมนยสงเสรมสมรรถภาพทางเพศของผชาย ดงโฆษณาผลตภณฑ EXTRA วา

EXTRA...บ ารงสขภาพส าหรบคณผชาย ตงถงเชา -ชวยฟนฟสมรรถภาพทางเพศ... -กระตนการสรางฮอรโมนทางเพศ... โสม -ชวยฟนฟสมรรถภาพทางเพศ -สาร Adaptogens ในโสม...ชวยปรบสภาพ...กระปรกระเปรา กระชายด า -ไดชอวา “โสมไทย” มชอเสยงบรรเทาอาการหยอนสมรรถภาพทางเพศ -บ ารงฮอรโมนเพศชาย -...ท าใหกระชมกระชวย

ในโฆษณาผลตภณฑดานบนน มขอความเดนชดวาเกยวพนกบการสรางความหมายให

ผชายของนตยสาร Attitude สนใจเรองสมรรถภาพทางเพศ ทงนปรากฏชดวาโฆษณาดงกลาวใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทย ในแงสมรรถภาพทางเพศของผชาย ดงมค าและถอยความวา “ตงถงเชา” “กระตนการสรางฮอรโมนทางเพศ” “ โสม” “สาร Adaptogens... กระปรกระเปรา”

Page 155: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

146

“กระชายด า” “โสมไทย” “มชอเสยงบรรเทาอาการหยอนสมรรถภาพทางเพศ” “บ ารงฮอรโมนเพศชาย”

สงเกตไดวา ในภาษาโฆษณาขางตนมชอสมนไพรและชอสารเคม รวมถงค าวา ฮอรโมนเพศชายนน ค าเหลานอยในหมวดหมค าดานวทยาศาสตรกบการแพทย ในแงสมรรถภาพทางเพศของผชาย และมจดมงหมายของการใชค าและถอยความเพอสอสารวาผลตภณฑเสรมอาหารดงกลาว มผลตอสมรรถภาพทางเพศของชาย ทงค าศพทสมนไพร “ตงถงเชา” “ โสม” “กระชายด า” “โสมไทย” รวมถงค าศพทสารเคม “Adaptogens” และค าศพททางวทยาศาสตรการแพทยวา “ฮอรโมนเพศชาย” ชดค าเหลานตางสงผลในแงการบรรยายสรรพคณของผลตภณฑวาสงเสรมสมรรถภาพทางเพศของผชายทงสน

นอกจากนไมเพยงการใชภาษาในโฆษณาผลตภณฑของนตยสาร Attitude ทพบการใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทย ในแงสมรรถภาพทางเพศของผชาย ในคอลมนสวนหนงของนตยสาร Attitude กยงพบการใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทย ในแงสมรรถภาพทางเพศของผชาย ดงในเลมฉบบเดอนตลาคม 2556 หนา130 คอลมน HERB HEROS มการกลาวถงสมนไพรหลายชนดทมสรรพคณเกยวพนกบสมรรถภาพทางเพศของผชาย เชนทในคอลมนระบวา

เจยวกหลาน....ชอเปนภาษาไทยวา เบญจขนธ ...ชอทางการแพทยจนคอ ซ ยน เชา...เปนสมนไพรแหงชวตอมตะ ดวยสรรพคณในการชวยปรบดลยภาพรางกาย...ควบคมการหลงฮอรโมน โสม...เมอวทยาศาสตรยคใหมน าโสมมาวเคราะห พบวาสาร Saponin และ สาร Adaptogens…ปองกนความเสอมของรางกาย...สงผลดตออวยวะภายใน โดยเฉพาะระบบสบพนธ กระชายด า อยในตระกล Zingiberaceae …สรรพคณทไดรบความสนใจมากทสดคอ มฤทธเพมสมรรถภาพทางเพศ ตงถงเชา...ชอในต าราเภสชศาสตร “ปงเชากงมกจบหยย”...ชวยบ าบดอาการออนเพลย บ ารงสมรรถภาพทางเพศ...

ในคอลมน HERB HEROS ขางตนนาสงเกตวามการกลาวถงสมนไพรหลายชนดทม

สรรพคณเกยวพนกบสมรรถภาพทางเพศของผชาย มการใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทย ในแงสมรรถภาพทางเพศของผชาย ทงในดานค าศพทสมนไพรไทย ค าศพทสมนไพรจน และค าศพท

Page 156: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

147

สารเคมในภาษาองกฤษ ดงมค าศพทและถอยความวทยาศาสตรกบการแพทย วา “เจยวกหลาน” “ซ ยน เชา” “ควบคมการหลงฮอรโมน” “โสม” “สาร Saponin” “สาร Adaptogens” “ระบบสบพนธ” “กระชายด า” “Zingiberaceae” “เพมสมรรถภาพทางเพศ” “ตงถงเชา” “ปงเชากงมกจบหยย” “บ ารงสมรรถภาพทางเพศ” ชดค าเหลานในดานวทยาศาสตรกบการแพทย ลวนสอสรรพคณในแงสมรรถภาพทางเพศของผชาย กลาวไดวาการใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทยผานทางคอลมนสมนไพรและโฆษณาผลตภณฑส าหรบผชายของนตยสาร Attitude นน มการใชชดค าดงกลาวเพอผลดานการสอนยถงสมรรถภาพทางเพศของผชาย ทเปนการเสนอความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวลของนตยสาร Attitude ดวย

นอกจากนในนตยสาร Attitude ยงพบการใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทยผานทางโฆษณาของสถานบรการดแลรปราง กลามเนอส าหรบผชายดวย ดงในคอลมน Real Life ของเดอนกนยายน 2556 หนา 146 เจาของกจการดแลรปรางและกลามเนอส าหรบผชายอยาง ดร.สทธพล วบลยธนากล เปนแขกรบเชญในบทสมภาษณของคอลมนดงกลาว ดร.สทธพล กลาววาสถานบรการของตนมหนาทดแลรปรางเพอเนนความล าสนของกลามเนอใหผชายผมารบบรการรสกวาตวเอขาเองดดแลว ดร.สทธพล เปนเจาของธรกจสถานบรการดแลรปรางใหกบผชายในชอกจการวา ABSMEDIQ wellness Center ธรกจดงกลาวมการใชเทคโนโลยและแพทยเพอดแลรปรางและกลามเนอเปนพเศษใหกบผชายยคใหมของสงคมไทย ทรบแนวคดแบบผชายเมโทรเซกสชวลของตะวนตกวา เรอนกายของตนนน เปน “ภาพเสนอแทนของความดด” แบบทผชายตองม “กลามเนอ ล าสน”

แนวคดของคณคาเชงสญญะในแบบสงคมสมยใหมของเมองใหญทผชายคลงวฒนธรรมฟตเนสนน (นทธนย ประสานนาม, 2553 : 58-59) ดร.สทธพล จงเปดสถานบรการเพอดแลรปรางและเรอนกายใหแกผชายเหลานนตามกระแสการบรโภคคณคาเชงสญญะขางตน ดงท ดร.สทธพล กลาวถงแนวคดในการเปดสถานบรการดแลรปรางและสรางกลามเนอใหผชายสมยใหมของเมองใหญวา

กอนอน ผมอยากใหลบภาพคลนกแบบเดมออกไปทรองรบและรกษาเฉพาะคนไมสบาย...เพราะ ABSMEDIQ เกดจากแนวคด Medical wellness ซงเตบโตและแพรหลายมากในยโรปและอเมรกา แพทยจะพยายามขายไอเดยการดแลสขภาพ... แพทยกลมนน า เอาความรทางการแพทย เทคโนโลย . . .มาออกแบบปรบแตงรปราง...ความคดเหลานไดรบการยอมรบและ

Page 157: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

148

พฒนาขนมาเรอยๆ...โดยเฉพาะกบกลมคนรนใหม กลมคนททนสมย

สงทนาสงเกตคอ การใชค าและถอยความดานวทยาศาสตรกบการแพทยผานทางโฆษณา

ของสถานบรการดแลรปราง สรางกลามเนอส าหรบผชายยคใหมของสงคมเมองใหญขางตนน เนนชดวามผลลพธตอผรบบรการวาสนองความตองการทจะ “มาออกแบบปรบแตงรปราง” ดงนนความหมายของแพทย และวทยาศาสตรเทคโนโลยในสถานบรการแหงนมขนเพอจดประสงคเฉพาะดาน “ออกแบบปรบแตงรปราง” เชนกน ค าศพทวา “Medical wellness” ทบอกถงสขภาพดดานการแพทยนนจงเนนพเศษท “น าเอาความรทางการแพทย...เทคโนโลย” เพอ “การดแลรปราง ดแลน าหนก...มออฟชนใหลกคาเลอก...เชน...ตองการมซกแพก” แตไมใช “ทรองรบและรกษาเฉพาะคนไมสบาย” อนเปนแนวคดการรกษาดานการวทยาศาสตรแพทยแบบเดม

การใชค าและถอยความดานวทยาศาสตรกบการแพทยผานทางโฆษณาของสถานบรการดแลรปราง สรางกลามเนอส าหรบผชายยคใหมของสงคมเมองใหญขางตนน จงเหนลกษณะเดนทมจดประสงคในแงการสะทอนถงกระแสการบรโภคคณคาเชงสญญะส าหรบผชายเมโทรเซกสชวลของ นตยสาร Attitude ทคลงกลามเนอตามวฒนธรรมฟตเนสของชาตตะวนตก

ในคอลมนดงกลาว มประเดนขยายความอยางเสรมเนนถงการใชค าและถอยความดานวทยาศาสตรกบการแพทยผานทางโฆษณาของสถานบรการดแลรปราง สรางกลามเนอส าหรบผชายยคใหมของสงคมเมองใหญวา ดร.สทธพลเจาของกจการระบวา “แนวคด Medical wellness” ทเปนลกษณะเฉพาะของ ABSMEDIQ แหงน มขนเพอสราง “ความดด” ในแงทผชายกลมลกคาทคลงไคลกลามไดมรปรางและกลามเนอตามความพอใจของพวกเขา ดงท ดร.สทธพล ระบวา

... ABSMEDIQ เราออกแบบโปรแกรมการดแลรปรางส าหรบลกคาแตละทาน ใหสอดคลองกบรสนยมของเขา... เรามเทคโนโลยและวทยาการทางการแพทยหลายอยาง ทชวยได... แพทยและทมงานของเราท นมหนาทแบบนน เราคดสรรเทคโนโลยและทมแพทยทดท สดมารวบรวมไวแลวใหแกลกคา…เชน การดแลรปราง ดแลน าหนก เรามออฟชนใหลกคาเลอก... เชน คณตองการมซกแพก เรามนวตกรรมใหม ... เรามเทคโนโลยบอดฟต . .. มแพทยผเชยวชาญและเทรนดเนอรสวนตวคอยดแล... มการเสรมใหกบผชายทรกสขภาพในการ

Page 158: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

149

ออกแบบรปรางใหมซกแพก หรอลดน าหนกกตองใชฮอรโมน โปรตนเสรมและวตามนเขารวมดวยทนเรามเพอลกคาเสมอ

มค าและถอยความดานวทยาศาสตรกบการแพทยของสถานบรการเพอดแลรปราง สราง

กลามเนอส าหรบผชายยคใหมของสงคมเมองใหญขางตน ไดแก “โปรแกรมการดแลรปราง” “เทคโนโลยและวทยาการทางการแพทยหลายอยาง” “คดสรรเทคโนโลยและทมแพทยทดทสดมารวบรวมไวแลว” “การดแลรปราง” “ดแลน าหนก” “มซกแพก” “นวตกรรมใหม” “มเทคโนโลยบอดฟต” “แพทยผเชยวชาญ” “เทรนดเนอร” “ฮอรโมน” “โปรตนเสรม” “วตามน”

ดงในคอลมน Real Life ของเดอนกนยายน 2556 หนา 146 เจาของกจการดแลรปรางและกลามเนอส าหรบผชายอยาง ดร.สทธพล วบลยธนากล เปนแขกรบเชญในบทสมภาษณของคอลมนดงกลาว ดร.สทธพล กลาววาสถานบรการของตนมหนาทดแลรปรางเพอเนนความล าสนของกลามเนอใหผชายผมารบบรการรสกวาตวเองดดแลว ดร.สทธพล เปนเจาของธรกจสถานบรการดแลรปรางใหกบผชายในชอกจการวา ABSMEDIQ wellness Center ธรกจดงกลาวมการใชเทคโนโลยและแพทยเพอดแลรปรางและกลามเนอเปนพเศษใหกบผชายยคใหมของสงคมไทย ทรบแนวคดแบบผชายเมโทรเซกสชวลของตะวนตกวา เรอนกายของตนนน เปน “ภาพเสนอแทนของความดด” แบบทผชายตองม “กลามเนอ ล าสน”

นอกจากนในนตยสาร Attitude มการใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทยผานทางโฆษณาของสถานบรการดแลรปราง เสรมสรางกลามเนอส าหรบผชายอก เชนในโฆษณาของ WELLNESS CENTER ปทมวน กรงเทพ ทเผยแพรในเลมฉบบเดอนพฤศจกายน 2556 หนา 11 สถานบรการดแลรปราง เสรมสรางกลามเนอส าหรบผชายในทแหงน มการใชค าโฆษณาถงศพทและขอความเกยวกบวทยาศาสตรกบการแพทย ดงเชนทระบวา “มโปรแกรมส าคญ” คอ

S Skin Fitness …ฟนฟสภาพผวโดยไมศลยกรรม M Muscle Fitness …สรางกลามเนอดวยเทคโนโลย EMS และ

High Altitude เพมกลามเนอเรวกวาออกก าลงกายทวไป

S Six Pack … สรางกลามเนอหนาทองเรงดวน B Brain Fitness …เพมสารอาหารระดบเซลลสมอง เพมประสทธภาพสารสอเซลลประสาท

Page 159: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

150

T Thermogram เทคโนโลยสแกนรางกาย...ตรวจระดบเซลลเพอหาเซลลผดปกต และสมดลกลามเนอ

Fat loss fitness โปรแกรมเรงเผาผลาญไขมน..ก าจดไขมนสวนเกนเฉพาะจด

D Detox โปรมแกรมลางสารพษ ปองกนสารตกคาง ตวการทบอนท าลายสขภาพ

Medical Thermography เทคโนโลยดจตอลทางการแพทย...ประยกตเขากบเครองตรวจอณหภมของรางกายดวยแสงอนฟาเรด ...ตรวจการท างานของเนอเยอในรางกาย...ตรวจหาจดทอกเสบของรางกาย MHA BODY TEC เทคโนโลยการแพทย ส าหรบออกก าลงกายแ น ว ใ ห ม ด ว ย ค ล น ค ว า ม ถ พ เ ศ ษ ELECTROMYOSTIMULATION สงผลตอกลามเนอ ไขมนในรางกาย ท าใหกลามเนอกระชบเรงสลายไขมน...มผลในการควบคมระดบน าตาลในเลอด ปองกนโรคเบาหวาน โรคหวใจไดเปนอยางด

ในโฆษณาของสถานบรการดแลรปราง เสรมสรางกลามเนอส าหรบผชายขางตนน มการใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทยมากมาย ทงนเพอเสรมใหเหนประสทธภาพของโปรแกรมตางๆทจดขนเพอดแลรปราง กลามเนอและสขภาพเพอผ ชายทมาใชบรการ ค าและขอความดานวทยาศาสตรกบการแพทย อาท เชน “MHA BODY TEC เทคโนโลยการแพทยส าหรบออกก าลงกายแนวใหมดวยคลนความถพเศษ” “ELECTROMYOSTIMULATION...ควบคมระดบน าตาลในเลอด ปองกนโรคเบาหวาน โรคหวใจ”

ขอความขางตนระบทงเทคโนโลยสมยใหม และศกยภาพการท างานของวทยาศาสตรการแพทยดงกลาวทมผลตอรางกายผ ชายทมาใชบรการ ถอเปนการใชค าและขอความดานวทยาศาสตรกบการแพทย เพอชวนเชอ ชกจงใจใหผชายมาใชบรการทสถานแหงน

มขอนาสงเกตวาสถานบรการดานสขภาพแหงนเนนพเศษทการบรการผ ชายเพอเสรมสรางกลามเนอกบดแลรปราง เชนทมการใชค าและขอความดานวทยาศาสตรการแพทยระบถงผลลพธขางตน อาท “M Muscle Fitness…สรางกลามเนอดวยเทคโนโลย EMS และ High

Page 160: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

151

Altitude เพมกลามเนอเรว S Six Pack…สรางกลามเนอหนาทองเรงดวน Fat loss fitness โปรแกรมเรงเผาผลาญไขมน”

นอกจากนย งพบวาโฆษณาของสถานดแลสขภาพดงกลาวใชค ากบขอความดานวทยาศาสตรการแพทย เพอโนมนาววาทแหงนม “เทคโนโลยในโปแกรมดแลรางกายใหปลอดภย” ดวยดงมการใชค ากบขอความดานวทยาศาสตรการแพทยวา “B Brain Fitness…เพมสารอาหารระดบเซลลสมอง เพมประสทธภาพสารสอเซลลประสาท T Thermogram เทคโนโลยสแกนรางกาย...ตรวจระดบเซลลเพอหาเซลลผดปกต D Detox โปรมแกรมลางสารพษ ปองกนสารตกคาง ตวการทบอนท าลายสขภาพ”

ดงนนเมอพจารณาถงโฆษณาสถานบรการดแลสขภาพส าหรบผชายทวเคราะหมา พบวามนยทพงสงเกตส าหรบการใชค าและถอยความดานวทยาศาสตรกบการแพทยของสถานบรการเพอดแลรปราง สรางกลามเนอส าหรบผชายยคใหมของสงคมเมองใหญขางตน ดงน

1) ค ากบถอยความดานวทยาศาสตร การแพทยขางตน บงบอกความหมาย

ส าคญทปรากฏเพอจดประสงคการดแลรปราง สรางกลามเนอของผชายเมโทรเซกชวล

2) ค ากบถอยความดานวทยาศาสตร การแพทยขางตนชเปนนยวาผชายทเขา

รบบรการในสถานทนก าลงหลงในกระแสบรโภคคณคาเชงสญญะของการคลงกลามเนอ

3) ค ากบถอยความดานวทยาศาสตรใชเพอโนมนาววาเทคโนโลยดแลรปราง

นนท าใหรางกาย และสขภาพปลอดภยขนดวย

4) ค ากบถอยความดานวทยาศาสตร การแพทยขางตนแฝงประเดนวาการ

คลงถงกระแสดแลรปราง สรางกลามเนอส าหรบผชายยคใหม สามารถแปรผลเปนการ

ลงทนทสรางรายไดจากธรกจทสนองความตองการของผชายกลมดงกลาวได

จากการวเคราะหไดอภปรายผลการศกษากลวธทางภาษาในการใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทย ทการเสนอความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวลของนตยสาร Attitude นนสามารถสรปประเดนส าคญไดวาการใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทยผานทางคอลมนสมนไพรและโฆษณาผลตภณฑส าหรบผชายของนตยสาร Attitude นน มการใชชดค าดงกลาวเพอผลดานการสอนยถงสมรรถภาพทางเพศของผชาย ทเปนการเสนอความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวลของนตยสาร Attitude นอกจากนในนตยสาร Attitude ยงพบการใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทยผานทางโฆษณาของสถานบรการดแลรปราง กลามเนอส าหรบผ ชาย การใชค าและถอยความดานวทยาศาสตรกบการแพทยในประเดนหลง เหนลกษณะเดนทมจดประสงคในแงการสะทอนถงกระแสการบรโภคคณคาเชงสญญะส าหรบผชายเมโทรเซกสชวลของนตยสาร Attitude ทคลง

Page 161: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

152

กลามเนอตามวฒนธรรมฟตเนสของชาตตะวนตก การทมผชายจ านวนมากหลงในกระแสดงกลาวสามารถแปรผลเปนการลงทนทสรางรายไดจากธรกจทสนองความตองการของผชายกลมดงกลาวไดดวย และการใชค ากบถอยความดานวทยาศาสตรยงมผลโนมนาววาเทคโนโลยดแลรปรางนนท าใหรางกายและสขภาพของผชายเมโทรเซกสชวลปลอดภยขนดวย

4.2.4 การใชภาษาแบบเปนกนเอง กลวธทางภาษาในนตยสาร Attitude ทสรางความหมายถงผชายแบบเมโทรเซกสชวลนน

มหลายกลวธ การใชภาษาแบบเปนกนเองในบทสมภาษณหรอ ภาษาในโฆษณาสนคาทน าเสนอใหผอานรจกความหมายทเกยวพนกบผชายแบบเมโทรเซกสชวล ซงนตยสาร Attitude น าเสนอนน นบเปนหนงในกลวธทางภาษาทมประเดนนาสนใจ ทงนในแงการใชภาษาแบบเปนกนเอง ณฐพร พานโพธทอง (2549 : 273-274) ศกษาพบวาเปนอกวธการท “นกการเมองใชโฆษณาตวเอง” การใชภาษาแบบสนทนาทเปนกนเองน สามารถโนมนาวใหผรบสารรสกและมความคดเหนรวมกน เสมอนเปนกลมเดยวกนกบผสงสาร เมอผรบสารมความรสกนกคดรวมกมความสะดวกตอการถายโอนสารสผรบ และผรบกจะถกดงดด เหนยวโนมใหเหนพองไปกบสารทสออกไป วธการนมงถงผลสมฤทธทางการสอสารไดแลวในเบองตน นบวานเปนการสอสารอยางแนบเนยนและมพลงซอนเรน รวมถงยงใชเพอสอสารในวงกวางถงผรบไดดวย

เมอพเคราะหการใชภาษาแบบเปนกนเองในนตยสาร Attitude พบวา มความส าคญในแงทนบเปนกลวธสรางความเปนกนเองระหวางผอานนตยสาร หรอทเรยกวาผรบสารกบตวผสงสาร ซงในทนคอตวนตยสาร Attitude อนมสาระส าคญทมงจะสงสารใหผอานรบร และรวมรสกนกคดจนคลอยตาม เหนพองไปดวย และในทสดกตดสนใจรบ ปฏบตตามสาระส าคญนน จนถงขนยดเปนการบรโภคคณคาเชงสญญะตามสารดงกลาวทนตยสาร Attitude สอออกไป

กระบวนการและเปาหมายแฝงดงกลาวขางตนของการใชภาษาแบบเปนกนเองนน ในนตยสาร Attitude ผวจยจะพบวาภาษาในโฆษณาสนคาหลายชนด และสถานบรการส าหรบผชายหลายๆแหง ใชภาษาแบบเปนกนเองกบผอาน ทงนเพอสรางความเปนกนเอง เสมอนผอานคนเคยกบผลตภณฑสนคานน หรอใกลชดกบสถานบรการแหงนน การไดสรางความรสกใหผอานเสมอนรจกดกบสาระในสนคาหรอสถานบรการทโฆษณา และผอานรวมรสกนกคดจนคลอยตาม จนในทสดกตดสนใจเหนพองไปดวยกบสาระส าคญทเชญชวนในสถานบรการหรอสนคาทโฆษณานน ถอเปนเปาหมายของการใชภาษาแบบเปนกนเองขางตนทตองการใหผอานบรโภคสนคา หรอมาใชบรการในสถานทซงโฆษณาไปนนเอง

Page 162: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

153

ผวจยขอยกตวอยางการใชภาษาแบบเปนกนเองในการโฆษณาสถานบรการส าหรบผชาย AMED Clinic Club ซงมเผยแพรในนตยสาร Attitude ทกฉบบ มขอความวา

ลาไดเลยกบเรองกวนใจ ไมตองทนแลวกบขนทรงรง ............................ ทนท าไมกบความรงรง... บอกลาเสนขนสวนเกนทใครหลายคนไมตองการ แลวเราจะหลอเนยบ

โฆษณาของสถานบรการส าหรบผชายขางตน มนยกลาวถงความหมายของผชายเมโทรเซกสชวลทนตยสาร Attitude น าเสนอนนคอ ความเปนผชายทดดดานผวพรรณ ในแงการท าใหผวหมดจด ไรขนสวนเกน สาระขอนสอผานการใชภาษาแบบเปนกนเองทย าในประเดนขางตน มการเนนให ‘ก าจดขนรงรง’ ภาษาแบบเปนกนเองในการเสรมสาระส าคญขอน อาจแจกแจงเปนตารางใหเหนชดเจนขน ดงน

สาระหลก สวนทขยาย

ค าหรอขอความดวยภาษาแบบเปนเอง ‘ก าจดขน’ 1. ขนทรงรง

2. ลาไดเลย 3. เรองกวนใจ 4. ไมตองทนแลว 5. ทนท าไม 6. บอกลาเสนขนสวนเกน 7. แลวเราจะหลอเนยบ

ขอความในโฆษณาบรการดแลผวพรรณส าหรบผชาย AMED Clinic Club มการใชภาษา

แบบเปนกนเองเปดประเดนอยางพงเปาไปทสาระส าคญในสารวา “ลาไดเลยกบเรองกวนใจ ไมตองทนแลวกบขนทรงรง” นยของการเรมดวยประโยคดงกลาวย าวา ‘ขนทมมาก’ คอ “ความรงรง” และถอเปนปญหา ดงทใชขอความวา “ไมตองทนแลว” และ“ลาไดเลยกบเรองกวนใจ” ภาษาแบบเปน

Page 163: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

154

กนเองในการใชดงกลาวนสรางความรสกรวม เสมอนสถานบรการแหงนเขาใจดกบความรสกทเปนปญหาของผชายหลายคน ซงไมพอใจกบการมขนทมากมาย

การใชภาษาเปนกนเองขอนมผลโนมนาวทงในแงทสรางความรสกวาผอานเปนผทพงไดกบการแกปญหาของสถานบรการแหงน และสถานบรการแหงนเปนฝายเดยวกบผอานทรบรปญหาดงกลาวด การย าดวยภาษาแบบเปนกนเองวาเขาใจดกบความรสกทเปนปญหาของผอาน และสถานบรการสามารถแกปญหานได นเปนกลวธโฆษณาทแนบเนยน จนในทสดผอานกถกเหนยวโนมอารมณอกครงดวยการย าสาระส าคญขางตนดวยภาษาเปนกนเองวา “ไมตองทนแลว” “ทนท าไม” “บอกลาเสนขนสวนเกน”

ขอความเหลานขางตนผอานจะถกชกจง รวมรสกนกคดจนคลอยตามเปาหมายของสถานบรการแหงน คอจงใจใหมคนมาก าจดขนใหได จนในทสดผอานกตดสนใจเหนพองไปดวยกบสาระส าคญทเชญชวนในสถานบรการดงกลาวดวยการลงทายโฆษณาดวยภาษาเปนกนเอง ซงใหความหวงผอาน วา “แลวเราจะหลอเนยบ” คอมความหลออยางหมดจดเมอ “ลาไดเลย...ขนทรงรง”

ภาษาแบบเปนกนเองในโฆษณาสถานบรการก าจดขนส าหรบผชายขางตนน นอกจากจะมสาระส าคญทมงจะสงสารใหผอานรบร และรวมรสกนกคดจนคลอยตาม เหนพองไปดวย จนในทสดกตดสนใจรบ ปฏบตตามสาระส าคญนน คอ ก าจดขน นนบเปนการจงใจดวยภาษาแบบเปนกนเองในโฆษณาเพอเปนการโนมนาวใหบรโภคคณคาเชงสญญะตามสารดงกลาววา การมขนจ านวนมากส าหรบผชายนน ไมสามารถสรางความหลอแบบหมดจดได

การใชภาษาแบบเปนกนเองในโฆษณาขางตนยนยนถงภาพตวแทนผชายใน Attitude ความหมดจดของผวทไมมขนสวนเกนกสงเสรมใหผชายมความดดในแบบทเรยกวา “หลอเนยบ” คอ ชวนมองในความเรยบรอยหมดจดของผว นอกจากนความหมายของผชายเมโทรเซกสชวลทสอผานภาษาแบบเปนกนเองในโฆษณาของนตยสาร Attitude ผวจยยงพบวา มการใชภาษาแบบเปนกนเองทสอผวพรรณดดของผชายวา เพมลกษณะอกประการ คอ ผวพรรณทควรจะตองสดใส แลดชมชน ดงมการใชภาษาแบบเปนกนเองในโฆษณาผลตภณฑสนคา Mi 6 SKIN SOLUTION ซงมการพมพเผยแพรในนตยสาร Attitude ทกฉบบ โฆษณาผลตภณฑสนคาดงกลาว ใชภาษาแบบเปนกนเอง วา

Mi 6 SKIN SOLUTION “หลอ ใส แปะ” ถงเวลาแลวทผชายตองหนกลบมาดแลผว ครมมารกหนาส าหรบผชายโดยเฉพาะ ...........................................

Page 164: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

155

เหนผล...เยยมสดๆ... รบประกน…ชวขามคน

สงทพงสงเกตคอ ขอความขางตนมการใชภาษาแบบเปนกนเองระบคณสมบตความดด

ของผชายเมโทรเซกสชวลใน Attitude วา “หลอ ใส แปะ” หมายถง มความหลอเหลาแบบทสงเกตไดจาก ผวพรรณ ซงค าเปนกนเองวา “ใส” คอ ผวหนาควรจะตองสดใส แลดชมชน สวนค าเปนกนเองวา “ แปะ” หมายถง ความหลอทถกใจสะดดตาผพบเหน

ภาพเสนอแทนความหลอของผชายเมโทรเซกสชวลในแบบดงกลาว เปนการใชภาษาแบบเปนกนเองเพอดงดดความสนใจของผอานใหตดตามวามวธการอยางไรจงจะสามารถสรางลกษณะดงกลาวใหกบตนเองได ขอความถดมาผโฆษณาจงใชถอยความวา “ถงเวลาแลวทผชายตองหนกลบมาดแลผว” จากนนกระบวาผลตภณฑทสามารถท าหนาทสรางคณสมบตอนพงปรารถนาใหกบผ อานไดจนสามารถ “หลอ ใส แปะ” นนคอ“ครมมารกหนาส าหรบผ ชายโดยเฉพาะ”

สนคาทผโฆษณากลาวถงน เพมความนาสนใจและมการดงดดใจผอานดวยการใชภาษาแบบเปนกนเอง โดยระบคณสมบตเดนเปนการปดทายขอความโฆษณาวา “เหนผล...เยยมสดๆ...” การย าวาสนคาตวน “เหนผล” และยงระบวา “เยยม” พรอมดวยใชภาษาแบบเปนกนเองขยายความเยยมวาวา “สดๆ” โครงสรางภาษาดงกลาวเสรมเนนความหมายใหแกกนละกนวา ผลตภณฑดงกลาวมประสทธภาพสง ยงมการทงทายดวยภาษาเปนกนเองอกวา “รบประกน” ในคณภาพสนคา ซงจะเหนประสทธภาพการท างานของสนคาตวนภายใน “ชวขามคน” ผอานกจะยงถกเหนยวโนมความรสกใหคลอยตามการโฆษณาสนคาดงกลาว ทงนการใชภาษาแบบเปนกนเองขอนจงมหนาททงการดงดดใจใหเชอในคณสมบตสนคา และยงชกจงความรสกผรบสารถงการสรางกระแสบรโภคคณคาเชงสญญะส าหรบผชายเมโทรเซกสชวลวา “หลอ ใส แปะ” เปนลกษณะอนดงดดสายตา เปนคณคาแกผชายเมโทรเซกสชวลทรบสารจากนตยสาร Attitude

ท ง นมขอชวนพจารณาส าหรบการใชภาษาแบบเปนกนเองในนตยสาร Attitude

โดยเฉพาะในภาษาของบทโฆษณาผลตภณฑสนคา ทผวจยพบวา การใชภาษาแบบเปนกนเองนยงท าหนาทสรางความสนทสนม เปนการสรางความรสกรวมระหวางผสงสารในตวโฆษณาสนคากบผรบสารทอานขอความในการโฆษณาสนคา ทงนการใชภาษาแบบเปนกนเองนบเปนการเหนยวโนมอารมณใหผรบสารรสกคลอยตาม และเสมอนมประสบการณรวม แลวยงมความรสกนกคดรวมกบผสงสารเมอใชภาษาแบบเปนกนเองเพอสอสารระหวางกน นนเปนเหมอนการสนทนา

Page 165: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

156

ระหวางกนแบบใกลชดนนเอง ดงการใชภาษาแบบเปนกนเองของการโฆษณาผลตภณฑสนคา TACK ซงมการตพมพ เผยแพรในนตยสาร Attitude ทกฉบบ

โฆษณาของผลตภณฑสนคาดงกลาวใชภาพนายแบบคอ แทค ภรญย โรจนวฒธรรม เปนผเสนอสนคา พรอมกบมลายเซนตก ากบทงทายการเขยนดวยลายมอของแทคเอง เพอกลาวถงคณสมบตของสนคาทเขาโฆษณา นนคอ FAST FOAM SUN PROTECTION PERFECT MASK แทค ภรญย ใชภาษาแบบเปนกนเองวา

ผชายลยๆอยางผม ใชชวตคมคาสดๆ ปารต กฬา ดบอล ท างานดกๆ นอนนอย เดนทางบอย ผมมเวลานอย จะใชอะไรตองด เหนผลเรว แค 3 อยางน ผมใชจรง เหนผลชดเจน ลองใชดนะครบ ผชายไมตองเยอะ

ภาษาแบบเปนกนเองในโฆษณาสนคาขางตน มการสอสารเพอขยายความหมายของผชาย

เมโทรเซกสชวล ทตวนายแบบน าเสนอผานกจกรรมของตนเอง ดงท แทค ภรญย กลาววาเขาเปน ผชาย “ลยๆ” ค าเปนกนเองขอนชวาเขาเปนคนไมไดเรยบรอย มกจกรรมโลดโผน ดงทตอมาเขาระบวาใชชวตแบบคมคา “สดๆ” ค าแบบเปนกนเองดงกลาว ชวาเขามความสขในการด าเนนชวตอยางมาก เรยนรการใชชวตอยางคมคามาก ดงทตอมาเขาบอกกจกรรมของตนเองวา “ปารต กฬา ดบอล ท างานดกๆ นอนนอย เดนทางบอย” กจกรรมดงกลาวเปนการระบถงดวยการใชภาษาแบบเปนกนเอง คลายการพดคยกนอยางสนทสนมเพราะเปนการใชภาษาพด ทงนกจกรรมขางตนกไดใหนยามถงผชายเมโทรเซกสชวลในแบบของ แทค ภรญย วา เปนผมกจกรรมสงสรรค เลนกฬา ท างานหนก เดนทางเสมอ

อยางไรกด ดวยเงอนไขการใชชวตขางตน ตวนายแบบระบวา เปนผมเวลานอย และกยงใสใจดแลผวพรรณ ดงทใชภาษาแบบเปนกนเองวา “ผมมเวลานอย จะใชอะไรตองด เหนผลเรว แค 3 อยางน ผมใชจรง เหนผลชดเจน ลองใชดนะครบ ผชายไมตองเยอะ” ถอยความคลายการสนทนาแบบเปนกนเองน ยงย าคณสมบตอนดของผลตภณฑสนคาทโฆษณาวา มประสทธภาพสงคอ “เหนผลเรว” “แค 3 อยางน” ประสทธภาพของสนคานน ตวนายแบบทโฆษณาสรางความนาเชอถอแกสนคาวา “ใชจรง เหนผลชดเจน” และโนมนาวผรบสารใหคลอยตาม โดยเชญชวนใหซอหาผลตภณฑดงกลาว โดยใชภาแบบเปนกนเองวา “ลองใชดนะครบ” ทายสดตวนายแบบใชภาษาพดแบบเปนกนเองย าคณภาพสนคาวา แมใชเพยงผลตภณฑ 3 ตวนกเหนผลชดเจน และยงมขอดทสะดวกส าหรบผชายดวย ซงเปนการแสดงลกษณะของผชายเมโทรเซกสชวลในแบบของ แทค

Page 166: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

157

ภรญย วา “ผชายไมตองเยอะ” คอ ผชายไมจ าเปนตองยงยากมากนกส าหรบการดแลผวพรรณ ควรเลอกใชผลตภณฑทใชสะดวก เหนผลเรวนนเอง

หากพเคราะหถงการใชภาษาแบบเปนกนเองขางตนน พบวามลกษณะเดน ดงน 1. สามารถท าหนาทในการสรางความสนทสนม คนเคย ระหวางผสงสารในตวโฆษณา

สนคากบผรบสารทอานขอความในการโฆษณาสนคา 2. ท าหนาทในการสรางความรสกรวม ผรบสารถกเหนยวโนมใหเขาใจไปวาอยในฝาย

เดยวกบนายแบบ ซงเปนผสงสารในตวโฆษณาสนคา โดยผรบสารทอานขอความในการโฆษณาสนคาดงกลาวเหนพองไปดวยกบสารทสออกมา

3. เปนการโนมนาวอารมณใหผรบสารรสกคลอยตาม เสมอนเปนการสนทนาอยางใกลชด ผรบสารจะถกชกจงใหรสกวามประสบการณรวม แลวยงมความรสกนกคดรวมกบผสงสารทเปนนายแบบในโฆษณาสนคาดงกลาว

4. เปนการชกจงใจใหผ รบสารรสกเหนพองกบกระแสบรโภคคณคาเชงสญญะ ทแสดงออกผานสารดงกลาว โดยมการบงบอกถงลกษณะความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวลทถกน าเสนอ เชนในกรณของโฆษณาสนคาดงกลาว ความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลทนายแบบสอสารมาถงผรบสารนนคอ ผมกจกรรมสงสรรค เลนกฬา ท างานหนก เดนทางเสมอ และดแลผวพรรณ

ทงนการใชภาษาแบบเปนกนเองในนตยสาร Attitude ผวจ ยยงพบวามการใชในบทสมภาษณตวนายแบบดวย ซงคอลมนทสมภาษณนายแบบนนมเปนจ านวนมากทกลาวถงการดแลรปรางและสรางกลามเนอใหล าสน ซงเปนคณลกษณะหนงทโดดเดนในการนยามผชายเมโทรเซกสชวลของ Attitude ดงในในคอลมน Straight Guy We Love ฉบบเดอนพฤศจกายน 2556 หนา 42 นอกจากนตยสาร Attitude จะแสดงรปนายแบบในลกษณะทมมดกลามชดเจนทงกลามหนาอก ล าแขน และกลามหนาทอง

คอลมนดงกลาวกยงมบทสมภาษณนายแบบวา : “เหนรปรางดอยางน มกลามชดมาก ออกก าลงกายอยางไร” ค าตอบของนายแบบกคอ : “ผมเลนฟตเนสอาทตยละสามวนครบ ทกวนจนทร พธ ศกร แตปกตกออกก าลงกายทกวน”

Page 167: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

158

ผเขยนคอลมนถามถงการถายแบบทแสดงมดกลามและเรอนกายของนายแบบคนดงกลาววา : “มาถาย Attitude นแสดงวามนใจในรปรางตวเองอยใชมย” ค าตอบของนายแบบ คอ : “กมนใจในรปรางตวเองครบ... มการสรางกลามเนอ... ชอบการมหนาอกแนนเฟรม”

ประเดนทควรพจารณา คอ ขอความในคอลมนของการสมภาษณขางตน มการใชภาษา

แบบเปนกนเองระหวางนายแบบกบผสมภาษณ ทงนการใชภาษาแบบพดคยเปนกนเองน มนยวา ผรบสารหรอผอานนตยสารจะรสกรวมกบการฟงสมภาษณ เสมอนอยใกลชดนายแบบทถกวกถาม หรออาจรสกรวมวาไดอยรวมในวงสนทนาดวย ประการตอมาคอการใชภาษาเปนเองนนยงโนมนาวอารมณใหผรบสารทอานบทสมภาษณรสกคนเคยกบทงนายแบบและตวนตยสาร ทไดสรางความรสกวาผอานคอผอยวงในแหงการรบรเรองราวตางๆ ในกระแสเมโทรเซกสชวลของ Attitude นนเอง ประการสดทายคอ เมอใชภาษาเปนกนเองแลวผอานกจะคลอยตามกบการถกชกจงใหบรโภคคณคาเชงสญญะตามคอลมนทน าเสนอสารนนๆ เชนในคอลมนสมภาษณน ผอานกจะเหนคณคาของการสรางกลามเนอใหล าสนวาคอคณคาของผชายเมโทรเซกสชวล

นยการชกจงใหเหนคณคาของการสรางกลามเนอใหบกบนวาคอ คณคาของผชายเมโทรเซกสชวลนน ผสมภาษณกบนายแบบทถกถามตางใชภาษาเปนกนเองพดคยกน ทงคตางกสนทนาดวยภาษาทมนยโยงกบการใหความส าคญตอเรอนกายทบกบน สงเกตไดจากค าชมของผสมภาษณวา “รปรางด” และ “มกลามชดมาก” ค าตอบทนายแบบระบวา “เลนฟตเนสอาทตยละสามวน” และ “ออกก าลงกายทกวน” นเปนขอความทย าถงการใหความส าคญมากตอการสรางเรอนกายของตนเองใหมมดกลามอยางเดนชด

นอกจากน ในบทสมภาษณขางตนทผสมภาษณกบนายแบบทถกถามตางใชภาษาเปนกนเองพดคยกนนน วจยยงพบวาทงคตางกคลงไคลตอสภาพเรอนกายทมลกษณะล าสนดงทคนสมภาษณถามถง “ความมนใจในรปราง” ของนายแบบ และนายแบบกตอบวา “มนใจในรปรางตวเอง” ท “มการสรางกลามเนอ” และ “ชอบการมหนาอกแนนเฟรม” การระบถงอวยวะตนเองวามคณคาทงในความรสกสวนตวและพองกบความเหนของสายตาผอนนน แสดงวาทงสองฝายตางอยในกระแสเดยวกนทชนชมตอมดกลามในเรอนกายของผชายวาเปนลกษณะบงบอกเสนหความเปนชายทดงดด

ทงน เมอพเคราะหในคอลมน Active - Masculinity ของ Attitude ฉบบเดยวกนในหนา 129 และ 132 กจะพบวา ผสมภาษณกบนายแบบทถกถามตางใชภาษาเปนกนเองพดคยกนดวย

Page 168: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

159

เชนกน โดยทงคยงคงใหความส าคญกบเรอนกายของผชายอยางเดนชด โดยระบในขอความเกรนน าวา “เคลดลบการมซกแพกบนหนนายแบบ” และไดสมภาษณนายแบบดวยภาษาเปนกนเองวา “ท าไมฟลคหนโอเค” ค าตอบจากนายแบบคอ “ผมจะเตะบอลแลวกวายน า... และเรมเขาฟตเนสหลง ม.6 ปรบแตงกลามเนอ ชวงอก ไหล ใหมนแนน สมสวน” ค าถามทเนนชดวาผเขยนคอลมนกบนายแบบใหความสนใจเปนพเศษตอเรอนกาย คอ “สวนไหนของรางกายทใหความส าคญเปนพเศษ” ค าตอบของนายแบบ คอ “ทองนผมไมคอยมปญหา... ไมคอยมไขมน เพราะเลนกฬามาตงแตเดก... ขา... ผมอยากเพมกลามแลวกหลงดวย แตอกโอเคครบก าลงด”

การใชค าทกลาวถงอวยวะตางๆ ของรางกาย เชน “อก” “ขา” “ทอง” “ไหล” “หน” และ ตอดวยสวนขยาย เชน “กลาม” และใชภาษาพดแบบเปนกนเองขยายวา “แนน” หรอ “เฟรม” หรอ “ก าลงด” หรอ “โอเค” ลกษณะของการใชภาษาทมความถดงกลาวรวมถงภาษาแบบเปนกนเองในการสนทนานดวย เหนชดวาผสนทนามการใหความส าคญตอเรอนรางทมมดกลาม ล าสน

สรปไดวาการใชภาษาแบบเปนกนเองของนตยสาร Attitude นนมลกษณะเดนในการแสดงบทบาทสรางความสนทสนม คนเคย ระหวางผสงสารในตวโฆษณาสนคากบผรบสารทอานขอความในการโฆษณาสนคา และยงท าหนาทในการสรางความรสกรวม ผรบสารจะถกเหนยวโนมใหเขาใจไปวาอยในฝายเดยวกบผสงสารในตวโฆษณาสนคา หรออยกลมเดยวกนในวงสนทนาในบทสมภาษณของคอลมน โดยผรบสารทอานขอความกจะเหนพองไปดวยกบสารทสออกมา ทงนการใชภาษาแบบเปนกนเองยงนบเปนการโนมนาวอารมณใหผรบสารรสกคลอยตาม เสมอนเปนการสนทนาอยางใกลชด หรอรวมฟงการสนทนานนดวย ผรบสารจะถกชกจงใหรสกวามประสบการณรวม แลวยงมความรสกนกคดรวมกบผสงสารจนถงขนถกชกจงใจใหเหนพองกบกระแสบรโภคคณคาเชงสญญะ ทแสดงออกผานสารดงกลาว โดยทนตยสาร Attitude มการบงบอกถงลกษณะความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวลทถกน าเสนอวาเปนผ ดแลผวพรรณ และขณะเดยวกนกใสใจรปรางกบการสรางกลามเนอใหล าสนดวย

Page 169: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

160

4.2.5 การใชอวจนภาษาดวยภาพสอความหมายของผชายเมโทรเซกสชวล “การเสนอรปลกษณความเปนชาย” หรออาจเรยกไดวาการเสนอภาพตวแทนความเปน

ชาย ทงในแงการถายภาพและการสอผานภาพโฆษณาสนคามประเดนทควรรพเคราะหดงท เทพ จรสจรงเกยรต และ วฒนนท แกวจนทรเกต (2555 : 6-7) เสนอวาควรพจารณาทงการจดวางต าแหนงอนเปนจดเนนของตวนายแบบ การใชภาษาหรอถอยค าประกอบในภาพ ขนาดตวอกษรของขอความและต าแหนงทจดวางตวอกษรในหนาเหลานน นอกจากนยงตองวเคราะหสและแสงรวมถงฉากทใชแสดงภาพดวย เพราะองคประกอบดงกลาวกมผลตอนยการสอความหมาย และประเดนส าคญทควรเพงพนจกคอสหนากบทวงทาของนายแบบทแสดงบคลกลกษณะในท านองทสอความรสกนกคดทแตกตางกนออกไป

การใชภาพแสดงถงความหมายของผชายเมโทรเซกสชวลทน าเสนอในนตยสาร Attitude

มประเดนนาสงเกตวา ภาพตวแทนผชายทถกประกอบสรางออกมานน มลกษณะโดดเดนประการหนง คอ เปนการแสดงเรอนกายทบกบน เชน มมดกลามชดเจนหรอมรปรางทกระชบล าสน ดงภาพขางตนทจดวางต าแหนงใหนายแบบผโฆษณาสนคาอยตรงกลาง และมการใหแสงสวางทเปนตรงจดเรอนรางของนายแบบอยางเดนชด ใหคาดคดวาเปนผลจากการออกก าลงกายดแลรปรางใหล าสน

อนงนาสนใจวาผสอไดใชสด าเปนพนหลงและอยในลกษณะลอมรอบตวนายแบบ ซงการใชสและการจดวางต าแหนงดงกลาวกยงสงเสรมใหเปนเปาสายตาไปทนายแบบ นอกจากนการวางต าแหนงผลตภณฑทโฆษณาดวยขนาดทเลกไรขอบดานลางขวามอของผอานนตยสาร การจด

Page 170: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

161

วางดงกลาว เมอพเคราะหโดยต าแหนงแลว กพบวาตวสนคาทจะโฆษณานนกลบมจดเนนนอยยงกวาตวนายแบบทมขนาดใหญมากเสยอก จงกลาวไดวาต าแหนงตรงกลางของนายแบบทใชใหแสงสวางเนนเรอนกายอนมมดกลามถอเปนจดเนนส าคญทสดและนนกคอการเสนอภาพตวแทนผชายของ Attitude ทงทความจรงแลวสนคาดงกลาวเนน “เพอผวหนากระจางใส” ดงขอความทปรากฏ แตพงสงเกตวาถอยค าทโฆษณานนกลบวางอยดานบนชดขอบขวาของผอาน และทส าคญทสดจดเนนคณสมบตของสนคาโฆษณากลบไมไดสอความตรงกบจดเนนทตวนายแบบ ดงอภปรายการวเคราะหมาแลววามการจดวางไฟใหฉายสวางไปทเรอนกายทล าสนของนายแบบ

นอกจากเรอนกายล าสนทถกเนนเปนพเศษของนายแบบ ยงมจดตดของความสวางในผวพรรณกบไรขนสด าเปนแถบบรเวณใตสะดอยาวลงมาและยงมไรขนสด าทบรเวณแขนทอนลางทงสองขางของนายแบบทเหนชดเจน พรอมทงยงมไรขนดานลางทต งชดกบขอบกางเกงของนายแบบอกดวย การเลอกจดเนนทไรขนต าแหนงขางตน นาสงเกตวาผลตอการสรางความรสกไปในท านองเราอารมณวานายแบบอนเปนภาพตวแทนของผชายใน Attitude มแรงดงดดทางเพศเพราะไรขนทมเปนแถบยาวใตสะดอนนเปนสงชชวนความรสกนนเอง

ภาพเสนอแทนผชายทสอผานภาพของนตยสาร Attitude นนยงมลกษณะเดนอกทชวนให

พเคราะห นนคอ ลกษณะทวงทาการแสดงแบบเสอผาภาพนายแบบหนาปก อยางเชน ฉบบเดอนเมษายน 2556 ทตงใจใหอยในต าแหนงตรงกงกลางฉบบพอด เปนภาพทใชพนท 2 หนาตดกนและเปนภาพนายแบบนอนขวางตามแนวยาว ดานบนมค าวา Blissfully Yours คอ อยางสขใจของคณ

Page 171: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

162

สงทพงพเคราะห คอ แมผอานนตยสาร Attitude จะรวาภาพขางตนเปนการถายภาพแสดงกางเกงวายน า และมฉากทะเลเปนพนหลง แตทวงทาของนายแบบทนอนแลวยกชวงบนเอวและขาขนสง โดยมจดเดนเปนเปาสายตาทตองการเนน นบเปนภาพทสอจดกงกลางตรงต าแหนงอวยวะเพศชายทเดงขนนน จดเนนดงกลาวเราความรสกผอานพอๆ กบการแสดงสหนาของนายแบบทมผลตอการดงดดอารมณ ความหมายผชายของ Attitude ไปในทางทมแรงดงดดทางเพศ

หากพจารณาความหมายของภาพและตวภาพทแสดงออกมาพรอมกบถอยค าดานบนซงมขนาดไมใหญนกวา “อยางสขใจของคณ” ผวจยเหนวา ทเปนการสอความหมายโดยนยวา การย วยวนอารมณของนายแบบในภาพดงกลาว คอ การสรางความสขใจใหแกผอานนนเอง ทงน แมอาจมองไดวา จดเนนของรปจะเปนจดเดนส าคญทกางเกงวายน า ซงนายแบบตงใจเดงชใหเหน แตสงทเหนชดไปดวยพรอมกบกางเกงวายน านนกคอ ทวงทาทวางองศาใหจดเดนเปนเปาสายตานนคอ อวยวะเพศชาย ความหมายโดยนยของการสอภาพพรอมกบสรางความหมายใหแกผชายของ Attitude ซงโดดเดนในลกษณะผชายทมเสนหย วยวนทางเพศ

ทงน หากพเคราะหใหลกกยงเหนชดวา จดเนนของการสอและสรางความหมายผชายของ Attitude ในลกษณะดงกลาวเปนไปในท านองนนอยางแทจรง เพราะเมอผวจยสงเกตวาภาพนเปนถายแบบชดวายน า แตกลบบอกตราสนคาไวดวย ตวอกษรทมขนาดเลกมากๆ มหน าซ ายงอยในต าแหนงชดขอบลางสด ดานขวามอของผอานวา “ชดวายน าจาก STUD WEAR IT PROUD และเสอกลามจาก QUIKSILVER เมอพจารณาแลวจะเหนวาจดเนนไมไดอยทการสอตรงสนคาแตกลบอยททวงทาดงดดทางเพศของนายแบบมากทสด

Page 172: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

163

การเสนอความเปนชายอกประการทสอผานภาพของนตยสาร Attitude สอความเปนผชายทมลกษณะบคลกแขงกราว ดบ เถอน อนสอถงสญชาตญาณของความเปนผชาย ดงภาพในเลมฉบบเดอนพฤศจกายน 2556 ภาพดงกลาวถายเปนแบบขาวด า เปนสทมดทบ เปนเหมอนการดงสวนใหรสกถงสญชาตญาณเบองลกของนายแบบ ทเปนต าแหนงผชายของ Attitude การถายแบบตงใจแสดงกลามเนอในเรอนรางทอนบน คอ บรเวณแผงอก หนาทองและกลามแขนทอนบน นอกจากนนายแบบยงหวตวเอยงขางใหเหนรอยสกทหวไหลอยางเดนชด

มขอสงเกตวาการแสดงภาพใหเหนชดถงรอยสกนน สามารถกระตนความรสกของผอานรบรถงบคลกความเปนชายทสอนยสญชาตญาณความแขงกราวไดเปนอยางด ทงน เพอพเคราะหสหนาของนายแบบทมการขมวดควเขาหากนแลดเหมอนมงมนกบบางอยางและจบจองไปยงผอาน ภาพการแสดงอารมณบนใบหนาของนายแบบดงกลาวกยงย าถงลกษณะความเปนชายทมสญชาตญาณทางอารมณแบบแขงกราว องคประกอบของการแสดงภาพดงพเคราะหเมอรวมความหมายเขากนแลวจะสอภาพเสนอแทนใหผอานรสกและรวมรบรถงความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวลทมบคลกกบสญชาตญาณแขงกราวอยในตวดวยเชนกน

อนง ในทอนลางของเรอนรางนายแบบมการแสดงจดเนนทการดงขอบกางเกงในออกใหเหนชดเจนเหนอกางเกงยนส และนายแบบยงใชมอกดขอบกางเกงในทดงออกมาขางลางแบบเปดใหเหนผวกายบรเวณใตสะดอ นาสงเกตวาภาพดงกลาวมจดเนนทการดงกางเกงในลงใหต ากวาปกต แมจะเปนการแสดงแบบเพอโฆษณากางเกงในชาย ดงมตราสนคาใหเหนชดทขอบกางเกงใน แตหากเชอมโยงถงสหนาของนายแบบทมการแสดงอารมณในท านองดงกลาวกบทวงทาทตงใจดงขอบกางเกงออกใหเลอนลงต า ภาพนกมนยเหนยวโนมอารมณผรบสารไปในแงทกระตนความรสกทงในเชงกามารมณและความแขงกราวแบบผชายทแสดงออกมาอยางชดเจนและเชอมโยงกน

ในภาพรวมจงกลาวไดวา ลกษณะส าคญอกประการของการแสดงภาพเสนอแทนผชายของ Attitude ซงปรากฏผานภาพนนกมประเดนของการสอถงความแขงกราวในสญชาตญาณทางเพศของผชายดวย และดเหมอนภาพบคลกดงกลาวกยงมผลตอการเชอมโยงอารมณใหผอานรสกเคลมคลอยไปกบทาททดงดดทางเพศของผชายในนตยสาร Attitude ดวย

ผวจยสรปไดวา การใชภาพสอถงความหมายผชายใน Attitude นน มนยส าคญทเสนอภาพตวแทนวาผชายของ Attitude เปนผมแรงดงดดทางเพศ โดยเฉพาะเรอนกายทล าสน มมดกลามชดเจน อกทงผชายใน Attitude ยงมภาพสอถงความเปนชายทแสดงเสนหทางเพศจากลกษณะดงเดมของความเปนชายดวย ดงเชนไรขนทมเปนแนวอยางเดนชดบรเวณใตสะดอ อนกระตนใหรบสารจนตนาการไปถงอวยวะสวนทต าลงไปบงบอกความเปนชาย

Page 173: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

164

นอกจากน ภาพทแสดงความแขงกราวในสหนาของนายแบบกยงบอกถงความเปนชายของ Attitude ทมบคลกดบ เถอน ในลกษณะทเชอมโยงกบอารมณทางเพศดวยเชนกน อยางไรกด นาสงเกตวาภาพความเปนชายของ Attitude กยงเสนอผานภาพเรอนกายของผชายทมผวพรรณด เรยบเนยนเชนเดยวกน นบเปนลกษณะทตางไปจากความเปนชายไทยในการรบรแบบโบราณดงเดมทมกมองวาผชายทแทตองมผวกรานแดดไมนมนวลแบบผหญง ผวจยเหนวาลกษณะความเปนชายทสอผานภาพของ Attitude ดงท ประมวลผลพเคราะหมานสะทอนความโดดเดนอยางชดเจนในรปแบบผชายของนตยสารดงกลาว

สรป : กลวธทางภาษาทเชอมโยงกบการสรางภาพตวแทนผชายเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips และนตยสาร Attitude

กลวธการใชภาษาทเชอมโยงกบการสรางภาพตวแทนผชายเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips และนตยสาร Attitude นน ผลการศกษาพบวา ในนตยสาร Lips มวธการทางภาษาทนาสงเกตวาใชศพทวทยาศาสตรและเทคโนโลยผสมอยในการกลาวถงผลตภณฑของผชายแบบเมโทรเซกสชวล นยดงกลาวมความหมายแฝงในแงทชวยสรางการรบรใหกบผอานและสงคมวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลเปนผมรสนยมในการเลอกสรรผลตภณฑอนทนสมยใหแกตนเอง และเปนผทใสใจบคลกภาพ รวมถงเปนผสนใจความทนสมยของสงคมทมนวตกรรมใหมๆ ในผลตภณฑตางๆ ซงคอยหวงใยสขภาพ ทงนความหมายแฝงทซอนในชดค าทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย ซงปรากฏในผลตภณฑส าหรบดแลตวเองของผชายแบบเมโทรเซกสชวลนน กจะรวมนยามหลายประการใหกบความเปนผชายแบบเมโทรเซกสชวล ทงในแงผมความรดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยทเขาใจการท างานหรอกลไกของผลตภณฑทตนเองเลอกใช และเปนผใสใจบคลกภาพ รวมถงเปนผ ทถกอางใหเปนแบบของการสรางพฤตกรรมเลยนแบบการบรโภคคณคาเชงสญญะ

ในนตยสาร Lips ยงมกลวธการใชภาษาแบบเปนกนเอง นนคอ ภาษาแบบสนทนาเปนกนเองในการตอบค าถามของแขกรบเชญทเปนผชายเมโทรเซกสชวลในบทสมภาษณ ซงมสวนอยางมากในการกระตนความรสกรวมใหผอานยอนถามตวเองถงประเดนเดยวกนกบผทถกสมภาษณน น าไปสการเปรยบเทยบตนเองกบแขกรบเชญในบทสมภาษณ และขณะเดยวกนผอานกจะส ารวจตวเองวาเหมอนหรอตางอยางไรกบประเดนทแขกรบเชญตอบค าถามในกรณขางตน แขกรบเชญตอบถงไลฟสไตลตวเอง ผอานกจะส ารวจไลฟสไตลตวเองดวยเชนกน สงทตามมาอยางนาพงวเคราะห คอ เมอผอานส ารวจตวเองเทยบเคยงกบแขกรบเชญในบทสมภาษณและเมอมความชนชอบแขกรบเชญนนดวย กจะน าไปสกระบวนการเปลยนแปลงพฤตกรรมการบรโภคคณคา

Page 174: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

165

เชงสญญะทผอานไดรบอทธพลจากแขกรบเชญในบทสมภาษณ เชน ไลฟสไตลทถกน าเสนอวาเปนแบบผชายแบบเมโทรเซกสชวลชอบผจญภย ใชน าหอมและชมภาพยนตรตางชาตของตะวนตก

มขอชวนสงเกตวา ประเดนการใชค าแบบเปนกนเองในบทสมภาษณของนตยสาร Lips ทใชนายแบบเปนหลกในการน าเสนอตวตนภาพเสนอแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลน มทงประเดนของ 1) การสรางความรสกรวมของผอานใหรสกเหมอนอยในบทสนทนานนดวย 2) การโนมนาวใหผอานเกดพฤตกรรมบรโภคคณคาเชงสญญะ 3) การเลยนแบบพฤตกรรมลกษณะนสยของนายแบบทเปนผใหสมภาษณ 4) การเลยนแบบการใชภาษาตามอยางนายแบบผใหสมภาษณ 5) การกระตนหรอการประชาสมพนธนตยสารดวยการสรางความรสกรวมเสมอนกบผอานเปนผใกลชดกบนตยสาร

อยางไรกดนตยสาร Lips มคอลมนจ านวนไมนอยทเปนบทสมภาษณผชายในแบบเมโทรเซกสชวล ซงใสใจมากกบการบรโภคผลตภณฑเพอดแลผวพรรณใหออนเยาวกวาเดม รวมถงพยายามถนอมผวพรรณดวยผลตภณฑตางๆ และยงใชบรการสถานดแลผวพรรณอกดวย บทสมภาษณหรอคอลมนประเภทนจะใชอปลกษณ ความเปรยบการตอสเมอผถกสมภาษณใหความคดเหนถงการเอาใจใสดแลผวพรรณของตนไมใหรวงโรยไปตามวย การใชกลวธทางภาษาทม อปลกษณ ความเปรยบการตอสกบผวทรวงโรยตามวย และการตอสกบสภาพแวดลอมทมากระทบผวพรรณนน เหนชดวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลทน าเสนอผานนตยสาร Lips มลกษณะเดนของประเดนอดมการณบรโภคดวย นนคอ การจบจายซอผลตภณฑดงกลาวเพราะไมยอมแพตอสภาพผวตามวยทรวงโรย และยงมการตอสกบธรรมชาตทางสผวใหเกดการสรางคานยมและสรางความหมายผวผชายแบบเมโทรเซกสชวลของไทยตองเปนสคอนขางขาวไมใชสด าแดงทโดนแดดและยงตองเปนผทเสาะหาผลตภณฑทเอาชนะรวรอยตามวยดวย การสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลดงกลาวในทางออมนนมผลตอการเลยนแบบพฤตกรรมของผอานนตยสารทจะท าตวตามนายแบบในบทสมภาษณ ดงนนจงเหนไดวาลกษณะการดแลผวพรรณของผชายแบบเมโทรเซกสชวลดงกลาวขางตนมใหเหนเปนกระแสอยในทกวนน ซงผชายแบบเมโทรเซกสชวลกจะเลยนแบบและท าตามกนทวไป

ทงนมภาพแทนผชายเมโทรเซกสชวลอกประการทสอผานวธการทางภาษาแบบใชศพทภาษาองกฤษซงนตยสาร Lips มการอางองชอโดยใชค าภาษาองกฤษถงนกออกแบบหรอตราสนคาเสอผาของตะวนตกทเปนสมยนยม วาผชายเมโทรเซกสชวล บรโภคสนคาดงกลาว นเปนการตอกย าและโนมนาวใหผอานนตยสาร Lips มความรสกวาการแตงกายแบบผชายแบบเมโทรเซกสชวลใหทนสมยนน ควรตองใชตราสนคาหรอผลงานออกแบบเสอผาฝมอของชาวตะวนตกจงจะทนสมยและสงคมจะมองดวามระดบ ความหมายและภาพแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวลทนตยสาร Lips

Page 175: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

166

ประกอบสรางขนมาดวยกลวธการใชค าทบศพทภาษาองกฤษดงกลาวน สวนหนงนนท าใหเกดกระแสทผชายแบบเมโทรเซกสชวลของไทยปจจบนนยมสวมเสอผาเครองแตงกายในตราสนคาและผลงานของนกออกแบบตะวนตก นอกจากนยงพบค าทบศพทภาษาองกฤษมากมายทผเขยนในนตยสาร Lips ใชกลาวถงการบรโภคผลตภณฑในหางสรรพสนคา ทผชายแบบเมโทรเซกสชวลสนใจโดยเฉพาะสนคาทนสมยในยคสอสารสนเทศ ฉะนนผชายแบบเมโทรเซกสชวลท Lips น าเสนอคอบคคลทกาวทนความสมยใหมในการสอสารดวยการซอหาสนคาขางตน และขณะเดยวกนนกเปนการโนมนาวใหผอาน Lips ถกกระตนความรสกใหเกดพฤตกรรมเลยนแบบคณคาเชงสญญะดวยเชนกน

ในนตยสาร Lips ผวจย ยงพบการประกอบสรางความหมายผชายเมโทรเซกสชวล ดวยการใชภาษาทกลาววาผชายเมโทรเซกสชวลมภาพลกษณทดในแงรปรางและหนาตา ผชายทนตยสาร Lips น าเสนอจะเปนกลมนายแบบ นกแสดงชาย หรอนกรองชาย เพราะผชายในอาชพนายแบบ นกแสดงและนกรองเปนผชายทอานเขาถงและรบรไดสะดวกและเหนรปอยบอยครง นอกจากนภาพลกษณของผชายในกลมดารา นกรอง นายแบบเหลาน ตางเปนผเอาใจใสตวเอง เพราะมเรอนรางและหนาตาเปนเครองมอส าคญในการใชประกอบอาชพ จงดแลรปรางหนาตาใหชวนมอง นนความหมายโดยนยวานตยสาร Lips ไมไดสอภาพลกษณทดชวนมองของผชายเมโทรเซกสชวลในแงรปรางหนาตาอยางตรงไปตรงมา ทงนในการใชกลวธทางภาษาทใชค าความหมายเชงบวกยงพบในผชายเมโทรเซกสชวลทประสบความส าเรจดานการงาน ผชายเมโทรเซกสชวลทแตงกายมรสนยม เหนไดวานตยสาร Lips ไดซอนมายาคตและความหมายในการบรโภคเชงสญญะกบการไมไดน าเสนอภาพผชายในสงคมไทยอยางรอบดาน เพยงแตเลอกน าเสนอในมมมองทเปนไปตามความสนใจของสงคม

เมอพจารณาไปทนตยสาร Attitude ถงกลวธการใชภาษาทเชอมโยงกบการสรางภาพตวแทนผชายเมโทรเซกสชวล ผลการศกษาพบวา นตยสาร Attitude มกลวธการทางภาษาโดดเดนทผวจยสรปไดวา กลวธการใชอปลกษณ ความเปรยบการตอสในนตยสาร Attitude นน ภาษาในโฆษณาสนคาไดแสดงกลวธทางภาษาทงในแงทมความหมายเกยวพนกบการตอสเรองความหยอนสมรรถภาพทางเพศของชาย และทงในดานการบงบอกถงนยการตอสกบความรวงโรยของผวทผชายเมโทรเซกสชวลใหความส าคญ ทงนอปลกษณการตอส มขอความสอถงปฏบตการทางเพศสมพนธทชวาการรวมกามกจเปนเหมอนตวแสดงการตอส บงบอกพลง และสมรรถภาพทางรางกายของชายเมโทรเซกสชวลวา การมชยชนะเปนสงยนยนถงความมนใจเตมเปยม การใชอปลกษณการตอสขางตนแฝงความหมายวา พลงทางเพศหรอสมรรถภาพทางเพศเปนสงชพลงความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวล

Page 176: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

167

กลาวไดวานเปนกลวธทางภาษาใน Attitude ทสะทอนถงเพศวถในแบบผชายเมโทรเซกสชวล อนสมพนธกบการแสดงอตลกษณของผชายแบบดงกลาววา พวกเขาเปนผทประกอบสรางตวตนใหสงคมรบรวามความใสใจเกยวกบการตอสเรองความหยอนสมรรถภาพทางเพศ

ทงนมกลวธการใชอปลกษณการตอสในนตยสาร Attitude อกประการคอภาษาความเปรยบการตอสกบความรวงโรยของผวทผชายเมโทรเซกสชวลใหความส าคญ ผชายแบบเมโทรเซกสชวลของ Attitude ถกสอความหมายวาเอาจรงเอาจงมากกบการดแลผว ถงขนไมยอมแพตอการรวงโรยของผวทเปนไปตามวย มชดค าทแฝงการตอสกบเวลาตามธรรมชาตหรอสงแวดลอมทถกสรางความหมายวาคอ “การท ารายผว” ดงทมค าอปลกษณในความหมายวา “ปกปอง” “ชะลอสภาพผวแหงวย” การใชความหมายทถกประกอบสรางดงกลาวนมสวนกระตนความรสกใหกบผอานค านงถงเพยงผวพรรณภายนอกทงดงาม มากกวาพจารณาทคณคาของประสบการณตามวยทแสดงผานผวหนาอยางแทจรง

ประเดนส าคญในนตยสาร Attitude ผวจยยงพบการใชภาษาทมการใชค าแงบวกตอการสรางภาพลกษณทดใหผชายแบบเมโทรเซกสชวล แยกเปนประเดนยอยคอ มการใชค าศพทสอถงผวพรรณอนดของผชายเมโทรเซกสชวล และมการใชค าทระบชดถงผชายเมโทรเซกสชวลวาใหความส าคญตอการดแลผวพรรณเปนพเศษกลมหนง และอกกลมคอ มการใชค าแงบวกตอการสรางภาพลกษณทดในแงเรอนรางบกบนส าหรบผชายเมโทรเซกสชวลของ Attitude ทงนส าหรบการใชค าศพทสอถงผวพรรณอนดของผชายเมโทรเซกสชวลใน Attitude นนชวาภาพตวแทนของผชายดงกลาววาขามเสนความเปนผชายไทยในแบบเกา สวนการใชค าศพทแงบวกตอการสรางภาพลกษณทดในแงเรอนรางบกบนนน พบวาผชายเมโทรเซกสชวลคลงไคลตอสภาพเรอนกายทล าสน แตไมใชการออกก าลงกายเพอผลการรกษาโรค

ทงนจากการวเคราะหไดอภปรายผลการศกษากลวธทางภาษาในนตยสาร Attitude ผวจยยงพบการใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทย ทเสนอความเปนผชายแบบเมโทรเซกสชวลของนตยสาร Attitude สามารถสรปประเดนส าคญไดวาการใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทยผานทางคอลมนสมนไพรและโฆษณาผลตภณฑส าหรบผชายของนตยสาร Attitude นน มการใชชดค าดงกลาวเพอผลดานการสอนยถงสมรรถภาพทางเพศของผชาย ทเปนการเสนอความเปนชายแบบเมโทรเซกสชวลของนตยสาร Attitude นอกจากนในนตยสาร Attitude ย งพบการใชค าดานวทยาศาสตรกบการแพทยผานทางโฆษณาของสถานบรการดแลรปราง กลามเนอส าหรบผชาย การใชค าและถอยความดานวทยาศาสตรกบการแพทยในประเดนหลง เหนลกษณะเดนทมจดประสงคในแงการสะทอนถงกระแสการบรโภคคณคาเชงสญญะส าหรบผชายเมโทรเซกสชวลของนตยสาร Attitude ทคลงกลามเนอตามวฒนธรรมฟตเนสของชาตตะวนตก การทมผชายจ านวนมากหลงใน

Page 177: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

168

กระแสดงกลาวสามารถแปรผลเปนการลงทนทสรางรายไดจากธรกจทสนองความตองการของผชายกลมดงกลาวไดดวย และการใชค ากบถอยความดานวทยาศาสตรยงมผลโนมนาววาเทคโนโลยดแลรปรางนนท าใหรางกายและสขภาพของผชายเมโทรเซกสชวลปลอดภยขนดวย

ขอมลส าคญในนตยสาร Attitude ผวจยยงพบลกษณะเดนดานกลวธทางภาษาอกประการ

คอ การใชภาษาแบบเปนกนเองของนตยสาร Attitude มลกษณะเดนในการแสดงบทบาทสรางความ

สนทสนม คนเคย ระหวางผสงสารในตวโฆษณาสนคากบผรบสารทอานขอความในการโฆษณา

สนคา และยงท าหนาทในการสรางความรสกรวม ผรบสารจะถกเหนยวโนมใหเขาใจไปวาอยใน

ฝายเดยวกบผสงสารในตวโฆษณาสนคา หรออยกลมเดยวกนในวงสนทนาในบทสมภาษณของ

คอลมน โดยผรบสารทอานขอความกจะเหนพองไปดวยกบสารทสออกมา ทงนการใชภาษาแบบ

เปนกนเองยงนบเปนการโนมนาวอารมณใหผรบสารรสกคลอยตาม เสมอนเปนการสนทนาอยาง

ใกลชด หรอรวมฟงการสนทนานนดวย ผรบสารจะถกชกจงใหรสกวามประสบการณรวม แลวยง

มความรสกนกคดรวมกบผสงสารจนถงขนถกชกจงใจใหเหนพองกบกระแสบรโภคคณคา

เชงสญญะ ทแสดงออกผานสารดงกลาว โดยทนตยสาร Attitude มการบงบอกถงลกษณะความเปน

ชายแบบเมโทรเซกสชวลทถกน าเสนอวาเปนผดแลผวพรรณ และขณะเดยวกนกใสใจรปรางกบ

การสรางกลามเนอใหล าสนดวย

อนง วธการทางภาษาในนตยสาร Attitude ทโยงกบแสดงความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลนน ผวจยยงพบลกษณะเดนของวธการทางอวจนภาษาดวยภาพทสอความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Attitude ผวจยวเคราะหแลวพบวาภาพนายแบบทงทอยในโฆษณาสนคาส าหรบผชายเมโทรเซกสชวล และทถายแบบในเลมนตยสารนน มนยของการเสนอภาพแทนวา ขอแรกผชายเมโทรเซกสชวลใน Attitude มภาพเรอนกายทล าสน บกบน เชน มมดกลามชดเจนหรอมรปรางทกลามเนอแนน กระชบ ล าสน ดงมกจดวางต าแหนงใหนายแบบผ โฆษณาสนคาอยตรงกลาง และมการใหแสงสวางทเนนตรงจดเรอนรางของนายแบบอยางเดนชด ขอทสองนายแบบทเปนภาพแทนของผชายเมโทรเซกสชวลใน Attitude ยงมนยทถกประกอบสรางใหเหนวาเปนผมแรงดงดดทางเพศ ดงทมภาพนายแบบจ านวนมากทถายเนนดานความสวางของผวพรรณกบไรขนสด าเปนแถบทงบรเวณขนหนาอก หนวด เครา และบรเวณขนใตสะดอยาวลงมาและยงมไรขนสด าทบรเวณแขนทอนลางทงสองขางของนายแบบทเหนชดเจน พรอมทงบางภาพยงมไรขนดานลางทตดชดกบขอบกางเกงในของนายแบบอกดวย การเลอกจดเนนทไรขนต าแหนงขางตน นาสงเกตวาผลตอการสรางความรสกไปในท านองเราอารมณวานายแบบอนเปนภาพแทน

Page 178: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

169

ของผชายเมโทรเซกสชวลใน Attitude มแรงดงดด และเสนหทางเพศ ขอสดทายการเสนอความเปนผชายเมโทรเซกสชวลทสอผานภาพของนตยสาร Attitude จะพบความหมายในท านองผชายเมโทรเซกสชวลเปนผชายทมลกษณะบคลกแขงกราว ดบ เถอน อนสอถงสญชาตญาณของความเปนผชาย ภาพดงกลาวมเปนจ านวนมากทถายเปนแบบขาวด า เปนสทมดทบ เปนเหมอนการดงผอานใหรสกถงสญชาตญาณเบองลกของนายแบบ และมภาพถายนายแบบจ านวนมากทแสดงสหนาขมวดคว หนานงแบบเขม การถายแบบจ านวนมากยงตงใจแสดงกลามเนอในเรอนรางทอนบน คอ บรเวณแผงอก และกลามหนาทอง กลามแขนทอนบน เพอแสดงถงความเปนชายใหเหนในสญชาตญาณและบคลกทแขงกราว และมรางกายบกบน

ความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลทสอผานนตยสาร Attitude และ Lips ดวยการใชกลวธทางภาษา ดงทอภปรายสรปมาขางตนจะพบความแตกตางในภาพตวแทนของผชายเมโทรเซกสชวลในนตยสารทงสอง ทงน มขอสงเกตวาผชายเมโทรเซกสชวลทสอภาพตวแทนออกมานน จะมนยทเกยวของกบอดมการณบรโภค และสภาพชวตในสงคมเมองสมยใหมทใชชวตอยางหรหรา

Page 179: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

บทท 5

สรป อภปรายผลและขอเสนอแนะ สรปและอภปรายผล

งานวจยนมจดมงหมายเพอวเคราะหการประกอบสรางความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลทสอผานนตยสาร Lips และ Attitude ทงยงมงวเคราะหวธการทางภาษาทเชอมโยงกบการสรางภาพตวแทนผชายเมโทรเซกสชวลทสอในนตยสารขางตน

ทงนขอบเขตในการศกษาขอมล คอ เมอผวจยไดสบคนในฐานขอมลเกยวกบนตยสารในเมองไทย ทมกลมเปาหมายเปนผชายแบบเมโทรเซกสชวล พบวา นตยสาร Lips และ Attitude คอ 2 ฉบบแรกทมยอดขายสงสดในปจจบนน ดวยเหตนผวจยจงเลอกศกษากระบวนการสอสารภาพตวแทนผชายแบบเมโทรเซกสชวล ผานนตยสารดงกลาวในป พ.ศ.2556

ในสวนของวธการศกษาวเคราะหนน ผวจยไดศกษาแนวคด ทฤษฎและงานวจยทเกยวของกบการประกอบสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวล จากนนกวเคราะห และตความการประกอบสรางความหมายดงกลาวในนตยสารทเปนขอบเขตการวจย โดยพจารณาทงเนอหาและกลวธการเสนอความหมายขางตน และแสดงผลการศกษาดวยการพรรณนาวเคราะห

ผลการศกษาเมอพจารณาการประกอบสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสาร Lips พบวาในภาพรวมของการประกอบสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลในนตยสารดงกลาว มการประกอบสรางลกษณะเดนแกผชายในภาพตวแทนทมรปแบบตอไปน

1. ผชายแบบเมโทรเซกสชวลมความสนใจแฟชน การน าเสนอภาพผชายแบบเมโทรเซกสชวล ในนตยสาร Lips ทนาสนใจและมความโดด

เดนมาก กคอ ภาพผชายทมความนาสนใจในเรองแฟชนทนสมย การเสนอภาพแทนผชายเมโทรเซกสชวลในลกษณะดงกลาว มนยส าคญทประกอบสรางใหเหนวา ผชายเมโทรเซกสชวลเปนผมความใสใจตอการแตงกาย การท าผมใหทนสมย ผชายเมโทรเซกสชวลมทกษะในการปรบประยกตความร ความเขาใจเกยวกบความเหมาะสมของการแตงกาย การท าผมตามสมยนยม ผชายเมโทรเซกสชวลสามารถน าทกษะดงกลาวมาสงเสรมตอยอดจนประกอบเปนอาชพได และผชายเมโทรเซกสชวลยงสามารถพฒนาทกษะในแงความสนใจเรองแฟชนจนเกดเปนผน ากระแสดานแฟชนได รวมถงผชายเมโทรเซกสชวลยงใชความสนใจเรองแฟชนเพอสงเสรมและสรางชอใหประเทศไดจากการท างานในดานนอยางมประสทธภาพและเปนทยอมรบในวงกวาง

Page 180: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

171

2. ผชายแบบเมโทรเซกสชวลมการศกษาสง นตยสาร Lips มการน าเสนอการประกอบสรางความหมายผชายแบบเมโทรเซกสชวลวาม

การศกษาสงไวอยางนาสนใจ กลาวคอ เปนการประกอบสรางความหมายทสอวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลวา ผมการศกษาสงสามารถยกระดบความสามารถได ท าใหกาวหนาในหนาทการงาน นอกจากน ภาพแทนวามการศกษาสงนนยงสรางความหมายใหผชายเมโทรเซกสชวลวาเปนผมทกษะในอาชพ รวมถงเปนผมความรอบคอบถถวนในการท างานทไดรบมอบหมาย สงส าคญคอการศกษาทสงยงเปนตวผลกดนใหภาพผชายเมโทรเซกสชวลเปนผกลาตดสนใจไดอยางฉบไวตามหลกวชาทไดเรยนรมา ความหมายดงกลาวโดยรวมจงสงผลใหเหนวาผชายแบบเมโทรเซกสชวลผมการศกษาสงยอมเปนทชนชมขององคกร

3. ผชายแบบเมโทรเซกสชวลมรสนยมในการใชชวต คอลมนในนตยสาร Lips มความนาสนใจทสวนหนงน าเสนอภาพผชายแบบเมโทรเซกส

ชวลวา เปนผมรสนยมในการใชชวต ความหมายเดนทเหนชดของภาพผชายแบบเมโทรเซกสชวลผ มรสนยมในการใชชวต คอ การประกอบสรางใหเหนวา มการด าเนนชวตในรปแบบตามอยางชาตตะวนตก ทงในแงการพกผอนทชนชอบการผจญภย การรบประทานอาหารทไมเครงครดในแบบแผนดงเดมของวฒนธรรมไทย รวมถงการหยอนใจทเปนการเดนเลนอาบแดดใสกางเกงวายน าทชายทะเลกเปนการใชชวตตามอยางวฒนธรรมตะวนตก แสะสดทายคอการสะสมชนชอบภาพยนตรของชาตตะวนตก นกสะทอนความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลวารสนยมการใชชวตดจะอางองจากกระแสของการใชชวตแบบชาตตะวนตกนนเอง

4. ดแลเอาใจใสตวเองในเรองสขภาพและรางกาย การประกอบสรางความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลในประเดนดแลเอาใจใส

ตวเองในเรองสขภาพและรางกายทปรากฏในนตยสาร Lips นน พบวามลกษณะส าคญ คอ ขอแรกสนใจเรองการผอนคลายความเครยดดวยการท ากจกรรมการออกก าลงกาย ขอสอง ใสใจความรสกและจตใจซงอาจรวมถงสขภาพจตของตนเองใหมความสดชน ขอสาม ความสนใจสขภาพตวเองคอการแสดงผานการดแลผวพรรณใหสะอาด หมดจด สดใส ขอส การดแลสขภาพตวเองสอผานความใสใจทจะออกก าลงกายใหมกลามเนอเฉพาะสวน โดยเฉพาะจดทเปนภาพแทนลกษณะความเปนชาย เชน กลามแขน กลามขา ขอหา ความใสใจสขภาพตนเองสอผานการหลกเลยงเครองดมแอลกอฮอล อนเปนสญลกษณของตวท าลายสขภาพ ขอหก การใสใจสขภาพตนเองมผลทแสดงออกดวยประสทธภาพในการท างานซงไดรบมอบหมาย และขอสดทาย การใสใจดแลสขภาพตนเองของผชายแบบเมโทรเซกสชวลท Lips น าเสนอนน จะมผลเปนความสขทคนรอบขางสมผสไดจากความใกลชดกบผชายแบบเมโทรเซกสชวล

Page 181: M etrosexual)kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/11593/1/TC1408.pdf · µ¦ ¦³ ° ¦oµ ªµ¤®¤µ¥ o¼ µ¥Â Á¤Ã ¦Á È r ª¨ M etrosexual) Ä · ¥µ¦ Attitude ¨³

172

5. ผชายแบบเมโทรเซกสชวลมความคดสรางสรรค การประกอบสรางความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลในประเดนการมความคด

สรางสรรคทปรากฏในนตยสาร Lips นน พบวา มนยส าคญหลายประการ อนไดแกผชายแบบเมโทรเซกสชวลทมความคดสรางสรรค เปนผทยอมรบขอบกพรองและรจกปรบทศนคตของตนเองใหสรางสรรคดวยการพรอมแกไขจดออนของตนเอง ผชายแบบเมโทรเซกสชวลทมความคดสรางสรรคคอผรช านาญในศาสตรของตนเองและรจกตรวจสอบจนพบปญหาและมองปญหาทเผชญอยางรอบดาน พรอมกนนผชายแบบเมโทรเซกสชวลทมความคดสรางสรรคคอผตรวจสอบความคดเดมของสงคมและไขขอของใจของตนเองไดดวยการพเคราะหพจารณามลเหตหรอตนตอของความคดเกาและเผยแพรความคดใหมทตวเองไดพเคราะหพจารณาและเพอปรบทศนคตซงอาจยงเขาใจผดของสงคม

6. ผชายแบบเมโทรเซกสชวลมภาวะผน าสมยใหม ความหมายของผชายแบบเมโทรเซกสชวลท Lips ประกอบสรางวามภาวะผน านน

สามารถสรปไดวา นยของการมภาวะผน าประกอบดวยหลายประเดน ประเดนแรก ภาวะผน าส าหรบผชายแบบเมโทรเซกสชวล คอ ผมความกลาในการด าเนนงานหรอบรหารงานในองคกรขนาดใหญ แมจะมประสบการณในการจดการด าเนนงานไมมากนก แตกกลาและเดดเดยวทจะแสดงฝมอในการด าเนนงาน ประการทสอง ภาวะผ น าในตวผชายแบบเมโทรเซกสชวลแสดงผานการรจกเรยนรศาสตรและเทคโนโลยสมยใหมมาใชเพอพฒนาองคกรหรอหนวยงานทตนรบผดชอบดแล ทงน การน าความรในแขนงใหมมาใชบรหารองคกร ผชายแบบเมโทรเซกสชวลยงสามารถประยกตใหเขากบระบบหรอโครงสรางขององคกรไดดวย ประการทสาม คอ ภาวะผน าของผชายแบบเมโทรเซกสชวลถกน าเสนอผานการมจตใจทละเอยดออนผนวกกบทกษะในการท างานทมคณธรรมเปนสวนประกอบอยดวย ทงน ความละเอยดออนดงกลาว พบเหนจากการรจกชวยเหลอผดอยโอกาส โดยใชวชาความรและหนาทการงานของตน เปนผน าในการปฏบตตวดเพอเปนแบบอยางของผน าสมยใหม ทค านงถงผอนทล าบากดวย ประการทส ซงเปนภาพแทนผน าในลกษณะสดทายของผชายแบบเมโทรเซกสชวล คอ การเปนผน าทมไหวพรบและมความฉบไวในการตดสนใจบรหารองคกร โดยไมละทงแบบอยางของผอาวโสทมประสทธภาพ และยดถอเปนแนวทางการสรางภาวะผน าแกตนเองในแบบเฉพาะภาวะผน าในแงนจงอางองกบแบบแผนวฒนธรรมไทยทรจกวางตวในระบบอาวโส ขณะเดยวกนกมความกลาคดกลาท าตามแบบคนรนใหมดวย