141
εε ¤®µª·¥µ¨´¥ÁÃ襸¦µ¤¨¨oµµ °Âªµ¤¥·¸´´«¹¬µÄ®¤n» ¸Éµ¤µ¦° Áoµ«¹¬µÄ¤®µª·¥µ¨´¥Â®n¸ÊÅo ¹Éµ¦Äo¸ª·Á}´«¹¬µÄ¤®µª·¥µ¨´¥ ¥n°¤o°¤¸ªµ¤¡¦o°¤ ¨³¦´ ´ªÄ®oÁoµ´·ÉÄ®¤nÇ Ä¤®µª·¥µ¨´¥ µ¤µ¦·´·Ä®oÁoµ´Âªµ ¨³¦³Á¸¥nµÇ °¤®µª·¥µ¨´¥Åo ¦³Á¸¥Â¨³o°´´Á¨n¤¸Ê Åo¦ª¦ª¤¦³ª´·ªµ¤Á}¤µ°¤®µª·¥µ¨´¥ÁÃ襸¦µ¤¨ ¡¦³¦µ´´· ¡¦³¦µ§¬¸µ ¦³Á¸¥ o°´´ ¦³µ«Â¨³¦³Á¸¥nµÇ ¸ÉÁ¸É¥ªo°¸É´«¹¬µª¦ «¹¬µ¶ªµ¤ÁoµÄ ¨³¥¹º°·´·¨°Áª¨µ°µ¦Á}´«¹¬µ Á¡¦µ³³nª¥Ä®o´«¹¬µ¦·®µ¦´µ¦Ä Á¦ºÉ°µ¦«¹¬µ°Á°Â¨³Á¦ºÉ°°ºÉÇ ¸ÉÁ¸É¥ªo°Åo°¥nµ¤¸¦³··£µ¡ °Ä®o´«¹¬µ»ÅoÁ®Èªµ¤ ¶´ ¨³¦³Á¸¥Â¨³o°´´ Á¨n¤¸ÊÄ®oÁ·¦³Ã¥r¼»ª¼nÅ´µ¦·µ¤nµªµ¦°¤®µª·¥µ¨´¥ Ã¥ºÉ°nµÇ ®µ¥´´¥¦³µ¦ÄĦ³®ªnµµ¦«¹¬µ°Ä®o·n°°µµ¦¥r¸É¦¹¬µ ®¦º°®´ª®oµµµª·µ² Á¡ºÉ°ÂoÅ{®µoµµ¦´µ¦Á¦¸¥µ¦°Â¨³oµª·µµ¦Åo ¶´nÁ¦·¤ª·µµ¦Â¨³µ³Á¸¥ ¤®µª·¥µ¨´¥ÁÃ襸¦µ¤¨¨oµµ

Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

1

P1.indd 1 27/7/2550 10:56:04

Page 2: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

2

5

. . 2548 8

. . 2520 31

( 2) . . 2533 34

( 3) . . 2539 36

( 4) . . 2542 39

( 5) . . 2546 41

. . 2534 43

. . 2537 45

( 2) . . 2541 61

( 3) . . 2543 63

( 4) . . 2544 64

( 5) . . 2545 65

( 6) . . 2545 67

( 7) . . 2547 71

. . 2547 73

. . 2542 75

. . 2545 86

( 2) . . 2547 93

. . 2540 95

ประวตความเปนมาของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล

พระราชบญญตมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล พ.ศ.2548

พระราชกฤษฎกาวาดวยปรญญาในสาขาวชา อกษรยอสำหรบปรญญา ครยวทยฐานะ

และเขมวทยฐานะ ของสถาบนเทคโนโลยราชมงคล พ.ศ.2520

พระราชกฤษฎกาวาดวยปรญญาในสาขาวชา อกษรยอสำหรบปรญญา ครยวทยฐานะ

และเขมวทยฐานะ ของสถาบนเทคโนโลยราชมงคล (ฉบบท 2) พ.ศ.2533

พระราชกฤษฎกาวาดวยปรญญาในสาขาวชา อกษรยอสำหรบปรญญา ครยวทยฐานะ

และเขมวทยฐานะ ของสถาบนเทคโนโลยราชมงคล (ฉบบท 3) พ.ศ.2539

พระราชกฤษฎกาวาดวยปรญญาในสาขาวชา อกษรยอสำหรบปรญญา ครยวทยฐานะ

และเขมวทยฐานะ ของสถาบนเทคโนโลยราชมงคล (ฉบบท 4) พ.ศ.2542

พระราชกฤษฎกาวาดวยปรญญาในสาขาวชา อกษรยอสำหรบปรญญา ครยวทยฐานะ

และเขมวทยฐานะ ของสถาบนเทคโนโลยราชมงคล (ฉบบท 5) พ.ศ.2546

ขอบงคบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา วาดวยการศกษาในระดบบณฑตศกษา พ.ศ.2550

ขอบงคบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา วาดวยการศกษาระดบปรญญาตร พ.ศ.2551

ขอบงคบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา วาดวยการศกษาระดบประกาศนยบตร พ.ศ.2551

ขอบงคบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

วาดวยเครองแบบ และเครองแตงกายนกศกษา พ.ศ.2550

ประกาศมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา เรอง กำหนดการแตงกายนกศกษาชนปท 1

ขอบงคบ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา วาดวยการรบ-จาย เงนเพอการจดการศกษา

ระดบบณฑตศกษา ภาคปกต พ.ศ.2550

ขอบงคบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา วาดวยการสอบประจำภาคของนกศกษา พ.ศ.2551

ระเบยบสถาบนเทคโนโลยราชมงคล วาดวยการปฐมนเทศและปจฉมนเทศนกศกษา พ.ศ.2539

ระเบยบสถาบนเทคโนโลยราชมงคล วาดวยกจกรรมนกศกษา พ.ศ.2552

หนา

4

7

30

33

35

38

40

42

66

85

103

106

107

110

113

115

Page 3: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

3

5

. . 2548 8

. . 2520 31

( 2) . . 2533 34

( 3) . . 2539 36

( 4) . . 2542 39

( 5) . . 2546 41

. . 2534 43

. . 2537 45

( 2) . . 2541 61

( 3) . . 2543 63

( 4) . . 2544 64

( 5) . . 2545 65

( 6) . . 2545 67

( 7) . . 2547 71

. . 2547 73

. . 2542 75

. . 2545 86

( 2) . . 2547 93

. . 2540 95

ประกาศมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา วาดวยวนยของนกศกษา

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา พ.ศ.2549

ระเบยบสถาบนเทคโนโลยราชมงคล วาดวยกองทนสงเสรมและพฒนาการจดการศกษาของ

สถาบนเทคโนโลยราชมงคล พ.ศ.2539

ประกาศสถาบนเทคโนโลยราชมงคล เรอง แนวการปฏบตในการชำระคาบำรงการศกษา

คาลงทะเบยน และคาธรรมเนยมการศกษา กรณนกศกษาลงทะเบยนเรยนรายวชาตางคณะ

หรอวทยาเขต

ประกาศมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา เรอง ขอปฏบตในการสอบของนกศกษา พ.ศ.2551

หนา

133

136

138

139

Page 4: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

4�

. . 2548

. .

27 . . 2518

92 48 1

29 – 30 2524

( )

3 1 31 2527

2 2527 7 9 2530 19 21 2533

2534

16 2527

706 610-3-41 . 268

39 109-3-04

720-2-45

. . 2528

36 2542

9

Page 5: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

5�

7 2531

15 2531

“ ”

8 2548

122 6 18 2548

9

1.

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI

2.

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KRUNGTHEP

3.

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN-OK

4.

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PHRA NAKHON

5.

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RATTANAKOSIN

6.

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA

7.

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA

8.

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SUVARNABHUMI

9.

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN

Page 6: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

6

1. 128 1 . . . . 50300

. 0 5322 1576, 0 5389 2780 . 0 5321 3183

www.north.rit.ac.th

( ) 95 -

50300

. 0 5341 4250-2 0 5341 4253

www.north.rit.ac.th

2. 55000

. 0 5471 0259 . 0 5477 1398

www.nan.rit.ac.th

3. . . . 52000

. 0 5434 2547-8 . 0 5434 2549

www.lpc.rit.ac.th

4. 99 10 . . . 57120

. 0 5372 9600-5 . 0 5372 9606-7

www.chrc.rit.ac.th

5. 44 7 . . . . 63000

. 0 5551 1832 .0 5551 1833

www.tak.rit.ac.th

6. 65000

. 0 5529 8438, 0 5524 4446 . 0 5529 8440

www.ritplc.ac.th

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA

1. เขตพนทภาคพายพ 128 ถ.หวยแกว อ.เมอง จ.เชยงใหม 50300

โทร. 0 5392 1444, 0 5389 2780 โทรสาร. 0 5321 3183

www.chiangmai.rmutl.ac.th

เขตพนทภาคพายพ (เจดยอด) 95 ถ.ซปเปอรไฮเวย เชยงใหม-ลำปาง หลงวดเจดยอด

อ.เมอง จ.เชยงใหม 50300

โทร. 0 5341 4250 2 โทรสาร 0 5341 4253

www.chiangmai.rmutl.ac.th

2. เขตพนทนาน ต.ฝายแกว อ.ภเพยง จ.นาน 55000

โทร. 0 5471 0259 โทรสาร. 0 5477 1398

www.nan.rmutl.ac.th

3. เขตพนทลำปาง ต.พชย อ.เมอง จ.ลำปาง 52000

โทร. 0 5434 2547 8 โทรสาร 05434 2549

www.lpc.rmutl.ac.th

4. เขตพนทเชยงราย 99 หม 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชยงราย 57210

โทร. 0 5372 9600 5

www.chiangrai.ac.th

5. เขตพนทตาก 41 ถ.พหลโยธน ต.ไมงาม อ.เมอง จ.ตาก 63000

โทร. 0 5551 5900 5 ตอ 215, 0 5551 5258

www.tak.rmutl.ac.th

6. เขตพนทพษณโลก ต.บานกราง อ.เมอง จ.พษณโลก 65000

โทร. 05529 8438 โทรสาร 0 5529 8440

www.plc.rmutl.ac.th

Page 7: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

7�

. .

------------------------

. .

. .

“ . . ”

( ) . .

( )

. .

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

Page 8: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

8�

. .

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

--------------------

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Page 9: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

9��

Page 10: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

10��

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Page 11: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

11��

--------------------

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( ) ( ) ( )

( )

( )

( )

( ) ( )

( )

( ) ( ) ( )

Page 12: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

12��

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )

( )

Page 13: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

13��

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Page 14: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

14��

( )

( )

( )

( ) ( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Page 15: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

15��

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Page 16: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

16��

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Page 17: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

17��

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Page 18: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

18��

( )

( )

( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( )

( )

( )

( ) ( ) ( ) ( )

Page 19: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

19

��

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Page 20: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

20

��

Page 21: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

21��

Page 22: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

22��

--------------------

( )

( )

( )

( )

( )

--------------------

( )

( )

( )

( )

Page 23: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

23��

.

. ( )

. ( )

.

. ( )

.

. ( )

Page 24: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

24

��

--------------------

.

.

.

( )

( )

( )

( )

Page 25: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

25��

--------------------

( )

( )

( )

( ) ( ) ( )

( )

Page 26: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

26��

-------------------

. .

. .

. .

( )

( )

( )

( )

( )

Page 27: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

27��

( )

( )

( )

( )

. .

. .

. .

Page 28: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

28��

. .

. .

Page 29: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

29��

. .

. .

. .

. .

:

. .

Page 30: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

30��

. .

------------------------

. .

. .

. .

. . ”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

Page 31: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

31��

( ) “ ”

“ . .”

( ) “ ”

“ . . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Page 32: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

32��

“ ” “

” .

( )

Page 33: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

33��

( )

. .

. .

. .

. .

"

( ) . . "

. .

"

.

"

. .

Page 34: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

34 ��

"

"

: -

. .

Page 35: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

35��

( )

. .

------------------------

. .

. .

( )

. .

( ) . . ”

. .

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ”

“ . . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ”

“ . .”

Page 36: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

36��

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ”

“ . .”

. .

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( ) "

Page 37: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

37��

:-

Page 38: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

38��

( )

. .

. .

. .

. .

"

( ) . . "

. .

( ) . .

"

( ) " " " . ."

( ) " " " . . ."

( ) " " " . ."

( ) " " " . ."

( ) " " " . ."

( ) " " " . ."

( ) " " " . ."

( ) " " " . ."

( ) " " " . ."

Page 39: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

39��

( ) " " " . ."

( ) " " " . ."

( ) " " " . ."

( ) " " " . ."

"

. .

( ) . .

"

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( ) "

Page 40: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

40��

( )

. .

------------------------

. .

. .

. .

( ) . . “

. .

( ) . .

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

Page 41: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

41��

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

( ) “ ” “ . .”

:-

. .

Page 42: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

42

ขอบงคบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา วาดวยการศกษาในระดบบณฑตศกษา

พ.ศ.2550

เพอใหการศกษาในระดบบณฑตศกษาของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา เปนไปดวยความ

เรยบรอย มมาตรฐานและคณภาพ สอดคลองกบประกาศกระทรวงศกษาธการ เรอง เกณฑมาตรฐานหลกสตร

ระดบบณฑตศกษา พ.ศ.2548

ฉะนน อาศยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) แหงพระราชบญญตมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลาน

นา พ.ศ.2548 โดยมตสภามหาวทยาลยในคราวประชมครงท 9 /2550 เมอวนท 26 เดอน มถนายน พ.ศ.2550 จงให

ออกขอบงคบไวดงน

หมวดท 1 บททวไป

หมวดท 2 ระบบการศกษา

หมวดท 3 หลกสตรการศกษา

หมวดท 4 การรบเขาเปนนกศกษา ประเภทและสภาพนกศกษา

หมวดท 5 อาจารยบณฑตศกษา

หมวดท 6 การจดการศกษา

หมวดท 7 การวดผลและประเมนผลการศกษา

หมวดท 8 การทำและการสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ

หมวดท 9 การสำเรจการศกษาและขออนมตปรญญาหรอประกาศนยบตรบณฑต

หมวดท 1

บททวไป

ขอ 1 ขอบงคบนเรยกวา “ขอบงคบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา วาดวยการศกษาในระดบ

บณฑตศกษา พ.ศ.2550”

ขอ 2 ขอบงคบนใหมผลใชบงคบนบแตวนถดจากวนประกาศ โดยใหใชบงคบกบนกศกษาระดบ

บณฑตศกษา ทเขาศกษาตงแตภาคเรยนท 1 ปการศกษา 2550 เปนตนไป

ขอ 3 บรรดาระเบยบหรอขอบงคบอนใดในสวนทกำหนดไวแลวในขอบงคบนหรอซงขดหรอแยงกบ

ขอบงคบนใหใชขอบงคบนแทน

ขอ 4 ในขอบงคบน

“มหาวทยาลย” หมายถง มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“สภามหาวทยาลย” หมายถง สภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

Page 43: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

43

“อธการบด” หมายถง อธการบดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“รองอธการบด” หมายถง รองอธการบดทไดรบมอบหมายใหปฏบตหนาททมหาวทยาลย

เทคโนโลยราชมงคลลานนา เชยงราย ตาก นาน พษณโลก ลำปาง และ ภาคพายพ เชยงใหม

“คณบด” หมายถง หนวยงานทมการจดการเรยนการสอนในหลกสตรระดบบณฑตศกษาของ

มหาวทยาลย

“คณะ” หมายถง หนวยงานทมการจดการเรยนการสอนในหลกสตรระดบบณฑตศกษาของ

มหาวทยาลย

“บณฑตศกษา” หมายถง การศกษาระดบสงกวาปรญญาตรขนไปของมหาวทยาลย

“บณฑตศกษาสถาน” หมายถง สวนราชการทมฐานะเทยบเทากอง

“นกศกษา” หมายถง ผทเขารบการศกษาระดบบณฑตศกษาในมหาวทยาลย

“สาขาวชา” หมายถง สาขาวชาทมการจดการเรยนการสอนในแตละคณะและใหหมายรวมถง

หนวยงานทเรยกชอเปนอยางอนทมฐานะเทยบเทาสาขาวชา

“หวหนาสาขาวชา” หมายถง หวหนาสาขาวชาทมการจดการเรยนการสอนในแตละคณะและ

ใหหมายรวมถงหวหนาหนวยงานทเรยกชอเปนอยางอนทมฐานะเทยบเทาสาขาวชา

“หลกสตร” หมายถง หลกสตรสาขาวชาตางๆ ในระดบบณฑตศกษา ทสภามหาวทยาลย

ใหความเหนชอบ

“อาจารยบณฑตศกษา” หมายถง ผทไดรบการแตงตงจากอธการบด ใหมสวนรวมใน

กระบวนการจดการเรยนการสอนในหลกสตรระดบบณฑตศกษา

“คณะกรรมการบรหารบณฑตศกษา” หมายถง ผทไดรบแตงตงมาจาก อธการบดในสาขาวชา

ทเกยวของกบคณะ

“คณะกรรมการบรหารหลกสตร” หมายถง ผทไดรบการแตงตงมาจาก อาจารยผรบผดชอบ

หลกสตรระดบบณฑตศกษาในแตละหลกสตรของคณะ หรอผอนทมคณสมบตไมตำกวาอาจารย

ผรบผดชอบหลกสตร

ขอ 5 ใหบณฑตศกษาสถาน ทำหนาทอำนวยการดานวชาการ งานทะเบยน การวดผล และประเมนผล

และควบคมมาตรฐานการศกษาในระดบบณฑตศกษา และรบผดชอบงานอนๆ ทเกยวของ

ขอ 6 คณะกรรมการบรหารบณฑตศกษา มหนาทในการจดการศกษา ประสานงาน และสนบสนนการ

ดำเนนการระดบบณฑตศกษา ในสาขาวชาทเกยวของกบคณะ

ขอ 7 ใหคณะจดใหมคณะกรรมการบรหารหลกสตรของคณะ เพอบรหารและจดการศกษาในหลกสตร

ตางๆ ของคณะ โดยมองคประกอบและหนาทตามประกาศของมหาวทยาลย

ขอ 8 ใหคณบดแตงตงคณะกรรมการบรหารหลกสตรของคณะ เพอทำหนาทบรหารจดการหลกสตร

นน โดยองคประกอบและอำนาจหนาทของคณะกรรมการใหเปนไปตามประกาศมหาวทยาลย

หมวดท 2

ระบบการศกษา

ขอ 9 ระบบการจดการศกษาในระดบบณฑตศกษา จดการศกษาเปน 3 ระบบดงน

9.1 การศกษาภาคปกต

Page 44: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

44

9.1.1 ระบบทวภาค จดการศกษาปละ 2 ภาคการศกษาปกต โดยมระยะเวลาเรยนไมนอย

กวา 15 สปดาหตอภาคการศกษา และอาจมภาคฤดรอน ซงมระยะเวลาเรยนไมนอยกวา 6 สปดาห ทงน การ

จดการศกษาในภาคฤดรอน ตองจดการเรยนใหมจำนวนชวโมงตอหนวยกตตามทกำหนดไวในภาคการศกษา

ปกต

9.1.2 ระบบไตรภาค จดการศกษาปละ 3 ภาคการศกษาปกต โดยมระยะเวลาเรยนไมนอย

กวา 12 สปดาหตอภาคการศกษา ทงนการจดการศกษาตองจดการเรยนใหมจำนวนชวโมงตอหนวยกตตามท

กำหนดไวในภาคการศกษาปกตในระบบทวภาค

9.1.3 ระบบจตรภาค จดการศกษาปละ 4 ภาคการศกษาปกต โดยมระยะเวลาเรยนไมนอย

กวา 10 สปดาหตอภาคการศกษา ทงนการจดการศกษาตองจดการเรยนใหมจำนวนชวโมงตอหนวยกตตามท

กำหนดไวในภาคการศกษาปกตในระบบทวภาค

9.2 การศกษาภาคสมทบ เปนการจดการศกษาในชวงเวลาวนหยดสดสปดาห หรอนอกเวลา

ราชการในภาคการศกษาปกต

9.3 การศกษาภาคพเศษ เปนการจดการศกษาในภาคการศกษาปกตหรอรปแบบใดรปแบบหนง

หรอแบบผสมผสาน ดงน

9.3.1 การศกษาระบบเอกภาค จดการศกษาปละ 1 ภาคการศกษา โดยมระยะเวลาเรยนไม

นอยกวา 6 สปดาหตอภาคการศกษา ทงนตองมสดสวนเทยบเคยงกนไดกบการศกษาภาคปกตในระบบทวภาค

เปนการศกษาเฉพาะชวงเวลาของป จดเฉพาะชวงของภาคการศกษาหรอจดเฉพาะภาคฤดรอน

9.3.2 การศกษาแบบนานาชาต เปนการจดการศกษาโดยความรวมมอของสถาบนอดมศกษา

ในตางประเทศ หรอเปนหลกสตรของมหาวทยาลยทมการจดการและมาตรฐานเดยวกนกบหลกสตรนานาชาต

โดยอาจจดในระยะเวลาทสอดคลองกบชวงเวลาในตางประเทศ ตามโครงการความรวมมอทางวชาการ

การจดการเรยนการสอนแตละรปแบบใหพจารณาตามความเหมาะสมกบแตละหลกสตร ทงน

ตองจดใหไดเนอหาโดยรวมทมนำหนกสมดลกบจำนวนหนวยกตรวมของหลกสตร โดยการคดเทยบนำหนก

หนวยกตตามขอ 10 และใหจดทำโครงการของหลกสตรนนเสนอตอมหาวทยาลยและจดทำเปนประกาศของ

มหาวทยาลย

ขอ 10 การศกษาในระดบบณฑตศกษา เปนการศกษาแบบสะสมหนวยกต การกำหนดหนวยกตแตละ

รายวชา มหลกเกณฑดงน

10.1 รายวชาภาคทฤษฎ ทใชเวลาบรรยายหรออภปรายปญหา ไมนอยกวา 15 ชวโมงตอภาคการ

ศกษาปกต ใหมคาเทากบ 1 หนวยกตระบบทวภาค

10.2 รายวชาภาคปฏบต ทใชเวลาฝกหรอทดลองไมนอยกวา 30 ชวโมงตอภาคการศกษาปกต ให

มคาเทากบ 1 หนวยกตระบบทวภาค

10.3 การฝกงาน ทใชเวลาฝกหรอทดลองไมนอยกวา 45 ชวโมงตอภาคการศกษาปกต ใหมคา

เทากบ 1 หนวยกตระบบทวภาค

10.4 การทำโครงงานหรอกจกรรมการเรยนอนใดตามทไดรบมอบหมายทใชเวลาทำโครงงาน

หรอกจกรรมนนไมนอยกวา 45 ชวโมงตอภาคการศกษาปกตใหมคาเทากบ 1 หนวยกตระบบทวภาค

10.5 การคนควาอสระทใชเวลาศกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชวโมงตอภาคการศกษาปกต ใหมคา

เทากบ 1 หนวยกตระบบทวภาค

10.6 วทยานพนธ ทใชเวลาศกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชวโมงตอภาคการศกษาปกต ใหมคา

เทากบ 1 หนวยกตระบบทวภาค

Page 45: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

45

หมวดท 3

หลกสตรการศกษา

ขอ 11 หลกสตรทเปดสอนในระดบบณฑตศกษามดงน

11.1 หลกสตรประกาศนยบตรบณฑต เปนหลกสตรการศกษาทสรางเสรมความเชยวชาญหรอ

ประสทธภาพในทางวชาชพและเปนหลกสตรทมลกษณะสนสดในตวเอง สำหรบผสำเรจการศกษาในระดบ

ปรญญาตร หรอเทยบเทามาแลว

11.2 หลกสตรปรญญาโท เปนหลกสตรทสงเสรมความกาวหนาทางวชาการหรอวชาชพในสาขา

วชาตาง ๆ ในระดบทสงกวาปรญญาตร

11.3 หลกสตรประกาศนยบตรบณฑตชนสง เปนหลกสตรการศกษาทสรางเสรมความเชยวชาญ

หรอประสทธภาพในทางวชาชพและเปนหลกสตรทมลกษณะสนสดในตวเอง สำหรบผสำเรจการศกษาในระดบ

ปรญญาโท หรอเทยบเทามาแลว

11.4 หลกสตรปรญญาเอก เปนหลกสตรการศกษาทสงเสรมความกาวหนาทางวชาการและการ

วจยในสาขาวชาตาง ๆ ในระดบทสงกวาปรญญาโท

ขอ 12 โครงสรางของหลกสตร

12.1 หลกสตรประกาศนยบตรบณฑต ใหมจำนวนหนวยกตรวมตลอดหลกสตรไมนอยกวา 24

หนวยกต

12.2 หลกสตรปรญญาโท ใหมจำนวนหนวยกตรวมตลอดหลกสตรไมนอยกวา 36 หนวยกต

โดยแบงการศกษาเปน 2 แผน คอ

12.2.1 แผน ก เปนแผนการศกษาทเนนการวจย โดยมการทำวทยานพนธ ดงน

(1) แบบ ก 1 ทำเฉพาะวทยานพนธซงมคาเทยบไดไมนอยกวา 36 หนวยกต โดย

มหาวทยาลย อาจกำหนดใหเรยนรายวชาเพมเตม หรอทำกจกรรมทางวชาการอนเพมขน โดยไมนบหนวยกต แต

จะตองมผลสมฤทธตามทมหาวทยาลยกำหนด

(2) แบบ ก 2 ทำวทยานพนธซงมคาเทยบไดไมนอยกวา 12 หนวยกต และตองศกษางาน

รายวชาอกไมนอยกวา 12 หนวยกต

12.2.2 แผน ข เปนแผนการศกษาทเนนการศกษางานรายวชาโดยไมตองทำวทยานพนธ แต

ตองมการคนควาอสระ ไมนอยกวา 3 หนวยกต และไมเกน 6 หนวยกต

หลกสตรใดทเปดสอนหลกสตรแผน ก ไมจำเปนตองเปดสอนหลกสตรแผน ข แตถาเปด

สอนหลกสตรแผน ข จะตองเปดสอนหลกสตรแผน ก ดวย

12.3 หลกสตรประกาศนยบตรบณฑตชนสงใหมจำนวนหนวยกต

รวมตลอดหลกสตรไมนอยกวา 24 หนวยกต

12.4 หลกสตรปรญญาเอก แบงการศกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวจยเพอพฒนานกวชาการและ

นกวชาชพชนสง คอ

12.4.1 แบบ 1 เปนแผนการศกษา ทเนนการวจยโดยมการทำวทยานพนธทกอใหเกดความร

ใหม มหาวทยาลยอาจกำหนดใหเรยนรายวชาเพมเตม หรอทำกจกรรมทางวชาการอนเพมขน โดยไมนบ

หนวยกต แตจะตองมผลสมฤทธตามทมหาวทยาลยกำหนด ดงน

(1) แบบ 1.1 ผเขาศกษาทสำเรจปรญญาโท จะตองทำวทยานพนธไมนอยกวา 48 หนวยกต

Page 46: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

46

(2) แบบ 1.2 ผเขาศกษาทสำเรจปรญญาตร จะตองทำวทยานพนธไมนอยกวา 72 หนวยกต

ทงน วทยานพนธตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตองมมาตรฐานและคณภาพเดยวกน

12.4.2 แบบ 2 เปนแผนการศกษาทเนนการวจย โดยมการทำวทยานพนธทมคณภาพสง

และกอใหเกดความกาวหนาทางวชาการและวชาชพ และศกษางานรายวชาเพมเตม ดงน

(1) แบบ 2.1 ผเขาศกษาทสำเรจปรญญาโท จะตองทำวทยานพนธไมนอยกวา 36 หนวยกต

และศกษางานรายวชาอกไมนอยกวา 12 หนวยกต

(2) แบบ 2.2 ผเขาศกษาทสำเรจปรญญาตร จะตองทำวทยานพนธไมนอยกวา 48 หนวยกต

และศกษารายวชาอกไมนอยกวา 24 หนวยกต

ทงน วทยานพนธตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตองม มาตรฐานและคณภาพเดยวกน

ขอ 13 ระยะเวลาการศกษา

13.1 ระยะเวลาการศกษาในหลกสตรประกาศนยบตรบณฑต และประกาศนยบตรบณฑตชนสง

ใหใชเวลาศกษาไมเกน 3 ปการศกษา

13.2 ระยะเวลาในการศกษาหลกสตรปรญญาโท ใหใชเวลาศกษาไมเกน 5 ปการศกษา

13.3 ระยะเวลาการศกษาในหลกสตรปรญญาเอก

13.3.1 สำหรบผทสำเรจปรญญาตรแลวเขาศกษาตอในระดบปรญญาเอกใหใชเวลาศกษาไม

เกน 8 ปการศกษา

13.3.2 สำหรบผทสำเรจปรญญาโทแลวเขาศกษาตอในระดบปรญญาเอกใหใชเวลาศกษาไม

เกน 6 ปการศกษา

13.4 การนบระยะเวลาการศกษา ใหนบจากวนเปดภาคการศกษาแรกทนกศกษาเขาศกษาใน

หลกสตร โดยทมสภาพการเปนนกศกษาตามขอ 17.3

หมวดท 4

การรบเขาเปนนกศกษา ประเภทและสภาพนกศกษา

ขอ 14 คณสมบตของผเขาศกษา

14.1 วฒการศกษา

14.1.1 หลกสตรประกาศนยบตรบณฑต ผเขาศกษาจะตองสำเรจการศกษาระดบปรญญาตร

หรอเทยบเทา จากสถาบนอดมศกษาทกระทรวงศกษาธการ หรออยในดลยพนจของคณะกรรมการบรหาร

หลกสตร

14.1.2 หลกสตรปรญญาโท ผเขาศกษาจะตองสำเรจการศกษาระดบปรญญาตรหรอ

เทยบเทา จากสถาบนอดมศกษาทกระทรวงศกษาธการรบรอง หรออยในดลยพนจของคณะกรรมการบรหาร

หลกสตร

14.1.3 หลกสตรประกาศนยบตรบณฑตชนสง ผเขาศกษาจะตองสำเรจการศกษาระดบ

ปรญญาโทหรอเทยบเทา จากสถาบนอดมศกษาทกระทรวงศกษาธการรบรอง หรออยในดลยพนจของคณะ

กรรมการบรหารหลกสตร

14.1.4 หลกสตรปรญญาเอก ผเขาศกษาจะตองสำเรจการศกษาระดบปรญญาตรหรอ

เทยบเทา ทมผลการเรยนดมาก ทงนอยในดลยพนจของคณะกรรมการบรหารหลกสตร หรอสำเรจการศกษา

ระดบปรญญาโทหรอเทยบเทาจากสถาบนอดมศกษาทกระทรวงศกษาธการรบรอง

Page 47: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

47

14.2 มรางกายแขงแรงและไมเปนโรค หรอภาวะอนเปนอปสรรคตอการศกษา

14.3 มคณสมบตอนตามทมหาวทยาลยกำหนด หรอระบไวในหลกสตร

ขอ 15 การรบเขาศกษา

15.1 มหาวทยาลยจะพจารณารบผสมครเขาเปนนกศกษา โดยวธการคดเลอก หรอสอบคดเลอก

หรอโดยวธการอนๆ ตามทมหาวทยาลยกำหนด โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาเปนคราว ๆ ไป

15.2 ผสมครทผานการดำเนนการตามขอ 15.1 แตกำลงรอผลสำเรจการศกษาอย มหาวทยาลยจะ

รบเขาศกษา เมอมคณสมบตครบถวนตามขอ 14 กอนวนรายงานตวเปนนกศกษา ตามวน เวลา ทมหาวทยาลย

กำหนด

15.3 มหาวทยาลยอาจพจารณารบนกศกษาระดบบณฑตศกษาของสถาบนการศกษาในประเทศ

หรอตางประเทศ โดยใหลงทะเบยนเรยนรายวชา หรอมาทำการศกษาคนควาเฉพาะเรอง ไดตามความเหมาะสม

เพอนำหนวยกตหรอผลการศกษาไปเปนสวนหนงในการศกษาตามหลกสตรของสถาบนการศกษาทตนศกษาอย

ได ทงนใหเปนไปตามประกาศของมหาวทยาลย

15.4 มหาวทยาลยอาจพจารณารบบคคลอนนอกเหนอจากนกศกษาบณฑตศกษาของมหาวทยาลย

เปนผเขารวมศกษาเปนบางรายวชาได โดยไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการบรหารหลกสตรของคณะ และ

ผเขารวมศกษามสทธไดรบผลการศกษาและ/หรอใบรบรองในการศกษาในรายวชานนๆ ทงนใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวทยาลย

ขอ 16 การขนทะเบยนเปนนกศกษาระดบบณฑตศกษา

16.1 ผทไดรบการคดเลอกเขาเปนนกศกษา จะมสภาพเปนนกศกษาตอเมอไดขนทะเบยนเปนนก

ศกษาของมหาวทยาลยแลว

16.2 ผทไดรบการคดเลอกเขาเปนนกศกษา ตองขนทะเบยนนกศกษาดวยตนเองโดยนำหลกฐาน

ตามทมหาวทยาลยกำหนดมารายงานตวตอคณะพรอมทงชำระเงนตามระเบยบทมหาวทยาลยกำหนด

16.3 ผทไดรบการคดเลอกเขาเปนนกศกษาทไมอาจมาขนทะเบยน ตามวนเวลาและสถานทท

มหาวทยาลยกำหนดจะหมดสทธขนทะเบยนนกศกษา เวนแตจะไดแจงเหตขดของใหมหาวทยาลยทราบเปน

ลายลกษณอกษรภายในวนทกำหนดใหมารายงานตว และเมอไดรบอนมตแลวตองมารายงานตวภายใน 7 วน นบ

จากวนสดทายทมหาวทยาลยกำหนดใหมารายงานตว

16.4 ผทไดรบการคดเลอกเขาเปนนกศกษาของมหาวทยาลยจะขนทะเบยนเปนนกศกษาเกนกวา

1 สาขาวชาในขณะเดยวกนไมได

ขอ 17 ประเภทของนกศกษา การเปลยนประเภทและสภาพการเปนนกศกษา

17.1 นกศกษาของมหาวทยาลยม 3 ประเภท ดงน

17.1.1 นกศกษาภาคปกต ไดแก นกศกษาทศกษาในระบบการศกษา ตามขอ 9.1

17.1.2 นกศกษาภาคสมทบ ไดแก นกศกษาทศกษาในระบบการศกษา ตามขอ 9.2

17.1.3 นกศกษาภาคพเศษ ไดแก นกศกษาทศกษาในระบบการศกษา ตามขอ 9.3

17.2 การเปลยนประเภทนกศกษา

17.2.1 นกศกษาภาคสมทบหรอนกศกษาภาคพเศษจะเปลยนประเภทเปนนกศกษาภาคปกต

ไมได

17.2.2 นกศกษาภาคสมทบจะเปลยนประเภทเปนนกศกษาภาคพเศษไมได

17.2.3 ในกรณทมเหตผลและความจำเปนอยางยง คณะอาจอนมตใหนกศกษา เปลยน

Page 48: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

48

ประเภทนกศกษาได โดยใหอยในดลยพนจของคณะกรรมการบรหารหลกสตรทงนนกศกษาตองปฏบตตาม

ขอบงคบและระเบยบตาง ๆ รวมทงชำระคาธรรมเนยมการศกษา ตามจำนวนทกำหนดไวในแตละหลกสตร

17.3 นกศกษาของมหาวทยาลยจะมสภาพการเปนนกศกษา ดงน

17.3.1 นกศกษาสามญ หมายถง ผทเขาเปนนกศกษาโดยสมบรณ เพอเขาศกษาในหลกสตร

ใดหลกสตรหนง

17.3.2 นกศกษาทดลองเรยน หมายถง ผทเขาเปนนกศกษาทดลองเรยนในภาคการศกษา

แรกตามเงอนไขทกำหนด ยกเวนหลกสตรปรญญาโท แบบ ก 1 และหลกสตรปรญญาเอกแบบ 1 มใหมนกศกษา

ทดลองเรยน

17.3.3 นกศกษาพเศษ หมายถง ผทเขารวมศกษาและหรอทำการวจย โดยไมขอรบปรญญา

ของมหาวทยาลย คณะอาจพจารณารบบคคลเขาเปนนกศกษาพเศษได โดยอยในดลพนจของคณะกรรมการ

บรหารหลกสตร และไดรบอนมตจากคณบดใหเขาศกษาและหรอทำการวจยได โดยตองชำระเงนตามระเบยบ

หรอประกาศของมหาวทยาลยทเกยวของ

17.4 การเปลยนสภาพการเปนนกศกษา

นกศกษาทดลองเรยน ทเขาศกษาในภาคการศกษาแรกและลงทะเบยนวชาในระดบบณฑตศกษา

ตามเกณฑทกำหนด และสอบไดคาระดบคะแนนเฉลยสะสมไมตำกวา 3.00 ใหเปลยนสภาพเปนนกศกษาสามญ

ได เมอสนสดสองภาคการศกษาแรก มฉะนนใหพนสภาพการเปนนกศกษาของมหาวทยาลย

หมวดท 5

อาจารยบณฑตศกษา

ขอ 18 อาจารยบณฑตศกษาม 2 ประเภท ดงน

18.1 อาจารยบณฑตศกษาประจำ ไดแก บคลากรในสงกดมหาวทยาลยทดำรงตำแหนง อาจารย ผ

ชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ซงมสวนรวมในกระบวนการการจดการเรยนการสอนใน

หลกสตรระดบบณฑตศกษา

18.2 อาจารยบณฑตศกษาพเศษ ไดแก บคลากรในสงกดมหาวทยาลยทดำรงตำแหนงอน

นอกเหนอจากขอ 18.1 หรอบคลากรภายนอกมหาวทยาลยทเปนผทมความรความชำนาญในวชาการหรอวชาชพ

โดยประเมนจากผลการคนควาทางวชาการหรอมผลงานปรากฏเปนทยอมรบนบถอในวงวชาการหรอวชาชพโดย

ทวไป

ขอ 19 ใหอธการบดแตงตงอาจารยบณฑตศกษา โดยคำแนะนำของคณบด/ รองอธการบด

ขอ 20 ใหอาจารยบณฑตศกษา พนจากการเปนอาจารยบณฑตศกษาเมอ

20.1 ตาย

20.2 ลาออก

20.3 คณะกรรมการบรหารหลกสตร โดยความเหนชอบของคณบด มมตใหถอดถอน

ขอ 21 อาจารยทปรกษา อาจารยทปรกษาวทยานพนธ อาจารยทปรกษาการคนควาอสระ

21.1 อาจารยทปรกษา หมายถง อาจารยประจำหลกสตร ทำหนาทเปนอาจารยทปรกษาของนก

ศกษา ตงแตแรกเขาจนกวาจะมการแตงตงอาจารยทปรกษา ตามขอ 21.2 หรอ 21.3

21.2 อาจารยทปรกษาวทยานพนธ หมายถง อาจารยบณฑตศกษาซงคณบดแตงตงตามทคณะ

Page 49: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

49

กรรมการบรหารหลกสตรเสนอ เพอทำหนาทใหคำแนะนำ และควบคมดแลการทำวทยานพนธของนกศกษา

หลกสตรปรญญาโท แผน ก หรอนกศกษาหลกสตรปรญญาเอก อาจารยทปรกษาวทยานพนธ แบงออกเปน 2

ประเภท ดงน

21.2.1 อาจารยทปรกษาวทยานพนธหลก ตองเปนอาจารยบณฑตศกษาประจำ มคณวฒ

ปรญญาเอกหรอเทยบเทาหรอเปนผดำรงตำแหนงทางวชาการไมตำกวารองศาสตราจารยในสาขาวชานนหรอ

สาขาวชาทสมพนธกน และตองมประสบการณในการทำวจยทมใชสวนหนงของการศกษาเพอรบปรญญา

21.2.2 อาจารยทปรกษาวทยานพนธรวม (ถาม) ตองเปนอาจารยบณฑตศกษาหรอผทรง

คณวฒภายนอกมหาวทยาลย มคณวฒปรญญาเอกหรอเทยบเทาหรอเปนผดำรงตำแหนงทางวชาการไมตำกวารอง

ศาสตราจารยในสาขาวชานนหรอสาขาวชาทสมพนธกน และตองมประสบการณในการทำวจยทมใชสวนหนง

ของการศกษาเพอรบปรญญา

21.3 อาจารยทปรกษาการคนควาอสระ หมายถง อาจารยบณฑตศกษาซงคณบดแตงตง เพอทำ

หนาทใหคำแนะนำ และควบคมดแลการคนควาอสระของนกศกษาหลกสตรปรญญาโท แผน ข และตองมคณวฒ

ปรญญาเอกหรอเทยบเทาหรอเปนผดำรงตำแหนงทางวชาการไมตำกวารองศาสตราจารยในสาขาวชานนหรอ

สาขาวชาทสมพนธกน และตองมประสบการณในการทำวจยทมใชสวนหนงของการศกษาเพอรบปรญญา

ขอ 22 อาจารยบณฑตศกษาประจำในแตละหลกสตรตองมคณสมบตดงน

22.1 หลกสตรประกาศนยบตรบณฑต

22.1.1 อาจารยผรบผดชอบหลกสตร ตองเปนอาจารยประจำหลกสตรมคณวฒปรญญาเอก

หรอเทยบเทา หรอเปนผดำรงตำแหนงทางวชาการไมตำกวารองศาสตราจารยในสาขาวชานน หรอสาขาวชาท

สมพนธกน

22.1.2 อาจารยผสอน ตองเปนอาจารยประจำหรอผทรงคณวฒภายนอกสถาบน มคณวฒไม

ตำกวาปรญญาโทหรอเทยบเทา หรอเปนผดำรงตำแหนงทางวชาการไมตำกวาผชวยศาสตราจารยในสาขาวชานน

หรอสาขาวชาทสมพนธกน และตองมประสบการณดานการสอนและการทำวจยทมใชสวนหนงของการศกษา

เพอรบปรญญา

22.2 หลกสตรปรญญาโท

22.2.1 อาจารยผรบผดชอบหลกสตร ตองมคณวฒปรญญาเอกหรอเทยบเทา หรอเปนผ

ดำรงตำแหนงทางวชาการไมตำกวารองศาสตราจารยในสาขาวชานน หรอสาขาวชาทสมพนธกนจำนวนอยาง

นอย 3 คน และตองเปนอาจารยประจำหลกสตร

22.2.2 อาจารยทปรกษาวทยานพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท ดงน

1) อาจารยทปรกษาวทยานพนธหลก ตองเปนอาจารยประจำ มคณวฒปรญญาเอก

หรอเทยบเทา หรอเปนผดำรงตำแหนงทางวชาการไมตำกวา รองศาสตราจารยในสาขาวชานนหรอวชาทสมพนธ

กน และตองมประสบการณในการทำวจยทไมใชสวนหนงของการศกษาเพอรบปรญญา

2) อาจารยทปรกษาวทยานพนธรวม (ถาม) ตองเปนอาจารยประจำหรอผทรง

คณวฒภายนอกมหาวทยาลย มคณวฒปรญญาเอกหรอเทยบเทา หรอเปนผดำรงตำแหนงทางวชาการไมตำกวา

รองศาสตราจารยในสาขาวชานน หรอสาขาวชาทสมพนธกน และตองมประสบการณในการทำวจยทมใชสวน

หนงของการศกษาเพอรบปรญญา

22.2.3 อาจารยผสอบวทยานพนธและ/หรออาจารยผสอบประมวลความร (Comprehensive

Examination) และ/หรออาจารยผสอบวดคณสมบต (Qualifying Examination) ตองประกอบดวยอาจารยประจำ

Page 50: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

50

และผทรงคณวฒภายนอกมหาวทยาลย ทมคณวฒปรญญาเอกหรอเทยบเทา หรอเปนผดำรงตำแหนงทางวชาการ

ไมตำกวารองศาสตราจารยในสาขาวชานน หรอสาขาวชาทสมพนธกน ตองมความรในเนอหาและวธการสอบ

วทยานพนธ และตองมประสบการณในการทำวจย ทมใชสวนหนงของการศกษาเพอรบปรญญา

22.2.4 อาจารยผสอบการคนควาอสระ ตองประกอบดวยอาจารยประจำ ทมคณวฒปรญญา

เอกหรอเทยบเทา หรอเปนผดำรงตำแหนงทางวชาการไมตำกวารองศาสตราจารยในสาขาวชานน หรอสาขาวชา

ทสมพนธกน ตองมความรในเนอหาและวธการสอบวทยานพนธ และตองมประสบการณในการทำวจย ทมใช

สวนหนงของการศกษาเพอรบปรญญา

22.2.5 อาจารยผสอน ตองเปนอาจารยประจำหรอผทรงคณวฒภายนอกมหาวทยาลย ม

คณวฒไมตำกวาปรญญาโทหรอเทยบเทา หรอเปนผดำรงตำแหนงทางวชาการไมตำกวาผชวยศาสตราจารยใน

สาขาวชานน หรอสาขาวชาทสมพนธกน และตองมประสบการณดานการสอนและมผลงานวจยเพมเตมทมใช

สวนหนงของการศกษาเพอรบปรญญา

22.3 หลกสตรประกาศนยบตรบณฑตชนสง

22.3.1 อาจารยผรบผดชอบหลกสตร ตองเปนอาจารยประจำหลกสตรมคณวฒปรญญาเอก

หรอเทยบเทา หรอเปนผดำรงตำแหนงทางวชาการไมตำกวารองศาสตราจารยในสาขาวชานน หรอสาขาวชาท

สมพนธกน

22.3.2 อาจารยผสอน ตองมคณวฒปรญญาเอกหรอเทยบเทาหรอเปนผดำรงตำแหนงทาง

วชาการไมตำกวารองศาสตราจารยในสาขาวชานน หรอสาขาวชาทสมพนธกน มประสบการณดานการสอนและ

มผลงานวจยเพมเตมจากงานวจยทมใชสวนหนงของการศกษาเพอรบปรญญา

22.4 หลกสตรปรญญาเอก

22.4.1 อาจารยผรบผดชอบหลกสตร ตองเปนอาจารยประจำหลกสตรมคณวฒปรญญา

เอกหรอเทยบเทา หรอเปนผดำรงตำแหนงทางวชาการไมตำกวาศาสตราจารยในสาขาวชานน หรอสาขาวชาท

สมพนธกน จำนวนอยางนอย 3 คน

22.4.2 อาจารยทปรกษาวทยานพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท ดงน

1) อาจารยทปรกษาวทยานพนธหลก ตองมคณวฒปรญญาเอกหรอเทยบเทา หรอ

เปนผดำรงตำแหนงทางวชาการไมตำกวารองศาสตราจารยในสาขาวชานน หรอวชาทสมพนธกน และตองม

ประสบการณในการทำวจยทมใชสวนหนงของการศกษาเพอรบปรญญา

2) อาจารยทปรกษาวทยานพนธรวม (ถาม) ตองเปนอาจารยประจำหรอผทรง

คณวฒภายนอกมหาวทยาลย มคณวฒปรญญาเอกหรอเทยบเทา หรอเปนผดำรงตำแหนงทางวชาการไมตำกวา

รองศาสตราจารยในสาขาวชานน หรอสาขาวชาทสมพนธกน และตองมประสบการณในการทำวจยทมใชสวน

หนงของการศกษาเพอรบปรญญา

22.4.3 อาจารยผสอบวทยานพนธและ/หรออาจารยผสอบวดคณสมบต (Qualifying

Examination) ตองประกอบดวยอาจารยประจำและผทรงคณวฒภายนอกมหาวทยาลย และมคณวฒปรญญาเอก

หรอเทยบเทา หรอเปนผดำรงตำแหนงทางวชาการไมตำกวารองศาสตราจารยในสาขาวชานน หรอสาขาวชาท

สมพนธกน และตองมความรในเนอหาและวธการสอบวทยานพนธ

22.4.4 อาจารยผสอน ตองมคณวฒปรญญาเอกหรอเทยบเทา หรอเปนผดำรงตำแหนงทาง

วชาการไมตำกวารองศาสตราจารยในสาขาวชานนหรอสาขาวชาทสมพนธกน มประสบการณดานการสอนและ

มผลงานดานการวจยเพมเตมจากงานวจยทมใชสวนหนงของการศกษาเพอรบปรญญา

Page 51: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

51

ขอ 23 อาจารยบณฑตศกษาพเศษ ในแตละหลกสตรตองมคณสมบต ดงน

23.1 หลกสตรประกาศนยบตรบณฑตและหลกสตรปรญญาโท

23.1.1 ตองมคณวฒไมตำกวาปรญญาโทหรอเทยบเทา หรอเปนผดำรงตำแหนงทางวชาการ

ไมตำกวาผชวยศาสตราจารยในสาขาวชานน หรอสาขาวชาทสมพนธกนมประสบการณดานการสอน และมผล

งานวจยเพมเตมจากงานวจยทมใชสวนหนงของการศกษาเพอรบปรญญา

23.1.2 กรณเปนผทไมสงกดสถาบนอดมศกษาและไมมคณวฒ หรอตำแหนงทางวชาการ

ตาม ขอ 23.1.1 ตองเปนผเชยวชาญเฉพาะซงเปนทยอมรบในสาขาวชานน

23.2 หลกสตรประกาศนยบตรบณฑตชนสงและหลกสตรปรญญาเอก

23.2.1 ตองมคณวฒปรญญาเอก หรอเทยบเทา หรอเปนผดำรงตำแหนงทางวชาการไมตำ

กวารองศาสตราจารยในสาขาวชานน หรอสาขาวชาทสมพนธกน มประสบการณดานการสอน และมผลงานการ

วจยเพมเตมจากงานวจยทมใชสวนหนงของการศกษาเพอรบปรญญา

23.2.2 กรณเปนผทไมสงกดสถาบนอดมศกษาและไมมคณวฒ หรอตำแหนงทางวชาการ

ตาม ขอ 23.2.1 ตองเปนผเชยวชาญเฉพาะซงเปนทยอมรบในสาขาวชานน

ขอ 24 ภาระงานทปรกษาวทยานพนธและการคนควาอสระ

24.1 อาจารยประจำ 1 คน ใหเปนอาจารยทปรกษาวทยานพนธของนกศกษาปรญญาโทและ

ปรญญาเอกไมเกน 5 คน หากหลกสตรใดมอาจารยประจำทมศกยภาพพรอมทจะดแลนกศกษาทมากกวา 5 คน

ใหอยในดลยพนจของมหาวทยาลยแตทงนตองไมเกน 10 คน

24.2 อาจารยประจำ 1 คน ใหเปนอาจารยทปรกษาการคนควาอสระของนกศกษาปรญญาโทได

ไมเกน 15 คน

หากเปนอาจารยทปรกษาทงวทยานพนธและการคนควาอสระ ใหคดสดสวนจำนวนนกศกษาท

ทำวทยานพนธ 1 คน เทยบไดกบจำนวนนกศกษาทการคนควาอสระ 3 คน ทงน ใหนบรวมนกศกษาทยงไม

สำเรจการศกษาทงหมดในเวลาเดยวกน

24.3 อาจารยผรบผดชอบหลกสตร ตองทำหนาทอาจารยทปรกษาวทยานพนธ และ/หรอ อาจารย

ผสอบวทยานพนธ และ/หรออาจารยผสอนในหลกสตรนนดวย

หมวดท 6

การจดการศกษา

ขอ 25 แผนการศกษา หมายถง รายวชา ปญหาพเศษ และวทยานพนธ/การคนควาอสระ ทนกศกษาจะ

ตองเรยนหรอดำเนนการใหครบตามหลกสตรของแตละสาขาวชา นกศกษาตองสงแผนการศกษาทผานความ

เหนชอบของอาจารยทปรกษาวทยานพนธหรออาจารยทปรกษาการคนควาอสระใหแลวเสรจภายใน 2 ภาคการ

ศกษาแรกทลงทะเบยนเรยน มฉะนนจะตองลงทะเบยนเรยนรกษาสถานภาพนกศกษาในภาคการศกษาตอไป

หลงจากสงแผนการศกษาและไดรบอนมตแลว หากมการเปลยนแปลง เพม หรองดเรยนวชาใด ๆ ในแผนการ

ศกษานกศกษาตองยนคำรองผานอาจารยทปรกษาวทยานพนธหรออาจารยทปรกษาการคนควาอสระ เพอขอ

อนมตจากคณบดกอน จงจะดำเนนการลงทะเบยนได

ขอ 26 การลงทะเบยนเรยน

มหาวทยาลยจะจดใหมการลงทะเบยนรายวชาในแตละภาคการศกษา และใหนกศกษาถอปฏบต

Page 52: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

52

ตามขอกำหนดดงตอไปน

26.1 ใหนกศกษาลงทะเบยนเรยนในแตละภาคการศกษา ตามประกาศของมหาวทยาลย

26.2 การลงทะเบยนรายวชาใดๆ นกศกษาตองไดรบความเหนชอบจากอาจารยทปรกษาหรอ

อาจารยทปรกษาวทยานพนธหรออาจารยทปรกษาการคนควาอสระ

26.3 รายวชาใดทเคยไดรบระดบคะแนน B หรอสงกวา จะลงทะเบยนรายวชานนซำอกไมได

26.4 การลงทะเบยนรายวชาในแตละภาคการศกษา

นกศกษาระบบเอกภาคจะลงทะเบยนรายวชาไดไมเกน 15 หนวยกตในแตละภาคการศกษา นก

ศกษาระบบทวภาค จะลงทะเบยนรายวชาไดไมเกน 15 หนวยกตในภาคการศกษาปกต และไมเกน 6 หนวยกต

ในภาคฤดรอน นกศกษาระบบไตรภาค และระบบจตรภาคจะลงทะเบยนรายวชาไดไมเกน 9 หนวยกตในแตละ

ภาคการศกษา

26.5 การลงทะเบยนทผดเงอนไขใหถอวาการลงทะเบยนนนเปนโมฆะ และรายวชาทลงทะเบยน

ผดเงอนไขนนใหไดรบระดบคะแนน W

26.6 การลงทะเบยนเรยนรายวชาเพอเพมพนความร นกศกษาตองไดรบความเหนชอบจาก

อาจารยทปรกษา ทงนตองชำระคาธรรมเนยมและคาหนวยกต รายวชานน ตามประกาศมหาวทยาลย

26.6.1 การลงทะเบยนเรยนรายวชาเพอเพมพนความร หมายถง การลงทะเบยนรายวชาเปน

พเศษโดยไมนบหนวยกตรวมเขาในจำนวนหนวยกตในภาคการศกษาและจำนวนหนวยกตตามหลกสตร

26.6.2 ใหบนทกผลการประเมนรายวชาลงในใบแสดงผลการศกษาเปนระดบคะแนน Au

เฉพาะผทมเวลาเรยน ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรยนทงหมดของรายวชานน โดยไมมการสอบรายวชานน

26.7 การลงทะเบยนเรยนรายวชาไมนบหนวยกต “รายวชาไมนบหนวยกต” หมายถง รายวชาท

กำหนดในหลกสตรหรอรายวชาทคณะกรรมการบรหารหลกสตรกำหนดใหศกษาเพมเตม โดยนกศกษาตอง

ศกษาและสอบผานไดระดบคะแนน เปน S โดยไมนำมาคดแตมระดบคะแนนเฉลย

26.7.1 นกศกษาหลกสตรปรญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และนกศกษาหลกสตรปรญญาเอก

แบบ 1 คณะกรรมการบรหารหลกสตรอาจกำหนดใหเรยนรายวชาไมนบหนวยกต

26.7.2 นกศกษาหลกสตรปรญญาโท ทไมมพนฐานพอเพยงสำหรบการศกษาในหลกสตรท

เขาศกษา คณะกรรมการบรหารหลกสตรอาจกำหนดใหเรยนรายวชานอกเหนอจากหลกสตร เพอเปนพนฐาน

และจะตองสอบผาน โดยไดรบผลการประเมนเปนระดบคะแนน S

26.7.3 ใหบนทกผลการประเมนรายวชาลงในใบแสดงผลการศกษาเปนระดบคะแนน S

หรอ U

26.8 นกศกษาทไมมาลงทะเบยนภายใน 15 วน หลงจากวนเปดภาคการศกษาจะพนสภาพการ

เปนนกศกษา เวนแตมเหตสดวสยใหยนคำรองตอคณะกรรมการบรหารหลกสตร

26.9 การลงทะเบยนเพอรกษาสภาพการเปนนกศกษา

26.9.1 นกศกษาทลงทะเบยนและเรยนครบตามแผนการศกษาแลว แตยงไมสามารถปฏบต

ตามเกณฑการสำเรจการศกษาไดอยางครบถวนสมบรณ ใหชำระคาธรรมเนยมรกษาสภาพ คาธรรมเนยม และคา

บำรงการศกษาตามระเบยบทมหาวทยาลยกำหนดไวทกภาคการศกษาจนกวาจะสำเรจการศกษาหรอพนสภาพ

การเปนนกศกษา

26.9.2 การลงทะเบยนเพอรกษาสภาพการเปนนกศกษาใหดำเนนการใหแลวเสรจภายใน 30

วน นบจากวนเปดภาคการศกษา มฉะนนจะพนสภาพการเปนนกศกษา

Page 53: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

53

26.10 ในกรณทมเหตอนควร คณะอาจประกาศงดการเรยนการสอนรายวชาใด หรอจำกดจำนวน

นกศกษาทมาลงทะเบยนเรยนในรายวชาใดกได

26.11 นกศกษาเรยนขามมหาวทยาลย จะลงทะเบยนเรยนไดตามขอ 26.4 และจะตองชำระ

คาธรรมเนยม และคาหนวยกต ตามประกาศมหาวทยาลย

26.12 ผเขารวมศกษาจะตองชำระคาธรรมเนยม และคาหนวยกต ตามประกาศมหาวทยาลย

ขอ 27 การเพมและถอนรายวชา

การเพมและถอนรายวชา จะตองไดรบความเหนชอบจากอาจารยทปรกษา

27.1 การเพมรายวชาจะกระทำไดภายใน 1 สปดาหแรกนบตงแตวนเปดภาคการศกษาสำหรบการ

จดการเรยนการสอนระบบเอกภาค และภาคเรยนฤดรอน และภายใน 2 สปดาหแรกนบตงแตวนเปดภาคการ

ศกษาสำหรบการจดการเรยนการสอนระบบทวภาค ระบบไตรภาค และระบบจตรภาค

27.2 การถอนรายวชา

27.2.1 ในกรณทถอนรายวชาภายใน 1 สปดาหนบจากวนเปดภาคการศกษาสำหรบการ

จดการเรยนการสอนระบบเอกภาค และภาคเรยนฤดรอนและภายใน 2 สปดาหแรกนบจากวนเปดภาคการศกษา

สำหรบการจดการเรยนการสอนระบบทวภาค ระบบไตรภาค และระบบจตรภาค รายวชาทถอนจะไมปรากฏใน

ใบแสดงผลการศกษาและใหไดรบเงนลงทะเบยนคน

27.2.2 ในกรณทถอนรายวชาหลงจาก 1 สปดาหนบจากวนเปดภาคการศกษาสำหรบการ

จดการเรยนการสอนระบบเอกภาค และภาคเรยนฤดรอนและหลงจาก 2 สปดาหแรกนบจากวนเปดภาคการศกษา

สำหรบการจดการเรยนการสอนระบบทวภาค ระบบไตรภาค และระบบจตรภาค ใหบนทกระดบคะแนน W ใน

รายวชาทถอนและไมไดรบเงนลงทะเบยนคน

27.2.3 การถอนรายวชาจะถอนไดไมเกน 2 สปดาหกอนสอบปลายภาค หากถอนรายวชา

หลงจาก 2 สปดาหกอนสอบปลายภาค ใหไดรบระดบคะแนน F และจะไมไดรบเงนลงทะเบยนคน

27.3 การเพมและถอนรายวชาในขอ 27.1 และ 27.2 ตองไมขดตอการลงทะเบยนเรยนในขอ 26.2

และขอ 26.3

27.4 การเพมและถอนรายวชาทไมสามารถดำเนนการตามขอ 27.1 ขอ 27.2 และขอ 27.3 ใหอย

ในดลยพนจของคณะกรรมการบรหารหลกสตร และไดรบอนมตจากคณบด

ขอ 28 การลาพกการศกษา

การลาพกการศกษา หมายถง การทนกศกษายงเรยนไมครบตามแผนการศกษา แตมความ

ประสงคขอหยดเรยนชวคราว โดยขอรกษาสภาพการเปนนกศกษาไวเปนคราว ๆ ไป

28.1 นกศกษามสทธลาพกการศกษาได ตองไดรบความเหนชอบจากอาจารยทปรกษาและไดรบ

อนมตจากคณบด/รองอธการบด ภายในชวงเวลาถอนรายวชาเรยน หรอตามประกาศของมหาวทยาลย โดยถอ

เกณฑการพจารณาอนมตดงน

28.1.1 ถกเกณฑหรอระดมเขารบราชการทหารกองประจำการ

28.1.2 ไดรบทนแลกเปลยนนกศกษาระหวางประเทศ หรอทนอนใดทเปนประโยชนตอการ

ศกษาหรอการวจยในหลกสตร ซงมหาวทยาลยเหนสมควรสนบสนน

28.1.3 เจบปวยตองพกรกษาตวเปนเวลานานเกนรอยละ 20 ของเวลาเรยนทงหมด โดยม

ใบรบรองแพทยแสดง

28.1.4 มความจำเปนสวนตว ทงนตองศกษามาแลว ไมนอยกวา 1 ภาคการศกษา

Page 54: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

54

28.2 การลาพกการศกษาตามขอ 28.1.1 ใหเปนไปตามความตองการของราชการทหาร และการ

ลาพกการศกษาตามขอ 28.1.2 ใหเปนไปตามเงอนไขของทนทไดรบ การลาพกการศกษาตามขอ 28.1.3 และขอ

28.1.4 จะกระทำไดครงละไมเกน 2 ภาคการศกษาตดตอกน ถามความจำเปนตองลาพกการศกษาตอไปอก ใหยน

คำรองขอลาพกการศกษาไดอกไมเกน 1 ภาคการศกษา ทงนตองไดรบความเหนชอบจากคณบด/รองอธการบด

28.3 ในกรณทนกศกษาไดรบอนญาตใหลาพกการศกษา ใหนบระยะเวลาทลาพกอยในระยะเวลา

ของการศกษาดวย ยกเวนนกศกษาทไดรบอนญาตใหลาพกตามขอ 28.1.1

28.4 นกศกษาตองรกษาสภาพการเปนนกศกษาระหวางทไดรบอนญาตใหลาพกการศกษา โดย

ชำระคาธรรมเนยมคารกษาสภาพการเปนนกศกษาตามระเบยบมหาวทยาลย และใหดำเนนการรกษาสภาพการ

เปนนกศกษาใหแลวเสรจภายใน 30 วน หลงเปดภาคการศกษา มฉะนนจะพนสภาพการเปนนกศกษา

28.5 นกศกษาทไดรบอนญาตใหลาพกการศกษา เมอจะกลบเขาศกษาตองยนคำรองขอกลบเขา

ศกษาตอและไดรบอนมตจากคณบดกอนกำหนดการลงทะเบยนไมนอยกวา 1 สปดาห

28.6 การลาพกการศกษาทไมเปนไปตามขอ 28.1.1 ถงขอ 28.1.4 ใหอยในดลยพนจของ

อธการบด

28.7 การลาพกการศกษาในระหวางภาคการศกษา จะมผลดงกรณตอไปน

28.7.1 ถาวนทขอลาพกการศกษา อยในระหวาง 1 สปดาหนบจากวนเปดภาคการศกษา

สำหรบการจดการเรยนการสอนระบบเอกภาค และภาคเรยนฤดรอน และระหวาง 2 สปดาหแรกนบจากวนเปด

ภาคการศกษาสำหรบการจดการเรยนการสอนระบบทวภาค ระบบไตรภาค และระบบจตรภาค รายวชาทนก

ศกษาลงทะเบยนทงหมดจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศกษา

28.7.2 ถาวนทขอลาพกการศกษา พนกำหนด 1 สปดาหนบจากวนเปดภาคการศกษาสำหรบ

การจดการเรยนการสอนระบบเอกภาค และภาคเรยนฤดรอน และพนกำหนด 2 สปดาหแรกนบจากวนเปดภาค

การศกษาสำหรบการจดการเรยนการสอนระบบทวภาค ระบบไตรภาค และระบบจตรภาค ใหบนทกระดบ

คะแนน W ในใบแสดงผลการศกษาทกรายวชาทนกศกษาลงทะเบยนในภาคการศกษานน

ขอ 29 การพนสภาพการเปนนกศกษา

นกศกษาจะพนสภาพการเปนนกศกษาในกรณดงตอไปน

29.1 ตาย

29.2 ลาออก

29.3 โอนไปเปนนกศกษาสถาบนการศกษาอน

29.4 ขาดคณสมบตของการเปนนกศกษามหาวทยาลยขอหนงขอใดตามขอ 14

29.5 ไมมาลงทะเบยนเรยนภายในเวลาทมหาวทยาลยกำหนด และมได ลาพกการศกษาภายใน

30 วน นบจากวนเปดภาคการศกษา และภายใน 15 วน นบจากวนเปดภาคฤดรอน

29.6 ศกษาครบถวนตามหลกสตรและไดรบอนมตใหสำเรจการศกษา

29.7 เปนนกศกษาทไดคาระดบคะแนนเฉลยสะสมนอยกวา 2.50

29.8 เปนนกศกษาทดลองเรยนทไมสามารถเปลยนแปลงสภาพเปนนกศกษาสามญตามขอ 17.3

29.9 ไมชำระคาธรรมเนยมการศกษาภายในเวลาทมหาวทยาลยกำหนด

29.10 สอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ หรอ สอบประมวลความร หรอสอบวดคณสมบต

ครงท 2 ไมผาน หรอไมดำเนนการสอบครงท 2 ตามระยะเวลาทกำหนด

29.11 มหาวทยาลยสงใหพนสภาพ นอกเหนอจากขอดงกลาวขางตน

Page 55: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

55

ขอ 30 การคนสภาพการเปนนกศกษา

30.1 นกศกษาทถกถอนชอออกเนองจากไมมาลงทะเบยนและอาจกลบเขาเปนนกศกษาได หาก

มเหตอนสมควร ทงนตองไมพนกำหนด 1 ป

30.2 การคนสภาพการเปนนกศกษา ตองไดรบความเหนชอบจากคณบด/รองอธการบด และได

รบอนมตจากอธการบด

30.3 นกศกษาตองชำระคาธรรมเนยมการคนสภาพการเปนนกศกษา คาบำรง และคาลงทะเบยน

เรยนตามระเบยบมหาวทยาลย

30.4 นกศกษาทไดรบอนมตใหคนสภาพการเปนนกศกษา จะมสภาพการเปนนกศกษาเชนเดยว

กบสภาพเดมกอนพนสภาพ ทงนการนบระยะเวลาการศกษาใหเปนไปตามขอ 13

ขอ 31 การลาออก

นกศกษาทประสงคจะลาออกจากการเปนนกศกษาของมหาวทยาลย ใหยนคำรองตอคณบด/รอง

อธการบด และคณะกรรมการบรหารหลกสตร การลาออกจะมผลสมบรณเมอนกศกษาไดรบอนมตใหลาออก

ขอ 32 การเปลยนสาขาวชาและแผนการศกษา

นกศกษาอาจขอเปลยนสาขาวชา หรอเปลยนแผนการศกษาในคณะเดยวกนไดเมอไดศกษามา

แลวไมนอยกวา 1 ภาคการศกษา ทงน ตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการบรหารหลกสตรและไดรบ

อนมตจากคณบด/รองอธการบด

ขอ 33 การลงทะเบยนรายวชาในมหาวทยาลยหรอสถาบนการศกษาอน

33.1 นกศกษาอาจขอลงทะเบยนรายวชาในมหาวทยาลย หรอสถาบนการศกษาอนได โดยไดรบ

ความเหนชอบจากอาจารยทปรกษา และคณะกรรมการบรหารหลกสตร และไดรบอนมตจากคณบด/รอง

อธการบด โดยถอเกณฑ ดงน

33.1.1 รายวชาทหลกสตรกำหนด ไมไดเปดสอนในมหาวทยาลยในภาคการศกษาและ

ปการศกษานน

33.1.2 รายวชาทมหาวทยาลยหรอสถาบนการศกษาอนเปดสอน ตองมเนอหาเทยบเคยงกน

ได หรอมเนอหาสาระครอบคลมไมนอยกวาสามในสของรายวชาในหลกสตร

33.1.3 รายวชาทเปนประโยชนตอการศกษา หรอการทำวทยานพนธ หรอการคนควาอสระ

ของนกศกษา

33.2 ใหนำหนวยกตและผลการศกษาของรายวชาทนกศกษาลงทะเบยนตางสถาบนการศกษา

หรอมหาวทยาลยไปเปนสวนหนงของการประเมนผลการศกษาตามหลกสตรทนกศกษากำลงศกษาอย

33.3 นกศกษาตองเปนผรบผดชอบคาลงทะเบยน และคาธรรมเนยมอน ๆ ตามมหาวทยาลย หรอ

สถาบนการศกษาอนทนกศกษาไปเรยนนนกำหนด

หมวดท 7

การวดผลและประเมนผลการศกษา

ขอ 34 การสอบรายวชา เปนการสอบเพอวดวานกศกษามความรในวชานน ๆ ซงอาจเปนการสอบ

ขอเขยนหรอการประเมนผลการศกษาโดยวธอน ทงนตองประกาศถงวธการสอบ และเกณฑการพจารณาผลสอบ

ใหนกศกษาทราบลวงหนาตงแตตนภาคการศกษา การวดผลและประเมนผลการศกษาใหคณบด/รองอธการบด

เปนผอนมต

Page 56: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

56

ขอ 35 การสอบภาษาตางประเทศ

35.1 นกศกษาหลกสตรปรญญาเอกทกคน ตองสอบภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา การสอบ

ภาษาใดใหอยในดลยพนจของคณะกรรมการบรหารหลกสตร โดยความเหนชอบของคณบด/รองอธการบด

35.2 วธการและเกณฑการสอบภาษาตางประเทศ ใหเปนไปตามประกาศคณะหรอมหาวทยาลย

ขอ 36 การสอบประมวลความร (Comprehensive Examination)

36.1 การสอบประมวลความร ใชสำหรบนกศกษาหลกสตรปรญญาโทแผน ข สำหรบแผนการ

ศกษาอนขนอยกบขอกำหนดในแตละหลกสตร

36.2 การสอบประมวลความรใชวธการสอบขอเขยน และ/หรอการสอบปากเปลา ใหดำเนนการ

จดสอบทกหมวดวชา เพอวดความสามารถและศกยภาพในการนำหลกวชาการและประสบการณการเรยนไป

ประยกตใช ระยะเวลาทใชในการสอบใหเปนไปตามประกาศของคณะ

36.3 คณะกรรมการบรหารหลกสตร รบผดชอบในการจดสอบ อยางนอยภาคการศกษาละ 1 ครง

เมอมนกศกษายนคำรองขอสอบ

36.4 นกศกษาจะมสทธขอสอบได เมอสอบผานรายวชาไมตำกวา 3 ใน 4 ของรายวชาทงหมดใน

แผนการศกษา โดยไดระดบคะแนนเฉลยสะสมไมตำกวา 3.00

36.5 นกศกษาทประสงคจะขอสอบ ตองยนคำรองขอสอบผานอาจารยทปรกษา คณะกรรมการ

บรหารหลกสตรไปยงคณะ และชำระคาธรรมเนยมตามระเบยบมหาวทยาลย

36.6 ใหคณะกรรมการบรหารหลกสตรเสนอรายชอคณะกรรมการสอบ ประมวลความรจำนวน 3

-5 คน ตอคณบดเพอแตงตง โดยกรรมการคนหนงเปนประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบเปนผรบผด

ชอบในการดำเนนการสอบ และใหรายงานผลการสอบตอคณบด/รองอธการบด โดยผานคณะกรรมการบรหาร

หลกสตร ภายใน 4 สปดาห หลงจากเสรจสนการสอบ

36.7 เมอนกศกษาไดรบอนมตใหสอบในภาคการศกษาใด ๆ แลว ถาขาดสอบโดยไมมเหตผลอน

สมควร ถอวาสอบไมผาน/ไมเปนทพอใจ ในการสอบคราวนน ทงนใหอยในดลยพนจของประธานกรรมการ

สอบ

36.8 ผทสอบไมผาน/ไมเปนทพอใจ มสทธขอสอบแกตวไดอก 1 ครง ภายใน 1 ป นบจากการ

สอบครงแรก มฉะนนจะพนสภาพการเปนนกศกษา

ขอ 37 การสอบวดคณสมบต (Qualifying Examination)

37.1 การสอบวดคณสมบต เปนการสอบเพอประเมนความพรอมสำหรบนกศกษาหลกสตร

ปรญญาเอกทกคน เพอวดวานกศกษามความรพนฐานและมความพรอมในการทำวทยานพนธ และเพอมสทธ

เสนอเคาโครงวทยานพนธ

37.2 คณะกรรมการบรหารหลกสตร จดสอบวดคณสมบต อยางนอยภาคการศกษาละ 1 ครง เมอ

มนกศกษายนคำรองขอสอบ ทงน ใหอยในดลยพนจของคณะกรรมการบรหารหลกสตร

37.3 การสอบวดคณสมบตใชวธการสอบขอเขยนและ/หรอการสอบปากเปลา

37.4 ใหคณะกรรมการบรหารหลกสตร เสนอรายชอคณะกรรมการสอบวดคณสมบตจำนวน 3-5

คน ตอคณบด/รองอธการบด เพอพจารณาแตงตง โดยกรรมการคนหนงเปนประธานกรรมการสอบ คณะ

กรรมการสอบเปนผรบผดชอบในการดำเนนการสอบ และใหรายงานผลสอบตอคณบด โดยผานคณะกรรมการ

บรหารหลกสตร ภายใน 4 สปดาห หลงจากเสรจสนการสอบ

37.5 นกศกษาจะมสทธสอบวดคณสมบต เมอไดรบความเหนชอบจากอาจารยทปรกษาและคณะ

กรรมการบรหารหลกสตร

Page 57: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

57

37.6 นกศกษาทประสงคจะขอสอบตองยนคำรองขอสอบผานอาจารยทปรกษา คณะกรรมการ

บรหารหลกสตรไปยงคณะ และชำระคาธรรมเนยมตามระเบยบมหาวทยาลย

37.7 เมอนกศกษาไดรบอนมตใหสอบในภาคการศกษาใดๆ แลว ถาขาดสอบโดยไมมเหตผลอน

สมควร ถอวาสอบไมผานในการสอบคราวนน ทงนใหอยในดลยพนจของประธานกรรมการสอบ

37.8 ผทสอบครงแรกไมผาน มสทธสอบแกตวไดอก 1 ครง ภายหลงจากการสอบครงแรกไม

นอยกวา 30 วน ผทสอบครงทสองไมผาน/ไมเปนทพอใจใหพนสภาพการเปนนกศกษา

37.9 นกศกษาตองสอบวดคณสมบตใหผาน โดยไดผลจากการประเมนระดบคะแนนเปน S

ภายในระยะเวลาตามหลกสตรตางๆตอไปน โดยนบตงแตภาคการศกษาแรกทเขาศกษา มฉะนนพนสภาพการ

เปนนกศกษา

37.9.1 หลกสตรปรญญาเอก แบบ 1.1 ภายใน 4 ภาคการศกษาปกต

37.9.2 หลกสตรปรญญาเอก แบบ 1.2 ภายใน 4 ภาคการศกษาปกต

37.9.3 หลกสตรปรญญาเอก แบบ 2.1 ภายใน 4 ภาคการศกษาปกต

37.9.4 หลกสตรปรญญาเอก แบบ 2.2 ภายใน 6 ภาคการศกษาปกต

ขอ 38 การประเมนผลการศกษาจะตองกระทำเมอสนภาคการศกษาแตละภาคการศกษาโดยใหผลการ

ประเมนระบบระดบคะแนน (Grade) ดงน

A มคาเทากบ 4.0 หมายถง ดเยยม (Excellent)

B+ มคาเทากบ 3.5 หมายถง ดมาก (Very Good)

B มคาเทากบ 3.0 หมายถง ด (Good)

C+ มคาเทากบ 2.5 หมายถง ดพอใช (Fairly Good)

C มคาเทากบ 2.0 หมายถง พอใช (Fair)

D+ มคาเทากบ 1.5 หมายถง ออน (Poor)

D มคาเทากบ 1.0 หมายถง ออนมาก (Very Poor)

F มคาเทากบ 0 หมายถง ตก (Fail)

S หมายถง พอใจ, ผาน (Satisfactory)

U หมายถง ไมพอใจ, ไมผาน (Unsatisfactory)

I หมายถง การวดผลยงไมสมบรณ (Incomplete)

W หมายถง การถอนรายวชา (Withdrawn)

Au หมายถง ไมนบหนวยกต (Audit)

38.1 ระดบคะแนน I จะกระทำไดในรายวชาทผลการศกษายงไมสมบรณ โดยอาจารยผสอนจะ

ตองระบสาเหตทใหระดบคะแนน I และตองไดรบการอนมตจากคณบด และนกศกษาจะตองดำเนนการขอรบ

การวดผลและประเมนผลเพอแกระดบคะแนน I ใหสมบรณกอน 2 สปดาหสดทายของภาคการศกษาถดไป หาก

พนกำหนดดงกลาว มหาวทยาลยจะเปลยนระดบคะแนน I เปนระดบคะแนน F หรอระดบคะแนน U

38.2 ระดบคะแนน W แสดงวา

38.2.1 การลงทะเบยนผดเงอนไขและเปนโมฆะ ตามขอ 26.5

38.2.2 นกศกษาไดถอนรายวชาทลงทะเบยน ตามเงอนไขทกำหนดไวตามขอ 27.2.2

38.2.3 นกศกษาถกสงพกการศกษาในภาคการศกษานน

Page 58: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

58

38.2.4 กรณเหตสดวสย ลาออก ตาย หรอมหาวทยาลยอนมตใหถอนทกรายวชา ทลง

ทะเบยน

ขอ 39 การประเมนผลการสอบประมวลความร การสอบวดคณสมบต การสอบภาษาตางประเทศ การ

สอบวทยานพนธและการคนควาอสระใหผลการประเมนเปนรหสอกษร ระดบคะแนนดงน

ระดบคะแนน S หมายถง พอใจ, ผาน (Satisfactory)

ระดบคะแนน U หมายถง ไมพอใจ, ไมผาน (Unsatisfactory)

ขอ 40 การคำนวณหนวยกตสะสมและคาระดบคะแนนเฉลยสะสม

40.1 การคำนวณหนวยกตสะสมและคาระดบคะแนนเฉลย ใหกระทำเมอสนแตละภาคการศกษา

40.2 หนวยกตสะสม คอ จำนวนหนวยกตของรายวชาระดบบณฑตศกษาทลงทะเบยนเรยน

ทงหมดทไดรบระดบคะแนนตามขอ 38

40.3 คาระดบคะแนนเฉลย ม 2 ประเภทคอ คาระดบคะแนนเฉลยประจำภาคและคาระดบคะแนน

เฉลยสะสม การคำนวณคาระดบคะแนนเฉลยใหทำดงน

40.3.1 คาระดบคะแนนเฉลยประจำภาค ใหคำนวณหาจากผลการศกษาของนกศกษา ใน

แตละภาคการศกษา โดยเอาผลรวมของผลคณของหนวยกตคำนวณกบคาระดบคะแนนตอหนวยกตทนกศกษา

ไดรบในแตละรายวชาเปนตวตง แลวหารดวยผลรวมของจำนวนหนวยกตประจำภาค ในการหาร เมอได

ทศนยมสองตำแหนงแลว ถาปรากฏวายงมเศษกใหปดทง

40.3.2 คาระดบคะแนนเฉลยสะสม ใหคำนวณหาจากผลการศกษาของนกศกษา ตงแตเรม

สภาพการเปนนกศกษาจนถงภาคการศกษาปจจบนทกำลงคดคำนวณ โดยเอาผลรวมของผลคณของหนวยกต

คำนวณกบคาระดบคะแนนตอหนวยกตทนกศกษาไดรบในแตละรายวชาเปนตวตง แลวหารดวยผลรวมของ

จำนวนหนวยกตสะสม ในการหาร เมอไดทศนยมสองตำแหนงแลว ถาปรากฏวายงมเศษกใหปดทง

ขอ 41 สภาพการเปนนกศกษาสามญและการเรยนซำ

41.1 นกศกษาทไดคาระดบคะแนนเฉลยประจำภาคตำกวา 2.50 เมอสนภาคการศกษาแรกทลง

ทะเบยนเรยน หรอไดคาระดบคะแนนเฉลยสะสมตำกวา 2.50 จะพนสภาพการเปนนกศกษา

41.2 เมอสนภาคการศกษาใดๆ นกศกษาทไดคาระดบคะแนนเฉลยสะสมตงแต 2.50 ขนไป แต

ตำกวา 3.00 จะตองทำคาระดบคะแนนเฉลยสะสมใหได 3.00 ภายในสองภาคการศกษา มฉะนนจะพนสภาพการ

เปนนกศกษา ดงน

41.3 ในกรณทนกศกษาทไดรบคาระดบคะแนนเฉลยสะสมตงแต 2.50 ขนไป แตตำกวา 3.00 ให

มสถานภาพ “รอพนจ” การรอพนจนนใหนบทกภาคการศกษา

41.4 ในกรณทนกศกษาทไดรบระดบคะแนนรายวชาตำกวา C หรอไดรบผลการประเมนการ

ศกษาเปนระดบคะแนน U ในรายวชาบงคบตามหลกสตรระดบบณฑตศกษา จะตองลงทะเบยนรายวชานนซำ ให

ใชระดบคะแนนทไดรบครงหลงสดมาคำนวณระดบคะแนนเฉลยสะสมเพยงครงเดยว และใหบนทกผลการเรยน

ทกครงทลงทะเบยนเรยน

41.5 นกศกษาทไดรบระดบคะแนนรายวชาตำกวาระดบคะแนน C หรอไดรบผลการประเมนการ

ศกษาเปนระดบคะแนน U ในรายวชาเลอกตามหลกสตรระดบบณฑตศกษา อาจจะลงทะเบยนวชาอนแทนได

โดยไดรบความเหนชอบจากอาจารยทปรกษาและคณะกรรมการบรหารหลกสตร

ขอ 42 การเทยบโอนหนวยกต ใหเปนไปตามประกาศวาดวยการเทยบโอนผลการเรยนในระดบบณฑต

ศกษาของมหาวทยาลย

Page 59: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

59

42.1 การเทยบโอนหนวยกตทไดจากรายวชาในระดบบณฑตศกษา ในขณะทเปนนกศกษา

สามญของมหาวทยาลยหรอสถาบนการศกษาอน ทไดศกษามาแลวไมเกน 5 ปการศกษา นบจากปการศกษาทลง

ทะเบยนเรยนรายวชานน กระทำไดโดยความเหนชอบจากคณะกรรมการบรหารหลกสตรและคณบด โดยแตละ

รายวชาทขอเทยบโอน ตองไดระดบคะแนนไมตำกวา B และรายวชาทศกษาในมหาวทยาลยหรอตางสถาบนการ

ศกษา เทยบโอนไดไมเกนหนงในสาม ของจำนวนหนวยกตของรายวชาทงหมดในหลกสตรของมหาวทยาลย

ทงนไมนบรวมรายวชาวทยานพนธและการคนควาอสระ

42.2 รายวชาทเทยบโอนหนวยกต ใหแสดงชอรายวชา จำนวน หนวยกต และคาระดบคะแนนใน

ใบแสดงผลการศกษาทหลกสตรรบโอน โดยไมนำมาคดระดบคะแนนเฉลย

42.3 หนวยกตทไดจากการเขารวมศกษาขณะเปนนกศกษาพเศษ ไมสามารถเทยบโอนได

ขอ 43 การลงโทษนกศกษาททจรตในการสอบรายวชา หรอการคดลอกวทยานพนธ/ผลงานการคนควา

อสระของผอน

43.1 การลงโทษนกศกษาททจรตในการสอบรายวชาใหเปนไปตามประกาศมหาวทยาลยวาดวย

การสอบของนกศกษาระดบบณฑตศกษา

43.2 การลงโทษนกศกษาทคดลอกวทยานพนธ/ผลงานการคนควาอสระของผอนหรอใหผอนจด

ทำ ใหเปนหนาทของคณะกรรมการสอบวทยานพนธ/ผลงานการคนควาอสระ ในการเสนอคณะกรรมการบรหาร

หลกสตรเพอแตงตงกรรมการตรวจสอบและพจารณาตามสมควรแกกรณดงน

43.2.1 กรณทตรวจสอบพบ ในขณะทยงไมสำเรจการศกษา ใหถอวาเปนการกระทำผดวนย

นกศกษา และมโทษสงสดใหพนสภาพการเปนนกศกษา

43.2.2 กรณทตรวจสอบพบ เมอไดมการอนมตปรญญาไปแลว ใหเสนอคณะกรรมการ

บรหารหลกสตรและคณบด/รองอธการบด เพอนำเสนอสภามหาวทยาลยพจารณาเพกถอนปรญญา

หมวดท 8

การทำและการสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ

ขอ 44 วทยานพนธ หมายถง เรองทเขยนเรยบเรยงขนจากผลทไดจากการศกษาคนควา วจย หรอสำรวจ

อนเปนสวนหนงของงานทผศกษาตองทำ เพอสทธในการรบปรญญาตามทมหาวทยาลยไดกำหนดไว นกศกษา

หลกสตรปรญญาโท แผน ก และนกศกษาหลกสตรปรญญาเอกตองทำวทยานพนธ

ขอ 45 การคนควาอสระหมายถง หมายถง เรองทเขยนเรยบเรยงขนจากผลทไดจากการศกษาคนควา

วจย หรอสำรวจ อนเปนสวนหนงของงานทผศกษาตองทำ เพอสทธในการรบปรญญาตามทมหาวทยาลยได

กำหนดไว นกศกษาหลกสตรปรญญาโท แผน ข ตองทำการคนควาอสระ

ขอ 46 อาจารยทปรกษาวทยานพนธ/การคนควาอสระ ตองมองคประกอบ ดงน

46.1 วทยานพนธ/การคนควาอสระ ระดบปรญญาโท ใหมอาจารยทปรกษาวทยานพนธ 1 คน ใน

กรณทมความจำเปนอาจเสนออาจารยทปรกษาวทยานพนธ/การคนควาอสระรวมไดอก 1 คน

46.2 วทยานพนธ ระดบปรญญาเอก ใหมอาจารยทปรกษาวทยานพนธ 1 คน ในกรณทมความ

จำเปนอาจเสนออาจารยทปรกษาวทยานพนธรวมไดอกไมเกน 2 คน

ขอ 47 คณะกรรมการสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ หมายถง คณะกรรมการทคณะแตงตงขน เพอ

ทำการสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ โดยมกรรมการคนหนงเปนประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการ

Page 60: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

60

สอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ มจำนวนและองคประกอบดงน

47.1 วทยานพนธ/การคนควาอสระ ระดบปรญญาโทใหมคณะกรรมการสอบ จำนวน 3-4 คน

ประกอบดวย อาจารยประจำ อาจารยทปรกษาวทยานพนธ/การคนควาอสระ ผทรงคณวฒภายนอกมหาวทยาลย

ในสาขาวชานน หรอสาขาทสมพนธกนอยางนอย 1 คน เพอทำหนาทเปนกรรมการสอบ และอาจารยทปรกษา

วทยานพนธ/การคนควาอสระ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบ

47.2 วทยานพนธระดบปรญญาเอก ใหมคณะกรรมการสอบ จำนวน 5 คน ประกอบดวย อาจารย

ประจำ อาจารยทปรกษาวทยานพนธ ผทรงคณวฒภายนอกในสาขาวชานนหรอสาขาทสมพนธกนอยางนอย 1

คน เพอทำหนาทเปนกรรมการสอบในนามผแทนคณะ และอาจารยทปรกษาวทยานพนธ ตองไมเปนประธาน

กรรมการสอบ

ขอ 48 การเสนอหวขอและเคาโครงวทยานพนธ/การคนควาอสระ

นกศกษาจะเสนอหวขอและเคาโครงวทยานพนธ/การคนควาอสระได ตองลงทะเบยน

วทยานพนธ/การคนควาอสระไมนอยกวา 3 หนวยกต ในภาคการศกษานน และดำเนนการดงน

48.1 นกศกษาหลกสตรปรญญาโท แผน ก 1 ทำเฉพาะวทยานพนธตองสอบวดคณสมบตผาน/

เปนทพอใจแลว

48.2 นกศกษาหลกสตรปรญญาโท แผน ก 2 ตองศกษารายวชาตามแผนการเรยนมาแลวไมนอย

กวา 9 หนวยกต และตองไดรบคาระดบคะแนนเฉลยสะสมไมตำกวา 3.00

48.3 นกศกษาหลกสตรปรญญาโท แผน ข ตองศกษารายวชาตามแผนการเรยนมาแลวไมนอย

กวา 9 หนวยกต และตองไดรบคาระดบคะแนนเฉลยสะสมไมตำกวา 3.00

48.4 นกศกษาหลกสตรปรญญาเอก ตองสอบวดคณสมบตผาน/เปนทพอใจแลว และตองสอบ

ผานภาษาตางประเทศตามประกาศคณะ

48.5 การพจารณาหวขอและเคาโครงวทยานพนธ/การคนควาอสระ ใหเปนไปตามขนตอนทคณะ

กรรมการบรหารหลกสตรกำหนด

48.6 หวขอและเคาโครงวทยานพนธ/การคนควาอสระทจะเสนอขออนมต ตองไดรบความเหน

ชอบจากอาจารยทปรกษาวทยานพนธ/การคนควาอสระ แลวจงเสนอตอคณะกรรมการบรหารหลกสตรเพอ

พจารณา และใหนำผลการพจารณาเสนอตอบณฑตศกษาสถาน

48.7 การเปลยนแปลงใดๆ เกยวกบหวขอและเคาโครงวทยานพนธ/การคนควาอสระทไดรบ

อนมตแลว หากเปนการเปลยนแปลงหวขอวทยานพนธ/การคนควาอสระ หรอสาระสำคญของวทยานพนธ/การ

คนควาอสระ ใหการประเมนผลวทยานพนธ/การคนควาอสระทลงทะเบยนผานมาทงหมดเปนระดบคะแนน U

นกศกษาตองลงทะเบยนและยนขออนมตหวขอและเคาโครงวทยานพนธ/การคนควาอสระใหม โดยใหนบเวลา

จากวนทไดรบอนมตหวขอและเคาโครงวทยานพนธ/การคนควาอสระครงสดทาย

ขอ 49 การสอบหวขอและเคาโครงวทยานพนธ/การคนควาอสระ และการสอบความกาวหนา

วทยานพนธ/การคนควาอสระ

นกศกษาปรญญาโทสอบหวขอและเคาโครงวทยานพนธ/การคนควาอสระ

นกศกษาปรญญาเอกสอบหวขอและเคาโครงวทยานพนธ และการสอบความกาวหนา

วทยานพนธ

49.1 นกศกษาตองยนคำรองพรอมหวขอและเคาโครงวทยานพนธ/การคนควาอสระ โดยยอตาม

รปแบบทบณฑตศกษาสถานกำหนดจำนวน 5 ชด ตอคณะ กอนวนสอบเปนเวลาอยางนอย 5 วนทำการ และเมอ

Page 61: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

61

ไดรบอนมตใหมการสอบ คณะจะประกาศวน เวลา และสถานทใหทราบโดยทวกน

49.2 การสอบหวขอและเคาโครงวทยานพนธ/การคนควาอสระ ตองดำเนนการใหแลวเสรจ

ภายใน 30 วน นบตงแตวนทยนคำรองขอสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ และไดรบอนมตหวขอและเคาโครง

วทยานพนธ/การคนควาอสระ ทเสนอ มฉะนนจะตองเสนอหวขอและเคาโครงวทยานพนธ/การคนควาอสระ

ใหม

49.3 ใหประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบหวขอและเคาโครงวทยานพนธ/การ

คนควาอสระ ไปยงคณะหลงจากเสรจสนการสอบ ถาผลการสอบหวขอและเคาโครงวทยานพนธ/การคนควา

อสระ ผาน คณะจะประกาศอนมตหวขอและเคาโครงวทยานพนธ/การคนควาอสระ ใหทราบทวกน แตถาตองม

การปรบปรงแกไขใหนกศกษาดำเนนการแกไขแลวเสนอผานอาจารยทปรกษาวทยานพนธ/การคนควาอสระ

และเสนอตอคณะภายใน 30 วนนบตงแตวนสอบ

49.4 การสอบความกาวหนาวทยานพนธ/การคนควาอสระ มวตถประสงคเพอใหทราบความ

กาวหนาในการทำวทยานพนธ/การคนควาอสระ และเสนอแนวทางการแกไขปญหา อนจะสงผลใหนกศกษา

ประสบความสำเรจในการทำวทยานพนธ/การคนควาอสระมากขน นกศกษาตองสอบความกาวหนาวทยานพนธ/

การคนควาอสระ โดยคณะกรรมการสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ นกศกษาจะขอสอบความกาวหนา

วทยานพนธ/การคนควาอสระไดตองลงทะเบยนวทยานพนธ/การคนควาอสระไมนอยกวากงหนงของจำนวน

หนวยกตวทยานพนธ/การคนควาอสระในหลกสตรนน

49.5 ใหประธานการสอบวทยานพนธ /การคนควาอสระรายงานผลการสอบความกาวหนา

วทยานพนธ/การคนควาอสระไปยงคณะทนทหลงจากเสรจสนการสอบ

49.6 อาจารยทปรกษาวทยานพนธ/การคนควาอสระ ตองแจงผลการประเมนความกาวหนาใน

การทำวทยานพนธ/การคนควาอสระไปยงคณะ กอนวนอนมตผลการศกษาทกภาคการศกษา

ขอ 50 การสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ

50.1 นกศกษามสทธขอสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระได เมอนกศกษาทำวทยานพนธ/การ

คนควาอสระเสรจเรยบรอยแลว และเปนไปตามขอกำหนดดงน

50.1.1 ไดรบอนมตหวขอและเคาโครงวทยานพนธ/การคนควาอสระแลว ไมนอยกวา 120 วน

50.1.2 มคณสมบตอน ๆ ครบตรงตามขอกำหนดในหลกสตร

50.1.3 ไดรบความเหนชอบจากอาจารยทปรกษาวทยานพนธ/การคนควาอสระ ใหขอสอบ

วทยานพนธ/การคนควาอสระได

50.2 การยนคำรองขอสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ

50.2.1 หลกสตรปรญญาโท นกศกษายนคำรองกอนวนสอบเปนเวลาไมนอยกวา 15 วน

ทำการ

50.2.2 หลกสตรปรญญาเอก นกศกษายนคำรองกอนวนสอบเปนเวลาไมนอยกวา 30 วน

ทำการ

50.2.3 นกศกษายนคำรองขอสอบ พรอมสำเนาบทคดยอตามรปแบบทบณฑตศกษาสถาน

กำหนดจำนวน 5 ชด พรอมทงวทยานพนธ/การคนควาอสระฉบบสอบจำนวนเทากบกรรมการสอบ เพอคณะจะ

ไดดำเนนการจดสงใหกรรมการสอบ และอก 1 ชดเพอใหคณะตรวจรปแบบ นกศกษาตองแกไขรปแบบใหถก

ตองตามทคณะไดตรวจสอบและเสนอแนะ

50.2.4 เมอไดรบอนมตใหสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ คณะจะประกาศกำหนดวน

เวลา สถานทสอบใหทราบโดยทวกน ลวงหนากอนสอบ 7 วน

Page 62: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

62

50.3 การสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ ใหเปนการสอบแบบปากเปลาอยางเปดเผย นกศกษา

และผสนใจอน ๆ สามารถเขารวมรบฟงไดตามกำหนด วน เวลา และสถานท ตามทคณะกำหนดในคำสงแตงตง

คณะกรรมการสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ โดยผเขารวมรบฟงไมมสทธในการสอบถาม เวนแตจะไดรบ

อนญาตจากคณะกรรมการสอบ

50.4 ในการสอบจะตองมคณะกรรมการสอบ ดงน

50.4.1 ระดบปรญญาโท ใหถอตามเกณฑในขอ 47.1

50.4.2 ระดบปรญญาเอก ใหถอตามเกณฑในขอ 47.21

ขอ 51 การตดสนผลการสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ

51.1 เมอการสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระเสรจสน ใหคณะกรรมการสอบวทยานพนธ/การ

คนควาอสระอภปรายแสดงความคดเหนและลงมต พรอมตดสนผลการสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระตาม

เกณฑดงน

51.1.1 “ผาน” หมายถง การทนกศกษาแสดงผลงานวทยานพนธ/การคนควาอสระ และตอบ

ขอซกถามไดเปนทนาพอใจของคณะกรรมการสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ ไมตองมการแกไขหรอ

เพมเตมสาระสำคญ นกศกษาสามารถจดพมพรปเลมวทยานพนธฉบบสมบรณสงคณะไดทนท

51.1.2 “ผานโดยมเงอนไข” หมายถง การทนกศกษายงไมสามารถแสดงผลงานวทยานพนธ/

การคนควาอสระ หรอตอบขอซกถามใหเปนทพอใจของคณะกรรมการสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ ได

อยางสมบรณ คณะกรรมการสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระพจารณาเหนสมควรใหแกไขหรอเพมเตมสาระ

สำคญ และ/หรอเรยบเรยงวทยานพนธ/การคนควาอสระตามทคณะกรรมการสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ

เสนอแนะไวเปนลายลกษณอกษร ทงนใหคณะกรรมการสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระกำหนดระยะเวลาท

นกศกษา จะตองดำเนนการแกไขปรบปรงวทยานพนธ/การคนควาอสระในระดบปรญญาโทตองไมเกน 60 วน

และในระดบปรญญาเอกตองไมเกน 90 วน นบจากวนสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ

51.1.3 “ไมผาน” หมายถง การทนกศกษาไมแสดงผลงานวทยานพนธ/การคนควาอสระ ให

เปนทพอใจของคณะกรรมการสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ และ/หรอไมสามารถตอบขอซกถามของคณะ

กรรมการสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระได ซงแสดงวานกศกษาผนนไมมความเขาใจอยางถองแทถงสาระ

ของวทยานพนธ/การคนควาอสระทตนไดทำ

กรณทนกศกษาสอบครงแรกไมผาน ใหนกศกษายนคำรองขอสอบใหมไดอก 1 ครง

51.2 กรณทนกศกษาไมสามารถปฏบตตามการตดสนผลการสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ

ของคณะกรรมการสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระภายในระยะเวลาทกำหนดไว ไมวาจะเปนกรณสอบ “ผาน

โดยมเงอนไข” หรอสอบ “ไมผาน” ผลการสอบจะถกปรบเปนระดบคะแนน U นกศกษาตองดำเนนการลง

ทะเบยนวทยานพนธ/การคนควาอสระและจดทำวทยานพนธ/การคนควาอสระภายใตหวขอใหม พรอมทงเรมตน

ขนตอนการทำวทยานพนธ/การคนควาอสระใหมทงหมด

51.3 ใหประธานกรรมการสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ รายงานผลการสอบไปยงคณะ

กรรมการบรหารหลกสตร คณะ และบณฑตศกษาสถาน ภายใน 1 สปดาหนบจากวนสอบ

ขอ 52 การเรยบเรยงวทยานพนธ/การคนควาอสระ

52.1 ภาษาทใชในการเขยนวทยานพนธ/การคนควาอสระ ใหเปนไปตามทกำหนดในหลกสตร

ในกรณทไมไดกำหนดไวในหลกสตร ใหนกศกษาแจงความประสงคเปนกรณพเศษ ผานคณะกรรมการบรหาร

หลกสตร

Page 63: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

63

52.2 รปแบบการจดทำรปเลมใหเปนไปตามคมอการจดทำวทยานพนธ/การคนควาอสระของ

บณฑตศกษาสถาน

ขอ 53 นกศกษาตองสงวทยานพนธ/การคนควาอสระฉบบสมบรณทมลายมอชอคณะกรรมการสอบ

วทยานพนธ/การคนควาอสระครบถวนทกคน จำนวน 5 เลม พรอมแผนบนทกขอมลวทยานพนธและบทคดยอ

ตามแบบทกำหนดใหบณฑตศกษาสถานภายในวนอนมตผลประจำภาคการศกษา ในกรณทนกศกษามขอผกพน

ตองมอบวทยานพนธ/การคนควาอสระใหแกหนวยงานใด ใหนกศกษาจดสงไปยงหนวยงานนนดวย

ขอ 54 การยกเลกผลการสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระ ในกรณทบณฑตศกษาสถานไมไดรบเลม

วทยานพนธฉบบสมบรณพรอมแผนบนทกขอมลวทยานพนธ/การคนควาอสระครบถวนภายในกำหนดเวลา 60

วน สำหรบปรญญาโท และ 90 วน สำหรบปรญญาเอก หลงจากวนสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระผาน

บณฑตศกษาสถานจะยกเลกผลการสอบและประเมนผลวทยานพนธ/การคนควาอสระทลงทะเบยนผานมา

ทงหมดเปนระดบคะแนน U หากนกศกษายงตองการรบปรญญานนอก นกศกษาตองลงทะเบยนและเรมขนตอน

การทำวทยานพนธ/การคนควาอสระใหมทงหมด

ขอ 55 นกศกษาทสอบวทยานพนธ/การคนควาอสระแลว แตยงไมสงวทยานพนธ/การคนควาอสระ

ฉบบสมบรณตอ บณฑตศกษาสถานภายในวนอนมตผลประจำภาคการศกษา ใหถอวานกศกษาผนนยงไมสำเรจ

การศกษา นกศกษาจะตองลงทะเบยนรกษาสภาพการเปนนกศกษา ทงนตองไมขดแยงกบระยะเวลาในขอ 54

ขอ 56 วทยานพนธ/การคนควาอสระทไดรบอนมตจากบณฑตศกษาสถานแลว จงจะถอวาเปน

วทยานพนธ/การคนควาอสระฉบบสมบรณ และใหนบเปนสวนหนงของการศกษาเพอขอรบปรญญา

ลขสทธหรอสทธบตรในวทยานพนธ/การคนควาอสระเปนของมหาวทยาลย นกศกษาและ

อาจารยทปรกษาวทยานพนธ/การคนควาอสระเรองนน ๆ สามารถนำไปเผยแพรในเชงวชาการได แตการนำ

เนอหาหรอผลการศกษาไปใชเพอประโยชนอนใดใหเปนไปตามหลกเกณฑและวธการทมหาวทยาลยกำหนด

กรณทการทำวทยานพนธ/การคนควาอสระไดรบทนวจยทมขอผกพนเกยวกบลขสทธหรอสทธบตรโดยไดรบ

ความเหนชอบจากมหาวทยาลย ใหดำเนนการตามขอผกพนนน ๆ

หมวดท 9

การสำเรจการศกษาและขออนมตปรญญาหรอประกาศนยบตรบณฑต

ขอ 57 การสำเรจการศกษา

นกศกษาระดบบณฑตศกษาทจะสำเรจการศกษาได ตองมคณสมบตทวไปและปฏบตตาม

เงอนไขครบถวนดงน

57.1 ศกษารายวชาครบตามทกำหนดในหลกสตร และสอบผานตามเกณฑทกำหนดในหมวดการ

วดผลและประเมนผลการศกษา

57.2 สอบผานความรภาษาตางประเทศตามเงอนไข และหลกเกณฑทกำหนดในขอ 35

57.3 การขอสำเรจการศกษาตามทคณะกำหนด หากไมสามารถดำเนนการเพอสำเรจการศกษา

ตามทคณะกำหนดในภาคการศกษานนได ใหนกศกษาลงทะเบยนเพอรกษาสภาพนกศกษาในภาคการศกษาถดไป

57.4 มคาระดบคะแนนเฉลยสะสมของวชาทกำหนด ตามหลกสตรระดบบณฑตศกษา ดงน

1) ประกาศนยบตรบณฑต และประกาศนยบตรบณฑตชนสง ตองเรยนครบตามจำนวน

หนวยกตทกำหนดไวในหลกสตร และตองไดรบระดบคะแนนเฉลยสะสมไมตำกวา 3.00

Page 64: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

64

2) ปรญญาโท

- แผน ก แบบ ก 1 เสนอและสอบผานวทยานพนธ โดยผลงานวทยานพนธตองไดรบ

การตพมพ หรออยางนอยดำเนนการใหผลงานหรอสวนหนงของผลงานไดรบการยอมรบใหตพมพในวารสาร

หรอสงพมพทางวชาการ หรอเสนอตอทประชมวชาการทมรายงานการประชม (Proceeding)

- แผน ก แบบ ก 2 ศกษารายวชาครบถวนตามทกำหนดในหลกสตร โดยจะตองไดระดบ

คะแนนเฉลยสะสมไมตำกวา 3.00 พรอมทงเสนอและสอบผานวทยานพนธ ผลงานวทยานพนธตองไดรบการต

พมพ หรออยางนอยดำเนนการใหผลงานหรอสวนหนงของผลงานไดรบการยอมรบใหตพมพในวารสารหรอสง

พมพทางวชาการ หรอเสนอตอทประชมวชาการทมรายงานการประชม

- แผน ข ศกษารายวชาครบถวนตามทกำหนดในหลกสตร โดยตองไดระดบคะแนน

เฉลยสะสมไมตำกวา 3.00 ตองสอบผานการสอบประมวลความร และการคนควาอสระ

3) ปรญญาเอก

- แบบ 1 สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลกเกณฑและเงอนไขท

มหาวทยาลยกำหนด สอบผานการสอบวดคณสมบต เสนอและสอบผานวทยานพนธ ผลงานวทยานพนธตองได

รบการตพมพ หรออยางนอยดำเนนการใหผลงานหรอสวนหนงของผลงานไดรบการยอมรบใหตพมพในวารสาร

หรอสงพมพทางวชาการทมกรรมการภายนอกมารวมกลนกรอง (Peer Review) กอนการตพมพและเปนทยอมรบ

ในสาขาวชานน

- แบบ 2 ศกษารายวชาครบถวนตามทกำหนดในหลกสตร โดยตองไดคาระดบคะแนน

เฉลยสะสมไมตำกวา 3.00 สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลกเกณฑและเงอนไขท

มหาวทยาลยกำหนด สอบผานการสอบวดคณสมบต เสนอและสอบผานวทยานพนธ ผลงานวทยานพนธตองได

รบการตพมพ หรออยางนอยดำเนนการใหผลงานหรอสวนหนงของผลงานไดรบการยอมรบใหตพมพในวารสาร

หรอสงพมพทางวชาการทมกรรมการภายนอกมารวมกลนกรองกอนการตพมพและเปนทยอมรบในสาขาวชานน

57.5 สงรปเลมวทยานพนธฉบบสมบรณ/การคนควาอสระฉบบสมบรณ ทจดพมพตาม

ขอกำหนดของบณฑตศกษาสถาน พรอมแผนบนทกขอมลตามรปแบบทบณฑตศกษาสถานกำหนด

57.6 กรณทเรยนรายวชาหรอทำกจกรรมวชาการอนเพมเตม โดยไมนบหนวยกต ตองมผล

สมฤทธตามทหลกสตรกำหนด

57.7 ระยะเวลาการศกษาเปนไปตามขอบงคบฯ ในขอ 13

57.8 ปฏบตตามขอกำหนดอน ๆ ตามทระบไวในหลกสตร

ขอ 58 การขออนมตประกาศนยบตรบณฑตหรอปรญญา

นกศกษาทจะไดรบการพจารณาเสนอชอขออนมตประกาศนยบตรบณฑตหรอปรญญาตอสภา

มหาวทยาลย ตองมคณสมบตดงน

58.1 เปนผสำเรจการศกษาตามขอ 57

58.2 ปฏบตตามขอกำหนดตาง ๆ ของคณะและมหาวทยาลยครบถวน

58.3 ชำระหนสนทงหมดทมตอมหาวทยาลยหรอองคกรใด ๆ ในมหาวทยาลย

58.4 เปนผไมอยระหวางถกลงโทษทางวนยนกศกษาหรอระหวางการพจารณาความผด

58.5 มความประพฤตเหมาะสม

Page 65: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

65

ขอ 59 ในกรณทไมสามารถปฏบตตามขอบงคบนได ใหเสนอสภามหาวทยาลยพจารณาเปนกรณไป

ประกาศ ณ วนท 3 เดอนกนยายน พ.ศ.2550

(นางจรวยพร ธรณนทร)

ปลดกระทรวงศกษาธการ

นายกสภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

Page 66: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

66

ขอบงคบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

วาดวยการศกษาระดบปรญญาตร

พ.ศ. 2551

ตามทไดมพระราชบญญตมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล พ.ศ. 2548 เพอใหการดำเนนการจดการ

ศกษาเปนไปดวยความเรยบรอย สอดคลองกบสภาพสงคมทเปลยนแปลงไป มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล

ลานนา จงเหนควรจดทำขอบงคบวาดวยการศกษาระดบปรญญาตร พ.ศ. 2551 ขน

อาศยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แหงพระราชบญญตมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล

พ.ศ. 2548 และมตสภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา ในการประชมครงท 5(3/2551) เมอวนท 28

เดอน มนาคม พ.ศ. 2551 จงออกขอบงคบไวดงตอไปน

หมวดท 1 บททวไป

หมวดท 2 การรบเขาศกษา

หมวดท 3 ระบบการศกษา

หมวดท 4 การลงทะเบยนเรยน

หมวดท 5 การลาของนกศกษา

หมวดท 6 การยายคณะและหลกสตร

หมวดท 7 การเทยบโอนผลการเรยน

หมวดท 8 การวดและประเมนผลการศกษา

หมวดท 9 การพนสภาพการเปนนกศกษา

หมวดท 10 การศกษาเพอเพมพนความร

หมวดท 11 การขอสำเรจการศกษาและการขอขนทะเบยนบณฑต

หมวดท 12 ปรญญาเกยรตนยมและเหรยญเกยรตนยม

หมวดท 13 บทเฉพาะกาล

Page 67: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

67

หมวดท 1

บททวไป

ขอ 1 ขอบงคบนเรยกวา “ขอบงคบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา วาดวยการศกษาระดบ

ปรญญาตร พ.ศ. 2551”

ขอ 2 ขอบงคบนใหมผลใชบงคบนบแตวนถดจากวนประกาศเปนตนไป

ขอ 3 บรรดาขอบงคบ ระเบยบ คำสง หรอประกาศอนใด ในสวนทกำหนดไวแลวในขอบงคบน

หรอซงขดหรอแยงกบขอบงคบน ใหใชขอบงคบนแทน

ขอ 4 ในขอบงคบน

“มหาวทยาลย” หมายถง มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“สภามหาวทยาลย” หมายถง สภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“อธการบด” หมายถง อธการบดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“รองอธการบด” หมายถง รองอธการบดทไดรบมอบหมายใหปฏบตหนาทท

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา เชยงราย

ตาก นาน พษณโลก และลำปาง

“คณบด” หมายถง หวหนาหนวยงานทมการจดการเรยนการสอนในหลกสตร

ระดบปรญญาตรของมหาวทยาลย และใหหมายรวมถง

หวหนาหนวยงานทเรยกชอเปนอยางอนทมฐานะเทยบเทา

“คณะ” หมายถง หนวยงานทมการจดการเรยนการสอนในหลกสตรระดบ

ปรญญาตรของมหาวทยาลย และใหหมายรวมถงหนวยงานท

เรยกชอเปนอยางอนทมฐานะเทยบเทา

“คณะกรรมการประจำคณะ” หมายถง คณะกรรมการประจำคณะทตงขนตามมาตรา 37 แหง

พระราชบญญตมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล พ.ศ.2548

ของแตละคณะในสงกดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล

ลานนา

“สาขาวชา” หมายถง สาขาวชาทมการจดการเรยนการสอนในแตละคณะและให

หมายรวมถงหนวยงานทเรยกชอเปนอยางอนทมฐานะเทยบเทา

“หวหนาสาขาวชา” หมายถง หวหนาสาขาวชาทมการจดการเรยนการสอนในแตละคณะ

และใหหมายรวมถงหวหนาหนวยงานทเรยกชอเปนอยางอน

ทมฐานะเทยบเทา

“อาจารยทปรกษา” หมายถง อาจารยประจำในคณะซงคณบดมอบหมายใหทำหนาทให

คำแนะนำปรกษา ตดตามผลเกยวกบการศกษาตกเตอนและ

ดแลความประพฤตตลอดจนรบผดชอบดแลแผนการเรยนของ

นกศกษา

Page 68: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

68

“อาจารยผสอน” หมายถง ผทมหนาทรบผดชอบสอนรายวชาในระดบปรญญาตร

“นกศกษา” หมายถง ผทเขารบการศกษาระดบปรญญาตรในมหาวทยาลย

เทคโนโลยราชมงคลลานนา

“แผนการเรยน” หมายถง แผนการจดการเรยนการสอนในแตละภาคการศกษา

ของแตละหลกสตรทไดรบความเหนชอบจากสภามหาวทยาลย

การจดแผนการเรยนจะตองไดรบความเหนชอบจากคณบด

หรอรองอธการบด

“เขตพนท” หมายถง มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา เชยงราย ตาก นาน

พษณโลก และลำปาง

“กองการศกษา” หมายถง กองการศกษา เชยงราย ตาก นาน พษณโลก และลำปาง

“สำนกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน”

หมายถง สำนกสงเสรมวชาการและงานทะเบยนมหาวทยาลย

เทคโนโลยราชมงคลลานนา

ขอ 5 ใหอธการบดรกษาการตามขอบงคบน และมอำนาจวนจฉยตความตลอดจนออกประกาศเพอ

ใหการปฏบตตามขอบงคบนเปนไปดวยความเรยบรอย ทงนคำวนจฉยใหถอเปนทสด และตองไม

ขดตอเกณฑมาตรฐานการศกษาระดบปรญญาตรของสำนกงานคณะกรรมการการอดมศกษา

หมวดท 2

การรบเขาศกษา

ขอ 6 ผทจะสมครเขาเปนนกศกษาตองมคณสมบตและลกษณะดงน

6.1 เปนผมคณวฒการศกษาตามทกำหนดไวในหลกสตร

6.2 ไมเปนคนวกลจรตหรอโรคตดตอรายแรง โรคทสงคมรงเกยจ หรอโรคทจะเปน อปสรรคตอการ

ศกษา

6.3 ไมเปนผมความประพฤตเสอมเสยอยางรายแรง

ขอ 7 การคดเลอกผสมครเขาเปนนกศกษาใหเปนไปตามระเบยบการสอบคดเลอกเขาศกษาตอระดบ

ปรญญาตรของมหาวทยาลย หรอการคดเลอกตามวธการทมหาวทยาลยกำหนด

ขอ 8 ผทผานการคดเลอกเขาศกษา จะมสถานภาพเปนนกศกษาเมอไดขนทะเบยน และทำบตรประจำตว

นกศกษาตามทมหาวทยาลยกำหนด การกำหนดรหสนกศกษาใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวทยาลย

Page 69: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

69

หมวดท 3

ระบบการศกษา

ขอ 9 มหาวทยาลยจดระบบการศกษาตามหลกเกณฑดงน

9.1 มหาวทยาลยจดการศกษาโดยการประสานงานดานวชาการระหวางคณะหรอสาขาวชา คณะใด

หรอสาขาวชาใดทมหนาทเกยวกบวชาการดานใดใหจดการศกษาในวชาการดานนนแก

นกศกษาทกคนทงมหาวทยาลย

9.2 มหาวทยาลยจดการศกษาภาคการศกษาปกตโดยใชระบบทวภาคเปนหลก ในปการศกษาหนง

จะแบงออกเปน 2 ภาคการศกษาซงเปนภาคการศกษาบงคบ แบงออกเปนภาคการศกษาทหนง

และภาคการศกษาทสอง มระยะเวลาศกษาไมนอยกวา 15 สปดาหตอหนงภาคการศกษา ทงน

ไมรวมเวลาสำหรบการสอบ

มหาวทยาลยอาจจดการศกษาระบบไตรภาค จดการศกษาปละ 3 ภาคการศกษาปกต โดยมระยะ

เวลาเรยนไมนอยกวา 12 สปดาหตอภาคการศกษา ทงนการจดการศกษาตองจดการเรยนใหม

จำนวนชวโมงตอหนวยกตตามทกำหนดไวในภาคการศกษาปกตในระบบทวภาค ทงนตองได

รบความเหนชอบจากสภามหาวทยาลย

9.3 มหาวทยาลยอาจเปดภาคการศกษาฤดรอนเพมเปนภาคการศกษาทไมบงคบ มระยะเวลาศกษา

ไมนอยกวา 6 สปดาห ทงนรวมเวลาสำหรบการสอบดวย แตใหมจำนวนชวโมงเรยนของ

แตละรายวชาเทากบหนงภาคการศกษาปกต

9.4 การกำหนดปรมาณการศกษาของแตละรายวชาใหกำหนดเปนหนวยกตตามลกษณะการจด

การเรยนการสอน ดงน

9.4.1 รายวชาภาคทฤษฎ ใชเวลาบรรยายหรออภปรายปญหา 1 ชวโมงตอสปดาห ตลอดหนง

ภาคการศกษาปกต หรอ จำนวนชวโมงรวมไมนอยกวา 15 ชวโมงใหนบเปนหนง

หนวยกต

9.4.2 รายวชาภาคปฏบต ใชเวลาฝกหรอทดลอง 2 – 3 ชวโมงตอสปดาห ตลอดหนงภาค

การศกษาปกต หรอจำนวนชวโมงรวมระหวาง 30 - 45 ชวโมง ใหนบเปนหนง

หนวยกต

9.4.3 การฝกงานหรอการฝกภาคสนามทใชเวลาฝกไมนอยกวา 75 ชวโมงตอภาคการศกษา

ปกต ใหนบเปนหนงหนวยกต

9.4.4 การทำโครงงานหรอกจกรรมการเรยนอนใดตามทไดรบมอบหมายทใชเวลาทำ

โครงงานหรอกจกรรมนน ๆ ไมนอยกวา 45 ชวโมงตอภาคการศกษาปกต ใหนบเปน

หนงหนวยกต

9.4.5 การศกษาบางรายวชาทมลกษณะเฉพาะ มหาวทยาลยอาจกำหนดหนวยกต โดยใช

หลกเกณฑอนไดตามความเหมาะสม

9.5 นกศกษาตองมเวลาศกษาในแตละรายวชาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาศกษาตลอด ภาคการ

ศกษาจงจะมสทธสอบในรายวชานน กรณทมเวลาศกษาไมถงรอยละ 80 อนเนองมาจาก

เหตสดวสย จะตองไดรบอนญาตจากคณบดหรอรองอธการบด

Page 70: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

70

9.6 กำหนดการและระเบยบการสอบใหเปนไปตามประกาศมหาวทยาลย

หมวดท 4

การลงทะเบยนเรยน

ขอ 10 นกศกษาตองลงทะเบยนเรยนโดยปฏบตตามหลกเกณฑทมหาวทยาลยกำหนดดงน

10.1 นกศกษาตองลงทะเบยนเรยนในรายวชาทกำหนดในแตละภาคการศกษาใหเสรจตามระยะ

เวลาทมหาวทยาลยกำหนด

10.2 การลงทะเบยนเรยนรายวชาใดตองไดรบความเหนชอบจากอาจารยทปรกษา และเปนไป

ตามขอกำหนดของหลกสตรและขอกำหนดของคณะทนกศกษาสงกด หากฝาฝนจะถอวา

การลงทะเบยนเรยนดงกลาวเปนโมฆะ

10.3 การลงทะเบยนเรยนในแตละภาคการศกษาปกต นกศกษาจะตองลงทะเบยนเรยนไมตำกวา

9 หนวยกต แตไมเกน 22 หนวยกต สำหรบภาคการศกษาภาคฤดรอนลงทะเบยนเรยนได

ไมเกน 9 หนวยกต ยกเวนในกรณทแผนการเรยนของหลกสตรไดกำหนดไวเปนอยางอน

ใหปฏบตตามแผนการเรยนทกำหนดไวในหลกสตรนน

10.4 การลงทะเบยนเรยนในภาคการศกษาปกต ทมจำนวนหนวยกตมากกวา 22 หนวยกต แตไม

เกน 25 หนวยกต หรอนอยกวา 9 หนวยกต ตองไดรบความเหนชอบจากอาจารย ทปรกษา

หวหนาสาขาวชา และไดรบอนมตจากคณบดหรอ รองอธการบด เปนราย ๆ ไป

10.5 นกศกษาทไดลงทะเบยนเรยนตามระยะเวลาทมหาวทยาลยกำหนดแลว แตมประกาศ

ภายหลงวาพนสภาพเนองจากผลการศกษาในภาคการศกษากอน ใหถอวาผลการลง

ทะเบยนเรยนในภาคการศกษาถดมาเปนโมฆะ ไมมผลผกพนมหาวทยาลยและนกศกษาม

สทธขอคนเงนคาบำรงการศกษา คาลงทะเบยน คาธรรมเนยมการศกษาซงไดชำระในภาค

การศกษาทเปนโมฆะโดยยนคำรองภายใน 90 วนนบตงแตวนประกาศการพนสภาพการ

เปนนกศกษา ทงน โดยไดรบความเหนชอบจากคณบดหรอรองอธการบด

10.6 นกศกษาตองลงทะเบยนเรยนและชำระเงนตามระยะเวลาทมหาวทยาลยกำหนดในภาคการ

ศกษาปกต นกศกษาผใดลงทะเบยนหลงวนทมหาวทยาลยกำหนดจะตองชำระเงนคาธรรม

เนยมเพมเตม (คาปรบ) ตามประกาศมหาวทยาลย

10.7 มหาวทยาลยจะไมอนมตใหนกศกษาลงทะเบยนเรยนเมอพนกำหนดระยะเวลา 10 วนทำการ

นบจากวนทมหาวทยาลยกำหนดใหนกศกษาลงทะเบยนเรยน เวนแตมเหตสดวสยและ

เหตผลอนสมควรใหอธการบดมอำนาจอนมตเปนกรณไป

10.8 ในภาคการศกษาปกต หากนกศกษาผใดไมลงทะเบยนเรยนดวยเหตใด ๆจะตองทำหนงสอ

ขออนญาตลาพกการศกษาตอ คณบดหรอรองอธการบด และจะตองชำระคาธรรมเนยมเพอ

รกษาสภาพการเปนนกศกษาภายใน 30 วนนบจากวนเปดภาคการศกษา หากไมปฏบต

ดงกลาวมหาวทยาลยจะถอนชอนกศกษาผนนออกจากทะเบยนนกศกษาของมหาวทยาลย

10.9 ในภาคการศกษาฤดรอน นกศกษาทลงทะเบยนเรยน ตองชำระเงนตามระยะเวลาท

มหาวทยาลยกำหนด หากไมปฏบตดงกลาวนกศกษาไมมสทธเขาศกษาและถอวาการ

Page 71: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

71

ลงทะเบยนเรยนในภาคการศกษาฤดรอนนนเปนโมฆะ

10.10 ใหอธการบดมอำนาจอนมตใหนกศกษาผถกถอนชอออกจากทะเบยนนกศกษาตามขอ 10.8

กลบเขาเปนนกศกษาใหมไดเมอมเหตผลอนสมควร โดยใหถอระยะเวลาทถกถอนชอออก

จากทะเบยนนกศกษาเปนระยะเวลาพกการศกษา ทงนตองไมพนกำหนดระยะเวลา 1 ปนบ

จากวนทนกศกษาผนนถกถอนชอออกจากทะเบยนนกศกษา โดยนกศกษาตองชำระเงน

คาธรรมเนยมเสมอนเปนผลาพกการศกษารวมทงคาคนสภาพการเปนนกศกษา และ

คาธรรมเนยมอนใดทคางชำระตามประกาศมหาวทยาลย

10.11 หลกเกณฑการลงทะเบยนเรยนรายวชาสหกจศกษา (Co – Operative Education) ของ

หลกสตรทมโครงการสหกจศกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวทยาลย

ขอ 11 กรณทมหาวทยาลยมเหตอนควรอาจประกาศงดการสอนรายวชาใดรายวชาหนงหรอจำกดจำนวน

นกศกษาทลงทะเบยนเรยนในรายวชาใดกได และการขอเปดรายวชาเพมหรอปดรายวชาใด ตอง

กระทำภายใน 2 สปดาหแรกนบจากวนเปดภาคการศกษาปกต หรอภายในสปดาหแรกนบจากวน

เปดภาคการศกษาฤดรอน

ขอ 12 การลงทะเบยนเรยนในรายวชาทมวชาบงคบกอน นกศกษาจะตองสอบผานวชาบงคบกอน

มฉะนนจะถอวาการลงทะเบยนเรยนรายวชานน เปนโมฆะ เวนแตแผนการเรยนของหลกสตร

กำหนดไวเปนอยางอน ใหปฏบตตามแผนการเรยนทกำหนดไวในหลกสตรนน

ขอ 13 มหาวทยาลยกำหนดหลกเกณฑการลงทะเบยนเรยนขามเขตพนท ดงน

13.1 นกศกษาสามารถลงทะเบยนเรยนขามเขตพนทไดในแตละภาคการศกษา หากเปนการ

ลงทะเบยนเรยนเพอ การศกษาเพอเพมพนความร โดยไมนบหนวยกต (Au)

13.2 นกศกษาทประสงคจะลงทะเบยนเรยนขามเขตพนท เพอนบหนวยกตในหลกสตร โดยราย

วชาทจะลงทะเบยนเรยนในเขตพนทอนจะตองเทยบไดกบรายวชาตามหลกสตรของ

มหาวทยาลย การเทยบใหอยในดลยพนจของหวหนาสาขาวชาเจาของรายวชา โดยถอเกณฑ

เนอหาและจำนวนหนวยกตเปนหลก สวนการอนมตใหลงทะเบยนเรยนขามเขตพนทให

เปนอำนาจของคณบดหรอรองอธการบดทนกศกษาสงกดอย

13.3 การลงทะเบยนเรยนขามเขตพนท ใหนกศกษายนคำรองขอเรยนขามเขตพนทตอคณบด

หรอรองอธการบด ทนกศกษาสงกด ภายในระยะเวลาทกำหนดตามความในขอ 14.1

เพอพจารณาอนมต และเมออนมตแลวใหนกศกษาชำระเงนตามประกาศทมหาวทยาลย

กำหนดหลงจากนนจงไปดำเนนการ ณ เขตพนททนกศกษาตองการลงทะเบยนเรยนขาม

เขตพนท

ขอ 14 นกศกษาอาจขอเพม หรอเปลยนแปลง หรอถอนรายวชาไดโดยตองดำเนนการดงน

14.1 การขอเพมหรอเปลยนแปลงรายวชา ตองกระทำภายใน 2 สปดาหแรกของภาคการศกษา

ปกต และสปดาหแรกของภาคการศกษาฤดรอน

14.2 การถอนรายวชา ใหมผลดงน

14.2.1 ถาถอนรายวชาภายใน 2 สปดาหแรกของภาคการศกษาปกต และสปดาหแรกของ

ภาคการศกษาฤดรอน รายวชานนจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศกษา

14.2.2 ถาถอนรายวชาเมอพนกำหนด 2 สปดาหแรก แตยงอยภายใน 12 สปดาหของ

Page 72: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

72

ภาคการศกษาปกต หรอเมอพนกำหนดสปดาหแรก แตยงอยภายใน 5 สปดาห

แรกของภาคการศกษาฤดรอน จะตองไดรบความเหนชอบจากอาจารยทปรกษา

โดยรายวชานนจะปรากฏในใบแสดงผลการศกษา ซงจะไดระดบคะแนนถอน

รายวชาหรอ ถ (W) และ

14.2.3 เมอพนกำหนดการถอนรายวชาแลวตามขอ 14.2.2 แลวนกศกษาจะถอนการ

ลงทะเบยนเฉพาะรายวชาไมได

14.3 การลงทะเบยนเรยนรายวชาเพมจนมจำนวนหนวยกตสงกวา หรอการถอนรายวชาจนเหลอ

จำนวนหนวยกตตำกวาทระบไวในขอ 10.4 จะทำมได มฉะนนจะถอวาการลงทะเบยน

เรยนเพม หรอถอนรายวชาดงกลาวเปนโมฆะ เวนแตจะมเหตผลอนควรและไดรบอนมต

จากอธการบด

หมวดท 5

การลาของนกศกษา

ขอ 15 การลาปวยหรอลากจ

การลาไมเกน 7 วน ในระหวางเปดภาคการศกษา ตองไดรบการอนมตจากอาจารยผสอนและ

แจงอาจารยทปรกษาทราบ ถาเกน 7 วน ตองไดรบการอนมตจากคณบดหรอ รองอธการบด

โดยผานอาจารยทปรกษา สำหรบงานหรอการสอบทนกศกษาไดขาดไปในชวงเวลานนใหอย

ในดลยพนจของอาจารยผสอนทจะอนมตใหปฏบตงานหรอสอบทดแทนหรอยกเวนได

ขอ 16 การลาพกการศกษาในระหวางการศกษา

16.1 การลาพกการศกษาเปนการลาพกทงภาคการศกษา และถาไดลงทะเบยนไปแลวใหยกเลก

การลงทะเบยนเรยน โดยรายวชาทไดลงทะเบยนเรยนทงหมดในภาคการศกษานนจะไม

ปรากฏในใบแสดงผลการศกษา แตหากเปนการลาพกการศกษาหลงจากสปดาหท 12 ของ

ภาคการศกษาปกต หรอสปดาหท 5 ของภาคการศกษาฤดรอนใหบนทกระดบคะแนนเปน

ถอนรายวชา หรอ ถ (W)

16.2 การขอลาพกการศกษา ใหยนคำรองตอคณบดหรอ รองอธการบด

16.3 นกศกษาอาจยนคำรองตอคณบดหรอ รองอธการบด เพอขออนญาตลาพกการศกษาไดไม

เกน 2 ภาคการศกษาปกตตดตอกน ดงกรณตอไปน

16.3.1 ถกเกณฑหรอระดมเขารบราชการทหารกองประจำการ

16.3.2 ไดรบทนแลกเปลยนนกศกษาระหวางประเทศหรอทนอนใดซงมหาวทยาลยเหน

สมควรสนบสนน

16.3.3 ประสบอบตเหต หรอเจบปวยจนตองพกรกษาตวตามคำสงแพทยเปนเวลานาน

เกนกวารอยละ 20 ของเวลาศกษาทงหมด โดยมใบรบรองแพทย

16.3.4 มความจำเปนสวนตว โดยนกศกษาผนนตองไดศกษาในมหาวทยาลยมาแลว

ไมนอยกวา 1 ภาคการศกษา

Page 73: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

73

16.4 ในภาคการศกษาแรกทขนทะเบยนเปนนกศกษาของมหาวทยาลย นกศกษาจะลาพกการศกษา

ไมได เวนแตจะไดรบอนมตจากอธการบด

16.5 ในการลาพกการศกษา นกศกษาจะลาพกการศกษาเกนกวา 2 ภาคการศกษาปกตตดตอกน

ไมได เวนแตจะไดรบอนมตจากอธการบด

16.6 นกศกษาจะตองชำระคารกษาสภาพการเปนนกศกษาตามประกาศของมหาวทยาลยทกภาค

การศกษาทไดรบอนมตใหลาพกการศกษา หากไมปฏบตจะถกถอนชอออกจากทะเบยน

นกศกษา ยกเวนภาคการศกษาทนกศกษาไดชำระเงนคาบำรงการศกษา

คาลงทะเบยนเรยน คาธรรมเนยมการศกษา และคาอนใดตามประกาศของมหาวทยาลย

โดยมหาวทยาลยจะไมคนเงนดงกลาวให แตนกศกษาไมตองชำระเงนคารกษาสภาพการ

เปนนกศกษา

16.7 นกศกษาทไดรบอนญาตใหลาพกการศกษาหรอการถกใหพกการศกษาแลวแตกรณไมเปน

เหตใหขยายระยะเวลาการศกษาเกนกวาสองเทาของแผนการเรยนตามหลกสตรนบแตวน

ขนทะเบยนเปนนกศกษาของมหาวทยาลย ยกเวนนกศกษาทไดรบอนญาตใหลาพกการ

ศกษาตามขอ 16.3.1

ขอ 17 การลาออก

นกศกษาอาจลาออกจากการเปนนกศกษาไดโดยยนคำรองขอลาออกตอคณะทนกศกษาสงกด

และตองไมมหนสนกบมหาวทยาลย ทงนตองไดรบอนมตจากคณบดหรอรองอธการบด

หมวดท 6

การยายคณะและหลกสตร

ขอ 18 นกศกษาทประสงคจะยายหลกสตรหรอคณะในเขตพนทเดยวกน

18.1 นกศกษาทประสงคจะยายหลกสตรในคณะเดยวกน จะกระทำไดกตอเมอไดรบความเหน

ชอบจากคณบดหรอรองอธการบดทนกศกษาสงกด

18.2 การขอโอนยาย ใหยนคำรองถงคณบดหรอรองอธการบด โดยใหเปนไปตามประกาศ

หลกเกณฑของคณะนน ๆ อยางนอย 30 วนกอนกำหนดวนลงทะเบยนเรยนของภาคการ

ศกษาทจะโอนเขาศกษา พรอมทงตดตอสาขาวชาเดมใหจดสงใบแสดงผลการศกษาและคำ

อธบายรายวชาทไดศกษามาแลวของหลกสตรเดม มายงสาขาวชาใหมโดยตรง

18.3 นกศกษาทประสงคจะยายคณะตองไดรบอนมตจากคณบดหรอรองอธการบด ทนกศกษา

สงกดและคณบดหรอรองอธการบด ทนกศกษาประสงคจะยายเขาศกษา โดยใหเปนไปตาม

ประกาศหลกเกณฑของคณะทจะยายเขาศกษา

18.4 นกศกษาทไดรบอนมตใหยายหลกสตร หรอคณะใหมการเทยบโอนผลการเรยนตาม

หลกเกณฑในหมวดท 7

ขอ 19 นกศกษาทประสงคจะยายสถานศกษาขามเขตพนทในระดบเดยวกน

19.1 นกศกษาตองศกษาอยในเขตพนทเดมมาแลวไปนอยกวา 2 ภาคการศกษา โดยไมนบภาค

การศกษาทลาพกหรอถกใหพก และมคะแนนเฉลยสะสมไมนอยกวา 2.00

Page 74: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

74

19.2 การรบโอนนกศกษาตองเปนวชาเอกเดยวกนเทานน

19.3 นกศกษาทประสงคจะยายสถานศกษาขามเขตพนทตองไดรบอนมตจากรอง อธการบดเขต

พนททนกศกษาสงกด และรองอธการบดเขตพนททนกศกษาประสงคจะยายสถานศกษา

19. 4 การขอโอนยาย ใหยนคำรองถงรองอธการบดเขตพนททนกศกษาสงกดอยางนอย 30 วน

กอนกำหนดวนลงทะเบยนเรยนของภาคการศกษาทจะโอนยายเขาศกษา

19.5 ใหนำรายวชาและหนวยกตทไดศกษามาแลวทงหมด จากเขตพนทเดมมาคำนวณหาคาระดบ

คะแนนเฉลยประจำภาค และคาระดบคะแนนเฉลยสะสมรวมกบรายวชาและหนวยกตทจะ

ตองศกษาอกจนครบตามหลกสตร

ขอ 20 นกศกษาทประสงคจะยายจากสถาบนอดมศกษาอนเพอเขาศกษาในมหาวทยาลย

20.1 มหาวทยาลยอาจรบโอนนกศกษาจากสถาบนอดมศกษาหรออนทงในประเทศและตาง

ประเทศ ทสำนกงานคณะกรรมการการอดมศกษา หรอสำนกงานคณะกรรมการการอาชว

ศกษารบรอง

20.2 นกศกษาตองศกษาอยในสถาบนเดมมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศกษา โดยไมนบภาคการ

ศกษาทลาพกหรอถกใหพก และมคะแนนเฉลยสะสมไมนอยกวา 2.25

20.3 การรบโอนนกศกษา ตองไดรบการอนมตจากคณบดหรอรองอธการบด ทนกศกษา ขอโอน

เขาศกษา และอธการบด

20.4 การขอโอนยาย ใหยนคำรองถงมหาวทยาลยอยางนอย 30 วนกอนกำหนดวนลงทะเบยน

เรยนของภาคการศกษาทจะโอนเขาศกษา พรอมทงตดตอสถาบนเดมใหจดสงใบแสดงผล

การศกษาและคำอธบายรายวชาทไดศกษามาแลวของหลกสตรเดมมายงมหาวทยาลยโดยตรง

20.5 นกศกษาทไดรบอนมตใหยายจากสถาบนอดมศกษาอน ใหมการเทยบโอนผลการเรยน

ตามหลกเกณฑในหมวดท 7

หมวดท 7

การเทยบโอนผลการเรยน

ขอ 21 ผขอเทยบโอนผลการเรยนตองขนทะเบยนเปนนกศกษาของมหาวทยาลย

ขอ 22 ใหคณบดหรอรองอธการบด แตงตงคณะกรรมการเทยบโอนผลการเรยน ซงมคณสมบตสอดคลอง

กบระดบการศกษา และสาขาวชาทขอเทยบโอนจำนวนไมนอยกวา 3 คน ดำเนนการเทยบโอนผล

การเรยนตามหลกสตรทกำหนด โดยใหเปนไปตามเกณฑและขอกำหนดของคณะทรายวชานน

สงกด

ขอ 23 คณะกรรมการการเทยบโอนผลการเรยน มหนาทดำเนนการเทยบโอนผลการเรยนหรอประเมน

ความร ทกษะและประสบการณตามหลกเกณฑ และวธการประเมนผลโดยใหเปนไปตามเกณฑ

และขอกำหนดของคณะ

ขอ 24 ผขอเทยบโอนจะตองใชเวลาศกษาอยในมหาวทยาลยอยางนอย 1 ปการศกษา

ขอ 25 คาธรรมเนยมการเทยบโอนผลการเรยนเปนไปตามประกาศของมหาวทยาลย

ขอ 26 ใหคณบด หรอรองอธการบด เปนผอนมตผลการเทยบโอนผลการเรยน

Page 75: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

75

ขอ 27 การเทยบโอนผลการเรยนในระบบ

27.1 การเทยบโอนผลการเรยนสำหรบนกศกษาทยายหลกสตร หรอคณะในมหาวทยาลย

27.1.1 ใหนกศกษาดำเนนการขอเทยบโอนผลการเรยนภายใน 30 วนนบจากวนเปดภาค

การศกษาแรก หากพนกำหนดนสทธทจะขอเทยบโอนเปนอนหมดไป ทงนเพอผ

ขอเทยบโอนจะไดรบทราบจำนวนรายวชาและจำนวนหนวยกตทจะตองศกษา

เพมเตมอกจนกวาจะครบตามหลกสตร

27.1.2 ใหเทยบโอนรายวชาหรอกลมวชาซงมเนอหาสาระการเรยนร และจดประสงค

ครอบคลมไมนอยกวาสามในสของรายวชา หรอกลมวชาในสาขาวชาทนกศกษา

ผขอเทยบโอนกำลงศกษาอยโดยใหเปนไปตามเกณฑและขอกำหนดของคณะ

27.1.3 รายวชาหรอกลมวชาทเทยบโอนหนวยกตให เมอรวมกนแลวตองมจำนวนหนวยกต

ไมเกนสามในสของจำนวนหนวยกตรวมของหลกสตรทรบโอน

27.1.4 รายวชาทจะนำมาเทยบโอน ตองมระดบคะแนนไมตำกวา ค หรอ C

27.1.5 การบนทกผลการศกษาและการประเมนผล รายวชาหรอกลมวชาทเทยบโอนให

จะไมนำมาคดคาระดบคะแนนเฉลยประจำภาคและคาระดบคะแนนเฉลยสะสม

โดยใหบนทก “ TC” (Transfer Credits)ไวสวนทายของรายวชาทเทยบโอนใหใน

ใบแสดงผลการเรยน

27.1.6 ในกรณทมหาวทยาลยเปดหลกสตรใหม จะเทยบโอนนกศกษาใหเขาศกษาไดไม

เกนกวาชนปและภาคการศกษาทไดรบอนญาตใหมนกศกษาเรยนอยตามหลกสตร

ทไดรบความเหนชอบแลว

27.2 ผทเคยศกษาในมหาวทยาลยหรอสถาบนอดมศกษาอน ซงสำนกงานคณะกรรมการการอดม

ศกษา หรอสำนกงานคณะกรรมการการอาชวศกษารบรอง และผานการคดเลอกเขาศกษา

ในมหาวทยาลยไดอกภายใน 3 ป นบจากวนทพนสภาพการเปนนกศกษา อนเนองมาจาก

ผลการศกษา มสทธไดรบการเทยบโอนและรบโอนรายวชาในระดบเดยวกนตามขอ 27.1

27.3 การเทยบโอนผลการเรยนสำหรบนกศกษาทยายจากสถาบนการศกษาอน

27.3.1 มหาวทยาลยอาจรบโอนนกศกษาจากสถาบนอดมศกษาอน ซงสำนกงาน

คณะกรรมการการอดมศกษา หรอสำนกงานคณะกรรมการการอาชวศกษารบรอง

27.3.2 การรบโอนนกศกษา ตองไดรบการอนมตจากคณบดหรอรองอธการบดทนกศกษา

ขอโอนเขาศกษาและอธการบด โดยมหลกเกณฑตามทคณะกรรมการประจำคณะ

กำหนด

27.3.3 การขอโอนยาย ใหยนคำรองถงมหาวทยาลยอยางนอย 30 วนกอนกำหนด วนลง

ทะเบยนเรยนของภาคการศกษาทจะโอนเขาศกษา พรอมทงตดตอสถาบนการ

ศกษาเดมใหจดสงใบแสดงผลการศกษาและคำอธบายรายวชาทไดเคยศกษามา

แลวของหลกสตรเดมมายงมหาวทยาลยโดยตรง

27.3.4 การเทยบโอนผลการเรยนใหใชหลกเกณฑตามความในขอ 27.1

ขอ 28 การเทยบโอนผลการเรยนจากการศกษานอกระบบ และหรอ การศกษาตามอธยาศยเขาส

การศกษาในระบบ

Page 76: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

76

28.1 หลกเกณฑการเทยบโอนผลการเรยน โดยการเทยบโอนความรและใหหนวยกต

จากการศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศย เขาสการศกษาในระบบมดงน

28.1.1 วธการประเมนเพอการเทยบโอนความรจะกระทำไดโดยการทดสอบมาตรฐาน

การทดสอบทไมใชการทดสอบมาตรฐาน การประเมนการจดการศกษาหรอ

อบรมทจดโดยหนวยงานตางๆ และการประเมนแฟมสะสมงาน

28.1.2 การเทยบโอนความร จะเทยบเปนรายวชาหรอกลมวชาตามหลกสตรทเปดสอนใน

มหาวทยาลย โดยรายวชาหรอกลมวชาทเทยบโอนใหเมอรวมกนแลวตองมจำนวน

หนวยกตไมเกนสามในสของจำนวนหนวยกตตลอดหลกสตร

28.1.3 การขอเทยบโอนความรเปนรายวชาหรอกลมวชาทอยในสงกดสาขาวชาใด ให

สาขาวชานนเปนผกำหนดวธการและดำเนนการเทยบโอน โดยการเทยบโอน

ความรนนตองไดรบผลการประเมนเทยบไดไมตำกวา ค หรอ C จงจะใหนบ

จำนวนหนวยกตรายวชา หรอกลมวชานน

28.1.4 รายวชาทเทยบโอนให จะไมนำมาคดคาระดบคะแนนเฉลยประจำภาคและคา

ระดบคะแนนเฉลยสะสม โดยบนทก Prior Learning Credits ไวสวนบนของ

รายวชาทเทยบโอนใหในใบแสดงผลการเรยน ในกรณมเหตจำเปน มหาวทยาลยม

เอกสทธ ทจะใหสาขาวชาทำการประเมนความรของผทจะขอเทยบโอนความร

28.2 ใหมการบนทกผลการเรยนตามวธการประเมนดงน

28.2.1 หนวยกตทไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบนทก “CS” (Credits from Standardized

Tests)

28.2.2 หนวยกตทไดจากการทดสอบทไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหบนทกเปน “CE”

(Credits from Examination)

28.2.3 หนวยกตทไดจากการประเมนการจดการศกษาหรออบรมทจดโดยหนวยงานตางๆ

ใหบนทก “CT” (Credits from Training)

28.2.4 หนวยกตทไดจากการประเมนแฟมสะสมงาน ใหบนทก “CP” (Credits from

Portfolio)

28.3 การบนทกผลการเทยบโอนตามวธการประเมนในขอ 28.2 ใหบนทกไวสวนทายของ

รายวชาหรอกลมวชาทเทยบโอนให เวนแตหลกสตรทมองคกรวชาชพควบคมและตองใช

ผลการเรยนประกอบการขอใบอนญาตประกอบวชาชพ ใหกำหนดระดบคะแนนในรายวชา

หรอกลมวชาเพอนำมาคดคาระดบคะแนนเฉลยประจำภาค และคาระดบคะแนนเฉลยสะสม

โดยบนทก “PL” ( Prior Learning )ไวสวนทายของรายวชาทเทยบโอนใหในใบแสดงผล

การเรยน

28.4 ใหคณะจดทำประกาศเกยวกบแนวปฏบตในการดำเนนการเทยบโอนผลการเรยนจากการ

ศกษานอกระบบ และการศกษาตามอธยาศยเขาสการศกษาในระบบ

28.5 การเทยบโอนผลการเรยนในหมวดน ไมใชบงคบกบการจดการศกษาระดบปรญญาภาค

สมทบพเศษ (การจดการศกษาเฉพาะกจ)

Page 77: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

77

หมวดท 8

การวดและประเมนผลการศกษา

ขอ 29 ใหคณะทเปดสอนในมหาวทยาลยจดการวดผลและประเมนผลการศกษาสำหรบรายวชาทนกศกษา

ลงทะเบยนเรยนไวในแตละภาคการศกษาหนง ๆ โดยการประเมนผลการศกษาในแตละรายวชาให

กำหนดเปนระดบคะแนน คาระดบคะแนนตอหนวยกต และผลการศกษา ดงตอไปน

ขอ 30 การใหระดบคะแนน ก (A) ข+ (B+) ข (B) ค+ (C+) ค (C) ง+ (D+) ง (D) และ ต (F)

จะกระทำไดในกรณตอไปน

30.1 ในรายวชาทนกศกษาเขาสอบและหรอมผลงานทประเมนผลการศกษาได

30.2 เปลยนจากระดบคะแนน ม.ส. (I)

ขอ 31 การใหระดบคะแนน ต (F) นอกเหนอไปจากขอ 30 แลว จะกระทำไดดงตอไปน

31.1 ในรายวชาทนกศกษามเวลาศกษาไมครบรอยละ 80 ของเวลาศกษาตลอดภาคการศกษา

31.2 เมอนกศกษาทำผดระเบยบการสอบในแตละภาคการศกษาตามขอบงคบหรอระเบยบ

หรอประกาศมหาวทยาลยวาดวยการนนๆ และไดรบการตดสนใหไดระดบคะแนน ต (F)

ขอ 32 การใหระดบคะแนน ถ (W) จะกระทำไดในกรณตอไปน

32.1 นกศกษาปวยกอนสอบและไมสามารถเขาสอบในบางรายวชาหรอทงหมดได โดยยนใบลา

ปวยพรอมใบรบรองแพทยใหคณบด หรอรองอธการบด พจารณารวมกบอาจารยผสอน

หากเหนวาการศกษาของนกศกษาผนนขาดเนอหาสวนทสำคญ สมควรใหระดบคะแนน ถ

(W) ในบางวชาหรอทงหมด

ระดบคะแนน (GRADE)

ก หรอ A

ข+ หรอ B+

ข หรอ B

ค+ หรอ C+

ค หรอ C

ง+ หรอ D+

ง หรอ D

ต หรอ F

ถ หรอ W

ม.ส. หรอ I

พ.จ. หรอ S

ม.จ. หรอ U

ม.น. หรอ Au

คาระดบคะแนนตอหนวยกต

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0

-

-

-

-

-

ผลการศกษา

ดเยยม (Excellent)

ดมาก (Very Good)

ด (Good)

ดพอใช (Fairly Good)

พอใช (Fair)

ออน (Poor)

ออนมาก (Very Poor)

ตก (Fail)

ถอนรายวชา (Withdrawn)

ไมสมบรณ (Incomplete)

พอใจ (Satisfactory)

ไมพอใจ (Unsatisfactory)

ไมนบหนวยกต (Audit)

Page 78: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

78

32.2 นกศกษาลาพกการศกษาหลงจากสปดาหท 12 ในระหวางภาคการศกษาปกตหรอสปดาหท

5 ในระหวางภาคการศกษาฤดรอน

32.3 คณบด หรอรองอธการบด อนญาตใหเปลยนระดบคะแนนจาก ม.ส. (I) เนองจากปวยหรอ

เหตสดวสย

32.4 ในรายวชาทนกศกษาไดรบอนญาตใหลงทะเบยนเรยนโดยไมนบหนวยกต (Au) และมเวลา

ศกษาไมครบรอยละ 80 ของเวลาศกษาตลอดภาคการศกษา

ขอ 33 การใหระดบคะแนน ม.ส. (I) จะกระทำไดในรายวชาทผลการศกษายงไมสมบรณ โดยอาจารย

ผสอนจะตองระบสาเหตทใหระดบคะแนน ม.ส. (I) ประกอบไวดวยในกรณตอไปน

33.1 กรณมเหตเจบปวยหรอเหตสดวสย และมเวลาศกษาครบรอยละ 80 โดยไดรบอนมตจาก

คณบด หรอรองอธการบด

33.2 กรณนกศกษาทำงานทเปนสวนประกอบการศกษายงไมสมบรณ และอาจารยผสอนรายวชา

นนเหนสมควรใหรอผลการศกษาไว ดวยความเหนชอบจากหวหนาสาขาวชาทรายวชานน

สงกด และไดรบอนมตจากคณบด หรอรองอธการบด โดยขออนมตตามกำหนดเวลาของ

คณะหรอเขตพนท

ขอ 34 การขอแกระดบคะแนน ม.ส. (I) นกศกษาจะตองยนคำรองตออาจารยผสอนรายวชานนภายใน

กำหนด 5 วนทำการหลงจากวนประกาศผลสอบ เพอขอใหอาจารยผสอนกำหนดระยะเวลา

สำหรบการวดผลการศกษาทสมบรณในรายวชานน เพอเปลยนระดบคะแนน ม.ส. (I) ใหแลว

เสรจภายใน 15 วนทำการนบแตวนประกาศผลสอบ ยกเวนการเปลยนระดบคะแนน ม.ส. (I)

ของรายวชาทเปนโครงงานหรอปญหาพเศษหรอวทยานพนธ ใหขออนมตจากคณบดหรอรอง

อธการบด เพอเปลยนระดบคะแนน ม.ส. (I) และใหคณบดหรอรองอธการบดสงระดบคะแนน

ถงสำนกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน หรอ กองการศกษา กอนวนสนภาคการศกษาถดไป

หากพนกำหนดทง 2 กรณนแลว นกศกษาทไดระดบคะแนน ม.ส. (I) ในรายวชาใดจะถกเปลยน

เปนระดบคะแนน ต (F) โดยอตโนมต

กอนวนสนภาคการศกษาถดไป หมายถง กอนวนททมหาวทยาลยกำหนดไวใหเปนวนสน

ภาคการศกษาใด ๆ ถดไปจากภาคการศกษาทนกศกษาไดระดบคะแนน ม.ส. (I) ไวเปนระยะเวลา

1 ภาคการศกษา ยกเวนภาคการศกษาฤดรอนซงเปนภาคการศกษาทไมบงคบแตหากนกศกษาลง

ทะเบยนเรยนในภาคการศกษาฤดรอน จะตองดำเนนการวดผลการศกษาทสมบรณใหเสรจสน

กอนวนสนภาคการศกษาฤดรอน มฉะนนระดบคะแนน ม.ส. (I) จะถกเปลยน เปนระดบคะแนน

ต (F) โดยอตโนมต

นกศกษาทไดระดบคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศกษาใด ไมจำเปนตองลงทะเบยนเรยนเพอ

ขอปรบระดบคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศกษาตอไป แตการขอเปลยนระดบคะแนน ม.ส. (I) ใน

ภาคการศกษาสดทายของนกศกษา นกศกษาตองขอรกษาสภาพการเปนนกศกษา และชำระเงน

คาธรรมเนยมตามประกาศมหาวทยาลย

ขอ 35 การเปลยนระดบคะแนน ม.ส. (I) จะกระทำไดในกรณดงตอไปน

35.1 นกศกษาทมเวลาศกษาครบรอยละ 80 ของเวลาศกษาตลอดภาคการศกษา แตไมไดสอบ

เพราะเจบปวยหรอมเหตสดวสย และไดรบอนมตจากคณบดหรอรองอธการบดในกรณเชนน

Page 79: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

79

การเปลยนระดบคะแนน ม.ส. (I) ใหไดระดบคะแนนตามเกณฑการวดและประเมนผล

การศกษา

35.2 เมออาจารยผสอนและหวหนาสาขาวชาเหนสมควรใหรอผลการศกษา เพราะนกศกษาตอง

ทำงานซงเปนสวนประกอบการศกษาในรายวชานนใหสมบรณ โดยมใชความผดของ

นกศกษาในกรณเชนนการเปลยนระดบคะแนน ม.ส. (I) ใหไดระดบคะแนนตามเกณฑ

การวดและประเมนผลการศกษา แตถาเปนกรณความผดของนกศกษาแลวการเปลยนระดบ

คะแนน ม.ส. (I) ใหไดไมสงกวาระดบคะแนน ค (C)

ขอ 36 การใหระดบคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) จะกระทำไดในรายวชาทผลการประเมนผลการ

ศกษาเปนท พอใจ และ ไมพอใจ ดงกรณตอไปน

36.1 ในรายวชาทหลกสตรกำหนดไววามการประเมนผลการศกษาอยางไมเปนระดบ

คะแนน ก (A) ข+ (B+) ข (B) ค+ (C+) ค (C) ง+ (D+) ง (D) และ ต (F)

36.2 ในรายวชาทนกศกษาลงทะเบยนเรยนนอกเหนอไปจากหลกสตรและขอรบการประเมนผล

การศกษาเปนระดบคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) จะไมมคาระดบคะแนนตอหนวยกต

และหนวยกตทไดไมนำมาคำนวณหาคาระดบคะแนนเฉลยประจำภาคและคาระดบ

คะแนนเฉลยสะสม แตใหนบรวมเขาเปนหนวยกตสะสมดวย

ขอ 37 การใหระดบคะแนน ม.น. (Au) จะกระทำไดในรายวชาใดวชาหนงทอาจารยทปรกษาอาจจะ

แนะนำใหนกศกษาลงทะเบยนเรยนเพอเปนการเสรมความร โดยไมนบหนวยกตในรายวชานนดง

กรณตอไปน

37.1 เมอนกศกษาไดมเวลาศกษาครบรอยละ 80 ของเวลาศกษา ประกอบกบอาจารยผสอน

วนจฉยวา ไดศกษาดวยความตงใจ ใหระดบคะแนนเปน ม.น. (AU) หากนกศกษามเวลา

ศกษาไมครบรอยละ 80 ของเวลาศกษาใหระดบคะแนนเปน ถ (W) ในรายวชานน

37.2 หนวยกตของรายวชาทศกษาโดยไมนบหนวยกต ม.น.(Au) จะไมนบรวมเขาเปนหนวยกต

สะสมและหนวยกตตลอดหลกสตร

37.3 นกศกษาผใดไดลงทะเบยนเรยนในรายวชาใดโดยไมนบหนวยกตแลว นกศกษาผนนจะลง

ทะเบยนเรยนในรายวชานนซำอก เพอเปนการนบหนวยกตในภายหลงกได

ขอ 38 การคำนวณหาคาระดบคะแนนเฉลย

เมอสนภาคการศกษาหนงๆ มหาวทยาลยจะคำนวณหาคาระดบคะแนนเฉลยของรายวชา ทนกศกษา

แตละคนไดลงทะเบยนเรยนไวในภาคการศกษานน ๆ เรยกวาคาระดบคะแนนเฉลยประจำภาค

ตามผลรวมของหนวยกตทนกศกษาลงทะเบยนเรยนในแตละภาคการศกษา ซงเรยกวาหนวยกต

ประจำภาค และจะคำนวณหาคาระดบคะแนนเฉลยทกรายวชาของทกภาคการศกษา รวมทงภาค

การศกษาฤดรอนดวย ตงแตเรมสภาพการเปนนกศกษาจนถงภาคการศกษาปจจบนเรยกวาคา

ระดบคะแนนเฉลยสะสม ตามผลรวมของหนวยกตทนกศกษาลงทะเบยนเรยนทกภาคการศกษา

ทงหมด ซงเรยกวาหนวยกตสะสม คาระดบคะแนนเฉลยม 2 ประเภท ซงคำนวณหาไดดงตอไปน

38.1 คาระดบคะแนนเฉลยประจำภาค ใหคำนวณหาจากผลการศกษาของนกศกษา ในแตละภาค

การศกษา โดยเอาผลรวมของผลคณของหนวยกตคำนวณกบคาระดบคะแนนตอหนวยกตท

นกศกษาไดรบในแตละรายวชาเปนตวตง แลวหารดวยผลรวมของจำนวนหนวยกตประจำ

Page 80: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

80

ภาค ในการหารเมอไดทศนยมสองตำแหนงแลว ถาปรากฏวายงมเศษใหปดทง

38.2 คาระดบคะแนนเฉลยสะสม ใหคำนวณหาจากผลการศกษาของนกศกษาตงแตเรมสภาพ

การเปนนกศกษาจนถงภาคการศกษาปจจบนทกำลงคดคำนวณ โดยเอาผลรวมของผลคณ

ของหนวยกตคำนวณกบคาระดบคะแนนตอหนวยกตทนกศกษาไดรบในแตละรายวชาเปน

ตวตง แลวหารดวยผลรวมของจำนวนหนวยกตสะสม ในการหาร เมอไดทศนยมสอง

ตำแหนงแลว ถาปรากฏวายงมเศษใหปดทง

ขอ 39 การลงทะเบยนเรยนซำ หรอแทน และการนบหนวยกตรวมตลอดหลกสตร

39.1 นกศกษาทไดรบคะแนน ง+ (D+) หรอ ง (D) มสทธลงทะเบยนเรยนรายวชาซำอกได

การลงทะเบยนเรยนทกลาวน เรยกวา การเรยนเนน (Regrade)

39.2 รายวชาใดทนกศกษาขอเรยนเนน ใหยกเลกการลงทะเบยนและผลการเรยนในรายวชาทขอ

เรยนเนน และใหนบหนวยกตของการลงทะเบยนครงหลงสด

39.3 รายวชาใดทนกศกษาไดระดบคะแนน ต (F) หรอ ม.จ. (U) หรอ ถ (W) หากเปนราย

วชาบงคบในหลกสตรแลว นกศกษาจะตองลงทะเบยนเรยนรายวชานนซำอกจนกวาจะได

ระดบคะแนนตามทหลกสตรกำหนดไว แตถาเปนรายวชาเลอกในหลกสตรนกศกษาอาจลง

ทะเบยนเรยนรายวชาอนแทนกได

39.4 รายวชาใดทนกศกษาไดระดบคะแนน ต (F) หรอ ม.จ. (U) เมอมการลงทะเบยนเรยนราย

วชาซำหรอแทนกนแลวใหนบหนวยกตสะสมเพยงครงเดยวในการคำนวณหาคาระดบ

คะแนนเฉลยสะสม

39.5 การนบหนวยกตรวมตลอดหลกสตรใหนบเฉพาะหนวยกตของรายวชา ทไดระดบคะแนน

ตงแต ง (D) ขนไป หรอไดคะแนน พ.จ. (S) เทานน

ขอ 40 การบนทกผล และการประเมนผล กรณเรยนซำหรอแทน

40.1 ใหบนทกผลการเรยนทกครงทลงทะเบยนเรยน

40.2 การประเมนผลการศกษา ใหใชระดบคะแนนทไดรบครงหลงสดมาคำนวณระดบคะแนน

เฉลย

หมวดท 9

การพนสภาพการเปนนกศกษา

ขอ 41 นกศกษาจะพนสภาพการเปนนกศกษาเมอ

41.1 ตาย

41.2 ลาออก

41.3 โอนไปเปนนกศกษาสถาบนอน

41.4 พนสภาพเนองจากถกถอนชอการเปนนกศกษาตามขอ 10.8

41.5 ไมผานเกณฑการวดและประเมนผลตามขอ 42

41.6 ใชระยะเวลาการศกษาเกนกวาสองเทาของแผนการเรยนตามหลกสตร นบแตวนขนทะเบยน

Page 81: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

81

เปนนกศกษาของมหาวทยาลย ยกเวนภาคการศกษาฤดรอน ทงนสำหรบนกศกษาทโอน

ยายคณะหรอหลกสตรใหนบเวลาทเคยศกษาอยในหลกสตรเดมรวมเขาดวย

41.7 สำเรจการศกษาครบหลกสตรและไดรบการอนมตปรญญา

41.8 มหาวทยาลยสงใหพนสภาพการเปนนกศกษานอกเหนอจากขอดงกลาวขางตน

ขอ 42 เกณฑการพนสภาพเนองจากผลการศกษา

42.1 มคาระดบคะแนนเฉลยสะสมเทากบ 0.00 เมอลงทะเบยนเรยนมหนวยกตสะสม

(Credit Attempt-CA) ทนำมาคดคาระดบคะแนนเฉลยสะสม (Grade Point Average - GPA.)

นอยกวา 30 หนวยกต

42.2 มคาระดบคะแนนเฉลยสะสมตำกวา 1.50 เมอลงทะเบยนเรยนมหนวยกตสะสม

(Credit Attempt-CA) ทนำมาคดคาระดบคะแนนเฉลยสะสม(Grade Point Average - GPA.)

ระหวาง 30 ถง 59 หนวยกต

42.3 มคาระดบคะแนนเฉลยสะสมตำกวา 1.75 เมอลงทะเบยนเรยน มหนวยกตสะสม

(Credit Attempt-CA) ทนำมาคดคาระดบคะแนนเฉลยสะสม (Grade Point Average – GPA.)

ตงแต 60 หนวยกตขนไป ถงจำนวนหนวยกตสะสมกอนครบหลกสตร

42.4 มคาระดบคะแนนเฉลยสะสม (Grade Point Average - GPA.) ตำกวา 2.00 เมอลงทะเบยน

เรยนครบตามทกำหนดไวในหลกสตร ยกเวนกรณทนกศกษาไดคาระดบคะแนนเฉลยสะสม

ตงแต 1.90 ขนไป แตไมถง 2.00 ซงผลการศกษาไมเพยงพอทจะรบการเสนอชอเพอรบ

ปรญญา ใหนกศกษาขอลงทะเบยนเรยนซำในรายวชาทไดระดบคะแนนตำกวา ก (A) เพอ

ปรบคาระดบคะแนนเฉลยสะสมใหถง2.00 ภายในกำหนดระยะเวลา 3 ภาคการศกษารวม

ภาคการศกษาฤดรอน แตไมเกนระยะเวลาสองเทาของแผนการเรยนตามหลกสตร

42.5 เกณฑการพนสภาพเนองจากผลการศกษาตามขอ 42.1 ถง 42.3 สามารถแสดงเปนตาราง

แสดงหนวยกตสะสมและคาระดบคะแนนเฉลยสะสม ดงตอไปน

หนวยกตสะสม

0 – 29

30 – 59

60 – กอนครบตามหลกสตร

ครบตามหลกสตร

คาระดบคะแนนเฉลยสะสม

(สภาพการเตอน)

0.01– 1.49

1.50 – 1.74

1.75 – 1.99

1.90 – 1.99 มสทธยนคำรอง

คาระดบคะแนนเฉลยสะสม

(พนสภาพการเปนนกศกษา)

0.00

ตำกวา 1.50

ตำกวา 1.75

ตำกวา 2.00

Page 82: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

82

หมวดท 10

การศกษาเพอเพมพนความร

ขอ 43 ผเขาศกษาตองมคณสมบตและพนความร หรอประสบการณตามทหวหนาสาขาวชาเหนสมควร

ขอ 44 การเขาศกษา

44.1 ผประสงคจะเขาศกษาตองยนคำรองโดยตรงทคณะหรอ กองการศกษาทประสงคจะขอเขา

ศกษาเพอเพมพนความรลวงหนาไมนอยกวา 30 วน กอนวนเปดภาคการศกษาทประสงคจะ

เขาศกษา

44.2 ใหผประสงคจะเขาศกษาสงเอกสารแสดงคณสมบตและพนความรหรอประสบการณท

ผานมาทงหมดในวนทยนคำรอง

44.3 ใหคณบด หรอรองอธการบด พจารณาการรบเขาศกษา

ขอ 45 การลงทะเบยน

45.1 ผเขาศกษาไมมสถานภาพการเปนนกศกษาของมหาวทยาลย

45.2 การลงทะเบยนเรยนจะตองไมเกนภาคการศกษาละ 9 หนวยกต โดยตองดำเนนการตาม

กำหนดการเชนเดยวกบนกศกษาของมหาวทยาลย

45.3 ผเขาศกษาตองชำระคาบำรงการศกษา คาลงทะเบยนและคาบำรงหองสมดในอตราเดยวกบ

กลมนกศกษาของคณะทผเขาศกษาประสงคจะเขาศกษาดวย

ขอ 46 การขอเอกสารแสดงผลการศกษา ใหผเขาศกษายนคำรองตอสำนกสงเสรมวชาการและงาน

ทะเบยนหรอกองการศกษา ซงจะออกระดบคะแนนใหเปนระดบคะแนน ก (A) ข+ (B+) ข (B)

ค+ (C+) ค (C) ง+ (D+) ง (D) และ ต (F) และหนวยกตทไดไมนำมาคำนวณหาคาระดบ

คะแนนเฉลย

หมวดท 11

การขอสำเรจการศกษาและการขอขนทะเบยนบณฑต

ขอ 47 นกศกษาผมสทธขอสำเรจการศกษาตองมคณสมบตดงน

47.1 ตองศกษารายวชาใหครบตามขอกำหนดของหลกสตรนน

47.2 สอบไดจำนวนหนวยกตสะสมไมตำกวาทหลกสตรกำหนดไว และไดคาระดบคะแนนเฉลย

สะสมไมตำกวา 2.00

47.3 เปนผมคณสมบตเหมาะสมกบการเปนบณฑตและไมมหนสนผกพนตอมหาวทยาลย

47.4 การยนคำรองขอสำเรจการศกษา ตองยนตอสำนกสงเสรมวชาการและงานทะเบยนหรอกอง

การศกษา ในภาคการศกษาทนกศกษาคาดวาจะสำเรจการศกษาทกภาคการศกษาภายใน 60

วนนบแตวนเปดภาคการศกษานน

47.5 นกศกษาทไมดำเนนการตามขอ 47.4 จะไมไดรบการพจารณาเสนอชอเพอรบปรญญาใน

ภาคการศกษานน และจะตองชำระคารกษาสภาพการเปนนกศกษาทกภาคการศกษา จนถง

ภาคการศกษาทนกศกษา ยนคำรองขอสำเรจการศกษา

Page 83: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

83

ขอ 48 นกศกษาทสำเรจการศกษา ตองขอขนทะเบยนบณฑต โดยยนคำรองขนทะเบยนบณฑตตอ

สำนกสงเสรมวชาการและงานทะเบยนหรอกองการศกษาพรอมชำระเงนคาขนทะเบยนบณฑต

ขอ 49 การเสนอชอเพอรบปรญญาใหเปนไปตามประกาศของมหาวทยาลย

หมวดท 12

ปรญญาเกยรตนยมและเหรยญเกยรตนยม

ขอ 50 นกศกษาทจะไดรบการเสนอชอเพอรบปรญญาเกยรตนยมตองเปนไปตามหลกเกณฑดงน

50.1 ลงทะเบยนรายวชาในมหาวทยาลยไมตำกวา 72 หนวยกตสำหรบหลกสตร 2-3 ป

การศกษา หรอไมตำกวา 120 หนวยกตสำหรบหลกสตร 4 ปการศกษา หรอไมตำกวา

150 หนวยกตสำหรบหลกสตร 5 ปการศกษา

50.2 สำเรจการศกษาภายในระยะเวลาทหลกสตรกำหนด ทงนไมนบระยะเวลาทนกศกษาขอลา

พกการศกษาตามขอบงคบน

50.3 ตองไมมผลการศกษาทอยในเกณฑขนไมพอใจ หรอ ม.จ.(U) หรอตำกวาระดบคะแนนขน

พอใช หรอ ค (C) ในรายวชาใดวชาหนง

50.4 นกศกษาผสำเรจการศกษาทมคณสมบตครบถวนตามขอ 50.1 50.2 และ 50.3 ทมคาระดบ

คะแนนเฉลยสะสมไมตำกวา 3.75 จะไดรบการเสนอชอเพอรบปรญญาเกยรตนยมอนดบ 1

50.5 นกศกษาผสำเรจการศกษาทมคณสมบตครบถวนตามขอ 50.1 50.2 และ 50.3 ทมคาระดบ

คะแนนเฉลยสะสมไมตำกวา 3.50 จะไดรบการเสนอชอเพอรบปรญญาเกยรตนยมอนดบ 2

50.6 การเสนอชอเพอรบปรญญาเกยรตนยมใหสำนกสงเสรมวชาการและงานทะเบยนนำเสนอ

ตอสภามหาวทยาลยในคราวเดยวกนกบทเสนอขออนมตปรญญาประจำภาคการศกษานน

ขอ 51 การใหเกยรตนยมเหรยญทองหรอเกยรตนยมเหรยญเงน

51.1 ใหมหาวทยาลยจดใหมเหรยญเกยรตนยมแกผสำเรจการศกษาทมผลการศกษาดเดนโดยแยก

เปนกลมสาขาวชาตามชอปรญญา

51.2 เกยรตนยมเหรยญทองใหแกผสำเรจการศกษาทไดปรญญาเกยรตนยมอนดบ 1 ทไดคาระดบ

คะแนนเฉลยสะสมสงสดในแตละกลมสาขาวชาตามชอปรญญา

51.3 เกยรตนยมเหรยญเงนใหแกผสำเรจการศกษาทไดคาระดบคะแนนเฉลยสะสมเปนทสอง

และจะตองไดปรญญาเกยรตนยมอนดบ 1 หรอ 2 ในแตละกลมสาขาวชาตามชอปรญญา

กรณผสำเรจการศกษาไดคาระดบคะแนนเฉลยสะสมสงสด แตไดปรญญาเกยรตนยม

อนดบ 2 ในแตละกลมสาขาวชาตามชอปรญญาใหเกยรตนยมเหรยญเงน

ขอ 52 การเสนอชอเพอรบเหรยญเกยรตนยมใหสำนกสงเสรมวชาการและงานทะเบยนดำเนนการปการ

ศกษาละหนงครง และใหอธการบดนำเสนอตอสภามหาวทยาลยเพอพจารณาอนมตในคราวเดยว

กนกบทเสนอขออนมตปรญญาประจำภาคการศกษาสดทายของปการศกษา

Page 84: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

84

หมวดท 13

บทเฉพาะกาล

ขอ 53 ขอบงคบน ใหมผลใชบงคบกบนกศกษาทเขาศกษาตงแตปการศกษา 2551 เปนตนไป

ขอ 54 นกศกษาทเขาศกษากอนปการศกษา 2551 ใหใชขอบงคบสถาบนเทคโนโลยราชมงคลวาดวยการ

ศกษาระดบปรญญา พ.ศ. 2537 ขอบงคบสถาบนเทคโนโลยราชมงคลวาดวยการศกษาระดบ

ปรญญา ซงแกไขเพมเตม(ฉบบท 2) พ.ศ. 2541(ฉบบท 3) พ.ศ. 2543(ฉบบท 4) พ.ศ.2544(ฉบบท 5)

พ.ศ. 2545 (ฉบบท 6) พ.ศ. 2545(ฉบบท 7) พ.ศ. 2547 และขอบงคบสถาบนเทคโนโลยราชมงคล

วาดวยปรญญาเกยรตนยม และเหรยญเกยรตนยม พ.ศ.2547 จนกวาจะสำเรจการศกษาโดยอนโลม

ประกาศ ณ วนท 23 เดอน พฤษภาคม พ.ศ.2551

(ดร.กฤษณพงศ กรตกร)

นายกสภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

Page 85: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

85

ขอบงคบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

วาดวยการศกษาระดบประกาศนยบตร

พ.ศ. 2551

ตามทไดมพระราชบญญตมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล พ.ศ. 2548 เพอใหการดำเนนการจดการ

ศกษาเปนไปดวยความเรยบรอย สอดคลองกบสภาพสงคมทเปลยนแปลงไป มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล

ลานนา จงเหนควรจดทำขอบงคบวาดวยการศกษาระดบประกาศนยบตร พ.ศ. 2551 ขน

อาศยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แหงพระราชบญญตมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล พ.ศ. 2548

และมตสภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา ในการประชมครงท 5(3/2551) เมอวนท 28 เดอน มนาคม

พ.ศ. 2551 จงออกขอบงคบไวดงตอไปน

หมวดท 1 บททวไป

หมวดท 2 การรบเขาศกษา

หมวดท 3 ระบบการศกษา

หมวดท 4 การลงทะเบยนเรยน

หมวดท 5 การลาของนกศกษา

หมวดท 6 การยายคณะและหลกสตร

หมวดท 7 การเทยบโอนผลการเรยน

หมวดท 8 การวดและประเมนผลการศกษา

หมวดท 9 การพนสภาพการเปนนกศกษา

หมวดท 10 การศกษาเพอเพมพนความร

หมวดท 11 การขอสำเรจการศกษา

หมวดท 12 บทเฉพาะกาล

Page 86: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

86

หมวดท 1

บททวไป

ขอ 1 ขอบงคบนเรยกวา “ขอบงคบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา วาดวยการศกษาระดบ

ประกาศนยบตร พ.ศ. 2551”

ขอ 2 ขอบงคบนใหมผลใชบงคบนบแตวนถดจากวนประกาศเปนตนไป

ขอ 3 บรรดาขอบงคบ ระเบยบ คำสง หรอประกาศอนใด ในสวนทกำหนดไวแลวในขอบงคบน

หรอซงขดหรอแยงกบขอบงคบน ใหใชขอบงคบนแทน

ขอ 4 ในขอบงคบน

“มหาวทยาลย” หมายถง มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“สภามหาวทยาลย” หมายถง สภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“อธการบด” หมายถง อธการบดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“รองอธการบด” หมายถง รองอธการบดทไดรบมอบหมายใหปฏบตหนาททมหาวทยาลย

เทคโนโลยราชมงคลลานนา เชยงราย ตาก นาน พษณโลก

และลำปาง

“คณบด” หมายถง หวหนาหนวยงานทมการจดการเรยนการสอนในหลกสตร

ระดบประกาศนยบตรของมหาวทยาลย และใหหมายรวมถง

หวหนาหนวยงานทเรยกชอเปนอยางอนทมฐานะเทยบเทา

“คณะ” หมายถง หนวยงานทมการจดการเรยนการสอนในหลกสตรระดบ

ประกาศนยบตรของมหาวทยาลย และใหหมายรวมถงหนวยงาน

ทเรยกชอเปนอยางอนทมฐานะเทยบเทา

“คณะกรรมการประจำคณะ”

หมายถง คณะกรรมการประจำคณะทตงขนตามมาตรา 37 แหง

พระราชบญญตมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล พ.ศ.2548

ของแตละคณะในสงกดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“สาขาวชา” หมายถง สาขาวชาทมการจดการเรยนการสอนในแตละคณะ และให

หมายรวมถงหนวยงานทเรยกชอเปนอยางอนทมฐานะเทยบเทา

“หวหนาสาขาวชา” หมายถง หวหนาสาขาวชาทมการจดการเรยนการสอนในแตละคณะและ

ใหหมายรวมถงหวหนาหนวยงานทเรยกชอเปนอยางอนทมฐานะ

เทยบเทา

“อาจารยทปรกษา” หมายถง อาจารยประจำในคณะซงคณบดมอบหมายใหทำหนาทใหคำ

แนะนำปรกษา ตดตามผลเกยวกบการศกษาตกเตอนและดแล

ความประพฤตตลอดจนรบผดชอบดแลแผนการเรยนของนกศกษา

“อาจารยผสอน” หมายถง ผทมหนาทรบผดชอบสอนรายวชาในระดบประกาศนยบตร

“นกศกษา” หมายถง ผทเขารบการศกษาระดบประกาศนยบตรในมหาวทยาลย

เทคโนโลยราชมงคลลานนา

Page 87: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

87

“แผนการเรยน” หมายถง แผนการจดการเรยนการสอนในแตละภาคการศกษาของแตละ

หลกสตรทไดรบความเหนชอบจากสภามหาวทยาลย การจด

แผนการเรยนจะตองไดรบความเหนชอบจากคณบด

หรอรองอธการบด

“เขตพนท” หมายถง มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา เชยงราย ตาก นาน

พษณโลก และลำปาง

“กองการศกษา” หมายถง กองการศกษา เชยงราย ตาก นาน พษณโลก และลำปาง

“สำนกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน”

หมายถง สำนกสงเสรมวชาการและงานทะเบยนมหาวทยาลยเทคโนโลย

ราชมงคลลานนา

ขอ 5 ใหอธการบดรกษาการตามขอบงคบน และมอำนาจวนจฉยตความตลอดจนออกประกาศเพอให

การปฏบตตามขอบงคบนเปนไปดวยความเรยบรอย ทงนคำวนจฉยใหถอเปนทสด

หมวดท 2

การรบเขาศกษา

ขอ 6 ผทจะสมครเขาเปนนกศกษาตองมคณสมบตและลกษณะดงน

6.1 เปนผมคณวฒการศกษาตามทกำหนดไวในหลกสตร

6.2 ไมเปนคนวกลจรตหรอโรคตดตอรายแรง โรคทสงคมรงเกยจ หรอโรคทจะเปนอปสรรคตอ

การศกษา

6.3 ไมเปนผมความประพฤตเสอมเสยอยางรายแรง

ขอ 7 การคดเลอกผสมครเขาเปนนกศกษาใหเปนไปตามระเบยบการสอบคดเลอกเขาศกษาตอระดบ

ประกาศนยบตรของมหาวทยาลย หรอการคดเลอกตามวธการทมหาวทยาลยกำหนด

ขอ 8 ผทผานการคดเลอกเขาศกษา จะมสถานภาพเปนนกศกษาเมอไดขนทะเบยน และทำบตรประจำตว

นกศกษาตามทมหาวทยาลยกำหนด และการกำหนดรหสนกศกษาใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวทยาลย

หมวดท 3

ระบบการศกษา

ขอ 9 มหาวทยาลยจดระบบการศกษาตามหลกเกณฑดงน

9.1 มหาวทยาลยจดการศกษาโดยการประสานงานดานวชาการระหวางคณะหรอสาขาวชาคณะใด

หรอสาขาวชาใดทมหนาทเกยวกบวชาการดานใดใหจดการศกษาในวชาการดานนนแก

นกศกษาทกคนทงมหาวทยาลย

9.2 มหาวทยาลยจดการศกษาภาคการศกษาปกตโดยใชระบบทวภาคเปนหลก ในปการศกษา

หนง จะแบงออกเปน 2 ภาคการศกษาซงเปนภาคการศกษาบงคบ แบงออกเปนภาคการ

ศกษาทหนง และภาคการศกษาทสอง มระยะเวลาศกษาไมนอยกวา 15 สปดาหตอหนง

Page 88: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

88

ภาคการศกษาทงนไมรวมเวลาสำหรบการสอบมหาวทยาลยอาจจดการศกษาระบบไตรภาค

จดการศกษาปละ 3 ภาคการศกษาปกต โดยมระยะเวลาเรยนไมนอยกวา 12 สปดาหตอ

ภาคการศกษา ทงนการจดการศกษา ตองจดการเรยนใหมจำนวนชวโมงตอหนวยกตตามท

กำหนดไวในภาคการศกษาปกตในระบบทวภาค ทงนตองไดรบความเหนชอบจากสภา

มหาวทยาลย

9.3 มหาวทยาลยอาจเปดภาคการศกษาฤดรอนเพมเปนภาคการศกษาทไมบงคบ มระยะเวลา

ศกษาไมนอยกวา 6 สปดาห ทงนรวมเวลาสำหรบการสอบดวย แตใหมจำนวนชวโมงเรยน

ของแตละรายวชาเทากบหนงภาคการศกษาปกต

9.4 การกำหนดปรมาณการศกษาของแตละรายวชาใหกำหนดเปนหนวยกตตามลกษณะการจด

การเรยนการสอน ดงน

9.4.1 รายวชาภาคทฤษฎ ใชเวลาบรรยายหรออภปรายปญหา 1 ชวโมงตอสปดาห ตลอด

หนงภาคการศกษาปกต หรอจำนวนชวโมงรวมไมนอยกวา 15 ชวโมง ใหนบเปน

หนงหนวยกต

9.4.2 รายวชาภาคปฏบต ใชเวลาฝกหรอทดลอง 2 – 3 ชวโมงตอสปดาหตลอดหนงภาค

การศกษาปกต หรอจำนวนชวโมงรวม ระหวาง 30 - 45 ชวโมง ใหนบเปนหนง

หนวยกต

9.4.3 การฝกงาน หรอการฝกภาคสนามทใชเวลาฝกไมนอยกวา 75 ชวโมงตอภาคการศกษา

ปกต ใหนบเปนหนงหนวยกต

9.4.4 การทำโครงงานหรอกจกรรมการเรยนอนใดตามทไดรบมอบหมายทใชเวลาทำโครงงาน

หรอกจกรรมนน ๆ ไมนอยกวา 45 ชวโมงตอภาคการศกษาปกตใหนบเปนหนง

หนวยกต

9.4.5 การศกษาบางรายวชาทมลกษณะเฉพาะ มหาวทยาลยอาจกำหนดหนวยกตโดยใช

หลกเกณฑอนไดตามความเหมาะสม

9.5 นกศกษาตองมเวลาศกษาในแตละรายวชาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาศกษาตลอดภาค

การศกษาจงจะมสทธสอบในรายวชานน กรณทมเวลาศกษาไมถงรอยละ 80 อนเนองมา

จากเหตสดวสย จะตองไดรบอนญาตจากคณบด

9.6 กำหนดการและระเบยบการสอบใหเปนไปตามประกาศมหาวทยาลย

Page 89: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

89

หมวดท 4

การลงทะเบยนเรยน

ขอ 10 นกศกษาตองลงทะเบยนเรยนโดยปฏบตตามหลกเกณฑทมหาวทยาลยกำหนดดงน

10.1 นกศกษาตองลงทะเบยนเรยนในรายวชาทกำหนดในแตละภาคการศกษาใหเสรจตามระยะ

เวลาทมหาวทยาลยกำหนด

10.2 การลงทะเบยนเรยนรายวชาใดตองไดรบความเหนชอบจากอาจารยทปรกษา และเปนไป

ตามขอกำหนดของหลกสตรและขอกำหนดของคณะทนกศกษาสงกด หากฝาฝนจะถอวา

การลงทะเบยนเรยนดงกลาวเปนโมฆะ

10.3 การลงทะเบยนเรยนในแตละภาคการศกษาปกต นกศกษาจะตองลงทะเบยนเรยนไมตำกวา

9 หนวยกต แตไมเกน 24 หนวยกต สำหรบภาคการศกษาภาคฤดรอนลงทะเบยนเรยนได

ไมเกน 9 หนวยกต ยกเวนในกรณทแผนการเรยนของหลกสตรไดกำหนดไวเปนอยางอน

ใหปฏบตตามแผนการเรยนทกำหนดไวในหลกสตรนน

10.4 การลงทะเบยนเรยนในภาคการศกษาปกต ทมจำนวนหนวยกตมากกวา 24 หนวยกตแตไม

เกน 27 หนวยกต หรอนอยกวา 9 หนวยกต ตองไดรบความเหนชอบจากอาจารยทปรกษา

หวหนาสาขาวชา และไดรบอนมตจากคณบดหรอ รองอธการบด

10.5 นกศกษาทไดลงทะเบยนเรยนตามระยะเวลา ทมหาวทยาลยกำหนดแลว แตมประกาศ

ภายหลงวาพนสภาพเนองจากผลการศกษาในภาคการศกษากอน ใหถอวาผลการลงทะเบยน

เรยนในภาคการศกษาถดมาเปนโมฆะไมมผลผกพนมหาวทยาลย และนกศกษามสทธขอ

คนเงนคาบำรงการศกษา คาลงทะเบยน คาธรรมเนยมการศกษาซงไดชำระในภาคการ

ศกษาทเปนโมฆะ โดยยนคำรองภายใน 90 วนนบตงแตวนประกาศการพนสภาพการเปน

นกศกษา ทงนโดยไดรบความเหนชอบจากคณบดหรอรองอธการบด

10.6 นกศกษาตองลงทะเบยนเรยนและชำระเงนตามระยะเวลาทมหาวทยาลยกำหนดในภาคการ

ศกษาปกต นกศกษาผใดลงทะเบยนหลงวนทมหาวทยาลยกำหนดจะตองชำระเงนคา

ธรรมเนยมเพมเตม (คาปรบ) ตามประกาศมหาวทยาลย

10.7 มหาวทยาลยจะไมอนมตใหนกศกษาลงทะเบยนเรยนเมอพนกำหนดระยะเวลา 10 วนทำการ

นบจากวนทมหาวทยาลยกำหนดใหนกศกษาลงทะเบยนเรยน เวนแตมเหตสดวสย และ

เหตผลอนสมควรใหอธการบดมอำนาจอนมตเปนกรณไป

10.8 ในภาคการศกษาปกต หากนกศกษาผใดไมลงทะเบยนเรยนดวยเหตใด ๆ จะตองทำหนงสอ

ขออนญาตลาพกการศกษาตอคณบดหรอรองอธการบด และจะตองชำระคาธรรมเนยมเพอ

รกษาสภาพการเปนนกศกษาภายใน 30 วนนบจากวนเปดภาคการศกษา หากไมปฏบต

ดงกลาวมหาวทยาลยจะถอนชอนกศกษาผนนออกจากทะเบยนนกศกษาของมหาวทยาลย

10.9 ในภาคการศกษาฤดรอน นกศกษาทลงทะเบยนเรยนตองชำระเงนตามระยะเวลาทมหาวทยาลย

กำหนด หากไมปฏบตดงกลาวนกศกษาไมมสทธเขาศกษาและถอวาการลงทะเบยนเรยนใน

ภาคการศกษาฤดรอนนนเปนโมฆะ

Page 90: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

90

10.10 ใหอธการบดมอำนาจอนมตใหนกศกษาผถกถอนชอออกจากทะเบยนนกศกษาตาม ขอ 10.8

กลบเขาเปนนกศกษาใหมได เมอมเหตผลอนสมควร โดยใหถอระยะเวลาทถกถอนชอออก

จากทะเบยนนกศกษาเปนระยะเวลาพกการศกษา ทงนตองไมพนกำหนดระยะเวลา 1 ปนบ

จากวนทนกศกษาผนนถกถอนชอออกจากทะเบยนนกศกษา โดยนกศกษาตองชำระเงน

คาธรรมเนยมเสมอนเปนผลาพกการศกษา รวมทงคาคนสภาพการเปนนกศกษา และ

คาธรรมเนยมอนใดทคางชำระตาม ประกาศมหาวทยาลย

ขอ 11 กรณทมหาวทยาลยมเหตอนควรอาจประกาศงดการสอนรายวชาใดรายวชาหนงหรอจำกดจำนวน

นกศกษาทลงทะเบยนเรยนในรายวชาใดกได และการขอเปดรายวชาเพมหรอปดรายวชาใด ตอง

กระทำภายใน 2 สปดาหแรกนบจากวนเปดภาคการศกษาปกต หรอภายในสปดาหแรกนบจากวน

เปดภาคการศกษาฤดรอน

ขอ 12 การลงทะเบยนเรยนในรายวชาทมวชาบงคบกอน นกศกษาจะตองสอบผานวชาบงคบกอน

มฉะนนจะถอวาการลงทะเบยนเรยนรายวชานนเปนโมฆะ เวนแตแผนการเรยนของหลกสตร

กำหนดไวเปนอยางอน ใหปฏบตตามแผนการเรยนทกำหนดไวในหลกสตรนน

ขอ 13 มหาวทยาลยกำหนดหลกเกณฑการลงทะเบยนเรยนขามเขตพนท ดงน

13.1 นกศกษาสามารถลงทะเบยนเรยนขามเขตพนทไดในแตละภาคการศกษา หากเปนการลง

ทะเบยนเรยนเพอการศกษาเพอเพมพนความรโดยไมนบหนวยกต ( Au )

13.2 นกศกษาทประสงคจะลงทะเบยนเรยนขามเขตพนท เพอนบหนวยกตในหลกสตร โดย

รายวชาทจะลงทะเบยนเรยนในเขตพนทอนจะตองเทยบไดกบรายวชาตามหลกสตรของ

มหาวทยาลย การเทยบใหอยในดลยพนจของหวหนาสาขาวชาเจาของรายวชา โดยถอ

เกณฑเนอหาและจำนวนหนวยกตเปนหลก สวนการอนมตใหลงทะเบยนเรยนขามเขตพนท

ใหเปนอำนาจของคณบดหรอรองอธการบดทนกศกษาสงกดอย

13.3 การลงทะเบยนเรยนขามเขตพนท ใหนกศกษายนคำรองขอลงทะเบยนเรยนขามเขตพนท

ตอคณบดหรอรองอธการบดทนกศกษาสงกด ภายในระยะเวลาทกำหนดตามความในขอ

14.1 เพอพจารณาอนมตและ เมออนมตแลวใหนกศกษาชำระเงนตามประกาศทมหาวทยาลย

กำหนด หลงจากนนจงไปดำเนนการ ณ เขตพนททนกศกษาตองการลงทะเบยนเรยนขาม

เขตพนท

ขอ 14 นกศกษาอาจขอเพม หรอเปลยนแปลง หรอถอนรายวชาไดโดยตองดำเนนการดงน

14.1 การขอเพมหรอเปลยนแปลงรายวชา ตองกระทำภายใน 2 สปดาหแรกของภาคการศกษา

ปกต และสปดาหแรกของภาคการศกษาฤดรอน

14.2 การถอนรายวชา ใหมผลดงน

14.2.1 ถาถอนรายวชาภายใน 2 สปดาหแรกของภาคการศกษาปกต และสปดาหแรก

ของภาคการศกษาฤดรอน รายวชานนจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศกษา

14.2.2 ถาถอนรายวชาเมอพนกำหนด 2 สปดาหแรก แตยงอยภายใน 12 สปดาหของภาค

การศกษาปกต หรอเมอพนกำหนดสปดาหแรก แตยงอยภายใน 5 สปดาหแรกของ

ภาคการศกษาฤดรอน จะตองไดรบความเหนชอบ จากอาจารยทปรกษาโดยรายวชา

นนจะปรากฏในใบแสดงผลการศกษา ซงจะไดระดบคะแนนถอนรายวชา หรอ ถ (W)

Page 91: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

91

14.2.3 และเมอพนกำหนดการถอนรายวชาแลวตามขอ 14.2.2 แลวนกศกษาจะถอนการลง

ทะเบยนเฉพาะรายวชาไมได

14.3 การลงทะเบยนเรยนรายวชาเพมจนมจำนวนหนวยกตสงกวา หรอการถอนรายวชาจนเหลอ

จำนวนหนวยกตตำกวาทระบไวในขอ 10.4 จะทำมได มฉะนนจะถอวาการลงทะเบยนเรยน

เพม หรอถอนรายวชาดงกลาวเปนโมฆะ เวนแตจะมเหตผลอนควรและไดรบอนมตจาก

อธการบด

หมวดท 5

การลาของนกศกษา

ขอ 15 การลาปวยหรอลากจ

การลาไมเกน 7 วน ในระหวางเปดภาคการศกษา ตองไดรบการอนมตจากอาจารยผสอนและแจง

อาจารยทปรกษาทราบ ถาเกน 7 วน ตองไดรบการอนมตจากคณบดหรอ รองอธการบด โดยผาน

อาจารยทปรกษา สำหรบงานหรอการสอบทนกศกษาไดขาดไปในชวงเวลานน ใหอยในดลยพนจ

ของอาจารยผสอน ทจะอนญาตใหปฏบตงานหรอสอบทดแทนหรอยกเวนได

ขอ 16 การลาพกการศกษาในระหวางการศกษา

16.1 การลาพกการศกษาเปนการลาพกทงภาคการศกษา และถาไดลงทะเบยนไปแลวใหยกเลก

การลงทะเบยนเรยน โดยรายวชาทไดลงทะเบยนเรยนทงหมดในภาคการศกษานน จะไม

ปรากฏในใบแสดงผลการศกษา แตหากเปนการลาพกการศกษาหลงจากสปดาหท 12 ของ

ภาคการศกษาปกต หรอสปดาหท 5 ของภาคการศกษาฤดรอนใหบนทกระดบคะแนนเปน

ถอนรายวชา หรอ ถ (W)

16.2 การขอลาพกการศกษา ใหยนคำรองตอคณบดหรอ รองอธการบด

16.3 นกศกษาอาจยนคำรองตอคณบดหรอ รองอธการบด เพอขออนญาตลาพกการศกษาได

ไมเกน 2 ภาคการศกษาปกตตดตอกน ดงกรณตอไปน

16.3.1 ถกเกณฑหรอระดมเขารบราชการทหารกองประจำการ

16.3.2 ไดรบทนแลกเปลยนนกศกษาระหวางประเทศหรอทนอนใดซงมหาวทยาลยเหน

สมควรสนบสนน

16.3.3 ประสบอบตเหตหรอเจบปวย จนตองพกรกษาตวตามคำสงแพทยเปนเวลานานเกน

กวารอยละ 20 ของเวลาศกษาทงหมด โดยมใบรบรองแพทย

16.3.4 มความจำเปนสวนตว โดยนกศกษาผนนตองไดศกษาในมหาวทยาลยมาแลว ไมนอย

กวา 1 ภาคการศกษา

16.4 ในภาคการศกษาแรกทขนทะเบยนเปนนกศกษาของมหาวทยาลย นกศกษาจะลาพกการ

ศกษาไมได เวนแตจะไดรบอนมตจากอธการบด

16.5 ในการลาพกการศกษา นกศกษาจะลาพกการศกษาเกนกวา 2 ภาคการศกษาปกตตดตอกน

ไมได เวนแตจะไดรบอนมตจากอธการบด

16.6 นกศกษาจะตองชำระคารกษาสภาพการเปนนกศกษาตามประกาศของมหาวทยาลยทกภาค

Page 92: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

92

การศกษาทไดรบอนมตใหลาพกการศกษา หากไมปฏบตจะถกถอนชอออกจากทะเบยน

นกศกษา ยกเวนภาคการศกษาทนกศกษาไดชำระเงนคาบำรงการศกษาคาลงทะเบยนเรยน

คาธรรมเนยมการศกษา และคาอนใดตามประกาศของมหาวทยาลยโดยมหาวทยาลยจะไม

คนเงนดงกลาวให แตนกศกษาไมตองชำระเงนคารกษาสภาพการเปนนกศกษา

16.7 นกศกษาทไดรบอนญาตใหลาพกการศกษาหรอการถกใหพกการศกษาแลวแตกรณไมเปน

เหตใหขยายระยะเวลาการศกษาเกนกวาสองเทาของแผนการเรยนตามหลกสตรนบแตวน

ขนทะเบยนเปนนกศกษาของมหาวทยาลย ยกเวนนกศกษาทไดรบอนญาตใหลาพกการ

ศกษาตามขอ 16.3.1

ขอ 17 การลาออก

นกศกษาอาจลาออกจากการเปนนกศกษาได โดยยนคำรองขอลาออกตอคณะทนกศกษาสงกด

และตองไมมหนสนกบมหาวทยาลย ทงนตองไดรบอนมตจากคณบด หรอรองอธการบด

หมวดท 6

การยายคณะและหลกสตร

ขอ 18 นกศกษาทประสงคจะยายหลกสตรหรอคณะในเขตพนทเดยวกน

18.1 นกศกษาทประสงคจะยายหลกสตรในคณะเดยวกน จะกระทำไดกตอเมอไดรบความเหน

ชอบจากคณบดหรอรองอธการบดทนกศกษาสงกด

18.2 การขอโอนยาย ใหยนคำรองถงคณบดหรอรองอธการบด โดยใหเปนไปตามประกาศ

หลกเกณฑของคณะนน ๆ อยางนอย 30 วนกอนกำหนดวนลงทะเบยนเรยนของภาคการ

ศกษาทจะโอนเขาศกษา พรอมทงตดตอสาขาวชาเดมใหจดสงใบแสดงผลการศกษาและคำ

อธบายรายวชาทไดศกษามาแลวของหลกสตรเดม มายงสาขาวชาใหมโดยตรง

18.3 นกศกษาทประสงคจะยายคณะตองไดรบอนมตจากคณบด หรอรองอธการบด ทนกศกษา

สงกด และคณบดหรอรองอธการบด ทนกศกษาประสงคจะยายเขาศกษา โดยใหเปนไป

ตามประกาศหลกเกณฑของคณะทจะยายเขาศกษา

18.4 นกศกษาทไดรบอนมตใหยายหลกสตร หรอคณะใหมการเทยบโอนผลการเรยนตามหลก

เกณฑ ในหมวดท 7

ขอ 19 นกศกษาทประสงคจะยายสถานศกษาขามเขตพนทในระดบเดยวกน

19.1 นกศกษาตองศกษาอยในเขตพนทเดมมาแลวไปนอยกวา 2 ภาคการศกษา โดยไมนบภาค

การศกษาทลาพกหรอถกใหพก และมคะแนนเฉลยสะสมไมนอยกวา 2.00

19.2 การรบโอนนกศกษาตองเปนวชาเอกเดยวกนเทานน

19.3 นกศกษาทประสงคจะยายสถานศกษาขามเขตพนทตองไดรบอนมตจากรองอธการบดเขต

พนททนกศกษาสงกด และรองอธการบดเขตพนททนกศกษาประสงคจะยายสถานศกษา

19. 4 การขอโอนยาย ใหยนคำรองถงรองอธการบดเขตพนททนกศกษาสงกดอยางนอย 30 วน

กอนกำหนดวนลงทะเบยนเรยนของภาคการศกษาทจะโอนยายเขาศกษา

19.5 ใหนำรายวชาและหนวยกตทไดศกษามาแลวทงหมด จากเขตพนทเดมมาคำนวณหาคาระดบ

Page 93: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

93

คะแนนเฉลยประจำภาค และคาระดบคะแนนเฉลยสะสมรวมกบรายวชาและหนวยกตทจะ

ตองศกษาอกจนครบตามหลกสตร

ขอ 20 นกศกษาทประสงคจะยายจากสถาบนการศกษาอนเพอเขาศกษาในมหาวทยาลย

20.1 มหาวทยาลยอาจรบโอนนกศกษาจากสถาบนการศกษาอนทสำนกงานคณะกรรมการการ

อาชวศกษาศกษารบรอง

20.2 นกศกษาตองศกษาอยในสถาบนเดมมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศกษา โดยไมนบภาค

การศกษาทลาพก หรอถกใหพกและมคะแนนเฉลยสะสมไมนอยกวา 2.25

20.3 การรบโอนนกศกษา ตองไดรบการอนมตจากคณบดหรอรองอธการบด ทนกศกษาขอโอน

เขาศกษาและอธการบด

20.4 การขอโอนยาย ใหยนคำรองถงมหาวทยาลยอยางนอย 30 วนกอนกำหนดวนลงทะเบยน

เรยนของภาคการศกษาทจะโอนเขาศกษา พรอมทงตดตอสถาบนเดมใหจดสงใบแสดงผล

การศกษาและคำอธบายรายวชาทไดศกษามาแลวของหลกสตรเดมมายงมหาวทยาลยโดยตรง

20.5 นกศกษาทไดรบอนมตใหยายจากสถาบนการศกษาอน ใหมการเทยบโอนผลการเรยนตาม

หลกเกณฑ ในหมวดท 7

หมวดท 7

การเทยบโอนผลการเรยน

ขอ 21 ผขอเทยบโอนผลการเรยนตองขนทะเบยนเปนนกศกษาของมหาวทยาลย

ขอ 22 ใหคณบดหรอรองอธการบด แตงตงคณะกรรมการเทยบโอนผลการเรยนซงมคณสมบตสอดคลอง

กบระดบการศกษาและสาขาวชาทขอเทยบโอน จำนวนไมนอยกวา 3 คนดำเนนการเทยบโอนผล

การเรยนตามหลกสตรทกำหนด โดยใหเปนไปตามเกณฑและขอกำหนดของคณะทรายวชานน

สงกด

ขอ 23 คณะกรรมการการเทยบโอนผลการเรยน มหนาทดำเนนการเทยบโอนผลการเรยน หรอประเมน

ความร ทกษะ และประสบการณตามหลกเกณฑ และวธการประเมนผล โดยใหเปนไปตามเกณฑ

และขอกำหนดของคณะ

ขอ 24 ผขอเทยบโอนจะตองใชเวลาศกษาอยในมหาวทยาลยอยางนอย 1 ปการศกษา

ขอ 25 คาธรรมเนยมการเทยบโอนผลการเรยนเปนไปตามประกาศของมหาวทยาลย

ขอ 26 ใหคณบดหรอรองอธการบด เปนผอนมตผลการเทยบโอนผลการเรยน

ขอ 27 การเทยบโอนผลการเรยนในระบบ

27.1 การเทยบโอนผลการเรยนสำหรบนกศกษาทยายหลกสตรหรอคณะในมหาวทยาลย

27.1.1 ใหเทยบโอนรายวชา หรอกลมวชาซงมเนอหาสาระการเรยนร และจดประสงค

ครอบคลมไมนอยกวาสามในสของรายวชาหรอกลมวชาในสาขาวชาทนกศกษาผขอ

เทยบโอนกำลงศกษาอยโดยใหเปนไปตามเกณฑและขอกำหนดของคณะ

27.1.2 รายวชาหรอกลมวชาทเทยบโอนหนวยกตให เมอรวมกนแลวตองมจำนวนหนวยกต

ไมเกนสามในสของจำนวนหนวยกตรวมของหลกสตรทรบโอน

Page 94: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

94

27.1.3 รายวชาทจะนำมาเทยบโอน ตองมระดบคะแนนไมตำกวา ค หรอ C

27.1.4 การบนทกผลการศกษา และการประเมนผลรายวชาหรอกลมวชาทเทยบโอนให จะ

ไมนำมาคดคาระดบคะแนนเฉลยประจำภาค และคาระดบคะแนนเฉลยสะสม โดย

ใหบนทก “ TC ” (Transfer Credits) ไวสวนทายของรายวชาทเทยบโอนใหในใบ

แสดงผลการเรยน

27.1.5 ในกรณทมหาวทยาลยเปดหลกสตรใหม จะเทยบโอนนกศกษาใหเขาศกษาไดไมเกน

กวาชนปและภาคการศกษาทไดรบอนญาตใหมนกศกษาเรยนอยตามหลกสตรทได

รบความเหนชอบแลว

27.1.6 ใหนกศกษาดำเนนการขอเทยบโอนผลการเรยนภายใน 30 วนนบจากวนเปดภาคการ

ศกษาแรกหากพนกำหนดน สทธทจะขอเทยบโอนเปนอนหมดไป ทงนเพอผขอ

เทยบโอนจะไดรบทราบจำนวนรายวชาและจำนวนหนวยกตทจะตองศกษาเพมเตม

อกจนกวาจะครบตามหลกสตร

27.2 ผทเคยศกษาในมหาวทยาลยหรอสถาบนการศกษาอน ซงสำนกงานคณะกรรมการการอาชว

ศกษารบรอง และผานการคดเลอกเขาศกษาในมหาวทยาลยไดอกภายใน 3 ปนบจากวนทพน

สภาพการเปนนกศกษาอนเนองมาจากผลการศกษา มสทธไดรบการเทยบโอนและรบโอน

รายวชาในระดบเดยวกน ตามขอ 27.1

27.3 การเทยบโอนผลการเรยนสำหรบนกศกษาทยายจากสถาบนการศกษาอน

27.3.1 มหาวทยาลยอาจรบโอนนกศกษาจากสถาบนการศกษาอน ซงสำนกงานคณะกรรมการ

การอาชวศกษารบรอง

27.3.2 การรบโอนนกศกษา ตองไดรบการอนมตจากคณบดหรอรองอธการบด ทนกศกษา

ขอโอนเขาศกษาและอธการบด โดยมหลกเกณฑตามทคณะกรรมการประจำคณะ

กำหนด

27.3.3 การขอโอนยายใหยนคำรองถงมหาวทยาลยอยางนอย 30 วนกอนกำหนดวนลงทะเบยน

เรยนของภาคการศกษาทจะโอนเขาศกษา พรอมทงตดตอสถาบนการศกษาเดมใหจด

สงใบแสดงผลการศกษาและคำอธบายรายวชาทไดเคยศกษามาแลวของหลกสตรเดม

มายงมหาวทยาลยโดยตรง

27.3.4 การเทยบโอนผลการเรยนใหใชหลกเกณฑตามความในขอ 27.1

ขอ 28 การเทยบโอนผลการเรยนจากการศกษานอกระบบและหรอหรอการศกษาตามอธยาศยเขาสการ

ศกษาในระบบ

28.1 หลกเกณฑการเทยบโอนผลการเรยน โดยการเทยบโอนความรและใหหนวยกตจากการศกษา

นอกระบบและการศกษาตามอธยาศยเขาสการศกษาในระบบมดงน

28.1.1 วธการประเมนเพอการเทยบโอนความร จะกระทำไดโดยการทดสอบมาตรฐาน การ

ทดสอบทไมใชการทดสอบมาตรฐาน การประเมนการจดการศกษาหรอ อบรมทจด

โดยหนวยงานตางๆ และการประเมนแฟมสะสมงาน

28.1.2 การเทยบโอนความร จะเทยบเปนรายวชาหรอกลมวชาตามหลกสตรทเปดสอนใน

มหาวทยาลย โดยรายวชาหรอกลมวชาทเทยบโอนใหเมอรวมกนแลวตองมจำนวน

Page 95: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

95

หนวยกตไมเกนสามในสของจำนวนหนวยกตตลอดหลกสตร

28.1.3 การขอเทยบโอนความรเปนรายวชาหรอกลมวชาทอยในสงกดสาขาวชาใดใหสาขา

วชานนเปนผกำหนดวธการและดำเนนการเทยบโอน โดยการเทยบโอนความรนน

ตองไดรบผลการประเมนเทยบไดไมตำกวา ค หรอ C จงจะใหนบจำนวนหนวยกต

รายวชาหรอกลมวชานน

28.1.4 รายวชาทเทยบโอนให จะไมนำมาคดคาระดบคะแนนเฉลยประจำภาค และคาระดบ

คะแนนเฉลยสะสม โดยบนทก Prior Learning Credits ไวสวนบนของรายวชาท

เทยบโอนใหในใบแสดงผลการเรยน ในกรณมเหตจำเปนมหาวทยาลย มเอกสทธท

จะใหสาขาวชาทำการประเมนความรของผทจะขอเทยบโอนความร

28.2 ใหมการบนทกผลการเรยนตามวธการประเมนดงน

28.2.1 หนวยกตทไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบนทก “CS”

(Credits from Standardized Tests)

28.2.2 หนวยกตทไดจากการทดสอบทไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหบนทกเปน “CE”

(Credits from Examination)

28.2.3 หนวยกตทไดจากการประเมนการจดการศกษาหรออบรมทจดโดยหนวยงานตางๆ

ใหบนทก “CT” (Credits from Training)

28.2.4 หนวยกตทไดจากการประเมนแฟมสะสมงาน ใหบนทก “CP”

(Credits from Portfolio)

28.3 การบนทกผลการเทยบโอนตามวธการประเมนในขอ 28.2 ใหบนทกไวสวนทายของราย

วชาหรอกลมวชาทเทยบโอนให เวนแตหลกสตรทมองคกรวชาชพควบคม และตองใชผล

การเรยนประกอบการขอใบอนญาตประกอบวชาชพ ใหกำหนดระดบคะแนนในรายวชา

หรอกลมวชาเพอนำมาคดคาระดบคะแนนเฉลยประจำภาค และคาระดบคะแนนเฉลยสะสม

โดยบนทก “PL” ( Prior Learning ) ไวสวนทายของรายวชาทเทยบโอนใหในใบแสดงผล

การเรยน

28.4 ใหคณะจดทำประกาศเกยวกบแนวปฏบตในการดำเนนการเทยบโอนผลการเรยนจากการ

ศกษานอกระบบ และการศกษาตามอธยาศยเขาสการศกษาในระบบ

Page 96: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

96

หมวดท 8

การวดและประเมนผลการศกษา

ขอ 29 ใหคณะทเปดสอนในมหาวทยาลย จดการวดผลและประเมนผลการศกษาสำหรบรายวชาทนกศกษา

ลงทะเบยนเรยนไวในแตละภาคการศกษาหนง ๆ โดยการประเมนผลการศกษาในแตละรายวชา

ใหกำหนดเปนระดบคะแนน คาระดบคะแนนตอหนวยกต และผลการศกษา ดงตอไปน

ขอ 30 การใหระดบคะแนน ก (A) ข+ (B+) ข (B) ค+ (C+) ค (C) ง+ (D+) ง (D) และ ต (F)

จะกระทำไดในกรณตอไปน

30.1 ในรายวชาทนกศกษาเขาสอบและหรอมผลงานทประเมนผลการศกษาได

30.2 เปลยนจากระดบคะแนน ม.ส. (I)

ขอ 31 การใหระดบคะแนน ต (F) นอกเหนอไปจาก ขอ 30 แลว จะกระทำไดดงตอไปน

31.1 ในรายวชาทนกศกษามเวลาศกษาไมครบรอยละ 80 ของเวลาศกษาตลอดภาคการศกษา

31.2 เมอนกศกษาทำผดระเบยบการสอบในแตละภาคการศกษา ตามขอบงคบหรอระเบยบหรอ

ประกาศมหาวทยาลยวาดวยการนนๆ และไดรบการตดสนใหไดระดบคะแนน ต (F)

ขอ 32 การใหระดบคะแนน ถ (W) จะกระทำไดในกรณตอไปน

32.1 นกศกษาปวยกอนสอบและไมสามารถเขาสอบในบางรายวชาหรอทงหมดได โดยยนใบลา

ปวยพรอมใบรบรองแพทยใหคณบด หรอรองอธการบด พจารณารวมกบอาจารยผสอน

หากเหนวาการศกษาของนกศกษาผนนขาดเนอหาสวนทสำคญสมควรใหระดบคะแนน

ถ (W) ในบางวชาหรอทงหมด

ระดบคะแนน (GRADE)

ก หรอ A

ข+ หรอ B+

ข หรอ B

ค+ หรอ C+

ค หรอ C

ง+ หรอ D+

ง หรอ D

ต หรอ F

ถ หรอ W

ม.ส. หรอ I

พ.จ. หรอ S

ม.จ. หรอ U

ม.น. หรอ Au

คาระดบคะแนนตอหนวยกต

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0

-

-

-

-

-

ผลการศกษา

ดเยยม(Excellent)

ดมาก (Very Good)

ด (Good)

ดพอใช (Fairly Good)

พอใช (Fair)

ออน (Poor)

ออนมาก (Very Poor)

ตก (Fail)

ถอนรายวชา (Withdrawn)

ไมสมบรณ (Incomplete)

พอใจ (Satisfactory)

ไมพอใจ (Unsatisfactory)

ไมนบหนวยกต (Audit)

Page 97: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

97

32.2 นกศกษาลาพกการศกษาหลงจากสปดาหท 12 ในระหวางภาคการศกษาปกตหรอสปดาหท

5 ในระหวางภาคการศกษาฤดรอน

32.3 คณบด หรอรองอธการบด อนญาตใหเปลยนระดบคะแนนจาก ม.ส. (I) เนองจากปวย

หรอเหตสดวสย

32.4 ในรายวชาทนกศกษาไดรบอนญาตใหลงทะเบยนเรยนโดยไมนบหนวยกต (Au) และมเวลา

ศกษาไมครบรอยละ 80 ของเวลาศกษาตลอดภาคการศกษา

ขอ 33 การใหระดบคะแนน ม.ส. (I) จะกระทำไดในรายวชาทผลการศกษายงไมสมบรณ โดยอาจารยผ

สอนจะตองระบสาเหตทใหระดบคะแนน ม.ส. (I) ประกอบไวดวย ในกรณตอไปน

33.1 กรณมเหตเจบปวยหรอเหตสดวสย และมเวลาศกษาครบรอยละ 80 โดยไดรบอนมตจาก

คณบด หรอรองอธการบด

33.2 กรณนกศกษาทำงานทเปนสวนประกอบการศกษายงไมสมบรณ และอาจารยผสอนรายวชา

นนเหนสมควรใหรอผลการศกษาไว ดวยความเหนชอบจากหวหนาสาขาวชาทรายวชานน

สงกดและไดรบอนมตจากคณบด หรอรองอธการบด โดยขออนมตตามกำหนดเวลาของ

คณะหรอเขตพนท

ขอ 34 การขอแกระดบคะแนน ม.ส. (I) นกศกษาจะตองยนคำรองตออาจารยผสอนรายวชานนภายใน

กำหนด 5 วนทำการ หลงจากวนประกาศผลสอบ เพอขอใหอาจารยผสอนกำหนดระยะเวลา

สำหรบการวดผลการศกษาทสมบรณในรายวชานน เพอเปลยนระดบคะแนน ม.ส. (I) ใหแลวเสรจ

ภายใน 15 วนทำการนบแตวนประกาศผลสอบ ยกเวนการเปลยนระดบคะแนน ม.ส. (I) ของราย

วชาทเปนโครงงานหรอปญหาพเศษ ใหขออนมตจากคณบด หรอรองอธการบด เพอเปลยนระดบ

คะแนน ม.ส. (I) และใหคณบด หรอรองอธการบด สงระดบคะแนนถงสำนกสงเสรมวชาการและ

งานทะเบยน หรอ กองการศกษากอนวนสนภาคการศกษาถดไป หากพนกำหนดทง 2 กรณนแลว

นกศกษาทไดระดบคะแนน ม.ส. (I) ในรายวชาใดจะถกเปลยนเปนระดบคะแนน ต (F) โดย

อตโนมต

กอนวนสนภาคการศกษาถดไป หมายถง กอนวนททมหาวทยาลยกำหนดไวใหเปนวนสน

ภาคการศกษาใด ๆ ถดไปจากภาคการศกษาทนกศกษา ไดระดบคะแนน ม.ส. (I) ไวเปนระยะเวลา

1 ภาคการศกษา ยกเวนภาคการศกษาฤดรอนซงเปนภาคการศกษาทไมบงคบ แตหากนกศกษาลง

ทะเบยนเรยนในภาคการศกษาฤดรอน จะตองดำเนนการวดผลการศกษาทสมบรณใหเสรจสน

กอนวนสนภาคการศกษาฤดรอน มฉะนนระดบคะแนน ม.ส. (I) จะถกเปลยนเปนระดบคะแนน

ต (F) โดยอตโนมต

นกศกษาทไดระดบคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศกษาใด ไมจำเปนตองลงทะเบยนเรยนเพอ

ขอปรบระดบคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศกษาตอไป แตการขอเปลยนระดบคะแนน ม.ส. (I) ใน

ภาคการศกษาสดทายของนกศกษา นกศกษาตองขอรกษาสภาพการเปนนกศกษา และชำระเงน

คาธรรมเนยมตามประกาศมหาวทยาลย

ขอ 35 การเปลยนระดบคะแนน ม.ส. (I) จะกระทำไดในกรณดงตอไปน

35.1 นกศกษาทมเวลาศกษาครบรอยละ 80 ของเวลาศกษาตลอดภาคการศกษา แตไมไดสอบ

เพราะเจบปวยหรอมเหตสดวสย และไดรบอนมตจากคณบดหรอรองอธการบด ในกรณเชนน

Page 98: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

98

การเปลยนระดบคะแนน ม.ส. (I) ใหไดระดบคะแนนตามเกณฑการวดและประเมนผลการ

ศกษา

35.2 เมออาจารยผสอนและหวหนาสาขาวชาเหนสมควรใหรอผลการศกษา เพราะนกศกษาตอง

ทำงานซงเปนสวนประกอบการศกษาในรายวชานนใหสมบรณ โดยมใชความผดของ

นกศกษาในกรณเชนนการเปลยนระดบคะแนน ม.ส. (I) ใหไดระดบคะแนนตามเกณฑการ

วดและประเมนผลการศกษา แตถาเปนกรณความผดของนกศกษาแลวการเปลยนระดบ

คะแนน ม.ส. (I) ใหไดไมสงกวาระดบคะแนน ค (C)

ขอ 36 การใหระดบคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) จะกระทำไดในรายวชาทผลการประเมนผลการศกษา

เปนท พอใจและไมพอใจ ดงกรณตอไปน

36.1 ในรายวชาทหลกสตรกำหนดไววามการประเมนผลการศกษาอยางไมเปนระดบ

คะแนน ก (A) ข+ (B+) ข (B) ค+ (C+) ค (C) ง+ (D+) ง (D) และ ต (F)

36.2 ในรายวชาทนกศกษาลงทะเบยนเรยนนอกเหนอไปจากหลกสตรและขอรบการประเมนผล

การศกษาเปนระดบคะแนน พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) จะไมมคาระดบคะแนนตอหนวยกต

และหนวยกตทไดไมนำมาคำนวณหาคาระดบคะแนนเฉลยประจำภาคและคาระดบคะแนน

เฉลยสะสม แตใหนบรวมเขาเปนหนวยกตสะสมดวย

ขอ 37 การใหระดบคะแนน ม.น. (Au) จะกระทำไดในรายวชาใดวชาหนงทอาจารยทปรกษาอาจจะ

แนะนำใหนกศกษาลงทะเบยนเรยนเพอเปนการเสรมความร โดยไมนบหนวยกตในรายวชานนดง

กรณตอไปน

37.1 เมอนกศกษาไดมเวลาศกษาครบรอยละ 80 ของเวลาศกษา ประกอบกบอาจารยผสอน

วนจฉยวา ไดศกษาดวยความตงใจ ใหระดบคะแนนเปน ม.น. (AU) หากนกศกษามเวลา

ศกษาไมครบรอยละ 80 ของเวลาศกษาใหระดบคะแนนเปนถ (W) ในรายวชานน

37.2 หนวยกตของรายวชาทศกษาโดยไมนบหนวยกต ม.น.(Au) จะไมนบรวมเขาเปนหนวยกต

สะสมและหนวยกตตลอดหลกสตร

37.3 นกศกษาผใดไดลงทะเบยนเรยนในรายวชาใดโดยไมนบหนวยกตแลว นกศกษาผนนจะลง

ทะเบยนเรยนในรายวชานนซำอก เพอเปนการนบหนวยกตในภายหลงกได

ขอ 38 การคำนวณหาคาระดบคะแนนเฉลย

เมอสนภาคการศกษาหนงๆ มหาวทยาลยจะคำนวณหาคาระดบคะแนนเฉลยของรายวชาทนกศกษา

แตละคนไดลงทะเบยนเรยนไวในภาคการศกษานน ๆ เรยกวาคาระดบคะแนนเฉลยประจำภาค

ตามผลรวมของหนวยกตทนกศกษาลงทะเบยนเรยนในแตละภาคการศกษา ซงเรยกวาหนวยกต

ประจำภาค และจะคำนวณหาคาระดบคะแนนเฉลยทกรายวชาของทกภาคการศกษา รวมทงภาค

การศกษาฤดรอนดวย ตงแตเรมสภาพการเปนนกศกษาจนถงภาคการศกษาปจจบนเรยกวาคาระดบ

คะแนนเฉลยสะสม ตามผลรวมของหนวยกตทนกศกษาลงทะเบยนเรยนทกภาคการศกษาทงหมด

ซงเรยกวาหนวยกตสะสม คาระดบคะแนนเฉลยม 2 ประเภท ซงคำนวณหาไดดงตอไปน

38.1 คาระดบคะแนนเฉลยประจำภาค ใหคำนวณหาจากผลการศกษาของนกศกษา ในแตละภาค

การศกษาโดยเอาผลรวมของผลคณของหนวยกตคำนวณกบคาระดบคะแนนตอหนวยกตท

นกศกษาไดรบในแตละรายวชาเปนตวตง แลวหารดวยผลรวมของจำนวนหนวยกตประจำ

Page 99: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

99

ภาค ในการหารเมอไดทศนยมสองตำแหนงแลวถาปรากฏวายงมเศษใหปดทง

38.2 คาระดบคะแนนเฉลยสะสม ใหคำนวณหาจากผลการศกษาของนกศกษา ตงแตเรมสภาพ

การเปนนกศกษาจนถงภาคการศกษาปจจบนทกำลงคดคำนวณ โดยเอาผลรวมของผลคณ

ของหนวยกตคำนวณกบคาระดบคะแนนตอหนวยกตทนกศกษาไดรบในแตละรายวชาเปน

ตวตง แลวหารดวยผลรวมของจำนวนหนวยกตสะสม ในการหารเมอไดทศนยมสองตำแหนง

แลวถาปรากฏวายงมเศษใหปดทง

ขอ 39 การลงทะเบยนเรยนซำ หรอแทน และการนบหนวยกตรวมตลอดหลกสตร

39.1 นกศกษาทไดรบคะแนน ง+ (D+) หรอ ง (D) มสทธลงทะเบยนเรยนรายวชาซำอกไดการ

ลงทะเบยนเรยนทกลาวน เรยกวา การเรยนเนน (Regrade)

39.2 รายวชาใดทนกศกษาขอเรยนเนน ใหยกเลกการลงทะเบยนและผลการเรยนในรายวชาทขอ

เรยนเนน และใหนบหนวยกตของการลงทะเบยนครงหลงสด

39.3 รายวชาใดทนกศกษาไดระดบคะแนน ต (F) หรอ ม.จ. (U) หรอ ถ (W) หากเปน

รายวชาบงคบในหลกสตรแลว นกศกษาจะตองลงทะเบยนเรยนรายวชานนซำอกจนกวาจะ

ไดระดบคะแนนตามทหลกสตรกำหนดไว แตถาเปนรายวชาเลอกในหลกสตรนกศกษาอาจ

ลงทะเบยนเรยนรายวชาอนแทนกได

39.4 รายวชาใดทนกศกษาไดระดบคะแนน ต (F) หรอ ม.จ. (U) เมอมการลงทะเบยนเรยน

รายวชาซำหรอแทนกนแลวใหนบหนวยกตสะสมเพยงครงเดยวในการคำนวณหาคาระดบ

คะแนนเฉลยสะสม

39.5 การนบหนวยกตรวมตลอดหลกสตรใหนบเฉพาะหนวยกตของรายวชา ทไดระดบคะแนน

ตงแต ง (D) ขนไป หรอไดคะแนน พ.จ. (S) เทานน

ขอ 40 การบนทกผล และการประเมนผล กรณเรยนซำหรอแทน

40.1 ใหบนทกผลการเรยนทกครงทลงทะเบยนเรยน

40.2 การประเมนผลการศกษา ใหใชระดบคะแนนทไดรบครงหลงสดมาคำนวณระดบคะแนนเฉลย

หมวดท 9

การพนสภาพการเปนนกศกษา

ขอ 41 นกศกษาจะพนสภาพการเปนนกศกษาเมอ

41.1 ตาย

41.2 ลาออก

41.3 โอนไปเปนนกศกษาสถาบนอน

41.4 พนสภาพเนองจากถกถอนชอการเปนนกศกษาตามขอ 10.8

41.5 ไมผานเกณฑการวดและประเมนผลตามขอ 42

41.6 ใชระยะเวลาการศกษาเกนกวาสองเทาของแผนการเรยนตามหลกสตร นบแตวนขนทะเบยน

เปนนกศกษาของมหาวทยาลย ยกเวนภาคการศกษาฤดรอน ทงนสำหรบนกศกษาทโอนยาย

คณะหรอหลกสตรใหนบเวลาทเคยศกษาอยในหลกสตรเดมรวมเขาดวย

Page 100: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

100

41.7 สำเรจการศกษาครบหลกสตรและไดรบการอนมตสำเรจการศกษา

41.8 มหาวทยาลยสงใหพนสภาพการเปนนกศกษานอกเหนอจากขอดงกลาวขางตน

ขอ 42 เกณฑการพนสภาพเนองจากผลการศกษา

42.1 มคาระดบคะแนนเฉลยสะสมเทากบ 0.00 เมอลงทะเบยนเรยนมหนวยกตสะสม

(Credit Attempt-CA)ทนำมาคดคาระดบคะแนนเฉลยสะสม(Grade Point Average - GPA.)

นอยกวา 30 หนวยกต

42.2 มคาระดบคะแนนเฉลยสะสมตำกวา 1.50 เมอลงทะเบยนเรยนมหนวยกตสะสม

(Credit Attempt-CA) ทนำมาคดคาระดบคะแนนเฉลยสะสม (Grade Point Average - GPA.)

ระหวาง 30 ถง 59 หนวยกต

42.3 มคาระดบคะแนนเฉลยสะสมตำกวา 1.75 เมอลงทะเบยนเรยนมหนวยกตสะสม

(Credit Attempt-CA) ทนำมาคดคาระดบคะแนนเฉลยสะสม (Grade Point Average - GPA.)

ตงแต 60 หนวยกตขนไป ถงจำนวนหนวยกตสะสมกอนครบหลกสตร

42.4 มคาระดบคะแนนเฉลยสะสม (Grade Point Average - GPA.) ตำกวา 2.00 เมอลงทะเบยน

เรยนครบตามทกำหนดไวในหลกสตร ยกเวนกรณทนกศกษาไดคาระดบคะแนนเฉลยสะสม

ตงแต 1.90 ขนไป แตไมถง 2.00 ซงผลการศกษาไมเพยงพอทจะรบการเสนอชอเพอสำเรจ

การศกษา ใหนกศกษาขอลงทะเบยนเรยนซำในรายวชาทไดระดบคะแนนตำกวา ก (A) เพอ

ปรบคาระดบคะแนนเฉลยสะสมใหถง 2.00 ภายในกำหนดระยะเวลา 3 ภาคการศกษารวม

ภาคการศกษาฤดรอน แตไมเกนระยะเวลาสองเทาของแผนการเรยนตามหลกสตร

42.5 เกณฑการพนสภาพเนองจากผลการศกษาตามขอ 42.1 ถง 42.3 สามารถแสดงเปนตาราง

แสดงหนวยกตสะสมและคาระดบคะแนนเฉลยสะสม ดงตอไปน

หนวยกตสะสม

0 – 29

30 – 59

60 – กอนครบตามหลกสตร

ครบตามหลกสตร

คาระดบคะแนนเฉลยสะสม

(สภาพการเตอน)

0.01– 1.49

1.50 – 1.74

1.75 – 1.99

1.90 – 1.99 มสทธยนคำรอง

คาระดบคะแนนเฉลยสะสม

(พนสภาพการเปนนกศกษา)

0.00

ตำกวา 1.50

ตำกวา 1.75

ตำกวา 2.00

Page 101: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

101

หมวดท 10

การศกษาเพอเพมพนความร

ขอ 43 ผเขาศกษาตองมคณสมบตและพนความร หรอประสบการณตามทหวหนาสาขาวชาเหนสมควร

ขอ 44 การสมคร

44.1 ผสมครจะตองยนคำรองขอสมครโดยตรงทคณะหรอ กองการศกษาทประสงคจะขอเขา

ศกษาเพอเพมพนความรลวงหนาไมนอยกวา 30 วนกอนวนเปดภาคการศกษาทประสงคจะ

เขาศกษา

44.2 ใหผสมครสงเอกสารแสดงคณสมบตและพนความร หรอประสบการณทผานมาทงหมดใน

วนทยนคำรอง

44.3 ใหคณบด หรอรองอธการบด พจารณาการรบเขาศกษา

ขอ 45 การลงทะเบยน

45.1 ผเขาศกษาไมมสถานภาพการเปนนกศกษาของมหาวทยาลย

45.2 การลงทะเบยนเรยนจะตองไมเกนภาคการศกษาละ 9 หนวยกต โดยตองดำเนนการตาม

กำหนดการเชนเดยวกบนกศกษาของมหาวทยาลย

45.3 ผเขาศกษาตองชำระคาบำรงการศกษา คาลงทะเบยนและคาบำรงหองสมดในอตราเดยวกบ

นกศกษาของคณะทผเขาศกษาประสงคจะเขาศกษา

ขอ 46 การขอเอกสารแสดงผลการศกษา ใหผเขาศกษายนคำรองตอสำนกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน

หรอกองการศกษา ซงจะออกระดบคะแนนให เปนระดบคะแนน ก (A) ข+ (B+) ข (B) ค+ (C+)

ค (C) ง+ (D+) ง (D) และ ต (F) และหนวยกตทไดไมนำมาคำนวณหาคาระดบคะแนนเฉลย

หมวดท 11

การขอสำเรจการศกษา

ขอ 47 นกศกษาผมสทธขอสำเรจการศกษาตองมคณสมบตดงน

47.1 ตองศกษารายวชาใหครบตามขอกำหนดของหลกสตรนน และสอบไดครบทกรายวชาตาม

ทกำหนดไว

47.2 สอบไดจำนวนหนวยกตสะสมไมตำกวาทหลกสตรกำหนดไว และไดคาระดบคะแนนเฉลย

สะสมไมตำกวา 2.00

47.3 เปนผมคณสมบตเหมาะสม และไมมหนสนผกพนตอมหาวทยาลย

47.4 การยนคำรองขอสำเรจการศกษา ตองยนตอสำนกสงเสรมวชาการและงานทะเบยนหรอกอง

การศกษา ในภาคการศกษาทนกศกษาคาดวาจะสำเรจการศกษาทกภาคการศกษาภายใน 60

วนนบแตวนเปดภาคการศกษานน

47.5 นกศกษาทไมดำเนนการตามขอ 47.4 จะไมไดรบการพจารณาเสนอชอเพอสำเรจการศกษา

ในภาคการศกษานน และจะตองชำระคารกษาสภาพการเปนนกศกษาทกภาคการศกษา

จนถงภาคการศกษาทนกศกษายนคำรองขอสำเรจการศกษา

Page 102: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

102

หมวดท 12

บทเฉพาะกาล

ขอ 48 ขอบงคบน ใหมผลใชบงคบกบนกศกษาทเขาศกษาตงแตปการศกษา 2551 เปนตนไป

ขอ 49 นกศกษาทเขาศกษากอนปการศกษา 2551 ใหใชระเบยบสถาบนเทคโนโลยราชมงคลวาดวยการ

วดผลการศกษาระดบประกาศนยบตร พ.ศ. 2537 (ฉบบท 2) พ.ศ. 2541 (ฉบบท 3) พ.ศ. 2544

(ฉบบท 4) พ.ศ. 2545 จนกวาจะสำเรจการศกษาโดยอนโลม

ประกาศ ณ วนท 23 เดอน พฤษภาคม พ.ศ.2551

(ดร.กฤษณพงศ กรตกร )

นายกสภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

Page 103: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

103

. .

( )

. . /

“ . . ”

“ ” “ ” “ ” “ ”

. .

. ( )

( )

Page 104: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

104

( )

( ) ( ) . ( )

( ) ( )

( )

( )

( )

.

( )

. ( ) . .

Page 105: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

105

( ) .

. .

Page 106: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

106

ประกาศมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา เรอง กำหนดการแตงกายนกศกษา ชนปท 1

อาศยอำนาจตามความในขอ 10 แหงขอบงคบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนาวา

ดวยเครองแบบ เคองหมาย และการแตงกายนกศกษา พ.ศ.2550 จงกำหนดหลกเกณฑ และแบบการแตงกายนก

ศกษาชนปท 1 ดงน

1. นกศกษาชาย แตงกายดวยเครองแบบนกศกษาตามขอบงคบมหาวทยาลยฯ และผกเนคไทส

นำตาลทอง กลดเขมสญลกษณมหาวทยาลยฯ

2. นกศกษาหญง แตงกายดวยเครองแบบนกศกษาตามขอบงคบมหาวทยาลยฯ สวมถงเทาสนส

ขาว รองเทาหมสนสขาว

ประกาศ ณ วนท 25 พฤษภาคม พ.ศ.2550

(นายชยยง เออวรยานกล)

อธการบดมหาวทยาลยเทคนโลยราชมงคลลานนา

Page 107: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

107

ขอบงคบ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา วาดวยการรบ - จายเงนเพอการจดการศกษา ระดบบณฑตศกษา ภาคปกต

พ.ศ.2550

เพอใหการจดการศกษา ระดบบณฑตศกษา มประสทธภาพ เปนไปตามนโยบายและวตถประสงคของ

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา รวมทงใหครอบคลม เหมาะสมและชดเจนในการปฏบตงาน

อาศยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (12) แหงพระราชบญญตมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล

พ.ศ.2548 โดยมตสภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลในการประชมครงท 9/2550 เมอวนท 26 เดอน มถนายน

พ.ศ.2550 เหนสมควรวางขอบงคบวาดวยการรบ - จายเงนเพอจดการศกษา ระดบบณฑตศกษา ไวดงตอไปน

ขอ 1 ระเบยบนเรยกวา “ ขอบงคบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนาวาดวย การรบ-จายเงนเพอ

จดการศกษา ระดบบณฑตศกษา ภาคปกต พ.ศ. 2550 “

ขอ 2 ขอบงคบนใหใชบงคบแกนกศกษาทเขาศกษาตงแตปการศกษา 2550 เปนตนไป

ขอ 3 ในขอบงคบน

“มหาวทยาลย” หมายถง มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“สภามหาวทยาลย” หมายถง สภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“อธการบด” หมายถง อธการบดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“รองอธการบด” หมายถง รองอธการบดทไดรบมอบหมายใหปฏบตหนาททมหาวทยาลย

เทคโนโลยราชมงคลลานนา เชยงราย ตาก นาน พษณโลก ลำปาง และภาคพายพ เชยงใหม

“คณะ” หมายถง หนวยงานทมการจดการเรยนการสอนในหลกสตรระดบบณฑตศกษาของ

มหาวทยาลย

“คณบด” หมายถง หวหนาหนวยงานทมการจดการเรยนการสอนในหลกสตรระดบบณฑต

ศกษาของมหาวทยาลย

“บณฑตศกษา” หมายถง การศกษาระดบสงกวาปรญญาตรขนไปของมหาวทยาลยเทคโนโลย

ราชมงคลลานนา

“นกศกษา” หมายถง ผทเขารบการศกษาระดบบณฑตศกษาในมหาวทยาลย

“แผนการศกษา” หมายถง รายวชา ปญหาพเศษ และวทยานพนธ/การคนควาอสระ ทนกศกษาจะ

ตองเรยน หรอดำเนนการใหครบตามหลกสตรของแตละสาขาวชา

ขอ 4 เงนรายรบเพอจดการศกษาระดบบณฑตศกษา ประกอบดวย

(1) คาระเบยบการ คาใบรบสมคร และคาสมครสอบคดเลอก

(2) คาบำรงการศกษา คาลงทะเบยนและคาธรรมเนยมการศกษา

Page 108: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

108

(3) คาสมครสอบประมวลผลความร คาสมครสอบวทยานพนธ คาสมครสอบการศกษาคนควา

อสระ และคาสมครสอบวดคณสมบต

(4) คาธรรมเนยมรกษาสภาพนกศกษา

(5) คาธรรมเนยมการขอคนสภาพนกศกษา

อตราเงนรายรบทเรยกเกบใหเปนไปตามประกาศของมหาวทยาลย

ขอ 5 คาธรรมเนยมอนใดทมหาวทยาลยเรยกเกบเปนครงคราวใหเปนไปตามประกาศของมหาวทยาลย

ขอ 6 ใหนกศกษาชำระเงนตามขอ 4 ภายในเวลาท มหาวทยาลยกำหนด

ขอ 7 นกศกษาทเรยนครบตามแผนการศกษาแลว แตยงไมสำเรจการศกษาใหชำระคาธรรมเนยมรกษา

สภาพจนกวาจะสำเรจการศกษา

ขอ 8 เงนรายรบเพอจดการศกษาตามขอบงคบน ถอเปนเงนรายไดของ คณะ และให คณะมอำนาจใน

การบรหารจดการ จดสรรเงนรายได ตามขอบงคบนโดยมงเนนประโยชนเพอการศกษาเปนสำคญและอำนวย

ความสะดวกในดานการใหบรการแกนกศกษาทงในดานวชาการและดานอนๆ ตามวตถประสงคของ คณะ

ขอ 9 เงนรายรบตามขอ 4 ทจดเกบในแตละภาคการศกษาใหดำเนนการดงน

(1) นำสงมหาวทยาลย รอยละ 20

(2) เกบเปนเงนสะสมของ คณะ รอยละ 15

(3) ใชจายในการจดการศกษาระดบบณฑตศกษา รอยละ 65

คณะใดทมเหตผลและความจำเปนพเศษอยางยง ทไมอาจนำสงเงนตามอตราทกำหนด ใหอธการ

มอำนาจพจารณา ยกเวน หรอเปลยนแปลงอตราสวนของเงนทตองนำสงดงกลาวได แลวเสนอมหาวทยาลยเพอ

ทราบ โดยคณะตองเสนอขออนมตตออธการกอนการดำเนนการสนสดลง และตองจดทำรายงานสรป

เปรยบเทยบระหวางประมาณการรายรบรายจาย ทเสนอขออนมตกบรายรบ-รายจายทเกดขนจรง เมอดำเนนการ

มาแลวเพอประกอบพจารณาดวย

ขอ 10 รายจายในการดำเนนงานจดการศกษาระดบบณฑตศกษาใหเบกจาย ดงน

(1) รายจายหมวดคาตอบแทน ใหเบกจายตามระเบยบกระทรวงการคลง ระเบยบและคำสงของ

มหาวทยาลยทเกยวของ

(2) รายจายหมวดคาใชสอย วสด ใหดำเนนการตามระเบยบกระทรวงการคลง ระเบยบและคำ

สงของมหาวทยาลยทเกยวของและระเบยบสำนกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด

(3) ครภณฑและสงกอสรางจะตองเปนรายการทไดรบอนมตจากมหาวทยาลยกอนจงจะดำเนน

การได

(4) รายจายหมวดคาสาธารณปโภค

ขอ 11 รายจายตามขอ 10 ใหเบกจายไดไมเกนรอยละ 65 ของวงเงนรายรบทจดเกบในแตละปการศกษา

และใหดำเนนการดงน

(1) กรณทรายจายมจำนวนไมถงรอยละ 65 ใหนำเงนคงเหลอสงเปนรายรบของคณะ

(2) ใหคณะ จดทำรายงาน รายรบ – จายทกสนปการศกษาเสนอมหาวทยาลยทราบ

ขอ 12 รายจายตามขอ 10 ใหคณบด/รองอธการบดมอำนาจในการอนมตกอหนผกพนตามคำสงมอบ

อำนาจของมหาวทยาลย

ขอ 13 การเบกจายอนใดทแตกตางไปจากทกำหนดไวในขอบงคบน ซงเปนประโยชนโดยตรงตอ การ

จดการศกษา ตองไดรบอนมตจากอธการบดกอน

Page 109: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

109

ขอ 14 ใหอธการบดรกษาการตามขอบงคบนและมอำนาจในการจดทำประกาศมหาวทยาลยเพอปฏบต

หรอดำเนนการใหเปนไปตามระเบยบน กรณมปญหาในการวนจฉยหรอตความเพอปฏบตตามระเบยบนให

อธการบดเปนผมอำนาจในการวนจฉยชขาด

ประกาศ ณ วนท 3 เดอนกนยายน พ.ศ.2550

(นางจรวยพร ธรณรทร)

ปลดกระทรวงศกษาธการ

นายกสภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล

Page 110: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

110

ขอบงคบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

วาดวยการสอบประจำภาคของนกศกษา

พ.ศ.2551

ตามทไดมพระราชบญญตมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล พ.ศ. 2548 เพอใหการดำเนนการ

จดการศกษาเปนไปดวยความเรยบรอย สอดคลองกบสภาพสงคมทเปลยนแปลงไป มหาวทยาลยเทคโนโลย

ราชมงคลลานนา จงเหนควรจดทำขอบงคบวาดวยการสอบประจำภาคของนกศกษา พ.ศ. 2551 ขน

อาศยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แหงพระราชบญญตมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล

พ.ศ. 2548 และมตสภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา ในการประชมครงท 5(3/2551) เมอวนท 28

เดอน มนาคมพ.ศ. 2551 จงออกขอบงคบไวดงน

ขอ 1 ขอบงคบนเรยกวา “ขอบงคบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา วาดวยการสอบประจำภาค

ของนกศกษา พ.ศ. 2551”

ขอ 2 ใหใชขอบงคบนตงแตวนถดจากวนประกาศเปนตนไป

ขอ 3 บรรดาระเบยบ ขอบงคบ คำสง หรอประกาศอนใด ในสวนทกำหนดไวแลวในขอบงคบน หรอซง

ขด หรอแยงขอบงคบน ใหใชขอบงคบนแทน

ขอ 4 ในขอบงคบน

“มหาวทยาลย” หมายถง มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“สภามหาวทยาลย” หมายถง สภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“อธการบด” หมายถง อธการบดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“รองอธการบด” หมายถง รองอธการบดทไดรบมอบหมายใหปฏบตหนาทท

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา เชยงราย

ตาก นาน พษณโลก และลำปาง

“คณบด” หมายถง หวหนาหนวยงานทมการจดการเรยนการสอนในหลก

สตรระดบปรญญาตร และประกาศนยบตรของมหาวทยาลย

และใหหมายรวมถงหวหนาหนวยงานทเรยกชอเปนอยาง

อนทมฐานะเทยบเทา

“คณะ” หมายถง หนวยงานทมการจดการเรยนการสอนในหลกสตรระดบ

ปรญญาตร และประกาศนยบตรของมหาวทยาลย และให

หมายรวมถงหนวยงานทเรยกชอเปนอยางอนทมฐานะ

เทยบเทา

Page 111: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

111

“คณะกรรมการประจำคณะ”

หมายถง คณะกรรมการประจำคณะทตงขนตามมาตรา 37 แหง

พระราชบญญตมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล

พ.ศ.2548 ของแตละคณะในสงกดมหาวทยาลย

“อาจารยผสอน” หมายถง ผทมหนาทรบผดชอบสอนรายวชาในระดบปรญญาตร และ

ระดบประกาศนยบตรในมหาวทยาลย

“นกศกษา” หมายถง ผทเขารบการศกษาระดบปรญญาตร และประกาศนยบตร

ในมหาวทยาลย

“เขตพนท” หมายถง มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา เชยงราย ตาก

นาน พษณโลก และลำปาง

“กองการศกษา” หมายถง กองการศกษา เชยงราย ตาก นาน พษณโลก และลำปาง

“สำนกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน”

หมายถง สำนกสงเสรมวชาการและงานทะเบยนในมหาวทยาลย

ขอ 5 ใหอธการบดรกษาการตามขอบงคบน และมอำนาจวนจฉยตความตลอดจนออกประกาศ เพอ

ใหการปฏบตตามขอบงคบนเปนไปดวยความเรยบรอย ทงนคำวนจฉยใหถอเปนทสด

ขอ 6 ใหมประกาศของมหาวทยาลยเกยวกบขอปฏบตของผคมสอบ และขอปฏบตในการสอบของ

นกศกษา เพอใหผคมสอบและผเขาสอบถอปฏบต

ขอ 7 กำหนดการสอบประจำภาคการศกษา ทงการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวทยาลย ซงประกาศใหนกศกษาทราบลวงหนา

ขอ 8 การสอบของรายวชาใดทมอาจารยผสอนหลายคน ใหสาขาวชากำหนดอาจารยผหนงประสานงาน

การสอบของรายวชานน

ขอ 9 การดำเนนการสอบเปนอำนาจของคณะกรรมการประจำคณะหรอกองการศกษา เพอการน ให

คณะกรรมการประจำคณะหรอกองการศกษา เสนอคณบดหรอรองอธการบด เปนผแตงตงคณะ

กรรมการสอบประจำภาคการศกษาตามความเหมาะสมของแตละคณะหรอเขตพนท

ขอ 10 อำนาจหนาทของคณะกรรมการสอบประจำภาคการศกษา มหนาทดงน

10.1 กำหนดบคคลเพอทำหนาทดำเนนการและควบคมการสอบ แลวนำเสนอคณบดหรอรอง

อธการบด เพอแตงตงเปนอนกรรมการ หรอเจาหนาท เพอดำเนนการในเรองตอไปน

10.1.1 จดเกบรวบรวมและตรวจสอบรายชอนกศกษาทมสทธสอบกอนกำหนดวนสอบ

ในรายวชานนๆ

10.1.2 กำหนดสถานทสอบ

10.1.3 กำหนดวธการจดพมพขอสอบ

10.1.4 จดการรบ – สงขอสอบ สมดคำตอบ และหรอกระดาษคำตอบ

10.1.5 ทำหนาทคมสอบ

10.1.6 สอบสวนและรายงานการทจรตของผเขาสอบ

10.1.7 ตดตามและรวบรวมบญชประเมนผลแตละรายวชาทคณะรบผดชอบ

สงใหงานทะเบยนคณะ เพอนำสงกองการศกษาหรอสำนกสงเสรมวชาการ

และงานทะเบยน

Page 112: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

112

10.2 ดแลการสอบใหเปนไปตามประกาศของคณะหรอเขตพนทเกยวกบขอปฏบตของผคมสอบ

และขอปฏบตในการสอบของนกศกษา

10.3 วนจฉยปญหาตางๆ ทเกยวกบการสอบและนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะหรอเขตพนท

เพอวนจฉยและดำเนนการ

10.4 รายงานการปฏบตงานของผคมสอบ

10.5 ดำเนนการเรองอนใดทเกยวกบการสอบทคณะกรรมการประจำคณะหรอกองการศกษา

มอบหมาย

ขอ 11 การลงโทษนกศกษาททจรตหรอรวมกระทำการทจรตในการสอบประจำภาคการศกษาการสอบ

ระหวางภาคการศกษา ใหคณบดหรอรองอธการบด แตงตงคณะกรรมการในคณะทนกศกษา

สงกด เพอพจารณาลงโทษดงตอไปน

11.1 ใหระดบคะแนน ต หรอ F ในรายวชาททำการทจรตนน หรอ

11.2 ใหระดบคะแนน ต หรอ F ในรายวชาททำการทจรตนน และสงยกเลกการลงทะเบยน

เรยนในรายวชาทเหลอในภาคการศกษานน หรอ

11.3 ใหระดบคะแนน ต หรอ F ในรายวชาททำการทจรตนน และสงยกเลกการลงทะเบยนเรยน

ในรายวชาทเหลอในภาคการศกษานน และใหพกการศกษาในภาคการศกษาถดไป หรอ

11.4 ใหพนสภาพการเปนนกศกษา

เมอคณะกรรมการในคณะพจารณาลงโทษแลว กรณลงโทษตามขอ 11.1 หรอ 11.2 หรอ 11.3 ให

เสนอคณบดหรอรองอธการบด เปนผลงนามในคำสง กรณลงโทษตามขอ 11.4 ใหเสนออธการบดเปนผลงนาม

ในคำสง แลวแจงสำนกสงเสรมวชาการและงานทะเบยนหรอกองการศกษา เพอดำเนนการ

ขอ 12 มหาวทยาลยจะไมประกาศผลการสอบและจะไมอนมตใหลงทะเบยนเรยนในภาคการศกษาถดไป

หรอไมออกใบรบรองผลการศกษาใหแกนกศกษาผมหนสนตดคางกบคณะหรอมหาวทยาลย

จนกวาจะไดชำระหนสนใหเปนทเรยบรอยแลว หรอไมปฏบตตามเงอนไขทมหาวทยาลยได

ประกาศไว

ประกาศ ณ วนท 23 เดอน พฤษภาคม พ.ศ.2551

(ดร.กฤษณพงศ กรตกร)

นายกสภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

Page 113: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

113���

. . 2539

--------------------------

15(9) . . 2518

4/2539 23 2539

1. "

. . 2539"

2. 2539

3.

. . 2529 ( 2)

. . 2535

4.

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6.

Page 114: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

114���

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.

7.1

8

7.2

8

8.

9. /

10. 5

6

11.

17 . . 2539

( )

( )

Page 115: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

115

ระเบยบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

วาดวยกจกรรมนกศกษา พ.ศ.2552

โดยทเปนการสมควรกำหนดระเบยบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา วาดวยกจกรรม นกศกษา

พ.ศ.2552

อาศยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) แหงพระราชบญญตมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล พ.ศ. 2548

โดยความเหนชอบของสภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา ในคราวประชมครงท 15(2/2552) วนท 13

กมภาพนธ พ.ศ. 2552 จงตราระเบยบไว ดงตอไปน

หมวดท 1 วาดวยหมวดทวไป

ขอ 1 ระเบยบนเรยกวา “ระเบยบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา วาดวยกจกรรมนกศกษา

พ.ศ. 2552”

ขอ 2 ใหใชระเบยบนตงแตวนถดจากวนประกาศเปนตนไป

ขอ 3 บรรดาระเบยบ ขอบงคบ คำสง ประกาศ หรอมตอนใด ในสวนทมบญญตไวแลวในระเบยบน

ซงขดหรอแยงกบระเบยบน ใหใชระเบยบนแทน

ขอ 4 ใหอธการบดรกษาการใหเปนไปตามระเบยบน ในกรณทมปญหาเกยวกบการปฏบตตามระเบยบ

หรอการใดๆ ทมไดกำหนดไวตามระเบยบน ใหอธการบดมอำนาจวนจฉย

ขอ 5 ตามระเบยบน

“มหาวทยาลย” หมายถง มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“เขตพนท” หมายถง เขตพนทในสงกดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“คณะ” หมายถง คณะตางๆ ทเปดสอนในมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา และใหหมาย

รวมถงสวนราชการเทยบเทาทมชอเรยกอยางอน

“อธการบด” หมายถง อธการบดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“รองอธการบดเขตพนท” หมายถง รองอธการบดประจำเขตพนทในสงกดมหาวทยาลย

เทคโนโลยราชมงคลลานนา

“คณบด” หมายถง คณบดคณะตางๆ ในมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา และใหหมาย

รวมถงหวหนาสวนราชการเทยบเทาทมชอเรยกอยางอน

“รองคณบดเขตพนท” หมายถง รองคณบดประจำเขตพนท

“อาจารยทปรกษา” หมายถง อาจารยทปรกษากจกรรมนกศกษาทมหาวทยาลย แตงตงขนจาก

Page 116: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

116

อาจารย ขาราชการ หรอบคลากรของมหาวทยาลย หรอบคคลภายนอกททางมหาวทยาลยเหนสมควร

“นกศกษา” หมายถง นกศกษาของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“สภานกศกษา” หมายถง สภานกศกษามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“สภานกศกษาเขตพนท” หมายถง สภานกศกษาของเขตพนทในสงกดมหาวทยาลยเทคโนโลย

ราชมงคลลานนา

“องคการนกศกษา” หมายถง องคการนกศกษามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“สโมสรนกศกษาเขตพนท” หมายถง สโมสรนกศกษาของเขตพนทในสงกดมหาวทยาลย

เทคโนโลยราชมงคลลานนา

“สโมสรนกศกษาคณะ” หมายถง สโมสรนกศกษาของคณะในสงกดมหาวทยาลยเทคโนโลยราช

มงคลลานนา เขตพนทตางๆ และใหหมายรวมถงสโมสรนกศกษาของสวนราชการเทยบเทาทมชอเรยกอยางอน

“ชมรม” หมายถง ชมรมกจกรรมนกศกษามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา ซง

จดทะเบยนไวกบองคการนกศกษา หรอสโมสรนกศกษาเขตพนท

“ชมรมคณะ” หมายถง ชมรมกจกรรมนกศกษามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา ซง

จดทะเบยนไวกบสโมสรนกศกษาคณะ

“กจกรรมนกศกษา” หมายถง กจกรรมของนกศกษาทจดขนโดยสภานกศกษา หรอสภานกศกษา

เขตพนท หรอองคการนกศกษา หรอสโมสรนกศกษาเขตพนท หรอสโมสรนกศกษาคณะ หรอชมรม หรอชมรมคณะ

ขอ 6 กำหนดสถานทตง

6.1 สภานกศกษาและองคการนกศกษา ใหมสำนกงานตงอย ณ เขตพนทซงเปนทตงของ

สำนกงานอธการบด มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

6.2 สภานกศกษาเขตพนทและสโมสรนกศกษาเขตพนท ใหมสำนกงานตงอย ณ ทตงของ

สำนกงานบรหารเขตพนท

6.3 สโมสรนกศกษาคณะ ใหมสำนกงานตงอย ณ เขตพนททเปดทำการสอนในคณะนน

ขอ 7 ใหมองคกรเพอดำเนนกจกรรมของนกศกษา ซงแบงเปน 5 ระดบ คอ

7.1 “สภานกศกษามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา” มชอยอวา “สภน. มทร.ล.” มชอ

ภาษาองกฤษวา “Rajamangala University of Technology Lanna Student Council” มชอยอภาษาองกฤษวา

“RMUTL.SC.”

7.2 “สภานกศกษามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา เขตพนท...” มชอยอวา “สภน.มทร.

ล.(ชอยอเขตพนท)” มชอภาษาองกฤษวา “Rajamangala University of Technology Lanna (Campus) Student

Council” มชอยอภาษาองกฤษวา “RMUTL.(Campus Abbreviation) SC.”

7.3 “องคการนกศกษามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา” ใชชอยอวา “อน.มทร.ล.” ชอ

ภาษาองกฤษวา “Rajamangala University of Technology Lanna Student Organization” มชอยอภาษาองกฤษวา

“RMUTL.SO”

7.4 “สโมสรนกศกษามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา เขตพนท (ใสชอเขตพนท)” ใช

ชอยอวา “สน.มทร.ล.(ใสชอยอเขตพนท)” ชอภาษาองกฤษวา “Rajamangala University of Technology Lanna

(Campus) Student Union” มชอยอวา “RMUTL.(Campus Abbreviation).SU.”

7.5 “สโมสรนกศกษาคณะ (ใสชอคณะ) มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา เขตพนท...”

Page 117: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

117

ใชชอยอวา “สน.(ชอยอคณะ) มทร.ล.(ชอยอเขตพนท)” ชอภาษาองกฤษวา “Rajamangala University of

Technology Lanna (Campus) Student Union Faculty of (Faculty)” มชอยอวา “RMUTL.(Campus Abbreviation)

.SUF.(Faculty Abbreviation)”

ขอ 8 เครองหมายหรอตราสญลกษณของสภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท หรอองคการนกศกษา

หรอสโมสรนกศกษาเขตพนท หรอสโมสรนกศกษาคณะ หรอชมรม หรอชมรมคณะ ใหใชเครองหมายราชการ

ของมหาวทยาลย โดยเพมอกษรแสดงชอของสภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท หรอองคการนกศกษา

หรอสโมสรนกศกษาเขตพนท หรอสโมสรนกศกษาคณะ หรอชมรม หรอชมรมคณะ ทงนใหมรปแบบการใช

และตวอกษรเปนไปตามทมหาวทยาลยกำหนด

หมวดท 2

วาดวยวตถประสงค

ขอ 9 วตถประสงคการจดกจกรรมของสภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท หรอองคการนกศกษา

หรอสโมสรนกศกษาเขตพนท หรอสโมสรนกศกษาคณะ หรอชมรม หรอชมรมคณะ

9.1 เพอปลกฝงใหนกศกษามความจงรกภกดตอสถาบนชาต ศาสนา และพระมหากษตรย

9.2 เพอสงเสรมใหนกศกษามความเลอมใสในการปกครองระบอบประชาธปไตยอนมพระมหา

กษตรยเปนประมข

9.3 เพอปลกฝงใหนกศกษามคณธรรม จรยธรรม วฒนธรรม ขนบธรรมเนยมประเพณ และ

ระเบยบวนย อนดงาม

9.4 เพอสงเสรมเอกลกษณ วฒนธรรมไทย วฒนธรรมทองถน และความมนคงของชาต

9.5 เพอสงเสรมใหนกศกษามความภาคภม และรกในมหาวทยาลย มความสามคคในหมคณะ

9.6 เพอสงเสรมกจกรรมเสรมหลกสตร ทงดานประสบการณ ความคดและวชาชพ

9.7 เพอสงเสรมพลานามย และพฒนาบคลกภาพ

9.8 เพอสงเสรมใหนกศกษาตระหนกในภาระหนาท ทตนจะตองปฏบตในการบำเพญประโยชน

9.9 เพอเผยแพรชอเสยงและเกยรตคณของมหาวทยาลย

ขอ 10 การดำเนนงานของสภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท หรอองคการนกศกษา หรอสโมสร

นกศกษาเขตพนท หรอสโมสรนกศกษาคณะ หรอชมรม หรอชมรมคณะ ตองไมขดตอกฎหมาย และระเบยบใดๆ

ของทางราชการ

หมวดท 3

วาดวยสทธ หนาท และสมาชกภาพ

ขอ 11 ใหนกศกษาทงหมดเปนสมาชก และตองเสยคาบำรงสภานกศกษา และสภานกศกษาเขตพนท

และองคการนกศกษา และสโมสรนกศกษาเขตพนท และสโมสรนกศกษาคณะ

ขอ 12 สมาชกมสทธเขารวมในกจกรรมตางๆ ซงสภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท หรอ

องคการนกศกษา หรอสโมสรนกศกษาเขตพนท หรอสโมสรนกศกษาคณะ หรอชมรม หรอชมรมคณะ จดใหม

Page 118: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

118

ขน และใชประโยชนของอาคารสถานท และบรการตางๆ ซงสภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท หรอ

องคการนกศกษา หรอสโมสรนกศกษาเขตพนท หรอสโมสรนกศกษาคณะ หรอชมรม หรอชมรมคณะ อำนวย

ให ทงนภายใตขอบงคบของระเบยบน

ขอ 13 สมาชกมสทธเสนอขอคดเหนอนเปนประโยชนตอการดำเนนงานและความเจรญกาวหนาของ

สภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท หรอองคการนกศกษา หรอสโมสรนกศกษาเขตพนท หรอสโมสรนก

ศกษาคณะ หรอชมรม หรอชมรมคณะ

ขอ 14 สมาชกภาพของสมาชก จะสนสดลงเมอพนสภาพการเปนนกศกษา

ขอ 15 ใหสภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท หรอองคการนกศกษา หรอสโมสรนกศกษาเขตพนท

หรอสโมสรนกศกษาคณะ หรอชมรม หรอชมรมคณะ ดำเนนงานโดยมคณะกรรมการบรหาร และเจาหนาท

ขอ 16 คณสมบตของผสมครสมาชกสภานกศกษา นายกสโมสรนกศกษาเขตพนท นายกสโมสรนก

ศกษาคณะ

16.1 กำลงศกษาอยในมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

16.2 มผลการศกษาอยในระดบคะแนนเฉลยสะสมไมตำกวา 2.00

16.3 ไมอยในระหวางพกการเรยนหรอถกลงโทษทางวนยตามระเบยบมหาวทยาลย หรอเขต

พนท

16.4 ไมสมครเขารบการเลอกตงสมาชกสภานกศกษา นายกสโมสรนกศกษาเขตพนท หรอนายก

สโมสรนกศกษาคณะ ในสมยเลอกตงเดยวกน

16.5 มประสบการณในการดำเนนงานกจกรรม

ขอ 17 ผมสทธเลอกตงตองเปนนกศกษาของมหาวทยาลย และลงทะเบยนเรยนในภาคการศกษาทจดให

มการลงคะแนน

ขอ 18 สมาชกภาพของสมาชกสภานกศกษา คณะกรรมการบรหารสโมสรนกศกษาเขตพนท คณะ

กรรมการบรหารสโมสรนกศกษาคณะ และชมรม สนสดลงเมอ

18.1 ขาดคณสมบตตามขอ 16 แหงระเบยบน

18.2 ตาย

18.3 ลาออก

18.4 ออกตามวาระ

18.7 อธการบด หรอรองอธการบดเขตพนท มคำสงใหพนจากตำแหนง ตามขอเสนอของ

ประธานสภานกศกษา หรอประธานสภานกศกษาเขตพนท หรอนายกองคการนกศกษา หรอนายกสโมสรนก

ศกษาเขตพนท หรอนายกสโมสรนกศกษาคณะ เนองจากขาดประชม 2 ครงตดตอกน โดยไมแจงเหตผลอนควร

เปนลายลกษณอกษร

18.8 คณะกรรมการบรหารสภานกศกษาไมนอยกวา 3 ใน 4 มมตยบสภานกศกษา ใหสมาชกภาพ

ของสมาชกสภานกศกษาสนสดลง

18.9 นกศกษาไมนอยกวา 2 ใน 3 ของนกศกษาในเขตพนท เขารายชอเสนอถอดถอนตอประธาน

สภานกศกษา หรอประธานสภานกศกษาเขตพนท และสภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนทมมตไมนอยกวา

Page 119: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

119

3 ใน 4 ใหเสนอถอดถอนตอผอธการบด หรอรองอธการบดเขตพนท

หมวดท 4

วาดวยสภานกศกษา

ขอ 19 สภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท ประกอบดวยสมาชก ดงน

19.1 สภานกศกษา ประกอบดวย ประธานสภานกศกษาเขตพนททกเขตพนท

19.2 สภานกศกษาเขตพนท ประกอบดวย ตวแทนนกศกษาจากทกคณะ ในอตราสวน 5,000 คน

แรก อตรา 100 คน ตอสมาชกสภานกศกษา 1 คน สวนทเกนจาก 5,000 คน ใหใชอตรา 200 คน ตอสมาชกสภา

นกศกษา 1 คน

ขอ 20 ใหสภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท มคณะกรรมการบรหาร ดงน

20.1 สภานกศกษา ประกอบดวย ประธานสภานกศกษา รองประธานสภานกศกษาฝายพจารณา

โครงการและงบประมาณ รองประธานสภานกศกษาฝายตดตามผลงานและกจกรรมนกศกษา รองประธานสภา

นกศกษาฝายรบฟงความคดเหน รองประธานสภานกศกษาฝายตรวจสอบการเงน รองประธานสภานกศกษาฝาย

บรหาร

20.2 สภานกศกษาเขตพนท ใหมคณะกรรมการบรหาร จำนวนไมเกน 15 คน ประกอบดวย

ประธานสภานกศกษา รองประธานสภานกศกษาคนท 1 รองประธานสภานกศกษาคนท 2 เลขาธการสภานก

ศกษา เหรญญกสภานกศกษา ประชาสมพนธสภานกศกษา ประธานคณะกรรมาธการฝายพจารณาโครงการและ

งบประมาณ ประธานคณะกรรมาธการฝายตดตามผลงานและกจกรรมนกศกษา ประธานคณะกรรมาธการฝายรบ

ฟงความคดเหน ประธานคณะกรรมาธการฝายตรวจสอบการเงน

ขอ 21 สภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท มอำนาจหนาท ดงน

21.1 ดำเนนการใหเปนไปตามระเบยบน

21.2 เปนตวแทนรกษาสทธ และผลประโยชนของนกศกษา

21.3 ควบคม ตรวจสอบ การบรหารงานและการดำเนนงานขององคการนกศกษา หรอสโมสรนก

ศกษาเขตพนท หรอสโมสรนกศกษาคณะ หรอชมรม หรอชมรมคณะ

21.4 เสนอแนะขอคดเหนทเปนประโยชนตอองคการนกศกษา หรอสโมสรนกศกษาเขตพนท

หรอสโมสรนกศกษาคณะ หรอชมรม หรอชมรมคณะ

21.5 เปนศนยกลางรบฟงความคดเหนและเรองราวรองทกขจากนกศกษาเกยวกบกจกรรมนก

ศกษา เพอพจารณาเสนอแนะ และหาทางแกไข

21.6 รวมกบองคการนกศกษา หรอสโมสรนกศกษาเขตพนท หรอสโมสรนกศกษาคณะ หรอ

ชมรม หรอชมรมคณะ ในการเสนอความคดเหนตอมหาวทยาลยในสงทเปนประโยชนตอนกศกษา

21.7 พจารณาใหความเหนชอบโครงการและงบประมาณขององคการนกศกษา หรอสโมสรนก

ศกษาเขตพนท หรอสโมสรนกศกษาคณะ หรอชมรม หรอชมรมคณะ

21.8 เสนอแนะขอคดเหนทเปนประโยชนตอองคการนกศกษา หรอสโมสรนกศกษาเขตพนท

หรอสโมสรนกศกษาคณะ หรอชมรม หรอชมรมคณะ

21.9 ยบยงการดำเนนงานเรองใดเรองหนงขององคการนกศกษา หรอสโมสรนกศกษาเขตพนท

Page 120: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

120

หรอสโมสรนกศกษาคณะ หรอชมรม หรอชมรมคณะ ซงเหนวาขดตอกฎหมาย หรอระเบยบน หรอศลธรรม

จรรยา หรอนโยบายทแถลงไว โดยแจงเปนลายลกษณอกษรตอองคการนกศกษา หรอสโมสรนกศกษาเขตพนท

หรอสโมสรนกศกษาคณะ หรอชมรม หรอชมรมคณะ ทราบภายใน 3 วนทำการนบแตวนททราบเรอง และหาก

องคการนกศกษา หรอสโมสรนกศกษาเขตพนท หรอสโมสรนกศกษาคณะ หรอชมรม หรอชมรมคณะ ยนยน

การดำเนนการใหยนอทธรณตอสภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท ภายใน 3 วนทำการนบแตวนทไดรบ

หนงสอยบยง

21.10 มสทธอภปรายไมไววางใจนายกองคการนกศกษา หรอนายกสโมสรนกศกษาเขตพนท

หรอนายกสโมสรนกศกษาคณะ หรอประธานชมรม หรอประธานชมรมคณะ และคณะกรรมการบรหารได โดย

ดำเนนการตามขอบงคบการประชมสภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท

ขอ 22 สมาชกสภานกศกษา มหนาทดงน

22.1 ปฏบตตามระเบยบของสภานกศกษาทระบในระเบยบน

22.2 รบฟงความคดเหนและขอวจารณของนกศกษา เกยวกบกจกรรมนกศกษา อนจกเปน

ประโยชนตอสวนรวม เพอเสนอตอสภานกศกษาเขตพนท

ขอ 23 คณะกรรมการบรหารสภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท มหนาทดงน

23.1 ประธานสภานกศกษา

(ก) เปนประธานในทประชมสภานกศกษา

(ข) ควบคมการดำเนนกจกรรมของสภานกศกษา

(ค) รายงานใหมหาวทยาลยทราบในเรองตางๆ ทไดรบมาและดำเนนงาน

(ง) เปนผลงนามในนามของสภานกศกษา

(จ) มอบหมายใหสมาชกสภานกศกษาปฏบตงานเฉพาะกจ

23.2 รองประธานสภานกศกษา

(ก) ปฏบตหนาทแทนประธานสภานกศกษา ในกรณทประธานสภานกศกษาไมสามารถ

ปฏบตหนาทได

(ข) ปฏบตหนาทตามทประธานสภานกศกษามอบหมาย

23.3 เลขาธการสภานกศกษา

(ก) ทำหนาทเลขานการในทประชมสภานกศกษา

(ข) ดแลการบรหารงานภายในสภานกศกษา

(ค) ปฏบตหนาทตามทประธานสภานกศกษามอบหมาย

23.4 เหรญญกสภานกศกษา

(ก) ควบคม ดแล การเบกจายงบประมาณของสภานกศกษา

(ข) ปฏบตหนาทตามทประธานสภานกศกษามอบหมาย

23.5 ประชาสมพนธสภานกศกษา

(ก) ประชาสมพนธกจกรรมของสภานกศกษา

(ข) ปฏบตหนาทตามทประธานสภานกศกษามอบหมาย

23.6 กรรมาธการฝายพจารณาโครงการและงบประมาณ

(ก) พจารณาโครงการและงบประมาณของสภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท หรอ

Page 121: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

121

องคการนกศกษา หรอสโมสรนกศกษาเขตพนท หรอสโมสรนกศกษาคณะ หรอชมรม หรอชมรมคณะ เพอเสนอ

ตอทประชมสภานกศกษา

(ข) ปฏบตหนาทตามทประธานสภานกศกษามอบหมาย

23.7 กรรมาธการฝายตดตามผลงานและกจกรรมนกศกษา

(ก) ตดตามผลการดำเนนงานของสภานกศกษา หรอสโมสรนกศกษาเขตพนท หรอสภานก

ศกษาเขตพนท หรอองคการนกศกษา หรอสโมสรนกศกษาคณะ หรอชมรม หรอชมรมคณะ เสนอตอทประชม

สภานกศกษา

(ข) ปฏบตหนาทตามทประธานสภานกศกษามอบหมาย

23.8 กรรมาธการฝายรบฟงความคดเหน

(ก) รบฟงความคดเหนของนกศกษา เกยวกบกจกรรมนกศกษา เสนอตอทประชมสภานกศกษา

(ข) ปฏบตหนาทตามทประธานสภานกศกษามอบหมาย

23.9 กรรมาธการฝายตรวจสอบการเงน

(ก) ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของโครงการตาง ๆ เสนอตอทประชมสภานกศกษา

(ข) ปฏบตหนาทตามทประธานสภานกศกษามอบหมาย

ขอ 24 ใหมกำหนดเวลาในการเลอกตงสมาชกสภานกศกษา ดงน

24.1 ใหสมาชกสภานกศกษามวาระดำรงตำแหนงระหวางวนท 1 มกราคม ถง วนท 31 ธนวาคม

ของปเดยวกน

24.2 ใหสภานกศกษาเรยกประชมประธานสภานกศกษาเขตพนท เพอเลอกตงคณะกรรมการ

บรหารสภานกศกษา กอนหมดวาระไมนอยกวา 15 วน

24.3 ใหสภานกศกษาเขตพนท ดำเนนการเลอกตงสมาชกสภานกศกษาชดใหม ใหแลวเสรจ

ภายใน 45 วนกอนหมดวาระ

24.4 กรณทสมาชกสภานกศกษาพนจากสมาชกภาพกอนหมดวาระเกนกวา 90 วน ใหสภานก

ศกษาเขตพนท จดการเลอกตงซอมใหแลวเสรจภายใน 30 วนหลงจากวนสนสดสมาชกภาพนน ในกรณทพนจาก

ตำแหนงกอนหมดวาระนอยกวา 90 วน สภานกศกษาเขตพนทจะไมจดการเลอกตงซอมกได โดยผไดรบการ

เลอกตงขนใหม มวาระเทากบผดำรงตำแหนงเดม

ขอ 25 การประชมสภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท

25.1 ใหมการประชมสมยสามญในภาคการศกษาปกต อยางนอย2 ครง

25.2 ใหมการประชมสมยวสามญได โดยประธานสภานกศกษา หรอประธานสภานกศกษาเขต

พนทเรยกประชม หรอคณะกรรมการบรหารสภานกศกษา หรอสมาชกสภานกศกษา จำนวนไมนอยกวากงหนง

ยนหนงสอตอประธานสภานกศกษา หรอประธานสภานกศกษาเขตพนท ขอใหเรยกประชม โดยประธานสภานก

ศกษา หรอประธานสภานกศกษาเขตพนทตองเรยกประชมภายใน 7 วน นบแตวนทไดรบหนงสอ

25.3 ใหประธานสภานกศกษา หรอประธานสภานกศกษาเขตพนท ทำหนาทประธานในท

ประชม หากประธานไมสามารถเขารวมประชมไดใหผทประธานมอบหมายทำหนาทแทน ในกรณทประธานไม

ไดมอบหมายใหทประชมลงมตเลอกผปฏบตหนาทประธานในทประชม

ขอ 26 การลงมตของสภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท

26.1 องคประชมสภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท ตองมสมาชกเขารวมประชมไมนอย

Page 122: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

122

กวากงหนงจงจะถอเปนองคประชม

26.2 การลงมตทประชมใหถอเอาเสยงขางมากเปนมตทประชม ในกรณทเสยงเทากนใหประธาน

ในทประชมชขาด

26.3 การลงมตไมไววางใจคณะกรรมการบรหารองคการนกศกษา หรอสโมสรนกศกษาเขต

พนท หรอสโมสรนกศกษาคณะ หรอชมรม หรอชมรมคณะ ใหใชคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ

องคประชมรวมระหวางคณะกรรมการบรหาร สภานกศกษากบองคการนกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนทกบ

สโมสรนกศกษาเขตพนท หรอสโมสรนกศกษาคณะ

ขอ 27 การควบคม ดแลสภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท

27.1 สภานกศกษา เปนอำนาจของอธการบด

27.2 สภานกศกษาเขตพนท เปนอำนาจของรองอธการบดเขตพนท

หมวดท 5

วาดวยองคการนกศกษา

ขอ 28 องคการนกศกษา ประกอบดวย นายกสโมสรนกศกษาเขตพนททกเขตพนท

ขอ 29 ใหองคการนกศกษา มคณะกรรมการบรหาร ดงน

29.1 นายกองคการนกศกษา

29.2 อปนายกองคการนกศกษาเขตพนท

ขอ 30 องคการนกศกษา มอำนาจหนาท ดงน

30.1 ดำเนนการใหเปนไปตามระเบยบน

30.2 เปนตวแทนของนกศกษา

30.3 ประสานงานและใหความสะดวกในการดำเนนงานขององคกรในสงกด

30.4 ดำเนนงานใหเปนไปตามนโยบายทแถลงไว และวตถประสงคขององคการนกศกษา

30.5 แถลงนโยบาย จดทำโครงการและงบประมาณประจำปเพอเสนอตอสภานกศกษา

ขอ 31 อำนาจหนาทของคณะกรรมการบรหารองคการนกศกษา

31.1 ปฏบตตามระเบยบขององคการนกศกษาทระบในระเบยบน

31.2 ดำเนนงานใหเปนไปตามนโยบายทแถลงไวและตามวตถประสงคขององคการนกศกษา

ขอ 32 อำนาจหนาทของคณะกรรมการบรหารองคการนกศกษา มหนาทดงน

32.1 นายกองคการนกศกษา

(ก) เปนประธานในทประชมองคการนกศกษา และทประชมรวมระหวางสภานกศกษากบ

องคการนกศกษา

(ข) ควบคมการดำเนนกจกรรมขององคการนกศกษา

(ค) รายงานใหมหาวทยาลยทราบในเรองตางๆ ทไดรบมาและดำเนนงาน

(ง) เปนผลงนามในนามขององคการนกศกษา

(จ) มอบหมายใหคณะกรรมการองคการนกศกษาปฏบตงานเฉพาะกจ

32.2 อปนายกองคการนกศกษาเขตพนท

Page 123: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

123

(ก) ดแลการบรหารงานกจกรรมนกศกษาภายในเขตพนท

(ข) ปฏบตหนาทตามทนายกองคการนกศกษามอบหมาย

ขอ 33 ใหมกำหนดเวลาในการเลอกตงคณะกรรมการบรหารองคการนกศกษา ดงน

33.1 ใหคณะกรรมการบรหารองคการนกศกษามวาระดำรงตำแหนงระหวางวนท 1 มกราคม ถง

วนท 31 ธนวาคม ของป

33.2 ใหองคการนกศกษาเรยกประชมนายกสโมสรนกศกษาเขตพนท ทกเขตพนท เพอเลอกตง

คณะกรรมการบรหารองคการนกศกษา ภายใน 15 วนกอนหมดวาระ

33.3 กรณทนายกสโมสรนกศกษาเขตพนท พนจากสภาพการเปนนายกสโมสรนกศกษาเขต

พนท ใหถอวาพนจากการเปนคณะกรรมการบรหารองคการนกศกษาดวย

ขอ 34 การประชมองคการนกศกษา

34.1 ใหมการประชมสมยสามญในภาคการศกษาปกต อยางนอย 2 ครง

34.2 ใหมการประชมสมยวสามญได โดยนายกองคการนกศกษาเรยกประชมหรอคณะกรรมการบรหารองคการ

นกศกษา จำนวนไมนอยกวากงหนง ยนหนงสอตอนายกองคการนกศกษาขอใหเรยกประชม โดยนายกองคการ

นกศกษาตองเรยกประชมภายใน 7 วนนบแตวนไดรบหนงสอ

34.3 ใหนายกองคการนกศกษาทำหนาทประธานในทประชม หากนายกองคการนกศกษาไม

สามารถเขารวมประชมไดใหผทนายกองคการนกศกษามอบหมายทำหนาทแทน ในกรณทนายกองคการนก

ศกษาไมไดมอบหมายใหทประชมลงมตเลอกผปฏบตหนาทประธานในทประชม

ขอ 35 การลงมตขององคการนกศกษา

35.1 องคประชมองคการนกศกษา ตองมสมาชกเขารวมประชมไมนอยกวากงหนงจงจะถอเปน

องคประชม

35.2 การลงมตทประชมใหถอเอาเสยงขางมากเปนมตทประชม ในกรณทเสยงเทากนใหประธาน

ในทประชมชขาด

ขอ 36 การควบคม ดแลองคการนกศกษา ใหเปนอำนาจของอธการบด

หมวดท 6

วาดวยสโมสรนกศกษาเขตพนท

ขอ 37 สโมสรนกศกษาเขตพนท ประกอบดวย

37.1 นายกสโมสรนกศกษาเขตพนท ซงมาจากการเลอกตงของนกศกษาในเขตพนทโดยวธตรง

และลบ

37.2 นายกสโมสรนกศกษาคณะ ทกคณะในเขตพนท

37.2 ตวแทนนกศกษาจากคณะตางๆ ในเขตพนท

ขอ 38 ใหสโมสรนกศกษาเขตพนท มคณะกรรมการบรหาร ไมเกน 15 ตำแหนง ดงน

38.1 นายกสโมสรนกศกษา

38.2 อปนายกสโมสรนกศกษา

38.3 เลขานการ

Page 124: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

124

38.4 เหรญญก

38.5 ประชาสมพนธ

38.6 สวสดการ

38.7 พสด

38.8 ประธานฝายกฬา

38.9 ประธานฝายศลปะและวฒนธรรม

38.10 ประธานฝายอาสาพฒนาและบำเพญประโยชน

38.11 ประธานฝายวชาการและนกศกษาสมพนธ

38.12 กรรมการฝายอนๆ ตามทคณะกรรมการบรหารเหนสมควร

ขอ 39 สโมสรนกศกษาเขตพนท มอำนาจหนาท ดงน

39.1 ดำเนนการใหเปนไปตามระเบยบน

39.2 เปนตวแทนของนกศกษา

39.3 ประสานงานและใหความสะดวกในการดำเนนงานขององคกรในสงกด

39.4 ดำเนนงานใหเปนไปตามนโยบายทแถลงไว

39.5 แถลงนโยบายจดทำโครงการและงบประมาณประจำป เพอเสนอตอสภานกศกษาเขตพนท

ขอ 40 อำนาจหนาทของคณะกรรมการบรหารสโมสรนกศกษาเขตพนท

40.1 ปฏบตตามระเบยบของสโมสรนกศกษาเขตพนททระบในระเบยบน

40.2 ดำเนนงานใหเปนไปตามนโยบายทแถลงไวและตามวตถประสงคของสโมสรนกศกษาเขต

พนท

ขอ 41 อำนาจหนาทของกรรมการบรหารสโมสรนกศกษาเขตพนท มหนาทดงน

41.1 นายกสโมสรนกศกษา

(ก) เปนประธานในทประชมสโมสรนกศกษา และทประชมรวมระหวางสภานกศกษาเขต

พนทกบสโมสรนกศกษาเขตพนท

(ข) ควบคมการดำเนนกจกรรมของสโมสรนกศกษา

(ค) รายงานใหเขตพนท ทราบในเรองตางๆ ทไดรบมาและดำเนนงาน

(ง) เปนผลงนามในนามของสโมสรนกศกษา

(จ) มอบหมายใหคณะกรรมการสโมสรนกศกษาเขตพนทปฏบตงานเฉพาะกจ

41.2 อปนายกสโมสรนกศกษา

(ก) ดแลการบรหารงานภายในสโมสรนกศกษา

(ข) ปฏบตหนาทตามทนายกสโมสรนกศกษา มอบหมาย

41.3 เลขานการ

(ก) จดเตรยมการประชม ของคณะกรรมการสโมสรนกศกษา

(ข) ปฏบตหนาทตามทนายกสโมสรนกศกษา มอบหมาย

41.4 เหรญญก

(ก) เสนองบประมาณประจำปตอคณะกรรมการบรหารเพอพจารณา

(ข) ควบคมและรบผดชอบการเงนใหเปนไปตามระเบยบวาดวยการเงน

Page 125: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

125

(ค) ควบคมการเบกและใชจายเงนของสโมสรนกศกษาใหเปนไปตามงบประมาณ

(ง) เสนองบรายรบรายจายประจำเดอนงบรายรบรายจายประจำปและงบดลตอคณะ

กรรมการบรหาร

41.5 ประชาสมพนธ

(ก) ประชาสมพนธกจกรรมของสโมสรนกศกษา

(ข) ปฏบตหนาทตามทนายกสโมสรนกศกษามอบหมาย

41.6 สวสดการ

(ก) สงเสรมสวสดการทวไปของนกศกษา

(ข) ประสานงานดานสวสดการทวไปของนกศกษา

(ค) ปฏบตหนาทตามทนายกสโมสรนกศกษามอบหมาย

41.7 พสด

(ก) รบผดชอบทรพยสนอนเปนสมบตของสโมสรนกศกษา

(ข) จดทำนบำรงรกษาทรพยสนของสโมสรนกศกษา

(ค) จดทำบญชและควบคมการเบกจายพสดของสโมสรนกศกษา

(ง) ปฏบตหนาทตามทนายกสโมสรนกศกษามอบหมาย

41.8 ประธานฝายกฬา

(ก) ควบคม ดแล การดำเนนกจกรรมกฬาของสโมสรนกศกษา

(ข) ควบคม ดแล กจกรรมของชมรมในสงกด

(ค) ปฏบตหนาทตามทนายกสโมสรนกศกษามอบหมาย

41.9 ประธานฝายศลปะและวฒนธรรม

(ก) ควบคม ดแลการดำเนนกจกรรมศลปะและวฒนธรรมของสโมสรนกศกษา

(ข) ควบคม ดแล กจกรรมของชมรมในสงกด

(ค) ปฏบตหนาทตามทนายกสโมสรนกศกษามอบหมาย

41.10 ประธานฝายอาสาพฒนาและบำเพญประโยชน

(ก) ควบคม ดแลการดำเนนกจกรรมอาสาพฒนาและบำเพญประโยชนของสโมสรนกศกษา

(ข) ควบคม ดแล กจกรรมของชมรมในสงกด

(ค) ปฏบตหนาทตามทนายกสโมสรนกศกษามอบหมาย

41.11 ประธานฝายวชาการและนกศกษาสมพนธ

(ก) ควบคม ดแลการดำเนนกจกรรมวชาการและนกศกษาสมพนธของสโมสรนกศกษา

(ข) ควบคม ดแล กจกรรมของชมรมในสงกด

(ค) ปฏบตหนาทตามทนายกสโมสรนกศกษามอบหมาย

ขอ 42 ใหมกำหนดเวลาในการเลอกตงสโมสรนกศกษาเขตพนท ดงน

42.1 ใหคณะกรรมการสโมสรนกศกษา มวาระดำรงตำแหนงระหวางวนท 1 มกราคม ถง วนท

31 ธนวาคม ของป

42.2 ใหผมอำนาจตามขอ 45 แตงตงคณะกรรมการขนมา 1 ชด เพอดำเนนการเลอกตงนายกสโมสรนก

ศกษาเขตพนท ภายใน 45 วนกอนหมดวาระ สำหรบผมสทธเลอกตงใหนำความในขอ 17 มาบงคบใชโดยอนโลม

Page 126: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

126

42.3 กรณทนายกสโมสรนกศกษา พนจากตำแหนงกอนหมดวาระเกนกวา 90 วน ใหสโมสรนกศกษา

จดการเลอกตงซอมใหแลวเสรจภายใน 30 วนหลงจากวนสนสดสมาชกภาพนน ในกรณทพนจากตำแหนงกอน

หมดวาระนอยกวา 90 วน ใหอปนายกสโมสรนกศกษา รกษาการไปจนกวาจะหมดวาระ

ขอ 43 การประชมสโมสรนกศกษาเขตพนท

43.1 ใหมการประชมสมยสามญในภาคการศกษาปกต อยางนอย 2 ครง

43.2 ใหมการประชมสมยวสามญได โดยนายกสโมสรนกศกษา เรยกประชมหรอคณะกรรมการ

สโมสรนกศกษา จำนวนไมนอยกวากงหนง ยนหนงสอตอนายกสโมสรนกศกษา ขอใหเรยกประชม โดยนายก

สโมสรนกศกษาตองเรยกประชมภายใน 7 วนนบแตวนไดรบหนงสอ

43.3 ใหนายกสโมสรนกศกษา ทำหนาทประธานในทประชม หากนายกสโมสรนกศกษาไม

สามารถเขารวมประชมไดใหผทนายกสโมสรนกศกษา มอบหมายทำหนาทแทน ในกรณทนายกสโมสรนกศกษา

ไมไดมอบหมายใหทประชมลงมตเลอกผปฏบตหนาทประธานในทประชม

ขอ 44 การลงมตของสโมสรนกศกษาเขตพนท

44.1 องคประชมสโมสรนกศกษาเขตพนท ตองมสมาชกเขารวมประชมไมนอยกวากงหนงจงจะ

ถอเปนองคประชม

44.2 การลงมตทประชมใหถอเอาเสยงขางมากเปนมตทประชม ในกรณทเสยงเทากนใหประธาน

ในทประชมชขาด

ขอ 45 การควบคม ดแลสโมสรนกศกษาเขตพนท ใหเปนอำนาจของรองอธการบดเขตพนท

หมวดท 7

วาดวยสโมสรนกศกษาคณะ

ขอ 46 สโมสรนกศกษาคณะ ประกอบดวย

46.1 นายกสโมสรนกศกษาคณะ ซงมาจากการเลอกตงโดยตรงและลบ ของนกศกษาในคณะ

ของแตละเขตพนท

46.2 ตวแทนนกศกษาจากสาขาวชาตาง ๆ ในคณะ

ขอ 47 ใหสโมสรนกศกษาคณะ มคณะกรรมการบรหาร ไมเกน 15 ตำแหนง ดงน

47.1 นายกสโมสรนกศกษาคณะ

47.2 อปนายกสโมสรนกศกษาคณะ

47.3 เลขานการ

47.4 เหรญญก

47.5 ประชาสมพนธ

47.6 สวสดการ

47.7 พสด

47.8 ประธานฝายกฬา

47.9 ประธานฝายศลปะและวฒนธรรม

47.10 ประธานฝายอาสาพฒนาและบำเพญประโยชน

Page 127: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

127

47.11 ประธานฝายวชาการและนกศกษาสมพนธ

47.12 กรรมการฝายอน ๆ ตามทคณะกรรมการบรหารเหนสมควร

ขอ 48 สโมสรนกศกษาคณะ มอำนาจหนาท ดงน

48.1 ดำเนนการใหเปนไปตามระเบยบน

48.2 เปนตวแทนของนกศกษา

48.3 ประสานงานและใหความสะดวกในการดำเนนงานขององคกรในสงกด

48.4 ดำเนนงานใหเปนไปตามนโยบายทแถลงไว

48.5 แถลงนโยบายจดทำโครงการและงบประมาณประจำปของคณะกรรมการบรหารเพอเสนอ

ตอสภานกศกษาเขตพนท

ขอ 49 อำนาจหนาทของคณะกรรมการบรหารสโมสรนกศกษาคณะ

49.1 ปฏบตตามระเบยบของสโมสรนกศกษาคณะทระบในระเบยบน

49.2 ดำเนนงานใหเปนไปตามนโยบายทแถลงไวและตามวตถประสงคของสโมสรนกศกษาคณะ

ขอ 50 องคประกอบและอำนาจหนาทของคณะกรรมการบรหารสโมสรนกศกษาคณะ มหนาทดงน

50.1 นายกสโมสรนกศกษาคณะ

(ก) เปนประธานในทประชมสโมสรนกศกษาคณะ และทประชมรวมระหวางสภานกศกษา

เขตพนทกบสโมสรนกศกษาคณะ

(ข) ควบคมการดำเนนกจกรรมของสโมสรนกศกษาคณะ

(ค) รายงานใหคณะทราบในเรองตาง ๆ ทไดรบมาและดำเนนงาน

(ง) เปนผลงนามในนามของสโมสรนกศกษาคณะ

(จ) มอบหมายใหคณะกรรมการสโมสรนกศกษาคณะ ปฏบตงานเฉพาะกจ

50.2 อปนายกสโมสรนกศกษาคณะ

(ก) ดแลการบรหารงานภายในสโมสรนกศกษาคณะ

(ข) ปฏบตหนาทตามทนายกสโมสรนกศกษาคณะ มอบหมาย

50.3 เลขานการ

(ก) จดเตรยมการประชม ของคณะกรรมการสโมสรนกศกษาคณะ

(ข) ปฏบตหนาทตามทนายกสโมสรนกศกษาคณะ มอบหมาย

50.4 เหรญญก

(ก) เสนองบประมาณประจำปตอคณะกรรมการบรหารเพอพจารณา

(ข) ควบคมและรบผดชอบการเงนใหเปนไปตามระเบยบวาดวยการเงน

(ค) ควบคมการเบกและใชจายเงนของสโมสรนกศกษาคณะใหเปนไปตามงบประมาณ

(ง) เสนองบรายรบรายจายประจำเดอนงบรายรบรายจายประจำปและงบดลตอ

คณะกรรมการบรหาร

50.5 ประชาสมพนธ

(ก) ประชาสมพนธกจกรรมของสโมสรนกศกษาคณะ

(ข) ปฏบตหนาทตามทนายกสโมสรนกศกษาคณะมอบหมาย

50.6 สวสดการ

Page 128: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

128

(ก) สงเสรมสวสดการทวไปของนกศกษา

(ข) ประสานงานดานสวสดการทวไปของนกศกษา

(ค) ปฏบตหนาทตามทนายกสโมสรนกศกษาคณะมอบหมาย

50.7 พสด

(ก) รบผดชอบทรพยสนอนเปนสมบตของสโมสรนกศกษาคณะ

(ข) จดทำนบำรงรกษาทรพยสนของสโมสรนกศกษาคณะ

(ค) จดทำบญชและควบคมการเบกจายพสดของสโมสรนกศกษาคณะ

(ง) ปฏบตหนาทตามทนายกสโมสรนกศกษาคณะมอบหมาย

50.8 ประธานฝายกฬา

(ก) ควบคม ดแล การดำเนนกจกรรมกฬาของสโมสรนกศกษาคณะ

(ข) ควบคม ดแล กจกรรมของชมรมในสงกด

(ค) ปฏบตหนาทตามทนายกสโมสรนกศกษาคณะมอบหมาย

50.9 ประธานฝายศลปะและวฒนธรรม

(ก) ควบคม ดแลการดำเนนกจกรรมศลปะและวฒนธรรมของสโมสรนกศกษาคณะ

(ข) ควบคม ดแล กจกรรมของชมรมในสงกด

(ค) ปฏบตหนาทตามทนายกสโมสรนกศกษาคณะมอบหมาย

50.10 ประธานฝายอาสาพฒนาและบำเพญประโยชน

(ก) ควบคม ดแลการดำเนนกจกรรมอาสาพฒนาและบำเพญประโยชนของสโมสรนกศกษาคณะ

(ข) ควบคม ดแล กจกรรมของชมรมในสงกด

(ค) ปฏบตหนาทตามทนายกสโมสรนกศกษาคณะมอบหมาย

50.11 ประธานฝายวชาการและนกศกษาสมพนธ

(ก) ควบคม ดแลการดำเนนกจกรรมวชาการและนกศกษาสมพนธของสโมสรนกศกษาคณะ

(ข) ควบคม ดแล กจกรรมของชมรมในสงกด

(ค) ปฏบตหนาทตามทนายกสโมสรนกศกษาคณะมอบหมาย

ขอ 51 กำหนดเวลาในการเลอกตงสโมสรนกศกษาคณะ

51.1 ใหคณะกรรมการสโมสรนกศกษาคณะ มวาระดำรงตำแหนงระหวางวนท 1 มกราคม ถง

วนท 31 ธนวาคม ของป

51.2 ใหผมอำนาจตามขอ 54 แตงตงคณะกรรมการขนมา 1 ชด เพอดำเนนการเลอกตงนายก

สโมสรนกศกษาคณะ ภายใน 45 วนกอนหมดวาระ สำหรบผมสทธเลอกตงใหนำความในขอ 17 มาบงคบใชโดย

อนโลม

51.3 กรณทนายกสโมสรนกศกษาคณะ พนจากตำแหนงกอนหมดวาระเกนกวา 90 วน ใหสโมสร

นกศกษาคณะ จดการเลอกตงซอมใหแลวเสรจภายใน 30 วนหลงจากวนสนสดสมาชกภาพนน ในกรณทพนจาก

ตำแหนงกอนหมดวาระนอยกวา 90 วน ใหอปนายกสโมสรนกศกษาคณะ รกษาการไปจนกวาจะหมดวาระ

ขอ 52 การประชมสโมสรนกศกษาคณะ

52.1 ใหมการประชมสมยสามญอยางนอยภาคการศกษาละ 2 ครง

52.2 ใหมการประชมสมยวสามญได โดยนายกสโมสรนกศกษาคณะ เรยกประชมหรอคณะกรรมการสโมสรนก

Page 129: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

129

ศกษาคณะ จำนวนไมนอยกวากงหนง ยนหนงสอตอนายกสโมสรนกศกษาคณะ ขอใหเรยกประชม โดยนายก

สโมสรนกศกษาคณะ ตองเรยกประชมภายใน 7 วน นบแตไดรบหนงสอ

52.3 ใหนายกสโมสรนกศกษาคณะ ทำหนาทประธานในทประชม หากนายกสโมสรนกศกษา

คณะ ไมสามารถเขารวมประชมไดใหผทนายกสโมสรนกศกษาคณะ มอบหมายทำหนาทแทน ในกรณทนายก

สโมสรนกศกษาคณะ ไมไดมอบหมายใหทประชมลงมตเลอกผปฏบตหนาทประธานในทประชม

ขอ 53 การลงมตของสโมสรนกศกษาคณะ

53.1 องคประชมสโมสรนกศกษาคณะ ตองมสมาชกเขารวมประชมไมนอยกวากงหนงจงจะถอ

เปนองคประชม

53.2 การลงมตทประชมใหถอเอาเสยงขางมากเปนมตทประชม ในกรณทเสยงเทากนใหประธาน

ในทประชมชขาด

ขอ 54 การควบคม ดแลสโมสรนกศกษาคณะ ใหเปนอำนาจของคณบด หรอรองคณบดเขตพนท

หมวดท 8 วาดวยชมรม และชมรมคณะ

ขอ 55 ชมรม หรอชมรมคณะ ประกอบดวยสมาชกดงน

55.1 คณะกรรมการบรหารชมรม

55.2 สมาชกชมรมจากสาขาวชาตางๆ

ขอ 56 ใหชมรม หรอชมรมคณะ มคณะกรรมการบรหารดงน

56.1 ประธานชมรม

56.2 รองประธานชมรม

56.3 เลขานการ

56.4 เหรญญก

56.5 ประชาสมพนธ

56.6 สวสดการ

56.7 พสด

56.8 กรรมการอน ๆ ตามทคณะกรรมการบรหารเหนสมควร

ขอ 57 ชมรม หรอชมรมคณะ มอำนาจหนาท ดงน

57.1 ดำเนนการใหเปนไปตามระเบยบฉบบน

57.2 เปนตวแทนของนกศกษา

57.3 ดำเนนงานใหเปนไปตามวตถประสงคของชมรม

57.4 จดทำโครงการและงบประมาณประจำปของชมรมเพอเสนอตอสภานกศกษาเขตพนท

ขอ 58 อำนาจหนาทของคณะกรรมการบรหารชมรม หรอชมรมคณะ

58.1 ปฏบตตามระเบยบของชมรม ทระบในระเบยบน

58.2 ดำเนนงานใหเปนไปตามวตถประสงคของชมรม

ขอ 59 อำนาจหนาทของกรรมการบรหารชมรม หรอชมรมคณะ มหนาทดงน

59.1 ประธานชมรม

(ก) เปนประธานในทประชมชมรม

(ข) ควบคมการดำเนนกจกรรมของชมรม

Page 130: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

130

(ค) รายงานใหสโมสรนกศกษาทราบในเรองตาง ๆ ทไดรบมาและดำเนนงาน

(ง) เปนผลงนามในนามของชมรม

(จ) มอบหมายใหคณะกรรมการชมรมปฏบตงานเฉพาะกจ

59.2 รองประธานชมรม

(ก) ดแลการบรหารงานภายในชมรม

(ข) ปฏบตหนาทตามทประธานชมรมมอบหมาย

59.3 เลขานการ

(ก) จดเตรยมการประชม ของคณะกรรมการบรหารชมรม

(ข) ปฏบตหนาทตามทประธานชมรมมอบหมาย

59.4 เหรญญก

(ก) เสนองบประมาณประจำปตอคณะกรรมการบรหารชมรมเพอพจารณา

(ข) ควบคมและรบผดชอบการเงนใหเปนไปตามระเบยบวาดวยการเงน

(ค) ควบคมการเบกและใชจายเงนของชมรมใหเปนไปตามงบประมาณ

(ง) เสนองบรายรบรายจายประจำเดอน งบรายรบรายจายประจำปและงบดลตอ

คณะกรรมการบรหารชมรม

59.5 ประชาสมพนธ

(ก) ประชาสมพนธกจกรรมของชมรม

(ข) ปฏบตหนาทตามทประธานชมรมมอบหมาย

59.6 สวสดการ

(ก) สงเสรมสวสดการทวไปของสมาชกชมรม

(ข) ประสานงานดานสวสดการทวไปของสมาชกชมรม

(ค) ปฏบตหนาทตามทประธานชมรมมอบหมาย

59.7 พสด

(ก) รบผดชอบทรพยสนอนเปนสมบตของชมรม

(ข) จดทำนบำรงรกษาทรพยสนของชมรม

(ค) จดทำบญชและควบคมการเบกจายพสดของชมรม

(ง) ปฏบตหนาทตามทประธานชมรมมอบหมาย

ขอ 60 ใหมกำหนดเวลาในการเลอกตงคณะกรรมการชมรม หรอชมรมคณะ ดงน

60.1 ใหคณะกรรมการชมรมมวาระดำรงตำแหนงระหวางวนท 1 มกราคม ถง วนท 31 ธนวาคม

ของป

60.2 ใหชมรม จดการเลอกตงประธานชมรม ภายใน 45 วนกอนหมดวาระ

ขอ 61 การควบคม ดแลชมรม และชมรมคณะ

61.1 ชมรม ใหเปนอำนาจของนายกสโมสรนกศกษาเขตพนท

61.2 ชมรมคณะ ใหเปนอำนาจของนายกสโมสรนกศกษาคณะ

Page 131: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

131

หมวดท 9

วาดวยอาจารยทปรกษา

ขอ 62 ใหผมอำนาจตามขอ 27 แตงตงอาจารยทปรกษาสภานกศกษา และสภานกศกษาเขตพนท จำนวน

ไมนอยกวา 5 คน

ขอ 63 ใหผมอำนาจตามขอ 36 แตงตงอาจารยทปรกษาองคการนกศกษา จำนวนไมนอยกวา 5 คน

ขอ 64 ใหผมอำนาจตามขอ 45 แตงตงอาจารยทปรกษาสโมสรนกศกษาเขตพนท จำนวนไมนอยกวา 5 คน

ขอ 65 ใหผมอำนาจตามขอ 54 แตงตงอาจารยทปรกษาสโมสรนกศกษาคณะ จำนวนไมนอยกวา 3 คน

ขอ 66 ใหผมอำนาจตามขอ 45 และ 54 แตงตงอาจารยทปรกษาชมรม และชมรมคณะ จำนวนไมนอย

กวา 1 คน

ขอ 67 อาจารยทปรกษา มหนาทดงน

67.1 ใหคำปรกษาแนะนำและดแลความเรยบรอยเกยวกบกจกรรมขององคกร

67.2 ยบยงการดำเนนการใด ๆ ทขดตอระเบยบ หรอคำสงของทางราชการตลอดจนการกระทำใดๆ

อนเปนการเสอมเสยตอมหาวทยาลย

67.3 เสนอความคดเหนในการจดกจกรรมขององคกร เพอประกอบการพจารณาของผมอำนาจ

67.4 เขารวมประชมกบคณะกรรมการบรหาร

67.5 หนาทอนๆ ตามทผมอำนาจมอบหมาย

ขอ 68 อาจารยทปรกษา มกำหนดวาระ 1 ป และอาจไดรบการแตงตงอกกได

ขอ 69 อาจารยทปรกษาสภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท ตองไมดำรงตำแหนงอาจารยทปรกษา

องคการนกศกษา หรอสโมสรนกศกษาเขตพนท หรอสโมสรนกศกษาคณะ หรอชมรม หรอชมรมคณะ

หมวด 10

วาดวยบทเฉพาะกาล

ขอ 70 เมอเลกกจการสภานกศกษา หรอสภานกศกษาเขตพนท หรอองคการนกศกษา หรอสโมสรนก

ศกษาเขตพนท หรอสโมสรนกศกษาคณะ ใหบรรดาทรพยสนทงหมดตกเปนของมหาวทยาลย หรอเขตพนท

ขอ 71 เมอเลกกจการชมรม หรอชมรมคณะใหบรรดาทรพยสนทงหมดตกเปนของสโมสรนกศกษาเขต

พนท หรอสโมสรนกศกษาคณะ

ขอ 72 ใหอธการบดออกระเบยบ วาดวยการเงนสภานกศกษา สภานกศกษาเขตพนท องคการนกศกษา

สโมสรนกศกษาเขตพนท และสโมสรนกศกษาคณะ

ขอ 73 ใหอธการบดออกระเบยบ วาดวยสภานกศกษา และสภานกศกษาเขตพนท

ขอ 74 ใหอธการบดออกระเบยบ วาดวยองคการนกศกษา

ขอ 75 ใหอธการบดออกระเบยบ วาดวยสโมสรนกศกษาเขตพนท และสโมสรนกศกษาคณะ

ขอ 76 ใหบรรดาทรพยสน หนสนของสโมสรนกศกษาวทยาเขต ตามระเบยบสถาบนเทคโนโลยราช

มงคล วาดวยกจกรรมนกศกษา พ.ศ.2540 ตกเปนของสโมสรนกศกษาเขตพนท

ขอ 77 การแกไขระเบยบน สามารถดำเนนการไดโดยการประชมรวมระหวางสภานกศกษาและองคการ

Page 132: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

132

นกศกษา เพอเสนอตอสภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา อนมตบงคบใชตอไป

ประกาศ ณ วนท 13 กมภาพนธ พ.ศ.2552

(นายกฤษณพงศ กรตกร)

นายกสภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

Page 133: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

133

ประกาศมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

วาดวย วนยของนกศกษามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

พ.ศ.2549

ดวยมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนาเหนสมควรกำหนดประกาศ วาดวยวนยของนกศกษา

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา พ.ศ.2549

อาศยอำนาจตามในมาตรา 17(2) แหงพระราชบญญตมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล พ.ศ.2548

ประกอบกบมตสภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนาในการประชมครงท 7/2549 เมอวนท 25 กรกฎาคม

2549 จงจดทำประกาศไวดงน

ขอ 1 ประกาศนเรยกวา “ประกาศมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา วาดวยวนยของนกศกษา

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา พ.ศ.2549”

ขอ 2 ใหใชประกาศนตงแตวนทประกาศเปนตนไป

ขอ 3 บรรดาขอบงคบ ระเบยบ คำสง หรอประกาศอนใด ในสวนทไมไดกำหนดไวในประกาศนใหใช

ประกาศนแทน

ขอ 4 ในประกาศน

“มหาวทยาลย” หมายความวา มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

“สถานศกษา” หมายความวา เขตการศกษาของมหาวทยาลยทมคณะ สถาบน สำนก วทยาลยและ

หนวยงานในสงกดมหาวทยาลย ทจดการศกษาหรอบรการทางการศกษา วจยและฝกอบรมแกนกศกษาและผรบ

บรการทางวชาการดวย

“นกศกษา” หมายความวา ผเขามารบการศกษาในมหาวทยาลยน ทงนใหหมายถงผมารบบรการ

ทางวชาการจากมหาวทยาลย และผทมาขอรบการฝกอบรมระยะสน หรอขาราชการททางราชการสงเขามารบการ

ศกษา หรอฝกอบรมตามระยะเวลาทกำหนด หรอตลอดหลกสตร โดยไมอยในฐานะของนกศกษาหรอขาราชการ

ทสมครมาขอรบการศกษา หรอการฝกอบรมดวยตนเองระยะหนงตลอดหลกสตรในสถานศกษาดวย

“การลงโทษ” หมายความวา การลงโทษนกศกษาทไมประพฤตในสงทพงปฏบตหรอฝาฝน

ระเบยบ ขอบงคบหรอขอหามปฏบตทมหาวทยาลยและสถานศกษากำหนดไวโดยมความมงหมายทกระทำใน

ลกษณะการวากลาวสงสอนเพอแกนสยและความประพฤตไมดของนกศกษา หรอเพอใหนกศกษารสำนกใน

ความผด ละเวนการประพฤตและกลบประพฤตตนในทางทด หรอเพอมใหเกดความเสยหายตอผอน

“คดชอออก” หมายความวา เปนการลงโทษดวยการใหผกระทำผดไดพนสภาพการเปนนกศกษา

โดยไมออกใบรบรองแสดงผลการเรยนให และไมมสทธกลบเขามาเปนนกศกษาอก ในกรณประพฤตตน

ลกษณะททำใหเกดความเสอมเสยเกยรตศกดของมหาวทยาลย หรอการกระทำโดยละเมดหรอทำใหเกดความ

Page 134: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

134

เสยหายแกผอน มหาวทยาลย สถานศกษา ตลอดจนประเพณและวฒนธรรมอนดงาม ฝาฝนระเบยบ ขอบงคบของ

มหาวทยาลยหรอสถานศกษาอยางรายแรง หรอประพฤตผดกฎหมายจนถกศาลพพากษาลงโทษใหจำคก หรอเคย

ถกลงโทษพกการเรยนแลวแตไมเขดหลาบ หรอเพอไมใหเปนเยยงอยางแกผอน

“ใหออก” หมายความวา เปนการลงโทษดวยการกระทำผดไดพนจากสภาพการเปนนกศกษา โดย

ใหออกใบรบรองผลการศกษา แตไมมสทธกลบเขามาเปนนกศกษาอก ในกรณประพฤตตนในลกษณะททำให

เกดความเสอมเสยเกยรตศกดของมหาวทยาลย การกระทำโดยละเมดหรอกระทำใหเกดความเสยหายแกผอน

มหาวทยาลย สถานศกษา ตลอดจนประเพณและวฒนธรรมอนดงาม ฝาฝนระเบยบขอบงคบของมหาวทยาลย

หรอสถานศกษาอยางรายแรง หรอจะเปนเหตใหระเบยบวนย และศลธรรมอนดของนกศกษาอนพลอยเสอมเสย

ไปดวย หรอเคยถกลงโทษพกการเรยนแลวแตไมเขดหลาบ

“พกการเรยน” หมายความวา เปนการลงโทษทหวหนาสถานศกษาออกคำสงพกการเรยนแกผ

กระทำความผดทประพฤตตนไมสมควร จนทำใหเสอมเสยชอเสยงเกยรตศกด กระทำโดยละเมดหรอทำใหเกด

ความเสยหายแกผอน มหาวทยาลย สถานศกษาอยางรายแรง ฝาฝนกฎระเบยบขอบงคบของมหาวทยาลย หรอ

สถานศกษาอยางรายแรงหรอเคยถกลงโทษภาคทณฑมาแลวแตยงไมเขดหลาบ

“ภาคทณฑ” หมายความวา เปนการกำหนดโทษเปนลายลกษณอกษร เพอตกเตอนมใหทำผดอก

ใหกบผกระทำทประพฤตตนไมสมควร อนทำใหเสอเสยเกยรตของตนเองหรอของสถานศกษา ฝาฝนขอบงคบ

หรอระเบยบของสถานศกษา หรอวาไดรบการวากลาวตกเตอนแตยงไมเขดหลาบ

“วากลาวตกเตอน” หมายความวา เปนการลงโทษเพอวากลาวสงสอน โดยเจตนาทจะใหนกศกษา

สำนกในความผด สามารถกลบมาประพฤตตนในทางทดตอไป

ขอ 5 สงทปฏบต

1. นกศกษาตองปฏบตตนตามขอบงคบและระเบยบของมหาวทยาลยและสถานศกษาทก

ประการและตองรกษาวนยโดยเครงครดอยเสมอ

2. นกศกษาตองแตงกายตามระเบยบทมหาวทยาลยและสถานศกษากำหนด

3. นกศกษาตองแสดงตนเปนผตงใจศกษาและรบการอบรมอยตลอดเวลา นกศกษาตองมความ

สามคคระหวางกนและตองรกษาและพยายามเชดชชอเสยง เกยรตยศ ของมหาวทยาลยและสถานศกษา

4. นกศกษาตองประพฤตตนเปนสภาพชน มคณธรรมและไมประพฤตในสงทนำมาซงความ

เสอมเสยแกมหาวทยาลยและสถานศกษา ทงภายในและภายนอกสถานศกษา

5. นกศกษาตองเชอฟงและแสดงคารวะตอบรรดาครอาจารยผสอนของมหาวทยาลยและสถาน

ศกษา อกทงตองปฏบตตามคำสงหรอคำตกเตอนของเจาหนาทโดยชอบ

ขอ 6 การลงโทษนกศกษา ใหอยในดลยพนจของหวหนาสถานศกษา คณะกรรมการบรหารสถานศกษา

ผทไดรบการแตงตงจากหวหนาสถานศกษา ใหดแลเรองความประพฤต และหรออาจารยทปรกษาทจะดำเนนการ

ตามความเหมาะสม

การลงโทษม 5 สถาน ดงน

1. วากลาวตกเตอน

2. ภาคทณฑ

3. พกการเรยน

4. ใหออก

5. คดชอออก

Page 135: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

135

ขอ 7 การพจารณาลงโทษตามขอ 6.1, 6.2, และ 6.3 เปนอำนาจของหวหนาสถานศกษา

ขอ 8 การพจารณาลงโทษ ตามขอ 6.4 และ 6.5 ใหหวหนาสถานศกษา โดยผานการพจารณาของคณะ

กรรมการบรหารสถานศกษา นำเสนอใหอธการบดเปนผสงการ

ขอ 9 การลงโทษตามขอ 6 หากมเหตอนควรลดหยอนผอนโทษ จะพจารณาลงโทษใหเบาลงไดไมเกน

1 ระดบเทานน

ขอ 10 สงทหามปฏบตและถอเปนความทตองไดรบโทษหรอถกลงโทษ คอ

10.1 ความผดทตองไดรบโทษคดชอออกหรอใหออก

10.1.1 ฝาฝนระเบยบขอบงคบตางๆ ของมหาวทยาลยและสถานศกษา ซงมโทษระบใหคดชอ

ออกหรอใหออก

10.1.2 ประกอบอาชญากรรมอยางรายแรง ซงสถานศกษาไดสอบสวนแลววาเปนความจรง

หรอตองโทษจำคกตามคำพพากษาของศาล เวนแตโทษฐานประมาท

10.1.3 ประพฤตตนเสยหายอยางรายแรง เชน จำหนายจายแจกยาเสพตดใหโทษ หรอ

ประพฤตตนเปนคนเกเร ละเมดสทธหรอขมเหงรงแกผอน ฯลฯ

10.1.4 ทำการอนเปนเหตใหมหาวทยาลยและสถานศกษาเสอมเสยชอเสยง

10.1.5 ยยงสงเสรมใหเกดความไมสงบขนในสถานศกษา เชน จดการประชมหรอชมนม หรอ

ขดเขยนขอความ หรอรปภาพหรอประกาศทกอใหเกดความไมสงบในสถานศกษา

10.1.6 กาวกายอำนาจหนาทในการบรหารงานของมหาวทยาลยและสถานศกษา

10.1.7 กอการประทวง เชน หยดเรยน หยดฝกงาน ไมเขาหองเรยน หรอเดนขบวนเพอ

เรยกรองสงทขดตอระเบยบ ขอบงคบ และคำสงตางๆ อนชอบดวยกฎหมาย

10.1.8 กระทำการอนเปนการลบหลดหมน คร อาจารย ผดธรรมเนยมประเพณทศษยพง

ปฏบตตอครอาจารย

10.1.9 กระทำโดยเจตนาหรอประมาทเลนเลอ จนทำใหเกดความเสยหายอยางรายแรงแก

ทรพยของมหาวทยาลยหรอเปนอนตรายตอนกศกษา ครอาจารยและเจาหนาท

10.2 ความผดทตองไดรบโทษพกการเรยน 1 ภาคการศกษา หรอไมเกน 2 ภาคการศกษาตดตอกน

10.2.1 กอเหตทะเลาะววาท

10.2.2 เลนการพนน หรอคดลกลอบเลนการพนน

10.2.3 ขดคำสงหรอกระดางกระเดองตอครอาจารย

10.2.4 แสดงกรยาไมสภาพ ไมคารวะตามสมควรตอครอาจารย ทงภายในและภายนอกสถานศกษา

ขอ 11 สถานศกษาในสงกดมหาวทยาลยอาจออกระเบยบควบคมความประพฤตหรอขอบงคบอนใดทไม

ขดกบระเบยบน

ขอ 12 ใหอธการบดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนาเปนผรกษาการตามประกาศน

ประกาศ ณ วนท 30 สงหาคม พ.ศ.2549

(นายชยยง เออวรยานกล)

อธการบดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

Page 136: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

136���

. . 2539

--------------------------------

15 (1), (3) (9) . . 2518

3/2539 26 2539

1. "

. . 2539"

2. 2539

3.

" "

" "

" "

4. 5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.

5.1 3

. . 2539

5.2

5.3

5.4

6.

Page 137: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

137���

7. -

8.

7 . . 2539

( )

( )

Page 138: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

138���

-----------------------------------

1004 / 4464 7 2542

1.

2.

( )

10 . . 2543

( )

( )

Page 139: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

139

ประกาศมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

เรอง ขอปฏบตในการสอบของนกศกษา

พ.ศ.2551

เพอใหการดำเนนการสอบของคณะตางๆ ในมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนาเปนไปดวย

ความเรยบรอย และเปนไปในแนวเดยวกน อาศยความตามขอ 6 แหงขอบงคบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล

ลานนา วาดวยการสอบประจำภาคของนกศกษา พ.ศ.2551 จงใหมขอปฏบตในการสอบของนกศกษาเพอถอ

ปฏบตดงตอไปน

1. ผเขาสอบจะตองเขาสอบตามกำหนดการสอบ และหองสอบทคณะหรอมหาวทยาลยเทคโนโลย

ราชมงคลลานนาไดประกาศไว หากไมมาเขาสอบตามกำหนดการสอบและหองสอบทกำหนดไว ถอวาขาดสอบ

ในลกษณะวชานน

2. ผเขาสอบมาถงหองสอบสายเกนกวา 15 นาท จะไมไดรบอนญาตใหเขาหองสอบ ในกรณผเขา

สอบมาถงหองสอบสายไมเกน 15 นาท จะเขาสอบไดตอเมอไดรบอนญาตจากผคมสอบ และไมอนญาตใหตอ

เวลาสอบ

3. ผเขาสอบตองแสดงบตรประจำตวนกศกษาใหผคมสอบตรวจทกครงทเขาสอบ

ในกรณทผเขาสอบไมมเอกสารตามความในวรรคแรก ใหผเขาสอบขอหนงสอรบรองความเปน

นกศกษาจากเจาหนาททไดรบมอบอำนาจจากคณะทผเขาสอบสงกดมาแสดง จงจะเขาสอบได และไมอนญาต

ใหตอเวลาสอบ

4. ผเขาสอบจะตองนงประจำตามทนงสอบทกำหนดให จะเปลยนทนงสอบกอนไดรบอนญาตไมได

5. ผเขาสอบตองแตงกายตามขอบงคบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา วาดวยเครองแบบ

เครองหมาย และเครองแตงกายของนกศกษา พ.ศ. 2550

6. ผเขาสอบตองจดหาอปกรณ เครองเขยนทจำเปนเกยวกบการเขยนมาเอง เชน ปากกา ดนสอ

ยางลบ ไมบรรทด ไมฉาก โปรแทรกเตอร วงเวยน เปนตน และไมอนญาตใหยมสงของทกชนดจากผเขาสอบ

อน เวนแตจะไดรบอนญาตจากผคมสอบ

7. หามผเขาสอบนำตำรา บนทก เอกสาร เครองคำนวณ อปกรณสอสารทกชนด หรอสงอนใดทม

สตรสญลกษณ ทเกยวของกบการสอบในลกษณะวชานนๆ เขาหองสอบ เวนแตจะไดรบอนญาตไวในขอสอบ

ของลกษณะวชานนๆ และผเขาสอบตองจดหามาเอง

8. ระหวางการสอบ หามผเขาสอบพดหรอตดตอซงกนและกน หรอกอการรบกวนแกผอน เชน

สงเสยงดง เปนตน

Page 140: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

140

9. ผเขาสอบตองปฏบตใหถกตองตามความทแจงไวในขอสอบ เมอสงสมดคำตอบ และหรอ

กระดาษคำตอบแลว จะขอแกไขเปลยนแปลงใดๆ อกมได

10. การขอสมดคำตอบ และหรอหรอกระดาษคำตอบเพมเตม หรออปกรณเกยวกบการสอบ หรอม

ขอสงสยในการสอบ ใหผเขาสอบขอหรอสอบถามจากผคมสอบเทานน

11. หามฉกหรอนำสมดคำตอบ และหรอหรอกระดาษใดๆ ทแจกใหในหองสอบออกจากหองสอบไม

วากรณใดๆ

12. ผเขาสอบจะออกจากหองสอบไดตอเมอการสอบไดดำเนนการผานพนไปแลว 30 นาท นบแตเรม

ใหเขาสอบและรอจนกวาผคมสอบจะมาเกบสมดคำตอบและหรอหรอกระดาษคำตอบเรยบรอยแลว

การขออนญาตออกจากหองสอบชวคราว หรอหลงระยะเวลาทกำหนดในวรรคแรก ใหอยใน

ดลยพนจของผคมสอบ

13. เมอมสญญาณหมดเวลา หามผเขาสอบทำขอสอบตอไปอก ใหผเขาสอบวางสมดคำตอบ และ

หรอกระดาษคำตอบนนไวบนโตะของตน และรอจนกวาผคมสอบจะมาเกบสมดคำตอบ และหรอกระดาษคำ

ตอบเรยบรอยแลว จงจะออกจากหองสอบได

14. เมอผเขาสอบไดสงสมดคำตอบ และหรอกระดาษคำตอบแกผคมสอบเรยบรอยแลว ผเขาสอบ

ตองออกไปใหพนบรเวณหองสอบทนท และไมกระทำการรบกวนแกผเขาสอบอนทกำลงสอบอย

15. ผเขาสอบทมเหตสดวสย ทำใหไมสามารถเขาสอบตามกำหนดการสอบของมหาวทยาลยได ผเขา

สอบตองขอผอนผนการสอบ หรอขอสอบกรณพเศษตอ คณบดหรอ รองอธการบด ภายใน 7 วน หลงจาก

กำหนดการสอบวนสดทาย และใหคณบดหรอ รองอธการบด เปนผพจารณาการขอผอนผนการสอบ หรอขอ

สอบกรณพเศษดงกลาว เพออนมตใหทำการสอบภายใน 15 วนนบจากวนสดทายของกำหนดการสอบ

ในกรณทคณบดหรอรองอธการบด อนมตใหสอบใหมตามความในวรรคแรก ใหผเขาสอบดำเนน

การตามขนตอนทกำหนด หากผเขาสอบยงไมสามารถสอบใหมไดตามกำหนดระยะเวลาดงกลาวได

ดวยเหตผลอนสมควร การบนทกคาระดบคะแนนยงใหบนทกเปน ม.ส. (I)

ในกรณท คณบดหรอรองอธการบด ไมอนมตใหสอบใหมตามความในวรรคแรก ใหถอวา สวน

ทขาดสอบนนไดคะแนนเปน ศนย (0) และใหอาจารยผสอนรายวชานนใหระดบคะแนนตามคะแนนระหวางภาค

การศกษานนๆ

16. ในกรณทผเขาสอบตองสงสยกระทำการทจรต หรอพยายามกระทำการทจรตในการสอบใหผคม

สอบมอำนาจตรวจคนผเขาสอบ และทำรายงานเสนอใหคณะกรรมการสอบประจำภาค เพอพจารณาลงโทษตาม

ขอบงคบตอไป

ประกาศ ณ วนท 18 เดอน เมษายน พ.ศ.2551

(นายชยยง เออวรยานกล)

อธการบดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

Page 141: Îεµ1 Îεµ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à è¥ ¸¦µ ¤ ¨¨ oµ µ °Â ªµ¤¥· ¸ «´¹ ¬µÄ®¤n » µ¤µ¦ ° ¸É

141

ทปรกษา อาจารยชยยง เออวรยานกล

อธการบดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

ผชวยศาสตราจารยเรโร ธราวจตกล

รองอธการบดฝายวชาการและกจการนกศกษา

คณะผจดทำ รองศาสตราจารยธระศกด อรจนานนท

ผอำนวยการสำนกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน

ผชวยศาสตราจารยสพทย สมภกด

รองผอำนวยการสำนกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน

ผชวยศาสตราจารยสมเกยรต วงษพานช

รองผอำนวยการสำนกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน

นางดาวรรณ เกดคลาย

หวหนางานบรหารงานทวไป สำนกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน

สำนกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน

128 ถนนหวยแกว อำเภอเมองเชยงใหม จงหวดเชยงใหม 50300

Website: http://academic.rmutl.ac.th/2009