of 68 /68
Warsztaty dla pracowników naukowych Zielona Góra; 16.11.2018 Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki - dn.uz.zgora.pl · Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki to agencja wykonawcza powołanado finansowania badań podstawowych –ustawa z 30.04.2010

Embed Size (px)

Text of Narodowe Centrum Nauki - dn.uz.zgora.pl · Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki to agencja...

Warsztaty dla pracownikw naukowych

Zielona Gra; 16.11.2018

Narodowe

Centrum

Nauki

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki to agencja

wykonawcza powoana do finansowania bada

podstawowych

ustawa z 30.04.2010 r.

NCN finansuje projekty badawcze, stypendia

doktorskie i stae po uzyskaniu stopnia

naukowego doktora

Warunki konkursw ustala Rada NCN

2

Badania podstawowe

Prace eksperymentalne lub teoretyczne

podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzyo podstawach zjawisk i obserwowalnych faktw,

bez nastawienia na zastosowanie

komercyjne.

3

Plan prezentacji

Konkursy NCN

Harmonogram konkursw na biecy rok

Procedura oceny wniosku (skd si bior

eksperci)

Ograniczenia w skadaniu wnioskw

Dokumentacja konkursowa

Konstrukcja wniosku

4

Wane zmiany w roku 2018 Streszczenie i skrcony opis w jzyku angielskim

Cao dokumentacji dostpna w jzyku angielskim

Dodatkowe owiadczenia zwizane z ochron danych osobowych

Kwalifikowalno kosztw po uprawomocnieniu decyzji o finansowaniu

Zmiana zatrudnienia post dokw: w cigu ostatnich dwch lat przed podjciem zatrudnienia

w projekcie nie bya zatrudniona na podstawie umowy o prac w podmiocie, w ktrym bdzie realizowany projekt badawczy

Moliwo wprowadzania zmian w projektach bez konsultacji z NCN

5

NCN 2.0???

6

KONKURSY

NCN

7

NAUKOWCY W FAZIE POST-DOC

PRELUDIUM ETIUDA

SONATA SONATA BIS SONATINA

MAESTRO UWERTURA

OPUS HARMONIA

TANGO

NAUKOWCY PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA

DOWIADCZENI NAUKOWCY

DLA WSZYSTKICH NAUKOWCW

Naukowcy bez stopnia

doktora / grant na projekt

badawczy

Doktoranci z otwartym

przewodem doktorskim /

stypendium doktorskie

Naukowcy ze stopniem doktora

uzyskanym midzy 2 a 7 lat

przed wystpieniem z

wnioskiem

Naukowcy ze stopniem doktora

uzyskanym midzy 2 a 12 lat

przed wystpieniem z

wnioskiem

Naukowcy ze stopniem doktora

uzyskanym w cigu 3 ostatnich

lat

Dowiadczeni naukowcy /

grant na innowacyjne badania

Stypendium na sta w

jednostce realizujcej grant

ERC

Naukowcy na kadym etapie

karieryGrant na badania we

wsppracy midzynarodowej

Naukowcy chccy wdroy

swoje badania podstawowe

MINIATURArodki na pojedyncze zadania

badawcze

Komponent midzynarodowy

PRELUDIUM modzi naukowcy bez stopnia naukowego doktora

pierwszy wasny projekt badawczy

ograniczenie w zakupie aparatury

kwota do 70 tys. rocznie, 1500 z wynagrodzenia / miesic

rodki wypacane jednorazowo

ETIUDA stae naukowe dla doktorantw z otwartym przewodem

doktorskim

stypendium na 12 miesicy

3-6 miesicy stau w orodku zagranicznym

obrona doktorska do 12 miesicy po zakoczeniu pobierania

stypendium

rozmowy kwalifikacyjne jako drugi stopie oceny

8

Konkursy NCN

Konkursy NCN

9

MINIATURA dziaanie naukowe

naukowcy z tytuem doktora do 12 lat,

zatrudnieni w polskich jednostkach naukowych,

nie byli kierownikami grantw NCN

5000 50000 z (do 10% kosztw porednich)

do 12 miesicy mona zakoczy wczeniej

brak wynagrodze i aparatury

krtkie CV, 1 strona opisu merytorycznego, skrcony

kosztorys

umowa jest czci wniosku

Konkursy NCN Miniatura 2

10

DZ

IAA

NIE

NA

UK

OW

E

badania wstpne

badania pilotaowe

kwerenda

sta naukowy

wyjazd konferencyjny

wyjazd badawczy

wyjazd konsultacyjny

11

Po uzyskaniu stopnia doktora

SONATINA na projekty badawcze dla osb z tytuem doktora do 3 lat

po obronie z obowizkowym staem naukowym w orodku

zagranicznym i obowizkiem zmiany jednostki

SONATA na projekty badawcze prowadzone przez osoby

rozpoczynajce karier naukow, ktre uzyskay stopie naukowy

doktora 2-7 lat przed rokiem wystpienia z wnioskiem. Moliwy jest

zakup aparatury i stypendia

SONATA BIS na projekty badawcze majce na celu powoanie

nowego zespou naukowego, realizowane przez osoby posiadajce

stopie naukowy lub tytu naukowy, ktre uzyskay stopie naukowy

doktora od 5 do 12 lat przed rokiem wystpienia z wnioskiem.

Stypendia obowizkowe

Konkursy NCN

Sonatina

Fuga + Juventus Plus

pierwsze zatrudnienie, zmiana jednostki lub zmiana etatu na naukowy

projekt badawczy podstawowe lub stosowane

naukowcy do 3 lat po uzyskaniu stopnia doktora (lub do koca czerwca 2018 uzyska stopie)

projekt na 2 lub 3 lata

obowizkowy sta zagraniczny 3-6 miesicy

bez aparatury i stypendiw

dobry projekt do sprowadzenia post-doca

12

Konkursy NCN

13

UWERTURA 3-6 miesiczne wyjazdy do laureatw grantw

ERC

dla naukowcw ze stopniem doktora

laureaci konkursw NCN

obowizek zoenia wniosku o grant ERC do 18

miesicy po powrocie ze stau

14

OPUS na projekty badawcze, w tym

finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury

naukowo-badawczej, niezbdnej do realizacji

tych projektw

HARMONIA na projekty badawcze realizowane

w ramach wsppracy midzynarodowej

i wykorzystanie infrastruktury badawczej

jednostek zagranicznych; bez aparatury

i stypendiw

Konkursy NCN

15

MAESTRO

projekty badawcze realizowane przez dowiadczonych

naukowcw (kryteria!)

przeomowe, interdyscyplinarne projekty badawcze

rozbudowanie zespou badawczego

szkolenie modych naukowcw

rozmowa kwalifikacyjna po angielsku w 2 etapie

niski stopie sukcesu 5-7%

Konkursy NCN

Wsppraca midzynarodowa Konkursy krajowe

Harmonia

Polonez?

Wsppraca dwustronna Beethoven wsppraca z Niemcami

Daina wsppraca z Litw

Sheng wsppraca z Chinami

Mozart wsppraca z Austri

Norwegia

Szwajcaria?

Wielka Brytania?

Wsppraca wielostronna ERA-NET Joint Programmes, Science Europe

16

Wsppraca midzynarodowa

Otwarte konkursy Beethoven konkurs dwustronny Polsko-Niemiecki

BiodivERsa konkurs wielostronny dotyczcy biornorodonoci

ChistEra konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wkrtce: QuantEra technologie kwantowe

Fundusze Norweskie pierwsze konkursy w 2019

Mozart konkurs dwustronny Polsko-Austryjacki

17

Kalendarz

ogoszenie = udostpnienie dokumentacji

nabr wnioskw - 3 miesice

wyniki do 9 miesicy po ogoszeniu konkursu

stopie sukcesu ok. 25%

18

15.12.

2018

Sonatina

Etiuda

Uwertura

15.09.

2018

Opus

Preludium

Sonata

Beethoven

15.03.

2019

Opus

Preludium

15.06.

2019

Harmonia?

Maestro

Sonata Bis

Uwertura

15.09.

2019

Opus

Preludium

Sonata

19

KIM JEST WNIOSKODAWCA?

Procedura oceny wniosku

Ocena

formalna

Listy

rankingowe

OCENA MERYTORYCZNA

Oceny

indywidualne

Ekspertw (2)

Skrcony opis

SP

OT

KA

NIE

PA

NE

LO

WE

ETAP 1

Oceny

specjalistyczne

Ekspertw

Zewntrznych

Szczegowy opis

+ rozmowa

SP

OT

KA

NIE

PA

NE

LO

WE

ETAP 2

OCENA RZETELNOCI I BEZSTRONNOCI OPINII EKSPERTW

Koordynatorzy Dyscyplin NCN

Dwuetapowy system oceny:

I etap: ocena kwalifikacyjna na podstawie skrconego opisu projektu

II etap: ocena specjalistyczna na podstawie szczegowego opisu projektu

+ rozmowa kwalifikacyjna

Eksperci NCN polscy lub zagraniczni naukowcy

laureaci grantw NCN

powoywani na 1 konkurs

specjalici w tematyce panelu, proporcjonalnie do wnioskw w konkursie

anonimowi

konflikt interesw: wnioskodawcy/opiekunowie w danej edycji konkursu nie bd

powoani

wsppracownicy w ostatnich 3 latach

pracownicy tej samej jednostki

inne konflikty

20

Recenzenci

gwnie naukowcy zagraniczni

specjalici w tematyce wniosku

odpowiednie wskaniki bibliometryczne

powoywani do recenzji konkretnego wniosku w

danej edycji konkursw

takie same zasady dotyczce konfliktw

interesw jak w przypadku ekspertw

21

Panele dyscyplin NCN

22

HS Nauki

Humanistyczne,

Spoeczne i o Sztuce

HS1

Fundamentalne pytania o

natur czowieka i

otaczajcej go

rzeczywistoci

HS2Kultura i twrczo

kulturowa

HS3 Wiedza o przeszoci

HS4Jednostka, instytucje,

rynki

HS5Prawo, nauki o polityce,

polityki publiczne

HS6Czowiek i ycie

spoeczne

NZ Nauki o yciu

NZ1

Podstawowe procesy

yciowe na poziomie

molekularnym

NZ2 Genetyka, genomika

NZ3Biologia na poziomie

komrki

NZ4Biologia na poziomie tkanek,

narzdw i organizmw

NZ5Choroby niezakane ludzi i

zwierzt

NZ6Immunologia i choroby

zakane ludzi i zwierzt

NZ7Nauki o lekach i zdrowie

publiczne

NZ8Podstawy wiedzy o yciu na

poziomie rodowiskowym

NZ9Podstawy stosowanych

nauk o yciu

ST Nauki cise i Techniczne

ST1 Nauki matematyczne

ST2Podstawowe skadniki

materii

ST3Fizyka fazy

skondensowanej

ST4Chemia analityczna i

fizyczna

ST5 Synteza i materiay

ST6Informatyka i technologie

informacyjne

ST7Inynieria systemw i

telekomunikacji

ST8Inynieria procesw i

produkcji

ST9Astronomia i badania

kosmiczne

ST10 Nauki o Ziemi

Panele dyscyplin NCN

HS1_1Historia filozofii (staroytnej, redniowiecznej, nowoytnej i

wspczesnej) i historia idei

HS1_2 Ontologia i metafizyka, ontologie szczegowe

HS1_3Epistemologia (w tym: rda poznania, kryteria prawdy,

filozofia jzyka)

HS1_4 Logika, metodologia nauk, filozofia nauki

HS1_5Filozofia czowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia

spoeczna

HS1_6

Natura ludzkiego umysu (w tym: ewolucja umysu, bio-

psychologiczne uwarunkowania poznania, sztuczna

inteligencja)

HS1_7Etyka normatywna i opisowa, teoria moralnoci, bioetyka,

etyka zawodowa

HS1_8 Estetyka (w tym: teorie pikna, jzyk sztuki)

HS1_9 Teorie religii, historia religii, nauki religioznawcze

HS1_10Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe,

socjo-psychologiczne

HS1_11 Jzyk religii, sacrum, mit, symbolika religijna

HS1_12 Religie wiata

HS1_13 Teologia fundamentalna

HS1_14 Teologia dogmatyczna, teologia biblijna, patrystyka

HS1_15 Teologia moralna, teologia pastoralna, liturgika

HS1_16 Inne zagadnienia pokrewne

23

HS Nauki Humanistyczne,

Spoeczne i o Sztuce

HS1

Fundamentalne pytania o

natur czowieka i otaczajcej

go rzeczywistoci

HS2 Kultura i twrczo kulturowa

HS3 Wiedza o przeszoci

HS4 Jednostka, instytucje, rynki

HS5Prawo, nauki o polityce, polityki

publiczne

HS6 Czowiek i ycie spoeczne

Panele dyscyplin NCN

NZ7_1 Epidemiologia

NZ7_2 Zagroenia rodowiskowe

NZ7_3 Promocja zdrowia, kultura fizyczna

NZ7_4 Prewencja populacyjna

NZ7_5 Organizacja ochrony zdrowia

NZ7_6 Medycyna pracy

NZ7_7 Rehabilitacja

NZ7_8 Farmakoekonomika

NZ7_9 Etyka medyczna

NZ7_10 Etyka weterynaryjna

NZ7_11Weterynaryjna ochrona zdrowia

publicznego

NZ7_12 Prewencja chorb czowieka

NZ7_13 Prewencja chorb zwierzt

NZ7_14Farmacja, farmakoterapia,

farmakologia

NZ7_15 Toksykologia

NZ7_16 Inne zagadnienia pokrewne24

NZ Nauki o yciu

NZ1Podstawowe procesy yciowe

na poziomie molekularnym

NZ2 Genetyka, genomika

NZ3 Biologia na poziomie komrki

NZ4Biologia na poziomie tkanek,

narzdw i organizmw

NZ5Choroby niezakane ludzi i

zwierzt

NZ6Immunologia i choroby zakane

ludzi i zwierzt

NZ7Nauki o lekach i zdrowie

publiczne

NZ8Podstawy wiedzy o yciu na

poziomie rodowiskowym

NZ9Podstawy stosowanych nauk o

yciu

Panele dyscyplin NCN

ST8_1Inynieria chemiczna, chemia techniczna, inynieria

rodowiska, inynieria sanitarna, inynieria procesowa

ST8_2 Inynieria wodna, inynieria ldowa, inynieria lotnicza

ST8_3Inynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie

modelowania, projektowania i produkcji

ST8_4Mechanika ciaa staego, mechanika pynw,

termodynamika

ST8_5 Systemy energetyczne (produkcja, dystrybucja)

ST8_6 Mechatronika, mechanika precyzyjna

ST8_7 Budowa maszyn (modelowanie, ksztatowanie, obrbka)

ST8_8Inynieria materiaowa (biomateriay, metale, ceramika,

polimery, kompozyty)

ST8_9Wzornictwo, projektowanie wyrobw i maszyn,

ergonomia, ukad czowiek-maszyna

ST8_10Zagadnienia techniczne i technologiczne w architekturze,

urbanistyce i planowaniu przestrzennym

ST8_11 Planowanie i sterowanie produkcj

ST8_12 Zagadnienia techniczne i technologiczne transportu

ST8_13 Inne zagadnienia pokrewne25

ST Nauki cise i Techniczne

ST1 Nauki matematyczne

ST2Podstawowe skadniki

materii

ST3 Fizyka fazy skondensowanej

ST4Chemia analityczna i

fizyczna

ST5 Synteza i materiay

ST6Informatyka i technologie

informacyjne

ST7Inynieria systemw i

telekomunikacji

ST8Inynieria procesw i

produkcji

ST9Astronomia i badania

kosmiczne

ST10 Nauki o Ziemi

Kto moe stara

si o grant

w NCN?

26

Ograniczenia w skadaniu wnioskw

Jeden kierownik jeden wiosek w konkursie

najwyej trzy projekty finansowane przez NCN naraz

Wniosek mona zoy ponownie dopiero, kiedy zakoczy si jego

ocena.

Wnioski z karencj w konkursach PRELUDIUM, OPUS

Kierownikiem projektu finansowanego w ramach konkursw

PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS oraz laureatem

konkursw ETIUDA mona by tylko raz.

Kolejny projekt MAESTRO nie wczeniej ni 9 miesicy przed

zakoczeniem realizacji poprzedniego grantu.

27

Jak przygotowa wniosek

na podstawie dokumentacji do aktualnego

konkursu

konkretnie

uzasadnienia kosztw

poprawnie wypenione wszystkie zakadki

poprawne zaczniki w odpowiednich miejscach

zoone w terminie w systemie OSF

sprawdzi przed wysaniem!28

Dokumentacja konkursowa OPUS 16 dokumentacja konkursowa

Uchwaa Rady NCN w sprawie warunkw przeprowadzania konkursu OPUS 16

Zakres danych wymaganych we wniosku oraz zacznikach do wniosku o

finansowanie projektu badawczego

Regulamin przyznawania rodkw na realizacj zada finansowanych przez

NCN

Zasady oceny wnioskw w konkursie OPUS

Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN

Panele NCN

Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczcy rzetelnoci bada naukowych i

starania o fundusze na badania

Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczce bada z udziaem ludzi

Regulamin przyznawania stypendiw naukowych w projektach badawczych

finansowanych ze rodkw Narodowego Centrum Nauki

29

Konstrukcja wniosku

Co? opis merytoryczny bada

Kto? sylwetka kierownika projektu i

kompetencje wykonawcw

Za ile? konstrukcja kosztorysu

30

31

Kosztorys

Koszty niekwalifikowalne

rezerwy na przysze zobowizania,

odsetki od zaduenia i inne wydatki na obsug zaduenia,

odsetki i inne wydatki z tytuu opnienia w patnoci,

kary umowne,

mandaty, grzywny, kary oraz wydatki na pokrycie kosztw postepowa sdowych,

podatek od towarw i usug (VAT), jeeli podmiot realizujcy ma prawn moliwo jego odzyskania,

koszty procedur zwizanych z nadaniem stopnia/tytuu naukowego,

koszty honorariw z tytuu recenzji wydawniczych

32

Koszty porednie1. koszty wynagrodze personelu administracyjnego i finansowego

2. koszty remontw pomieszcze,

3. koszty dostosowania pomieszcze w zakresie niezbdnym do prowadzenia

zada badawczych,

4. koszty eksploatacji powierzchni, podatki od nieruchomoci itp.,

5. opaty za media, usugi telekomunikacyjne oraz pocztowe i kurierskie,

6. koszty utrzymania czystoci pomieszcze, koszty dozoru,

7. koszty ubezpiecze majtkowych,

8. opaty manipulacyjne, administracyjne,

9. koszty bankowe

10. koszty audytu zewntrznego,

11. koszty organizacji konferencji, warsztatw, seminariw, spotka (z wyjtkiem

kosztw osobowych)

12. koszty subskrypcji, prenumerat (z wyjtkiem kosztw danych i dostpu do

danych)

13. skadki czonkowskie od osb fizycznych w organizacjach, stowarzyszeniach itp.

33

Wypaty i stypendia

wynagrodzenia etatowe

wynagrodzenia dodatkowe

post-doc

stypendia

maksymalne stawki w katalogu kosztw zaczonym do konkursu

wysoko wynagrodzenia powinna by dopasowana do zaangaowania wykonawcy w projekt

nie ma regulacji o tym jaki % kosztw maj stanowi wynagrodzenia

34

Wypaty i stypendia

Wynagrodzenia etatowe

150 tys. z rocznie w konkursie OPUS;

140 tys. z rocznie w konkursie SONATA;

kwoty ustalone odgrnie

kwoty 2x brutto

nie trzeba zmienia uczelni eby si zatrudni

35

Wypaty i stypendia

Post-doc

120 tys z rocznie kwota ustalona odgrnie

zatrudnienie etatowe

kwota 2x brutto

jedna osoba nie krcej ni 6 miesicy

nie moe pobiera innych wynagrodze z grantw NCN

zatrudnienie wszystkich na czas 2x czas trwania grantu

tylko z otwartego konkursu

36

Wypaty i stypendiaStypendia

4,5 tys. z na miesic - w konkursie SONATA

9 tys. z na miesic - w konkursie OPUS

stawki do obliczenia maksymalnego budetu stypendiw

nie trzeba wykorzysta caoci

mona rozoy w czasie projektu dowolnie

jedna osoba nie moe mie wicej ni 4,5 tys. z miesicznie stypendium z grantw NCN

tylko z otwartego konkursu

37

Wypaty i stypendiaWynagrodzenia dodatkowe OPUS

stawki maksymalne na miesic realizacji projektu

mona rozoy dowolnie na cay grant

dla osb ju zatrudnionych tylko dodatki do pensji

Stawki:

w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie umowy o prac w penym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodze etatowych 3 tys. z dla jednej osoby;

4,5 tys. z dla dwch osb, z czego co najwyej 3 tys. z dla kierownika projektu;

5,5 tys. z dla trzech lub wicej osb, z czego co najwyej 3 tys. z dla kierownika

w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o prac w penym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodze etatowych 1,5 tys. z dla jednej osoby;

2,5 tys. z dla dwch lub wicej osb

38

Wypaty i stypendia

Wynagrodzenia dodatkowe SONATA

stawki maksymalne na miesic realizacji projektu

mona rozoy dowolnie na cay grant

dla osb ju zatrudnionych tylko dodatki do pensji

Stawki:

przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie umowy o prac w penym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodze etatowych 2 tys. z dla jednej osoby

3,5 tys. z dla dwch lub wicej osb, z czego co najwyej 2 tys. z dla kierownika projektu.

w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o prac w penym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodze etatowych 1,5 tys. z dla jednej lub wicej osb

39

Wykonawca zbiorowy

grupa osb wykonujcych takie same zadania

zwizane z projektem

minimum 5 osb

wynagrodzenie gotwkowe lub rzeczowe

np. ankieterzy, ankietowani, tragarze itp.

40

Aparatura

150 tys w HS i 500 tys w ST i NZ na urzdzenie

zakup aparatury nie moe by gwnym celem

projektu

uzasadnienie zakupu

powizanie z zadaniami badawczymi

najwaniejsze parametry urzdzenia

zakup urzdze dostpnych w jednostkach

komputery i oprogramowanie zaley od

uczelni

41

Inne koszty

materiay i drobny sprzt

usugi zlecone

wyjazdy

przyjazdy wsppracownikw

inne

UZASADNIENIA!

mona przenosi midzy tymi kategoriami

niezbdne do realizacji projektu to nie uzasadnienie

42

Inne koszty - materiay

odczynniki, czci, materiay zuywalne, szko i

materiay laboratoryjne, materiay biurowe,

odzie ochronna, opaty itp.

powizanie z zadaniami projektu

realistyczna wycena

parametry np. czysto, producent jeli to

istotne

43

Inne koszty - usugi

powizanie z zadaniami badawczymi

nie zleca kluczowych zada w projekcie

gdzie bdzie zlecone o ile to moliwe

oszacowa ile prbek, jakie, dlaczego

zlecenie czy konsorcjum?

czy nie mona tego wykona samodzielnie

44

Inne koszty - wyjazdy konferencje, wyjazdy badawcze, stae, kwerendy,

inne

przyjazdy osb powizanych z grantem

jakie konferencje nazwy lub tematyka

ile konferencji rocznie? konferencje w pierwszym roku projektu?

rozsdne koszty

jakie wyjazdy, po co, czy to konieczne

mona paci przejazd, opaty konferencyjne, diety, zakwaterowanie nie trzeba szacowa szczegowo

45

Inne koszty

open access jakie czasopisma

ochrona patentowa

zlecenia wewntrzne

wynajcie urzdze

dostp do danych

itp

46

Informacje oglne

47

Tytu jasny i czytelny

Synteza i charakterystyka materiaw o zdefiniowanych

waciwociach powierzchniowych

Jeli nie monolit ceramiczny to co?

Opracowanie reaktora katalitycznego z wypenieniem w

postaci metalicznych pian staych do dopalania metanu.

"Z orem w koronie po jednej stronie".

Charakter ideologii narodowych kibicw pikarskich

Sowa kluczowe nie ma ogranicze; maj pomc w

znalezieniu odpowiednich recenzentw; rozszerzenie tytuu

Deskryptory opisuj tematyk wniosku

Informacje oglne

48

Panel ST4 ST5_18 kataliza

ST4_17 fotochemia

ST5_19 metody bada materiaw

Sowa kluczowe reaktywne formy tlenu, fotokataliza, pprzewodniki, tlen singletowy, rodnik hydroksylowy

Panel ST8

ST8_14 inne zagadnienia

pokrewne

ST5_25 inne zagadnienia

pokrewne

ST6_14 inne zagadnienia

pokrewne

Sowa kluczowe

absorpcja, UV-Vis

Deskryptory opisuj tematyk wniosku

49

Cz merytoryczna wniosku

Streszczenie zaproszenie do recenzji

Skrcony opis projektu I etap oceny

merytorycznej

Szczegowy opis projektu II etap oceny

merytorycznej

Opis popularnonaukowy zrozumiay dla

kadego

50

Cz merytoryczna wniosku

Streszczenie zaproszenie do recenzji

podkrelenie celu projektu

metodologia

wpyw na dyscyplin

Opis popularnonaukowy zrozumiay dla

kadego

poziom liceum

ukierunkowany na zastosowania

51

Cz merytoryczna wniosku

Skrcony opis projektu I etap oceny

merytorycznej 5 stron

dla naukowcw zajmujcych si dziedzinami

pokrewnymi

tylko najistotniejsze informacje

Szczegowy opis projektu II etap oceny

merytorycznej 15 stron

dla ekspertw z danej dziedziny

szczegy eksperymentw

52

Opis szczegowy/skrcony

Czci skadowe:

Cel projektu

Znaczenie projektu

Plan bada, cele badawcze, badania wstpne,

analiza ryzyk

Metodyka bada

Spis literatury!

Zakadki nieobowizkowe

uzasadnienie bada podstawowych

konieczne dla projektw na pograniczu bada

podstawowych i stosowanych

informacje o konfliktach kto nie powinien

czyta tego wniosku

53

54

Zgody waciwych komisjiNCN nie wymaga skadania zgd odpowiednich komisji (m.in. komisji

bioetycznej, komisji etycznej ds. dowiadcze na zwierztach, itp.),

jednak Wnioskodawca i jednostka owiadczaj, czy taka zgoda jest/nie

jest wymagana.

Nie tylko komisje bioetyczne

wejcie na teren

praca z zabytkami

wypoyczenie materiaw

udostpnienie budynku

praca z danymi medycznymi

itp

Kierownik / opiekun / wykonawcy

Ocena zawsze w odniesieniu do dyscypliny i

etapu kariery

Ujednolicona w danym panelu

Nie tylko wskaniki bibliometryczne

Przerwy w karierze

Preludium dorobek ma niewielki wpyw na

kocow ocen

55

56

Kierownik / opiekun

Przebieg kariery naukowej - Academic and

Research Career

Publikacje - Publication record

Projekty badawcze - Research projects

Zblione zadania badawcze - Similar research

tasks

Wyjazdy naukowe - Research stays

Wyrnienia - Prizes/Awards

57

Kierownik / opiekun

Przebieg kariery naukowej - Academic and

Research Career

daty i miejsca uzyskania stopni naukowych

poprzednie miejsca pracy

praca w projektach

Publikacje - Publication record

zwizane z projektem czy najlepsze?

publikacja w materiaach konferencyjnych a abstrakt

preferowane publikacje o zasigu midzynarodowym

58

Kierownik / opiekun

Projekty badawcze - Research projects

projekty ktrymi si kierowao

projekty w ktrych kierowao si wikszym zadaniem

projekty naukowe

Zblione zadania badawcze - Similar research

tasks

projekty o ktrych wiadomo, e s podobne

podobne projekty zoone w tym samym czasie

wasne lub inne znane

59

Kierownik / opiekun

Wyjazdy naukowe - Research stays

stae krajowe i zagraniczne, rwnie przemysowe

dusze wyjazdy

visiting professor

Wyrnienia - Prizes/Awards

nagrody konkursowe za osignicia naukowe

patenty

wykady na zaproszenie

nagrody za postery / prezentacje / publikacje

stypendia przyznane z konkursu

60

Wykonawcy

Skad zespou badawczego

Kompetencje i zadania pozostaych

wykonawcw

Bez nazwisk

Stypendia tylko na drodze otwartego konkursu

Wykonawca zbiorowy

61

Plan bada

Plan bada jest wykazem planowanych zada badawczych.

Plan bada wypenia si w dwch wersjach jzykowych: polskiej i angielskiej

Zadaniami badawczymi nie s na pewno:

zakup aparatury

udzia w konferencji

przygotowanie publikacji

kwalifikacja pacjentw

kwerendy, opracowanie metodologii, analiza literatury

kopiowanie materiaw, tumaczenia

nadzr nad aparatur

62

Rozliczanie projektw

raport kocowy 60 dni po zakoczeniu projektu

przy skadaniu raportu mona zaznaczy e:

bd jeszcze dodatkowe publikacje proba o odroczenie

oceny

raport jest kompletny i mona go przekaza do oceny

Co jest oceniane

w jakim stopniu wykonano plan

jak duo wynikw zostao opublikowane

jako czasopism i publikacji

63

Rozliczanie projektw

Decyzja zespou rozliczajcego

jeli wszystko opublikowano i nie ma wtpliwoci

rozliczenie i zamknicie projektu z

odpowiedni ocen

brak publikacji lub s wtpliwoci - proba o

uzupenienia lub wyjanienia

rozliczenie z nisk ocen

brak rozliczenia, zwrot czci lub caoci rodkw

Wysyka wniosku Zakadka: Elektroniczna wysyka wniosku

64

65

Informacje o wniosku

Informacje o wniosku

66

Jak rozkodowa numery grantw granty NN granty ministerialne przekazane do

NCN po roku 2011

granty NCN rok/konkurs/typ/panel/numer (np.

2017/27/B/ST8/.

Oznaczenia literowe konkursw:Maestro A Daina L Fuga S

Opus B Harmonia M Etiuda T

Sonatina C Preludium N Uwertura U

Sonata D Polonez P Symfonia W

Sonata Bis E Sheng Q Miniatura X

Beethoven G Tango R Unisono Z

Rozwizywanie problemw

Dzia Obsugi Wnioskw

Dzia Bada Naukowych i Rozwoju

Naukowcw - opiekunowie wnioskw

Dzia Rozliczania Projektw Badawczych,

Stay i Stypendiw

Koordynator

68

www.ncn.gov.pl

Dzikujemy za uwag