of 24 /24
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki mgr inż. Katarzyna Dudek

Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Embed Size (px)

Text of Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy...

Page 1: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Programy badawcze

Narodowego Centrum Nauki

mgr inż. Katarzyna Dudek

Page 2: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

• W ofercie NCN znajduje się obecnie 9 stałych typów konkursów, adresowanych do różnorodnych grup odbiorców znajdujących się na różnych etapach kariery zawodowej.

• NCN ogłasza również inne konkursy tematyczne, np. w ramach współpracy międzynarodowej, są to konkursy nieregularne, zwykle ogłaszane we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Finansowanie otrzymują najlepsze projekty badawcze z zakresu badań podstawowych, których kierownicy i członkowie zespołów badawczych dysponują niezbędnym doświadczeniem naukowym oraz zapleczem odpowiednim do ich realizacji.

Page 3: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

• OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

• PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

• SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

TYPY KONKURSÓW

Page 4: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

• SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

• HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej

• MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

Page 5: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

• SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

• ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.

• FUGA – konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Page 6: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

HARMONOGRAM KONKURSÓW

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu.

Page 7: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku koniecznie należy zapoznać się z:

– warunkami udziału w konkursie w zależności od typu konkursu, opisanymi w „Ogłoszeniu o konkursie” na stronie: www.ncn.gov.pl/finansownie-nauki/konkursy

– instrukcją przygotowania wniosku znajdującą się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

– „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora”

Page 8: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

− W konkursach OPUS 6 i SONATA 6 istnieje możliwość przyznawania wykonawcom stypendiów naukowych. Procedura przyznawania stypendium (w tym m.in. jego dopuszczalna wysokość) określona została w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców.

− Planując zatrudnienie przy realizacji zadań w projekcie, należy kierować się Zaleceniami Rady NCN w sprawie stawek wynagrodzeń w ramach projektów badawczych sformułowanymi w dniu 5 lipca 2012 r.

Page 9: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK GRANTOWY?

Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem systemu OSF (www.osf.opi.org.pl) według wytycznych konkursowych, w języku polskim i angielskim, w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Wnioski można składać w trzech obszarach tematycznych – grupach nauk:

– HS – nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

– ST – Nauki Ścisłe i Techniczne

– NZ – Nauki o Życiu

Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.

Page 10: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. (Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu).

W większości konkursów w projekcie można zaplanować zakup aparatury naukowo-badawczej, z wyłączeniem tak zwanej dużej infrastruktury badawczej:

OPUS, SONATA - koszt pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości: 500 tys. zł (ST, NZ) oraz 150 tys. zł (HS)

PRELUDIUM – koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.

Page 11: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

OPUS

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do wykonania tych projektów.

Jest to konkurs o charakterze ogólnym, w którym o finansowanie może ubiegać się niemal każdy naukowiec.

Projekty badawcze są realizowane indywidualnie przez kierownika projektu lub przez zespołu badawcze, w skład których wchodzi kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców.

Okres realizacji: 12 -36 miesięcy

Nie ma maksymalnej wysokości finansowania

Page 12: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

PRELUDIUM Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, które jeszcze nie uzyskały stopnia naukowego doktora.

Projekt nie musi (choć może) być związany z przygotowywaną pracą doktorską, otwarcie przewodu doktorskiego również nie jest warunkiem wstępnym ubiegania się o finansowanie.

Projekty badawcze są realizowane pod nadzorem promotora lub opiekuna naukowego.

– Maksymalna wysokość dofinansowania: 50 tys. na każde 12 m-cy

– Maksymalna liczba wykonawców: 3 osoby (tylko jeden samodzielny

pracownik naukowy będący opiekunem naukowym lub promotorem).

– Beneficjentem środków finansowych nie może być opiekun naukowy lub promotor.

– Zakup aparatury naukowo-badawczej do 30% wysokości wnioskowanych środków.

Page 13: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

SONATA Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, który uzyskali stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem złożenia wniosku.

Celem tego konkursu jest wsparcie kierownika projektu w stworzeniu nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub rozwiązania metodologicznego, umożliwiającego prowadzenie innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym.

− Maksymalna wysokość finansowania: brak

− Możliwe jest stworzenie unikatowego warsztatu naukowego

− Poza kierownikiem co najwyżej jeden samodzielny pracownik naukowy jako współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu

Page 14: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

PROCES OCENY WNIOSKÓW

Zamknięcie naboru wniosków, ocena formalna (koordynatorzy dyscyplin NCN), która obejmuje sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości przygotowania i złożenia wniosku o finansowanie.

Oceny merytorycznej wniosków dokonują zespoły ekspertów i przebiega ona dwuetapowo:

ETAP 1:

• Ocena indywidualna każdego wniosku przez dwóch członków zespołu ekspertów

• Posiedzenie zespołu ekspertów: pierwsza selekcja wniosków

Page 15: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

PROCES OCENY WNIOSKÓW

ETAP 2:

• Ocena indywidualna wniosku przez recenzentów zewnętrznych

• Drugie posiedzenie zespołu: ustalenie listy projektów zakwalifikowanych do finansowania

Ogłoszenie wyników!

Page 16: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

OCENA WNIOSKÓW

Konkurs OPUS PRELUDIUM SONATA

OCENA DOROBKU KIEROWNIKA I WYKONAWCÓW PROJEKTU, w tym:

40% 40% 40%

OCENA DOROBKU KIEROWNIKA PROJEKTU 30% 20% 40%

OCENA DOROBKU WYKONAWCÓW PROJEKTU 10% - -

OCENA DOROBKU OPIEKUNA NAUKOWEGO - 20% -

OCENA PROJEKTU, w tym: 60% 60% 60%

OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU - Poziom naukowy badań lub zadań

przewidzianych do realizacji - Charakter projektu - Wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój

dyscypliny naukowej

40% 40% 40%

OCENA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA (realizacji) 10% 10% 10%

OCENA KOSZTORYSU 10% 10% 10%

Page 17: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

KOSZTY KWALIFIKOWANE

to koszty, które mogą zostać objęte finansowaniem ze środków NCN. Kosztem kwalifikowalnym może być wyłącznie koszt, który będzie:

• Poniesiony w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu do dnia jego zakończenia,

• niezbędny dla realizacji projektu

• poniesiony w sposób celowy i oszczędny,

• Z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

• możliwy do zweryfikowania, rzetelnie udokumentowany i właściwie ujęty w księgach rachunkowych,

• zgodny z obowiązującymi przepisami.

Page 18: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

to wydatki, które nie mogą być objęte finansowaniem ze środków NCN, w tym w szczególności:

• zakup lub wytworzenie aparatury badawczej o jednostkowej wartości przekraczającej odpowiednio 500 000 zł w projektach z zakresu Nauk Ścisłych i Technicznych i Nauk o Życiu oraz 150 000 zł w projektach z zakresu Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce,

• indywidualne składki członkowskie w organizacjach, stowarzyszeniach itp.,

• koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego,

• koszty audytu zewnętrznego projektów,

• koszty organizacji konferencji.

Page 19: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

KOSZTY POŚREDNIE

To koszty ogólne funkcjonowania jednostki, pośrednio związane z realizacją projektu badawczego, w tym:

• koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego i finansowego (m.in. obsługa kadrowa, prawna i księgowa),

• koszty bieżących remontów pomieszczeń, dostosowania pomieszczeń w zakresie niezbędnym do prowadzenia zadań badawczych,

• opłaty za korzystanie z powierzchni, podatki od nieruchomości,

• opłaty za media, usługi telekomunikacyjne oraz pocztowe i kurierskie, koszty dozoru

• koszty serwisowania, konserwacji, bieżących remontów i naprawy aparatury i urządzeń,

• koszty utrzymania czystości pomieszczeń

Page 20: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu badawczego.

Na koszty bezpośrednie projektu składają się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i stypendiów naukowych, koszty aparatury naukowo-badawczej, koszty usług obcych

oraz inne koszty bezpośrednie.

Page 21: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

WRAŻLIWE PUNKTY

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

Za zadanie badawcze NIE są uważane m.in.:

• Zakup aparatury

• Udział w konferencji

• Przygotowanie publikacji, itp.

Kosztorys:

• wszystkie zakładki mają być uzupełnione

• należy przedstawić uzasadnienie poszczególnych pozycji kosztorysu oraz opis procedury zatrudnienia

Zakup aparatury naukowo-badawczej nie może być głównym celem projektu.

Page 22: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

OPIS PROJEKTU:

Szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na opis projektu!!

1. Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza;

2. Zastosowana metoda badawcza/ metodyka;

3. Znaczenie oraz przewidywany wymierny efekt realizacji projektu;

4. Uzasadnienie nowatorskiego charakteru projektu;

5. Wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny naukowej.

UWAGA: Skrócony opis projektu badawczego nie może być identyczny ze streszczeniem projektu

Page 23: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Narodowe Centrum Nauki

www.ncn.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

www.nauka.gov.pl

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

www.dn.ath.bielsko.pl

Page 24: Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki szkoleniowe...Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. Dział Nauki

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

ul. Willowa 2

43-309 Bielsko-Biała

tel. 33 82-79-330 lub 445

www.dn.ath.bielsko.pl

Dziękujemy za uwagę